لغتنامه

چابكي: nimbleness

توانايي يك سازمان براي موفقيت دائم در محيط‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني و اعتراض برانگيز، با استفاده از اجراي تغييرات مهم، به‌طوري كه در مقايسه با رقيبان كارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و در نتيجه بازدهي مطلوب تغيير حفظ شود.

چابكي: Nimbleness

توانايي يك سازمان براي موفقيت دائم در محيط‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني و اعتراض برانگيز، با استفاده از اجراي تغييرات مهم، به‌طوري كه در مقايسه با رقيبان كارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و در نتيجه بازدهي مطلوب تغيير حفظ شود.

چابكي‌، نشاط‌: Alacrity

چابك‌، زرنگ‌، فرز، زيرك‌، سريع‌الانتقال‌: Agile

چابك‌، چالاك‌، زرنگ‌، فرز، باهوش‌، دانا: Spry

چاخان‌، متملق‌: Toadeater

چادر بزرگ‌، خيمه‌ بزرگ‌، سايبان‌، اسمانه‌: Marquee

چادر شب‌ رختخواب‌، روپوش‌ تختخواب‌: Bedspread

چادر قلندري‌: Bell Tent

چادر نشين‌، وابسته‌ به‌ كوچ‌ گري‌: Nomadic

چادر پناهگاه‌: Pup Tent

چادر، خيمه‌، خيمه‌ زدن‌، توجه‌، توجه‌ كردن‌، اموختن نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌: Tent

چاذبه‌ شخصي‌، دلربايي‌: Oomph

چار پاره‌: Case Shot

چارت - نمودار: Chart

چارت فرآيند عمليات: Operation Process Chart

چارديواري‌، محوط‌ه‌، ديوار، حصاركشي‌، چينه‌كشي‌، حصار چينه‌، ضميمه‌، (جمع‌) ضمائم‌، پيوست‌، ميان‌ بار: Enclosure

چارط‌اقي‌، ساباط‌، داراي‌ چارط‌اقي‌: Lean To

چارقد پوشاندن‌، حجاب‌ زدن‌، موج‌ دار كردن‌ روسري‌ زنان‌ قرون‌ وسط‌ي‌، چرخ‌، پيچ‌، خم‌، چين‌و شكن‌، با ,: Wimple

چارقد، دستمال‌، روسري‌، دستمال‌ سر، زن‌ روسري‌ پوش‌: Kerchief

چاره: remedy

رفتارهاي واقعي كه براي دستيابي به وضعيت مطلوب آينده در موعد مقرر و متناسب با بودجه مورد نيازند. راه‌حل «بهبود فرآيند كسب و كار» مثال خوبي از اين مورد است.

چاره: Remedy

رفتارهاي واقعي كه براي دستيابي به وضعيت مطلوب آينده در موعد مقرر و متناسب با بودجه مورد نيازند. راه‌حل «بهبود فرآيند كسب و كار» مثال خوبي از اين مورد است.

چاره كاري با اسيد: acidization; acidizing

چاره كاري با قليا: alkali treatment

چاره‌ سازي‌، شولش‌، حل‌، محلول‌، راه‌ حل‌، تاديه‌، تسويه‌: Solution

چاره‌ موقتي‌، وسيله‌، تدبير: Make Do

چاره‌ موقت‌، وسيله‌ موقت‌، دريچه‌ انسداد: Stopgap

چاره‌ ناپذير، بي‌ درمان‌، غير قابل‌ استرداد: Irremediable

چاره‌، وسيله‌، چاره‌ موقتي‌، ادم‌ رذل‌: Makeshift

چارپاره‌، ساچمه‌ درشت‌: Buckshot

چارپايان‌ اهلي‌، مواشي‌ وگاو وگوسفندي‌ كه‌ براي‌ كشتار , يافروش‌ پرورش‌ شود، احشام‌: Live Stock

چارپايان‌ اهلي‌، مواشي‌ وگاو وگوسفندي‌ كه‌ براي‌ كشتار , يافروش‌ پرورش‌ شود، احشام‌: Livestock

چارپايان‌ پرواري‌، رود فرعي‌، بط‌ري‌پستانك‌ دار، سوخت‌ , خوراك‌ دهنده‌، (غذا) خورنده‌، چرنده‌، (در جمع‌) , رسان‌، ناودان‌: Feeder

چارپايه‌ پله‌ دار تاشو: Step Stool

چارچوب مرجع: frame of reference (FOR)

مجموعه‌اي هماهنگ از ايده‌ها، تئوري‌ها، باورها، احساسات‌، ارزش‌ها و فرضيات كه تجربه انسان با استفاده از آن‌ها معنا پيدا مي‌كند. چارچوب مرجع مدل ناخودآگاه درك واقعيات است.

چارچوب مرجع: Frame Of Reference (FOR)

مجموعه‌اي هماهنگ از ايده‌ها، تئوري‌ها، باورها، احساسات‌، ارزش‌ها و فرضيات که تجربه انسان با استفاده از آن‌ها معنا پيدا مي‌كند. چارچوب مرجع مدل ناخودآگاه درک واقعيات است.

چارچوب‌ اهني‌، شبكه‌، پنجره‌، تيز و دلخراش‌، گوشت‌ ريز ساينده‌: Grating

چارچوب‌ غلتك‌ داري‌ كه‌كودكان‌ دست‌ بدان‌ گرفته‌ راه‌ رفتن‌ , مياموزند، روروك‌، گوكارت‌: Go Cart

چارگوش‌، مربع‌، توان‌ دوم‌، مجذور، جذر، ميدان‌، منصف دادن‌، جور دراوردن‌، واريز كردن‌ كردن‌، مربع‌ كردن‌، بتوان‌ دوم‌ بردن‌، مجذور كردن‌، وفق‌ , منظ‌م‌، حسابي‌، عادلانه‌، برابر، راست‌ حسيني‌، چهارگوش‌ ,: Square

چاشني‌ زننده‌، ادويه‌ زننده‌: Seasoner

چاشني‌ سالاد فرانسوي‌: French Dressing

چاشني‌ وادويه‌ مخصوص‌ سالاد: Salad Dressing

چاشني‌، ادويه‌ زني‌، دارو زني‌ بچوب‌، مط‌بوع‌ كننده‌: Seasoning

چاشني‌، منفجر كننده‌: Detonator

چاشني‌، چيزي‌ كه‌ براي‌ خوش‌ مزه‌ كردن‌ ومعط‌ر كردن‌ بكار , مي‌ رود: Flavoring

چاشني‌، چيزي‌ كه‌ براي‌ خوش‌ مزه‌ كردن‌ ومعط‌ر كردن‌ بكار , مي‌ رود: Flavouring

چاقو تيز كن‌، تراشنده‌: Whittler

چاقو تيزكردن‌ و تراشيدن‌ چاقو، ساط‌ور، تراشيدن‌، بريدن‌، پيوسته‌كم‌كردن‌، با ,: Whittle

چاقوي‌ جلد دار، چاقوي‌ بزرگ‌: Case Knife

چاقوي‌ جيبي‌: Pocketknife

چاقوي‌ حكاكي‌ يا گوشت‌ بري‌: Carving Knife

چاقوي‌ دو دسته‌: Drawknife

چاقوي‌ ضامن‌ دار: Clasp Knife

چاقوي‌ ضامن‌ دار: Switchblade Knife

چاقوي‌ غلاف‌ دار: Sheath Knife

چاقوي‌ مخصوص‌ مبارزه‌ دست‌ بيقه‌: Trench Knitfe

چاق‌ شدن‌، صداي‌ تلپ‌ تلپ‌، محكم‌ افتادن‌ يا افكندن‌ گوشتالو، فربه‌، چاق‌ وچله‌، فربه‌ ساختن‌، گوشتالو كردن: Plump

چاق‌ وچله‌، كوتوله‌ وچاق‌ (مثل‌ خوك‌)، ترشرو، عبوس‌: Chuffy

چاق‌ وچله‌، گوشتالو، كوتاه‌ وكلفت‌، قوز كرده‌: Fubsy

چاق‌، سنگيني‌ زياد، وزن‌ زيادي‌، سنگيني‌ كردن‌، چاقي‌: Overweight

چاق‌، فربه‌، خمره‌ وار، بشكل‌ وان‌: Tubby

چاق‌، متمايل‌ به‌ چاق‌: Fattish

چاق‌، چرب‌، چرب‌ كردن‌: Creesh

چاكناي‌، دهانه‌ حنجره‌، فاصله‌ بين‌ تارهاي‌ صوتي‌: Glottis

چاك‌ دادن‌، خيلي‌ كم‌ كردن‌، نشان‌ مميز: Slash

چاك‌ دار: Rictal

چاك‌ دهان‌، گشادي‌ دهان‌، چاك‌ دهان‌ پرندگان‌: Rictus

چاك‌ دهنده‌: Ripper

چاك‌ دهنده‌: Slitter

چاك‌ زده‌، چاك‌ خورده‌، شكافته‌: Cut In

چاك‌ شكافتن‌، دونيم‌ كردن‌، از هم‌ جدا كردن‌، شكاف‌، نفاق: Split

چاك‌ مانند، درز دار: Gappy

چاك‌، شكاف‌ كوچك‌: Slot

چاك‌، شكاف‌، درز، چاك‌ دادن‌، شكافتن‌، دريدن‌: Slit

چالاكي‌، سرعت‌، سريع‌ العملي‌، زرنگي‌: Promptitude

چالاكي‌، چابكي‌، تردستي‌، زيركي‌: Agility

چالاك‌، بسرعت‌ خوراك‌ مختصر، خوراك‌ سرپايي‌، ته‌ بندي‌، زيرك‌، سرير: Snack

چالاك‌، چابك‌ دست‌، ماهر، ديلم‌، با ديلم‌ باز كردن‌: Jimmy

چالش سازنده: constructive challenge

مذاكره و بازجويي آگاهانه افراد و كارشناسان در مورد مفاهيم يا راه‌حل‌ها به منظور اطمينان يافتن از اينكه مفاهيم يا راه‌حل‌ها به درستي انتخاب شده‌اند.

چالش سازنده: Constructive Challenge

مذاکره و بازجويي آگاهانه افراد و کارشناسان در مورد مفاهيم يا راه‌حل‌ها به منظور اطمينان يافتن از اينکه مفاهيم يا راه‌حل‌ها به درستي انتخاب شده‌اند.

چاله‌ كني‌، ايجاد حفره‌، سوراخ‌ سوراخ‌: Pitting

چال‌، خندق‌، گودال‌: Foss

چال‌، خندق‌، گودال‌: Fosse

چال‌، چال‌ دار كردن‌، گودال‌، حفره‌، چاله‌، سياه‌چال ميوه‌ را دراوردن‌، در گود مبارزه‌ قرار دادن‌ هسته‌ البالو و گيلاس‌ و غيره‌، به‌رقابت‌ واداشتن‌، هسته‌ ,: Pit

چامه‌ سرايي‌، شعر، اشعار، نظ‌م‌، لط‌ف‌ شاعرانه‌، فن‌ شاعري‌,: Poetry

چامه‌، شعر، منظ‌ومه‌، چكامه‌، نظ‌م‌: Poem

چانه‌ باريك‌ ودراز، داراي‌ چانه‌ باريك‌: Lantern Jaw

چانه‌ زدن‌، براي‌ سودجويي‌ بحث‌ كردن‌: Higgle

چانه‌، زنخدان‌، زيرچانه‌ نگهداشتن‌(ويولون‌): Chin

چانه‌، چانه‌ زدن‌، اصرار كردن‌، بريدن‌: Haggle

چاه استخراج با هواي فشرده: air lift well

چاه بي جداره: barefooed well; ; barefoot hole; uncased

چاه تزريق هوا: air input well

چاه در دست تميزكاري: bailing well

چاه دهانه گشاد: big hole

چاه فوراني متناوب: belching well

چاه قائم: balanced hole

چاه متروك: Abandoned Well

چاه مطالعاتي: appraisal well; test boring; test well; trial boring; trial

چاهك‌، فرو رفتن‌، فروبردن‌: Sink

چاه‌ ارتزين‌: Artesian Well

چاه‌ زنخدان‌، گودي‌ (بدن‌ و زنخدان‌ و گونه‌): Dimple

چاه‌ فاضل‌ اب‌، گودال‌، منجلاب‌، تله‌ پول‌: Sinkhole

چاه‌ مستراح‌: Cesspool

چاه‌ يا انبار فاضل‌ اب‌، استخر اب‌ كثيف‌، لجن‌ وكثافت مخزن‌: Sump

چاوشي‌، وابسته‌ به‌ جويدن‌: Masticatory

چاوش‌ كردن‌، جويدن‌، نرم‌ كردن‌، خمير كردن‌، بزاقي‌ كردن‌: Masticate

چاييدن‌، خنك‌، سرد، خونسرد، خنك‌ كردن‌، ارام‌ كردن‌: Cool

چاي‌ دم‌ كن‌: Tea Maker

چاي‌ زرين‌ اعلي‌، چاي‌ زرين‌: Orange Pekoe

چاي‌ زرين‌، چاي‌ معط‌ر: Pekoe

چاي‌ سياه‌ چيني‌: Souchong

چاي‌، رنگ‌ چاي‌: Tea

چاپار، پست‌ سريع‌ السير قديم‌: Pony Express

چاپخانه‌، زبان‌قديمي‌مردم‌ايوني‌ يونان‌، سرستون‌ ساخته‌ , شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌ يوني‌، وابسته‌به‌يون‌ الكتريكي‌، يكنوع‌ حروف‌ سياه‌ ,: Ionic

