لغتنامه

غات‌ غات‌ كردن‌ (مثل‌ غاز)، وراجي‌ كردن‌ سخن‌ ناشمرده‌، گپ‌، وراجي‌، صداي‌ غاز، ناشمرده‌ حرف‌ زدن: Gabble

غار بزرگ‌، مغاره‌، (ط‌ب‌) حفره‌ هاي‌ بدن‌: Antrum

غار غار كننده‌، وزغ‌ يا كلاغ‌: Croaker

غار، حفره‌ زيرزميني‌، مغاك‌، چال‌، گودال‌، حفره‌: Cavern

غار، كاو، مجوف‌، مقعر، مجوف‌ كردن‌، درغارجادادن‌، حفر , كردن‌، فرو ريختن‌: Cave

غار، كنام‌، كمينگاه‌، دزدگاه‌، خلوتگاه‌، لانه‌: Den

غارتگر: Lotter

غارتگر: Plunderous

غارتگر، يغماگر، كيسه‌ پركن‌، كيسه‌ ساز: Sacker

غارتگر، چپاولگر: Marauder

غارتگر، چپاولگر، دزددريايي‌، راهزن‌: Freebooter

غارت‌: Plunderage

غارت‌ كردن‌، اشفته‌ كردن‌ چنگك‌ زمين‌ صاف‌ كن‌ وريشه‌ جمع‌ كن‌، كلوخ‌ شكن‌، باچنگك‌ , زمين‌ را صاف‌ كردن‌، ازردن‌، زخم‌ كردن‌، جريحه‌ دار كردن: Harrow

غارت‌ كردن‌، به‌ يغما بردن‌، از بين‌ بردن‌، تلف‌ كردن‌: Depredate

غارت‌ كردن‌، ربودن‌ (بيشتر با fo): Despoil

غارت‌، تاراج‌، يغما، غارت‌ كردن‌: Pillage

غارت‌، دستبرد، ربايش‌، غصب‌، غارت‌ كردن‌: Rapine

غارت‌، يغما: Despoliation

غارت‌، يغما، تاخت‌ و تاز، ويراني‌، ستمگري‌، ويران‌ , كردن‌، غارت‌ كردن‌، تاخت‌ و تاز كردن‌، بلا زده‌ كردن‌: Ravage

غارت‌، چپاول‌، تاراج‌، يغما، غنيمت‌، غارت‌ كردن‌، چاپيدن‌,: Plunder

غارشناسي‌، مط‌العه‌ غارها از لحاظ‌ زمين‌ شناسي‌ وتاريخي‌: Speleology

غارمانند، غاردار: Cavernous

غارنشين‌: Caveman

غارنشين‌، انسانهاي‌ غارنشين‌، وحشي‌: Troglodyte

غارنشين‌، غارزي‌: Troglodytic

غاريقون‌، نوعي‌ قارچ‌ خوراكي‌: Champignon

غاز درياي‌ شمالي‌، نوعي‌ مرغ‌ ماهي‌ خوار: Gannet

غازها: Geese

غازي‌ شكل‌، مثل‌ غاز، (مج.) كودن‌: Anserine

غاصب‌: Usurper

غاصب‌، به‌ زور ستان‌، ماشيني‌ كه‌ براي‌ چلاندن‌ چيزي‌ بكار , مي‌رود (مخصوصا لباس‌ و پارچه‌): Wringer

غاصب‌، ناقص‌، متجاوز: Violator

غالب‌ اوقات‌: Ofentimes

غالب‌، مسلط‌، حكمفرما، نافذ، عمده‌، برجسته‌: Predominant

غايب‌، مفقود، غيرموجود، پريشان‌ خيال‌: Absent

غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌: Smaze

غبار گرفته‌، فيلم‌ مانند: Filmy

غبغب‌ گاو، چين‌هاي‌ زير گردن‌ گاو، غبغب‌ انسان‌: Dewlap

غده‌ جنسي‌ (بيضه‌ يا تخمدان‌): Gonad

غده‌ خوش‌ خيم‌ و يا بدخيم‌ مشتق‌ از بافت‌ مخاط‌ي‌: Epithelioma

غده‌ لنفاوي‌: Lymph Gland

غده‌ مترشحه‌ داخلي‌، غده‌ بدون‌ مجرا و بداخل‌ ترشح‌ , كننده‌، غده‌درون‌تراو، درون‌ ريز: Endocrine

غده‌ مترشحه‌، تراوشي‌، ترشحي‌: Secretory

غده‌ وار، غده‌اي‌، وابسته‌ به‌ غده‌، دشبل‌ وار: Glandular

غده‌ پروستات‌ (etatsorp=): Prostatic

غده‌ پستاني‌ يا شيري‌، پستان‌ گاو و مانند ان‌: Udder

غده‌، دمل‌، (ط‌ب‌) ورم‌ روي‌ پوست‌: Wen

غده‌ء فوق‌ كليوي‌: Adrenal Gland

غده‌اي‌: Adenomatous

غده‌ساده‌ وكوچك‌ لنفاوي‌: Lymph Nodule

غذا ومشروب‌ از مشتريان‌ دريافت‌ميدارد مبلغي‌ كه‌ اغذيه‌ فروشي‌ ويا كلوب‌ شبانه‌ علاوه‌ بر پول‌ ,: Cover Charge

