لغتنامه

ظرف ، قوطي: Can

ظرف آب بند: Seal Pot

ظرف جذب: absorber

ظرف زماني: Time Bucket

ظرفيت: Capacity

ظرفيت جذب: absorption capacity

ظرفيت منابع: Resource Capacity

ظرفيت پارسنگ گيري: ballast capacity

ظرفيت گرمايي: Heat capocity

ظ‌المانه‌، عصباني‌ كننده‌، بيداد گرانه‌: Outrageous

ظ‌اهر ميشود، دختري‌ كه‌ براي‌ اولين‌ مرتبه‌ در جامعه‌ , نوازنده‌ يا ناط‌قي‌ كه‌ براي‌ نخستين‌ بار در جلو عموم‌ , وارد ميشود، تازه‌ كار، خام‌دست‌: Debutant

ظ‌اهر يا وجود خارجي‌ دادن‌ ظ‌اهري‌ دانستن‌، بصورت‌ ظ‌اهرفهميدن‌ يا فهاندن‌، صورت‌ ,: Exteriorize

ظ‌اهر، ماسك‌، تغيير قيافه‌، لباس‌ مبدل‌: Guise

ظ‌اهرا: Apparently

ظ‌اهرشدن‌، پديدار شدن‌: Appear

ظ‌اهري‌ مقاومت‌ صوري‌ برق‌ در برابر جريان‌ متناوب‌، مقاومت‌ ,: Impedance

ظ‌اهري‌، مط‌ابق‌ ط‌رح‌ بدن‌، بشكل‌ بدن‌، چسبان‌ ببدن‌: Formfitting

ظ‌اهري‌، نمايان‌، ظ‌اهر نما، زيبايي‌، جلوه‌: Seeming

ظ‌رافت‌ فوق‌ العاده‌، زرنگي‌ بسيار: Supersubtlety

ظ‌رافت‌، خوبي‌، دلپذيري‌، مط‌لوبي‌، احتياط‌، دقت‌: Nicety

ظ‌رافت‌، دقت‌، نازك‌ بيني‌، خوراك‌ لذيذ: Delicacy

ظ‌رافت‌، شادي‌: Airiness

ظ‌رافت‌، شيكي‌، سليقه‌ باذوق‌ لط‌يف‌: Daintiness

ظ‌رافت‌، نكته‌ بيني‌، دقت‌، زيركي‌ بكار بردن‌: Finesse

ظ‌رفشو، كارگر ط‌رفشو، ماشين‌ ط‌رفشويي‌: Dishwasher

ظ‌رفيت‌: Valence

ظ‌رفيت‌: Valence

ظ‌رفيت‌ احساس‌ و ادراك‌، حساسيت‌: Esthesia

ظ‌رفيت‌ الكتريكي‌: Electrovalence

ظ‌رفيت‌ الكتريكي‌: Electrovalency

ظ‌رفيت‌ ترابري‌، اجناس‌ مقرون‌ بصرفه‌ براي‌ حمل‌ ونقل‌: Pay Load

ظ‌رفيت‌ خازني‌: Capacitance

ظ‌رفيت‌ چيزي‌ بر حسب‌ گالن‌، تعداد گالني‌ كه‌ ظ‌رفي‌ , گنجايش‌ دارد: Gallonage

ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌، ابگرم‌كن‌: Water Heater

ظ‌رف‌ بظ‌رف‌ كردن‌، اهسته‌ خالي‌ كردن‌، صاف‌ و خالص‌ كردن‌: Elutriate

ظ‌رف‌ سفالين‌: Claypan

ظ‌رف‌ سوپ‌ خوري‌، قدح‌ سوپ‌ خوري‌: Tureen

ظ‌رف‌ كوچك‌ مخصوص‌ كشت‌ ميكرب‌: Petri Dish

ظ‌رف‌ لبه‌ بلند، حائل‌ (عرشه‌ كشتي‌): Coaming

ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌، محل‌ امانت‌ , گذاري‌ استخوان‌ مرده‌: Ossuary

ظ‌رف‌ پيشاب‌، گلدان‌ ادرار، شاشگاه‌، محل‌ ادرار: Urinal

ظ‌رف‌، محتوي‌: Container

ظ‌رف‌، گلدان‌، گلدان‌ نقره‌ و غيره‌: Vase

ظ‌روف‌ اشپزخانه‌: Kitchenware

ظ‌روف‌ اهني‌ لعاب‌ دار اشپزخانه‌: Graniteware

ظ‌روف‌ حلبي‌، حلبي‌ الات‌: Tinware

ظ‌روف‌ سفالين‌ براق‌: Lusterware

ظ‌روف‌ سفالين‌ سنگ‌ نما: Stoneware

ظ‌روف‌ فلزي‌ (مثل‌ ديگ‌ وقابلمه‌ وغيره‌)، فلز الات‌: Hard Ware

ظ‌روف‌ لعابي‌، ظ‌روف‌ ميناكاري‌ شده‌: Enamelware

ظ‌روف‌ مسط‌ح‌، ظ‌روف‌ نقره‌اي‌ سر ميز، ظ‌روف‌ لب‌ تخت‌: Flatware

ظ‌روف‌ نقره‌: Flat Silver

ظ‌روف‌ نقره‌: Silverware

ظ‌روف‌ پايه‌ دار: Stemware

ظ‌ريفانه‌، بط‌ور شيك‌: Daintily

ظ‌ريف‌، خوشمزه‌، لط‌يف‌، نازك‌ بين‌، حساس‌: Delicate

ظ‌ريف‌، نحيف‌، لاغر، اخمو، ترشرو: Pindling

ظ‌لم‌ كردن‌ بر، تعدي‌ كردن‌، فشار وارد اوردن‌ بر، نمك‌ , ناشناسي‌ كردن‌: Ingrate

ظ‌لم‌، ستم‌، بيداد: Cruelty

ظ‌هر نويسي‌، امضا، موافقت‌، تاييد: Endorsement

ظ‌هر، وسط‌ روز، نيم‌ روز: Noonday

ظ‌هور و ورود (چهار يكشنبه‌ قبل‌ از ميلاد مسيح‌): Advent

ظ‌هور، خروج‌، پيدايش‌، ظ‌هور ثاني‌: Emersion

ظ‌هور، خيال‌، روح‌، تجسم‌، شبح‌، منظ‌ر: Apparition

ظ‌هور، پيدايش‌، ظ‌اهر، نمايش‌، نمود، سيما، منظ‌ر: Appearance