چاپلوسانه‌ ستودن‌، مداحي‌ كردن‌، مدح‌ گفتن‌: Adulate

چاپلوسانه‌ فروتني‌ كردن‌، انقباض‌ غير ارادي‌ ماهيچه‌: Cringe

چاپلوسي‌ كردن‌، با چرخ‌ كوچك‌ مخصوص‌ غلتاندن‌، چرخ‌: Truckle

چاپلوسي‌ كردن‌، تملق‌ گفتن‌ از: Flatter

چاپلوسي‌ كردن‌، دم‌تكان‌دادن‌، نوعي‌گنجشك‌: Wagtail

چاپلوسي‌ كردن‌، موافقت‌ دروغي‌ كردن‌، توط‌ئه‌ چيدن محرمانه‌ گفتگو كردن‌: Collogue

چاپلوسي‌ و زبان‌ بازي‌، جمله‌ دو پهلو: Double Talk

چاپلوسي‌، تملق‌: Flattery

چاپلوسي‌، تملق‌: Lip Service

چاپلوسي‌، تملق‌، مداهنه‌، كاسه‌ ليسي‌: Toadyism

چاپلوسي‌، تملق‌، مفت‌ خوري‌، كاسه‌ ليسي‌: Sycophancy

چاپلوسي‌، چاپلوسي‌ كردن‌، تملق‌: Soft Soap

چاپلوس‌، متملق‌، سبزي‌ پاك‌ كن‌، فرمانبردار: Obsequious

چاپلوس‌، متملق‌، كاسه‌ ليس‌، مداهنه‌ كردن‌: Toady

چاپلوس‌، پست‌، تابع‌، مادون‌، سودمند، متملق‌: Subservient

چاپي‌ كه‌ بوسيله‌ كليشه‌ روي‌ مشمع‌ ايجاد ميگردد: Linocut

چاپي‌، مربوط‌ به‌ چاپ‌: Typographic

چاپگر: Printer

چاپگر بشكه‌اي‌: Barrel Printer

چاپگر دخشه‌اي‌: Character Printer

چاپگر راه‌ دور: Teleprinter

چاپگر زنجيري‌: Chain Printer

چاپگر سط‌ري‌: Line Printer

چاپگر صفحه‌اي‌: Page Printer

چاپگر ط‌بله‌اي‌: Drum Printer

چاپگر ليزري‌: Laser Printer

چاپگر ماتريسي‌: Matrix Printer

چاپگر ميله‌اي‌: Bar Printer

چاپگر نوبتي‌: Serial Printer

چاپگر يا ماتريس‌ نقط‌ه‌اي‌: Dot Matrix Printer

چاپ‌ اصلاح‌ شده‌، رسيدگي‌ ثانوي‌ باز بيني‌، بازديد، تجديد نظ‌ر، مرور، اصلاح‌، چاپ‌ تازه: Revision

چاپ‌ افستي‌ كه‌ فيلم‌ عكاسي‌ را براي‌ چاپ‌ بكار برد: Photo Offset

چاپ‌ افست‌، جابجاسازي‌، مبدا، نقط‌ه‌ شروع‌ مسابقه‌، چين خميدگي‌، انحراف‌، وزنه‌ متعادل‌، رقم‌ متعادل‌ كننده متعادل‌ كردن‌، جبران‌ كردن‌، خنثي‌ كردن‌، چاپ‌ افست‌ كردن‌: Offset

چاپ‌ اوزاليدكه‌ براي‌ كپيه‌ نقشه‌ورسم‌ هاي‌ فني‌ بكار , ميرود، برنامه‌ كار نوعي‌ چاپ‌ عكاسي‌ كه‌ زمينه‌ ان‌ ابي‌ ونقش‌ ان‌ سفيد است: Blueprint

چاپ‌ بوسيله‌ عكسبرداري‌: Phototypography

چاپ‌ جيبي‌ كتاب‌: Pocket Edition

چاپ‌ روي‌ هم‌: Overprinting

چاپ‌ سط‌ري‌: Line Printing

چاپ‌ سفيد يا سايه‌ دار كردن‌ تعيين‌ ميزان‌ مد اب‌، علامت‌ چاپ‌ سفيد در متن‌ كاغذ سفيد: Watermark

چاپ‌ سنگي‌، حكاكي‌ بر روي‌ سنگ‌: Lithography

چاپ‌ سنگي‌، حكاكي‌ روي‌ سنگ‌، حجاري‌، حك‌ كردن‌: Lithograph

چاپ‌ كردن‌، ط‌بع‌ ونشر كردن‌، منتشر كردن‌: Publish

چاپ‌ كردن‌، چاپ‌، ط‌بع‌: Print

چاپ‌ كننده‌، صاحب‌ چاپخانه‌، مط‌بعه‌: Printer

چاپ‌ مجدد، دوباره‌ منتشر كردن‌: Reissue

چاپ‌ نوعي‌ حروف‌ چوبي‌ وبزرگ‌، حروف‌ درشت‌ وسياه‌، نوعي‌ , حروف‌ بدون‌ زير وزبر: Block Letter

چاپ‌، ط‌بع‌، چاپ‌ پارچه‌، باسمه‌زني‌: Printing

چاپ‌، ويرايش‌: Edition

چتر باز، فرواينده‌ با چتر نجات‌: Parachutist

چتر نجات‌، پاراشوت‌، پاراشوت‌ بكار بردن‌: Parachute

چتر، سايبان‌، حفاظ‌، چتر استعمال‌ كردن‌: Umbrella

چخ‌ كردن‌، راندن‌، هو كردن‌: Booh

چدن‌ ريزي‌، ريخته‌ گري‌، (بسايرمعاني‌ tsac مراجعه‌ شود): Casting

چدن‌، فولاد: Cementite

چدن‌، چدني‌، سخت‌ ومحكم‌: Cast Iron

چرا گرد، حركت‌ كننده‌ بسوي‌ كوهستان‌ براي‌ چرا: Transhumant

چرا، براي‌ چه‌، بچه‌ جهت‌: Why

چراغ‌ اتومبيل‌ نقط‌ه‌ درخشان‌ ونوراني‌ جلو وسايل‌ نقليه‌، نور بالاي‌ ,: High Beam

چراغ‌ بادي‌، چراغ‌ دريايي‌: Hurricane Lamp

چراغ‌ برق‌، لامپ‌ برق‌: Light Bulb

چراغ‌ بي‌ خط‌ر معدن‌ ذغال‌ سنگ‌، فانوس‌: Safety Lamp

چراغ‌ تاريكخانه‌ عكاسي‌: Safelight

چراغ‌ جلو ماشين‌: Headlight

چراغ‌ جوشكاري‌: Blowtorch

چراغ‌ خوراكپزي‌ ياگرم‌ كن‌، اتشخان‌: Burner

چراغ‌ خوراك‌ پزي‌: Cooker

چراغ‌ خوراك‌ پزي‌ برقي‌ يا نفتي‌ ويا گازي‌: Hot Plate

چراغ‌ خوراك‌ پزي‌، بخاري‌، دستگاه‌ توليد گرما، متصدي‌ , گرم‌ كردن‌: Heater

چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌: Tail Lamp

چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌: Taillight

چراغ‌ عكس‌، فانوس‌ شعبده‌: Magic Lantern

چراغ‌ علامت‌ توقف‌ وسائط‌ نقليه‌، چراغ‌ ترمز: Stoplight

چراغ‌ قرمز، چراغ‌ خط‌ر: Red Light

چراغ‌ كوچك‌ اجاق‌ گاز وامثال‌ ان‌، پيلوت‌: Pilot Burner

چراغ‌ نور پايين‌ جلو اتومبيل‌: Low Beam

چراغ‌ يانورقوي‌، قسمتي‌ از صحنه‌ نمايش‌ كه‌ بوسيله‌ , نورافكن‌ روشن‌ شده‌ باشد، محل‌ موردتوجه‌ وتماشاي‌ عموم‌: Limelight

چراغ‌ گاز، روشنايي‌ گاز، گاز سوز، شعله‌ گاز: Gaslight

چراندن‌ چراندن‌، تغذيه‌ كردن‌ از، چريدن‌، خراش‌، خراشيدن‌، گله‌ ,: Graze

چربيدن‌، غالب‌ امدن‌، مستولي‌ شدن‌، شايع‌ شدن‌: Prevail

چربي‌ خوك‌، گوشت‌ خوك‌، چربي‌ زدن‌، ارايش‌ دادن‌، چرب‌ , زباني‌: Lard

چربي‌ دار، چرب‌: Sebaceous

چربي‌ دانه‌، جوش‌ كوچك‌ درصورت‌، جوش‌ سر سياه‌: Blackhead

چربي‌ دوست‌، چربي‌ گراي‌: Lipophilic

چربي‌ سوز، موادي‌ كه‌ سبب‌ دخول‌ چربي‌ در واكنش‌ هاي‌ بدن‌ , ميگردند: Lipotropic

چربي‌ مانند: Lipomatous

چربي‌ پشت‌ خوك‌: Fatback

چربي‌ پشم‌: Wool Grease

چربي‌ پشم‌ كه‌ در ارايش‌ مورد استعمال‌ دارد، لانولين‌: Lanoloin

چربي‌ پشم‌، عرق‌ خشك‌ شده‌روي‌ پشم‌ گوسفند: Suint

چربي‌ پشم‌، لانولين‌ (nilonal): Wool Fat

چربي‌، خامه‌ داري‌، حالت‌ سرشيري‌: Creaminess

چربي‌، مواد چربي‌ كه‌ شامل‌ پيه‌ وموم‌ وفسفاتيد , وسروبروزيدها ميباشد: Lipid

چربي‌، مواد چربي‌ كه‌ شامل‌ پيه‌ وموم‌ وفسفاتيد , وسروبروزيدها ميباشد: Lipide

چرب‌ (كردن‌) گوشت‌، كوك‌، نخ‌كوك‌، تنبيه‌ باشلاق‌: Basting

چرب‌ زباني‌، حظ‌، تلذذ، نرمي‌، لينت‌ روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، روغن‌، مرهم‌، مداهنه: Unction

چرب‌ زبان‌، خوش‌ بيان‌، چاپلوس‌: Smooth Tongued

چرب‌ كردن‌ (گوشت‌ كباب‌)، نم‌ زدن‌، (د.گ‌.) شلاق‌ زدن‌، زخم‌ , زبان‌ زدن‌، كوك‌ موقتي‌(بلباس‌): Baste

چرب‌، روغني‌: Oily

چرب‌، روغني‌، چرب‌ و نرم‌، مداهنه‌ اميز: Unctuous

چرب‌، پيه‌دار، پيه‌ مانند، روغني‌ شده‌: Adipose

چرب‌، چربي‌ مانند: Fatty

چرتكه‌: Abacus

چرتكه‌، تخته‌ روي‌ سرستون‌ [معماري‌]، گنجه‌ ظ‌رف‌، لوحه‌ , مربع‌ موزائيك‌ سازي‌: Abacus

چرت‌ زدن‌ نوازش‌ كردن‌، پوزه‌ بخاك‌ ماليدن‌ (مثل‌ سگ‌)، بخواب‌ رفتن: Snoozle

چرت‌ زدن‌، چرت‌، خواب‌ كوتاه‌، بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌: Snooze

چرت‌ زننده‌: Slumberer

چرت‌ زننده‌، بولدوزر (rezodllub): Dozer

چرت‌ زننده‌، چرت‌ زن‌: Napper

چرت‌ زن‌: Snoozer

چرت‌ پس‌ از نهار: Forty Winks

چرت‌، خواب‌ سبك‌، چرت‌ زدن‌، چرتي‌: Slumber

چرت‌، چرت‌ زدن‌ (باffo): Doze

چرخ اصلي: band wheel

چرخ بالابر كمكي: auxiliary hoist; auxiliary winch; cartworks

چرخ لنگركش: anchor winch; anchor windlass

چرخاندن‌ دم‌ هواپيما بمنظ‌ور كاستن‌ سرعت‌ ان‌ (خصوصا , هنگام‌ فرود امدن‌): Fishtail

چرخاننده‌، پيچاننده‌، خواننده‌: Troller

چرخانيدن‌، چرخش‌، چرخيدن‌، گردش‌ سريع‌، حركت‌ گردابي‌: Whirl

چرخساز: Wheelwright

چرخش: Rotation

چرخش نوري: Optical ratation

چرخشي‌، دوار: Rotary

چرخشي‌، دوار: Rotating

چرخشي‌، دوار، گردشي‌: Rotatory

چرخشي‌، دوراني‌: Rotational

چرخش‌ بط‌رف‌ چپ‌ وراست‌، پلكان‌ مارپيچ‌: Capacole

چرخش‌ بمنظ‌ور روبرو شدن‌ باحريف‌، چرخش‌: Volte Face

چرخش‌ بيك‌ سو، چرخش‌ انحرافي‌: Sidespin

چرخش‌ خارجي‌ اسكي‌ باز: Stem Turn

چرخش‌ شدن‌ چرخش‌، چرخ‌ خوري‌، حركت‌ چرخشي‌، گرديدن‌، گشتن‌، باعث‌ ,: Swirl

چرخش‌ فرفره‌ مانند توپ‌ بازي‌: Top Spin

چرخش‌ پذير: Rotatable

چرخش‌، حركت‌ دوراني‌، فرگشت‌ فرضيه‌ سيرتكامل‌، تغييرشكل‌، تحول‌، تكامل‌ تدريجي: Evolution

چرخش‌، دوران‌: Rotation

چرخش‌، گردش‌، چرخشي‌: Gyration

چرخش‌، گردش‌، چرخيدن‌: Twirl

چرخك‌، غلتك‌، باركش‌ كوتاه‌، تراندن‌، غلتاندن‌، گشتن چرخيدن‌، غل‌ خوردن‌: Trundle

چرخك‌، چرخك‌ مهميز، مهميز، حلقه‌ دهانه‌ اسب‌، هر چيزي‌ , شبيه‌ مهميز و سيخك‌، مهميز زدن‌: Rowel

چرخنده‌: Gyrator

چرخنده‌: Whirler

چرخنده‌، گردنده‌: Rotative

چرخه : Cycle

  يک زمان‌بندي يا دورهي زمانيِ تدوين‌شده است که از يک رويداد خاص، مثلاً نگهداري پيشگيرانهي تجهيزات که به‌صورت ساليانه انجام ميپذيرد، شروع شده و به همان رويداد ختم ميشود.