غذا يا اشاميدني‌ اشتهااور قبل‌ از غذا، پيش‌ غذا: Appetizer

غذا، خواربار، خوراك‌، ماكولات‌، گوشت‌: Viand

غذا، خوراكي‌، شام‌ يا نهار، ارد (معمولا غير از ارد , گندم‌) بلغور: Meal

غذا، رزق‌، قوت‌ لايموت‌، قوت‌ دادن‌، غذا دادن‌: Aliment

غذا، علوفه‌، نگهداري‌، توافق‌: Keeping

غذا، قوت‌، خوراك‌، تغذيه‌: Nourishment

غذاهاي‌ فرعي‌ (مثل‌ اش‌ وكوكو وغيره‌ كه‌ در سر سفره‌ , گذارند): Side Dish

غذاهاي‌ مركب‌ از جانوران‌ دريايي‌ (مثل‌ خرچنگ‌ وغيره‌): Seafood

غذايي‌ لنف‌، چشمه‌ يا جوي‌ اب‌، اب‌ زلال‌، جراحت‌، چرك‌، شيره‌ ,: Lymph

غذايي‌، رزقي‌: Alimentary

غذايي‌، غذا دهنده‌: Alimental

غذاي‌ اشتهااور، مشتهي‌: Antipasto

غذاي‌ اصلي‌ گوشت‌ (فقط‌ گوشت‌ چهارپايان‌)، خوراك‌، غذا، ناهار، شام: Meat

غذاي‌ دريايي‌ (مركب‌ از جانوران‌ دريايي‌): Shore Dinner

غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌: Underfeed

غذاي‌ لذيد اضافه‌ بر برنامه‌ معمولي‌: Entremets

غذاي‌ مايع‌، ابگوشت‌، تريد، شير، خيس‌، خيساندن‌، جذب‌ , كردن‌: Sop

غذاي‌ محدود خوار، تغذيه‌ كننده‌ از جانور يانوع‌ بخصوصي‌,: Stenophagous

غذاي‌ مركب‌ از لوبيا ومغز ذرت‌ پخته‌: Succotash

غذاي‌ گرم‌، (امر.) اط‌اق‌ كوچك‌ ناهار خوري‌: Dinette

غذاي‌ گياهي‌: Plant Food

غرائزشهواني‌ انساني‌، نام‌ دارگونه‌ عشق‌ درافسانه‌هاي‌ , كروب‌، صورت‌ كودك‌ بالدار، (مج.) بچه‌قشنگ يوناني‌(برابر باdipuc درافسانه‌هاي‌ رومي‌): Eros

غرابت‌: Quizzicality

غرابت‌ ط‌بيعت‌، بازي‌ ط‌بيعت‌، خوشمزگي‌ ط‌بيعت‌، خرق‌ عادت‌: Lusus Naturae

غرابت‌، شگفتي‌، يكتايي‌، منحصر بفردي‌: Singularity

غرابت‌، مرموز بودن‌: Weirdness

غراب‌، كلاغ‌، اهرم‌، ديلم‌، بانگ‌ زدن‌، بانگ‌ خروس‌: Crow

غرامت‌، پرداخت‌ مجدد: Repayment

غربال تنش محيطي: environmental stress screening

به‌كارگيري محيط‌هاي انتخاب شده از نظر درجه حرارت و لرزش در مدت زمان آزمايش، به منظور آشكار ساختن نقايص كيفي در اجزا و سامانه.

غربال تنش محيطي: Environmental Stress Screening

به‌کارگيري محيط‌هاي انتخاب شده از نظر درجه حرارت و لرزش در مدت زمان آزمايش، به منظور آشکار ساختن نقايص کيفي در اجزا و سامانه.

غربالي‌ (تش‌.) غربال‌، استخوان‌ غربالي‌ (enob)استخوان‌ پرويزني: Ethmoid

غربال‌ چي‌، سرند: Screener

غربت‌، بيگانه‌كردن‌، بيگانگي‌: Estrangement

غربي‌ ترين‌، واقع‌ در منتهي‌ اليه‌ غرب‌: Westernmost

غربي‌ كردن‌، غربي‌ شدن‌، تمدن‌ غربي‌ را پذيرفتن‌: Westernize

غرب‌ گرايي‌، فرنگي‌ مابي‌، پيروي‌ از تمدن‌ مغرب‌ زمين‌: Westernization

غرش‌ رعد، صداي‌ رعد، غرش‌: Thunderpeal

غرش‌ كننده‌، ادم‌ پر سر وصدا: Roarer

غرش‌، فحاشي‌، تهديد: Fulmination

غرض‌ شخصي‌، قصد پنهان‌: By End

غرغر كننده‌: Growler

غرغره‌، شرشر، غرغره‌ كردن‌، جوشيدن‌، شرشر كردن‌: Gurgle

غرغره‌، گلو شويي‌، غرغره‌ كردن‌: Gargle

غرفه‌، جاي‌ ويژه‌ در تاتر و غيره‌، لژ: Loge

غرق‌ كردن‌ در، غوط‌ه‌ورساختن‌، توي‌ چيزي‌ فروبردن فراگرفتن‌، خروشان‌كردن‌: Engulf

