لغتنامه

زائد، زيادي‌، غير ضروري‌، اط‌ناب‌ اميز: Superfluous

زائده‌ جانبي‌ ستون‌ فقرات‌: Transverse Process

زائده‌ قلابي‌، عضو سركج‌ يا قلاب‌ مانند: Uncinus

زائده‌ نزديك‌ دهان‌: Mouthpart

زائده‌ پر مانند خار، كرك‌ هاي‌ روي‌ خار: Thistledwon

زائده‌، زيادي‌، برامده‌: Excrescent

زائده‌، وازده‌، اشغال‌، زهاب‌، اب‌ زه‌ كشي‌: Run Off

زائده‌اي‌: Apophyseal

زائر بيت‌ المقدس‌، معبدي‌، وابسته‌ بمعبد، عضو جمعيت‌ , فراماسون‌، عضو فرقه‌اي‌ ازصليبيون‌ نظ‌امي‌ قرون‌ وسط‌ي‌: Templar

زائر، زوار، مسافر، مهاجر: Pilgrim

زاب‌، شرح‌، وصف‌، توصيف‌، تشريح‌، تعريف‌: Description

زاجي‌ كردن‌، روكش‌ بااب‌ الومينيوم‌ دادن‌: Aluminize

زاج‌، زاج‌ سفيد، زاغ‌: Alum

زاد و ولد جنسي‌، زاد و ولد از راه‌ جفت‌ گيري‌: Gamogenesis

زادبوم‌، مولد، تولدگاه‌، زادگاه‌: Birthplace

زادروز، جشن‌ تولد، ميلاد: Birthday

زادن‌، توليد كردن‌، احداث‌ كردن‌، بوجود اوردن‌، تناسل‌ , كردن‌، حاصل‌ كردن‌، توليد نيرو كردن‌: Generate

زاده‌ اروپايي‌ وزنگي‌، دورگه‌: Mulatto

زاده‌ حام‌، از نسل‌ حام‌، زنگي‌ سياه‌ افريقايي‌، مصري‌: Hamite

زاده‌ عجوزه‌، فرزند زن‌ ساحره‌: Hagseed

زاده‌، تخم‌، فرزند، حيوان‌ نوزاد، جوان‌، گروه‌، گوشت‌ , سرخ‌ كرده‌، برياني‌، سرخ‌كردن‌، روي‌ اتش‌ پختن‌، تهييج سوزاندن‌: Fry

زادو ولد، فرزند، اولاد، مبدا، منشا: Offspring

زادگاه‌ زاغ‌ ها و پرندگان‌ مشابه‌، جاي‌ شلوغ‌: Rookery

زادگاه‌، منشاء، اصل‌، حد، منط‌قه‌ قدرت‌ يا درك‌: Provenance

زار كردن‌، چراندن‌، چريدن‌، علف‌ خوردن‌ علف‌، سبزه‌، چمن‌، ماري‌ جوانا، با علف‌ پوشاندن‌، چمن‌ ,: Grass

زارع‌، مستاجر، زارع‌ سهم‌ گير: Share Cropper

زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌، دباغي‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌، تيله‌ بازي‌ , كردن‌، تيله‌، مهره‌ بازي‌: Taw

زاغ‌ كبود: Blue Jay

زالو، حجامت‌، اسباب‌ خون‌ گيري‌، خفاش‌ خون‌ اشام‌، انگل مزاحم‌، شفا دادن‌، پزشكي‌كردن‌، زالو انداختن‌، ط‌بيب‌: Leech

زال‌، ادم‌ سفيد مو و چشم‌ سرخ‌، شخص‌ فاقد مواد رنگ‌ دانه: Albino

زانو خم‌ كردن‌، ركوع‌ كردن‌، سجود كردن‌: Genuflect

زانو زدن‌: Kneel

زانو زن‌: Kneeler

زانو، زانويي‌، دوشاخه‌، خم‌، پيچ‌، زانو داركردن‌: Knee

زانويي‌، لوله‌ خميده‌ يا شتر گلو، سيفون‌، از لوله‌ يا , سيفون‌ رد كردن‌: Siphon

زانيه‌، زن‌ زناكار: Adulteress

زاهد گوشه‌ نشين‌، تارك‌ دنيا، منزوي‌: Hermit

زاويه برش مته: bit face angle; face angle of the bit

زاويه تابش برلايه: angle of incidence with the layer

زاويه شيب: angle of dip; angle of dipping; angle of inclination; angle

زاويه ي ارتفاع: angle of elevation

زاويه ي اصطكاك: angle of friction

زاويه ي انحراف: angle of deviation; angle of drift; fleet angle; drift angle

زاويه ي انحراف از قائم: angle of hade

زاويه ي تابش: angle of incidence

زاويه ي لايه بندي: angle of bedding; bedding angle

زاويه ي نشيب: angle of gradient

زاويه‌: Angle

زاويه‌ 063 درجه‌: Round Angle

زاويه‌ 081 درجه‌: Straight Angle

زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌): Oblique Angle

زاويه‌ سه‌ بعدي‌ مخروط‌ وامثال‌ ان‌: Solid Angle

زاويه‌ قائمه‌: Right Angle

زاويه‌ نصف‌ النهارجغرافيايي‌: Hour Angle

زاويه‌ ياب‌، زاويه‌ سنج‌، گوشه‌ سنج‌، گوشه‌ پيما، جهت‌ ياب‌,: Goniometer

زاويه‌، بخش‌، بلوك‌ (بويژه‌ در سويس‌)، به‌ بخش‌ تقسيم‌ , كردن‌ (غالبا با tuo): Canton

زاويه‌اي‌، گوشه‌ دار: Angular

زاويه‌داري‌: Angulation

زايشي‌، مولودي‌: Natal

زايش‌، تولد، پيدايش‌، اغاز، زاد، اغاز كردن‌، زادن‌: Birth

زايماني‌: Obstetric

زايمان‌: Accouchement

زايمان‌ از راه‌ پاره‌ كردن‌ شكم‌ مادر: Caesarian

زايمان‌ از راه‌ پاره‌ كردن‌ شكم‌ مادر: Cesarean

زايمان‌، بچه‌ زايي‌: Parturition

زاينده‌، زاياد، دينام‌، ژنراتور، مولد برق‌: Generator

زاييده‌ افكار، تصوري‌، خيالي‌: Brainchild

زاييده‌ شده‌، متولد: Born

زباله سمي: Toxic Waste

زباله‌ روبي‌: Garbage Collection

زباله‌ روب‌: Garbage Collector

زباله‌، اشغال‌: Garbage

زبان: Language

زبان تعريف داده ‌ها: Data Definition Language

زبان عاميانه: jargon

زبان اختصاصي يك كسب و كار.

زبان عاميانه: Jargon

زبان اختصاصي يک كسب و كار.

زبان عمليات ورزي داده: Data Manipulating- language

زبان پرس‌وجوی ساختاری : Structured Query Language (SQL)

  زبان استانداردِ صنعت که به‌وسيلهي نرم‌افزارها براي دستيابي به پايگاه داده‌ها مورد استفاده قرار ميگيرد. مجموعهي دستورالعمل متداولي براي کار با اکثر پايگاه‌هاي داده وجود دارد.

زبانشناسي‌، علم‌ السنه‌ واشتقاق‌ لغات‌ وساختمان‌ وتركيب‌ , كلمات‌ وصرف‌ ونحو، لسانيات‌، علم‌ زبان‌: Linguistics

زبانشناس‌، متخصص‌ زبان‌ شناسي‌، زبان‌ دان‌: Linguist

زبانهاي استعلامي ساخت يافته: Structured Query Language

زبانهاي استعلامي: Query Languages

زبانهاي‌ اهنگي‌ (مثل‌ چيني‌ كه‌ تغيير اهنگ‌ وط‌رز تلفظ‌ , كلمه‌ معني‌ ان‌ را تغيير ميدهد): Tone Language

زبانه‌ دار، داراي‌ مزه‌ تند: Tangy

زبانه‌ زنگ‌، كف‌ زننده‌: Clapper

زبانه‌ كشيدن‌، مشتعل‌ شدن‌، تابش‌ شعله‌، زبانه‌ اتش‌، الو، تب‌ وتاب‌، شورعشق‌، شعله‌ زدن: Flame

زبانه‌ كفش‌، بال‌ وپرزدن‌ مرغ‌بهم‌ زدن‌، پرزدن‌، دري‌ وري‌ , ضربه‌، صداي‌ چلپ‌، اويخته‌ وشل‌، برگه‌ يا قسمت‌ اويخته گفتن‌: Flap

زبانه‌، زبانه‌ دار كردن‌: Tenon

زباني‌ بزبان‌ ديگر نويسه‌ گرداني‌، نقل‌ عين‌ تلفظ‌ كلمه‌ يا عبارتي‌ از ,: Transliteration

زباني‌ شكل‌، بشكل‌ نرم‌تنان‌، دوكپه‌اي‌ دوره‌ اروديسيان‌: Lingulate

زباني‌، حرف‌ زباني‌ يا ذو لفي‌: Lingual

زباني‌، شفاهي‌: Nuncupative

زباني‌، شفاهي‌، دهاني‌، از راه‌ دهان‌: Oral

زباني‌، شفاهي‌، شفاها، امتحان‌ شفاهي‌: Viva Voce

زباني‌، شفاهي‌، لفظ‌ي‌، فعلي‌، تحت‌ اللفظ‌ي‌: Verbal

زبان‌: Language

زبان‌ ار پي‌ جي‌: Rpg Language

زبان‌ ارامي‌: Aramaic

زبان‌ اردو: Urdu

زبان‌ اسنوبول‌: Snobol Language

زبان‌ اصلي‌: Original Language

زبان‌ الگوريتمي‌: Algorithmic Language

زبان‌ الگول‌: Algol

زبان‌ الگول‌ 06: Algol

زبان‌ الگول‌ 86: Algol

زبان‌ الگول‌ دبليو: Algol W

زبان‌ انگليسي‌ رايج‌ درانگلستان‌: British English

زبان‌ انگليسي‌ قديم‌: Old English

زبان‌ انگليسي‌ كه‌ در امريكا بان‌ تكملم‌ ميشود: American English

زبان‌ اوستايي‌، زبان‌ باستاني‌ ايران‌: Avestan

زبان‌ اي‌ پي‌ ال‌: Apl Language

زبان‌ اي‌ پي‌ تي‌: Apt Language

زبان‌ برنامه‌ نويسي‌: Programming Language

زبان‌ بسته‌، لال‌، گنگ‌، بي‌ صدا، كند ذهن‌، بي‌ معني‌، لال‌ , كردن‌، خاموش‌ كردن‌: Dumb

زبان‌ بومي‌: Native Language

زبان‌ بومي‌ اسكاتلندي‌: Gaelic

زبان‌ بيسيك‌: Basic Language

زبان‌ تجاري‌: Commerical Language

زبان‌ تشريح‌ نحو: Syntax Language

زبان‌ تميل‌: Tamil

زبان‌ توسعه‌ پذير: Extensible Language

زبان‌ جبري‌: Algebraic Language

زبان‌ جي‌ پي‌ اس‌ اس‌: Grss Language

زبان‌ رايج‌ درشمال‌ غربي‌ پاكستان‌، زبان‌ خواري‌: Khowar

زبان‌ روماني‌، اهل‌ روماني‌: Romanian

زبان‌ ساختگي‌: Fabricated Language

زبان‌ سط‌ح‌ پايين‌: Low Level Language

زبان‌ سلتي‌ (citlec) ايرلندي‌: Irish Gaelic

زبان‌ سيمسكريپت‌: Simscript Language

زبان‌ سيميولا: Simula Language

زبان‌ شبيه‌سازي‌: Simulation Language

زبان‌ شناسي‌: Linguistics

زبان‌ صوري‌: Formmal Language

زبان‌ ط‌بيعي‌: Natural Language

زبان‌ عبري‌ رايج‌ ميان‌ كليميان‌ روسيه‌ ولهستان‌ والمان‌ , وغيره‌(مخلوط‌ي‌ازالماني‌وعبري‌): Yiddish

زبان‌ عبري‌، عبراني‌، يهودي‌: Hebrew

زبان‌ علامات‌، زبان‌ مخصوص‌ كرها، مكالمه‌ با اشاره‌: Sign Language

زبان‌ فراگير: Universal Language

زبان‌ فراگير: Universal Language

زبان‌ فرترن‌: Fortran

زبان‌ فرترن‌ 2: Fortran Iv

زبان‌ فرترن‌ 77: Fortran

زبان‌ فرماندهي‌: Command Language

زبان‌ قديمي‌: Protolanguage

زبان‌ كاميت‌: Comit Language

زبان‌ كامپيوتري‌: Computer Language

زبان‌ كنترل‌: Control Language

زبان‌ كوبول‌: Cobol

زبان‌ لاتين‌ سوئيس‌ شرقي‌ و ايتالياي‌ شمال‌ شرقي‌: Rhaeto Romanic

زبان‌ ليسپ‌: Lisp Language

زبان‌ مادري‌: Mother Tongue

زبان‌ ماشيني‌: Mechanical Language

زبان‌ ماشين‌: Machine Language

زبان‌ مانند: Tonguelike

زبان‌ مبهم‌: Ambiguous Language

زبان‌ متعارف‌: Standard Language

زبان‌ مرجع‌: Reference Language

زبان‌ مصنوعي‌: Artificial Language

زبان‌ مقصود: Object Language

زبان‌ منبع‌: Source Language

زبان‌ نشري‌: Publication Language

زبان‌ نمادي‌: Symbolic Language

زبان‌ نوك‌ زباني‌ صحبت‌ كردن‌، شل‌ وسرزباني‌ تلفظ‌ كردن‌، شلي‌ ,: Lisp

زبان‌ نگاره‌اي‌: Graphic Language

زبان‌ هدف‌: Target Language

زبان‌ همگذاري‌: Assembly Language

زبان‌ همگرداني‌: Compiler Language

زبان‌ وابسته‌ به‌ وزغ‌، قورباغه‌اي‌، وابسته‌ به‌ ناحيه‌ زير نوك‌ ,: Ranine

زبان‌ ويژه‌، زبان‌ صنفي‌ ومخصوص‌ ط‌بقه‌ خاص‌: Lingo

زبان‌ يا عضو زباني‌ شكل‌، اصط‌لاحات‌ خاص‌: Lingua

زبان‌ يا مردم‌ الباني‌: Albanian

زبان‌ پاسكال‌: Pascal Language

زبان‌ پرداز: Language Processor

زبان‌ پرس‌ و جو: Enquiry Language

زبان‌ پرس‌ و جو: Query Language

زبان‌ پي‌ ال‌ وان‌: Pl Language

زبان‌ چرب‌ ونرم‌، چاپلوسي‌، مداهنه‌، ريشخند كردن‌: Blarney

زبان‌ گجراتي‌، گجراتي‌: Gujarati

زبان‌، زبانه‌، شاهين‌ ترازو، بر زبان‌ اوردن‌، (باti) , گفتن‌، داراي‌ زبانه‌ كردن‌: Tongue

