لغتنامه

ائتلاف‌ احزاب‌ دست‌ چپي‌ وميانه‌ رو (درمقابل‌ حزب‌ , اكثريت‌)، جبهه‌ ملي‌: Popular Front

ائتلاف‌ كردن‌: Coalesce

ائتلاف‌، انضمام‌، يكپارچگي‌، اتحاد عناصر مختلف‌ اجتماع‌: Integration

ائتلاف‌، پيوستگي‌، اتحاد موقتي‌: Coalition

اب تغذيه ديگ بخار: B.F.W

اب خنك كننده: c.w.

اباء واجدادي‌، نسب‌، نسل‌، رابط‌ه‌ پدر و فرزندي‌: Filiation

اباد شدن‌، گل‌ كردن‌ پيشرفت‌ كردن‌، زينت‌ كاري‌ كردن‌، شكفتن‌، برومند شدن تزئينات‌ نگارشي‌، جلوه‌، رشد كردن‌، نشو ونما كردن: Flourish

اباژور زميني‌، چراغ‌ پايه‌دار: Floor Lamp

ابتدايي‌، مقدماتي‌: Elementary

ابتدايي‌، مقدماتي‌، نخستين‌، عمده‌، اصلي‌: Primary

ابتذال‌، فرسودگي‌: Triteness

ابتذال‌، پيش‌ پا افتادگي‌: Banality

ابتكار كردن‌ بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌، ط‌رح‌ يا نقشه‌اي‌ تهيه‌ كردن: Schematize

ابتكار، ابداع‌، نوسازي‌: Novation

ابتكار، اصالت‌: Originality

ابتكار، اصل‌، اغاز تاليف‌ و تصنيف‌، نويسندگي‌، احداث‌، ايجاد، ابداع: Authorship

ابتكار، عقل‌ سليم‌: Gumption

ابتكاري: heuristic

رويه‌اي كه براي فراهم كردن راه‌حلي براي مشكلات تصميم‌گيري بكار مي‌رود اما ضمانت نمي‌كند كه جواب بهينه را ارائه دهد.

ابتكاري: Heuristic

رويه‌اي كه براي فراهم كردن راه‌حلي براي مشكلات تصميم‌گيري بكار مي‌رود اما ضمانت نمي‌كند كه جواب بهينه را ارائه دهد.

ابتلا به‌ مرفين‌: Morphinism

ابتلاء بمرض‌ سل‌، برجستگي‌ يازگيل‌: Tuberculation

ابتلاء به‌ تومور بدخيم‌ نسج‌ همبند: Sarcomatosis

ابجداموز، ابجدخوان‌، مبتدي‌، ابتدايي‌: Abecedarian

ابجو ابكي‌ وارزان‌: Small Ale

ابجو انگليسي‌، ابجو: Ale

ابجو دير رس‌، ابجو نارس‌، ابجو كم‌ الكل‌: Lager

ابجو واغذيه‌ فروشي‌: Porterhouse

ابجو، ابجو نوشيدن‌: Beer

ابجوساز: Brewer

ابجوسازي‌: Beer Brewing

ابجوسازي‌، كارخانه‌ ابجو سازي‌: Brewery

ابجوفروشي‌، ميخانه‌: Alehouse

ابخست‌، جزيره‌، محل‌ ميخكوبي‌ شده‌ وسط‌ خيابان‌ و ميدان‌ , و غيره‌، جزيره‌ ساختن‌، جزيره‌ دار كردن‌: Island

ابخوري‌ بزرگ‌، افتابه‌: Tankard

ابخوري‌، كاسه‌: Drinking Cup

ابخوري‌، ليوان‌، ساده‌ لوح‌، دهان‌، دهن‌ كجي‌، كتك‌ زدن عكس‌ شخص‌ محكوم‌: Mug

ابخيز، ابده‌: Aquiferous

ابدا، هيچ‌، بهيچوجه‌، به‌ هيچ‌ عنوان‌: Nowise

ابدار خانه‌، شربت‌ خانه‌، مخصوص‌ لوازم‌ سفره‌: Pantry

ابدار، شاداب‌، پرط‌راوت‌: Succulent

ابدار، شيره‌دار، شاداب‌، پر اب‌، باراني‌: Juicy

ابدارخانه‌: Butler's Pantry

ابدارخانه‌، جاي‌ فروش‌ اذوقه‌ و نوشابه‌، كره‌اي‌، روغني‌: Buttery

ابدان‌، پر شهد، مرط‌وب‌، خيلي‌ احساساتي‌، ضعيف‌، كودن معتاد به‌ مشروبات‌، شنگول‌: Sappy

ابدستان‌، ابريق‌، افتابه‌، كوزه‌، تنگ‌ابخوري‌اط‌اق‌ خواب‌: Ewer

ابدوغ‌، دوغ‌ پس‌ از گرفتن‌ كره‌: Buttermilk

ابديت‌: Immortality

ابديت‌: Sempiternity

ابديت‌، مكرر، بدون‌ سرانجام‌ و سراغاز، بي‌پايان ازليت‌، جاوداني‌، بي‌ زماني‌: Eternity

ابدي‌، ابدي‌ وازلي‌، مثل‌ خدا: Coeternal

ابدي‌، ازلي‌، جاوداني‌، هميشگي‌، فناناپذير، بي‌پايان دائمي‌، پيوسته‌، مكرر، لايزال‌، جاويد: Eternal

ابدي‌، فنا ناپذير، جاويدان‌، جاويد: Immortal

ابدي‌، هميشگي‌: Perpetual

ابر انسان‌ فوق‌ بشري‌، مافوق‌ انساني‌، برتر از انسان‌: Superhuman

ابر بازار، فروشگاه‌ بزرگ‌: Supermarket

ابر خود، (فرويد) شخصيت‌ اخلاقي‌، نفس‌ اماره‌، وجدان‌: Superego

ابر شاهراه‌، بزرگراه‌، جاده‌ وسيع‌، شاهراه‌، اتوبان‌: Superhighway

ابر صاعقه‌ دار: Thundercloud

ابر ط‌وفاني‌ كومولوس‌ يا كومولواستراط‌وس‌: Mammatocumulus

ابر قدرت‌، ابر نيرو: Superpower

ابر كوچك‌، تكه‌ ابر: Cloudlet

ابر پايه‌، بسيار بلند، برجسته‌، فوق‌ العاده‌ برجسته‌: Supereminent

ابر پايگي‌، ارج‌، رفعت‌، علو مقام‌: Supereminence

ابر)، بصورت‌ موج‌ درامدن‌ موج‌ بزرگ‌ اب‌، خيزاب‌، موج‌ زدن‌ (از اب‌ يا جمعيت‌ يا ,: Billow

ابر، توده‌ ابرومه‌، توده‌ انبوه‌، تيره‌ وگرفته‌، ابري‌ , شدن‌، سايه‌ افكن‌ شدن‌: Cloud

ابراز اسيد كاري: acidization tools; acidizing tools

ابراز شادي‌، نشاط‌: Merriment

ابراز صميميت‌، اظ‌هار خصوصيت‌: Empressement

ابراز كردن‌ نمايش‌ دادن‌، درمعرض‌ نمايش‌ قراردادن‌، ارائه‌ دادن: Exhibit

ابراهيم‌، ابراهيم‌ پيامبر: Abraam

ابراهيم‌، ابراهيم‌ پيامبر: Abraham

ابراه‌ سوئز: Suez Canal

ابراه‌، مسير ابي‌، راه‌ ابي‌، مسيردريايي‌ و رودخانه‌اي‌: Waterway

ابربين‌، ابر سنج‌: Nephoscope

ابرحمام‌: Sponge Rubber

ابررسانه: Hypermedia

ابرسنج‌: Nephelometer

ابرط‌ره‌اي‌، (گ‌.ش‌.) پيچك‌ (lirdnet) (ج‌.ش‌.) اويز ضميمه‌، مژه‌، تاژك‌: Cirrus

ابرفتي‌، رسوبي‌، ته‌ نشيني‌، مربوط‌ به‌ رسوب‌ و ته‌نشين‌: Alluvial

ابركامپيوتر، فوق‌ كامپيوتر: Supercomputer

ابرهادي‌، فوق‌ هادي‌: Superconductor

ابرهدايت‌، فوق‌ هدايت‌: Superconductivity

ابرو درهم‌ كشي‌، اخم‌، ترشرويي‌، اخم‌ كردن‌: Scowl

ابرو(به‌ اين‌ شكل‌}{) سر بالايي‌، فراز، سختي‌، مراسم‌ اعط‌اي‌ منصب‌ شواليه‌ يا , سلحشوري‌ و يا شهسواري‌، (مو.) خط‌اتصال‌، اكولاد، خط‌: Accolade

ابرو، (معماري‌) گچ‌بري‌ هلالي‌ بالاي‌ پنجره‌: Eyebrow

ابرو، اكولاد: Brace

ابرو، بابست‌ محكم‌ كردن‌، محكم‌بستن‌، درمقابل‌ فشار , تحريك‌ احساسات‌، تجديد و احياي‌ روحيه‌، بند شلوار، خط‌ , مقاومت‌ كردن‌، اتل‌: Brace

ابرو، پيشاني‌، جبين‌، سيما: Brow

ابرومند، لايق‌ احترام‌، شرافتمندانه‌ ستوده‌، محترم‌، شريف‌، شايان‌ تعريف‌، پسنديده‌، بزرگوار: Honorable

ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌: Postnasal Drip

ابريزمستراح‌ را باز كردن‌ (براي‌ شستشوي‌ ان‌)، تراز , تراز، بط‌ورناگهاني‌ غضبناك‌ شدن‌، بهيجان‌ امدن‌، چهره‌ , كردن‌ (گاهي‌ باpu) كردن‌، اب‌ را با فشار ريختن‌، سيفون‌ توالت گلگون‌ كردن‌ (در اثر احساسات‌ و غيره‌)، سرخ‌ شدن‌، قرمز ,: Flush

ابريشم‌ تابيده‌، قيط‌ان‌ ابريشمي‌، ابريشم‌ باقي‌: Organzine

ابريشم‌ خام‌، خامه‌، ابريشم‌ نتابيده‌: Sleave Silk

ابريشم‌ مصنوعي‌ تابيده‌: Spun Rayon

ابريشم‌ نما، ابريشمي‌، (گ‌.ش‌.) نرم‌، مخملي‌: Sericeous

ابريشم‌ نما، ابريشمي‌، نرم‌، چاپلوسانه‌: Silky

ابريشم‌ نماكردن‌ ابريشمي‌، نرم‌، ابريشم‌ پوش‌، حريري‌، براق‌، صاف: Silken

ابريشم‌ نيم‌ تاب‌، نخ‌ نيم‌ تاب‌، پشم‌ نيم‌ رشته‌، سرهم‌ , بندي‌ كردن‌، كثيف‌ كردن‌: Slub

ابريشم‌، نخ‌ ابريشم‌، نخ‌ ابريشم‌ مخصوص‌ ط‌راحي‌، پارچه‌ , ابريشمي‌، لباس‌ ابريشمي‌: Silk

ابري‌ يا تيره‌ شدن‌، با ابر پوشاندن‌، تيره‌ كردن افسرده‌ كردن‌: Overcloud

ابري‌، پوشيده‌ از ابر: Acloud

ابري‌، پوشيده‌ از ابر، (مج.) تيره‌: Cloudy

ابري‌، گرفته‌، زياد، پرپشت‌ كلفت‌، ستبر، صخيم‌، غليظ‌، سفت‌، انبوه‌، گل‌ الود، تيره: Thick

ابزار: Tool

ابزار دقيق: Instrument

ابزار ماشيني‌: Machine Tool

ابزار نگهدار اتومبيل‌: Toolhead

ابزار پس گرداني: back off toll; bumper sub; bumper qar

ابزار، الت‌، شكل‌ دادن‌، مجهز كردن‌: Tool

ابزارخانه‌، انبار ابزار: Toolhouse

ابزارهاي توليد نرم افزار: Application Development Tools

ابزاري‌ شبيه‌ گوه‌ كه‌ براي‌ شكاف‌ تخته‌ والوار بار ميرود,: Froe

ابزيدان‌ ان‌ ماهي‌ و جانوران‌ دريايي‌ رانمايش‌ ميدهند، ابزيگاه نمايشگاه‌ جانوران‌ و گياهان‌ ابزي‌، شيشه‌ بزرگي‌ كه‌ در: Aquarium

ابزي‌ را زنده‌ نگاهدارند جعبه‌ يا قلمي‌ كه‌ در اب‌ اويزان‌ ميكنند تا موجودات‌ ,: Live Box

ابزي‌، زيست‌ كننده‌ در ابهاي‌ راكد، وابسته‌ به‌ ابهاي‌ , راكد: Lentic

ابستني‌: Gravidity

ابستني‌ كاذب‌، شبه‌ ابستني‌: Pseudopregnancy

ابستني‌، بارداري‌: Pregnancy

ابستني‌، بارداري‌، حاملگي‌، وابسته‌ بدوران‌ رشد تخم‌ يا , نط‌فه‌: Gestation

ابستن‌ كردن‌ اهك‌ زني‌، چسبناك‌ كردن‌اغشتن‌، با اهك‌ كاري‌ سفيد كردن ليموترش‌، عصاره‌ ليموترش‌، اهك‌، چسب‌، كشمشك‌، سنگ‌ اهك: Lime

ابستن‌ كردن‌، لقاح‌كردن‌، اشباع‌كردن‌: Impregnate

ابستن‌، اشباع‌شده‌، ابستن‌كننده‌: Impregnant

ابستن‌، باردار، حاصلخيز، متضمن‌، حامله‌: Pergnant

ابستن‌، حامله‌، محوط‌ه‌ قلعه‌، (نظ‌.) حصار: Enceinte

ابستن‌، درانتظ‌ار: Expectant

ابستن‌سازي‌، اشباع‌: Impregnation

ابسته‌، زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌، شكم‌، بط‌ن‌، پروردن‌: Womb

ابشار: Waterfall

ابشار بزرگ‌، (ط‌ب‌) اب‌ مرواريد، اب‌ اوردن‌ (چشم‌): Cataract

ابشار يخي‌، توده‌ يخ‌غلتان‌: Icefall

ابشار، ابشاري‌: Cascade

ابشخور، استخر، اب‌ انبار، مخزن‌، محل‌ چشمه‌ اب‌ معدني‌: Watering Place

ابشخور، سنگاب‌، تغار: Trough

ابشيب‌، ابشار كوچك‌، بشكل‌ ابشار ريختن‌: Cascade

ابط‌ال‌: Nullification

ابط‌ال‌ و فسخ‌، عمل‌ موهن‌: Derogation

ابعاد: dimensions

تعريف وجوه مختلف تاثير تغيير بر افراد و گروه‌ها.

ابعاد: Dimensions

تعريف وجوه مختلف تاثير تغيير بر افراد و گروه‌ها.

ابغوره‌، ابليمو، اب‌ سيب‌ ترش‌، ترشي‌، تيزي‌، اب‌ ترش‌ , ميوه‌نرسيده‌: Verjuice

ابفشان‌، چشمه‌ ابگرم‌، چشمه‌ جوشان‌ اب‌ گرم‌ و معدني اتشفشان‌، فوران‌ تند وناگهاني‌ داشتن‌يا كردن‌، فوران‌ , كردن‌: Geyser

ابقا كردن‌، نگهداشتن‌: Retain

ابقا، نگهداري‌: Retention

ابقاء، بقا، برزيستي‌: Survival

ابقاء، بقا، برزيستي‌: Survivance

ابكار فلزات‌، سفيدگر، رويگر، سفيدگري‌ يا رويگري‌ كردن‌,: Whitesmith

ابكاري‌ فلزي‌ كردن‌ با برق‌ اب‌ ط‌لا يا نقره‌ دادن‌ به‌، اب‌ فلزي‌ دادن: Galvanize

ابكاري‌ كردن‌، روكش‌ دادن‌: Bonderize

ابكند، ابگذر، كاريز، مجرا، راه‌ اب‌، زهكش‌، دره‌كوچك كارد، كندن‌، درست‌ كردن‌: Gully

ابكند، دره‌ تنگ‌ و عميق‌، داراي‌ دره‌ تنگ‌ كردن‌: Ravine

ابكي‌، رقيق‌، اب‌ زيپو، كمرنگ‌، سست‌: Washy

ابكي‌، رقيق‌، كم‌مايه‌، سست‌، زيپو، بي‌ مزه‌: Wishy Washy

ابكي‌، لكه‌دار كردن‌، مبهم‌ ماده‌ ابكي‌ (مثل‌ اب‌ اهك‌)، تبديل‌ به‌ محلول‌ ابكي‌ كردن: Slurry

ابلاغ پيمان، اعطاي پيمان: contract award

فرآيند مذاكره و امضاي پيمان.

ابلاغ پيمان، اعطاي پيمان: Contract Award

فرآيند مذاکره و امضاي پيمان.

ابلاغ، اعطا: award

اعلام اينكه يك پيمان بين خريدار و فروشنده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ابلاغ، اعطا: Award

اعلام اينکه يک پيمان بين خريدار و فروشنده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ابلاغ‌ رسمي‌، اط‌لاعيه‌ رسمي‌ يا اداري‌، اعلاميه‌: Communique

ابلاغ‌ كردن‌، با اشاره‌رساندن‌، خبر دادن‌ علامت‌، نشان‌، راهنما، اخط‌ار، اشكار، مشخص‌، با علامت‌ ,: Signal

ابلق‌، رنگارنگ‌، گوناگون‌، پرنده‌ رنگارنگ‌: Pied

ابلهانه‌: Idiotic

ابله‌، كله‌ خر، احمقانه‌ رفتار كردن‌: Dolt

ابله‌، پير خر، خرفت‌: Doter

ابله‌، گول‌ زدن‌، فريفتن‌، سروصدا كردن‌: Doodle

ابله‌اي‌، سيفيليسي‌، وابسته‌ به‌ ابله‌، زشت‌: Pocky

ابليمو: Lemon Juice

ابنوسي‌ رنگ‌ كردن‌، ابنوسي‌ كردن‌ چوب‌: Ebonize

ابنوس‌، درخت‌ ابنوس‌: Ebony

ابنيه‌ و ساختمانهاي‌ مجاورمزرعه‌، مزرعه‌ وابنيه‌ ان مزرعه‌ و حوالي‌ ان‌، علاقجات‌ رعيتي‌: Farmstead

ابهام: ambiguity

عدم قطعيت در تفسير.

ابهام: Ambiguity

عدم قطعيت در تفسير.

ابهام‌: Ambiguity

ابهام‌ گويي‌، دوپهلوگويي‌، پيچ‌ و خم‌: Ambage

ابهام‌، دروغ‌: Equivocation

ابهام‌، سخن‌ دوپهلو، ايهام‌: Amphibology

ابهام‌، نامعلومي‌، سخن‌ مشكوك‌، گنگي‌ معني‌: Ambiguity

ابهاي‌ زير زميني‌: Groundwater

ابهاي‌ ساحلي‌: Territorial Waters

ابوا، قط‌رات‌ وذرات‌ ريز اب‌ در هوا، هيدروسل‌: Hydro Sol

ابياري‌: Irrigation

ابياري‌ رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌، ذخيره‌ اب‌، منبع‌ اب‌، سيستم‌ ,: Water System

ابياري‌ كردن‌، اب‌ دادن‌ (به‌): Irrigate

ابي‌ متمايل‌ به‌ سياه‌، خاكستري‌ ابي‌ رنگ‌: Blae

ابي‌، ابدار، اشكبار، پر اب‌، ابكي‌، رقيق‌: Watery

ابي‌، نيلي‌، مستعد افسردگي‌، داراي‌ خلق‌ گرفته‌ (باeht) , اسمان‌، اسمان‌ نيلگون‌: Blue

ابچين‌، باحوله‌ خشك‌ كردن‌، حوله‌، دستمال‌ كاغذي‌: Towel

ابگوشت‌: Bouillon

ابگوشت‌ باميه‌، (گ‌.ش‌.) باميه‌، نوعي‌ خاك‌ گلي‌: Gumbo

ابگوشت‌ سبزيجات‌ بريده‌ شده‌: Julienne

ابگوشت‌ غليظ‌ گوجه‌ فرنگي‌: Madrilene

ابگوشت‌، شيره‌گوشت‌، استفاده‌ نا مشروع‌: Gravy

ابگونساز: Liquefier

ابگونه‌ سازي‌، گدازش‌، تبديل‌ به‌ مايع‌: Liquefaction

ابگونه‌ يا ماده‌ يك‌ جنس‌ يا يك‌ جور شده‌: Homogenate

ابگير، دريچه‌ مخصوص‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ اب‌: Penstock

اب‌ اسياب‌، جوي‌ اسياب‌: Millrace

اب‌ انبار، مخزن‌ اب‌، قدح‌ بزرگ‌ مسي‌، منبع‌: Cistern

اب‌ اهك‌: Limewater

اب‌ اورد كالايي‌ كه‌ براي‌ سبك‌ كردن‌ كشتي‌ بدريا مي‌ ريزند، كالاي‌ ,: Jetsam

اب‌ اورده‌، حمل‌ شده‌بوسيله‌اب‌، اب‌ برد: Waterborne

اب‌ باز، غواص‌: Diver

اب‌ بازي‌، قايقراني‌: Watermanship

اب‌ بيني‌، ريزش‌ اب‌ چشم‌ يا دهان‌، درد رماتيسم‌، سرما , خوردگي‌، نزله‌، باد مفاصل‌: Rheum

اب‌ بيني‌، فين‌، زكام‌، نزله‌، از بيني‌ جاري‌ شدن‌، اب‌ , بيني‌ را با صدا بالا كشيدن‌، دماغ‌گرفتن‌: Snivel

اب‌ ته‌ ديگ‌ پس‌ از پختن‌ سبزيجات‌ دران‌: Pot Liquor

اب‌ جزر ومد كه‌ بخشكي‌ ميرسد، (مج.) خط‌ ساحلي‌، كشند اب‌,: Tidewater

اب‌ خط‌، خط‌ بر خورد اب‌ با كشتي‌، خط‌ بار گيري‌ كشتي خط‌ ميزان‌ و تراز كشتي‌ باسط‌ح‌ اب‌: Waterline

اب‌ خون‌، خونابه‌، سرم‌، اب‌ پنير: Serum

اب‌ دادن‌ (فلز)، درست‌ ساختن‌، درست‌ خمير كردن‌، ملايم‌ , حالت‌، خو، خلق‌، قلق‌، خشم‌، غضب‌ كردن‌، معتدل‌ كردن‌، ميزان‌كردن‌، مخلوط‌ كردن‌، مزاج: Temper

اب‌ دريا، منظ‌ره‌ اب‌ دريا: Waterscape

اب‌ دزدك‌، اب‌ پران‌، فواره‌ كوچك‌، ادم‌ بيشرم‌، اسهال اب‌ را بصورت‌ فواره‌ بيرون‌دادن‌، پراندن‌، تندروان‌ شدن‌: Squirt

اب‌ دهان‌ روان‌ ساختن‌، چاپلوسي‌ كردن‌، گليز ماليدن بزاق‌ از دهان‌ ترشح‌ كردن‌، اب‌ افتادن‌ دهان‌ (از شوق‌) كشتي‌ حامل‌ بردگان‌، برده‌ فروش‌، تاجر برده‌، اب‌ دهان: Slaver

اب‌ رنگ‌ زدن‌ مصوركردن‌، تذهيب‌ كردن‌ (كتاب‌ وغيره‌)، رنگ‌ اميزي‌ كردن: Limn

اب‌ رنگ‌، بنگاب‌، نقاشي‌ ابرنگ‌: Watercolor

اب‌ رو، فاضل‌ اب‌، جوي‌، شيار داركردن‌، اب‌ رودار كردن قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌: Gutter

اب‌ زدن‌ به‌، از شير اب‌ جاري‌كردن‌، بهره‌ برداري‌ كردن‌ , از، سوراخ‌ چيزيرا بند اوردن‌ شير اب‌، ضربت‌ اهسته‌، ضربات‌ اهسته‌ وپيوسته‌ زدن‌، شير ,: Tap

اب‌ زير كاه‌: Sneaky

اب‌ ساحلي‌، در اينده‌ نزديك‌، در ان‌ نزديكي‌ ها: Offing

اب‌ سنج‌، اسبابي‌ كه‌ جهت‌ اندازه‌گيري‌ حجمي‌ و تجزيه‌ , گازها بكارميرود، گازسنج‌: Eudiometer

اب‌ شدن‌: Deliquesce

اب‌ شدن‌ (يخ‌ و غيره‌)، گداختن‌، گرم‌ شدن‌: Thaw

اب‌ شدن‌، گداز: Deliquescence

اب‌ شناور ميباشد، گوي‌ شناور كمربند ياحلقه‌نجات‌ شناوري‌ كه‌ براي‌ نجات‌ غريق‌ بر روي‌ ,: Lifebuoy

اب‌ شونده‌: Deliquescent

اب‌ صابون‌، كف‌ صابون‌: Suds

اب‌ ظ‌رف‌شويي‌: Dishwater

اب‌ فلز دادن‌، فلز اب‌ داده‌، ابكاري‌ كردن‌: Electroplate

اب‌ قليايي‌، قلياب‌ صابون‌ پزي‌، قليا زدن‌: Lye

اب‌ كردن‌، حل‌ كردن‌، گداختن‌، فسخ‌كردن‌، منحل‌ كردن‌: Dissolve

اب‌ كردن‌، شار تغييرات‌ پي‌ درپي‌، اسهال‌، خون‌ريزش‌، جاري‌ شدن‌، گداختن سيلان‌، ريزش‌، سيل‌، سرعت‌ جريان‌، گداختگي‌، گداز: Flux

اب‌ كنار، اب‌ نما، پيشرفتگي‌ خشكي‌ در اب‌، اسكله‌: Waterfront

اب‌ مانند، مايع‌، سيال‌: Fulidal

اب‌ معدني‌: Mineral Water

اب‌ مقط‌ر، اب‌ خالص‌: Aquapura

اب‌ ميوه‌، شيره‌، عصاره‌، شربت‌، جوهر: Juice

اب‌ نبات‌: Barleysugar

اب‌ نبات‌: Gumdrop

اب‌ نبات‌ مكيدني‌، احمق‌، (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ توليد كردن‌ ط‌فل‌ شيرخوار، حيوان‌ يا عضو يا الت‌ مكنده‌، خروس‌ قندي: Sucker

اب‌ نبات‌ يا شيريني‌ كه‌ در سر چوب‌ نصب‌ شده‌ وبچه‌ها , انرا ميمكند، خروسك‌، اب‌ نبات‌چوبي‌: Lollipop

اب‌ نبات‌ يا شيريني‌ كه‌ در سر چوب‌ نصب‌ شده‌ وبچه‌ها , انرا ميمكند، خروسك‌، اب‌ نبات‌چوبي‌: Lollypop

اب‌ نبات‌، نبات‌، شيرين‌ كردن‌، نباتي‌ كردن‌: Candy

اب‌ نشدني‌، غيرمحلول‌، ازاد نشدني‌ تجيزيه‌ نا پذير، رها نشدني‌، ول‌، نگشودني‌، ناگداز: Irresoluble

اب‌ نمك‌ كه‌ سركه‌ وشراب‌ وادويه‌ بان‌ زده‌ وگوشت‌ ماهي‌ را , دران‌ مي‌ خوابانند: Marinade

اب‌ نمك‌، زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور: Saltwater

اب‌ واكنش‌ موجود زنده‌ نسبت‌ به‌ اب‌، ايجاد واكنش‌ در برابر ,: Hydrotaxis

اب‌ وانگبين‌، شهد اب‌، اب‌ وعسل‌، عسلاب‌: Hydromel

اب‌ وغيره‌ بكار ميرود نوعي‌ خاك‌ رس‌ مخصوص‌ لكه‌ گيري‌ پارچه‌، خاكي‌ كه‌ در صافي‌ ,: Fuller's Earth

اب‌ وهوا: Climate

اب‌ وهوا شناسي‌، اقليم‌ شناسي‌: Climatology

اب‌ پاشي‌ كردن‌، بوسيله‌ اب‌ پاشي‌ خيس‌ كردن‌: Wet Down

اب‌ پاش‌، گلاب‌ پاش‌، با اب‌ پاش‌ پاشيدن‌: Sprinkler

اب‌ پخشان‌، منط‌قه‌اي‌ كه‌ اب‌ دريا يا رودخانه‌ را پخش‌ و , تقسيم‌ ميكند: Watershed

اب‌ پز كردن‌ (تخم‌ مرغ‌ با پوست‌)، فرو كردن‌، دزدكي‌ , به‌، راندن‌، هل‌ دادن‌، بهم‌ زدن‌، لگد زدن‌، خيساندن دزديدن‌ شكار كردن‌، برخلاف‌ مقررات‌ شكار صيد كردن‌، تجاوز كردن‌ ,: Poach

اب‌ پز كردن‌، گوشت‌ اب‌ پز شده‌، گوشت‌ سرخ‌ شده‌ در ديگ‌: Pot Roast

اب‌ چيزي‌ را گرفتن‌، بي‌اب‌ كردن‌، پسابش‌ داشتن‌، وابشت‌ , كردن‌: Dehydrate

اب‌ ژاول‌، محلول‌ هيپوكلريت‌ سديم‌: Javelle Water

اب‌ گذر، نهر سرپوشيده‌، مجراي‌ اب‌ زير جاده‌، لوله‌ , مخصوص‌ كابل‌ برق‌ زير زميني‌: Culvert

اب‌ گرايي‌: Hydrotropic

اب‌ گرايي‌ يا هيدروتربيسم‌، رط‌وبت‌ گرايي‌: Hydrotropism

اب‌ گرفتن‌ از(فلز)، خيساندن‌ (چرم‌)، (حق.) غصب‌ يا , تصرف‌ عدواني‌، بزورتصرف‌ كردن‌، كاهش‌، تنزل‌، فرونشستن‌ فروكش‌ كردن‌، كاستن‌، تخفيف‌ دادن‌، رفع‌نمودن‌، كم‌شدن: Abate

اب‌ گوشت‌ تنگاب‌، ابگوشت‌ غليظ‌: Consomme

اب‌، ابدار: Aqueous

اب‌، ابگونه‌، پيشاب‌، مايع‌، اب‌ دادن‌: Water

اب‌، دريا، ابگوشت‌: Bree

اب‌، محلولي‌ بشكل‌ اب‌، ابرو، عرق‌: Aqua

اتاق الکترونیکی : E-Room

  اتاق الکترونيکي، يک مکان مجازي فراهم ميسازد که با استفاده از آن افراد ميتوانند از طريق شبکهي جهاني اينترنت يا شبکهي داخلي با هم ارتباط برقرار نمايند. بر اساس پيکره‌بندي اتاق الکترونيکي، پيام‌ها ميتواند ارسال شود، ويدئوها مشاهده شود يا فايل‌ها به اشتراک گذاشته شود.

اتاق جنگ: war room

مكان مركزي براي نشان‌دادن برنامه‌ها و وضعيت پروژه و برگزاري جلسات مرتبط با آن‌ها. ژنرال اَيزنهاور در جنگ جهاني دوم براي اولين بار از اين روش استفاده كرد. همچنين مراجعه شود به مركز اطلاعات مديريت.

اتاق جنگ: War Room

مكان مركزي براي نشان‌دادن برنامه‌ها و وضعيت پروژه و برگزاري جلسات مرتبط با آن‌ها. ژنرال اَيزنهاور در جنگ جهاني دوم براي اولين بار از اين روش استفاده كرد. همچنين مراجعه شود به مركز اطلاعات مديريت.

اتاق موازنه: ballast room

اتاقك‌ تلفن‌، كيوسك‌ تلفن‌، كابين‌ تلفن‌: Telephone Booth

اتاقك‌ مربوط‌ به‌ اتاق‌ كوچك‌، رخت‌ كني‌، شبيه‌ رخت‌ كن‌، شبيه‌ ,: Vestibular

اتاقك‌ موتورسيكلت‌، درشكه‌ چهارچرخه‌: Sidecar

اتاقك‌ نگهباني‌، سايبان‌ چوبي‌ نگهبان‌: Sentry Box

اتاقك‌ يا كوپه‌ يك‌ نفري‌ ترن‌: Roomette

اتاق‌ ابزار: Toolroom

اتاق‌ اتشخانه‌ كشتي‌، محل‌ سوخت‌ ريزي‌، تون‌: Stokehold

اتاق‌ بيمار: Sickroom

اتاق‌ خلاء: Vacuum Chamber

اتاق‌ خلاء: Vacuum Chamber

اتاق‌ روي‌ عرشه‌ كشتي‌: Deckhouse

اتاق‌ زير زميني‌، اتاقك‌ زير كليسا، اتاق‌ كليسا: Undercroft

اتاق‌ مط‌العه‌، تحصيل‌ كردن‌، مط‌العه‌ كردن‌، درس‌ خواندن تحصيل‌، درس‌، مط‌العه‌، غور وبررسي‌، موضوع‌ تحصيلي خوانش‌، بررسي‌ كردن‌: Study

اتاق‌ نشيمن‌: Sitting Room

اتاق‌ نشيمن‌، سالن‌ نشيمن‌: Living Room

اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌، اتاق‌ مخصوص‌ دود دادن‌ ماهي‌ , وامثال‌ ان‌، زشت‌، وقيح‌: Smoking Room

اتاق‌ چاي‌، رستوران‌ كوچك‌ ودنج‌ مخصوص‌ نسوان‌: Tearoom

اتاق‌، خانه‌، جا، فضا، محل‌، موقع‌، مجال‌، مسكن‌ گزيدن منزل‌ دادن‌ به‌، وسيع‌ تر كردن‌: Room

اتحاد دو حرف‌، همگرفت‌: Syneresis

اتحاد واتفاق‌، يگانگي‌ وحدت‌، اتصال‌، پيوستگي‌، پيوند وصلت‌، اتحاديه‌، الحاق‌، اشتراك‌ منافع‌: Union

اتحادكردن‌ استخر، ابگير، حوض‌، بركه‌، چاله‌ اب‌، كولاب‌، ائتلاف‌ چند , انجام‌ امري‌، دسته‌ زبده‌ وكار ازموده‌، ائتلاف‌ كردن سرمايه‌ گذاري‌ مشترك‌ ومساوي‌ كردن‌، شريك‌ شدن‌، باهم‌ , شركت‌ با يك‌ ديگر، ائتلاف‌، عده‌ كارمند اماده‌ براي‌ ,: Pool

اتحاديه بازرگاني: Trade Union

اتحاديه- اشتراكي: Union

اتحاديه‌ اصناف‌، اتحاديه‌ صنفي‌: Trade Union

اتحاديه‌ صاحبان‌ صنايع‌ مشابه‌، كارتل‌: Cartel

اتحاديه‌ صنعتي‌: Industrial Union

اتحاديه‌ صنعتي‌: Vertical Union

اتحاديه‌ صنفي‌، سنديكا، تشكيل‌ اتحاديه‌ دادن‌: Syndicate

اتري‌، رقيق‌، نازك‌، لط‌ف‌، اسماني‌، روحاني‌، اثيري سماوي‌، علوي‌: Ethereal

اتساعي‌، ورمي‌، تاخيري‌، كند، بط‌ي‌: Dilatory

اتساع‌ دادن‌، گشاد كردن‌، بزرگ‌ كردن‌: Dilate

اتساع‌ پذير، قابل‌ اتساع‌: Dilatable

اتساع‌، انبساط‌: Dilatation

اتشبار، چيزي‌ كه‌ اتش‌ پرتاب‌ ميكند، ادم‌ لجوج‌ وكينه‌ , توز: Spitfire

اتشفشاني‌، انفجاري‌، سنگ‌ هاي‌ اتشفشاني‌: Volcanic

اتشفشان‌ شناسي‌: Volcanology

اتشكافت‌ تغيير شيميايي‌ در اثر حرارت‌، تجزيه‌ در اثر حرارت: Pyrolysis

اتشين‌، اتشبار، اتشي‌ مزاج‌: Fiery

اتشي‌ كردن‌، بسيار خشمگين‌ كردن‌: Infuriate

اتشي‌ كه‌ پاسدار يا نگهبان‌ روشن‌ ميكند: Watch Fire

اتشي‌ مزاج‌، سودايي‌، احساساتي‌، شهواني‌: Passionate

اتشي‌، مربوط‌ به‌ سوختن‌: Pyric

اتشگير، شعله‌ ور، التهاب‌ پذير، تند: Inflammable

اتشگيري‌، تندي‌، قابليت‌ اشتعال‌: Inflammability

اتش‌ (اجاق‌)، شعله‌، اتش‌ منقل‌ يا اجاق‌: Ingle

اتش‌ بازي‌: Firework

اتش‌ بخاري‌ (با سيخ‌)، زدن‌، اماس‌ بهم‌ زدن‌، هل‌ دادن‌، سقلمه‌زدن‌، كنجكاوي‌ كردن‌، بهم‌ زدن‌ , حركت‌، سكه‌، سكه‌ زدن‌، فضولي‌ در كار ديگران‌، سيخ‌ زدن سيخونك‌، ضربت‌ با چيز نوك‌ تيز، فشار با نوك‌ انگشت: Poke

اتش‌ بزرگ‌، اتش‌ بازي‌: Bonfire

اتش‌ خط‌ر، اتش‌ علامت‌، اتش‌ مرده‌ سوزاني‌: Balefire

اتش‌ زا، نورزا: Pyrophoric

اتش‌ زدن‌، روشن‌ كردن‌، گيراندن‌، اتش‌ گرفتن‌، مشتعل‌شدن‌: Ignite

اتش‌ زني‌، ايجاد حريق‌ عمدي‌: Arson

اتش‌ سوزي‌ بزرگ‌، حريق‌ مدهش‌: Conflagration

اتش‌ صداي‌ هيس‌ كردن‌، جلز ولز كردن‌، صداي‌ سوختن‌ كباب‌ روي‌ ,: Sizzle

اتش‌ كردن‌، تابيدن‌، سوخت‌ ريختن‌ در: Stoke

اتش‌ نشاني‌، شلنگ‌ جوراب‌، لوله‌ لاستيكي‌ مخصوص‌ اب‌ پاشي‌ وابياري‌، لوله‌ اب‌ ,: Hose

اتش‌ پرست‌: Fireworshipper

اتش‌ پي‌ درپي‌، شليك‌ متوالي‌، تيرباران‌: Fusillade

اتش‌، حريق‌، (نظ‌.) شليك‌، (مج.) تندي‌، حرارت‌، اتش‌ زدن افروختن‌، تفنگ‌ ياتوپ‌ را اتش‌ كردن‌، بيرون‌ كردن انگيختن‌: Fire

اتش‌گرفتن‌، سبك‌ وزن‌، ضعيف‌، خفيف‌، اهسته‌، اندك‌، اسان بي‌غم‌وغصه‌، وارسته‌، بي‌عفت‌، هوسباز، خل سرگرم‌كننده‌غيرجدي‌، بچه‌زاييدن‌ كم‌قيمت‌، كم‌، سهل‌الهضم‌، چابك‌، فرار، زودگذر، هوس‌اميز نور، چراغ‌، اتش‌، كبريت‌، اتش‌ زنه‌، لحاظ‌، برق‌ چشم وضوح‌، تابان‌، اشكاركردن‌، اتش‌زدن‌، مشتعل‌شدن: Light

اتصاد سياسي‌، علم‌ ثروت‌: Political Economy

اتصال دو سر ماده: bit sub

اتصال نيم پايه: abutment joint; butt joint;abutting joint

اتصالي‌ داخلي‌: Interconnection

اتصالي‌ شدن‌ دو سيم‌ برق‌، اتصال‌ كوتاه‌: Short Circuit

اتصال‌: Connectivity

اتصال‌ ابشاري‌: Cascade Connection

اتصال‌ برق‌: Electrical Connector

اتصال‌ جناحي‌، پشت‌ بند ديوار، بست‌ ديوار، نزديكي‌، مجاورت كنار، ط‌رف‌، مرز، حد، (در پل‌ سازي‌)نيم‌ پايه‌، پايه‌: Abutment

اتصال‌ دنباله‌اي‌: Series Connection

اتصال‌ دوياچند ورق‌ فلزي‌، قفل‌ كردن‌، بغل‌ گرفتن‌، راكد , شدن‌ ط‌ره‌ گيسو، دسته‌ پشم‌، قفل‌، چخماق‌ تفنگ‌، چفت‌ و بست گذاردن‌، قفل‌ شدن‌، بوسيله‌ قفل‌ بسته‌ ومحكم‌ شدن‌، محبوس‌ , مانع‌، سد متحرك‌، سدبالابر، چشمه‌ پل‌، محل‌ پرچ‌ يا ,: Lock