غرق‌ كردن‌، غرق‌ شدن‌، خيس‌ كردن‌: Drown

غره‌، حتمي‌، پرافاده‌: Cocksure

غروبي‌، مغربي‌، شامگاهي‌، نماز مغرب‌: Vesperal

غروب‌: Sundown

غروب‌ افتاب‌، شفق‌: Cockshut

غروب‌ افتاب‌، مغرب‌، افول‌: Sunset

غروب‌ كردن‌، غرق‌ شدن‌، روي‌ كاغذ امدن‌، پايين‌ رفتن‌: Go Down

غروب‌ ماه‌: Moonset

غروب‌، سرشب‌: Evenfall

غروب‌، سرشب‌: Evening

غرور، گستاخي‌: Hubris

غرولند كردن‌، غبط‌ه‌ خوردن‌، مضايقه‌ كردن‌: Begrudge

غريبه‌، بيگانه‌، غريب‌، بيگانه‌ كردن‌: Stranger

غريب‌ و عجيب‌، بي‌ تناسب‌، مسخره‌، وضع‌ غريب‌ و مضحك‌: Antic

غريب‌ و عجيب‌، بي‌ تناسب‌، مضحك‌، تناقض‌ دار: Grotesque

غريب‌ وعجيب‌، غير مانوس‌، ناشي‌ از هوس‌، خيالي‌، وهمي‌: Bizarre

غريب‌، (د.) واژه‌ مفرد، صيغه‌ مفرد، غرابت‌، شگفتي مفرد، تك‌، فرد، فريد، فوق‌ العاده‌، خارق‌ العاده يكتايي‌، منحصر بفردي‌: Singular

غريب‌، ارايش‌ عجيب‌ وغريب‌، بي‌ تناسب‌، وابسته‌ به‌ سبك‌ , معماري‌ در قرن‌ هيجدهم‌، سبك‌بيقاعده‌ وناموزون‌ موسيقي‌: Baroque

غريب‌، عجيب‌ گريزنده‌ از مركز، بيرون‌ از مركز، (مج.) غير عادي: Eccentric

غريزه‌، شعور حيواني‌، هوش‌ ط‌بيعي‌ جانوران‌: Instinct

غريو، هياهو، خروش‌، همهمه‌، شلوغ‌، اشفتگي‌: Hullabaloo

غزل‌ انگليسي‌ كه‌شامل‌ دوازده‌ سط‌راست‌: English Sonnet

غزل‌ تهليل‌ دار ده‌ بيتي‌ يا 31 بيتي‌ دو قافيه‌اي‌: Rondeau

غزل‌ تهليل‌ دار دو قافيه‌ هفت‌ بندي‌: Rondelet

غزل‌ سرا، سازنده‌ غزل‌، غزل‌ سرايي‌ كردن‌: Sonneteer

غزل‌ سرايي‌، پيروي‌ از سبك‌ اشعار بزمي‌: Lyrism

غزل‌ سرايي‌، پيروي‌ از سبك‌ اشعاربزمي‌: Lyricism

غزل‌ و شعر عشقي‌ يوناني‌: Erato

غزل‌ گروهه‌، غزليات‌ داراي‌ موضوع‌ واحد، غزليات‌ مرتبط‌: Sonnet Sequence

غزل‌، غزل‌ يا قط‌عه‌ شعر 41 سط‌ري‌: Sonnet

غسل‌، غوط‌ه‌وري‌: Immersion

غشاء جنيني‌، ساختماني‌ كه‌ از تخم‌ رسيده‌ مشتق‌ ميشود: Embryonic Membrane

غشاء مغناط‌يسي‌: Magnetic Film

غشاء پوششي‌، نام‌ قبيله‌اي‌ از سرخ‌ پوستان‌ امريكا: Tunica

غشاءنازك‌ مغناط‌يسي‌: Magnetic Thin Film

غشاءپوششي‌، نوعي‌ روسري‌ مشبك‌ توري‌، شبكه‌ تارعنكبوت‌: Caul

غشاي نفتي چسبنده: adhesive oil film

غشي‌، ضعيف‌: Faintish

غشي‌، غش‌ دار: Syncopal

غش‌ كرده‌، ناخوداگاه‌، از خود بيخود، بي‌ خبر، عاري‌ از , هوش‌، نابخود، ضمير ناخوداگاه‌، ضمير نابخود: Unconscious

غش‌ كننده‌: Swooner

غش‌ كننده‌، داراي‌ حالت‌ سنكوپ‌، همبرشگر: Syncopator

غش‌، ضعف‌، غش‌ كردن‌، سست‌ شدن‌: Swoon

غصب‌: Usurpation

غصب‌ كردني‌، تجاوز كردني‌، تخط‌ي‌ پذير: Violable

غصب‌ كردن‌، بزور گرفتن‌، ربودن‌: Usurp

غصب‌ نشدني‌، معتبر، تجاوز نشده‌، مصون‌: Inviolate

غضبناكي‌: Angriness

غضروفي‌: Cartilaginous

غضو دسته‌ جنايتكاران‌، كانگستر: Mobster

غفلت، اشتباه سهوي: oversight

مراقبت يا مديريت با دقت و نظارت. همچنين، فرآيندي كه خريدار در آن نياز دارد فروشنده اطلاعات وضعيت و گزارش‌ها را همان‌طور كه توسط خريدار طراحي و برنامه‌ريزي شده‌اند، تهيه كند.

غفلت، اشتباه سهوي: Oversight

مراقبت يا مديريت با دقت و نظارت. همچنين، فرآيندي که خريدار در آن نياز دارد فروشنده اطلاعات وضعيت و گزارش‌ها را همان‌طور که توسط خريدار طراحي و برنامه‌ريزي شده‌اند، تهيه کند.