زبان‌، ساختمان‌ يا عضو زباني‌ شكل‌ (حشرات‌): Glossa

زبان‌، لسان‌، كلام‌، سخنگويي‌، تكلم‌، بصورت‌ لساني‌ بيان‌ , كردن‌: Language

زبان‌الماني‌ ط‌رفداري‌ از المان‌، المان‌ گرايي‌، اصط‌لاحات‌ ويژه‌ ,: Germanism

زبر تن‌، (ج‌.ش‌.) برجستگي‌ قدامي‌ سلول‌ جنسي‌ نر: Acrosome

زبر دست‌، ماهر، استاد، مرد زبردست‌: Adept

زبر كردن‌، خشن‌ كردن‌ يا شدن‌: Roughen

زبر، خشن‌، درشت‌، زمخت‌، ناهموار، ناهنجار، دست‌ مالي‌ , كردن‌، بهم‌ زدن‌، زمخت‌ كردن‌: Rough

زبر، خشن‌، زمخت‌، بي‌ ادب‌: Coarse

زبر، خشن‌، ناصاف‌، ناهموار، ژنده‌، كهنه‌: Ragged

زبر، داراي‌ موي‌ زبر، جنگي‌: Bristly

زبر، درهم‌، كرك‌ شده‌، مو دراز، پر مو، پشمالو: Shaggy

زبردستي‌، تردستي‌، سبكدستي‌، چابكي‌، چالاكي‌: Dexterity

زبردستي‌، زرنگي‌، حيله‌، تردستي‌: Sleight

زبردستي‌، چيرگي‌، مهارت‌، تخصص‌، كارايي‌: Proficiency

زبردست‌، چيره‌، ماهر، حاذق‌، متخصص‌: Proficient

زبرروند، تمايل‌ بسوي‌ بالا: Uptrend

زبون‌، فروتن‌، متواضع‌، محقر، پست‌، بدون‌ ارتفاع‌، پست‌ , كردن‌، فروتني‌ كردن‌، شكسته‌ نفسي‌ كردن‌: Humble

زجاجي‌، شيشه‌ مانند، شفاف‌: Hyaline

زجر دار، متضمن‌ زجر وشكنجه‌، ط‌اقت‌ فرسا: Torturous

زجر دهنده‌، عذاب‌ دهنده‌: Tormentor

زجر، شكنجه‌، ازار، اذيت‌: Persecution

زجر، عذاب‌، شكنجه‌، ازار، زحمت‌، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌: Torment

زحمتكش‌، دود چراغ‌ خور: Lucubrator

زحمتكش‌، رنجبر: Toiler

زحمت‌ كش‌، جان‌ كن‌، جان‌ كندن‌، رنجبر: Durdge

زحمت‌ كش‌، ساعي‌، دشوار، پرزحمت‌: Laborious

زخمه‌، مضراب‌، انگشتانه‌: Plectrum

زخمي‌ كه‌ بعلت‌ خوابيدن‌ متمادي‌ در بستر و نرسيدن‌ خون‌ , كافي‌ به‌ پشت‌ بيماران‌ ايجادميشود: Bedsore

زخم‌ شدن‌، توليد قرحه‌ كردن‌، ريش‌ شدن‌: Ulcerate

زخم‌ وقرحه‌ كوچك‌ مخصوصا در دهان‌: Canker Sore

زخم‌ پذير، اسيب‌ پذير، قابل‌ حمله‌: Vulnerable

زخم‌، بريدگي‌، جاي‌ زخم‌ در صورت‌، الت‌ تناسلي‌ زن لباس‌، زخم‌ زدن‌، بريدن‌، شكافداركردن‌، پرحرفي‌ كردن‌ مقاربت‌ جنسي‌، توخالي‌، لاف‌، بد منظ‌ر، زشت‌، زيرك‌، خوش‌ ,: Gash

زد وخورد كردن‌، لاس‌ زدن‌، جاسوسي‌ كردن‌: Pickeer

زد وخورد، نبرد، مشت‌ بازي‌، درگيري‌، با اشتياق‌ شروع‌ , كردن‌: Set To

زد وخوردكننده‌: Skirmisher

زدايا، زداگر، پاك‌ كننده‌، داروي‌ پاك‌ كننده‌، گرد , صابون‌ قوي‌: Detergent

زدني‌، تصادمي‌: Percussive

زدن‌ توپ‌، توپ‌ فوتبال‌ را قبل‌ از تماس‌ با زمين‌ زدن‌: Punt

زدن‌ ضربه‌ بدون‌ برگشت‌ وعكس‌العمل‌، داراي‌ سكون‌: Deadbeat

زدن‌ غله‌، دانه‌ (امر.) ذرت‌، ميخچه‌، دانه‌دانه‌ كردن‌، نمك‌ ,: Corn

زدن‌ كورك‌، دمل‌، زخم‌اماسدار، تاول‌، كورك‌ دراوردن‌، تاول‌ ,: Blain

زدن‌ كوك‌ مورب‌ و چپ‌ و راست‌ در حاشيه‌ دوزي‌، كوك‌ چپ‌ وراست‌ ,: Featherstitch

زدن‌ ولگردي‌، سر گرداني‌، پريشاني‌، بي‌ هدفي‌، كردن‌، پرسه‌ ,: Ramble

زدن‌(به‌ پول‌) كسر كردن‌(ازپول‌ يا حساب‌)، اختلاس‌ كردن‌، دستبرد ,: Defalcate

زدن‌، باشدت‌ زدن‌، با چكش‌ زدن‌، ضربت‌، تماس‌: Ding

زدن‌، تقصير صداي‌ دق‌الباب‌، سرزنش‌ سخت‌، زخم‌زبان‌، ضربت‌ تند و سريع‌ ,: Rap

زدن‌، شكست‌ دادن‌، خرد كردن‌، شكستن‌، كشتن‌، ذليل‌ كردن كوبيدن‌: Smite

زدن‌، شن‌ مال‌ يا ريگمال‌ كردن‌ ماسه‌، شن‌، ريگ‌، شن‌ كرانه‌ دريا، شن‌ پاشيدن‌، سنباده‌ ,: Sand

زدن‌، ضربت‌ زدن‌، خوردن‌ به‌، بخاط‌ر خط‌وركردن‌، سكه‌ ضرب‌ , ضربه‌، برخورد كردن‌، اعتصاب‌ كردن‌، اصابت‌، اعتصاب‌ كردن‌، اعتصاب: Strike

زدن‌، قاپيدن‌، اخذ، چنگ‌ زني‌، فهم‌ فراچنگ‌ كردن‌، بچنگ‌ اوردن‌، گير اوردن‌، فهميدن‌، چنگ‌ ,: Grasp

زدن‌، كتك‌ زدن‌، چوب‌ زدن‌، شكست‌ دادن‌: Drub

زدن‌، كش‌ رفتن‌ ضربت‌ سخت‌، حركت‌ جاروبي‌، جرعه‌ ط‌ولاني‌، ضربه‌ تند وشديد ,: Swipe

زدن‌، محكم‌ زدن‌، تسهيم‌ كردن‌ صداي‌ كتك‌ زدن‌، صداي‌ اصط‌كاك‌، صداي‌ ضربت‌، ضربت‌، سهم: Whack

زدن‌، وصله‌ كردن‌، چرم‌ يا پارچه‌ مندرس‌، پارچه‌ كهنه كهنه‌: Clout

زدن‌، چرند گول‌، كلاه‌ سر (كسي‌) گذاشتن‌، از پرداخت‌ (وجهي‌) ط‌فره‌ ,: Bilk

زدن‌، چين‌ دار كردن‌ موي‌ بافته‌، پيچيدن‌ گيسو، تاه‌، چين‌، گيس‌ بافته‌، تاه‌ ,: Plait

زده‌ شدن‌ گرسنگي‌ كشيدن‌، از گرسنگي‌ مردن‌، گرسنگي‌ دادن‌، قحط‌ي‌ ,: Starve

زده‌ شده‌ از ط‌رف‌ پهن‌ اسلحه‌، از پهنا: Flatling

زده‌ شده‌ از ط‌رف‌ پهن‌ اسلحه‌، از پهنا: Flatlings

زده‌، كوبيده‌، چكش‌ خورده‌، فرسوده‌، مغلوب‌: Beaten

زدودن‌: Effacement

زدودن‌ مغناط‌يس‌: Demagnetize

زدودن‌ يا معدوم‌ ساختن‌ جبهه‌ هوايي‌: Frontolysis

زدودن‌، رفع‌ كردن‌: Eliminate

زدودن‌، محو كردن‌: Blot Out

زدوده‌، ترخيص‌ شده‌: Cleared

زدودگي‌، رفع‌: Elimination

زدگي‌، زوال‌ تدريجي‌، امحاء محوتدريجي‌، فقدان‌ تدريجي‌، ناپايداري‌، ناپديدي‌، غيب‌ ,: Evanescence

زر اندود كردن‌، مط‌لا كردن‌، تذهيب‌ كردن‌: Gild

زر و زيور اراستن‌ زيبا كردن‌، قشنگ‌ كردن‌، ارايش‌ دادن‌، زينت‌ دادن‌، با: Adorn

زر، ط‌لا، سكه‌ زر، پول‌، ثروت‌، رنگ‌ زرد ط‌لايي‌، اندود , زرد، نخ‌ زري‌، جامه‌ زري‌: Gold

زراعت‌ با اب‌، زراعت‌ (غير ديمي‌): Aquiculture

زرخيز، ط‌لادار: Auriferous

زرد (درحال‌ نپخته‌) كه‌ براي‌رنگ‌ هاي‌ روغني‌ بكار ميرود نام‌ شهري‌ در ايتاليا، انواع‌ خاكهاي‌ قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌ ,: Sienna

زرد زخمي‌: Impetiginous

زرد كمرنگ‌، غيره‌ مزروع‌ (زمين‌)، ايش‌، زمين‌ شخم‌ شده‌ و , نكاشته‌، باير گذاشته‌، ايش‌ كردن‌شخم‌ كردن‌: Fallow

زرد مايل‌ بسبز: Luteovirescent

زرد مايل‌ بسبز، سبز نخودي‌: Pea Green

زرد مايل‌ بقرمز كشيش‌ بودايي‌، لاما، شتر بي‌ كوهان‌ امريكاي‌ جنوبي‌، رنگ‌ ,: Lama

زرد، اصفر، ترسو، زردي‌: Yellow

زرد، كبود فام‌: Aquamarine

زردابي‌، صفراوي‌: Biliary

زرداب‌، صفرا، زهره‌، خوي‌ سودايي‌، مراره‌: Bile

زردالو: Apricot

زردشتي‌، زرتشتي‌، پيرو زردشت‌: Zoroastrian

زردشت‌، زرتشت‌: Zoroaster

زردفام‌، مايل‌ بزردي‌: Yellowish

زردك‌ مانند، مخروط‌: Carroty

زرده‌ تخم‌ مرغ‌: Vitellus

زرده‌ تخم‌ مرغ‌، مربوط‌ به‌ زرده‌ تخم‌ مرغ‌، زرده‌ تخم‌ مرغي‌,: Vitelline

زردوزي‌ كردن‌، با شرشرجاري‌ شدن‌، حلقه‌ حلقه‌ شدن‌ شرشر، زمزمه‌ اب‌، مثل‌ فرفره‌ چرخيدن‌، واژگون‌ شدن كوك‌ برجسته‌ وقلابي‌، حاشيه‌، حلقه‌ دود يا بخار، صداي‌ , مشروب‌ مالت‌، ابجو داراي‌ ادويه‌ معط‌ر، گلابتون‌، زري: Purl

زرق‌ وبرق‌ دادن‌ (شمشير)، باهتزاز دراوردن‌ (شمشير , وتازيانه‌)، تكان‌ دادن‌ سلاح‌ (ازروي‌ تهديد): Brandish

زرق‌ وبرق‌ دار، جلف‌، مزخرف‌: Tawdry

زرق‌ وبرق‌، جلا: Shininess

زرنگي‌، مهارت‌ صداي‌ شكستگي‌، صداي‌ شلاق‌، استعداد، حقه‌، ط‌رح‌، ابتكار: Knack

زرنگ‌ تر بودن‌ از، گول‌ زدن‌: Outwit

زرنگ‌، دست‌ وپادار، با ابتكار، با تدبير، حيله‌ گر فريب‌ اميز، متغير، بي‌ ثبات‌: Shifty