اتصال‌ ستاره‌اي‌: Star Connection

اتصال‌ سنجاقي‌: Pin Contact

اتصال‌ كوتاه‌: Short Circuit

اتصال‌ معمولا باز: Normally Open Contact

اتصال‌ معمولا بسته‌: Normally Closed Contact

اتصال‌ و جوش‌ خوردن‌ استخوان‌ دندان‌ به‌ ارواره‌، مفصل‌ , متحرك‌: Gomphosis

اتصال‌ يا تلاقي‌ دو نهر، همريختنگاه‌، همريزگاه‌: Confluence

اتصال‌، الحاق‌، يكي‌ سازي‌ تركيب‌، يكي‌ شدني‌، پيوستگي براي‌ شركت‌ تلفيق‌، اتحاد، ادخال‌، جا دادن‌، ايجاد شخصيت‌ حقوقي‌ ,: Incorporation

اتصال‌، الحاق‌، پيوستگي‌، مفصل‌، درزگاه‌، ربط‌: Juncture

اتصال‌، جفت‌ كردن‌: Coupling

اتصال‌، رابط‌ه‌، رابط‌ه‌ داخلي‌، گروه‌ متحد: Nexus

اتصال‌، سربط‌ري‌، توپي‌گذاشتن‌ (در)، بستن‌، درچيزي‌ را , توپي‌، سوراخ‌ گيره‌، در، سر، قاش‌، قاچ‌، دوشاخه‌ كليد , گرفتن‌، قاچ‌ كردن‌، تير زدن‌، برق‌ وصل‌ كردن‌: Plug

اتصال‌، مقاربت‌ جنسي‌، جماع‌: Coitus

اتصال‌، وسيله‌ ارتباط‌، حلقه‌هاي‌ زنجير، رابط‌ه‌: Linkage

اتفاقا، تصادفا، شايد: Peradventure

اتفاقا، تصادفي‌، ضمنا: By The Way

اتفاقي‌، الله‌ بختي‌، داراي‌ تغيير در مواقع‌ مختلف‌: Stochastic

اتفاقي‌، برحسب‌ تصادف‌، اتفاقا: Haphazard

اتفاقي‌، تصادفي‌: Chanceful

اتفاقي‌، شانسي‌: Fluky

اتفاقي‌، شانسي‌: Fortuitous

اتفاقي‌، عارضي‌، (گ‌.ش‌.) خودرو، نابومي‌: Adventive

اتفاقي‌، غير مهم‌، غير جدي‌: Casual

اتفاق‌ ارا هم‌ اوازي‌، هم‌ رايي‌، يكدلي‌: Unanimity

اتفاق‌ افتادن‌ همزمان‌ بودن‌، باهم‌ رويدادن‌، منط‌بق‌ شدن‌، دريك‌ زمان‌ ,: Coincide

اتفاق‌ افتادن‌، بانجام‌ رسيدن‌: Come About

اتفاق‌ افتادن‌، رخ‌ دادن‌: Come To Pass

اتفاق‌ افتادن‌، رخ‌ دادن‌، مشاجره‌ داشتن‌، ذرات‌ , راديواكتيوي‌ كه‌ از جو بزمين‌ ميريزد، باران‌ راديواكتي, و: Fall Out

اتفاق‌ ناگهاني‌: Supervention

اتفاق‌ هماوايي‌، هم‌ اهنگي‌، هم‌ صدايي‌، يك‌ صدايي‌، اتحاد: Unison

اتفاق‌، اتحاد، هم‌ پيماني‌، هم‌ عهدي‌، معاهده‌: Confederation

اتفاق‌، باهمي‌: Togtherness

اتفاق‌، تصادف‌، قضا وقدر، شانس‌، اقبال‌، حادثه‌: Fortuity

اتفاق‌، رويداد، پيشامد: Happening

اتفاق‌، قضا، روي‌ دادن‌، اتفاق‌ افتادن‌: Hap

اتكاء بنفس‌ خود، اعتماد بنفس‌: Self Reliance

اتلاف‌: Dissipation

اتلاف‌ سرمايه‌، خرج‌دارايي‌، بي‌چيزي‌: Disinvestment

اتلاف‌ قدرت‌: Power Dissipation

اتلاف‌ وقت‌ كردن‌، بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌: Dillydally

اتمام- تاييد نهايي: Sign off

اتمام‌ حجت‌، اخرين‌ پيشنهاد، قط‌عي‌، غايي‌، نهايي‌: Ultimatum

اتمام‌، تكميل‌: Completion

اتمسفر: atmosphere

اتمي‌ ريز سازي‌، عمل‌ تبديل‌ جسم‌ بذرات‌ كوچك‌، عمل‌ بمباران‌ ,: Atomization

اتمي‌، تجزيه‌ ناپذير: Atomic

اتم‌، ذره‌ تجزيه‌ ناپذير: Atom

اتم‌، ذره‌، كوتوله‌، اسكلت‌ انسان‌: Atomy

اتن‌(در يونان‌) دژ، قلعه‌(در شهرهاي‌ قديمي‌ يونان‌)، نام‌ دژ معرف‌ ,: Acropolis

اتهام‌ بجنايت‌: Crimination

اتهام‌ به‌ خود، عمل‌ تهمت‌ زدن‌ به‌ خويشتن‌: Self Accusation

اتهام‌ متقابل‌ وارد كردن‌، دعواي‌ متقابل‌ ط‌رح‌ كردن دوباره‌ متهم‌ ساختن‌: Recriminate

اتهام‌ متقابل‌، تهمت‌ متقابل‌: Recrimination

اتهام‌، احضار بدادگاه‌، اعلام‌ جرم‌: Impeachment

اتهام‌، چغلي‌، تهمت‌، اسناد: Delation

اتو: Flatiron

اتوبوس‌، بااتوبوس‌ رفتن‌: Bus

اتوبوس‌، توده‌ مردم‌، عامه‌: Omnibus

اتوزدن‌، دستگاه‌ پرس‌، چاپ‌ جرايد، وارداوردن‌، فشردن‌زور دادن‌، ازدحام‌ كردن فشار، ازدحام‌، جمعيت‌، ماشين‌ چاپ‌، مط‌بعه‌، مط‌بوعات: Press

اتوماسيون: Automation

اتومبيلي‌ شبيه‌ اتوميل‌ هاي‌ كروكي‌ كه‌ داراي‌ سقف‌ سخت‌ , فلزي‌ ميباشد، ماشين‌ سقف‌ دار: Hardtop

اتومبيل‌ ارزان‌، ناكامل‌ وشكست‌، ناتواني‌: Flivver

اتومبيل‌ توربين‌ دار: Turbocar

اتومبيل‌ راندن‌، اتومبيل‌سوار شدن‌ خودرو، اتومبيل‌، ماشين‌ متحرك‌ خودكار، ماشين‌ خودرو: Automobile

اتومبيل‌ شكاري‌ وسريع‌ السير، اتومبيل‌ مسابقه‌ اي‌: Hot Rod

اتومبيل‌ كالسكه‌اي‌، خودروسواري‌ بزرگ‌: Limousine

اتومبيل‌ كرايه‌ مسافري‌: Twon Car

اتومبيل‌ كرايه‌اي‌، ارزان‌: Jitney

اتومبيل‌ كوچك‌ مخصوص‌ تاكسي‌: Minicab

اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌: Tower Wagon

اتومبيل‌ مخصوص‌ حركت‌ روي‌ برف‌، اتومبيل‌ برفي‌: Snowmobile

اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌: Jalopy

اتومبيل‌ پليس‌ مجهز به‌ فرستنده‌: Squad Car

اتومبيل‌، درشكه‌ بي‌ اسب‌ (كنايه‌ از اتومبيل‌): Horseless Carriage

اتومبيل‌، واگن‌، اط‌اق‌ راه‌ اهن‌، هفت‌ ستاره‌ دب‌ اكبر اط‌اق‌ اسانسور: Car

اتوموبيل‌ را بكنار جاده‌ راندن‌، كنار زدن‌، پيراهن‌ كش‌ , ورزش‌، عرق‌ گير، ژاكت‌: Pull Over

اتوي‌ سنگين‌، اتوي‌ داراي‌ دو نوك‌ تيز ودسته‌ متحرك‌: Sadiron

اتيكت‌ چسباندن‌ به‌، برچسب‌ زدن‌، بدنبال‌ اوردن‌، گرگم‌ , برچسب‌، منگوله‌ يا نوار، بند گردان‌ سرود، تهليل بهوابازي‌ كردن‌ مثال‌ يا گفته‌ مبتذل‌، ضميمه‌ كردن‌، ضميمه‌ شدن‌ به: Tag

اتيلي‌: Ethylic

اثاثه اداری: Office equipment

اثاثه‌ يا لوازم‌ داخلي‌ (مثل‌ پرده‌ و امثال‌ ان‌): Upholstery

اثاثه‌، اثاث‌ خانه‌، سامان‌، اسباب‌، وسايل‌، مبل‌: Furniture

اثاثه‌كردن‌ بي‌ مصرف‌ كردن‌، پياده‌ كردن‌(ماشين‌الات‌)عاري‌ از سلاح‌ يا ,: Dismantle

اثار دوره‌ جواني‌، تاليفات‌ دوره‌ جواني‌ شعرا و , نويسندگان‌ بزرگ‌: Juvenilia

اثار هنري‌ و تاريخي‌ را ويران‌ كردن‌، خرابگري‌ كردن‌: Vandalize

اثبات: Demonstration

اثبات دليل، نشان‌دادن دليل: show cause

عملي كه خريدار انجام مي‌دهد تا پيمانكار را از عملكرد نامطلوب وي مطلع كند و توجه وي را به خاتمه پيش‌فرض (خاتمه به دليل غفلت) جلب كند. از پيمانكار درخواست مي‌شود دلايل عدم فسخ پيمان را بيان كند. ممكن است طبق اين اخطار، عدم موفقيت پيمانكار در ارائه مورد نمايش

اثبات دليل، نشان‌دادن دليل: Show Cause

عملي كه خريدار انجام مي‌دهد تا پيمانكار را از عملكرد نامطلوب وي مطلع كند و توجه وي را به خاتمه پيش‌فرض (خاتمه به دليل غفلت) جلب كند. از پيمانكار درخواست مي‌شود دلايل عدم فسخ پيمان را بيان كند. ممكن است طبق اين اخطار، عدم موفقيت پيمانکار در ارائه مورد نمايشي به عنوان تأييدي براي عدم وجود دلايل معتبر، گفته شده و پيمان فسخ شود.

اثباتي‌، قابل‌ شرح‌، نمايشي‌، نمايش‌ دادني‌: Demonstrability

اثبات‌: Proving

اثبات‌ برنامه‌: Program Proving

اثبات‌ حمايت‌ كردني‌، قابل‌ دفاع‌، ثابت‌ كردني‌، قابل‌ گواهي‌ و ,: Vindicable

اثبات‌ كردن‌(با دليل‌)، نشان‌ دادن‌، شرح‌ دادن‌، تظ‌اهرات‌ , كردن‌: Demonstrate

اثبات‌ كردن‌، محقق‌ كردن‌، ثابت‌ كردن‌، (در چاپخانه‌) , نمونه‌ گرفتن‌ محك‌ زدن‌: Prover

اثبات‌ كننده‌، حالي‌كننده‌، نشان‌ دهنده‌، معترض‌: Demonstrator

اثبات‌ كننده‌، مدلل‌ كننده‌، شرح‌ دهنده‌، صفت‌ اشاره ضمير اشاره‌، اسم‌ اشاره‌: Demonstrative

اثبات‌ نا پذير، غير قابل‌ اثبات‌، غير قابل‌ شرح‌: Indemonstrable

اثبات‌، برهان‌، دليل‌: Proof

اثر ارزشي‌: Value Trace

اثر ارزشي‌: Value Trace

اثر انگشت‌، انگشت‌ نگاري‌، انگشت‌ نگاري‌ كردن‌: Fingerprint

اثر باقي‌ مانده‌، اثر باقي‌ از هر چيزي‌، حالت‌ خماري‌: Hang Over

اثر بعدي‌، (ط‌ب‌) اثر بعدي‌ داور، اثر ثانوي‌: Aftereffect

اثر جزئي‌، چيز بي‌ اهميت‌: Opuscule

اثر جزر ومد، اثر سيل‌، ميله‌ شاخص‌ جزر ومد، كشندنشان‌: Tidemark

اثر روشنايي‌ در جنبش‌ گياهان‌: Photodynamic

اثر زخم‌ گذاشتن‌ جاي‌ زخم‌ يا سوختگي‌، اثر گناه‌، شكاف‌، اثر زخم‌ داشتن: Scar

اثر سط‌حي‌: Skin Effect

اثر شديد، ضربه‌ بهم‌ فشردن‌، پيچيدن‌، زير فشار قرار دادن‌، با شدت‌ ادا , كردن‌، با شدت‌اصابت‌ كردن‌، ضربت‌، فشار، تماس‌، اصابت: Impact

اثر شست‌، اثر شست‌ گذاشتن‌: Thumbprint

اثر فرعي‌ (دارو)، اثر زيان‌ اور، واكنش‌ ثانوي‌: Side Effect

اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌)، انگشت‌ نگاري‌ از پا: Soleprint

اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌: Interaction

اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌: Interplay

اثر مهر تمبر مهر باط‌له‌ تمبر پست‌، تمبر را بوسيله‌ مهر باط‌ل‌ كردن: Postmark

اثر نمك: salt effect

اثر نور محو وتار شده‌ نور زده‌، نور ديده‌ (درمورد شيشه‌ يا فيلم‌ عكاسي‌)، در ,: Light Struck

اثر هنري‌ مقدماتي‌، مقاله‌ مقدماتي‌، مقاله‌ ازمايشي تمهيد، تحصير: Prolusion

اثر و ط‌عم‌ غذا در دهان‌، لذت‌ بعدي‌، لذت‌ ثانوي‌: Aftertaste

اثر ويا نشان‌ الودگي‌، لكه‌ كثيف‌، كثيف‌ كردن‌، الوده‌ , كردن‌، لكه‌ دار كردن‌: Smutch

اثر يا تصنيف‌ (ادبي‌ و موسيقي‌ يا نمايشنامه‌) ازيك‌ , شخصيت‌ خيالي‌، اثرخيالي‌، فانتزي‌، گزاف‌ گويي‌، اغراق‌: Extravaganza

اثر يون مشترك: common ion effect

اثر، اثار مقدس‌، عتيقه‌، يادگار، باستاني‌: Relic

اثر، تاثير، سودمندي‌، درجه‌ تاثير: Efficacy

اثر، جاي‌ مهر، گمان‌، عقيده‌، خيال‌، احساس‌، ادراك خاط‌ره‌، نشان‌ گذاري‌، چاپ‌، ط‌بع‌: Impression

اثر، كار، نوشته‌، قط‌عه‌ موسيقي‌: Opus

اثر، نتيجه‌، اجراكردن‌: Effect

اثر، نتيجه‌، احساسات‌، برخورد، اثر كردن‌ بر، تغيير , دادن‌، متاثر كردن‌، وانمود كردن‌، دوست‌ داشتن‌، تمايل‌ , داشتن‌(به‌)، تظ‌اهر كردن‌ به‌: Affect

اثر، نتيجه‌، معني‌، مفهوم‌، نيت‌، مفيد، كارموثر اجراكردن‌، عملي‌ كردن‌، معلول‌: Effect

اثر، نشان‌، رد پا، جاي‌ پا، مقدار ناچيز، ز ترسيم دنبال‌ كردن‌، پي‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌ رسم‌، ترسيم‌ كردن‌، ضبط‌كردن‌، كشيدن‌، اثر گذاشتن: Trace

اثرات هوا: atmospheric actions; atmospheric effects; weather factors

اثرات‌ ناشيه‌، معلول‌ بيرون‌ اينده‌، ط‌الع‌، (مج.) براينده‌، ناشي‌، مبرم‌، مضر: Emergent

اثربخشي: Effectiveness

اثربخشي: effectiveness

سنجش اينكه راه‌حل تا چه حد به برآورده شدن انتظارات و تحقق يافتن اهداف كمك مي‌كند.

اثربخشي: Effectiveness

سنجش اينکه راه‌حل تا چه حد به برآورده شدن انتظارات و تحقق يافتن اهداف کمک مي‌کند. ميزاني كه خروجي فرآيند يا زيرفرآيند، نيازها و انتظارات مشتريان را برآورده مي‌کند. نزديك‌ترين مترادف به واژه اثربخشي، كيفيت است. اثربخشي يعني داشتن خروجي مناسب در مكان مناسب، زمان مناسب و با قيمت مناسب. اثربخشي، مشتريان بي‌واسطه و باواسطه فرآيند را تحت تاًثير قرار مي‌دهد.

اثربخشي سامانه: system effectiveness

سنجه كلي خروجي پروژه در مورد توجه به الزامات و تلاش براي برآورده كردن آن‌ها.

اثربخشي سامانه: System Effectiveness

سنجه كلي خروجي پروژه در مورد توجه به الزامات و تلاش براي برآورده كردن آن‌ها.

اثربخشي عملياتي: operational effectiveness

نسبت اهداف موفق مأموريت به كل فرصت‌هاي موجود براي دستيابي به اهداف.

اثربخشي عملياتي: Operational Effectiveness

نسبت اهداف موفق مأموريت به کل فرصت‌هاي موجود براي دستيابي به اهداف.

اثربخشي هزينه: cost effectiveness

بازدهي و ارزش يك گزينه كه در آن ارزش از تقسيم سود بر هزينه بدست مي‌آيد.

اثربخشي هزينه: Cost Effectiveness

بازدهي و ارزش يک گزينه که در آن ارزش از تقسيم سود بر هزينه بدست مي‌آيد.

اثرجانبي‌، نتيجه‌ جانبي‌: Side Effect

اثريا نوشته‌ بي‌ اهميت‌، اثر ادبي‌ ناچيز: Opusculum

اثناي‌ اينكه‌، در جاييكه‌، در مورديكه‌ در چه‌، درچه‌ خصوصيتي‌، در چه‌ زمينه‌، كه‌ در ان‌، در ,: Wherein

اثني‌ عشري‌: Duodenal

اثيري‌ كردن‌ روحاني‌كردن‌، اسماني‌ كردن‌، تصفيه‌ كردن‌، نزكيه‌ كردن: Etherealize

اجاره كردن - كرايه: Rent

اجاره‌ دادن‌ به‌ (باtuo)، كاشتن‌زراعت‌ كردن‌ در كشتزار، مزرعه‌، زمين‌ مزروعي‌، پرورشگاه‌ حيوانات‌ اهلي: Farm

اجاره‌ دادن‌ زمين‌ مزروعي‌: Farm Out

اجاره‌ دادن‌، اجاره‌ كردن‌: Lease

اجاره‌ دار: Leaseholder

اجاره‌ داري‌ دست‌ دوم‌: Subtenancy

اجاره‌ داري‌، زمين‌ اجاره‌اي‌، مال‌ الاجاره‌: Leasehold

اجاره‌ داري‌، مدت‌ اجاره‌، مالكيت‌ موقت‌: Tenancy

اجاره‌ دهنده‌، امانت‌ دهنده‌، كفيل‌ دهنده‌: Bailer

اجاره‌ دهنده‌، امانت‌ دهنده‌، كفيل‌ دهنده‌: Bailor

اجاره‌ دهنده‌، موجر: Lessor

اجاره‌ رفتن‌، درنگ‌ كردن‌، مانع‌، انسداد، اجاره‌ دهي‌ گذاشتن‌، اجازه‌ دادن‌، رها كردن‌، ول‌ كردن‌، اجاره‌ دادن: Let

اجاره‌ نامه‌، وجه‌ اجاره‌، اجاره‌اي‌: Rental

اجاره‌ نشيني‌، اجاره‌ داري‌، كليه‌ مستاجرين‌ يك‌ ملك‌: Tenantry

اجاره‌ وابسته‌ بتصدي‌، تصرفي‌، اجاره‌، وابسته‌بمدت‌ تصرف‌ يا ,: Tenruial

اجاره‌، كرايه‌، اجاره‌ نامه‌، اجاره‌ دادن‌، كرايه‌ كردن‌: Lease

اجاره‌، كرايه‌، مال‌ الاجاره‌، منافع‌، اجاره‌ كردن كرايه‌ كردن‌، اجاره‌ دادن‌: Rent

اجاره‌ء پس‌ افتاده‌: Backrent

اجاره‌داري‌ كردن‌: Attorn

اجازه: Permit

اجازه : consent

موافقت كردن.

اجازه: Consent

موافقت کردن.

اجازه اشتغال: Work Permit

اجازه كار، تصويب كار: work authorization

روش واگذاري و تصويب كار در يك سازمان. همچنين مراجعه شود به موافقتنامه تصويب كار پروژه.

اجازه كار، تصويب كار: Work Authorization

روش واگذاري و تصويب كار در يك سازمان. همچنين مراجعه شود به موافقتنامه تصويب كار پروژه.

اجازه كار، دستور كار: work order work authorization

اجازه كار، دستور كار: Work Order\ Work Authorization

يك شناسنامه الفبايي ـ عددي كه به منظور كدگذاري زماني پروژه‌ها و عناصر ساختار شكست كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اجازه ملاقات: consent-to meeting

ملاقات با تمام افرادي كه به طور مستقيم در تصميم‌گيري در مورد بررسي آمادگي پيشروي، شركت مي‌كنند. معمولاً براي اجازه اعزام، استقرار، راه‌اندازي، انتشار، آزمون و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تمام اجازه‌هاي ملاقات دروازه كنترل محسوب نمي‌شوند، ولي تمام درواز

اجازه ملاقات: Consent-To Meeting

ملاقات با تمام افرادي که به طور مستقيم در تصميم‌گيري در مورد بررسي آمادگي پيشروي، شرکت مي‌کنند. معمولاً براي اجازه اعزام، استقرار، راه‌اندازي، انتشار، آزمون و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تمام اجازه‌هاي ملاقات دروازه کنترل محسوب نمي‌شوند، ولي تمام دروازه‌هاي کنترل اجازه ملاقات هستند. همچنين مراجعه شود به دروازه کنترل.

اجازه پيشرفت: authority to proceed

اعطاي مجوز پيشبرد كار به پيمانكار.

اجازه پيشرفت: Authority To Proceed

اعطاي مجوز پيشبرد كار به پيمانكار.

اجازه‌ تمام‌ سال‌، اجازه‌ گزاف‌ بستن‌ بر: Rack Rent

اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌، (در رانندگي‌ چراغ‌ سبز): Greenlight

اجازه‌ دادن‌، اختيار دادن‌، تصويب‌ كردن‌: Authorize

اجازه‌ دادن‌، مجاز كردن‌، روا كردن‌، نديده‌ گرفتن پروانه‌، جواز، اجازه‌: Permit

اجازه‌ عبور، تعظ‌يم‌، كرنش‌: Conge

اجازه‌ ورود، بليط‌ ورود علامت‌ رمزي‌، كلمه‌ رمزي‌، علامت‌ مشخصه‌، يادگار، يادبود نشانه‌، نشان‌، علامت‌، نشاني‌، يادگاري‌، رمز، معجزه: Token

اجازه‌، اختيار: Authorization

اجازه‌، اذن‌، رخصت‌، دستور، پروانه‌، مرخصي‌: Permission

اجازه‌ناشر يا صاحب‌ حق‌ ط‌بع‌چاپ‌ كردن‌، دزدي‌ ادبي‌ كردن‌ دزد دريايي‌، دزد ادبي‌، دزدي‌ دريايي‌ كردن‌، بدون‌ ,: Pirate

اجازه‌نامه‌، ورقه‌ جيره‌، يادداشت‌ مختصر، پروانه‌، ورقه‌ , راي‌ را ثبت‌ كردن‌، اجازه‌نامه‌جا و خوراك‌ صادر كردن‌: Billet

اجازه‌چاپ‌، (مج.) تصويب‌، پذيرش‌، قبول‌: Imprimatur

اجاق‌ گاز سوز: Gasburner

اجاق‌، اتشدان‌، كف‌ منقل‌، (مج.) منزل‌، سكوي‌ اجاق كوره‌ كشتي‌: Hearth

اجاق‌، اتشگاه‌، كانون‌، بخاري‌، منقل‌: Fireplace

اجبار سختي‌، سفتي‌، محكمي‌، شدت‌، رفتار خشن‌ وتند، اكراه: Duress

اجبار پذير: Coercible

اجبار، اضط‌رار: Compulsion

اجبار، اضط‌رار، تهديد واجبار: Coercion

اجبار، اضط‌رار، فشار، قيد، گرفتاري‌، توقيف‌: Constraint

اجباري- الزامي: Mandatory

اجباري- جبراني: Compensatory

اجباري- قهري: Compulsory

اجباري‌: Mandatory

اجباري‌، اضط‌راري‌: Compulsive

اجباري‌، قهري‌: Compulsory

اجتماعي: Social

اجتماعي‌ جامعه‌ سنجي‌، سنجش‌ روابط‌ افراد جامعه‌، سنجش‌ افكار ,: Sociometry

اجتماعي‌ كردن‌: Socialization

اجتماعي‌ كردن‌، بكارهاي‌ اجتماعي‌ تخصيص‌ دادن‌، بصورت‌ , سوسياليستي‌ دراوردن‌: Socialize

اجتماعي‌ كننده‌: Socializer

اجتماعي‌ واقتصادي‌، وابسته‌ به‌ اقتصاد اجتماعي‌: Socioeconomic

اجتماعي‌ وسياسي‌: Sociopolitical

اجتماعي‌، در فكر جامعه‌ داراي‌ عقيده‌ سوسياليستي‌، اجتماعي‌، داراي‌ افكار ,: Social Minded

اجتماع‌ اشخاص‌ هم‌ پيمان‌ براي‌ انجام‌ كاري‌: Covenantor

اجتماع‌ افراد يك‌ تيم‌، كنفرانس‌ مخفيانه‌ ازدحام‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌، درهم‌ ريختگي‌، ازدحام روي‌ هم‌ ريختن‌، روي‌ هم‌ انباشتن‌، ناقص‌ انجام‌ دادن: Huddle

اجتماع‌ مردم‌، رژه‌ رفتن‌، خود نمايي‌ كردن‌ جولان‌، ميدان‌ رژه‌، تظ‌اهرات‌، عمليات‌ دسته‌ جمعي رژه‌، سان‌، نمايش‌ با شكوه‌، جلوه‌، نمايش‌، خودنمايي: Parade

اجتماع‌ پسران‌ ودختران‌ پيش‌ اهنگ‌ از ناحيه‌ معيني‌: Camporee

اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌: Union

اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌: Union

اجتماع‌، ازدحام‌، توليد، ازكاردرامدن‌، بنتيجه‌ مط‌لوبي‌ , توليد كردن‌، وارونه‌ كردن‌، با كليد خاموش‌ كردن رسيدن‌، (انگليس‌) اعتصاب‌، اعتصابگر: Turn Out

اجتماع‌، انجمن‌، مجلس‌، گروه‌، هيئت‌ قانون‌ گذاري‌: Assembly

اجتناب: avoidance

از بين بردن ريسك با حذف علت.

اجتناب: Avoidance

از بين بردن ريسک با حذف علت.

اجتناب از ريسك: risk avoidance

برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده.

اجتناب از ريسک: Risk Avoidance

اقدام در جهت كاهش احتمال ريسك به صفر. فرآيند برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده با استفاده از روش‌هاي جايگزين.برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده.

اجتناب كردن: Avoid

اجتناب‌ كردن‌ از، ط‌فره‌ زدن‌، دوري‌ كردن‌ از: Elude

اجتناب‌ ناپذير، غير قابل‌ اجتناب‌، چاره‌ ناپذير: Unavoidable

اجداد، نياكان‌: Primogenitor

اجر دهنده‌: Remunerator

اجر كاشي‌ ناوداني‌ مخصوص‌ بام‌(مثل‌ سفالهاي‌ ناوداني‌) سوفال‌: Pantile

اجر كاشي‌، سفال‌، با اجر كاشي‌ فرش‌ كردن‌: Tile

اجر لعابي‌، اجر كاشي‌، تفاله‌ شيشه‌ دركوره‌ قالگري پوسته‌ اهن‌: Clinker

اجر موزاييك‌ كلمه‌ عبور، اسم‌ شب‌، قط‌عات‌ كوچك‌ مرمر ياشيشه‌ مخصوص‌ ,: Tessera

اجر موزاييك‌، اجرچوبي‌ كف‌ اط‌اق‌، محل‌ اركسترنمايش پايين‌ صحنه‌، باچوب‌ فرش‌ كردن‌: Parquet

اجر نسوز: Fire Brick

اجر(rja) پاداش‌ دادن‌، اجر دادن‌، سزا، تلافي‌ كردن‌، پاداش‌، مزد تلافي‌، جايزه‌، انعام‌، فوق‌ العاده‌، (حق.) جبران‌ خدمت: Rewardable

اجر، خشت‌، اجرگرفتن‌، اجرگوشه‌ گرد: Brick

اجر، پاداش‌: Remuneration

اجرا: Execution

اجرا: Execution

اجرا شده: Executed

اجرا كردن: Execute

اجرا كردن‌: Execute

اجرا كردن‌، اداره‌ كردن‌، قانوني‌ كردن‌، نواختن‌، نمايش‌ , دادن‌، اعدام‌ كردن‌: Execute

اجرا پذير، قابل‌ اجرا: Executable

اجرا/ عدم اجرا، آزمون برو/ نرو: go/no go

نقاط تصميم‌گيري براي تشخيص ادامه‌ يا عدم ادامه‌ فعاليت.

اجرا/ عدم اجرا، آزمون برو/ نرو: Go/No Go

نقاط تصميم‌گيري براي تشخيص ادامه‌ يا عدم ادامه‌ فعاليت.

اجرا، انجام‌: Implementation

اجرا، انجام‌، اعدام‌، ضبط‌، توقيف‌: Execution

اجرا، نمايش‌، ايفا، كاربرجسته‌، شاهكار: Performance

اجراء نشدني‌، غير عملي‌، بيهوده‌: Impracticable

اجراء، انجام‌: Enforcement

اجراكردن‌، (بازور) از پيش‌ بردن‌، وادار كردن مجبوركردن‌، تاكيدكردن‌: Enforce

اجراناپذير: Nonexecutable

اجراي برنامه پروژه: project plan execution

عمل انجام فعاليت‌ها آن‌طور كه در برنامه پروژه آمده است.

اجراي برنامه پروژه: Project Plan Execution

عمل انجام فعاليت‌ها آن‌طور كه در برنامه پروژه آمده است.

اجراي سريع گزيني: Fast Track execution

اجرايي‌، مجري‌: Executive

اجرايي‌، مجري‌، هيئت‌ رئيسه‌: Executive

اجراي‌ برنامه‌: Program Execution

اجرای ماهرانه‌ی همزمان : Juggle

     اجراي چند اولويت متعارض يا وظايف متفاوتِ پروژه به‌صورت همزمان.

اجرت‌، وابسته‌ به‌ پرداخت‌ پرداختن‌، دادن‌، كار سازي‌ داشتن‌، بجااوردن‌، انجام‌ , دادن‌، تلافي‌ كردن‌، پول‌ دادن‌، پرداخت‌، حقوق‌ ماهيانه: Pay

اجركاري‌، سفت‌ كاري‌، كوره‌ پزخانه‌: Brickwork

اجرپز: Brick Bruner

اجرپزخانه‌: Brickyard

اجرچين‌، خشت‌ مال‌: Bricklayer

اجزاء: Components

اجزاء مديريت پروژه: Project Management Elements

يكي از چهار بنيان مديريت پروژه. ده دسته مسووليت‌، فنون و ابزار مديريت پروژه كه بر حسب موقعيت در همه مراحل چرخه پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند در حالي كه همه سازمان‌ها براي دستيابي به اهداف پروژه با هم همكاري مي‌كنند. اين 10 جزء عبارتند از: 1- الزامات پرو

اجزاء مديريت پروژه: Project Management Elements

يکي از چهار بنيان مديريت پروژه. ده دسته مسووليت‌، فنون و ابزار مديريت پروژه که بر حسب موقعيت در همه مراحل چرخه پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند در حالي که همه سازمان‌ها براي دستيابي به اهداف پروژه با هم همکاري مي‌کنند. اين 10 جزء عبارتند از: 1- الزامات پروژه 2- انتخاب‌هاي سازمان 3- گروه پروژه 4- برنامه‌ريزي پروژه 5- فرصت‌ها و ريسک‌ها 6- کنترل پروژه 7- هويدايي (شفافيت) پروژه 8- موقعيت پروژه 9- اقدامات اصلاحي 10- رهبري پروژه.

اجزاء نرم‌افزار رايانه: computer software component

جزئي از يك عنصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه. ممكن است اجزاء نرم‌افزار رايانه در آينده به واحدهاي نرم‌افزار رايانه تبديل شوند.

اجزاء نرم‌افزار رايانه: Computer Software Component

جزئي از يک عنصر پيکره‌بندي نرم‌افزار رايانه. ممکن است اجزاء نرم‌افزار رايانه در آينده به واحدهاي نرم‌افزار رايانه تبديل شوند.

اجزاء وتركيبات‌ جمله‌ را معين‌ كردن‌، جمله‌ راتجزيه‌ , كردن‌، تجزيه‌ شدن‌: Parse

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي اطلاع رسان: informative CMMI components

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه در فهم اجزاء مورد نياز و مورد انتظار به كاربران كمك مي‌كند. اين اجزاء ممكن است شامل مثال، توضيح مفصل يا ساير اطلاعات مفيد شود. فعاليت‌هاي فرعي، يادداشت‌ها، مراجع، عناوين اهداف، عناوين شيوه‌ها، منابع، توليدات كار، تقو

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي اطلاع رسان: Informative CMMI Components

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي که در فهم اجزاء مورد نياز و مورد انتظار به کاربران کمک مي‌کند. اين اجزاء ممکن است شامل مثال، توضيح مفصل يا ساير اطلاعات مفيد شود. فعاليت‌هاي فرعي، يادداشت‌ها، مراجع، عناوين اهداف، عناوين شيوه‌ها، منابع، توليدات کار، تقويت قوانين و جزئيات شيوه‌هاي عمومي، اجزاء مدل اطلاع‌رساني هستند.

اجزاء، تركيب‌ كننده‌، تركيب‌ دهنده‌، جزء: Component

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي : CMMI model component

هريك از اجزاي اصلي معماري كه يك يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي را تشكيل مي‌دهد. شيوه‌هاي خاص، شيوه‌هاي عمومي، اهداف خاص، اهداف عمومي، حوزه فرآيند، سطوح توانمندي و سطوح بلوغ، برخي از اجزاي اصلي يك يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي مي‌باشند.

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي الزامي: required CMMI components

مؤلفه‌هاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه براي رسيدن به بهبود فرآيند در حوزه فرآيند داده شده، ضروري هستند. اين مؤلفه‌ها براي مشخص كردن توانمندي فرآيند در برآوردها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اهداف خاص و اهداف عام، از مؤلفه‌هاي مورد نياز مدل هستند.

اجزاي برنامه رايانه: computer program component

يك واحد نرم‌افزار رايانه كه بخشي از يك عنصر پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه را تشكيل مي‌دهد. امروزه جزء برنامه رايانه را جزء نرم‌افزار رايانه مي‌نامند.

اجزاي برنامه رايانه: Computer Program Component

يک واحد نرم‌افزار رايانه که بخشي از يک عنصر پيکره‌بندي نرم‌افزار رايانه را تشکيل مي‌دهد. امروزه جزء برنامه رايانه را جزء نرم‌افزار رايانه مي‌نامند.

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي: CMMI Model Component

هريک از اجزاي اصلي معماري که يک يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي را تشکيل مي‌دهد. شيوه‌هاي خاص، شيوه‌هاي عمومي، اهداف خاص، اهداف عمومي، حوزه فرآيند، سطوح توانمندي و سطوح بلوغ، برخي از اجزاي اصلي يک يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي مي‌باشند.

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي الزامي: Required CMMI Components

مؤلفه‌هاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه براي رسيدن به بهبود فرآيند در حوزه فرآيند داده شده، ضروري هستند. اين مؤلفه‌ها براي مشخص كردن توانمندي فرآيند در برآوردها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اهداف خاص و اهداف عام، از مؤلفه‌هاي مورد نياز مدل هستند.

اجسامي‌ كه‌ داراي‌ خاصيت‌ توليد الكتريسته‌ در اثر تابش‌ , ط‌ول‌ موجي‌ متناسب‌ با نور باشند: Actinoelectric

اجسام‌ درحرارت‌ هاي‌ پايين‌گفتگو ميكند سرمازايي‌، رشته‌اي‌ از فيزيك‌ كه‌ درباره‌ تبادلات‌ واثرات‌ ,: Cryogenics

اجسام‌ پايدار ومقاوم‌، اجسام‌ سخت‌: Hard Goods

اجسام‌ چند وجهي‌ سخت‌ و جامد: Plastomer

اجمالي‌ بررسي‌ كردن‌ تقط‌يع‌ كردن‌ شعر، با وزن‌ خواندن‌ (اشعار)، بط‌ور ,: Scan

اجمالي‌، زود گذر: Glancing

اجناس‌ ذرعي‌: Yard Goods

اجودان‌ مخصوص‌: Aide De Camp

اجيل‌، ديوانه‌، مفتون‌: Nuts

اجي‌ مجي‌ كلمه‌ كه‌ شعبده‌ بازان‌ در موقع‌ شعبده‌بازي‌ بكار ميبرند: Jingo

احاط‌ه‌ كردن‌ صخره‌ء مشرف‌ بر رودخانه‌، محجر، پرچين‌، با پرچين‌ ,: Palisade

احاط‌ه‌ كردن‌، دورزدن‌، دوركسي‌ يا چيزي‌ را گرفتن محاصره‌ كردن‌: Environ

احاط‌ه‌ كردن‌، مزين‌كردن‌، حمله‌كردن‌ بر، بستوه‌ اوردن عاجز كردن‌: Beset

احاط‌ه‌، پوشش‌، لفاف‌: Envelopment

احاط‌ه‌شده‌از يخ‌، يخ‌ بند، يخ‌بسته‌: Icebound

احاط‌ه‌كردن‌، محدود كردن‌، ميله‌ كشيدن‌ چهار ميل‌ كردن‌، بر چوب‌ اويختن‌، سوراخ‌ كردن: Impale

احاط‌ه‌كردن‌، چسبيدن‌، دراغوش‌ گرفتن‌: Inclip

احاط‌ه‌كننده‌، محيط‌، دورگرديدن‌، گردنده‌ بدور: Circumambient

احاله‌: Relegetion

احاله‌ بمحال‌، تعليق‌ بمحال‌، احمق‌ ساختن‌: Stultification

احتراز كردن‌، امساك‌ كردن‌، خودداري‌ كردن‌ از، صرف‌ نظ‌ر , كردن‌، گذشتن‌ از، اجتناب‌كردن‌ از، گذشت‌ كردن‌: Forbear

احتراق‌ قبل‌ از وقت‌، پيش‌ افروزش‌: Preignition

احترامي‌، حرمتي‌: Reverential

احترام‌: Respectability

احترام‌ بخود، شرافت‌ نفس‌، مناعت‌ ط‌بع‌، عزت‌ نفس‌: Self Respect

احترام‌ بنفس‌: Self Esteem

احترام‌ كننده‌، تكريم‌ كننده‌، ستايش‌ كننده‌: Venerator

احترام‌گذاردن‌ عقب‌انداختن‌، بتعويق‌ انداختن‌، تاخيركردن‌، تسليم‌شدن: Defer

احتساب‌ كردن‌، (گ‌.ش‌.) ويسياي‌صحرايي‌، ماشك‌ وزن‌ خالص‌ (بدون‌ احتساب‌ وزن‌ ظ‌روف‌)، وزن‌ خالص‌ چيزيرا ,: Tare

احتكار اميز، تفكري‌، مربوط‌ به‌ انديشه‌: Speculative

احتكار، انباشتن‌، جمع‌ اوري‌، ديوار موقتي‌: Hoarding

احتكار، سفته‌ باي‌، تفكر وتعمق‌، زمين‌ خواري‌: Speculation

احتكاركردن‌، انباشتن‌، گنج‌ اندوخته‌، ذخيره‌، احتكار، ذخيره‌ كردن‌ (بيشتر باpu): Hoard

احتكاركردن‌، سفته‌ بازي‌ كردن‌ انديشيدن‌، تفكر كردن‌، معاملات‌ قماري‌ كردن: Speculate

احتمال: probability

امكان يا درجه قطعيت رخ‌دادن يك اتفاق خاص در مدت زمان معين. احتمالات مستقل مربوط به رويدادهايي است كه به وضعيت رويدادي كه قبل از آن رخ داده، وابستگي ندارند. احتمالات وابسته رخ‌دادن يك اتفاق، زماني كه يك اتفاق معين قبل از آن رخ داده باشد، است.

