لغتنامه

مأمور / نماينده خريد: Purchasing Agents

ما، ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌: We

مائده‌ء بهشتي‌، شهد، عط‌ر (افسانه‌) خوراك‌ خدايان‌ كه‌ زندگي‌ جاويد بانها ميداده: Ambrosia

ماتادور، گاوباز اسپانيولي‌: Matador

ماتريس: Matrix

ماتريس قابليت ردگيري، جدول قابليت ردگيري: traceability matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

ماتريس قابليت ردگيري، جدول قابليت ردگيري: Traceability Matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

ماتريس هم نشيني: collocated matrix

يك سازمان ماتريسي كه در آن تمام كاركنان مورد نظر در محل كار پروژه مستقر مي‌شوند.

ماتريس هم نشيني: Collocated Matrix

يک سازمان ماتريسي که در آن تمام کارکنان مورد نظر در محل کار پروژه مستقر مي‌شوند.

ماتريس واگذاري مسووليت: responsibility assignment matrix (RAM)

ماتريس واگذاري مسووليت، كار خواسته شده در عناصر ساختار شكست كار پيمان را به سازمان مجري مرتبط مي‌كند. ماتريس واگذاري مسووليت فصل مشترك ساختار شكست كار پيمان و ساختار شكست سازماني برنامه است. اين فصل مشترك حساب هزينه را تعريف مي‌نمايد.

ماتريس واگذاري مسووليت: Responsibility Assignment Matrix (RAM)

ماتريس واگذاري مسووليت، كار خواسته شده در عناصر ساختار شكست كار پيمان را به سازمان مجري مرتبط مي‌كند. ماتريس واگذاري مسووليت فصل مشترك ساختار شكست كار پيمان و ساختار شكست سازماني برنامه است. اين فصل مشترك حساب هزينه را تعريف مي‌نمايد.

ماتريس‌: Matrix

ماتريس‌ بولي‌: Boolean Matrix

ماتريس‌ نقط‌ه‌اي‌: Dot Matrix

ماتريس‌ چنبره‌اي‌: Core Matrix

ماتيك‌ لب‌، مداد لب‌: Lipstick

ماتي‌، بهت‌: Bedazzlement

مات‌ ومبهوت‌، داراي‌ نگاه‌ خيره‌: Starer

مات‌، غير شفاف‌، مبهم‌، كدر، شيشه‌ يا رنگ‌ مات‌: Opaque

ماجراجو، متهور، بي‌ باك‌: Venturer

ماجراجويانه‌، با بي‌ پروايي‌، جسورانه‌: Adventuresome

ماحضر، غذاي‌ مختصر: Potluck

ماخذ ماليات: Tax Base

ماخذ، اط‌لاع‌: Datum

مادام‌ العمري‌، براي‌ تمام‌ عمر، برابر يك‌ عمر: Lifelong

ماداگاسكار: Malagasy

مادر بزرگ‌، مثل‌ مادر بزرگ‌ رفتار كردن‌: Grandmother

مادر بزرگ‌، نه‌نه‌ جا: Grandma

مادر تعميدي‌، نام‌ گذار بچه‌، مادر خوانده‌ روحاني‌: Godmother

مادر زادي‌، ارثي‌، موروثي‌، ذاتي‌، خلقتي‌: Congenital

مادر زن‌، مادر شوهر، نامادري‌: Mother In Law

مادر كشي‌، قاتل‌ مادر، مادركش‌: Matricide

مادر نامي‌، اسم‌ مشتق‌ از ط‌رف‌ مادر، نسب‌ مادري‌: Matronymic

مادر، خاموشي‌، سكوت‌، شخص‌ خاموش‌، ساكت‌ بودن‌: Mum

مادر، سخت‌ شامه‌، نرم‌ شامه‌: Mater

مادرشاهي‌، مادر سالاري‌، شه‌ مادري‌: Matriarchy

مادري‌: Motherhood

مادري‌، زايشگاه‌، وابسته‌ به‌ زايمان‌: Maternity

مادري‌، مادروار، مادرانه‌، امي‌، از مادري‌: Maternal

ماده آمفي پروتيك: amphiprotic substance

ماده حل شده: solved substance

ماده خام: Raw Material

ماده ديا مغناطيس: diamagnetic substance

ماده ي ساينده: abrasive(noun)

ماده پارامغناطيس: Paramagnetic substance

ماده ‌ها (مواد) - فصول - كالاها موضوعات- شروط: Articles

ماده‌ الي‌ محلول‌ دراثر (مانند چربي‌ واسيدهاي‌ چرب‌): Ether Extract

ماده‌ اي‌ كه‌ رط‌وبت‌ را بخود جذب‌ ميكند: Humectant

ماده‌ تاريخ‌، نشان‌ دادن‌ سنوات‌ تاريخي‌: Chronogram

ماده‌ خوك‌ جوان‌، شلخته‌ وچاق‌: Sow

ماده‌ رنگرزي‌، لكه‌ دار كننده‌: Stainer

ماده‌ زرد رنگي‌ بفرمول‌ 2O 65H 04C: Lutein

ماده‌ شاخي‌ موجود در مو وناخن‌ و شاخ‌، ماده‌ شاخي‌: Keratin

ماده‌ صمغي‌ قهوه‌اي‌ رنگي‌ شبيه‌ موم‌: Propolis

ماده‌ صمغي‌ وتلخ‌ ومسهلي‌ مستخرجه‌ از ريشه‌ مهر گياه‌: Podophyllin

ماده‌ ضد مگس‌، حشره‌ كش‌: Fly Dope

ماده‌ غذايي‌، خواربار: Foodstuff

ماده‌ فراري‌ كه‌ بعنوان‌ ضد عفوني‌ براي‌ دفع‌ افات‌ بكار , ميرود، ماده‌ ضد عفوني‌ كننده‌تدخيني‌: Fumigant

ماده‌ كثيف‌ و چسبناك‌، ماده‌چرب‌: Gunk

ماده‌ كرم‌ كش‌، دواي‌ ضد كرم‌: Vermicide

ماده‌ كشنده‌ حشرات‌: Disinfestant

ماده‌ مانند، جسم‌ دار: Mattery

ماده‌ متعادل‌ كننده‌ء غدد درقي‌، ضد غده‌ء درقي‌: Antithyroid

ماده‌ محرك‌ غده‌ جنسي‌: Gonadotrophin

ماده‌ محلول‌، حل‌ شدن‌، محلول‌ شدن‌: Solvate

ماده‌ مركبي‌ كه‌ از چهار واحد تشكيل‌ شده‌ باشد: Tetramer

ماده‌ مستفرغه‌، ماده‌ قي‌شده‌: Vomitus

ماده‌ معدني‌، كاني‌، معدني‌، اب‌ معدني‌، معدن‌: Mineral

ماده‌ مغذيه‌ سيتوپلاسم‌: Trophoplasm

ماده‌ مومي‌ يا چرب‌ چوپ‌ پنبه‌: Suberin

ماده‌ نوع‌ 'ان‌': N Type Material

ماده‌ پروتوپلاسمي‌ روشن‌ زجاجي‌: Hyaloplasm

ماده‌ پلنگ‌: Leopardess

ماده‌ پنيري‌، ماده‌ پروتئين‌ شير، پنير بي‌ چربي‌: Casein

ماده‌ پيشاب‌، اوره‌ بفرمول‌ 2(2HN)OC: Urea

ماده‌ء تراويده‌، ماده‌ء مترشحه‌، ترشح‌ التهابي‌، برون‌ , نشست‌: Exudate

ماده‌ء جذب‌ شده‌: Adsorbate

ماده‌ء رنگ‌ ناپذير هسته‌ء ياخته‌: Achromatin

ماده‌ء ضد يخ‌، ضد يخ‌: Antifreeze

ماده‌ء ضدسم‌: Antivenin

ماده‌ء ضدسم‌، ضد زهرابه‌، دفع‌ سم‌: Antitoxin

ماده‌ء ضدويتامين‌، ماده‌اي‌ كه‌ ويتامين‌ها را خنثي‌ ميكند,: Antivitamin

ماده‌ء عط‌ري‌، بوي‌ خوش‌ عط‌ر، بو، رايحه‌: Aroma

ماده‌اساسي‌ زمينه‌ هسته‌سلولي‌: Karyolymph

ماده‌امولسيون‌ كننده‌: Emulsifier

ماده‌اي‌ كه‌ باعث‌ حساسيت‌ ميشود: Allergen

ماده‌اي‌ كه‌ براي‌ ساختن‌ اب‌ گاز دار بكار ميرود: Gasogene

ماده‌بي‌ حس‌ كننده‌ موضعي‌ پروكائين‌، نوكائين‌: Novocain

ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌، مغز: Gray Matter

ماده‌قابل‌ اشتعال‌، اتش‌ سريع‌ و پر زور: Wildfire

ماده‌معط‌ر تلخي‌ كه‌ از انواع‌ لادن‌ بدست‌ ميايد: Labdanum

ماده‌مولد يا مشدد سرط‌ان‌، سرط‌انزا: Carcinogen

ماده‌ژلاتيني‌ و منفجره‌اي‌ كه‌ از نيترو گليسيرين‌ , ميسازند، ژليگنيت‌: Gelignite

مادون‌ انسان‌: Infrahuman

مادون‌ انسان‌، داراي‌ صفاتي‌ شبيه‌ انسان‌: Subhuman

مادون‌ سرعت‌ سير صوت‌: Subsonic

مادون‌ عادي‌ بودن‌: Subnormality

مادون‌، كهنه‌، بي‌ خبر از رسوم‌، دغل‌: Behindhand

ماديت‌، جسميت‌ دادن‌ به‌: Reification

ماديت‌، دنيا پرستي‌، عرفيت‌: Secularity

ماديت‌، دنيا پرستي‌، عرفيت‌، دنيوي‌ كردن‌: Secularization

ماديت‌، ماده‌ گرايي‌، ماده‌ پرستي‌: Materialism

ماديزه‌: Molecule

ماديزه‌اي‌، ملكولي‌، ذره‌اي‌: Molecular

مادي‌، جسماني‌، مهم‌، عمده‌، كلي‌، جسمي‌، اساسي‌، اصولي مناسب‌، مقتضي‌، مربوط‌، جسم‌، ماده‌: Material

مادي‌، فيزيكي‌: Physical

مادي‌، ماده‌ گراي‌: Materialist

مادگي‌ دار، توليد كننده‌ مادگي‌: Pistillate

مار، ماربزرگ‌، ابليس‌، (نج.) صورت‌ فلكي‌ حيه‌: Serpent

مارا، بما، خودمان‌، نسبت‌ بما: Us

مارخداگرايي‌، اعتقاد به‌ حلول‌ و تجديد حيات‌ جسماني‌ , مرده‌: Zombiism

مارك‌ يا علامت‌ دروغي‌ گذاردن‌، بط‌ريق‌ غلط‌ داغ‌ كردن‌: Misbrand

مارمانند، وابسته‌ بخانواده‌ مارهاي‌ بي‌ زهر: Colubrine

مارماهي‌: Eel

مارماهي‌ گرفتن‌ مارماهي‌ صد كردن‌ (باقلاب‌ مخصوص‌)، لوليدن‌، تكان‌ خوردن: Sniggle

مارمولكي‌: Lacertiloid

مارمولك‌ وار، سمندري‌: Salamandrine

ماروار، مارمانند، موذي‌، خائن‌، ماردار: Snaky

مارپيچي‌، پرپيچ‌ و خم‌: Anfractuous

مارپيچ‌ رفتن‌ (ج‌.ش‌.) مار، داراي‌ حركت‌ مارپيچي‌ بودن‌، مارپيچي‌ بودن: Snake

مارپيچ‌، (هن.) منحني‌ حلزوني‌، پيچك‌: Helix

مارگارين‌، كره‌ تقليدي‌، كره‌ نباتي‌: Margarin

مارگزيدگي‌، نيش‌ مار، تريليوم‌، ويسكي‌: Snakebite

مارگير، ساحر مار: Snake Charmer

مازاد- اندوخته: Surplus

مازاد، پخش‌شدگي، طولاني‌شدن: overrun

از حد گذراندن. در مديريت پروژه، مازاد معمولاً ميزان هزينه‌اي است كه به دلايلي به جز تغييراتِ مبتني بر هزينه از حد هزينه مورد نظر گذشته است.

مازاد، پخش‌شدگي، طولاني‌شدن: Overrun

از حد گذراندن. در مديريت پروژه، مازاد معمولاً ميزان هزينه‌اي است که به دلايلي به جز تغييراتِ مبتني بر هزينه از حد هزينه مورد نظر گذشته است.هزينه‌هاي واقعي متحمل‌شده يا برنامه‌ريزي‌شده براي آينده كه بيشتر از هزينه‌هاي مصوب و تخميني اوليه ‌هستند. هزينه مازاد مقدار هزينه‌اي است كه به ميزاني بيشتر از مقدار مصوب اوليه براي تكميل پروژه يا تدركات مورد نياز است.

مازوساز، مازويي‌، موجد مازو: Gallicolous

مازوكيسم‌، لذت‌ بردن‌ از درد، لذت‌ بردن‌ از جور وجفاي‌ , معشوق‌ يا معشوقه‌: Masochism

مازووار، سبزه‌ رو: Tannish

مازوي‌ دباغي‌، پوست‌ مازو، مازويي‌: Tanbark

ماساژ، مشت‌ ومال‌، ماساژ دادن‌، مشتمال‌ دادن‌: Massage

ماسك ضدگاز: Canister

ماسك‌ دار: Masker

ماسك‌ زده‌: Masked

ماسك‌ ضد گاز: Gas Mask

ماسه رسي: argillaceous sand; shaly sand

ماسه سنگ آرژيلي: argillaceous sandstone; dauk

ماسه سنگ قيري: asphalitic sandstone

ماسه ي آبرفتي: alluvial sand

ماسه ي قيري: bituminous sand

ماسه‌اي‌، شنزار، ريگزار، ماسه‌دار، داراي‌ شن‌ ريزه‌: Sabulous

ماسه‌اي‌، شني‌: Sandy

ماسه‌باد، ط‌وفان‌ شن‌: Sandstorm

ماسيدن‌، يخ‌ بستن‌، بستن‌، منجمد شدن‌، سفت‌ كردن‌: Congeal

ماسيدگي‌، بستگي‌، انجماد، افسردگي‌، دلمه‌، چيز منجمد: Congelation

ماشعير: Barleywater

ماشعير، گندم‌ پوست‌ كنده‌: Ptisan

ماشه‌ تفنگ‌: Percussion Lock

ماشه‌ دوم‌ تفنگ‌، باساني‌ حركت‌ كننده‌: Hair Trigger

ماشه‌ كش‌، ادمكش‌ سريع‌ العمل‌ درميان‌ جماعت‌ اوباش‌: Triggerman

ماشه‌، رها كردن‌، راه‌ انداختن‌: Trigger

ماشوره‌، كاه‌، بوريا، حصير، ني‌، پوشال‌ بسته‌بندي ناچيز: Straw

ماشين آلات: Machinery

ماشينها، ماشينهاي‌ خودكار: Automata

ماشيني‌ كردن‌: Mechanize

ماشيني‌، ماشيني‌ شده‌: Mechanized

ماشين‌: Machine

ماشين‌ اتش‌ نشاني‌، تلمبه‌ اتش‌ خاموش‌ كن‌: Fire Engine

ماشين‌ اره‌ باريك‌، اره‌ نواري‌: Band Saw

ماشين‌ افزايشگر: Adding Machine

ماشين‌ الات‌: Machinery

ماشين‌ الياف‌ بازكن‌ پشم‌: Plucker

ماشين‌ اموزش‌، ماشين‌ تدريس‌: Teaching Machine

ماشين‌ بخار لباس‌ شويي‌، دستگاه‌ بخار لباس‌ شويي‌: Steam Iron

ماشين‌ تحرر، حرف‌ نگار: Type Writer

ماشين‌ تحرير: Typewriter

ماشين‌ تحرير برقي‌: Electric Typewriter

ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌: Teletype

ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌: Teletypewriter

ماشين‌ تحليلي‌: Analytical Engine

ماشين‌ تراش‌: Milling Machine

ماشين‌ تراش‌: Milling Machine

ماشين‌ تراش‌، چرخ‌ خراط‌ي‌، تراش‌ دادن‌: Lathe

ماشين‌ تراش‌، چرخ‌ كوزه‌گري‌، تراش‌ دادن‌، خراط‌ي‌ كردن‌: Lathe

ماشين‌ تكثير، تكثير كردن‌، استنسيل‌: Mimeograph

ماشين‌ تورينگ‌: Turing Machine

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalisator

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalizator

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalizer

ماشين‌ جمع‌، (ج‌.ش‌.) افعي‌، مار جعفري‌: Adder

ماشين‌ جوجه‌ كشي‌، محل‌ پرورش‌ اط‌فال‌ زودرس‌: Incubator

ماشين‌ حروف‌ ريزي‌ وحروف‌ چيني‌: Typograph

ماشين‌ حسابداري‌: Accounting Machine

ماشين‌ حساب‌ الكتروني‌: Eniac

ماشين‌ خاك‌ كش‌: Power Shovel

ماشين‌ خود كاري‌ كه‌ با انداختن‌ پول‌ در سوراخ‌ ان‌ جنس‌ , مورد لزوم‌ از ان‌خارج‌ ميشود: Vending Machine

ماشين‌ خودكاري‌ كه‌ پول‌ در سوراخ‌ ان‌ انداخته‌ و كالاي‌ , مط‌لوب‌ را تحويل‌ ميگيرند: Slot Machine

ماشين‌ دو فازه‌: Two Phase Machine

ماشين‌ سنباده‌ زني‌ وصيقل‌ كاري‌: Sanding Machine

ماشين‌ سوار: Motorist

ماشين‌ سيم‌ پيچ‌، ماشين‌ ط‌ناب‌ بافي‌: Strander

ماشين‌ شانه‌ زني‌، كارگر شانه‌ زني‌، ماشين‌ پنبه‌ زني‌: Comber

ماشين‌ صندوقداري‌: Cash Register

ماشين‌ غله‌ پوست‌ كني‌، ماشين‌ خرمن‌ كوبي‌: Threshing Machine

ماشين‌ فراگير: Learning Machine

ماشين‌ كار، چرخكار، ماشين‌ ساز: Machinist

ماشين‌ كار، چرخكار، ماشين‌ ساز: Machinist's Mate

ماشين‌ كبريتي‌، استيشن‌ واگن‌: Station Wagon

ماشين‌ كپيه‌ برداري‌ يا رونوشت‌ برداري‌: Hectograph

ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌): Laundromat

ماشين‌ لخت‌: Bare Machine

ماشين‌ مجازي‌: Virtual Machine

ماشين‌ مجازي‌: Virtual Machine

ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌، اتومبيل‌ پليس‌: Patrol Wagon

ماشين‌ مخصوص‌ مخلوط‌ كردن‌: Blender

ماشين‌ مخصوص‌ پخش‌ وخشك‌ كردن‌ علف‌ درو شده‌: Tedder

ماشين‌ مقصود: Object Machine

ماشين‌ منگنه‌، تمبر الصاق‌ كن‌، اسباب‌ كوبيدن‌، چكش‌ , وامثال‌ ان‌، هر نوع‌ ماشين‌ مهرزني‌ وچاپ‌ زني‌: Stamper

ماشين‌ نسخه‌ برداري‌، ماشين‌ تهيه‌ رونوشت‌: Duplicator

ماشين‌ نويسي‌: Typing

ماشين‌ نويس‌: Typist

ماشين‌ ها، دستگاه‌، تشكيلات‌ و سازمان‌: Machinery

ماشين‌ همگام‌: Synchronous Machine

ماشين‌ وار: Machinelike

ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌، كسي‌ كه‌ پوست‌ خام‌ را , مي‌ تراشد، سرزنش‌ كننده‌، كارگرسنگ‌ لوح‌: Slater

ماشين‌ پنبه‌ پاك‌ كن‌: Cotton Gin

ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌، ط‌بع‌ روزنامه‌: Newsprint

ماشين‌ چمن‌ زني‌، علف‌ چين‌، مسخره‌، شوخ‌: Mower

ماشين‌ چمن‌ زني‌، چمن‌ چين‌: Lawn Mower

ماشين‌ چي‌، متصدي‌ ماشين‌ چاپ‌، مخبر مط‌بوعاتي‌: Pressman

ماشين‌ گرا: Machine Oriented

ماشين‌، دستگاه‌، ماشين‌ كردن‌، با ماشين‌ رفتن‌: Machine

ماشين‌، ماشين‌ خودكار: Automaton

ماشين‌كره‌ گيري‌، تفكيك‌ كردن‌: Centrifuge

ماشين‌نويس‌: Typist

ماضي‌ فعل‌ wonK، دانست‌: Knew

مافق‌ وجود يا جوهر مادي‌، روحي‌: Syupersubstantial

مافوق‌ اين‌، بالاتر از اين‌: Hereinabove

مافوق‌ مليت‌، مافوق‌ محدوديت‌ هاي‌ ملي‌: Supranational

ماقبل‌، سلف‌: Predecessor

ماكت‌، شكل‌ كوچك‌ چيزي‌: Maquette

ماكياني‌، دانه‌ خوار: Rasorial

مالاريا، نوبه‌: Malaria

مالايا، ماله‌: Malay

مالت‌ ساز، سمنوساز: Maltster

مالك: Owner

مالك فرآيند: process owner

فرد (يا گروهي) كه مسوول تعريف و نگهداري فرآيند است. در سطح سازماني، مالك فرآيند به فرد (يا گروهي) گفته مي‌شود كه مسوول توصيف فرآيند استاندارد است. يك فرآيند ممكن است چندين مالك در سطوح مختلف مسووليتي داشته باشد. همچنين مراجعه شود به فرآيند استاندارد.

مالكيت: Ownership

مالكيت دولتي - اجراي دولتي: government owned, government operated

تسهيلات متعلق به دولت و به كار گرفته شده توسط دولت

مالكيت دولتي - اجراي دولتي: Government Owned, Government Operated

تسهيلات متعلق به دولت و به کار گرفته شده توسط دولت.

مالكيت مسووليت كيفيت: ownership of quality responsibility

موقعيتي كه در آن فرد انجام‌دهنده‌ يك وظيفه، مسووليت تطابق كار با الزامات يا مشخصات را بر عهده دارد.

مالكيت مسووليت كيفيت: Ownership Of Quality Responsibility

موقعيتي که در آن فرد انجام‌دهنده‌ يک وظيفه، مسووليت تطابق كار با الزامات يا مشخصات را بر عهده دارد.

مالكيت‌ برده‌، برده‌ داري‌: Slaveholding

مالكيت‌ مجدد يافتن‌: Repossess

مالكيت‌ چيزي‌ را انكاركردن‌، ردكردن‌، از خود ندانستن نشناختن‌، عاق‌ كردن‌: Disown

مالكيت‌، دارندگي‌: Ownership

مالكيت‌، صاحب‌ ملك‌ يامغازه‌ بودن‌: Proprietorship

مالك‌ غايب‌، غايب‌، مفقودالاثر، شخص‌ غايب‌: Absentee

مالك‌، دارنده‌: Owner

مالك‌، زمين‌ دار، وابسته‌ بزمين‌، فرود امده‌: Landed

مالك‌، ملاك‌، متصرف‌، صاحب‌ حق‌ ط‌بق‌ كتاب‌: Proprietor

ماله‌ كش‌: Troweler

ماله‌، بيلچه‌ باغباني‌، ماله‌ كشيدن‌: Trowel

ماله‌ء صافكاري‌، تخته‌ پهن‌، تشك‌ كاهي‌ ماله‌چوبي‌(معماري‌ وغيره‌)، ماله‌ مخصوص‌ كوزه‌گران: Pallet

مالي: Financial

ماليات: Tax

ماليات بازده: Yield Tax

ماليات بر ارزش افزوده: Value Added Tax

ماليات بر درآمد: Income Tax

ماليات بندري- وضع عوارض: Taxation

ماليات‌ انفرادي‌، ماليات‌ بر در امد انفرادي‌: Single Tax

ماليات‌ بر ارث‌: Death Duties

ماليات‌ بر ارث‌: Death Duty

ماليات‌ بر درامد، ماليات‌ بر عايدات‌: Income Tax

ماليات‌ بر فروش‌ كالا: Sales Tax

ماليات‌ بردار، مشمول‌ ماليات‌: Taxable

ماليات‌ برسرمايه‌: Capital Levy

ماليات‌ ثابت‌ سرانه‌: Poll Tax

ماليات‌ سنگين‌ بستن‌ بر، بار سنگين‌ نهادن‌ بر: Overtax

ماليات‌ عوارض‌: Scatt

ماليات‌ غير مستقيم‌: Indirect Tax

ماليات‌ مستقيم‌: Direct Tax

ماليات‌ وضع‌ كردني‌، بستني‌، قابل‌ تحميل‌، ماليات‌ بستني‌، وضع‌ ,: Leviable

ماليات‌ پرداز، ماليات‌ دهنده‌: Taxpayer

ماليات‌ پنج‌ يك‌، خمس‌، قايق‌ پنج‌ بادباني‌: Quint

ماليخوليا، حالت‌ افسردگي‌، سودا، مراق‌، اضط‌راب‌ , وانديشه‌ بيهوده‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود: Hypochondria

ماليخوليا، سودا، سودا زدگي‌، غمگين‌: Melancholy

ماليخوليايي‌، ادم‌ افسرده‌، سودا زده‌: Melancholic

ماليخوليايي‌، افسرده‌، سودايي‌، ادم‌ افسرده‌: Hypochondriac

ماليدن‌، شانه‌ يا قشو كردن‌، پرداخت‌ كردن‌ چرم‌: Curry

ماليه‌، سرمايه‌تهيه‌ كردن‌، سرمايه‌ گذاري‌: Finance

مالي‌: Financial

مالي‌: Financial

مالي‌، مالياتي‌، محاسباتي‌: Fiscal

مالک: Owner

مالک / مالكين: Owner(s)

مالک فرآيند: Process Owner

فرد (يا گروهي) که مسوول تعريف و نگهداري فرآيند است. در سطح سازماني، مالک فرآيند به فرد (يا گروهي) گفته مي‌شود که مسوول توصيف فرآيند استاندارد است. يک فرآيند ممکن است چندين مالک در سطوح مختلف مسووليتي داشته باشد. همچنين مراجعه شود به فرآيند استاندارد.

مالکیت: Ownership

مالکیت فکری : Intellectual Property

حقوق مؤلف که به‌وسيلهي قانوني کپيرايت [يا قانون مالکيت فکري] مورد حمايت قرار ميگيرد. اين قوانين، دانش توليدشده به‌وسيلهي مالک، نظير تمامي آثار منتشرشده در هر شکلي را مورد حمايت قرار ميدهند.

مال‌ انديش‌، عاقبت‌ انديش‌: Farseeing

مال‌ او، مال‌ ان‌: Its

مال‌ او، مال‌ چه‌كسي‌، مال‌ كي‌: Whose

مال‌ تو، ات‌، ت‌ (مثل‌ لباست‌ وخانه‌ات‌): Thy

مال‌ دنيا، جيفه‌ دنيا، پول‌، مال‌ حرام‌: Pelf

مال‌ شما، مال‌ خود شما(ضمير ملكي‌): Yours

مال‌ شما، مربوط‌ به‌ شما، متعلق‌ به‌شما: Your

مال‌ ما، خودمان‌: Ourselves

مال‌ ما، مال‌ خودمان‌، براي‌ ما، مان‌، متعلق‌ بما موجود درما، متكي‌ يا مربوط‌ بما: Our

مال‌ من‌، متعلق‌ بمن‌، مربوط‌ بمن‌، اي‌ واي‌: My

مال‌ هر كسي‌ كه‌، مال‌ كه‌، وابسته‌به‌مال‌ كه‌: Whosesoever

ماما(زن‌)، قابله‌: Accoucheuse

ماما، قابله‌: Midwife

ماما، متخصص‌ زايمان‌، قابله‌، پزشك‌ متخصص‌ زايمان‌: Obstetrician

مامان‌، لله‌، دده‌ سياه‌: Mammy

مامايي‌، قابلگي‌: Midwifery

مامور اتش‌ نشاني‌: Firefighter

مامور اتش‌ نشاني‌ جنگل‌: Smokechaser

مامور اتش‌ نشاني‌، سوخت‌ انداز، سوخت‌ گير: Fireman

مامور اجرا، فراش‌ (انجمن‌ ها ومجالس‌): Sergeant At Arms

مامور اخذ ماليات‌، باج‌ گير: Catchpole

مامور اخذ ماليات‌، باج‌ گير: Catchpoll

مامور اسكله‌ يا برانداز، رئيس‌ لنگرگاه‌: Wharfinger

مامور تعيين مبلغ حق‌الزحمه امتيازي، تعيين رسمي مبلغ جايزه: award fee determination official

مسوول تاييد مبلغ حق‌الزحمه امتيازي پيمانكار براي يك دوره ارزيابي. گروه خريدار معمولا معيارها را بر اساس مبلغ حق‌الزحمه امتيازي تعيين كرده و عملكرد فروشنده را نسبت به اين معيارها ارزيابي مي‌كنند. اين مامور، جايزه تعيين شده را بازنگري و تاييد مي‌نمايد.

مامور تعيين مبلغ حق‌الزحمه امتيازي، تعيين رسمي مبلغ جايزه: Award Fee Determination Official

مسوول تاييد مبلغ حق‌الزحمه امتيازي پيمانکار براي يک دوره ارزيابي. گروه خريدار معمولا معيارها را بر اساس مبلغ حق‌الزحمه امتيازي تعيين كرده و عملکرد فروشنده را نسبت به اين معيارها ارزيابي مي‌کنند. اين مامور، جايزه تعيين شده را بازنگري و تاييد مي‌نمايد.

مامور ثبت‌ ومميزي‌ املاك‌ مزروعي‌ وغير منقول‌، دفتر , مميزي‌ وتقويم‌ وثبت‌ اراضي‌ واملاك‌: Cadastre

مامور رسيدگي‌، مميز حسابداري‌، شنونده‌، مستمع‌: Auditor

مامور سانسور، بازرس‌ مط‌بوعات‌ و نمايشها: Censor

مامور سري‌، فرستاده‌: Emissary

مامور ضد جاسوسي‌: Counterspy

مامور كردن‌، شروع‌ كردن‌، اقدام‌ كردن‌ به‌ اب‌ انداختن‌ كشتي‌، انداختن‌، پرت‌ كردن‌، روانه‌ كردن: Launch

مامور مالياتي‌: Revenuer

مامور نواقل‌، راهدار: Tollman

مامور وصول‌ ماليات‌، بيگانه‌، صاحب‌ ميخانه‌: Publican

مامور پرداخت‌، سررشته‌ دار: Paymaster

مامور پليس‌، پاسبان‌: Policeman

مامور چاپخانه‌، چاپچي‌، مط‌بعه‌ چي‌: Typographer

مامور گمرك‌ لب‌ دريا، در انتظ‌ار فرصت‌، مترصد فرصت‌: Tidewaiter

مامور، كارگذار: Functionary

ماموريت: mission

مقاصد و اهداف كلي پروژه

ماموريت: Mission

مقاصد و اهداف کلي پروژه.

ماموريت‌: Mission

ماندن‌، باقيماندن‌: Remain

مانده بدهي: Debit balance

مانده حساب: Account balance

مانده كار: work remaining

حجم كاري كه بايد انجام شود تا پروژه تكميل گردد.

مانده كار: Work Remaining

حجم كاري كه بايد انجام شود تا پروژه تكميل گردد.

مانده موجودي: Balance in Hand

مانده پرداخت‌ها: Balance of Payment

مانده‌، باقيمانده‌: Remainder

مانده‌، باقيمانده‌، پس‌ ماند، ازاد: Residue

مانده‌، تتمه‌: Remanence

مانده‌، حدود، مقدار، مقدار قليل‌، اندك‌، سهم‌، سهميه‌ ميله‌ اندازه‌ گيري‌ ذرع‌، نيم‌ ذرع‌، مسط‌وره‌، خلاصه‌، باقي‌ ,: Scantling

مانده‌، ناصح‌، ناظ‌م‌پارلماني‌ همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند، اسب‌ عقب‌ ,: Whipper

ماندولين‌ نواز: Mandolinist

ماندگار، مزمن‌، مصر: Persistent

ماندگار، پايدار، هميشگي‌، ابدي‌، بادوام‌: Perdurable

ماندگاري‌، دوام‌: Perdurability

ماندگاري‌، پافشاري‌، اصرار: Persistence

ماندگاه‌ مجاز تاكسي‌: Taxi Stand

مانع‌: Barrier

مانع‌ بروز مرض‌، پيشگيري‌ كننده‌، پيشگير: Prophylactic

مانع‌ جلو راه‌ايجاد كردن‌، مسدود كردن‌: Preclude

مانع‌ دخول‌ (اب‌)، تاثر ناپذير، غير قابل‌ نفوذ: Impervious

مانع‌ دخول‌ اب‌، كيپ‌، مجراي‌ تنگ‌: Watertight

مانع‌ شدن‌، بازداشتن‌، ممنوع‌ كردن‌: Debar

مانع‌ شدن‌، مستثني‌ كردن‌ محروم‌ كردن‌، راه‌ ندادن‌ به‌، بيرون‌ نگاه‌ داشتن‌ از: Exclude

مانع‌ شونده‌، سركوب‌ كننده‌: Repressive

مانع‌ شونده‌، فشار دهنده‌: Restrainer

مانع‌ شونده‌، منع‌ كننده‌، بازدارنده‌، ترساننده‌: Deterrent

مانع‌ صوتي‌: Sound Barrier

مانع‌ كردن‌، اشكالتراشي‌ كردن‌ مسدود كردن‌، جلو چيزي‌ را گرفتن‌، مانع‌ شدن‌، ايجاد ,: Obstruct

مانع‌، شكست‌، تنزل‌، معكوس‌، پس‌ زدن‌، عقب‌ كشيدن‌: Set Back

مانع‌، عايق‌، رادع‌، محظ‌ور، اشكال‌، گير: Impediment

مانع‌، گره‌، گير، بمانعي‌ برخورد كردن‌: Snag

مانع‌، گير، بند، وقفه‌، توقف‌، مانع‌ شدن‌، اشغال‌ كننده‌: Hold Back

مانع‌شدن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن‌ گرفتن‌ از، عيب‌ جويي‌ كردن‌، ترديد كردن‌ در، باز داشتن متهم‌ كردن‌، بدادگاه‌جلب‌ كردن‌، احضار نمودن‌، عيب‌ ,: Impeach

مانكن‌، مدل‌ (دختر)، مجسمه‌ چوبي‌: Mannequin

مانند بال‌، جناح‌ وار، جناح‌مانند: Winglike

مانند جلبك‌ دريايي‌، جلبكهاي‌ فوكاسه‌: Fucoid

مانند جن‌ يا پري‌، وابسته‌ به‌ جن‌، كوتوله‌: Elfin

مانند دال‌، سه‌ گوش‌، دلتا مانند: Deltoid

مانند دال‌، سه‌ گوش‌، دلتا مانند: Deltoideus

مانند دندان‌، وابسته‌ به‌ زائده‌ دنداني‌: Odontoid

مانند سلول‌، (نام‌ تجارتي‌) سلولويد: Celluloid

مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌، گنبد مانند، لاك‌ پشت‌: Testudinate

مانند كردن‌، شبيه‌ كردن‌، شبيه‌ شدن‌: Liken

مانند كره‌زمين‌، شبيه‌ بزمين‌، زميني‌: Geomorphic

مانند مه‌، مه‌ الود، تيره‌ وتار: Foggy

مانند ورزشكار، جوانمرد: Sportsmanlike

مانندS، پيچيده‌، حلقوي‌، هلالي‌: Sigmoid

مانند، شبيه‌، مط‌ابق‌، همانند، مشابه‌، يكسان‌: Similar

مانند، قابل‌ مقايسه‌، متشابه‌: Analogous

مانند، نظ‌ير، شباهت‌، شي‌ قابل‌ قياس‌، (فلسفه‌) لغت‌ , متشابه‌: Analog

مانند، نظ‌ير، شباهت‌، شي‌ قابل‌ قياس‌، (فلسفه‌) لغت‌ , متشابه‌: Analogue

ماننده‌ باده‌، شرابي‌، شرابخور: Vinous

مانيكور پا، معالجه‌ امراض‌ دست‌ وپا: Pedicure

مانيكور، مانيكور زدن‌، ارايش‌ كردن‌: Manicure

مانيكورزن‌: Manicurist

مانيلا پايتخت‌ جزاير فيليپين‌، كاغذ مانيل‌: Manila

مانيلا پايتخت‌ جزاير فيليپين‌، كاغذ مانيل‌: Manilla

ماهتاب‌، حرف‌ پوچ‌: Moonshine

ماهر و استاد(دراثرممارست‌)اشنا، وارد: Versant

ماهر، اداره‌شدني‌: Wieldy

ماهر، استادكار: Skillful

ماهر، زبر دست‌، ساعي‌، كوشا: Industrious

ماهر، زبردست‌، كاردان‌، چالاك‌، استادانه‌: Deft

ماهر، چالاك‌، زبردست‌، چيره‌ دست‌: Dexterous

ماهر، چالاك‌، زبردست‌، چيره‌ دست‌: Dextrous

ماهرانه‌، استادانه‌: Masterly

ماهرانه‌، زبر دستي‌: Adeptly

ماهواره‌: Satellite

ماهوت‌: Broadcloth

ماهوت‌ پاك‌ كن‌: Whisk Broom

ماهوت‌ پاك‌ كن‌ مخصوص‌ موي‌ سر، بروس‌ موي‌ سر: Hairbrush

ماهيانه: Monthly

ماهيانه‌، هر ماهه‌، ماهي‌ يكبار، يكماهه‌: Monthly

ماهيت‌ جسماني‌ دادن‌ به‌، شكل‌ مادي‌ بخشيدن‌ به‌، با دليل‌ , ومدرك‌ اثبات‌ كردن‌: Substantiate

ماهيخوار، تغذيه‌ كننده‌ از ماهي‌: Ichthyophagous

ماهيچه‌ جمع‌ كننده‌، انواع‌ مارهاي‌ <بوا>: Constrictor

ماهيچه‌ قلب‌، عضله‌ قلب‌، ميان‌ دل‌: Myocardium

ماهيچه‌ مخصوص‌ جويدن‌، عضله‌ مضغ‌: Masseter

ماهيچه‌، عضله‌، نيروي‌ عضلاني‌، بزور وارد شدن‌: Muscle

ماهيگير، جانور ماهيخوار، كرجي‌ ماهيگيري‌: Fisher

ماهيگيري‌ (باقلاب‌): Angling

ماهيگيري‌ بط‌ور قاچاق‌ وغير مجاز، بط‌ور قاچاقي‌ , ماهيگيري‌ كردن‌: Still Hunt

ماهي‌ تابه‌، تاوه‌، يغلا: Frying Pan

ماهي‌ تابه‌، سرخ‌ كننده‌ چيزهاي‌ سرخ‌ كردني‌ (مثل‌ جوجه‌ , وغيره‌): Fryer

ماهي‌ خاويار، نام‌ بهترين‌ نوع‌ خاويار: Beluga

ماهي‌ خشك‌ وخورد شده‌ كه‌ بمصرف‌ كود وغذاي‌ حيوانات‌ , ميرسد: Fish Meal

ماهي‌ خشك‌ وخورد شده‌ كه‌ بمصرف‌ كود وغذاي‌ حيوانات‌ , ميرسد: Fish Story

ماهي‌ خوار: Piscivorous

ماهي‌ درياچه‌، كشتي‌ درياچه‌ پيما: Laker

ماهي‌ دوبار، دوهفته‌ يكبار، نشريه‌ دو هفته‌ يكبار: Semimonthly

ماهي‌ روغن‌ و امثال‌ ان‌ كه‌ در افتاب‌ خشك‌ شده‌: Stockfish

ماهي‌ ريزقنات‌، سوسك‌ حمام‌، كجوله‌، تخته‌ سنگ‌، صخره‌: Roach

ماهي‌ سيم‌ والانه‌، استخوان‌ نهنگ‌ (enobelahw)، بالن‌، بال‌، باله: Baleen

ماهي‌ شناسي‌: Ichthyology

ماهي‌ ط‌لايي‌، ماهي‌ قرمز: Goldfish

ماهي‌ فروش‌: Fishmonger

ماهي‌ كنسرو: Tin Fish

ماهي‌ مانند: Fish Like

ماهي‌ مجاز براي‌ صيادي‌: Game Fish

ماهي‌ يونس‌، گراز دريايي‌: Dolphin

ماهي‌ گرفتن‌ نيزه‌ خاردار مخصوص‌ صيد ماهي‌ قزل‌ الا، بانيزه‌ خاردار ,: Leister

ماهي‌ گير: Angler

ماهي‌ گير: Dragger

ماهي‌ گير، صياد ماهي‌، كرجي‌ ماهيگيري‌: Fisherman

ماه‌ اكتبر: October

ماه‌ زده‌، ديوانه‌: Moonstruck

ماه‌ شناسي‌: Selenography

ماه‌ شناس‌: Selenographer

ماه‌ چهارم‌ سال‌ فرنگي‌، اوريل‌: April

ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌: June

ماه‌ ژوئيه‌: July

ماه‌ گذشته‌ (مخفف‌ ان‌.tlu است‌): Ultimo

ماه‌، ماه‌ شمسي‌، ماه‌ قمري‌، برج‌: Month

ماه‌عسل‌، ماه‌ عسل‌ رفتن‌: Honeymoon

ماوراء: Ultra

ماوراء اعداد محدود، خارج‌ از اعداد محدود: Transfinite

ماوراء ط‌بيعي‌، فوق‌ العاده‌: Supernatural

ماوراء محسوسات‌، روحي‌، رواني‌، ماوراء عالم‌ حواس‌: Supersensible

ماوراء چيزي‌ ورا رساني‌، حلول‌، انقال‌، عبور، هدايت‌، عبور از ,: Transduction

ماوراءالط‌بيعه‌، اسراراميز، روحي‌، مقدس‌: Numinous

ماوراي‌ احساس‌ معمولي‌، خارج‌ از احساس‌ عادي‌: Extrasensory

ماوراي‌ جسم‌، ماوراي‌ عالم‌ مادي‌، ابر جسمي‌: Superphysical

ماوراي‌ پديده‌هاي‌ علمي‌ مكشوف‌، نادر، فوق‌الط‌بيعه‌: Paranormal

مايعي‌ كه‌ بوسله‌ شستشو از خاك‌ يا واسط‌ه‌ ديگري‌ بگذرد: Leachate

مايع‌ شدگي‌، حالت‌ ميعان‌، ابگونگي‌: Liquescence

مايع‌ شونده‌: Liquescent

مايع‌ ضديخ‌: Deicer

مايع‌ قابل‌ اشتعال‌: Hypergol

مايع‌ مترشحه‌ از غدد بزاقي‌، تف‌، اب‌ دهان‌: Spittle

مايع‌ چشم‌ شويي‌، داروي‌ چشم‌، تظ‌اهر: Eyewash

مايع‌، ابگونه‌، چيز ابكي‌، روان‌، سليس‌، (در مورد كالا) , نقد شو، پول‌ شدني‌، سهل‌ وساده‌: Liquid

مايل‌ ببازگشت‌، ارتجاعي‌، بازگشتي‌، پس‌ رفتي‌: Recessive

مايل‌ بقرمز، مايل‌ بسرخي‌ زننده‌: Reddish

مايل‌ به‌ ابي‌، ابي‌ فام‌: Blueish

مايل‌ به‌ ابي‌، ابي‌ فام‌: Bluish

مايل‌ به‌ رنگ‌ صورتي‌: Pinkish

مايل‌ به‌ زردي‌، گزانتيك‌، صفراوي‌: Xanthic

مايل‌ به‌ سبز، سبز، سبز مانند، سبز رنگ‌: Viridescent

مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌ ياخرمايي‌: Brownish

مايل‌ به‌ مركز: Centripetal

مايل‌، خواهان‌، ارزومند، مشتاق‌، خواسته‌: Desirous

مايل‌، راضي‌، حاضر، خواهان‌، راغب‌: Willing

مايل‌، مورب‌: Oblique

مايهي نفت: base of otl

مايه‌ ابجو، مخمر: Barm

مايه‌ ابله‌، واكسن‌: Vaccine

مايه‌ اتش‌، اصل‌ اتش‌، سام‌: Phlogiston

مايه‌ تسكين‌ (ط‌ب‌) دواي‌ مريض‌ راضي‌ كن‌، داروي‌ دل‌ خوش‌ كنك‌ و بي‌ اثر: Placebo

مايه‌ حيرت‌: Surpriser

مايه‌ حيرت‌ و خيرگي‌، نگاه‌ خيره‌: Gapeseed

مايه‌ خنده‌: Laughingstock

مايه‌ دلسوزي‌، رقت‌ انگيز، اسفناك‌، زار: Deplorable

مايه‌ عبرت‌، انگشت‌ نما: Gazing Stock

مايه‌ عدم‌رضايت‌، ناپسنديده‌، ناخرسندكننده‌: Dissatisfactory

مايه‌ هيبت‌ يا حرمت‌، پر از ترس‌ و بيم‌، حاكي‌ از ترس ناشي‌ از بيم‌، وحشت‌ اور، ترس‌ اور: Awesome

مايه‌ء هلاكت‌، زهر(درتركيب‌)، جاني‌، قاتل‌، مخرب‌ زندگي‌: Bane

مايو يك‌ تكه‌، جامه‌ تنگ‌ و چسبان‌ بندبازان‌ و رقاصان‌: Maillot

مايوس‌ شدني‌، نوميد كننده‌: Despairing

مايوس‌ كردن‌، ناكام‌ كردن‌، محروم‌ كردن‌، نا اميد كردن‌: Disappoint

ماچي‌، كثيف‌، نوازش‌ كننده‌: Smoochy

ماژول مالي: Finance Module

ماگنت‌، مغناط‌يس‌، (پيشوند) داراي‌ مغناط‌يس‌: Magneto

مباحثه‌ وجدل‌ كردن‌، اعتراض‌ داشتن‌ بر، ستيزه‌ كردن مشاجره‌، مسابقه‌، رقابت‌، دعوا: Contest

مباحثه‌، ستيزه‌، منازعه‌، مناظ‌ره‌، بحث‌ و جدل‌: Disputation

مباحثه‌اي‌، بحث‌ و جدلي‌، اهل‌ مباحثه‌: Eristic

مباحثه‌كردن‌، بحث‌ كردن‌: Dissert

مبادا، شايد: Lest

مبادرت‌ كننده‌ بخود كشي‌، خود كش‌: Self Slayer

مبادله الكترونيكي داده‌ها: Electronic Data Interchange

مبادله كردن - ارز: Exchange

مبادله‌: Swapping

مبادله‌ جنسي‌، مبادله‌، معامله‌، باركشي‌ با كاميون‌: Truckage

مبادله‌ خارجي‌، پول‌ خارجي‌، ارز خارجي‌: Foreign Exchange

مبادله‌ كردن‌: Swap

مبادله‌ كردن‌ پوست‌ حيوانات‌، معامله‌ جنسي‌، تهاتر: Dicker

مبادله‌ كردن‌، عوض‌ كردن‌، تسعير يافتن‌ معاملات‌ ارزي‌ و سهامي‌، بورس‌، صرافخانه‌، صرافي معاوضه‌، مبادله‌، تبادل‌، ردوبدل‌ ارز، اسعار، جاي‌ ,: Exchange

مبادله‌ كردن‌، مبادله‌: Trade In

مبادله‌ كردن‌، چانه‌ (زدن‌)، وراجي‌ كردن‌، ادم‌ شوخ‌ وخوش‌ , مشرب‌، داد وستد: Chaffer

مبادله‌ ناپذير، غير قابل‌ تغيير، غير قابل‌ تسعير: Inconvertible

مبادله‌اي‌، مبني‌ بر تبديل‌ يامبادله‌، تخفيف‌ دار: Commutative

مبادي‌ اداب‌، بانزاكت‌، موقع‌ شناس‌، دنيا دار: Tactful

مبارز، جنگجو، اهل‌ مجادله‌ ودعوا: Combative

مبارزط‌لب‌، مخالف‌ كننده‌: Defier

مبارزه‌ ط‌لبي‌، دعوت‌ به‌جنگ‌، بي‌اعتنايي‌، مخالفت مقاومت‌، اعتراض‌: Defiance

مبارزه‌، توجه‌، عط‌ف‌ توجه‌، مراجعه‌، بكار پرداختن‌: Turn To

مبارزه‌ء نهايي‌ ميان‌ نيكي‌ و بدي‌ در قيامت‌، مبارزه‌ء , نهايي‌: Armageddon

مبارك‌: Felictous

مبارك‌، سعيد، خجسته‌، خوشبخت‌: Blessed

مبارك‌، سعيد، خجسته‌، خوشبخت‌: Blest

مباشر كارهاي‌ بازرگاني‌ وفروش‌ كالا در كشتي‌: Supercargo

مباشر كشتي‌، پيشكار كاركنان‌ كشتي‌، سكان‌ گير: Coxswain

مباشر، ناظ‌ر، مدير، مامورمالي‌، پيشكار دارايي‌: Intendant

مباني مديريت پروژه: Essentials of Project Management

پنج اصل مديريت پروژه شامل موارد زير مي‌شوند: ارتباطات، كار گروهي، چرخه پروژه، عناصر مديريت پروژه و تعهد سازماني. اين اصول در واقع به‌سازي چهار اصل (زبان مشترك، كارگروهي، عناصر مديريت پروژه و چرخه پروژه) مدل فرآيندي قبلي است. اولين مبناي برقراري ارتباط مجمو

مباني مديريت پروژه: Essentials Of Project Management

پنج اصل مديريت پروژه شامل موارد زير مي‌شوند: ارتباطات، کار گروهي، چرخه پروژه، عناصر مديريت پروژه و تعهد سازماني. اين اصول در واقع به‌سازي چهار اصل (زبان مشترك، کارگروهي، عناصر مديريت پروژه و چرخه پروژه) مدل فرآيندي قبلي است. اولين مبناي برقراري ارتباط مجموعه‌اي از واژگان متعارف است. تعهد سازماني (به فرآيند مديريت پروژه)، که در نسخه‌هاي قبلي آورده شده، پنجمين مبناست.

مبتدي‌، تازه‌ كار: Beginner

مبتدي‌، تازه‌ كار، نوچه‌: Tyro

مبتكر، موسس‌، بنيانگذار: Originator

مبتلا بكسالت‌ و بهم‌ خوردگي‌ مزاج‌ در اثر پرواز: Airsick

مبتلا به‌ اختلال‌ رواني‌ وجنون‌ گوشه‌ گيري‌: Schizoid

مبتلا به‌ برنشيت‌: Bronchitic

مبتلا به‌ بهم‌ خوردگي‌ حال‌ در اتومبيل‌: Carsick

مبتلا به‌ بيماري‌ جمود عضلات‌، مبتلا به‌ جمود فكري‌: Cataleptic

مبتلا به‌ ذات‌ الجنب‌، برسامي‌: Pleuritic

مبتلا به‌ فراموشي‌: Amnesiac

مبتلا به‌ فراموشي‌: Amnesic

مبتلا به‌ قانقاريا: Gangrenous

مبتلا به‌ مننژيت‌: Meningitic

مبتلا به‌ هموفيلي‌: Hemophilic

مبتلا به‌ واريس‌، وريد گشادشده‌، متسع‌: Varicose

مبتلا به‌مرض‌ لوسمي‌: Leukotic

مبتلا بگند خوني‌: Septicaemic

مبتلا يا وابسته‌ بمرض‌ قند، دولابي‌: Diabetic

مبتني‌ بر ماشين‌: Machine Based

مبحث‌ اثر دارو بر ساختمان‌ موجودات‌ زنده‌: Pharmacodynamics

مبحث‌ امراض‌ بافتي‌: Histopathology

مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌: Periodontics

مبحث‌ امراض‌ پوستي‌: Dermatology

مبحث‌ اندازه‌ گيري‌ ومساحي‌ از روي‌ عكسهاي‌ هوايي‌: Photogrammetry

مبحث‌ بلور شناسي‌: Crystallography

مبحث‌ تحولات‌ جوي‌، علم‌ هواشناسي‌: Meteorology

مبحث‌ تخمير و شناسايي‌ مخمرها، مخمرشناسي‌: Zymology

مبحث‌ جلبك‌ شناسي‌: Algology

مبحث‌ خواص‌ اب‌ درحركت‌ وابسته‌ به‌ نيروي‌ محركه‌ اب‌، هيدروليك‌، وابسته‌ به‌ ,: Hydraulic

مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌: Iamatology

مبحث‌ داروشناسي‌ (بويژه‌ داروهاي‌ ساده‌ وگياهي‌): Pharmacognosy

مبحث‌ دانش‌ شيمي‌ راجع‌ به‌ نيروي‌ خورشيد: Actinochemistry

مبحث‌ دندان‌ كشي‌: Exodontia

مبحث‌ دندان‌، دندان‌ شناسي‌، دندان‌ پزشكي‌: Odontology

مبحث‌ رابط‌ه‌ بين‌ اب‌ وهوا وتغييرات‌ حاصله‌ در پديده‌ , هاي‌ زيست‌ شناسي‌، پديده‌ شناسي‌: Phenology

مبحث‌ زندگي‌ مريم‌ باكره‌، شناسايي‌ مريم‌ باكره‌: Mariology

مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌، ديرين‌ شناسي‌: Paleontology

مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ مربوط‌ به‌ تشعشعات‌ راديو اكتيو: Radiobiology

مبحث‌ سنجش‌ و اندازه‌گيري‌ بدن‌ انسان‌: Anthropometry

مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌: Paleethnology

مبحث‌ شناسايي‌ جنين‌ ناقص‌الخلقه‌: Teratology

مبحث‌ شناسايي‌ ريشه‌ و اشتقاق‌ حروف‌ الفباء: Acrology

مبحث‌ شناسايي‌ و تقسيم‌ بندي‌ امراض‌: Nosology

مبحث‌ شيمي‌ فضايي‌: Stereo Chemistry

مبحث‌ صدف‌ شناسي‌: Conchology

مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌ , وفلسفه‌ عبادات‌، علم‌ العبادات‌: Liturgics

مبحث‌ علوم‌ ماوراء ط‌بيعي‌: Metaphysics

مبحث‌ عمل‌ تخمير در شيمي‌ علمي‌، تخميرشناسي‌: Zymurgy

مبحث‌ كوه‌ شناسي‌: Orography

مبحث‌ مارشناسي‌: Ophiology

مبحث‌ ماه‌، ماه‌ شناسي‌: Selenology

مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌: Tonetic

مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌: Tonetics

مبحث‌ مسيح‌ شناسي‌: Christology

مبحث‌ مصونيت‌، ايمني‌شناسي‌: Immunology

مبحث‌ مط‌العه‌ خواص‌ ومختصات‌ اصوات‌ موسيقي‌، مبحث‌ الحان‌ , موزون‌، همسازها: Harmonics

مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌: Glottochronology

مبحث‌ مط‌العه‌ علائم‌ ونشانه‌ هاي‌ رمزي‌، نماد شناسي‌: Symbology

مبحث‌ مط‌العه‌ فساد نسل‌ وتباهي‌ نژادي‌، مبحث‌ فساد نسل‌: Dysgenics

مبحث‌ مط‌العه‌ء اجسام‌ ساكن‌ و مايعات‌ و گازها در هوا: Aerostatics

مبحث‌ معادلات‌ درجه‌ دوم‌: Quadratics

مبحث‌ معاني‌ رمزي‌ اعداد: Numerology

مبحث‌ معدن‌ شناسي‌، كان‌ شناسي‌: Mineralogy

مبحث‌ ميوه‌ ودانه‌ شناسي‌: Carpology

مبحث‌ وزن‌ شعر: Rhythmics

مبحث‌ پرنده‌ شناسي‌: Ornithology

مبحث‌ پيدايش‌ جلگه‌، جلگه‌ سازي‌، دشت‌، جلگه‌: Pedogenesis

مبحث‌ پيدايش‌ و تكامل‌ بشر: Anthropogenesis

مبدا: Departure

مبدا، اصل‌، سرچشمه‌: Origin

مبدل: adapter; adaptor; stem extension

مبدل حرارتي دو لوله اي: Double pipe heat exchanger

مبدل حرارتي لوله-پوسته اي: Shell & Tube Heat Exchanger

مبدل هاي حرارتي: Heat exchangers

مبدله‌ ارقام‌: Figures Shift

مبدله‌ حروف‌: Letters Shift Ltrs

مبدل‌: Converter

مبدل‌: Transducer

مبدل‌ داده‌ها: Data Transducer

مبرا از فريب‌ و تزوير كردن‌، از فريب‌ اگاهانيدن‌: Undeceive

مبرم‌: Urgent

مبرم‌: Urgent

مبرم‌، خشن‌، دردناك‌، ريشناك‌ زخم‌، ريش‌، جراحت‌، جاي‌ زخم‌، دلريش‌ كننده‌، سخت‌، دشوار: Sore

مبشر، اعلام‌ كننده‌: Annunciator

مبصر، ديده‌ باني‌ كردن‌: Monitor

مبلغ خالصي: Net Amount

مبلغ ناخالص: Gross Amount

مبلغ نهايي پيمان: contract target price

هزينه‌هاي تخميني توافقي تداركات به‌علاوه سود يا حق‌الزحمه فروشنده.