زره‌ ران‌ وپهلو: Tuille

زره‌ زانوپوش‌: Hauberk

زره‌ زنجيري‌: Chain Mail

زره‌ سينه‌ وپشت‌، زره‌ بالاتنه‌: Cuirass

زره‌ سينه‌، سينه‌بند اسب‌: Breast Plate

زره‌ كامل‌، سلاح‌ كامل‌، كاملا مجهز، تجهيزات‌ و ارايش‌ , كامل‌: Panoply

زره‌ وتجهيزات‌ اسب‌، مجهز كردن‌: Caparison

زره‌ پوش‌ مجهز و اراسته‌، زره‌ پوشيده‌ از سر تا پا، سر تا پا ,: Panoplied

زره‌ پوش‌، اهن‌ پوش‌، سفت‌، سخت‌: Ironclad

زره‌ پولك‌ دار: Scale Armor

زره‌، زره‌ سينه‌، كرست‌: Corselet

زره‌اسب‌، شاعر(باستاني‌)، رامشگر، شاعر و اوازخوان‌: Bard

زرورق‌ ساز، (درجمع‌)حشره‌ قاب‌ بالي‌ كه‌رنگ‌ سبز مسي‌ دارد,: Goldbeater

زرين‌ پر، اه‌ هاي‌ هاي‌ (اه‌ كشيدن‌ از روي‌ خستگي‌ وبيزاري‌)، داركوب‌ ,: Heigh Ho

زري‌، زربفت‌، پارچه‌ ابريشمي‌ گل‌ برجسته‌: Brocade

زرپرستي‌، ثروت‌ پرستي‌، ديو صفتي‌: Mammonism

زرپرستي‌، رشوه‌ گيري‌، صفت‌ ادم‌ پولكي‌، پول‌ بگيري‌: Venality

زرگر، اهنكر، فلزساز، فلزكار: Smith

زرگر، ط‌لا ساز: Goldsmith

زشتي‌: Homeliness

زشتي‌، كجي‌، عيب‌: Deformation

زشتي‌، پليدي‌، نفرت‌، كراهت‌، نجاست‌، عمل‌ شنيع‌: Abomination

زشت‌ كردن‌، بدتركيب‌ كردن‌: Uglify

زشت‌ كردن‌، كج‌ و معوج‌ كردن‌، بدشكل‌ كردن‌، از , شكل‌انداختن‌، دشديسه‌ كردن‌: Deform

زشت‌ و وقيح‌، كريه‌، ناپسند، موهن‌، شهوت‌ انگيز: Obscene

زشت‌، بد گل‌، كريه‌: Ugly

زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌: Ham Fisted

زشت‌، بي‌ مهارت‌، سنگين‌ دست‌: Ham Handed

زشت‌، زننده‌، شنيع‌، وقيح‌، سهمگين‌، ترسناك‌، مهيب‌، مخوف‌,: Hideous

زشت‌، شنيع‌، شرير، ظ‌الم‌، فجيح‌، تاثر اور: Heinous

زشت‌، ناهنجار، ناسترده‌، ژوليده‌، نامربوط‌: Uncouth

زشت‌، هرزه‌، شنيع‌، مربوط‌ به‌ جاكشي‌، بي‌ عفت‌: Bawdy

زغالي‌ شدن‌، تبديل‌ بذغال‌، زغالش‌: Carbonization

زغال‌ سنگ‌ كش‌، وسيله‌ حمل‌ زغال‌ سنگ‌: Coaler

زغال‌ سنگ‌، زغال‌، زغال‌ كردن‌: Coal

زغال‌ كوك‌، زغال‌ سنگ‌ سوخته‌، تبديل‌ به‌ زغال‌ كردن‌: Coke

زغال‌ نيم‌ سوز، خاكستر، خاكستر كردن‌: Cinder

زغال‌ چوب‌: Charcoal

زفت‌ اندود، قيراندود، قيرگون‌، سياه‌ و تاريك‌: Pitchy

زلالي‌، صافي‌: Limpidity

زلال‌ سنجي‌: Turbidimetry

زلال‌، صاف‌، ناب‌، روشن‌، خالص‌: Limpid

زلزله‌: Temblor

زلزله‌ زير دريايي‌: Sea Quake

زلزله‌ شناسي‌، لرزه‌ شناسي‌: Seismology

زلزله‌ شناس‌: Seismologist

زلزله‌ نگار: Seismographer

زلزله‌ نگاري‌: Seismography

زمامداري‌، سياستمداري‌: Statesmanship

زمان استاندارد: standard time

مقدار زمان مجاز براي انجام بخش خاصي از كار.

زمان استاندارد: Standard Time

مقدار زمان مجاز براي انجام بخش خاصي از كار.

زمان انتظار- زمان مورد انتظار براي تحويل – زمان در راه – مدت تهيه: Lead Time

زمان انتظار، زمان پيش‌افت: lead time

تداخل بين وظايفي كه به هم وابستگي دارند.

زمان انتظار، زمان پيش‌افت: Lead Time

زمان مورد نياز يك وظيفه قبل از اينكه وظيفه ديگر بتواند شروع شود.تداخل بين وظايفي كه به هم وابستگي دارند.

زمان انتظاري: expected time

مقدار زمان آماري نتيجه دادن يك فعاليت در شبكه پِرت.

زمان انتظاري: Expected Time

مقدار زمان آماري نتيجه دادن يک فعاليت در شبكه پِرت.

زمان باقي‌مانده: time remaining

مدت زمان بين تاريخ يك وضعيت و تاريخ يك رويداد اصلي پيمان.

زمان باقي‌مانده: Time Remaining

مدت زمان بين تاريخ يك وضعيت و تاريخ يك رويداد اصلي پيمان.

زمان بدبينانه: pessimistic time

بدترين (طولاني‌ترين) زمان اتمام يك فعاليت.

زمان بدبينانه: Pessimistic Time

بدترين (طولاني‌ترين) زمان اتمام يك فعاليت.

زمان بندي: schedule

زمان بندي: Timing

زمان بندي: scheduling

فرآيند آماده سازي و يا پياده‌سازي برنامه زمان‌بندي.

زمان بندي اصلي: Master schedule.

زمان بندي اصلي [به شكل] نمودار ميله اي: Master bar chart schedule

زمان بندي اصلي پروژه: master project schedule (MSP)

بالاترين سطح خلاصه شده زمان‌بندي پروژه كه نشان‌‌دهنده مراحل زماني كل پروژه است و تمامي وجوه اشتراك، رويدادهاي اصلي و اهداف كليدي عمده را فهرست مي‌كند.

زمان بندي اوج بار كاري ساخت: Loaded Construction Schedule

زمان بندي رويداد اصلي: milestone schedule

سطح خلاصه زمان‌بندي كه رويدادهاي اصلي عمده را شناسايي مي‌كند.

زمان بندي منبع محدود: resource-limited schedule

زمان‌بندي پروژه‌اي كه تاريخ آغاز و پايان آن، بر اساس دسترسي به منابع تعيين مي‌شود. زمان‌بندي نهايي پروژه بايد هميشه منبع محدود باشد.

زمان بندي پروژه: project schedule

توالي زماني فعاليت‌ها و رويدادها كه جدول زماني عمليات را نمايش مي‌دهد. زمان‌بندي آغاز و پايان، زمان فعاليت‌ها و زمان رخ‌دادن رويدادها را تعيين مي‌كند. زمان‌بندي ممكن است به شكل تقويم يا مقياس گذشت زمان ارائه شود.

زمان بيكاري: idle time

فاصله زماني كه در طول آن نيروي كار يا تجهيزات يا هر دو، كار مفيد انجام نداده‌اند.

زمان بيكاري: Idle Time

فاصله زماني كه در طول آن نيروي كار يا تجهيزات يا هر دو، كار مفيد انجام نداده‌اند.

زمان تقدم: lead time

زمان تكميل: time to complete

زمان مورد نياز براي دستيابي به يك رويداد اصلي پيمان.

زمان تكميل: Time To Complete

زمان مورد نياز براي دستيابي به يك واقعه اصلي پيمان.

زمان خوش‌بينانه: optimistic time

بهترين زمان مورد نياز براي اتمام يك فعاليت.

زمان خوش‌بينانه: Optimistic Time

بهترين زمان مورد نياز براي اتمام يك فعاليت.

زمان سپري شده: elapsed time

مجموع تعداد روزهاي تقويمي (جز روزهاي غير كاري مثل آخر هفته‌ها يا تعطيلات) كه باي تكميل يك فعاليت لازم است. زمان سپري شده ديدي واقعي نسبت به مدتي كه يك فعاليت زمان‌بندي شده براي تكميل نياز دارد، فراهم مي‌كند.

زمان سپري شده: Elapsed Time

مجموع تعداد روزهاي تقويمي (جز روزهاي غير كاري مثل آخر هفته‌ها يا تعطيلات) كه براي تكميل يك فعاليت لازم است. زمان سپري شده ديدي واقعي نسبت به مدتي كه يك فعاليت زمان‌بندي شده براي تكميل نياز دارد، فراهم مي‌كند.

زمان عرضه: exposure time

مدت زماني كه سيستم در معرض خطر قرار دارد.

زمان عرضه: Exposure Time

مدت زماني که سيستم در معرض خطر قرار دارد.

زمان فعالیت : Uptime

     دورهي زماني که در آن يک سيستم براي کاربران در دسترس ميباشد و به‌درستي کار ميکند.

زمان واقعي حفاري: actualboring time; actual drilling time

زمانبندي كلان: Master Scheduling

زمان‌ اجرا، مدت‌ اجرا: Execution Time

زمان‌ انتقال‌، مدت‌ انتقال‌: Transfer Time

زمان‌ باركردن‌: Load Time

زمان‌ برگشت‌: Turn Around Time

زمان‌ بلا استفاده‌: Unused Time

زمان‌ بلا استفاده‌: Unused Time

زمان‌ بند: Scheduler

زمان‌ بندي‌: Scheduling

زمان‌ بندي‌ رويدادها: Event Scheduling

زمان‌ بندي‌ نشده‌: Non Scheduled

زمان‌ جبران‌: Makeup Time

زمان‌ حال‌ فعل‌ eb ot، هستي‌، وجود، افريده‌، مخلوق موجود زنده‌، شخصيت‌، جوهر، فرتاش‌: Being

زمان‌ خيز: Rise Time

زمان‌ دراز، مدت‌ ط‌ولاني‌: Blue Moon

زمان‌ دستيابي‌: Access Time

زمان‌ رانش‌: Running Time

زمان‌ سنج‌: Timeer

زمان‌ سنج‌ بلادرنگ‌: Real Time Clock

زمان‌ سنج‌ خودكار: Automatic Timer

زمان‌ سنج‌ رقمي‌، ساعت‌ رقمي‌: Digital Clock

زمان‌ سنج‌، گاه‌ شمار، كرونومتر، وقت‌ نگار، گاه‌ نگار: Chronometer

زمان‌ سوم‌ فعل‌ evaew: Woven

زمان‌ كوتاه‌، دوره‌، درفضا جا دادن‌، فاصله‌ دادن فاصله‌ داشتن‌ فضا، وسعت‌، مساحت‌، جا، فاصله‌، مهلت‌، فرصت‌، مدت‌ معين: Space

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ (gnah)، اويخت‌، اويخته‌: Hung

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ dael: Led

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evaeh: Hove

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ gnir: Rang

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worg: Grew

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ylf: Flew

زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ teem: Met

زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ معين‌ llahs: Should

زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌thgif: Fought

زمان‌ محو شدن‌: Decay Time

زمان‌ مرجع‌: Reference Time

زمان‌ موثر، مدت‌ موثر: Effective Time

زمان‌ ميانگين‌ تاخرابي‌: Mean Time To Failure

زمان‌ ميانگين‌ تعمير: Mean Repair Time

زمان‌ ميانگين‌ تعمير: Mean Time To Repair

زمان‌ واگنش‌: Response Time

زمان‌ پيوند: Linkage Time

زمان‌ گذشته‌ فعل‌ ekat: Took

زمان‌ گذشته‌ فعل‌ thgil: Lit

زمان‌ گذشته‌فعل‌ teg: Got

زمان‌، هنگام‌، وقت‌، مدت‌: Time

زمان‌بندي: Scheduling

افزايش زمان براي فعاليت‌هاي مورد نياز و تنظيم تاريخ‌ها بر اساس رويدادها. فرآيند آماده سازي و يا پياده‌سازي برنامه زمان‌بندي.

زمان‌بندي اصلي: master schedule

بالاترين سطح زمان‌بندي خلاصه براي پروژه كه مرحله‌بندي كلي پروژه و رابط‌هاي اصلي، رويدادهاي اصلي پيمان و عناصر پروژه را نمايش مي‌دهد. همچنين مراجعه شود به زمان‌بندي اصلي پروژه.

زمان‌بندي اصلي: Master Schedule

بالاترين سطح زمان‌بندي خلاصه براي پروژه که مرحله‌بندي كلي پروژه و رابط‌هاي اصلي، رويدادهاي اصلي پيمان و عناصر پروژه را نمايش مي‌دهد. همچنين مراجعه شود به زمان‌بندي اصلي پروژه.

زمان‌بندي اصلي پروژه: Master Project Schedule (MSP)

بالاترين سطح زمان‌بندي خلاصه براي پروژه که مرحله‌بندي كلي پروژه و رابط‌هاي اصلي، رويدادهاي اصلي پيمان و عناصر پروژه را نمايش مي‌دهد. اين زمان‌بندي مشابه برنامه اصلي است.بالاترين سطح خلاصه شده زمان‌بندي پروژه كه نشان‌‌دهنده مراحل زماني كل پروژه است و تمامي وجوه اشتراك، وقايع اصلي و اهداف كليدي عمده را فهرست مي‌كند.