احتمال: Probability

امکان رويداد.امكان رخ‌دادن. نسبت شانس اينكه يك رويداد اتفاق افتد (يا اتفاق نيافتد) به مجموع شانس رخ‌دادن و رخ‌ندادن.امكان رخ‌دادن يك ريسك.معمولا در زمينه مديريت ريسك، به عنوان سنجه امكان رخ‌دادن ريسك بكار مي‌رود.احتمال رخداد. نسبت تعداد شانس‌هاي رويدادي که ممکن است اتفاق بيافتد (يا اتفاق نيافتد) به مجموع شانس‌ اتفاق و عدم اتفاق آن.امكان يا درجه قطعيت رخ‌دادن يك اتفاق خاص در مدت زمان معين. احتمالات مستقل مربوط به رويدادهايي است كه به وضعيت رويدادي كه قبل از آن رخ داده، وابستگي ندارند. احتمالات وابسته رخ‌دادن يك اتفاق، زماني كه يك اتفاق معين قبل از آن رخ داده باشد، است.

احتمال ريسك: risk probability

درجه احتمال وقوع رويداد داراي ريسك.

احتمال ريسك: Risk Probability

درجه امكان رخ‌دادن يك رويداد داراي ريسك.درجه احتمال وقوع رويداد داراي ريسک.

احتمال پذيرش: probability of acceptance

درصدي از انباشته‌هاي تحت بررسي كه انتظار مي‌رود تحت يك برنامه نمونه‌گيري مشخص مورد پذيرش قرار گيرند.

احتمال پذيرش: Probability Of Acceptance

درصدي از انباشته‌هاي تحت بررسي که انتظار مي‌رود تحت يک برنامه نمونه‌گيري مشخص مورد پذيرش قرار گيرند.

احتمالا: Presumably

احتمالات‌، شانس‌، عدم‌ توافق‌، مغايرت‌ نابرابري‌، فرق‌، احتمال‌ و وقوع‌، تمايل‌ بيك‌ سو: Odds

احتمالي‌: Probabilistic

احتمالي‌، محتمل‌، باور كردني‌، امر احتمالي‌: Probable

احتمالي‌، موكول‌ بانجام‌ شرط‌ي‌، شرط‌ي‌، مشروط‌: Eventual

احتمال‌: Probability

احتمال‌: Probability

احتمال‌ كاوي‌: Probability Analysis

احتمال‌، احتمال‌ وقوع‌، چيزي‌ كه‌ دراينده‌ ممكن‌ است‌ رخ‌ , دهد، تصافي‌، محتمل‌الوقوع‌: Contingency

احتمال‌، همانندي‌، امر محتمل‌: Likelihoood

احتمال‌گرايي‌، انتخاب‌ وجه‌ احتمالي‌: Probabilism

احتياج‌، فقر، تنگدستي‌، نيازمندي‌ زياد، خست‌: Penury

احتياط‌: Circumspection

احتياط‌، اقدام‌ احتياط‌ي‌: Precaution

احتياط‌، حزم‌، ملاحظ‌ه‌، پروا: Prudence

احتياط‌، پيش‌ بيني‌، هوشياري‌، وثيقه‌، ضامن‌، هوشيار , كردن‌، اخط‌ار كردن‌ به‌: Caution

احتياط‌، گوش‌ بزنگي‌ مراقبت‌، مواظ‌بت‌، شب‌ زنده‌داري‌، كشيك‌، امادگي‌، چالاكي: Vigilance

احتياط‌ي‌، بصيرتي‌: Discretionary

احتياط‌ي‌، مابه‌التفاوت‌ حاشيه‌، كنار، لبه‌، اندك‌، حاشيه‌ دار كردن‌، حد، بودجه‌ ,: Margin

احداث‌ دشت‌، مسط‌ح‌ شدن‌ زمين‌ در اثر فرسايش‌: Planation

احساساتي‌: Gushy

احساساتي‌ بودن‌: Emotionalism

احساساتي‌ كردن‌، با احساسات‌ اميختن‌: Sentimentalize

احساساتي‌، حزن‌ اور، سوزناك‌ داراي‌ احساسات‌ شديد، رقت‌ انگيز، تاثراور، موثر: Pathetic

احساساتي‌، حمله‌ وتشنج‌ (درزنان‌)، هيجان‌ حمله‌ خنده‌ غير قابل‌ كنترل‌، حمله‌ گريه‌، حمله‌ ,: Hysterics

احساساتي‌، پر هيجان‌، با حرارت‌، گرم‌، جوشان‌: Ebullient

احساسات‌ انساني‌ كردن‌، فاقد صفات‌ انساني‌ شدن‌ نا انساني‌ كردن‌، از خصائص‌ انساني‌ محروم‌ شدن‌، فاقد ,: Dehumanize

احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌ باز داشتن‌ و نهي‌ كردن‌، منع‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌، از بروز ,: Inhibit

احساسات‌ جنسي‌ الفيه‌ وشلفيه‌، نقاشي‌ يا نوشته‌ خارج‌ازاخلاق‌ درباره‌ , مسائل‌ جنسي‌، نوشته‌ شهوت‌ انگيز، نقاشي‌ يا عكس‌ محرك‌ ,: Pornography

احساسات‌ رابرانگيختن‌، غيرت‌ كسي‌ رابخوش‌ اوردن جسورومتهور ساختن‌: Enthuse

احساسات‌ شديد، احساسات‌ افراط‌ي‌: Schwarmerei

احساسات‌ غلط‌ و پوچ‌ را از كسي‌ دور كردن‌، كسي‌ را اگاه‌ , و هدايت‌ كردن‌، كم‌ ارزش‌ كردن‌: Debunk

احساسات‌ قرار گرفتن‌ احساساتي‌ كردن‌، دچار احساسات‌ كردن‌، تحت‌ تاثير ,: Emotionalize

احساسات‌ كردن‌ هيجان‌ بخرج‌ دادن‌، هيجان‌ نشان‌ دادن‌، (بشوخي‌) اظ‌هار ,: Emote

احساسات‌، هيجانات‌، شور، هيجاني‌: Emotion

احساس‌ تحير و وحشت‌ كردن‌، متوحش‌ شدن‌: Consternate

احساس‌ تهوع‌كردن‌، چرخ‌ خوردن‌، تلو تلو، دور چرخاندن دور زدن‌: Wamble

احساس‌ ضعف‌ و سستي‌، وسواس‌ سلامتي‌: Valetudinarianism

احساس‌ كردن‌، لمس‌ كردن‌، محسوس‌ شدن‌: Feel

احساس‌ كننده‌، ديده‌ بان‌، (مج.) سخن‌ استمزاجي‌: Feeler

احساس‌ لازم‌ است‌، استانه‌ احساس‌، شعور استانه‌، (ر.ش‌.) كمترين‌ تحريك‌ عصبي‌ كه‌ براي‌ ايجاد ,: Limen

احساس‌ مخالف‌، ناسازگاري‌، انزجار: Antipathy

احساس‌ مسئوليت‌، تبعيت‌، جوابگويي‌: Amenability

احساس‌ مورمور در اثر خواب‌ رفتگي‌، عصباني‌: Pins And Needles

احساس‌ وحشت‌ و نگراني‌، احساس‌ بيم‌: Angst

احساس‌ وقوع‌ امري‌ در اينده‌ تنه‌ زدن‌، قوز، گوژ، قلنبه‌، فشار با ارنج‌، كوهان‌، ظ‌ن خم‌ كردن‌، بشكل‌ قوز دراوردن‌، (باpu ياtuo) قوز كردن: Hunch

احساس‌ چيزي‌ از مسافت‌ دور بدون‌ دخالت‌ حواس‌ پنجگانه‌: Telesthesia

احساس‌)، كرخ‌ كردن‌ بي‌ حس‌ كردن‌، بي‌ قدرت‌ كردن‌، كشتن‌ (قدرت‌ فكر و ارزو و ,: Benumb

احساس‌، حس‌: Feeling

احساس‌، حس‌، شور، تاثير، (م‌.م‌.) ظ‌اهر: Sensation

احساس‌، دريافت‌: Sensing

احساس‌، عاط‌فه‌، تمايل‌، نيت‌، مقصود، ضعف‌ ناشي‌ از , احساسات‌، احساساتي‌: Sentiment

احسان‌، بخشش‌ استدعا، فرمان‌ يادستوري‌ بصورت‌ استدعا، عط‌يه‌، لط‌ف: Boon

احشاء را دراوردن‌، شكم‌ دريدن‌: Exenterate

احشاء و امعاء، اندرونه‌: Entrails

احشاء، پر خوري‌، شكم‌گندگي‌، ط‌اقت‌، جرات‌، بنيه‌، نيرو روده‌، زه‌، تنگه‌، شكم‌، شكنبه‌، (در جمع‌) دل‌ و روده روده‌در اوردن‌ از، غارت‌ كردن‌، حريصانه‌خوردن‌: Gut

احشام‌ كردن‌ مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌، دامداري‌ كردن‌، در مرتع‌ پرورش‌ ,: Ranch

احشام‌ لبنياتي‌: Dairy Breed

احشام‌ لبنياتي‌: Dairy Cattle

احشام‌ واغنام‌، گله‌ گاو: Cattle

احصائي‌، اماري‌: Actuarial

احضار براي‌ فعاليت‌ هاي‌ نظ‌امي‌، دستور ارسال‌ گزارش شيپور احضار، بخاط‌ر اوردن‌، تذكر دادن‌، جمع‌ كردن‌: Call Up

احضار تابع‌: Function Invocation

احضار شخص‌ ثالث‌، حكم‌توقيف‌ تزئين‌، ارايش‌، تامين‌ خواسته‌، حكم‌ تامين‌ مدعابه: Garnishment

احضار كننده‌: Summoner

احضار نمودن‌ (بمحكمه‌)، (حق.) با تنظ‌يم‌ كيفر خواست‌ , متهمي‌ را بمحاكمه‌ خواندن‌: Arraign

احضاركردن‌: Evoke

احضاركردن‌، فراخواندن‌، برگرداندن‌، بيرون‌ كشيدن‌: Evoke

احضاركننده‌، مهيج‌: Evocative

احكام‌ دهگانه‌ موسي‌: Decalogue

احمقانه‌، كله‌ خر: Doltish

احمقانه‌، محفوظ‌ ازخط‌ا وشكست‌ ادم‌ ساده‌ لوح‌ و رك‌ و راست‌، محفوظ‌ از حماقت‌ وكارهاي‌ ,: Foolproof

احمق‌، بيشعور: Fatuous

احمق‌، ديوانه‌: Looney

احمق‌، ديوانه‌: Loony

احمق‌، ديوانه‌: Luny

احمق‌، ساده‌ لوح‌، مست‌، احمق‌ كردن‌، مست‌ كردن‌: Sot

احمق‌، كودن‌: Fat Headed

احمق‌، كودن‌: Ninny

احمق‌، مات‌ و سربهوا: Gawkish

احمق‌، مات‌ و سربهوا: Gawky

احمق‌، مسخره‌: Dult

احمق‌، مسخره‌: Dulte

احمق‌، نادان‌، كم‌ هوش‌، خرف‌: Thickheaded

احمق‌، ژيگولو گل‌ تاج‌ خروس‌، زلف‌ عروسان‌، ادم‌ خود فروش‌ وخودنما: Cockscomb

احمق‌، گيج‌، كودن‌: Nidget

احيا كننده‌: Regenerative

احيا كننده‌، تجديد حيات‌ كننده‌، بهوش‌ اورنده‌: Reviver

احيا، بهوش‌ اوري‌: Resuscitation

احيا، تجديد، تمديد، استقرارمجدد، تقويت‌: Revival

احياي‌ جنگل‌: Reforestation

اخاذ (zaahka)، قلدر باجگير، قاچاقچي‌، از راه‌ قاچاق‌ , يا شيادي‌ پول‌ بدست‌ اوردن‌: Racketeer

اخاذ، باج‌ سبيل‌ خور: Blackmailer

اخبار موحش‌، مط‌الب‌ مهيج‌، تحريك‌ كننده‌: Shocker

اخبارراديويي‌ يا تلويزيوني‌، خبر پراكندن‌: Newscast

اخباري‌، خبر دهنده‌، اشاره‌كننده‌، مشعر بر، نشان‌ , دهنده‌، دلالت‌ كننده‌، حاكي‌، دال‌ بر: Indicative

اختر ياب‌، موازي‌ ساز: Collimator

اختراع‌ كردن‌، از پيش‌ خود ساختن‌، ساختن‌، جعل‌ كردن چاپ‌ زدن‌، تاسيس‌ كردن‌: Invent

اختراع‌ كننده‌، اختراعي‌، مبتكر: Inventive

اختراع‌، ابتكار: Invention

اختراع‌، تدبير، ابتكار، اسباب‌: Contraption

اختراع‌، تدبير، تمهيد، اسباب‌: Contrivance

اختراع‌، مهارت‌، استعداد، صفا قوه‌ ابتكار، نبوغ‌، هوش‌ (اختراعي‌)، امادگي‌ براي‌ ,: Ingenuity

اختري‌، ستاره‌ وار، شبيه‌ ستاره‌، درخشان‌، پر ستاره‌: Stellar

اختصار: Abbreviation

اختصار(مخصوصا از اخر)، (درجمع‌) اخبارقيچي‌ شده‌ از , چيدن‌، تكه‌ چيده‌ شده‌، عمل‌ كوتاه‌ كردن‌ (مثل‌ مو) روزنامه‌: Clipping

اختصاص دادن بودجه: Budget Allocation

اختصاص يافته: Allocated

اختصاصي‌، خصوصي‌، محرمانه‌، مستور، سرباز، (جمع‌) , اعضاء تناسلي‌: Private

اختصاصي‌، قابل‌ ضبط‌، وقفي‌: Appropriative

اختصاصي‌، متعلق‌ به‌ ملاك‌، وابسته‌ به‌ مالك‌: Proprietary

اختصاص‌ دادن‌، اندوختن‌، اندوخته‌، ذخيره‌، احتياط پس‌ نهاد، كنار گذاشتن‌، پس‌ نهاد كردن‌، نگه‌ داشتن يدكي‌، (درمورد انسان‌) تودار بودن‌، مدارا: Reserve

اختصاص‌ دادن‌، براي‌ خود برداشتن‌، ضبط‌ كردن‌، درخور مناسب‌، مقتضي‌: Appropriate

اختصاص‌ دادن‌، معين‌ كردن‌: Allocate

اختلاس‌ كردن‌: Misappropriate

اختلاس‌، دزدي‌، حيف‌ وميل‌: Embezzlement

اختلاس‌، دستبرد: Defalcation

اختلاط‌ اصوات‌ و اهنگ‌ هاي‌ ناموزون‌، ناجوري‌، ناهنجاري‌: Dissonance

اختلاط‌ رنگهاي‌ مختلف‌ درسط‌ح‌ پرده‌نقاشي‌، هنر اختلاط‌ , رنگها: Collage

اختلاط‌ و امتزاج‌: Immixture

اختلاط‌ و اميزش‌ صفات‌ارثي‌ يك‌ ط‌ايفه‌ ميان‌ افراد ان اولاد يا محصول‌: Incross

اختلاط‌، امتزاج‌: Intermixture

اختلاط‌، تركيب‌: Commixture

اختلاط‌، توده‌ شدن‌: Glomeration

اختلاط‌، درهم‌ و برهمي‌، خشكي‌، پژمردگي‌، اغشتن‌، غلت‌ زدن‌,: Welter

اختلاط‌، كلوخه‌ شده‌، گرد شدن‌، جوش‌ سنگ‌: Conglomerate

اختلاط‌، مخلوط‌، مخلوط‌ي‌ از سبزيجات‌ پخته‌كه‌ در سالاد يا , روي‌ لرزانك‌ وامثال‌ ان‌بكار ميرود: Macedoine

اختلاف: Difference

اختلاف: dispute

عدم توافق بين خريدار و فروشنده كه با مذاكره حل و فصل نشده است و ممكن است منجر به استفاده ازروش‌هاي مختلف حل اختلاف و يا حتي رجوع به مراجع قضايي شود.

اختلاف: Dispute

عدم توافق بين خريدار و پيمانکار در مورد شرايط پيمان.عدم توافق بين خريدار و فروشنده كه با مذاكره حل و فصل نشده است و ممكن است منجر به استفاده ازروش‌هاي مختلف حل اختلاف و يا حتي رجوع به مراجع قضايي شود.

اختلاف بازده- تغيير پذيري بازده: Yield Variance

اختلاف‌: Discrepancy

اختلاف‌ برش‌، بريدگي‌، چاك‌، قط‌ع‌، تقسيم‌، تفرقه‌، پراكندگي: Scissor

اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر، اختلاف‌ , منظ‌ر، انط‌باق‌: Parallax

اختلاف‌ سط‌ح‌ از يكديگر هستند تقاط‌ع‌ شاهراه‌ يا راه‌اهن‌ كه‌ در ان‌ دو جاده‌ داراي‌ ,: Grade Separation

اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌: Threshold Voltage

اختلاف‌ سط‌ح‌، ولتاژ: Voltage

اختلاف‌ سط‌ح‌، ولتاژ: Voltage

اختلاف‌ عقيده‌، نفاق‌، اختلاف‌، شقاق‌: Dissension

اختلاف‌ عقيده‌داشتن‌، جداشدن‌، نفاق‌ داشتن‌: Dissent

اختلاف‌، تفاوت‌، مورداختلاف‌: Discrepancy

اختلاف‌، دگرگوني‌، تغيير، ناپايداري‌، بي‌ ثباتي تغييرپذيري‌، وابسته‌ به‌تغيير و دگرگوني‌: Variation

اختلاف‌، مغايرت‌، عدم‌ توافق‌، ناسازگاري‌: Variance

اختلاف‌، مغايرت‌، ميزان‌ انحراف‌ متداول‌: Mean Square Deviation

اختلال‌ تدريج‌: Quantization Noise

اختلال‌ حس‌ لمس‌ بصورت‌ خارش‌، مورمور شدن‌: Paresthesia

اختلال‌ روحي‌ در اثر صداي‌ افنجار نارنجك‌ وامثال‌ ان وحشت‌ واضط‌راب‌ حاصله‌ از صداي‌انفجار: Shell Shock

اختلال‌ مشاعر كردن‌ از لولا در اوردن‌، مختل‌ كردن‌، باز كردن‌، گشودن‌، دچار ,: Unhinge

اختلال‌، ديوانگي‌: Derangement

اختلال‌، مزاحمت‌: Disturbance

اختن‌، از غلاف‌ در اوردن‌، از غلاف‌ بيرون‌ كشيدن‌: Unsheathe

اخته‌ كردن‌: Caponize

اخته‌ كردن‌، اختگي‌: Castration

اخته‌ كردن‌، بي‌ تخمدان‌كردن‌، محروم‌ كردن‌: Geld

اخته‌ كردن‌، تضعيف‌ كردن‌: Castrate

اختيار اجازه: Authority

اختيار تعيين‌ محل‌ معيني‌ (براي‌ سكونت‌ ياازدواج‌ , وغيره‌)، اختيار تعيين‌ چيزي‌ درمحل‌: Local Option

اختيار دادن‌ قادر ساختن‌، وسيله‌ فراهم‌ كردن‌، تهيه‌ كردن‌ براي: Enable

اختيار دادن‌، اط‌مينان‌ كردن‌(به‌)، مورد اط‌مينان‌ بودن‌ , اعتبارنامه‌ دادن‌، استوارنامه‌ دادن‌(به‌)، معتبر ساختن يا شدن‌، برسميت‌: Accredit

اختيار كاربرد قفل‌: Lock Option

اختيار كردن‌، منزوي‌ شدن‌ جدا كردن‌، مجزا كردن‌، منزوي‌ كردن‌، گوشه‌ انزوا ,: Seclude

اختيار هزينه: Authorization For Expenditures (AFE)

اختيار، اتخاذ، قبول‌، اقتباس‌، استعمال‌ لغت‌ بيگانه‌ , بدون‌ تغيير شكل‌ ان‌، (حق.) قبول‌ به‌ فرزندي‌، فرزند خوا, مربوط‌ به‌ قضيه‌ پسر خواندگي‌ عيسي‌(نسبت‌ به‌ خدا) ندگي‌: Adoption

اختيار، اجازه‌، زدودگي‌، ترخيص‌: Clearance

اختيار، انتخاب‌، خصيصه‌ اختياري‌: Option

اختيار، صلاحديد دولت‌، حكومت‌، فرمانداري‌، ط‌رز حكومت‌ هيئت‌ دولت‌، عقل‌ ,: Government

اختيار، مرجع داراي اختيار: authority

قدرت تحميل فرمانبرداري و گرفتن تصميمات لازم براي پايبندي به تعهدات معين.

اختيار، مرجع داراي اختيار: Authority

قدرت تحميل فرمانبرداري و گرفتن تصميمات لازم براي پايبندي به تعهدات معين.

اختيار، گزينه: option

حقي كه در تداركات براي خريدار در نظر گرفته شده تا بتواند مقادير اضافي محصولات يا خدمات را براي دوره زماني معين، سفارش دهد. گاهي اوقات گزينه‌ها اين امكان را براي خريدار فراهم مي‌كند كه به‌طور يك‌طرفه دوره اجراي پيمان را تمديد كند.

اختيار، گزينه: Option

حقي كه در تداركات براي خريدار در نظر گرفته شده تا بتواند مقادير اضافي محصولات يا خدمات را براي دوره زماني معين، سفارش دهد. گاهي اوقات گزينه‌ها اين امكان را براي خريدار فراهم مي‌كند كه به‌طور يك‌طرفه دوره اجراي پيمان را تمديد كند.

اختياري: Optional

اختياري‌، ازادي‌ اراده‌، ط‌يب‌ خاط‌ر: Free Will

اختياري‌، انتخابي‌: Optional

اختياري‌، دلخواه‌، مط‌لق‌، مستبدانه‌، قراردادي‌: Arbitrary

اختگي‌: Eunchism

اخذ بزور و عنف‌، اخاذي‌، اجحاف‌، زياده‌ ستاني‌: Extortion

اخذ راي‌ دستجمعي‌ براي‌ نمايندگان‌ يك‌ حزب‌: Straight Ticket

اخذ راي‌ غير رسمي‌ وازمايشي‌: Straw Vote

اخر خرمن‌، پايان‌ درو، محل‌ جمع‌ اوري‌ خرمن‌: Harvest Home

اخر را گذراندن‌ درنگ‌ كردن‌، تاخير كردن‌، دير رفتن‌، مردد بودن‌، دم‌ ,: Linger

اخر، اخري‌، عقب‌ تر، دومي‌، اين‌ يك‌، اخير: Latter

اخراج كردن: Fire

اخراج‌: Ejection

اخراج‌ بي‌ ادبانه‌، زدايش‌: Brush Off

اخراج‌ شدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، كشتن‌، خاموش‌ كردن‌، رفتن‌، ظ‌اهر , بيرون‌، خارج‌ از حدود، حذف‌ شده‌، راه‌ حل‌، اخراج‌ كردن خارج‌، بيرون‌ از، خارج‌ از، افشا شده‌، اشكار، خارج شدن‌، فاش‌ شدن‌، بيروني‌: Out

اخراج‌ كردن‌ (ارواح‌ پليد)، تط‌هير كردن‌، دفع‌ كردن‌: Exorcise

اخراج‌، بيرون‌اندازي‌، بيرون‌امدگي‌، انفصال‌: Extrusion

اخراج‌، بي‌بهره‌ سازي‌، محروم‌ سازي‌، خلع‌يد: Ouster

اخراج‌، خلع‌ يد: Eviction

اخراج‌، دفع‌، راندگي‌، بيرون‌ شدگي‌، تبعيد: Expulsion

اخراج‌، مرخصي‌، بركناري‌: Dismissal

اخرت‌ شناسي‌، مبحث‌ اخرت‌، گفتاردرمرگ‌ ورستاخيزو دوزخ‌ , وبهشت‌، هدف‌ عالي‌يانهايي‌اخرت‌: Eschatology

اخرت‌، عاقبت‌، اينده‌، نسل‌ اينده‌: Futurity

اخرين‌ امتياز براي‌ بردن‌ مسابقه‌: Match Point

اخرين‌ تمرين‌ نمايش‌ كه‌ بازيگران‌ بالباس‌ كامل‌ نمايش‌ , بر روي‌ صحنه‌ ميايند: Dress Rehearsal

اخرين‌ شام‌ حضرت‌ عيسي‌ باحواريون‌ خود: Last Supper

اخرين‌ قسمت‌، انتها: Tag End

اخرين‌ نقط‌ه‌، درجه‌ يك‌، اعلي‌: Topnotch

اخرين‌ پريشاني‌، انتهاي‌ درد: Bitter End

اخرين‌ چاره‌، اخرين‌ پناه‌، چاره‌: Pis Aller

اخرين‌، پاياني‌، نهايي‌، غايي‌، قط‌عي‌، قاط‌ع‌: Final

اخري‌ بفرمول‌ 4O 3bP سرنج‌، شنگرف‌، شنجرف‌ قرمز، اكسيد قرمز، خاك‌ سرخ‌، گل‌ ,: Minium

اخشيج‌، عامل‌ جسم‌ بسيط‌، جوهر فرد، عنصر، اساس‌، اصل‌، محيط‌ ط‌بيعي: Element

اخطار بهبود: cure notice

اطلاعيه خريدار مبني بر شكست پيمانكار در اجرا. اگر در دوره زماني قيد شده بهبودي در عملكرد پيمانكار ديده نشود، خريدار مي‌تواند پيمان را خاتمه دهد.

اخطار بهبود: Cure Notice

اطلاعيه خريدار مبني بر شکست پيمانکار در اجرا. اگر در دوره زماني قيد شده بهبودي در عملکرد پيمانکار ديده نشود، خريدار مي‌تواند پيمان را خاتمه دهد.

اخط‌ار كردن‌، اگاه‌ساختن‌: Notify

اخط‌ار كننده‌، تحذير كننده‌، برحذر دارنده‌: Premonitory

اخط‌ار كننده‌، هشدارگر: Warner

اخط‌ار، اط‌لاع‌ نهاني‌: Tip Off

اخط‌ار، اندرز، اگاهي‌: Monition

اخط‌ار، اگاه‌سازي‌: Notification

اخط‌ار، اگهي‌، پيش‌ بيني‌ احتياط‌ي‌: Caveat

اخط‌ار، تحذير، اشاره‌، زنگ‌ خط‌ر، اعلام‌ خط‌ر، عبرت اژير، هشدار: Warning

اخط‌اراميز، احتياط‌ي‌: Cautionary

اخلاقي‌ كردن‌ قانون‌ يا اصلي‌ علمي‌ يا اخلاقي‌، اصل‌، سرچشمه‌، حقيقت مبادي‌ واصول‌، (درجمع‌)معتقد باصول‌ ومبادي‌ كردن: Principle

اخلاقي‌ و تاديبي‌(نه‌ از راه‌ مجازات‌)، سياست‌ خيريه‌ و , اخلاقي‌، بنياد گرايي‌ سياست‌ ترويج‌ امور خيريه‌ و اصلاح‌ بزهكاران‌ از ط‌رق‌ ,: Institutionalism

اخلاقي‌ وابسته‌ به‌ ارزش‌ ها يا علم‌ ارزش‌ ها، مبحث‌ نواميس‌: Axiological

اخلاقي‌، ضرب‌ المثلي‌، شامل‌ پند و ضرب‌ المثل‌: Gnomic

اخلاقي‌، معنوي‌، وابسته‌ بعلم‌ اخلاق‌، روحيه‌، اخلاق‌، پند معني‌، مفهوم‌، سيرت‌: Moral

اخلاقي‌، نهي‌ اخلاقي‌، وسواس‌باك‌، ترديد داشتن‌، دو دل‌ , اندك‌، ذره‌، واحد سنجش‌ چيز جزئي‌، ترديد، بيم‌، محظ‌ور , بودن‌، وسواس‌ داشتن‌: Scruple

اخلاق‌ گرايي‌: Moralization

اخلاق‌، رفتار، سلوك‌، وضع‌: Deportment

اخلاق‌، فاسد، رگه‌، سفر، با سرعت‌ جلو رفتن‌، با چنگك‌ , جاده‌ باريك‌، شكاف‌، خميدگي‌، شيب‌، هرزه‌، فاجر، بد , جمع‌ كردن‌، جمع‌ اوري‌ كردن‌ شيار، اثر، شن‌ كش‌، چنگك‌، چنگال‌، خط‌ سير، جاي‌ پا: Rake

اخمو، ناراحت‌، جوشي‌: Fretful

اخم‌ كردن‌، روي‌ درهم‌ كشيدن‌، اخم‌: Frown

اخم‌، عبوس‌، ترشرويي‌، هواي‌ گرفته‌ وابري‌، اخم‌ كردن‌: Lour

اخوت‌، دوستي‌ كردن‌، برادري‌: Fraternization

اخور: Manger

اخور يا علفدان‌، اغل‌، چهارچوب‌: Cratch

اخور، تختخواب‌ بچه‌، دله‌ دزدي‌، دزدي‌ ادبي‌، كش‌ رفتن‌ , يا دزديدن‌: Crib

اخورك‌، گردران‌، جازغالي‌، صندوق‌، لاوك‌، تغار، اخور انبارك‌: Bin

اخيرا، بتازگي‌: Lately

اخيرا، تاديرگاه‌، زياد، مرحوم‌ دير، ديراينده‌، اخير، تازه‌، گذشته‌، كند، تا دير وقت: Late

اخگر، خاكستر گرم‌، زغال‌ سرخ‌: Gleed

ادا و اصول‌، شكلك‌، دهن‌كجي‌، نگاه‌ ريايي‌، تظ‌اهر: Grimace

اداء، اظ‌هار، سخن‌، نط‌ق‌، گفتن‌: Utterance

اداب‌ وخصوصيات‌ اسكاتلندي‌، خسيسي‌: Scotticism

اداب‌ وسنن‌ تركي‌، اصط‌لاحات‌ تركي‌: Turkism

اداب‌، روش‌، شيوه‌، عادت‌ (م‌.م‌.)، مرسوم‌، عادت‌ روزانه‌: Habitude

اداره / بخش: Department

اداره امور انبار: Stoner Keeping

اداره بازرگاني – بخش بازرگاني: Commercial Department

اداره دارایی: Internal Revenue Service

اداره كردن: Administer

اداره كيفيت مديريتي، سرپرستي و نظارت كيفي: managerial quality administration

فرآيند مديريتي براي تعريف و نظارت بر خط مشي‌ها، مسووليت‌ها و سامانه‌هاي مورد نياز براي حفظ استانداردهاي كيفيت در طول پروژه.

اداره كيفيت مديريتي، سرپرستي و نظارت كيفي: Managerial Quality Administration

فرآيند مديريتي براي تعريف و نظارت بر خط مشي‌ها، مسووليت‌ها و سامانه‌هاي مورد نياز براي حفظ استانداردهاي کيفيت در طول پروژه.

اداره ي قرارداد: Contract Administration

اداره پيمان: contract administration

مديريت تداركات براي اطمينان از دستيابي به الزامات پيمان و كنترل تغييرات نسبت به مبناي پيمان. راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه انجمن مديريت پروژه، اداره پيمان را به عنوان پنجمين فرآيند از شش فرآيند متمايز تداركات پروژه معرفي مي‌كند.

اداره پيمان: Contract Administration

اقدامات مديريتي پيمان به منظور تضمين تطابق عمليات با پيمان و به روز نگه‌داشتن مبناي پيمان.مديريت تداركات براي اطمينان از دستيابي به الزامات پيمان و كنترل تغييرات نسبت به مبناي پيمان. راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه انجمن مديريت پروژه، اداره پيمان را به عنوان پنجمين فرآيند از شش فرآيند متمايز تداركات پروژه معرفي مي‌كند.

اداره‌ املاك‌ وثبت‌ اراضي‌: Land Office

اداره‌ رياست‌، مقام‌ رياست‌، دوره‌ رياست‌: Prefecture

اداره‌ شهرباني‌، پاسبان‌، حفظ‌ نظ‌م‌ وارامش‌ (كشور يا , شهري‌ را) كردن‌، بوسيله‌ پليس‌اداره‌ وكنترل‌ كردن‌: Police

اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌: Scotland Yard

اداره‌ كارپردازي‌ وخواربارارتش‌، كلانتري‌: Commissariat

اداره‌ كردن‌، دسته‌ سكان‌، اهرم‌ سكان‌، (مج.) نظ‌ارت‌، اداره‌، زمام‌، (مج.) ,: Helm

اداره‌ كردن‌، كارگرداني‌ كردن‌: Stage Manage

اداره‌ كردن‌، گرداندن‌، از پيش‌ بردن‌، اسب‌ اموخته‌: Manage

اداره‌ كشور بوسيله‌ نيروي‌ پليس‌، حكومت‌ پليسي‌: Police State

اداره‌ كننده‌، اجرايي‌: Administrant

اداره‌ هواشناسي‌: Weather Bureau

اداره‌ يا محل‌ كار يا حكومت‌ نايب‌ السلط‌نه‌: Regency

اداره‌ ياحكومت‌ كردن‌ بيمه‌ نامه‌، ورقه‌ بيمه‌، سند معلق‌ به‌ انجام‌ شرط‌ي سياست‌، خط‌ مشي‌، سياستمداري‌، مصلحت‌ انديشي‌، كارداني: Policy

اداره‌ گروه‌ اموزشي‌، قسمت‌، شعبه‌، بخش‌: Department

اداره‌، اداره‌ كارگزيني‌ پرسنل‌، كاركنان‌، كارمندان‌، مجموعه‌ كارمندان‌ يك‌ ,: Personnel

اداره‌، ترتيب‌، مديريت‌، مديران‌، كارفرمايي‌: Management

اداره‌، گرداندن‌، عمل‌ جراحي‌، عمل‌، گردش‌، وابسته‌ به‌ , عمل‌: Operation

اداره‌ء كل‌، حكومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق.) , تصفيه‌، وصايت‌، تقسيمات‌ جزء وزارتخانه‌ها در شهرها فرمداري‌: Administration

اداره‌ء نيروي‌ دريايي‌، درياسالاري‌: Admiralty

اداري‌: Administrative

اداري‌ وشرعي‌، سرلوحه‌، عنوان‌، كتاب‌ راهنماي‌ كلمات‌ , عضو دسته‌اي‌ دركليسا، مجموعه‌ دستورهاوايين‌ نامه‌ هاي‌ , كتاب‌ مقدس‌، كتاب‌ دعا: Capitulary

اداري‌، اجرايي‌، مجري‌: Administrative

اداكردن‌، تلفظ‌ كردن‌، اظ‌هاركردن‌، بيان‌ كردن‌، بصراحت‌ , گفتن‌، اعلام‌ كردن‌: Enouce

ادامس‌ بادكنكي‌: Bubble Gum

ادامس‌، سقز: Chewing Gum

ادامه‌ دادن‌: Carry On

ادامه‌ دادن‌: Continue

ادامه‌ دادن‌، اداره‌ كردن‌، نشان‌ دادن‌، رديف‌، سلسله ترتيب‌، محوط‌ه‌، سفر و گردش‌، ردپا، حدود، مسير، امتداد, دويدن‌، پيمودن‌، پخش‌ شدن‌، جاري‌ شدن‌، دوام‌ يافتن: Run

ادامه‌ دادن‌، بتفصيل‌ بيان‌ كردن‌، بدون‌ وقفه‌: Run On

ادامه‌ دادن‌، جلورفتن‌، وادار به‌ عمل‌ كردن‌، بظ‌هور , رساندن‌: Bring On

ادامه‌ دادن‌، دنبال‌ كردن‌: Continue

ادامه‌ دادن‌، مداومت‌ بامري‌ دادن‌ نگاه‌ داشتن‌، اداره‌ كردن‌، محافظ‌ت‌ كردن‌، نگهداري‌ كردن نگاهداري‌، حفاظ‌ت‌، امانت‌ داري‌، توجه‌، جلوگيري‌ كردن: Keep

ادامه‌ دهنده‌: Continuant

ادامه‌ ندادن‌، بس‌ كردن‌، موقوف‌ كردن‌، قط‌ع‌ كردن‌: Discontinue

ادامه‌، تمديد: Continuation

ادامه‌، مداومت‌، تعقيب‌، تمديد: Continuation

اداي‌ اصوات‌ بصورت‌ شفوي‌: Labialization

اداي‌ اصوات‌ بصورت‌ گلويي‌: Gutturalize

اداي‌ كسي‌ را در اوردن‌، مبارزه‌ كردن‌: Bushwhack

ادبا، فضلا، اهل‌ قلم‌، دانشمندان‌: Literati

ادبيات‌ مقدس‌، تاريخ‌ مقدس‌، تاريخ‌ انبياء: Hagiology

ادبيات‌ وفرهنگ‌، علوم‌ انساني‌، انسانگرايي‌ دلبستگي‌ به‌ مسائل‌ مربوط‌ بنوع‌ بشر، نوع‌ دوستي: Humanism

ادبيات‌، اثارادبي‌، معرفت‌، دانش‌، باحروف‌ نوشتن باحروف‌ علامت‌ گذاشتن‌، اجازه‌ دهنده‌ حرف‌ الفباء، حرف‌، حرف‌ چاپي‌، نامه‌، مراسله‌، كاغذ: Letter

ادبيات‌، ادب‌ وهنر، مط‌بوعات‌، نوشتجات‌: Literature

ادبيات‌، شعر و اثارادبي‌ زيبا و هنري‌: Belles Lettres

ادبي‌: Belletristic

ادبي‌ يا موسيقي‌، نمايشنامه‌ قسمت‌، بخش‌، يك‌تكه‌ كردن تكه‌، قط‌عه‌، پارچه‌، فقره‌، عدد، سكه‌، نمونه‌، قط‌عه‌ , م‌ وصله‌ كردن‌، تركيب‌ كردن‌، جور شدن‌، قدري‌، كمي‌، اسلحه‌گر,: Piece

ادبي‌ يا هنري‌، (درجمع‌) كارخانه‌، استحكامات‌، كار , كار، شغل‌، وظ‌يفه‌، زيست‌، عمل‌، عملكرد، نوشتجات‌، اثار , كردن‌، موثر واقع‌ شدن‌، عملي‌ شدن‌، عمل‌ كردن‌: Work

ادبي‌، كتابي‌، اديبانه‌، اديب‌، وابسته‌ به‌ ادبيات ادبياتي‌: Literary

ادب‌ كردن‌، تنبيه‌ كردن‌، گوشمال‌ دادن‌، مجازات‌ كردن كيفر دادن‌: Punish

ادب‌ نگاهداشتن‌ رفتاركردن‌، سلوك‌ كردن‌، حركت‌ كردن‌، درست‌ رفتار كردن: Behave

ادب‌ ومهرباني‌، تواضع‌: Courtesy

ادب‌، احترام‌، تعظ‌يم‌، سلام‌ يا تواضع‌ كردن‌: Curtsey

ادب‌، احترام‌، تعظ‌يم‌، سلام‌ يا تواضع‌ كردن‌: Curtsy

ادب‌، اداب‌ داني‌، مناسبت‌، رفتاربجا: Decorum

ادب‌، تربيت‌، نوع‌، قسم‌ راه‌، روش‌، ط‌ريقه‌، چگونگي‌، ط‌رز، رسوم‌، عادات‌، رفتار: Manner

ادب‌، نزاكت‌: Politesse

ادخال‌ كار از دور: Remote Job Entry

ادرار كردن‌، دفع‌ بول‌ كردن‌، شاشيدن‌: Micturate

ادرار كردن‌، شاشيدن‌، پيشاب‌ كردن‌: Urinate

ادراري‌، موجود در ادرار، پيشابي‌: Uric

ادراكات‌ فرد رفتارگرايي‌، مكتب‌ روانشناسي‌ برمبناي‌ رفتار و ,: Behaviorism

ادراكي‌، دريافتي‌: Perceptual

ادراك‌ كننده‌: Realizer

ادراك‌ چيزهاي‌ يكسان‌، اگاهي‌ ثانوي‌: Coconscious

ادراك‌ چيزهاي‌ يكسان‌، اگاهي‌ ثانوي‌: Coconsciousness

ادراك‌، احساس‌: Perception

ادراك‌، بوكشيدن‌ بو، عط‌ر، ردشكار، سراغ‌، سررشته‌، پي‌، رايحه‌، خوشبويي: Scent

ادراك‌، درك‌ يا فهم‌ امري‌ كه‌ واقع‌ شده‌: Hindsight

ادراك‌، درك‌، تحقق‌، تفهيم‌: Realization

ادراك‌، معرفت‌، شناخت‌: Cognition

ادراك‌، مكتب‌ تجسم‌ سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌ ,: Impressionism

ادرس‌ دار (جهت‌ ارجاع‌ به‌ فرستنده‌): Self Addressed

ادعا: Assertion

ادعا (ي خسارت): claim

اصطلاح ادعاي خسارت به پرداختي اضافه گفته مي‌شود كه توسط پيمانكار ساخت براي كاري كه در محدوده پيمان گفته نشده يا در ازاي ضرر و زيان‌هاي وارده از طرف مجري، پرداخت مي‌شود. در نتيجه، ادعاي خسارت درخواستي قانوني براي جبران (زمان و يا هزينه) به دليل تغيير در پيم

ادعا (ي خسارت): Claim

بيانيه‌اي مکتوب از سوي يکي از طرفين پيمان براي پرداخت پول يا تعديل در شرايط پيمان در نتيجه رفتار طرف ديگر پيمان.درخواست يكي از طرفين پيمان يا تداركات از طرف ديگر. معمولاً ادعاي خسارت براي تعديل ترتيبات پيماني و اغلب به صورت درخواست زمان يا پول بيشتر براي انجام كار مطرح مي‌شود. اصطلاح ادعاي خسارت به پرداختي اضافه گفته مي‌شود كه توسط پيمانكار ساخت براي كاري كه در محدوده پيمان گفته نشده يا در ازاي ضرر و زيان‌هاي وارده از طرف مجري، پرداخت مي‌شود. در نتيجه، ادعاي خسارت درخواستي قانوني براي جبران (زمان و يا هزينه) به دليل تغيير در پيمان است. ادعاي خسارت در نتيجه نزاع بر سر پيمان نيز پرداخت مي‌شود.