مبلغ نهايي پيمان: Contract Target Price

هزينه تخميني مذاکره شده (هزينه هدف پيمان) به‌علاوه سود يا حق‌الزحمه.هزينه‌هاي تخميني توافقي تداركات به‌علاوه سود يا حق‌الزحمه فروشنده.

مبلغ پايه: base fee

حداقل مقدار ثابت حق‌الزحمه اعطا شده به عنوان مبلغ پايه يك پيمان، بدون توجه به عملكرد فروشنده.

مبلغ پايه: Base Fee

حداقل مقدار ثابت حق‌الزحمه اعطا شده به عنوان مبلغ پايه يک پيمان، بدون توجه به عملکرد فروشنده.

مبلغ- مقدار: Amount

مبلغ‌: Propagandist

مبلغ‌ اضافي‌ سرمايه‌ جاري‌ پس‌ از كسر بدهي‌: Working Capital

مبلغ‌ جزئي‌، چندرقاز، كمك‌ هزينه‌ مختصر: Pittance

مبلغ‌ دو پنس‌، مسكوك‌ دو پنسي‌: Twopence

مبلغ‌ مسيحي‌، كشيش‌: Evengelist

مبلغ‌، مقدار، اثار دانش‌ بشري‌: Summa

مبلمان‌ كردن‌ خانه‌، پرده‌ زدن‌، رومبلي‌ زدن‌: Upholster

مبل‌ داراي‌ پشتي‌ و دسته‌ هاي‌ چوبي‌ و سفت‌: Wing Chair

مبنا : Baseline

   يک مبنا عبارت است از جزئيات مرحله به مرحلهي يک ويرايش از هر سندِ موجود در مخزن پروژه. مبنا، نقطهي شروع رسمياي که کارهاي بعدي بر اساس آن انجام ميپذيرد را فراهم ميسازد. تنها تغييراتي که در مبنا به تصويب رسيده باشد، ميتواند بر اين کارها اعمال شود. بعد از تعيين مبناي اوليه، هر تغييري در مبنا، ثبت ميشود تا از اين طريق مبناي بعدي مشخص گردد.

مبنا: baseline

جزئيات مرحله به مرحله و كنترلي كسب و كار، بودجه، مشخصه‌هاي كاركردي، عملكردي و فيزيكي مورد توافق خريدار و فروشنده. اين جزئيات به دنبال تغيير رسمي مبنا مي‌توانند با رضايت طرفين فرآيند كنترل تغيير، مورد اصلاح قرار گيرند. انواع مبنا عبارتند از مبناي پيماني، مب

مبنا: Radix

مبنا: Baseline

جزئيات مرحله به مرحله و كنترلي كسب و كار، بودجه، مشخصه‌هاي كاركردي، عملکردي و فيزيکي مورد توافق خريدار و فروشنده. اين جزئيات به دنبال تغيير رسمي مبنا مي‌توانند با رضايت طرفين فرآيند کنترل تغيير، مورد اصلاح قرار گيرند. انواع مبنا عبارتند از مبناي پيماني، مبناي بودجه‌اي، مبناي زمان‌بندي، مبناي الزامات كاربران، مبناي مفهومي، مبناي مشخصات سامانه، مبناي مطابق طراحي، مبناي مطابق ساخت، مبناي مطابق آزمون، مبناي مطابق محدوده. مرجعي که تغييرات بر اساس آن اندازه‌گيري مي‌‌شوند.مقدار يا شرطي كه همه سنجش‌ها در آينده با آن مقايسه مي‌شود.زمان‌بندي پروژه در زماني خاص (معمولا پيش از شروع پروژه) كه براي مقايسه زمان‌بندي فعلي با آن بكار مي‌رود.روشي براي پيگيري پيشرفت پروژه به كمك مقايسه برآوردهاي برنامه اصلي با پيشرفت واقعي. مبنا شامل زمان‌بندي، برآورد زمان و هزينه است.برنامه مديريت و يا مستندات محدوده كه در يك نقطه زماني خاص چرخه حيات پروژه ثبت شده و به عنوان مرجع بكار مي‌رود.مجموعه‌اي از زمان‌ها و هزينه‌ها كه در ابتداي پروژه ثبت شده و به عنوان مرجعي براي مقايسه پيشرفت پروژه بكار مي‌رود.

مبناي اندازه‌گيري عملكرد: performance measurement baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي بر اساس مراحل زماني در پروژه، در مقايسه با عملكرد اندازه‌گيري‌شده پروژه. مبناي اندازه‌گيري عملكرد شامل حق‌الزحمه، سود يا ذخيره مديريت نمي‌شود.

مبناي اندازه‌گيري عملكرد: Performance Measurement Baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي بر اساس مراحل زماني در پروژه، در مقايسه با عملكرد اندازه‌گيري‌شده پروژه. مبناي اندازه‌گيري عملكرد شامل حق‌الزحمه، سود يا ذخيره مديريت نمي‌شود.

مبناي اندازه‌گيري عملكرد هزينه: cost performance measurement baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي كه عملكرد پروژه در مقايسه با آن اندازه‌گيري مي‌شود.

مبناي اندازه‌گيري عملکرد هزينه: Cost Performance Measurement Baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي که عملکرد پروژه در مقايسه با آن اندازه‌گيري مي‌شود.

مبناي برآورد: basis of estimate (BOE)

توضيح اصول هزينه يا زمان‌بندي براي رسيدن به قيمت برآوردي. اين مبنا مي‌تواند شامل روش‌هاي برآورد، رويكرد بكار گرفته شده، تجارب تاريخي، قيمت‌هاي استفاده شده و غيره باشد. مبناي برآورد يك پيشنهاديه دربرگيرنده توجيه برآورد هزينه مي‌باشد.

مبناي برآورد: Basis Of Estimate (BOE)

توضيح اصول هزينه يا زمان‌بندي براي رسيدن به قيمت برآوردي. اين مبنا مي‌تواند شامل روش‌هاي برآورد، رويکرد بكار گرفته شده، تجارب تاريخي، قيمت‌هاي استفاده شده و غيره باشد. مبناي برآورد يک پيشنهاديه دربرگيرنده توجيه برآورد هزينه مي‌باشد.توجيه يا پشتيباني منطقي از تخمين هزينه‌ها يا زمان مورد نياز در برنامه زمان‌بندي.

مبناي بودجه: baseline—budget

مبناي مرجع؛ شامل بودجه مرحله‌بندي شده بر اساس زمان، تامين مالي كلي، نماي تامين مالي مرحله‌بندي شده بر اساس زمان و اندوخته مديريت مي‌شود.

مبناي بودجه: Baseline—Budget

بودجه مورد توافق خريدار و فروشنده و رويکرد مديريت بودجه تحت كنترل تغيير. مبناي بودجه مي‌‌تواند شامل منبع سرمايه، بودجه مراحل زماني، سرمايه کل، سبد سرمايه مراحل زماني، اندوخته مديريت و روشي براي اداره نياز‌هاي سرمايه فراتر از محدوده سرمايه باشد.مبناي مرجع؛ شامل بودجه مرحله‌بندي شده بر اساس زمان، تامين مالي كلي، نماي تامين مالي مرحله‌بندي شده بر اساس زمان و اندوخته مديريت مي‌شود.

مبناي بودجه پيمان: contract budget base

مقدار هزينه مذاكره شده پيمان به اضافه ارزش برآورد شده كارهاي مصوب، كه قيمت آن‌ها معين نشده است.

مبناي بودجه پيمان: Contract Budget Base

مقدار هزينه مذاكره شده پيمان به اضافه ارزش برآورد شده كارهاي مصوب، كه قيمت آن‌ها معين نشده است.

مبناي بودجه ‌پيمان: contract budget baseline

هزينه مذاكره‌شده پيمان و هزينه تخميني تغييرات كه تصويب شده‌اند ولي هنوز در مورد آن‌ها توافق نشده است.

مبناي بودجه ‌پيمان: Contract Budget Baseline

هزينه مذاکره‌شده پيمان و هزينه تخميني تغييرات که تصويب شده‌اند ولي هنوز در مورد آن‌ها توافق نشده است.

مبناي تخصيص يافته: allocated baseline

جريان احتياجات سطح بالا در اجزاي مختلف پيكره‌بندي سامانه‌اي كه تحت كنترل تغيير قرار دارد.

مبناي تخصيص‌يافته: Allocated Baseline

جريان احتياجات سطح بالا در اجزاي مختلف پيکره‌بندي سامانه‌اي که تحت کنترل تغيير قرار دارد.

مبناي توسعه: development baseline

مشخصات مبنا كه تحت كنترل تغيير هستند و توسعه را هدايت مي‌كنند.

مبناي توسعه: Development Baseline

مشخصات مبنا که تحت کنترل تغيير هستند و توسعه را هدايت مي‌کنند.

مبناي زمان‌بندي: schedule baseline

زمان‌بندي تأييد‌شده تحت كنترل تغيير پروژه، كه براي گزارش‌دهي وضعيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مبناي زمان‌بندي: Schedule Baseline

زمان‌بندي تأييد‌شده تحت كنترل تغيير پروژه، كه براي گزارش‌دهي وضعيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مبناي عملكرد فرآيند: process performance baseline

مشخصات مستند نتايج كسب‌شده از فرآيندهايي كه براي مقايسه پيشرفت واقعي در برابر پيشرفت مورد انتظار فرآيند مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين مراجعه شود به عملكرد فرآيند.

مبناي عملکرد فرآيند: Process Performance Baseline

مشخصات مستند نتايج كسب‌شده از فرآيندهايي که براي مقايسه پيشرفت واقعي در برابر پيشرفت مورد انتظار فرآيند مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين مراجعه شود به عملکرد فرآيند.

مبناي فني: baseline—technical

الزامات و رويكردهاي فني مورد توافق خريدار و فروشنده كه تحت كنترل تغيير مي‌باشند. مبناي فني مي‌تواند شامل سند الزامات كاربر، سند مفهوم عمليات كاربر، سند الزامات سامانه، سند تعريف مفهوم، سند مفهوم عمليات سامانه، مشخصات سامانه، مشخصات مطابق طراحي، مستندات مطا

مبناي فني: technical baseline

جزئيات تعريف فني. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مبناي فني: Baseline—Technical

الزامات و رويکردهاي فني مورد توافق خريدار و فروشنده که تحت کنترل تغيير مي‌باشند. مبناي فني مي‌تواند شامل سند الزامات کاربر، سند مفهوم عمليات کاربر، سند الزامات سامانه، سند تعريف مفهوم، سند مفهوم عمليات سامانه، مشخصات سامانه، مشخصات مطابق طراحي، مستندات مطابق ساخت، پيكره‌بندي مطابق ساخت، آزمون، پذيرش و عمليات گردد.

مبناي فني: Technical Baseline

جزئيات تعريف فني. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مبناي كاركردي: functional baseline

جمع‌بندي تغييرات پذيرفته و كنترل شده كاركردهاي مورد نياز سامانه يا نهاده در كنار برنامه اعتبار‌سنجي، به منظور بررسي دستيابي به الزامات كاركردي.

مبناي كاركردي: Functional Baseline

جمع‌بندي تغييرات پذيرفته و کنترل شده كاركردهاي مورد نياز سامانه يا نهاده در کنار برنامه اعتبار‌سنجي، به منظور بررسي دستيابي به الزامات کارکردي.

مبناي كسب و كار: baseline—business

الزامات كسب و كار مورد توافق خريدار و فروشنده و رويكرد تجارت كه تحت كنترل تغيير مي‌باشند. مبناي كسب و كار مي‌تواند شامل برنامه كسب، پيمان، پيمان فرعي، برنامه اصلي پروژه، برنامه راه‌اندازي، برنامه مهندسي مديريت سامانه‌ها، فهرست دستاوردهاي پيمان و فهرست الزا

مبناي محدوده: scope baseline

توصيف مفصل و كافي در مورد دستاوردهاي پروژه و يا اجزاي آن كه پايه‌اي براي اندازه‌گيري تغييرات مي‌باشد. ابزاري كليدي در مستندسازي مبناي محدوده ساختار شكست كار.

مبناي محدوده: Scope Baseline

توصيف مفصل و كافي در مورد دستاوردهاي پروژه و يا اجزاي آن كه پايه‌اي براي اندازه‌گيري تغييرات مي‌باشد. ابزاري كليدي در مستندسازي مبناي محدوده ساختار شكست كار.

مبناي محصول: product baseline

پيكره‌بندي مطابق ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار در پايان توسعه.

مبناي محصول: Product Baseline

پيکره‌بندي مطابق ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار در پايان توسعه.

مبناي هزينه: cost baseline

بودجه مرحله‌بندي شده بر اساس زمان، كه براي سنجش و نظارت بر عملكرد هزينه بكار مي‌رود. اين مقدار از مجموع هزينه‌هاي برآورد شده در دوره، حاصل شده و معمولا به شكل منحني S نمايش داده مي‌شود.

مبناي هزينه: Cost Baseline

بودجه مرحله‌بندي شده بر اساس زمان، كه براي سنجش و نظارت بر عملكرد هزينه بكار مي‌رود. اين مقدار از مجموع هزينه‌هاي برآورد شده در دوره، حاصل شده و معمولا به شكل منحني S نمايش داده مي‌شود.

مبناي پروژه: project baseline

چارچوب مرجع مديريت پروژه كه بر اساس برنامه مفصل پروژه آماده شده و هزينه، زمان‌بندي و كيفيت اهداف پروژه را به عنوان پايه‌اي براي سنجش پيشرفت و مقايسه رويدادها و مخارج واقعي و برنامه‌ريزي شده و همين‌طور شناسايي و اجراي تغييرات در محدوده پروژه قرار مي‌دهد.

مبناي پروژه: Project Baseline

چارچوب مرجع مديريت پروژه كه بر اساس برنامه مفصل پروژه آماده شده و هزينه، زمان‌بندي و كيفيت اهداف پروژه را به عنوان پايه‌اي براي سنجش پيشرفت و مقايسه رويدادها و مخارج واقعي و برنامه‌ريزي شده و همين‌طور شناسايي و اجراي تغييرات در محدوده پروژه قرار مي‌دهد.

مبناي پيكره‌بندي: configuration baseline

يك مفهوم پيكره‌بندي كه تغييرات آن به سختي كنترل مي‌شود.

مبناي پيکره‌بندي: Configuration Baseline

يك مفهوم پيكره‌بندي كه تغييرات آن به سختي كنترل مي‌شود.

مبناي کسب و کار: Baseline—Business

الزامات كسب و كار مورد توافق خريدار و فروشنده و رويکرد تجارت که تحت کنترل تغيير مي‌باشند. مبناي كسب و كار مي‌تواند شامل برنامه كسب، پيمان، پيمان فرعي، برنامه اصلي پروژه، برنامه راه‌اندازي، برنامه مهندسي مديريت سامانه‌ها، فهرست دستاوردهاي پيمان و فهرست الزامات مستند‌سازي پيمان باشد.

مبناگذاري مجدد: re baseline

تكوين برنامه اجراي تجديدنظر‌شده با زمان‌بندي جديد براي رويداد اصلي. مبناگذاري مجدد براي پاسخ به الزامات تغيير يافته پيمان و تغييرات در تأمين مالي يا تشخيص برنامه عملي، مورد نياز است.

مبناگذاري مجدد: Re Baseline

تكوين برنامه اجراي تجديدنظر‌شده با زمان‌بندي جديد براي واقعه اصلي. مبناگذاري مجدد براي پاسخ به الزامات تغيير يافته پيمان و تغييرات در تأمين مالي يا تشخيص برنامه عملي، مورد نياز است.

مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌، غير عاقلانه‌، بد فهمانده‌شده‌: Ill Advised

مبني‌ بر تجربه‌، ازمايشي‌، تجربي‌، غيرعلمي‌: Empiric

مبني‌ بر حقيقت‌ امر، بط‌ور واقعي‌: Matter Of Fact

مبني‌ بر شركت‌ يا معاشرت‌، متداعي‌: Associational

مبني‌ بر مدرك‌ يا سند، سندي‌، مدركي‌، مستند: Documentary

مبني‌ بر يك‌ فلز، داراي‌ يك‌ فلز: Monometallic

مبهم‌: Ambiguous

مبهم‌ كردن‌، سايه‌ افكندن‌ بر، ط‌رح‌(چيزي‌ را) نشان‌ دادن‌: Adumbrate

مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌: Obfuscation

مبهم‌، غير معلوم‌، سر بسته‌ وابهام‌ دار: Vague

مبهوت‌ (از شدت‌ ترس‌)، وحشت‌ زده‌، مات‌: Aghast

مبهوت‌ كردن‌، گيج‌ كردن‌: Flabbergast

مبهوت‌، لعنت‌ شده‌، نفرين‌ شده‌: Confounded

مبين‌ حسابي‌: Arithmetic Expression

مبين‌ منط‌قي‌: Logical Expression

مبين‌ منظ‌م‌: Regular Expression

مبين‌، بيان‌: Expression

متابعت‌ از اداب‌ ورسوم‌ چيني‌، چيني‌ پرستي‌: Sinicism

متابوليت: metabolite

متاثر، متاسف‌، غمگين‌، ناجور، بدبخت‌: Sorry

متاركه‌ كردن‌، قط‌ع‌ كردن‌، دست‌ كشيدن‌ از: Leave Off

متاركه‌ء جنگ‌، صلح‌ موقت‌: Armistice

متاسفانه‌، بدبختانه‌: Unfortunately

متالم‌ كردن‌، مرتعش‌ كردن‌، لرزيدن‌: Dirl

متانت‌، ارامي‌، خودداري‌: Self Possession

متبارك‌، نيكو، بيگناه‌، احمق‌: Seely

متباعد، انشعاب‌ پذير، منشعب‌، (مج.) مختلف‌: Divergent

متجاوز، متخلف‌، خط‌اكار، تجاوزكار، فرار و: Transgressor

متجاوز، مهاجم‌، حمله‌ كننده‌، پرخاشگر: Aggressor

متحارب‌، متخاصم‌، جنگجو، داخل‌ درجنگ‌: Belligerent

متحجر كننده‌: Petrifactive

متحد كردن- يكي كردن: Unify

متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌: Unionize

متحد كردن‌، سر و سامان‌ دادن‌ مجددا برقرار كردن‌، تجديد كردن‌، دوباره‌ جمع‌ اوري‌ و ,: Reintegrate

متحد كردن‌، يكي‌ كردن‌، يكي‌ شدن‌، تك‌ ساختن‌: Unify

متحد كننده‌، موجد اتحاد: Unitive

متحدالكلمه‌، يك‌ صدا، يكنوا، هم‌ذوق‌، همخو: Univocal

متحدالمركز، بودن‌: Concentricity

متحدشدن‌، ائتلاف‌ كردن‌، فدرال‌ شدن‌ يا كردن‌: Federalize

متحرك‌ بط‌ور خود كار: Self Mover

متحرك‌ بوسيله‌ برق‌: Electromotive

متحرك‌، سيار: Mobile

متحرك‌، قابل‌ حركت‌، قابل‌ تحرك‌، سيال‌: Mobile

متحمل‌، زحمتكش‌: Sufferer

متحير كردن‌، گيج‌ كردن‌: Astonish

متحير كننده‌، شگفت‌ انگيز: Amazing

متحير، مات‌، مات‌ ومبهوت‌: Dumbstruck

متخصص: Specialist

متخصص مديريت پروژه: project management professional (PMP)

گواهي كه از طرف انجمن مديريت پروژه به افراد واجد شرايط اعطا مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه.

متخصص مديريت پروژه: Project Management Professional (PMP)

گواهي که از طرف انجمن مديريت پروژه به افراد واجد شرايط اعطا مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.

متخصص‌ اب‌ شناسي‌: Hydrologist

متخصص‌ اب‌ وهوا: Climatologist

متخصص‌ اصط‌لاحات‌ و قواعد زبان‌ انگليسي‌: Anglicist

متخصص‌ اقتصاد: Economist

متخصص‌ الهيات‌، حكيم‌ الهي‌، خداشناس‌: Theologian

متخصص‌ امار گيري‌ مردم‌: Demographer

متخصص‌ امراض‌ پوست‌: Dermatologist

متخصص‌ امراض‌ پيري‌: Gerontologist

متخصص‌ بافت‌ شناسي‌: Histologist

متخصص‌ برق‌، مكانيك‌ برق‌: Electrician

متخصص‌ بهداشت‌: Hygienist

متخصص‌ بيماريهاي‌ استخوان‌، استخوانپزشك‌: Osteopath

متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌: Gastroenterologist

متخصص‌ تزئين‌ باغ‌ وگلكاري‌ وزيبا سازي‌ مناظ‌ر: Landscape Gardener

متخصص‌ جرم‌ شناسي‌: Criminologist

متخصص‌ خزنده‌ شناسي‌: Herpetologist

متخصص‌ در اثار هنري‌، عتيقه‌ شناس‌: Cognoscente

متخصص‌ در خلباني‌ و هدايت‌ هواپيما: Airmanship

متخصص‌ در زبان‌ و تاريخ‌ و هنر اشور: Assyriologist

متخصص‌ در علم‌ حركت‌ گاز و هوا: Aerodynamicist

متخصص‌ در علم‌ علل‌ ط‌بيعي‌ اتشفشان‌: Volcanologist

متخصص‌ درتاريخ‌ وهنر وفرهنگ‌ قرون‌ وسط‌ي‌: Medievalist

متخصص‌ درمان‌ وحفاظ‌ت‌ پاها، پزشك‌ پا: Chiropodist

متخصص‌ دستور زبان‌: Grammarian

متخصص‌ دندان‌ كشي‌: Exodontist

متخصص‌ ذوب‌ فلزات‌، ويژه‌ گر فلز كاري‌: Metllurgist

متخصص‌ زبان‌ يا فرهنگ‌ امريكايي‌: Americanist

متخصص‌ سفالگري‌، سازنده‌ ظ‌روف‌ سفالين‌: Ceramicist

متخصص‌ سفالگري‌، سازنده‌ ظ‌روف‌ سفالين‌: Ceramist

متخصص‌ شيمي‌ حياتي‌ والي‌، ويژه‌گر زيست‌ شيمي‌: Biochemist

متخصص‌ علم‌ الاساط‌ير، افسانه‌ شناس‌: Mythologer

متخصص‌ علم‌ تشريح‌، تشريح‌ كننده‌، كالبد شناس‌: Anatomist

متخصص‌ علم‌ ناخوشي‌ هاي‌ زنانه‌، متخصص‌ بيماريهاي‌ زنان‌: Gynecologist

متخصص‌ علم‌مساحي‌: Geodesist

متخصص‌ علوم‌ نظ‌ري‌، نگرشگر، ط‌رفدار استدلال‌ نظ‌ري‌: Theorist

متخصص‌ غذاي‌ لذيذ، ويژه‌ گر خوراك‌: Gastronomist

متخصص‌ فرهنگ‌ يونان‌: Hellenist

متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌، رزم‌ارا: Strategist

متخصص‌ فيزيك‌ نجومي‌: Astrophysicist

متخصص‌ مالي‌، سرمايه‌ دار، سرمايه‌ گذار: Financier

متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر، عصاره‌گير: Juicer

متخصص‌ ژئوفيزيك‌: Geophysicist

متخصص‌، ويژه‌گر، ويژه‌ كار: Specialist

متخلف‌، تخط‌ي‌ كننده‌، متجاوز: Offender

متخلف‌، مرتكب‌ جنايت‌ يا جنحه‌، غفلت‌ كار: Delinquent

متد، روش‌، شيوه‌، راه‌، ط‌ريقه‌، ط‌رز، اسلوب‌: Method

متدولوژي: methodology

فرآيندي كه مجموعه‌اي از گام‌ها و رويه‌ها را براي تكميل موفق پروژه مستند مي‌كند.

متدولوژي: Methodology

مجموعه‌اي از روش‌ها و قوانين كاري براي افراد مشغول در يك بخش.فرآيندي كه مجموعه‌اي از گام‌ها و رويه‌ها را براي تكميل موفق پروژه مستند مي‌كند.

متدولوژي پياده سازي سيستم: Application Implementation Method

متدولوژي‌هاي تخمين هزينه: cost estimating methodologies

رويكردهايي مانند برآوردهاي بالا به پايين و پايين به بالا با مبناهاي تفصيلي، مدل‌هاي هزينه رايانهي و راهنمايي‌هاي تجربي و تاريخي كه براي پيش‌بيني هزينه‌هاي يك پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

متدولوژي‌هاي تخمين هزينه: Cost Estimating Methodologies

رويکردهايي مانند برآوردهاي بالا به پايين و پايين به بالا با مبناهاي تفصيلي، مدل‌هاي هزينه کامپيوتري و راهنمايي‌هاي تجربي و تاريخي كه براي پيش‌بيني هزينه‌هاي يک پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

متر، اندازه‌ گير، سنجنده‌: Meter

مترادف‌، مشابه‌: Allo

مترادف‌، هم‌ معني‌: Synonymous

متراكم‌ سازي‌ داده‌ ها: Data Compression

متراكم‌ كردن‌: Compress

متراكم‌ كننده‌: Compressor

متراكم‌، مانند ابرهاي‌ متراكم‌: Cumulous

متراكم‌، چگال‌: Dense

مترجم‌ ماشيني‌: Mechanical Translator

مترجم‌، برگرداننده‌: Translator

مترجم‌، ديلماج‌، ترجمان‌: Dragoman

مترجم‌، مترجمان‌: Latimeria

مترجم‌، مترجم‌ شفاهي‌، مفسر: Interpreter

مترسك: straw man

پيش‌نويس اوليه يك سند يا مفهومي اوليه از يك سامانه كه به روشي تعريف و ارائه شده است كه بازنگري بحراني و پيشنهاد براي بهبود را سرعت مي‌بخشد.

مترسك‌، لولو، ادمك‌ سرخرمن‌، موجب‌ ترس‌: Scarecrow

مترسک: Straw Man

پيش‌نويس اوليه يك سند يا مفهومي اوليه از يك سامانه كه به روشي تعريف و ارائه شده است كه بازنگري بحراني و پيشنهاد براي بهبود را سرعت مي‌بخشد.

مترقي‌، ترقي‌ خواه‌، تصاعدي‌، جلو رونده‌: Progressive

متروك گذاشتن ، ترك نمودن ، رهاكردن: Abandon

متروكه ، ترك شده ، رهاشده: Abandoned

متريك: metrics

سنجه استاندارد.

متريک: Metrics

سنجه استاندارد.

متزلزل‌ كننده‌: Waverer

متزلزل‌، مرتعش‌: Wangler

متزلزل‌، مردد، دو دل‌: Wavery

متزلزل‌، ناپايدار، شل‌، لكنتي‌، بدخلق‌: Ramshackle

متساوي‌ الاضلاع‌، ازدوط‌رف‌ متقارن‌، دو پهلو برابر: Equilateral

متسع‌ شده‌: Dilated

متسع‌ كننده‌: Dilator

متسع‌، گشاد شونده‌: Dilatant

متشابه‌ الصوت‌: Homophonous

متشابه‌ كردن‌ همسان‌ شدن‌ يا كردن‌، برابر شدن‌ با، مط‌ابق‌ شدن: Homologize

متشابه‌، كلمه‌ اي‌ كه‌ تلفظ‌ ان‌ با كلمه‌ ديگر يكسان‌ ولي‌ , معني‌ ان‌ دگرگون‌ باشد: Homonym

متشابه‌، همسان‌: Homologous

متشعشع‌، تابشي‌: Radiative

متشعشع‌، پرتودار، داراي‌ اشعه‌ء ستاره‌ مانند: Asteriated

متشكل‌ از چند بند شعر: Stanzaic

متشكل‌ در خارج‌، از مركز بخارج‌ امتداد يافته‌: Endarch

متشكل‌، مركب‌، مشتق‌: Formant

متصديان / كاربران: Operators

متصديان، عملگرها: operators

كاركناني كه سامانه را به كار مي‌اندازند.

متصديان، عملگرها: Operators

کارکناني که سامانه را به کار مي‌اندازند.

متصدي‌ اعلانات‌، اگهي‌ گر: Adman

متصدي‌ ترمز ماشين‌ وترن‌ وغيره‌، ترمزبان‌ ترن‌: Brakeman

متصدي‌ جانوران‌ شكاري‌، قرقچي‌، شكاربان‌: Gamekeeper

متصدي‌ حفاظ‌ت‌ ظ‌روف‌ مقدسه‌ كليسا: Sacristan

متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌: Stenotypisht

متصدي‌ دوره‌ نگاره‌: Teletypist

متصدي‌ رادار: Radarman

متصدي‌ رسيدگي‌ به‌ حساب‌ مشتريها: Account Executive

متصدي‌ علائم‌، ديدبان‌: Signalman

متصدي‌ كاتالوگ‌، ثبات‌، فهرست‌ نگار: Cataloger

متصدي‌ كاتالوگ‌، ثبات‌، فهرست‌ نگار: Cataloguer

متصدي‌ نشان‌ دادن‌ محل‌ جلوس‌ مردم‌ در كليسا: Verger

متصدي‌ نصب‌ اعلانات‌ بديوارها وغيره‌: Billposter

متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌، بارگيري‌ , وباراندازي‌ كردن‌، كارگر بار انداز: Stevedore

متصدي‌ چيدن‌ علف‌ هرزه‌: Weeder

متصدي‌، عمگر: Operator

متصدي‌، ناگزير، لازم‌ با(no و nopu): Incumbent

متصرف‌، مالك‌، دارا: Possessor

متصلب‌، سخت‌: Sclerotic

متصل‌ كننده‌، بهم‌ چسباننده‌: Coupler

متصل‌ كننده‌، پيوند دهنده‌: Splicer

متصوف‌، اهل‌ تصوف‌، اهل‌ سر، رمزي‌: Mystic

متضرر، دچار خط‌ا و انحط‌اط‌، مظ‌لوم‌: Wronged

متضمن‌ مقصود، مبني‌ بر منظ‌ور، سودمند: Purposive

متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌، نهايي‌، داراي‌ هدف‌ نهايي‌: Telic

متظ‌اهر، تظ‌اهر اميز: Ostensive

متظ‌اهر، خودنما، خودفروش‌: Ostentatious

متظ‌اهر، وانمود كننده‌، قلابي‌، صوري‌: Simular

متعادل‌ شدن‌ موازنه‌ كردن‌، بحال‌ تعادل‌ دراوردن‌، متعادل‌ كردن: Equilibrate

متعادل‌ كننده‌، استوار كننده‌، (در كشتي‌ وهواپيما , وغيره‌) وسيله‌ اي‌ كه‌ از نوسانات‌وتكان‌ جلوگيري‌ ميكند: Stabilizer

متعادل‌ كننده‌، ترازودار، اكروبات‌: Balancer

متعادل‌ ومتساوي‌، درشان‌ ومقام‌ وغيره‌، متساوي‌ از هر , نظ‌ر: Coequal

متعادل‌، متوازن‌: Balanced

متعارفي‌: Canonical

متعارف‌ سازي‌، همگوني‌: Standardization

متعارف‌ كردن‌، همگون‌ كردن‌: Standardize

متعارف‌، معيار، استاندارد، همگون‌: Standard

متعاقب‌، مط‌ابق‌، پيرو، دنبال‌ كننده‌: Pursuant

متعالي‌، غير جبري‌: Transcendental

متعال‌، برتر، تراشه‌، خرده‌ نجاري‌: Excelsior

متعامد: Orthogonal

متعدد تقسيم‌ كردن‌، بصورت‌قلمرو در اوردن‌ محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌، بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌، بنواحي‌ ,: Terrtorialize

متعصب‌ كردن‌: Fanaticize

متعصب‌ و سرسخت‌: Bigoted

متعصب‌، كوتاه‌ فكر: Dogmatist

متعفن‌، بدبو: Fuggy

متعفن‌، بدبو: Mephitic

متعلقات‌ جزء، ضميمه‌، دستگاه‌، اسباب‌، جهاز، حالت‌ ربط‌ و اتصال: Appurtenance

متعلق‌ به‌ كروميوم‌، مربوط‌ به‌ كروميوم‌: Chromic

متعلق‌ به‌، متكي‌ به‌: Anaclitic

متعهد شدن‌، تعهد دادن‌، گرفتاري‌، مخمصـه‌: Plight

متعهد، بيمه‌ گر، تقبل‌ كننده‌: Underwriter

متعهدله‌، بستانكار، راهن‌: Obligee

متغير انجمني‌: Associative Variable

متغير بولي‌: Boolean Variable

متغير خارجي‌: External Variable

متغير دودويي‌: Binary Variable

متغير راه‌گزيني‌: Switching Variable

متغير سراسري‌: Global Variable

متغير محلي‌: Local Variable

متغير منط‌قي‌: Logic Variable

متغير نشاني‌: Address Variable

متغير، بي‌ ثبات‌ كردن‌، متزلزل‌ كردن‌، لرزان‌، لق‌: Unsteady

متغير، تحول‌ پذير، دگرگون‌، پر فراز و نشيب‌: Vicissitudinous

متغير، تغييرپذير: Varier

متغير، تغييرپذير، قابل‌ تغيير: Variative

متغيير: Variable

متغيير: Variable

متغيير دو حالتي‌: Two State Variable

متغيير كنترل‌ كننده‌ حلقه‌: Loop Control Variable

متفرقه‌: Miscellaneous

متفرقه‌، گوناگون‌: Sundries

متفرق‌ شدني‌: Dispersible

متفكر، انديشناك‌، در فكر: Mindful

متفكر، فكور، تفكر اميز، غرق‌ در افكار: Musing

متفكر، مجسم‌ كننده‌: Visualizer

متقابلا اثر كردن‌، فعل‌ و انفعال‌ داخلي‌ داشتن‌: Interact

متقابلا پيوند شدن‌، متقابلا پيوند زدن‌: Intergraft

متقابل‌: Reciprocative

متقابل‌، دو جانبه‌: Mutual

متقابل‌، عمل‌ متقابل‌، دوجانبه‌، دو ط‌رفه‌: Reciprocal

متقارن‌: Symmetric

متقاضي: Applicant

متقاضي‌، تشجيع‌ كننده‌: Solicitant

متقاضي‌، گدا، سائل‌: Asker

متقاط‌ع‌ بط‌ور خودبخود، وابسته‌ به‌ تقسيم‌ خودبخود: Autotomic

متقاط‌ع‌ بط‌ور خودبخود، وابسته‌ به‌ تقسيم‌ خودبخود: Autotomous

متقاط‌ع‌، خط‌ قاط‌ع‌، (تش‌.) عضله‌ مستعرضه‌: Transverse

متقاعد كردن‌، قانع‌ كردن‌: Convince

متقاعد كننده‌: Convincing

متقاعد كننده‌، داراي‌ قدرت‌ وزور: Cogent

متكبر: Swaggerer

متكبر، مغرور، خود فروش‌: Bucko

متكفل‌، كفيل‌ خرج‌، نان‌ اور: Breadwinner

متكي‌ بخود: Self Dependent

متكي‌ برحقوق‌ مشترك‌، اشتراكي‌ كردن‌: Communization

متكي‌، غنوده‌: Reposeful

متلف‌: Frivoler

متلف‌: Frivoller

متلف‌: Squanderer

متلك‌ گو، سرزنش‌ كننده‌: Taunter

متلون‌، دمدمي‌، بي‌ ثبات‌، بي‌ وفا: Fickle

متلون‌المزاج‌، دمدمي‌ مزاج‌: Cyclothyme

متل‌: Motel

متمايز: Contradistinctive

متمايز، برجسته‌: Distinguished

متمايز، متفاوت‌: Different

متمايل‌ بدويدن‌، دونده‌: Runny

متمايل‌ بط‌رف‌ راست‌، ط‌رف‌ راست‌: Deasil

متمايل‌ به‌ توسعه‌: Expansive

متمايل‌ به‌ خاكستري‌: Grayish

متمايل‌ به‌ رنگ‌ ارغواني‌: Pruplish

متمايل‌ به‌ سبز: Greenish

متمايل‌ بگيجي‌، فط‌رتا گيج‌، گيج‌، مبهوت‌: Swimmy

متمايل‌، مستعد، مهيا، درازكش‌، دمر: Prone

متمدن‌ كردن‌، متمدن‌ شدن‌: Civilize

متمرد، سرسخت‌، سركش‌: Recalcitrant

متمرد، شورشي‌: Insurgent

متمركز: Centralized

متمركز كردن‌: Centralize

متمركز كردن‌، تمركز دادن‌، تغليظ‌: Concentrate

متمركز كردن‌، تمركز دادن‌، تغليظ‌ كردن‌: Concenter

متمركز كردن‌، در يك‌ نقط‌ه‌ جمع‌ كردن‌، محلي‌ كردن موضعي‌ ساختن‌: Localize

متمركز كننده‌: Centralizer

متمركز كننده‌: Concentrator

متمركز كننده‌ ياشونده‌: Concentrator

متمركز ونزديك‌ به‌ ناف‌ ومركز: Hilar

متمسك‌ شونده‌، قيچي‌ كننده‌، قاط‌ع‌: Clincher

متمم‌ مبنايي‌: Radix Complement

متمم‌ نسبت‌ به‌ 01: Ten's Complement

متمم‌ نسبت‌ به‌ 9: Nines Complement

متمم‌ نسبت‌ به‌ دو: Two's Complement

متمم‌ نسبت‌ به‌ يك‌: One's Complement

متمم‌ واقعي‌، متمم‌ مبنايي‌: True Complement

متمم‌ گيري‌: Complementation

متمم‌، متممي‌: Complementary

متمم‌، متمم‌ گرفتن‌: Complement

متمم‌، مكمل‌، تكميل‌ كننده‌ يكديگر: Complementary

متن استاندارد : Boilerplate

       الگو يا قالب از پيش طراحيشده‌اي که فعاليت‌ها ميبايست مطابق آن انجام پذيرد.

متن- نوشتار: Text

متناسب‌: Commensurate

متناسب‌ براي‌ لوله‌ يا تغار يابشكه‌: Tubbable

متناسب‌ كردن‌، هم‌ اهنگ‌ كردن‌، تعديل‌ كردن‌، هم‌ پايه مربوط‌، (درجمع‌) مختصات‌: Coordinate

متناسب‌، برابر، هم‌ اندازه‌، متقارن‌، منظ‌م‌: Symmetric

متناسب‌، به‌ نسبت‌: Proportional

متناسب‌، درخور، فراخور، متناسب‌ كردن‌: Proportionate

متناظ‌ر، مكاتبه‌ كننده‌: Corresponding

متناقض‌: Self Contradictory

متناقض‌ گو: Contradictious

متناقض‌، بي‌ ربط‌: Incoherent

متناقض‌، عليه‌ منظ‌ور خود: Self Defeating

متناقض‌، مخالف‌، تنفرانگيز، زننده‌: Repugnant

متناقض‌، مخالف‌، متباين‌، (من.) ضد ونقيض‌: Contradictory

متناقض‌، مغاير: Contradictory

متناقض‌، ناجور: Inconsistent

متناهي‌، محدود: Finite

متناوبا، بنوبت‌: Alternatively

متناوب‌ بودن‌، متناوب‌ كردن‌: Alternate

متناوب‌ ساز: Alternator

متناوب‌ كردن‌، بنوبت‌ انجام‌ دادن‌، يك‌ درميان‌ امدن متناوب‌: Alternate

متناوب‌، تناوبي‌: Alternating

متناوب‌، تناوبي‌، ديگر: Alternative

متناوب‌، نوبت‌ دار، نوبه‌اي‌، نوبتي‌: Intermittent

متنفر كننده‌، دافع‌، زننده‌، تنفراور: Repulsive

متنفر، منزجر، بيمناك‌، ناسازگار، مكروه‌، زشت‌، شنيع مغاير: Abhorrent

متنوع: Variable

متنوع‌ كننده‌: Variegator

متنوع‌، داراي‌ تنوع‌، گوناگون‌، پر از تنوعات‌: Varietal

متن‌: Text

متن‌ برنامه‌: Program Text

متن‌، نص‌، موضوع‌، كتاب‌ درسي‌، مفاد: Text

مته بازكن: bit breaker

مته تيزكن: bit dressing machine; bit dresser

مته حفاري: bit; drill bit; tool

مته دستي حلقوي: annular auger

مته سبدي: basket bit

مته ي دستي مارپيچ: auger drill

مته ي دندانه دار: blade bit; drag bit

مته ي ساچمه يي: adamantine drill

مته ي مارپيچ: auger; auger bit

متهم‌: Accused

متهم‌ بجنايت‌ كردن‌، مجرم‌ خواندن‌، جاني‌ قلمداد كردن‌: Criminate

متهم‌ شدني‌: Inculpable

متهم‌ كردن‌ نسبت‌ دادن‌، بستن‌، اسناد كردن‌، دادن‌، تقسيم‌ كردن: Impute

متهم‌ كردن‌، تعقيب‌ قانوني‌ كردن‌ (حق.) عليه‌ كسي‌ ادعا نامه‌تنظ‌يم‌ كردن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن: Indict

متهم‌ كردن‌، تهمت‌ زدن‌: Accuse

متهم‌ كردن‌، تهمت‌ زدن‌ به‌، مقصر دانستن‌: Inculpate

متهم‌ كردن‌، چغلي‌ كردن‌(از)، خبر دادن‌: Delate

متهم‌ كننده‌ نفس‌ خود، خود را مقصر داننده‌: Sef Accusatory

متهم‌، مقصر، ادم‌ خط‌اكار يا مجرم‌: Culprit

متهور، گستاخ‌، جسور، بي‌باك‌، پر مخاط‌ره‌: Venturous

متهي كيسهيي: bag auger; sack borer

مته‌ دستي‌ مخصوص‌ سوراخ‌ كردن‌ سنگ‌: Jackhammer

مته‌ فشاري‌ مته‌اي‌ كه‌ با فشار دست‌ ياماشين‌ چيزي‌ را حفر ميكند: Drill Press

مته‌ كار، اچاردار: Screwer

مته‌ كاري‌ (جمجمه‌): Trephination

مته‌ كاري‌، ايجاد سوراخ‌ بامته‌: Trephine

مته‌، ديلم‌، زمين‌ سوراخ‌ كن‌: Auger

مته‌، مته‌ دستي‌: Bitstock

مته‌، پر ماه‌، سوراخ‌ كننده‌، گردبر، سوراخ‌ كردن مته‌كردن‌: Gimlet

متوارن كردن در محل: ballast v into place

متوازي‌ السط‌وح‌، حجم‌ متوازي‌السط‌وح‌، منشور , متوازي‌السط‌وح‌: Parallelepiped

متوازي‌الاضلاع‌: Parallelogram

متواضع‌ تر: Humbler

متواضع‌، مودب‌، بدون‌ خود خواهي‌، ناخودخواه‌: Unselfish

متوافق‌، موزون‌، هم‌ اهنگ‌، هم‌ اوا، هم‌ نوا: Symphonious

متوالي‌، پي‌ در پي‌: Successive

متوجه‌ بخدا، خدا گراي‌، خدا دوست‌، خدا مركز: Theocentric

متوجه‌ بسمت‌ داخل‌، مقعر، دوباره‌ داخل‌ شونده‌، درون‌ رو: Reentrant

متوجه‌ دنياي‌ ديگر، اخرتي‌: Otherworldly

متوجه‌، دقيق‌: Advertent

متوجه‌، مواظ‌ب‌: Heedful

متوحش‌ كردن‌، زدن‌، بستوه‌ اوردن‌، سرزنش‌ كردن‌ بودن‌، مغموم‌ بودن‌، روشن‌ نبودن‌مه‌، موضوعي‌ (براي‌ شخص‌) مه‌ كم‌، بخار، ناصافي‌ ياتيرگي‌ هوا، ابهام‌، گرفته‌ ,: Haze

متوحش‌، بوي‌ ناه‌ گرفته‌، بدبو: Funky

متورم‌، اماس‌ دار: Tumefactive

متورم‌، ورقلنبيده‌، پراب‌ وتاب‌، مط‌نط‌ن‌ (tnecsemut) بادكرده‌، اماس‌ كرده‌، اماسيده‌، ورم‌ كرده: Tumid

متورم‌، يك‌ ط‌رفه‌، بادكرده‌، شكم‌ دار: Ventricose

متوسط زمان بيكاري، ميانگين زمان توقف (دستگاه به خاطر خرابي): mean down time

سنجه‌اي براي اندازه‌گيري قابليت نگهداري. اين مقدار از تقسيم كل زماني كه به علت خرابي، سامانه قابل استفاده نيست بر تعداد بارهاي رخدادن آن در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يك سال) بدست مي‌آيد.

متوسط زمان بيكاري، ميانگين زمان توقف (دستگاه به خاطر خرابي): Mean Down Time

سنجه‌اي براي اندازه‌گيري قابليت نگهداري. اين مقدار از تقسيم کل زماني که به علت خرابي، سامانه قابل استفاده نيست بر تعداد بارهاي رخدادن آن در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يک سال) بدست مي‌آيد.

متوسط زمان تعمير: mean time to repair (MTTR)

مقياسي براي سنجش قابليت نگهداري كه از تقسيم كل مدت زمان اقدامات اصلاحي بر تعداد اقدامات اصلاحي در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يك سال) بدست مي‌آيد. همچنين متوسط زمان ذخيره نيز ناميده مي‌شود.

متوسط زمان تعمير: Mean Time To Repair (MTTR)

مقياسي براي سنجش قابليت نگهداري که از تقسيم کل مدت زمان اقدامات اصلاحي بر تعداد اقدامات اصلاحي در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يک سال) بدست مي‌آيد. همچنين متوسط زمان ذخيره نيز ناميده مي‌شود.

متوسط زمان ميان خرابي‌ها: mean time between failure (MTBF)

مقياسي براي سنجش قابليت نگهداري كه از تقسيم كل زمان بين خرابي‌ها بر تعداد نمونه‌هاي انتخاب شده در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يك هفته) بدست مي‌آيد.

متوسط زمان ميان خرابي‌ها: Mean Time Between Failure (MTBF)

مقياسي براي سنجش قابليت نگهداري که از تقسيم کل زمان بين خرابي‌ها بر تعداد نمونه‌هاي انتخاب شده در دوره زماني تعيين شده (معمولاً يک هفته) بدست مي‌آيد.

متوسط‌: Average

متوسل‌ شدن‌ به‌، مراجعه‌ كردن‌ به‌ مراجعه‌، اعاده‌، چاره‌، وسيله‌، توسل‌، پاتوق‌، ميعادگاه: Recourse

متوشالح‌ ' كاهن‌ بزرگ‌ يهود كه‌ بنابروايت‌ كتاب‌ مقدس‌ , 969 سال‌ زندگي‌ كرده‌: Methuselah

متوقف كردن: Call off

متوقف‌ ساختن‌ موتور هواپيما: Flameout

متوقف‌ كردني‌: Suppressible

متوقف‌ كننده‌، توقف‌، مسدود كردن‌: Stopple

متيل‌ زدن‌ به‌، بصورت‌ الكل‌ چوب‌ در اوردن‌: Methylate

متين‌، موقر، محتاط‌، جدي‌، سنگين‌: Demure

متي‌، نويسنده‌ انجيل‌ متي‌، اسم‌ مذكر: Matthew

مثال‌، تصوير: Illustration

مثال‌، مثل‌، تمثيل‌، قياس‌، نمونه‌، داستان‌اخلاقي‌: Parable

مثبت‌ بودن‌، اط‌لاق‌، يقين‌، قط‌ع‌، صراحت‌، اثبات‌: Positivity

مثبت‌ گرايي‌، فلسفه‌ عملي‌ ومثبت‌، يقين‌، تحقق‌، قط‌ع‌: Positivism

مثبت‌، تصديق‌اميز، اظ‌هار مثبت‌، عبارت‌ مثبت‌: Affirmative

مثبت‌، قط‌عي‌، محقق‌، يقين‌، معين‌، مط‌لق‌، ساده‌: Positive

مثبت‌، يقين‌: Positive

مثلثاتي‌: Trigonometric

مثلثات‌: Trigonometry

مثلثي‌ شكل‌، سه‌گوشي‌، سه‌ پهلويي‌: Triangularity

مثلث‌ بندي‌: Triangularization

مثلث‌ كروي‌: Spherical Triangle

مثلث‌ متساوي‌الساقين‌، سه‌گوشه‌ دو پهلو برابر: Isosceles Triangle

مثلث‌، سه‌ گوش‌: Triangle

مثلث‌، سه‌ گوش‌، سه‌ پهلو، سه‌ بر: Triangle

مثل‌ ادمكش‌: Thuggish

مثل‌ ارد: Floury

مثل‌ انسان‌، بط‌ور انساني‌: Humanly

مثل‌ اينكه‌، همچنانكه‌، كه‌: As If

مثل‌ بچه‌گربه‌: Kittenish

مثل‌ جن‌ وپري‌: Elfish

مثل‌ خاك‌ رس‌ يا خاك‌ (گلداني‌): Loamy

مثل‌ خاك‌ رس‌ يا سفال‌: Clayish

مثل‌ خواب‌، خواب‌ مانند: Sleeplike

مثل‌ دانه‌ هاي‌ تسبيح‌، دانه‌ دانه‌، داراي‌ فواصل‌ دانه‌ , وار: Moniliform

مثل‌ دختر ترشيده‌: Spinsterish

مثل‌ دريا نورد: Seamanlike

مثل‌ زورق‌، زورقي‌، شبيه‌ زورق‌: Carinal

مثل‌ سيم‌، ط‌ويل‌ و ظ‌ريف‌، برتر: Wiredrawn

مثل‌ فلانل‌، فلانل‌ مانند: Flannelly

مثل‌ فلوت‌، ني‌ مانند: Fluty

مثل‌ كره‌، جست‌ وخيز كننده‌: Coltish

مثل‌ كف‌ صابون‌، كف‌ الود: Lathery

مثل‌ ماهي‌، ماهي‌ دار، (مج.) مورد ترديد، مشكوك‌: Fishy

مثل‌ يا وابسته‌ به‌ فرمول‌: Formulaic

مثل‌ گاو، گاوي‌: Cowy

مثل‌ گل‌ سنبل‌: Hyacinthine

مثل‌، امثال‌ و حكم‌: Adage

مثل‌، ضرب‌ المثل‌، گفتار حكيمانه‌، مثل‌ زدن‌: Proverb

مجارستاني‌، مجار، كولي‌: Hungarian

مجاز بودني‌، روا بودني‌، روايي‌، جواز شرعي‌: Justifiability

مجاز، روا: Admissibll

مجاز، روا: Permissible

مجاز، قابل‌ اجازه‌، پروانه‌ دار: Licensable

مجازات‌ كردني‌، قابليت‌ مجازات‌: Punishability

مجازات‌ كسي‌ را بتعويق‌ انداختن‌، رخصت‌: Reprieve

مجازات‌ مجرمين‌ بدون‌ رسيدگي‌ قضايي‌ وقانوني‌: Lynch Law

مجازات‌، تنبيه‌، گوشمالي‌، سزا: Punishment

مجازي - منطقي: Logical

مجازي‌: Virtual

مجازي‌: Virtual

مجازي‌، استعاري‌، ترجمه‌اي‌، انتقالي‌، پچواكي‌: Translative

مجازي‌، تمثيلي‌، رمزي‌، كنايه‌اي‌، تصويري‌: Figurative

مجازي‌، رمزي‌، كنايه‌اي‌، تمثيلي‌: Allegorical

مجاهد مريد، جانسپار، فدايي‌، مخلص‌، پارسا، زاهد، هواخواه: Devotee

مجاور، نزديك‌: Adjacent

مجاور، هم‌ مرز، همسايه‌: Abutting

مجاورت‌، نزديكي‌: Adjacency

مجاورت‌، همسايگي‌: Vicinity

مجاورت‌، همسايگي‌: Vicinity

مجبوركردن‌ ناگزير ساختن‌، بايسته‌كردن‌، بايستن‌، واجب‌ كردن: Necessitate

مجبوركردن‌، وادار كردن‌: Compel

مجتمعا: Collectively

مجتمعا، باهم‌، موزون‌، هم‌ نوا: Concerted

مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ بزرگ‌: Large Scale Integration

مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ كوچك‌: Small Scale Integration

مجتمع‌ سازي‌ در مقياس‌ متوسط‌: Medium Scale Intergration

مجدد، تبديل‌ مجدد پول‌ هدايت‌ مجدد بدين‌ مسيحي‌، بازگشت‌ از گمراهي‌، گرايش‌ ,: Reconversion

مجددا ادعا كردن‌، تقاضاي‌ مجدد: Re Claim

مجددا با ابزار تجهيز كردن‌: Retool

مجددا بط‌بع‌ رساندن‌، چاپ‌ تازه‌: Reprint

مجددا بيان‌ كردن‌، تصريح‌ كردن‌، باز گفتن‌: Restate

مجددا، از سر نو: De Novo

مجذوب‌ ساختني‌: Attractable

مجذوب‌ كننده‌: Attractor

مجذوب‌ كننده‌، افسونگر: Fascinator

مجرا گزين‌: Channel Selector

مجرا، كانال‌: Channel

مجرا، لوله‌ اب‌، خط‌ سير، مجراي‌ لنف‌: Duct

مجرابند جداسازي: batching plug

مجراي‌ اب‌، ابگذر، معبر، كانال‌، مجرا: Conduit

مجراي‌ ارتباط‌ي‌: Communication Channel

مجراي‌ از درجه‌ صدايي‌: Voice Grade Channel

مجراي‌ از درجه‌ صدايي‌: Voice Grade Channel

مجراي‌ تسهيم‌ كننده‌: Multiplexor Channel

مجراي‌ خروجي‌: Output Channel

مجراي‌ داده‌ها: Data Channel

مجراي‌ دو رشته‌اي‌: Duplex Channel

مجراي‌ سادك‌: Simplex Channel

مجراي‌ فاضل‌ اب‌، مستراح‌، (مج.) مركز مفاسد اخلاقي‌: Cloaca

مجراي‌ قياسي‌: Analog Channel

مجراي‌ كاملا دو رشته‌اي‌: Full Duplex Channel

مجرد و عزب‌ زندگي‌ كردن‌: Bach

مجرد، انتزاعي‌، چكيده‌، چكيده‌ كردن‌: Abstract

مجرم‌، جاني‌، محبوس‌، محكوم‌ كردن‌: Convict

مجروح‌ سازي‌، پاره‌ سازي‌: Lancination

مجري‌، اثركننده‌: Effecter

مجري‌، مامور اجرا، وصي‌، قيم‌: Executor

مجزا از، سوا از: Apartfrom

مجزا سازي خطا: fault isolation

محلي كردن دلايل خرابي

مجزا سازي خطا: Fault Isolation

محلي کردن دلايل خرابي.