زمان‌بندي با محدوديت زماني: time-limited scheduling

زمان‌بندي فعاليت‌ها با توجه به دسترسي به منابع چون در صورت عدم توجه به اين مورد در تاريخ پايان پروژه تاخير ايجاد مي‌شود. فعاليت‌ها تنها مي‌توانند تا ديرترين تاريخ پايان خود به تاخير افتند. به‌هر حال فعاليت‌ها زماني كه ديرترين تاريخ شروع آن‌ها فرا رسد الزام

زمان‌بندي با محدوديت زماني: Time-Limited Scheduling

زمان‌بندي فعاليت‌ها با توجه به دسترسي به منابع چون در صورت عدم توجه به اين مورد در تاريخ پايان پروژه تاخير ايجاد مي‌شود. فعاليت‌ها تنها مي‌توانند تا ديرترين تاريخ پايان خود به تاخير افتند. به‌هر حال فعاليت‌ها زماني كه ديرترين تاريخ شروع آن‌ها فرا رسد الزاما آغاز مي‌شوند، حتي اگر پروژه از حدود مجاز منابع نيز فراتر رفته باشد. شبكه‌هايي با شناوري منفي نبايد با زمان‌بندي با محدوديت زماني پردازش شوند.

زمان‌بندي خلاصه، زمان‌بندي فعاليت‌هاي مادر: summary schedule

زمان‌بندي پروژه در يك برگ. معمولا در گزارشات سطوح مديريتي بكار مي‌رود و به عنوان زمان‌بندي رويدادهاي اصلي نيز شناخته مي‌شود.

زمان‌بندي خلاصه، زمان‌بندي فعاليت‌هاي مادر: Summary Schedule

زمان‌بندي پروژه در يك برگ. معمولا در گزارشات سطوح مديريتي بكار مي‌رود و به عنوان زمان‌بندي رويدادهاي اصلي نيز شناخته مي‌شود.

زمان‌بندي مجدد: reschedule

فرآيند تغيير منطق، مدت زمان و يا تاريخ‌هاي زمان‌بندي موجود، در پاسخ به شرايط تحميلي خارجي.

زمان‌بندي مجدد: Reschedule

فرآيند تغيير منطق، مدت زمان و يا تاريخ‌هاي زمان‌بندي موجود، در پاسخ به شرايط تحميلي خارجي.

زمان‌بندي منبع محدود: Resource-Limited Schedule

زمان‌بندي پروژه‌اي كه تاريخ آغاز و پايان آن، بر اساس دسترسي به منابع تعيين مي‌شود. زمان‌بندي نهايي پروژه بايد هميشه منبع محدود باشد.

زمان‌بندي واقعه اصلي: Milestone Schedule

سطح خلاصه زمان‌بندي كه وقايع اصلي عمده را شناسايي مي‌كند.

زمان‌بندي پروژه: Project Schedule

توالي زماني فعاليت‌ها و رويدادها كه جدول زماني عمليات را نمايش مي‌دهد. زمان‌بندي آغاز و پايان، زمان فعاليت‌ها و زمان رخ‌دادن رويدادها را تعيين مي‌كند. زمان‌بندي ممكن است به شكل تقويم يا مقياس گذشت زمان ارائه شود.تاريخ‌هاي برنامه‌ريزي شده براي شروع و تكميل فعاليت‌ها و رويدادهاي اصلي.نمايش تخصيص زمان به پروژه.تعيين زمان و توالي وظايف در پروژه به عنوان مدت زمان پروژه. زمان‌بندي به طور كلي شامل وظايف، وابستگي‌هاي بين وظايف، مدت زمان، قيود و اطلاعات بر مبناي زمان پروژه مي‌باشد.جدول زماني پروژه كه نشان مي‌دهد وظايف و رويدادهاي اصلي چگونه در طول مدت زمان، برنامه‌ريزي شده است.مجموعه‌اي از رويدادهايي كه بايد به ترتيب در مدت زمان معين انجام شوند. نتايج زمان‌بندي.

زمان‌بندي پيشرو: forward scheduling

محاسبه‌ تاريخ خاتمه مورد انتظار بر مبناي طول مسير بحراني.

زمان‌بندي پيشرو: Forward Scheduling

محاسبه‌ تاريخ خاتمه مورد انتظار بر مبناي طول مسير بحراني.

زمان‌بندي چند پروژه‌اي: multiple-project scheduling

استفاده از فنون تخصيص منابع براي زمان‌بندي بيشتر از يك پروژه به صورت همزمان

زمان‌بندي چند پروژه‌اي: Multiple-Project Scheduling

استفاده از فنون تخصيص منابع براي زمان‌بندي بيشتر از يك پروژه به صورت همزمان.

زمان‌سنج‌، تپش‌ زمان‌ سنجي‌، ساعت‌: Clock

زمان‌سنج‌، گاه‌ شمار، لحظ‌ه‌ شمار: Chronoscope

زمان‌ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ evah: Had

زمختي‌، كودني‌: Crassitude

زمخت‌، درشت‌، كودن‌: Crass

زمرد سبز: Smaragdite

زمردسبز، سبززمردي‌: Emerald

زمردي‌: Smaragdine

زمزمه‌ كردن‌، درفعاليت‌ بودن‌، فريب‌ دادن‌ وزوز كردن‌، همهمه‌ كردن‌، صدا كردن‌ (مثل‌ فرفره‌): Hum

زمزمه‌، سخن‌ نرم‌، شكايت‌، شايعات‌، زمزمه‌ كردن‌: Murmur

زمستاني‌: Hibernal

زمستاني‌ شدن‌، بصورت‌ زمستاني‌ در امدن‌: Winterization

زمستاني‌، شتوي‌: Hiemal

زمستاني‌، مربوط‌ به‌ زمستان‌: Brumal

زمستاني‌، مناسب‌ براي‌ زمستان‌: Winterish

زمستاني‌، مه‌ الود، مه‌گرفته‌: Brumous

زمستان‌، شتا، قشلاق‌ كردن‌، زمستانرا بر گذار كردن زمستاني‌: Winter

زمين بي ثمر: barren ground

زمينه فرآيند: process context

به مجموعه‌اي از عوامل گفته مي‌شود، كه در ابتداي ارزيابي مستند شده‌اند و بر قضاوت و مقايسه دسته‌بندي‌هاي حاصل از ارزيابي موثر هستند. اين عوامل شامل موارد زير است ولي به آن‌ها محدود نمي‌شود: اندازه واحد سازماني مورد ارزيابي، فرهنگ افراد واحد سازماني، قوانين

زمينه فرآيند: Process Context

به مجموعه‌اي از عوامل گفته مي‌شود، که در ابتداي ارزيابي مستند شده‌اند و بر قضاوت و مقايسه دسته‌بندي‌هاي حاصل از ارزيابي موثر هستند. اين عوامل شامل موارد زير است ولي به آن‌ها محدود نمي‌شود: اندازه واحد سازماني مورد ارزيابي، فرهنگ افراد واحد سازماني، قوانين استفاده از محصولات يا خدمات، ميزان اهميت و پيچيدگي محصولات يا خدمات و کيفيت مشخصات محصولات يا خدمات.

زمينه كاربري: context of implementation

محيط، رابط‌ها و فضاي مشكل كه تمام راه‌حل‌ها بايد در آن واقع شوند.

زمينه کاربري: Context Of Implementation

محيط، رابط‌ها و فضاي مشکل که تمام راه‌حل‌ها بايد در آن واقع شوند.

زمينه‌، سابقه‌: Background

زمينه‌، عوارض‌ زمين‌، زمين‌، ناحيه‌، نوع‌ زمين‌: Terrain

زمينه‌، متن‌: Context

زمينه‌، مفاد، مفهوم‌: Context

زمينه‌، نهانگاه‌، سابقه‌: Background

زمينه‌سازي: set context

شرح چگونگي هماهنگ‌سازي تلاش‌هاي مربوط به بهبود فرآيند كسب و كار با راهبرد كسب و كار سازمان.

زمينه‌سازي: Set Context

شرح چگونگي هماهنگ‌سازي تلاش‌هاي مربوط به بهبود فرآيند كسب و كار با راهبرد کسب و کار سازمان.

زمينه‌سازي‌، نقشه‌ كشيدن‌، بافتن‌ گيسو قط‌عه‌ زمين‌ كوچك‌، قط‌عه‌، نقشه‌، ط‌رح‌، نقشه‌ كشي: Plat

زميني‌ كردن‌، از نو خندق‌ ساختن‌، مستحكم‌ كردن‌ قط‌ع‌ كردن‌، حذف‌ كردن‌، كم‌ كردن‌، داراي‌ سنگر موقتي‌ زير ,: Retrench

زميني‌، ارضي‌، داخلي‌، محلي‌، منط‌قه‌اي‌: Territorial

زميني‌، خاكي‌، اين‌ جهاني‌، دنيوي‌: Terrestrial

زميني‌، خاكي‌، ساكن‌ زمين‌، دستگاه‌ سنجش‌ حركات‌ زمين‌: Tellurian

زميني‌، ملكي‌: Agrarian

زمين‌ اط‌راف‌ بارانداز: Quayside

زمين‌ اعط‌ايي‌ دولت‌، اعط‌اي‌ اراضي‌: Land Grant

زمين‌ باز يافته‌(از دريا يا مرداب‌)، تصدي‌، ورود، نوبت‌,: Inning

زمين‌ بازي‌، تفريحگاه‌: Playground

زمين‌ باير و لم‌يزرع‌، صحرا، بيابان‌: Wild Land

زمين‌ باير، دشت‌، لنگر انداختن‌، اهل‌ شمال‌ افريقا مسلمان‌: Moor

زمين‌ بلند، بلند، زمين‌ مرتفع‌، دور از دريا: Upland

زمين‌ بلند، پشت‌ بارو، نيمكت‌، پياده‌ رو: Banquette

زمين‌ خوردگي‌: Backfall

زمين‌ دانشكده‌ ومحوط‌ه‌ كالج‌، پرديزه‌، فضاي‌ باز: Campus

زمين‌ ساحلي‌ دستخوش‌ جزر ومد: Tideland

زمين‌ سفت‌، خاك‌ سفت‌: Hardpan

زمين‌ شناسي‌، خاك‌ شناسي‌: Earth Science

زمين‌ شناسي‌، دانش‌ زمين‌ شناسي‌: Geology

زمين‌ فيزيك‌، ژئوفيزيك‌، علم‌ اوضاع‌ بيروني‌ و ط‌بيعي‌ , زمين‌: Geophysics

زمين‌ قابل‌ كشت‌ پيوسته‌ بخانه‌، مزرعه‌، باغچه‌: Croft

زمين‌ كشف‌ نشده‌، قط‌عه‌ زمين‌ از گرو در نيامده‌: Terra Incognita

زمين‌ كشيده‌ ميشود ط‌نابي‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ چيزي‌ را ميكشند يا اينكه‌ روي‌ ,: Dragrope

زمين‌ لرزه‌ غيرمحسوس‌، زلزله‌ خفيف‌، كهزلزله‌: Microseism

زمين‌ لرزه‌، تكان‌ دهنده‌، بسيار مهم‌: World Shaking

زمين‌ لرزه‌، زلزله‌: Earthquake

زمين‌ لغزه‌، ريزش‌ خاك‌ كوه‌ كنار جاده‌: Landslide

زمين‌ لم‌ يزرع‌، زمين‌ سنگلاخ‌ يا باط‌لاقي‌: Badland

زمين‌ مرتفع‌، دشت‌، جلگه‌، صحرا، وسيع‌، ميدان‌ جنگ‌: Champaign

زمين‌ مرط‌وب‌: Wetland

زمين‌ هاي‌ خارج‌ از محوط‌ه‌ ملك‌، دور افتاده‌: Outland

زمين‌ وقف‌، (درشعر) زمين‌، خاك‌: Glebe

زمين‌ يامزرعه‌ شخم‌ زده‌، شيار، خط‌ گود، شياردار كردن شيار زدن‌، شخم‌ زدن‌: Furrow

زمين‌ پست‌ ساحلي‌ كه‌ بوسيله‌ سد بندي‌ مزروع‌ گردد (در , هلند): Polder

زمين‌ پست‌، حفره‌، گودي‌: Laigh

زمين‌ پست‌، پستي‌ زمين‌: Low Land

زمين‌ پشت‌ ساحل‌، مناط‌ق‌ داخلي‌ كشور: Hinterland

زمين‌، عنوان‌: Ground

زمين‌، چينه‌، گسله‌، تقصير كردن‌، مقصر دانستن‌ كاستي‌، تقصير، گناه‌، عيب‌، نقص‌، خط‌ا، اشتباه‌، شكست‌ ,: Fault

زمين‌باير، لم‌يزرع‌: Wasteland

زمين‌بحث‌ ميكند، شيمي‌ خاك‌، زمين‌ شيمي‌ علمي‌ كه‌ درباره‌ تركيب‌ و تغييرات‌ شيميايي‌ پوسته‌ ,: Geochemistry

زمين‌شناسي‌ از لحاظ‌ ساختمان‌ و تركيب‌ زمين‌: Geognosy

زمين‌شناس‌: Geologist

زمين‌مسط‌ح‌، جلگه‌، يك‌ رشته‌ عمليات‌ جنگي‌، لشكركشي مبارزه‌ انتخاباتي‌، مسافرت‌ درداخل‌ كشور: Campaign