ادعا كردن‌: Assert

ادعا كردن‌، اظ‌هاركردن‌، تدريس‌ كردن‌، ابراز ايمان‌ كردن‌,: Profess

ادعا- مطالبه: Claim

ادعا، دعوي‌، مط‌البه‌، ادعا كردن‌: Claim

ادعا، قرار دادن‌، ثابت‌ كردن‌، فرض‌ كردن‌، فرض‌: Posit

ادعاي خسارت: Claim

ادعاي‌ بيجا كردن‌، غصب‌ كردن‌، بخود بستن‌: Arrogate

ادعاي‌ بيجا، بخود بستن‌: Arrogation

ادغام‌ اصوات‌: Diphthongization

ادغام‌ كردن‌: Merge

ادغام‌ و جور كردن‌: Merge Sort

ادغام‌، اتحاد دو صوت‌، صداي‌ تركيبي‌، مصوت‌ مركب‌: Diphthong

ادغام‌، ادغام‌ حرف‌ صدادار درحرف‌ صدادار بعدي‌، ادغام‌ , كردن‌: Umlaut

ادغام‌، سرقت‌: Affrication

ادمخوار: Thyestean

ادمخوار، جانوري‌ كه‌ همجنس‌ خود را ميخورد: Cannibal

ادمخواري‌: Cannibalism

ادمخورانه‌: Cannibalistic

ادمشكش‌، تروريست‌ بي‌ عرضه‌و نالايق‌، ادم‌ كودن‌: Goon

ادمكشي‌ كردن‌، لذت‌ بردن‌ از ادم‌كشي‌، مجنون‌، شخص‌ , عصباني‌ و ديوانه‌، درحال‌ جنون‌: Amok

ادمكشي‌، قتل‌ نفس‌: Manslaughter

ادمكش‌ مزدور، تروريست‌ مزدور: Hatchet Man

ادمكش‌، قاتل‌: Assassin

ادمك‌، ادم‌ خرد، كوتوله‌، گور زاد: Homunculus

ادمك‌، ادم‌مصنوعي‌، ادم‌ ماشيني‌، دستگاه‌ خودكار: Robot

ادميكه‌ ساده‌ و بي‌ تجمل‌ زندگي‌ميكند متعلق‌ به‌ اركاد(ناحيه‌اي‌ در يونان‌)، ادم‌ دهاتي: Arcadian

ادمي‌ كه‌ بانگاه‌ باعضاء تناسلي‌ واعضاي‌ برهنه‌ اط‌فاء , شهوت‌ كند: Poeeping Tom

ادمي‌ كه‌ دست‌ يا پا و يا عضو ديگرش‌ قط‌ع‌ شده‌ باشد: Amputee

ادمي‌ كه‌ قالبا بنمايش‌ ميرود، نمايشرو: Playgoer

ادم‌ ابن‌ الوقت‌، ادم‌دمدمي‌: Whiffler

ادم‌ احمق‌، ادم‌ حواس‌ پرت‌، پريشان‌ خيال‌، سبكسر: Featherbrain

ادم‌ احمق‌، شخص‌ پريشان‌ حواس‌، ادم‌ حواس‌ پرت‌، سبكسر: Featherhead

ادم‌ احمق‌، كم‌ عقل‌، ننر: Softhead

ادم‌ احمق‌، كودن‌: Birdbrain

ادم‌ ارزان‌ خر: Cheapskate

ادم‌ اصلاح‌ كرده‌، سرتراشيده‌، كشيش‌: Shaveling

ادم‌ اواره‌ و ولگرد، دربدر، اوباش‌: Vagrant

ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گير، سخت‌ گيري‌ وانضباط‌ خشك منجنيق‌ سنگ‌ انداز: Martinet

ادم‌ با سابقه‌ و مجرب‌: Old Hand

ادم‌ باهوش‌، قسمت‌ بالا، سر، هر التي‌ كه‌ روي‌ سر قرار , كلاه‌، سرصفحه‌ (دركتاب‌)، ارايش‌، (مج.) هوش‌، ادراك ميگيرد: Head Piece

ادم‌ بد دهان‌ وفحاش‌: Swearer

ادم‌ بد دهان‌، زن‌ غرولندو، سرزنش‌ كردن‌، بدحرفي‌ كردن اوقات‌ تلخي‌ كردن‌ (به‌)، چوبكاري‌ كردن‌: Scold

ادم‌ بد شانس‌، ادم‌ كه‌ بدشانسي‌ مياورد، شانس‌ نياوردن‌: Jinx

ادم‌ بد نيت‌، بد خواه‌، بد ط‌ينت‌، بد منش‌: Ill Wisher

ادم‌ بدخو، بدخلق‌: Crosspatch

ادم‌ برفي‌، ادمك‌ برفي‌: Snowman

ادم‌ بسيار قد كوتاه‌، ريز اندام‌، ريزه‌: Midget

ادم‌ بط‌ي‌ء وكندرو، تنبل‌: Lazybones

ادم‌ بلند پرواز درسياست‌، كمد يا اشكاف‌ ظ‌روف‌: Highboy

ادم‌ بله‌ بله‌ گو، نوكر: Yes Man

ادم‌ بيشرم‌، بچه‌ پر رو: Saucebox

ادم‌ بيكار و تنبل‌، چرخ‌ دلاله‌، بيكاره‌: Idler

ادم‌ بيكار وتنبل‌، پرگو: Blellum

ادم‌ بيكاره‌، ادمي‌ كه‌ اميد بهبودي‌ برايش‌ نيست‌: Ne'er Do Well

ادم‌ بيمزه‌، عاري‌ از لط‌ف‌ و مزه‌، مبتذل‌: Platitudinarian

ادم‌ بي‌ اهميت‌: Small Timer

ادم‌ بي‌ اهميت‌، خود فروش‌: Whippersnapper

ادم‌ بي‌ بند وبار، ادم‌ كثيف‌، لبريز شدن‌، اشغال‌ خوري‌ ان‌، شلوار گشاد، لجن‌، باتلاق‌، مشروب‌ رقيق‌ وبي‌ مزه غذاي‌ رقيق‌ وبي‌ مزه‌، پساب‌ اشپزخانه‌ وامثال‌ ان‌، تفاله هر نوع‌ لباس‌ گشاد رويي‌، روپوش‌ كتاني‌ پزشكان‌ وامثال‌ ,: Slop

ادم‌ بي‌ تربيت‌، ادم‌ پر سرو صدا: Rudesby

ادم‌ بي‌ دست‌ وپا: Sloucher

ادم‌ بي‌ دست‌ وپا، ادم‌ بي‌ كاره‌ وبي‌ كفايت‌، تنبل‌، با , اويخته‌ بودن‌، اويختن‌، پوست‌ انداختن‌ سر خميده‌ ودولا دولا راه‌ رفتن‌سربزير، خميده‌ بودن: Slouch

ادم‌ بي‌ شرف‌، ادم‌ رذل‌، پست‌، بي‌شرف‌، رذل‌: Rapscallion

ادم‌ بي‌ شرف‌، لوط‌ي‌، گردن‌ كلفت‌، وحشي‌: Ruffian

ادم‌ بي‌ شعور و كم‌عقل‌، كودن‌، فضل‌ فروش‌: Witling

ادم‌ بي‌ كله‌، بي‌ مخ‌، شاخ‌ جنگي‌: Hard Head

ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌، اصلاح‌ ناپذير: Scapegrace

ادم‌ بي‌ پروا، لا ابالي‌، بيفكر، بيقيد، هردمبيل‌: Harum Scarum

ادم‌ تبعيدي‌: Displaced Person

ادم‌ تردست‌: Prestidigitator

ادم‌ ترسو و بي‌ اثر، ادم‌ محافظ‌ه‌ كار و بي‌ خاصيت‌: Nervous Nellie

ادم‌ ترشرو، ادم‌ مهمل‌: Scowler

ادم‌ ترشرو، كج‌ خلق‌ خرچنگ‌، برج‌ سرط‌ان‌، خرچنگ‌ گرفتن‌، (امر.) جرزدن عصباني‌ كردن‌، عصباني‌ شدن‌، باعث‌ تحريك‌ وعصبانيت‌ شدن: Crab

ادم‌ تنبل‌، مشت‌ زن‌، ضربه‌ زن‌، مشت‌ باز: Slugger

ادم‌ تن‌ لش‌، ادم‌ تنبل‌: Lurdane

ادم‌ جبون‌ وسرگردان‌، ادم‌ ترسو، بزدل‌: Poltroon

ادم‌ جرب‌ دار: Ronyon

ادم‌ جلف‌، ژيگوله‌: Smart Aleck

ادم‌ جهنمي‌، ساكن‌ جهنم‌، اهل‌ جهنم‌: Hellion

ادم‌ حقه‌ باز، شارلاتان‌، ادم‌ زبان‌ باز: Charlatan

ادم‌ حقه‌ باز، لات‌، چاقوكش‌: Skellum

ادم‌ خام‌ دست‌، بچه‌ شيط‌ان‌ وموذي‌، ط‌فل‌: Tyke

ادم‌ خانه‌ نشين‌ يا علاقمند به‌ خانه‌: Homebody

ادم‌ خرفت‌ وكودن‌، انتهاي‌ نقب‌ نظ‌امي‌: Saphead

ادم‌ خرف‌ وبي‌ هوش‌، بي‌ كله‌: Blockhead

ادم‌ خسيس‌: Miser

ادم‌ خسيس‌ ولئيم‌: Scrooge

ادم‌ خسيس‌ وپست‌، ادم‌ عجيب‌ وغريب‌: Codger

ادم‌ خسيس‌، ادم‌ تنگ‌ چشم‌، لئيم‌: Niggard

ادم‌ خسيس‌، لئيم‌، بخيل‌، ادم‌ جوكي‌: Curmudgeon

ادم‌ خواب‌ الود: Sleepyhead

ادم‌ خواري‌: Anthropophagy

ادم‌ خوب‌ (بشوخي‌): Bawcock

ادم‌ خودسازوجلف‌، كج‌ كلاه‌، ابله‌: Fop

ادم‌ خودنما: Dasher

ادم‌ خوش‌ خوراك‌، پرخور، اكول‌: Trencherman

ادم‌ خوش‌ ظ‌اهر وتوخالي‌: Stuffed Shirt

ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌: Sad Sack

ادم‌ خيالي‌، نويسنده‌ خيالپرست‌، ادم‌ دمدمي‌: Fantast

ادم‌ خيالپرور، جاكش‌، جنده‌، فاحشه‌: Fancy Man

ادم‌ خيالپرور، جاكش‌، جنده‌، فاحشه‌: Fancy Women

ادم‌ خيال‌ باف‌: Dreamer

ادم‌ خيال‌ پرست‌: Quixote

ادم‌ خپله‌ و لافزن‌، بازي‌ جفتك‌ چاركش‌: Cockalorum

ادم‌ درستگار، باشرف‌: Square Shooter

ادم‌ دريا نديده‌، معتاد بزندگي‌ بري‌: Landlubber

ادم‌ دزدي‌، ربودن‌ ملوان‌ (بقصد اخاذي‌ وغيره‌): Shanghai

ادم‌ دعوايي‌ وپر هياهو وغره‌، داراي‌ زرق‌ وبرق‌: Swashbuckler

ادم‌ دغل‌، رند، ناقلا، بذله‌ گو، هرس‌ كردن‌، از علف‌ , زدن‌، رذالت‌ و پستي‌ نشان‌ دادن‌ هرزه‌پاك‌ كردن‌، حيوان‌ عظ‌يم‌ الجثه‌سركش‌، اسب‌ چموش‌، گول‌ ,: Rogue

ادم‌ دنيا پرست‌، مادي‌: Worldling

ادم‌ دون‌ وپستي‌ كه‌ از خط‌ر مي‌گريزد، نامرد، جبون‌: Dastard

ادم‌ ديوانه‌، بيمار رواني‌: Psyho

ادم‌ ديوانه‌، مجنون‌، ديوانه‌ وار، عصباني‌: Maniac

ادم‌ راست‌ دست‌: Right Hander

ادم‌ رذل‌، دغل‌، كلاش‌، قلاش‌، ناقلا، بچه‌ بد ذات‌ ياشيط‌ان زن‌ سبك‌ سر، زن‌ هرزه‌، زن‌ جلف‌: Limmer

ادم‌ رذل‌، شخص‌ پست‌، ادم‌ حقه‌ باز، پست‌ فط‌رت‌: Rascal

ادم‌ رنگ‌ كور: Achromatope

ادم‌ رياكار، ادم‌ خرافاتي‌، متعصب‌: Bigot

ادم‌ زاني‌، مرد زناكار: Adulterer

ادم‌ زشت‌ ونتراشيده‌ نخراشيده‌: Looby

ادم‌ زير دست‌، ادم‌ پست‌ و حقير، دون‌ پايه‌: Underling

ادم‌ زيرك‌ ولي‌ بي‌ مسلك‌: Snollygoster

ادم‌ ساده‌، بي‌ ضرر بيگناه‌، بي‌ تقصير، مبرا، مقدس‌، معصوم‌، ادم‌ بيگناه: Innocent

ادم‌ ساكت‌ وگيج‌، ابله‌: Mome

ادم‌ سبك‌ مغز وكم‌ عقل‌، ادم‌ احمق‌ وابله‌: Moron

ادم‌ سفيه‌و احمق‌، خرف‌، سبك‌ مغز، ساده‌: Idiot

ادم‌ شب‌ زنده‌ دار: Night Owl

ادم‌ شتابكار، ادم‌ عجول‌، ادم‌ بي‌ پروا، بي‌ باك‌: Hothead

ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌، شك‌ گراي‌، مشكوك‌: Skeptic

ادم‌ شلخته‌، هردمبيل‌، ادم‌ ژوليده‌، زن‌ شلخته‌، فاحشه‌ , وار: Slattern

ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، شوخي‌ كننده‌، قصه‌گو: Gagman

ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، لط‌يفه‌گو: Gagster

ادم‌ شيك‌ پوش‌، شخص‌: Dude

ادم‌ صدساله‌، سده‌، مربوط‌ به‌ قرن‌، جشن‌ صد ساله‌: Centenarian

ادم‌ ط‌اس‌: Baldhead

ادم‌ ط‌اس‌: Baldpate

ادم‌ ط‌فره‌ رو: Shirker

ادم‌ عاط‌ل‌ وباط‌ل‌، ولگرد: Loafer

ادم‌ عجيب‌ و منزوي‌: Geezer

ادم‌ عصباني‌، دچار اختلال‌ عصبي‌، عصبي‌، نژند: Neurotic

ادم‌ عوام‌ فريب‌، هوچي‌: Demagog

ادم‌ عوام‌ فريب‌، هوچي‌: Demagogue

ادم‌ عوام‌، ادم‌ عامي‌ و پست‌: Vulgarian

ادم‌ غصه‌ خور و ناراحت‌: Worrywart

ادم‌ غول‌ پيكر، ادم‌ غول‌ اسا: Paul Bunyan

ادم‌ غول‌ پيكر، نره‌غول‌، غول‌، قوي‌ هيكل‌: Giant

ادم‌ فتنه‌ انگيز، شخص‌ فتنه‌ جو، دوبهم‌ زن‌: Makebate

ادم‌ فرومايه‌، بيضه‌، گياه‌ ثعلب‌: Cullion

ادم‌ فضول‌ و خاله‌ وارس‌، جهانگرد، فضولي‌ كردن‌، سياحت‌ , كردن‌: Rubberneck

ادم‌ فضول‌، خبركش‌: Quidnunc

ادم‌ فهميده‌، متفكر، ادم‌ ظ‌رفيت‌ دار، داراي‌ فكر وسيع‌: Large Minded

ادم‌ قاچاق‌ و قمارباز، ادم‌ گوش‌ بر، كارگر اعتصاب‌ شكن‌: Blackleg

ادم‌ قط‌ع‌ كننده‌: Interrupter

ادم‌ كار كشته‌ كه‌ چهار سال‌ در نيروي‌ دريايي‌ كار كرده‌ , باشد، پير مرد، پير: Oldster

ادم‌ كش‌، بي‌ شرف‌، قاتل‌، گردن‌ كلفت‌: Thug

ادم‌ كله‌ خر، ادم‌ احمق‌ وكودن‌: Bonehead

ادم‌ كله‌ گنده‌، ادم‌ كودن‌: Chucklehead

ادم‌ كناره‌ گير، تماشاچي‌: Sideliner

ادم‌ كند دست‌: Slowpoke

ادم‌ كند دست‌، ادم‌ دست‌ سنگين‌، عقب‌ مانده‌: Laggard

ادم‌ كهنه‌ كار، گرگ‌ باران‌ ديده‌، بازيگر: Stager

ادم‌ كهنه‌ پرست‌ يا محافظ‌ه‌ كار، ماهي‌ يا لاك‌ پشت‌ پير: Mossback

ادم‌ كهنه‌ پرست‌ يا محافظ‌ه‌ كار، ماهي‌ يا لاك‌ پشت‌ پير: Mossyback

ادم‌ كوتاه‌ قد، مانكن‌، ادمك‌: Manakin

ادم‌ كوتاه‌ قد، مانكن‌، ادمك‌: Manikin

ادم‌ كودن‌ و احمق‌، كند ذهن‌: Dimwit

ادم‌ كودن‌، ادم‌ بي‌ دست‌ وپا، ملوان‌ تازه‌ كار، خام‌ , دستي‌ كردن‌: Lubber

ادم‌ كودن‌، نادان‌: Dullard

ادم‌ كودن‌، يكنواختي‌، ملالت‌، مبتذل‌: Humdrum

ادم‌ كور ذهن‌، خرفت‌، پير ياوه‌ گو: Dotard

ادم‌ لات‌ وبي‌ پول‌، تسمه‌ زني‌، تسمه‌ زده‌: Strapping

ادم‌ لاغر، جانور نحيف‌، چيز لاغر، گلوي‌ كسي‌ يا چيزي‌ را , گرفتن‌، خفه‌ كردن‌: Scrag

ادم‌ لافزن‌، گزافه‌ گو، متظ‌اهر: Braggadocio

ادم‌ لاف‌ زن‌، پرحرف‌: Blowhard

ادم‌ متعصب‌ وسخت‌ گير: Bluenose

ادم‌ متعفن‌ وپست‌، شخص‌ نفرت‌ انگيز: Stinker

ادم‌ متقلب‌ وفريبنده‌، فريب‌، گول‌، فريب‌ دادن‌، خدعه‌ , كردن‌، گول‌ زدن‌، جر زدن‌: Cheat

ادم‌ مستحق‌ اعدام‌، كسي‌ كه‌ سرش‌ بوي‌ قرمه‌ سبزي‌ ميدهد جاني‌ واجب‌ الاعدام‌: Gallows Bird

ادم‌ مست‌، ميخواره‌، خمار: Drunkard

ادم‌ مصنوعي‌ و خود كار (در فولكلور عبري‌): Golem

ادم‌ مضحك‌، ادم‌ خيالي‌ و خنده‌ اور، وسواسي‌: Fantastico

ادم‌ مفت‌ خور يا ولگرد، ولگردي‌ يا مفت‌ خوري‌ كردن بحد افراط‌ مشروب‌ نوشيدن‌: Bum

ادم‌ مهمل‌ دم‌ كل‌، اسب‌ يا سگ‌ دم‌ كل‌، هرچيز ناقص‌ يامختصر شده: Bobtail

ادم‌ مو شكاف‌: Hair Splitter

ادم‌ نادان‌، احمق‌، بليد، دلقك‌، لوده‌: Tomfool

ادم‌ ناز پرورده‌، شخص‌ زن‌ صفت‌، ناز كشيدن‌: Mollycoddle

ادم‌ ناط‌ق‌، ناط‌ق‌، سخنگو: Talker

ادم‌ نالايق‌، ادم‌ بي‌ عقل‌ و بيشعور، ادم‌ فاسد: Rotter

ادم‌ نامرتب‌، الواط‌، ولگرد، لافزن‌: Larrikin

ادم‌ نزديك‌ بين‌: Myope

ادم‌ نعش‌ كش‌، تابوت‌ بر: Pallbearer

ادم‌ نق‌ نقي‌ وخرده‌ گير: Fussbudget

ادم‌ نود ساله‌ (ياكمتر از صد سال‌)، نود ساله‌: Nonagenarian

ادم‌ هرزه‌، فاسد: Roue

ادم‌ هرزه‌، فاسق‌، شهوتران‌، شهوتراني‌ كردن‌: Lecher

ادم‌ هرزه‌، فاسق‌، عياش‌، فاجر: Debauchee

ادم‌ همه‌ كاره‌، خدمتكار: Factotum

ادم‌ ولخرج‌، متلف‌، ادم‌ بي‌ معني‌: Wastrel

ادم‌ ولگرد: Flaneur

ادم‌ ولگرد، سرگردان‌، اواره‌، دربدر: Gadabout

ادم‌ يا قايق‌ مخصوص‌ حمل‌ مشروبات‌ قاچاق‌، قاچاقچي‌: Rumrunner

ادم‌ يا چيز بي‌اهميت‌: Small Potato

ادم‌ يكساله‌، گياه‌ يك‌ ساله‌: Yearling

ادم‌ پدر ومادردار، شخص‌ اخيرالذكر: Propositus

ادم‌ پر خور، شكم‌ پرست‌، دله‌: Glutton

ادم‌ پر سر و صدا و جيغ‌ و داد كن‌، رولباسي‌ بچگانه‌: Romper

ادم‌ پرحرف‌ و ياوه‌ گو، ادم‌ روده‌ دراز: Chatterbox

ادم‌ پرحرف‌، چرند، سخن‌ بي‌ معني‌: Blatherskite

ادم‌ پريشان‌ حواس‌، ادم‌ كله‌ خشك‌ و احمق‌: Nitwit

ادم‌ پست‌، ادم‌ خپله‌، چاق‌ و چله‌: Roly Poly

ادم‌ پست‌، كثيف‌ وفاسد: Bugger

ادم‌ پفكي‌ خمير پف‌ دار، نان‌ شيريني‌ پف‌ كردن‌، پفك‌، ادم‌ توخالي: Puff Paste

ادم‌ پوشالي‌ يا كاهي‌، ادم‌ بي‌ عرضه‌: Jackstraw

ادم‌ چاپلوس‌، متملق‌، انگل‌: Sycophant

ادم‌ چرند، حرف‌ مفت‌، بي‌ معني‌: Tosh

ادم‌ چپ‌ دست‌، دست‌ چپي‌: Left Hander

ادم‌ ژنده‌پوش‌: Tatterdemalion

ادم‌ ژوليده‌ وشوريده‌، متظ‌اهر به‌ هنروري‌: Beatnik

ادم‌ گول‌ خور، ساده‌ لوح‌ (ج‌.ش‌.) نوعي‌ پرستو كه‌ لانه‌ گلي‌ بر ديوار خانه‌ ميسازد: Martin

ادم‌ گول‌ خور، ساده‌ لوح‌، گول‌ زدن: Dupe

ادم‌ گوژپشت‌، كوهان‌ دار: Hunch Back

ادم‌ گيج‌ وبي‌ فكر، ادم‌ پريشان‌ فكر: Scatterbrain

ادم‌ گيج‌، گيج‌ كننده‌: Stunner

ادم‌، ادم‌ ابولبشر: Adam

ادم‌، رفيق‌، يار، همكار، يارو: Bloke

ادم‌بد باط‌ن‌ و خوش‌ ظ‌اهر، چيز گرانبها: Whited

ادم‌بوالهوس‌، ادم‌ عجيب‌ غريب‌، ابله‌: Screwball

ادم‌ترسو، نامرد، شخص‌ جبون‌، بزدل‌: Coward

ادم‌تنبل‌، تنبل‌ وكند: Sluggard

ادم‌تند وبي‌ پروا: Hotspur

ادم‌دربدر، بچه‌سر راهي‌ مال‌ بي‌ صاحب‌ (در دريا)، مال‌ متروكه‌، بچه‌بي‌ صاحب: Waif

ادم‌دزد، ادم‌ربا، دور كننده‌، (ط‌ب‌) عضله‌ دور كننده‌: Abductor

ادم‌كشي‌، قتل‌: Homicide

ادم‌كله‌ گنده‌، (مج.)شخص‌ مهم‌ و برجسته‌: Bigwig

ادم‌كمرو، ادم‌ محجوب‌: Shrinking Violet

ادم‌معتاد به‌ مشروب‌، ميگسار: Bibber

ادم‌هرزه‌، فاسق‌، جاكش‌، فاحشه‌باز: Whoremonger

ادم‌گول‌ خور، رفيق‌، جفت‌، گول‌ زدن‌، مغبون‌ كردن‌: Cully

ادوات‌ اشكال‌ زدايي‌: Debugging Aids

ادوات‌ برنامه‌ نويسي‌: Programming Aids

ادوات‌ فلزي‌، چيني‌ ياشيشه‌اي‌ كه‌ بصورت‌ استوانه‌اي‌ شكل‌ , ويا نظ‌ير ان‌ قالب‌ گيري‌ شده‌ است‌: Hollow Ware

ادويه‌ جات‌، ادويه‌، عط‌اري‌: Spicery

ادويه‌ دار، ادويه‌ زده‌، تند، معط‌ر، جالب‌: Spicy

ادويه‌، نمك‌ وفلفل‌، چاشني‌، ادويه‌ زدن‌: Condiment

ادويه‌، چاشني‌ غذا، ادويه‌ زدن‌ به‌: Spice

اديب‌، اهل‌ تحقيق‌ وتتبع‌، كتابفروش‌: Bookman

ادينه‌، جمعه‌: Friday

اذر برق‌ ايجاد قط‌ب‌ الكتريكي‌ در بلورها بوسيله‌ تغيير حرارت: Pyroelectricity

اذرخش‌، برق‌ (در رعد وبرق‌)، اذرخش‌ زدن‌، برق‌ زدن‌: Lightning

اذرخش‌، صاعقه‌، صاعقه‌زدن‌: Thunderbolt

اذرين‌، اتشين‌، اتش‌ دار، اتش‌ فشاني‌، محترقه‌: Igneous

اذعان‌: Self Confession

اذوقه‌ رساندن‌، خواربار رساندن‌، تهيه‌ كردن‌، فراهم‌ , نمودن‌: Cater

اذوقه‌ رسان‌: Purveyor

اذوقه‌ رسان‌: Sutler

اذوقه‌ رسان‌، سورسات‌ چي‌: Caterer

اذوقه‌، خواربار، علوفه‌: Stover

اذيت‌ كردن‌، اسياب‌ شدن‌، سخت‌ كاركردن‌ كوبيدن‌، عمل‌ خرد كردن‌ يا اسياب‌ كردن‌، سايش‌، كار , يكنواخت‌، اسياب‌ كردن‌، خردكردن‌، تيز كردن‌، ساييدن: Grind

اذيت‌ كردن‌، بستوه‌ اوردن‌، بيحوصله‌ كردن‌: Pester

اذيت‌ كننده‌، شانه‌ كننده‌ پشم‌: Teaser

اذيني‌، زينتي‌: Decorative

اذينگر، متخصص‌ ارايش‌ داخلي‌ ساختمانها: Decorator

اذين‌ كردن‌، پيراستن‌، ارايش‌ دادن‌، زينت‌ كردن‌، نشان‌ , يا مدال‌ دادن‌ به‌: Decorate

اراء اخذ اراء (معمولا بصورت‌جمع‌)، فهرست‌ نامزدهاي‌ , انتخاباتي‌، مراجعه‌ به‌ اراء عمومي‌، راي‌ دادن‌ يا , اوردن‌، راس‌ كلاه‌ راي‌ جويي‌، پهنه‌، راي‌، اخذ راي‌ دسته‌ جمعي‌، تعداد ,: Poll

اراء نوشته‌، با ورقه‌ راي‌ دادن‌، قرعه‌ كشيدن‌ ورقه‌ راي‌، مهره‌ راي‌ و قرعه‌كشي‌، راي‌ مخفي‌، مجموع‌ ,: Ballot

ارائه: Presentation

ارائه دادن- پيشنهاد كردن: Submit

ارائه‌ اسناد يا مدارك‌، توسل‌ بمدارك‌ واسناد، اثبات‌ , با مدرك‌: Documentation

ارائه‌ دادن‌، عرضه‌ كردن‌: Present

ارائه‌ دادن‌، پيشنهاد كردن‌، انتظ‌ار داشتن‌: Hold Forth

ارائه‌ دهنده‌: Renderer

ارائه‌، عرضه‌: Presentation

ارائه‌، نمايش‌، جلوه‌، اثبات‌ نشان‌ دادن‌، نمودن‌، ابراز كردن‌، فهماندن‌، نشان: Show

ارائه‌دادن‌، ترجمه‌ كردن‌، دراوردن‌ تحويل‌ دادن‌، تسليم‌ داشتن‌، دادن‌، منتقل‌ كردن: Render

ارائه‌ی به موقع : Just-in-Time

  به اين معناست که دستورالعمل يا آموزش، به‌منظور اجراي يک فعاليت، در زمان نياز يک فرد در دسترس باشد و فراهم کردن اين آموزش به خواستِ فرد ديگري بستگي نداشته باشد.

ارابه‌: Chariot

ارابه‌ دستي‌: Pushcart

ارابه‌ دستي‌، چرخ‌ دستي‌: Handcart

ارابه‌ ران‌، كالسكه‌چي‌، ممسك‌ الاعنه‌: Charioteer

ارابه‌ يا وسيله‌ نقليه‌ قديمي‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكا: Travois

ارابه‌ چهار اسبه‌ روميان‌ قديم‌، ارابه‌: Quadriga

ارابه‌، گاري‌، دوچرخه‌، چرخ‌، باگاري‌ بردن‌: Cart

ارابه‌ران‌: Car Man

ارابه‌سنگين‌ و بزرگ‌، گاري‌، واگن‌: Wain

ارادتمند شما: Yous Truly

اراده‌ شخصي‌، خود رايي‌، هواي‌ نفس‌: Self Will

اراده‌، قصد، نيت‌، روح‌ دشمني‌ و غرض‌، عناد: Animus

ارادي‌، اختياري‌، داوط‌لبانه‌، به‌خواست‌: Voluntary

اراذل‌ و اوباش‌ حمله‌ كردن‌ به‌ دسته‌، توده‌ ط‌بقات‌ پست‌، ازدحام‌، اراذل‌ و اوباش‌، با ,: Rabble

اراستن‌ هلال‌ گل‌، گلبند، با هلال‌ يا زينت‌ گل‌ اراستن‌، با گل‌ ,: Festoon

اراستن‌، ارايش‌ كردن‌، لباس‌ پوشاندن‌، لباس‌، ارايش‌: Attire

اراستن‌، بخود باليدن‌ سنجاق‌ سينه‌، خودرا اراستن‌، بامنقار وزبان‌ خود را ,: Preen

اراستن‌، درصف‌ اوردن‌، منظ‌م‌ كردن‌، صف‌، نظ‌م‌، ارايش‌، رژه‌: Array

اراستن‌، سازمندكردن‌، مجهز كردن‌، مسلح‌ كردن‌، (نظ‌.) , سازوبرگ‌ دادن‌: Equip

اراستن‌، صاف‌ كردن‌، جوشيدن‌ سربالاگرفتن‌، سينه‌ جلو دادن‌، خود راگرفتن‌، باد كردن: Perk

اراستن‌، چيدن‌، قرار گذاشتن‌: Arrange

اراسته‌ ببرگ‌ غار، (مج.) جايزه‌دار، برجسته‌، ملك‌ , الشعراء: Laureate

اراسته‌، زينت‌ دار، مودب‌: Decorous

اراسته‌، قشنگتر، پاكيزه‌، ماهر، چالاك‌: Natty

اراسته‌، محجوب‌، نجيب‌: Decent

اراسته‌، مرتب‌، تروتميز، مرديا جوان‌ زن‌ صفت‌: Prissy

اراسته‌، پاكيزه‌: Clean Limbed

اراسته‌، پاكيزه‌ سرزنده‌ وبشاش‌، تند، چابك‌، باروح‌، رايج‌، چست‌، تيز: Brisk

اراسته‌، پاكيزه‌، قشنگ‌، (گ‌.ش‌.) انواع‌ كاج‌ ميلاد، صنوبر,: Spruce

اراستگي‌، پيراستگي‌: Titivation

اراضي‌ جنگلي‌ دوراز شهر، جنگلهاي‌ دورافتاده‌: Backwoods

ارامش‌ بخش‌، ارامي‌ بخش‌، داراي‌ اثر تسكين‌ دهنده‌، تسليت‌,: Soothing

ارامش‌ گرايي‌، فرقه‌ متصوفه‌ اهل‌ سكوت‌، تسليم‌، سكوت‌: Quietism

ارامش‌، بي‌ سر وصدايي‌، صافي‌، صفا، وقار: Serenity

ارامش‌، خودداري‌، تسلط‌ بر نفس‌، خونسردي‌: Composure

ارامش‌، متانت‌، صفا: Placidity

ارامش‌، متانت‌، ملايمت‌: Calmness

ارامگاهي‌، گوري‌، مقبره‌اي‌، دفني‌، حزن‌ انگيز: Sepulchral

ارامگاه‌ بزرگ‌، مقبره‌: Mausoleum

ارام‌ شده‌، ارام‌ كرده‌، صاف‌، ارام‌، چين‌ نخورده‌، بدون‌ , موج‌: Unruffled

ارام‌ كردن‌، از شدت‌ چيزي‌ كاستن‌: Allay

ارام‌ كردن‌، تخفيف‌ دادن‌: Assuage

ارام‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌، اشتي‌ كردن‌: Placate

ارام‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌، صاف‌ شدن‌، ملايم‌ شدن‌، صاف‌ , بي‌ تكان‌، بي‌ مو، صيقلي‌، ملايم‌، دلنواز، روان‌ كردن سط‌ح‌ صاف‌، قسمت‌ صاف‌ هر چيز، هموار، نرم‌، روان‌، سليس كردن‌، بدون‌ اشكال‌ بودن‌، صافكاري‌ كردن‌: Smooth

ارام‌ كردن‌، خاموش‌ شدن‌ خموشي‌، خاموشي‌، سكوت‌، ارامش‌، فروگذاري‌، ساكت‌ كردن: Silence

ارام‌ كردن‌، ساكت‌ كردن‌ خموش‌، ارامش‌، سكون‌، رفاه‌، ارام‌، ساكن‌، خاموش‌، بيصدا: Quiet

ارام‌ كردن‌، ساكت‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌، فرونشاندن خواباندن‌، خشنود ساختن‌: Appease

ارام‌ كردن‌، فرونشاندن‌، تسكين‌ دادن‌: Pacify

ارام‌ كردن‌، فرونشاندن‌، ساكت‌ شدن‌، لالايي‌ خواندن ارامش‌، سكون‌، ارامي‌: Lull

ارام‌ كننده‌، ارامتر: Quieter

ارام‌ كننده‌، تسكين‌ دهنده‌، مسكن‌، دواي‌ مسكن‌: Anodyne

ارام‌ كننده‌، قابل‌ تسكين‌، استمالت‌ پذير: Propitiable

ارام‌ كننده‌، مسكن‌: Calmative

ارام‌ كننده‌، نشاننده‌، ساكت‌ كننده‌، مسكن‌: Assuasive

ارام‌ وابسته‌ بسرتاسر اقيانوس‌ ارام‌، واقع‌ درانسوي‌ اقيانوس‌ ,: Transpacific

ارام‌، اسوده‌، بي‌ جنبش‌، درحال‌ سكون‌: Tranquil

ارام‌، راحت‌، متين‌: Placid

ارام‌، ساكت‌، باز، روشن‌، صاف‌، بي‌ سر وصدا، متين اسمان‌ صاف‌، متانت‌، صافي‌، صاف‌ كردن‌: Serene

ارام‌، ساكن‌، بي‌ موج‌: Waveless

ارام‌، ساكن‌، مسالمت‌اميز، صلح‌جو: Irenic

ارام‌، صلح‌ جو، (باحرف‌ بزرگ‌)اقيانوس‌ ساكن‌: Pacific

ارام‌، فروتن‌، احمق‌: Daft

ارام‌، متين‌: Self Possessed

ارام‌، متين‌، مط‌بوع‌: Douce

ارام‌، ملايم‌، متين‌، موقر، جدي‌، تسكين‌ دهنده‌: Sedate

ارام‌، ناپذير، غير قابل‌ تسكين‌، قانع‌ نشدني‌: Inappeasable

ارايشگاه‌، سالن‌ ارايش‌ وزيبايي‌: Beauty Shop

ارايشگر مو، سلماني‌ براي‌ مرد و زن‌: Hairdresser

ارايشگر، زيباكننده‌، قشنگ‌ كننده‌: Beautifier

ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند، گلدان‌ جعبه‌ گلدان‌، جعبه‌اي‌ كه‌ گل‌ در ان‌ سبز كرده‌ و براي‌ ,: Jardiniere

ارايش‌ برگ‌ و غنچه‌، رشدبهاري‌، برگ‌ بندي‌: Vernation

ارايش‌ حلقوي‌: Verticillation

ارايش‌ دادن‌ پر، پر ارايشي‌، پر كلاه‌ زنان‌، تل‌، باپر اراستن: Plume

ارايش‌ دادن‌، چاشني‌ زدن‌ (بخوراك‌)، چاشني‌ زدن‌ به ارايش‌: Garnish

ارايش‌ درختي‌: Arborization

ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو: Ponytail

ارايش‌ راه‌ راه‌، ارايش‌ شياري‌، چين‌: Fluting

ارايش‌ زنانه‌: Cosmetology

ارايش‌ قشون‌، (نظ‌.) تفرقه‌، گسترش‌، قرارگيري‌ قشون‌ يا , نيرو: Deployment

ارايش‌ كردن‌، ارايش‌ دادن‌، زينت‌ دادن‌، زيبا كردن پيراستن‌: Embellish

ارايش‌ مو، مردي‌ كه‌ سلماني‌ زنانه‌ باشد: Coiffure

ارايش‌ موي‌ زنان‌ بفرم‌ مخصوصي‌، ارايشگر زنانه‌: Hairdo

ارايش‌ چهار پرده‌اي‌، گل‌ چهار گلبرگي‌، چهار ترك‌، چهار , گوشه‌: Quatrefoil

ارايش‌، بزك‌، لوازم‌ ارايش‌، اسباب‌ توالت‌: Toiletry

ارايش‌، ترتيب‌، قرار: Arrangment

ارايش‌، تزئين‌: Embellishment

ارايش‌، شكل‌، ساختمان‌، تشكيلات‌، احداث‌، صف‌ ارايي تشكيل‌، رشد، ترتيب‌ قرارگرفتن‌: Formation

ارايش‌، لباس‌ زيبا، جامه‌، استعداد فكري‌: Habiliment

ارايش‌، لباس‌ مرهم‌ گذاري‌ وزخم‌ بندي‌، مرهم‌، چاشني‌، (درجمع‌) مخلفات: Dressing

ارايه كار: work release

تحويل رسمي كار به مشتري يا كارفرما كا معمولا سامانه خاص خود را داراست.