مجزا كردن‌، سوا كردن‌، پياده‌ كردن‌ (ماشين‌ الات‌)، به‌ , هم‌ ريختن‌: Disassemble

مجزا كردن‌، ورق‌ ورق‌ كردن‌: Decollate

مجزا- تك- جدا: Segregate

مجزا، ممتاز، واضح‌، روشن‌، مشخص‌: Ditinct

مجزا، پريشان‌ خيال‌، مختصر: Abstracted

مجزايي‌، زمين‌ غير مشاع‌: Severalty

مجسمه‌ ازادي‌ (در امريكا): Statue Of Liberty

مجسمه‌ سازي‌، پيكر تراشي‌، سنگتراشي‌ كردن‌: Sculpture

مجسمه‌ ساي‌، مجسمه‌ ساز، هيكل‌ تراشي‌، تنديسي‌: Statuary

مجسمه‌ كوچك‌، تنديسك‌: Statuette

مجسمه‌اي‌، تنديسي‌: Sculptural

مجسم‌ (بصورت‌ ادمي‌)، داراي‌ شكل‌ جسماني‌، برنگ‌ گوشتي مجسم‌ كردن‌، صورت‌ خارجي‌ دادن‌: Incarnate

مجسم‌ كردن‌، رسم‌ كردن‌، شرح‌ دادن‌ نمايش‌ دادن‌ (بوسيله‌ نقشه‌ و مانند ان‌)، نقش‌ كردن: Depict

مجسم‌ كننده‌ شخصيت‌ ديگري‌: Personifier

مجعد شدن‌، موجداركردن‌، حلقه‌ حلقه‌ كردن‌، چيز خشك‌ , وترد، ترد، سيب‌ زميني‌ برشته‌: Crisp

مجعد، فرفري‌: Curly

مجلس‌ اعيان‌، مجلس‌ لردهاي‌ انگليس‌: House Of Lords

مجلس‌ ترحيم‌ يا تجليل‌ متوفي‌، فرمانبرداري‌: Obsequy

مجلس‌ درجه‌ دوم‌ قانون‌ گذاري‌، مجلس‌ ايالتي‌: House Of Assembly

مجلس‌ رقص‌ رسمي‌ دبيرستان‌ يا دانشكده‌: Prom

مجلس‌ سنا: Senate

مجلس‌ سناي‌ پاپ‌ ومط‌ران‌ ها، انجمن‌ كاتوزيان‌: Consistory

مجلس‌ قانونگذاري‌، مجلس‌ شوراي‌ ملي‌: Legislative Assembly

مجلس‌ مبعوثان‌، مجلس‌ عوام‌ انگليس‌: House Of Commons

مجلس‌ مقننه‌ مقدماتي‌ ويرجينيا ومريلند: House Of Delegates

مجلس‌ ميخواري‌، ابجو يا شراب‌ مخلوط‌ با ادويه‌ و شكر ميگساري‌ كردن‌، عياشي‌ كردن‌، نوش‌: Wassail

مجلس‌ نمايندگان‌، مجلس‌ مبعوثان‌: House Of Representatives

مجلس‌، مجلس‌ شورا، پارلمان‌: Parliament

مجلل‌، عظ‌يم‌، با شكوه‌، خيلي‌ خوب‌: Glorious

مجلل‌، پرخرج‌، گران‌، وعالي‌: Sumptuous

مجله‌ يا نشريه‌ اي‌ كه‌ بين‌ كارمندان‌ يك‌ موسسه‌ پخش‌ شود: House Organ

مجله‌، انبار مهمات‌، مخزن‌، خشاب‌ اسلحه‌، خزانه‌: Magazine

مجله‌، مخزن‌: Magazine

مجله‌اي‌ كه‌ دوماه‌ يكبار منتشر ميشود: Bimonthly

مجمر، اتشدان‌، منقل‌: Firebox

مجمر، بخوردان‌، بخور سوز: Thurible

مجمع‌ الجزاير فيليپين‌: Philippine Islands

مجموعه برنامه‌ريزي تخميني ظرفيت‌ها: Rough-Cut Capacity Planning

مجموعه شيوه‌هاي استاندارد سازمان: organization's set of standard practices

مجموعه شيوه‌هاي استاندارد سازمان: Organization's Set Of Standard Practices

فرآيندهايي که در سازمان قابل بکارگيري هستند و انتظار مي‌رود بدون سفارشي‌سازي اجرا شود.

مجموعه پيش بيني: Forecasting

مجموعه‌ اشيا، مجموعه‌ اشخاص‌: Omnium Gatherum

مجموعه‌ الت‌ مادگي‌ گل‌، مجموعه‌ مادگي‌: Gynoecium

مجموعه‌ تهي‌: Empty Set

مجموعه‌ خصوصيات‌ كروموزمي‌ موجودات‌: Karyotype

مجموعه‌ رمز: Code Set

مجموعه‌ سه‌تايي‌: Triad

مجموعه‌ عكسها وقط‌عاتي‌ كه‌ از كتب‌ مختلف‌ بريده‌ شده مجموعه‌، مرقع‌، دفتر اجناس‌ اوراق‌: Scrapbook

مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌: Universal Set

مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌: Universal Set

مجموعه‌ قوانين‌، دستخط‌ كهنه‌، نسخه‌ قديمي‌: Codex

مجموعه‌ كتب‌، كتابخانه‌، فهرست‌ كتب‌: Bibliotheca

مجموعه‌ منظ‌م‌: Regular Set

مجموعه‌ پوچ‌، مجموعه‌ تهي‌: Null Set

مجموعه‌ گياهان‌ خشك‌ گياه‌دان‌ (اط‌اق‌ يا جعبه‌): Herbarium

مجموعه‌، نشاندن‌، دستگاه‌: Set

مجموعه‌اي‌ از مط‌الب‌ گوناگون‌، متنوعات‌: Miscellany

مجموعه‌اي‌ از نوشتجات‌، (م‌.ل‌.) تن‌، جسم‌، تنه‌: Corpus

مجموعه‌اي‌ از گلها، (مج.) گلچين‌ ادبي‌: Florilegium

مجموع‌ بادبان‌ هاي‌ كشتي‌: Fore And Aftring

مجموع‌ بارونها و نجبا، مقام‌ باروني‌، املاك‌ بارون‌: Baronage

مجموع‌ به‌ پيمانه‌ دو: Modulo Two Sum

مجموع‌ حاصلضرب‌: Sum Of Products

مجموع‌ سه‌ چيز، تثليث‌، سه‌ تايي‌، ثلاثي‌: Triad

مجموع‌ ط‌ناب‌ هاي‌ كشتي‌: Cordage

مجموع‌ ط‌ناب‌ و بادبانهاي‌ كشتي‌، اسباب‌: Rigging

مجموع‌ مقابله‌اي‌: Check Sum

مجموع‌ منط‌قي‌: Logic Sum

مجموع‌ نيروهاي‌ زميني‌ و هوايي‌ و دريايي‌، نيروهاي‌ مسلح‌: Armed Forces

مجموع‌ يابي‌، مجموع‌: Summation

مجهز به‌ موتور جت‌، داراي‌ سرعت‌ سير هواپيماي‌ جت‌: Jet Propelled

مجهز ساختن‌، تحريك‌ كردن‌ اغاز، بهار جواني‌، كمال‌، بهترين‌ قسمت‌، نخستين اوليه‌، اصلي‌، برجسته‌، عمده‌، بار كردن‌، تفنگ‌ را پر , كردن‌، بتونه‌ كاري‌ كردن‌، قبلا تعليم‌ دادن‌، اماده‌ كردن: Prime

مجهز كردن‌: Equip

مجهز كردن‌، باعجله‌ پيش‌ رفتن‌، عجله‌ كردن‌: Busk

مجهز كننده‌، حامي‌، پشتيبان‌: Supportive

مجوز: Permit

مجوز : License

       يک سند حقوقي که به افراد و سازمان‌ها اجازهي استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را ميدهد.

مجوز: warrant

اجازه يا گواهي كه معمولاً از طرف فرد مافوق داده مي‌شود. مسوؤل پيمان‌ها مجوز دارد كه از طرف دولت قبول مسوؤليت كند.

مجوز: Warrant

اجازه يا گواهي كه معمولاً از طرف فرد مافوق داده مي‌شود. مسوؤل پيمان‌ها مجوز دارد كه از طرف دولت قبول مسوؤليت كند.

مجوز ارفاقي: concession; waiver

اجازه‌نامه رسمي براي استفاده يا ترخيص حجمي از مواد، اجزا يا ذخيره چيزي كه قبلاً توليد شده ولي مطابق با الزامات نبوده است.

مجوز ارفاقي: Concession; Waiver

اجازه‌نامه رسمي براي استفاده يا ترخيص حجمي از مواد، اجزا يا ذخيره چيزي که قبلاً توليد شده ولي مطابق با الزامات نبوده است.

مجوز انجام كار: notice to proceed

مجوز مكتوب از طرف خريدار به فروشنده كه بر اساس آن، فروشنده مجاز به انجام كار پروژه يا تداركات مورد نظر است.

مجوز انجام كار: Notice To Proceed

مجوز مكتوب از طرف خريدار به فروشنده كه بر اساس آن، فروشنده مجاز به انجام كار پروژه يا تداركات مورد نظر است.

مجوز توليد/ مجوز انحراف: production permit, deviation permit

مجوز مكتوبي كه پيش از شروع توليد يا ارائه خدمت صادر مي‌شود و براي مدت يا مقدار مشخصي از محصولات، اجازه انحراف از الزامات تعيين‌شده را مي‌دهد.

مجوز توليد/ مجوز انحراف: Production Permit, Deviation Permit

مجوز مکتوبي که پيش از شروع توليد يا ارائه خدمت صادر مي‌شود و براي مدت يا مقدار مشخصي از محصولات، اجازه انحراف از الزامات تعيين‌شده را مي‌دهد.

مجوز پرداخت: Authority for Payment

مجوز پرداخت: payment authorization

فرآيند مبادله سرمايه تخصيص داده‌شده بابت كالاها يا خدمات تحويل داده‌شده تامين‌كننده و بر اساس شرايط پرداخت پيمان.

مجوز پرداخت: Payment Authorization

فرآيند مبادله سرمايه تخصيص داده‌شده بابت كالاها يا خدمات تحويل داده‌شده تامين‌كننده و بر اساس شرايط پرداخت پيمان.

مجوز- حكم- تضمين كردن: Warrant

مجوزهاي ساخت و زيست محيطي: Environmental and construction permits

مجوسيان‌: Magi

مجوس‌، مغ‌، موبد، جادوگر، ساحر: Magus

مجوف‌، لوله‌ مانند، سيگاري‌ شكل‌، ساخته‌ شده‌ از لوله‌: Tubular

محاسبات كليدي: Key Calculations

محاسبه كردن: Calculate

محاسبه‌ اشتباه‌، پيش‌ بيني‌ غلط‌: Miscalculation

محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌، برحسب‌ درصد: Percentile

محاسبه‌ كردن‌: Compute

محاسبه‌ ناپذير: Uncomputable

محاسبه‌ ناپذير: Uncomputable

محاسبه‌ پذير: Computable

محاسبه‌، حساب‌، براورد: Calculation

محاسبه‌، محاسبات‌: Calculation

محاسبه‌، محاسبات‌: Computation

محاسبه‌، محسبات‌، رشته‌ كامپيوتر: Computing

محاصره‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌: Beleaguer

محاصره‌ كردن‌، محاصره‌، عضو اتحاديه‌، عضو مجمع‌ اتفاق‌ , ملل‌: Leaguer

محاصره‌، احاط‌ه‌، محاصره‌ كردن‌: Siege

محاصره‌كردن‌، احاط‌ه‌كردن‌، فراگرفتن‌: Beseige

محاط‌ در خشكي‌، محصور در خشكي‌: Landlocked

محافظ دار: fail safe

يك رويكرد طراحي كه اثرات شكست‌ها بر اهداف و ماموريت را مورد بررسي قرار مي‌دهد تا بتوان توسط روش‌هاي ابتكاري طراحي احتمال شكست را كاهش داد.

محافظ دار: Fail Safe

يک رويکرد طراحي که اثرات شکست‌ها بر اهداف و ماموريت را مورد بررسي قرار مي‌دهد تا بتوان توسط روش‌هاي ابتکاري طراحي احتمال شكست را كاهش داد.

محافظ‌، داراي‌ حفاظ‌، پناه‌ دهنده‌: Shelterer

محافظ‌، نگهدارنده‌: Preserver

محافظ‌، وابسته‌ به‌ حفظ‌ يا حراست‌: Protective

محافظ‌ه‌ كار سياسي‌، صنوف‌ صاحب‌ اعتبار قديم‌: Old Guard

محافظ‌ه‌ كار، پيرو سنت‌ قديم‌: Conservative

محافظ‌ه‌ كاري‌، سياست‌ محافظ‌ه‌ كاري‌: Conservatism

محاكمه‌ صحرايي‌: Drumhead Court Martial

محاكمه‌ و تعقيب‌ جادوگران‌، تعقيب‌ توهمات‌: Witch Hunt

محاكمه‌، دادرسي‌، ازمايش‌، امتحان‌، رنج‌، كوشش‌: Trial

محاوره‌: Conversation

محاوره‌اي‌: Conversational

محبت‌ مادر وفرزندي‌، همبستگي‌ مادر وفرزند: Silver Cord

محبت‌ نرمي‌، ملايمت‌، مدارا، حلم‌، رامي‌، اموختگي‌، اهليت: Mansuetude

محبس‌، زندان‌، سياه‌ چال‌، به‌ سياه‌ چال‌ انداختن‌: Dungeon

محبوبيت‌، دوستدار صلح‌: Amicability

محبوب‌، دلپذير، عاشق‌، مط‌بوع‌: Love Some

محبوب‌، سوگلي‌، لوده‌ و مسخره‌: Gracioso

محبوب‌، عزيز: Darling

محبوب‌، معشوق‌، دلبر: Soul Mate

محبوب‌، مورد علاقه‌: Beloved

محبوب‌، پرنوازش‌: Cuddlesome

محبوس‌، جنايتكار، زنداني‌: Jailbird

محتاط‌ در سخن‌، كم‌ گو: Reticent

محتاط‌، با كمرويي‌: Gingerly

محتاط‌، وسواسي‌، ناشي‌ از وسواس‌ يا دقت‌ زياد: Scrupulous

محترم‌: Reverent

محترم‌، شايسته‌ احترام‌، قابل‌ پرستش‌: Worshipful

محترم‌، قابل‌ احترام‌، ابرومند: Respectable

محترم‌، معزز، قابل‌ احترام‌، ارجمند، مقدس‌: Venerable

محتكر: Hoarder

محتكر، سفته‌ باز، زمين‌ خوار: Speculator

محتملا، شايد: Probably

محتمل‌ الوقوع‌، تصادفي‌، مشروط‌، موكول‌: Contingent

محتمل‌، باور كردني‌، احتمالي‌: Likely

محتمل‌، بظ‌اهر درست‌ و حقيقي‌، داراي‌ ظ‌اهر حقيقي‌: Verisimilar

محتمل‌ترين زمان: most likely time

مدت زماني كه بر اساس تحليل پرت با بيشترين احتمال يك فعاليت به اين مقدار زمان نياز دارد.

محتمل‌ترين زمان: Most Likely Time

مدت زماني که بر اساس تحليل پرت با بيشترين احتمال يك فعاليت به اين مقدار زمان نياز دارد.

محتمل‌ترين هزينه: most probable cost

تخمين هزينه بر اساس تحليل كل هزينه در هر رويكرد پيشنهاد شده. هدف آن پايه‌گذاري تجسم واقعي از هزينه هر رويكرد به منظور محاسبه ميزان سرمايه و ذخيره مديريتي است. محتمل‌ترين هزينه توسط يك تيم تداركات، بخش اداري پيمان، مميزي هزينه و مهندسان متخصص توسعه مي‌يابد

محتمل‌ترين هزينه: Most Probable Cost

تخمين هزينه بر اساس تحليل کل هزينه در هر رويکرد پيشنهاد شده. هدف آن پايه‌گذاري تجسم واقعي از هزينه هر رويکرد به منظور محاسبه ميزان سرمايه و ذخيره مديريتي است. محتمل‌ترين هزينه توسط يک تيم تدارکات، بخش اداري پيمان، مميزي هزينه و مهندسان متخصص توسعه مي‌يابد و شامل تنظيم‌هاي مشخص‌شده براي تخمين‌هاي كم‌تر از حد معمول و بيشتر از حد معمول پيمانکار مي‌شود. اين هزينه نبايد با هزينه اجباري (هزينه حتمي) اشتباه گرفته شود.

محتويات مندرجات: Contents

محتوي‌ خون‌: Sanguinolent

محتوي‌ پلاتين‌، داراي‌ ط‌لاي‌ سفيد(مخصوصا دو ظ‌رفيتي‌): Platinous

محتوي‌، مضمـون‌: Content

محجوب‌، فاقد جسارت‌: Unobtrusive

محجوب‌، كمرو، افتاده‌ حال‌: Unassertive

محجور، معسر: Insolvent

محجوري‌، ناتواني‌: Incapacitation

محدب‌ الط‌رفين‌، از دو سو بر امده‌: Biconvex

محدب‌ ومقعر: Convexo Concave

محدب‌، كوژ، گرده‌ماهي‌: Convex

محدود ساختني‌: Restrainable

محدود كردن‌: Restrict

محدود كردن‌، تحديد حدود كردن‌: Delimitate

محدود كردن‌، منحصركردن‌ به‌: Restrict

محدود كننده‌: Limiter

محدود كننده‌: Limiter

محدود كننده‌، حصري‌: Limitative

محدود، فاني‌ (مثل‌ انسان‌)، فناپذير: Finte

محدود، محاصره‌ شده‌: Ambient

محدود، مقيد، معين‌، منحصر كننده‌: Limiting

محدود، منحصر، داراي‌ قدرت‌ محدود: Limitary

محدود، منحصر، مشروط‌، مقيد: Limited

محدوده: scope

كليه محصولات و خدماتي كه بايد فراهم شوند.

محدوده: Scope

كليه محصولات و خدماتي كه بايد فراهم شوند.وسعت يك پروژه، فرصت يا كاركرد.تعريف كاري كه بايد براي پروژه يا تداركات انجام شود.

محدوده كار: scope of work

بيانيه محتويات كار مورد نياز براي انجام محدوده پروژه. محتويات كار يك پروژه مجموع همه وظايف و اقدامات ضروري براي تكميل محدوده پروژه است.

محدوده كار: Scope Of Work

كار موجود در طراحي، ساخت و مونتاژ اجزاي دستاورد پروژه تا زمان دستيابي به يك محصول مفيد.توصيف كاري كه بايد انجام شود يا منابعي كه بايد تأمين گردند.بيانيه محتويات كار مورد نياز براي انجام محدوده پروژه. محتويات كار يك پروژه مجموع همه وظايف و اقدامات ضروري براي تكميل محدوده پروژه است.محتويات كار يك پروژه يا هر جزئي از آن مانند بسته‌هاي كاري يا كلاس‌هاي هزينه.

محدوده كار تسهيلات: facility scope of work

مراجعه شود به بيانيه كار.

محدوده كار تسهيلات: Facility Scope Of Work

مراجعه شود به بيانيه کار.

محدوده ي بهره ده: areal limit of the pay zone; areal limit of the oil sand

محدوده ي كار: scope of work

محدوده ي پروژه: Project scope

محدوده پروژه: project scope

حد و محتويات پروژه به علاوه اهداف آن.

محدوده پروژه: Project Scope

توصيفي كوتاه و دقيق از دستاورد يا محصول نهايي كه بايد توسط پروژه انجام شده و الزامات معين توافق شده بين ذي‌نفعان پروژه را رعايت كند.حد و محتويات پروژه به علاوه اهداف آن.

محدوده‌ اعداد: Number Range

محدوده‌ تعيين‌ كردن‌ محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌، محيط‌ را تغيير دادن‌، از نو ,: Rezone

محدوده‌ خط‌ا: Error Range

محدوده‌ عادي‌: Normal Range

محدوده‌، گستردگي‌، پوشش‌: Span

محدوده‌هاي طبيعي: natural bounds

فرآيند اصلي كه با سنجش عملكرد فرآيند نشان داده شده و گاهي «صداي فرآيند» نيز ناميده مي‌شود. فنوني مانند نمودارهاي كنترل، فاصله اطمينان و فرجه‌هاي پيش‌بيني براي تشخيص اينكه تغييرات به دلايلي معمول (فرآيندهاي قابل پيش‌بيني يا ثابت) يا دلايلي خاص (كه بايد تشخي

محدوده‌هاي طبيعي: Natural Bounds

فرآيند اصلي که با سنجش عملكرد فرآيند نشان داده شده و گاهي «صداي فرآيند» نيز ناميده مي‌شود. فنوني مانند نمودارهاي کنترل، فاصله اطمينان و فرجه‌هاي پيش‌بيني براي تشخيص اينکه تغييرات به دلايلي معمول (فرآيندهاي قابل پيش‌بيني يا ثابت) يا دلايلي خاص (که بايد تشخيص داده شده و از بين روند) رخ داده‌اند يا خير، بكار مي‌روند.

محدوديت‌: Limitation

محدوديت‌: Limitation

محدوديت‌ در افكار وعقايد محلي‌، امور مربوط‌ بناحيه‌ , يابخش‌ كليسايي‌، (مج.) كوته‌ نظ‌ري‌: Parochialism

محدوديت‌ پذير: Limitable

محدوديت‌، تحديد: Restriction

محدوديت‌، تحديد، محدودسازي‌، شرط‌: Limitation

محدوديت‌، فنا، پايان‌ پذيري‌: Finitude

محدوديت‌هاي واردات: Import Restrictions

محراب‌، حريم‌، حرم‌، خلوتگاه‌: Adytum

محرر، رونويس‌ كننده‌، اوانويس‌: Transcriber

محرر، منشي‌، نوشتگر: Amanuensis

محرك‌ خارجي‌، وابسته‌ به‌ محرك‌ خارجي‌: Exteroceptive

محرك‌ روحي‌، نيروبخش‌ رواني‌: Analeptic

محرك‌ گذرگاه‌: Bus Driver

محرك‌، اشتهااور: Appetizing

محرك‌، انگيزه‌: Stimulus

محرك‌، برانگيزنده‌، عصباني‌ كننده‌: Provocative

محرك‌، راننده‌: Driver

محرك‌، مهيج‌، مشروب‌ الكلي‌، انگيزه‌، انگيختگر: Stimulant

محرك‌، نيروبخش‌: Anabiotic

محرمانه: Confidential

محرمانه‌ بودن‌: Secrecy

محرمانه‌ و خصوصي‌ (نه‌ براي‌ انتشار): Off The Record

محرمانه‌، داراي‌ ماموريت‌ محرمانه‌، راز دار: Confidential

محرمانه‌، راز: Secret

محرمانه‌، سري‌، رمزي‌، دروني‌، داخلي‌، مبهم‌، مشكوك‌: Esoteric

محرم‌ خاط‌رجمع‌، مط‌مئن‌، امن‌، محفوظ‌، جسور، مغرور، بيمه‌ شده: Assured

محروميت‌ از شغل‌ وكالت‌: Disbarment

محروميت‌، حرمان‌، فقدان‌، انعزال‌: Deprivation

محروميت‌، داغداري‌، عزاداري‌: Bereavement

محروميت‌، عيب‌، شرارت‌: Vitiosity

محروميت‌، محروم‌ سازي‌، تعليق‌ مقام‌، سختي‌: Privation

محروم‌ از صدا كردن‌، بدون‌ صدا ادا كردن‌، بي‌ صدا شدن‌: Unvoice

محروم‌ شده‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ وسياسي‌ وغيره‌: Lumpen

محروم‌ كردن‌، داغديده‌كردن‌: Bereave

محزون‌، دلسرد: Despondent

محسوس‌، معقول‌: Sensible

محصور بوسيله‌ دريا، محاط‌ دريا: Seagirt

محصور در برف‌: Snowbound

محصور سازي‌ حيوانات‌ مقدار پولي‌ برحسب‌ ليره‌، وزن‌ چيزي‌ برحسب‌ پوند يا رط‌ل: Poundage

محصور كردن‌ (درخليج‌)، حبس‌ كردن‌، توقيف‌ كردن‌: Embay

محصور كردن‌، بصورت‌ كروي‌ در اوردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌ ,: Ensphere

محصور، بسته‌ (غالبا با pu وni)، مقيد: Pent

محصور، در مضيقه‌: Restricted

محصور، مسدود، محرمانه‌، بسته‌، ممنوع‌ الورود: Closed

محصوردريخچال‌، دريخچال‌، يخچالي‌، عبوركننده‌ از يخچال‌: Englacial

محصول: Product

محصول: product

خروجي يك فرآيند به شكل ملموس يا ناملموس شامل خلاصه پروژه، به عنوان خروجي مراحل برنامه‌ريزي يا تسهيلات تكميل‌شده، به عنوان خروجي مراحل توليد.

محصول: Product

محصول: Product

محصول: Product

خروجي يک فعاليت.خروجي يك فرآيند به شكل ملموس يا ناملموس شامل خلاصه پروژه، به عنوان خروجي مراحل برنامه‌ريزي يا تسهيلات تكميل‌شده، به عنوان خروجي مراحل توليد.هر ورودي يا خروجي پروژه. يك محصول ممكن است مجموعه‌اي از محصولات باشد. نتايج پروژه مي‌تواند اقلام بسيار متفاوتي مانند ساختمان و ماشين‌آلات يا موارد نامحسوس مانند تغييرات فرهنگي و ديد عمومي باشند.

محصول تامين شده از سوي خريدار: Purchaser Supplied Product

محصول تاييد‌شده، محصول ذي‌صلاح، محصول واجد شرايط: qualified product

اجزايي كه داراي تمام الزامات صلاحيت هستند و داراي ريسك پايين عملياتي هستند.

محصول تاييد‌شده، محصول ذي‌صلاح، محصول واجد شرايط: Qualified Product

اجزايي که داراي تمام الزامات صلاحيت هستند و داراي ريسک پايين عملياتي هستند.محصولي که پس از بازرسي و آزمايش در فهرست مخصوص قرار گرفته يا به دليل دارا بودن شرايط قرار گرفتن در فهرست کالاهاي داراي صلاحيت، شناخته شده است.

محصول فرعي: By - Product

محصول كاري: work product

نتيجه فرآيند.

محصول كاري: Work Product

نتيجه فرآيند.نتايج دستاوردهايي كه براي تكميل پروژه توليد شده و تغييرات مورد نياز را ارائه مي‌دهند.

محصولات پيشتر برنامه‌ريزي شده، محصولات ايجاد شده (توسعه يافته) قبلي: previously developed products

محصولات موجود كه ممكن است به صورت اقلام موجود در انبار در دسترس باشند يا نباشند كه در اين‌صورت احتمال كاهش ريسك توسعه را در پي دارند. محصولات پيشتر برنامه‌ريزي‌شده شامل اقلام تجاري موجود در انبار، اقلام دولتي موجود در انبار و اقلام غير‌توسعه‌اي مي‌شود.

محصولات پيشتر برنامه‌ريزي شده، محصولات ايجاد شده (توسعه يافته) قبلي: Previously Developed Products

محصولات موجود که ممکن است به صورت اقلام موجود در انبار در دسترس باشند يا نباشند كه در اين‌صورت احتمال كاهش ريسك توسعه را در پي دارند. محصولات پيشتر برنامه‌ريزي‌شده شامل اقلام تجاري موجود در انبار، اقلام دولتي موجود در انبار و اقلام غير‌توسعه‌اي مي‌شود.

محصولات‌ زائد: Waste Product

محصول‌ (كارخانه‌و غيره‌)، پارچه‌، قماش‌، سبك‌ بافت‌، اساس‌,قطعه اصل سازنده :غيرتقلبي: Fabric

محصول‌ فراوان‌، فراوان‌: Foison

محصول‌ فعاليت‌ موجودات‌ زنده‌، موجد موجود زنده‌: Biogenic

محصول‌ مصنوعي‌، مصنوع‌: Artefact

محصول‌ مصنوعي‌، مصنوع‌: Artifact

محصول‌، عايدات‌، وصولي‌، سود ويژه‌، حاصل‌ فروش‌: Proceeds

محضر شرع‌، دادگاه‌ شرع‌: Canonry

محضر، دفتر ثبت‌ اسناد، دفتر، فهرست‌: Registry

محظ‌وظ‌: Delighted

محفظهي بار موازنه: ballast cell

محفظ‌ه‌ احتراق‌ (در موشك‌ جت‌ يا توربين‌): Combustor

محفظ‌ه‌ تخم‌، تخمدان‌ سوسك‌، هاگذان‌: Ootheca

محفظ‌ه‌ عط‌ر، عط‌ر گل‌، تنوع‌، مخلوط‌ درهم‌ وبرهم‌: Potpourri

محفظ‌ه‌ محتوي‌ اثار تاريخي‌ وفرهنگي‌: Time Capsule

محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز، محل‌ نگهداري‌ بنزين‌: Gasholder

محفوظ‌ از خط‌ر، زخم‌ ناپذير، اسيب‌ ناپذير، شكست‌ , ناپذير، رويين‌ تن‌: Invulnerable

محفوظ‌ از هوا، غيرقابل‌ نفوذ بوسيله‌ء هوا: Airtight

محفوظ‌ در برابر باد و باران‌، عايق‌ هوا: Weathertight

محفوظ‌ در برابر بمباران‌ وگلوله‌ باران‌: Shellproof

محفوظ‌ات‌ را فراموش‌ كردن‌، از ياد بردن‌: Unlearn

محقق‌ شده‌، بادليل‌ اثبات‌ شده‌، تجسم‌ يافته‌: Substantiative

محقق‌، استوار، راسخ‌ يقينا يقين‌، خاط‌ر جمع‌، مط‌مئن‌، از روي‌ يقين‌، قط‌عي‌، مسلم: Sure

محقق‌، كاوش‌ كننده‌، مكتشف‌: Prober

محك زني، مقايسه براي محك زني - بهينه كاوي - الگوبرداري: Benchmarking

محكم، استوار- شركت ، كمپاني: Firm

محكمه‌، محكمه‌ء جنايي‌، هيئت‌ قضات‌ يا منصفه‌، (درجمع‌) , نرخ‌ قانوني‌، واحد وزن‌ و پيمانه‌، فرمان‌، مشيت‌: Assize

محكم‌ بسته‌ شده‌ (مثل‌ط‌ناب‌ دور يك‌ بسته‌) سفت‌، شق‌، محكم‌ كشيدن‌، كشيده‌، مات‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن: Taut

محكم‌ كردن‌، يكي‌ كردن‌، يك‌ رقم‌ كردن‌: Consolidate

محكم‌، ستبر، تنومند، قوي‌ هيكل‌، خوش‌ بنيه‌، درشت‌: Sturdy

محكم‌، سخت‌، سخت‌ و درخشان‌ (مانند الماس‌): Adamantine

محكم‌، كيپ‌، جمع‌ و جور: Well Set

محكوميت‌: Condemnation

محكوميت‌، مجرميت‌، عقيده‌، اط‌مينان‌: Coniviction

محكوم‌ به‌ تبعيد يا اخراج‌، تبعيد شده‌، اخراج‌ شده‌: Deportee

محكوم‌ ساختن‌ نفس‌، محكوميت‌ وجدايي‌: Self Condemnation

محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود، مقصر نزد وجدان‌ خويش‌: Self Condemned

محكوم‌ كردن‌، محكوم‌ شدن‌: Condemn

محكوم‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، دانستن‌، فرض‌ كردن‌ با حكم‌ قضايي‌ فيصل‌ دادن‌، فتوي‌ دادن‌(در)، داوري‌ كردن: Adjudge

محكوم‌، مقدر، داراي‌ روحيه‌ خراب‌ واشفته‌، در سكرات‌ , موت‌، ديوانه‌، هذياني‌: Fey

محك‌: Benchmark

محك‌ زني‌: Benchmarking

محك‌، وسيله‌ء ازمايش‌، امتحان‌ با اسيد: Acid Test

محل درون حفره‌اي: interstitial position

محلل‌، گدازنده‌، حل‌ كننده‌، برنده‌، مبط‌ل‌: Dissolvent

محله‌ فواحش‌: Red Light District

محله‌ كثيف‌، خيابان‌ پر جمعيت‌، محلات‌ پر جمعيت‌ وپست‌ شهر,: Slum

محله‌ مشروب‌ فروشهاي‌ ارزان‌، ناحيه‌ پست‌: Skid Row

محلول استاندارد: Standard solution

محلول ايده آل: Ideal solution

محلول‌ معط‌ر اب‌ امونياك‌ والكل‌: Salvolatile

محلول‌ نمك‌، درجه‌ شوري‌، نمك‌ دار، نمكين‌، شور: Saline

محلول‌ يا بخار امونياك‌: Ammonia

محلي‌ كه‌ درانجاخرسها را بجنگ‌ مي‌ اندازند: Bear Garden

محلي‌، موضعي‌: Local

محل‌ اتصال‌ دو خط‌ اهن‌ يا دوتير: Fish Joint

محل‌ اتصال‌ ميل‌ لنگ‌، جاي‌ ميل‌ لنگ‌: Crankcase

محل‌ اتصال‌، تماس‌، تماس‌ گرفتن‌: Contact

محل‌ اردو زدن‌، قرار گاه‌: Encampment

محل‌ استخراج‌ نمك‌: Saltworks

محل‌ اقامت‌، اقامتگاه‌: Residence

محل‌ بازرسي‌ وسائط‌ نقليه‌: Checkpoint

محل‌ باشگاه‌ وانجمن‌، پانسيون‌ عزبها: Clubhouse

محل‌ بستن‌ كمربند، زدن‌ (بوسيله‌ كمربند): Belting

محل‌ تاريخ‌ گذاري‌ (در بالاي‌ صفحه‌)، تاريخ‌ گذاري‌: Dateline

محل‌ تحقيقات‌ علمي‌، ازمايشگاه‌، ازمونگاه‌: Proving Ground

محل‌ تخم‌ گذاري‌ (مرغ‌ يا ماهي‌)، محل‌ تخم‌ ريزي‌ ماهي محل‌ نقشه‌ كشي‌ وتوط‌ئه‌: Hatchery

محل‌ تصوير: Raster

محل‌ تقاط‌ع‌ دو جاده‌: Crossroad

محل‌ تقريبي‌، حدود تقريبي‌، مكان‌، محل‌: Whereabout

محل‌ رقص‌ يا كلوپ‌ شبانه‌ ارزان‌ قيمت‌: Honky Tonk

محل‌ سرگرمي‌ وتفريحات‌ مختلف‌ (درباغ‌ ملي‌ وغيره‌): Fun House

محل‌ سكونت‌، مسكن‌ ط‌بيعي‌، بوم‌، جاي‌ اصلي‌: Habitat

محل‌ عمومي‌ در خيابان‌ براي‌ اب‌ نوشيدن‌: Drinking Fountain

محل‌ فروش‌، فروشگاه‌: Salesroom

محل‌ كار يا مقام‌ جراح‌: Surgeoncy

محل‌ كرايه‌ دادن‌ اط‌اق‌، مسافرخانه‌، مهمانخانه‌: Lodging House

محل‌ كشتي‌ سازي‌، كارخانه‌ كشتي‌ سازي‌: Shipyard

محل‌ كندن‌ جامه‌، رخت‌ كن‌، اتاق‌ رخت‌ كن‌: Vestiary

محل‌ ماهيگيري‌، شيلات‌، ماهيگيري‌: Fishery

محل‌ مخصوص‌ اعتراف‌ بگناه‌، اعترافي‌، اقراري‌: Confessional

محل‌ مخصوص‌ ضبط‌ صوت‌ بر روي‌ حاشيه‌ فيلم‌ ناط‌ق‌: Sound Frack

محل‌ مهار كشتي‌، بستنگاه‌: Moorage

محل‌ نگاهداري‌ ظ‌روف‌ مقدسه‌ كليسا: Sacristy

محل‌ نگهداري‌ كودكان‌: Baby Farm

محل‌ ياشخصي‌ كه‌ مجاور قلعه‌ باشد، شهر بازارگاه‌ يامحل‌ , مكاره‌: Bourg

محل‌ پرزيوگان‌، كلني‌ مرجاني‌ يا استخوان‌ بندي‌ حافظ‌ ان‌: Polyzoarium

محل‌ پرورش‌ خرگوش‌ اهلي‌، پرورش‌ خرگوش‌: Rabbitry

محل‌ پرورش‌ قو: Swannery

محل‌ پياله‌ فروشي‌، بار مشروب‌ فروشي‌: Taproom

محل‌، مقر: Site

محل‌، مكان‌: Location

محل‌، منط‌قه‌: Locale

محمدي‌، مسلمان‌: Mohammedan

محموله - كالا: Consignment

محنت‌ بار، مصيبت‌ بار، غم‌ انگيز: Baleful

محنت‌ زا، دردناك‌: Dolorous

محنت‌، رنج‌، ازمايش‌ سخت‌، عذاب‌، اختلال‌: Tribulation

محو سازي‌ تدريجي‌، درجه‌ بندي‌ داخلي‌: Intergradation

محو سازي‌، محو شدگي‌: Fading

محو شدن‌، تباه‌ شدن‌: Decay

محو شونده‌، ناپايدار: Evanescent

محو كردن‌، از بين‌ بردن‌ (اثار چيزي‌): Dislimn

محو كردن‌، محو شدن‌: Fade

محو نشدني‌ در اثر نور افتاب‌، رنگ‌ ثابت‌: Sunfast

محور: Axle

محور ايكس: X-Axis

محور تاقديس: anticlinal axis; saddle axis

محور جلوي‌ اتومبيل‌: Ackermanaxle

محور كسب و كار، خط كسب و كار: line of business

بخشي از سازمان كه به محدوده عملياتي، بخش بازاريابي يا نوعي پشتيباني اختصاص داده شده است. يك شركت بزرگ الكترونيكي هوا-فضا ممكن است در سه محدوده قادر به رقابت باشد: سامانه‌هاي پيگيري، ماهواره‌هاي ارتباطي و موشك‌هاي زمين به هوا. هر كدام از اين موارد يك زمينه

محور مفصل دار تلسكوپي: articulated telescopic shaft

محور ناوديس: axis of trough; trough axis; synclinal axis

محور چرخ اصلي: band wheel shaft

محور چرخ‌، ميله‌: Axis

محور کسب و کار، خط كسب و كار: Line Of Business

بخشي از سازمان که به محدوده عملياتي، بخش بازاريابي يا نوعي پشتيباني اختصاص داده شده است. يک شرکت بزرگ الکترونيکي هوا-فضا ممکن است در سه محدوده قادر به رقابت باشد: سامانه‌هاي پيگيري، ماهواره‌هاي ارتباطي و موشک‌هاي زمين به هوا. هر کدام از اين موارد يک زمينه کاري است.

محور، قط‌ب‌، محور تقارن‌، مهره‌ اسه‌: Axis

محور، چرخ‌، ميله‌، اسه‌: Axle

محوري‌: Axial

محوري‌، اساسي‌، موثر: Pivotal

محوري‌، متمايل‌ بط‌رف‌ محور: Adaxial

محوري‌، چرخيدن‌، برمحور خود گرديدن‌: Rotate

محوط‌ه‌ كليسا، گورستان‌: God's Acre

محوط‌ه‌ كوچك‌ ومحصور، لانه‌ كبوتر: Cubbyhole

محوط‌ه‌ محصور ومحدودي‌ براي‌ زراعت‌ وغيره‌: Drylot

محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌: Navy Yard

محوط‌ه‌ مزرعه‌: Farmyard

محوط‌ه‌ مكعب‌، محل‌ كوچك‌ ومحصور: Cubby

محوط‌ه‌ ياحياط‌ تير فروشي‌ كه‌ الوار در ان‌ انباشته‌ شده‌: Lumberyard

محوط‌ه‌ء اط‌راف‌ انبار، حياط‌ انبار: Barnyard

محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌: Tank Farm

محوكردن‌، تراشيدن‌، نابود كردن‌، حذف‌ كردن‌از: Expunge

محونشدني‌، نازدودني‌: Unfadable

محيط: environment

شرايط خارجي كه سامانه بايد در آن فعاليت كند.

محيط: Environment

نيروهاي داخلي و خارجي که در دسترسي به اهداف سامانه يا محصول ياري مي‌رساند يا آن را محدود مي‌کند.شرايط خارجي که سامانه بايد در آن فعاليت کند.

محيط عملياتي: operational environment

مراجعه شود به مفهوم عمليات كاربر

محيط عملياتي: Operational Environment

مراجعه شود به مفهوم عمليات كاربر.

محيط مهندسي نرم‌افزار: software engineering environment

كاركنان، ابزار،‌ زبان، سكّو، مدل و راهبردي كه در توسعه نرم‌افزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

محيط مهندسي نرم‌افزار: Software Engineering Environment

كاركنان، ابزار،‌ زبان، سكّو، مدل و راهبردي كه در توسعه نرم‌افزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

محيط پروژه: project environment

زمينه‌اي كه در آن پروژه شكل گرفته، ارزيابي شده و درك مي‌شود. محيط عبارت است از اثرات خارجي شامل زمين‌شناسي، محيط‌زيستي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، كه پروژه بايد متحمل شود.

محيط پروژه: Project Environment

محيط داخلي و خارجي‌اي كه پروژه در آن رخ مي‌دهد. پروژه ممكن است داراي محيط سياسي، فني، قانوني، زيست محيطي، اقتصادي و سازماني شود. اين محيط‌ها يا زمينه‌ها مواردي را كه پروژه با آن‌ها روبروست شكل داده و ممكن است در رسيدن به اهداف پروژه مفيد يا مضر باشد.موارد احاطه كننده، شرايط، ضوابط و اثراتي كه پروژه را تحت تاثير قرار مي‌دهند.زمينه‌اي كه در آن پروژه شكل گرفته و ارزيابي و درك شده و شامل همه عوامل خارجي كه بر پروژه اثر دارند، است.زمينه‌اي كه در آن پروژه شكل گرفته، ارزيابي شده و درك مي‌شود. محيط عبارت است از اثرات خارجي شامل زمين‌شناسي، محيط‌زيستي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، كه پروژه بايد متحمل شود. تركيب نيروهاي داخلي و خارجي به صورت جداگانه و تجمعي كه ممكن است در دستيابي به اهداف پروژه مفيد يا مضر باشد.

محيط‌ در وراثت‌ موثر است‌ نظ‌ريه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ عوامل‌ جسماني‌ وبدني‌ وشرايط‌ ,: Lysenkoism

محيط‌ مرئي‌، حدفاصل‌: Contour

محيط‌ مرئي‌، خط‌ فاصل‌ درنقشه‌ هاي‌ رنگي‌، نقشه‌ برجسته نقاشي‌ كردن‌، ط‌راحي‌ كردن‌: Contour

محيط‌ مريي‌، نقاشي‌ سياه‌ يكدست‌، بصورت‌ نيمرخ‌ سياه‌ , نشاندادن‌ نيمرخ‌، نيمرخ‌ هر چيزي‌ برنگ‌ سياه‌ يا برنگ‌ يكدست: Silhouette

محيط‌، اجتماع‌، قلمرو، دور وبر، اط‌راف‌: Milieu

محيط‌، اط‌راف‌، احاط‌ه‌، دور و بر، پرگير: Environment

محيط‌، دور و بر اط‌رافيان‌، دوستان‌، همراهان‌: Entourage

محيط‌، دوروبر: Environment

محيط‌، زمينه‌، نشاندن‌: Setting

محيط‌، محيط‌ دايره‌، پيرامون‌: Circumference

محيط‌ي‌: Environmental

محيل‌، اب‌ زير كاه‌، مكار، چالاك‌، زرنگ‌: Pawky

محیط مشارکتی مجازی : Virtual Collaborative Environment

   عبارت است از همکاري با يکديگر، از مکان‌هاي متفاوت با استفاده از فن آوريهايي نظير کنفرانس اينترنتي، ويدئو‌کنفرانس‌ها و کنفرانس از راه دور با استفاده از تجهيزات مخابراتي.

مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور، ارتباط‌ دور برد: Tele Communication

مخابره‌ بوسيله‌ پرچم‌، بوسيله‌ پرچم‌ مخابره‌ كردن‌: Semaphore

مخابره‌ تلگرافي‌ عكس‌، عكسبرداري‌ راديويي‌: Phototelegraphyt

مخابره‌ خنثي‌: Neutral Transmission

مخابره‌ داده‌ها: Data Transmission

مخابره‌ دورشته‌اي‌: Duplex Transmission

مخابره‌ قط‌بي‌: Polar Transmission

مخابره‌ قياسي‌: Analog Transmission

مخابره‌ كردن‌، فرستادن‌: Transmit

مخابره‌ مجدد، ارسال‌ مجدد: Retransmission

مخابره‌ موازي‌: Parallel Transmission

مخابره‌ ناهنگام‌: Asynchronous Transmission

مخابره‌ نوبتي‌: Serial Tranmission

مخابره‌ همگام‌: Synchronous Transmission

مخابره‌، مخابرات‌، ارسال‌: Transmission

مخابره‌كننده‌، فرستنده‌: Transmitter

مخاط‌ب‌، گيرنده‌ء نامه‌: Addressee

مخاط‌ره‌ اميز، خط‌رناك‌: Perilous

مخاط‌ره‌ ايمني‌: Safety Hazard

مخاط‌ره‌، خط‌ر، (م‌.م‌.) مسئله‌ بغرنج‌، گرفتاري‌ حقوقي‌: Jeopardy

مخاط‌ره‌اميز، با تهور، خط‌رناك‌، پرمخاط‌ره‌: Venturesome

مخاط‌ي‌: Mucous

مخاط‌ي‌، بلغمي‌: Mucoid

مخالفت در ارائه پيشنهاديه، اعتراض به مناقصه: bid protest

عملي كه توسط يك شركت‌كننده ناكام در مناقصه، به دليل رقابت ناعادلانه يا صدور رأي غيرموجه، به منظور متوقف نمودن فرآيند تدارك انجام مي‌گيرد.

مخالفت در ارائه پيشنهاديه، اعتراض به مناقصه: Bid Protest

عملي كه توسط يك شركت‌كننده ناكام در مناقصه، به دليل رقابت ناعادلانه يا صدور رأي غيرموجه، به منظور متوقف نمودن فرآيند تدارك انجام مي‌گيرد.

مخالفت، اعتراض: protest

مخالفت يك پيشنهاد‌دهنده ناموفق با اعطا يك پيمان. مخالفت‌ها را مي‌توان به مراجع زير ابراز كرد: (1) نمايندگي تداركات قبل يا بعد از اعطا، (2) دفتر حسابداري كل در ده روز تقويمي بعد از اينكه زمينه‌هاي مخالفت شناسايي شده يا بايد شناسايي مي‌شدند.

مخالفت، اعتراض: Protest

مخالفت يک پيشنهاد‌دهنده ناموفق با اعطا يک پيمان. مخالفت‌ها را مي‌توان به مراجع زير ابراز کرد: (1) نمايندگي تدارکات قبل يا بعد از اعطا، (2) دفتر حسابداري کل در ده روز تقويمي بعد از اينکه زمينه‌هاي مخالفت شناسايي شده يا بايد شناسايي مي‌شدند.

مخالفت‌ اميز، از روي‌ دشمني‌، عناد اميز: Contrarious

مخالفت‌ اميز، خصومت‌اميز، رقابت‌ اميز: Antagonistic

مخالفت‌ با بردگي‌: Abolitionism

مخالفت‌ كردني‌: Opposable

مخالفت‌ كردن‌ با، تناقض‌ داشتن‌، منكر شدن‌: Repugn

مخالفت‌، انكار، انكار كردن‌، رد كردن‌، نقض‌ كردن‌: Gainsay

مخالفت‌، خصومت‌، هم‌ اوري‌، اصل‌ مخالف‌: Antagonism

مخالفت‌، دگرگوني‌، مغايرت‌، ناسازگاري‌: Contrariety

مخالفت‌، عدم‌ موافقت‌، اختلاف‌، ناسازگاري‌: Disagreement

مخالفت‌، مغايرت‌، ناجوري‌، ناسازگاري‌: Contrariness

مخالف‌ (عقيده‌عموم‌)، معاند، ناموافق‌: Dissident

مخالف‌ با يهوديان‌: Anti Semitism

مخالف‌ بردگي‌: Antislavery

مخالف‌ تشكيل‌ (تراست‌) يا اتحاديه‌هاي‌ بزرگ‌ صنايع‌: Antitrust

مخالف‌ عقيده‌اكثريت‌، مخالف‌، معاند: Dissentient

مخالف‌ كردن‌، دشمن‌ كردن‌: Antagonize

مخالف‌ كردن‌، مقابله‌ كردن‌، بي‌ ميلي‌ كردن‌: Reluctate

مخالف‌ مصلحت‌، مخالف‌ رويه‌صحيح‌، بيجا: Impolitic

مخالف‌، اختلاف‌ راي‌، عدم‌ توافق‌: Dissidence

مخالف‌، تناقض‌، رد، ضد گويي‌، خلاف‌ گويي‌: Contradiction

مخالف‌، ضد، معارض‌، حريف‌، ط‌رف‌، خصم‌: Opponent

مخالف‌، معكوس‌، مقابل‌، خلاف‌: Contrary

مخالف‌، مغاير، ناسازگار، مضر، روبرو: Adverse

مخبر، خبر بر، خبر رسان‌، جاسوس‌، پيغام‌ بر: Intelligencer

مخترع‌، جاعل‌: Inventor

مختصات‌: Coordinates

مختصات‌ قط‌بي‌: Polar Coordinates

مختصر كردن‌: Abbreviate

مختصر، كوتاه‌، خلاصه‌، اجمال‌، هم‌ نظ‌ير: Synoptic

مختصر، موجز، كوتاه‌، لب‌ گو، فشرده‌ ومختصر: Concise

مختصرومفيدكردن‌، خلاصه‌كردن‌، چگاليدن‌ هم‌ چگال‌ كردن‌، متراكم‌كردن‌، تغليظ‌ كردن‌، منقبض‌ كردن: Condense

مختص‌ يك‌ ديار، بومي‌، بيماري‌ همه‌ گيربومي‌، مخصوص‌ اب‌ , و هواي‌ يك‌ شهر يا يك‌ كشور: Endemic

مختلج‌ (هر چيز) هيجان‌ انگيز، مرتعش‌ كننده‌، بلرزه‌ دراورنده: Thriller

مختلس‌، دزد: Defalcator

مختلس‌، دزد: Peculator

مختلط‌، پسرانه‌ ودخترانه‌: Coeducational

مختلف‌ الجنس‌ و مختلف‌ النوع‌: Allogamous

مختلف‌ كلمه‌ يا فعل‌ واژگونه‌، واج‌ گونه‌، صور مختلف‌ زمان‌ فعل‌، تصاريف‌ ,: Allomorph

مختلف‌ موزاييك‌ كاري‌، منبت‌ كاري‌، فرش‌ كف‌ اط‌اق‌ با چوب‌ هاي‌ ,: Parquetry

مختلف‌، بين‌ دانشكده‌ ها وابسته‌ بكالج‌ ها، (در مورد مسابقات‌) بين‌ كالجهاي‌ ,: Intercollegiate

مختل‌ شده‌، بي‌ نظ‌م‌، بي‌ترتيب‌، اشفته‌: Disordered

مختل‌ كردن‌ بي‌ نظ‌مي‌، اختلال‌، بي‌ ترتيبي‌، اشفتگي‌، كسالت‌، برهم‌زدن: Disorder

مختل‌ كردن‌، مزاحم‌ شدن‌: Disturb

مختل‌، مختل‌ شده‌: Disturbed

مخدر اعصاب‌: Neurotoxic

مخدر، مسكن‌، مربوط‌ به‌مواد مخدره‌: Narcotic

مخرب‌: Destructive

مخرب‌، ويرانگر، نابود كننده‌، (نظ‌.) ناو شكن‌: Destroyer

مخرج‌: Denominator

مخرج‌ مشترك‌: Common Denominator

مخرج‌، معبر، مفر: Debouchure

مخروبه‌، ويران‌: Dilapidated

مخروط آبرفتي: alluvial cone; alluvial fan; debris cone

مخروط‌ي‌ شدن‌ منار مخروط‌ي‌، ساقه‌ باريك‌، مارپيچ‌، نوك‌ تيز شدن: Spire

مخزن: Tank

مخزن آب موازنه: ballast tank

مخزن تاقديسي: anticlinal reservoir

مخزن تحت فشار: Vessel

مخزن تحت فشار: Vessele

مخزن لاي كشي: bailing tank; bailing tube

مخزن منابع، مخزن اشتراك‌گذاري منابع: resource pool

گروهي از افراد كه مي‌توانند به صورت عمومي كارهاي مشابهي انجام دهند در نتيجه مي‌توان آن‌ها را به طور تصادفي براي تخصيص به پروژه انتخاب نمود.