زمين‌گرايي‌ گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند: Geotaxis

زمین: Land

زنا كار، دخترباز: Wencher

زنازاده‌، حرامزاده‌، قاچاقي‌، تقلبي‌: Adulterine

زناشويي‌، عروسي‌، ازدواج‌، نكاح‌: Matrimony

زناشويي‌، عروسي‌، زفاف‌، نكاح‌، زوجه‌: Wedlock

زناكار، مربوط‌ به‌ زنا، زنايي‌: Adulterous

زنانه‌ شدن‌ مونث‌ كردن‌، زنانه‌ كردن‌، زنانه‌ شدن‌، داراي‌ خصوصيات‌ ,: Feminize

زنانه‌، در خور زنان‌، مثل‌ زن‌: Womanly

زنانه‌، درخور زنان‌، مثل‌ زوجه‌، داراي‌ نگاه‌زنانه‌: Wifely

زنانگي‌ وهم‌ حالات‌ مردانگي‌ باشد نرموك‌، نر وماده‌، خنثي‌، كسي‌ كه‌ هم‌ داراي‌ حالات‌ ,: Hermaprodite

زنانگي‌، صفات‌ زنانه‌: Womanliness

زنانگي‌، ظ‌رافت‌: Femininity

زنان‌ ميشود، ماده‌كه‌ بط‌ورط‌بيعي‌ درگياهان‌ وجود دارد , هورمن‌ جنسي‌ زنانه‌ كه‌موجب‌ بروز سفات‌ جنسي‌ ثانويه‌ , وداراي‌ اثرات‌ حياتي‌ مشابه‌ است‌: Estrogen

زنان‌ نوار بهداشتي‌، دستمال‌ كاغذ ضد عفوني‌ مخصوص‌ قاعدگي‌ ,: Sanitary Napkin

زنان‌، جماعت‌ زنان‌، (د.گ‌.) جنس‌ زن‌: Womenfolk

زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌: Incest

زنبقي‌ شكل‌، سوسني‌: Fleury

زنبه‌ خاك‌ كشي‌ دستي‌: Handbarrow

زنبور درشت‌ و سرخ‌: Vespid

زنبور عسل‌ نر، وزوز، سخن‌ يكنواخت‌، وزوز كردن يكنواخت‌ سخن‌ گفتن‌: Drone

زنبورعسل‌، مگس‌ انگبين‌، زنبور: Bee

زنبوري‌، وابسته‌ به‌ زنبور: Vespal

زنبيل‌ (بافي‌)، سبد (بافي‌)، هنردستي‌ (زنبيل‌ بافي‌): Basketry

زنبيل‌، سبد، درسبد ريختن‌: Basket

زنجبيلي‌: Gingery

زنجير: chain

مجموعه‌اي از اشياء يا رويدادهاي مرتبط.

زنجير: Chain

زنجير: Chain

مجموعه‌اي از اشياء يا رويدادهاي مرتبط.

زنجير اشاره‌گرها: Pointer Chain

زنجير كردن‌، در زنجير نهادن‌، محكم‌ نگاه‌ داشتن‌، مقيد , ساختن‌: Enchain

زنجير كردن‌، دربند نهادن‌، درقيد عبوديت‌ ازردن گرفتار غل‌ و زنجير كردن‌: Enfetter

زنجير كوچك‌: Chainlet

زنجير ماركوف‌: Markov Chain

زنجير مساحي‌، پاپيمايشگري‌: Surveyor's Chain

زنجير چاپ‌: Print Chain

زنجير، هر چيز زنجيره‌ دار: Linkwork

زنجيردار، پرتاب‌ كردن‌، انداختن‌، پراندن‌ قلاب‌ سنگ‌، فلاخن‌، رسن‌، بند، تسمه‌ تفنگ‌، زنجير: Sling

زنجيرط‌لاياگردن‌بند ويا ط‌وق‌ ط‌لا: Carcanet

زنجيره بحراني: critical chain

مجموعه‌اي از فعاليت‌ها كه مدت زمان كلي يك پروژه را بعد از محاسبه ظرفيت منابع تعيين مي‌كنند. معمولا به عنوان محدوديت اصلي پروژه به آن اشاره مي‌شود.

زنجيره بحراني: Critical Chain

مجموعه‌اي از فعاليت‌ها كه مدت زمان كلي يك پروژه را بعد از محاسبه ظرفيت منابع تعيين مي‌كنند. معمولا به عنوان محدوديت اصلي پروژه به آن اشاره مي‌شود.

زنجيره تامين: Supply Chain

زنجيره تامين: supply chain

تمام افرادي كه نيازهاي پروژه، از جمله توليد و پشتيباني را تأمين مي‌كنند.

زنجيره تامين: Supply Chain

تمام افرادي كه نيازهاي پروژه، از جمله توليد و پشتيباني را تأمين مي‌كنند.

زنجيره‌اي‌، زنجيره‌اي‌ كردن‌: Chained

زنجيريابندبراي‌ پيچاندن‌ وكنترل‌ ان‌ ميخ‌ يا پيچ‌ اتصالي‌ حلقه‌ زنجير، ميله‌ عرضي‌ انتهاي‌ ,: Toggle

زندانبان‌، عصا يا گرز، نگهبان‌ دروازه‌يا قصر: Warder

زندانبان‌، كليد دار زندان‌، دستگاه‌ انحراف‌ سنج‌ زاويه‌: Turnkey

زنداني‌، اسير: Prisoner

زندان‌: Quod

زندان‌ ايالتي‌، زندان‌ دولتي‌: State Prison

زندان‌ مجرد: Sweatbox

زندان‌ مجرمين‌ ندامتگاه‌، ندامتي‌، دار التاديب‌، بازداشتگاه‌ يا ,: Penitentiary

زندان‌، دار التاديب‌: House Of Correction

زندان‌، دارالتاديب‌، تاديب‌ گاه‌: Bridewell

زندان‌، محبس‌، حبس‌: Calaboose

زندان‌، محبس‌، حبس‌، وابسته‌ به‌زندان‌، زندان‌ كردن‌: Prison

زندان‌، گلخانه‌، گرمخانه‌، عشرتكده‌: Hothouse

زنده‌ براي‌ حفظ‌ حيات‌ سوخت‌ وساز، دگرگوني‌، متابوليزم‌، تحولات‌ بدن‌ موجود ,: Metabolism

زنده‌ بواسط‌ه‌ نور، در نور زندگاني‌ كننده‌، نورزي‌: Photobiotic

زنده‌ بيني‌، ازمايش‌ ميكروسكپي‌ بافت‌ زنده‌، بافت‌ برداري‌,: Biopsy

زنده‌ دل‌: Skylarker

زنده‌ دل‌، شاد، بانشاط‌، خوش‌ قلب‌، مشرور، بي‌ غم سبكبار: Lighthearted

زنده‌ سازي‌، بهوش‌ اوري‌، نيرو بخشي‌: Reviviscence

زنده‌ سازي‌، تجديد: Anabiosis

زنده‌ كردن‌، اجحيا كردن‌، بهوش‌ اوردن‌: Resuscitate

زنده‌ كردن‌، احيا كردن‌، رستاخيز كردن‌: Resurrect

زنده‌ كردن‌، احيا كردن‌، روح‌ دادن‌: Vivify

زنده‌ كننده‌، بهوش‌ اورنده‌: Resuscitator

زنده‌ ماندن‌، باقي‌ بودن‌، بيشتر زنده‌ بودن‌ از گذراندن‌، سپري‌ كردن‌، ط‌ي‌ كردن‌برزيستن‌: Survive

زنده‌ و فعال‌ بدون‌ هوا و اكسيژن‌، ناهوازي‌: Anaerobic

زنده‌، باروح‌، بانشاط‌: Alacritous

زنده‌، داراي‌ حيات‌، حيات‌ بخش‌: Vivific

زنده‌، در قيد حيات‌، روشن‌، سرزنده‌، سرشار، حساس‌: Alive

زنده‌زايي‌، بچه‌زايي‌، ولودي‌: Viviparity

زنديق‌ داراي‌ مذهب‌ وعقايدي‌ مخالف‌ عقايد عمومي‌، مرتد، گمراه: Heterodox

زندگاني‌ با صيغه‌، زندگي‌ بط‌ور صيغه‌: Concubinage

زندگينامه‌ زيستنامه‌، بيوگرافي‌، تاريخچه‌ زندگي‌، تذكره: Biography

زندگي‌ ابدي‌، (گ‌.ش‌.) ابرون‌ گس‌، ابرون‌ ريشه‌دار: Live Forever

زندگي‌ ايلياتي‌، سازمان‌ وتشكيلات‌ قبيله‌اي‌، قبيله‌ , گرايي‌، ايل‌ گرايي‌: Tribalism

زندگي‌ باهم‌، جماع‌: Cohabitation

زندگي‌ در كلبه‌، كلبه‌ نشيني‌: Hutment

زندگي‌ دشوار فرار و اختقا از ترس‌ توقيف‌، جفتك‌ زني‌، (مج) فراراز ,: Escapade

زندگي‌ راهبي‌، رهبانيت‌، ايين‌ رهبانيت‌: Monkery

زندگي‌ روستايي‌: Rurality

زندگي‌ كننده‌ روي‌ بدن‌ جانور، انگل‌ جانور: Epizoic

زندگي‌ مانند، واقعي‌: Lifelike

زندگي‌ مدارج‌ ومراحل‌ مختلف‌ حياتي‌ انسان‌ وجانوران‌، دوره‌ ,: Life Cycle

زندگي‌ مربوط‌ به‌ اقليم‌ شناسي‌، مربوط‌ به‌ اب‌ و هوا و نحوه‌ ,: Bioclimatic

زندگي‌ مرگبار، زندگي‌ شبيه‌ مرگ‌: Living Death

زندگي‌ پس‌ از مرگ‌: Afterlife

زندگي‌ گياهان‌ شناور بر سط‌ح‌ دريا: Phytoplankton

زندگي‌ گياهان‌ وجانوران‌ يك‌ ناحيه‌، زياگان‌: Biota

زندگي‌ گياهي‌ يك‌ ناحيه‌ گياه‌ شناسي‌، كتاب‌ گياه‌ شناسي‌، گياهان‌ يك‌ ناحيه: Botany

زندگي‌ گياهي‌، نشو و نماي‌ نباتي‌، نموياهي‌: Vegetation

زندگي‌) و (عاري‌ از حيات‌) است‌ كلمه‌ايست‌ كه‌ بصورت‌ پيشوند بكار رفته‌ و بمعني‌ (بدون‌ ,: Abio

زننده‌، بال‌ بال‌ زننده‌، تپيدن‌ با ضربات‌ تند و متوالي‌، درحال‌ ضربان‌، درحال‌ بال‌ بال: Pit A Pat

زننده‌، بدبو، نفرت‌ اور: Stinking

زننده‌، داراي‌ زرق‌ و برق‌ زياد، شعله‌ ور: Garish

زننده‌، ساعت‌ زنگي‌، اعتصاب‌ كننده‌: Striker

زننده‌، ط‌عنه‌ اميز، سوزش‌ دار، تند و تيز، چالاك‌: Nippy

زننده‌، كوبنده‌، ادم‌ خرده‌ گير، مزاحم‌: Knocker

زننده‌، مانع‌، دافع‌، راننده‌، بيزار كننده‌: Repellent

زننده‌، نامط‌لوب‌، نامساعد، نگون‌ بخت‌ غير جذاب‌، بد برخورد، زشت‌، داراي‌ صورت‌ ناهنجار و ,: Ill Favored

زنندگي‌، تندي‌: Pungency

زنهاردادن‌، برحذربودن‌، حذركردن‌ از، ملتفت‌ بودن‌: Beware

زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد، زن‌ خراب‌، فاحشه‌: Grass Widow

زني‌ كه‌ خود را وقف‌ خدمت‌ ياامري‌ كرده‌ باشد، زن‌ نذردار,: Votaress

زني‌ كه‌ در نمايش‌ هاي‌ خنده‌ اور بازي‌ ميكند: Comedienne

زني‌ كه‌ رهبر ط‌بالان‌ است‌، پيرو موزيك‌: Drum Majorette

زني‌ كه‌ واسط‌ه‌ بين‌ خدا وخلق‌ باشد، شفيعه‌: Mediatrix

زني‌ يا مردي‌ كه‌ معشوق‌ خود را يكباره‌ رها كند ناگهان‌ معشوق‌ را رها كردن‌، فريفتن‌، بيوفا: Jilt

زني‌، زنيت‌، حس‌ زنانگي‌، عالم‌ نسوان‌: Womanhood

زنگار، زنگار مس‌، زنگ‌ مس‌ (استات‌ مس‌): Verdigris

زنگار، ساق‌ پوش‌، مچ‌ پيچ‌: Leggin

زنگار، ساق‌ پوش‌، مچ‌ پيچ‌: Legging

زنگهاي‌ موسيقي‌، سنتور زنگي‌: Carillon

زنگوله‌ سورتمه‌: Sleigh Bell

زنگوله‌، كوزه‌اي‌، داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ و دهانه‌ كوچك‌: Urceolate

زنگي‌، سياه‌، كاكا، سياه‌ پوست‌: Negro

زنگ‌ اخبار، وزوزكن‌: Buzzer

زنگ‌ ايجاد كردن‌، جرنگيدن‌ صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نين‌ زنگ‌، جرنگ‌ جرنگ‌ كردن‌، ط‌نين‌ ,: Jingle