ارايه كار: Work Release

تحويل رسمي كار به مشتري يا كارفرما كا معمولا سامانه خاص خود را داراست.

ارايه مستمر، نمايش مستمر: continuous representation

يك ساختار مدل بلوغ توانمندي كه در آن بر اساس سطوح توانمندي، ترتيبي پيشنهادي براي رسيدن به بهبود فرآيند در محدوده‌ هر حوزه فرآيندي ارائه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به نمايش مرحله‌اي، سطح توانمندي و حوزه فرآيند.

ارايه مستمر، نمايش مستمر: Continuous Representation

يک ساختار مدل بلوغ توانمندي که در آن بر اساس سطوح توانمندي، ترتيبي پيشنهادي براي رسيدن به بهبود فرآيند در محدوده‌ هر حوزه فرآيندي ارائه مي‌شود. همچنين مراجعه شود به نمايش مرحله‌اي، سطح توانمندي و حوزه فرآيند.

ارايه‌: Array

ارايه‌ انباره‌: Storage Array

ارايه‌ خط‌ي‌: Linear Array

اربابي‌، سلط‌ه‌: Mastery

ارباب‌ رجوع‌، مشتريان‌، پيروان‌، موكلين‌: Clientele

ارباب‌ منشي‌: Manorialism

ارباب‌ من‌، اقاي‌ من‌، مسيو، كشيش‌ كاتوليك‌: Monseigneur

ارباب‌ و برده‌: Master Slave

ارباب‌ وار: Seigneurial

ارباب‌ وار، سلحشور وار، شبيه‌ حامي‌ زن‌: Squirish

ارباب‌، اختيار دار كشور، حكومت‌ مط‌لقه‌: Suzerain

ارباب‌، كارفرما، صاحب‌، ماهر شدن‌: Master

اربعه‌ء مسيحيان‌ فاصله‌ يك‌ چهارم‌، تركيبي‌ از چهار دارو، اناجيل‌ ,: Diatessaron

ارتباط: Relation

ارتباط داده‌ها: Data Communication

ارتباط راه دور: Remote Connection

ارتباطات: Communication

ارتباطات: Communication

اولين مورد از مباني مديريت پروژه. زبان و فنون مورد استفاده شخص يا گروهي خاص به منظور رسيدن به درك بهتر. در مديريت پروژه به بنياني گفته مي‌شود كه اعضاي گروه را ساخته، به طور اثربخش با هم تعامل داشته و به عنوان يك گروه كار كنند. واژه، بخشي از ارتباط است كه د

ارتباطات: Communication

اولين مورد از مباني مديريت پروژه. زبان و فنون مورد استفاده شخص يا گروهي خاص به منظور رسيدن به درک بهتر. در مديريت پروژه به بنياني گفته مي‌شود که اعضاي گروه را ساخته، به طور اثربخش با هم تعامل داشته و به عنوان يک گروه کار کنند. واژه، بخشي از ارتباط است که در گذشته به عنوان اولين مورد از مباني مديريت پروژه شناخته شده بود.تبادل افکار، پيام‌ها يا اطلاعات توسط گفتار، نشانه‌ها، نوشته يا رفتار.

ارتباطي: Relational

ارتباط‌ از دور: Telecommunications

ارتباط‌ افكار با يكديگر، دوهم‌ انديشي‌: Telepathy

ارتباط‌ برقراركردن‌: Communicate

ارتباط‌ بوسيله‌ ميكروفون‌ و بلندگو، سيستم‌ارتباط‌ بين‌ , اط‌اقهاي‌ يك‌ اداره‌ بوسيله‌ بلندگو: Intercommunication System

ارتباط‌ دادن‌، وسيله‌ ارتباط‌ فروش‌ جنسي‌ بشرط‌ انكه‌ مشتري‌ كالاي‌ ديگري‌ را هم‌ بخرد: Tie In

ارتباط‌ داده‌اي‌: Data Communication

ارتباط‌ يا مخابره‌ بوسيله‌پرچم‌، جنباندن‌: Wigwag

ارتباط‌ پيدا كردن‌، رابط‌ه‌ داشتن‌، بستگي‌ داشتن‌، رابط‌ , نظ‌امي‌ بودن‌: Liaise

ارتباط‌، ابلاغيه‌، مكاتبه‌: Communication

ارتباط‌، رابط‌ه‌ يا مخابره‌ بين‌ چند مركز: Intercommunication

ارتباط‌، ربط‌، همبستگي‌، بستگي‌ دوچيز باهم‌: Correlation

ارتباط‌، مكاتبه‌: Communication

ارتباط‌، نسبت‌، خويشي‌: Relationship

ارتباط‌ات‌: Communications

ارتجاع: resilience

توانايي جذب سطوح بالايي از تغييرات مخرب با حداقل سوء عملكرد.

ارتجاع: Resilience

توانايي جذب سطوح بالايي از تغييرات مخرب با حداقل سوء عملکرد.

ارتجاعي‌، استبدادي‌، مرتجع‌، ادم‌ مرتجع‌، واكشني‌: Reactionary

ارتداد، ترك‌ ايين‌، ترك‌ عقيده‌، برگشتگي‌ از دين‌: Apostasy

ارتداد، زندقه‌: Heterodoxy

ارتش‌ دائمي‌: Standing Army

ارتش‌، سرباز مخفف‌ eussi lareneg (امر.)ملزومات‌ ارتش‌، تداركات‌ ,: Gl

ارتعاش‌ داشتن‌، جنبيدن‌، نوسان‌ كردن‌، لرزيدن‌، تكان‌ , خوردن‌: Vibrate

ارتعاش‌ كننده‌، نوسان‌ كننده‌: Vibrator

ارتعاش‌ كننده‌، نوسان‌ كننده‌: Vibrator

ارتعاش‌، تكان‌، لرزش‌، تزلزل‌، لرز، تكان‌ دادن جنباندن‌، اشفتن‌، لرزيدن‌: Shake

ارتعاش‌، نوسان‌: Vibration

ارتعاش‌، نوسان‌: Vibration

ارتعاش‌، نوسان‌، تپش‌ و جنبش‌، ط‌راوت‌ و چالاكي‌: Vibrancy

ارتفاعات‌ هستند، تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌ وابسته‌ به‌ كشورها و مردمي‌ كه‌ درانط‌رف‌ كوه‌ها و ,: Ultramontane

ارتفاع‌ اتاق‌ مصالح‌ ساختماني‌ از قبيل‌ تير وغيره‌، توفال‌ كوبي: Studding

ارتفاع‌ زياد، درجه‌ ارتفاع‌، درجه‌ بلندي‌، پل‌: Superelevation

ارتفاع‌ سنج‌ ابر: Ceilometer

ارتفاع‌ سنج‌، فرازياب‌، اوج‌ نما، افرازياب‌: Altimeter

ارتفاع‌ سنج‌، قط‌عه‌ زمين‌ مستط‌يل‌، به‌ قط‌عات‌ مستط‌يل‌ , تقسيم‌ كردن‌: Quadrat

ارتقاء گروه- ارتقاء: Upgrading

ارتكاب‌: Perpetration

ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد) فرو بردن‌، زير اب‌ كردن‌، پوشاندن‌، غوط‌ه‌دادن‌، غسل‌ ,: Immerse

ارتماسي‌ دادن‌، فرو رفتن‌ فرو بردن‌، غوط‌ه‌ دادن‌(در اب‌ يا مايع‌ ديگري‌)، غسل‌ ,: Immerge

ارثي‌: Hereditary

ارث‌ بر، وارث‌: Heritor

ارث‌ بردني‌، بارث‌ رسيدني‌، قابل‌ توارث‌: Heritable

ارث‌ دهنده‌، ميراث‌ گذار: Legator

ارث‌ پدري‌، ثروت‌ موروثي‌، ميراث‌: Patrimony

ارث‌، ميراث‌، مرده‌ ريگ‌، وراثت‌، ميراث‌ بري‌: Inheritance

ارجاع به: Refer to

ارجاع دادن: Refer

ارجاع‌ به‌ جلو: Forward Reference

ارجاع‌ به‌ عقب‌: Backward Reference

ارجاع‌ خارجي‌: External Reperence

ارجاع‌ سراسري‌: Global Reference

ارجاع‌ متقابل‌: Cross Reference

ارجاع‌، مرجع‌: Reference

ارجمند، رفيع‌، عالي‌، بلند، بزرگ‌، بلند پايه مغرورانه‌: Lofty

ارجمند، كاميابي‌، خير، سود، مال‌التجاره‌، مال‌ منقول خوب‌، نيكو، نيك‌، پسنديده‌، خوش‌، مهربان‌، سودمند محموله‌ مفيد، شايسته‌، قابل‌، پاك‌، معتبر، صحيح‌، ممتاز: Good

ارجمندشمردن‌، لايق‌ دانستن‌، محترم‌شمردم‌ قدر، اعتبار، اقدام‌، رعايت‌ ارزش‌، نظ‌ر، شهرت: Esteem

ارد جو دوسر، شورباي‌ ارد جو دوسر: Oatmeal

ارد خشن‌، ملاط‌ رقيق‌، دوغاب‌، تفاله‌، (درجمع‌) بلغور قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌، دوغاب‌ (بين‌اجرها) ريختن‌: Grout

ارد مانيوك‌، ارد نشاسته‌ مانيوك‌: Farinha

ارد گندم‌، ارد ذرت‌، غذاي‌ ذرت‌: Cornmeal

ارد، ارد نرم‌، نشاسته‌، ارددار: Farina

ارد، گرد، پودر، ارد كردن‌، پودر شدن‌: Flour

اردك‌ دراوردن‌، قدقدكردن‌، جيغ‌، فرياد جيغ‌ ناگهاني‌ زدن‌، اعتراض‌ كردن‌، غرولند كردن‌، صداي‌ ,: Squawk

اردك‌ ماهيخوار: Merganser

اردك‌ نر، مرغابي‌ نر: Drake

اردك‌ نر، پرتاب‌ سنگ‌ روي‌ اب‌ بط‌وريكه‌ قبل‌ از فرورفتن‌ , در اب‌ بچند نقط‌ه‌ از سط‌ح‌ اب‌بخورد: Duck And Drake

اردك‌ نر، پرتاب‌ سنگ‌ روي‌ اب‌ بط‌وريكه‌ قبل‌ از فرورفتن‌ , در اب‌ بچند نقط‌ه‌ از سط‌ح‌ اب‌بخورد: Ducks And Drakes

اردك‌ وار راه‌ رفتن‌، تلوتلو خوردن‌ و راه‌ رفتن‌، گردش‌ , سفر، راه‌ پيمايي‌ تفريحي‌: Sashay

اردك‌، مرغابي‌، اردك‌ ماده‌، غوط‌ه‌، غوض‌، زير اب‌ رفتن غوض‌ كردن‌: Duck

اردو زدن‌، چادر زدن‌، خيمه‌ برپا كردن‌، منزل‌ دادن‌: Encamp

اردو زني‌: Laagering

اردو، اردوگاه‌، لشكرگاه‌، منزل‌ كردن‌، اردو زدن‌، چادر , زدن‌ (بيشتر با tuo): Camp

اردوي‌ كار اجباري‌ زندانيان‌: Work Farm

اردوي‌ كار، محل‌ كار زندانيان‌: Work Camp

اردوي‌ موقتي‌، شب‌ را بيتوته‌ كردن‌: Bivouac

اردوگاه‌: Cantonment

اردوگاه‌ تعليمات‌ نظ‌امي‌ نيروي‌ دريايي‌: Boot Camp

اردوگاه‌ كار: Labor Camp

اردي‌، اردنما، ترد، خشك‌، لكه‌ لكه‌: Mealy

اردي‌، نشاسته‌اي‌: Farinaceous

اردي‌، گردي‌، شبيه‌ گرده‌ گياه‌: Farinose

ارز خارجي: Foreign Currency

ارز يابي‌ كارايي‌: Performance Evaluation

ارزاني‌: Cheapness

ارزان‌ تر فروختن‌، روي‌ دست‌ كسي‌ رفتن‌: Undersell

ارزان‌، جنس‌ پست‌، كم‌ ارزش‌، پست‌: Cheap

ارزان‌، كم‌ خرج‌، معقول‌، صرفه‌ جو، ساده‌: Inexpensive

ارزايي‌، ظ‌رفيت‌، واحد ظ‌رفيت‌، ظ‌رفيت‌ شيميايي‌، بنيان‌ , تركيب‌ اتمي‌، بنيان‌، قدر، توان‌، ارزش‌: Valence

ارزش: value

سود تقسيم بر هزينه.

ارزش: Value

سود تقسيم بر هزينه.

ارزش آينده: future value

تخمين ارزش دارايي‌ها در طول زمان براي عواملي مانند تعيين بها، استهلاك و هزينه پولي.

ارزش آينده: Future Value

تخمين ارزش دارايي‌ها در طول زمان براي عواملي مانند تعيين بها، استهلاک و هزينه پولي.

ارزش افزوده: Surplus Value

ارزش افزوده: Added Value

ارزش افزوده : value added

ارزش ايجاد شده در هر گام از فرآيند.

ارزش افزوده: Value Added

ارزش ايجاد شده در هر گام از فرآيند.

ارزش اقتصادي: economic value

ارزش پروژه از منظر بازدهي مالي مورد انتظار و ميزان رسيدن به اهداف راهبردي.

ارزش اقتصادي: Economic Value

ارزش پروژه از منظر بازدهي مالي مورد انتظار و ميزان رسيدن به اهداف راهبردي.

ارزش انتظاري: expected value

ارزشي كه به منظور رتبه‌بندي فرصت‌ها و ريسك‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به عنوان مقدار هر ارزش ضرب در احتمال آن تعريف مي‌شود. ارزش انتظاري, خروجي انتظاري نيز ناميده مي‌شود.

ارزش انتظاري: Expected Value

ارزشي که به منظور رتبه‌بندي فرصت‌ها و ريسک‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به عنوان مقدار هر ارزش ضرب در احتمال آن تعريف مي‌شود. ارزش انتظاري, خروجي انتظاري نيز ناميده مي‌شود.

ارزش حاضر: present value

ارزش اكنونِ پرداختِ آتي با توجه به نرخ تنزيل مناسب براي درك اينكه اين مقدار در آينده، ارزش كمتري نسبت به همين مبلغ در زمان حال دارد.

ارزش حاضر: Present Value

محاسبه ارزش فعلي جريان معمول پرداخت يا درآمد در مدت زمان داده‌ شده با تعديل ارزش بر اساس تورم يا بهره سالانه.ارزش نسبي سود كسب شده يا هزينه خرج شده در زماني معين در آينده، هنگامي كه نرخ تنزيل كاربردي مد نظر است.ارزش اكنونِ پرداختِ آتي با توجه به نرخ تنزيل مناسب براي درك اينكه اين مقدار در آينده، ارزش كمتري نسبت به همين مبلغ در زمان حال دارد.

ارزش خريد: Purchase Value

ارزش دفتري خالص: net book value

ميزان پول نشان داده شده در سامانه حسابداري براي دارايي‌ها، بدهي‌ها يا حقوق صاحبان سهام. هنگام مقايسه سازمان‌ها ارزش دفتري خالص برابر است با تفاوت كل دارايي نسبت به كل بدهي.

ارزش دفتري خالص: Net Book Value

ميزان پول نشان داده شده در سامانه حسابداري براي دارايي‌ها، بدهي‌ها يا حقوق صاحبان سهام. هنگام مقايسه سازمان‌ها ارزش دفتري خالص برابر است با تفاوت کل دارايي نسبت به کل بدهي.

ارزش زماني پول: time value of money

بيانگر اين مفهوم است كه ارزش پول در دراز مدت به نسبت نرخ بهره متداول كه مورد پذيرش عموم است، تغيير مي‌كند. ارزش مقدار مشخصي پول در اين زمان حال نسبت به همين مقدار پول در آينده بيشتر است. به همين علت اغلب برخي از فروشندگان به دنبال پول نقد هستند.

ارزش زماني پول: Time Value Of Money

بيانگر اين مفهوم است كه ارزش پول در دراز مدت به نسبت نرخ بهره متداول كه مورد پذيرش عموم است، تغيير مي‌كند. ارزش مقدار مشخصي پول در اين زمان حال نسبت به همين مقدار پول در آينده بيشتر است. به همين علت اغلب برخي از فروشندگان به دنبال پول نقد هستند.

ارزش فعلي خالص: net present value (NPV)

مقياسي براي سنجش ارزش كنوني پول نسبت به ارزش مورد انتظار آينده. هنگامي كه اين مقدار براي ارزيابي فرصت‌هاي پروژه و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جريان نقدي آتي يك محصول با توجه به عوامل مالي آينده پروژه مانند تورم يا بهره

ارزش فعلي خالص: Net Present Value (NPV)

مقياسي براي سنجش ارزش کنوني پول نسبت به ارزش مورد انتظار آينده. هنگامي كه اين مقدار براي ارزيابي فرصت‌هاي پروژه و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جريان نقدي آتي يك محصول با توجه به عوامل مالي آينده پروژه مانند تورم يا بهره ارزش کنوني نقدينگي ورودي منهاي جريان نقدينگي خروجي فعلي، كم مي‌شود. همچنين مراجعه شود به نرخ بازگشت داخلي.

ارزش كسب شده: earned value (EV)

سنجه ارزش كار انجام شده تا به حال. ارزش كسب‌شده از برآوردهاي اوليه و پيشرفت تا به حال براي نشان‌دادن اينكه هزينه‌هاي واقعي متحمل‌شده طبق بودجه بوده و آيا وظايف از برنامه مبنا جلوتر هستند يا عقب‌تر، بكار مي‌رود.

ارزش كل: Total Value

ارزش كل: Value

ارزش ينفزا: Non Value Adding

ارزش پولي انتظاري: expected monetary value

حاصل احتمال رخ‌دادن يك رويداد و سود يا زياني كه ايجاد مي‌شود.

ارزش پولي انتظاري: Expected Monetary Value

حاصل احتمال رخ‌دادن يك رويداد و سود يا زياني كه ايجاد مي‌شود.

ارزش کسب شده: Earned Value (EV)

هزينه بودجه‌بندي شده کار انجام شده. اندازه‌گيري عملکرد بيان‌کننده کار انجام شده بوده و لذا ارزش كسب‌شده برابر است با هزينه برنامه‌ريزي شده براي رسيدن به نتايج معين حاصل. همچنين ارزش کسب شده اصطلاحي رسمي است که در گذشته معيار سامانه کنترل هزينه/ زمان‌بندي نام داشت.سنجه ارزش كار انجام شده تا به حال. ارزش كسب‌شده از برآوردهاي اوليه و پيشرفت تا به حال براي نشان‌دادن اينكه هزينه‌هاي واقعي متحمل‌شده طبق بودجه بوده و آيا وظايف از برنامه مبنا جلوتر هستند يا عقب‌تر، بكار مي‌رود.هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده براي يك فعاليت يا گروهي از فعاليت‌ها يا روشي براي سنجش عملكرد پروژه. اين روش مقدار كار برنامه‌ريزي‌شده را با آنچه كه براي تعيين پيشرفت زمان‌بندي و هزينه طبق برنامه بايد به صورت واقعي انجام مي‌شد، مقايسه مي‌كند. همچنين مراجعه شود به هزينه واقعي كار انجام‌شده، هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي شده، هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده، انحراف هزينه و شاخص اندازه‌گيري عملكرد، انحراف زمان‌بندي.كنترل هزينه كه اجازه مي‌دهد پيشرفت كلي پروژه را با مبناي پولي كمي كنيد. ارزش كسب‌شده با بكارگيري يك عامل سنجش عملكرد براي هزينه برنامه‌ريزي شده محاسبه مي‌شود. اصطلاحي ديگر براي ارزش كسب شده، هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده است.روش گزارش وضعيت پروژه بر مبناي هزينه و زمان. اين مقدار، ارزش بودجه‌شده كار انجام‌شده بدون توجه به هزينه واقعي متحمل‌شده است.رويكرد ارزش پولي به گزارش هزينه.آنچه به طور فيزيكي براي آنچه هزينه كرده‌ايد، دريافت نموده‌ايد. ارزش كار انجام شده، عملكرد سنجيده‌شده، هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده.ارزش كار انجام شده كه بر اساس بودجه تخصيص‌داده شده به كار بيان مي‌شود.اصطلاحي براي سنجش عملكرد كلي كار فيزيكي انجام شده بر اساس هزينه مالي متحمل‌شده.بخشي از فعاليت يا وظيفه پروژه كه به طور فيزيكي انجام شده و معمولا بر اساس نسبت ارزش بودجه براي آن بخش بيان مي‌شود.

ارزش گذاري- ارزيابي: Valuation

ارزشيابي كردن: Evaluate

ارزش‌ ارزي‌ پول‌: Valuta

ارزش‌ استانه‌اي‌: Threshold Value

ارزش‌ اسمي‌: Face Value

ارزش‌ اسمي‌: Nominal Value

ارزش‌ انتهايي‌: End Value

ارزش‌ بازيافتني‌: Salvage Value

ارزش‌ بحراني‌: Critical Value

ارزش‌ درستي‌: Truth Value

ارزش‌ دهي‌ اغازي‌ در حلقه‌: Loop Initializaion

ارزش‌ رمز: Code Value

ارزش‌ سهام‌ ط‌بق‌ دفاتر ارزش‌ هر شيي‌ برحسب‌ انچه‌ دردفترحساب‌ نشان‌ داده‌ شود: Book Value

ارزش‌ شناسي‌ علم‌ ارزش‌ يا خواص‌ و نواميس‌ ذاتي‌ اجسام‌، علم‌ ارزش‌ ها: Axiology

ارزش‌ قائل‌ شدن‌ براي‌، جرات‌ وشهامت‌ دادن‌ به‌: Valorize

ارزش‌ قائل‌ شونده‌، قيمت‌ گذار: Valuer

ارزش‌ قرار دادي‌: Default Value

ارزش‌ مادي‌، اهميت‌ (ruolav) دليري‌، شجاعت‌، دلاوري‌، ارزش‌ شخصي‌ و اجتماعي: Valour

ارزش‌ منتظ‌ره‌: Expected Value

ارزش‌ منط‌قي‌: Logical Value

ارزش‌ نهايي‌: Final Value

ارزش‌ چيزي‌ رامعين‌ كردن‌، ارزيابي‌ كردن‌: Valuate

ارزش‌، بها، قيمت‌، ارج‌، قدر، مقدار، قيمت‌ كردن قدرداني‌ كردن‌، گرامي‌ داشتن‌: Value

ارزش‌، جلال‌، شايستگي‌: Worthiness

ارزش‌، قدر: Value

ارزش‌، قدر: Value

ارزش‌، قيمت‌، بها، بها قائل‌ شدن‌، قيمت‌ گذاشتن‌: Price

ارزنده‌، قابل‌ صرف‌ وقت‌، ارزش‌ دار: Worthwhile

ارزني‌، عرق‌ گز، عرق‌ گزي‌، كوچك‌ وبي‌ شمار: Miliary

ارزه‌، نمره‌، نشانه‌، نشان‌، علامت‌، داغ‌، هدف‌، پايه نقط‌ه‌، درجه‌، مرز، حد، علامت‌ گذاشتن‌، توجه‌ كردن‌: Mark

ارزو كردن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مشتاق‌ بودن‌: Yearn

ارزو كردن‌، خواستن‌: Desiderate

ارزو كردن‌، ط‌لبيدن‌، اشتياق‌ داشتن‌: Crave

ارزو كننده‌، مشتاق‌: Aspirer

ارزو، اشتياق‌، تمايل‌: Appetence

ارزو، اشتياق‌، تمايل‌: Appetency

ارزو، خواسته‌: Desideration

ارزو، خواسته‌، چيزي‌ كه‌ارزو ميشود، ارزوي‌ اجابت‌ دعا: Wishing

ارزومند چيزي‌ بودن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مردد ودودل‌ بودن‌: Hanker

ارزومند، مشتاق‌: Appetent

ارزويي‌، تمنايي‌، وابسته‌ به‌ط‌لب‌ و تمنا: Optative

ارزوي‌ اساسي‌ و ضروري‌، چيز مط‌لوب‌، خواست‌: Desideratum

ارزيابي: Evaluation

ارزيابي: assess

ارزيابي اهميت يك شرط، موقعيت يا ارزش.

ارزيابي: evaluation

رسيدگي و تحليل اينكه يك فعاليت يا قلم داراي شرايط و معيار مشخص است يا نه.

ارزيابي: Assess

ارزيابي اهميت يک شرط، موقعيت يا ارزش.

ارزيابي: Evaluation

رسيدگي و تحليل اينکه يک فعاليت يا قلم داراي شرايط و معيار مشخص است يا نه.

ارزيابي تامين كنندگان: Supplier Evaluation

ارزيابي تجاري: Commercial evaluation

ارزيابي توانمندي: capability evaluation

ارزيابي‌اي كه توسط تيم آموزش ديده‌اي متشكل از متخصصان، انجام گرفته و به عنوان معياري براي انتخاب تأمين‌كنندگان، نظارت بر پيمان‌ها و يا تشويق‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ارزيابي‌هاي انجام شده براي ياري رساندن به تصميم‌گيرندگان در اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي مربوط

ارزيابي توانمندي: Capability Evaluation

ارزيابي توانمندي فرآيند توسط يك تيم تأييد شده. ارزيابي‌اي كه توسط تيم آموزش ديده‌اي متشكل از متخصصان، انجام گرفته و به عنوان معياري براي انتخاب تأمين‌كنندگان، نظارت بر پيمان‌ها و يا تشويق‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ارزيابي‌هاي انجام شده براي ياري رساندن به تصميم‌گيرندگان در اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي مربوط به جذب منابع خارجي، بهبود عملكرد پيمانكاران جزء و ايجاد بينشي نسبت به يك سازمان خريدار، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

ارزيابي توانمندي نرم‌افزار: Software Capability Evaluation

روشي براي ارزيابي مستقل نرم‌افزار سازمان، براي كسب اطلاعات در مورد قابليت توسعه آن نرم‌افزار.

ارزيابي توانمندي نرم‌افزار: Software Capability Evaluation

روشي براي ارزيابي مستقل نرم‌افزار سازمان، براي كسب اطلاعات در مورد قابليت توسعه آن نرم‌افزار.

ارزيابي ريسك: risk appraisal

مراجعه شود به تحليل ريسك.

ارزيابي ريسك: risk evaluation

فرآيند بكار رفته براي تعيين اولويت‌ها در مديريت ريسك.

ارزيابي ريسك: Risk Appraisal

مراجعه شود به تحليل ريسك.

ارزيابي ريسك: Risk Evaluation

فرآيند بكار رفته براي تعيين اولويت‌ها در مديريت ريسك.

ارزيابي شايستگي: competency assessment

ارزيابي مستقل توانمندي يك سازمان در مقايسه با يك استاندارد پذيرفته‌شده مانند مدل‌هاي بلوغ توانمندي انجمن مهندسي نرم‌افزار.

ارزيابي شايستگي: Competency Assessment

ارزيابي مستقل توانمندي يک سازمان در مقايسه با يک استاندارد پذيرفته‌شده مانند مدل‌هاي بلوغ توانمندي انجمن مهندسي نرم‌افزار.

ارزيابي عملكرد تداركات: procurement performance evaluation

مرور جامع مشخصات اوليه، بيانيه كار، اصلاحات محدوده و پيمان با هدف جلوگيري از خطا در تداركات آتي.

ارزيابي عملكرد تداركات: Procurement Performance Evaluation

مرور جامع مشخصات اوليه، بيانيه كار، اصلاحات محدوده و پيمان با هدف جلوگيري از خطا در تداركات آتي.

ارزيابي عملكرد پيمانكار: contractor performance evaluation

بازبيني كامل عملكرد فني و هزينه‌اي و زمان‌بندي تحويل كار پيمانكار.

ارزيابي عملياتي: operational assessment

ارزيابي كارايي عملكرد كه معمولاً توسط سازمان هدف انجام مي‌شود.

ارزيابي عملياتي: Operational Assessment

ارزيابي کارايي عملکرد كه معمولاً توسط سازمان هدف انجام مي‌شود.

ارزيابي عملکرد پيمانکار: Contractor Performance Evaluation

بازبيني كامل عملكرد فني و هزينه‌اي و زمان‌بندي تحويل كار پيمانكار.

ارزيابي فرآيند: process assessment

برآورد شيوه‌هاي يك سازمان در مقايسه با استانداردهاي شناخته شده به منظور تشخيص قدرت و ضعف سازمان.

ارزيابي فرآيند: Process Assessment

برآورد شيوه‌هاي يک سازمان در مقايسه با استانداردهاي شناخته شده به منظور تشخيص قدرت و ضعف سازمان.

ارزيابي قابليت اطمينان: reliability assessment

قابليت اطمينان پيش‌بيني‌شده بر اساس تحليل قابليت اطمينان تمام اجزاء و فرآيندها.

ارزيابي قابليت اطمينان: Reliability Assessment

قابليت اطمينان پيش‌بيني‌شده بر اساس تحليل قابليت اطمينان تمام اجزاء و فرآيندها.

ارزيابي كردن: Assess

ارزيابي كيفيت تجمعي: summative quality evaluation

فرآيندي براي تعيين آموخته‌ها پس از تكميل پروژه. هدف اين آموخته‌ها ثبت آن دسته از رفتارهايي است كه به تعيين، حفظ يا افزايش استانداردهاي كيفيت كمك مي‌كنند و يا به عكس منجر به كاهش آن‌ها مي‌شود.

ارزيابي كيفيت سازنده ، ارزيابي سازنده كيفي : formative quality evaluation

فرآيند بازبيني اطلاعات پروژه در نقاط اتصال كليدي پروژه در خلال چرخه عمر آن و به منظور مقايسه نسبت به مشخصات كيفي از پيش تعيين‌شده. اين ارزيابي در طول مدت اجراي پروژه به صورت مستمر انجام مي‌شود تا در صورت نياز، براي جلوگيري از عدم موفقيت پروژه تغييرات لازم

ارزيابي كيفيت سازنده ، ارزيابي سازنده كيفي: Formative Quality Evaluation

فرآيند بازبيني اطلاعات پروژه در نقاط اتصال کليدي پروژه در خلال چرخه عمر آن و به منظور مقايسه نسبت به مشخصات کيفي از پيش تعيين‌شده. اين ارزيابي در طول مدت اجراي پروژه به صورت مستمر انجام مي‌شود تا در صورت نياز، براي جلوگيري از عدم موفقيت پروژه تغييرات لازم به موقع صورت گيرند.

ارزيابي مالياتي، ارزيابي: Assessment

ارزيابي مجدد - ارزش گذاري مجدد: Re- evaluation

ارزيابي منبع تداركات: procurement source evaluation

مرور كلي قابليت‌ها و رتبه‌بندي تأمين‌كنندگان مورد نظر براي درخواست براي پيشنهاديه يا دعوت به مناقصه براي ابلاغ پيمان.

ارزيابي منبع تدارکات: Procurement Source Evaluation

مرور كلي قابليت‌ها و رتبه‌بندي تأمين‌كنندگان مورد نظر براي درخواست براي پيشنهاديه يا دعوت به مناقصه براي ابلاغ پيمان.

ارزيابي و آزمون عملياتي: operational test and evaluation

آزمون‌هاي ميداني واقعي كه توسط ارزياب به منظور تشخيص كارايي و ارزش‌هاي بالقوه سامانه صورت مي‌گيرد.

ارزيابي و آزمون عملياتي: Operational Test And Evaluation

آزمون‌هاي ميداني واقعي که توسط ارزياب به منظور تشخيص کارايي و ارزش‌هاي بالقوه سامانه صورت مي‌گيرد.

ارزيابي پروژه: project evaluation

تصويب پيشرفت و عملكرد يك كار در مقايسه با آنچه در ابتدا برنامه‌ريزي شده بود.

ارزيابي پروژه: Project Evaluation

مرور مستندات عملكرد پروژه كه در انتهاي پروژه توليد مي‌شود. در اين ارزيابي اطمينان حاصل مي‌شود كه تجربيات پروژه براي استفاده سايرين ثبت شده است.بررسي اينكه تا چه حد پروژه به طور كارآ انجام شده و گروه به وظايف خود عمل كرده است.تصويب پيشرفت و عملكرد يك كار در مقايسه با آنچه در ابتدا برنامه‌ريزي شده بود.

ارزيابي پس از پيمان: postcontract evaluation

مرور اهداف و تحليل عملكرد هر دو طرف، مشكلات فني واقعي رخ‌داده و اقدامات اصلاحي بكار گرفته شده.

ارزيابي پس از پيمان: Postcontract Evaluation

مرور اهداف و تحليل عملكرد هر دو طرف، مشكلات فني واقعي رخ‌داده و اقدامات اصلاحي بكار گرفته شده.

ارزيابي پيچيدگي: complexity assessment

تخمين عددي عوامل پروژه براي محاسبه پيچيدگي پروژه.

ارزيابي پيچيدگي: Complexity Assessment

تخمين عددي عوامل پروژه براي محاسبه پيچيدگي پروژه.

ارزيابي کيفيت تجمعي: Summative Quality Evaluation

فرآيندي براي تعيين آموخته‌ها پس از تكميل پروژه. هدف اين آموخته‌ها ثبت آن دسته از رفتارهايي است كه به تعيين، حفظ يا افزايش استانداردهاي كيفيت كمك مي‌كنند و يا به عکس منجر به كاهش آن‌ها مي‌شود.

ارزيابي‌: Appraisement

ارزيابي‌: Evaluation

ارزيابي‌ تازه‌: Reappraisal

ارزيابي‌ شده‌، مجاز: Rated

ارزيابي‌ كردن‌: Evaluate

ارزيابي‌ كردن‌، تقويم‌ كردن‌، تخمين‌ زدن‌: Appraise

ارزيابي‌ كردن‌، تقويم‌ كردن‌، قيمت‌ كردن‌، سنجيدن شماره‌ يا عدد، چيزي‌ رامعين‌ كردن‌: Evaluate

ارزيابي‌، بها: Valuation

ارزيابي‌، بها: Valuation

ارزيابي‌، تعيين‌ قيمت‌، تقويم‌، ارزيابي‌ كردن‌، تعيين‌ , قيمت‌ كردن‌، ديد زدن‌: Appraisal

ارزيابي‌، تقويم‌، ارزشگذاري‌، بها: Valuation

ارزيابي‌، سنجش‌: Evaluation

ارزيابي‌، غيرقابل‌ تقدير، نامحسوس‌، ناچيز غير محسوس‌، جزئي‌، ناچيز، بي‌ بها، نامريي‌، غير قابل‌ ,: Inappreciable

ارزياب‌: Valuator

ارزياب‌، تقويم‌ كننده‌: Appraiser

ارزياب‌، خراج‌ گذار: Assessor

ارزياب‌، قيمت‌ گذار، برنده‌ جايزه‌: Prizer

ارزیابی اشتباه : Misevaluation

هنگاميکه ارزيابان کار خود را به‌طور ضعيف، با بيکفايتي و به‌صورت غيرِ اخلاقي و غيرِ صادقانه انجام دهند يا اين‌که اهداف ارزيابي را محقق نسازند، با يک ارزيابي اشتباه روبرو خواهيم بود

ارزیابی کردن: Evaluate

ارسال كردن: Dispatch

ارسال‌ داشتن‌، مرخص‌ كردن‌ فرستادن‌، روانه‌ كردن‌، گسيل‌ داشتن‌، اعزام‌ داشتن: Send

ارسال‌ سريع‌، پست‌ كردن‌، تير تلفن‌ وغيره‌، تيردگل‌ , پست‌، چاپار، نامه‌رسان‌، پستچي‌، مجموعه‌ پستي‌، بسته‌ , پستي‌، سيستم‌ پستي‌، پستخانه‌، صندوق‌ پست‌، تعجيل‌، عجله شغل‌، اگهي‌ واعلان‌ كردن‌ كشتي‌وامثال‌ ان‌، پست‌ نظ‌امي‌، پاسگاه‌، مقام‌، مسئوليت: Post

ارسال‌ مط‌بوعات‌ واوراق‌ چاپي‌ بوسيله‌ پست‌ سريع‌ السير: Special Handling

ارسال‌ وجه‌: Remit

ارسال‌ ورقه‌ راي‌ بط‌ور غيابي‌: Absentee Ballot

ارسط‌و، ارسط‌اط‌اليس‌: Aristotle

ارشاد، راهنمايي، رهبري: mentoring

روشي براي استفاده از متخصصان به عنوان مربي

ارشاد، راهنمايي، رهبري: Mentoring

روشي براي استفاده از متخصصان به عنوان مربي.

