لغتنامه

یادگیری تجربی : Experiential Learning

       نوعي آموزش يا يادگيري است که اساساً از طريق تجربهي زيسته کسب ميشود.

یادگیری همسان : Isomorphic Learning

       درس‌هايي که کاربست‌پذيري عام دارند و از تحليل عواملي به‌دست آمده‌ا ند که ميتوانند در وضعيت‌هاي مشابه آتي، به‌کار گرفته شوند.

یادگیری و توسعه : Learning and Development

   آموزش نيز ناميده ميشود و به مسؤوليت‌پذيري در قبال فرايندها، طرح‌ها، خط‌مشيها و رويه‌هاي استفاده شده در تعليم، آموزش و آگاه سازيِ افراد اشاره دارد.

یو- یو : Yo-Yo

   وضعيتي که در آن بر خلاف فلجِ تحليل، تصميمات مربوط به درس‌ها مرتباً تغيير ميکند. در چنين وضعيتي نميتوان هيچ چيز را به‌طور قطعي تعيين کرد.