غلات‌ خيسانده‌ براي‌ تهيه‌ مشروبات‌: Sour Mash

غلافدار، نيامي‌، داراي‌ پوشش‌، مهبلي‌: Vaginate

غلاف‌ اور: Glumiferous

غلاف‌ كردن‌، توي‌ خود برگرداندن‌: Invaginate

غلاف‌، پوست‌ بروني‌، تخمدان‌، نيام‌، قوزه‌ پنبه‌، پوسته‌ , محافظ‌، تشكيل‌ نيام‌ دادن‌، پا: Pod

غلام‌ پاروزن‌، مزدور، زحمتكش‌، غلام‌: Galley Slave

غلام‌، برده‌، رعيت‌: Bondman

غلام‌، بنده‌، برده‌ بدون‌ مزد واجرت‌، زر خريد: Bond Servant

غلام‌، بنده‌، برده‌، زرخريد، اسير، غلامي‌ كردن‌، سخت‌ كار , كردن‌: Slave

غلبه‌ كننده‌، پيروز: Vanquisher

غلبه‌، پيروزي‌، غلبه‌ كردن‌: Conquest

غلتاندن‌ الوار وانداختن‌ انها به‌ اب‌، همكاري‌ كردن‌: Logroll

غلتاننده‌، غلتان‌، غلتك‌ زن‌: Trundler

غلتك تناب كش: barrel of winch; winch barrel

غلتك دستگاه بالابر: barrel of capstan

غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌: Tumbling Barrel

غلتك‌ پيش‌ بر: Feed Roller

غلتك‌، بام‌ غلتان‌، استوانه‌، نورد: Roller

غلتيدن‌، در گل‌ و لاي‌ غوط‌ه‌خوردن‌: Wallow

غلط‌ املايي‌: Misspelling

غلط‌ براورد كردن‌، بناحق‌ تقويم‌ كردن‌: Misestimate

غلط‌ تلفظ‌ كردن‌: Mispronounce

غلط‌ دادن‌ (در ورق‌)، برگ‌ عوضي‌: Misdeal

غلط‌ دستوري‌، غلط‌ اصط‌لاحي‌، بي‌ ترتيبي‌: Solecism

غلط‌ شمردن‌، بد حساب‌ كردن‌، بد تعبير كردن‌: Miscount

غلط‌ نقل‌ كردن‌، بد نقل‌ كردن‌: Misquote

غلط‌ واشتباه‌ بخاط‌ر اوردن‌، فراموش‌ كردن‌: Misremember

غلط‌ وقت‌ گذاشتن‌، بيموقع‌ گفتن‌: Mistime

غلط‌ چاپي‌ كردن‌، غلط‌ چاپي‌: Misprint

غلط‌ گيري‌ كردن‌ (كتاب‌)، تصحيح‌ كردن‌: Emendate

غلط‌، سفسط‌ه‌ اميز: Fallacious

غلط‌، نادرست‌: Inaccurate

غلط‌، نازيبا، زشت‌: Agley

غلط‌، ناسالم‌، ناخوش‌، نادرست‌، ناصحيح‌: Unsound

غلط‌ك‌: Roller

غلط‌نامه‌، اصلاحيه‌: Corrigendum

غلظت: Concetration

غلغلكي‌، حساس‌: Ticklish

غلغلك‌ اور: Titillative

غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌ شدن‌، (مج.) بط‌ور لذت‌ بخشي‌ تحريك‌ , كردن‌: Titillate

غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌، خاريدن‌: Tickle

غلغلك‌ دهنده‌، بهم‌ زننده‌، تحريك‌ كننده‌ قمقمه‌كوچك‌: Tickler

غلغلك‌، غلغلك‌ اوري‌، لذت‌، كيف‌، هيجان‌: Titillation

غله‌ فروش‌: Cornfactor

غله‌اي‌، شاخي‌، چرند: Corny

غلو كردن‌ گزافه‌ گويي‌ كردن‌، اغراق‌ گفتن‌ در، اغراق‌ اميز كردن: Overstate

غليان‌، جوش‌ وخروش‌، تلاط‌م‌، جوشيدن‌، جوشاندن‌: Seethe

غليان‌، قليان‌، شلوغ‌: Hubble Bubble

غليان‌، پرش‌، جهش‌ كردن‌، پريدن‌، فواره‌ زدن‌، فوران‌ كردن‌, لوله‌، دهانه‌، شيراب‌، ناودان‌، فواره‌، فوران‌، جوش: Spout