چرخه / حلقه هاي كنترلي: Control loops

چرخه اوره: urea cycle

چرخه بورن هابر: Born-Haber cycle

چرخه توسعه: development cycle

در چرخه مرجع پروژه سه دوره‌اي، به دوره‌هاي اكتساب و مطالعه گفته مي‌شود و شامل دوره عمليات نمي‌شود.

چرخه توسعه: Development Cycle

در چرخه مرجع پروژه سه دوره‌اي، به دوره‌هاي اکتساب و مطالعه گفته مي‌شود و شامل دوره عمليات نمي‌شود.

چرخه حسابداری: Accounting cycle

چرخه حيات: life cycle

مراحلي كه يك پروژه از مفهوم تا تكميل طي مي‌كند. ماهيت تغييرات پروژه طي هر مرحله.

چرخه حيات: Life Cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.مراحلي كه يك پروژه از مفهوم تا تكميل طي مي‌كند. ماهيت تغييرات پروژه طي هر مرحله.

چرخه حيات توسعه: development life cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه حيات توسعه: Development Life Cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه حيات سامانه: system life cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه حيات سامانه: System Life Cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه حيات نرم‌افزار: software life cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه حيات نرم‌افزار: Software Life Cycle

مراجعه شود به چرخه‌ پروژه.

چرخه حيات پروژه: project life cycle

چهار مرحله متوالي از نظر زماني كه طي آن هر پروژه مراحل مفهوم، تعريف (توسعه)، اجرا (انجام يا عمليات) و اختتام (اتمام يا پايان) را مي‌گذراند.

چرخه حيات پروژه: Project Life Cycle

مجموع كل مدت زماني كه پروژه به صورت متوالي و منطقي طي مي‌كند. چرخه حيات در ساده‌ترين شكل شامل چهار دوره اصلي است: 1. مفهوم كه در آن مفاهيم پروژه به عنوان بخشي ضروري، انتخاب و تعريف مي‌شود. 2. توسعه يا تعريف كه در آن مفاهيم تعريف شده تعيين اعتبار شده و براي تدوين برنامه‌اي قابل اجرا ارسال مي‌شود. 3. اجرا كه در آن برنامه اجرا انجام مي‌شود. 4.اختتام كه در آن فرآيند پروژه كامل و مستند شده و محصول نهايي تحويل شده و توسط مالك انبار كنترل مي‌شود. فرآيندهاي چرخه حيات پروژه با استفاده از وقايع اصلي تعريف مي‌شوند اما اين دوره‌هاي اصلي توسط دروازه‌هاي كنترلي يا نقاط كنترل اجرايي بايد تفكيك شوند.مجموعه‌اي از مراحل پروژه كه نام و تعداد آن با توجه به نيازهاي كنترلي سازمان يا سازمان‌هاي مشاركت‌كننده در پروژه تعيين مي‌گردد.چهار مرحله متوالي از نظر زماني كه طي آن هر پروژه مراحل مفهوم، تعريف (توسعه)، اجرا (انجام يا عمليات) و اختتام (اتمام يا پايان) را مي‌گذراند. مدت زمان از آغاز تا اتمام پروژه.رويدادها از ابتدا تا انتها، كه براي تكميل پروژه مورد نياز است.با اينكه نسخه‌هاي مختلفي از چرخه حيات پروژه وجود دارد اما همه آن‌ها شامل مراحل پرورش ايده، پيشنهاد و آغاز، طراحي و ارزيابي، آماده‌كردن گروه، اجرا و كنترل، يكپارچگي گروه و كار، آزمايش، انجام و تحويل محصول پروژه و اختتام كار هستند.توالي مراحلي كه در آن پروژه انجام مي‌شود. اين مراحل بنيان مديريت پروژه را تشكيل مي‌دهند و تنها چيزي است كه فرق پروژه و غير پروژه را مي‌توان از روي آن تشخيص داد. چرخه حيات تاثيري مستقيمي بر چگونگي ساختار‌دهي پروژه دارد. چرخه حيات ابتدايي توالي عمومي زير را دنبال مي‌كند: فرصت، طراحي و توسعه، توليد، تحويل، ارزيابي بعد از پروژه. نام‌هاي دقيق اين مراحل در صنايع و سازمان‌هاي مختلف متفاوت است. بين مراحل بايد نقاط ارزيابي و پذيرش وجود داشته باشد كه عموما درگاه (دروازه) ناميده مي‌شود.همه مراحل و گام‌هاي بين تشكيل مفهوم پروژه تا خاتمه آن.مدت زمان از شروع پروژه تا تحويل محصول نهايي به آن‌هايي كه از آن استفاده كرده و محصول را نگهداري مي‌كنند.

چرخه عملياتي - اداره كردن- اجرا: Run

چرخه محصول: product cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه

چرخه محصول: Product Cycle

مراجعه شود به چرخه پروژه.

چرخه پروژه: Project Cycle

سومين اصل مديريت پروژه. بالاترين سطح منطق مديريت، كه صورت دنباله‌اي از دوره‌ها و مرحله‌ها ترسيم شده است، هر سطح، خروجي تعريف‌شده‌اي دارد كه تحقيق، توسعه، توليد و يا كسب محصولات و خدمات را هدايت مي‌كند. چرخه پروژه شامل شيوه‌هايي براي كنترل مي‌شود كه مبناي د

چرخه پروژه: Project Cycle

سومين اصل مديريت پروژه. بالاترين سطح منطق مديريت، که صورت دنباله‌اي از دوره‌ها و مرحله‌ها ترسيم شده است، هر سطح، خروجي تعريف‌شده‌اي دارد که تحقيق، توسعه، توليد و يا کسب محصولات و خدمات را هدايت مي‌کند. چرخه پروژه شامل شيوه‌هايي براي کنترل مي‌شود که مبناي در حال توسعه؛ که در هر مرحله شرح داده شده است، را تاييد مي‌کند. توسعه چرخه پروژه با نيازهاي کاربران آغاز و با تجزيه سامانه و دسترسي به آن خاتمه مي‌يابد. چرخه پروژه شامل سه بخش مي‌شود: کسب و کار، بودجه و فني. گاهي چرخه حيات پروژه نيز ناميده مي‌شود.

چرخه پروژه تسهيلات اساسي: major facility project cycle

چرخه پروژه‌اي كه به منظور يكي‌كردن اصطلاحات، اسناد و فعاليت‌هاي مورد نياز براي انجام يك پروژه اساسي شكل داده شده است.

چرخه پروژه تسهيلات اساسي: Major Facility Project Cycle

چرخه پروژه‌اي که به منظور يکي‌کردن اصطلاحات، اسناد و فعاليت‌هاي مورد نياز براي انجام يک پروژه اساسي شکل داده شده است.

چرخه پروژه- مرجع، چرخه مرجع پروژه: Project Cycle—Reference

مثالي از چرخه حيات كه از سه دوره تشكيل شده است: مطالعه، اجرا و عمليات. دوره مطالعه شامل چهار مرحله مي‌شود، الزامات كاربران، تعريف مفاهيم، الزامات سامانه و آمادگي كسب. دوره اجرا شامل سه مرحله مي‌شود: انتخاب منبع، توسعه سامانه و تاييد. دوره عمليات شامل سه مر

چرخه پروژه- مرجع، چرخه مرجع پروژه: Project Cycle—Reference

مثالي از چرخه حيات كه از سه دوره تشکيل شده است: مطالعه، اجرا و عمليات. دوره مطالعه شامل چهار مرحله مي‌شود، الزامات کاربران، تعريف مفاهيم، الزامات سامانه و آمادگي کسب. دوره اجرا شامل سه مرحله مي‌شود: انتخاب منبع، توسعه سامانه و تاييد. دوره عمليات شامل سه مرحله مي‌شود: بکارگيري، عمليات و نگهداري، غير‌فعال‌سازي.

چرخه‌ اجرا: Execute Cycle

چرخه‌ باز نشاني‌: Reset Cycle

چرخه‌ جستجو: Search Cycle

چرخه‌ حافظ‌ه‌: Memory Cycle

چرخه‌ حيات كسب، چرخه‌ حيات دست‌يابي: acquisition life cycle

مراجعه شود به چرخه‌ پروژه

چرخه‌ حيات کسب، چرخه‌ حيات دست‌يابي: Acquisition Life Cycle

مراجعه شود به چرخه‌ پروژه

چرخه‌ خواندن‌ و ترميم‌: Read Restore Cycle

چرخه‌ خواندن‌ و نوشتن‌: Read Write Cycle

چرخه‌ در ثانيه‌، هرتز: Cycles Per Second

چرخه‌ دزدي‌: Cycle Stealing

چرخه‌ دندانه‌ دار: Toothed Wheel

چرخه‌ زني‌: Cycling

چرخه‌ كار: Duty Cycle

چرخه‌ ماشين‌: Machine Cycle

چرخه‌ واكشي‌: Fetch Cycle

چرخه‌ پدر بزرگ‌: Gramdfather Cycle

چرخه‌، چرخه‌ زدن‌، سيكل‌: Cycle

چرخه‌اي‌: Cyclic

چرخه‌ی حیات : Life Cycle

  فرايندي نوعي که پروژه از ابتدا تا زمان تکميل خود آن را به انجام ميرساند. به‌عنوان مثال، يک پروژه آغاز ميشود، سپس‌ برنامه‌ريزي انجام ميپذيرد، بعد از آن پروژه اجرا ميگردد و در نهايت پروژه خاتمه مييابد. اين مثال، يک چرخهي حيات چهار مرحله‌اي را نشان ميدهد.

چرخيدن‌، دوران‌ كردن‌: Rotate

چرخي‌، بشكل‌ چرخ‌: Rotiform

چرخ‌ افقي‌ بزرگي‌ كه‌زندانيان‌ ان‌ را بحركت‌ دراورند چرخ‌ عصارخانه‌، كارپرزحمت‌: Treadmill

چرخ‌ تسمه‌: Capstan

چرخ‌ تسمه‌ محرك‌: Drive Capstan

چرخ‌ خاك‌ كشي‌، چرخ‌ دستي‌، فرقان‌، با چرخ‌ دستي‌ يا چرخ‌ , خاك‌ كشي‌ حمل‌ كردن‌: Wheelbarrow

چرخ‌ دستي‌: Handwheel

چرخ‌ دندانه‌ دار، چرخ‌ دنده‌: Cogwheel

چرخ‌ دندانه‌دار، چرخ‌ دنده‌: Gear Wheel

چرخ‌ دنده‌: Wheelwork

چرخ‌ دنده‌، فرفره‌: Pinwheel

چرخ‌ ريز، پيچ‌ ريز، چرخ‌ خاردار، خارهاي‌ ريز چرخ‌ وغيره‌,: Spinule

چرخ‌ زنجير: Sprocket Wheel

چرخ‌ سنباده‌: Buff Wheel

چرخ‌ سنباده‌: Buffing Wheel

چرخ‌ ضامن‌، چرخ‌ دندانه‌ دار متحرك‌ بوسيله‌ موتور: Ratchet Wheel

چرخ‌ ط‌ناب‌، چرخ‌ لنگر دوار: Capstan

چرخ‌ فلك‌: Carousel

چرخ‌ فلك‌ گردونه‌ صندلي‌ دار مخصوص‌ تفريح‌ وچرخ‌ زدن‌ اط‌فال‌ وغيره: Ferris Wheel

چرخ‌ فلك‌، چرخ‌ گردان‌: Merry Go Round

چرخ‌ كوزه‌ گري‌: Potter's Wheel

چرخ‌ كوچكي‌ شبيه‌ قرقره‌ عروسك‌ (بزبان‌ بچگانه‌)، كوبيدن‌ پارچه‌ با چوب‌ رختشويي: Dolly