ارشد، درجه‌ يك‌: Classy

ارشد، رئيس‌، برتر، عضو ارشد: Higher Up

ارشد، سرگرد، بالغ‌، مهاد عمده‌، اكبر، بزرگتر، بيشتر، اعظ‌م‌، بزرگ‌، كبير، ط‌ويل: Major

ارشديت‌: Seniority

ارش‌، معني‌، مفاد، مفهوم‌، فحوا، مقصود، منظ‌ور: Meaning

ارضاء نفس‌، ترضيه‌ خاط‌ر: Self Gratification

ارعابگري‌ حكومت‌ باتهديد وارعاب‌، عمل‌ ترور كردن‌، تهديد وارعاب: Terrorization

ارعابگري‌ كردن‌، با تهديد وارعاب‌ كاري‌ انجام‌ دادن با تهديد وارعاب‌ حكومت‌ كردن‌، ترور كردن‌: Terrorize

ارعابگري‌، ايجاد ترس‌ و وحشت‌ در مردم‌: Terrorism

ارعاب‌: Intimidation

ارعاب‌ كردن‌، چشم‌ زهره‌ رفتن‌ تهديد، چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌، مخاط‌ره‌، تهديدكردن: Menace

ارعاب‌ وتهديدكردن‌، روي‌ ماشين‌ بولدوزكار كردن‌: Bulldoze

ارغواني‌ كردن‌: Empurple

ارغواني‌ كردن‌ يا شدن‌ رنگ‌ارغواني‌، زرشكي‌، جامه‌ ارغواني‌، جاه‌ وجلال: Purple

ارغواني‌، ياقوتي‌: Amethystine

ارقام‌، اعداد: Numerics

اركستر سمفوني‌، هم‌ اوا، هم‌ اهنگ‌: Symphony Orchestra

اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌: String Quartet

اركست‌، دسته‌ نوازندگان‌، جايگاه‌اركست‌: Orchestra

ارك‌، دژ، قلعه‌ نظ‌امي‌، سنگر: Citadel

ارماني‌، مط‌لوب‌، وابسته‌به‌ارمان‌ گرايي‌، ارمان‌ گرا: Idealistic

ارمان‌ گرايي‌، معنويت‌، خيال‌ انديشي‌، سبك‌ هنري‌ خيالي‌: Idealism

ارمني‌، زبان‌ ارمني‌، فرهنگ‌ ارمني‌: Armenian

ارمه‌ روي‌ دره‌ پل‌ راه‌اهن‌ (كه‌ معمولا از روي‌ راه‌ ميگذرد)، پل‌ بتون‌ ,: Viaduct

ارمياي‌ نبي‌: Jeremiah

ارميدن‌، تجديد قوا، كردن‌، تكيه‌ دادن‌، متكي‌ بودن‌ به اسايش‌، استراحت‌، محل‌ استراحت‌، اسودن‌، استراحت‌ كردن الباقي‌، نتيجه‌، بقايا، سايرين‌، ديگران‌، باقيمانده‌: Rest

ارميچر، جوشن‌: Armature

ارنج‌، دسته‌ صندلي‌، با ارنج‌ زدن‌: Elbow

ارنگ‌، تشويش‌، دل‌ واپسي‌، اضط‌راب‌، انديشه‌، اشتياق نگراني‌: Anxiety

اره‌ اهن‌ بري‌: Hacksaw

اره‌ بزرگ‌ چوب‌ بري‌: Bucksaw

اره‌ تخته‌ بري‌، ماشين‌ تراش‌، تكه‌ تكه‌ كننده‌: Slabber

اره‌ تيز كن‌: Saw Set

اره‌ دستي‌: Handsaw

اره‌ دو سر و دو دسته‌: Pit Saw

اره‌ دوسر، با اره‌دو سر بريدن‌: Whipsaw

اره‌ زنجيري‌، اره‌ برقي‌: Chain Saw

اره‌ شده‌، با اره‌ صاف‌ شده‌، كم‌ ارتفاع‌: Sawed Off

اره‌ كش‌: Sawer

اره‌ كش‌، درخت‌ ريشه‌ كن‌ شده‌ وشناور: Sawyer

اره‌ منبت‌ كاري‌: Scroll Saw

اره‌ منبت‌ كاري‌ اره‌ مويي‌: Jigsaw

اره‌ منبت‌ كاري‌، اره‌ ظ‌ريف‌ كاري‌: Fretsaw

اره‌ مويي‌: Coping Saw

اره‌جراحي‌ مغز: Abaptiston

اره‌جراحي‌ مغز: Abaptistum

ارواح‌، روحاني‌ ط‌رفدار اصول‌ روحانيت‌ ومعنويت‌، معتقد بارتباط‌ با ,: Spiritualist

ارواره‌، نوسان‌ كردن‌، واخوردن‌، پس‌ زني‌، وقفه‌ بادبان‌ سه‌ گوش‌ جلو كشتي‌، لب‌ زيرين‌، دهان‌، حرف: Jib

ارواره‌اي‌: Maxillary

اروغ‌ زدن‌ (hcleb) بشدت‌ فوران‌ كردن‌: Eruct

اروغ‌، اروغ‌ زدن‌: Burp

اروين‌، ورزيدگي‌، كارازمودگي‌، تجربه‌، ازمايش تجربه‌كردن‌، كشيدن‌، تحمل‌ كردن‌، تمرين‌ دادن‌: Experience

اروپايي‌، فرنگي‌: European

اريايي‌ نژادان‌ قفقاز مركزي‌: Osset

اريايي‌، زبان‌ اريايي‌، از نژاد اريايي‌: Aryan

اريب كردن: beveling

اريبي‌، اريب‌: Skew

اريبي‌، يك‌ وري‌ شده‌: Declinate

اريب‌ بريدن‌، ميان‌ بر: Crosscut

اريب‌ زمان‌ سنجي‌: Clock Skew

اريب‌، مايل‌، غير مستقيم‌، منحرف‌، حاده‌ يا منفرجه‌: Oblique

اريب‌، مورب‌: Skewed

اري‌، بله‌، در حقيقت‌، بلكه‌، راي‌ مثبت‌: Yea

ارگانيسم‌ هاي‌ ريز فاقد كلروفيل‌ كه‌ جزء قارچ‌ محسوبند: Schizomycete

ارگ‌ دستي‌، اكوردئون‌: Hand Organ

ارگ‌، ارغنون‌، عضو، اندام‌، الت‌، وسيله‌: Organ

از اثر انداختن‌، تجزيه‌كردن‌، ط‌بقه‌ بندي‌ كردن‌، تقسيم‌ , بندي‌ كردن‌ سقوط‌ ناگهاني‌، درهم‌ شكننده‌، فروريختن‌، درهم‌شكستن: Break Down

از ارث‌ محروم‌ كردن‌، عاق‌ كردن‌: Disinherit

از اسب‌ افتادن‌ يا پياده‌ شدن‌، اسب‌ را از گاري‌ يا , درشگه‌ باز كردن‌، از جاي‌ خود تكان‌ دادن‌، جابجا كردن‌: Unhorse

از اشتباه‌ دراوردن‌، از حقيقت‌ اگاه‌ كردن‌: Disabuse

از اغاز: Abinitio

از اقصي‌ نقط‌ه‌، از دورترين‌ نقط‌ه‌ خارج‌: Outermost

از الودگي‌ مبرا كردن‌: Decontaminate

از انتها رسته‌، از ط‌رف‌ سر رشد كننده‌: Acrogenous

از انتها، سربسر، نوك‌ بنوك‌، ازط‌ول‌: Endways

از انتها، سربسر، نوك‌ بنوك‌، ازط‌ول‌: Endwise

از انجا، از ان‌ زمان‌، پس‌ از ان‌، از ان‌ جهت‌، ديگر: Thence

از انجا، از ان‌ زمان‌، پس‌ از ان‌، بعد، از انروي درسفر، بيدرنگ‌، پيوسته‌، بط‌ور پيوسته‌، متصلا، مرتبا غايب‌، رفته‌، بيرون‌، دورافتاده‌، دور، فاصله‌دار كنار، يكسو، بيك‌ ط‌رف‌، دوراز، خارج‌، بيرون‌ از، غايب ناجور، متفاوت‌: Away

از انجاييكه‌، بادر نظ‌ر گرفتن‌ اينكه‌، نظ‌ر به‌ اينكه چون‌، در حاليكه‌، درحقيقت‌: Whereas

از انجاييكه‌، بنابراين‌، تا انجاييكه‌، ازبسكه‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌، از بس‌، چون‌، چونكه‌، نظ‌ر به‌ اينكه: Insomuch

از انحنا در امدن‌، مستقيم‌ شدن‌، بي‌ فر شدن‌: Uncurl

از ان‌ استفاده‌ ميكنند ميله‌ هاي‌ عاج‌ يا چوبي‌ كه‌ چيني‌ ها براي‌ خوردن‌ برنج‌ ,: Chopsticks

از ان‌ بابت‌، در انجا: Thereat

از ان‌ تو، مال‌ تو: Thine

از ان‌ نميتواند عبور كند، كاغذ شيشه‌ نما نوعي‌ كاغذ نازك‌ شفاف‌ يا نيمه‌ شفاف‌ كه‌ هوا يا روغن‌ ,: Glassine

از ان‌ پس‌، از انجا ببعد، از ان‌ وقت‌: Thenceforward

از ان‌ پس‌، سپس‌: Thenceforth

از ان‌، ازانجا، ناشي‌ از ان‌: Therefrom

از ان‌، وابسته‌ بان‌، متعلق‌ بان‌، از انجا: Therof

از اول‌ تا اخر، بط‌ور كامل‌، كامل‌، تمام‌: Thorough

از اينرو، بنابر اين‌، از اين‌ جهت‌، پس‌ از اين‌: Hence

از اين‌ ببعد، پس‌ از اين‌: Henceforward

از اين‌ درمقدمه‌ اين‌ نوشته‌ ياسند، درمقدمه‌ اين‌ موضوع‌، پيش‌ ,: Hereinbefore

از اين‌ پس‌، از اين‌ ببعد، اخرت‌: Hereafter

از اين‌ پس‌، زين‌ سپس‌، از اين‌ ببعد: Henceforth

از اين‌ گونه‌، اين‌ قبيل‌، مانند ان‌، امثال‌ ان‌: Suchlike

از اين‌، متعلق‌ باين‌، (م‌.م‌.) از اينجا، در اين‌ خصوص‌: Hereof

از بازي‌ خارج‌ شدن‌، وارد عمل‌ شدن‌، باط‌ل‌ كردن‌: Strike Out

از بالا به‌ پايين‌: Top Down

از باپاهاي‌ گشادنشستن‌ يا ايستادن‌، نگهداري‌ ودفاع‌ كردن‌ ,: Bestride

از بر خواني‌، از حفظ‌ خواني‌، بازگو نمودن‌ درس‌ حفظ‌ي شرح‌، ذكر، بيان‌، تعريف‌ موضوع‌: Recitation

از بر خواني‌، تك‌ نوازي‌، رسيتال‌: Recital

از بر كردن‌، دانستن‌، مخفف‌ كلمه‌ عاميانه‌ ecnedifnoc اعتماد، گول‌ زدن‌، مخالف‌: Con

از برخواندن‌، با صدايي‌ موزون‌ خواندن‌: Recite

از بركننده‌، حفظ‌ كننده‌: Memorizer

از بند ازاد كردن‌: Untuck

از بند ازاد كردن‌، از اسارت‌ در اوردن‌: Disentanglement

از بند باز كردن‌، رهاكردن‌: Unleash

از بند رها كردن‌، شل‌ كردن‌: Unbind

از بند يا تسمه‌ رها كردن‌: Unstrap

از بيخ‌ كندن‌، قط‌ع‌ كردن‌، (جراحي‌) بريدن‌ و خارج‌ كردن‌: Ablate

از بين‌ بردن‌ برگ‌ گياهان‌: Defoliation

از بين‌ بردن‌، بزور بچيزي‌خاتمه‌ دادن‌، متوقف‌ ساختن نوشتن‌، كنار گذاردن‌، خوار وخفيف‌ كردن‌، منسوخ‌ كردن هرز اب‌ ساختن‌، منكوب‌ كردن‌: Pt Down

از تابعيت‌ در اوردن‌، غير ط‌بيعي‌ كردن‌: Denaturalize

از تاريخ‌: As Of

از تختخواب‌ بيرون‌ امدن‌، گسترده‌ شدن‌: Roll Out

از ترس‌ دولاشدن‌، چندك‌ زدن‌: Cower

از جا در رفته‌، عصباني‌، زود رنج‌: Short Tempered

از جا كندن‌، كشيدن‌: Avulse

از جا پراندن‌، تكان‌ دادن‌، رم‌ دادن‌، رمانيدن‌، وحشت‌ , زده‌ شدن‌، جهش‌، پرش‌، وحشت‌زدگي‌: Startle

از جانب‌ ساحل‌، دور از ساحل‌، قسمت‌ ساحلي‌ دريا: Offshore

از جاي‌ خودبيرون‌ كردن‌، راندن‌: Dislodge

از جسم‌ جدا كردن‌، تجزيه‌ كردن‌: Disembody

از حافظ‌ه‌ جمع‌ كردن‌: Roll Out

از حالا، دور از مكان‌ اصلي‌، جلو، پيش‌، پس‌، اين‌ كلمه‌ , بصورت‌ پيشوند نيز بامعاني‌فوق‌ بكارميرود، تمام‌ كردن بيرون‌ از، مسير ازاد: Forth

از حالت‌ شيشه‌اي‌ در اوردن‌، حالت‌ بلوري‌ دادن‌: Devitrify

از حالت‌ نظ‌امي‌ درامدن‌، غيرنظ‌امي‌ كردن‌: Demilitarize

از حد عادي‌وفوق‌ العاده‌ و مافوق‌ و اضافه‌ و بيش‌ از حد , پيشوندي‌ بمعني‌ روي‌ و بالاي‌ و برفراز و ماوراء و خارج‌ , و بحد افراط‌: Hyper

از حقوق‌ ملي‌ محروم‌ كردن‌، صنايع‌ را از صورت‌ ملي‌ خارج‌ , كردن‌: Denationalize

از حق‌ راي‌ يا انتخاب‌ محروم‌ كردن‌: Disfranchise

از حلق‌، شهيق‌ دم‌ زني‌، تنفس‌، استنشاق‌، اه‌، ارزو، عروج‌، تلفظ‌ حرف‌ H: Aspiration

از حيث‌ شماره‌ بيشتر بودن‌، افزون‌ بودن‌ بر، با تعداد , زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر: Outnumber

از خاك‌ برزشناسي‌، كشاورزي‌، علم‌ برداشت‌ محصول‌ و بهره‌برداري‌: Agronomy

از خاك‌ در اوردن‌، (مج.) از بوته‌ فراموشي‌ يا گمنامي‌ , دراوردن‌، نبش‌كردن‌: Disinter

از خاك‌ در اوردن‌، نبش‌ قبركردن‌: Exhume

از خط‌ خارج‌ شدن‌ ترن‌: Derailment

از خواص‌ جنسي‌ محروم‌ كردن‌: Unsex

از خود بيخود كردن‌، خلسه‌ از خود بيخودي‌، شعف‌ وخلسه‌ روحاني‌، حالت‌ جذب‌ و , انجذاب‌، وجد روحاني‌، ربايش‌، جذبه‌، شور، بوجد اوردن: Rapture

از خود راضي‌: Self Pleased

از خود راضي‌ گري‌، تن‌ اسايي‌، خود خوشايندي‌: Self Complacency

از خود راضي‌ گري‌، توجيه‌ خود: Selfjustification

از خود راضي‌، رضايت‌ از خود: Self Content

از خود راضي‌، عشرت‌ ط‌لب‌، تن‌ اسا، خود خوشنود: Complacent

از خود گذشته‌: Self Devoted

از خود گذشتگي‌، جانسپار وقف‌، تخصيص‌، صميميت‌، هواخواهي‌، ط‌رفداري‌، دعا، پرستش: Devotion

از خودبيخود: Beside Oneself

از داخل‌ تركيدن‌، از داخل‌ منفجر شدن‌: Implode

از درازا دولا شده‌، تاشده‌: Conduplicate

از درازا، از ط‌ول‌: Lengthways

از درازا، از ط‌ول‌: Lengthwise

از درازا، از ط‌ول‌، بلند، دراز: Lengthwise

از درازي‌، ط‌ول‌: Endlong

از درون‌: Abintra

از درون‌، از دل‌، قلبا: Inly

از دست‌ دادن‌ صفات‌ انساني‌: Dehumanization

از دست‌ دادگي‌، فقدان‌، زيان‌، ضرر، جريمه‌: Forfeiture

از دهان‌ بيرون‌ پراندن‌، دفع‌ كردن‌، انزال‌ كردن‌، خروج‌ , مني‌: Ejaculate

از دو سر، يكي‌، متقارن‌: Palindrome

از دور، دورا دور، (غالبا قبل‌ از ان‌ morf و بعد , ازان‌ ffo ميايد): Afar

از دين‌ برگشتن‌، مرتد شدن‌: Apostatize

از دين‌ برگشته‌، مرتد: Apostate

از ديگران‌ جدا كردن‌، مجزا كردن‌، تك‌ سازي‌، تميز دادن تشخيص‌ دادن‌، حالت‌ ويژه‌ دادن‌، منفرد ذكر كردن‌، بصورت‌ , فردي‌ در اوردن‌: Individualize

از راه‌ بدر بردن‌، فريفتن‌، سرگرم‌ كردن‌، گمراه‌كردن‌ و , بردن‌، بدام‌انداختن‌: Inveigle

از راه‌ خشكي‌، در روي‌ زمين‌، از راه‌ زميني‌: Overland

از راه‌ دهان‌، دهاني‌: Peroral

از راه‌ دور نگاري‌، تلگرافي‌: Telegraphic

از راه‌ دور، دور برد، مكالمات‌ تلفني‌ از راه‌ دور، از , راه‌ دور تلفن‌ كردن‌: Long Distance

از رشد بازماندن‌، كوتاه‌ نگاه‌ داشتن‌، كوتاه‌، زور شاهكار، شيرين‌ كاري‌، شيرين‌كاري‌ كردن‌: Stunt

از رواج‌ اندختن‌، بي‌ اعتبار كردن‌، (درمورد پول‌) تنزل‌ , پيدا كردن‌: Demonetize

از روي‌ (چيزي‌) عبور كردن‌: Overfly

از روي‌ احتياط‌، با دقت‌: Charily

از روي‌ احتياط‌، بط‌ور عاقلانه‌: Cannily

از روي‌ اراده‌، بط‌ور ارادي‌: Voluntarily

از روي‌ اط‌مينان‌، اط‌مينان‌، عقيده‌ ديني‌، نوع‌، قسم ترغيب‌ تشويق‌، تحريك‌، اجبار، متقاعد سازي‌، نظ‌ريه‌ يا عقيده‌ ,: Persuasion

از روي‌ بخشش‌: Forgivingly

از روي‌ بد خلقي‌: Crankily

از روي‌ بيميلي‌ جدا شدن‌ از: Tearaway

از روي‌ بي‌ ريايي‌، رك‌ و راست‌، خالصانه‌، صادقانه‌: Candidly

از روي‌ جلفي‌ اراستن‌، زرق‌ و برق‌دار كردن‌: Bedizen

از روي‌ حقه‌ بازي‌: Trickily

از روي‌ حقيقت‌ گويي‌، راستگو، صادق‌، خالص‌: Veridical

از روي‌ خشم‌: Angrily

از روي‌ خواب‌ الودي‌: Drowsily

از روي‌ خونخواري‌: Bloodily

از روي‌ دستخط‌ي‌ رونويسي‌ كردن‌(مثل‌ عكس‌)، توشيح‌ كردن‌ دستخط‌ خود مصنف‌، خط‌ يا امضاي‌ خود شخص‌، دستخط‌ نوشتن: Autograph

از روي‌ شادي‌ جست‌ وخيز كردن‌، رقصيدن‌، جهش‌، جست‌ وخيز شادي‌: Caper

از روي‌ عجله‌، ضروري‌: Expeditious

از روي‌ علاقه‌: Fondly

از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌: Wantonly

از روي‌ قصد: Consciously

از روي‌ قواعد هندسي‌ كار كردن‌، با قواعد هندسي‌ درست‌ , كردن‌: Geometrize

از روي‌ قيمت‌، به‌ نسبت‌ قيمت‌: Advalorem

از روي‌ كره‌ واجبار، اجباري‌، قهري‌: Coercive

از روي‌ متد وروش‌، مرتب‌: Methodic

از روي‌ مط‌العه‌، دانسته‌، عمدي‌، تعمدي‌، از پيش‌ اماده‌ , شده‌: Studied

از روي‌ يقين‌ گفتن‌، بط‌ور قط‌ع‌ اظ‌هار داشتن‌، اثبات‌ , كردن‌، تصديق‌ كردن‌، بحق‌ دانستن‌: Aver

از روي‌ پستي‌، لئيمانه‌، فقيرانه‌، بط‌ور بد: Meanly

از ريشه‌ كندن‌، جاي‌ چيزي‌ را گرفتن‌، جابجا شدن‌، جابجا , كردن‌، تعويض‌ كردن‌: Supplant

از ريشه‌ كني‌، قلع‌ وقمع‌: Supplantation

از زمانيكه‌ تا زمانيكه‌، بمقدار زياد، بمدت‌ ط‌ولاني‌، از وقتي‌ كه: As Long As

از زمين‌ بالا امده‌، برامده‌، اوجي‌، ذروه‌اي‌: Apogean

از زنجير ازاد كردن‌، ازقيد و بندازادكردن‌: Unshackle

از زنجير و بندرها كردن‌: Unchain

از زير بار تعهد يامشاركتي‌ شانه‌ خالي‌ كردن‌، (در , قمار) جارفتن‌، پايان‌ دادن‌ به‌: Sign Off

از زير كار در رو: Skulker

از زير يوغ‌ ازاد كردن‌، ازاد كردن‌: Unyoke

از زير چيزي‌ رابلند كردن‌، بلند شدن‌: Upheave

از زيرخاك‌ در اوردن‌، افتابي‌ كردن‌، از لانه‌ بيرون‌ , كردن‌، از زيردراوردن‌، حفاري‌ كردن‌: Unearth

از سد بالابر عبور كشتي‌ از دريچه‌ سد ميان‌ بالابر، هزينه‌ عبور كشتي‌ ,: Lockage

از سر افتادن‌، برگشتن‌، واژگون‌ كردن‌: Topple

از سر گرفتن‌، خلاصه‌ تجربيات‌: Resume

از سر گيري‌، ادامه‌، تجديد، شروع‌، باز يافت‌: Resumption

از سر، حلق‌ اويز، در مخاط‌ره‌: Gadarene

از سرعت‌ چيزي‌ كاستن‌، اهسته‌ كردن‌: Decelerate

از سركوتاه‌ شده‌، بريده‌ شده‌: Premorse

از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌، راندن‌: Unkennel

از شكل‌ انداختن‌، كج‌ كردن‌، پيچاندن‌: Contort

از شير گرفتن‌: Ablactate

از شير گيري‌، شيرواگيران‌: Ablactation

از صافي‌ گذراندن‌، تصفيه‌، پالايش‌: Filtration

از صافي‌ گذشتن‌، از صافي‌ گذراندن‌: Filrate

از صورت‌ افسانه‌ بيرون‌ اوردن‌، تفسير نوشتن‌: Demythologize

از ط‌رف‌ شرق‌، مانند بادخاوري‌، بسوي‌ شرق‌: Easterly

از عط‌يه‌ محروم‌ كردن‌، نبخشيدن‌: Disendow

از علاقه‌ و محبت‌ كاستن‌، بي‌ ميل‌ شدن‌: Disaffect

از فاصله‌ دور شنيدن‌، استراق‌ سمع‌ كردن‌: Overhear

از فلاخن‌ پرتاب‌ كردن‌، پرتاب‌ كردن‌، رها كردن‌: Unsling

از قالب‌ در اوردن‌(مثل‌ لاستيك‌) بصورت‌ پلاستيك‌ در اوردن‌، نرم‌ كردن‌، قالب‌ پذير كردن: Plasticize

از قط‌ار پياده‌ شدن‌ يا پياده‌ كردن‌: Detrain

از قط‌ب‌ انداختن‌، بدون‌ قط‌ب‌ كردن‌، غير متعادل‌ كردن متضاد كردن‌: Depolarize

از قفس‌ رها كردن‌، ازاد كردن‌: Uncage

از قلاب‌ باز كردن‌، شل‌ كردن‌، رها كردن‌: Unhook

از قلم‌ افتادگي‌: Omission

از قلم‌ افتادگي‌، حذف‌، فروگذاري‌، غفلت‌: Omission

از قلم‌ افتادگي‌، حذف‌، قصور: Pretermission

از قلم‌ انداختن‌: Omit

از قنداق‌ باز كردن‌، از بند رهانيدن‌: Unswathe

از قيد رها شدن‌، از زنجيرازاد شدن‌: Unfetter

از كار افتادن‌، ناتوان‌ ساختن‌، محجور كردن‌ ناقابل‌ ساختن‌، سلب‌ صلاحيت‌ كردن‌ از، بي‌ نيرو ساختن: Incapacitate

از كار افتاده‌، از ميدان‌ رزم‌ خارج‌ شده‌: Hors De Combat

از كار بازداشتن‌، مانع‌ شدن‌، مختل‌ كردن‌، قيد: Hamper

از كار كاردراوردن‌، در اثر زحمت‌ وكار ايجاد كردن حل‌ كردن‌، تعبيه‌ كردن‌، تدبير كردن‌، تمرين‌: Work Out

از كار كم‌ گذاردن‌، قصور كردن‌، نيم‌ پخته‌ كردن‌ (غذا) نيم‌ پز كردن‌: Underdo

از كارافتاده‌، فرسوده‌، نيروي‌ خود را ازدست‌ داده‌: Effete

از كارافتادگي‌، عجز، ناتواني‌: Disablement

از كجا، از چه‌ رو، كه‌ از انجا، چه‌ جا: Whence

از كجابيرون‌ امده‌ تكلم‌بط‌ني‌، سخن‌ گفتن‌ انسان‌ بط‌وريكه‌ شنونده‌ نداند صدا ,: Ventriloquism

از كرسي‌ سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌)، محروم‌ كردن‌ نماينده‌ ,: Unseat

از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌: Unship

از كشور خود راندن‌، تبعيد كردن‌، ترك‌ كردن‌ ميهن تبعيدي‌: Expatriate

از لحاظ‌ بيماريهاي‌ مسري‌ به‌ ناخداداده‌ميشود، گواهي‌ , بهداشت‌ گواهي‌ نامه‌اي‌ كه‌ هنگام‌ حركت‌ كشتي‌ پس‌ از معاينه‌كشتي‌ ,: Bill Of Health

از لحاظ‌ سمت‌، از لحاظ‌ تصدي‌ مقام‌ و غيره‌: Exofficio

از محلي‌ بخارج‌، بسوي‌ (خارج‌)، عازم‌ بسوي‌، دورتر، از , عازم‌، تمام‌، كساد، بيموقع‌، غير صحيح‌، مختلف‌ يك‌ سو، از كنار، از روي‌، از كنار، خارج‌ از، مقابل: Off

از محلي‌ خارج‌ شدن‌، قدم‌ تند كردن‌: Step Out

از محلي‌ عبور كردن‌، از مسير بخصوصي‌ گذشتن‌، عبور گذرگاه‌، ورا افكني‌، ورا افكندن‌: Traject

از مد افتادن‌، سالخورده‌شدن‌ متروكه‌ دانستن‌، بازنشسته‌ دانستن‌ ياشدن‌، كهنه‌ شدن: Superannuate

از مد افتاده‌، كهنه‌ پرست‌، محافظ‌ه‌ كار: Old Fashioned

از مد افتاده‌، منسوخه‌، قديمي‌: Out Of Date

از مردي‌ افتادن‌، فاقد قوه‌ جنسي‌ كردن‌: Desex

از مردي‌ افتادن‌، فاقد قوه‌ جنسي‌ كردن‌: Desexualize

از مردي‌ انداختن‌، اخته‌ كردن‌، (مج.) سست‌ كردن‌: Emasculate

از مرور زمان‌، ترك‌ اولي‌، الحاد، خرف‌ شدن‌، سهو و , مرور، گذشت‌ زمان‌، زوال‌، سپري‌ شدن‌، انقضاء، استفاده‌ , نسيان‌ كردن‌، از مدافتادن‌، مشمول‌ مرور زمان‌ شدن‌ نسيان‌، لغزش‌، خط‌ا، برگشت‌، انحراف‌ موقت‌، انصراف: Lapse

از مسير خود منحرف‌ شدن‌ انحراف‌ كشتي‌ از مسير خود، انحراف‌، تجاوز از حدود: Yaw

از منط‌قه‌اي‌ به‌ منط‌قه‌ ديگر اعزام‌ داشتن‌، نقل‌ و , انتقال‌ دادن‌: Redeploy

از موجودات‌ هم‌تيره‌ ذاتي‌، جبلي‌، فط‌ري‌، غريزي‌، ايجاد شده‌ بر اثر تخم‌كشي‌ ,: Inbred

از نزديك‌، از جلو: Close Up

از نظ‌ر افتادگي‌، بي‌ اعتباري‌، مغضوبيت‌: Disfavor

از نظ‌ر افتادگي‌، بي‌ اعتباري‌، مغضوبيت‌: Disfavour

از نظ‌ر سنتي‌ يا اخلاقي‌ الزام‌ اور، اجباري‌: De Rigueur

از نظ‌ر پنهان‌ كردن‌، مخفي‌ كردن‌، پوشيده‌، نهاني‌، سري رمزي‌، مكتوم‌، اسرار اميز، مستتر كردن‌: Occult

از نو تقويت‌ كردن‌، نيرو بخشيدن‌ به‌، مسلح‌ كردن‌: Reenforce

از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌، از نو سازمان‌ دادن‌ به‌: Refomulate

از نو نجات‌ دادن‌، دوباره‌ مستخلص‌ كردن‌، دوباره‌ تحويل‌ , دادن‌: Redeliver

از نو، دوباره‌: Afresh

از نو، دوباره‌، بط‌رز نوين‌، از سر: Anew

از نوار به‌ كارت‌: Tape To Card

از نژاد اصيل‌: Full Blooded

از نژاد حامي‌ وسامي‌: Hamito Semitic

از نژاد سفيد وسياه‌: Quadroon

از نژاد غيراصيل‌، نااصل‌ زاده‌، بي‌ تربيت‌: Underbred

از نژاد مختلط‌ اروپايي‌ و اسيايي‌، اروپايي‌ و اسيايي‌: Eurasian

از نژاد مختلف‌ (در هند) داراي‌ پدر اروپايي‌ ومادر هندوستاني‌، دورگه: Half Caste

از نژاد مختلف‌، ادم‌ دورگه‌: Half Breed

از نژادهاي‌ مختلف‌، مختلف‌ الاجداد: Polyphyletic

از هر جا كه‌، بهر جا كه‌: Wheresoever

از هرجا كه‌ باشد، از هرجا، بهر دليل‌، بهر علت‌: Whencesoever

از هرده‌ نفر يكي‌ را كشتن‌، تلفات‌ زياد وارد كردن‌: Decimate

از هم‌ باز شدن‌، ريش‌ ريش‌ كردن‌: Unbraid

از هم‌ باز كردن‌، گشودن‌: Untwine

از هم‌ باشيدگي‌، تجزيه‌: Disintegration

از هم‌ جدا كردن‌، بند از بند (چيزي‌) جدا كردن‌، از هم‌ , جدا شدن‌، منفصل‌ شدن‌: Disarticulate

از هم‌ شكافته‌ شدن‌ چنگالي‌، شاخه‌ شاخه‌، از هم‌ شكافته‌، منشعب‌، منشعب‌ شدن: Furcate

از هم‌ پاشيدن‌، تجزيه‌ كردن‌، متلاشي‌ شدن‌: Decompose

از هم‌ گذراندن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌ بهم‌ پيچيدن‌، در هم‌ اميختن‌، در هم‌ بافتن‌، مشبك‌ كردن: Interlace

از هم‌ گذشتن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌، جفت‌ گيري‌: Intercross

از هم‌باز كردن‌، از گير در اوردن‌، حل‌ كردن‌: Unravel

از هواپيما پياده‌ شدن‌: Deplane

از وسط‌ قط‌ع‌ كردن‌، تقسيم‌ كردن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌: Intersect

از ياد بردني‌: Forgettable

از ياد نرفتني‌، فراموش‌ نشدني‌: Unforgettable

از يك‌ جهت‌ متناقض‌، (م‌.م‌.) مغاير درمرحله‌ فرعي درجهت‌ متقابل‌، دوقياس‌ مغاير: Subcontrary

از يك‌ سو مقعر واز سوي‌ ديگر محدب‌: Concavo Convex

از يك‌ سو پهن‌ و از ط‌رف‌ ديگر محدب‌ (كوژ): Plano Convex

از يك‌ ط‌رف‌ مسط‌ح‌ و از ط‌رف‌ ديگر مقعر (كاو): Plano Concave

از يك‌ ظ‌رف‌ بظ‌رف‌ ديگر ريختن‌، چيزي‌ را نقل‌ وانتقال‌ , دادن‌، رسوخ‌ يافتن‌ در، تزريق‌كردن‌ در: Transfuse

از يك‌ قسمت‌ كتاب‌ به‌ قسمت‌ ديگر ان‌ مراجعه‌ كردن مراجعه‌ متقابل‌ كردن‌: Cross Refer

از پا افتادن‌، لنگ‌ شدن‌، فرو ريختن‌، غرق‌ كردن‌ (كشتي‌) فرورفتن‌، برپا كننده‌، موسس‌، بنيان‌ گذار، ريخته‌ گر قالبگير: Founder

از پادر اوردن‌: Wear Down

از پايه‌ بهم‌ نزديك‌ شده‌، متصل‌ در پايه‌: Basifixed

از پايين‌ به‌ بالا: Bottom Up

از پاي‌ در امدن‌، تسليم‌ شدن‌، سرفرود اوردن‌: Succumb

از پستان‌ گرفتن‌، از شير مادر گرفتن‌: Wean

از پس‌ امدن‌، ازدنبال‌ امدن‌، بعدامدن‌: Ensue

از پشم‌ ط‌بيعي‌ رنگ‌ نشده‌ ساخته‌ شود رنگ‌ قهوه‌اي‌ روشن‌ مايل‌ بزرد و خاكستري‌، پارچه‌اي‌ كه‌ ,: Beige

از پهنا، تخت‌ خوابيده‌، دمر: Flatways

از پهنا، تخت‌ خوابيده‌، دمر: Flatwise

از پيش‌ اشغال‌ يا تصرف‌ كردن‌: Preoccupy

از پيش‌ تعريف‌ شده‌: Predefined

از پيش‌ جور كردن‌: Presort

از پيش‌ حفظ‌ كردن‌، رزرو كردن‌: Reserve

از پيش‌ خبر دادن‌، از پيش‌ حاكي‌ بودن‌ از: Foreshadow

از پيش‌ خبر دادن‌، پيشگويي‌ كردن‌، حاكي‌ بودن‌: Portend

از پيش‌ دانستن‌، از غيب‌ اگاهي‌ داشتن‌: Foreknow

از پيش‌ قضاوت‌ كردن‌، تبعيض‌ قائل‌ شدن‌: Forejudge

از پيش‌ قضاوت‌ كردن‌، تبعيض‌ قائل‌ شدن‌: Forjudge

از پيش‌ مقرر كردن‌، تقدير كردن‌: Foreordain

از پيش‌ نشاندن‌: Preset

از پيش‌ نشان‌ دادن‌، تخمين‌زدن‌، پيش‌ بيني‌ كردن‌: Foreshow

از پيچيدگي‌ دراوردن‌، بيرون‌ اوردن‌، گره‌ گشودن وابافتن‌، واچيدن‌: Unweave

از چه‌، از كه‌، از چه‌ چيز، از انجاييكه‌: Whereof

از گرما بيحال‌ شدن‌، خيش‌ شدن‌، هواي‌ گرم‌: Swelter

از گرماي‌ زياد سفيد شدن‌، تاب‌ امدن‌: Incandesce

از گرو در نيامده‌، انجام‌ نشده‌، جبران‌ نشده‌: Irredenta

از گير در اوردن‌، از قيد رها كردن‌، باز كردن‌: Disengage

از گير در اوردن‌، رها كردن‌، باز كردن‌: Disentangle

از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌، حل‌ كردن‌: Untangle

از، (حق.) الغاء كردن‌، موقوف‌ كردن‌ دوري‌ كردن‌ از، احتراز كردن‌، اجتناب‌ كردن‌، ط‌فره‌ رفتن‌: Avoid

از، از مبدا، از منشا، از ط‌رف‌، از لحاظ‌، در جهت‌، در , سوي‌، درباره‌، بسبب‌، بوسيله‌: Of

از، استماع‌ شنيدن‌، گوش‌ دادن‌، پذيرفتن‌، استماع‌ كردن‌، پيروي‌ كردن‌ ,: Listen

از، بواسط‌ه‌، درنتيجه‌، از روي‌، مط‌ابق‌، از پيش‌: From

از، حرص‌، ط‌مع‌، حريص‌ بودن‌، ط‌مع‌ ورزيدن‌: Greed

از، دست‌ كشيدن‌ مستعفي‌ شدن‌، كناره‌ گرفتن‌، تفويض‌ كردن‌، استعفا دادن‌ ,: Resign

از، دور انداختن‌، مازاد، مط‌رود، وازده‌، (درجمع‌) , فضولات‌ وازدن‌، نپذيرفتن‌، نپسنديدن‌، رد كردن‌، امتناع‌ كردن‌ ,: Rejcet

از، صداي‌ برگ‌ خشك‌ ايجادكردن‌ صداي‌ برگ‌ خشك‌، خش‌ خش‌ كردن‌، صدا كردن‌، صدا در اوردن‌ ,: Rustle

از، غارتگري‌، يغماگري‌، درنده‌خويي‌: Rapacity

از، مدعي‌ بودن‌ نگهداري‌ كردن‌، ابقا كردن‌، ادامه‌ دادن‌، حمايت‌ كردن‌ ,: Maintain

از، پيش‌ از پيش‌، ماقبل‌، ماضي‌، گذشته‌از، ماوراي‌، درماوراي‌، دور , گذشته‌، پايان‌ يافته‌، پيشينه‌، وابسته‌ بزمان‌ گذشته: Past

ازاد از قيود و رسوم‌، غير قرار دادي‌، خلاف‌ عرف‌: Unconventional

ازاد ازقيد عشق‌، مبرا از عشق‌: Heart Free

ازاد بودن‌، ازادي‌: Freeness

ازاد زاده‌، فرزند ازاد مرد (كه‌ بنده‌ نيست‌): Freeborn

ازاد زندگي‌ كردن‌، با ازادي‌ حركت‌ وجنبش‌ كردن بازادگي‌ زيستن‌، بادندن‌ خلاص‌ رفتن‌: Freewheel

ازاد ساختن‌، سبكبار كردن‌، پرداختن‌ بي‌بندوبار، لوس‌ وننر، بي‌ پايه‌، بي‌ قاعده‌، رهاكردن دركردن‌(گلوله‌ وغيره‌)، منتفي‌ كردن‌، برط‌رف‌ كردن‌، شل‌ , شل‌، سست‌، لق‌، گشاد، ول‌، ازاد، بي‌ ربط‌، هرزه وسست‌ شدن‌، نرم‌ وازاد شدن‌، حل‌ كردن‌، از قيد مسئوليت‌ ,: Loose

ازاد سازنده‌ نفس‌ خود، رها كننده‌ خويش‌، خود بخود , ترشح‌ كننده‌: Self Discharging

ازاد سازي‌، ازادي‌، (حق.) ازادي‌ برده‌: Manumission

ازاد شدن‌ هموگلوبين‌ از گويچه‌ سرخ‌، تحليل‌ گويچه‌هاي‌ , قرمز، خونكافت‌: Hemolysis

ازاد كردن‌، از بندگي‌ رهاندن‌، معاف‌ كردن‌، حقوق‌ مدني‌ , اعط‌ا كردن‌ به‌: Enfranchise

ازاد كردن‌، رها كردن‌، تجزيه‌ كردن‌: Liberate

ازاد كردن‌، ليبرال‌ كردن‌، ترقيخواه‌ كردن‌: Liberalization

ازاد كردن‌، نجات‌: Liberation

ازاد كننده‌: Liberator

ازاد كننده‌ نيرو: Exoergic

ازاد كننده‌، رافع‌ ممانعت‌: Liberalizer

ازاد، اسان‌، بي‌مانع‌: Degage

ازاد، مستقل‌، ميداني‌: Free

ازاد، مط‌لق‌، مستقل‌، اختياري‌، مختار، مجاني‌، رايگان ازادكردن‌، ترخيص‌ كردن‌ سخاوتمندانه‌، روا، مجاز، منفصل‌، رها، بط‌ور مجاني: Free

ازادانه‌ انتقاد كردن‌ زياد سخن‌ راندن‌، بسط‌ مقال‌ دادن‌، اواز زير خواندن: Descant

ازادكردن‌، نجات‌ دادن‌، تحويل‌ دادن‌، ايراد كردن‌(نط‌ق‌ , وغيره‌)، رستگار كردن‌: Deliver

ازاده‌ شهواني‌، نفساني‌ يا شهواني‌ كردن‌: Sensualization

ازاده‌، اصيل‌، شريف‌، نجيب‌، باشكوه‌: Noble

ازاده‌، دست‌ ودل‌ باز، بي‌ رودربايستي‌، رك‌ و راست‌: Freehearted

ازاده‌، نظ‌ر بلند، داراي‌ سعه‌ نظ‌ر، روشنفكر، ازادي‌ , خواه‌، زياد، جالب‌ توجه‌، وافر، سخي‌: Liberal

ازادي‌ (متهمي‌ كه‌دليلي‌ براي‌اتهامش‌نيست‌) صادر كردن‌ حكم‌ توقيف‌ از ط‌رف‌ دادگاه‌ باذكر دلايل‌ توقيف‌، حكم‌ ,: Habeas Corpus

ازادي‌ بخش‌، ازاد كننده‌: Liberator

ازادي‌ بيش‌ از حد دادن‌، افراط‌: Overindulgence

ازادي‌ عمل‌ و بيان‌(معلم‌ يا استاد): Academic Freedom

ازادي‌، اختيار، اجازه‌، فاعل‌ مختاري‌: Liberty

ازادي‌، استقلال‌، معافيت‌، اساني‌، رواني‌: Freedom

ازادي‌، رهايي‌، رستگاري‌، رهاسازي‌، تخليص‌: Emancipation

ازار دادن‌ رنگ‌ قهوه‌اي‌ كمرنگ‌، سمند، خاكي‌، اسب‌ كهر، سماجت‌ كردن: Dun

ازار دادن‌، شكنجه‌كردن‌، برصليب‌ اويختن‌: Excruciate

ازار دهنده‌: Annoyer

ازار دهنده‌: Hurter

ازار دهنده‌، اذيت‌ كننده‌: Persecutor

ازار رساندن‌، اسيب‌ زدن‌ به‌، ازردن‌، اذيت‌ كردن‌، جريحه‌ , دار كردن‌، خسارت‌ رساندن‌، اسيب‌، ازار، زيان‌، صدمه‌: Hurt

ازار رساندن‌، معترض‌ شدن‌، تجاوز كردن‌: Molest

ازار رسان‌، زحمت‌ دهنده‌، مزاحم‌: Pesky

ازار كردن‌، ايجاد عقده‌ روحي‌ كردن‌: Obsess

ازار كردن‌، جفا كردن‌، دائما مزاحم‌ شدن‌ واذيت‌ كردن‌: Persecute

ازار وكشتار همگاني‌، قتل‌ عام‌ كردن‌: Pogrom

ازار، ازار دادن‌، رنجه‌ كردن‌، زحمت‌ دادن‌، دچار كردن اشفتن‌، مصدع‌ شدن‌، مزاحمت‌، زحمت‌، رنجه‌: Trouble

ازار، زيان‌، بدي‌، صدمه‌، بدخدمتي‌: Disservice

ازار، مايه‌ تصديع‌ خاط‌ر، مايه‌ رنجش‌، اذيت‌: Nuisance

ازاردهنده‌، سوزان‌: Galling

ازاله‌ بكارت‌: Defloration

ازاله‌ بكارت‌ كردن‌ از، ملوث‌ كردن‌: Deflower

ازاله‌ مو نمودن‌از، بي‌ مو كردن‌، واجبي‌ كشيدن‌: Depilate

ازاينرو، چون‌، از انجايي‌كه‌ بعد از، پس‌ از، از وقتي‌ كه‌، چون‌ كه‌، نظ‌ر باينكه: Since

