دانشنامه مواد و تجهیزات

اتیلن دی کلراید

نام ماده (فارسی): اتیلن دی کلراید 
نام ماده (انگلیسی): Ethylene Dichloride 
نام تجاری (فارسی): ای دی سی 
نام تجاری (انگلیسی): Ethylene Dichloride (EDC) 
سایر اسامی: اتان دی کلراید, کلراید اتیلن, بی کلرو دی اتیلن, کلرو دی اتیلن , 1و2 دی کلرواتان, 1و2 اتیلن دی کلراید 
مجتمع های تولیدکننده: پتروشیمی بندر امام
 
اتیلن دی کلراید مایعی ای بی رنگ با بویی شبیه کلروفرم است.اتیلن دی کلراید در گروه هیدروکربن های ساده قرار میگیرد(خانواده اتن). اتیلن دی کلراید اساسا برای تولید منومر وینیل کلراید مورد استفاده قرار می گیرد همچنین به عنوان ماده واسطه اصلی در تولید PVC مورد استفاده قرار می گیرد. اتیلن دی کلراید ماده ای سمی، خورنده، قابل اشتعال، سرطان زا می باشد.
 
موارد مصرف: 
تهیه وینیل کلراید مونومر و نهایتاً P.V.C در مجتمع های پتروشیمی،صنایع رنگ،ساخت حلال های کلرینه،چربی برها 
 
خواص فیزیکی و شیمیایی: 
Molecular formula: C2H4Cl2 
Molar mass: 98.96 g/mol 
Appearance Colourless liquid with characteristic odour 
Density: 1.253 g/cm3, liquid 
Melting point: -35 C (238 K) 
Boiling point 83.584.0 C (357 K) 
Solubility in water 0.87 g/100 ml (20 C) 
Viscosity: 0.84 mPas at 20 C 
 
اطلاعات ایمنی: 
سمی،قابل اشتعال،سرطان زا