لغتنامه

ثابت تفكيك اسيد: dissociation constant of acid

ثابت تفكيك باز: dissociation constant of base

ثابت تفكيكي آب‌: dissociation constant of water

ثابت ناپايداري: instability constant

ثابت گازهاي ايده‌آل: Ideal gas constant

ثابتي‌ وصل‌ نمايد خط‌ ديد، مسير ديد، خط‌ي‌ كه‌ قرنيه‌ چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ,: Line Of Sight

ثابت‌: Constant

ثابت‌ تلويحي‌: Figurative Constant

ثابت‌ زماني‌: Time Constant

ثابت‌ سخت‌ ومحكم‌، غير قابل‌ تغيير وانحراف‌، لازم‌ الاجراء: Hard And Fast

ثابت‌ قدم‌، استوار، پابرجاي‌، خيره‌: Steadfast

ثابت‌ قدم‌، بي‌ لغزش‌، داراي‌ گامهاي‌ ثابت‌: Surefooted

ثابت‌ قدم‌، پايدار، مصمم‌: Unflinching

ثابت‌ كردن‌ گواه‌، مدرك‌ (مدارك‌)، ملاك‌، گواهي‌، شهادت‌، شهادت‌ دادن: Evidence

ثابت‌ كردن‌، در امدن‌: Prove

ثابت‌ كننده‌: Fixative

ثابت‌ كننده‌، ماده‌ ثبات‌بكار بردن‌ زننده‌، جگرسوز، گوشه‌دار، نيشدار، (رنگرزي‌) ماده‌ ,: Mordant

ثابت‌ ونامتحرك‌، متوجه‌ نفس‌ خود، خودگراي‌: Self Centered

ثابت‌، ماندني‌، مقط‌وع‌: Fixed

ثابت‌، مقط‌وع‌، ماندني‌: Fixed

ثانوي‌ يا فرعي‌ تحصيل‌ كردن‌، كماد كمتر، كوچكتر، پايين‌ رتبه‌، خردسال‌، اصغر، شخص‌ , نابالغ‌، محزون‌، رشته‌ فرعي‌، كهاد، صغري‌، در رشته‌ ,: Minor

ثانيه‌، دوم‌، دومي‌، تاييد كردن‌: Second

ثانيوي‌: Secondary

ثبات‌ انباره‌: Storage Register

ثبات‌ با خط‌ تاخيري‌: Delay Line Register

ثبات‌ تغيير مكان‌ ايستا: Statip Shift Register

ثبات‌ تغيير مكان‌ پويا: Dynamic Shift Register

ثبات‌ تغييرمكان‌: Shift Register

ثبات‌ حالت‌ برنامه‌: Program State Register

ثبات‌ حسابي‌: Arithmetic Register

ثبات‌ معاوضه‌اي‌: Exchange Register

ثبات‌ ميانگير: Buffer Register

ثبات‌ نشاني‌: Address Register

ثبات‌ نقابي‌: Mask Register

ثبات‌ واستحكام‌: Firmness

ثبات‌ پايه‌: Base Register

ثبات‌ پذير، محكم‌ كردني‌: Fixable

ثبات‌، ثبت‌ كردن‌: Register

ثبات‌، پاك‌ نشدني‌ بودن‌: Indelibility

ثبت: Entry

ثبت - سابقه: Record

ثبت انتشار مهندسي: engineering release record

ثبت مبنا و سوابق تغييرات مهندسي و دارنده و استفاده كننده اين موارد.

ثبت انتشار مهندسي: Engineering Release Record

ثبت مبنا و سوابق تغييرات مهندسي و دارنده و استفاده کننده اين موارد.

ثبت بازرسي، سوابق بازرسي: inspection record

داده‌هاي ثبت‌شده در مورد نتايج فعاليت بازرسي

ثبت بازرسي، سوابق بازرسي: Inspection Record

داده‌هاي ثبت‌شده در مورد نتايج فعاليت بازرسي.داده‌هاي ثبت شده در رابطه با نتايج بازرسي‌ها.

ثبت روزنامه: Journal entry

ثبت كردن: Register

ثبت مرکب: Compound entry

ثبت‌ تغييرات‌ نيروي‌ اشعه‌ء خورشيد: Actinogram

ثبت‌ حركات‌ وضربان‌ قلب‌، قلب‌ نگاري‌: Cardiography

ثبت‌ خواص‌ الكتريسته‌ ساكن‌: Electronography

ثبت‌ داده‌ ها: Data Entry

ثبت‌ شركتها)، اميختن‌، تركيب‌ كردن‌، معنوي‌، غير جسماني‌, جادادن‌، داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌(در دفتر , يكي‌ كردن‌، بهم‌ پيوستن‌، متحد كردن‌، داخل‌ كردن: Incorporate

ثبت‌ ضربان‌ قلب‌ بوسيله‌ برق‌: Electrocardiogram

ثبت‌ كردن‌ وقايع‌: Log

ثبت‌ كردن‌، با نمودار نشان‌دادن‌ نمودار، نمايش‌ هندسي‌، نقشه‌ هندسي‌، گرافيك‌، ط‌رح‌ خط‌ي هجاي‌ كلمه‌، اشكال‌ مختلف‌يك‌ حرف‌، با گرافيك‌ و ط‌رح‌ خط‌ي‌ ,: Graph

ثبت‌ كردن‌، داخل‌ شدن‌: Enter

ثبت‌ كننده‌، تقاضا ثبت‌ كننده‌: Registrant

ثبت‌ كننده‌، كارمند اداره‌ ثبت‌، مدير دروس‌: Registrar

ثبت‌ وقوع‌ خرابي‌: Failure Logcing

ثبت‌، ثبت‌ نام‌: Registeration

ثبت‌، ضبط‌، صفحه‌ گرامافون‌: Recording

ثبت‌، فقره‌، قلم‌، دخول‌، مدخل‌، ادخال‌: Entry

ثبت‌، نام‌ نويسي‌، اسم‌ نويسي‌، موضوع‌ ثبت‌ شده‌: Registration

ثروت- دارايي: Wealth

ثروتمند: Well To Do

ثروتمند، خوب‌، مفيد، جذاب‌، جالب‌، داراي‌ زندگي‌ اسوده‌: Well Off

ثروتمند، دارا، پولدار، خوب‌ تثبيت‌ شده‌: Well Fixed

ثقل سنج ناپايدار: astatic gravimeter

ثقل‌، اعمال‌ زور، تقلا: Exertion

ثلث‌ كردن‌، به‌ سه‌ قسمت‌ تقسيم‌ كردن‌، سه‌ ورق‌ جور اوردن‌: Tierce

ثمر اوردن‌، بارور شدن‌: Bring Forth

ثمر دادن‌، واگذاركردن‌، ارزاني‌ داشتن‌، بازده‌، محصول حاصل‌، تسليم‌ كردن‌ يا شدن‌: Yield

ثنا، ستايش‌: Encomium

ثناگو، مداح‌: Encomiast