غمبادي‌، گواتري‌: Goitrous

غمگين‌ كردن‌، افسرده‌ شدن‌: Sadden

غمگين‌، افسرده‌، ناشاد: Cheerless

غمگين‌، محزون‌ افسرده‌، اندوهناك‌، دژكام‌: Sorrowful

غمگين‌، مضط‌رب‌: Careworn

غم‌ افزا، افسرده‌ كننده‌، دژمگر: Depressive

غم‌، اندوه‌، غصه‌، حزن‌، رنجش‌: Grief

غم‌، دلسردي‌، حزن‌، تنگدلي‌، دل‌ گراني‌: Despondence

غم‌، دلسردي‌، حزن‌، تنگدلي‌، دل‌ گراني‌: Despondency

غنيمت‌ جنگي‌، غارت‌، تاراج‌، يغما: Booty

غني‌ تر كردن‌، غني‌ كردن‌: Richen

غني‌ سازي‌، پرمايه‌كردن‌، پرمايگي‌، غنا: Enrichment

غني‌ كردن‌، پرمايه‌كردن‌، توانگركردن‌: Enrich

غنچه‌ دار، جوانه‌دار: Gemmate

غنچه‌ گل‌، شكوفه‌: Flower Bud

غنچه‌هاي‌ درخت‌ را چيدن‌، فاقد غنچه‌ كردن‌: Disbud

غواص‌: Forgman

غواص‌: Skin Diver

غوط‌ه‌ ور كردني‌، قابل‌ فرو كردن‌ در اب‌: Submergible

غوغا، ناراحتي‌، پريشاني‌، بهم‌ خوردگي‌، اشفتگي‌: Turmoil

غوغا، هنگامه‌: Rumpus

غوغا، هياهو، جنجال‌: Hubbub

غوغايي‌، پرهياهو، پر سر و صدا، لجوج‌، دعوايي‌: Obstreperous

غول‌ (فارسي‌ است‌): Ghoul

غول‌ اسا: Ogreish

غول‌ اسا، شايان‌، غول‌ يا شخص‌ بسيار بلند: Gigantesque

غول‌ اسايي‌، عظ‌يم‌ الجثگي‌، شورش‌ گرايي‌: Titanism

غول‌ پيكر: Gigantic

غول‌ پيكر، هيولا: Monstrous

غول‌ پيكري‌، رشد غير عادي‌: Gigantism

غول‌، ادم‌ موحش‌: Ogre

غول‌، لولو: Bogy

غول‌، لولو: Bugaboo

غيبت‌ كردن‌، پشت‌ سركسي‌ سخن‌ گفتن‌: Backbite

غيبگو از روي‌ سايه‌ مرده‌: Sciomantic

غيبگو، ساحر: Necromancer

غيبگويي‌ يا پيشگويي‌ كردن‌: Prophesy

غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌): Necromancy

غيبگويي‌، نبوت‌، پيغمبري‌، پيشگويي‌، رسالت‌، ابلاغ‌: Prophecy

غيب‌ گويي‌ از روي‌ سايه‌ مرده‌: Sciomacy

غيب‌ گويي‌، پيش‌ گويي‌، فال‌گيري‌، تفال‌، حدس‌ درست‌: Divination

غير Bom: Non-Bom

غير اجتماعي‌: Asocial

غير اجتماعي‌، مردم‌ گريز: Unsocial

غير ارتدكس‌، داراي‌ عقيده‌ ناصحيح‌ يا غير معمول‌: Unorthodox

غير الي‌، كاني‌، معدني‌، جامد: Inorganic

غير انباري: Non-Stock

غير انتقادي‌، غير و خيم‌، عادي‌: Uncritical

غير انحصاري: Non-Exclusive

غير بسته‌اي‌: Unpacked

غير بسته‌اي‌: Unpacked

غير بيماريزا، بدون‌ شدت‌: Avirulent

غير ثابت‌ كردن‌، بي‌ثبات‌ كردن‌: Destabilize

غير داوط‌لبانه‌، بي‌ ارزو: Will Less

غير دقيق‌، نادرست‌، بي‌ صراحت‌، غير صريح‌، مبهم‌: Imprecise

غير رسمي: Unofficial

غير رسمي‌ بودن‌: Informality

غير رسمي‌، خصوصي‌، بي‌ قاعده‌، بي‌ تشرفات‌: Informal

غير رسمي‌، داراي‌ عدم‌ رسميت‌، غير مستند: Unofficial

غير روحاني‌ بودن‌، غير معمم‌ بودن‌: Laicism

غير سري‌: Unclassified

غير سري‌: Unclassified

غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌: Unconditional

غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌: Unconditional

غير شفاهي‌، غيرزباني‌، بدون‌ احتياج‌ باستفاده‌ از زبان‌: Nonverbal

غير صريح‌، بط‌ور ضمني‌، بدون‌ توضيح‌، دشوار: Inexplicit

غير صفر: Nonzero

غير صوتي‌ كردن‌، بي‌ صدا كردن‌، صامت‌ كردن‌(حرف‌): Devocalize

غير صوتي‌ كردن‌، بي‌ صدا كردن‌، صامت‌ كردن‌(حرف‌): Devoice

غير ضروري‌، غير مهم‌، غيراساسي‌، غير اصلي‌: Unessential

غير ضروري‌، غير واجب‌، بي‌ ذات‌، غير اصلي‌: Inessential

غير ط‌بيعي‌، بر خلاف‌ اصول‌ ط‌بيعت‌، ناسرشت‌: Unnatural

غير ط‌بيعي‌، غريب‌، وهمي‌، جدي‌، زيرك‌: Uncanny

غير ط‌بيعي‌، مادون‌ عادي‌، كم‌ هوش‌: Subnormal

غير ط‌بيعي‌، مصنوعي‌، غيرحاكي‌: Nonrepresentational

غير عادلانه‌، غير منصفانه‌، بي‌ عدالت‌، بي‌ انصاف ناروا، ناصحيح‌، ستمگر: Unjust

غير عادي‌: Abnormal

غير عادي‌، اداكردن‌، گفتن‌، فاش‌ كردن‌، بزبان‌ اوردن‌ مط‌لق‌، بحداكثر، باعلي‌ درجه‌، كاملا، جمعا، حداعلي: Utter

غير عادي‌، غير ط‌بيعي‌، مافوق‌ ط‌بيعي‌: Preternatural

غير عادي‌، غير متداول‌، غيرمعمول‌، نادر، كمياب‌: Uncommon

غير عادي‌، ناهنجار: Abnormal

غير عادي‌، ناهنجار: Abnormous

غير عاقلانه‌، بي‌ خردانه‌، بي‌ عقل‌، بي‌ احتياط‌: Injudicious

غير عقلاني‌، نامعقول‌، غير منط‌قي‌، بي‌ معني‌: Irrational

غير عملي‌ بودن‌، چيز غير عملي‌: Impracticability

غير عملي‌، غير لازم‌، زائد، ريشه‌ ياحاشيه‌ زائد: Folderol

غير عملي‌، غير موثر، باط‌ل‌، نامعتبر، پوچ‌: Inoperative

غير عملي‌، نشدني‌: Impractical

غير فلز: Nonmetal

غير فلزي‌: Nonmetallic

غير قابل‌ استفاده‌شدن‌ (كشتي‌ وغيره‌) در اثر چكه‌ و , نفوذ اب‌، از اب‌ خيس‌ شدن‌: Waterlog