زنگ‌ زدن‌ درحال‌ معلق‌ ماندن‌، ماندن‌، به‌ صحبت‌ تلفني‌ خاتمه‌ دادن: Hang Up

زنگ‌ زده‌، فرسوده‌، عبوس‌، ترشرو: Rusty

زنگ‌ زنگوله‌، ناقوس‌، زنگ‌ اويختن‌ به‌، داراي‌ زنگ‌ كردن كم‌كم‌ پهن‌ شدن‌ (مثل‌ پاچه‌شلوار): Bell

زنگ‌ زن‌، جارچي‌، منادي‌: Bellman

زنگ‌ مانند، بشكل‌ زنگ‌، جرسي‌: Campanulate

زنگ‌ ناقوس‌ عزارا بصدا دراوردن‌، صداي‌ ضربه‌ ناقوس‌، صدايي‌ ,: Knell

زنگ‌ ناپذير، ضد زنگ‌: Stainless

زنگ‌ گندم‌، زنگ‌ حبوبات‌: Grain Rust

زنگ‌، اژير، سوت‌ يا زنگ‌ خط‌ر: Tocsin

زنگ‌، زنگار، زنگ‌ زدن‌: Rust

زن‌ ابجو فروش‌: Alewife

زن‌ ابستن‌، حامله‌، ابستن‌: Gravida

زن‌ احمق‌ وشلخته‌: Tawpie

زن‌ اسب‌ سوار، شواليه‌ زن‌: Equestrienne

زن‌ اشرافي‌، زن‌ مديست‌: Milady

زن‌ اغوا كننده‌، دلفريب‌: Seductress

زن‌ افسونگر، زن‌ بدبخت‌ كننده‌، زن‌ فريبنده‌: Femme Fatale

زن‌ امپراتور، ملكه‌، امپراتريس‌، شهبانو: Empress

زن‌ اواز خوان‌: Songstress

زن‌ ايتاليايي‌، ماركيز، زوجه‌ ماركي‌: Marchesa

زن‌ ايرلندي‌: Irish Woman

زن‌ برزگر، زن‌ زارع‌: Farmerette

زن‌ بزرگ‌، زن‌ والامقام‌: Doyenne

زن‌ جادوگر، ساحره‌، پيره‌زن‌، فريبنده‌، افسون‌ كردن سحر كردن‌، مجذوب‌ كردن‌: Witch

زن‌ جواني‌ كه‌ دريك‌ دسته‌ كر ميخواند: Chorus Girl

زن‌ جوان‌ بد اخلاق‌ وجلف‌، هرزه‌: Cocotte

زن‌ جوان‌ بوالهوس‌، زن‌ سبكسر: Floozy

زن‌ جوان‌، كلفت‌، فاحشه‌: Moll

زن‌ حادثه‌ جو، زن‌ مخاط‌ره‌ ط‌لب‌، زن‌ جسور: Adventuress

زن‌ خائن‌: Traitress

زن‌ خانه‌ دار، كدبانو، بانو، زن‌ شوهردار، مديره سرپرستار: Matron

زن‌ خياط‌، زنانه‌ دوز: Couturiere

زن‌ دلال‌ محبت‌، دلاله‌: Procuress

زن‌ دوزنده‌، خياط‌ زنانه‌: Seamstress

زن‌ دوستي‌، زن‌ پرستي‌: Philogyny

زن‌ رازدار، زن‌ محرم‌ اسرار: Confidante

زن‌ رختشوي‌ خانوادگي‌: Washerwoman

زن‌ زيبا، دختر خوشگل‌، دلارام‌: Belle

زن‌ سخنگو ورئيس‌ درهيئت‌ منصفه‌، ليدرزن‌: Forelady

زن‌ سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌، مرد زن‌ نما: Squaw

زن‌ سياه‌ پوست‌: Negress

زن‌ شب‌ عيد، شب‌، شامگاه‌، در شرف‌، (باحرف‌ بزرگ‌) حوا، جنس‌ ,: Eve

زن‌ شكارچي‌، صياد زن‌: Huntress

زن‌ شلخته‌، (مج.) داراي‌ دامن‌ كثيف‌ والوده‌: Draggle Tail

زن‌ شلخته‌، زن‌ امل‌، اخم‌: Frump

زن‌ شلخته‌، زن‌ بندوبار، زن‌ هرزه‌، جنده‌: Trollop

زن‌ شلخته‌، فاحشه‌، جنده‌ بازي‌ كردن‌، يكنواخت‌ وخسته‌ , كننده‌، خاكستري‌، كسل‌ كننده‌: Drab

زن‌ شلخته‌، كهنه‌، بي‌ عرضه‌: Dowdy

زن‌ شهردار: Mayoress

زن‌ شهري‌، دختر شهري‌، فاحشه‌، جنده‌: Townswoman

زن‌ صاحب‌ خانه‌، زن‌ صاحب‌ پانسيون‌ يا مهمانخانه‌: Housemother

زن‌ صفتي‌: Effeminacy

زن‌ صفت‌ كردن‌، بازنان‌ اميختن‌: Womanize

زن‌ صفت‌، نرم‌، سست‌، بيرنگ‌، نامرد: Effeminate

زن‌ ط‌رفدار حق‌ راي‌ وانتخاب‌ زنان‌: Suffragette

زن‌ عاشق‌، شيفته‌، دلداده‌: Inamorata

زن‌ عياش‌ و ميگسار: Bacchante

زن‌ غرغرو، بدجنس‌، اب‌ زير كاه‌، سليط‌ه‌، پتياره‌: Shrewish

زن‌ غرغرو، زن‌ ستيزه‌ جو، پتياره‌، سليط‌ه‌: Shrew

زن‌ غول‌ پيكر: Titaness

زن‌ غيبگو، پيغمبر زن‌: Seeress

زن‌ غيب‌ گو، غيبي‌، ساحره‌، نبيه‌، فالگير: Sibyl

زن‌ غير روحاني‌، زن‌ عامي‌: Laywoman

زن‌ قحبگي‌: Cuckoldry

زن‌ كارگر، كارگر زن‌: Workwoman

زن‌ مانند، زن‌ صفت‌، مثل‌ زن‌، زنانه‌، شبيه‌ زن‌: Womanlike

زن‌ ماهي‌ فروش‌، (مج.) زن‌ بدزبان‌، زن‌ سليط‌ه‌: Fishwife

زن‌ ماهي‌، (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ دريايي‌، افسونگر: Mermaid

زن‌ مرد صفت‌ وخشن‌: Cotquean

زن‌ مرد صفت‌، زن‌ شرور، زن‌ پتياره‌، شيرزن‌: Virago

زن‌ مرزبان‌: Margravine

زن‌ مط‌لقه‌، زن‌ ط‌لاق‌ گرفته‌: Divorcee

زن‌ ميزبان‌، زن‌ مهماندار، بانوي‌ صاحبخانه‌: Hostess

زن‌ نايب‌السلط‌نه‌، نايب‌السلط‌نه‌ زن‌: Vicereine

زن‌ هرجايي‌: Demimondaine

زن‌ ورزشكار: Sportswoman

زن‌ يا شوهر، همسر، زوج‌، زوجه‌، همسر كردن‌: Spouse

زن‌ يهودي‌: Jewess

زن‌ پدر، نامادري‌، مادر: Stepmother

زن‌ پرگو: Flibbertigibbet

زن‌ پير وغرولندو، عجوزه‌: Oldwife

زن‌ گرفتن‌، زن‌دادن‌، ازدواج‌ كردن‌: Wive

زن‌ گريزان‌، فراري‌، كسي‌ كه‌ از ديگران‌ دوري‌ ميكند، ط‌فره‌ ,: Elusive

زن‌ گوشه‌نشين‌، زن‌ عزلت‌ گزين‌، راهبه‌: Anchoress

زن‌ گوشه‌نشين‌، زن‌ عزلت‌ گزين‌، راهبه‌: Ancress

زن‌، حشره‌ پردار، شانه‌ كردن‌، از هم‌ بازكردن‌، شكافتن شانه‌ مخصوص‌ شانه‌ كردن‌ ليف‌ هاي‌ كتان‌ وابريشم‌، كتان‌ , متلاشي‌ كردن‌: Hackle

زن‌، زنانگي‌، كلفت‌، رفيقه‌ (نامشروع‌)، زن‌ صفت‌، ماده مونث‌، جنس‌ زن‌: Woman

زن‌، زن‌ مسن‌، كامله‌زن‌: Carlin

زن‌، زن‌ مسن‌، كامله‌زن‌: Carline

زن‌، زوجه‌، عيال‌، خانم‌: Wife

زن‌، پيرزن‌ (غالبا از روي‌ تحقير)، عفريته‌: Carling

زن‌صفت‌، زنانه‌، مربوط‌ به‌ زن‌ يا زنان‌: Womanish

زن‌مهمانخانه‌ دار، زن‌ صاحب‌ ملك‌، ميزبان‌: Landlady

زن‌ناشناس‌، با جامه‌مبدل‌: Incognita

زن‌پرست‌، عيال‌ پرست‌، بنده‌ و مط‌يع‌ عيال‌ خود: Uxorious

زهاب‌، چشمه‌ كوچك‌، فنر كوچك‌: Springlet

زهدان‌، رحم‌، بچه‌ دان‌، موط‌ن‌، جاي‌ پيدايش‌: Matrix

زهر الود، زهردار، سمي‌، كينه‌ توز: Venomous

زهر خنده‌، ط‌عنه‌، ريشخند، سرزنش‌، سخن‌ ط‌عنه‌ اميز: Sarcasm

زهر زا، توليد كننده‌ محصولات‌ سمي‌: Toxicogenic

زهر شناسي‌، مبحث‌ داروهاي‌ سمي‌: Toxicology

زهر شناس‌، متخصص‌ زهر شناسي‌: Toxicologist

زهر، سم‌، زهر مار و عقرب‌ و غيره‌، كينه‌، مسموم‌ كردن مسموم‌ شدن‌: Venom

زهر، سم‌، شرنگ‌، زهرالود، سمي‌، مسموم‌ كردن‌: Poison

زهرابه‌، تركيب‌ زهردار، داروي‌ سمي‌: Toxin

زهرالود، مضر، موذي‌: Baneful

زهرالودكردن‌، رهراگين‌ كردن‌ (مج) مشوب‌ كردن‌، الوده‌ , كردن‌: Envenom

زهراگيني‌، خصومت‌، تلخي‌، تندي‌، واگيري‌: Virulence

زهراگين‌، سم‌ دار، تلخ‌، تند، كينه‌جو، بدخيم‌: Virulent

زهردار، سمي‌: Poisonous

زهره‌، زرد اب‌، صفرا، تلخي‌، گستاخي‌، زخم‌ پوست‌ رفتگي ساييدگي‌، تاول‌، ساييدن‌، پوست‌ بردن‌ از، لكه‌، عيب‌: Gall

زهري‌، سمي‌: Aconital

زهري‌، سمي‌، ناشي‌ از زهر اگيني‌، زهراگين‌: Toxic

زهكشي‌، زير اب‌ زني‌: Drainage

زهكش‌، ابگذر، زهكش‌ فاضل‌ اب‌، اب‌ كشيدن‌ از، زهكشي‌ , كردن‌، كشيدن‌ (باffo ياyawa)، زير اب‌ زدن‌، زير اب‌: Drain

زه‌ كشي‌ كردن‌، نهرسازي‌، لوله‌ كشي‌كردن‌، ايجاد ابراه‌ , كردن‌: Canalize

زه‌، روده‌گربه‌وغيره‌ كه‌ براي‌ بخيه‌ زدن‌ درجراحي‌ بكار , ميرود: Catgut

زه‌، چله‌، ريسمان‌ دار، زه‌كمان‌، ط‌ناب‌ انداختن‌: Bowstring

زه‌گذاشتن‌، زه‌ كردن‌ سوفار، جاي‌ زه‌كمان‌، شكاف‌ ميان‌ كفل‌ ها، پيكان‌بر ,: Nock

زوال‌ شخصيت‌: Depersonalization

زوال‌ نفس‌، نابود سازي‌ خود: Self Naughting

زوال‌، استهلاك‌، تحول‌، تغيير شكل‌: Sublation

زوال‌، بدتر شدن‌: Deterioration

زوال‌، تنزل‌، انحط‌اط‌، فساد، اغاز ويراني‌: Decadence

زوبين‌، نيزه‌، تير، بسرعت‌ حركت‌ كردن‌، حركت‌ تند، پيكان‌,: Dart

زوجه‌ امپراتور، امپراتوريس‌، زوجه‌ قيصر: Kaiserin

زوجه‌ تزار: Czarina

زوجه‌ ماركيز، (گ‌.ش‌.) نوعي‌ گلابي‌: Marquise

زوجه‌ ماركي‌، نوعي‌ گلابي‌، كلفت‌: Marchioness

زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌، دوشس‌ بزرگ‌: Grand Duchess

زوجه‌اي‌، عيالي‌، وابسته‌ به‌ عيال‌: Uxorial

زوج‌: Even

زوج‌، جفت‌، دوتا، زن‌ وشوهر، بهم‌ بستن‌، پيوستن‌، جفت‌ , شدن‌: Couple

زوج‌، جفت‌، زن‌ و شوهر، هر چيز دو جزئي‌، جفت‌ كردن‌ , وشدن‌، جور كردن‌ وشدن‌: Pair

زود اينده‌، نزديك‌، دراتيه‌ نزديك‌، رسيدني‌: Upcoming

زود خشمي‌، تند خويي‌: Irascibility

زود خشم‌، اتشي‌ مزاج‌، زود غضب‌، تند ط‌بع‌، سودايي‌: Irascible

زود رس‌، پيش‌ رس‌، نابهنگام‌، باهوش‌: Precocious

زود رنج‌، بد اخلاق‌، جوشي‌، ترشرو: Pettish

زود رنج‌، حساس‌، كج‌ خلق‌: Techy

زود رنج‌، كج‌ خلق‌: Testy

زود رنج‌، نازك‌ نارنجي‌، حساس‌، دل‌ نازك‌: Touchy

زود زود، بارها، مكررا، كرارا، غالبا: Freuqently

زود گذر: Ephemeral

زود گذر، ناپايدار، بي‌ دوام‌، زودريز، اواره‌: Fugacious

زود گذر، ناپايدار، فاني‌، كوتاه‌، تند، فراگذر: Transient

زود گذري‌، حالت‌ ناپايداري‌، حالت‌ بي‌ بقايي‌: Transitoriness

زودباور، ساده‌ لوح‌: Credulous

زودباوري‌، ساده‌ لوحي‌: Credulity

زودتر، بوميان‌ (اوكلاهما) در اتازوني‌: Sooner

زودترين تاريخ شروع: early start date (ES)

زودترين زماني كه يك فعاليت مي‌تواند بر اساس منطق قيود شبكه براي تاريخ داده‌هاي معين، آغاز شود.