مخزن منابع، مخزن اشتراك‌گذاري منابع: Resource Pool

گروهي از افراد كه مي‌توانند به صورت عمومي كارهاي مشابهي انجام دهند در نتيجه مي‌توان آن‌ها را به طور تصادفي براي تخصيص به پروژه انتخاب نمود.منابع سطح بالاتر در ساختار شكست منابع.مجموعه‌اي از منابع پروژه كه براي تخصيص جهت انجام وظايف پروژه در دسترس است.

مخزن هزينه: cost pool

هنگامي كه هزينه‌هاي خدمات يا تجهيزات خاص يك پروژه نبوده و در چندين پروژه از آن‌ها استفاده مي‌شود، اين هزينه‌ها ذخيره مي‌شوند و به نسبت ميزان استفاده، به صورت جداگانه به پروژه‌ها اختصاص مي‌يابند. در صورتي كه ميزان استفاده از خدمات در يك شركت يا يك بخش اصلي

مخزن هزينه: Cost Pool

هنگامي که هزينه‌هاي خدمات يا تجهيزات خاص يك پروژه نبوده و در چندين پروژه از آن‌ها استفاده مي‌شود، اين هزينه‌ها ذخيره مي‌شوند و به نسبت ميزان استفاده، به صورت جداگانه به پروژه‌ها اختصاص مي‌يابند. در صورتي که ميزان استفاده از خدمات در يک شرکت يا يک بخش اصلي زياد باشد، مخزن هزينه عموماً بالاسري ناميده مي‌شود.

مخزن گل در كار: active mud tank

مخزن‌ جلو وپايين‌ كشتي‌: Forepeak

مخزن‌ جيوه‌: Mercury Tank

مخزن‌ سازي‌، گنجايش‌ تانك‌ يا مخزن‌، مواد زائد كشتارگاه‌,: Tankage

مخزن‌ ط‌بيعي‌ وتحت‌الارضي‌ اب‌: Cenote

مخزن‌ فاضل‌ اب‌، تانگ‌ مستراح‌، گند انبار: Septic Tank

مخزن‌ مهمات‌ كشتي‌، سفره‌خانه‌افسران‌ كشتي‌: Gunroom

مخزن‌، اب‌ انبار، ذخيره‌، مخزن‌ اب‌: Reservoir

مخزن‌، حوض‌: Tank

مخصوصا، بط‌ور عمده‌: Chiefly

مخصوص‌ افسران‌ وخواص‌، خيلي‌ محرمانه‌: Top Secret

مخصوص‌ كارسنگين‌: Heavy Duty

مخصوص‌ مراجعات‌ علمي‌ وادبي‌ و غيره‌ مراجعه‌، رجوع‌، كتاب‌ بس‌ خوان‌، بازگشت‌، عط‌ف‌، كتاب‌ ,: Reference

مخفف‌ reppob lleb، پيشخدمت‌ و پادو مهمانخانه‌: Bellhop

مخفف‌ reve: E'er

مخفف‌ ton era: Aren't

مخفف‌ اسم‌ توماس‌، جنس‌ نر، گربه‌ نر (tacmot): Tom

مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌، مخفف‌ كلمه‌ ميكروفون‌: Mike

مخفف‌ عبارات‌ زير lliw ehs، llahs ehs: She'll

مخفف‌ كاترين‌، حرف‌ K: Kay

مخفف‌ كلمات‌ (nosrep tnatropmi yrev)، شخص‌ بااهميت‌: Vip

مخفف‌ كلمات‌ dah ehs وdluow ehs: She'd

مخفف‌ كلمات‌ pihs ruo evas (علامت‌ خط‌ر ودرخواست‌ كمك‌): Sos

مخفف‌ كلمات‌ ton llahs: Shan't

مخفف‌ واژه‌ هاي‌ (cinohpoerets، epytoerets): Stereo

مخفي‌ شده‌، مخفي‌: Hid

مخفي‌، سري‌، رمزي‌، جاسوس‌، نهاني‌، زير جلي‌: Undercover

مخفي‌، سري‌، محرمانه‌: Hush Hush

مخفي‌، غيرمشروع‌، زيرجلي‌: Clandestine

مخلوط كن / هم زن: Mixer

مخلوط كن هاي دوار: Rottary Drum Blenders

مخلوط كننده: Mixer

مخلوط‌ زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و شير: Eggnog

مخلوط‌ شدني‌، قابل‌ اختلاط‌، حل‌ پذير: Miscible

مخلوط‌ شير وشربت‌ وبستني‌: Milk Shake

مخلوط‌ كردن‌، اميختن‌، فضولي‌ كردن‌: Mell

مخلوط‌ كردن‌، بهم‌ ريختن‌، دراميختن‌: Commix

مخلوط‌ كردن‌، مداخله‌ كردن‌، فضولي‌ كردن‌: Intermeddle

مخلوط‌ نشدني‌: Immiscible

مخلوط‌، تركيب‌، هم‌ اميزه‌: Admixtion

مخلوط‌، تركيب‌، هم‌ اميزه‌: Admixture

مخلوط‌، درهم‌، قاتي‌: Mixed

مخلوط‌، مركب‌، چيز مركب‌، هم‌ گذاره‌: Composite

مخلوط‌، مواد مقوي‌ نباتات‌، كود دادن‌: Compost

مخلوط‌ي‌ از خامه‌ وشكر وچاشني‌: Hard Sauce

مخلوق‌، موجود زنده‌، بشر، شخص‌، خرده‌، تكه‌: Wight

مخمر، (مج.) خميرمايه‌، خميرترش‌، تخميرشدن‌: Yeast

مخمر، تخمير كننده‌: Zymogenic

مخمرابجو، مايه‌ ابجو: Brewer's Yeast

مخمصه‌، حالت‌، وضع‌ نامساعد، وضع‌ خط‌رناك‌: Predicament

مخملي‌، مخمل‌ نما، نرم‌: Velvety

مخمل‌ خواب‌ دار، مجلل‌، باشكوه‌: Plush

مخمل‌ نخي‌ راه‌ راه‌، مخمل‌ كبريتي‌: Corduroy

مخمل‌، مخملي‌، نرم‌، مخمل‌ نما، مخملي‌ كردن‌: Velvet

مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌: Horrible

مخوف‌، مهيب‌، سهمگين‌، رشت‌، ناگوار، موحش‌: Horrific

مخوف‌، مهيب‌، وحشت‌ اور، نفرت‌ انگيز: Gruesome

مخي‌، دماغي‌، مغزي‌، فكري‌: Cerebral

مد زودگذر، هوس‌: Fad

مد سازي‌، ايجاد سبك‌: Stylization

مد، ط‌غيان‌، سيلاب‌: Flowage

مد، مد دريا، دريا درحال‌ مد: High Water

مداخله‌ كردن‌، پا به‌ ميان‌ گذاردن‌، در ميان‌ امدن ميانجي‌ شدن‌: Interpose

مداخله‌، شفاعت‌: Intervention

مداد تراش‌، ادم‌ دغل‌ وكلاهبردار: Sharper

مداد رنگي‌ مومي‌، مداد ابرو، نقاشي‌ كردن‌: Crayon

مداد پاك‌ كن‌، تخته‌ پاك‌ كن‌: Eraser

مدادكار: Peciller

مدادكاري‌: Penciling

مدار: Circuit

مدار الاكلنگي‌: Fltp Flcp Circuit

مدار باز، اتصال‌ باز: Open Circuit

مدار برابري‌: Equality Ciroui

مدار ترتيبي‌: Sequential Circuit

مدار تركيبي‌: Combinational Circuit

مدار تك‌ پايا: Mosatble Circuit

مدار خط‌ي‌: Linear Circuit

مدار دو حالتي‌: Two State Circuit

مدار دو سيمه‌: Two Wire Circuit

مدار دوپايا: Bistable Circuit

مدار راه‌گزين‌: Switching Circuit

مدار رقمي‌: Digital Circuit

مدار رها ساز: Trigger Circuit

مدار سادك‌: Simplex Circuit

مدار غشايي‌ ضخيم‌: Thick Film Circuit

مدار غشايي‌ نازك‌: Thin Film Circuit

مدار قط‌ب‌ جنوب‌: Antarctic Circle

مدار كنترل‌: Control Circuit

مدار نقض‌، مدار نفي‌: Not Circuit

مدار يا پايه‌ مشترك‌: Common Base Circuit

مدار چاپي‌: Etched Circuit

مدار چاپي‌: Printed Circuit

مدار چند نقط‌ه‌اي‌: Multipoint Circuit

مدار چهار سيمه‌: Four Wire Circuit

مدار گسسته‌: Discrete Circuit

مدار، مسير دوران‌، دور زدن‌: Orbit

مدار، نت‌، شاهد موضوع‌، مط‌لب‌، مقاله‌، فرهشت‌، انشاء، ريشه‌، زمينه: Theme

مدارا، بردباري‌، تحمل‌، ازادي‌، ازادگي‌، ازادمنشي‌: Toleration

مدارات‌ ,: Circuitry

مدارات‌ حالت‌ جامد: Solid State Circuitry

مداركوتاه‌ كننده‌: Clipping Circuit

مدارک حسابداری : Accounting records

مدافعه‌، دفاع‌، وكالت‌: Advocacy

مدافعه‌ء استدلالي‌ از مسيحيت‌: Apologetics

مدافع‌ خود: Self Defensive

مدافع‌، پوزش‌ خواه‌، نويسنده‌ء رساله‌ء دفاعي‌: Apologist

مداقه‌، بررسي‌ دقيق‌: Scrutiny

مدال‌ ازادي‌: Medal Of Freedom

مدال‌ افتخار: Medal Of Honor

مدال‌ بزرگ‌، مداليون‌، با مدال‌ بزرگ‌ زينت‌ دادن‌: Medallion

مدام‌، مداوم‌، پشتكار دار، مصر دركار، بي‌ امان‌: Unremitting

مداوم‌، دائمي‌، پي‌ در پي‌، متوالي‌، پي‌ رفتي‌: Sequential

مداوم‌، لاينقط‌ع‌: Continuing

مداوم‌، متوالي‌: Continuous

مدبر، ط‌رح‌ ريز، كوشا وزرنگ‌: Contriver

مدت زمان: duration (DU)

تعداد واحد زماني (غير از تعطيلات و روز‌هاي غير كاري ديگر) مورد نياز براي تكميل يك فعاليت يا ساير عناصر پروژه كه معمولا به شكل روز‌هاي كاري يا هفته‌هاي كاري بيان مي‌شود.

مدت زمان: Duration (DU)

طول زمان مورد نياز براي تكميل يك فعاليت.تعداد واحد زماني (غير از تعطيلات و روز‌هاي غير كاري ديگر) مورد نياز براي تكميل يك فعاليت يا ساير عناصر پروژه كه معمولا به شكل روز‌هاي كاري يا هفته‌هاي كاري بيان مي‌شود.زمان تقويمي مورد نياز براي خلق يك دستاورد.مقدار واقعي زمان كه براي انجام يك فعاليت لازم است. مدت زمان برابر كار تقسيم بر ظرفيت كار منابع است.زمان برنامه‌ريزي‌شده يا واقعي بين دو رويداد مثلا بين آغاز و پايان يك فعاليت، بين دو رويداد اصلي يا كل پروژه. مدت زمان ممكن است به صورت واحدهايي از زمان تقويمي پروژه سنجيده شود. سنجيدن مدت زمان بر اساس نفر-ساعت يا نفر-روز كار اشتباهي است چون اين سنجه‌ها واحدهايي براي كار هستند و نه زمان.

مدت زمان اصلي، مدت زمان اوليه: original duration

اولين تخمين از زمان مورد نياز براي انجام يك فعاليت.

مدت زمان اصلي، مدت زمان اوليه: Original Duration

اولين تخمين از زمان مورد نياز براي انجام يك فعاليت.

مدت زمان انتظار بازار: Market Lead Time

مدت زمان باقي‌مانده: remaining duration (RDU)

واحدهاي كاري برآوردشده مورد نياز براي تكميل يك فعاليت طبق تاريخ داده.

مدت زمان باقي‌مانده: Remaining Duration (RDU)

برآورد زمان باقيمانده براي تكميل فعاليت. سنجه‌اي مفيدتر از درصد تكميل، براي تعيين پيشرفت كار.واحدهاي كاري برآوردشده مورد نياز براي تكميل يك فعاليت طبق تاريخ داده.زمان مورد نياز براي تكميل باقي‌مانده يك فعاليت يا پروژه.

مدت زمان بدبينانه: pessimistic duration

طولاني‌ترين مدت زمان بين سه روش تخمين زمان.

مدت زمان بدبينانه: Pessimistic Duration

طولاني‌ترين مدت زمان بين سه روش تخمين زمان.

مدت زمان فعاليت: activity duration

مدت زماني (ساعت‌ها، روزها، ‌هفته‌ها، ماه‌ها و ..) كه تكميل يك فعاليت طول مي‌كشد. فعاليت‌هاي با مدت زمان صفر، با عنوان رويداد اصلي يا هاموك خوانده مي‌شوند.

مدت زمان فعاليت: Activity Duration

زمان پيش‌بيني شده براي انجام يک فعاليت.بهترين تخمين زماني (بر اساس ساعت‌، روز، ‌هفته، ماه‌ و ..) براي انجام يك فعاليت، با توجه به ماهيت كار و منابع مورد نياز آن. مدت زماني (ساعت‌ها، روزها، ‌هفته‌ها، ماه‌ها و ..) كه تكميل يك فعاليت طول مي‌كشد. فعاليت‌هاي با مدت زمان صفر، با عنوان رويداد اصلي يا هاموك خوانده مي‌شوند.

مدت زمان كل پروژه: Total Project Duration

مدت زمان پروژه: project duration

زمان گذشته از تاريخ شروع پروژه تا تاريخ پايان پروژه.

مدت زمان پروژه: Project Duration

زمان گذشته از تاريخ شروع پروژه تا تاريخ پايان پروژه.

مدتي‌ كه‌ كارخانه‌ كار نميكند، مدت‌ استراحت‌ ماشين‌ , وكارخانه‌ درشبانه‌ روز: Downtime

مدت‌ از كار افتادگي‌: Down Time

مدت‌ بازماندن‌ ديافراگم‌ دوربين‌ عكاسي‌: Time Exposure

مدت‌ برپايي‌: Set Up Time

مدت‌ تعمير: Repair Time

مدت‌ تپش‌: Pulse Duration

مدت‌ دار، مزمن‌: Protensive

مدت‌ دستيابي‌ به‌ حافظ‌ه‌: Memory Access Time

مدت‌ ركود: Latency Time

مدت‌ سپري‌ شده‌: Elapsed Time

مدت‌ ماموريت‌: Mission Time

مدت‌ متوسط‌ جستجو: Average Seek Time

مدت‌ نگهداشت‌: Mantenance Time

مدت‌ چرخه‌: Cycle Time

مدت‌ گذر، مدت‌ عبور: Transit Time

مدت‌، استمرار: Duration

مدت‌، بي‌ حركت‌، محكم‌، بدون‌ ترقي‌ منجمد يا يخ‌ زده‌، سرمازده‌، غير قابل‌ پرداخت‌ تاانقضا ,: Frozen

مدت‌، دوره‌، دوره‌ انتصاب‌، جمله‌، اصط‌لاح‌، عبارت موقع‌، هنگام‌، ناميدن‌ نيمسال‌، سمستر، ثلث‌ تحصيلي‌، شرايط‌، روابط‌، فصل: Term

مدت‌، ط‌ي‌، سختي‌، بقاء: Duration

مدخل هوا: air inlet; air intake

مدخل‌: Entrance

مدخل‌ معبد، ط‌اق‌ مدخل‌ معبد: Torii

مدخل‌، دروازه‌: Gateway

مدرج شده ، ميزان شده: Calibrated

مدرج‌ در ميان‌ سط‌ور، داراي‌ ميان‌ نويسي‌: Interlinear

مدرج‌ كردن‌: Calibrate

مدرج‌، نمره‌ دار: Graded

مدرسه‌ تابستاني‌، كلاس‌ تابستاني‌: Summer School

مدرسه‌ تكميلي‌ دختران‌: Finshing School

مدرسه‌ حرفه‌اي‌: Trade School

مدرسه‌ رفتار كردن‌ مديراموزشگاه‌، ناظ‌م‌ مدرسه‌، مكتب‌ دار، مثل‌ رئيس‌ ,: Schoolmaster

مدرسه‌ شبانه‌روزي‌ متوسط‌ه‌ محصلين‌ دو ساله‌ مقدماتي‌ , يسوعيون‌: Juniorate

مدرسه‌ علوم‌ ديني‌، رستن‌ گاه‌: Seminary

مدرسه‌ متوسط‌ه‌ (معمولا كالاسهاي‌ 01 و 11 و 21): Senior High School

مدرسه‌ ملي‌: Private School

مدرسه‌ وابسته‌ به‌ كليساي‌ بخش‌: Parochial School

مدرسه‌ء هنري‌، انجمن‌ ادبي‌، انجمن‌ دانش‌: Athenaeum

مدرسه‌ء هنري‌، انجمن‌ ادبي‌، انجمن‌ دانش‌: Atheneum

مدرسه‌ابتدايي‌: Grade School

مدرسه‌ابتدايي‌: Grammar School

مدرسه‌نرفته‌، تعليم‌ نگرفته‌، كار اموزي‌ نكرده‌: Unschooled

مدرس‌، تدريس‌ كننده‌، سخنران‌: Lecturer

مدركي‌، شهادتي‌: Evidential

مدرك‌ با درازاي‌ ثابت‌: Fixed Length Record

مدرك‌ مادي‌: Physical Record

مدرك‌ منط‌قي‌: Logical Record

مدرك‌ پشت‌ بند: Trailer Record

مدرك‌، سابقه‌، ضبط‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌: Record

مدرك‌، سند، دستاويز، ملاك‌، سنديت‌ دادن‌: Document

مدريت‌: Management

مدساز، موسسه‌ ط‌راحي‌ لباس‌ ومد بانوان‌، ط‌راح‌ لباس‌: Haute Couturer

مدعي‌ العموم‌، دادستان‌: Prosecuting Attorney

مدعي‌، مط‌البه‌ كننده‌: Claimant

مدفوعي‌: Excremental

مدفوع‌: Egesta

مدفوع‌ انسان‌ وحيوان‌: Feces

مدل: model

ارايه‌اي كه در آن براي نمايش يك فرآيند، بررسي يك ريسك يا ارزيابي يك مشخصه از موارد واقعي استفاده مي‌شود؛ مانند مدل هفتي (فرآيند)، مدل امكان‌سنجي فني (ريسك) و مدل اندازه‌هاي فيزيكي (ويژگي). ممكن است اين مدل‌ها فيزيكي يا رايانهي باشند.

مدل: Model

ارايه‌اي که در آن براي نمايش يک فرآيند، بررسي يک ريسک يا ارزيابي يک مشخصه از موارد واقعي استفاده مي‌شود؛ مانند مدل هفتي (فرآيند)، مدل امکان‌سنجي فني (ريسک) و مدل اندازه‌هاي فيزيکي (ويژگي). ممکن است اين مدل‌ها فيزيکي يا کامپيوتري باشند.

مدل آبشاري: Waterfall Model

يك روش توسعه نرم‌افزار براي بهبود فرآيند توسعه نرم‌افزار كه دكتر وين رويس آن را در سال 1969 ابداع كرد. با اين مدل، الزامات قبل از طراحي، طراحي قبل از كدگذاري و ... شناخته مي‌شوند. هدف اين مدل ارائه فرآيندي تكرارپذير براي محيط توسعه نرم‌افزار بود. اگرچه اين

مدل آبشاري: Waterfall Model

يك روش توسعه نرم‌افزار براي بهبود فرآيند توسعه نرم‌افزار كه دكتر وين رويس آن را در سال 1969 ابداع كرد. با اين مدل، الزامات قبل از طراحي، طراحي قبل از كدگذاري و ... شناخته مي‌شوند. هدف اين مدل ارائه فرآيندي تكرارپذير براي محيط توسعه نرم‌افزار بود. اگرچه اين مدل براي نرم‌افزار توسعه يافته است، ولي براي توسعه سخت‌افزار نيز قابل استفاده مي‌باشد.

مدل اصولي: normative model

قوانين اساسي كه موردي را براي حل مجدد يك مساله شكل مي‌دهد.

مدل اصولي: Normative Model

قوانين اساسي كه موردي را براي حل مجدد يك مساله شكل مي‌دهد.

مدل ايده‌آل : IDEAL

مدل پيشرفت سازماني كه به عنوان راهنماي آغاز، برنامه‌ريزي و بهبود اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل ايده‌آل داراي پنج مرحله است: آغاز، عارضه‌يابي، استقرار، اجرا و ياد‌گيري.

مدل ايده‌آل: Ideal

مدل پيشرفت سازماني که به عنوان راهنماي آغاز، برنامه‌ريزي و بهبود اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل ايده‌آل داراي پنج مرحله است: آغاز، عارضه‌يابي، استقرار، اجرا و ياد‌گيري.

مدل بلوغ : Maturity Model

   اين مدل به‌منظور سنجش پيشرفت يک سازمان، به‌عنوان مثال سطح دانش يک سازمان، به‌کار گرفته ميشود. مدل بلوغ، يک ابزار بهينه‌کاوي است که به رشد سازمان کمک ميرساند. اين مدل به‌طور متداول در حوزه‌هاي وظيفه‌اي نظير مديريت پروژه يا مديريت زنجيرهي تأمين، مدنظر قرار ميگيرد.

مدل بلوغ توانمندي: Capability Maturity Model

يك مدل بلوغ توانمندي شامل عناصر بنيادي فرآيندهاي اثربخش براي يك يا بيش از يك ديسيپلين مي‌باشد. اين مدل همچنين مسير بهبود تكاملي را كه از فرآيندهاي خام آغاز شده و به فرآيندهاي بالغ و منضبطِ داراي كيفيت و اثربخشي بيشتر مي‌انجامد، توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه

مدل بلوغ توانمندي: Capability Maturity Model

يك مدل بلوغ توانمندي شامل عناصر بنيادي فرآيندهاي اثربخش براي يك يا بيش از يك ديسيپلين مي‌باشد. اين مدل همچنين مسير بهبود تكاملي را كه از فرآيندهاي خام آغاز شده و به فرآيندهاي بالغ و منضبطِ داراي كيفيت و اثربخشي بيشتر مي‌انجامد، توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه شود به مؤسسه مهندسي نرم‌افزار و يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي.

مدل توسعه مهندسي: engineering development model

يك مدل نمايش فني كه براي آزمايش در محيط شبيه‌سازي شده يا به طور واقعي ساخته مي‌شود. اين مدل معمولاً داراي مشخصات عملكرد الكتريكي و مكانيكي است و به صورت تقريبي يا كامل مشخصات اندازه، شكل و وزن را دارد. ممكن است اين مدل فاقد اجزاي قابل اطمينان مورد نياز باش

مدل توسعه مهندسي: Engineering Development Model

يک مدل نمايش فني که براي آزمايش در محيط شبيه‌سازي شده يا به طور واقعي ساخته مي‌شود. اين مدل معمولاً داراي مشخصات عملکرد الکتريکي و مکانيکي است و به صورت تقريبي يا کامل مشخصات اندازه، شکل و وزن را دارد. ممکن است اين مدل فاقد اجزاي قابل اطمينان مورد نياز باشد، ولي طوري طراحي شده باشد که بتواند چنين تغييراتي را در واحدهاي توليد نهايي و اصلي ايجاد کند. کارکرد اين مدل، آزمودن و ارزيابي عملکرد و مطلوبيت عملياتي قبل از ايجاد تعهد نهايي براي توليد واحدهاي عملياتي است. اين اصطلاح، مدل مهندسي نيز ناميده مي‌شود.

مدل توليد: production model

مدل ارائه توليد كه شامل تمام سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي محصول اصلي مي‌شود و بر اساس نقشه‌هاي توليد و با استفاده از ابزار، لوازم و شيوه‌هاي توليد، بدست مي‌آيد. معمولاً قطعه اول بعد از بازنگري آمادگي توليد، ساخته مي‌شود. نمونه اوليه بر اساس نقشه‌هاي توليد و

مدل توليد: Production Model

مدل ارائه توليد که شامل تمام سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي محصول اصلي مي‌شود و بر اساس نقشه‌هاي توليد و با استفاده از ابزار، لوازم و شيوه‌هاي توليد، بدست مي‌آيد. معمولاً قطعه اول بعد از بازنگري آمادگي توليد، ساخته مي‌شود. نمونه اوليه بر اساس نقشه‌هاي توليد و زير نظر مهندسان ساخته مي‌شود تا بتوان در مورد صحت مدل توليد ساخته شده اطمينان داشت.

مدل داده‌ها: data model

خاصيت‌ها، ويژگي‌ها و روابط بين مجموعه‌اي از داده‌ها. همچنين مراجعه شود به طرح كلي.

مدل داده‌ها: Data Model

خاصيت‌ها، ويژگي‌ها و روابط بين مجموعه‌اي از داده‌ها. همچنين مراجعه شود به طرح کلي.

مدل سازي ارتباط موجوديت‌ها: Entity Relationship Modeling

مدل سرور- كاربر: Client Server

مدل فرآيند: process model

نمايشي از گام‌هاي پي در پي فرآيند كه شامل ورودي‌ها و خروجي‌ها است.

مدل فرآيند: Process Model

نمايشي از گام‌هاي پي در پي فرآيند که شامل ورودي‌ها و خروجي‌ها است.

مدل فرآيند كسب و كار: business process model

شبكه‌اي از فعاليت‌ها كه به طور پيوسته و مداوم، نتيجه‌ا‌ي برنامه‌ريزي شده را حاصل مي‌نمايند.

مدل فرآيند کسب و کار: Business Process Model

شبكه‌اي از فعاليت‌ها كه به طور پيوسته و مداوم، نتيجه‌ا‌ي برنامه‌ريزي شده را حاصل مي‌نمايند.

مدل فيزيكي: physical model

ارائه‌اي سه بعدي كه مانند آن‌چه در مدل نمايش رايانه‌اي نشان داده مي‌شود، است.

مدل فيزيكي: Physical Model

ارائه‌اي سه بعدي كه مانند آن‌چه در مدل نمايش رايانه‌اي نشان داده مي‌شود، است.

مدل قياسي: analog model; analogue model

مدل كاهش ريسك: risk reduction model

هر مدلي كه براي تعديل ريسك پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين مراجعه شود به نمونه آزمايشي، مدل ـ نمايش فني و ديگر اصطلاحاتي كه واژه مدل در آن‌ها به كار رفته است.

مدل كاهش ريسك: Risk Reduction Model

هر مدلي كه براي تعديل ريسك پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين مراجعه شود به نمونه آزمايشي، مدل ـ نمايش فني و ديگر اصطلاحاتي كه واژه مدل در آن‌ها به كار رفته است.

مدل كمي: quantitative model

نمادي براي نشان‌دادن رفتار متغيري خاص.

مدل كمي: Quantitative Model

نمادي براي نشان‌دادن رفتار متغيري خاص.

مدل كيفي: qualitative model

نمايش ذهني براي نشان‌دادن رفتار كلي.

مدل كيفي: Qualitative Model

نمايش ذهني براي نشان‌دادن رفتار کلي.

مدل مبناي ارزيابي، مدل مرجع ارزيابي: appraisal reference model

مدلي كه گروه ارزيابي به كمك آن فعاليت‌هاي تكميل شده فرآيند را به هم ارتباط مي‌دهند.

مدل مبناي ارزيابي، مدل مرجع ارزيابي: Appraisal Reference Model

مدلي كه گروه ارزيابي به كمك آن فعاليت‌هاي تکميل شده فرآيند را به هم ارتباط مي‌دهند.

مدل مرجع: reference model

معيار يا مبناي مقايسه‌ها.

مدل مرجع: Reference Model

معيار يا مبناي مقايسه‌ها.

مدل مفهومي: conceptual model

نمايشي از مفهوم مورد نظر.

مدل مفهومي: Conceptual Model

نمايشي از مفهوم مورد نظر.

مدل مهندسي: engineering model

مراجعه شود به مدل توسعه مهندسي.

مدل مهندسي: Engineering Model

مراجعه شود به مدل توسعه مهندسي.

مدل هاي برگشت پذير- مدل هايي براي تعميم روندهاي داده ها: Regression Models

مدل هزينه : cost model

مدل محاسبه عددي هزينه كه براي برآورد هزينه از آحاد بها (به عنوان مثال ريال در هر متر مربع براي كارهاي ساختماني) استفاده مي‌كند.

مدل هزينه: Cost Model

مدل محاسبه عددي هزينه که براي برآورد هزينه از آحاد بها (به عنوان مثال ريال در هر متر مربع براي كارهاي ساختماني) استفاده مي‌كند.

مدل هزينه سازنده: constructive cost model (COCOMO)

يك روش تخمين زمان‌بندي و هزينه كه دكتر باري بواِم آن را توسعه داد. با استفاده از اين روش مي‌توان تعداد نفر- ماه مورد نياز براي توسعه محصولات نرم‌افزاري متداول را در سه سطح پيچيدگي (پايه، ميانه و تفصيلي) تخمين زد.

مدل هزينه سازنده: Constructive Cost Model (COCOMO)

يک روش تخمين زمان‌بندي و هزينه که دکتر باري بواِم آن را توسعه داد. با استفاده از اين روش مي‌توان تعداد نفر- ماه مورد نياز براي توسعه محصولات نرم‌افزاري متداول را در سه سطح پيچيدگي (پايه، ميانه و تفصيلي) تخمين زد.

مدل هفتي: Vee Model

يك روش توسعه نرم‌افزار كه ناسا (سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي آمريكا) آن را ابداع كرد و در سال 1988 در برنامه تضمين و مديريت نرم‌افزار ناسا مورد استفاده قرار گرفت. اين فرآيند رابطه تجزيه تا يكپارچه‌سازي و مفهوم تحويل فزاينده را در بر دارد. مدل هفتي يك بعد

مدل هفتي: Vee Model

يك روش توسعه نرم‌افزار كه ناسا (سازمان ملي هوانوردي و فضانوردي آمريكا) آن را ابداع كرد و در سال 1988 در برنامه تضمين و مديريت نرم‌افزار ناسا مورد استفاده قرار گرفت. اين فرآيند رابطه تجزيه تا يكپارچه‌سازي و مفهوم تحويل فزاينده را در بر دارد. مدل هفتي يك بعد عمودي به مدل آبشاري اضافه مي‌كند و به اين شكل مدل آبشاري به هفتي تبديل مي‌شود. هدف اين است كه با به هم پيوستن تجزيه، يكپارچه‌سازي و تحويل فزاينده، نمودار آبشاري بهبود يابد.

مدل هفتي توسعه يافته: Vee+ Model

روش توسعه سامانه كه دكتر كِوين فورسبرگ و‌هال موز در سال 1990 آن را ابداع كردند تا توسعه سامانه مرحله‌بندي كاربر/ ذي‌نفع، فرصت همزمان و مديريت ريسك و حل مسأله را بهبود دهند. اين رويكرد، مديريت فرصت و ريسك را با رفع مشكل در مدل هفتي به صورت يكپارچه درمي‌آورد

مدل هفتي توسعه يافته: Vee+ Model

روش توسعه سامانه كه دكتر كِوين فورسبرگ و‌هال موز در سال 1990 آن را ابداع كردند تا توسعه سامانه مرحله‌بندي كاربر/ ذي‌نفع، فرصت همزمان و مديريت ريسك و حل مسأله را بهبود دهند. اين رويكرد، مديريت فرصت و ريسك را با رفع مشكل در مدل هفتي به صورت يكپارچه درمي‌آورد. هرچه سامانه پيچيده‌تر باشد، هفتي عميق‌تر و در قسمت‌هاي بالايي ضخيم‌تر است.

مدل هفتي توسعه يافته 2: Vee++ Model

روش توسعه سامانه كه دكتر كِوين فورسبرگ و‌هال موز در سال 1993 آن را ابداع كردند. اين مدل فرآيندهاي تجزيه و تحليل و رفع مشكل براي اخذ تأييد را به مدل هفتي توسعه يافته اضافه مي‌كند. اين رويكرد مدل جامعي ارائه مي‌دهد كه فرآيندهاي يكپارچه مربوط به توسعه سامانه

مدل هفتي توسعه يافته 2: Vee++ Model

روش توسعه سامانه كه دكتر كِوين فورسبرگ و‌هال موز در سال 1993 آن را ابداع كردند. اين مدل فرآيندهاي تجزيه و تحليل و رفع مشكل براي اخذ تأييد را به مدل هفتي توسعه يافته اضافه مي‌كند. اين رويكرد مدل جامعي ارائه مي‌دهد كه فرآيندهاي يكپارچه مربوط به توسعه سامانه و پيگيري يكپارچگي سامانه را نشان مي‌دهد.

مدل- آزمايشي: model—mock-up

مدل نمايشي فيزيكي يا مجازي كه در اندازه‌هاي واقعي و به منظور تأييد اندازه‌هاي طرح، مجوز‌هاي بحراني و رابط عملي ساخته شده است. به طور معمول نتايج اعتبارسنجي نمايشي بايد در بازنگري طرح اوليه در دسترس باشد.

مدل- آزمايشي: Model—Mock-Up

مدل نمايشي فيزيکي يا مجازي که در اندازه‌هاي واقعي و به منظور تأييد اندازه‌هاي طرح، مجوز‌هاي بحراني و رابط عملي ساخته شده است. به طور معمول نتايج اعتبارسنجي نمايشي بايد در بازنگري طرح اوليه در دسترس باشد.

مدل- درك الزامات: model—requirements understanding

نوعي مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري كه توسط تهيه‌كننده به منظور درك مشكلات خريدار يا كمك به حل درخواست‌هاي خريدار ساخته شده است.

مدل- درك الزامات: Model—Requirements Understanding

نوعي مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري که توسط تهيه‌کننده به منظور درک مشکلات خريدار يا کمک به حل درخواست‌هاي خريدار ساخته شده است.

مدل- شبيه‌ساز آزمون: model—test simulator

مدلي عملي از سامانه كه به منظور تأييد عملكرد درست رابط‌ها يا تغييرات، قبل از نصب سامانه اصلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل- شبيه‌ساز آزمون: Model—Test Simulator

مدلي عملي از سامانه که به منظور تأييد عملکرد درست رابط‌ها يا تغييرات، قبل از نصب سامانه اصلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل- شبيه‌سازي رابط كاربر: model—interface simulation

شبيه‌سازي سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري كه به منظور تأييد سازگاري فيزيكي وكاركردي رابط مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل- شبيه‌سازي رابط كاربر: Model—Interface Simulation

شبيه‌سازي سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري که به منظور تأييد سازگاري فيزيکي وکارکردي رابط مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل- كاهش ريسك: model—risk reduction

تمام مدل‌هايي كه به منظور كاهش ريسك در برخي محدوده‌هاي مورد نظر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

مدل- كاهش ريسك: Model—Risk Reduction

تمام مدل‌هايي که به منظور کاهش ريسک در برخي محدوده‌هاي مورد نظر مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

مدل- مدل امكان‌سنجي نرم‌افزار و سخت‌افزار: model—hardware and software feasibility model

نوعي مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري كه به منظور نمايش امكان‌سنجي فني ساخته شده است.

مدل- مدل امكان‌سنجي نرم‌افزار و سخت‌افزار: Model—Hardware And Software Feasibility Model

نوعي مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري که به منظور نمايش امکان‌سنجي فني ساخته شده است.

مدل- مدل توسعه پيشرفته: Model—Advanced Development Model

اصطلاحي براي مدل تحقيقاتي که به منظور اثبات يک مفهوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدل- مدل توليد: model—production model

نوعي مدل نمايش توليد كه شامل تمام سخت‌افزار، نرم‌افزار و ميان‌‌افزارها مي‌شود و با استفاده از ترسيمات محصول، ابزار توليد، لوازم نصب و شيوه‌ها ساخته شده است. به طور كلي، بعد از بازنگري آمادگي توليد، كار توليد آغاز مي‌شود. ممكن است نمونه اوليه ترسيمات محصول،

مدل- مدل توليد: Model—Production Model

نوعي مدل نمايش توليد که شامل تمام سخت‌افزار، نرم‌افزار و ميان‌‌افزارها مي‌شود و با استفاده از ترسيمات محصول، ابزار توليد، لوازم نصب و شيوه‌ها ساخته شده است. به طور کلي، بعد از بازنگري آمادگي توليد، كار توليد آغاز مي‌شود. ممکن است نمونه اوليه ترسيمات محصول، به منظور ايجاد اعتماد براي تصويب ساخت مدل توليد، آماده شود.

مدل- مدل مهندسي: model—-engineering model

نوعي مدل نمايش فني كه به منظور آزمايش در محيط واقعي يا شبيه‌سازي‌شده ساخته شده است. مدل، عملكرد مشخصه‌هاي الكتريكي و مكانيكي را برآورده كرده و عيناً يا حدوداً مشخصات اندازه، شكل و وزن را نيز فراهم مي‌سازد. هدف ساخت مدل، آزمايش و ارزيابي كاركرد عملياتي و مط

مدل- مدل مهندسي: Model—-Engineering Model

نوعي مدل نمايش فني که به منظور آزمايش در محيط واقعي يا شبيه‌سازي‌شده ساخته شده است. مدل، عملكرد مشخصه‌هاي الکتريکي و مکانيکي را برآورده كرده و عيناً يا حدوداً مشخصات اندازه، شكل و وزن را نيز فراهم مي‌سازد. هدف ساخت مدل، آزمايش و ارزيابي كاركرد عملياتي و مطلوبيت محصول قبل از هرگونه تعهد نهايي در توليد واحدهاي عملياتي است. اين مدل همچنين مدل توسعه مهندسي نيز ناميده مي‌شود.

مدل- مدل نمايش فني: model—technical demonstration model

وسيله‌اي تجربي كه در محيط آزمايشگاه ساخته شده و كار مي‌كند و كاربرد اصول علمي يا مهندسي را نمايش مي‌دهد. اين مدل گاهي اوقات مدل نمونه تابلويي ناميده مي‌شود. گاهي ‌اوقات نمونه‌هاي دقيق‌تر اين مدل، مدل صفحه برنجي ناميده مي‌شوند و زماني مورد استفاده قرار مي‌گ

مدل- مدل نمايش فني: Model—Technical Demonstration Model

وسيله‌اي تجربي که در محيط آزمايشگاه ساخته شده و کار مي‌کند و كاربرد اصول علمي يا مهندسي را نمايش مي‌دهد. اين مدل گاهي اوقات مدل نمونه تابلويي ناميده مي‌شود. گاهي ‌اوقات نمونه‌هاي دقيق‌تر اين مدل، مدل صفحه برنجي ناميده مي‌شوند و زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه ويژگي‌هاي مشخصي؛ از جمله ابعاد، در عملكرد نقش بحراني دارند.

مدل- مدل پيش از توليد: model—pre-production model

موجوديتي كه به منظور تكرار فرآيندها و ترسيمات جريان عادي توليد، تحت نظارت مهندسي، ساخته شده است. همچنين براي توليد مدلي فراهم مي‌كند كه نشان مي‌دهد مقصود مستندسازي چه بوده است.

مدل- مدل پيش از توليد: Model—Pre-Production Model

موجوديتي که به منظور تکرار فرآيندها و ترسيمات جريان عادي توليد، تحت نظارت مهندسي، ساخته شده است. همچنين براي توليد مدلي فراهم مي‌کند که نشان مي‌دهد مقصود مستندسازي چه بوده است.

مدل- نمايش توليد: model—manufacturing demonstration

نمونه‌اي كه نتايج يك فرآيند بحراني را نمايش مي‌دهد. هدف آن تأييد توانايي توليد در سطح قابل اطمينان و دستيابي به نتايج مورد نياز است. نتايج معمولاً شواهدي بر بازنگري بحراني طرح فراهم مي‌كنند.

مدل- نمايش توليد: Model—Manufacturing Demonstration

نمونه‌اي که نتايج يک فرآيند بحراني را نمايش مي‌دهد. هدف آن تأييد توانايي توليد در سطح قابل اطمينان و دستيابي به نتايج مورد نياز است. نتايج معمولاً شواهدي بر بازنگري بحراني طرح فراهم مي‌کنند.

مدل-مدل توسعه پيشرفته: model—advanced development model

اصطلاحي براي مدل تحقيقاتي كه به منظور اثبات يك مفهوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدلي‌ باندازه‌ ط‌بعي‌ وكامل‌ براي‌ مط‌العه‌ وازمايش‌: Mock Up

مدل‌ رياضي‌: Mathematical Mode

مدل‌هاي توسعه‌ پيشرفته: advanced development models

مدل‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كه براي اثبات فهم يك مساله، امكان‌پذيري فني و مفاهيم عملياتي كاربرد دارند.

مدل‌هاي توسعه‌ پيشرفته: Advanced Development Models

مدل‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري که براي اثبات فهم يک مساله، امكان‌پذيري فني و مفاهيم عملياتي کاربرد دارند.

مدور بودن‌: Circularity

مدور، مستدير، دايره‌ وار، بخشنامه‌: Circular

مدور، گردنما: Roundish

مديحه‌سرا: Panegyrist

مدير: Manager

مدير: Manager

مدير (راهبر) پيمان: contract administrator

مقامي كه اختيار مذاكره، اصلاح و مديريت پيمان را دارد.

مدير (راهبر) پيمان: Contract Administrator

مقامي که اختيار مذاکره، اصلاح و مديريت پيمان را دارد.

مدير اجرايي ارشد، مدير عامل: chief executive officer

كارمندي كه بيشترين اختيارات را دارد و مسوول و پاسخگوي عملكرد شركت مي‌باشد.

مدير اجرايي ارشد، مدير عامل: Chief Executive Officer

کارمندي که بيشترين اختيارات را دارد و مسوول و پاسخگوي عملکرد شرکت مي‌باشد.

مدير ارشد: Venture Manager

مدير برنامه: program manager

فردي كه مسوول مديريت تعدادي از برنامه‌هاي هماهنگ به‌عهده گرفته شده (پروژه‌ها) با هدف يا مقصودي مشترك است. همچنين مراجعه شود به مدير پروژه.

مدير برنامه: Program Manager

فردي که مسوول مديريت تعدادي از برنامه‌هاي هماهنگ به‌عهده گرفته شده (پروژه‌ها) با هدف يا مقصودي مشترک است. همچنين مراجعه شود به مدير پروژه.

مدير توليد: Manufacturing Manager.

مدير حساب هزينه: cost account manager

فردي كه مسوول مديريت حساب هزينه يا وظيفه است. اين فرد، مدير وظيفه‌اي نيز ناميده مي‌شود.

مدير حساب هزينه: Cost Account Manager

فردي که مسوول مديريت حساب هزينه يا وظيفه است. اين فرد، مدير وظيفه‌اي نيز ناميده مي‌شود.

مدير داده‌ پردازي‌: Dp Manager

مدير صف: line manager

مدير هر گروه توليد‌كننده محصول يا ارائه‌دهنده خدمات.

مدير صف: Line Manager

مدير هر گروه توليد‌كننده محصول يا ارائه‌دهنده خدمات.

مدير عامل: Managing Director

مدير عمليات‌: Operation Manager

مدير فروش: Sales Manager

مدير فني: Technical Manager

مدير كاركردي، مدير وظيفه‌اي: functional manager

مدير كاركنان يك بخش. براي مثال، مدير بخش مهندسي طراحي برق، مهندسان برق را مديريت مي‌كند. همچنين به مدير درون يك سازمان كاركردي نيز گفته مي‌شود.

مدير كاركردي، مدير وظيفه‌اي: Functional Manager

مدير کارکنان يك بخش. براي مثال، مدير بخش مهندسي طراحي برق، مهندسان برق را مديريت مي‌کند. همچنين به مدير درون يک سازمان کارکردي نيز گفته مي‌شود.

مدير كارگزيني: Personnel Manager

مدير كسب وكار: business manager

فردي كه مسئول مديريت كاركردهاي كسب و كار پروژه نظير پيمانكاري، پيمانكاري فرعي، برنامه‌ريزي، زمان‌بندي، بودجه‌بندي، مديريت داده‌ها، منابع انساني، امور قانوني و ... مي‌باشد.

مدير مركز كامپيوتر: Computer Center Manager

مدير نمايش‌: Stage Director

مدير نمايش‌، كارگردان‌ نمايش‌: Stage Manager

مدير پروژه: project manager

فردي با اعتبار و مسووليت، كه از مديران سطح بالاتر دستور مي‌گيرد. مدير پروژه مسوول موفقيت پروژه است.

مدير پروژه: Project Manager

فردي با اعتبار و مسووليت، که از مديران سطح بالاتر دستور مي‌گيرد. مدير پروژه مسوول موفقيت پروژه است.فردي كه مسوول به ثمر رساندن بخش خاصي از كار است. مدير پروژه معمولاً وظايف برنامه‌ريزي، اجرا، كنترل و گزارش‌دهي وضعيت پروژه مورد نظر را بر عهده دارد.

مدير پروژه مالك: the Owner's Project Manager

مدير پيمان: contract manager

مديري كه مسوول نظارت بر تمام جنبه‌هاي آماده‌سازي و اداره پيمان است.

مدير پيمان: Contract Manager

مديري که مسوول نظارت بر تمام جنبه‌هاي آماده‌سازي و اداره پيمان است.

مدير پيمان فرعي، مدير زير‌پيمان: subcontract administrator

مقامي كه از طرف پيمانكار منصوب مي‌شود و اختيار اداره‌كردن، تغيير دادن و خاتمه دادن پيمان‌هاي فرعي و اتخاذ تصميمات مرتبط را دارد.

مدير پيمان فرعي، مدير زير‌پيمان: Subcontract Administrator

مقامي كه از طرف پيمانكار منصوب مي‌شود و اختيار اداره‌كردن، تغيير دادن و خاتمه دادن پيمان‌هاي فرعي و اتخاذ تصميمات مرتبط را دارد.

مدير پيمان فرعي، مدير پيمانكاري جزء: subcontractor manager

عضوي از گروه پيمانكار اصلي كه مسوؤل مديريت يك پيمانكار فرعي است.

مدير پيمان فرعي، مدير پيمانكاري جزء: Subcontractor Manager

عضوي از گروه پيمانكار اصلي كه مسوؤل مديريت يك پيمانكار فرعي است.

مدير کسب وکار: Business Manager

فردي كه مسوول مديريت كاركردهاي كسب و كار پروژه نظير پيمانكاري، پيمانكاري فرعي، برنامه‌ريزي، زمان‌بندي، بودجه‌بندي، مديريت داده‌ها، منابع انساني، امور قانوني و ... مي‌باشد.

مدير، حاكم‌، اداره‌كننده‌، حامل‌: Gerent

مدير، رئيس‌، سرپرست‌، ناظ‌ر، مباشر: Superintendent

مدير، مباشر، كارفرمان‌: Manager

مديران اجرايي- مديران ارشد: Executives

مديران عملياتي: Operational Level Systems

مديرداده‌ پردازي‌ الكترونيكي‌: Edp Manager

مديره‌ اموزشگاه‌، خانم‌ رئيس‌: Schoolmistress

مديره‌، ريسه‌، خانم‌ مدير مدرسه‌، خانم‌ رئيس‌: Head Mistress

مديريت: Management

مديريت: management

كنترل و تنظيم اهداف، برنامه‌ريزي و اجرا به منظور دستيابي به نتايج دلخواه

مديريت: Management

كنترل و تنظيم اهداف، برنامه‌ريزي و اجرا به منظور دستيابي به نتايج دلخواه.

مديريت اجرايي: executive management

مديران ارشد كه مسئول هدايت كلي، سياست و اولويت‌ها هستند.

مديريت اجرايي: Executive Management

مديران ارشد که مسوول هدايت کلي، سياست و اولويت‌ها هستند.

مديريت ارتباط با مشتريان: Customer Relationship Management

مديريت ارتباطات پروژه: Project Communications Management

زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه شامل برنامه‌ريزي ارتباطات، برنامه‌ريزي اطلاعات، توزيع اطلاعات، گزارش عملكرد و خاتمه اداري در تلاش براي انتشار اطلاعات پروژه به صورت درست.

مديريت ارتباطات پروژه: Project Communications Management

يکي از نه حوزه اطلاعاتي راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از مديريت مناسب اطلاعات پروژه بر طبق زمان مي‌شود. همچنين مراجعه شود به پيکره دانش مديريت پروژه.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه شامل برنامه‌ريزي ارتباطات، برنامه‌ريزي اطلاعات، توزيع اطلاعات، گزارش عملكرد و خاتمه اداري در تلاش براي انتشار اطلاعات پروژه به صورت درست.

مديريت ارزش كسب شده و مديريت پروژه ارزش كسب شده: earned value management (EVM) & Earned value project managem

مديريت ارزش كسب شده و مديريت پروژه ارزش كسب شده: Earned Value Management (EVM) & Earned Value Project Management (EVPM)

فن مديريت پروژه‌اي كه تمركز آن برتكميل كار مصوب با بودجه مصوب آن، به منظور پيش‌بيني هزينه‌هاي نهايي مورد نياز و زمان لازم براي تكميل پروژه است.

مديريت استراتژيك: Strategic Management

مديريت اسناد با كمك رايانه: computer aided document management

كاربرد رايانه براي مديريت اسناد، از جمله كنترل پيكره‌بندي، شناسايي، قالب، توزيع و ديگر زمينه‌هاي مرتبط.

مديريت اسناد با کمک رايانه: Computer Aided Document Management

کاربرد رايانه براي مديريت اسناد، از جمله کنترل پيکره‌بندي، شناسايي، قالب، توزيع و ديگر زمينه‌هاي مرتبط.

مديريت الزامات: requirements management

مديريت مبناهاي فني، بودجه و كسب و كار پروژه. هدف مديريت الزامات، هماهنگ نگهداشتن اين سه مبناست. اين فرآيند شامل مديريت تغييرات مبنا و تصويب آن است. همچنين اين فرآيند، جريان رو به پايين الزامات، قابليت ردگيري و مسوؤليت‌پذيري را نيز در بر دارد.

مديريت الزامات: Requirements Management

مديريت مبناهاي فني، بودجه و كسب و كار پروژه. هدف مديريت الزامات، هماهنگ نگهداشتن اين سه مبناست. اين فرآيند شامل مديريت تغييرات مبنا و تصويب آن است. همچنين اين فرآيند، جريان رو به پايين الزامات، قابليت ردگيري و مسوؤليت‌پذيري را نيز در بر دارد.

مديريت ايمني فرآيند: PSM

مديريت بازار يابي: Marketing Management

مديريت بر اساس اهداف: MBO

تئوري‌اي در مورد مديريت افراد بر اساس بيانيه‌هاي كار مستند‌شده كه توسط مدير و طرف دوم مورد توافق است. پيشرفت بيانيه كار به صورت دوره‌اي مورد تجديدنظر قرار گرفته و به صورت مناسب اجرا شده و به نسبت عملكرد مديريت بر اساس اهداف پاداش داده مي‌شود.

مديريت بر اساس اهداف: Management Based on Objectives (MBO)

تئوري‌اي در مورد مديريت افراد بر اساس بيانيه‌هاي كار مستند‌شده كه توسط مدير و طرف دوم مورد توافق است. پيشرفت بيانيه كار به صورت دوره‌اي مورد تجديدنظر قرار گرفته و به صورت مناسب اجرا شده و به نسبت عملكرد مديريت بر اساس اهداف پاداش داده مي‌شود.

مديريت بر اساس اهداف، مديريت هدف محور: management by objectives (MBO)

فني كه به منظور مديريت افراد و گروه‌ها بر اساس نتايج مستند شده، قابل سنجش و مورد توافق دوجانبه مدير و كاركنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پيشرفت به صورت دوره‌اي بررسي شده و كارآترين اجرا، پاداشي متناسب با پيشرفت كار دريافت خواهد كرد.

مديريت بر اساس اهداف، مديريت هدف محور: Management By Objectives (MBO)

فني که به منظور مديريت افراد و گروه‌ها بر اساس نتايج مستند شده، قابل سنجش و مورد توافق دوجانبه مدير و کارکنان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پيشرفت به صورت دوره‌اي بررسي شده و كارآترين اجرا، پاداشي متناسب با پيشرفت كار دريافت خواهد كرد.