غير قابل‌ استيناف‌، غير جذاب‌، غير منط‌قي‌، ناپسند نچسب‌: Unappealing

غير قابل‌ اظ‌هار، نا گفتني‌، غيرقابل‌ بيان‌: Inexpressible

غير قابل‌ امتناع‌، حتما، حتمي‌ الوقوع‌، بديهي‌ نا چار، نا گزير، اجتناب‌ نا پذير، چاره‌ نا پذير: Inevitable

غير قابل‌ تحصيل‌، غير قابل‌ تربيت‌: Ineducable

غير قابل‌ تسخير، رسوخ‌ ناپذير: Impregnable

غير قابل‌ تعريف‌، توصيف‌ نشدني‌: Indefinable

غير قابل‌ تعويض‌، غير منقول‌، بي‌ عوض‌: Irreplaceable

غير قابل‌ تعيين‌، نا محدود، بي‌ حدو حصر: Indeterminable

غير قابل‌ تقسيم‌: Indivisible

غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌: Indivisibility

غير قابل‌ تقليد، بي‌ مانند، بي‌ رقيب‌، بي‌ نظ‌ير: Inimitable

غير قابل‌ تقليل‌، ناكاستني‌، ساده‌نشدني‌: Irreducible

غير قابل‌ تنفس‌، دم‌نزدني‌، غير قابل‌ استنشاق‌: Irrespirable

غير قابل‌ توضيح‌، روشن‌ نكردني‌، دشوار: Inexplicable

غير قابل‌ جراحي‌، بكار نيداختني‌: Inoperable

غير قابل‌ حكايت‌، غير قابل‌ بيان‌، غير قابل‌ رويت‌: Inenarrable

غير قابل‌ خريداري‌، باز خريد نشدني‌، از گرو در , نيامدني‌، غير قابل‌ استخلاص‌، پايان‌ ناپذير: Irredeemable

غير قابل‌ رسوخ‌، سوراخ‌ نشدني‌، داخل‌ نشدني‌، نفوذ , نكردني‌، درك‌ نكردني‌، پوشيده‌: Impenetrable

غير قابل‌ رشد سريع‌، كند و بد رشد كننده‌: Nonviable

غير قابل‌ سرايت‌، نگفتني‌، غيرقابل‌ پخش‌، بيحرف‌، غير , قابل‌ ابلاغ‌، بدون‌ رابط‌ه‌: Incommunicable

غير قابل‌ سرزنش‌، بري‌ از اتهام‌: Unimpeachable

غير قابل‌ شنيدن‌، غير قابل‌ شنوايي‌، نارسا، شنيده‌ , نشده‌، غير مسموع‌: Inaudible

غير قابل‌ عبور، صعب‌ العبور، بي‌ گدار، نا گذرا: Impassable

غير قابل‌ فسخ‌ بودن‌، برگشت‌ ناپذيري‌: Irrevocability

غير قابل‌ فسخ‌، (در مورد عقد) لازم‌، قط‌عي‌: Irrevocable

غير قابل‌ فهم‌ بودن‌: Incomprehensibility

غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌، ريشه‌ كن‌ نشدني‌: Irradicable

غير قابل‌ كشف‌، جستجو نكردني‌، كاوش‌ ناپذير: Unsearchable

غير قابل‌ كشف‌، غير قابل‌ درك‌، غير قابل‌ تشخيص‌: Indiscoverable

غير قابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ جلوگيري‌، شديد: Incontrollable

غير قابل‌ مقاومت‌، سخت‌، قوي‌: Irresistible

غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ توجه‌، نسنجيده‌: Unconsidered

غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز، عايق‌ گاز: Gastight

غير قابل‌ نفوذ دود، ضد دود: Smoke Proof

غير قابل‌ هضم‌ بودن‌، بد گوار بودن‌: Indigestibility

غير قابل‌ وصول‌، غير قابل‌ جبران‌، جبران‌ ناپذير: Irrecoverable

غير قابل‌ پيشگويي‌: Unpredictable

غير قابل‌ پيشگويي‌: Unpredictable

غير قانوني‌، نا مشروع‌، حرام‌، غيرمجاز: Illegal

غير قط‌عي‌، سست‌، بي‌ اعتبار، متزلزل‌ ناامن‌، غيرمحفوظ‌، بدون‌ ايمني‌، غير مط‌مئن‌، نامعين: Insecure

غير كافي‌ براي‌ ايجاد تحريك‌ عصبي‌ يا احساس‌، خارج‌ از , مرحله‌ اگاهي‌، نيمه‌ خوداگاه‌: Subliminal

غير كافي‌، نابسنده‌: Inadequate

غير كامل‌، بي‌ تعارف‌، ناخوشايند، برخورنده‌: Uncomplimentary

غير كامل‌، ناكامل‌، ناشي‌، نابلد، ناقص‌: Unperfect

غير كروي‌، شبيه‌ كره‌، انحناءدار: Aspheric

غير كليمي‌، كسي‌ كه‌ نه‌ مسيحي‌ و نه‌ كليمي‌ باشد: Gentile

غير مادي‌ كردن‌: Immaterialize

غير مادي‌، بي‌ جسم‌، مجرد، معنوي‌: Incorporeal

غير مادي‌، مجرد، معنوي‌، جزئي‌، بي‌ اهميت‌: Immaterial

غير مبارز، افراد غير نظ‌امي‌: Noncombatant

غير مبهم: unambiguous

تنها داراي يك تعبير.

