دانشنامه مواد و تجهیزات

1و3 بوتادین

دانشمندی فرانسوی اولین بار در سال 1863 موفق به تولید 1و3 بوتادین از پیرولیز اتیل الکل شد. این ماده به عنوان ماده اولیه برای تولید SBRو PBR مورد استفاده قرار می گیرد. بوییدن بوتادین باعث سردرد، خفگی، کاهش فشار خون می شود. سر وکار داشتن با این ماده در مدت زمان طولانی احتمال بروز سرطان را ایجاد میکند. بوتادین یک ماده آلی است و متعلق به گروه هیدروکربن های ساده می باشد. 
 
نام ماده (فارسی):بوتادین 1و3 
نام ماده (انگلیسی):1,3-Butadiene 
نام تجاری (فارسی): 1و3 بوتادین
نام تجاری (انگلیسی):1,3-Butadiene 
سایر اسامی: بوتادین، استایرن رزین، وینیل اتیلن 
ماده اولیه:  PBR،  SBR 
مواد مرتبط:بوتانول 
مجتمع های تولیدکننده:پتروشیمی امیر کبیر - پتروشیمی تبریز
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
Molecular formula: C4H6 
Molar mass= 54.09 g mol-1 
Appearance Colourless gas or refrigerated liquid 
Density= 0.64 g/cm3 at -6 C، liquid 
Melting point= -108.9 C، 164 K، -164 F 
Boiling point =-4.4 C، 269 K، 24 F 
Solubility in water 735 ppm 
 
اطلاعات ایمنی:
بوییدن آن باعث سردرد، خفگی، کاهش فشار خون می شود. سر وکار داشتن با این ماده در مدت زمان طولانی احتمال بروز سرطان را ایجاد میکند.