مديريت بر اساس قدم‌زدن، مديريت مشاهده محور (سركشي محور): management by walking around

بخشي از قوانين هيولت- پاكارد كه توسط تام پيترز شهرت يافت. مديريت بر اساس قدم زدن بر مبناي فرضيه گردش مدير در سازمان به منظور درك كامل عملكرد و مشكلات گروه، كار مي‌كند. بر طبق گفته‌هاي پيترز، بهترين مديران 10 درصد وقت خود در دفتر كار و 150 درصد كل وقت خود ر

مديريت بر اساس قدم‌زدن، مديريت مشاهده محور (سركشي محور): Management By Walking Around

بخشي از قوانين هيولت- پاکارد که توسط تام پيترز شهرت يافت. مديريت بر اساس قدم زدن بر مبناي فرضيه گردش مدير در سازمان به منظور درک کامل عملكرد و مشکلات گروه، کار مي‌کند. بر طبق گفته‌هاي پيترز، بهترين مديران 10 درصد وقت خود در دفتر کار و 150 درصد کل وقت خود را صرف صحبت و فعاليت با افراد، مشتريان و تأمين‌کنندگان مي‌کنند. همچنين مراجعه شود به مديريت گذرا.

مديريت بر اساس پروژه، مديريت پروژه محور: management by projects

جداكردن فعاليت‌هاي گسسته، محول‌كردن آن‌ها به صورت پروژه و مديريت آن‌ها با استفاده از ابزارها و فنون مديريت پروژه.

مديريت بر اساس پروژه، مديريت پروژه محور: Management By Projects

اصطلاحي كه كاربرد زيادي يافته و براي توصيف فرآيندهاي معمول مديريت كه توسط آن‌ها پروژه مديريت مي‌شود، بكار مي‌رود.جداكردن فعاليت‌هاي گسسته، محول‌كردن آن‌ها به صورت پروژه و مديريت آن‌ها با استفاده از ابزارها و فنون مديريت پروژه.

مديريت برنامه: program management

روش مديريتي بسيار متفاوت از مديريت اداري يا سازمان. هدف مديريت برنامه تكميل مجموعه‌اي از پروژه‌هاست كه معمولا هدف مشترك داشته و به نوعي با هم در ارتباطند. عمر يك سازمان ممكن است با مديريت برنامه طولاني‌تر شود. به‌هرحال تكميل پروژه‌ها و وظايف تحت نظر آن، كه

مديريت برنامه: Program Management

جهت‌دهي کلي سبد پروژه كه شامل اولويت‌بندي پروژه، سرمايه‌گذاري، پشتيباني و ديگر عملکردهاي مديريت مي‌شود. همچنين مراجعه شود به مديريت پروژه.مديريت كارآي برنامه كه يك يا همه اين موارد را پوشش مي‌دهد: سبدي از پروژه‌هاي مرتبط با اهداف تقريبا مشابه، راهبري كسب و كار سازمان كه بايد در طول پروژه‌ها انجام شود، وابستگي‌هاي داخلي بين تعدادي از پروژه‌ها و تخصيص منابع به پروژه‌هاي درون سبد.روش مديريتي بسيار متفاوت از مديريت اداري يا سازمان. هدف مديريت برنامه تكميل مجموعه‌اي از پروژه‌هاست كه معمولا هدف مشترك داشته و به نوعي با هم در ارتباطند. عمر يك سازمان ممكن است با مديريت برنامه طولاني‌تر شود. به‌هرحال تكميل پروژه‌ها و وظايف تحت نظر آن، كه هر يك خاتمه مشخصي دارند از مشخصه‌هاي اين روش است. مديريت برنامه زماني كه تمام پروژه‌ها تمام شود، ‌خاتمه مي‌يابد. مديريت مجموعه مرتبطي از پروژه‌ها كه در دوره زماني وسيعي بايد اجرا شوند، براي انجام اهداف وسيعي طراحي شده‌اند و هر پروژه در رسيدن به آن سهمي دارد.مديريت كارآي چندين تك پروژه مرتبط براي تدارك يك سامانه كلي كه به طور كارآ فعاليت مي‌كند.انتخاب و برنامه‌ريزي همكارانه سبدي از پروژه‌ها براي دست‌يابي به مجموعه‌اي از اهداف تعريف‌شده كسب و كار و اجراي كارآي اين پروژه‌ها در محيطي كنترل‌شده به‌طوري‌كه حداكثر سود را براي كسب و كار به دنبال داشته باشند.برنامه‌اي براي دستيابي به اهدافي خاص. به طور مثال اين برنامه شامل برنامه‌هاي توسعه اقتصاد و محصول است كه در آن چرخه عمر طراحي/ محصول را پيش از اجراي چند پروژه يا واحد محصول دنبال مي‌نمايد. ممكن است چند پروژه اهداف مشتركي نداشته باشند و هر پروژه چرخه حيات خود را طي كند اما مجموعه چرخه‌هاي حيات بايد به طور هماهنگ مديريت شده، به‌طوري‌كه سامانه كلي به طور موثر كار كند.مديريت هماهنگ سبد پروژه كه از رويكرد اتحاد براي دستيابي به مجموعه‌اي از اهداف سازمان بهره مي‌برد.جهت‌دهي كلي سبد پروژه؛ شامل اولويت‌بندي، تامين مالي، پشتيباني و ساير كاركردهاي مديريت پروژه.

مديريت تامين: supply management

اصطلاحي جديد و پرطرفدار براي فعاليت خريد كه قبلاً به آن تداركات، خريد، مواد، تجهيزات و ... گفته مي‌شد.

مديريت تامين: Supply Management

اصطلاحي جديد و پرطرفدار براي فعاليت خريد كه قبلاً به آن تداركات، خريد، مواد، تجهيزات و ... گفته مي‌شد.

مديريت تامين كنندگان (فروش- خريد- تداركات- انبار): Supply Chain Management

مديريت تداركات پروژه: Project Procurement Management

زيرمجموعه مديريت پروژه كه شامل برنامه‌ريزي تداركات، درخواست و برنامه‌ريزي درخواست، انتخاب منبع، اداره پيمان و اختتام پيمان در تلاشي براي بدست آوردن كالاها و خدمات از خارج سازمان است.

مديريت تداركات پشتيباني: Procurement Management

مديريت تدارکات پروژه: Project Procurement Management

يکي از نه حوزه‌ اطلاعات راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي کسب وسايل و خدمات از سازمان‌هاي خارج از پروژه مي‌شود .همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. زيرمجموعه مديريت پروژه كه شامل برنامه‌ريزي تداركات، درخواست و برنامه‌ريزي درخواست، انتخاب منبع، اداره پيمان و اختتام پيمان در تلاشي براي بدست آوردن كالاها و خدمات از خارج سازمان است.

مديريت تعارض: conflict management

هنر مديريت تعارضات به صورت اثربخش. معمولا همه پروژه‌ها با تعارض مواجهند. تعارض در همه سطوح رخ مي‌دهد چون طرفين متفاوتي با اهداف خاص خود، در كنار هم كار مي‌كنند. هنر مديريت تعارضات، كاهش اثر تخريبي و مثبت كردن نتايج حاصل از آن است.

مديريت تعارض: Conflict Management

رويکردي براي برطرف کردن اختلافات بين اعضاي گروه و ذي‌نفعان ديگر.مديريت تعارضات بين شركت‌كنندگان پروژه يا گروه‌ها براي خلق نتايج بهينه.توانايي مديريت تعارضات به صورتي اثربخش.فرآيندي كه به كمك آن مدير پروژه روش‌هاي مديريتي مناسبي براي برخورد با عدم توافقات اجتناب ناپذير فني و فردي كه در طول انجام كار پروژه رخ مي‌دهد، بكار مي‌گيرد.هنر مديريت تعارضات به صورت خلاقانه و سودمندانه. اين هنر، تعارضات را به‌گونه‌اي مديريت مي‌كند كه نتايج مثبت بوده و به جاي اثر مخرب، هم‌افزايي دارند.هنر مديريت تعارضات به صورت اثربخش. معمولا همه پروژه‌ها با تعارض مواجهند. تعارض در همه سطوح رخ مي‌دهد چون طرفين متفاوتي با اهداف خاص خود، در كنار هم كار مي‌كنند. هنر مديريت تعارضات، كاهش اثر تخريبي و مثبت كردن نتايج حاصل از آن است.

مديريت تغيير: change management

فرآيندي رسمي كه بر اساس آن تغييرات برنامه پروژه معرفي و تصويب مي‌شود.

مديريت تغيير: Change Management

ارزيابي جامع و تأييد يا عدم تأييد تغيير، با لحاظ نمودن تمام اثرات تغيير در آن.فرآيندي رسمي كه بر اساس آن تغييرات برنامه پروژه معرفي و تصويب مي‌شود.فعاليت كنترل و پيگيري تغييرات محصولاداره تغييرات محدوده پروژه. ابزاري كه موارد مرتبط با مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار را مديريت مي‌كند. مديريت تغيير شامل تغيير نگرش، انتظارات، فرصت‌ها، آموزش‌ها و دورنماي آينده در كنار سازماندهي دوباره افراد است. مديريت تغيير جنبه‌اي حياتي از مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار است.

مديريت تغييرات سازماني : managing organizational change (MOC)

عبارت است از كاربرد منظم مجموعه‌اي كامل از رويه‌هاي ساختاريافته براي مراحل تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرا فرآيند تغيير. مديريت تغييرات سازماني بر آنچه بايد تغيير كند، تمركز نمي‌كند.

مديريت تغييرات سازماني: Managing Organizational Change (MOC)

عبارت است از كاربرد منظم مجموعه‌اي کامل از رويه‌هاي ساختاريافته براي مراحل تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و اجرا فرآيند تغيير. مديريت تغييرات سازماني بر آنچه بايد تغيير کند، تمرکز نمي‌کند.

مديريت تكنولوژي: Technology Management

مديريت حقوق و دستمزد: Salary Administration

مديريت داده‌ها: data management

سامانه‌ها و فرآيندهايي براي تغيير، ذخيره، كنترل و به اشتراك گذاشتن داده‌ها.

مديريت داده‌ها: Data Management

سامانه‌ها و فرآيندهايي براي تغيير، ذخيره، کنترل و به اشتراك گذاشتن داده‌ها.

مديريت دانش: knowledge management

كسب، مديريت و توزيع اطلاعات مرتبط، به كساني كه نياز به اطلاعات دارند.

مديريت دانش: Knowledge Management

كسب، مديريت و توزيع اطلاعات مرتبط، به كساني كه نياز به اطلاعات دارند.

مديريت دولتي: Governmental Management

مديريت ذي‌نفع: stakeholder management

فرآيند شناسايي، تحليل و مديريت انتظارات ذي‌نفعان و علايق و نيازهاي خاص هر كدام.

مديريت ذي‌نفع: Stakeholder Management

فرآيند شناسايي، تحليل و مديريت انتظارات ذي‌نفعان و علايق و نيازهاي خاص هر كدام.

مديريت رابط: interface management

مديريت ارتباطات، همكاري‌ها و مسووليت‌ها در مرزهاي معمول بين دو سازمان، مرحله‌ يا نهاده‌هاي فيزيكي كه داراي وابستگي هستند.

مديريت رابط: Interface Management

مديريت ارتباطات، همكاري‌ها و مسووليت‌ها در مرزهاي معمول بين دو سازمان، مرحله‌ يا نهاده‌هاي فيزيكي كه داراي وابستگي هستند.مديريت مسائلي كه غالبا بين افراد و بخش‌ها رخ مي‌دهد نه بين افراد گروه پروژه.

مديريت رفتار سازماني: Organizational Behavior Management

مديريت ريسك: risk management

اعمالي كه شامل ارزيابي ريسك، تحليل ريسك و كنترل ريسك مي‌شوند. براي كنترل ريسك، اقدامات پيشگيرانه و يا محتمل‌الوقوع به كمك شاخص‌ها تعريف شده و به برنامه اجرا اضافه مي‌شوند. مديريت ريسك در تمام مراحل چرخه حيات پروژه به كار مي‌رود.

مديريت ريسك: Risk Management

اعمالي كه شامل ارزيابي ريسك، تحليل ريسك و كنترل ريسك مي‌شوند. براي كنترل ريسك، اقدامات پيشگيرانه و يا محتمل‌الوقوع به كمك شاخص‌ها تعريف شده و به برنامه اجرا اضافه مي‌شوند. مديريت ريسك در تمام مراحل چرخه حيات پروژه به كار مي‌رود. فرآيند نظام‌مند تعيين، تحليل و واكنش در برابر ريسك و پايين آوردن ميزان اثرات ريسك‌هاي شناسايي شده به سطحي قابل قبول.هنر و علم شناسايي و تحليل ريسك و واكنش در برابر عوامل ريسک در سراسر حيات پروژه با هدف بهبود نتايج آن.

مديريت ريسك پروژه: Project Risk Management

مديريت ريسك، فرآيند نظام‌مند شناسايي، تحليل و پاسخ به ريسك پروژه است. مديريت ريسك پروژه شامل حداكثر‌كردن احتمال و نتايج رويدادها و حداقل‌كردن احتمال و نتايج رويدادهاي متضاد با اهداف پروژه است. اين بخش شامل فرآيندهاي برنامه‌ريزي مديريت ريسك، شناسايي ريسك، ت

مديريت ريسک پروژه: Project Risk Management

يکي از نه حوزه اطلاعات راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي تشخيص و مديريت ريسک مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.فرآيند شناسايي، ارزيابي، تخصيص و مديريت همه ريسك‌هاي پروژه. مديريت ريسك‌هاي پروژه رويكردي رسمي براي مقابله با فرآيندهاي متضاد با رويكرد اصلي است. ريسك‌ها در همه پروژه‌ها و در هر صنعت يا هر بخش كسب و كار با اندازه و پيچيدگي‌هاي متفاوت وجود دارند.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه كه شامل شناسايي ريسك، كم‌كردن ريسك، توسعه پاسخ به ريسك و كنترل واكنش در برابر ريسك با تلاش براي شناسايي، تحليل و واكنش در برابر ريسك‌هاي پروژه است.كاربرد آخرين دانش (از نظر قضاوت، روش‌ها و ابزارها) براي شناسايي و تخفيف رويدادهاي داراي ريسك در چرخه حيات پروژه به بهترين روش متناسب با اهداف پروژه.فرآيند كاهش ريسك و عدم قطعيت پروژه براي دستيابي به اهداف توسعه.مديريت ريسك، فرآيند سيستماتيك شناسايي، تحليل و پاسخ به ريسك پروژه است. مديريت ريسك پروژه شامل حداكثر‌كردن احتمال و نتايج رويدادها و حداقل‌كردن احتمال و نتايج رويدادهاي متضاد با اهداف پروژه است. اين بخش شامل فرآيندهاي برنامه‌ريزي مديريت ريسك، شناسايي ريسك، تحليل كمي ريسك، تحليل كيفي ريسك، برنامه‌ريزي پاسخ به ريسك و نظارت و كنترل ريسك است.

مديريت زمان پروژه: Project Time Management

يكي از نه حوزه اطلاعات راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از تكميل پروژه در زمان مورد انتظار مي‌باشد. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه.

مديريت زمان پروژه: Project Time Management

يکي از نه حوزه اطلاعات راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از تکميل پروژه در زمان مورد انتظار مي‌باشد. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه؛ شامل تعريف فعاليت، توالي فعاليت‌ها، برآورد مدت زمان فعاليت، توسعه زمان‌بندي و كنترل زمان‌بندي با هدف تكميل پروژه در زمان تعيين شده.

مديريت سامانه‌ها: systems management

يكپارچه‌سازي مديريت پروژه و مهندسي سامانه در فرآيندي يكپارچه كه مختص تضمين يكپارچگي سامانه است. همچنين مراجعه شود به يكپارچگي سامانه و موفقيت پروژه.

مديريت سامانه‌ها: Systems Management

يكپارچه‌سازي مديريت پروژه و مهندسي سامانه در فرآيندي يكپارچه كه مختص تضمين يكپارچگي سامانه است. همچنين مراجعه شود به يكپارچگي سامانه و موفقيت پروژه.

مديريت سيستم: Systems Administration

مديريت شايستگي: competency management

رويكرد و تلاشي در جهت بهبود توانايي گروه در اجراي مسووليت‌هاي محول شده به آن.

مديريت شايستگي: Competency Management

رويکرد و تلاشي در جهت بهبود توانايي گروه در اجراي مسووليت‌هاي محول شده به آن.

مديريت صنعتي: Industrial Management

مديريت عالي: Top Management

مديريت عملكرد: performance management

رويكردي براي بهبود عملكرد با تعيين اهداف و سنجش عملكرد در مقابل معيارها و دستاوردهاي تشويقي.

مديريت عملكرد: Performance Management

رويکردي براي بهبود عملکرد با تعيين اهداف و سنجش عملکرد در مقابل معيارها و دستاوردهاي تشويقي.

مديريت فرآيند: process management

غفلت در توسعه‌، اجرا، سنجش، كنترل و بهبود فرآيند.

مديريت فرآيند: Process Management

غفلت در توسعه‌، اجرا، سنجش، کنترل و بهبود فرآيند.

مديريت فعاليت محور: activity based management (ABM)

دستيابي به اهداف راهبردي و رضايت مشتري به كمك مديريت فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده.

مديريت فعاليت محور: Activity Based Management (ABM)

دستيابي به اهداف راهبردي و رضايت مشتري به كمك مديريت فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده.

مديريت فني كيفيت، اداره فني كيفيت: technical quality administration

فرآيند فني ايجاد برنامه‌اي براي نظارت و كنترل تكميل رضايت‌بخش پروژه. اين برنامه، خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي كه انحراف از الزامات يا مشخصات را تصحيح مي‌كند يا از بروز آن‌ها جلوگيري مي‌كند را در بر مي‌گيرد.

مديريت فني کيفيت، اداره فني کيفيت: Technical Quality Administration

فرآيند فني ايجاد برنامه‌اي براي نظارت و كنترل تكميل رضايت‌بخش پروژه. اين برنامه، خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي كه انحراف از الزامات يا مشخصات را تصحيح مي‌كند يا از بروز آن‌ها جلوگيري مي‌كند را در بر مي‌گيرد.

مديريت كار و كسب: Business Management

مديريت كسب و كار پروژه: project business management

مديريت كسب و كار پروژه به طور عادي هزينه‌، برنامه زمان‌بندي، قانون، پيمان‌ها، پيمان فرعي، نيروي انساني، ايمني و امنيت را مديريت مي‌كند. به منظور حفظ تجانس مبناي فني، تجاري و بودجه، مديريت كسب و كار به صورت نزديك با مهندسي سامانه كار مي‌كند.

مديريت كسب و كار پروژه: Project Business Management

مديريت كسب و كار پروژه به طور عادي هزينه‌، برنامه زمان‌بندي، قانون، پيمان‌ها، پيمان فرعي، نيروي انساني، ايمني و امنيت را مديريت مي‌کند. به منظور حفظ تجانس مبناي فني، تجاري و بودجه، مديريت كسب و كار به صورت نزديک با مهندسي سامانه کار مي‌کند.

مديريت كسب، مديريت دست‌يابي: acquisition management

انجام هماهنگي براي به دست آوردن محصولات و خدمات.

مديريت كيفيت: quality management

جنبه‌اي از عملكرد كلي مديريت كه خط مشي كيفيت را تعيين كرده و به‌كار مي‌گيرد.

مديريت كيفيت: Quality Management

جنبه‌اي از عملکرد کلي مديريت که خط مشي كيفيت را تعيين كرده و به‌کار مي‌گيرد.

مديريت كيفيت جامع، مديريت كيفيت فراگير: total quality management (TQM)

رويكردي براي دستيابي به كيفيت پيش‌بيني‌شده، با اين ديد كه تمام همكاران، مشترياني هستند كه بايد راضي باشند و تمام فرآيندهاي كاري نيازمند بهبود مداوم هستند. مديريت جامع كيفيت بر اساس كار دكتر دِمينگ پايه‌گذاري شده است كه مفاهيم پايه‌اي آن عبارتند از: درك الز

مديريت كيفيت پروژه: Project Quality Management

يكي از نه حوزه اطلاعات راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از برآورده شدن نيازها توسط پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه.

مديريت لجستيك: Logistics Management

مديريت ماتريسي (جدولي): matrix management

تركيب سازماني كه در آن مسووليت عملكرد پروژه به مدير پروژه واگذار مي‌شود ولي كار واقعي پروژه توسط بخش‌هاي وظيفه‌اي انجام مي‌شود. نقش مدير پروژه تعيين محدوده، تصويب كار، زمان‌بندي و بودجه‌بندي است. نقش مدير وظيفه‌اي تخصيص افراد براي انجام كار و نظارت بر چگون

مديريت ماتريسي (جدولي): Matrix Management

رويکرد سازماني همكارانه که با توجه به آن دفتر پروژه مشخص مي‌کند «چه چيزي و چه موقع مورد نياز است» و سازمان‌هاي وظيفه‌اي مشخص مي‌کنند «چگونه بايد کاري را انجام داد» و کار مورد نياز را انجام مي‌دهند. مدير پروژه معمولاً با استفاده از سرمايه پروژه، خدمات مورد نياز را خريداري مي‌کند.ترکيب سازماني كه در آن مسووليت عملکرد پروژه به مدير پروژه واگذار مي‌شود ولي كار واقعي پروژه توسط بخش‌هاي وظيفه‌اي انجام مي‌شود. نقش مدير پروژه تعيين محدوده، تصويب كار، زمان‌بندي و بودجه‌بندي است. نقش مدير وظيفه‌اي تخصيص افراد براي انجام كار و نظارت بر چگونگي انجام كار است.

مديريت مالي: Financial Management

مديريت مالي: financial management

همگام‌سازي مداوم درآمد و مخارج سازمان يا پروژه.

مديريت مالي: Financial Management

همگام‌سازي مداوم درآمد و مخارج سازمان يا پروژه.

مديريت مبنا: baseline management

بازنگري و تاييد مبناي استنتاجي با توجه به دروازه‌هاي كنترلي از پيش توصيف شده و بازنگري رسمي و تاييد تغييرات در مبناي تاييد شده.

مديريت مبنا: Baseline Management

بازنگري و تاييد مبناي استنتاجي با توجه به دروازه‌هاي کنترلي از پيش توصيف شده و بازنگري رسمي و تاييد تغييرات در مبناي تاييد شده.

مديريت محدوده پروژه: Project Scope Management

يكي از نه حوزه‌ اطلاعات راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي كنترل كار پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه

مديريت محدوده پروژه: scope management

كاركرد كنترل پروژه از نظر مقاصد و اهداف آن از طريق فرآيندهاي توسعه مفهومي، تعريف كامل يا بيانيه محدوده، اجرا و اختتام.

مديريت محدوده پروژه: Project Scope Management

يکي از نه حوزه‌ اطلاعات راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي کنترل کار پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه كه شامل آغاز، برنامه‌ريزي محدوده، تعريف محدوده، اعتبارسنجي محدوده و كنترل تغيير محدوده شده و تلاش مي‌كند تا از تكميل تمام كارهاي ضروري مورد نياز براي پروژه اطمينان حاصل كند.

مديريت محدوده پروژه: Scope Management

كاركرد توسعه، مديريت و توليد محدوده پروژه از اهداف و مقاصد مشخص با تعريف صريح، با هدف برآوردن الزامات مورد نظر در دستاورد.كاركرد توسعه و نگهداري محدوده پروژه.كاركرد كنترل پروژه از نظر مقاصد و اهداف آن از طريق فرآيندهاي توسعه مفهومي، تعريف كامل يا بيانيه محدوده، اجرا و اختتام.فرآيند اولويت‌بندي و مستندسازي مجموعه‌اي از الزامات كه بر اساس منابع و زمان در دست در چرخه‌اي خاص بايد اجرا شود. اين فرآيند هنگام رخ‌دادن تغييرات در طول چرخه حيات پروژه ادامه مي‌يابد. همچنين مراجعه شود به مديريت تغيير.

مديريت منابع انساني: Human Resource Management

مديريت منابع انساني: Human Management

مديريت منابع انساني: human resource management

هدايت و هماهنگي منابع انساني در طول حيات پروژه، با بكارگيري هنر و علم دانش رفتاري و اداري براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين‌شده پروژه از لحاظ محدوده، هزينه، زمان، كيفيت و رضايت اعضا.

مديريت منابع انساني: Human Resource Management

هدايت و هماهنگي منابع انساني در طول حيات پروژه، با بكارگيري هنر و علم دانش رفتاري و اداري براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين‌شده پروژه از لحاظ محدوده، هزينه، زمان، كيفيت و رضايت اعضا.

مديريت منابع انساني پروژه: Project Human Resource Management

زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه كه شامل فرآيندهاي مورد نياز براي موثرترين استفاده از افراد مشغول به كار در پروژه است. مديريت منابع انساني پروژه شامل برنامه‌ريزي سازماني، استخدام نيروي انساني و تشكيل گروه مي‌شود.

مديريت منابع انساني پروژه: Project Human Resource Management

يکي از نه حوزه راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از کارايي افراد مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه كه شامل فرآيندهاي مورد نياز براي موثرترين استفاده از افراد مشغول به كار در پروژه است. مديريت منابع انساني پروژه شامل برنامه‌ريزي سازماني، استخدام نيروي انساني و تشكيل گروه مي‌شود.

مديريت مواد: materials management

فرآيند لجستيك براي سفارش، ذخيره و جابجايي مواد.

مديريت مواد: Materials Management

فرآيند لجستيك براي سفارش، ذخيره و جابجايي مواد.

مديريت موثر: proactive management

اقدام براي اطمينان از اينكه حوادث آينده همان‌طور كه برنامه‌ريزي شده‌اند رخ مي‌دهند.

مديريت موثر: Proactive Management

اقدام براي اطمينان از اينکه حوادث آينده همان‌طور که برنامه‌ريزي شده‌اند رخ مي‌دهند.

مديريت مورد، مديريت نتيجه‌گرا: issue management

مديريت مواردي كه به دليل بحث، عدم‌قطعيت، كمبود اطلاعات يا كمبود اختيارات بدون حل باقي مانده‌اند.

مديريت مورد، مديريت نتيجه‌گرا: Issue Management

مديريت مواردي كه به دليل بحث، عدم‌قطعيت، كمبود اطلاعات يا كمبود اختيارات بدون حل باقي مانده‌اند.

مديريت ناوگان: Fleet Management

مديريت نقدينگي: Cash Management

مديريت هزينه: cost management

كنترل مالي اثربخشي پروژه به كمك ارزيابي، برآورد، بودجه‌بندي، نظارت، تحليل، پيش‌بيني و گزارش‌گيري اطلاعات هزينه

مديريت هزينه: Cost Management

كنترل مالي اثربخشي پروژه به كمك ارزيابي، برآورد، بودجه‌بندي، نظارت، تحليل، پيش‌بيني و گزارش‌گيري اطلاعات هزينه.وظيفه كنترل مالي اثربخش پروژه طي چرخه حيات آن.وظيفه كنترل مالي اثربخش پروژه در طي فرآيندهاي ارزيابي، برآورد، بودجه‌بندي، نظارت، تحليل، پيش‌بيني و گزارش‌گيري اطلاعات هزينه.

مديريت هزينه پروژه: Project Cost Management

فرآيند واگذاري مسووليت انجام كار به طراحان و مجريان با بودجه از پيش تعيين‌شده. در انتها، هزينه‌هاي پروژه جمع‌آوري و گزارش شده به‌طوري‌كه مي‌توان اين مقادير واقعي را با مقادير بودجه‌شده مقايسه كرد و تصميمات فني در مورد پروژه گرفت. دو اصل ساده و ضروري فرآيند

مديريت هزينه پروژه: Project Cost Management

يکي از نه حوزه راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از تکميل پروژه با بودجه تعيين شده مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.فرآيند واگذاري مسووليت انجام كار به طراحان و مجريان با بودجه از پيش تعيين‌شده. در انتها، هزينه‌هاي پروژه جمع‌آوري و گزارش شده به‌طوري‌كه مي‌توان اين مقادير واقعي را با مقادير بودجه‌شده مقايسه كرد و تصميمات فني در مورد پروژه گرفت. دو اصل ساده و ضروري فرآيند كه بايد به درستي درك شوند عبارتند از اينكه، بايد پايه‌اي براي مقايسه وجود داشته باشد و تنها هزينه‌هاي آينده را مي‌توان كنترل نمود.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه كه شامل برنامه‌ريزي منابع، تخمين، كنترل و بودجه‌بندي هزينه با تلاش براي تكميل پروژه با بودجه پذيرفته شده است.

مديريت واكنشي: reactive management

عكس‌العمل نشان‌دادن در مقابل نشانه‌هاي مشكل براي جلوگيري از نتايج قريب‌الوقوع. اضافه‌كاري يا استفاده از كمك كارشناس، ‌نمونه‌هايي از اين مورد هستند.

مديريت واكنشي: Reactive Management

عكس‌العمل نشان‌دادن در مقابل نشانه‌هاي مشكل براي جلوگيري از نتايج قريب‌الوقوع. اضافه‌كاري يا استفاده از كمك كارشناس، ‌نمونه‌هايي از اين مورد هستند.

مديريت يكپارچه‌سازي پروژه: Project Integration Management

يكي از نه حوزه اطلاعاتي راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از هماهنگي عوامل پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه.

مديريت يکپارچه‌سازي پروژه: Project Integration Management

يکي از نه حوزه اطلاعاتي راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از هماهنگي عوامل پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.

مديريت پروژه: project management

به‌كارگيري دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تكنيك‌ها در فعاليت‌هاي پروژه به منظور برآورده كردن يا فراتر رفتن از نيازها يا انتظارات ذي‌نفعان پروژه.

مديريت پروژه: Project Management

فرآيند برنامه‌ريزي، به‌کارگيري و کنترل استفاده از سرمايه‌ها، کارکنان و منابع فيزيکي به منظور دستيابي به نتيجه‌اي مشخص.به‌کارگيري دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنيک‌ها در فعاليت‌هاي پروژه به منظور برآورده کردن يا فراتر رفتن از نيازها يا انتظارات ذي‌نفعان پروژه.

مديريت پروژه بنگاه: enterprise project management (EPM)

به‌ كارگيري قوانين مديريت پروژه در تمامي فعاليت‌هاي بنگاه

مديريت پروژه بنگاه: Enterprise Project Management (EPM)

به‌ کارگيري قوانين مديريت پروژه در تمامي فعاليت‌هاي بنگاه

مديريت پيكره‌بندي: configuration management

ساز و كار مديريتي كه جهت‌دهي‌هاي فني و اداري را براي توسعه، توليد و پشتيباني چرخه حيات يك عنصر پيكره‌بندي بكار مي‌گيرد. اين ترتيب براي موارد و خدمات سخت‌افزاري، نرم‌‌افزاري، فرآيندي و مستندات فني مرتبط با آن‌ها كاربرد دارد. مديريت پيكره‌بندي بخشي يكپارچه ا

مديريت پيكره‌بندي مبنا: baseline configuration management

مراجعه شود به مديريت پيكره‌بندي

مديريت پيکره‌بندي: Configuration Management

فرآيندي براي تعريف و تأييد مبناهاي فني، بودجه و کسب و کار پروژه، کنترل تغييرات ايجاد شده در مبناهاي تأييدشده، ثبت و بيان تغيير و وضعيت آن و مميزي عملکرد واقعي براي تأييد تطابق با مبناها.فعاليت‌هاي فني و اداري كه با خلق، نگهداري و كنترل تغييرات پيكره‌بندي در طول حيات محصول سر و كار دارد.ساز و كار مديريتي كه جهت‌دهي‌هاي فني و اداري را براي توسعه، توليد و پشتيباني چرخه حيات يك عنصر پيكره‌بندي بكار مي‌گيرد. اين ترتيب براي موارد و خدمات سخت‌افزاري، نرم‌‌افزاري، فرآيندي و مستندات فني مرتبط با آن‌ها كاربرد دارد. مديريت پيكره‌بندي بخشي يكپارچه از مديريت چرخه حيات است.مديريت روش‌هاي بكار رفته در كنترل نرم‌افزار و سخت‌افزار‌هاي توسعه داده شده. مديريت پيكره‌بندي و كنترل تغيير معمولا به جاي هم استفاده مي‌شوند.فرآيند تعريف عناصر پيكره‌بندي يك سامانه، كنترل ترخيص و تغيير اين عناصر در پروژه، ثبت و گزارش‌دهي وضعيت عناصر پيكره‌بندي و تعيين اعتبار تكميل عناصر پيكره‌بنديفرآيند اطمينان از اينكه پروژه هر آنچه فرض شده؛ مانند محصول فيزيكي و دارايي، محصولات كيفي، مستندات، دستاوردها و غيره؛ را تحويل داده به طوري كه از يكپارچگي دستاوردها اطمينان حاصل شده است. اين مورد بيشتر با مديريت وضعيت تغييرات مصوب و معلق در مورد دستاوردهاي پروژه و مديريت اطلاعاتي كه وضعيت پيكره‌بندي را تعريف مي‌كند سر و كار دارد. مديريت پيكره‌بندي، ارتباط نزديكي با كنترل تغيير دارد.ترتيبي كه به طور معمول به وسيله ابزارهاي نرم‌افزاري پشتيباني شده و به مدير، امكان كنترل دقيق دارايي‌ها (براي مثال محصول پروژه)، برنامه‌ريزي كلي، شناسايي، كنترل، حسابداري وضعيت و تاييد محصولات را مي‌دهد.

مديريت پيکره‌بندي مبنا: Baseline Configuration Management

مراجعه شود به مديريت پيکره‌بندي

مديريت کسب، مديريت دست‌يابي: Acquisition Management

انجام هماهنگي براي به دست آوردن محصولات و خدمات.

مديريت کيفيت جامع، مديريت کيفيت فراگير: Total Quality Management (TQM)

رويكردي براي دستيابي به كيفيت پيش‌بيني‌شده، با اين ديد كه تمام همكاران، مشترياني هستند كه بايد راضي باشند و تمام فرآيندهاي كاري نيازمند بهبود مداوم هستند. مديريت جامع كيفيت بر اساس كار دكتر دِمينگ پايه‌گذاري شده است كه مفاهيم پايه‌اي آن عبارتند از: درك الزامات محصول، ارزيابي محصول در مقايسه با الزامات، تضمين اينكه تمام اعضاي سازمان، الزامات و فرآيند توسعه‌اي كه به آن‌ها مربوط است را درك كرده‌اند و بهبود مداوم و هميشگي فرآيند.سازماندهي يكپارچه و منسجم تمامي فعاليت‌ها و فرآيندهاي كاري سازمان براي رسيدن به بهبود مداوم محصولات و فرآيندهاي سازمان.

مديريت کيفيت پروژه: Project Quality Management

يکي از نه حوزه اطلاعات راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه. اين حوزه شامل فرآيندهايي براي اطمينان از برآورده شدن نيازها توسط پروژه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه.زيرمجموعه‌اي از مديريت پروژه، شامل برنامه‌ريزي كيفيت، تضمين كيفيت و كنترل كيفيت با تلاش براي برآوردن نيازها و اهداف پروژه.

مديريت گذرا: glance management

توانايي خبرگان در داشتن نگاهي گذرا به موقعيت‌ها در حيطه تخصصشان و تشخيص فوري فرآيندها، شيوه‌ها و نتايج نامناسب.

مديريت گذرا: Glance Management

فن مديريتي براي حفظ هوشياري در فعاليت‌ها، مسائل و موقعيت‌هاي مربوط به پروژه. مديريت بر اساس قدم زدن يکي از انواع مديريت گذرا است. توانايي خبرگان در داشتن نگاهي گذرا به موقعيت‌ها در حيطه تخصصشان و تشخيص فوري فرآيندها، شيوه‌ها و نتايج نامناسب.

مديريت‌ داده‌ها: Data Management

مديريت‌ سيستم‌: System Mangement

مديريت‌ مدارك‌: Record Management

مديريت‌ پايگاه‌ داده‌ها: Data Base Management

مديريت‌ پرونده‌ ها: File Management

مديريت‌، كاگرداني‌: Stage Direction

مديريت‌، مسئوليت‌، خانه‌ داري‌، خانواده‌: Menage

مديون‌، بدهكار، ستون‌ بدهكار: Debtor

مديون‌، مرهون‌، زير بار منت‌: Beholden

مدیران: Managers

مدیریت: Management

مدیریت تغییرات : Change Management

   اتخاذ رويکرد نظام‌مند در اجراي مراحل (فرايندها و رويه‌هاي) مورد توافق تا تضمين شود که تغييرات مطابقِ برنامه، به‌طور منظم و بر طبق پيش‌بينيها اجرا ميشوند. مديريت تغييرات ممکن است معرفي ارزش‌هاي جديد، ‌ترويج نگرش‌هاي جديد، پذيرش هنجارهاي جديد، و ايجاد رفتارهاي مطلوب را دربر گيرد. علاوه بر اين، مديريت تغييراتْ حصول توافق درميان کارمندان را شامل ميشود و ممکن است به رابطه‌سازي با ذينفعان و مشتريان، بسط يابد. مديريت تغييرات ابعاد گوناگوني دارد. يک بعد آن حمايت مالي را دربر ميگيرد که سرمايه‌گذاران و ذينفعان کليدي را در فرايند مديريت تغييرات به‌کار ميگيرد. بعد ديگر آن، انعطاف‌پذيري شخصي يا توانايي تطبيق با تغييرات را شامل ميشود.

مدیریت حقوق دیجیتالی : Digital Rights Management

   فن‌آوريهايي که به‌وسيلهي ناشران (مالکان کپيرايت) مورد استفاده قرار ميگيرد تا استفاده و دسترسي به داده‌هاي ديجيتالي را کنترل کرده و محدوديت‌هاي مرتبط با آثار ديجيتاليِ خاص را اداره نمايد.

مدیریت دارائی‌های دیجیتالی : Digital Asset Management

       جمع‌آوري، فهرست کردن، ذخيره‌سازي و توزيع محتواي ديجيتالي.

مدیریت سرمایه انسانی : Human Capital Management

       سرمايه‌گذاري يک سازمان بر روي کارمندانش و تمرکز بر افزايش بهره‌وري کارمندان.

مدیریت سرکشی‌محور : Management by Walking Around

       يک تکنيک مديريتي که مشاهده و نظارتِ فيزيکي را دربر ميگيرد تا تضمين شود که تقاضاها به‌درستي دنبال ميشوند.

مدیریت محتوای سازمان : Enterprise Content Management

   مؤلفه‌اي از زيرساختِ اطلاعات است که به مديريت اطلاعات ديجيتالي کمک ميرساند. اين نوع مديريت، به‌صورت خودکار اطلاعات را پيدا کرده و اهيمت آن‌ها را مورد سنجش قرار ميدهد. مديريت هوش‌مند اطلاعات، هزينه‌ها را کاهش داده، ريسک‌ها را تقليل ميدهد و استفاده‌هاي جديدي براي اطلاعات ايجاد مينمايد.

مدیریت کیفیت فراگیر : Total Quality Management

       يک رويکرد مديريتي که تلاش ميکند طرح، فرايند يا رويهي بهبودِ کيفيت را در يک سازمان پياده‌سازي نمايد.

مذاكرات پيمان: contract negotiations

فرآيند مذاكره خريدار و فروشنده و اصلاح وضعيت توافقات از طريق ارائه پيشنهادات و و تعديل آن‌ها، به منظور رسيدن به توافق دوجانبه در مورد محتواي پيمان.

مذاكرات‌ دسته‌ جمعي‌ كارمندان‌ با كارفرما: Collective Bargaining

مذاكرات‌ پنهاني‌ وزير جلي‌ داشتن‌، رشوه‌ دادن‌، مداخله‌ , وفضولي‌ كردن‌، ناخنك‌ مردن‌: Tamper

مذاكره: negotiation

هنر كسب آنچه از يك تبادل مي‌خواهيد، رها كردن همه بخش‌هاي ديگر موجود

مذاكره: Negotiation

فرآيند چانه‌زني بين دو يا تعداد بيشتري دسته که با هدف دستيابي به توافقات مورد قبول همه طرفين انجام مي‌گيرد.فرآيندي كه بر اساس آن دو يا چند فرد ناسازگار سعي مي‌كنند با اصلاح موقعيت اوليه خود يا با توسعه پيشنهادهاي جديد، به توافق برسند.هنر كسب آنچه از يك تبادل مي‌خواهيد، رها كردن همه بخش‌هاي ديگر موجود. بحثي كه بين خريدار و فروشنده در ارتباط با موضوع مورد اختلاف انجام مي‌شود، به اين اميد که منجر به توافقي دو طرفه و حل اختلاف شود.

مذاكره‌: Negotiation

مذاكره‌ مجدد: Renegotiation

مذاكره‌ وبازار گرمي‌ براي‌ فروش‌: Sales Talk

مذاکرات پيمان: Contract Negotiations

فرآيند مذاكره خريدار و فروشنده و اصلاح وضعيت توافقات از طريق ارائه پيشنهادات و و تعديل آن‌ها، به منظور رسيدن به توافق دوجانبه در مورد محتواي پيمان.

مذبور، فوق‌الذكر: Aforementioned

مذبور، فوق‌الذكر: Aforesaid

مذكر كردن‌، شخصيت‌ مردانه‌ در زني‌ بوجود اوردن‌: Masculinize

مذكور، درپيش‌، سابقا ناميده‌ شده‌: Forenamed

مذهبي‌ و خرده‌ گير، ايرادي‌: Wowser

مذهبي‌، راهبه‌، تارك‌ دنيا، روحاني‌، ديندار: Religious

مذهب‌ بودا: Buddhism

مرئوس: Subordinate

مراجعه‌ به‌ جدول‌: Table Look Up

مراجعه‌ كردني‌: Referable

مراجعه‌ كردن‌، فرستادن‌، بازگشت‌ دادن‌، رجوع‌ كردن‌ به منتسب‌ كردن‌، منسوب‌ داشتن‌، عط‌ف‌ كردن‌ به‌: Refer

مراجعه‌ متقابل‌، مراجعه‌ از فهرستي‌ به‌ فهرست‌ ديگر: Cross Reference

مراجعه‌، رجوع‌، اشاره‌: Referral

مراجعه‌، نگاه‌ كردن‌، مراجعه‌اي‌: Look Up

مراسمي‌ را بجا اوردن‌، اداره‌ كردن‌، بعنوان‌ داور , مسابقات‌ را اداره‌ كردن‌: Officiate

مراسم‌ تدفين‌ يا سوزاندن‌ اماده‌ميكنند مرده‌ شوي‌ خانه‌، محلي‌ كه‌ دران‌ مرده‌ را جهت‌ انجام‌ ,: Funeral Home

مراسم‌ تعميد ونامگذاري‌ بچه‌: Christening

مراسم‌ عشاءرباني‌ كه‌ با نان‌ وشراب‌ برگزار ميشود: Blessed Sacrament

مراعات‌ اصول‌ بهداشت‌، بهسازي‌، سيستم‌ تخليه‌ فاضل‌ اب‌: Sanitation

مراعات‌ كننده‌، مراقب‌، هوشيار: Observant

مراعات‌ وزن‌ شعري‌، نواخت‌ داري‌، پر نواختي‌: Rhythmicity

مرافعه‌، دعوي‌، دادخواهي‌، ط‌رح‌ دعوي‌ در دادگاه‌: Lawsuit

مراقبت‌، ديدباني‌، جاسوسي‌: Espial

مراقبت‌، رعايت‌، مراعات‌، قوه‌ مشاهده‌، مط‌العات مشاهده‌، رصد كردن‌: Ovservation

مراقب‌ بودن‌، مواظ‌ب‌: Watch Out

مراقب‌ بودن‌، مواظ‌ب‌ بودن‌، توجه‌ داشتن‌ به‌: Look After

مراقب‌، ديده‌بان‌، ديدگاه‌، چشم‌ انداز، دورنما، ديد مراقبت‌، عمل‌ پاييدن‌، نظ‌ريه‌: Lookout

مراقب‌، هوشيار: Oper Eyed

مراقب‌، هوشيار، گوش‌ بزنگ‌، بيدار، حساس‌: Vigilant

مراقب‌، گوش‌ بزنگ‌: Quivive

مراكشي‌: Moroccan

مراكش‌، كشور مغرب‌: Morocco

مرباي‌ نارنج‌، مرباي‌ به‌، لرزانك‌: Marmalade

مربع‌ سازي‌، يك‌ چهارم‌، ربع‌، (نج.) تربيع‌: Quadrature

مربع‌، مجذور، چهارگوش‌، گوشه‌دار، مجذور كردن‌: Square

مربع‌، چهار گوشه‌: Quadrangular

مربوط‌ بارايش‌ وتزئين‌ درختان‌، درخت‌ ارايي‌: Topiary

مربوط‌ باندازه‌ گيري‌ عمق‌، وابسته‌ به‌ ژرفاسنجي‌: Bathymetric

مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌، مربوط‌ به‌ خدا سالاري‌: Theocratic

مربوط‌ بخاكشناسي‌: Agrologic

مربوط‌ بخوشي‌ ولذت‌: Hedonic

مربوط‌ بدايي‌، مانند دايي‌، (به‌ شوخي‌) ط‌رف‌، مرتهن‌ , ياگروگير: Avuncular

مربوط‌ بدرياي‌ اژه‌، اژه‌: Aegean

مربوط‌ بدندانهاي‌ اسياب‌ كوچك‌، دندان‌ اسياب‌ كوچك‌: Premolar

مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌: Jacobean

مربوط‌ بدوره‌ قبل‌ از علوم‌ جديد: Prescientific

مربوط‌ بشنوايي‌ يا سامعه‌، مربوط‌ به‌ مميزي‌ و حسابداري‌: Auditory

مربوط‌ به‌ اب‌ وهوا: Climatic

مربوط‌ به‌ اب‌ وهوا شناسي‌: Climatological

مربوط‌ به‌ اتم‌، مربوط‌ به‌ جزء لايتجزي‌: Atomistic

مربوط‌ به‌ اخائيه‌، اهل‌ شهر اخائيه‌ در يونان‌ باستان‌: Achaean

مربوط‌ به‌ اخائيه‌، اهل‌ شهر اخائيه‌ در يونان‌ باستان‌: Achaian

مربوط‌ به‌ ادم‌ خواري‌، تغذيه‌ كننده‌ از گوشت‌ انسان‌: Anthropophagous

مربوط‌ به‌ اسب‌ سواري‌، اسب‌ سوار، چابك‌ سوار: Equestrian

مربوط‌ به‌ استادي‌: Professorate

مربوط‌ به‌ اشپزخانه‌، اشپخانه‌اي‌، پختني‌: Culinary

مربوط‌ به‌ اغاز يا مقدمه‌: Exordial

مربوط‌ به‌ اقيانوس‌ شناسي‌: Oceanographic

مربوط‌ به‌ الت‌ تناسلي‌: Genitalic

مربوط‌ به‌ الكتريسيته‌ القايي‌: Magnetoelectric

مربوط‌ به‌ امازونها، شير زن‌: Amazonian

مربوط‌ به‌ امراض‌ كودكان‌: Pediatric

مربوط‌ به‌ انديشه‌ وتفكر: Cogitative

مربوط‌ به‌ انسان‌ گريزي‌: Misanthropic

مربوط‌ به‌ اينده‌، موثر دراينده‌: Prospective

مربوط‌ به‌ اينده‌، پيشرو: Futuristic

مربوط‌ به‌ اپرا: Operatic

مربوط‌ به‌ بارون‌، باروني‌: Baronial

مربوط‌ به‌ بايگاني‌: Archival

مربوط‌ به‌ بت‌ پرستي‌ و كفر: Idolatrous

مربوط‌ به‌ بدوره‌ ملكه‌ اليزابت‌: Elizabethan

مربوط‌ به‌ برنامه‌ تحصيلي‌: Curricular

مربوط‌ به‌ بز، بشكل‌ بز: Caprine

مربوط‌ به‌ بشر: Hominoid

مربوط‌ به‌ بودجه‌: Budgetary

مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد: Laudative

مربوط‌ به‌ تحسين‌ وتمجيد: Laudatory

مربوط‌ به‌ ترتيب‌ كتب‌: Bibliotic

مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌: Precipitative

مربوط‌ به‌ تغييرات‌ سط‌ح‌ دريا در سرتاسر جهان‌: Eustatic

مربوط‌ به‌ تقسيم‌ بندي‌ بزرگ‌ پستانداران‌: Eutherian

مربوط‌ به‌ تمبر شناسي‌: Philatelic

مربوط‌ به‌ جانوران‌: Faunae

مربوط‌ به‌ جشن‌ ياد بود، يادبودي‌: Commemorative

مربوط‌ به‌ جشن‌، تشريفاتي‌، تشريفات‌، اداب‌: Ceremonial

مربوط‌ به‌ جنس‌ نر و ماده‌: Intersexual

مربوط‌ به‌ حساب‌: Arithmeticlal

مربوط‌ به‌ حس‌ شنوايي‌، مسموع‌: Audile

مربوط‌ به‌ خسوف‌ و كسوف‌: Ecliptic

مربوط‌ به‌ خط‌، عمودي‌، اجدادي‌، خط‌ي‌: Lineal

مربوط‌ به‌ خط‌اط‌ي‌: Calligraphic

مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌، مربوط‌ بلباس‌ مردانه‌: Sartorial

مربوط‌ به‌ دانشكده‌، دانشكده‌اي‌: Collegial

مربوط‌ به‌ دانش‌ هوانوردي‌: Aeronautic

مربوط‌ به‌ دانش‌ هوانوردي‌: Aeronautical

مربوط‌ به‌ دراكو مقنن‌ سختگير اتن‌، قوانين‌ حقوقي‌ سخت‌ , وبي‌ رحمانه‌، اژدهايي‌: Draconian

مربوط‌ به‌ درياي‌ عميق‌: Bathyal

مربوط‌ به‌ دستگاههاي‌ خودكار هواپيما: Avionic

مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌، فهرستي‌، سياهه‌اي‌، مفصل‌: Inventorial

مربوط‌ به‌ دفع‌ فضولات‌: Excretory

مربوط‌ به‌ دكتري‌: Dictoral

مربوط‌ به‌ دهكده‌، روستايي‌، دهاتي‌: Villatic

مربوط‌ به‌ دوره‌ بعد از كلاسيك‌: Postclassical

مربوط‌ به‌ دوره‌ ماقبل‌ كامبرين‌: Eozoic

مربوط‌ به‌ دوره‌ نيمه‌ نهايي‌، دوره‌نيمه‌ نهايي‌ نيم‌پاياني‌، نيمه‌ نهايي‌ (درجدول‌ مسابقات‌ حذفي‌): Semifinal

مربوط‌ به‌ ديروز: Yester

مربوط‌ به‌ ديكتاتور: Dictatorial

مربوط‌ به‌ رباط‌ عضلات‌: Ligamentary

مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌: Interdisciplinary

مربوط‌ به‌ ريشه‌ لغات‌: Etymological

مربوط‌ به‌ رژيم‌ غذايي‌: Dietary

مربوط‌ به‌ زمان‌ سلط‌نت‌ ملكه‌ ويكتوريا: Victorian

مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌: Preatomic

مربوط‌ به‌ ساعات‌ دعاياكتاب‌دعا ساعتي‌، ساعت‌ بساعت‌، هر ساعت‌ يكبار، بي‌ دوام‌، زودگذر: Horary

مربوط‌ به‌ سالاد، سبزيهاي‌ مخصوص‌ سالاد: Acetarious

مربوط‌ به‌ سرم‌ شناسي‌: Serologic

مربوط‌ به‌ شراب‌ يا الكل‌: Vinic

مربوط‌ به‌ شعر و نظ‌م‌، مربوط‌ به‌ ايات‌، شعري‌، ايتي‌: Versicular

مربوط‌ به‌ شوخي‌ خركي‌ يا شيط‌نت‌: Prankish

مربوط‌ به‌ شيمي‌ حياتي‌ يا زيست‌ شيمي‌: Biochemical

مربوط‌ به‌ صورت‌ (مثل‌ عصب‌ صورت‌): Facial

مربوط‌ به‌ عقيده‌ و فلسفه‌ء ارسط‌و: Aristotelean

مربوط‌ به‌ عقيده‌ و فلسفه‌ء ارسط‌و: Aristotelian

مربوط‌ به‌ علم‌ العبادات‌: Liturgical

مربوط‌ به‌ عمل‌ سزارين‌ يا شكافتن‌ رحم‌ و دراوردن‌ بچه‌: Caesarian

مربوط‌ به‌ فاكتور ياعامل‌مشترك‌ رياضي‌ حاصلضرب‌ اعداد صحيح‌ مثبت‌، وابسته‌ به‌ عامل‌ ياكارخانه: Factorial

مربوط‌ به‌ فراشي‌: Janitorial

مربوط‌ به‌ فن‌ شناسي‌، تكنولوژيكي‌: Technological

مربوط‌ به‌ فن‌ معماري‌ يا ساختمان‌ اثر ادبي‌: Architectonic

مربوط‌ به‌ فهرست‌ كتب‌: Bibliographic

مربوط‌ به‌ فهرست‌ كتب‌: Bibliographical

مربوط‌ به‌ قبل‌ از تولد، قبل‌ از ولادتي‌: Antenatal

مربوط‌ به‌ قبل‌ از جنگ‌، پيش‌ از جنگ‌: Prewar

مربوط‌ به‌ قتل‌ عام‌: Genocidal

مربوط‌ به‌ قط‌ب‌ جنوب‌، قط‌ب‌ جنوبي‌، قط‌ب‌ جنوب‌: Antarctic

مربوط‌ به‌ كالري‌: Caloric

مربوط‌ به‌ كرموسوم‌ غير جنسي‌، غير جنسي‌: Autosomal

مربوط‌ به‌ كرم‌ حشره‌ يا نوزاد حشره‌، ليسه‌اي‌: Larval

مربوط‌ به‌ كشور ainissybA، اهل‌ حبشه‌: Abyssinian

مربوط‌ به‌ كليساي‌ اسقفي‌ درمسيحيت‌: Episcopal

مربوط‌ به‌ كمال‌ مط‌لوب‌: Optimal

مربوط‌ به‌ كنگره‌: Congressional

مربوط‌ به‌ كپسول‌ ميوه‌ كه‌ از ط‌ول‌ خود شكفته‌ شود: Septicidal

مربوط‌ به‌ لقاح‌ با خود (مثل‌ بعضي‌ از كرمها): Autoerotic

مربوط‌ به‌ لقاح‌ يا باروري‌ گل‌ بوسيله‌ گرده‌ خودش‌: Autogamous

مربوط‌ به‌ مبحث‌ حركت‌ گازها و هوا: Aerodynamic

مربوط‌ به‌ مبحث‌ ساختمان‌ و تشكيلات‌ صخره‌هاي‌ پوسته‌ زمين‌: Geotectonic

مربوط‌ به‌ متن‌ يا نص‌، لفظ‌ي‌، متني‌: Textual

مربوط‌ به‌ متن‌، لفظ‌ي‌، متني‌، متن‌: Textuary

مربوط‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌: Olympic

مربوط‌ به‌ مصونيت‌، وابسته‌به‌ ايمني‌ شناسي‌: Immunologic

مربوط‌ به‌ معدن‌ شناسي‌: Mineralogical

مربوط‌ به‌ معده‌ و روده‌، معدي‌ و روده‌اي‌: Gastrointestinal

مربوط‌ به‌ مقعد، مجاور مقعد: Anal

مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌): Stichomythic

مربوط‌ به‌ ميكرب‌ شناسي‌، وابسته‌ به‌ باكتري‌ شناسي‌: Bacteriologic

مربوط‌ به‌ نجوم‌، منسوب‌ به‌ علم‌ ستاره‌ شناسي‌: Astrological

مربوط‌ به‌ نمايش‌: Histrionic

مربوط‌ به‌ نمايش‌ ملودرام‌: Melodramatic

مربوط‌ به‌ نوك‌ يا راس‌ زاويه‌: Apical

مربوط‌ به‌ نيابت‌ سلط‌نت‌: Viceregal

مربوط‌ به‌ نژاد حام‌: Hamitic

مربوط‌ به‌ همكاري‌، همكاري‌ كننده‌، هم‌ نيروزادي‌: Synergistic

مربوط‌ به‌ هندسه‌ فوق‌ مقياسات‌ فضايي‌: Hypergeometric

مربوط‌ به‌ يونان‌: Hellenic

مربوط‌ به‌ پاك‌ كردن‌ بيني‌، عضو دافع‌ فضولات‌ بدن‌: Emunctory

مربوط‌ به‌ پرواز يا هواپيما: Aero

مربوط‌ به‌ پرورش‌ زنبور عسل‌: Apiarian

مربوط‌ به‌ پرورش‌ و نگهداري‌ زنبور عسل‌: Apicultural

مربوط‌ به‌ پستانداران‌، مربوط‌ به‌ پستان‌: Mammary

مربوط‌ به‌ پوست‌ انداخته‌ شده‌: Exuvial

مربوط‌ به‌ پيري‌: Geriatric

مربوط‌ به‌ چتربازي‌: Paratroop

مربوط‌ به‌ چهار گوش‌، چهار گوش‌، چهار ضلعي‌: Quadrilateral

مربوط‌ به‌ ژئو فيزيك‌: Geophysical

مربوط‌ به‌ گردباد و چرخش‌ باد، گردبادي‌: Vorticose

مربوط‌ به‌ گوش‌ يا سامعه‌، گوشي‌: Aural

مربوط‌ به‌تمدن‌ باستان‌ عصر مفرغ‌ جزيره‌ كرت‌: Minoan

مربوط‌ به‌حكمران‌، وابسته‌به‌فرماندار: Gubernatorial

مربوط‌ به‌كليسا، مذهبي‌: Churchly

مربوط‌ به‌نژاد (انگل‌ هاي‌) انگلستان‌، زبان‌ قوم‌ انگل‌ ها,: Anglian

مربوط‌ بودن‌ به‌: Pertain To

مربوط‌ يا شبيه‌ ط‌رح‌ اصلي‌، نمونه‌ اوليه‌: Archetypal

مربوط‌ يا شبيه‌ ط‌رح‌ اصلي‌، نمونه‌ اوليه‌: Archetypical

مربوط‌، مناسب‌، وابسته‌، مط‌ابق‌، وارد: Relevant

مربوط‌، وابسته‌: Related

مربوط‌، وارد به‌، بجا: Pertinenet

مربوط‌ه‌ به‌ اهنگ‌ صدا: Tonal

مربوط‌ه‌، بترتيب‌ مخصوص‌ خود، نسبي‌: Respective

مربي: Trainer

مربي‌ زن‌: Preceptress

مربي‌ گري‌، اموزگاري‌: Preceptorship

مربي‌گري: coaching

استفاده از يك مربي براي راهنمايي و يا كمك به آموزش افراد ديگر.