غير مبهم: Unambiguous

تنها داراي يك تعبير.

غير متجانس‌ با محيط‌، ناجور، نخاله‌: Misfit

غير مترقبه‌، غير منتظ‌ره‌: Supervenient

غير متعادل‌ كردن‌، بدون‌ تعادل‌ كردن‌: Disequilibrate

غير متعادل‌ كردن‌، تعادل‌ (چيزي‌ را) بر هم‌ زدن‌، اختلال‌ , مشاعر پيدا كردن‌، عدم‌ توازن‌، اختلال‌ مشاعر: Unbalance

غير متعهد، ناهم‌ پيمان‌: Nonaligned

غير متمدن‌، وحشي‌، بي‌ ادب‌: Uncivilized

غير متمركز: Decentpalized

غير متمركز كردن‌: Decentralize

غير متنوع‌، يكسان‌، ثابت‌، نامتغير: Invariant

غير مجاز: Unauthorized

غير محتمل‌: Improbable

غير محتمل‌ شمردن‌، ممنوع‌ ساختن‌، جلوگيري‌ كردن‌: Rule Out

غير محتمل‌، غير جذاب‌، قابل‌ اعتراض‌، بعيد: Unlikely

غير محدود، بي‌ پايان‌، مقيد نشده‌، رها شده‌: Unbound

غير محرمانه‌ كردن‌ مقام‌اجتماعي‌ كسي‌ را از بين‌ بردن‌، تنزل‌ رتبه‌ دادن‌ به: Declassify

غير محلولي‌، حل‌ نشدني‌، ناگذاري‌، ماندگاري‌: Insolubility

غير مختل‌، مختل‌ نشده‌: Undisturbed

غير مختل‌، مختل‌ نشده‌: Undisturbed

غير مخلوق‌، ابدي‌: Uncreated

غير مدور، غير قابل‌ چرخش‌، مارپيچي‌: Acyclic

غير مساوي‌، بي‌ همتا، بي‌ نظ‌ير: Nonpareil

غير مستعد، تاييد ناپذير، غير حساس‌، غير اماده‌، غير , مجهز: Insusceptible

غير مستعد، غيرحامله‌: Unpregnant

غير مستقيم‌، يك‌ ط‌رفه‌، فرعي‌، از پهلو: Sideway

غير مستقيم‌، پيچيده‌، غير سر راست‌، كج‌: Indirect

غير مسري‌: Noncontagious

غير مسيحي‌: Unchristian

غير مشخص‌، غير معين‌، نامعلوم‌، كم‌ اهميت‌: Nonsignificant

غير مشروعي‌، حرامزادگي‌: Illegitimacy

غير مشهود، غير قابل‌ ادراك‌، غير محسوس‌: Imperceivable

غير مشوش‌، بي‌ اشوب‌، ارام‌: Unblenched

غير مصرفي: Non-Consumable

غير معقول‌، گزاف‌، خلاف‌ وجدان‌، بي‌ وجدان‌: Unconscionable

غير مفهوم‌، غامض‌، پيچيده‌، غير صريح‌: Unintelligible

غير مقتضي‌: Inexpedient

غير مقتضي‌، بيجا، نامناسب‌، ناجور، بيمورد: Inappropriate

غير ملي‌ كردن‌: Denationalization

غير ممتاز: Unprivileged

غير ممتاز: Unprivileged

غير ممكن‌، امكان‌ نا پذير، نشدني‌: Impossible

غير منتظ‌ره‌: Unlooked For

غير منط‌قي‌، خلاف‌ منط‌ق‌: Illogic

غير منقولي‌، بي‌ جنبشي‌، بي‌ حركتي‌، استواري‌: Immovability

غير منقول‌، استوار، ثابت‌: Immovable

غير مولد: Unproductive

غير هادي‌، غير قابل‌ القا مغناط‌يسي‌: Noninductive

غير همزمان، ناهمگام: asynchronous

فرآيندهايي كه همزمان يا اقتضايي نيستند.

غير همزمان، ناهمگام: Asynchronous

فرآيندهايي که همزمان يا اقتضايي نيستند.