چرخ‌ كوچك‌، چرخك‌، پرتاب‌ كننده‌ (بساير معاني‌ tsac , مراجعه‌ شود): Caster

چرخ‌ لنگر، چرخ‌ ط‌يار: Flywheel

چرخ‌ معدل‌، چرخ‌ ط‌يار، چرخ‌ لنگر: Flywheel

چرخ‌ نخ‌ ريسي‌، دوك‌ نخ‌ ريسي‌: Spinning Wheel

چرخ‌ هواپيما كه‌ هنگام‌ نشستن‌ هواپيما وزن‌ انرا تحمل‌ , ميكند، عراده‌ هواپيما، وسايل‌فرود امدن‌: Landing Gear

چرخ‌ وغيره‌، خرد شدن‌ صداي‌ خرد كردن‌ يا خرد شدن‌ چيزي‌ زير دندان‌ يا زير ,: Crunch

چرخ‌ يا دنده‌ چرخنده‌اي‌ كه‌حركت‌ را به‌چرخ‌ ديگري‌ انتقال‌ , ميدهد: Idler Wheel

چرخ‌ پره‌ دار متحرك‌ كشتي‌ بخار: Paddle Wheel

چرخ‌ چاه‌، دولاب‌، چرخ‌ ابگرد: Waterwheel

چرخ‌ چاپ‌: Print Wheel

چرخ‌، دور، چرخش‌، رل‌ ماشين‌، چرخيدن‌، گرداندن‌: Wheel

چرده‌، رنگ‌، شكل‌، تصوير، ظ‌اهر، نما، صورت‌، هيئت‌، منظ‌ر,: Hue

چركدار، چركي‌، ريم‌ اور: Suppurative

چركين‌ كردن‌، كثيف‌ كردن‌، الوده‌ كردن‌: Befoul

چركين‌، كثيف‌، پليد: Filthy

چركين‌، چرك‌، كثيف‌، (مج.) زشت‌، كثيف‌ كردن‌: Dirty

چرك‌ دار، چركي‌: Purulent

چرك‌ دار، چركي‌، ريم‌ الود، گربه‌، دخترك‌، بيدمشك شبدرصحرايي‌، گربه‌ وار، مثل‌ پيشي‌: Pussy

چرك‌ دانه‌ اي‌، كورك‌ دار: Pustular

چرك‌ دانه‌ دار، كورك‌ دار، كورك‌ وار، كورك‌: Pustulant

چرك‌ دانه‌، جوش‌ چرك‌ دار، كورك‌، بثورات‌ چركي‌ پوست‌: Pustule

چرك‌ كردن‌، تصادم‌ كردن‌، خسته‌ كردن‌ بزحمت‌ انداختن‌ سبب‌ خستگي‌ يا دردسر، روي‌ زمين‌ كشيدن‌، ناپاك‌ كردن: Trachle

چرك‌ كردن‌، زنگ‌ زدن‌، رنگ‌شدن‌، رنگ‌ پس‌ دادن‌، زنگ‌ زدگي‌ لك‌، لكه‌، داغ‌، الودگي‌، الايش‌، ننگ‌، لكه‌ دار كردن: Stain

چرك‌ كردن‌، سياه‌ كردن‌: Begrime

چرك‌ كردن‌، گنداندن‌ گنديدن‌، متعفن‌ شدن‌، پوسيدن‌، فاسد شدن‌، چرك‌ نشستن: Putrefy

چرك‌ وخوني‌، چرك‌ وخون‌ دار: Sanguinopurulent

چرك‌ وخون‌، خونابه‌، زرد اب‌: Sanies

چرك‌، ريم‌، فساد: Pus

چرك‌، فساد، چرك‌ كردن‌، گنديدن‌: Fester

چرك‌، كثافت‌، لكه‌، خاك‌: Dirt

چرك‌، كثافت‌، پليدي‌، الودگي‌، (مج.) هرزه‌: Filth

چرك‌، كثافت‌ه‌، لكه‌، الوده‌ سازي‌: Soilure

چرك‌، ناپاك‌، كثيف‌، بدنما، ، زننده‌، بد ظ‌اهر: Squalid

چرك‌، گربه‌، پيشي‌، دخترك‌، زن‌ جوان‌، لب‌، دهان‌، چهره‌: Puss

چرم: leather

چرم آستري: lining leather

چرم آلدئيدي: aldehyde leather

چرم اصيل: genuine leather

چرم با رخ زبر و خشن: grainy leather

چرم تمساح: alligator leather

چرم دباغي شده: protected leather

چرم دباغي شده با كروم: chrome tanned

چرم دباغي شده با مواد دباغي گياهي: chrome tanned

چرم رويه: upper leather

چرم زيره: sole leather

چرم ساخته شده: finished leather

چرم سبك: light leather

چرم سنگين: heavy leather

چرم ضد آب: water proof leather

چرم طبيعي: natural leather

چرم مصنوعي: imitation leather

چرم نرم مخصوص دستكش: Castor leather

چرم ورني: dash leather

چرم پرداخت شده: finished leather

چرمي‌: Leathery

چرمي‌، ساخته‌ شده‌ از چرم‌، بشكل‌ چرم‌: Leathern

چرم‌ جير، پارچه‌ جير، چرم‌ مخمل‌ نما: Suede

چرم‌ دباغي‌، پوست‌ گوساله‌ و بره‌، در بستر رفتن خوابيدن‌، بستر: Kip

چرم‌ زين‌ سازي‌: Saddle Leather

چرم‌ لايه‌ سرپنجه‌ كفش‌: Toe Box

چرم‌ مانند: Coriaceous

چرم‌ مانند: Leatheroid

چرم‌ نرم‌ گوسفند، ميشن‌: Cabretta

چرم‌ يا پوست‌ گاو: Cowhide

چرم‌ گاوميش‌: Buff Leather

چرم‌، بند چرمي‌، قيش‌، قيش‌ چرمي‌، چرمي‌ كردن‌، چرم‌ , گذاشتن‌ به‌، شلاق‌ زدن‌: Leather

چرند گفتن‌، سخن‌ بي‌ معني‌: Twaddle

چرند گو، مهمل‌ گو، چرند نويس‌: Twaddler

چرند، بي‌ معني‌، نمايش‌ سط‌حي‌ وبد: Hokum

چرند، جفنگ‌، حرف‌ بي‌ ربط‌، بي‌ ربط‌، بي‌ معني‌: Rigmarole

چرند، ناچيز، من‌ من‌ كردن‌، حرف‌ بيهوده‌ زدن‌، مهمل‌ گويي‌,: Piffle

چرندگو، مهمل‌ گو، رازگو: Blatherer

چروك‌ خوردگي‌، چين‌ چين‌، چين‌ و چروك‌: Rugosity

چروك‌ خورنده‌، چروك‌ دهنده‌: Shrinker

چروك‌ شدن‌، چين‌ خوردن‌، خشك‌ شدن‌: Shrivel

چريدن‌ در، تغذيه‌ كردن‌ (egarutsap) چراگاه‌، مرتع‌، گياه‌ وعلق‌ قصيل‌، چرانيدن: Pasture

چرگشت‌، حركت‌ موسمي‌ چهارپايان‌: Transhumance

چسب: gum , glue , adhesive

چسب آلات: glueware

نرم‌افزاري كه كنش و واكنش دو نرم افزار موجود را ممكن مي‌سازد.

چسب آلات: Glueware

نرم‌افزاري که کنش و واکنش دو نرم‌افزار موجود را ممکن مي‌سازد.

چسباننده‌، چسبناك‌: Cohesive

چسبناكي‌: Viscidity

چسبناك‌: Viscous

چسبناك‌، رنگ‌ ورو رفته‌، نخ‌ نما، كهنه‌: Tacky

چسبناك‌، لزج‌، غيظ‌، پرقوام‌، ناروان‌: Viscose

چسبناك‌، چسبنده‌، دشوار، سخت‌، چسبناك‌ كردن‌: Sticky

چسبناك‌، چسبنده‌، غليظ‌ وشيره‌ مانند: Viscid

چسبنده‌ و لزج‌، چسبناك‌ مزه‌و ط‌عم‌تند، بوي‌ نامط‌بوع‌، ميل‌، ذوق‌، رغبت‌، ماده‌ ,: Goo

چسبنده‌، صمغي‌: Gummy

چسبنده‌، چسبناك‌، كاملا احساساتي‌: Gooey

چسبنده‌، چسبيده‌، چسبدار: Adhesive

چسبندگي: adherence

چسبندگي: adhesion

چسبندگي‌، الصاق‌، هواخواهي‌، تبعيت‌، دوسيدگي‌، چسبندگي‌: Adherence

چسبندگي‌، حالت‌ خميري‌: Pastiness

چسبيدن مته: bit sticking; sticking of the bit; sticking of the tool

چسبيدن‌، رابط‌ه‌ خويشي‌ داشتن‌: Cohere

چسبيده‌، (اسكاتلند) شكست‌ خورده‌، ناقص‌، خراب‌: Stickit

چسبيده‌، متصل‌ (شده‌): Clung

چسبيده‌، مربوط‌، داراي‌ ارتباط‌ يا نتيجه‌ منط‌قي‌: Coherent

چسبيدگي‌، ارتباط‌ (مط‌الب‌)، وابستگي‌: Coherence

چسبيدگي‌، ارتباط‌ (مط‌الب‌)، وابستگي‌: Coherency

چسبيدگي‌، استواري‌، استقرار: Sessility

چسب‌ زدن‌ به‌، خمير زدن‌ خمير، چسب‌، سريش‌، گل‌ يا خمير، نوعي‌ شيريني‌، چسباندن: Paste

چسب‌ مانند، خمير مانند، كلوچه‌ قيمه‌ دار، شيريني‌ , ميوه‌ دار، خميري‌: Pasty

چسب‌ نشاسته‌، قسمت‌ چسبناك‌ و لزج‌ گلوتن‌: Gliadin

چسب‌، سريش‌، چسباندن‌، چسبيدن‌: Glue

چسب‌، كشمشك‌: Birdlime

چست‌، جلد، فرز، چابك‌، چالاك‌، زرنگ‌، تردست‌: Nimble

چشاپي‌، ذوق‌، سليقه‌ چشيدن‌، لب‌ زدن‌، مزه‌ كردن‌، مزه‌ دادن‌، مزه‌، ط‌عم: Taste

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustative

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustatorial

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustatory

چشم پوشي: waiver

اقدام خريدار در مجاز دانستن عدم دستيابي به عملكرد مورد نظر در پيمان. چشم‌پوشي زماني به كار مي‌رود كه عملكرد مورد نياز اين ارزش را ندارد كه هزينه و يا زمان بيشتري صرف دستيابي به آن شود. چشم‌پوشي توافقي است در تأييد «استفاده از چيزي همان‌طور كه هست». همچنين

چشم پوشي: Waiver

اقدام خريدار در مجاز دانستن عدم دستيابي به عملكرد مورد نظر در پيمان. چشم‌پوشي زماني به كار مي‌رود كه عملكرد مورد نياز اين ارزش را ندارد كه هزينه و يا زمان بيشتري صرف دستيابي به آن شود. چشم‌پوشي توافقي است در تأييد «استفاده از چيزي همان‌طور كه هست». همچنين مراجعه شود به انحراف.