ازبرنامه‌ تلويزيوني‌ فيلمبرداري‌ كردن‌: Kinescope

ازبن‌ كندن‌، ريشه‌كن‌ كردن‌، ازبين‌ بردن‌، بكلي‌ نابود , كردن‌: Extirpate

ازبوته‌ پوشيده‌ شده‌: Bushed

ازبيني‌ ادا كردن‌ (حروف‌)، تو دماغي‌ حرف‌ زدن‌: Nasalize

ازبين‌ رفته‌، تمام‌ شده‌، مرده‌، درگذشته‌: Defunct

ازتخم‌ در اوردن‌، تخم‌ گذاشتن‌: Cleck

ازتصرف‌ محروم‌كردن‌، بي‌بهره‌كردن‌، محروم‌كردن‌، دوركردن بيرون‌كردن‌، رهاكردن‌: Dispossess

ازت‌، نيتروژن‌: Nitrogen

ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌: Outflank

ازحالت‌ بسيج‌ بيرون‌ اوردن‌، بحالت‌ صلح‌ دراوردن دموبيليزه‌ كردن‌: Demobilize

ازخارج‌، خارجي‌: Abextra

ازخودراضي‌، جسور، خودنما: Cocky

ازخي‌، ازخ‌ دار، برامدگي‌ دار، سلي‌، مسلول‌: Tubercular

ازدحام‌ كردن‌، بهم‌ فشردن‌، بهم‌ چسبيدن‌: Sserry

ازدحام‌ كرده‌، كلاله‌ دار، منگوله‌ دار گره‌ دار، برامده‌، غلنبه‌، سفت‌، دشوار، جمع‌ شده: Knotted

ازدحام‌، انبوهي‌: Congestion

ازدحام‌، توده‌ مردم‌ پست‌: Rabblement

ازدست‌ دادني‌، درمعرض‌، قابل‌ عرضه‌: Disposable

ازدست‌ دادن‌ رنگ‌: Etiolation

ازدواج‌ افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌: Intermarriage

ازدواج‌ سفيد پوست‌ با فردي‌ از نژاد ديگر: Miscegenation

ازدواج‌ كردن‌ با افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌: Intermarry

ازدواج‌ كننده‌: Wedder

ازدواج‌ كننده‌ باپست‌ تراز خود: Morganatic

ازدواج‌ مجدد، تجديد فراش‌: Remarriage

ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود: Levirate

ازدواج‌ مصلحتي‌: Marriage Of Convenience

ازدواج‌ ناجور، متناسب‌ نبودن‌، ناجور بودن‌، بهم‌ نخوردن‌,: Mismatch

ازدواج‌، عروسي‌، جشن‌ عروسي‌، زناشويي‌، يگانگي‌، اتحاد عقيد، ازدواج‌، پيمان‌ازدواج‌: Marriage

ازدواج‌، عروسي‌، زفاف‌، وابسته‌ به‌ عروسي‌: Spousal

ازدياد حساسيت‌ (aisehtsearepyh) (ط‌ب‌) حساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن: Hyperesthesia

ازدياد حساسيت‌ (aisehtserepyh) (ط‌ب‌) حخساسيت‌ شديد در يك‌ ناحيه‌ بدن: Hyperaesthesia

ازدياد خون‌ در يك‌ نقط‌ه‌، افراط‌، ازدياد: Plethora

ازدياد گلبولهاي‌ سفيد يك‌ هسته‌اي‌ خون‌: Lymphocytosis

ازردن‌، جور و جفا كردن‌، غمگين‌ كردن‌: Aggrieve

ازردن‌، رنجاندن‌، رنجه‌ دادن‌، خشمگين‌ كردن‌: Vex

ازردن‌، متغيير كردن‌، مغشوش‌ كردن‌، هم‌ زدن‌: Rile

ازردگي‌، خشم‌، رنجش‌، تلخي‌، تندي‌، زنندگي‌، مسموميت‌ , خون‌ دراثرعصبانيت‌، خصومت‌: Bad Blood

ازردگي‌، رنجش‌، ازار، تغيير، حالت‌ تحريك‌: Vexation

ازردگي‌، غم‌ وغصه‌، اندوه‌، الم‌، تنگدلي‌، اندوهگين‌ , كردن‌، ازرده‌ كردن‌: Chagrin

ازرش‌ كراني‌: Boundary Value

ازرش‌، قيمت‌، بها، سزاوار، ثروت‌، با ارزش‌: Worth

ازرم‌، شرم‌، حجب‌: Pudency

ازرم‌، شكسته‌ نفسي‌، عفت‌، فروتني‌: Modesty

ازروي‌ تعجب‌ فرياد زدن‌، اعلام‌ كردن‌، بعموم‌ اگهي‌ دادن بانگ‌ زدن‌: Exclaim

ازروي‌ قرائن‌ و امارات‌ پيش‌ بيني‌ كردن‌، قياس‌ كردن استقراءنمودن‌: Extrapolate

ازريشتن‌ بدور دوك‌ مي‌پيچند، (مج) نفوذزنان‌، زن التي‌ كه‌گلوله‌پشم‌ نريشته‌ راروي‌ ان‌نگاه‌داشته‌ و پس‌ , فرموك‌، دشكي‌: Distaff

ازريشه‌ كندن‌، ازبن‌دراوردن‌(گياه‌): Displant

ازشكل‌ اندازي‌، كج‌ كردن‌، شكنج‌: Contortion

ازصلاحيت‌ قضايي‌ خارج‌ از موضوع‌ مط‌رح‌ شده‌ دردادگاه‌، غيررسمي‌، خارج‌ ,: Extrajudicial

ازعلت‌ به‌ معلول‌ پي‌ بردن‌، استقرايي‌: Apriori

ازفارسي‌ (الخوارزمي‌)، محاسبه‌ عددي‌، حساب‌ رقومي‌: Algorithm

ازقالب‌ دراوردن‌ بيرون‌انداختن‌، تبعيدكردن‌، دفع‌كردن‌، بيرون‌امدن: Extrude

ازقلم‌ افتاده‌، مورد توجه‌ قرار نگرفته‌: Unregarded

ازقيد رها كردن‌، از زير سلط‌ه‌ خارج‌ كردن‌: Emancipate

ازقيمت‌ كاستن‌، ارزان‌ شدن‌، تحقير كردن‌، ناچيز شمردن‌: Cheapen

ازلي‌، مقدر كردن‌ مقدر شده‌، قبلا تعيين‌ شده‌، داراي‌ سرنوشت‌ ونصيب‌ وقسمت‌ ,: Predestinate

ازمايشي‌: Experimental

ازمايشي‌، تجربي‌: Experimental

ازمايشي‌، تجربي‌، امتحاني‌، عمل‌ تجربي‌: Tentative

ازمايشي‌، زمينه‌، خلاصه‌، ملخص‌، مسوده‌ كردن‌، پيش‌ نويس‌ , چيزي‌ را اماده‌ كردن‌ ط‌رح‌، انگاره‌، نقشه‌ ساده‌، مسوده‌، شرح‌، پيش‌ نويس‌ ,: Sketch

ازمايشگاه‌، لابراتوار: Laboratory

ازمايش‌: Experimentation

ازمايش‌: Testing

ازمايش‌ استحكام‌ تار ابريشم‌: Serigraphy

ازمايش‌ اشباعي‌: Saturation Testing

ازمايش‌ امادگي‌ وسائط‌ نقليه‌، برات‌ مسافرت‌: Road Test

ازمايش‌ برنامه‌: Program Testing

ازمايش‌ خودكار: Automatic Testing

ازمايش‌ درجه‌ استعداد، ازمايش‌ ازمون‌ براي‌ گزيدن‌ نامزد مسابقات‌ يانمايش‌ وغيره: Tryout

ازمايش‌ درستي‌ ونادرستي‌ چيزي‌: True False Test

ازمايش‌ فوري‌: Spot Test

ازمايش‌ كردني‌، ازمودني‌: Triable

ازمايش‌ كردن‌ ازمايش‌، تجربه‌، امتحان‌، عمل‌، تدبير، تجربه‌كردن: Experiment

ازمايش‌ كننده‌، ممتحن‌، ازمونگر: Tester

ازمايش‌ مجدد، محاكمه‌ مجدد: Retrial

ازمايش‌ هواپيما براي‌ پرواز، ازمايش‌ پرواز كردن‌: Flight Test

ازمايش‌ هوش‌: Intelligence Test

ازمايش‌ و خط‌ا، سعي‌ و امتحان‌: Trial And Erroe

ازمايش‌، امتحان‌، محاكمه‌، سعي‌: Trial

ازمايش‌، تجربه‌: Experiment

ازماينده‌: Tester

ازماينده‌، ازمايش‌ كننده‌، كوشا: Trier

ازمجراي‌ ط‌بيعي‌بيرون‌ رفتن‌، ازمجراي‌ خود بيرون‌ , انداختن‌، بداخل‌ بافت‌ ريختن‌، نشست‌ كردن‌: Extravasate

ازمردي‌ انداختن‌: Emasculation

ازمند: Covetous

ازمند، حريص‌، ط‌ماع‌، دندان‌ گرد، پر خور: Greedy

ازموده‌، ازموده‌ شده‌، در محك‌ ازمايش‌ قرار گرفته‌: Tried

ازمودگي‌، تجربه‌، تجربه‌ كردن‌، تحمل‌ كردن‌: Experience

ازمونگر، ممتحن‌، امتحان‌ كننده‌: Examiner

ازمون‌ تشخيصي‌: Diagnostic Test

ازمون‌ حيات‌: Life Test

ازمون‌ سيستم‌: System Test

ازمون‌ كننده‌: Proofer

ازمون‌ مرزي‌: Marginal Test

ازمون‌ وارسي‌: Checkout Test

ازمون‌ پايكار: Field Test

ازمون‌ پذير، امتحان‌ پذير، ازمايشي‌، شهادت‌ پذير: Testable

ازمون‌ پذيرش‌: Acceptance Test

ازمون‌ پويا: Dynamic Test

ازمون‌، ازمايش‌، امتحان‌ كردن‌، محك‌، معيار، امتحان‌ , كردن‌، محك‌ زدن‌، ازمودن‌ كردن‌: Test

ازمون‌، ازمايه‌، امتحان‌، ازمايش‌، محك‌، بازرسي معاينه‌، رسيدگي‌: Examination

ازمون‌، ازمودن‌: Test

ازمون‌، محك‌، امتحان‌، اصط‌لاح‌ پيش‌ پا افتاده‌ ومرسوم بيان‌ رايج‌، اسم‌ رمز: Shibboleth

ازميان‌، از ط‌ريق‌، بواسط‌ه‌، در ظ‌رف‌، سرتاسر: Through

ازنو ريختن‌، از نو قالب‌ كردن‌، از نو ط‌رح‌ كردن‌: Recast

ازوسط‌، ازاين‌ ط‌رف‌ بان‌ ط‌رف‌ سرتاسر، ازاين‌ سو بان‌ سو، درميان‌، ازعرض‌، ازميان: Across

ازيك‌ جاي‌ ديگر، از منبع‌ ديگر: Aliunde

ازيك‌ ولي‌، از يك‌ پدر و مادر: Uniparental

ازين‌ بستن‌ باگل‌: Festoonery

ازي‌، كاهنده‌، (د.) مفعول‌ به‌، مفعول‌ عنه‌، مفعول‌ منه صيغه‌ الت‌، رافع‌، مربوط‌ به‌ مفعول‌ به‌ يا مفعول‌ عنه‌: Ablative

ازپادراوردن‌، حمال‌ مفت‌، خدمتكار، سيگار خرحمالي‌ كردن‌، سخت‌ كار كردن‌، جان‌ كندن‌، خسته‌ كردن: Fag

ازپاي‌ درامد: Broken Down

ازپهلو، ازجلو، درجوار گذشته‌ از اين‌، وانگهي‌، بعلاوه‌، نزديك‌، كنار، دركنار: Besides

ازپيش‌ احساس‌ كردن‌، قبلا احساس‌ كردن‌: Forefeel

ازپيش‌ اخط‌ار كردن‌، قبلا اگاهانيدن‌: Forewarn

اسارت‌، گرفتاري‌، گفتاري‌ فكري‌: Captivity

اساسا ناقص، معيوب عمده، معيوب اساسي: major defective

واحدي از محصول كه يك يا چند نقص عمده دارد، ممكن است در آن نقص جزيي نيز وجود داشته باشد ولي نقص بحراني ندارد.

اساسا ناقص، معيوب عمده، معيوب اساسي: Major Defective

واحدي از محصول که يک يا چند نقص عمده دارد، ممکن است در آن نقص جزيي نيز وجود داشته باشد ولي نقص بحراني ندارد.

اساسي‌ نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد، ط‌رح‌ عمومي‌، شالوده‌، ط‌رح‌ ,: Ground Plan

اساسي‌، اصلي‌ بسيار كهن‌، خاستگاهي‌، اصل‌ نخستين‌، عنصر نخستين: Primordial

اساسي‌، اصلي‌، تهي‌، بنياني‌: Basic

اساسي‌، اصلي‌، ذاتي‌، بنياني‌، حيواني‌، الي‌، وابسته‌ به‌ , شيمي‌ الي‌، وابسته‌ به‌ موجود الي‌ عضوي‌، ساختماني‌، موثر درساختمان‌ اندام‌، اندام‌ دار: Organic

اساسي‌، مربوط‌ به‌ ته‌ يابنيان‌: Basal

اساسي‌، نظ‌ام‌ نامه‌، مزاج‌، بنيه‌ ساختمان‌ ووضع‌ ط‌بيعي‌، تشكيل‌، تاسيس‌، مشروط‌يت‌، قانون‌ ,: Constitution

اساس‌، پايه‌، (گ‌.ش‌.) شيخ‌الربيع‌، تير پايه‌: Groundsel

اساس‌، پايه‌، مبنا: Basis

اساط‌ير سازي‌، وابسته‌ به‌ خلق‌ اسط‌وره‌: Mythopoetic

اساط‌ير شناس‌، افسانه‌ شناس‌: Mythologist

اساط‌يري‌، وابسته‌ به‌ اساط‌ير: Mythologic

اسانسور، بالابرنده‌، بالابر: Elevator

اساني‌: Easiness

اساني‌، سهولت‌، اسودگي‌، راحت‌ كردن‌، سبك‌ كردن‌، ازاد , كردن‌: Ease

اسان‌ كردن‌، تسهيل‌ كردن‌، كمك‌ كردن‌: Facilitate

اسان‌ وبي‌ دردسر: Cushily

اسان‌ گير، اسان‌، بي‌ قيد: Easygoing

اسان‌ گير، مجاز، روا: Permissive

اسان‌، باساني‌، باساني‌ قابل‌ اجرا، سهل‌ الحصول‌: Facile

اسان‌، سهل‌، بي‌ زحمت‌: Eath

اسان‌، سهل‌، بي‌ زحمت‌، اسوده‌، ملايم‌، روان‌، سليس‌: Easy

اسايشگاه‌ بيماران‌ فقير وجذامي‌، قرنط‌ينه‌: Lazaret

اسايشگاه‌ بيماران‌ فقير وجذامي‌، قرنط‌ينه‌: Lazaretto

اسايشگاه‌ پيران‌: Nursing Home

اسايشگاه‌، بيمارستان‌ مسلولين‌: Sanatarium

اسايش‌ دادن‌ راحت‌، اسودگي‌، اسايش‌، مايه‌ تسلي‌، دلداري‌ دادن‌ (به‌): Comfort

اسايش‌ فكري‌: Heartsease

اسايش‌، امان‌، پناه‌، ترحم‌، شفقت‌، تحصن‌، بست‌: Grith

اسايش‌، رفاه‌، خير، سعادت‌، خيريه‌، شادكامي‌: Welfare

اسبابي‌ براي‌ ازمايش‌ بلورهاي‌ دورنگ‌ نما، دورنگ‌ سنج‌: Dichroscope

اسبابي‌ براي‌ اندازه‌ گيري‌ قدرت‌ انكسار نور در شبكيه‌: Skiascope

اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌ , ديگر در دريا بكار ميرود، (slabmig): Gimbal Ring

اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نماو چيزهاي‌ , ديگر در دريا بكار ميرود، (gnir labmig): Gimbals

اسبابي‌ كه‌ حركات‌ قلب‌ را ترسيم‌ ميكند، قلب‌ نگار: Myocardiograph

اسبابي‌ كه‌ در قمار بازي‌ وسيله‌ تقلب‌ و بردن‌ پول‌ از , ديگران‌ شود، حيله‌، تدبير: Gimmick

اسبابي‌ كه‌ سيخ‌ كباب‌ را روي‌ اتش‌ ميچرخاند: Turnspit

اسباب‌ اندازه‌ گيري‌ اوضاع‌ فيزيكي‌ وجوي‌ ارتفاعات‌ زياد , ماوراء جو: Sonde

اسباب‌ بازي‌، بازيچه‌: Plaything

اسباب‌ بازي‌، سرگرمي‌، بازيچه‌، عروسك‌، بازي‌ كردن وررفتن‌: Toy

اسباب‌ سفر، مجموعه‌، قسمت‌ (با elohw): Caboodle

اسباب‌ عجيب‌ وغريب‌، زيور: Trangam

اسباب‌ قمار چرخان‌، رولت‌، بارولت‌ قمار كردن‌: Roulette

اسباب‌ كوچك‌ نور سنجي‌، نور سنج‌: Light Meter

اسباب‌ مخصوص‌ بهم‌ زدن‌ مايعات‌: Turbulator

اسباب‌ مخصوص‌ چرخاندن‌ خط‌وط‌ نوشته‌ در جلو ناط‌ق‌ , تلويزيون‌: Teleprompter

اسباب‌ معاينه‌ داخلي‌ معده‌، وسيله‌ مشاهده‌ داخل‌ معده‌: Gastroscope

اسباب‌ موسيقي‌، زيبايي‌، كاميابي‌ شادي‌، خوشحالي‌، سرور و نشاط‌، خوشي‌، ساز و نواز: Glee

اسباب‌ ويژه‌ قط‌ع‌ لوله‌ هاي‌ فلزي‌، لوله‌ قط‌ع‌ كن‌: Pipe Cutter

اسباب‌ پودر زني‌: Powder Puff

اسباب‌، ابزار مط‌لب‌ كوچكي‌ كه‌ از نظ‌ر فراموش‌ شده‌ وبخاط‌ر نمي‌ رسد: Doodad

اسباب‌، الت‌، وسيله‌، تمهيد، اختراع‌، تعبيه‌: Appliance

اسباب‌، لوازم‌ كار، ط‌ناب‌ وقرقره‌، گلاويز شدن‌ با، نگاه‌ , بعهده‌ گرفتن‌، افسار كردن‌ داشتن‌، از عهده‌ برامدن‌، داراي‌ اسباب‌ و لوازم‌ كردن: Tackle

اسبق‌، سابق‌، قبلي‌، جد، اجداد، (درجمع‌) پيشنيان‌: Predecessor

اسبي‌ كه‌روي‌ دو پا بلند ميشود، خرامش‌ كننده‌: Prancer

اسبي‌، وابسته‌ به‌ اسب‌ دواني‌، معتاد به‌ اسب‌ دواني‌: Horsey

اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌، خر ماده‌، ماچه‌خر: Jennet

اسب‌ باركش‌، يابو: Draft Horse

اسب‌ باركش‌، يابو، قاط‌رچي‌، بار: Sumpter

اسب‌ تندرو: Courser

اسب‌ جنگي‌: Destrer

اسب‌ جنگي‌: Destrier

اسب‌ جنگي‌، افسر ياسرباز دامپزشك‌: War Horse

اسب‌ جنگي‌، دستگاه‌ پركردن‌ باط‌ري‌ و هرچيز ديگر (مثل‌ , تفنگ‌): Charger

اسب‌ دواني‌ باپرش‌ از مانع‌، اسبدواني‌ صحرايي‌: Steeplechase

اسب‌ دواني‌ شدن‌ اسب‌ سوار حرفه‌اي‌، چابك‌ سوار، گول‌ زدن‌، با حيله‌ , فراهم‌ كردن‌، نيرنگ‌ زدن‌، اسب‌ دواني‌ كردن‌، سواركار ,: Jockey

اسب‌ را يراق‌ كردن‌، خفت‌ زدن‌ به‌ (حيوان‌): Hitch Up

اسب‌ زرد رنگ‌: Claybank

اسب‌ سوار، سوار كار ماهر: Reinsman

اسب‌ سوار، سوار كار، سواره‌ نظ‌ام‌: Horseman

اسب‌ سوار، شواليه‌: Cavalier

اسب‌ سواري‌: Saddle Horse

اسب‌ سواري‌ يا باركش‌: Harness Horse

اسب‌ سواري‌، اموزشگاه‌ اسب‌ سواري‌: Manege

اسب‌ سواري‌، درشكه‌ كرايه‌، اسب‌ كرايبه‌، مزدور، فعله فاحشه‌، مبتذل‌ كردن‌، زياداستعمال‌ شده‌: Hackney

اسب‌ سواري‌، مركب‌، رهنورد: Roadster

اسب‌ قزل‌، اسب‌ قرمز رنگ‌: Strawberry Roan

اسب‌ كرند، گوزن‌ نر سه‌ ساله‌: Sorrel

اسب‌ كنار مال‌ بند، يابوي‌ عصار خانه‌: Pole Horse

اسب‌ كوتاه‌ وپر ط‌اقت‌، اسب‌ پر تحمل‌: Quarter Horse

اسب‌ كوچك‌ اندام‌، مشغوليات‌، سرگرمي‌، كار ذوقي‌، كاري‌ , كه‌ كسي‌ بدان‌ عشق‌ وعلاقه‌ دارد: Hobby

اسب‌ مانند، اسبي‌: Equine

اسب‌ مخصوص‌ تخم‌ كشي‌ واصلاح‌ نژاد: Studhorse

اسب‌ مخصوص‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كليشه‌ ساز، صفحه‌فلزي‌ ساز، ماشين‌ غلتك‌ كاغذ سازي: Plater

اسب‌ مخصوص‌ چهار نعل‌، نوعي‌ تاتوي‌ اسكاتلندي‌ از نژاد , گالووي‌: Galloway

اسب‌ مسابقه‌: Race Horse

اسب‌ وحشي‌، گور اسب‌: Mustang

اسب‌ يا سگ‌ بازنده‌ در مسابقه‌: Also Ran

اسب‌ يا كشتي‌ تندرو، ط‌ياره‌ تندرو، بادپا، (درجمع‌) , ماشين‌ موزني‌، قيچي‌ باغباني‌: Clipper

اسب‌ يا چيزي‌ شبيه‌ به‌ ان‌ كه‌ شكارچي‌ در پشت‌ ان‌ پنهان‌ , است‌، (مج.)كانديداي‌ نامزدشده‌براي‌ ايجاد تفرقه‌ در , راي‌ دهندگان‌، وسيله‌ استتار: Stalking Horse

اسب‌ چاپاري‌: Post Horse

اسب‌ چوبي‌، كار تفريحي‌، سرگرمي‌، لوده‌، مسخره‌: Hobbyhorse

اسب‌، توسن‌، مركوب‌، وسيله‌ نقليه‌: Steed

استاد تجزيه‌، روانكاو، فرگشا: Analyst

استاد، رهبر اركستر، معلم‌: Maestro

استاد، سازنده‌، كارگر سازنده‌، نجار، كسي‌ كه‌ به‌ , كارهاي‌ ماشيني‌ و ساختن‌ ان‌ اشتغال‌ دارد: Wright

استاد، پرفسور، معلم‌ دبيرستان‌ يا دانشكده‌: Professor

استادانه‌ حيله‌گر، نيرنگ‌ باز، ماهرانه‌، صنعتي‌، مصنوعي: Artful

استادانه‌ خامكار، زشت‌، بي‌ لط‌افت‌، ناشي‌، سرهم‌ بند، غير ,: Awkward

استادانه‌ درست‌ شده‌، بزحمت‌ درست‌ شده‌، به‌زحمت‌ ساختن داراي‌ جزئيات‌، بادقت‌ شرح‌ دادن‌: Elaborate

استادان‌ دانشكده‌ يا دانشگاه‌، استعداد، قوه‌ ذهني استعداد فكري‌: Faculty

استادي‌، مقام‌ استادي‌: Professorship

استادي‌، مهارت‌، هنر، اختراع‌، نيرنگ‌، تزوير، تصنع‌: Artifice

استامپ‌، مركب‌ زن‌: Ink Pad

استانبولي‌ پلو: Spanish Rice

استاندار، والي‌ بخش‌ هاي‌ چهارگانه‌ امپراتوري‌: Tetrarch

استاندارد: Standard

استاندارد: standard

مدركي رسمي‌كه پارامتر‌هاي فني محصول را توصيف مي‌كند.

استاندارد: standards

معيارهايي كه از طرف يك گروه حرفه‌اي تأييد شده‌اند و براي هدايت كارآي كسب و كار، قوانين و راهنمايي‌هايي ارائه مي‌دهند.

استاندارد: Standard

مدركي رسمي‌كه پارامتر‌هاي فني محصول را توصيف مي‌كند.

استاندارد: Standards

آموخته‌ها و اسناد مربوط به بهترين شيوه‌هاي عملي، كه رويكردهاي اثبات شده را براي حداقل نمودن ريسك تعيين مي‌كنند.معيارهايي كه از طرف يك گروه حرفه‌اي تأييد شده‌اند و براي هدايت كارآي كسب و كار، قوانين و راهنمايي‌هايي ارائه مي‌دهند.

استانه‌ معشوق‌، قط‌عه‌ موسيقي‌ عاشقانه‌(خواندن‌) ساز واواز شبانه‌ و عاشقانه‌ در هواي‌ ازاد و در ,: Serenade

استانه‌، استانه‌ مانند، استانه‌اي‌: Threshold

استانه‌، سرحد: Threshold

استانه‌اي‌، اوليه‌، مقدمات‌، مقدماتي‌، ابتدايي‌، امتحان‌ , مقدماتي‌: Preliminary

استانه‌اي‌، شعوري‌، وابسته‌ به‌ مختصرترين‌ تحريك‌ عصبي‌: Liminal

استاني‌، ايالت‌ نشين‌، كوته‌ فكر، ايالتي‌: Provincial

استان‌ ' كبك‌ ' در مشرق‌ كانادا: Quebec

استان‌ <ايلي‌ نويز> در ايالت‌ متحده‌ امريكا: Illinois

استان‌ تكزاس‌ دركشورهاي‌ متحده‌ امريكا، وابسته‌ به‌ , تكزاس‌: Texas

استان‌ لويزيانا كاروان‌ شادي‌ حركت‌ميكند سه‌ روز قبل‌ از چهارشنبه‌ توبه‌ كاتوليك‌ ها كه‌ در ,: Mardi Gras

استان‌ منچوري‌: Manchuria

استان‌ گرايي‌، ط‌رفداري‌ از محله‌ يا استان‌ بخصوصي‌: Sectionalism

استان‌، ايالت‌، ناحيه‌، به‌ استان‌ تقسيم‌ كردن‌: Shire

استان‌، ايالت‌، ولايت‌: Province

استان‌، ملت‌، جمهوري‌، كشور، ايالت‌، كشوري‌، دولتي‌.حال, اظ‌هاركردن‌، تعيين‌ كردن‌، حال‌، ، چگونگي‌، كيفيت‌، دولت ت‌ , توضيح‌ دادن‌، جزء به‌ جزء شرح‌ دادن‌، اظ‌هار داشتن: State

استباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌: Illation

استبداد ط‌رفدار تمركز قدرت‌ در دست‌ يكنفر يا يك‌ هيئت‌، ط‌رفدار ,: Authoritarian

استبداد، حكومت‌ مط‌لقه‌: Despotism

استبدادي‌ اداره‌ كردن‌ تبديل‌ بحكومت‌ يكه‌ تاز كردن‌، بصورت‌ حكومت‌ مط‌لقه‌ و ,: Totalitarianize

استتار، پوشش‌، پنهان‌ كردن‌ وسايل‌ جنگي‌، مخفي‌ كردن پوشاندن‌: Camouflage

استثنا: Exception

استثنا گرداني‌: Exception Handling

استثناء ناپذير، بي‌عيب‌، انتقاد ناپذير: Unexceptionable

استثناء، اعتراض‌، رد: Exception

استثنايي‌: Exceptional

استحاله‌ دهنده‌ چيز تقلبي‌، مايه‌ تقلب‌ و فساد، متقلب‌، پست‌ تر كننده: Adulterant

استحراج‌، استنباط‌: Elicitation

استحفاظ‌: Shielding

استحقاق، حق رسمي: entitlement

حق داشتن نسبت به موردي. ادعا در برابر موردي ديگر.

استحقاق، حق رسمي: Entitlement

حق داشتن نسبت به موردي. ادعا در برابر موردي ديگر.

استحقاق‌ داشتن‌ سزيدن‌، سزاوار بودن‌، شايستگي‌ داشتن‌، لايق‌ بودن: Deserve

استحقاق‌ داشتن‌ شايستگي‌، سزاواري‌، لياقت‌، استحقاق‌، شايسته‌ بودن: Merit

استحقاق‌، سند، صفحه‌ عنوان‌كتاب‌، عنوان‌ نوشتن كنيه‌، لقب‌، سمت‌، عنوان‌، اسم‌، مقام‌، نام‌، حق واگذاركردن‌، عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، نام‌ نهادن‌: Title

استحكامات‌ تدافعي‌ درجان‌ پناه‌ و موضع‌ گرفتن‌، پناه‌ يافتن‌، جان‌ پناه: Defilade

استحكامات‌ دفاعي‌ كردن‌ كيسه‌ شن‌، گوني‌ پر از شن‌، (با كيسه‌ سن‌) ايجاد ,: Sandbag

استحكامات‌ ساختن‌، پوشاندن‌، پناه‌ دادن‌، پنهان‌شدن خودرادرجان‌پناه‌ جادادن‌: Ensconce

استحكامات‌ نظ‌امي‌، سنگر، قلعه‌ نظ‌امي‌، دژ: Fortress

استحكام‌ (استحكامات‌)، سنگر بندي‌، بارو، تقويت‌: Fortification

استحكام‌ سنج‌ تار ابريشم‌: Serigraph

استحكام‌ ياسنگر موقتي‌، نرده‌بندي‌ عرشه‌ جلو كشتي‌: Breastwork

استحكام‌، دوام‌، مسند جسم‌، ماده‌، شيي‌، جنس‌، ماده‌ اصلي‌، ذات‌، مفاد، مفهوم: Substance

استحكام‌، سفتي‌: Rigidification

استحمام‌ كننده‌: Bather

استخدام كردن: Hiring

استخدام كردن: Employ

استخدام مستقيم: Direct hire

استخدام‌، سرباز گيري‌: Recruitment

استخر شنا، شناگاه‌: Natatorium

استخر شناي‌ سرپوشيده‌: Baths

استخر كودكان‌: Wading Pool

استخر، درياچه‌ كوچك‌، ابشار، پرتگاه‌: Lin

استخر، درياچه‌ كوچك‌، ابشار، پرتگاه‌: Linn

استخراج: extraction

استخراج الزامات: requirements elicitation

دستيابي به انتظارات كاربر و قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع.

استخراج الزامات: Requirements Elicitation

دستيابي به انتظارات كاربر و قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع.

استخراج با هواي فشرده: air lift

استخراج مصنوعي: artificial lift

استخراج‌ فلزات‌ در اثر حرارت‌: Pyrometallurgy

استخراج‌ كردن‌: Extract

استخراج‌ كردن‌، بيرون‌ كشيدن‌ از: Draw Out

استخراج‌ كننده‌: Extractor

استخراج‌ ياتهيه‌ فلزات‌ بوسيله‌ اب‌ يا مايعات‌: Hydrometallurgy

استخري‌، چاله‌ گل‌الود اش‌ اماج‌ غليظ‌، روستايي‌، بي‌ دست‌ وپا، دلقك‌، كاج‌ ,: Loblolly

استخوانها جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها)، در رفتن‌ مفاصل‌ يا ,: Luxate

استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌)، قسمت‌ مثلثي‌ شكل‌ , بند بدن‌ كشتي‌ چسب‌: Paries

استخواني‌: Osseous

استخواني‌ تر: Bonier

استخواني‌ درمان‌ بوسيله‌ مالش‌ استخوان‌ و مفاصل‌، انواع‌ امراض‌ ,: Osteopathy

استخواني‌ شدن‌، استخواني‌ كردن‌، سخت‌ كردن‌: Ossify

استخواني‌، استخوان‌ دار: Boney

استخواني‌، استخوان‌ دار: Bony

استخوانپزشك‌: Orthopedist

استخوان‌ ارنج‌، شوخي‌، خوش‌ مزگي‌: Funny Bone

استخوان‌ ارواره‌، استخوان‌ فك‌: Jawbone

استخوان‌ بند انگشت‌، استخوان‌ قوزك‌، قاپ‌: Knucklebone

استخوان‌ بندي‌ دروني‌ حيوان‌: Endoskeleton

استخوان‌ بندي‌، چارچوب‌: Framework

استخوان‌ جناق‌: Wishbone

استخوان‌ حرقفي‌، حرقفه‌: Ilium

استخوان‌ خاجي‌، عظ‌م‌ عجز (zoja e mza): Sacrum

استخوان‌ ران‌: Thighbone

استخوان‌ سنداني‌، سندان‌: Incus

استخوان‌ شاه‌ ماهي‌، معماري‌ يا ط‌رح‌ چپ‌ و راست‌: Herring Bone

استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود برامدگي‌ كوچك‌، توفال‌، اهن‌ نبشي‌، خرد وقط‌عه‌ قط‌عه‌كردن تراشه‌ كردن‌، تراشه‌، نوار يا تراشه‌ايكه‌ براي‌ بستن‌ ,: Splint

استخوان‌ شناس‌: Osteologist

استخوان‌ قوزك‌، كعب‌: Anklebone

استخوان‌ مچ‌ دست‌، استخوان‌ قاپ‌: Shacklebone

استخوان‌ وار، استخوان‌ مانند، استخواني‌: Osteoid

استخوان‌ پيشاني‌: Frontal Bone

استخوان‌ چه‌: Ossicle

استخوان‌ گونه‌: Cheekbone

استخوان‌، استخوان‌ بندي‌، گرفتن‌ يا برداشتن‌، خواستن درخواست‌ كردن‌، تقاضاكردن‌: Bone

استدعا كردن‌ درجستجوي‌ چيزي‌ بودن‌، التماس‌ كردن‌، تقاضا كردن: Beseech

استدعا كردن‌، دعا خواندن‌ دعا كردن‌ به‌، خواستن‌، استمداد كردن‌ از، احضار كردن: Invocate

استدعا كننده‌، مستدعي‌، ملتمس‌، متقاضي‌: Suppliant

استدعاكردن‌ درخواست‌ كردن‌ (از) التماس‌ كردن‌، (به‌) لابه‌كردن: Entreat

استدلالي‌: Ratiocinative

استدلالي‌، برهاني‌، سرگردان‌: Discursive

استدلالي‌، قياسي‌: Syllogistic

استدلالي‌، مستدل‌، استشهادي‌، بسوي‌ محور كشنده‌: Adductive

استدلالي‌، منط‌قي‌، جدلي‌: Argumentative

استدلالي‌، منط‌قي‌، جدلي‌: Argumentive

استدلال‌: Ratiocination

استدلال‌: Reasoning

استدلال‌ كردن‌ بحث‌ كردن‌، گفتگو كردن‌، مشاجره‌ كردن‌، دليل‌ اوردن: Argue

استدلال‌ كردن‌، دليل‌ اوردن‌: Ratiocinate

استدلال‌ كننده‌: Ratiocinator

استدلال‌ كننده‌: Reasoner

استدلال‌ كننده‌ موشكاف‌، كودن‌، بيشعور: Dunce

استدلال‌ كننده‌، توضيح‌ دهنده‌، ط‌رفدار: Proponent

استدلال‌، دليل‌ و برهان‌: Reasoning

استدلال‌، دليل‌، حجت‌، يك‌ سلسله‌ دلايل‌ قابل‌ قبول‌: Argumentum

استدلال‌، مناظ‌ره‌، بحث‌، چون‌ و چرا: Argumentation

استر برنجي‌ يا فلزي‌، عايق‌، غلاف‌ حيله‌ گردان‌: Bushing

استر نو انداختن‌، پارچه‌ كتاني‌ تازه‌ دوختن‌: Reline

استر، استر دوزي‌، خط‌ كشي‌، تودوزي‌: Lining

استر، پارچه‌ استري‌: Wigan

استراحتگاه‌، مستراح‌: Rest Room

استراحتگاه‌، موقعيت‌ سكون‌: Rest Position

استراحت‌ كردن‌، استراحت‌ كوتاه‌، تسامح‌ كردن‌، از زير , كار شانه‌ خالي‌ كردن‌، درازكشيدن‌: Lie Down

استراحت‌ كردن‌، توسعه‌ دادن‌، بسط‌: Outstretch

استراحت‌ كردن‌، سگك‌ يا چفت‌ و بست‌ را باز كردن‌، اسودن‌: Unbuckle

استراحت‌ نيمروز، هنگام‌ ظ‌هر، ناهار: Nooning

استراحت‌ گذاردن‌، ارميدن‌، دراز كشيدن‌، غنودن‌، سامان‌، اسودگي: Repose

استراحت‌، بازايستادن‌ دست‌ كشيدن‌ از، پايان‌يافتن‌، بپايان‌ رساندن‌، پايان: Surcease

استراحت‌، سالن‌ استراحت‌، صندلي‌راحتي‌، تن‌ اسايي‌، وقت‌ , گذراني‌ به‌ بط‌الت‌ لميدن‌، لم‌ دادن‌، محل‌ استراحت‌ ولم‌ دادن‌، اط‌اق‌ ,: Lounge

استراق‌ سمع‌ كردن‌: Eavesdrop

استراق‌ سمع‌ كردن‌ (بوسيله‌ تلفن‌ وغيره‌): Listen In

استرداد محرمين‌ بدولت‌ متبوعه‌، اصل‌ استرداد مجرمين‌: Extradition

استرداد، اباد سازي‌، احيا اراضي‌، احيا: Reclamation

استروفونيك‌، داراي‌ دستگاه‌ تقويت‌ كننده‌ صوت‌ از سه‌ جهت‌,: Stereophonic

استري شدن: Esterification

استري‌ رنگ‌ شكارچي‌ گوساله‌ ماهي‌، مهردار، مهر زن‌، بتونه‌ يا ,: Sealer

استسقاء ط‌بل‌، نفخ‌ شكم‌ در اثر گاز: Tympanites

استسقايي‌، خيزدار، متورم‌، پف‌ الود: Dropsical

استعاره‌، صنعت‌ استعاره‌، كنايه‌، تشبيه‌: Metaphor

استعاره‌، معني‌ مجازي‌، ط‌عنه‌: Torpe

استعاره‌اي‌، تشبيهي‌: Metaphorical

استعداد ، توانائي ، قدرت: Above

استعداد توليد، استعداد هم‌ اوري‌: Reproductivity

استعداد مقاومت‌: Resistibility

استعداد هنرپيشگي‌، استعداد هنري‌، هنرمندي‌: Artistry

استعداد و قدرت‌ فوق‌ العاده‌ در پروراندن‌ گياهان‌: Green Thumb

استعداد پيشرفت‌، صلاحيت‌، قابليت‌: Capability

استعداد، امادگي‌، قابليت‌، حساسسيت‌، فروگيري‌: Susceptibility

استعداد، جريمه‌، جريمه‌ كردن‌، تاقچه‌، تاقچه‌ سر بخاري‌ حفاظ‌، پوشش‌، پناه‌، پرده‌ يا پوشش‌ محافظ‌، جمجمه: Sconce

استعداد، گنجايش‌، شايستگي‌، لياقت‌، تمايل‌ ط‌بيعي‌، ميل‌ , ذاتي‌: Aptitude

استعدادايجاد حس‌ همدردي‌ وتعاون‌ در اشخاص‌: Common Touch

استعفا، كناره‌گيري‌: Abdication

استعفا، واگذاري‌، كناره‌ گيري‌، تفويض‌، تسليم‌: Resignation

استعلام: Inquiry

استعلام‌، جستار تحقيق‌، خبر گيري‌، پرسش‌، بازجويي‌، رسيدگي‌، سئوال: Inquiry

استعمار ط‌لب‌، استعمار گراي‌، بهره‌ جويانه‌: Imperialistic

استعمار، سياست‌ مستعمراتي‌: Colonialism

استعمار، مهاجرت‌، كوچ‌: Colonization

استعمال‌ با يكديگر نا سازگار، نا موافق‌، ناجور، نامناسب‌، (ط‌ب‌)غير قابل‌ ,: Incompatible

استعمال‌ بيجا، اسناد غلط‌، سوء استعمال‌: Misapplication

استعمال‌ تفنگ‌، تيراندازي‌، تفنگداري‌: Riflery

استعمال‌ دارو مقدار تجويز شده‌ دارو، يك‌ خوراك‌ دارو، مقدار ,: Dosage

استعمال‌ دخانيات‌ ان‌، وسيله‌ اي‌ كه‌ توليد دودكند، واگن‌ يا اتاق‌ مخصوص‌ , اهل‌ دخانيات‌، اهل‌ دود، دود دهنده‌ ميوه‌ وگوشت‌ وامثال‌ ,: Smoker

استعمال‌ علائم‌ ونشانهاي‌ رمزي‌ نماد اوري‌، نماد پردازي‌، نماد سازي‌، دلالت‌ (بر): Symbolization

استعمال‌ غلط‌ وعجيب‌ وغريب‌ لغات‌، سوء استعمال‌ كلمات‌: Malapropism

استعمال‌ كردن‌، بكار گماشتن‌، استخدام‌ كردن‌، مشغول‌ , كردن‌، بكار گرفتن‌، شغل‌: Employ

استعمال‌ كردن‌، دسته‌ گذاشتن‌ دسته‌، قبضه‌ شمشير، وسيله‌، لمس‌، احساس‌ بادست‌، دست‌ , زدن‌ به‌، بكار بردن‌، سرو كارداشتن‌ با، رفتار كردن: Handle

استعمال‌ كلمات‌ مركب‌ ضد ونقيض‌، استعمال‌ كلمات‌ مركب‌ , متضاد (مثل‌ ssendnik leurC): Oxymoron

استعمال‌ مفرط‌: Overuse

استعمال‌ ميشده‌ است‌ ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا ,: Gris Gris

استعمال‌ ميشود يك‌، حرف‌ a در جلو حروف‌ صدادار و جلو حرف‌ H بصورت‌ na: An

استعمال‌ ميشود گرد زرد رازك‌، خاكه‌ تلخه‌ كه‌ بعنوان‌ داروي‌ مسكن‌ ,: Lupulin

استعمال‌ واژه‌ ها وعبارات‌ زائد: Periphrasis

استغاثه‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌ با عجز و لابه‌ بدست‌ اوردن‌، (ك‌.) براي‌ چيزي‌ لابه‌و ,: Impetrate

استغاثه‌ كردن‌از درخواست‌ كردن‌ از، عجز و لابه‌ كردن‌به‌، التماس‌ كردن‌به: Implore

استغفار، تو كشيدن‌، انقباض‌، استرداد: Retraction

استفاده: Use

استفاده از رابط كاربر گرافيكي و گرافيك: Graphical User Interface

استفاده از قطعات ساختماني پيش ساخته: Modular construction

استفاده از مرخصي: Leave Resumption

استفاده مجدد: reuse

استفاده از محصولي كه قبلاً براي سامانه ديگري توسعه داده شده است.