غير هنري‌، فاقد اصول‌ هنري‌، بي‌ هنر: Inartistic

غير واقعي‌، خيالي‌، بي‌ اساس‌، بيموضوع‌، بي‌ جسم‌: Insubstantial

غير پاياني‌: Nonterminal

غير گويا، نارسا، نرساننده‌ مقصود، گنگ‌، بيحالت‌: Inexpressive

غيراجتماعي‌، گوشه‌گير، منزوي‌، انزواجو: Dissociable

غيراخلاقي‌، بدون‌ احساس‌ مسئوليت‌ اخلاقي‌: Amoral

غيراخلاقي‌، غريب‌: Unmoral

غيرحرفه‌اي‌، اماتور، ناپيشه‌ كار، غير فني‌: Unprofessional

غيرحصري‌، عام‌: Nonrestrictive

غيرخط‌ي‌: Nonlinear

غيرسياسي‌، بي‌اط‌لاع‌ از سياست‌: Unpolitical

غيرشخصي‌، فاقد شخصيت‌، بي‌ فاعل‌: Impersonal

غيرضروري‌ بودن‌: Dispensability

غيرط‌بيعي‌ نابه‌هنجاري‌، بي‌ قاعدگي‌، وضع‌ غير عادي‌، خاصيت‌ ,: Abnormality

غيرعادي ، نامتعارف ، غيرطبيعي: Abnormal

غيرعادي‌، غيرمعمول‌، غريب‌، مخالف‌ عادت‌: Unusual

غيرعددي‌: Non Numeric

غيرعلمي‌، خلاف‌ موازين‌ علمي‌: Unscientific

غيرعمدي‌: Unintentional

غيرفابل‌ استخدام‌: Unemployable

غيرقابل‌ اعتماد، اتكا ناپذير: Unreliable

غيرقابل‌ اميزش‌، ناسازگار، غيرقابل‌ معاشرت‌، بد مشرب‌: Insociable

غيرقابل‌ بيان‌ با لغات‌، خاموش‌، بي‌ حرف‌: Wordless

غيرقابل‌ تشخيص‌، غير محسوس‌.غ , نامريي‌، ناپديد، نامعلوم‌، مخفي‌، غيرقابل‌ مشاهده: Invisible

غيرقابل‌ توصيفي‌، توصف‌ نيامدني‌: Ineffability

غيرقابل‌ جلوگيري‌، كنترل‌ ناپذير، غيرقابل‌ نظ‌ارت‌: Uncontrollable

غيرقابل‌ دفاع‌، اشغال‌ نشدني‌، غير قابل‌ اشغال‌: Untenable

غيرقابل‌ دفاع‌، غيرقابل‌ اعتذار، تصديق‌ نكردني‌: Indefensible

غيرقابل‌ ط‌بقه‌ بندي‌، وصف‌ ناپذير، نامعين‌: Nondescript

غيرقابل‌ فكر، فكرنكردني‌، غيرقابل‌ تعمق‌: Unthinkable

غيرقابل‌ كشف‌ (در مورد تلگراف‌ رمز و غيره‌)، كشف‌ , نكردني‌، حل‌ نكردني‌، غيرقابل‌ استخراج‌: Indecipherable

غيرقابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ اداره‌، وحشي‌، لجام‌ گسيخته‌: Ungovernable

غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌ گداخته‌ نشدني‌، گداز نا پذير، اب‌ نشو، غير قابل‌ ذوب: Infusible

غيرقابل‌ نقض‌ بودن‌: Infrangibility

غيرقابل‌ پيشگويي‌، غيرقابل‌ استناد، دمدمي‌: Unpredictable

غيرقابل‌ چاپ‌، چاپ‌ نشدني‌: Unprintable

غيرقاط‌ع‌، مجمل‌، ناتمام‌، بي‌ نتيجه‌، بي‌ پايان‌: Inconclusive

غيرقانوني‌ اعلام‌ كردن‌، ممنوع‌ ساختن‌ ياغي‌، متمرد، قانون‌ شكن‌، چموش‌، ياغي‌ شمردن: Outlaw

غيرقانوني‌، ماوراي‌ قانون‌: Extralegal

غيرقط‌عي‌: Non Deterministic

غيرمتقارن‌، نامتوازن‌: Dissymmatric

غيرمثبت‌، فاقد ضمير اشاره‌، غير مدلل‌، خوددار: Undemonstrative

غيرمجاز: Unallowable

غيرمجاز: Unallowable

غيرمجروح‌، زخمي‌ نشده‌، بي‌ جراحت‌: Wound Less

غيرمحسوس‌، غيرمشخص‌ ناپيدا، نامعلوم‌، غير برجسته‌، كمرنگ‌، نامريي‌، جزئي: Inconspicuous

غيرمخرب‌: Nondestructive

غيرمسموع‌، غير معروف‌، غريب‌ نشنيده‌، ناشنيده‌، بي‌ سابقه‌، توجه‌ نشده‌، بگوش‌ نخورده: Unheard

غيرمشهور، بدنام‌، غير محبوب‌، منفور: Unpopular

غيرمعاشر، نامناسب‌ براي‌ معاشرت‌: Dissocial

غيرمعاشرتي‌، غيراجتماعي‌، خموده‌: Dissociant

غيرمعتاد، غير عادي‌: Unwonted

غيرمعمولي‌، بيقاعده‌: Atypical

غيرنظ‌امي‌ شدن‌: Demilitarization

غيرنظ‌امي‌، مدني‌: Civil

غيرهمزماني‌، بدون‌ هموقتي‌، غير معاصر: Asynchronism

غيرهمزماني‌، بدون‌ هموقتي‌، غير معاصر: Asynchrony

غيرهمزمان‌، غير معاصر، مختلف‌ الزمان‌: Asynchronous

غيره‌، فلان‌: Whatnot

غيريكسان‌، غيريكنواخت‌: Non Uniform

غيرپارلماني‌، برخلاف‌ اصول‌ پارلماني‌: Unparliamentary

غير‌تكراري: nonrecurring

فعاليت يا خرجي كه در طول حيات پروژه تكرار نمي‌شود، مانند طراحي يا فعاليت اعتبارسنجي در مقابل فعاليت‌هاي تكراري ساخت.

غير‌تكراري: Nonrecurring

فعاليت يا خرجي که در طول حيات پروژه تكرار نمي‌شود، مانند طراحي يا فعاليت اعتبارسنجي در مقابل فعاليت‌هاي تکراري ساخت.

غير‌رسمي: informal

موردي كه ثبت نمي‌شود.

غير‌رسمي: Informal

موردي که ثبت نمي‌شود.

غيظ‌، رنجش‌، اوقات‌ تلخي‌، دسته‌ خنجر: Dudgeon

غيور، ادم‌متعصب‌ ياهواخواه‌، مجاهد، جانفشان‌: Zealot