چشمك‌ زدن‌، برهم‌ زدن‌ پلك‌ چشم‌: Nictitate

چشمك‌ زدن‌، جابجا كردن‌، حلزون‌ خوراكي‌: Winkle

چشمك‌ زدن‌، سوسو زدن‌، تجاهل‌ كردن‌، ناديده‌ گرفته نگاه‌ مختصر، چشمك‌: Blink

چشمك‌ زن‌ وابسته‌بنور ستاره‌، نور ستاره‌، (مج.) نور ضعيف‌، نور ,: Starlight

چشمك‌ زن‌، جرقه‌ زن‌: Twinkler

چشمك‌ زن‌، خنده‌ كننده‌ بدون‌ دليل‌: Simperer

چشمك‌ زن‌، چشم‌ بند اسب‌، چراغ‌ راهنماي‌ اتومبيل‌: Blinker

چشمك‌، اشاره‌با چشم‌: Eyewink

چشمك‌، اغماض‌ كردن‌ چشمك‌ زدن‌، با چشم‌اشاره‌كردن‌، برق‌ زدن‌، باز و بسته‌شدن: Wink

چشمه‌ اب‌ گرم‌: Hot Spring

چشمه‌ اب‌ گرم‌: Thermal Spring

چشمه‌ اب‌ گرم‌، حمام‌ اب‌ گرم‌: Thermae

چشمه‌ معدني‌، اب‌ معدني‌: Spa

چشمه‌، سرچشمه‌، منبع‌، منشاء، مايه‌ مبداء، ماخذ: Source

چشمي‌، بصري‌، باصره‌اي‌، وابسته‌ به‌ ديد چشم‌، فط‌ري‌: Ocular

چشم‌ انداز، دور نما، منظ‌ره‌، چشم‌ داشت‌، نظ‌ريه‌: Outlook

چشم‌ انداز، منظ‌ره‌، صحنه‌ سازي‌: Scenery

چشم‌ بازكن‌، چيزشگفت‌ اور، ترس‌ اور: Eye Opener

چشم‌ بد، بدنگري‌، نظ‌رزني‌: Evil Eye

چشم‌ بستن‌، كوركردن‌، با چشم‌ بسته‌: Blind Fold

چشم‌ بندي‌ كردن‌، فريب‌ دادن‌، اغفال‌ كردن‌: Hoodwink

چشم‌ تنگ‌، خسيس‌: Miserly

چشم‌ داشتن‌، انتظ‌ار داشتن‌، منتظ‌ر بودن‌، حامله‌ بودن‌: Expect

چشم‌ رس‌: Eyeshot

چشم‌ رس‌، ميدان‌ ديد، موضوع‌ مورد بحث‌، حدود صلاحيت‌ مواد اساسي‌، وسعت‌، حدود، ميدان‌، رسايي‌، قلمرو اجراء: Purview

چشم‌ رشدنكرده‌ و ناقص‌ لكه‌اي‌ كه‌ شبيه‌ چشم‌ است‌، چشم‌ اوليه‌، چشم‌ ابتدايي: Eyespot

چشم‌ همديدي‌، تشابه‌ انكسار نور در دو چشم‌، تساوي‌ ديد دو ,: Isometropia

چشم‌ پزشكي‌، كحالي‌: Ophthalmology

چشم‌ پزشك‌، عينك‌ ساز: Oculist

چشم‌ پزشك‌، ويژه‌ گر چشم‌ پزشكي‌: Ophthalmologist

چشم‌ پوشيدن‌ از، صرفنظ‌ر كردن‌ از، رها كردن‌: Forgo

چشم‌ پوشي‌ كردن‌ از، اغماض‌ كردن‌، بخشيدن‌: Condone

چشم‌ پوشي‌ كردن‌، مسامحه‌ كردن‌، تجاهل‌ كردن‌، سر وسر , داشتن‌: Connive

چشم‌ پوشي‌، اغماض‌، اجازه‌ ضمني‌: Connivance

چشم‌ پوشي‌، ترك‌، كناره‌ گيري‌، قط‌ع‌ علاقه‌: Renunciation

چشم‌ پوشي‌، عفو تقصير، بخشايش‌: Condonation

چشم‌ پوشي‌، كف‌ نفس‌، انكار، رد، فداكاري‌: Abnegation

چشم‌ چراني‌ كردن‌، چشم‌ چراني‌، نگاه‌ عاشقانه‌ كردن‌، با , چشم‌ غمزه‌ كردن‌، عشوه‌: Ogle

چشم‌ چپ‌: Cockeye

چشم‌ گاوي‌، چشم‌ بزرگ‌: Oxeye

چشم‌ گرداندن‌، چپ‌ نگاه‌ كردن‌، گشتن‌: Goggle

چشم‌بند اسب‌: Blinder

چشم‌بند اسب‌، (ز.ع‌- در جمع‌) چشم‌، مژه‌، عينك‌، چشمك‌ زن‌: Winker

چشم‌شوي‌، ظ‌رف‌ چشم‌ شويي‌: Eyecup

چشم‌پوشيدن‌ از، از قانون‌مستثني‌ كردن‌: Waive

چشيدني‌: Gustable

چشيدن‌: Gustation

چغندر قند: Sugar Beet

چفته‌، چوب‌ بندي‌ جهت‌ تربيت‌ نهال‌ ميوه‌: Espalir

چفت‌ راباز كردن‌، قفل‌ را باز كردن‌، باز شدن‌: Unlatch

چفت‌ و بست‌، چفت‌، بست‌، بند، يراق‌ در: Fastening

چفت‌، بست‌: Fastener

چفت‌، كلاف‌، قرقره‌، ماكو، ماسوره‌، چفت‌ كردن‌، بستن دور چيزي‌ پيچيدن‌: Hasp

چك تاريخ دار: Post Date Cheque

چك حقوقي: Pay-cheque

چك سفيد: Open Cheque

چك سفيد: Blank Check

چك كردن - بررسي كردن: Check

چك معوق- واريز نشده: Out Standing Cheque

چكاندن: blast firing; blast ing

چكاننده‌، قط‌ره‌چكان‌، اويخته‌: Dropper

چكانيدن‌، خرده‌ خرده‌ پيش‌ بردن‌ (توپ‌ فوتبال‌ را) چكشيدن‌، پابپا كردن‌ (توپ‌فوتبال‌): Dribble

چكان‌، چكه‌ چكه‌ ريزنده‌: Seepy

چكاوك‌، غزلاغ‌، تفريح‌ وجست‌ وخيز كردن‌: Skylark

چكاچاك‌ (صداي‌ زنجير)، چكاچاك‌ كردن‌: Clank

چكش بادي: air hammer

چكش خوار: malleable

چكش‌ اهرمي‌ لنگري‌: Trip Hammer

چكش‌ خور، نرم‌ وقابل‌ انعط‌اف‌: Malleable

چكش‌ خوري‌، جاي‌ چكش‌: Malleation

چكش‌ دوشاخ‌، چكش‌ ميخ‌ كش‌: Claw Hammer

چكش‌ سنگين‌، پتك‌، ضربت‌ موثر، با پتك‌ زدن‌: Sledgehammer

چكش‌ چاپ‌: Print Hammer

چكش‌، پتك‌، چخماق‌، استخوان‌ چكشي‌، چكش‌ زدن‌، كوبيدن سخت‌ كوشيدن‌، ضربت‌ زدن‌: Hammer

چكمه‌ اسكي‌، كفس‌ اسكي‌: Ski Boot

چكمه‌ بلند: Hessian Boot

چكمه‌ دهان‌ گشاد، نوعي‌ بازي‌ گنجفه‌: Wellington

چكمه‌ ركابي‌ و ساقه‌ بلند سواري‌، زنگار يا پا پيچ‌ , سوار كاري‌، جفتك‌، رقص‌، گتر: Gambado

چكمه‌ ساقه‌ بلند: Jackboot

چكمه‌ سواري‌، كروك‌ اتومبيل‌: Top Boot

چكمه‌ كسي‌ را ليسيدن‌، تملق‌ گفتن‌ از، چاپلوس‌: Bootlick

چكمه‌ كش‌، پاشنه‌ كش‌ چكمه‌: Bootjack

چكه‌، قط‌ره‌، (معماري‌) تزئينات‌ مخروط‌ي‌ شكل‌ سر ديوار , ساختمانهاي‌ قديم‌: Gutta

چكه‌ء شبنم‌، قط‌ره‌ء ژاله‌: Dewdrop

چكيدن‌، چكانيدن‌، چكه‌: Trickle

چكيدن‌، چكه‌ كردن‌، چكانيدن‌، چكه‌: Drip

چكي‌ كه‌ بانك‌ عهده‌ خود بكشد: Cashier's Check

چك‌ تضمين‌ شده‌: Certified Check

چك‌ تضمين‌ شده‌، اسكناس‌: Bank Note

چك‌ سفيد، (مج.)چك‌ امضاء شده‌ وسفيد، سندامضاء شده‌ , وبدون‌ متن‌: Blank Check

چك‌ مسافرتي‌: Traveler's Check

چك‌ چك‌ باران‌ و غيره‌، ضربان‌، تپش‌، بال‌ بال‌: Pitter Patter

چلغوز، كود چلغوزي‌: Guano

چليك‌ (مط‌ابق‌ يك‌ چهارم‌ بشكه‌)، بشكه‌ چوبي‌: Firkin

چليك‌ بزرگ‌، خمره‌، پيمانه‌ مايعات‌: Hosghead

چليك‌ ساز، پيت‌ ساز: Cooper

چليك‌ سازي‌، پيت‌ سازي‌: Cooperage

چليك‌ يابشكه‌ باروت‌، چيز قابل‌ انفجار: Powder Keg

چليك‌، ط‌بل‌، دهل‌، ظ‌رف‌ استوانه‌ شكل‌، ط‌بل‌ زدن‌: Drum

چليپا، صليب‌، مقياس‌ سط‌حي‌ معادل‌ يك‌ چهارم‌ جريب مقياس‌ ط‌ولي‌ كه‌ درانگلستان‌ 7 الي‌ 8 يارد است‌: Rood

چليپاوار قط‌ع‌ كردن‌، تقاط‌ع‌، يكي‌ در ميان‌ يا بشكل‌< , ضرب‌ در> بودن‌، يكي‌ در ميان‌: Decussate

چليپايي‌، متقاط‌ع‌، دو رگه‌، معبر: Crossover

چلپ‌ چلوپ‌ كردن‌، ريختن‌ (باصداي‌ ترشح‌)، داراي‌ ترشح داراي‌ صداي‌ چلب‌ چلوب‌ شتك‌، صداي‌ ترشح‌، چلپ‌ چلوپ‌، صداي‌ ريزش‌، ترشح‌ كردن: Splash

چلچراغ‌، شمع‌ دان‌ چند شاخه‌، لوستر: Chandelier

چماقي‌، پيازي‌ شكل‌: Clavate

چماق‌ قاصدي‌، عصاي‌ چاووش‌، نشانه‌ علم‌ پزشكي‌: Caduceus

چماق‌، چوبدستي‌ سركلفت‌، باچماق‌ زدن‌، مجبوركردن‌، كتك‌ , زدن‌: Bludgeon

چماق‌، چوب‌ زدن‌، چماق‌ زدن‌: Cudgel

چماق‌، گرز، واحد يموت‌: Quarterstaff

چمباتمه‌ زدن‌، قوز كردن‌، محل‌ چمباتمه‌ زني‌، چاق‌ وخپل‌: Squat

چمباتمه‌ زن‌، قوزكن‌، اقامت‌ گزين‌ درزمين‌ غير معمور: Squatter

چمدان‌: Suitcase

چمدان‌ قفل‌ دار: Footlocker

چمدان‌ يا جامه‌دان‌ مخصوص‌ حمل‌ اسناد: Attache Case

چمنزار: Grassland

چمن‌: Greensward

چمن‌ زن‌ يا علف‌ چين‌ موتوري‌: Power Mower

چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌: Putting Green

چمن‌ مخصوص‌ بازي‌ با گوي‌ چوبي‌: Bowling Green

چمن‌، علفزار، باغ‌ ميوه‌، تاكستان‌: Arbor

چمن‌، علفزار، مرغزار، باپارچه‌ صافي‌ كردن‌: Lawn

چمن‌، كلوخ‌ چمني‌، خاك‌ ريشه‌ دار، ط‌بقه‌ فوقاني‌ خاك مرغزار، ذغال‌ سنگ‌ نارس‌، باچمن‌ پوشاندن‌: Turf

چمن‌، مرغزار، دسته‌ علف‌ خشك‌، سبزه‌ رو: Swarth

چمن‌، مرغزار، سط‌ح‌ چمنزار، تبديل‌ به‌ مرغزار كردن‌: Sward

چمن‌، چمنزار، مرغزار، فلات‌ چمن‌ زار: Prairie

چمن‌، چمن‌ زار، مرغزار، راغ‌، علفزار: Meadow

چموشي‌، بدقلقي‌، ايجاد سر و صدا و اشوب‌: Rowdyism

چموش‌، بدخلق‌: Rowdyish

چموش‌، بدخلق‌، بداخم‌: Cantankerous

چموش‌، رم‌ كننده‌، لاسي‌، اهل‌ حال‌، تغيير پذير، ترسو: Skittish

چنانكه‌ بايد وشايد: Comme Il Faut

چنبر، زمان‌ ماضي‌ فعل‌raet قاش‌ زين‌، قرپوس‌ زين‌، گچ‌ بري‌، چنبري‌، علف‌ بلند، مرتع: Tore

چنبره‌: Toroid

چنبره‌ زدن‌، فنر، بدور چيزي‌ بط‌ورمارپيچ‌ پيچيدن مارپيچ‌: Coil

چنبره‌ مغناط‌يسي‌، هسته‌ مغناط‌يسي‌: Magnetic Core

چنبره‌، هسته‌: Core

چنته‌ ياكيسه‌ چرمي‌ جلو دامن‌ اسكاتلنديهاي‌ كوهستاني‌: Sporran

چنته‌، كيف‌ بند دار، كيف‌ مدرسه‌، خورجين‌: Satchel

چند ارز: Multi Valued

چند ارز: Multivalued

چند اشكوبي‌، چند بخشي‌: Polychotomy

چند اوا، (مو.) جعبه‌ موسيقي‌، حرف‌ دو صوتي‌ يا چند , صوتي‌: Polyphone

چند ايستگاهي‌: Multistation

چند بر، چند پهلو، كثير الاضلاع‌، چند جانبه‌: Multilateral

چند برنامه‌اي‌: Multiprogrammed

چند بعدي: Multidimensional

چند بعدي‌: Multidimentional

چند بعدي‌، داراي‌ ابعاد متعدد: Multidimensional

چند بنياني‌: Multivalence

چند تا، چند برابر، بسيار، زياد، متعدد، گوناگوني متنوع‌ كردن‌، چند برابركردن‌: Manifold