مربي‌گري: Coaching

استفاده از يک مربي براي راهنمايي و يا کمک به آموزش افراد ديگر.

مرتاض‌ هندي‌، رهبر مذهبي‌ هندي‌، مرشد: Swami

مرتاض‌، ممسك‌ در خورد و نوش‌ و لذات‌، مخالف‌ استعمال‌ , مشروبات‌ الكلي‌.پرهيزكار، پارسامنش‌: Abstemious

مرتبه پيوند: bond Order

مرتبه‌ دوم‌: Second Order

مرتب‌ كردن‌، كارها را تنظ‌يم‌ كردن‌، سيخ‌ ايستادن‌: Draw Up

مرتب‌، خوب‌، مواظ‌بت‌ شده‌، مهتري‌ شده‌: Well Groomed

مرتب‌، سفارش‌ داده‌ شده‌: Ordered

مرتب‌، منظ‌م‌، داراي‌ صورت‌ كار عملي‌: Businesslike

مرتد شدن‌، از مسلك‌ خود دست‌ كشيدن‌: Tergiversate

مرتد، ط‌فره‌ رو: Tergiversator

مرتعش‌، لزان‌: Shuddery

مرتفع‌ كردن‌، رفع‌ كردن‌، رفع‌ نياز كردن‌: Obviate

مرتكب‌ زناي‌ بعنف‌: Rapist

مرتكب‌ شدن‌، مرتكب‌ كردن‌، مقصر بودن‌: Perpetrate

مرتهن‌، گروگير: Mortgagee

مرثيه‌ خوان‌، روضه‌ خوان‌، مرثيه‌ نويس‌: Threnodist

مرثيه‌، سوگ‌ شعر: Elegy

مرثيه‌، سوگ‌ شعر، شعر عزا: Threnody

مرثيه‌، سوگ‌ نامه‌: Threnode

مرثيه‌اي‌، قصيده‌اي‌: Elegiac

مرجاني‌ رنگ‌، قرمز، مرجان‌ مانند: Coralline

مرجاني‌، جانورمرجاني‌ (aediordyh): Hydroid

مرجان‌، بسد: Coral

مرجح‌، داراي‌ رجحان‌، قابل‌ ترجيح‌، برتر: Preferable

مرجع: Reference

مرحله: Phase

مرحله: Phase

بخشي از چرخه پروژه كه نشان‌دهنده يك رويداد اصلي پروژه مانند تعريف مفاهيم در مرحله تعريف مفاهيم در دوره مطالعه است.

مرحله: Phase

بخشي از چرخه پروژه که نشان‌دهنده يک واقعه اصلي پروژه مانند تعريف مفاهيم در مرحله تعريف مفاهيم در دوره مطالعه است.

مرحله اجرا: execution phase

دوره‌اي در چرخه حيات پروژه كه طي آن كار واقعي خلق دستاوردهاي پروژه، انجام مي‌شود.

مرحله اجرا: Execution Phase

دوره‌اي در چرخه حيات پروژه كه طي آن كار واقعي خلق دستاوردهاي پروژه، انجام مي‌شود.مرحله‌اي از پروژه كه در آن دستيابي به اهداف پروژه و توليد دستاوردهاي پروژه رخ مي‌دهد. گاهي مرحله انجام نيز ناميده مي‌شود.

مرحله اختتام: closeout phase

مراجعه شود به خاتمه پروژه

مرحله اختتام: Closeout Phase

مراجعه شود به خاتمه پروژه

مرحله انتخاب منبع: Source Selection Phase

پنجمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره اجرا. اين مرحله به انتخاب بهترين تأمين‌كننده راه‌حل اختصاص دارد. درخواست براي پيشنهاديه،‌ برنامه انتخاب منبع، پوشه ارزيابي انتخاب منبع، گزارش تصميم‌گيري در مورد انتخاب منبع و پيمان، همگي د

مرحله انتخاب منبع: Source Selection Phase

پنجمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره اجرا. اين مرحله به انتخاب بهترين تأمين‌كننده راه‌حل اختصاص دارد. درخواست براي پيشنهاديه،‌ برنامه انتخاب منبع، پوشه ارزيابي انتخاب منبع، گزارش تصميم‌گيري در مورد انتخاب منبع و پيمان، همگي در اين مرحله آماده مي‌شوند.

مرحله برنامه‌ريزي: planning phase

مراجعه شود به مرحله توسعه.

مرحله برنامه‌ريزي: Planning Phase

مراجعه شود به مرحله توسعه.

مرحله بكارگيري سامانه: system implementation phase

مراجعه شود به مرحله توسعه و مرحله تأييد.

مرحله بكارگيري، مرحله اجرايي: Implementation Phase

مرحله‌اي از پروژه كه راه‌حل انتخابي را به شكل دستاورد تكميل شده توسعه مي‌دهد.

مرحله بكارگيري، مرحله اجرايي: Implementation Phase

مراجعه شود به مرحله توسعه و مرحله تاييد.مرحله‌اي از پروژه كه راه‌حل انتخابي را به شكل دستاورد تكميل شده توسعه مي‌دهد.سومين مرحله از توالي چهارتايي چرخه حيات پروژه كه در طي آن، كار واقعي پروژه براي توليد دستاوردها انجام مي‌شود.

مرحله بلوغ(در چاه): adult stage

مرحله بکارگيري سامانه: System Implementation Phase

مراجعه شود به مرحله توسعه و مرحله تأييد.

مرحله تاييد،‌مرحله صحه‌گذاري: Verification Phase

هفتمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه كه در آن يكپارچه‌سازي سامانه و تأييد روي مي‌دهند. اين مرحله سومين و آخرين مرحله دوره اجرا است. پس از اين مرحله، مرحله توسعه قرار دارد كه با تصويب تمام مستندسازي‌هاي ساخت و برنامه‌هاي تأييد مربوط به آن و پيش‌نوي

مرحله تاييد،‌مرحله صحه‌گذاري: Verification Phase

هفتمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه كه در آن يكپارچه‌سازي سامانه و تأييد روي مي‌دهند. اين مرحله سومين و آخرين مرحله دوره اجرا است. پس از اين مرحله، مرحله توسعه قرار دارد كه با تصويب تمام مستندسازي‌هاي ساخت و برنامه‌هاي تأييد مربوط به آن و پيش‌نويس رويه‌هاي تأييد پايان مي‌يابد.

مرحله تعريف الزامات كاربر: User Requirements Definition Phase

اولين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله، تصويب آغاز پروژه در پاسخ به نياز مشخص كاربر و آغاز فرآيند تأمين مالي است. اين مرحله با اولين تشخيص نياز آغاز مي‌شود و با بازنگري الزامات سامانه و تامين بودجه پايان مي

مرحله تعريف الزامات كاربر: User Requirements Definition Phase

اولين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله، تصويب آغاز پروژه در پاسخ به نياز مشخص كاربر و آغاز فرآيند تأمين مالي است. اين مرحله با اولين تشخيص نياز آغاز مي‌شود و با بازنگري الزامات سامانه و تامين بودجه پايان مي‌يابد. بيانيه الزامات كاربر، پيش‌نويس برنامه كسب سامانه، پيشنهاديه پروژه، برنامه طرح حامي، سند الزامات سامانه، سند مفهوم عمليات كاربر و معيارهاي انتخاب مفهوم در اين مرحله آماده مي‌شوند.

مرحله تعريف مفهوم: Concept Definition Phase

دومين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه پروژه مرجع و دومين مرحله از دوره مطالعه. در اين مرحله مفاهيم جايگزين ارزيابي مي‌شوند و يكي از آن‌ها براي تأييد در دروازه كنترل بازنگري مفهوم سامانه، انتخاب مي‌شود. سند مفهوم سامانه، سند مفهوم عمليات سامانه، برنامه اعتباربخ

مرحله تعريف مفهوم: Concept Definition Phase

دومين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه پروژه مرجع و دومين مرحله از دوره مطالعه. در اين مرحله مفاهيم جايگزين ارزيابي مي‌شوند و يکي از آن‌ها براي تأييد در دروازه کنترل بازنگري مفهوم سامانه، انتخاب مي‌شود. سند مفهوم سامانه، سند مفهوم عمليات سامانه، برنامه اعتباربخشي کاربر و تخمين اجباري و هزينه الزامي به‌روز شده، در اين مرحله ارائه داده مي‌شوند.

مرحله توسعه: Development Phase

ششمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه كه در آن طراحي تمام سطوح سامانه تعريف شده، پيمانكاران فرعي و فروشندگان انتخاب مي‌شوند و سامانه توسعه مي‌يابد. دومين مرحله از دوره اجرا كه پس از مرحله انتخاب منبع و پيش از مرحله تأييد قرار دارد. تمام اسناد طراحي،

مرحله توسعه: Development Phase

ششمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه که در آن طراحي تمام سطوح سامانه تعريف شده، پيمانکاران فرعي و فروشندگان انتخاب مي‌شوند و سامانه توسعه مي‌يابد. دومين مرحله از دوره اجرا كه پس از مرحله انتخاب منبع و پيش از مرحله تأييد قرار دارد. تمام اسناد طراحي، ساخت و كد و رويه‌ها و برنامه‌هاي تأييد مرتبط در اين مرحله آماده مي‌شوند.

مرحله عمليات: operation phase

دوره‌اي كه در آن دستاوردهاي تكميل شده براي اهداف تعيين شده، بكار رفته و نگهداري مي‌شوند.

مرحله عمليات: Operation Phase

دوره‌اي كه در آن دستاوردهاي تكميل شده براي اهداف تعيين شده، بكار رفته و نگهداري مي‌شوند.

مرحله عمليات و نگهداري: Operations and Maintenance Phase

نهمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و دومين مرحله در دوره عملياتي. در اين مرحله سامانه به كار افتاده و براي سود كاربران، عملياتي مي‌شود. رويه‌هاي تصديق سامانه، گزارش تصديق سامانه، گزارش‌هاي نگهداري، گزارش سالانه عمليات، برنامه غيرفعال‌سازي و رويه‌

مرحله عمليات و نگهداري: Operations And Maintenance Phase

نهمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و دومين مرحله در دوره عملياتي. در اين مرحله سامانه به کار افتاده و براي سود کاربران، عملياتي مي‌شود. رويه‌هاي تصديق سامانه، گزارش تصديق سامانه، گزارش‌هاي نگهداري، گزارش سالانه عمليات، برنامه غيرفعال‌سازي و رويه‌هاي غيرفعال‌سازي در اين مرحله توليد مي‌شوند.

مرحله غير فعال سازي، مرحله منفعل‌سازي: Deactivation Phase

دهمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه‌ كه در آن، سامانه غيرفعال شده و كنار گذاشته مي‌شود. مستندات نهايي مربوط به آموخته‌هاي نيز در اين مرحله آماده مي‌شوند.

مرحله غير فعال سازي، مرحله منفعل‌سازي: Deactivation Phase

دهمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه‌ که در آن، سامانه غيرفعال شده و کنار گذاشته مي‌شود. مستندات نهايي مربوط به آموخته‌هاي نيز در اين مرحله آماده مي‌شوند.

مرحله مشخصات سامانه: System Specification Phase

سومين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و سومين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله تأييد مشخصات و برنامه تأييد سامانه است. مشخصات سامانه، مشخصات رابط، جدول قابليت ردگيري الزامات و برنامه تأييد سامانه در اين مرحله تهيه مي‌شوند.

مرحله مشخصات سامانه: System Specification Phase

سومين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و سومين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله تأييد مشخصات و برنامه تأييد سامانه است. مشخصات سامانه، مشخصات رابط، جدول قابليت ردگيري الزامات و برنامه تأييد سامانه در اين مرحله تهيه مي‌شوند.

مرحله مفهوم: Concept Phase

مراجعه شود به مرحله تعريف مفهوم.

مرحله مفهوم: Concept Phase

مراجعه شود به مرحله تعريف مفهوم.

مرحله‌ آماده‌سازي كسب، مرحله‌ آماده‌سازي دست‌يابي: Acquisition Preparation Phase

چهارمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه‌ مرجع پروژه و آخرين مرحله‌ از دوره‌ مطالعه. در اين مرحله آماده‌سازي براي انتخاب بهترين منبع، براي تدارك سامانه انجام مي‌گردد. برنامه كسب سامانه و فهرست شركت‌كنندگان در مناقصه در اين مرحله تهيه و تأييد مي‌شوند. اين مرحله

مرحله‌ آماده‌سازي کسب، مرحله‌ آماده‌سازي دست‌يابي: Acquisition Preparation Phase

چهارمين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه‌ مرجع پروژه و آخرين مرحله‌ از دوره‌ مطالعه. در اين مرحله آماده‌سازي براي انتخاب بهترين منبع، براي تدارك سامانه انجام مي‌گردد. برنامه كسب سامانه و فهرست شرکت‌کنندگان در مناقصه در اين مرحله تهيه و تأييد مي‌شوند. اين مرحله با بازنگري برنامه كسب پايان مي‌گيرد.

مرحله‌ اجرا: Execute Phase

مرحله‌ اوليه‌ تقسيم‌ سلولي‌، پيشگاه‌: Prophase

مرحله‌ تفاضلي‌: Differential Stage

مرحله‌ سير تكاملي‌ ايجاد نباتات‌ در زمين‌: Prisere

مرحله‌ فرضي‌ فكري‌ خالي‌ از افكاروتخيلات‌، فكر ساده‌ , وبدون‌ تصور اط‌فال‌، سپيد لوح‌: Tabula Rasa

مرحله‌ نخست‌، اغاز، ابتداء، منشا: Primordium

مرحله‌ نهايي‌ مسابقات‌، ازمايش‌ نيرو: Showdown

مرحله‌ واكشي‌: Fetch Phase

مرحله‌، صحنه‌: Stage

مرحله‌، فاز: Phase

مرحله‌بندي هدف: target staging

ترتيبي از نماي جامعه هدف در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه مسير بهبود فرآيند كه سازمان بايد دنبال كند را توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي، نماي دستاوردها و نماي هدف.

مرحله‌بندي هدف: Target Staging

ترتيبي از نماي جامعه هدف در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه مسير بهبود فرآيند كه سازمان بايد دنبال كند را توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي، نماي دستاوردها و نماي هدف.

مرخصي: Leave

مرخصي: Vacation

مرخصي بدون حقوق: Leave Without Pay

مرخصي‌ استعلاجي‌: Sick Leave

مرخصي‌ بدون‌ اط‌لاع‌ قبلي‌، جيم‌ شدن‌: French Leave

مرخصي‌ سرباز، حكم‌ مرخصي‌، مرخصي‌ دادن‌ به‌، مرخص‌ كردن‌: Furlough

مرخصي‌ هر هفت‌ سال‌ يكبار: Sabbatical Year

مرد (مثل‌ ريش‌ و صدا) مي‌ شوند هورمون‌ هاي‌ جنسي‌ كه‌ باعث‌ ايجاد صفات‌ ثانويه‌ جنسي‌ در: Androgen

مرد اهنين‌، اتو كش‌، اهن‌كار: Ironer

مرد بومي‌ يا ساكن‌ ورمونت‌ (tnomrev): Green Mountain Boy

مرد تاجر، كشتي‌ تجارتي‌: Merchantman

مرد جنگي‌، كشتي‌ جنگي‌، رزمناو: Man Of War

مرد خانه‌، اهل‌ خانه‌، مستخدم‌ خانه‌: Houseman

مرد دو زنه‌، زني‌ كه‌ دو شوهر دارد: Bigamist

مرد دولتمند دنيادار: Dives

مرد ديوانه‌: Madman

مرد سفيد پوست‌، ارباب‌، خوب‌: Buckra

مرد صفت‌، مرد نما، داراي‌ رفتار مردانه‌، مردانه‌: Mannish

مرد فرانسوي‌: Frenchman

مرد فعال‌ اجتماعي‌ وجهاني‌: Man About Town

مرد قوي‌ ونيرومند: He Man

مرد چند زنه‌، معتقد به‌ تعدد زوجات‌، چندگان‌: Polygamist

مرد، شخص‌، ادم‌، مردكه‌، يارو: Fellow

مردابي‌، باتلاقي‌: Paludal

مرداب‌، باتلاق‌: Morass

مرداب‌، باتلاق‌، در لجن‌ انداختن‌: Quagmire

مرداب‌، باتلاق‌، مردابي‌، باتلاق‌ وار: Marish

مرداب‌، باريكه‌ اب‌، جاي‌ دورافتاده‌: Backwater

مرداب‌، زمين‌ ابگير، سيل‌گير، سياه‌ اب‌: Fen

مرداب‌، سياه‌ اب‌، لجن‌ زار، باتلاق‌: Marsh

مردار خواري‌، علاقه‌ به‌ اجساد: Necrophagia

مردار، لاشه‌، گوشت‌ گنديده‌: Carrion

مردانه‌ وار: Sportsmanly

مردانه‌، داراي‌ نيروي‌ مردي‌، داراي‌ رجوليت‌: Virile

مردانه‌، مردوار: Manwise

مردخاي‌: Mordecai

مردد بودن‌ نوسان‌ كردن‌، تاب‌ خوردن‌، از اين‌ سو به‌ ان‌ سو افتادن: Oscillate

مردد، از روي‌ دودلي‌، از روي‌ بي‌ علاقگي‌: Half Hearted

مردد، ترديد كننده‌: Hesitater

مردد، دو دل‌، ترديد، دودلي‌ داشتن‌: Shilly Shally

مردرند، ادمي‌ كه‌خود را دانا پندارد، نادان‌ دانانما: Wise Guy

مردروحاني‌، كاتوزي‌، روحانيون‌، دين‌ يار: Clergy

مردمان‌ غير سلتي‌ انگليس‌: Pict

مردمان‌ محترم‌ و با تربيت‌، اصالت‌، تربيت‌، ادب‌: Gentry

مردماهي‌ (افسانه‌ يونان‌) مخلوق‌ نيمه‌ ماهي‌ ونيمه‌ مرد: Merman

مردمي‌ سازي‌، انسان‌ پروري‌، متمدن‌ سازي‌: Humanization

مردم‌ ازاد شهر ياقصبه‌، شهرنشينان‌: Burgher

مردم‌ شهري‌: Townsfolk

مردم‌ ط‌بقه‌ پايين‌، عوام‌ الناسي‌: Vulgus

مردم‌ نيمه‌ چادرنشين‌، نيمه‌ بيابان‌ گرد: Seminomad

مردم‌ گريز، انسان‌ گريز: Misanthrope

مردم‌ گريز، گريزان‌ از اجتماع‌، غير اجتماعي‌، گوشه‌ , نشين‌: Unsociable

مردم‌ گريزي‌: Unsociability

مردم‌، گروه‌، قوم‌ وخويش‌، ملت‌: Folk

مردني‌، درحال‌ نزع‌، مردن‌، مرگ‌: Dying

مردن‌ نسوج‌ زنده‌، فساد، بافت‌ مردگي‌، مردگي‌: Necrosis

مردن‌، درگذشتن‌: Pass Away

مردن‌، هلاك‌ شدن‌، تلف‌ شدن‌، نابود كردن‌: Perish

مردن‌، وفات‌ يافتن‌، انتقال‌ دادن‌: Demise

مردها، جنس‌ ذكور: Men

مرده‌ خانه‌، جاي‌ امانت‌ مردگاني‌ كه‌ هويت‌ انها معلوم‌ , نيست‌، بايگاني‌ راكد: Morgue

مرده‌، بي‌ حس‌، منسوخ‌، كهنه‌، مهجور: Dead

مرده‌، عاري‌ از زندگي‌: Lifeless

مرده‌، مرحوم‌: Deceased

مرده‌شوي‌ خانه‌، دفن‌، مرده‌اي‌: Mortuary

مردوار، مردانه‌، جوانمرد: Manly

مردود، فاسد: Reprobatory

مردود، فاسد، بد اخلاق‌، هرزه‌، محروميت‌: Reprobate

مردوديت‌، هرزگي‌، فساد اخلاق‌، تباهي‌: Reprobation

مردي‌ كه‌ از زنش‌ جدا شده‌، مرد بيوه‌: Grass Widower

مردي‌ كه‌ميداند زن‌ او خراب‌ و فاحشه‌ است‌: Wittol

مردي‌، رجوليت‌، ادميت‌ه‌، مردانگي‌، شجاعت‌: Manhood

مردي‌، رجوليت‌، قوه‌ مردي‌، نيرومندي‌: Virility

مرز دار، مرزبان‌: Margrave

مرز نشين‌، سرحد نشين‌: Forntiersman

مرز، خط‌ سرحدي‌: Boundary

مرز، سرحد، خط‌ فاصل‌، مرزي‌، صف‌ جلو لشكر: Frontier

مرسوم‌، مد، باب‌: Alamode

مرسوم‌، مط‌ابق‌ ايين‌ وقاعده‌، پيرو سنت‌ ورسوم‌: Conventional

مرض‌ بزرگ‌ پنداري‌ خويش‌، جنون‌ انجام‌ كارهاي‌ بزرگ‌: Megalomania

مرض‌ بلاهت‌ مغولي‌: Mongolism

مرض‌ خنازير: King's Evil

مرض‌ سر درد، حمله‌ سر درد، ميگرن‌: Migraine

مرض‌ شبكوري‌: Nyctalopia

مرض‌ قلبي‌: Heart Disease

مرض‌ همه‌ گير دامها، امراض‌ فصلي‌ و ناحيه‌اي‌ دامها: Enzootic

مرض‌ پينه‌ خوردگي‌ پوست‌، تصلب‌ پوست‌: Scleroderma

مرض‌ چاقي‌، فربهي‌: Obesity

مرض‌، (ط‌ب‌) نشانه‌ بيماري‌ مط‌ابق‌ نشانه‌ بيماري‌، نماينده‌، حاكي‌، حاكي‌ از علائم‌ ,: Symptomatic

مرض‌، ناخوشي‌، بيماري‌، كسالت‌، شرارت‌، بدي‌: Illness

مرط‌وب‌ ساختن‌ نم‌، رط‌وبت‌، دلمرده‌ كردن‌، حالت‌ خفقان‌ پيدا كردن: Damp

مرط‌وب‌ ساختن‌، نمدار كردن‌: Humidify

مرعوب‌ كردن‌، فاقد عصب‌ كردن‌، دلسرد كردن‌، ضعيف‌ كردن‌: Unnerve

مرغدان‌: Hen Coop

مرغدان‌، مزرعه‌ يا محل‌ پرورش‌ مرغ‌: Hennery

مرغك‌، خشتك‌، بغل‌ دم‌، پشت‌ بند، عقربك‌: Gusset

مرغي‌ شبيه‌ كلاغ‌، ادم‌ كند و تنبل‌، بيدار كردن‌: Daw

مرغ‌ افسانه‌اي‌ منحصر بفرد، عنقا، سمندر: Phoenix

مرغ‌ دراز پا، راه‌ رونده‌ در اب‌: Wader

مرغ‌ شكاري‌، خروس‌ جنگي‌: Game Fowl

مرغ‌ ط‌وق‌ دار، كبوتر ط‌وقي‌: Ringneck

مرغ‌ قفس‌: Cageling

مرغ‌ كرچ‌: Brooding Hen

مرغ‌ مهاجر، شخص‌ مهاجر و خانه‌ بدوش‌: Bird Of Passage

مرغ‌ نغمه‌ سرا، (مج.) خواننده‌ زن‌: Songbird

مرغ‌ وخروس‌، مرغ‌ خانگي‌، ماكيان‌: Poultry

مرغ‌ گير، شكارچي‌ پرندگان‌: Fowler

مرغ‌، ماكيان‌، مرغ‌ خانگي‌: Hen

مرغ‌، ماكيان‌، پرنده‌، پرنده‌ را شكار كردن‌: Fowl

مركبي‌، جوهري‌: Inky

مركب‌: Composite

مركب‌: Compound

مركب‌ از دانه‌هاي‌ جو: Oaten

مركب‌ از سرم‌ وچرك‌، داراي‌ خونابه‌ وچرك‌: Seropurulent

مركب‌ از شبه‌ جانوران‌ بسيار، پرزيوگاني‌: Polyzoic

مركب‌ بودن‌ از، شامل‌ بودن‌، عبارت‌ بودن‌ از: Consist

مركب‌ مغناط‌يسي‌: Magnetic Ink

مركب‌ چين‌: India Ink

مركب‌، جوهر، مركب‌ زدن‌: Ink

مركز: Center

مركز احساس‌، مركز حواس‌، اعضاي‌ حس‌: Sensorium

مركز اطلاعات مديريت: management information center

مكان يا منبعي كه اطلاعات و موقعيت‌هاي پروژه، مانند ساختار شكست كار، نمودار شبكه پروژه، زمان‌بندي اصلي و فهرست ده مشكل اصلي را به منظور فراهم آوردن ديدي وسيع نسبت به سلامت پروژه فراهم مي‌كند.

مركز اطلاعات مديريت: Management Information Center

مکان يا منبعي که اطلاعات و موقعيت‌هاي پروژه، مانند ساختار شکست کار، نمودار شبکه پروژه، زمان‌بندي اصلي و فهرست ده مشکل اصلي را به منظور فراهم آوردن ديدي وسيع نسبت به سلامت پروژه فراهم مي‌كند.

مركز اطلاعات پروژه: project information center

مراجعه شود به مركز اطلاعات مديريت

مركز اطلاعات پروژه: Project Information Center

مراجعه شود به مركز اطلاعات مديريت.

مركز باز پخش‌: Relay Center

مركز بانكها و سرمايه‌داران‌ نيويورك‌: Wall Street

مركز بخشداري‌: County Seat

مركز بدن‌مهره‌داران‌، جسم‌ مركزي‌، جسم‌ مهره‌: Centrum

مركز تجارت‌ شهر، قسمت‌ مركزي‌ شهر: Downtown

مركز داده‌ پردازي‌: Data Processing Center

مركز داده‌ها: Data Center

مركز دوزخ‌، كاخ‌ شيط‌ان‌، دوزخ‌، غوغا: Pandemonium

مركز راه‌گزيني‌: Switching Center

مركز زلزله‌: Epicenter

مركز سكون‌ و بي‌ حركتي‌ (در ماشين‌): Dead Center

مركز شامه‌، مركز بويايي‌ مغز: Rhinencephalon

مركز عصبي‌، (مج.) مركز فرماندهي‌: Nerve Center

مركز عمده‌، مركز اوليه‌: Primary Center

مركز عمليات لجستيك، مركز عمليات پشتيباني: logistics operations center

مركز نظارت بر برنامه‌ريزي و مديريت لجستيك

مركز فرماندهي‌ نظ‌امي‌: Kommandatura

مركز فرماندهي‌، برج‌ نظ‌ارت‌، مركز كار: Head Quarters

مركز كامپيوتر: Computer Center

مركز محاسبات‌: Computing Center

مركز محلي‌: Local Center

مركز منط‌قه‌اي‌: Regional Center

مركز هزينه: Cost Center

مركز هزينه: cost center

سازماني كه هزينه انجام كسب و كار يا اجراي وظيفه پروژه در مقايسه با درآمد ايجاد‌شده را بيان مي‌كند.

مركز هزينه‌ زا: Cost Center

مركز گرايي‌: Centralism

مركز گراي‌، ط‌رفدار تمركز: Centralist

مركز، متركز كردن‌، بكانون‌ اوردن‌، ميزان‌ كردن‌ نقط‌ه‌ تقاط‌ع‌، كانون‌، كانون‌ عدسي‌، فاصله‌ كانوني‌، قط‌ب: Focus

مركزثقل: c.g.

مركزي‌: Central

مركزي‌: Central

مركوب‌، اسب‌ راهوار و رام‌: Palfrey

مركوركروم‌، داروي‌ ضد عفوني‌ قرمز رنگ‌: Mercurochrome

مرمر سبز، مالاكيت‌: Malachite

مرمر كاري‌: Marbling

مرمر نما، مرمرين‌: Marbly

مرمرسفيد، رخام‌ گچي‌: Alabaster

مرمري‌، مرمرنما، ساخته‌ شده‌ از مرمر: Marmoreal

مرمري‌، مرمرنما، ساخته‌ شده‌ از مرمر: Marmorean

مرهمي‌، خنك‌ كننده‌: Balmily

مرهم‌ گذاري‌، معالجه‌ با مالش‌: Iatraliptics

مرهم‌، داراي‌ خاصيت‌ مرهم‌، خنك‌ كننده‌، خوشبو: Balmy

مرهم‌، داراي‌ غشاء ياشامه‌ مومي‌: Cerate

مرواريد كوچك‌ وبي‌ قاعده‌، رنگ‌ كمرنگ‌ مايل‌ بخاكستري‌: Seed Pearl

مرواريد وار، دروار: Pearly

مرواريد گير: Pearler

مرواريد، گل‌ مرواريد، ميكاي‌ مرواريدي‌: Margarite

مروج‌، پيشنهاد دهنده‌، رواج‌ دهنده‌: Propounder

مرور زمان‌، گاه‌گذشت‌: Time Lapse

مرور، بازديد، مرور كردن‌، دوره‌ كردن‌: Review

مرور، تجديد نظ‌ر: Revisal

مرور، نظ‌راجمالي‌: Once Over

مرورگر اينترنتي: Internet Explorer

مريخي‌، اهل‌ كره‌ مريخ‌: Martian

مريزاد، افرين‌، براوو، هورا: Bravo

مريض‌ شكيبا، بردبار، صبور، از روي‌ بردباري‌، پذيرش‌، بيمار: Patient

مريض‌ كردن‌ يا شدن‌، بيمار كردن‌، ناخوش‌ كردن‌: Sicken

مريض‌ مبتلا به‌ ناراحتي‌ عصبي‌ ورواني‌: Psychoneurotic

مريم‌ باكره‌، اسم‌ خاص‌ مونث‌: Mary

مريم‌ باكره‌، مادر عسيي‌: Virgin Mary

مريم‌ پرستي‌، پرستش‌ مريم‌ مادر عيسي‌: Mariolatry

مرکز عمليات لجستيك، مركز عمليات پشتيباني: Logistics Operations Center

مرکز نظارت بر برنامه‌ريزي و مديريت لجستيك.

مرکز هزينه: Cost Center

سازماني که مسوول کل هزينه‌هاي يک کارکرد مشخص مانند طرح، چند جزء يا گروهي از اجزاء سامانه است. سازماني که هزينه انجام کسب و کار يا اجراي وظيفه پروژه در مقايسه با درآمد ايجاد‌شده را بيان مي‌کند.

مرگبار: Deathful

مرگبار: Deathlike

مرگبار، كشنده‌، خونين‌، مخرب‌، انسان‌ فاني‌، فناپذير، از بين‌ رونده‌، مردني‌، مرگ‌ اور، مهلك: Mortal

مرگ‌ اوري‌، كشنده‌ بودن‌: Lethality

مرگ‌ موش‌، (گ‌.ش‌.) گياهان‌ سمي‌ قاتل‌ موش‌: Ratsbane

مرگ‌ موش‌، موش‌ كش‌: Raticide

مرگ‌ ناگهاني‌ (در مسابقات‌) ناگهان‌ باخت‌: Sudden Death

مرگ‌ ومير، تلفات‌: Fatality

مرگ‌، درگذشت‌، فوت‌: Death

مرگ‌، مردن‌، درگذشتن‌: Decease

مرگ‌، وفات‌، مجلس‌ ترحيم‌: Obit

مزاجي‌، خلقي‌، خويي‌: Temperamental

مزاج‌ ميخوارگي‌، اعتياد به‌ نوشيدن‌ الكل‌، تاثير الكل‌ در ,: Alcoholism

مزاج‌، حالت‌، ط‌بيعت‌، خلق‌، فط‌رت‌، سرشت‌: Temperament

مزاحم‌، غمزده‌، مسبب‌ ناراحتي‌، ازار دهنده‌: Worrisome

مزاحم‌، مبتلا به‌ ط‌اعون‌ كننده‌: Plaguer

مزاحم‌، موجب‌ تصديع‌ خاط‌ر، مزاحمت‌: Troubler

مزاحم‌، موجد زحمت‌ ودردسر، اشوبگر: Troublemaker

مزاياي دستمزد براساس حقوق مستقيم: Straight Salary

مزاياي پيشرفته: Advanced Benefits

مزاياي‌ شغلي‌: Fringe Benefit

مزايده‌ مشروع‌، حلال‌، قانوني‌، روا، مجاز، حراج‌، فروش‌ از ط‌ريق‌ ,: Licit

مزخرف‌ گفتن‌، بيهوده‌ گفتن‌: Blether

مزخرف‌، مهمل‌: Fiddle Faddle

مزخرف‌، مهمل‌، جو: Flapdoodle

مزخرف‌، چرند: Nonsensical

مزد بگير: Wage Earner

مزد- حقوق- اجرت: Salary

مزدكافي‌ براي‌ امرار معاش‌: Living Wage

مزدور، اجير: Hireling

مزدور، وظ‌يفه‌خوار، حقوق‌ بگير: Stipendiary

مزدوري‌، شاگردي‌، كارمزد، كارپست‌، كاربيقاعده‌: Journeywork

مزرعه‌ اردوي‌ كار: Poor Farm

مزرعه‌ اشتراكي‌ دركشوراسرائيل‌: Kibbutz

مزرعه‌ اشتراكي‌، كلخوز: Collective Farm

مزرعه‌ دور افتاده‌، بيرون‌ از محيط‌، قسمت‌ خارجي‌ ميدان‌: Outfield

مزرعه‌ ديم‌، ديم‌ كاري‌: Dry Farm

مزرعه‌ يا كارخانه‌ لبنيات‌ سازي‌: Dairy Farm

مزغل‌ داركردن‌، سوراخ‌ برج‌ يا سنگر: Machicolate

مزغل‌ سازي‌: Machicolation

مزمور خواني‌، سرود خواني‌: Psalmody

مزمور خوان‌: Psalmist

مزمور، سرود روحاني‌، سرود، سرود مذهبي‌ خواندن‌: Psalm

مزه‌ دار، خوش‌ ط‌عم‌: Savorer

مزه‌ دهان‌ كسيرا فهميدن‌، ازادانه‌ بيان‌ كردن‌ قدم‌ شماري‌ درهنگام‌ رژه رفتن‌، باصداي‌ بلند صحبت‌ كردن: Sound Off

مزه‌، رغبت‌، ميل‌، خوشمزه‌ كردن‌: Zest

مزه‌مزه‌: Degustation

مزين‌ به‌ ستاره‌، ستاره‌ نشان‌: Star Spangled

مزين‌ ساختن‌ حس‌ تميز، ظ‌رافت‌، نزاكت‌، افتخار، پاداش‌، نزاكت‌ داشتن: Mense

مزين‌ ساختن‌، اراستن‌، مرتب‌ ومنظ‌م‌ ساختن‌: Primp

مسؤول ساخت: Construction Superintendent

مسئله‌ ازمابنده‌: Test Problem

مسئله‌ غامض‌، معماي‌ غير قابل‌ حل‌، وضع‌ دشوار: Dilemma

مسئله‌ محك‌: Benchmark Problebm

مسئله‌ مقابله‌اي‌: Check Problem

مسئله‌، مشكل‌: Problem

مسئله‌، مشكل‌، چيستان‌، معما، موضوع‌: Problem

مسئله‌گرا: Problem Oriented

مسئول - مجري: Executor

مسئول ارشد اجرايي سازمان، مدير عامل: Chief Executive Officer

مسئوليت: Responsibility

مسئوليت هاي وظيفه اي: Functional Responsibilities

مسئوليت‌، عهده‌، ضمانت‌، جوابگويي‌: Responsibility

مسئول‌ جواب‌ گويي‌، شريك‌ جرم‌ (در زنا): Corespondent

مسئول‌ واگن‌، رئيس‌ قط‌ار: Wagon Master

مسئول‌، عهده‌ دار، مسئوليت‌ دار، معتبر، ابرومند: Responsible

مسئول‌، مسئول‌ حساب‌، قابل‌ توضيح‌، جوابگو: Accountable

مسئول‌، مشمول‌: Liable

مسئول‌، ملتزم‌، ضامن‌، جوابگو، پاسخ‌ دار، جواب‌ دار: Answerable

مسابقات‌ قهرماني‌، تشكيل‌ مسابقات‌، مسابقه‌: Tournament

مسابقه‌ ازمايشي‌ دو سرعت‌: Wind Sprint

مسابقه‌ ازمايشي‌، مسابقات‌ قهرماني‌ كريكت‌ انگليس‌ , واستراليا: Test Match

مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌: Langlauf

مسابقه‌ برگشت‌: Rematch

مسابقه‌ دو درحاليكه‌ پاي‌ مسابقه‌ دهنده‌ در كيسه‌ پيچيده‌,: Sack Race

مسابقه‌ دو ماراتون‌، مسابقه‌ دوصحرايي‌: Marathon

مسابقه‌ دويدن‌: Footrace

مسابقه‌ رسمي‌، مسابقه‌ بين‌ باشگاهها: Bonspiel

مسابقه‌ سرعت‌ اسكي‌ بازي‌: Slalom

مسابقه‌ كرجي‌ راني‌، پارچه‌ نخي‌ سفت‌ بافت‌: Regatta

مسابقه‌ مشت‌ زني‌ جايزه‌ دار: Prizefight

مسابقه‌ گاريهاي‌ بچه‌ گانه‌ در سرازيري‌: Soapbox Derby

مسابقه‌ گذار، مسابقه‌ دهنده‌، سريع‌ السير، تندرو: Racer

مسابقه‌، مسابقه‌ دادن‌: Tourney

مسابقه‌، هم‌ چشمي‌، سبقت‌ جويي‌، هم‌ اوري‌: Competition

مسابقه‌اي‌ كه‌ در ان‌ چند نفر برنده‌ مي‌ شوند: Dead Heat

مسابقه‌اي‌، قابل‌ رقابت‌، رقابتي‌، سبقت‌ جو: Competitive

مساحت‌ سنج‌، سط‌ح‌ پيما، پهنه‌ سنج‌: Planimeter

مساحت‌، فضا، ناحيه‌: Area

مساح‌: Squarer

مساعد، سازگار، اميد بخش‌، مط‌لوب‌، خوش‌ اتيه‌، كامياب نرم‌: Towardly

مساعد، مط‌لوب‌: Favorable

مساعدت‌ با بوميان‌، بومي‌ پرستي‌: Nativism

مساعده- پيش پرداخت: Advance Payment

مساعي‌ كردن‌، اشتراك‌ مساعي‌كردن‌، تعاون‌ كردن‌ همياري‌ كردن‌، باهم‌ كار كردن‌، همدستي‌ كردن‌، تشريك‌ ,: Cooperate

مسافت آزاد ميانگين: mean free path

مسافت‌ سنجي‌، چندي‌ سنجي‌ از راه‌ دور: Telemetry

مسافت‌ سنج‌، مسافت‌ نماي‌ تاكسي‌: Taximeter

مسافت‌ سنج‌، چندي‌ سنج‌، بامسافت‌ سنج‌ سنجيدن‌: Telemeter

مسافت‌ مساوي‌، متساوي‌ المسافت‌: Equidistance

مسافر: Farer

مسافر باگاري‌: Trekker

مسافر فضايي‌، فضانورد، اهل‌ كرات‌ ديگر: Spaceman

مسافر كشتي‌ يا وسيله‌ مسافري‌ ديگري‌: Voyager

مسافر مغرب‌، عازم‌: Westbound

مسافر پياده‌، رهنورد، رهرو: Wayfarer

مسافر، رهگذر، عابر، رهرو: Viator

مسافر، پي‌ سپار رهنورد: Traveler

مسافر، پي‌ سپار، رهنورد: Traveller

مسافرت‌ قاچاقي‌ كردن‌ باكشتي‌ وغيره‌، مسافر قاچاق‌: Stow Away

مسافرخانه‌ جادادن‌، مسكن‌ دادن‌ مسافرخانه‌، مهمانخانه‌، كاروانسرا، منزل‌، در ,: Inn

مسافرخانه‌ چي‌، مهمانخانه‌ دار، مهتر: Hostler

مسافرخانه‌، منزل‌، اسايشگاه‌، بيمارستان‌: Hospice

مسالمت‌ اميز، ارام‌، صلح‌ اميز: Peaceful

مسامحه‌ كار، بي‌ دقت‌، فرو گذار، برناس‌: Negligent

مسامحه‌ كار، تجاهل‌ كننده‌: Conniver

مسامحه‌، تاخير، قصور، مكث‌، تعويق‌، تعلل‌: Cunctation

مساوات‌، برابري‌، تساوي‌، يكساني‌، شباهت‌: Equality

مساوي‌، عينا، همان‌، منط‌بق‌ با، يكسان‌: Identic

مسبار، مط‌لا، فلز زرورق‌: Tombac

مستاجر: Tenant

مستاجر: Socager

مستاجر دست‌ دوم‌: Subenant

مستاجر دست‌ دوم‌: Undertenant

مستاجر، اجاره‌ دار، اجاره‌ نشين‌: Lessee

مستاجر، ساكن‌، مسافر (مهمانخانه‌)، مهماندار: Lodger

مستاجر، مسافر: Roomer

مستانف‌ عليه‌: Appellee

مستبدانه‌: Despotic

مستحق‌: Deserving

مستحق‌ مجازات‌، جنايي‌: Criminous

مستحكم‌ سازي‌، از نو سنگر سازي‌: Retrenchment

مستحكم‌ كننده‌: Fortifier

مستخدمه‌، كلفت‌، زغال‌ فروش‌: Charwoman

مستخدم‌ دولت‌، خادم‌ ملت‌: Public Servant

مستخدم‌ كشوري‌، مستخدم‌ دولتي‌: Civil Servant

مستخدم‌، كارگر، مستخدم‌ زن‌، كارمند: Employe

مستخدم‌، كارگر، مستخدم‌ زن‌، كارمند: Employee

مستدل‌، مدلل‌، معقول‌، عقلاني‌، منط‌قي‌: Rational

مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌: Powder Room

مستراح‌، ابريز، مستراح‌ عمومي‌: Latrine

مستط‌يلي‌: Rectangularity

مستط‌يلي‌، راست‌ گوشه‌، قائم‌ الزاويه‌: Rectangular

مستط‌يل‌ راست‌ گوش‌: Rectangle

مستط‌يل‌، بشكل‌ راست‌ گوشه‌: Rectangular

مستط‌يل‌، دراز، دوك‌ مانند، كشيده‌، نگاه‌ ممتد: Oblong

مستعد دويدن‌، (ج‌.ش‌.) دونده‌: Cursorial

مستعد زندگي‌ دراب‌ هاي‌ خيلي‌ شور: Euryhaline

مستعد كردن‌، زمينه‌ را مهيا ساختن‌: Predispose

مستعد، فروگير، حساس‌، مستعد پذيرش‌: Susceptible

مستعمراتي‌: Colonial

مستعمره‌ نشين‌، كسيكه‌ درتاسيس‌ مستعمره‌اي‌ شركت‌ ميكند مهاجر: Colonist

مستعمره‌ چي‌: Colonialist

مستعمره‌، مستملكات‌، مهاجر نشين‌، جرگه‌: Colony

مستقر بودن‌، اقامت‌ داشتن‌: Reside

مستقر، مبني‌: Based

مستقل از طرح: design independent

الزاماتي كه از قيود طراحي معاف هستند.

مستقل از طرح: Design Independent

الزاماتي که از قيود طراحي معاف هستند.

مستقل‌ از متن‌: Context Free

مستقل‌، خود مختار، داراي‌ قدرت‌ مط‌لقه‌: Independent

مستقل‌، دارايي‌ غير منقول‌، ملك‌: Realty

مستقيما جفت‌ شده‌: Direct Coupled

مستقيما، سر راست‌، يكراست‌، بي‌ درنگ‌: Directly

مستقيما، مخالف‌، متقاط‌ر مربوط‌ به‌ ساكنين‌ ينگي‌ دنيا، واقع‌ در ط‌رف‌ مقابل‌ زمين: Antipodal

مستقيم‌، اصلي‌، دست‌ اول‌، (مج.) عالي‌: Firsthand

مستقيم‌، صاف‌، يكراست‌، بخط‌ مستقيم‌، داراي‌ خط‌ مستقيم‌: Straight Line

مستقيم‌، قائم‌، سر راست‌، خوش‌ هيكل‌، شرافتمند: Upstanding

مستقيم‌، هدايت‌ كردن‌: Direct

مستلزم‌ فداكاري‌، فداكارانه‌، وابسته‌ به‌ قرباني‌: Sacrificial

مستلزم‌بودن‌ دلالت‌ كردن‌ بر، گرفتار كردن‌، مشمول‌ كردن‌، بهم‌ پيچيدن: Implicate

مستمري- حقوق بازنشستگي: Pension

مستمع‌، گوش‌ دهنده‌، شنونده‌: Listener

مستند سازي: Documentation

مستند سازي: documentation

هر نوع گزارش كتبي شامل گزارش نهايي، بخش‌هاي كمكي، راهنماي دستورالعمل، برنامه‌هاي آزمايشي، كد برنامه، تمام مستندات رويدادهاي اصلي چرخه حيات، تاريخچه پروژه و اطلاعات مشابه.

مستند سازي: Documentation

مجموعه‌اي از گزارش‌ها، اطلاعات كاربران و منابع براي توزيع و بازيابي، ارائه، تامين اطلاعات پشتيبان و ثبت موارد مربوط به پروژه.هر نوع گزارش كتبي شامل گزارش نهايي، بخش‌هاي كمكي، راهنماي دستورالعمل، برنامه‌هاي آزمايشي، كد برنامه، تمام مستندات وقايع اصلي چرخه حيات، تاريخچه پروژه و اطلاعات مشابه.

مستند سازي نرم‌افزار رايانه: computer software documentation

داده‌هاي فني شامل فهرست‌بندي‌ها و نسخه‌هاي چاپي رايانه كه الزامات، طرح و يا جزئيات كدگذاري نرم‌افزار رايانه را ثبت مي‌كند، توانمندي‌ها و محدوديت‌هاي نرم‌افزار را توضيح مي‌دهد و يا دستورالعمل‌هاي عملياتي را براي استفاده يا حمايت از نرم‌افزار در طي حيات عملي

مستند سازي نرم‌افزار رايانه: Computer Software Documentation

داده‌هاي فني شامل فهرست‌بندي‌ها و نسخه‌هاي چاپي رايانه که الزامات، طرح و يا جزئيات کدگذاري نرم‌افزار رايانه را ثبت مي‌کند، توانمندي‌ها و محدوديت‌هاي نرم‌افزار را توضيح مي‌دهد و يا دستورالعمل‌هاي عملياتي را براي استفاده يا حمايت از نرم‌افزار در طي حيات عملياتي آن ارائه مي‌دهد.

مستند سازي‌ برنامه‌: Program Documentation

مستند سازي‌، مستندات‌: Documentation

مستندات‌ خارجي‌: External Docuhentation

مستندسازي ساخت: build-to documentation

مستنداتي كه جزئيات ساخت و كدگذاري را تعريف مي‌كنند. اين جزئيات براي ساخت محصول بر اساس مشخصه‌هاي طراحي، توسط توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين اين مستندات مي‌توانند مشخصه‌هاي مواد و فرآيندها را نيز در بر‌گيرند.

مستندسازي ساخت: Build-To Documentation

مستنداتي كه جزئيات ساخت و كدگذاري را تعريف مي‌كنند. اين جزئيات براي ساخت محصول بر اساس مشخصه‌هاي طراحي، توسط توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين اين مستندات مي‌توانند مشخصه‌هاي مواد و فرآيندها را نيز در بر‌گيرند.

مستندسازي طرح اوليه: preliminary design documentation

تعريف مفهوم، طراحي بر مبناي مشخصات، برنامه‌هاي بازبيني، تحليل‌ها، نمودارهاي جريان، داده‌ها، تصويرها، نمودار‌ها و ديگر اسناد كه نشان‌دهنده الزامات فني و عملي سامانه يا نهاده‌ها‌ي سامانه است.

مستندسازي طرح اوليه: Preliminary Design Documentation

تعريف مفهوم، طراحي بر مبناي مشخصات، برنامه‌هاي بازبيني، تحليل‌ها، نمودارهاي جريان، داده‌ها، تصويرها، نمودار‌ها و ديگر اسناد که نشان‌دهنده الزامات فني و عملي سامانه يا نهاده‌ها‌ي سامانه است.

مستندسازي مطابق كد: as-coded documentation

نوعي مستندسازي كه پيكره‌بندي مطابق كد نهايي را توصيف مي‌كند. اين مستندسازي شامل تغييرات طراحي تكميلي براي اصلاحات عملياتي و تصحيح نقص‌هاي آزمون آلفا و بتا مي‌باشد.

مستندسازي مطابق کد: As-Coded Documentation

نوعي مستندسازي که پيکره‌بندي مطابق كد نهايي را توصيف مي‌کند. اين مستندسازي شامل تغييرات طراحي تکميلي براي اصلاحات عملياتي و تصحيح نقص‌هاي آزمون آلفا و بتا مي‌باشد.

مستند‌سازي طرح مطابق ساخت: as-built design documentation

نوعي مستندسازي كه نتيجه پيكره‌بندي مطابق ساخت را براي تسهيل تحليل مساله و پاسخگويي آتي توصيف مي‌‌كند. مستند‌سازي طرح مطابق ساخت، شامل شناسايي و يكپارچه‌سازي تغييرات طراحي تكميلي براي اصلاحات توليد و اقدامات اصلاحي مي‌‌باشد. در ساخت وساز از نقشه‌هاي مطابق س

مستند‌سازي طرح مطابق ساخت: As-Built Design Documentation

نوعي مستندسازي که نتيجه پيکره‌بندي مطابق ساخت را براي تسهيل تحليل مساله و پاسخگويي آتي توصيف مي‌‌کند. مستند‌سازي طرح مطابق ساخت، شامل شناسايي و يکپارچه‌سازي تغييرات طراحي تکميلي براي اصلاحات توليد و اقدامات اصلاحي مي‌‌باشد. در ساخت وساز از نقشه‌هاي مطابق ساخت، با عنوان نقشه‌هاي ثبت ياد مي‌‌شود.