زودترين تاريخ شروع: Early Start Date (ES)

در روش مسير بحراني، زودترين تاريخ ممكن كه مي‌توان بر اساس منطق شبكه و هرگونه قيود زمان‌بندي، بخش تكميل‌نشده يك فعاليت (يا پروژه) را در آن زمان آغاز كرد. زودترين تاريخ‌هاي شروع مي‌توانند بر اساس پيشرفت پروژه و تغييرات در برنامه پروژه تغيير كنند.زودترين زماني كه يك فعاليت مي‌تواند بر اساس منطق قيود شبكه براي تاريخ داده‌هاي معين، آغاز شود.

زودترين تاريخ پايان: early finish date (EF)

در روش مسير بحراني، زودترين تاريخ ممكن كه مي‌توان بر اساس منطق شبكه و هرگونه قيود زمان‌بندي بخش تكميل‌نشده يك فعاليت (يا پروژه) را در آن مدت تمام كرد. زودترين تاريخ‌هاي پايان مي‌توانند بر اساس پيشرفت پروژه و تغييرات در برنامه پروژه تغيير كنند.

زودترين تاريخ پايان: Early Finish Date (EF)

در روش مسير بحراني، زودترين تاريخ ممكن كه مي‌توان بر اساس منطق شبكه و هرگونه قيود زمان‌بندي، بخش تكميل‌نشده يك فعاليت (يا پروژه) را در آن مدت تمام كرد. زودترين تاريخ‌هاي پايان مي‌توانند بر اساس پيشرفت پروژه و تغييرات در برنامه پروژه تغيير كنند.زودترين زماني كه يك فعاليت مي‌تواند تكميل شود و برابر است با زودترين تاريخ شروع پروژه به اضافه مدت زمان باقي‌مانده آن.

زودرسي‌: Precocity

زودرسي‌، نابهنگامي‌: Prematurity

زودرنجي‌ وكج‌ خلقي‌: Testiness

زودرنج‌، تند مزاج‌، ناراضي‌ نما، كج‌ خلق‌: Tetchy

زودرنج‌، سايه‌ دار، داراي‌ سو ظ‌ن‌، بيمناك‌، رنجيده‌ خاط‌ر,: Umbrageous

زودرنج‌، شرم‌ اور، ادم‌ جسور، كج‌ خلق‌، ترشرو: Petulant

زودشكني‌، تردي‌، ظ‌رافت‌: Fragility

زودي‌: Earliness

زودگذر، فناناپذير، تندگذر، زود افت‌: Caducous

زودگذري‌، انتقال‌ پذيري‌، حالت‌ متعدي‌: Transitivity

زور دادن‌، هل‌ دادن‌ شانه‌، دوش‌، كتف‌، هرچيزي‌ شبيه‌ شانه‌، جناح‌، باشانه‌ ,: Shoulder

زور سياست‌ تجربي‌، سياست‌ عملي‌ (نه‌ فرضي‌ و اخلاقي‌)، سياست‌ ,: Realpolitik

زور پيش‌ بردن‌، فريفتن‌، گول‌ زدن‌، تكان‌، شتاب‌، عجله‌، فشار هل‌ دادن‌، فشار دادن‌، تكان‌ دادن‌، بزور وادار كردن: Hustle

زور، (م‌.م‌.) ضربت‌، تو رفتگي‌، گودي‌: Dint

زور، فشار، حالت‌ تحريك‌ پذيري‌: Fantod

زورد رنج‌، كج‌ خلق‌، تند مزاج‌، تحريك‌ پذير: Irritable

زوردهنده‌: Pusher

زورقي‌ شكل‌، زورقي‌، استخوان‌ ناوي‌: Navicular

زورگو نابخرد، بيخرد، نامعقول‌، ناحساب‌، ناحق‌، بي‌ دليل: Unreasonable

زوزه‌ كشيدن‌، فرياد زدن‌، عزاداري‌ كردن‌: Howl

زوزه‌ كشي‌، ناله‌ و زاري‌: Ululation

زوزه‌ كش‌: Ululant

زوزه‌ كش‌، جيغ‌ زننده‌، خنده‌ اور: Howler

زوزه‌كشيدن‌، ناله‌كردن‌، شيون‌ و جيغ‌ و داد كردن ناليدن‌، زار زار گريه‌ كردن‌، ناله‌، زاري‌، شيون‌: Whimper

زياد ازاد گذاردن‌، افراط‌ ورزيدن‌: Overindulge

زياد بار كردن‌، شلوغ‌ كردن‌، واژگوني‌ واژگون‌ ساختن‌، برهم‌ زدن‌، سرنگون‌ كردن‌، زينت‌ دادن: Overset

زياد براورد كردن‌، زياد اهميت‌ دادن‌ به‌: Overrate

زياد براورد كردن‌، غلو كردن‌، دست‌ بالا گرفتن‌: Overestimate

زياد حساب‌ كردن‌، در قيمت‌ اجحاف‌ كردن‌، قيمت‌ اضافي غلو كردن‌، بيش‌ از ظ‌رفيت‌ پركردن‌: Overcharge

زياد خرج‌ يا مصرف‌ كردن‌، افراط‌ كردن‌: Overspend

زياد خميده‌، منحرف‌ شده‌، به‌ بيراهه‌كشيده‌ شده‌، (ز.ع‌.) , گمراه‌، منحرف‌: Hell Bent

زياد در افتاب‌ ماندن‌ وخراب‌ شدن‌، استفاده‌ كردن‌ از , نور افتاب‌، درمعرض‌ افتاب‌ قراردادن‌: Solarize

زياد ساده‌ كردن‌، خيلي‌ سهل‌ گرفتن‌: Oversimplify

زياد شدن‌ اوردن‌، سود بردن‌، فايده‌ بردن‌، پيدا كردن‌، كسب‌ كردن باز يافتن‌، نائل‌ شدن‌، پيشرفتن‌، بهبودي‌ يافتن‌، رسيدن سود، منفعت‌، نفع‌، صرفه‌، استفاده‌، افزايش‌، بدست‌ ,: Gain

زياد شدن‌ گلوله‌ برف‌، گلوله‌ برف‌ بازي‌، باگلوله‌ برف‌ زدن‌، بسرعت‌ ,: Snowball

زياد كوك‌ شده‌، خيلي‌ حساس‌: Overstrung

زياد نوشيدن‌، سر كشيدن‌، جرعه‌: Quaff

زياد پر كردن‌ (تفنگ‌ و غيره‌) گرانبار كردن‌، زياد بار , كردن‌، اضافه‌ بار: Overload

زياد پر كردن‌ (م‌.م‌.) حريصانه‌ قورت‌ دادن‌، بلعيدن‌، (مج.) فرا گرفتن: Ingurgitate

زياد پر كردن‌، بيش‌ از حد اندوختن‌، زياد ذخيره‌ كردن موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌: Overstock

زياد گرم‌ كردن‌، دو اتشه‌ كردن‌، برافروختن‌: Overheat

زياد، بسيار: Mickle

زياد، بسيار، خيلي‌ بزرگ‌، كاملا رشد كرده‌، عالي‌، عالي‌ , مقام‌، تقريبا، بفراواني‌دور، بسي‌: Much

زياد، زياده‌ از حد، بحد افراط‌، بمقدار زياد: Overmuch

زياد، سخت‌، شديد، قوي‌، مشتاقانه‌: Intense

زياد، فراوان‌، وافر، خيلي‌ زياد، داراي‌ وفور: Superabundant

زيادتي‌، مازاد، زائد، باقي‌ مانده‌، اضافه‌، زيادي‌: Surplus

زياده‌ از حد گرم‌ كردن‌، دو اتشه‌ كردن‌، بسيار گرم‌: Superheat

زياده‌ خسته‌ كردن‌، خسته‌شدن‌، واماندن‌، بسيار خسته‌: Overweary

زياده‌ رو، بي‌ اعتدال‌، افراط‌ كار، افراط‌ي‌: Intemperate

زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، افراط‌: Intemperance

زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، زيادتي‌: Immoderation

زياده‌ ستان‌، زياد، اخاذ، گزاف‌: Extortionary

زياده‌ ستان‌، زياد، اخاذ، گزاف‌: Extortionate

زياده‌، بيش‌ از اندازه‌ عادي‌، فوق‌ عددي‌، اضافي‌: Supernumerary

زياده‌جويي‌، از، حرص‌، ط‌مع‌: Avarice

زياده‌ستاني‌، اخذ باجبار و زور، اخاذي‌، كره‌ و اجبار: Extorsion

زيادي‌ اسيد: Hyperacidity

زيادي‌ بار كردن‌، بار اضافي‌: Overload

زيادي‌ پركردن‌، لخته‌ شدن‌: Clog

زيادي‌، افراط‌، فراواني‌ بيش‌ از حد: Superfluity

زيادي‌، بيكراني‌: Immensity

زيادي‌، حشو و زوايد، بي‌اعتدالي‌، اط‌ناب‌: Nimiety

زيادي‌، غير ضروري‌، ناروا، بي‌ مورد: Undue

زيارت‌، زيارت‌ اعتاب‌ مقدسه‌، سفر، زيارت‌ رفتن‌: Pilgrimage

زيان، فقدان: loss

موقعيتي كه در آن هزينه بيشتر از درآمد بوده و سود منفي است.

زيان، فقدان: Loss

موقعيتي كه در آن هزينه بيشتر از درآمد بوده و سود منفي است.

زيان‌ اور، اسيب‌ رسان‌: Deleterious

زيان‌ اور، تبه‌ كار، شرير، شيط‌ان‌، بدجنس‌: Maleficent

زيان‌ اور، مضر: Nocuous

زيان‌ اور، مضر، خسارت‌ اور، درد ناك‌: Detrimental

زيان‌ اور، مضر، كشنده‌، نابود كننده‌، مهلك‌: Pernicious

زيان‌ اور، مضر، موذي‌، حيله‌ گر، شرير: Malefic

زيان‌ اور، نامساعد: Disadvantageous

زيان‌، اتلاف‌، تلفات‌، فقدان‌: Loss

زيان‌، بي‌ فايدگي‌، وضع‌ نامساعد، اشكال‌: Disadvantage

زيان‌رسان‌، مضر، مقصر: Nocent

زياچه‌، ميكرب‌: Microbe

زيبا: Pulchritudinous

زيبا، با سليقه‌، پربراز، برازنده‌: Elegant

زيبا، خوشگل‌، خوش‌ ظ‌اهر، خوش‌ تركيب‌: Well Favored

زيبا، قشنگ‌، خوشگل‌، عالي‌: Beautiful

زيباسازي‌: Prettification

زيباكردن‌، ارايش‌ دادن‌، قشنگ‌ شدن‌: Beautify

زيبايي‌ شناسي‌، زيبايي‌ گرايي‌، مبحث‌ (هنرهاي‌ زيبا): Aesthetics

زيبايي‌ گرايي‌، زيبايي‌ پرستي‌، علاقمندي‌ به‌ هنرهاي‌ زيبا,: Aestheticism

زيبايي‌، خوشگلي‌، حسن‌، جمال‌، زنان‌ زيبا: Beauty

زيبايي‌، خوش‌ اندامي‌، قشنگي‌: Pulchritude

زيبايي‌، ظ‌رافت‌، تناسب‌: Concinnity

زيب‌ لباس‌(كه‌بجاي‌ دكمه‌ بكار ميرود)، زيب‌ دار: Zipper

زيتوني‌، سبز زيتوني‌، سبز مايل‌ بزرد: Olivaceous

زيتون‌، درخت‌ زيتون‌، رنگ‌ زيتوني‌: Olive

زيج‌، ط‌الع‌، زايچه‌، جدول‌ ساعات‌ روز: Horoscope

زير ابي‌ رفتن‌، غوص‌ كردن‌: Skin Dive

زير ابي‌، زير مايع‌: Subaqueous

زير اب‌، چير ابي‌، زير ابزي‌: Underwater

زير استوايي‌، نواحي‌ زير گرمسيري‌: Subtropics

زير افتابي‌، واقع‌ در نواحي‌ گرمسير، در ظ‌ل‌ افتاب‌: Subsolar

زير بار خم‌ شدن‌ يا كردن‌: Weigh Down

زير بارنرو، بي‌ گذشت‌، متعصب‌: Intolerant

زير بغل‌، درخت‌ كوچك‌ قسمت‌ تحتاني‌، چوب‌ دستي‌، تكيه‌گاه‌، نقط‌ه‌ اتكاء، عصاي‌ ,: Staddle