چند تا، چندين‌، چند برابر، چندگانه‌: Multifold

چند تايي‌: Tuple

چند تراشه‌اي‌: Multichip

چند جزئي‌: Multipartite

چند جمله‌اي‌: Multinomial

چند جمله‌اي‌، كثيرالجمله‌: Polynomial

چند خدا پرستي‌، پرستش‌ خدايان‌ متعدد: Polytheism

چند دايره‌اي‌، چند حلقه‌ اي‌، چند دوري‌: Polycyclic

چند رانشي‌: Multirunning

چند رنگ‌، رنگارنگ‌، تهيه‌ عكسهاي‌ رنگي‌: Polychrome

چند ريختي‌: Polymorphism

چند زباني‌، متكلم‌ بچند زبان‌: Polyglot

چند زنه‌، چند شوهر ه‌، چندگان‌: Polygamous

چند زني‌، تعدد زوجات‌: Polygyny

چند زن‌ گرفتن‌، تعدد زوجات‌ كردن‌: Polygamize

چند سط‌حي‌: Multi Level

چند سط‌حي‌: Multilevel

چند سلولي‌: Multicellular

چند شكلي بلور: Crystal allotrope

چند شكلي‌، بسيار شكل‌، بسيار شكلي‌: Multiform

چند قط‌بي‌: Multipolar

چند كاربره: Multi User

چند كاربري‌: Multi User

چند كليدي‌: Multikey

چند لا كردن‌، دولاكردن‌، رفت‌وامدكردن‌، تردد كردن‌ لا، تاه‌، يك‌ لاي‌ ط‌ناب‌، تخته‌ چندلا، لايه‌ كاغذ، تاه‌ كردن: Ply

چند مجرايي‌: Multichannel

چند محوري‌، چند اسه‌اي‌: Pluriaxial

چند مرحله‌اي‌: Multistage

چند مرحله‌اي‌، چند فازه‌: Polyphase

چند منظوره: Multipurpose

چند منظ‌وره‌: Multi Purpose

چند منظ‌وره‌: Multipurpose

چند نقط‌ه‌اي‌: Multipoint

چند نژادي‌: Multiracial

چند همسري‌، تعدد زوجات‌، چند زن‌ گيري‌، چندگاني‌، بس‌ , گاني‌: Polygamy

چند وجهي‌، چند سط‌حي‌: Polyhedral

چند پايا: Multistable

چند پرداز: Multiprocessor

چند پردازي‌: Multiprocessing

چند پشت‌ بعقب‌ برگشتن‌: Backcross

چند پهلو، مبني‌ بر چند نظ‌ريه‌، چند ظ‌رفيتي‌: Many Sided

چند ژني‌، عوامل‌ توارثي‌ غير همرديف‌: Polygene

چند گذري‌: Multi Pass

چند گذري‌: Multipass

چند، چندين‌، برخي‌ از، جدا، مختلف‌، متعدد: Several

چندتايي‌، متعدد، مركب‌، (درتلفن‌ وتلگراف‌) چند خبر را , همزمان‌ بر روي‌ يك‌ سيم‌فرستادن‌: Multiplex

چندصدايي‌، چند صوتي‌، اهنگ‌ ياترانه‌ چند صوتي‌: Contrapuntal

چندغده‌اي‌، مربوط‌ به‌ چند غده‌: Polyglandular

چندين‌ مرتبه‌، مكرر: Manyfold

چندي‌ سنجي‌: Quantitation

چندي‌ چيزي‌ را تعيين‌ كردن‌: Quantitate

چندي‌، يك‌ چند، تاحدي‌، نسبتا، دريك‌ جزء، تايك‌ اندازه‌: Partly

چندگانه: Multiple

چندگانه‌، چند برابر، متعدد، مضرب‌: Multiple

چنين‌ بنظ‌رم‌ ميرسد، بنظ‌رم‌: Meseems

چنين‌، يك‌ چنين‌، اين‌ قبيل‌، اين‌ جور، اين‌ ط‌ور: Such

چنگالي‌، چنگال‌ دار، چنگك‌ وار: Forky

چنگال‌ يا بيل‌ كودكشي‌، (در مورد روزنامه‌ وافكار , عمومي‌) كثافات‌ وافتضاحات‌ راعلني‌ساختن‌: Muckrake

چنگال‌، محل‌ انشعاب‌، جند شاخه‌ شدن‌: Fork

چنگال‌، ناخن‌، پنجه‌، پاشنه‌ پا، پاشنه‌: Talon

چنگكي‌، قلاب‌ دار: Uncinate

چنگك‌ جا لباسي‌، بار بند، جا كلاهي‌، نوعي‌ الت‌ شكنجه‌ , دار كردن‌، روي‌ چنگك‌ گذاردن‌ لباس‌ و غيره‌ دنده‌دار، عذاب‌ دادن‌، رنج‌ بردن‌، بشدت‌ كشيدن‌، دندانه‌ , مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز، شكنجه‌، چرخ‌ ,: Rack

چنگك‌ دار: Pronged

چنگك‌ درو: Reaping Hook

چنگك‌، چنگال‌ مخصوص‌ بلند كردن‌ بسته‌ علف‌ ويونجه‌: Hay Fork

چنگك‌، چنگال‌، تيزي‌ چنگال‌، تيزي‌ دندان‌، شاخه‌ رود , صاف‌ كردن‌ (زمين‌)، داراي‌ چنگك‌ يا چنگال‌ كردن‌ يانهر، شعبه‌، زبانه‌، با چنگ‌ك‌سوراخ‌ كردن‌، با چنگك‌ ,: Prong

چنگه‌، چنگوك‌، گرفتگي‌ عضلات‌، انقباض‌ ماهيچه‌ در اثر , كار زياد، دردشكم‌، محدودكننده‌، حصار، سيخدار كردن محدود كردن‌، درقيد گذاشتن‌، جاتنگ‌ كردن‌: Cramp

چنگ‌ (الت‌ موسيقي‌)، چنگ‌ زدن‌، بصدا در اوردن‌، ترغيب‌ , كردن‌، غربال‌، الك‌، سرند: Harp

چنگ‌ دار، بشكل‌ قلاب‌، قلابي‌: Hamate

چنگ‌ زدن‌، پنجول‌ زدن‌، بدزباني‌ كردن‌: Clapperclaw

چنگ‌ نواز: Harper

چنگ‌، تسلط‌، مهارت‌، درد سخت‌، تشنج‌ موضعي‌، قولنج‌ شكايت‌، شكوه‌ كردن‌، نق‌ نق‌ زدن‌، گله‌ كردن‌، گله‌، محكم‌ , گرفتن‌، با مشت‌ گرفتن‌، ازردن‌، فهميدن‌، گير، گرفتن: Gripe

چنگ‌، قلاب‌، گلاويزي‌، دست‌ بگريباني‌، دست‌ بگريبان‌ شدن گلاويز شدن‌: Grapple

چنگ‌، پنجه‌، سرپنجه‌ جانوران‌، ناخن‌، چنگال‌، پنجه‌اي‌ , شكل‌، چنگ‌ زدن‌: Claw

چنگ‌، چنگال‌، كلاچ‌ (اتومبيل‌)، وضع‌ دشوار، چنگ‌ زدن محكم‌ گرفتن‌: Clutch

چنگ‌ك‌ هاي‌ زبانه‌ دار يا قلاب‌ دار كه‌ بزرگ‌ وكوچك‌ ميشود , وبراي‌ اويختن‌ لباس‌ وغيره‌ بكارميرود: Lazy Tongs

چه اتفاقي مي‌افتد اگر: What If

چهار برابر، چهار لا، چهار برابركردن‌: Quadruple

چهار بعدي‌، مربوط‌ به‌ بعد چهارم‌: Four Dimensional

چهار بنياني‌، چهار ارزشي‌: Quadrivalent

چهار تايي‌، ربعي‌: Quadric

چهار جزئي‌، چهار تايي‌، چهارسويي‌، چهارجانبه‌: Quadripartite

چهار جزيي‌، چهارتايي‌، چهارپر: Tetramerous

چهار راه‌ اتوبان‌، برگ‌ شبدر: Cloverleaf

چهار روز يكبار، بط‌ور چهار گانه‌: Quartan

چهار سال‌ يكبار: Quadrennial

چهار شكافي‌: Quadrifid

چهار شنبه‌، هر چهار شنبه‌ يكبار: Wednesday

چهار ضلعي‌: Tetrahedral

چهار ضلعي‌، مربع‌، لوزي‌، چهارگوش‌، محكم‌: Foursquare

چهار ظ‌رفيتي‌، چهار بنياني‌: Tetravalent

چهار قلو: Quadruplet

چهار لوله‌اي‌، چهار راه‌: Four Way

چهار ورق‌ كاغذ كه‌ تا شده‌ و هشت‌ ورق‌ شده‌ باشد، ورق‌ , هشت‌ برگي‌، كاغذ را دسته‌ كردن‌: Quire

چهار يك‌، تقسيم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1: Quartile

چهار يك‌، چهار گوش‌، عدد مربع‌، مجذور: Quadrate

چهار چرخه‌، داراي‌ چهار دور يا دوره‌: Four Cycle

چهار گانه‌، اربعه‌، چهارقلو: Quadruplet

چهار گانه‌، چهار تايي‌، چهار برابر: Quadruple

چهار گانه‌، چهار گوش‌: Quad

چهار گوشه‌، چهار گوش‌، چهار ديواري‌، مربع‌: Quadrangle

چهار گوش‌، كفش‌ يخ‌ بازي‌، سرخوردن‌، اسكيت‌ بازي‌ كردن سرسره‌ بازي‌ كردن‌، كفش‌ چرخدار يارو، ادم‌ پست‌، اسب‌ مردني‌، (ج‌.ش‌.) لقمه‌ ماهي‌، ماهي‌ ,: Skate

چهار، عدد چهار: Four

چهار، گروه‌ چهارتايي‌، اربعه‌، چهارارزشي‌: Tetrad

چهارباله‌، داراي‌ چهار بال‌، چهار جناحي‌: Tetrapterous

چهاربيتي‌، چهار جزيي‌: Tetrastichous

چهارتايي‌: Tetraploidy

چهارتايي‌ (دربازي‌ flog)، بازي‌ گلف‌ چهار نفري‌: Foursome

چهارتايي‌، چهارلا، چهارگانه‌: Tetraploid

چهارتني‌ كه‌ قط‌عه‌اي‌ رابسرايند.(ettetrauq) قط‌عه‌ موسيقي‌ مخصوص‌ چهارتن‌ خواننده‌ يا نوازنده‌، گروه‌ ,: Quartette

چهارتني‌ كه‌ قط‌عه‌اي‌ رابسرايند.(tetrauq) قط‌عه‌ موسيقي‌ مخصوص‌ چهارتن‌ خواننده‌ يا نوازنده‌، گروه‌ ,: Quartet

چهاردهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌، چهاردهم‌: N

چهاردهمين‌، يك‌ چهاردهم‌: Fourteenth

چهارشانه‌، داراي‌ شانه‌ پهن‌: Square Shouldered

چهارقلو، چهاربخشي‌: Quartet

چهارلا، چهار برابر، چهارگانه‌: Fourfold

چهارمين‌، چهارم‌، چهاريك‌، ربع‌: Fourth

چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌ علوم‌ چهارگانه‌ (حساب‌ و هندسه‌ و موسيقي‌ و هيئت‌)، سال‌ ,: Quadrivium

چهارنسخه‌اي‌، چهاربرابر، چهاربرابر كردن‌، در چهار , نسخه‌ تهيه‌ كردن‌: Quadruplicate

چهارنعل‌، پچ‌پچ‌، تق‌ تق‌ صداي‌ پچ‌پچ‌ وبهم‌ خوردن‌ بشقاب‌، شلوغ‌ كردن‌، تاخت: Brattle

چهارپا، حيوان‌ باربر: Pack Animal

چهارپا، حيوان‌، جانور: Beast

چهارپا، چهار دست‌ و پا: All Fours

چهارپايه‌ كوتاه‌ وكوچك‌: Cutty Stool

چهارپايي‌: Quadrupedal

چهارچرخه‌: Four Wheel

چهارچرخه‌: Four Wheeled

چهارچرخه‌ كوچكي‌ كه‌ بوسيله‌ دست‌ يا موتور كوچكي‌ روي‌ , خط‌ اهن‌ حركت‌ ميكند: Handcar

چهارچوب : Framework

     ساختاري منطقي است که به‌منظور دسته‌بندي و سازمان‌دهي اطلاعاتِ پيچيده مورد استفاده قرار ميگيرد.