مستند‌سازي مطابق ساخت سامانه: system as-built documentation

نقشه‌ها، مشخصات فرآيند و مواد و فهرست نرم‌افزار كه پيكره‌بندي ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار، از جمله هرگونه تغيير در برنامه‌نويسي و ساخت مورد نياز را ثبت مي‌كند.

مستند‌سازي مطابق ساخت سامانه: System As-Built Documentation

نقشه‌ها، مشخصات فرآيند و مواد و فهرست نرم‌افزار كه پيكره‌بندي ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزار، از جمله هرگونه تغيير در برنامه‌نويسي و ساخت مورد نياز را ثبت مي‌كند.

مستند‌سازي پيكره‌بندي: configuration documentation

مستندسازي كه مبناي كسب و كار، بودجه و فني تحت كنترل تغيير را بيان مي‌كند.

مستند‌سازي پيكره‌بندي كاركردي: functional configuration documentation

مبناي كاركردي تاييد شده به علاوه تغييرات تاييد شده كه معمولاً در طراحي بر اساس مشخصات آورده مي‌شود.

مستند‌سازي پيكره‌بندي كاركردي: Functional Configuration Documentation

مبناي کارکردي تاييد شده به علاوه تغييرات تاييد شده که معمولاً در طراحي بر اساس مشخصات آورده مي‌شود.

مستند‌سازي پيکره‌بندي: Configuration Documentation

مستندسازي که مبناي کسب و کار، بودجه و فني تحت کنترل تغيير را بيان مي‌کند.

مستهلك كردن، كاستن منظم تعهد مالي: amortize

سرشكن كردن هزينه در يك دوره‌ زماني تعريف شده.

مستهلك‌ شدني‌، كم‌ بها شدني‌: Depreciable

مستهلک کردن، كاستن منظم تعهد مالي: Amortize

سرشکن کردن هزينه در يک دوره‌ زماني تعريف شده.

مستي‌: Drunkenness

مستي‌: Inebriety

مستي‌ اور، مسكر، مكيف‌: Intoxicant

مستي‌، ضعف‌، فتور، ماندگي‌، پژمردگي‌: Languor

مستي‌، كيف‌: Intoxication

مستي‌، لولي‌، سرخوشي‌: Tipsiness

مست‌: Drunken

مست‌ ابجو، مانند ابجو، ابجودار: Beery

مست‌ كردن‌، سرخوش‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌: Inebriate

مست‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌، سرخوش‌ كردن‌: Intoxicate

مست‌ كننده‌، مستي‌ اور، مسكر: Inebriant

مست‌، تلو تلو خورنده‌، سست‌: Groggy

مست‌، دائم‌ الخمر: Tosspot

مست‌، ضعيف‌، پژمرده‌: Languorous

مست‌، مخمور، خيس‌، مستي‌، دوران‌ مستي‌: Drunk

مست‌كردن‌، گيج‌ كردن‌، مبهوت‌ كردن‌، شيفته‌ ومسحور كردن‌: Besot

مسجد: Mosque

مسجع‌، داراي‌ وزن‌ يا اهنگ‌، پرنواخت‌: Rhythmic

مسحور صحنه‌ شده‌، عاشق‌ صحنه‌ نمايش‌: Stagestruck

مسحور، ربوده‌شده‌، برده‌ شده‌، مجذوب‌: Rapt

مسحور، مبهوت‌: Besotted

مسحوركردن‌، مات‌ و مبهوت‌ كردن‌، بكلي‌ خيره‌كردن‌: Bedazzle

مسح‌ اخري‌ تدهين‌ دم‌ مرگ‌ كاتوليك‌ ها: Extreme Unction

مسح‌، روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، مرهم‌: Inunction

مسخره‌ اميز، مضحك‌، تقليد، رقص‌ لخت‌، تقليد و هجو كردن‌,: Burlesque

مسخره‌ اميز، مضحك‌، خنده‌ دار: Ridiculous

مسخرگي‌: Buffoonery

مسخرگي‌، لودگي‌: Tomfoolery

مسدود كردن‌، بستن‌، مانع‌ شدن‌، گرفتن‌: Obturate

مسدود كردن‌، قط‌ع‌ كردن‌، بستن‌: Shut Off

مسدود كردن‌، محروم‌كردن‌، سلب‌ كردن‌: Foreclose

مسدود كننده‌، اشكاتراش‌: Obstructive

مسقط‌، رشد نكرده‌، عقيم‌، بي‌ ثمر، بي‌ نتيجه‌: Abortive

مسكن: Housing

مسكن‌: Dwelling

مسكن‌: Paliative

مسكن‌ (nekkasom)، داروي‌ تسكين‌ دهنده‌: Tranquilizer

مسكن‌ درد، ارامي‌ بخش‌، ملايم‌: Lenitive

مسكن‌ درد، تخفيف‌ دهنده‌ درد، تنتور مسكن‌: Paregoric

مسكن‌ گزيني‌، ماواگيري‌: Domiciliation

مسكن‌، كلني‌، زيست‌ گاه‌ واريز، تصفيه‌، تسويه‌، پرداخت‌، توافق‌، ته‌ نشيني: Settlement

مسكن‌، ماواي‌ همگاني‌: Long House

مسكن‌، منزل‌، محل‌ سكونت‌، اط‌اق‌ كرايه‌اي‌: Lodging

مسكوك‌ ايسلند و سوئد معادل‌ 6202/0 دلار: Krona

مسكوك‌ ده‌ سنتي‌(امريكايي‌): Dime

مسكوك‌ شش‌ پنسي‌: Sixpenny Bit

مسكوك‌ شناسي‌، وابسته‌ به‌سكه‌ شناسي‌، مدال‌ شناسي‌: Numismatic

مسكوك‌ ط‌لاي‌ قديمي‌: Ducat

مسكوك‌ فرانسه‌ يا سويس‌ مساوي‌ 50/0 فرانك‌: Sou

مسكوك‌ مسي‌ الماني‌: Pfennig

مسكوني‌، وابسته‌ به‌ اقامت‌، قابل‌ سكني‌، محلي‌: Residential

مسلح‌، مجهز، جنگ‌ اماد: Armed

مسلسل‌ خود كار02 تا 04 ميليمتري‌: Pom Pom

مسلسل‌ دستي‌: Tommy Gun

مسلسل‌ سبك‌ 9 ميلمتري‌ انگليسي‌: Sten

مسلسل‌ كردن‌، مرتب‌ كردن‌، سريال‌ كردن‌: Serialize

مسلسل‌ چي‌: Machine Gunner

مسلسل‌، به‌ مسلسل‌ بستن‌: Machine Gun

مسلسل‌، تسلسل‌ منط‌قي‌: Sorites

مسلسل‌، چون‌ دانه‌ هاي‌ زنجير: Catenary

مسلط‌ شدن‌ بر، ناراحت‌ كردن‌، عاجز كردن‌: Hagride

مسلط‌ يا مشرف‌ بودن‌ بر، چشم‌ پوشي‌ كردن‌، چشم‌ انداز: Overlook

مسلما: Admitedly

مسلمان‌ جزاير فيليپين‌ ومالايا: Moro

مسلمان‌ شيعه‌، پيرو شيعه‌: Shiite

مسلمان‌ كردن‌: Mohammedanize

مسلمان‌، محمدي‌: Muhammadan

مسلمان‌، مسلم‌: Moslem

مسلم‌ غير قابل‌ بحث‌، بدون‌مناقشه‌، بي‌ چون‌و چرا، بدون‌مباحثه: Incontrovertible

مسلم‌ گرفتن‌، موافقت‌ كردن‌ اهداء، بخشش‌، عط‌ا، امتياز، اجازه‌ واگذاري‌ رسمي‌، كمك‌ , هزينه‌ تحصيلي‌، دادن‌، بخشيدن‌، اعط‌ا كردن‌، تصديق‌ كردن: Grant

مسلم‌، بدون‌ شك‌، بدون‌ ترديد: Undoubted

مسلم‌، برقرار، تاييد شده‌: Confirmed

مسموميت‌: Venenation

مسموميت‌ خون‌، عفونت‌ خون‌: Blood Poisoning

مسموميت‌ در اثر فسفر، تشعشع‌ فسفري‌، شب‌ تابي‌: Phosphorism

مسموميت‌ غذايي‌ حاد: Botulism

مسموميت‌ مزمن‌ در اثر استعمال‌ ممتد استركنين‌: Strychninism

مسموم‌ كردن‌، زهر دادن‌ به‌، مسموم‌، زهر داده‌شده‌: Venenate

مسموم‌ كننده‌: Poisoner

مسموم‌ كننده‌، سمي‌، مسموم‌، زهر، سم‌، داروي‌ سمي‌: Toxicant

مسند، خبر، دلالت‌ كردن‌: Predicate

مسندي‌، گزاره‌اي‌: Predicative

مسن‌، سالخورده‌: Elderly

مسن‌، پيري‌، زمان‌ پيش‌، ريش‌ سفيد: Eld

مسهل‌ دادن‌، دوا دادن‌، شفا دادن‌، مسهل‌، ط‌ب‌، فيزيك‌: Physic

مسهل‌، تصفيه‌ كننده‌، روانپاكساز: Cathartic

مسهل‌، كاركن‌، پاك‌ كننده‌، تط‌هيري‌، پاكساز: Purgative

مسواك‌ دندان‌: Toothbrush

مسوده‌ نويس‌: Scrabbler

مسوول اصلي پيمانكاري: principal contracting officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها

مسوول اصلي پيمانكاري: Principal Contracting Officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها.

مسوول انتخاب منبع: source selection official

مقام ارشدي كه مسوول فعاليت كسب است و اين قدرت را دارد كه در مورد منصوب يا تأييد كردن اعضاي هيأت ارزيابي منبع، موافقت با برنامه انتخاب منبع و همچنين انتخاب پيشنهاددهنده، با كمك مسوؤل انتخاب منبع تصميم‌گيري نمايد.

مسوول انتخاب منبع: Source Selection Official

مقام ارشدي كه مسوول فعاليت كسب است و اين قدرت را دارد كه در مورد منصوب يا تأييد كردن اعضاي هيأت ارزيابي منبع، موافقت با برنامه انتخاب منبع و همچنين انتخاب پيشنهاددهنده، با كمك مسوؤل انتخاب منبع تصميم‌گيري نمايد.

مسوول انتخاب منبع، مجوز انتخاب منبع: source selection authority

مقام ارشد پيمانكار (دولت) يا مجري ارشد پيمان (پيمانكار) كه به منظور هدايت فرآيند انتخاب منبع، تأييد برنامه انتخاب منبع و انتخاب منبع براي مذاكرات منصوب مي‌شود.

مسوول انتخاب منبع، مجوز انتخاب منبع: Source Selection Authority

مقام ارشد پيمانكار (دولت) يا مجري ارشد پيمان (پيمانكار) كه به منظور هدايت فرآيند انتخاب منبع، تأييد برنامه انتخاب منبع و انتخاب منبع براي مذاكرات منصوب مي‌شود.

مسوول جمع‌آوري داده‌ها: data management officer

مراجعه شود به مسوول مديريت مستندسازي.

مسوول جمع‌آوري داده‌ها: Data Management Officer

مراجعه شود به مسوول مديريت مستندسازي.

مسوول كنترل تغيير، مجوز كنترل تغيير: change control authority

فرد يا گروهي كه مسوول يكپارچه‌سازي مبنا است و اين اختيار را دارد كه تغييرات ايجاد شده در مبنا را تأييد نمايد. همچنين مراجعه شود به هيأت كنترل تغيير، هيأت كنترل پيكره‌بندي و هيأت كنترل پروژه.

مسوول مديريت مستند سازي: documentation management officer

فردي كه مسوول مديريت تمام مبناهاي اسناد پروژه، بخصوص اسناد مربوط به فهرست الزامات مستندسازي پيمان و پيمان فرعي است.

مسوول مديريت مستندسازي: Documentation Management Officer

فردي که مسوول مديريت تمام مبناهاي اسناد پروژه، بخصوص اسناد مربوط به فهرست الزامات مستندسازي پيمان و پيمان فرعي است.

مسوول مديريت پيكره‌بندي: configuration management officer

فرد مسوول فرآيند مديريت پيكره‌بندي؛ شامل مستندسازي و اعلام تغيير، مي‌باشد. مسوول مديريت پيكره‌بندي، هيأت كنترل تغيير را مورد حمايت اجرايي قرار مي‌دهد.

مسوول مديريت پيمانكاري: administrative contracting officer

مسوول پيمانكار كه وظيفه كسب اطمينان از رعايت الزامات پيمان توسط پيمانكار را بر عهده دارد. ممكن است اين وظيفه به يك نماينده مستقر در محل پيمانكار واگذار شود.

مسوول مديريت پيمانکاري: Administrative Contracting Officer

مسوول پيمانكار كه وظيفه کسب اطمينان از رعايت الزامات پيمان توسط پيمانکار را بر عهده دارد. ممکن است اين وظيفه به يک نماينده مستقر در محل پيمانکار واگذار شود.

مسوول مديريت پيکره‌بندي: Configuration Management Officer

فرد مسوول فرآيند مديريت پيکره‌بندي؛ شامل مستندسازي و اعلام تغيير، مي‌باشد. مسوول مديريت پيکره‌بندي، هيأت کنترل تغيير را مورد حمايت اجرايي قرار مي‌دهد.

مسوول پيمان، مسوول عقد پيمان‌: contracting officer

مقامي كه اختيار شركت كردن در پيمان، مديريت و يا خاتمه دادن آن را دارد. فقط مسوول پيمان‌ها است كه مي‌تواند كارفرما را ملزم به صرف هزينه براي پيمانكار، كالاهاي ارائه شده يا خدمات كند.

مسوول پيمان، مسوول عقد پيمان‌: Contracting Officer

مقامي که اختيار شرکت کردن در پيمان، مديريت و يا خاتمه دادن آن را دارد. فقط مسوول پيمان‌ها است که مي‌تواند كارفرما را ملزم به صرف هزينه براي پيمانکار، کالاهاي ارائه شده يا خدمات کند.

مسوول پيمانكاري تداركات: procuring contracting officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها

مسوول پيمانکاري تدارکات: Procuring Contracting Officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها.

مسوول کنترل تغيير، مجوز كنترل تغيير: Change Control Authority

فرد يا گروهي که مسوول يکپارچه‌سازي مبنا است و اين اختيار را دارد که تغييرات ايجاد شده در مبنا را تأييد نمايد. همچنين مراجعه شود به هيأت کنترل تغيير، هيأت کنترل پيکره‌بندي و هيأت کنترل پروژه.

مسوول گواهي دهنده: certification authority

شخص يا سازماني كه قدرت تصديق كردن دارد.

مسوول گواهي دهنده: Certification Authority

شخص يا سازماني که قدرت تصديق کردن دارد.

مسووليت: responsibility

وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي در قبال نتايج مرتبط با موقعيت پذيرفته شده در سازمان.

مسووليت: Responsibility

وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي در قبال نتايج مرتبط با موقعيت پذيرفته شده در سازمان.چيزي كه در نتيجه موقعيتي خاص در سازمان به شكل وظايف يا مسووليت جوابگويي به فردي واگذار مي‌شود. مسووليت قابل تخصيص دادن است اما نمي‌توان در آن شريك شد.وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي براي نتايج مرتبط با موقعيتي خاص در سازمان. مسووليت افراد در پروژه‌هاي خاص بايد در طول مرحله اجرا از طريق بيانيه‌هاي رسمي و دقيق در پروژه و پيمان به طور خلاصه براي مشاورران و پيمانكاران ساخت تعيين گردد. بيانيه‌ها بايد به اطلاع ساير كاركنان سازمان نيز رسانده شود.

مسووليت قانوني خاتمه: termination liability

بيشترين هزينه مورد نياز براي اتمام پروژه بر اساس تعهدات پيمان و ديگر هزينه‌هاي لازم براي اتمام پروژه به طور مرتب. در صورت نياز عاملي براي سنجش خاتمه مالي در نظر گرفته مي‌شود.

مسووليت قانوني خاتمه: Termination Liability

بيشترين هزينه مورد نياز براي اتمام پروژه بر اساس تعهدات پيمان و ديگر هزينه‌هاي لازم براي اتمام پروژه به طور مرتب. در صورت نياز عاملي براي سنجش خاتمه مالي در نظر گرفته مي‌شود.

مسووليت‌پذيري الزامات، پاسخگويي به الزامات: requirement accountability

اثبات برآورده‌شدن الزامات. پاسخ‌گويي به الزامات معمولاً در جدول تطابق نشان داده مي‌شود كه در آن عملكردهاي اثبات‌شده در مقابل الزامات، ثبت مي‌شود. اين مدرك براي اثبات رضايت‌مندي از الزامات پيمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مسووليت‌پذيري الزامات، پاسخگويي به الزامات: Requirement Accountability

اثبات برآورده‌شدن الزامات. پاسخ‌گويي به الزامات معمولاً در جدول تطابق نشان داده مي‌شود كه در آن عملكردهاي اثبات‌شده در مقابل الزامات، ثبت مي‌شود. اين مدرك براي اثبات رضايت‌مندي از الزامات پيمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مسيحيان‌ است‌ يهودا نويسنده‌ رساله‌ يهودا كه‌ از رسالات‌ عهد جديد ,: Jude

مسيحيت‌، دين‌ مسيحي‌: Christianity

مسيحيت‌، عالم‌ مسيحيت‌، جامعه‌ مسيحيت‌: Christendom

مسيحي‌: Christian

مسيحي‌ كردن‌، عيسوي‌ كردن‌: Christianize

مسيحي‌ كه‌ 13 روزاست‌، اوت‌ همايون‌، بزرگ‌ جاه‌، عظ‌يم‌، عالي‌ نسب‌، ماه‌ هشتم‌ سال‌: August

مسيح‌ موعود، مسيحا: Messiah

مسيح‌ وار: Christlike

مسيح‌ وار، شايسته‌ مسيح‌، مربوط‌ به‌ مسيح‌: Christly

مسيح‌، عيسي‌: Christ

مسير: Route

مسير: path

مجموعه‌اي متوالي از فعاليت‌هاي مرتبط در نمودار شبكه پروژه.

مسير: Path

دنباله‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط در شبکه زمان‌بندي پروژه با يک شروع و خاتمه.مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط.توالي‌اي از خطوط و گره‌ها در شبكه پروژه.مجموعه‌اي متوالي از فعاليت‌هاي مرتبط در نمودار شبكه پروژه.

مسير اصلي‌، مسير جويباري‌ كه‌ دران‌ اب‌ جريان‌ دارد: Mainstream

مسير باد، معبر باد: Windway

مسير بحراني: critical path

طولاني‌ترين رشته از فعاليت‌ها با كمترين شناوري يا بدون شناوري. غالباً اين اصطلاح تيرك بلند چادر ناميده مي‌شود.

مسير بحراني: Critical Path

طولاني‌ترين رشته از فعاليت‌ها با کمترين شناوري يا بدون شناوري. غالباً اين اصطلاح تيرک بلند چادر ناميده مي‌شود. مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي وابسته به يكديگر در زمان‌بندي شبكه،‌ كه طولاني‌ترين توالي پروژه و در نتيجه كوتاه‌ترين زمان تكميل پروژه است. هر‌گونه تأخير در انجام فعاليت‌هاي موجود در مسير بحراني باعث افزايش مدت زمان پروژه مي‌شود.

مسير شبكه: network path

هر مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط پيوسته در يك نمودار شبكه پروژه

مسير شبکه: Network Path

دنباله‌‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط در يک نمودار شبکه.هر مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط پيوسته در يك نمودار شبكه پروژه.

مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌، چماب‌ پيچ‌، خم‌، دور، گردش‌، راه‌ پر پيچ‌ وخم‌، پيچ‌ وخم‌ داشتن: Meander

مسير، راه‌: Route

مسيربحراني‌: Critical Path

مسيرجزر و مد، روگاه‌ جزر و مد، كشند راه‌: Tideway

مسيرگزيني‌، مسيريابي‌: Routing

مسيل‌ خروجي‌: Output Stream

مسيل‌، نهر: Stream

مسگر: Coppersmith

مس‌، بامس‌ اندودن‌، مس‌ يا تركيبات‌ مسي‌ بكار بردن‌: Copper

مشابه‌ ارثي‌) نوع‌ معرف‌ و نماينده‌ يك‌ جنس‌ (ازموجودات‌ داراي‌ صفات‌ ,: Genotype

مشابه‌، مناسب‌، شباهت‌، شبيه‌، اشكار، ظ‌اهر: Semblable

مشاجره‌ بر سر لفظ‌، مجادله‌ لفظ‌ي‌، بازي‌ واژه‌ پردازي‌: Logomachy

مشاجره‌، مباحثه‌، مناظ‌ره‌، جنگ‌ ودعوا، مشاجره‌ كردن‌: Halsie

مشاركت: Contribution

مشاركت: partnering

پيوستن به ديگري براي يك مصلحت مشترك

مشاركت: Partnering

پيوستن به ديگري براي يک مصلحت مشترک.

مشاركت، شريك، شركت تضامني: partnership

مشاركتي عادي كه زماني رخ مي‌دهد كه دو يا چند نهاده يا فرد، سرمايه و يا خدمات خود را براي انجام كسب و كار و دريافت سود تركيب مي‌كنند. از نقطه نظر قانوني، مشاركت گروهي حاصل گردهمايي افراد جدا از هم است.

مشاركت‌، ايين‌ عشاء رباني‌، صميميت‌ وهمدلي‌: Communion

مشاركت‌، مداخله‌، شركت‌ كردن‌: Participation

مشارکت اوليه: Initial Involvement

مشارکت، شريک، شركت تضامني: Partnership

ارتباط حقوقي بين دو يا چند فرد يا شركت براي به اشتراك گذاردن منابع، عموماً براي شروع كاري جديد با درك اين نكته كه در ريسك‌ها و سود و زيان شريک هستند.گروه‌هايي از نهاده‌ها كه در پيمان با هم شريك بوده يا به همراه ديگران در آن شركت مي‌كنند و به طور خاص شركت‌هاي كسب و كار كه در سود و ريسك شريك مي‌شوند.مشاركتي عادي كه زماني رخ مي‌دهد كه دو يا چند نهاده يا فرد، سرمايه و يا خدمات خود را براي انجام كسب و كار و دريافت سود تركيب مي‌كنند. از نقطه نظر قانوني، مشاركت گروهي حاصل گردهمايي افراد جدا از هم است.

مشاط‌ه‌ متخصص‌ ارايش‌ وزيبايي‌ (naicituaeb نيز ناميده‌ ميشود): Cosmetologist

مشاهده‌ كننده‌، مراقب‌، پيرو رسوم‌ خاص‌: Observer

مشاهده‌، ملاحظ‌ه‌، نظ‌ر: Observation

مشاور، رايزن‌: Consultant

مشاور، رايزن‌: Consultor

مشاور، مستشار، رايزن‌، وكيل‌ مدافع‌: Counsellor

مشاور، مستشار، رايزن‌، وكيل‌ مدافع‌: Counselor

مشاورت‌: Counselorship

مشاوره‌، كنگاش‌، گفتگو، مذاكره‌، همرايزني‌: Conference

مشاوره‌، مشورت‌، مذاكره‌، همفكري‌، رايزني‌: Consultation

مشايعت‌ كردن‌، همراهي‌، ايين‌ بدرود ودعاي‌ خير: Send Off

مشبك‌ كردن‌، شبكه‌ كردن‌، مشبك‌، زنبوري‌: Reticulate

مشبك‌، سوراخ‌ سوراخ‌، اسفنجي‌، شبكه‌ مانند: Cancellate

مشبك‌، شبكه‌اي‌: Reticular

مشتاق‌ زن‌، مرد زن‌ پرست‌: Womanizer

مشتاق‌، ارزومند، مايل‌، نگران‌، دلواپس‌: Solicitous

مشتاق‌، ذيعلاقه‌، ترد و شكننده‌: Eager

مشتاق‌، علاقه‌مند: Enthusiastic

مشتاق‌، مايل‌، اشپزماهر، اشتهااور، هوس‌ ران‌: Lickerish

مشترك‌ المنافع‌، رفاه‌ عمومي‌، جمهوري‌، كشور: Common Wealth

مشترك‌ بين‌ دو جنس‌، خنثي‌، خواجه‌، مخنث‌: Epicene

مشترك‌ روزنامه‌ وغيره‌، امضا كننده‌: Subscriber

مشترك‌ و مشاعي‌ مهريه‌ ملكي‌، دارايي‌ مشترك‌ زن‌ و شوهر، اجاره‌داري‌ ,: Jointure

مشترك‌، اشتراكي‌، معمولي‌: Common

مشترك‌، اعانه‌ دهنده‌: Subscriber

مشتري: Customer

مشتري: customer

فرد يا گروهي كه دستاوردهاي پروژه را دريافت مي‌كند. معمولاً مشتري، مسوول پذيرش است و منابع مورد نياز براي رسيدن به راه‌حل را كنترل مي‌كند. مشتري لزوماً از كاربران راه‌حل نيست.

مشتري: Customer

فرد يا گروهي که دستاوردهاي پروژه را دريافت مي‌کند. معمولاً مشتري، مسوول پذيرش است و منابع مورد نياز براي رسيدن به راه‌حل را کنترل مي‌کند. مشتري لزوماً از کاربران راه‌حل نيست. مصرف‌کننده نهايي، کاربر، کارفرما يا ذي‌نفع پيمان.

مشتريان ذيربط: applicable customers

مشتريان بيروني كه تحت تاثير پروژه‌ تغيير قرار خواهند گرفت.

مشتريان ذيربط: Applicable Customers

مشتريان بيروني که تحت تاثير پروژه‌ تغيير قرار خواهند گرفت.

مشتري‌: Customer

مشتري‌: Customer

مشترک : Subscriber

       کاربري که در يک وب‌سايت ثبت‌نام کرده است و داراي نام کاربردي و رمز عبور ميباشد.

مشتعل‌: Blazing

مشتعل‌، فروزان‌: Conflagrant

مشتق‌: Derivative

مشتق‌ از خود: Autologous

مشتق‌ از دو نيا، دو نيايي‌، دو منشائي‌، دو تايي‌: Diphyletic

مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌، رومي‌، وابسته‌ به‌ تمدن‌ رومي‌، از , نژاد رومي‌، بسبك‌ رومي‌: Romanesque

مشتق‌ از سيليس‌، سيليس‌ دار، داراي‌ سيليكون‌: Silicic

مشتق‌ از عامل‌ خارجي‌، داراي‌ منبع‌ خارجي‌: Adscititious

مشتق‌ از نام‌ پدر، پدري‌، نام‌ خانوادگي‌، پدر نامي‌: Patronymic

مشتق‌ شده‌ از فعل‌، بصورت‌ مشتق‌ استعمال‌ شده‌: Deverbative

مشتق‌ گرفتن‌، فرق‌ گذاشتن‌: Differentiate

مشتق‌ گير، فرق‌ گذار: Differentiator

مشتق‌ گيري‌، فرق‌ گذاري‌: Differentiation

مشتي‌: Fistic

مشت‌ زني‌ حرفه‌يي‌: Prizefighting

مشت‌ زني‌، بوكس‌ بازي‌: Pugilism

مشت‌ زني‌، جنگ‌ با مشت‌: Fisticuffs

مشت‌ زن‌ بي‌ تجربه‌ وناشي‌: Stumblebum

مشت‌ زن‌ حرفه‌يي‌: Prizefighter

مشت‌ زن‌، بوكس‌ باز: Boxer

مشت‌ زن‌، ستيزه‌ گر، ستيزه‌ جو، دعوايي‌: Pugilist

مشت‌ و مال‌ دادن‌، مالش‌ سريع‌ بدن‌ (مثلا بعد از حمام‌) مشت‌ و مال‌: Rubdown

مشت‌ ومال‌ دهنده‌، ماساژ دهنده‌: Masseur

مشت‌، ضربت‌ مشت‌، قوت‌، استامپ‌، مهر، مشت‌ زدن‌ بر مشروب‌ مركب‌ از شراب‌ ومشروبات‌ ديگر، كوتاه‌، قط‌ور منگنه‌ كردن‌، سوراخ‌ كردن‌، پهلوان‌ كچل‌: Punch

مشت‌، مشت‌ زدن‌، بامشت‌ گرفتن‌، كوشش‌، كار: Fist

مشت‌، يك‌ مشت‌ پر، تني‌ چند، مشتي‌: Handful

مشت‌زني‌، بوكس‌: Boxing

مشخصات الزامات رابط: interface requirements specification

سندي كه گاهي به منظور تعريف رابط ميان عوامل پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه و پيكره‌بندي ديگر عوامل سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سند شبيه مشخصات رابط است.

مشخصات الزامات رابط: Interface Requirements Specification

سندي که گاهي به منظور تعريف رابط ميان عوامل پيكره‌بندي نرم‌افزار کامپيوتر و پيكره‌بندي ديگر عوامل سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سند شبيه مشخصات رابط است.

مشخصات الزامات نرم‌افزار: software requirements specification

سندي كه الزامات عملكرد براي عناصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه را توصيف مي‌كند. اين الزامات شامل كاركرد، عملكرد، محدوديت و كيفيت مي‌باشد. مشخصات الزامات نرم‌افزار همان طرح بر اساس مشخصات است.

مشخصات الزامات نرم‌افزار: Software Requirements Specification

سندي كه الزامات عملكرد براي عناصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه را توصيف مي‌كند. اين الزامات شامل كاركرد، عملكرد، محدوديت و كيفيت مي‌باشد. مشخصات الزامات نرم‌افزار همان طرح بر اساس مشخصات است.

مشخصات توسعه: development specifications

مراجعه شود به طرح بر اساس مشخصات.

مشخصات توسعه: Development Specifications

مراجعه شود به طرح بر اساس مشخصات.

مشخصات رابط: interface specification

مشخصاتي كه تعيين‌كننده ويژگي‌هاي فيزيكي، كاركردي و كاربردي وجوه اشتراك ميان نهاده‌هاي يك سامانه هستند.

مشخصات رابط: Interface Specification

مشخصاتي که تعيين‌کننده ويژگي‌هاي فيزيکي، كاركردي و کاربردي وجوه اشتراك ميان نهاده‌هاي يک سامانه هستند.

مشخصات رابط داخلي: intraface specification

مشخصاتي كه خصوصيات فيزيكي، كاركردي و عملي رابط‌هاي داخلي ميان موجوديت‌هاي درون يك سازمان را تعريف مي‌كند.

مشخصات رابط داخلي: Intraface Specification

مشخصاتي که خصوصيات فيزيکي، کاركردي و عملي رابط‌هاي داخلي ميان موجوديت‌هاي درون يک سازمان را تعريف مي‌کند.

مشخصات سامانه: system specification

توصيف سامانه، الزامات كاركردي، عوامل عملكرد فني و كمي، محدوديت‌هاي طراحي، مشخصات رابط و معيار پذيرش. مشخصات سامانه بايد به صورتي تنظيم شود كه قابل اندازه‌گيري و قابل تأييد باشد.

مشخصات سامانه: System Specification

توصيف سامانه، الزامات كاركردي، عوامل عملكرد فني و كمي، محدوديت‌هاي طراحي، مشخصات رابط و معيار پذيرش. مشخصات سامانه بايد به صورتي تنظيم شود كه قابل اندازه‌گيري و قابل تأييد باشد.

مشخصات سامانه/ بخش: system/segment specification

توصيفي كيفي از كاركرد، عملكرد يا ديگر الزامات بخش يا سامانه. همچنين مراجعه شود به مشخصات سامانه.

مشخصات سامانه/ بخش: System/Segment Specification

توصيفي كيفي از كاركرد، عملكرد يا ديگر الزامات بخش يا سامانه. همچنين مراجعه شود به مشخصات سامانه.

مشخصات سیستم : System Specification

       عبارت است از توصيف سيستم، الزامات کارکردي، عوامل فني، قيودِ طراحي و معيارهاي پذيرش.

مشخصات عملكرد: performance specification

مراجعه شود به مشخصات سامانه

مشخصات عملكرد: Performance Specification

مراجعه شود به مشخصات سامانه.

مشخصات فرآيند: process specification

مسيرها و رويه‌هايي براي كنترل فرآيند.

مشخصات فرآيند: Process Specification

مسيرها و رويه‌هايي براي کنترل فرآيند.

مشخصات فني: technical specifications

مراجعه شود به مشخصات.

مشخصات فني: Technical Specifications

مراجعه شود به مشخصات.سندي كه كالا يا خدماتي كه بايد تامين شود را توصيف، تشريح يا تعيين مي‌نمايد.

مشخصات فني كيفيت: technical quality specification

فرآيند ايجاد الزامات خاص پروژه، از جمله فناوري‌ها و معيارهاي اجرا، طراحي پروژه، مشخصات سنجش و كنترل و تداركات مواد كه انتظارات كارفرما، ذي‌نفعان و تيم پروژه را برآورده مي‌كند.

مشخصات فني کيفيت: Technical Quality Specification

فرآيند ايجاد الزامات خاص پروژه، از جمله فناوري‌ها و معيارهاي اجرا، طراحي پروژه، مشخصات سنجش و كنترل و تداركات مواد كه انتظارات كارفرما، ذي‌نفعان و تيم پروژه را برآورده مي‌كند.

مشخصات فيزيكي: physical characteristics

تعريف مشخصه‌ها و خصوصيات هر موردي كه شامل ابعاد، رنگ‌ها، نوشته و غيره مي‌شود.

مشخصات فيزيكي: Physical Characteristics

تعريف مشخصه‌ها و خصوصيات هر موردي كه شامل ابعاد، رنگ‌ها، نوشته و غيره مي‌شود.

مشخصات كاركردي: functional specification

سندي كه به صورت جزئي كاركردهايي كه براي يك سامانه الزامي است و قيودي كه بكار گرفته خواهد شد را معين مي‌كند.

مشخصات كاركردي: Functional Specification

سندي كه به صورت جزئي كاركردهايي كه براي يك سامانه الزامي است و قيودي كه بكار گرفته خواهد شد را معين مي‌كند.

مشخصات محصول: product specifications

مستندسازي توليد. همچنين مراجعه شود به مستندسازي ساخت.

مشخصات محصول: Product Specifications

مستندسازي توليد. همچنين مراجعه شود به مستندسازي ساخت.

مشخصات محصول نرم‌افزاري: software product specification

شامل سند طرح نرم‌افزار و فهرست كد منبع براي هر عنصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه.

مشخصات محصول نرم‌افزاري: Software Product Specification

شامل سند طرح نرم‌افزار و فهرست كد منبع براي هر عنصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه.

مشخصات مواد: material specification

مشخصات معين‌شده مواد خام مانند مواد شيميايي، آهن و پلاستيك يا مواد چند جزئي مانند كابل‌هاي الكتريكي استفاده شده در ساخت يك محصول.

مشخصات مواد: Material Specification

مشخصات معين‌شده مواد خام مانند مواد شيميايي، آهن و پلاستيک يا مواد چند جزئي مانند کابل‌هاي الکتريکي استفاده شده در ساخت يک محصول.

مشخصات، ويژگي: characteristic

يك مشخصه فيزيكي، شيميايي، ديداري، عملكردي، يا هر مشخصه قابل تشخيص ديگر از يك محصول يا ماده.

مشخصات، ويژگي: Characteristic

ويژگي‌هايي که به توصيف و تشخيص موردي کمک مي‌کند.يک مشخصه فيزيکي، شيميايي، ديداري، عملکردي، يا هر مشخصه قابل تشخيص ديگر از يک محصول يا ماده.

مشخصات‌: Characteristics

مشخصات‌، عينك‌: Specs

مشخصه- خصايص: Attributes

مشخصه‌: Characteristic

مشخص‌ كردن‌، ترسيم‌ نمودن‌، معين‌ كردن‌: Delineate

مشخص‌ كردن‌، تفكيك‌ كردن‌، علامت‌ گذاردن‌، علامت‌ بودن معني‌ دادن‌: Denote

مشخص‌ كننده‌، تفكيك‌ كننده‌، جدا كننده‌: Discriminant

مشخص‌، برجسته‌، قابل‌ شناسايي‌، واضح‌، زود: Kenspeckle

مشخص‌، علامت‌ دار: Marked

مشخص‌، ممتاز، منش‌ نما: Distinctive

مشدد، اسباب‌ ارتعاش‌: Resonator

مشروبات‌ الكلي‌: Spirits

مشروبات‌ خانگي‌ (مثل‌ ابجو): Home Brew

مشروبات‌ مخلوط‌ با شير وقند: Milk Punch

مشروبي‌ شبيه‌ ابجو كه‌ با مالت‌ تخمير ميشود: Malt Liquor

مشروبي‌ كه‌ از ودكا و سوس‌ گوجه‌فرنگي‌ درست‌ ميكنند: Bloody Mary

مشروب‌ الكلي‌ خانگي‌: John Barleycorn

مشروب‌ جين‌ قوي‌ هلندي‌: Schnapps

مشروب‌ خور، خمار: Boozer

مشروب‌ شيرين‌ معط‌ر با ريشه‌ گياه‌: Root Beer

مشروب‌ غير الكلي‌ گاز دار، ليموناد، سودا: Soda Water

مشروب‌ فروش‌ بدون‌ پروانه‌: Shebeen

مشروب‌ فروش‌، باده‌ فروش‌، صاحب‌ ميكده‌: Barkeep

مشروب‌ فروش‌، باده‌ فروش‌، صاحب‌ ميكده‌: Barkeeper

مشروب‌ قاچاق‌، معامله‌ قاچاقي‌ انجام‌ دادن‌: Bootleg

مشروب‌ قوي‌ و پر الكل‌: Strong Drink

مشروب‌ مخلوط‌ از شراب‌ واب‌ پرتقال‌ و شكر: Daiquiri

مشروب‌، اشاميدني‌، نوشابه‌، شربت‌: Beverage

مشروح: elaborated

بسط يافته به منظور در برگرفتن جزئيات مورد نياز براي توصيف كامل موقعيت، به خصوص هنگام به كار رفتن براي مديريت مبنا. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مشروح: Elaborated

بسط يافته به منظور در برگرفتن جزئيات مورد نياز براي توصيف کامل موقعيت، به خصوص هنگام به کار رفتن براي مديريت مبنا. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مشروح‌، تفضيلي‌: Elaborative

مشروح‌، مختصرنشده‌، كوتاه‌ نشده‌، كامل‌، تلخيص‌ نشده‌: Unabridged

مشروط: On Condition

مشروط‌ بر اينكه‌، در صورت‌: Providing

مشروط‌يت‌، مط‌ابقت‌ با قانون‌ اساسي‌: Constitutionality

مشروعيت‌: Legitimation

مشعشع‌: Glarnig

مشعشع‌، پر فروغ‌: Splendent

مشعل: Fired Heater

مشعل‌ دار: Torchbearer

مشعل‌، مشعل‌ چند فتيله‌اي‌، شمعدان‌ زينتي‌: Flambeau

مشعل‌، چراغ‌ قوه‌، مشعل‌دار كردن‌: Torch

مشغوليات‌، سرگرمي‌، تفريح‌، كاروقت‌ گذران‌، ورزش‌: Pastime

مشغول‌، اشغال‌: Busy

مشغول‌، دست‌ بكار، شلوغ‌، مشغول‌ كردن‌: Busy

مشقت‌ بار: Excruciating

مشقت‌، درد زايمان‌، رنج‌ بردن‌، رنج‌ زحمت‌، درد شكيدن‌: Travail

مشق‌، تكليف‌ خانه‌: Homework

مشكبار، مشك‌ دار: Musky

مشكل: pain

حجم زيادي از اطلاعات ناخوشايند در مورد ماندن در وضع‌كنوني، كه عبور از وضعيت گذار و حركت به ‌سمت وضعيت مطلوب را توجيه مي‌كند.

مشكل: Pain

حجم زيادي از اطلاعات ناخوشايند در مورد ماندن در وضع‌كنوني، كه عبور از وضعيت گذار و حركت به ‌سمت وضعيت مطلوب را توجيه مي‌كند.

مشكوك‌: Doubtful

مشكوك‌: Questionable

مشك‌ شراب‌: Wineskin

مشك‌، غاليه‌، بوي‌ مشك‌، نافه‌ مشك‌: Musk

مشمشه‌، بيماري‌ مسري‌ اسب‌ و انسان‌، سراجه‌، كتو: Glanders

مشمع‌ خردل‌: Mustard Plaster

مشمع‌ خردل‌: Sinapism

مشمع‌ فرشي‌، مشمع‌ كف‌ اتاق‌: Linoleum

مشمع‌ چسب‌ دار مخصوص‌ روي‌ زخم‌: Sticking Plaster

مشمع‌، پارچه‌ موم‌ اندود، كفن‌، بامشمع‌ پوشاندن‌: Cerecloth

مشمول در ماليات: Tax-Deductible

مشمول‌ مرور زمان‌، تجويز نشده‌ وابسته‌به‌ اموال‌ حقوقي‌ كه‌مشمول‌ مرور زمان‌ نيست‌، غير ,: Imprescriptible

مشهور: Reputed

مشهور ومتداول‌ كننده‌: Popularizer

مشهور، قلمداد شده‌، مفروض‌، مورد قبول‌ عامه‌: Putative

مشورت كردن: Consult

مشورتي‌: Advisory

مشورتي‌، توط‌ئه‌ اميز، سري‌، شورايي‌: Conciliar

مشورت‌ خواستن‌ از، مشورت‌ همفكري‌ كردن‌، رايزني‌ كردن‌، كنكاش‌ كردن‌، مشورت‌ كردن: Consult

مشورت‌، تامل‌: Advisement

مشوق‌، دلگرم‌ كننده‌: Encouraging

مشيتي‌ (tnedivorp) صرفه‌ جو، اينده‌ نگر، مال‌ انديش‌، خوشبخت: Providential

مشيت‌ الهي‌، صرفه‌ جويي‌، اينده‌ نگري‌: Providence

مشيمه‌ كاذب‌، غشاء سروزي‌: Serosa

مشي‌، نزديك‌ شدن‌: Approach

مشگل‌ گشا، كاشف‌ عيب‌ ونقص‌ ورفع‌ كننده‌ ان‌: Troubleshooter

مصاحبه: Interview

مصاحبه‌ مط‌بوعاتي‌: Press Conference

مصاحبه‌ و كنفرانس‌ مط‌بوعاتي‌: News Conference

مصادره‌ يا ضبط‌: Confiscation

مصادره‌ گر، دعاي‌ اعتراف‌ بگناهان‌، دعاي‌ اعتراف‌ نامه‌: Confiscator

مصادم‌، گرفتار، دچار: Afoul

مصالح فله اي: Bulk materials

مصالحه: trade-off

تصويب تغيير يك جنبه از پروژه به وضعيتي بدتر از وضعيت فعلي آن، براي بهبود جنبه‌اي ديگر از پروژه.

مصالحه: Trade-Off

تصويب تغيير يك جنبه از پروژه به وضعيتي بدتر از وضعيت فعلي آن، براي بهبود جنبه‌اي ديگر از پروژه.

مصالحه‌ اميز: Reconciliatory

مصالحه‌، اشتي‌، تسكين‌، توافق‌: Conciliation

مصالح‌ ساختن‌ بام‌، سقف‌ سازي‌، پوشش‌، بام‌: Roofing

مصالح‌ لوله‌ سازي‌ ولوله‌ كشي‌، لوله‌ سازي‌، لوله‌ گذاري نصب‌ لوله‌، لوله‌ بدون‌ درز: Tubing

مصالح‌، مواد لازم‌ براي‌ پوشش‌، كف‌ زني‌: Mantling

مصبي‌، وابسته‌ به‌ دلتا: Deltaic

مصدق‌، گواهي‌ كننده‌: Certifier

مصر، خروشان‌، پرخروش‌، جيغ‌ ودادكن‌، پرسروصدا: Clamorous

مصر، پافشار، پاپي‌: Insistent

مصر، پايا، مداوم‌، ايستادگي‌ كننده‌، سمج‌: Persistent

مصرشناسي‌: Egyptology

مصرع‌، مصراع‌، نيم‌ بيت‌ شعر، نيم‌ فرد شعر: Hemistich

مصرف: Consumption

مصرف: usage

تعداد واحد‌هاي كالا كه بر اساس مقدار يا دلار مصرف شده طي دوره زماني خاص بيان مي‌شود.

مصرف: Usage

تعداد واحد‌هاي كالا كه بر اساس مقدار يا دلار مصرف شده طي دوره زماني خاص بيان مي‌شود.

مصرف كننده: Consumer

مصرفي‌، فروشي‌، دردسترس‌ (بودن‌): Disposability

مصرف‌: Consumption

مصرف‌: Waster

مصرف‌ شدني‌: Consumable

مصرف‌ قدرت‌، مصرف‌ برق‌: Power Consumption

مصرف‌ كردن‌: Consume

مصرف‌ كردن‌، تحليل‌ بردن‌، مورد استفاده‌ قرارگرفتن‌، از , نفس‌ افتادن‌: Use Up

مصرف‌ كردن‌، تحليل‌ رفتن‌، از پا درامدن‌: Consume

مصرف‌ كننده‌: Consumer

مصرف‌ كننده‌: Consumer

مصرف‌ نكردني‌، سوخته‌نشدني‌، تمام‌نشدني‌: Inconsumable

مصرف‌، سوختن‌، زوال‌، (ط‌ب‌) مرض‌ سل‌: Consumption

مصرف‌، ولخرج‌، افراط‌ كار، متلف‌، بي‌ فايده‌: Wasteful

مصري‌: Egyptian

مصغر، خرد، كوچك‌، حقير: Diminutive

مصلحت‌اميز، خردمندانه‌: Advised

مصلح‌: Peacemaker

مصمم‌ درنفس‌ خود، خود راي‌: Self Determined

مصمم‌، قط‌عي‌: Decided

مصنوعي: artificial

غير طبيعي؛ شبيه سازي شده.

مصنوعي: Artificial

غير طبيعي؛ شبيه سازي شده.

مصنوعي‌ يا ساختگي‌ بودن‌: Artificiality

مصنوعي‌، ساختگي‌: Artificial

مصنوعي‌، متن‌ اضافي‌، زيور اضافي‌، كلاه‌ گيس‌: Postiche

مصنوع‌ انسان‌، انساني‌: Man Made

مصنوع‌ دست‌، دستي‌، يدي‌، دستباف‌، دست‌ دوز: Handmade

مصنوع‌، مصنوعي‌، تركيبي‌: Synthesic

مصور از تو كار كرده‌، نقشه‌ دار، گلدار، (مج.) جبلي‌، مخمر: Inwrought

مصونيت‌ دادن‌: Immunization

مصونيت‌ دار كردن‌: Immunize

مصونيت‌ روحانيون‌ از محاكمه‌ شدن‌ در دادگاههاي‌ عرفي‌: Benefit Of Clergy

مصونيت‌، ازادي‌، بخشودگي‌، معافيت‌، جواز: Immunity

مصون‌، مقدس‌، غصب‌ نكردني‌: Inviolable

مصون‌، منزه‌، نرم‌، غيرقابل‌ تجزيه‌ ناگسستني‌، غير قابل‌ شكستن‌، غير قابل‌ غضب‌، نگفتني: Irrefrangible

مصيبت‌ اميز، پربلا، خط‌رناك‌، فجيع‌، منحوس‌: Disastrous

مصيبت‌ بار، فاجعه‌ انگيز: Catastrophic

مصيبت‌، فاجعه‌، نمايش‌ حزن‌ انگيز، سوگ‌ نمايش‌: Tragedy

مضاعف‌ سازي‌، دو رشته‌اي‌ كردن‌: Duplexing

مضاعف‌، دورشته‌اي‌، دولا: Duplex

مضاف‌اليه‌: Augend

مضحك‌، خنده‌ دار، خنده‌ اور، عجيب‌، بامزه‌: Funny

مضر براي‌ صفات‌ وخصوصيات‌ ارثي‌، معلول‌: Dysgenic

مضر، ازار دهنده‌، عفوني‌ ط‌اعون‌ اور، ط‌اعون‌ زده‌، فاسد كننده‌ اخلاق‌ ديگري‌، مسري: Pestiferous

مضر، اسيب‌ رسان‌: Injurious

مضر، زيان‌بخش‌، بدبو، كريه‌، نامط‌لوب‌: Noisome

مضر، مهلك‌: Noxious

مضر، پرگزند: Harmful

مضرب‌ مشترك‌: Common Multiple

مضرس‌، لبه‌ دار، بر امده‌: Ridgy

مضروب‌: Multiplicand

مضروب‌ فيه‌، ضرب‌ كننده‌، تكثير كننده‌: Multiplier

مضروب‌ چندين‌، متعدد، مضاعف‌، چندلا، گوناگون‌، مضرب‌، چند فاز: Multiple

مضط‌رب‌، نگران‌: Anguished

مطالبه كردن: Claim

مطالعات امكان‌سنجي: feasibility study

ارزيابي در جهت تشخيص اينكه آيا هدف با محدوديت‌هاي هزينه‌اي، زماني و ديگر محدوديت‌ها دست‌يافتني است يا خير.

مطالعات امكان‌سنجي: Feasibility Study

ارزيابي در جهت تشخيص اينکه آيا هدف با محدوديت‌هاي هزينه‌اي، زماني و ديگر محدوديت‌ها دست‌يافتني است يا خير.

مطالعه تجاري، مطالعه معامله: trade study

مقايسه‌اي بين جايگزين‌ها با استفاده از معيارهاي ارزيابي به منظور انتخاب بهترين راه‌حل.

مطالعه تجاري، مطالعه معامله: Trade Study

مقايسه‌اي بين جايگزين‌ها با استفاده از معيارهاي ارزيابي به منظور انتخاب بهترين راه‌حل.

مطالعه توانمندي: capability survey

بررسي توانمندي يك توليدكننده بدون در نظر گرفتن يك پروژه خاص.

مطالعه توانمندي: Capability Survey

بررسي توانمندي يك توليدكننده بدون در نظر گرفتن يك پروژه خاص.

مطالعه روي مدل قياسي: analog model study; analogue model study

مطالعه/ تحقيق بازار، پيمايش/ تحقيق بازار: market research/survey

جمع‌آوري داده‌ها از منابع بالقوه و تحليل آن‌ها به منظور تشخيص توانايي در برآوردن الزامات. تحقيق بازار با توجه به الزامات كار مي‌تواند تنها محدود به ارتباط مكاتبه‌اي يا تلفني با متخصصان مطلع بوده يا به صورت درخواست رسمي‌تر براي كسب اطلاعات انجام شود.

مطالعه/ تحقيق بازار، پيمايش/ تحقيق بازار: Market Research/Survey

جمع‌آوري داده‌ها از منابع بالقوه و تحليل آن‌ها به منظور تشخيص توانايي در برآوردن الزامات. تحقيق بازار با توجه به الزامات كار مي‌تواند تنها محدود به ارتباط مكاتبه‌اي يا تلفني با متخصصان مطلع بوده يا به صورت درخواست رسمي‌تر براي كسب اطلاعات انجام شود.

مطالعه/تحليل مصالحه: trade-off analysis/study

مراجعه شود به مطالعه تجارت.

مطالعه/تحليل مصالحه: Trade-Off Analysis/Study

مراجعه شود به مطالعه تجارت.

مطلق: Absolute

مطلقا ، قطعا: Absolutely

مطلوبیت : Utility

مفيد بودن داده‌ها و اطلاعات براي کاربران مورد نظر.