زير بنا، بنياد، قرارگاه‌: Subbase

زير تنه‌، پايين‌ تنه‌ جانوران‌، (درهواپيماوكشتي‌ و , غيره‌) قسمت‌ زير، پايين‌ تنه‌ لباس‌: Underbody

زير جلدي‌، عامل‌ محرك‌، تحريك‌ كردن‌ هيپوسولفيت‌ سديم‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌ تزريق‌ ,: Hypo

زير حد متوسط‌: Subaverage

زير خاك‌، خاك‌ زير را شخم‌ زدن‌، شخم‌ عميق‌ زدن‌: Subsoil

زير دريايي‌ (مخصوصا زير دريايي‌ الماني‌): U Boat

زير دريايي‌ حمله‌ كردن‌ زير دريايي‌، تحت‌ البحري‌، زير دريا حركت‌ كردن‌، با ,: Submarine

زير راه‌، راه‌ زير زميني‌، ترن‌ زير زميني‌، مترو: Subway

زير روال‌ بازگشتي‌: Recursive Subroutine

زير زاوري‌ كردن‌، بدرد خوردن‌، مخدوم‌ بودن‌، عبيد بودن‌: Subserve

زير زميني‌، نهاني‌، تحت‌ الارضي‌: Suberranean

زير زميني‌، نهاني‌، تحت‌ الارضي‌: Subterraneous

زير زمين‌، سردابه‌: Subbasement

زير سازي‌ راه‌، كف‌ جاده‌، كف‌ خيابان‌: Roadbed

زير شلواري‌: Underdrawers

زير كاسه‌ چشمي‌، در زيرچشم‌، زير مدار زمين‌: Suborbital

زير لايه‌، شكل‌ فرعي‌: Substrate

زير لايه‌، ط‌بقه‌ زير، بنياد، پي‌، ط‌بقه‌ زير: Substratum

زير لب‌ سخن‌ گفتن‌، من‌ من‌ كردن‌: Mumble

زير مجرا، زيركانال‌: Subchannel

زير مجموعه‌، سره‌: Proper Subset

زير مرحله‌ خط‌رناك‌ وبحراني‌: Subcritical

زير مركزي‌، نزديك‌ مركز: Subcentral

زير وبم‌، نوسان‌ صدا، نوسان‌، فركانس‌: Modulation

زير پالگد مال‌ شده‌، منكوب‌ شده‌: Downtrodden

زير پايي‌، جاپا: Footrest

زير پوستي‌، تحت‌ الجلدي‌: Subcutaneous

زير پوش‌، (معمولا درجمع‌) زير پيراهن‌ وزير شلواري‌ , كوتاه‌، شورت‌: Skivvy

زير پوش‌، زيرجامه‌، لباس‌ زير: Underwear

زير پوش‌، لباس‌ بزير، زير جامه‌: Undergarment

زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌، تاكيد كردن‌، خط‌ زيرين‌: Underline

زير گلو، ترقوه‌: Jugulum

زير گلويي‌، وابسته‌ بوريد وداجي‌: Jugular

زير گونه‌اي‌: Subspecific

زير، درزير، تحت‌، پايين‌ تراز، كمتر از، تحت‌ تسلط مخفي‌ در زير، كسري‌ دار، كسر، زيرين‌: Under

زيرا، زيرا كه‌، چونكه‌، براي‌ اينكه‌: Because

زيرابي‌، متحرك‌ در زيراب‌، زير دريا: Undersea

زيرالفبا: Subalfabet

زيرالگوريتم‌: Subalgorithm

زيربرنامه‌: Subprogram

زيربرنامه‌ پيوند يافته‌: Linked Subroutine

زيربغلي‌، مربوط‌ به‌ زير بغل‌، از بغل‌ روينده‌: Axillar

زيربهينه‌سازي‌: Suboptimization

زيرحامل‌: Subcarrier

زيرخاك‌ كردن‌، دفن‌ كردن‌، مقبره‌ ساختن‌: Entomb

زيرداستان‌، داستان‌ يا موضوع‌ فرعي‌ وتبعي‌ رمان‌ يا , نمايشنامه‌: Subplot

زيردامني‌: Underskirt

زيردرخت‌: Subtree

زيردنباله‌: Subsequence

زيرروال‌: Subroutine

زيرروال‌ باز: Open Subroutine

زيرروال‌ بسته‌: Closed Subroutine

زيرروال‌ متعارف‌: Standard Subroutine

زيرروال‌ پويا: Dynamic Subroutine

زيررويه‌: Subprocedure

زيرزمين‌، سرداب‌، انبار، جاي‌ شراب‌ انداختن‌، گودال‌ , سرچاه‌، پيش‌ چاه‌: Cellar

زيرسامانه: subsystem

گروه‌بندي كاركردي مجموعه‌هايي كه با يكديگر تركيب مي‌شوند تا كاركردي را اجرا كنند.

زيرسيستم‌: Subsystem

زيرسيگاري‌: Ash Tray

زيركل‌، جمع‌ جزء: Subtotal

زيركي‌، فراست‌، كياست‌، شخص‌ تيزبين‌: Perspicacity

زيركي‌، هوشياري‌، موشكافي‌: Astuteness

زيرك‌، بينا، تيزهوش‌: Perspicacious

زيرك‌، حيله‌ گر، موذي‌، ريشخند كننده‌: Insinuating

زيرك‌، عاقل‌، داراي‌ عقل‌ معاش‌: Canny

زيرك‌، محيل‌، ماهرانه‌، دقيق‌، لط‌يف‌، تيز ونافذ: Subtle

زيرك‌، مكار، حيله‌ باز، ماهر، زيركي‌، حيله‌ گري‌: Cunning

زيرك‌، ناقلا، باهوش‌، حيله‌ گر، موذي‌، زرنگ‌: Shrewd

زيرك‌، ناقلا، دانا، هوشيار، محيل‌، دقيق‌، موشكاف‌: Astute

زيرك‌، چابك‌، هوشيار، حساس‌، بازيگوش‌: Kittle

زيرلباس‌، زير جامه‌ (زنانه‌)، زير پوش‌ كودكان‌: Undies

زيرمجمع‌: Subassembly

زيرمجموعه‌: Subset

زيرمجموعه‌ عددي‌: Numeric Subset

زيرموضوع‌، مبتدا، موكول‌ به‌، درمعرض‌ گذاشتن‌: Subject

زيرنويس‌: Subscript

زيرنويس‌ دار: Subscripted

زيره‌ سياه‌، درخت‌ زيره‌: Caraway

زيروال‌ كتابخانه‌اي‌: Library Subroutine

زيرين‌ بخش‌، تقسيمات‌ جز، بخش‌ فرعي‌، بخش‌ تحتاني‌: Underpart

زيرين‌ راه‌ مسير جاده‌ در زير پل‌ هوايي‌، جاده‌ زيرجاده‌ ديگري: Underpass

زيرپروژه: subproject

گروهي مجزا از فعاليت‌ها كه در قالب يك پروژه كه خود بخشي از يك پروژه بزرگ‌تر مي‌باشد براي پرهيز از جزئيات، زيرپروژه‌ها به شكل يك فعاليت خلاصه مي‌شوند.

زيرپروژه: Subproject

پروژه‌اي كوچك درون يك پروژه بزرگ‌تر.گروهي از فعاليت‌ها كه به عنوان يك فعاليت در سطحي بالاتر از فعاليت‌ها ارائه مي‌شوند.گروهي مجزا از فعاليت‌ها كه در قالب يك پروژه كه خود بخشي از يك پروژه بزرگ‌تر مي‌باشد براي پرهيز از جزئيات، زيرپروژه‌ها به شكل يك فعاليت خلاصه مي‌شوند.

زيرپوستي‌، تحت‌ الجلدي‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ زير جلدي‌، سوزن‌ , مخصوص‌ تزريق‌ زير جلد: Hypodermic

زيرپوش‌ زنانه‌، زير پيراهني‌ زنانه‌، هرچيزي‌ شبيه‌ شليته‌,: Petticoat

زيرپوش‌ مردانه‌، خط‌ واحد: Singlet

زيرپيراهني‌ مردانه‌، پيراهن‌ بي‌يقه‌: T Shirt

زيرپيراهني‌، جليقه‌: Underwaist

زيرپيراهني‌، عرقگير: Undershirt

زيرپيمانه‌، زيرواحد: Submodule

زيرچشمي‌ نگاه‌ كردن‌، كج‌ كج‌ نگاه‌ كردن‌، بادقت‌ جستجو , كردن‌: Squinny

زيرچشمي‌ نگاه‌ كردن‌، نگاه‌ دزدانه‌: Peek

زيرگروه‌: Subgroup

زير‌سامانه: Subsystem

گروه‌بندي كاركردي مجموعه‌هايي كه با يكديگر تركيب مي‌شوند تا كاركردي را اجرا كنند، سطح چهار سلسله مراتب تجزيه سامانه نمونه.

زير‌فرآيند: subprocess

فرآيندي كه جزئي از يك فرآيند بزرگتر محسوب مي‌شود. همچنين مراجعه شود به توصيف فرآيند.

زير‌فرآيند: Subprocess

فرآيندي كه جزئي از يك فرآيند بزرگتر محسوب مي‌شود. همچنين مراجعه شود به توصيف فرآيند.

زير‌مونتاژ: subassembly

دو جزء يا بيشتر كه به هم مي‌پيوندند تا يك واحد كاري را تشكيل دهند، مانند يك مدار چاپي با اجزاء نصب‌شده روي آن. سطح شش در سلسله مراتب تجزيه سامانه نمونه.

زير‌مونتاژ: Subassembly

دو جزء يا بيشتر كه به هم مي‌پيوندند تا يك واحد كاري را تشكيل دهند، مانند يك مدار چاپي با اجزاء نصب‌شده روي آن. سطح شش در سلسله مراتب تجزيه سامانه نمونه.

زيستنامه‌اي‌، وابسته‌ بشرح‌ زندگي‌: Biographic

زيستنامه‌اي‌، وابسته‌ بشرح‌ زندگي‌: Biographical

زيستن‌ كلبه‌، خانه‌، خانه‌ كوچك‌ وسردستي‌ ساخته‌ شده‌، كاشانه: Shack

زيستن‌، وجود داشتن‌، موجود بودن‌، بودن‌: Exist

زيستي‌: Biological

زيست‌ افزار: Liveware

زيست‌ جغرافيايي‌، مربوط‌ به‌ جغرافياي‌ حياتي‌: Biogeographic

زيست‌ جغرافي‌، جغرافياي‌ حياتي‌، رشته‌اي‌ از زيست‌ شناسي‌ , كه‌ درباره‌ ط‌رز انتشار و پخش‌حيوانات‌ و نباتات‌ بحث‌ , ميكند: Biogeography

زيست‌ زاد، تكامل‌ حيات‌، پيدايش‌ حيات‌، سير تكامل‌ زندگي‌,: Biogenesis

زيست‌ زادي‌، مربوط‌ بمنشاء پيدايش‌ موجودات‌ زنده‌: Biogenetic

زيست‌ شناسي‌: Biology

زيست‌ شناسي‌ رواني‌ علم‌ مط‌العه‌ ارتباط‌ ميان‌ روانشناسي‌ وزيست‌ شناسي: Psychbiology

زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌: Limnologist

زيست‌ شناس‌، عالم‌ علم‌ الحيات‌: Biologist

زيست‌ شيمي‌: Biochemistry

زيست‌ كردن‌، ماندن‌، گذران‌ كردن‌: Subsist

زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌: Stenohaline

زيست‌ گروه‌، همنوع‌، ژنوتيپ‌، همجنس‌، موجود همزيست‌: Biotype

زيموژن: zymogen

زينت‌ دهنده‌، ارايش‌ دهنده‌: Decker

زينه‌، درجه‌، رتبه‌، پايه‌، ديپلم‌ يا درجه‌ تحصيل‌: Degree

زين‌ زنانه‌، ترك‌، ترك‌ سوار شدن‌: Pillion

زين‌ زنانه‌، زين‌ يكوري‌، با زين‌ زنانه‌: Sidesaddle

زين‌ ساز، سراج‌، اسب‌ سواري‌: Saddler

زين‌، پالان‌ زدن‌، سواري‌ كردن‌، تحميل‌ كردن‌، زين‌ كردن‌: Saddle

زيور الات‌ بدلي‌ (yreppirf، steknirt): Trinkums

زيور، ارايش‌، زر و زيور، جامه‌ پر زرق‌ و برق كارخانه‌ تصفيه‌ فلزات‌: Finery

زيپ‌ لباس‌ رابازكردن‌، جدا كردن‌: Unzip

زيگفريد، پهلوان‌ افسانه‌اي‌ المان‌: Siegfried

زي‌ (درمورد گياه‌ وجانور) زيست‌ كننده‌ بر روي‌ امواج‌ سريع‌ السير، موج‌ زي‌، سيلاب‌ ,: Lotic

زي‌ سوار شدن‌، ميان‌ دو پا قراردادن‌، گشاد نشيني‌، گشاد با, گشاد نشستن‌، گشاد ايستادن‌، گشاد گشاد راه‌ رفتن: Straddle

زپلين‌، كشتي‌ هوايي‌ ا لماني‌، بالون‌: Zeppelin

زگيل‌ دار، داراي‌ زگيل‌ اويزان‌، (ط‌ب‌) زگيل‌ پهن‌ كوچك‌: Acrochordon

زگيل‌ دار، زگيل‌ مانند، داراي‌ زگيل‌: Warty

زگيل‌، زگيل‌ گوشتي‌، گندمه‌، برامدگي‌: Verruca

زگيل‌، گندمه‌، زگيل‌ دار شدن‌، زگيل‌ پيدا كردن‌: Wart

زیان خالص: Net loss