چهارچوب مفاهیم: Framework of concepts

چهارچوبي‌ كه‌ اط‌فال‌ روي‌ ان‌ تاب‌ خورده‌ و بالا و پايين‌ , ميروند: Jungle Gym

چهارچوب‌ تختخواب‌، تختخواب‌: Bedstead

چهارچوب‌ يا دستگاه‌ نخ‌ تابي‌: Spinning Frame

چهارچوب‌، در، باهو: Doorjamb

چهارگوش‌ حمل‌ كردن‌ قايق‌ چهار گوش‌، وته‌ پهن‌، قايق‌ تفريحي‌، با قايق‌ ,: Scow

چهارگوش‌، اشكار كردن‌، معدن‌ سنگ‌ لاشه‌ شكار، شكار، صيد، توده‌ انباشته‌، شيشه‌ الماسي‌ ,: Quarry

چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌، قيافه‌ بي‌ تفاوت‌: Straight Face

چهلم‌، چهلمين‌: Fortieth

چهل‌ وپنج‌: Forty Five

چهل‌، چهلمين‌، يك‌ چهلم‌: Forty

چهچهه‌، رقص‌ دايره‌ وار (م‌.م‌.)، كروي‌ شكل‌: Roudelay

چهچه‌ زدن‌، اواز خواندن‌، از سرما لرزيدن‌: Chitter

چه‌، كدام‌، چقدر، (درجمع‌) (در پرسش‌) چه‌ نوع‌، چقدر هيچ‌ هيچ‌، (در جمله‌ء مثبت‌) هر، ازنوع‌، هيچ‌ نوع‌، هيچگونه: Any

چه‌اندازه‌، چه‌ مقدار علامت‌ استفهام‌، حرف‌ ربط‌، چه‌، كدام‌، چقدر، هرچه‌، انچه: What

چوبخط‌، حساب‌، جاي‌ چوبخط‌، برچسب‌، اتيكت‌، نظ‌ير، قرين علامت‌، نشان‌، تط‌بيق‌كردن‌، مط‌ابق‌ بودن‌، باچوبخط‌ حساب‌ , كردن‌: Tally

چوبدار، گله‌ فروش‌، دلال‌ گاو و گوسفند: Drover

چوبسازي‌: Lignification

چوبكاري‌، سرزنش‌: Scolding

چوبي‌: Coach Built

چوبي‌، از چوب‌ ساخته‌ شده‌، خشن‌، شق‌، راست‌، سيخ‌: Wooden

چوب‌ اب‌ اورده‌، تخته‌ پاره‌ روي‌ اب‌: Driftwood

چوب‌ اسكي‌ بازي‌: Ski Pole

چوب‌ بر، الوارساز: Logger

چوب‌ بر، جنگلبان‌: Woodsman

چوب‌ بر، كسيكه‌ الوار وتير اره‌ ميكند: Lumberjack

چوب‌ بست‌ زننده‌، بسته‌، دسته‌، محكم‌ شده‌، بشكه‌ ساز: Trusser

چوب‌ بست‌، چهارچوبه‌، كالبد، استخوان‌ بندي‌، بدنه‌: Framework

چوب‌ تكيه‌گاه‌ زير دست‌ نقاش‌ در حال‌ نقاشي‌: Mahlstick

چوب‌ خوار: Xylophagous

چوب‌ درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ خاكستري‌، داراي‌ رنگ‌ خاكستري‌، شبيه‌ خاكستر، مربوط‌ به‌: Ashen

چوب‌ دستي‌ كوچك‌، باتون‌: Swagger Stick

چوب‌ ذرت‌: Corncob

چوب‌ ذرت‌ ادم‌ مهم‌، ضربت‌ بركپل‌ (bboc نيز نوشته‌ مي‌ شود)، توده: Cob

چوب‌ ذرع‌، ميزان‌، مقياس‌، پيمانه‌، معيار: Yardstick

چوب‌ زني‌، انتقاد: Fustigation

چوب‌ زير گهواره‌، روروك‌، غلتانك‌، قيد، لاوك‌ خاكشويي كفش‌ يخ‌ بازي‌، صندلي‌ گهواره‌اي‌: Rocker

چوب‌ سبك‌: Corkwood

چوب‌ سفت‌، چوب‌ بادوام‌، چوب‌ جنگلي‌: Hard Wood

چوب‌ شمشاد، درخت‌ مرمكي‌، عوجه‌: Boxwood

چوب‌ شور (مزه‌ ابجو وغيره‌)، بيسكويت‌ نمكي‌: Pretzel

چوب‌ ط‌بل‌، ران‌ مرغ‌: Drumstick

چوب‌ قانون‌، باتوم‌ پاسبان‌: Nightstick

چوب‌ كوچكي‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ اموزگار چيزي‌ را به‌ شاگرد , نشان‌ ميدهد، حصير، بوريا، با چوب‌ نوك‌ تيزنشان‌ دادن‌: Fescue

چوب‌ لباسي‌، چنگك‌ لباس‌: Clothes Tree

چوب‌ مخصوص‌ تمرين‌ شمشير بازي‌: Singlestick

چوب‌ منحني‌ شكل‌ متصل‌ بجلو كشتي‌: Stemson

چوب‌ نازكي‌ براي‌ بهم‌ زدن‌ مشروب‌: Swizzle Stick

چوب‌ يا تخته‌اي‌ كه‌ بعنوان‌ ستون‌ يا پايه‌ بكار ميرود: Baseboard

چوب‌ پاسبان‌، چوب‌ قانون‌، باتون‌، عصا، چماق‌، باچماق‌ , ياباتون‌ زدن‌: Truncheon

چوب‌ پرچم‌: Flagstaff

چوب‌ پرچم‌ انقلابيون‌ فرانسه‌ وامريكا: Liberty Pole

چوب‌ پنبه‌ بشكه‌، دريچه‌ مجرا، كيسه‌، (مج.) جيب‌ بر ساقي‌، دروغ‌، سوراخ‌ بشگه‌ رابستن‌: Bung

چوب‌ پنبه‌ بط‌ري‌ را بر داشتن‌، رها كردن‌: Uncork

چوب‌ پنبه‌اي‌، خشكيده‌: Corky

چوب‌ پوسيده‌، اتش‌ زنه‌، جوان‌ ولگرد، بي‌ ارزش‌: Punk

چوب‌، چماق‌، عصا، چوكان‌ زدن‌، خشت‌، گل‌ اماده‌ براي‌ , راتكان‌ دادن‌، بال‌ بال‌ زدن‌، چوگان‌، چوگاندار كوزه‌گري‌، لعاب‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ سفالي‌، چشمك‌ زدن‌، مژگان‌ , نيمه‌ياپاره‌اجر، (ز.ع‌.) ضربت‌، چوگان‌ زدن‌، (ج‌.ش‌.) خفاش‌,: Bat

چون‌ دانه‌ هاي‌ زنجير، مسلسل‌ كردن‌، پيوستن‌، متصل‌ كردن‌: Catenate

چون‌ پيانو همراهي‌ كننده‌، (مو.) همراهي‌ كننده‌ با اواز يا سازي‌ ,: Accompanist

چوپاني‌: Sheepherding

چوپاني‌ كه‌ گوسفندان‌ خود را با گل‌ اخري‌ رنگ‌ كرده‌: Ruddleman

چوپان‌ زن‌، شبان‌ كليسا كه‌ زن‌ باشد: Shepherdess

چوپان‌، شبان‌ بياباني‌: Sheepherder

چوپان‌، شبان‌، چوپاني‌ كردن‌: Shepherd

چوپان‌، گله‌ بان‌، محافظ‌، رمه‌ دار، گاودار: Herder

چوپان‌، گله‌ دار، رمه‌ دار، (مج.) كشيش‌، روحاني‌: Herdsman

چوگان‌ بازي‌: Polo

چوگان‌ بازي‌ با اصول‌ فوتبال‌: Hockey

چوگان‌ دروازه‌ كوچك‌، در، دريچه‌، حلقه‌، (در بازي‌ كريكت‌) ,: Wicket

چوگان‌ سر كج‌، چوگان‌ بازي‌، كچ‌، چنبري‌ رد و بدل‌ كردن‌، اينسو و انسو پرت‌ كردن‌، بحث‌ كردن: Bandy

چوگان‌ سراهني‌ (درگلف‌)، قلاب‌ بزرگ‌، چنگك‌ بزرگ‌، كلاچ ربايش‌، عمل‌ گرفتن‌وربودن‌، (درجمع‌)، سايه‌: Cleek

چوگان‌ سرپهن‌، لاكروس‌ كه‌ نوعي‌ توپ‌ بازي‌ است‌: Lacrosse

چوگان‌ مانند، (مج.) ديوانه‌، احمق‌: Batty

چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌، شلوغ‌: Pall Mall

چوگان‌ پهن‌، رخت‌ كوب‌، بارخت‌ كوب‌ كوبيدن‌: Battledore

چوگان‌ گلف‌ بازي‌، باشگاه‌ گلف‌ بازان‌: Golf Club

چيتي‌: Chintzy

چيت‌ گلدار: Chintz

چيدمان / استقرار: Arrangement

چيدن‌ مو، چيدن‌ پشم‌ گوسفند وغيره‌، بريدن‌، شكاف‌ دادن قيچي‌ كردن‌، اسباب‌ برش‌ قيچي‌، ماشين‌ برش‌: Shear

چيدن‌ نان‌ وشراب‌ عشاي‌ رباني‌ روي‌ ميز، (جراحي‌ , ودندانسازي‌) دندان‌ يا عضو مصنوعي‌: Prothesis

چيدن‌، برگزيدن‌: Pick Over

چيدن‌، علف‌ چيدن‌، چمن‌ را زدن‌، توده‌ يونجه‌ يا كاه‌: Mow

چيدن‌، كاستن‌، پوست‌ كندن‌ سرشاخه‌ چيدن‌، قسمت‌ هاي‌ زائد چيزي‌ را چيدن‌، تراشيدن: Pare

چيده‌ شده‌، قيچي‌ شده‌: Sheared

چيره‌ شدن‌، حكمفرما بودن‌، تسلط‌ داشتن‌، تفوق‌ يافتن‌: Dominate

چيره‌ شدن‌، پيروز شدن‌ بر، مغلوب‌ ساختن‌، غلبه‌ يافتن‌: Overcome

چيره‌، مسلط‌، حكمفرما، نافذ، غالب‌، برجسته‌، نمايان عمده‌، مشرف‌، متعادل‌، مقتدر، مافوق‌، برتر: Dominant

چيره‌دست‌ زرنگ‌، زبر دست‌، زيرك‌، ماهر، چابك‌، چالاك‌، تردست: Adroit

چيز ابكي‌، هر چيزي‌ شبيه‌اب‌: Waterish

چيز ابكي‌، چيز رقيق‌ و نرم‌، سست‌ و ضعيف‌: Weakish

چيز بدنما، مايه‌ نفرت‌، (م‌.م‌.) چشم‌ درد: Eyesore

چيز بي‌ اهميت‌، ابجو پست‌ وكم‌ الكل‌: Small Beer

چيز بي‌ نظ‌ير: Nonesuch

چيز تسويه‌ شده‌، كثافت‌ و اشغال‌ بيرون‌ انداخته‌: Offscouring

چيز ثابت‌، (درجمع‌) اثاثه‌ ثابت‌، لوازم‌ نصب‌ كردني‌: Fixture

چيز جالب‌ توجه‌، موجب‌ جلب‌ توجه‌، جالب‌: Drawing Card

چيز جوش‌ خورده‌، قط‌عات‌ بهم‌ جوش‌ خورده‌: Weldment

چيز خرد شده‌، فاسد شده‌، زوال‌ يافته‌: Crumblings

چيز خوش‌ ظ‌اهر وبد باط‌ن‌، چيز قلابي‌: Mare's Nest

چيز خوش‌ يمن‌، نظ‌ر قرباني‌: Mascot

چيز خيلي‌ ريز وكوچك‌، پيوندگاه‌ گياه‌، محل‌ دخول‌ رگ‌ وپي‌,: Hilum

چيز درك‌ شده‌، چيز مفهوم‌، ادراكات‌، درك‌: Percept

چيز زننده‌ ومتعفن‌، اب‌ ته‌ كشتي‌ شكم‌ بشكه‌، رخنه‌ پيدا كردن‌، تراوش‌ كردن‌، (مج.) هر ,: Bilge

چيز سر پهن‌، سرپخ‌: Flattop

چيز شناور بر روي‌ هوايا اب‌: Wafter

چيز شگفت‌، شگفتي‌، تعجب‌، اعجاز، حيرت‌ زده‌ شدن‌، شگفت‌ , داشتن‌: Marvel

چيز عادي‌ يا ط‌بيعي‌، بديهي‌، نتيجه‌ منط‌قي‌: Matter Of Course

چيز عجيب‌ و غريب‌، غرابت‌: Oddity

چيز عجيب‌ و غريب‌، چيز بي‌ تناسب‌، غريبي‌: Grotesquerie

چيز غير عادي‌، اعجوبه‌، شگفتي‌، بسيار زيرك‌: Prodigy

چيز غير موجود، جيز وهمي‌ و خيالي‌، عدم‌: Nonentity

چيز فرسوده‌، چيز ساييده‌ شده‌، فرسايش‌: Fraying

چيز فرعي‌، قط‌عه‌ كناري‌، بخش‌ جانبي‌: Sidepiece

چيز فوق‌ العاده‌: Ripsnorter

چيز قشنگ‌ و كم‌بها، بازيچه‌، ارزان‌، قشنگ‌ و بي‌ مصرف عروسك‌، تصور واهي‌، نخودهراش‌: Gimcrack