مط‌ابقت‌ با ايين‌ ورسوم‌ قراردادي‌، پيروي‌ از سنت‌ قديم‌: Conventionality

مط‌ابقت‌ باقانون‌ شرع‌، شرعي‌ بودن‌، جواز شرعي‌: Canonicity

مط‌ابق‌ رژيم‌ شوروي‌ كردن‌: Sovietize

مط‌ابق‌ قانون‌ اساسي‌: Constitutional

مط‌ابق‌ كتاب‌ مقدس‌، وابسته‌ به‌ كتاب‌ مقدس‌: Biblical

مط‌ابق‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، سازگار كردن‌ ميزان‌ كردن‌، تعديل‌ كردن‌، تنظ‌يم‌ كردن‌، تسويه‌ نمودن: Adjust

مط‌ابق‌ متن‌ كتاب‌ مقدس‌: Scriptural

مط‌ابق‌ نقشه‌ وبرنامه‌، شسته‌ وروفته‌: Cut And Dried

مط‌ابق‌ نقشه‌ وبرنامه‌، شسته‌ وروفته‌: Cut And Dry

مط‌ابق‌، موافق‌، جوابگو، واكنش‌ دار: Respondent

مط‌البه‌ بزور، تحميل‌، سخت‌ گيري‌، اخاذي‌: Exaction

مط‌البه‌ نامه‌، سفته‌، چك‌، تمسك‌: Demand Note

مط‌العه‌ اوضاع‌ ماقبل‌ تاريخي‌ انسان‌، تاريخ‌ ماقبل‌ تاريخ‌,: Protohistory

مط‌العه‌ زبان‌ وادبيات‌ وتاريخ‌ سامي‌، نژاد شناسي‌ سامي‌: Semitics

مط‌العه‌ سخت‌، دود چراغ‌ خوري‌، شب‌ زنده‌ داري‌: Lucubration

مط‌العه‌ علمي‌ جرم‌، جرم‌ شناسي‌: Criminology

مط‌العه‌ علمي‌ سرخس‌ ها، سرخس‌ شناسي‌: Pteridology

مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌: Group Dynamics

مط‌العه‌ نشده‌: Unstudied

مط‌العه‌ نفوذ عوامل‌ فيزيكي‌(چون‌ جغرافيا و علم‌ اقتصاد , و امار) درمشي‌ سياسي‌ و سياست‌خارجي‌ كشور: Geopolitics

مط‌العه‌ وجه‌ تسميه‌ شهرها ونقاط‌، ذكر اسامي‌ نواحي مكان‌ نامي‌: Toponymy

مط‌العه‌ پيش‌ خود: Self Study

مط‌العه‌، بررسي‌، مط‌العه‌ كردن‌: Study

مط‌العه‌، مرور: Perusal

مط‌العه‌ء امكان‌ مسافرت‌ بكرات‌ ديگر، مبحث‌ كيهان‌ نوردي‌: Astronautics

مط‌العه‌ء مواد غذايي‌ خاك‌، زيست‌ شناسي‌ خاك‌: Agrobiology

مط‌العه‌معده‌ و روزده‌ و بيماريهاي‌ ان‌: Gastroenterology

مط‌اله‌ و تط‌بيق‌ اداب‌ و رسوم‌ قبايل‌ وحشي‌: Agriology

مط‌بوعات‌ عمومي‌، نشريات‌ ملي‌، ركن‌ چهارم‌ مشروط‌يت‌: Fourth Estate

مط‌بوعات‌، اوراق‌ چاپي‌: Printed Matter

مط‌بوع‌ به‌ ذائقه‌، خوش‌ ط‌عم‌، لذيذ، دلپذير: Palatable

مط‌ران‌، خليفه‌، اسقف‌ اعظ‌م‌، كشيش‌ ارشد: Prelate

مط‌رود، رانده‌، دربدر، منفور: Outcast

مط‌لا، زراندود، ط‌لايي‌، اب‌ ط‌لا كاري‌: Gilt

مط‌لبي‌ را فهماندن‌ شانه‌ را بالا انداختن‌، منقبض‌ كردن‌، بالا انداختن‌ شانه: Shrug

مط‌لب‌ مط‌بوعاتي‌ (جهت‌ چاپ‌ در روزنامه‌): Press Release

مط‌لب‌ يا داستان‌ جالب‌: Cliff Hanger

مط‌لقا، كاملا، بكلي‌: Utterly

مط‌لقه‌ وديكتاتوري‌ يكه‌ تاز، وابسته‌ بحكومت‌ يكه‌ تازي‌، داراي‌ حكومت‌ ,: Totalitarian

مط‌لق‌: Absolute

مط‌لق‌، مستقل‌، استبدادي‌: Autocratic

مط‌لوب‌، برگزيده‌، مخصوص‌، سوگلي‌، محبوب‌: Favorite

مط‌مئنا: Assuredly

مط‌مئن‌ بخود: Self Confident

مط‌مئن‌ بنفس‌ خود: Self Assured

مط‌مئن‌، دلگرم‌، بي‌ پروا، رازدار: Confident

مط‌ول‌، تمديد شده‌: Extended

مط‌يع‌ سازنده‌: Subjugator

مط‌يع‌ قانون‌: Law Abiding

مط‌يع‌ كردن‌، مقهور ساختن‌، رام‌ كردن‌: Subdue

مط‌يع‌ كننده‌، منكوب‌ كننده‌: Subduer

مط‌يع‌، فروتن‌، حليم‌، خاضع‌، خاشع‌، سربزير: Submissive

مط‌يع‌، پست‌، پايين‌: Submiss

مظنه- قيمت: Quoted Price

مظ‌روف‌ يك‌ ليوان‌، بقدر يك‌ ليوان‌: Glassful

مظ‌نه‌ رسمي‌ تنزيل‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ تعيين‌ ميشود: Bank Rate

مظ‌نه‌ء ارز: Exchange Rate

معادله اساسی حسابداری: Basic accounting model

معادله حسابداری: Accounting equation

معادله شيميايي: Chemical equation

معادله كلازيوس- كلاپيرون: Clausius- Clapeyron equation

معادله هندرسون – هاسل باخ: Hendrerson Hasselbalch equation

معادله واندروالس: Vander wool,s equation

معادله‌: Equation

معادله‌ تفاضلي‌: Difference Equation

معادله‌ خط‌ي‌: Linear Equation

معادله‌ ديفرانسيل‌: Differential Equation

معادله‌، برابري‌: Equation

معادل‌، هم‌ بها، برابر، مشابه‌، هم‌ قيمت‌، مترادف‌، هم‌ , معني‌، همچند، هم‌ ارز: Equivalent

معاشر، شخص‌ مقتدر در جامعه‌، شخص‌ ط‌راز اول‌ جامعه‌: Socialite

معاشرتي‌، مشفق‌: Fellowly

معاصر، همزمان‌، هم‌ دوره‌: Contemporary

معاف از حقوق گمركي: Duty Free

معاف از ماليات: Tax-Free

معافيت‌: Exemption

معاف‌ از جنگ‌، بدون‌ جنگ‌، بي‌ محاربه‌: Warless

معاف‌ از ماليات‌: Tax Exempt

معاف‌ از ماليات‌، (مج.) بي‌ صدمه‌، سالم‌: Scot Free

معاف‌ شدن‌ از، رهاشدن‌ از، باط‌ل‌ شدن‌: Dispense With

معاف‌، ازاد، مستثني‌، معاف‌ كردن‌: Exempt

معالجه‌ با برق‌، برق‌ درماني‌ (ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسيله‌ حرارت‌ حاصله‌ از الكتريسته: Electrotherapy

معالجه‌ بوسيله‌ حرارت‌: Diathermy

معالجه‌ رواني‌، اختلالات‌ فكري‌ ورواني‌، اختلالات‌ رواني‌: Psychopathy

معالجه‌ قبلي‌: Pretreatment

معالجه‌ پيش‌ خود، معالجه‌ بدون‌ كمك‌ نسخه‌: Self Treatment

معالجه‌ء بيماري‌ با اضداد ان‌: Allopathy

معاليت كشش سطحي: adsorption activity; diffusion activity; membrane activity

معاملات تجاری: Business transactions

معاملات‌، شرح‌ مذاكرات‌: Transactions

معامله: Deal

معامله گر- واسطه: Dealer

معامله‌ بمثل‌، عمل‌ متقابل‌: Reciprocity

معامله‌ كالا يا توافق‌ فروشنده‌ وخريدار، معامله‌ خصوصي‌: Private Treaty

معامله‌ كردن‌، داد وستد كردن‌: Transact

معامله‌ گر، سوداگر: Transactor

معامله‌، سودا، انجام‌: Transaction

معامله‌گر پاياپاي‌: Barterer

معامله‌گر، راننده‌ كاميون‌: Truckman

معاند، داراي‌ عداوت‌ و دشمني‌ ديرين‌: Rancorous

معاند، منكر، مخالف‌، ناراضي‌(درامورسياسي‌): Dissenter

معاوضه‌، ردو بدل‌ كننده‌: Exchange

معاون اداري: Administrative Assistant

معاون پرسنلي: Personal Assistant

معاونت‌ در جرم‌: Accessariness

معاون‌ استاد همدست‌، كمك‌، مشوق‌، ضميمه‌، معاون‌، يار، دستيار: Adjoint

معاون‌ اسقف‌: Archdeacon

معاون‌ رئيس‌ مدرسه‌، نايب‌ رئيس‌، تير فرعي‌ تاق‌: Subprincipal

معاون‌ كشيش‌ بخش‌: Curate

معاون‌ وزارتخانه‌: Undersecretary

معاون‌، شريك‌، معين‌، فرعي‌، (حق.) مربوط‌ بمعاون‌ جرم‌: Accessorial

معاون‌، ياور، دستيار، بردست‌، ترقي‌ دهنده‌: Assistant

معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌: Roentgenoscopy

معاينه‌ بوسيله‌ گوشي‌ ط‌بي‌: Stethoscopy

معاينه‌ بيني‌ و حنجره‌: Rhinoscopy

معاينه‌ شبكيه‌، شبكيه‌ بيني‌: Retinoscopy

معاينه‌ شكم‌: Abdominoscopy

معبد تمام‌ خدايان‌ و اديان‌ مختلف‌، زيارتگاه‌: Pantheon

معبد، جاي‌ مقدس‌، زيارتگاه‌، درمعبد قرار دادن‌: Shrine

معبر، جاده‌، گذرگاه‌، خط‌ سير، جاده‌ پياده‌ رو: Pathway

معتاد كردن‌: Customize

معتاد كننده‌: Addictive

معتاد، شخص‌ دائم‌ الخمر، عادي‌، هميشگي‌: Habitual

معتبر: Valid

معتبر ساختن‌، تاييد اعتبار: Validate

معتبر ساختن‌، تاييد اعتبار: Validate

معتبر سازي‌، تصديق‌: Validation

معتبر سازي‌، تصديق‌: Validation

معتبر، باور كردني‌، موثق‌: Credible

معتبر، صحيح‌: Valid

معتبر، صحيح‌: Valid

معتبر، محترم‌ و ابرومند: Creditable

معتدل‌، ملايم‌، ميانه‌ رو: Temperate

معترضه‌، اصواتي‌، ندايي‌: Interjectional

معترض‌: Remonstrant

معترفا: Avowedly

معترف‌، خستو: Self Confessed

معتقد باينكه‌ انسان‌ اشرف‌ مخلوقات‌ و مركز ثقل‌ , موجودات‌ است‌: Anthropocentric

معتقد بعدالت‌ وتقوي‌ خود: Self Righteous

معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار: Representationalist

معتقد به‌ تثليث‌، معتقد بوجود اقانيم‌ ثلاثه‌: Trinitarian

معتقد به‌ سرنوشت‌: Fatalist

معتقد به‌ سلط‌نت‌ هزار ساله‌ مسيح‌: Millenarian

معتقد به‌ فرزند خواندگي‌ عيسي‌: Adoptionist

معتقد به‌ فلسفه‌ ط‌بيعي‌: Naturalist

معتقد به‌ يا داراي‌ دونژاد بودن‌: Biracialism

معتقد يا وابسته‌ به‌ توحيد نوبتي‌: Henotheist

معتقدات‌ فرقه‌ 'كويكر' پروتستان‌: Quakerism

معجزه‌ اسا: Miraculous

معجزه‌ كننده‌، جادوگر: Theurgist

معجزه‌، استادي‌، كار عجيب‌، مهارت‌: Wonderwork

معجزه‌، اعجاز، واقعه‌ شگفت‌ انگيز، چيز عجيب‌: Miracle

معجزه‌، جادو، سحر: Theurgy

معدن‌ شناس‌: Mineralogist

معدن‌ قلع‌، سنگ‌ قلع‌: Tinstone

معدن‌قلع‌، قلع‌ كاري‌، قلع‌ خيز، كان‌ قلع‌: Stannary

معدود، اندك‌، كم‌، اندكي‌ از، كمي‌ از (با a): Few

معدوم‌، غير موجود: Inexistent

معدي‌، شكمي‌: Gastric

معدي‌، شكمي‌، اشتها اور، شربت‌ اشتهااور: Stomachic

معرفتي‌، وابسته‌ به‌ معرفت‌ و دانش‌: Palladian

معرفت‌، ادراك‌، شناسايي‌، اگاهي‌، تصديق‌ ضمني‌: Cognizance

معرفي‌ شده‌، كسيكه‌ چيزي‌ باوعرضه‌ شده‌، معروض‌ عليه‌: Presentee

معرفي‌ عناصر يك‌ جسم‌، تعريف‌، تعيين‌ خاصيت‌: Quantification

معرفي‌ كردن‌ بوسيله‌ كنسرت‌: Instantiate

معرفي‌ كردن‌، توليد كردن‌، نظ‌ر كردن‌ به‌، ارائه‌ دادن‌: Bring Forward

معرفي‌ كننده‌: Representer

معرفي‌، نمايش‌، ارائه‌، عرضه‌، تقديم‌: Presentation

معروف‌، متداول‌، وابسته‌ بحروف‌ جديد هيروگليفي‌: Demotic

معزول‌ كردن‌، عزل‌ نمودن‌، خلع‌ كردن‌: Depose

معزول‌ نشدني‌، برداشته‌نشدني‌، ثابت‌: Irremovable

معشوقه‌ دزد مسلح‌: Gun Moll

معشوقه‌، محبوبه‌: Ladylove

معصوم‌: Immaculate

معصوم‌ و پاك‌ چون‌ كودك‌، بي‌گناه‌: Dewy Eyed

معطر سازي: aromatization

معط‌ر سازي‌، عط‌ر سازي‌: Aromatization

معط‌ر و خوشبو ساختن‌: Odorize

معط‌ر، بودار، حاكي‌: Redolent

معط‌ر، چيز خوشبو: Odorant

معط‌وف‌ به‌ گذشته‌، پس‌ كنشي‌: Retroactive

معقوليت‌: Reasonability

معقول‌: Reasonable

معقول‌، درست‌، وجداني‌، باوجدان‌: Conscionable

معقول‌، محسوس‌، مشهود، بارز: Sensible

معقول‌، مستدل‌: Reasonable

معكوس: Inverse

معكوس‌ كننده‌، بر گرداننده‌: Inverter

معكوس‌، دوجانبه‌: Reciprocal

معكوس‌، پشت‌، معكوس‌ كردن‌، برگشتن‌: Reverse

معلق به: Pending

معلق- تحت بررسي: Pending

معلق‌، بند شلوار، بند جوراب‌: Suspender

معلق‌، درحال‌ تعليق‌، مردد، اندروايي‌، اويزاني‌: Suspense

معلق‌، دست‌ ها بزمين‌ وپاها در هوا، بالانس‌: Handstand

معلمه‌، قيم‌ زن‌، اموزگار زن‌: Tutoress

معلمي‌، اموختاري‌: Teachership

معلم‌ زورخانه‌، قهرمان‌ ژيمناستيك‌، ورزشكار: Gymnast

معلم‌ سرخانه‌: Visiting Teacher

معلم‌، مربي‌، فرهيختار: Educator

معلم‌، پير، مرشد، مربي‌: Preceptor

معلولي‌، زمين‌ گيري‌، ناخوشي‌: Invalidism

معلوم‌ كردن‌، ثابت‌ كردن‌، معين‌ كردن‌: Ascertain

معلوم‌ كردن‌، مستقر ساختن‌ تعيين‌ محل‌ كردن‌، جاي‌ چيزي‌ را معين‌ كردن‌، تعيين‌ كردن: Locate

معلوم‌، معين‌: Determinate

معما، چيستان‌، لغز، رمز، بيان‌ مبهم‌: Enigma

معما، چيستان‌، لغز، مسئله‌ بغرنج‌ وپيچيده‌: Conundrum

معمار: Architect

معمار كامپيوتر: Computer Architect

معمار يا متخصص‌ ساختن‌ مناظ‌ر ط‌بيعي‌ نما: Landscape Architect

معمار، معماري‌ كردن‌، مهراز: Architect

معماري: architecture

چارچوب و رابطه‌ متقابل اجزاي يك سامانه. معماري يك سامانه معمولا با نمودار تصويري نشان داده مي‌‌شود كه نمايان‌‌گر بخش‌ها، اجزا، وجوه مشترك و روابط متقابلشان است.

معماري: Architecture

چارچوب و رابطه‌ متقابل اجزاي يک سامانه. معماري يك سامانه معمولا با نمودار تصويري نشان داده مي‌‌شود که نمايان‌‌گر بخش‌ها، اجزا، وجوه مشترک و روابط متقابلشان است.

معماري باز: open architecture

يك رويكرد طراحي سامانه كه طرفين مستقل پيمان را تشويق مي‌كند كه با استفاده از رابط‌هاي استاندارد و خصوصيات منتشر شده، توليد اضافه داشته باشند.

معماري باز: Open Architecture

يک رويکرد طراحي سامانه که طرفين مستقل پيمان را تشويق مي‌کند كه با استفاده از رابط‌هاي استاندارد و خصوصيات منتشر شده، توليد اضافه داشته باشند.

معماري توزيع شده: distributed architecture

نوعي ساختار راه‌حل كه از دو يا چند جزء پردازش كه به صورت شبكه بهم متصلند،‌ استفاده مي‌كند.

معماري توزيع شده: Distributed Architecture

نوعي ساختار راه‌حل که از دو يا چند جزء پردازش كه به صورت شبکه بهم متصلند،‌ استفاده مي‌کند.

معماري خدمت‌گيرنده-خدمت‌دهنده، ساز و كار خدمت به كارفرما: client-server architecture

ساختار سامانه كه چندين كاربر/ درخواست‌كننده (خدمت‌گيرندگان) را از يك منبع/ تأمين‌كننده (خدمت‌دهنده) متمايز مي‌كند.

معماري خدمت‌گيرنده-خدمت‌دهنده، ساز و كار خدمت به كارفرما: Client-Server Architecture

ساختار سامانه که چندين کاربر/ درخواست‌کننده (خدمت‌گيرندگان) را از يک منبع/ تأمين‌کننده (خدمت‌دهنده) متمايز مي‌کند.

معماري سامانه: system architecture

مراجعه شود به معماري.

معماري سامانه: System Architecture

مراجعه شود به معماري.

معماري سامانه‌اي: systems architecture

مراجعه شود به معماري سامانه.

معماري سامانه‌اي: Systems Architecture

مراجعه شود به معماري سامانه.

معماري فيزيكي: physical architecture

تجزيه ساختاري نهاده‌هاي يك سامانه.

معماري فيزيكي: Physical Architecture

تجزيه ساختاري نهاده‌هاي يک سامانه.

معماري كاركردي: functional architecture

نظام‌نامه كاركردها، كاركردهاي فرعي و رابط‌ها (داخلي و خارجي) بر طبق تجزيه فيزيكي سامانه.

معماري كاركردي: Functional Architecture

نظام‌نامه کارکردها، کارکردهاي فرعي و رابط‌ها (داخلي و خارجي) بر طبق تجزيه فيزيکي سامانه.

معماري نرم‌افزار: software architecture

ساختار شكست طرح نرم‌افزار به عناصر پيكره‌بندي نرم‌افزار ، مؤلفه‌هاي نرم‌افزار و واحدهاي نرم‌افزار.

معماري نرم‌افزار: Software Architecture

ساختار شكست طرح نرم‌افزار به عناصر پيكره‌بندي نرم‌افزار ، مؤلفه‌هاي نرم‌افزار و واحدهاي نرم‌افزار.

معماري و مهندسي: architecture and engineering

نوعي سازمان‌دهي كه معمولا براي طراحي و مهندسي پروژه‌‌هاي تاسيساتي بزرگ استفاده مي‌‌شود. همچنين ممكن است در سرپرستي و مديريت ساخت تاسيسات مورد استفاده قرار گيرد.

معماري و مهندسي: Architecture And Engineering

نوعي سازمان‌دهي که معمولا براي طراحي و مهندسي پروژه‌‌هاي تاسيساتي بزرگ استفاده مي‌‌شود. همچنين ممکن است در سرپرستي و مديريت ساخت تاسيسات مورد استفاده قرار گيرد.

معماري‌: Architecture

معماري‌ كامپيوتر: Computer Architecture

معماري‌، سبك‌ معماري‌، مهرازي‌: Architecture

معمايي‌، مبهم‌: Enigmatic

معماي‌ مصور، نشاندادن‌ واژه‌ها بصورت‌ مصور: Rebus

معماي‌ چيني‌: Tangram

معمولا: Usually

معمولي‌ است‌ نوعي‌ هواپيما كه‌حد فاصل‌ ميان‌ هليكوپتر و ط‌ياره‌هاي‌ ,: Gyroplane

معمولي‌ مستعمل‌، زياد كار كرده‌، كهنه‌، مبتذل‌، پيش‌ پا افتاده: Well Worn

معمولي‌، عادي‌، متداول‌، پيش‌ پا افتاده‌: Ordinary

معنايي‌: Semantic

معنويت‌، تجرد، غير جسماني‌بودن‌: Incorporeity

معنويت‌، عدم‌ اعتقاد به‌ ماده‌، تجرد: Immaterialism

معني‌ ساده‌، ذره‌ء معنايي‌: Sementem

معني‌ لغوي‌: Lexical Meaning

معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌، سردراوردن‌ از، تنظ‌يم‌ كردن‌: Make Out

معني‌، اگاهي‌، خبر، نقشه‌ كار، ط‌رزفكر انگاره‌، تصور، انديشه‌، فكر، خيال‌، گمان‌، نيت‌، مقصود: Idea

معني‌، معني‌ شناسي‌: Semantics

معني‌، مفهوم‌، مفاد، تعيين‌، اظ‌هار، ابلاغ‌: Signification

معني‌، مقصود، مفاد، مفهوم‌، اهميت‌، قدر: Significance

معني‌شناسي: semantics

رابطه بين واژه‌ها و نمادها و مفهومي كه آن‌ها بيان مي‌كنند.

معني‌شناسي: Semantics

رابطه بين واژه‌ها و نمادها و مفهومي كه آن‌ها بيان مي‌كنند.

معوق‌: Deferred

معيار: Criteria

معيار آغاز: entry criteria

شروط لازم براي آغاز يك فعاليت

معيار آغاز: Entry Criteria

شروط لازم براي آغاز يک فعاليت.

معيار اثربخشي: effectiveness criteria

محاسبه عددي ارزش اثربخشي راه‌حل.

معيار اثربخشي: Effectiveness Criteria

محاسبه عددي ارزش اثربخشي راه‌حل.

معيار ارزيابي : evaluation criteria

عوامل ارزيابي كه در ارزيابي پيشنهاديه مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

معيار ارزيابي: Evaluation Criteria

عوامل ارزيابي که در ارزيابي پيشنهاديه مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

معيار ارزيابي مفهوم: concept evaluation criteria

بايدها، خواسته‌ها و ارزش‌هاي مورد استفاده براي قضاوت در مورد مفاهيم جايگزين.

معيار ارزيابي مفهوم: Concept Evaluation Criteria

بايدها، خواسته‌ها و ارزش‌هاي مورد استفاده براي قضاوت در مورد مفاهيم جايگزين.

معيار خروج: exit criteria

پيش‌نيازهاي الزامي براي پايان بخشيدن به يك فعاليت يا يك مرحله چرخه پروژه.

معيار خروج: Exit Criteria

پيش‌نيازهاي الزامي براي پايان بخشيدن به يک فعاليت يا يک مرحله چرخه پروژه.

معيار سيستم‌، استاندارد سيستم‌: System Standard

معيار عددي عدم پذيرش، عدد رد: rejection number

حداقل تعداد نقص يا قطعات معيوب در يك نمونه كه موجب رد انباشته‌اي مي‌شود كه نمونه از آن برداشته شده است.

معيار عددي عدم پذيرش، عدد رد: Rejection Number

حداقل تعداد نقص يا قطعات معيوب در يک نمونه که موجب رد انباشته‌اي مي‌شود كه نمونه از آن برداشته شده است.

معيار محدوده: scope criteria

استانداردها يا قوانين تشكيل شده از عواملي كه بايد در تعريف پروژه مد نظر قرار گيرند.

معيار محدوده: Scope Criteria

استانداردها يا قوانين تشكيل شده از عواملي كه بايد در تعريف پروژه مد نظر قرار گيرند.

معيار، الگو، قالب‌، مقرر، قانوني‌، نمونه‌ قبول‌ شده معين‌، متعارفي‌، نشان‌، پرچم‌، متداول‌، مرسوم‌: Standard

معيار، حد وسط‌، معدل‌ هنجار، اصل‌ قانوني‌، قاعده‌، ماخذ قانوني‌، مقياس‌ يا ,: Norm

معيارها: Criterion

معيارها: criteria

بيانيه‌اي كه اهداف، راهنما، رويه‌ها و استانداردهايي لازم براي توسعه، طراحي و يا انجام بخش‌هاي پروژه را فراهم مي‌كند.

معيارها: Criteria

بيانيه‌اي كه اهداف، راهنما، رويه‌ها و استانداردهايي لازم براي توسعه، طراحي و يا انجام بخش‌هاي پروژه را فراهم مي‌كند.

معيارهاي اقتضايي: Contingency criteria

معيارهاي سامانه كنترل زمان بندي/ هزينه: cost/schedule control system criteria (USCSC)

سامانه اندازه‌گيري عملكرد وضعيت پروژه، كه گزارش‌هاي عملكرد هزينه يا گزارش‌هاي وضعيت هزينه/ زمان‌بندي و گزارش‌هاي وضعيت وجوه پيمان را ارائه مي‌دهد.

معيارهاي سامانه کنترل زمان‌بندي/ هزينه: Cost/Schedule Control System Criteria (USCSC)

سامانه اندازه‌گيري عملکرد وضعيت پروژه، که گزارش‌هاي عملکرد هزينه يا گزارش‌هاي وضعيت هزينه/ زمان‌بندي و گزارش‌هاي وضعيت وجوه پيمان را ارائه مي‌دهد.

معيارهاي طراحي: Design Criteria

معيارهاي قابليت پذيرش، ضوابط پذيرش: acceptability criteria

شرايط حدي براي تعيين پذيرش يا رد.

معيارهاي قابليت پذيرش، ضوابط پذيرش: Acceptability Criteria

شرايط حدي براي تعيين پذيرش يا رد.حد يا حدودي که مقدار انحراف مجاز محصول نسبت به مشخصه‌هاي اصلي آن را به صورت عبارات روشن بيان مي‌کند.

معيارهاي پذيرش: acceptance criteria

فهرستي اولويت‌بندي شده از معيارها كه بايد پيش از پذيرش محصول توسط مشتري آن‌ها را برآورده سازد. تعريفي قابل سنجش از آن‌چه بايد جهت قابل قبول بودن محصول نهايي توسط مشتري، انجام شود. اين مشخصه‌ها بايد به عنوان بخشي از خلاصه پروژه تعريف شده و مشتري و تامين‌كنن

معيارهاي پذيرش: Acceptance Criteria

معيارهايي كه بايد قبل از پذيرش دستاوردها محقق گردند، شامل الزامات عملكرد و شرايط ضروري.الزامات تاييد که بايد براي اخذ پذيرش از نهاده داراي اختيار، فراهم آورده شود..الزامات عملكرد و شرايط ضروري كه بايد پيش از پذيرش دستاوردهاي پروژه كسب شوند. فهرستي اولويت‌بندي شده از معيارها كه بايد پيش از پذيرش محصول توسط مشتري آن‌ها را برآورده سازد. تعريفي قابل سنجش از آن‌چه بايد جهت قابل قبول بودن محصول نهايي توسط مشتري، انجام شود. اين مشخصه‌ها بايد به عنوان بخشي از خلاصه پروژه تعريف شده و مشتري و تامين‌كننده پيش از مرحله آغازين پروژه در مورد آن‌ها توافق كنند. اين معيارها بايد در اسناد آغازين پروژه ثبت شوند.

معيشت‌ نويسندگي‌ وهنرپيشگي‌ سودط‌لبانه‌، نويسندگي‌ براي‌ كسب‌ ,: Hackwork

معين‌: Ledger

معين‌ عام‌: General Ledger

معين‌ كردن‌، تعريف‌ كردن‌، معني‌ كردن‌: Define

معين‌ كننده‌ هويت‌: Identifier

معين‌، داده‌، معلوم‌، مفروض‌، مسلم‌، مبتلا، معتاد mutad: Given

معين‌، قط‌عي‌، تصريح‌ شده‌، صريح‌، روشن‌، معلوم‌: Definite

معين‌، كمك‌ دهنده‌، امدادي‌، كمكي‌: Auxiliary

معيوب: Defective

معيوب: defective

يك واحد محصول كه داراي يك يا چند عيب است.

معيوب: Defective

يک واحد محصول که داراي يک يا چند عيب است.

معيوب‌ سازي‌، نقص‌: Mutilation

معيوب‌ كردن‌: Mutilate

معيوب‌، عيبناك‌، ناقص‌، مقصر، نكوهيده‌: Faulty

معيوب‌، ناقص‌: Faulty

معیارهای پذیرش : Acceptance Criteria

الزاماتي هستند که يک مؤلفهي پروژه، مثلاً درس‌ها، بايد قبل از پذيرش توسط ذينفعان، آن‌ها برآورده سازد. در واقع معيارهاي پذيرش، معيارهايي هستند که پذيرش محصول توسط ذينفعان را تضمين ميکنند.

مغازه‌ خواربار يامشروب‌ فروشي‌، خورجين‌: Cantina

مغازه‌ خوراك‌ پزي‌، چرخ‌ دوار جهت‌ كباب‌ كردن‌ مرغ‌: Rotisserie

مغازه‌ قنادي‌، مغازه‌ حلويات‌ (معمولا مجاور مدرسه‌): Tuck Shop

مغازه‌ ليموناد فروشي‌، شير مخصوص‌ ليموناد و سودا: Soda Fountain

مغازه‌ پارچه‌ فروشي‌، جنس‌ بزازي‌، كالا: Mercery

مغازه‌شراب‌ فروشي‌، باده‌ فروشي‌: Wineshop

مغاكي: abismal

مغاكي-دريايي وابسته به درياي باز: abyssopelagic

مغاير، نوع‌ ديگر: Variant

مغاير، نوع‌ ديگر: Variant

مغاير، گوناگون‌، مختلف‌، متغير: Variant

مغايرت: Discrepancy

مغايرت زمان بندي: schedule variance (SV)

با كم‌كردن هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي‌شده از هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده در سامانه ارزش كسب شده، مغايرت زمان‌بندي بر اساس واحد پول به دست مي‌آيد. ارزش منفي نشان مي‌دهد كه پروژه از زمان‌بندي عقب‌تر است.

مغايرت زمان‌بندي: Schedule Variance (SV)

با كم‌كردن هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي‌شده از هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده در سامانه ارزش كسب شده، مغايرت زمان‌بندي بر اساس واحد پول به دست مي‌آيد. ارزش منفي نشان مي‌دهد كه پروژه از زمان‌بندي عقب‌تر است.

مغايرت مصرف: usage variance (UV)

تفاوت بين مقادير بودجه شده مواد و مقادير واقعي مورد استفاده.

مغايرت مصرف: Usage Variance (UV)

تفاوت بين مقادير بودجه شده مواد و مقادير واقعي مورد استفاده.

مغايرت نرخ نيروي كار: labor rate variances

تفاوت بين نرخ نيروي كار بودجه شده و نرخ واقعي بكار گرفته شده.

مغايرت نرخ نيروي كار: Labor Rate Variances

تفاوت بين نرخ نيروي كار بودجه شده و نرخ واقعي بکار گرفته شده.

مغايرت هزينه، پراكندگي هزينه: cost variance (CV)

معياري براي اندازه‌گيري عملكرد، كه با كم كردن هزينه واقعي كار انجام شده از هزينه بودجه‌بندي شده كار انجام شده به دست مي‌آيد.

مغايرت هزينه، پراکندگي هزينه: Cost Variance (CV)

معياري براي اندازه‌گيري عملکرد، که با کم کردن هزينه واقعي کار انجام شده از هزينه بودجه‌بندي شده کار انجام شده به دست مي‌آيد.در يك پيمان از نوع بازپرداخت هزينه، مغايرت هزينه برابر با تفاوت هزينه‌هاي برآورد شده و هزينه‌هاي واقعي متحمل شده است. در کاربردهاي مديريت ارزش كسب شده، مغايرت هزينه تفاوت بين ارزش كسب شده و هزينه‌هاي واقعي متحمل شده است.

مغايرت، ناسازگاري: nonconformance

عدم مطابقت با استانداردهاي مربوط

مغايرت، ناسازگاري: Nonconformance

عدم مطابقت با استانداردهاي مربوط.عدم مطابقت يک قطعه يا محصول با الزامات تعيين شده در مورد مشخصات کيفيت.

مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌: Unconstitutionality

مغايرت‌، تناقض‌: Contradictoriness

مغايرت‌، ناسازگاري‌، تناقض‌، مخالفت‌: Repugnance

مغذي‌: Alible

مغذي‌، ماده‌ مغذي‌، ماده‌ مقوي‌ از لحاظ‌ غذايي‌: Nutrient

مغذي‌، مقوي‌: Nourishing

مغربي‌، عرب‌ اسپانيولي‌، ارايش‌ عربي‌: Morisco

مغرور از ثروت‌: Purse Proud

مغرور، باد در خيشوم‌ انداز، فوقاني‌: Uppish

مغرور، باددرسر، متكبر، والا: Haughty

مغرور، خود فروش‌، از روي‌ خود خواهي‌: Supercilious

مغرور، خودبين‌، مغرورانه‌، بط‌ور بيهوده‌ بيهوده‌، عبث‌، بيفايده‌، باط‌ل‌، پوچ‌، ناچيز، جزيي‌، تهي: Vain

مغرور، خوشحال‌، گشاده‌ رو: Vogie

مغرور، پر افاده‌: High Horse

مغرور، پرافاده‌: Bigheaded

مغرور، پرمباهات‌، برتن‌: Prideful

مغز استخوان‌، مخ‌، مغز، قسمت‌ عمده‌، جوهر: Marrow

مغز تلخ‌ قهوه‌ سوداني‌: Kolanut

مغز تيره‌، نخاع‌، مغز حرام‌، نخاع‌ شوكي‌: Spinal Cord

مغز حرام‌: Medulla

مغز حرام‌، بصل‌ النخاع‌، قسمت‌ عقب‌ مغز: Myelencephalon

مغز نارگيل‌: Copra

مغز ودرون‌ هرچيزي‌: Core

مغز، مخ‌، دماغ‌: Encephalon

مغز، هسته‌، مغزهسته‌، خستو، تخم‌، دانه‌: Kernel

مغزنگاره‌، عكس‌ برداري‌ از مغز با اشعه‌ مجهول‌: Encephalogram

مغزنگاشت‌: Encephalograph

مغزي‌، فكري‌، خوشفكري‌: Braininess

مغشوش‌ كردن‌، درهم‌ و برهم‌ كردن‌، مختل‌ كردن‌: Discombobulate

مغلط‌ه‌ كردن‌، از مرحله‌ پرت‌ كردن‌، مشاجره‌ كردن‌: Pettifog

مغلط‌ه‌ كردن‌، سفسط‌ه‌ كردن‌، مغلط‌ه‌: Chicane

مغلوب‌ شدني‌، تفوق‌ يافتني‌، فائق‌ شدني‌: Superable

مغموم‌، محزون‌: Doleful

مغناطيس سنج ناپايدار: astatic magnetometer

مغناط‌يسي‌ كردن‌: Magnetization

مغناط‌يسي‌ كردن‌، اهن‌ ربا كردن‌: Magnetize

مغناط‌يسي‌ كردن‌، كشيدن‌، شيفتن‌: Magnetize

مغناط‌يسي‌، اهن‌ ربا: Magnetic

مغناط‌يسي‌، مغناط‌يسي‌ شده‌: Magnetized

مغناط‌يس‌: Magnetzation

مغناط‌يس‌ برقي‌، الكترو مغناط‌يس‌: Electromagnet

مغناط‌يس‌ زدايي‌: Demagnetization

مغناط‌يس‌ پس‌ ماند: Remanence

مغناط‌يس‌ پس‌ ماند: Residual Magnetism

مغناط‌يس‌، اهن‌ ربا: Magnet

مغول‌، شخص‌ بزرگ‌ وبا نفوذ: Mogul

مفاد و شرايط: terms and conditions (T&C)

الزامات كمكي كه اغلب بصورت استاندارد درآمده است و در بسياري از پيمان‌ها به‌عنوان بخش ضروري براي توافق طرفين در مورد آن، ضميمه شده است. مثال: بند پرداخت بر اساس پيشرفت كار كه جزء مفاد و شرايط تداركات قيمت مقطوع است.

مفاد و شرايط: Terms And Conditions (T&C)

الزامات كمكي كه اغلب بصورت استاندارد درآمده است و در بسياري از پيمان‌ها به‌عنوان بخش ضروري براي توافق طرفين در مورد آن، ضميمه شده است. مثال: بند پرداخت بر اساس پيشرفت كار كه جزء مفاد و شرايط تداركات قيمت مقطوع است.

مفاد، مط‌مح‌ نظ‌ر، ميدان‌ديد، ازادي‌ عمل‌، ميدان‌، قلمرو هدف‌، منظ‌ور، نقط‌ه‌ توجه‌، ط‌رح‌ نهايي‌، فحوا، منظ‌ور: Scope

مفاصا، واريز شده‌، بي‌ حساب‌، تلاقي‌ شده‌: Quits

مفاهیم حسابداری: Accounting concepts

مفاهیم حسابداری مالی: Financial accounting concepts

مفتاح‌، راهنما: Key Word

مفتاح‌، راهنما، نط‌ق‌ اصلي‌ كردن‌: Keynote

مفتري‌: Slanderer

مفتش‌ عقايد: Inquisitor

مفتضح‌ كردن‌، تهمت‌ ناروا زدن‌ به‌، رسوا كردن‌: Scandalize

مفتول‌ كشي‌، مفتول‌ كشي‌ كردن‌: Drawplate

مفرط‌، بيش‌ازاندازه‌: Excessive

مفرغ‌ زرنما، برنزط‌لايي‌: Ormolu

مفرغ‌، فلز مركب‌ از مس‌ و قلغ‌ و روي‌: Gunmetal

مفرغ‌، مسبار، برنزي‌، برنگ‌ برنز، گستاخي‌: Bronze

مفروش‌ سازي‌ با اجر موزاييك‌، موزاييك‌ كاري‌: Tessellation

مفروضات: assumption

فرض‌هاي مناسب براي تقريب زدن اطلاعات غير قابل دسترس.

مفروضات: Assumption

فرض‌هاي مناسب براي تقريب زدن اطلاعات غير قابل دسترس.

مفسر اسرار دين‌: Mystagogue

مفسر انتقال‌: Transfer Interpreter

مفسر، تفسيركننده‌ تحت‌الفظ‌ي‌، شارح‌: Exegete

مفسر، سفرنگ‌ گر: Commentator

مفصل زانويي: ball-and-socket joint; ball head; ball qoint;

مفصل گردان: articulated joint; swivel joint

مفصلي‌ كه‌ دريك‌ سط‌ح‌ حركت‌ كند، مفصل‌ لولايي‌: Hinge Joint

مفصل‌ ماشيني‌ كه‌ گلوله‌ دارد و درتوي‌ حفره‌اي‌ قرار , ميگيرد: Ball And Socket Joint

مفصل‌، لولا: Pivot

مفعولي‌، (حق.) اتهامي‌: Accusatory

مفهوم سامانه: system concept

رويكرد فني و كلي سامانه، معماري و مفهوم عمليات سامانه كه براي برآورده كردن سند الزامات سامانه و مفهوم عمليات كاربر توسعه يافته است.

مفهوم سامانه: System Concept

رويكرد فني و كلي سامانه، معماري و مفهوم عمليات سامانه كه براي برآورده كردن سند الزامات سامانه و مفهوم عمليات كاربر توسعه يافته است.

مفهوم شخصیت تجاری: Entity concept

مفهوم شخصیت تجاری: Business entity concept

مفهوم عمليات: concept of operations

مراجعه شود به مفهوم عمليات كاربر، مفهوم عمليات سامانه.

مفهوم عمليات: Concept Of Operations

مراجعه شود به مفهوم عمليات کاربر، مفهوم عمليات سامانه.

مفهوم عمليات سامانه: system concept of operations

توصيفي از عملكرد مورد انتظار راه‌حل انتخاب‌شده. مفهوم عمليات سامانه معمولاً شامل توصيف روايي، دياگرام جريان داده‌ها، برنامه عمليات اوليه، عمليات ثانويه و سير زماني است. يك روز از عمر سامانه.

مفهوم عمليات سامانه: System Concept Of Operations

توصيفي از عملكرد مورد انتظار راه‌حل انتخاب‌شده. مفهوم عمليات سامانه معمولاً شامل توصيف روايي، دياگرام جريان داده‌ها، برنامه عمليات اوليه، عمليات ثانويه و سير زماني است. يك روز از عمر سامانه.

مفهوم عمليات كاربر: user concept of operations

استفاده برنامه‌ريزي‌شده كاربر از هريك از راه‌حل‌هاي محيط عملياتي كه ممكن است شامل محيط فيزيكي، محيط عملياتي، سناريوهاي عملياتي، الزامات تداركات و تعيين شرايط نگهداري باشد. اين سند بايد در اوايل چرخه پروژه و طي مرحله تعريف الزامات كاربر ايجاد شود. همچنين سن

مفهوم عمليات كاربر: User Concept Of Operations

استفاده برنامه‌ريزي‌شده كاربر از هريك از راه‌حل‌هاي محيط عملياتي كه ممكن است شامل محيط فيزيكي، محيط عملياتي، سناريوهاي عملياتي، الزامات تداركات و تعيين شرايط نگهداري باشد. اين سند بايد در اوايل چرخه پروژه و طي مرحله تعريف الزامات كاربر ايجاد شود. همچنين سند مفهوم عملياتي نيز ناميده مي‌شود.

مفهوم عملياتي: operational concept

مراجعه شود به مفهوم عمليات سامانه

مفهوم عملياتي: Operational Concept

مراجعه شود به مفهوم عمليات سامانه.

مفهوم، ايده : concept

نظريه‌اي كلي براي راه‌حل يك مشكل.

مفهوم، ايده: Concept

نظريه‌اي کلي براي راه‌حل يک مشکل.

مفهومي: Conceptual

مفهوم‌: Concept

مفهوم‌، مضمون‌، معني‌، مفاد، ادعا، قصد، عذر، بهانه مفهوم‌شدن‌، فهماندن‌: Purporst

مفيد بودن‌، فايده‌ بردن‌ (.n): منفعت‌، استفاده‌، احسان‌، اعانه‌، نمايش‌ براي‌ , جمع‌اوري‌ اعانه‌.(.iv &.tv): فايده‌رساندن‌، احسان‌ كردن: Benefit

مفيد، كمك‌ كننده‌: Helpful

مقابله‌ از راه‌ تكرار: Duplication Check

مقابله‌ اعتبار، بررسي‌ اعتبار: Validity Check

مقابله‌ اعتبار، بررسي‌ اعتبار: Validity Check

مقابله‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌: Programmed Check

مقابله‌ به‌ پيمانه‌ (N): Modulo N Check

مقابله‌ ترتيب‌: Sequence Check

مقابله‌ تشخيصي‌: Diagnostic Check

مقابله‌ توازن‌، توازن‌ سنج‌: Parity Checking

مقابله‌ توام‌، بررسي‌ توام‌: Twin Check

مقابله‌ توان‌ عمدي‌: Vertical Parity Check

مقابله‌ توان‌ عمدي‌: Vertical Parity Check

مقابله‌ توكار، بررسي‌ توكار: Built In Check

مقابله‌ جمعي‌: Sum Check

مقابله‌ حدود: Limit Check

مقابله‌ حسابي‌: Arithmetic Check

مقابله‌ حلقه‌: Loop Checking

مقابله‌ حين‌ روبرداري‌: Dump Check

مقابله‌ خودكار: Automatic Check

مقابله‌ ديداري‌، مقابله‌ بصري‌: Visual Check

مقابله‌ ديداري‌، مقابله‌ بصري‌: Visual Check

مقابله‌ سيستم‌، بررسي‌ سيستم‌: System Check

مقابله‌ فرد و زوج‌: Odd Even Check

مقابله‌ كردن‌ توازن‌، بررسي‌ توازن‌: Parity Check

مقابله‌ مرزي‌، برسي‌ مرزي‌: Marginal Check

مقابله‌ موضعي‌، بررسي‌ موضعي‌: Spot Check

مقابله‌ نه‌نهي‌: Casting Out Nines

مقابله‌ وتط‌بيق‌ كردن‌: Collate

مقابله‌ پويا: Dynamic Check

مقابله‌ گزينش‌: Selection Check

مقابله‌، انتقال‌: Transfer Check

مقابله‌، بررسي‌: Checking

مقابله‌، بكمك‌ ط‌نين‌: Echo Check

مقابله‌، تط‌بيق‌، مقايسه‌، تط‌بيق‌ دستخط‌ ها: Collation

مقابله‌، مقابله‌ كردن‌، بررسي‌، بررسي‌ كردن‌: Check

مقابله‌چشمي‌، مقابله‌ نظ‌ري‌: Sight Check

مقابل‌ gaz)، يكي‌ از دو خط‌ كج‌ يكي‌ ازخط‌وط‌ زوايا يا دوره‌هاي‌ كج‌ ومعوج‌ گلدوزي‌ (در ,: Zig

مقابل‌ هدف‌، روبه‌ نشان‌، مستقيم‌، رك‌: Point Blank

مقاربتي‌، زهروي‌، اميزشي‌: Venereal

مقاربت‌ جنسي‌ كردن‌: Copulate

مقاربت‌ جنسي‌، جفت‌ گيري‌، جماع‌، اميزش‌ جنسي‌: Sexual Intercourse

مقاربت‌ جنسي‌، شهوت‌ پرستي‌، خوشگذراني‌ جنسي‌، شكار: Venery

مقاربت‌، اميزش‌، مراوده‌، معامله‌، داد و ستد: Intercourse

مقارن‌، درراه‌، براي‌ اينده‌، روي‌، بسوي‌، بط‌رف‌، نسبت‌ به‌، درباره‌، نزديك‌ به: Toward

مقاط‌عه‌ در بست‌ و خريد يكجا: Package Deal

مقاط‌عه‌ كار فرعي‌: Subcontractor

مقاط‌عه‌ كار كفن‌ ودفن‌، متصدي‌ كفن‌ ودفن‌: Mortician

مقاله‌ نقل‌ شده‌ از روزنامه‌ يا مجله‌: Offprint

مقاله‌ نويس‌: Columnist

مقاله‌ نويس‌، چاپ‌ كننده‌ ويا انتشار دهنده‌، رساله مقاله‌، مذاكره‌، بحث‌، گفتگو: Tractarian

مقاله‌، رساله‌، بحث‌، پايان‌ نامه‌، تز: Dissertation

مقاله‌ء ضميمه‌، ضميمه‌تشريحي‌، بحث‌ جزئي‌: Excursus

مقاله‌نويس‌: Essayist

مقام‌ استادي‌: Mastership

مقام‌ اسقفي‌، مط‌راني‌، حكومت‌ روحاني‌: Prelacy

مقام‌ حامي‌ ملت‌: Tribuneship

مقام‌ رياست‌ جمهور: Presidentship

مقام‌ رياست‌ دانشكده‌ يا اموزشگاه‌، رياست‌ بنگاه‌ مذهبي‌: Rectorate

مقام‌ رياست‌ دانشكده‌ يا كليسا: Deanship

مقام‌ رياست‌ مجلس‌: Speakership

مقام‌ سردبيري‌: Editorship

مقام‌ سلحشوري‌، سمت‌ سلحشوري‌، شواليه‌ گري‌: Knighthood

مقام‌ سلط‌نت‌، شاهي‌: Kingship

مقام‌ سناتوري‌: Senatorship

مقام‌ سناتوري‌، مقام‌ اشرافي‌، اعياني‌: Peerage

مقام‌ شباني‌ كليسا، پيشوايي‌ روحاني‌، روحانيون‌: Pastorate

مقام‌ فرمانداري‌ در رم‌ قديم‌: Proconsulship

مقام‌ فرماندهي‌، محل‌ فرماندهي‌: Commandery

مقام‌ قيصر، قلمرو حكومت‌ قيصر: Kaiserdom

مقام‌ كسي‌ را پايين‌ بردن‌، پست‌ كردن‌: Debase

مقام‌ ماركيز، مرزبان‌: Marquess

مقام‌ ماركيز، مرزبان‌ ,: Marquis

مقام‌ مديريت‌، مقام‌ رياست‌، هيئت‌ مديره‌: Directorate

مقام‌ هم‌ پتاسيل‌، هم‌ نيرو، هم‌ قوه‌، هم‌ اثر، هم‌ ظ‌رفيت‌، هم‌ ,: Equipotential

مقام‌ و مرتبه‌ باروني‌: Baronetcy

مقام‌ و منصب‌ باروني‌: Baronetage

مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌، انباشتگي‌: Reposition

مقام‌ وكالت‌: Attorneyship

مقام‌ ويكنت‌، قلمرو ويكنت‌: Viscounty

مقام‌ يا شغل‌ پاپ‌، رسالت‌، رهبري‌: Apostolate

مقام‌ يا قلمرو اسقف‌: Archbishopric

مقام‌ يا محل‌ اقامت‌ معاون‌ رئيس‌ جمهور: Vice Presidency

مقام‌ يا محل‌ كار قاضي‌ عسگر: Chaplaincy

مقام‌ يامسند قضاوت‌: Tribunate

مقام‌ پاپي‌، سمت‌ پاپي‌، قلمرو پاپ‌: Papacy

مقام‌اسبق‌: Priorate

مقام‌رياست‌، سرپرستي‌: Wardenship

مقاومت: resistance

هر فكر يا حركتي كه در جهت مخالف تغيير باشد. در هر تغيير عمده‌اي، انتظار مي‌رود سطوحي از مقاومت ديده شود.

مقاومت: Resistance

هر فکر يا حرکتي که در جهت مخالف تغيير باشد. در هر تغيير عمده‌اي، انتظار مي‌رود سطوحي از مقاومت ديده شود.

مقاومت خمشي: bending strength

مقاومت ظاهري محيط: apparent resistance of amedium

مقاومت ويژه ي ظاهري: apparent resistivity

مقاومتي‌: Resistive

مقاومت‌ در برار لكه‌: Smudge Resistance

مقاومت‌ غشايي‌: Film Resistor

مقاومت‌ هادي‌ برق‌: Ohmage

مقاومت‌ واكنشي‌، مقاومت‌ القايي‌ يا خازني‌: Reactance

مقاومت‌ ويژه‌، سته‌ ويژه‌، قابليت‌ مقاومت‌، مقاومت‌ اشيا: Resistivity

مقاومت‌ گرمايي‌: Thermistor

مقاومت‌، استحكام‌: Resistance

مقاومت‌، عنصر مقاوم‌: Resistor

مقاومت‌، مخالفت‌: Renitency

مقاومت‌پذيري، تداوم‌پذيري: sustainability

سنجش توانمندي يك سامانه براي قابل استفاده بودن در سخت‌ترين محيط پروژه و در طول زمان.

مقاومت‌پذيري، تداوم‌پذيري: Sustainability

سنجش توانمندي يك سامانه براي قابل استفاده بودن در سخت‌ترين محيط پروژه و در طول زمان.

مقاوم‌ در برابر اب‌ (ولي‌ نه‌ رط‌وبت‌ ناپذير كامل‌): Water Resistant

مقاوم‌ در برابر نور، رنگ‌ نرو: Lightfast

مقاوم‌ در مقابل‌ باد، ضد باد: Windproof

مقاوم‌، سرسخت‌: Renitent

مقاوم‌، پايدار: Resistant

مقاوم‌، پايدارگر: Resister

مقايسه زوجي: pair wise comparison

فرآيند رتبه‌بندي اقلام با مقايسه آن‌ها به صورت جفت و تحليل‌هاي رياضي. همچنين مراجعه شود به فرآيند تحليلي سلسله مراتبي.

مقايسه زوجي: Pair Wise Comparison

فرآيند رتبه‌بندي اقلام با مقايسه آن‌ها به صورت جفت و تحليل‌هاي رياضي. همچنين مراجعه شود به فرآيند تحليلي سلسله مراتبي.

مقايسه‌ حجم‌ در بعضي‌ مواقع‌با عدد شاخص‌ عدد شاخص‌، عددي‌ كه‌ دلالت‌ بر حجم‌ كند(مثل‌ نرخ‌ و قيمت‌): Index Number

مقايسه‌ كردن‌: Compare

مقايسه‌ كردن‌، برابركردن‌، باهم‌ سنجيدن‌: Compare

مقايسه‌ كننده‌: Comparator

مقايسه‌ كننده‌ نوارها: Table Comparator

مقايسه‌، تط‌بيق‌، سنجش‌، برابري‌، تشبيه‌: Comparison

مقايسه‌، همسنجي‌: Comparison

مقبره‌ خالي‌، مقبره‌ سرباز گمنام‌: Cenotaph

مقتدرانه‌، بااقتدار، ط‌بق‌ اختيارات‌ محوله‌: Excathedra

مقتضي‌، مصلحتي‌، مقرون‌ بصلاح‌، قابل‌ توصيه‌: Advisable

مقتضي‌، مصلحت‌، مناسب‌، تهوراميز: Expedient

مقتول‌، كشته‌ شده‌: Slain

مقدار: Amount

مقدار اعتبار: Credit Amount

مقدار حركت‌، مقدار جنبش‌ اني‌، نيروي‌ حركت‌ اني‌: Momentum

مقدار زياد (بيش‌ از ميليون‌): Jillion

مقدار زياد، زيبا: Eyeful

مقدار علامت‌ دار: Signed Magnitude

مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقي): Grace Quantity

مقدار كمبودي‌ كه‌ بايد به‌ وزن‌ چيزي‌ اضافه‌ شود، چيز , يا عضو مكمل‌، پارسنگ‌: Makeweight

مقدار كمي‌، يك‌ قط‌ره‌، اندك‌: Drib

مقدار كم‌، اندازه‌ كم‌، كمي‌: Soupcon

مقدار كم‌، مقدار يا قسمت‌ كوچك‌، اندك‌: Modicum

مقدار نان‌ دريك‌ پخت‌، دسته‌: Batch

مقدار نقره‌ ازاد يك‌ مسكوك‌: Free Silver

مقدار نيروي‌ برق‌ بر حسب‌ وات‌: Wattage

مقدار، كميت‌، اندازه‌، درجه‌، ميزان‌، مبلغ‌: Quantum

مقدار، محصول‌ كشاورزي‌ يا صنعتي‌، فراورد: Outturn

مقدار، چندي‌، كميت‌، قدر، اندازه‌، حد، مبلغ‌: Quantity

مقدس‌ كردن‌، تقديس‌ كردن‌: Hallow

مقدس‌ نما، مقدس‌: Sanctimonious

مقدس‌ نمايي‌، تقدس‌: Sanctimony

مقدس‌، روحاني‌، خاص‌، موقوف‌، وقف‌ شده‌: Sacred

مقدس‌، قدوس‌، منزه‌: Sacrosanct

مقدس‌، منزه‌ وپاكدامن‌، وقف‌ شده‌، خدا: Holy

مقدماتي‌: Preliminary

مقدماتي‌، ابتدايي‌، اصلي‌: Elementarily

مقدماتي‌، ابتدايي‌، اصلي‌: Elementary

مقدماتي‌، مسوده‌ شده‌، فاكتورمقدماتي‌: Proforma

مقدماتي‌، پيش‌ در امدي‌: Prolusory

مقدماتي‌، پيش‌ گفتاري‌، داراي‌ مقدمه‌ ط‌ولاني‌: Prolegomenous

مقدمه‌ (كتاب‌)، پيش‌ گفتار: Front Matter

مقدم‌ بودن‌، جلوتر بودن‌ از، اسبق‌ بودن‌ بر: Precede

مقدم‌، سابقه‌، نمونه‌: Precedent

مقدم‌، پيشتاز، عمده‌: Leading