چيز كوچك‌، با دقت‌ اشاره‌ كردن‌ به‌: Pinpoint

چيز كوچك‌، ريز، خرده‌ ريز، پارچه‌ سرقيچي‌: Snippet

چيز مبادله‌ شده‌: Exchangee

چيز ناخوش‌ كننده‌، مريض‌ كن‌، چيز تهوع‌ اور: Sickener

چيز نسبتا شيرين‌، شيرين‌، نوشين‌: Sweetish

چيز پيدا شده‌، گنجينه‌، تحفه‌: Trove

چيز گمراه‌ كننده‌، معضل‌ تردستي‌، حقه‌ بازي‌، ورود حقه‌ بازي‌، چيزبي‌ معني‌، مهمل: Hocus Pocus

چيز، اهميت‌، مهم‌ بودن‌، اهميت‌ داشتن‌ ماده‌، جسم‌، ذات‌، ماهيت‌، جوهر، موضوع‌، امر، مط‌لب: Matter

چيز، بي‌ مرام‌، دغل‌ كاري‌ كردن‌ كسيكه‌ در قانون‌ وسياست‌ فاقد اصول‌ اخلاقي‌ است‌، بي‌ همه‌ ,: Shyster

چيز، شيي‌، موضوع‌، منظ‌ره‌، هدف‌، مفعول‌، كالا، اعتراض‌ , كردن‌، مخالفت‌ كردن‌: Object

چيز، شي‌ء، كار، اسباب‌، دارايي‌، اشياء، جامه‌، لباس موجود: Thing

چيز، فلان‌چيز: Widget

چيز، همان‌، اسمش‌: Thingummy

چيزثبت‌ شده‌ياواردشده‌، قلم‌، فقره‌ دخول‌، ورود، راه‌، راهرودر، مدخل‌، ثبت‌ دردفتر: Entry

چيزجالب‌ توجه‌، چيز چشم‌گير، جالب‌ نظ‌ر: Eye Catcher

چيزجزئي‌ واندك‌، (مج.) چيز بيهوده‌، ناقابل‌: Bagatelle

چيزقشنگ‌ وبي‌ مصرف‌، اسباب‌ بازي‌ بچه‌: Bauble

چيزهايي‌ كه‌ از قيط‌ان‌ يا نوار درست‌ مي‌ شود، قيط‌ان نوارياتوري‌ قيط‌اني‌: Braiding

چيزهاي‌ بي‌ اهميت‌، ناچيز: Trivia

چيزهاي‌ كناري‌ ياثانوي‌، فرعي‌، خداحافظ‌: Bye

چيزهاي‌ متفرقه‌، تكه‌ و پاره‌، چيز باقيمانده‌: Oddment

چيزيكه‌ با عجله‌ نوشته‌ شده‌: Jotting

چيزي‌ دادن‌ خلاصه‌ كردن‌، متمركز كردن‌، مجسم‌ كردن‌، صورت‌ خارجي‌ به‌ ,: Epitomize

چيزي‌ دستبرد زدن‌، دزديدن‌، بسرقت‌ بردن‌، ربودن‌، بلند كردن‌ ,: Steal

چيزي‌ را تا اخر دنبال‌ كردن‌، بانجام‌ رساني‌: Follow Through

چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌، جابجا كردن‌، جايگزين‌ كردن‌: Replace

چيزي‌ را حمل‌ يا بياويزند، هر عضو جلو امده‌ چيزي دهنه‌ اسب‌، سنگين‌ حركت‌ كردن‌ ديرك‌، تير، ادم‌ كله‌ خر، كودن‌، عذاب‌ دادن‌، بزوركشيدن كشيدن‌ وبردن‌، قالب‌ زدن‌ (بزو)، گنجانيدن‌، پس‌ زدن‌ , گوشك‌، گوش‌ پوش‌، اويزه‌، دسته‌ ياهرچيزي‌ كه‌ بوسيله‌ان‌ ,: Lug

چيزي‌ را زور دادن‌، با زور جلو بردن‌، هل‌ دادن‌، شاخ‌ , زدن‌، يورش‌ بردن‌، زور، فشاربجلو، هل‌، تنه‌: Push

چيزي‌ را سست‌ كردن‌، شل‌ كردن‌، ازاد كردن‌ نخ‌ چيزي‌ را كشيدن‌ (مثل‌ تسبيح‌ و غيره‌)، نخ‌ يا بند ,: Unstring

چيزي‌ را غير قانوني‌ دانستن‌، متوقف‌ ساختن‌: Cry Down

چيزي‌ را كمتر از قيمت‌ واقعي‌ نرخ‌ گذاشتن‌، ناچيز , شمردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌: Underrate

چيزي‌ را گشادتر كردن‌ شلوغ‌، ولوله‌، چاپلوسي‌، چاپلوسي‌ كردن‌، ريشخند كردن گشادتر كردن‌ سوراخ‌، اره‌مدور، نرده‌ دار كردن‌، دهانه‌ ,: Fraise

چيزي‌ رابرهم‌زدن‌ درهم‌وبرهم‌ كردن‌، مختل‌ كردن‌، بي‌ نظ‌م‌ كردن‌، تشكيلات‌ ,: Disorganize

چيزي‌ كاستن‌، منظ‌م‌ كردن‌، كنترل‌ كردن‌ محدود كردن‌، تعيين‌كردن‌، قدرت‌ راتوصيف‌ كردن‌، ازبدي‌ ,: Qualify

چيزي‌ كه‌ به‌ چيز ديگري‌ منتهي‌ شود، منتج‌: Lead In

چيزي‌ كه‌ جارو ميكند، زود گذر، سريع‌: Sweepy

چيزي‌ كه‌ در نتيجه‌ خرابي‌ بدست‌ ايد، ريزه‌: Detritus

چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌ , نامه‌ وغيره‌)، زير نويس‌، امضاء: Subscript

چيزي‌ كه‌ صدا را از بين‌ ببرد، صدا خفه‌ كن‌، پيچيدن دم‌ دهان‌ كسي‌ را گرفتن‌، چشم‌بستن‌، خاموش‌ كردن‌، ساكت‌ , كردن‌: Muffle

چيزي‌ كه‌ مانع‌ زيان‌ گردد، پايه‌ شمعدان‌، قلك‌، ادم‌ , خسيس‌، تور: Save All

چيزي‌ كه‌ پر واضح‌ است‌، ابتذال‌: Truism

چيزي‌ گشتن‌، ازمودن‌ كورمالي‌، دست‌ مالي‌، كورمالي‌ كردن‌، در تاريكي‌ پي‌ ,: Grope

چيزي‌، يك‌ چيزي‌، تا اندازه‌اي‌، قدري‌: Something

چيستان‌ يامعمايي‌ متشكل‌ ازكلماتي‌ كه‌ بايد باهم‌ جمع‌ , شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود (margogol) واژه‌ يا علامت‌ يا حرفي‌ كه‌ مخفف‌ كلمات‌ يا كلمه‌اي‌ باشد: Logograph

چيستان‌ يامعمايي‌ متشكل‌ ازكلماتي‌ كه‌ بايد باهم‌ جمع‌ , شوند وكلمه‌ ديگري‌ ازان‌ ساخته‌ شود(hpargogol) واژه‌ يا علامت‌ يا حرفي‌ كه‌ مخفف‌ كلمات‌ يا كلمه‌اي‌ باشد: Logogram

چيستان‌، جدول‌ معما گيچ‌ كردن‌، اشفته‌ كردن‌، متحير شدن‌، لغز، معما: Puzzle

چيستي‌، ذات‌، ماهيت‌، جوهر، ناچيز: Quiddity

چين برجا: autochthonous fold; rooted fold

چين تاقديسي: anticlinal fold; up fold; anticline

چين فرسوده: aeration fold; aerial arch

چين نابرجا: allochthonous fold; allocthonous fold

چينه بندي متناوب: altermated stratification; altornate structure

چينه‌ بندي‌ قشر بندي‌، لايه‌بندي‌، تشكيل‌ چينه‌، تشكيل‌ ط‌بقات‌ زمين: Stratification

چينه‌ دان‌ محصول‌، چيدن‌، گيسو را زدن‌، سرشاخه‌ زدن‌، حاصل‌ دادن: Crop

چينه‌ چينه‌ كردن‌، ط‌بقه‌ ط‌بقه‌ كردن‌: Stratify

چينه‌ چينه‌، ط‌بقه‌ ط‌بقه‌: Straticulate

چينه‌، لايه‌، لا، ط‌بقه‌بندي‌ كردن‌، مط‌بق‌ كردن‌، ورقه‌ورقه ورقه‌: Layer

چينه‌اي‌، ط‌بقه‌ مانند، ط‌بقه‌ وار: Stratiform

چيني‌ مانند: Porcelainlike

چيني‌، اهل‌ چين‌: Sinitic

چيني‌، ظ‌روف‌ چيني‌، پورسلين‌: Porcelain

چيني‌، چيني‌ ها (درجمع‌ ومفرد)، زبان‌ چيني‌: Chinese

چين‌ خوردن‌، فر دادن‌ مو، كام‌ اسب‌: Frounce

چين‌ دادن‌، موجدار كردن‌، راه‌ راه‌ كردن‌: Corrugate

چين‌ دار، تاخورده‌، چين‌ دار كردن‌: Plicate

چين‌ شناسي‌، مط‌العه‌ ادبيات‌ ورسوم‌ چين‌: Sinology

چين‌ ط‌اقي‌، تاقديس‌: Anticline

چين‌ يا تاه‌، ط‌رح‌ پارچه‌ برجسته‌ چين‌ خورده‌ چين‌ پليسه‌: Plisse

چين‌، تاه‌، چين‌ زني‌: Plication

چين‌، حاشيه‌ چين‌ دار، چين‌ دادن‌، چين‌ دوختن‌ روي‌: Furbelow

چين‌، شكن‌، خط‌ اط‌وي‌ شلوار، چين‌ دار كردن‌، چين‌ دار شدن‌,: Crease

چين‌، ط‌ره‌، جعد موي‌، مانع‌، چروكيدن‌، چين‌ چين‌ وموجدار , كردن‌، پيچش‌ وانقباض‌ عضله‌درخواب‌، اغوا كردن‌، گول‌: Crimp

چين‌، چين‌ وشكن‌، تاه‌ زده‌، چين‌ چين‌ كردن‌: Pleat

چپاول‌ پذير، غارتي‌: Plunderable

چپاول‌، يغماگري‌، دزدي‌، تباه‌ سازي‌: Spoliation

چپر، تركه‌ براي‌ ساختن‌ سبد، تركه‌، جگن‌، نرده‌گذاري‌ , كردن‌، بستن‌، پيچيدن‌: Wattle

چپر، خارپشته‌، پرچين‌، حصار، راه‌ بند، مانع‌، پرچين‌ , زير (چيزي‌) در رفتن‌ ساختن‌، خاربست‌ درست‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌، ط‌فره‌ زدن‌، از ,: Hedge

چپه‌ كردن‌، غرق‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌، منكوب‌ كردن‌: Whelm

چپي‌، لوچي‌، نوعي‌ ماهي‌: Goggle Eye

چپ‌: Left

چپ‌ دست‌: Soiuthpaw

چپ‌ دست‌، واقع‌ در سمت‌ چپ‌، ناشي‌: Left Handed

چپ‌ چپ‌، كج‌، از گوشه‌ء چشم‌، (مج.) با چشم‌ حقارت‌، با , نگاه‌ رشگ‌اميز، از روي‌ سوءظ‌ن‌: Askance

چپ‌ گرا: Leftist

چپ‌ گرايي‌: Leftism

چپ‌ گردي‌، چپ‌ دستي‌، چرخش‌ به‌ چپ‌: Levorotation

چک سفید : Blank Check

     اختيارِ هزينه نمودن هر ميزانِ سرمايه که به‌لحاظ منطقي براي رفع يک مشکل ضروري باشد.

چگالش‌، خلاصه‌، جمع‌ شدگي‌، تكاثف‌، تغليظ‌: Condensation

چگالنده ، چگالنده اي كه توليد خلا ميكند: Barometric Condenser

چگالنده تحت فشار (ميعان كننده تحت فشار): Barometric Condenser

چگالي سنج: areometer;hydrometer

چگالي ممطلق: absolute density

چگالي‌ سنجي‌: Densitometry

چگالي‌ سنج‌: Pycnometer

چگالي‌ سنج‌، دستگاه‌ اندازه‌گيري‌ چگالي‌ و جرم‌ هوا: Aerometer

چگالي‌، غلظ‌ت‌، انبوهي‌، تراكم‌: Density

چگال‌ كردن‌، متكاسف‌، متراكم‌ كردن‌: Densify

چگال‌، غليظ‌، متراكم‌، انبوه‌، احمق‌، خنگ‌: Dense

چگونه‌، از چه‌ ط‌ريق‌، چط‌ور، به‌ چه‌ سبب‌، چگونگي‌، راه روش‌، متد، كيفيت‌، چنانكه‌: How

چگونگي‌ صدا، اهنگ‌، مايه‌، رنگ‌ پذيري‌: Tonality

چگونگي‌، شرح‌، تفصيل‌، رويداد، امر، پيشامد، (درجمع‌) , شرايط‌ محيط‌، اهميت‌: Circumstance

چگونگي‌، كيفيت‌، عرضيت‌، شرط‌، قيد: Modality