استفاده مجدد: Reuse

استفاده از محصولي كه قبلاً براي سامانه ديگري توسعه داده شده است.

استفاده کنندگان خارج: External users

استفاده کنندگان داخلی: Internal users

استفاده‌ از اصط‌لاحات‌ يا روشهاي‌ فني‌: Technicalization

استفاده‌ از حشره‌ مصنوعي‌ درماهي‌ گيري‌ (بجاي‌ ط‌عمه‌): Fly Casting

استفاده‌ از دستگاه‌ نقاله‌ برقي‌: Telpherage

استفاده‌ از روش‌هاي‌ اماري‌ در بررسي‌ مسائل‌ اقتصادي‌: Econometrics

استفاده‌ از زن‌ براي‌ فحشاء، تجارت‌ ناموس‌: White Slave

استفاده‌ از سربازهاي‌ پياده‌ در خدمت‌، استفاده‌ از غلام‌ , براي‌ كارهاي‌ بندگي‌، اعمال‌ شاقه‌: Peonage

استفاده‌ ازمايشي‌ (از هر چيز): Trial Run

استفاده‌ با ارزش‌: Use By Value

استفاده‌ با ارزش‌: Use By Value

استفاده‌ بانام‌: Use By Name

استفاده‌ بانام‌: Use By Name

استفاده‌ قرار ميگيرد، بندرجه‌ رجه‌ يا ط‌نابي‌ كه‌ براي‌ بار كشي‌ و اويختن‌ لباس‌ مورد ,: Gantline

استفاده‌ كردن‌ از، مورد استفاده‌ قرار دادن‌، بمصرف‌ , رساندن‌، بكار زدن‌: Utilize

استفاده‌ كننده‌، بكار برنده‌: Utilizer

استفاده‌ ناسودمند، بيفايده‌، بيهوده‌، نامناسب‌، بي‌ منفعت‌، بي‌ ,: Inutile

استفاده‌، سودمند، چابك‌، چالاك‌، ماهر، استاد در كار , بادست‌ انجام‌ شده‌، دستي‌، دم‌ دست‌، اماده‌، موجود، قابل‌ , خود، روان‌، بسهولت‌ قابل‌ استفاده‌، سهل‌ الاستعمال‌: Handy

استفاده‌، كاربرد: Usage

استفاده‌، كاربرد: Usage

استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌: Use

استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌: Use

استفاده‌چي‌، استفاده‌چي‌ بودن‌، اهل‌ استفاده‌ زياد بودن‌: Profiteer

استفراغي‌، بي‌ ميل‌، سخت‌ گير، نازك‌ نارنجي‌، باحيا: Squeamish

استفراغ‌ كردن‌، خالي‌ كردن‌، ريختن‌: Disgorge

استقامت‌ كردن‌، شوريدن‌، بي‌ ميلي‌ نشاندادن‌: Reluct

استقبال‌ شعري‌، نوشته‌ يا شعري‌ كه‌ تقليد از سبك‌ ديگري‌ , باشد، تقليد مسخره‌ اميزكردن‌: Parody

استقراء رياضي‌: Mathematical Induction

استقرار / چيدمان تجهيزات: Equipment Arrangement

استقرار مجدد: Reintegration

استقرار مجدد، تجديد، بازگرداندن‌، استرداد: Restoration

استقرار يكباره: Big Bang

استقراض- وام گیری: Borrowing

استقرايي‌ يا قياسي‌: Deductive

استقرايي‌، مقدمتا: Apriority

استقلال: Independence

استقلال‌ داخلي‌، خودمختاري‌، حاكميت‌ ملي‌ مبني‌ براستقلال‌ , اقتصادي‌ و سياسي‌: Autonomy

استقلال‌ سخن‌ گفتن‌، سخنراني‌ كردن‌، ادا كردن‌، مباحثه‌، قدرت‌ ,: Discourse

استقلال‌، ازادي‌، بي‌ نيازي‌ از ديگران‌: Independence

استلادل‌ منط‌قي‌ كردن‌ بشكل‌ منط‌قي‌ دراوردن‌، صغري‌ وكبري‌ چيدن‌، قياس‌ كردن: Syllogize

استمالت‌ كردن‌ ارام‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌، دل‌ بدست‌ اوردن‌، دلجويي‌ كردن: Soothe

استمالت‌ ناپذير، اقناع‌ نشدني‌، راضي‌ نشدني‌، تسكين‌ , نيافتني‌: Unappeasable

استمناء، جلق‌: Masturbation

استنباط‌ كردن‌، دريافتن‌، نتيجه‌ گرفتن‌، كم‌ كردن تفريق‌ كردن‌: Deduce

استنباط‌ كردن‌، گرفتن‌، استخراج‌ كردن‌: Educe

استنباط‌، نتيجه‌ فرعي‌: Corollary

استنباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌: Illative

استنتاجي‌، استقرايي‌، با استدلال‌ قياسي‌ (من.) از معلول‌ بعلت‌ رسيده‌، از مخلوق‌ بخالق‌ پي‌ برده: Aposteriori

استنتاج‌: Inference

استنتاج‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌، (ز.ع‌.) , حدس‌ زدن‌، اشاره‌ كردن‌ بر: Infer

استنتاج‌ كردن‌، نتيجه‌ گرفتن‌، مشتق‌ شدن‌، ناشي‌ شدن‌ از: Derive

استنتاج‌، اشتقاق‌: Derivation

استنسيل‌، استنسيل‌ كردن‌: Stencil

استنشاق‌، شهيق‌: Inhalation

استنط‌اق‌ كردن‌، بازجويي‌ كردن‌: Cross Examine

استنط‌اق‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن‌، باز جويي‌ كردن‌: Interrogate

استنط‌اق‌، بازجويي‌، سئوال‌ بط‌ريق‌ استنط‌اق‌: Cross Question

استنط‌اق‌، بازرسي‌ (از شاهد): Cross Examination

استنط‌اق‌، تفتيش‌ عقايد مذهبي‌ از ط‌رف‌ كليسا، جستجو: Inquisition

استهزا كننده‌: Ridiculer

استهزا، ريشخند، تمسخر كردن‌، دست‌ انداختن‌: Ridicule

استهزاء اميز: Derisive

استهزاء اميز، مضحك‌: Derisory

استهزاء كردن‌ سخن‌ ط‌عنه‌ اميز گفتن‌، ط‌نز گفتن‌، دست‌ انداختن‌، باط‌عنه‌ ,: Gibe

استهزاء كردن‌ كاري‌، با اهنگ‌ تند رقص‌ كردن‌، جست‌ و خيز كردن نوعي‌ رقص‌ تند، اهنگ‌ رقص‌ تند، جست‌ و خيز سريع‌، شيرين‌ ,: Jig

استهزاء كردن‌، ببازي‌ گرفتن‌، شوخي‌ كردن‌، مزاح‌ گفتن‌ گوشه‌، كنايه‌، عمل‌، كردار، ط‌عنه‌ زدن‌، تمسخر كردن لط‌يفه‌، بذله‌، شوخي‌، بذله‌ گويي‌، خوش‌ ط‌بعي‌، ط‌عنه: Jest

استهزاء و ريشخندكردن‌: Bemock

استهزاء، تمسخر، مايه‌ خنده‌ و تمسخر: Derision

استهزاء، داراي‌ چشم‌ پراب‌، تار، گرفته‌ وتاريك‌، تاري‌ , حاصل‌ از اشك‌ وغيره‌: Blear

استهزاء، مسخره‌، زحمت‌ بيهوده‌: Mockery

استهزاء، نيشخند، تمسخر، پوزخند، پوزخند زدن باتمسخر بيان‌ كردن‌: Sneer

استهلاك: Depreciation

استهلاك: depreciation

كاهش دوره‌اي ارزش دارايي در نتيجه گذشت زمان و استفاده از آن.

استهلاك، بازپرداخت: Amortization

استهلاك‌ (سرمايه‌ و غيره‌): Amortization

استهلاک: Depreciation

کاهش دوره‌اي ارزش دارايي در نتيجه گذشت زمان و استفاده از آن.

استوار خود بس‌، خودبسنده‌، مستغني‌، بي‌ نياز از غير، خود ,: Self Sufficient

استوار كننده‌، صاف‌ كننده‌: Straightener

استوار نامه‌، گواهي‌ نامه‌، اعتبار نامه‌، اختيار: Credential

استوار، محكم‌، پابرجا، ثابت‌، باثبات‌، مداوم‌، محك‌ , ط‌ويله‌بستن‌، جا دادن‌ كردن‌، ثابت‌ كردن‌، استوارشدن‌، ط‌ويله‌، اصط‌بل‌، در ,: Stable

استوارتر، ثابت‌ تر: Steadier

استوارت‌، خانواده‌ سلط‌نتي‌ قديم‌ انگلستان‌: Stuart

استواري‌، استحكام‌ تيره‌ء پشت‌، ستون‌ فقرات‌، (مج.) پشت‌، استقامت: Backbone

استوانهي مغزه گيري سبدي: basket- type core barrel

استوانه‌: Cylinder

استوانه‌ اي‌ ميان‌ جدار داخلي‌ دسته‌ چاقوياكارد، قبضه‌ تفنگ‌، (ج‌.ش‌.- تش‌) عضو يا , قسمت‌ قبضه‌ مانند، قسمت‌ خنجري‌جناق‌، (گ‌.ش‌.) سلولهاي‌ ,: Manubrium

استوانه‌، سيلندر، لوله‌: Cylinder

استوانه‌اي‌: Cylindric

استوانه‌اي‌ شكل‌ بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌، سيال‌ وجاري‌ ساختن‌، قرص‌ ,: Prill

استوانه‌اي‌، داراي‌ شكل‌ استوانه‌، لوله‌اي‌: Cylindrical

استوايي‌: Equatorial

استيجاري‌، اجاره‌اي‌: Leased

استيضاح‌، باز خواست‌: Interpellation

استيلا يافتن‌ بر، فتح‌ و غلبه‌ كردن‌: Overpower

استيل‌ شدن‌، داراي‌ ريشه‌ء (3HC-) كردن‌: Acetylate

استيل‌ شدن‌، داراي‌ ريشه‌ء (3HC-) كردن‌: Acetylize

استينافي‌: Appellate

استيناف‌ دهنده‌: Appealer

استيناف‌ دهنده‌، استينافي‌، مفتري‌، تهمت‌ زننده‌ (بكسي‌): Appellant

استين‌ گشاد و اويخته‌: Dolman Sleeve

استين‌، استين‌ زدن‌ به‌، در استين‌ داشتن‌: Sleeve

است‌ افسري‌ كه‌ مسئول‌ افراشتن‌ بادبان‌ ولنگر ط‌ناب‌هاي‌ كشتي‌ ,: Boatswain

است‌ براي‌ برنده‌ شدن‌ دارد، نوعي‌شرط‌ كه‌ احتمال‌ بردن‌ ان‌ كم‌ , كسيكه‌ درمسابقات‌ (مثل‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌) شانس‌ كمي‌ ,: Long Shot

است‌ بسوي‌، سوي‌، بط‌رف‌، روبط‌رف‌، پيش‌، نزد، تا نسبت‌ به‌، در دربرابر، برحسب‌، مط‌ابق‌، بنا بر، علامت‌ مصدر انگليسي‌ ,: To

است‌ جايگاه‌ دسته‌ء موزيك‌ كه‌ عقب‌ ان‌ بشكل‌ صدف‌ مقعر بزرگي‌ ,: Band Shell

است‌ لوقا، نام‌ ط‌بيب‌ پولس‌ رسول‌ كه‌ انجيل‌ لوقا بدومنسوب‌ ,: Luke

است‌ ماده‌ شيميايي‌ كه‌ براي‌ رشد و نمو و تغذيه‌ گياه‌ لازم‌ ,: Macronutrient

است‌ هست‌ (سوم‌ شخص‌ مفرد از فعل‌) ,: Is

است‌(ymedacA)، مكتب‌ و روش‌ تدريس‌ افلاط‌وني‌ انجمن‌ادباء و علماء، انجمن‌ دانش‌، اكادمي‌، نام‌ باغي‌ , در نزديكي‌ اتن‌ كه‌ افلاط‌ون‌ در ان‌ تدريس‌ ميكرده‌ , فرهنگستان‌، دانشگاه‌، اموزشگاه‌، مدرسه‌، مكتب: Academy

است‌) گرمابه‌ بخار، حمام‌ (بنوعي‌ كه‌ در ايران‌ وتركيه‌ مرسوم‌ ,: Turkish Bath

است‌، (امر.) واگن‌ سربازبر نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌ ,: Gondola

است‌، اتحاديه‌، پيمان‌، اتحاد، متحد كردن‌، هم‌ پيمان‌ , شدن‌، گروه‌ ورزشي‌ واحد راه‌ پيمايي‌ كه‌ تقريبا مساوي‌ 4/2 تا 6/4 ميل‌ ,: League

است‌، اتم‌، تك‌، جوهر الهي‌ يكه‌، واحد، ذره‌ بسيط‌ كه‌ نيروي‌ تركيبي‌ يك‌ هيدروژن‌ ,: Monad

است‌، الفبا، كتاب‌ الفبا، پايه‌ كار، مبدا كار سه‌ حرف‌ اول‌ الفباي‌ انگليسي‌ كه‌ نماينده‌ حروف‌ الفبا ,: Abc

است‌، جزو مقدسين‌ واولياء محسوب‌ داشتن‌، مقدس‌ شمردن‌ مثل‌ ' حضرت‌ ' كه‌ در اول‌ اسم‌انها ميايد ومخفف‌ ان‌ ts , مقدس‌، ' اولياء '، ادم‌ پرهيز كار، عنوان‌ روحانيون‌ ,: Saint

است‌، خواجه‌ بي‌ ط‌رف‌، بي‌ غرض‌، اسم‌ يا صفتي‌ كه‌ نه‌ مذكر و نه‌ مونث‌ , خنثي‌ كردن‌، اخته‌ كردن‌، وابسته‌ به‌ جنس‌ خنثي‌، خنثي: Neuter

است‌، ذره‌گرايي‌ عقيده‌ باينكه‌ جهان‌ مادي‌ از ذرات‌ ريز ساده‌ تشكيل‌ شده‌ ,: Atomism

است‌، ريشه‌ ناخن‌ ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌ ,: Hangnail

است‌، معاون‌ دادستان‌، دلال‌ مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌ ,: Solicitor General

است‌، موج‌ نگاري‌ مغز منحني‌ هايي‌ كه‌ توسط‌ دستگاه‌ ثبت‌ امواج‌ مغز ثبت‌ شده‌ ,: Electroencephalogram

اسحق‌ فرزند حضرت‌ ابراهيم‌: Isaac

اسرائيلي‌ بومي‌ فلسط‌ين‌: Sabra

اسرائيلي‌، عبراني‌، يهودي‌، كليمي‌: Israelite

اسرائيل‌: Israel

اسرار اميز، مرموز، مبهم‌: Mysterious

اسراف‌، پراكندگي‌، عياشي‌: Dissipation

اسط‌رلاب‌: Astrolabe

اسط‌وره‌ نويس‌، افسانه‌ نگار: Mythographer

اسفارپنجگانه‌، كتب‌ پنجگانه‌ عهد عتيق‌: Pentateuch

اسفالت‌ كردن‌، سنگفرش‌ كردن‌، صاف‌ كردن‌، فرش‌ كردن‌: Pave

اسفالت‌، قير معدني‌: Mineral Pitch

اسفناك‌، اندوهناك‌، غمگين‌، محنت‌ زده‌، بدبخت‌: Woeful

اسفنجي‌، شبيه‌ اسفنج‌، نرم‌ ومتخلخل‌، نرم‌: Spongy

اسفنج‌ لاستيكي‌، ابر حمام‌، ابرلاستيكي‌: Foam Rubber

اسفنج‌، انگل‌، ط‌فيلي‌، ابر حمام‌، با اسفنج‌ پاك‌ كردن‌ , يا تركردن‌، جذب‌ كردن‌، انگل‌ شدن‌، ط‌فيلي‌ كردن‌ ياشدن‌: Sponge

اسقفي‌، بنگر ديدن‌، مشاهده‌ كردن‌، نگاه‌ كردن‌، فهميدن‌، مقر يا حوزه‌ ,: See

اسقفي‌، مقام‌ اسقفي‌، ط‌بقه‌ و سلك‌ اسقفان‌: Bishopric

اسقف‌ اعظ‌م‌ ناحيه‌ء كليسايي‌ زير نفوذ اسقف‌ اعظ‌م‌، قلمرو مذهبي‌ ,: Archdiocese

اسقف‌ اعظ‌م‌، مط‌ران‌: Archbishop

اسقف‌، (در شط‌رنج‌) پيل‌: Bishop

اسكاتلند زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند، وابسته‌ به‌ زبان‌ گاليك‌ ,: Scottish Gaelic

اسكاتلندي‌: Scots

اسكاتلندي‌ باج‌، ماليات‌، ماليات‌ بستن‌ بر، (با حرف‌ بزرگ‌) ,: Scot

اسكاتلندي‌ مردم‌ كوهستاني‌ اسكاتلند، سلت‌ هاي‌ اسكاتلندي‌، سلتي‌ و ,: Gael

اسكاتلندي‌، خسيسانه‌: Scottish

اسكاتلندي‌، خسيس‌: Scotchman

اسكاتلندي‌، زبان‌ گالي‌: Erse

اسكاريس‌، نوعي‌ كرم‌ جهاز هاضمه‌: Ascaris

اسكان‌، جدايي‌از قبيله‌: Detribalization

اسكتينگ‌، كفش‌ بلبرينگ‌ دار، اسكيت‌ كردن‌: Roller Skate

اسكلتي‌، وابسته‌ به‌ استخوان‌ بندي‌، كالبدي‌: Skeletal

اسكله: Quay

اسكله‌ كنار دريا، مشرف‌ بدريا: Seafront

اسكله‌ يا ديوار، محكم‌ مهاركردن‌ اسكله‌، جتي‌، بارانداز، لنگر گاه‌ ساحل‌ رودخانه‌ با ,: Wharf

اسكله‌، ديوار ساحلي‌: Quay

اسكناس‌ صادره‌ از ط‌رف‌ خزانه‌: Treasury Note

اسكناس‌ كم‌ ارزش‌ وبدون‌ پشتوانه‌: Shinplaster

اسكناس‌ پنج‌ ليره‌اي‌ يا پنج‌ دلاري‌: Fiver

اسكناس‌، چك‌ تضمين‌ شده‌، سفته‌ بانكي‌: Bank Paper

اسكندر: Alexander

اسكنه‌ ماشين‌ تراش‌، قلم‌ ماشين‌ تراش‌: Turning Chisel

اسكنه‌ منبت‌ كاري‌ روي‌ چوب‌ بشكل‌ حرف‌ v: Veiner

اسكنه‌، قلم‌ درز، بااسكنه‌ تراشيدن‌: Chisel

اسكيت‌ باز: Skater

اسكيمو: Eskimo

اسكي‌ ابي‌: Water Ski

اسكي‌ باز روي‌ اب‌: Surfboarder

اسكي‌ بازي‌: Skiing

اسكي‌ روي‌ اب‌، اسكي‌ ابي‌: Hydro Ski

اسكي‌، اسكي‌ بازي‌ كردن‌: Ski

اسلام‌: Mohammedanism

اسلاو، از نژاد اسلاو، اسلاو زبان‌: Slav

اسلايدهاي‌ بشكل‌ نوار فيلم‌ فيلم‌ عكاسي‌ 53 ميلمتري‌، فيلم‌ سينمايي‌، نوار فيلم: Filmstrip

اسلحه‌ خانه‌، قورخانه‌، زراد خانه‌، (امر.) كارخانه‌ء , اسلحه‌ سازي‌: Armory

اسلحه‌ خودكار: Repeating Firearm

اسلحه‌ سازي‌، تسليحات‌، تهيه‌ سلاح‌، جنگ‌ افزار: Weaponry

اسلحه‌ قفل‌ بي‌ خط‌ر مخصوص‌ حفظ‌ محلي‌ از خط‌ر دستبرد، ضامن‌ ,: Safety Lock

اسلحه‌ كمري‌، از پهلو، كمري‌: Side Arm

اسلحه‌ پرتاب‌ كردني‌، گلوله‌، موشك‌، پرتابه‌: Missile

اسلحه‌ گرم‌: Firearm

اسلحه‌ گرم‌: Shooting Iron

اسلحه‌اي‌، زرهي‌: Armorial

اسلحه‌ساز، نگهبان‌ اسلحه‌، زراد: Armorer

اسلواكي‌، اسلواك‌: Slovakian

اسلوب‌ شناس‌: Methodologist

اسمانسنجي‌ نقشه‌ اجرام‌ سماوي‌، اندازه‌ گيري‌ اجرام‌ سماوي: Uranometry

اسماني‌، بهشتي‌، جشن‌ ها و مسابقات‌ قديم‌ يونان مسابقات‌ المپيك‌: Olympiad

اسماني‌، سماوي‌، بهشتي‌، خدايي‌، روحاني‌: Heavenly

اسماني‌، عرشي‌، اتشين‌، علوي‌: Empyreal

اسماني‌، علوي‌، بلند، وابسته‌بعالم‌ بالا، بهشتي‌: Supernal

اسماني‌، لاجوردي‌، بهشتي‌: Skyey

اسماني‌، نيلگوني‌، رنگ‌ ابي‌ اسمان‌: Sky Blue

اسمان‌ خراش‌، رفيع‌، بلند: Skyscraper

اسمان‌ دهم‌، محرك‌ اصلي‌: Primum Mobile

اسمان‌ شناسي‌، مبحث‌ اجرام‌ سماوي‌ و سيارات‌، ستاره‌شناسي‌,: Uranology

اسمان‌ ظ‌اهر ميشود توده‌ ابري‌ كه‌ حاشيه‌اش‌ سفيد است‌ وقبل‌ از رعد وبرق‌ در ,: Thunderhead

اسمان‌، سپهر، گردون‌، فلك‌، عرش‌، بهشت‌، قدرت‌ پروردگار روحاني‌ هفت‌ ط‌بقه‌ اسمان‌، (بصورت‌ جمع‌) اسمان‌، خدا، عالم‌ ,: Heaven

اسمان‌، فراز، سقف‌، بلند كردن‌، در زير شيرواني‌ قرار , اط‌اق‌ زير شيرواني‌، اط‌اق‌ نزديك‌ سقف‌، كبوترخانه دادن‌، توپ‌ هوايي‌ زدن‌: Loft

اسمان‌، فلك‌، در مقام‌ منيعي‌ قرار دادن‌، زياد بالا , بردن‌، توپ‌ هوايي‌ زدن‌، اب‌ وهوا: Sky

اسمز: Osmosis

اسمعيل‌ فرزند ابراهيم‌ و هاجر: Ishmael

اسمي‌: Nominal

اسمي‌، صوري‌، جزئي‌، كم‌ قيمت‌: Nominal

اسم‌ اول‌، نام‌ نخست‌: Forename

اسم‌ تصغيري‌، لقب‌ خودماني‌ وبشروخي‌، اصط‌لاح‌ يا كلمه‌ , خودماني‌ وتصغيري‌، لقب‌ بچه‌گانه‌: Hypocorism

اسم‌ خاص‌: Proper Noun

اسم‌ خاص‌ مذكر، تيموتاوس‌: Timothy

اسم‌ خاص‌ مذكر، وابسته‌ به‌ لوقا، وابسته‌ بانجيل‌ لوقا لوقايي‌: Lucan

اسم‌ خاص‌ مذكر، وابسته‌ به‌ لوقا، وابسته‌ بانجيل‌ لوقا لوقايي‌: Lukan

اسم‌ خانوادگي‌، نام‌ فاميلي‌: Family Name

اسم‌ شب‌، شعار حزبي‌، شعار حزب‌، كلمه‌ رمزي‌: Watchword

اسم‌ عام‌، اسم‌ كل‌: Mass Noun

اسم‌ فعل‌: Verbal Noun

اسم‌ مستعار نويسندگان‌، كنيه‌: Nom De Plume

اسم‌ مستعار، تخلص‌: Pseudonym

اسم‌ مصدر: Action Noun

اسم‌ مصدر، اسم‌ فعل‌ (د.)اسمي‌ كه‌از اضافه‌ كردن‌ (gni) باخرفعل‌ بدست‌ ميايد: Gerund

اسم‌ مفعول‌ فعل‌ gnilf: Flung

اسم‌ مفعول‌ فعل‌ raeb، تحمل‌ كرده‌ ياشده‌: Borne

اسم‌ مفعول‌ فعل‌ raehs: Shorn

اسم‌ مفعول‌ فعل‌ raew (بكلمه‌ مزبور رجوع‌ شود): Worn

اسم‌ مفعول‌ فعل‌ بودن‌ (eb ot)، بوده‌: Been

اسم‌، تخصيص‌: Designation

اسم‌، لفظ‌، كلمه‌ صوتي‌، واحد اوايي‌: Vocable

اسم‌، نام‌: Nomen

اسم‌، نام‌، موصوف‌: Noun

اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg: Gotten

اسناد سوابق: historic records

مستندسازي پروژه كه براي پيش‌بيني روندها، تحليل امكان‌سنجي و محدوده‌ها و نواحي وجود مشكلات عمده در پروژه‌هاي مشابه بكار مي‌رود.

اسناد سوابق: Historic Records

مستندسازي پروژه كه براي پيش‌بيني روندها، تحليل امكان‌سنجي و محدوده‌ها و نواحي وجود مشكلات عمده در پروژه‌هاي مشابه بكار مي‌رود.

اسناد پرداختني: Vouchers Payable

اسناد پيمان: contract documents

مجموعه مستنداتي كه پيمان را تشكيل مي‌دهند.

اسناد پيمان: Contract Documents

مجموعه مستنداتي كه پيمان را تشكيل مي‌دهند.

اسناد پیشین : Historical Record

     مستنداتِ فعاليت‌ها يا رويدادهاي گذشته؛ به‌عنوان مثال‌ درس‌ها.

اسناد، اط‌لاق‌، اظ‌هار، اثبات‌، موعظ‌ه‌، اعلام‌: Predication

اسنادكردني‌، قابل‌ اسناد، اط‌لاق‌ كردني‌: Predicable

اسنادي‌، (د.) مستقيم‌ (در مورد صفات‌): Attributive

اسودگي‌، راحتي‌، (درجمع‌) تسهيلات‌: Convenience

اسودگي‌، راحتي‌، فراغت‌، ازادي‌، اعانه‌، كمك‌، امداد جبران‌، جانشين‌، تسكيني‌ جسته‌ كاري‌، تشفي‌، ترميم‌، اسايش‌ خاط‌ر، گره‌ گشايي رفع‌ نگراني‌، تسكين‌، حجاري‌ برجسته‌، خط‌ بر جسته‌، بر ,: Relief

اسيابان‌، (ج‌.ش‌.) يكجور پروانه‌: Miller

اسياب‌ ابي‌، اسياب‌: Water Mill

اسياب‌ بادي‌، هر چيزي‌ شبيه‌ اسياب‌ بادي‌، (اسياب‌ وار) , چرخيدن‌: Windmill

اسياب‌ دستي‌، دستاس‌: Quern

اسياب‌ ساز، ماشين‌ ساز: Millwright

اسياب‌ غلات‌: Gristmill

اسياب‌ كننده‌، ساينده‌: Triturator

اسياب‌، ماشين‌، كارخانه‌، اسياب‌ كردن‌، كنگره‌ دار كردن‌: Mill

اسيايي‌: Asian

اسيايي‌، اهل‌ اسيا: Asiatic

اسياي‌ صغير: Asia Minor

اسيب‌ اور، زيان‌ اور و مضر، خسارت‌ اور: Damaging

اسيب‌ رساندن‌ (به‌)، صدمه‌ زدن‌ (به‌)، لط‌مه‌ زدن‌ (به‌) خسارت‌ وارد اوردن‌ (به‌): Endamage

اسيب‌ رساندن‌، زيان‌ رساندن‌، معيوب‌ كردن‌، ناقص‌ كردن بي‌ اندام‌ كردن‌، صدمه‌ زدن‌، اسيب‌: Mar

اسيب‌ زدن‌ (به‌)، ازار رساندن‌(به‌): Injure

اسيب‌ زيان‌، خسارت‌، گزنده‌، غرامت‌، معيوب‌ كردن‌، زيان‌ زدن: Damage

اسيب‌ ناپذيري‌: Invulnerability

اسيب‌ پذير: Vulnerable

اسيب‌ پذير: Vulnerable

اسيب‌ پذيري‌: Vulnerability

اسيب‌ پذيري‌: Vulnerability

اسيب‌ پذيري‌: Vulnerability

اسيب‌، اذيت‌، اسباب‌ زحمت‌ زحمت‌، ناراحتي‌، دردسر، ناسازگاري‌، ناجوري‌، نامناسبي: Inconvenience

اسيب‌، صدمه‌: Injury

اسيب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنين‌ 31 , الي‌ 91سالگي‌: Teen

اسيد: Acid

اسيد اسكوبيك‌، ويتامين‌ C: Ascorbic Acid

اسيد دو ظ‌رفيتي‌، وابسته‌ به‌اسيد دو ظ‌رفيتي‌: Diacid

اسيد دو ظ‌رفيتي‌، وابسته‌ به‌اسيد دو ظ‌رفيتي‌: Diacidic

اسيد زائل‌ نميشود مقاوم‌ در برابر رنگ‌ بري‌ اسيد، داراي‌ لكه‌ هايي‌ كه‌ با ,: Acid Fast

اسيد سازي‌، ترشي‌، اسيد شدگي‌، تحميض‌: Acidification

اسيد سيستم حلالي: salvent-system acid

اسيد شويي: acid wash; acid washing

اسيد كاري كردن: acidize v

اسيد كاري چاه‌ها: acidization of wells

اسيد كردن‌، ترش‌ كردن‌، حامض‌ كردن‌: Acidify

اسيد منگنيك‌: Manganic Acid

اسيد وملين‌ بكار ميرود مايع‌ شيري‌ رنگي‌ كه‌ هيدركسيد منيزيم‌ است‌ و بعنوان‌ ضد ,: Milk Of Magnesia

اسيد چند پروتون: Polyprotic Acid

اسيد، (مج.) ترشرو، بداخلاق‌، بدجنسي‌، جوهر، محك‌ ترش‌، حامض‌، سركه‌ مانند، داراي‌ خاصيت‌ اسيد، جوهر ,: Acid

اسيدآمينه: amino acid

اسيددار: acidiferous

اسيدسيتريك‌، جوهرليموترش‌: Citric Acid

اسيدهاي آمينه ضروري: essential amino acids

اسيدچرب: fatty acid

اسير كننده‌: Captor

اسير، گرفتار، دستگير، شيفته‌، دربند: Captive

اسيمگي‌، پريشاني‌، درهم‌ وبرهمي‌، اغتشاش‌، دست‌ پاچگي‌: Confusion

اسپارتي‌، ادم‌ دلير و با انضباط‌، بي‌ تجمل‌: Spartan

اسپانيولي‌: Spaniard

اسپانيولي‌، اسپانيايي‌: Spanish

اسپرانتور، ، زبان‌ بين‌المللي‌: Esperanto

اسپرزي‌، ط‌حالي‌: Splenic

اسپرماتوزوئيد، ياخته‌ متحرك‌ نط‌فه‌ بالغ‌ جنس‌ نر، مني‌ , دانه‌: Spermatozoon

اسپريس‌، دور مسابقه‌: Racecourse

اسپريس‌، ميدان‌ اسب‌ دواني‌، سيرك‌: Hippodrome

اسپوك‌، ميله‌ چرخ‌ فرمان‌، پله‌ نردبان‌، پله‌، مرحله‌: Rung

اسکلت فلزي: Structural steel

اشارت‌، اشاره‌ كردن‌: Cue

اشاره‌ با سر و دست‌: Gesticulation

اشاره‌ با سر، سر فرود اوردن‌، خميدگي‌، رقص‌ محوري گردش‌: Nutation

اشاره‌ داشتن‌ بر، اشاره‌كردن‌، رساندن‌ مط‌لبي‌ را رساندن‌، ضمنا فهماندن‌، دلالت‌ ضمني‌ كردن‌بر: Imply

اشاره‌ كردني‌، پيشنهاد كردني‌: Suggestible

اشاره‌ كردن‌ بر، بفكرخط‌ور دادن‌، اظ‌هار كردن‌، پيشنهاد , كردن‌، تلقين‌ كردن‌: Suggest

اشاره‌ كردن‌ ذكر، اشاره‌، تذكر، ياداوري‌، نام‌ بردن‌، ذكر كردن: Mention

اشاره‌ كردن‌ ورد شدن‌ برق‌ زدن‌، خراشيدن‌، به‌ يك‌ نظ‌ر ديد, برانداز، برانداز كردن‌، نگاه‌، نگاه‌ مختصر ن‌ نظ‌راجمالي‌، مرور، نگاه‌ مختصركردن‌، نظ‌ر اجمالي‌ كردن: Glance

اشاره‌ كردن‌، اداكردن‌، كنايه‌ معني‌، مقصود، يعني‌، (مج.)تشريح‌، شرح‌، اشاره‌، تلويحا ,: Innuendo

اشاره‌ كردن‌، اظ‌هار كردن‌، مربوط‌ بودن‌ به‌ (با ot) گريز زدن‌ به‌: Allude

اشاره‌ كننده‌ با سر و دست‌: Gesticulator

اشاره‌ كننده‌، دلالت‌ كننده‌ وسوسه‌ اميز: Suggestive

اشاره‌ نما، نماينده‌، نشان‌ دهنده‌، دلالت‌ كننده‌: Indicant

اشاره‌، اشاره‌ كردن‌ (باسريادست‌)، بااشاره‌صدا زدن‌: Beckon

اشاره‌، ايما، تذكر، چيز خيلي‌ جزئي‌، اشاره‌ كردن‌: Hint

اشاره‌، تكان‌ سريادست‌، تعظ‌يم‌ كردن‌، باسرتصديق‌ كردن‌ , ياحالي‌ كردن‌ چيزي‌، سرتكان‌ دادن‌: Beck

اشاره‌، تلقين‌، اظ‌هار عقيده‌، پيشنهاد، الهام‌: Suggestion

اشاره‌، پي‌، اط‌لاع‌ مختصري‌ كه‌ با ان‌ به‌ چيزي‌ پي‌ برند گزارش‌، اگاهي‌، خبر، كوره‌خبر: Inkling

اشاره‌گر: Pointer

اشاره‌گر پشته‌: Stack Pointer

اشامه‌، ابگوشت‌، سوپ‌: Soup

اشاميدني‌، نوشيدني‌، قابل‌ شرب‌: Potable

اشاميدن‌، نوشانيدن‌، اشاميدني‌، نوشابه‌، مشروب‌: Drink

اشام‌ يا جذب‌ دوباره‌، مكيدن‌ مجدد، بلع‌ دوباره‌: Resorption

اشباع متوسط: average saturation

اشباع‌: Saturation

اشباع‌: Saturation

اشباع‌ شدني‌: Saturable

اشباع‌ شده‌، سير شده‌: Saturated

اشباع‌ شده‌، سير، بحد اشباع‌ رسيده‌: Saturant

اشباع‌ كردن‌: Saturate

اشباع‌ كردن‌ سيل‌ زده‌ كردن‌، از اب‌ پوشانيدن‌، زير سيل‌ پوشاندن: Inundate

اشباع‌ كردن‌، جذب‌ كردن‌ اغشتن‌، الوده‌ كردن‌، تر كردن‌، خيساندن‌، مرط‌وب‌ كردن: Imbrue

اشباع‌ كردن‌، ملهم‌ كردن‌ خوب‌ رنگ‌ گرفتن‌، خوب‌ نفوذ كردن‌، رسوخ‌كردن‌ در، اغشتن: Imbue

اشباع‌ كننده‌: Saturator

اشباع‌، پاره‌ اجر، سير كردن‌، اشباع‌ كردن‌، با حرص‌ و , پرخوري‌، پري‌، عرضه‌ بيش‌ از تقاضا، (ط‌ب‌) زيادي‌ خون ولع‌ خوردن‌: Glut

اشتباها تقويم‌كردن‌، بناحق‌ بر اورد كردن‌: Misvalue

اشتباها فرستادن‌: Missend

اشتباهاً- خطا- كار غلط: Wrong

اشتباهي‌ صدا كردن‌، غلط‌ ناميدن‌: Miscall

اشتباه‌: Mistake

اشتباه‌ احمقانه‌، لاف‌ زدن‌، توپ‌ خالي‌ زدن‌: Flub

اشتباه‌ بزرگ‌، سهو، اشتباه‌ لپي‌، اشتباه‌ كردن كوكورانه‌ رفتن‌، دست‌ پاچه‌شدن‌ و بهم‌مخلوط‌ كردن‌: Blunder

اشتباه‌ حساب‌ كردن‌، پيش‌ بيني‌ غلط‌ كردن‌: Miscalculate

اشتباه‌ در تلفظ‌ حروف‌، تعويض‌ حروف‌ در تلفظ‌ برحسب‌ , تصادف‌، لقلقه‌: Spoonerism

اشتباه‌ فكر كردن‌، بد فكر كردن‌: Misthink

اشتباه‌ فهميدن‌، سوء تفاهم‌: Malentendu

اشتباه‌ كار: Bungler

اشتباه‌ كاري‌، دست‌ پاچگي‌، اشتباه‌: Boo Boo

اشتباه‌ كردن‌، بچه‌ انداختن‌(در اثر كسالت‌ وبط‌ور غير , بجايي‌ نرسيدن‌، نتيجه‌ندادن‌، عقيم‌ ماندن‌، صدمه‌ ديدن عمدي‌): Miscarry

اشتباه‌ كردن‌، درست‌ نفهميدن‌، اشتباه‌: Mistake

اشتباه‌ كردن‌، سير كردن‌، اغشتن‌: Saturate

اشتباه‌ لپي‌: Blunder

اشتباه‌ مضحك‌: Boner

اشتباه‌ نظ‌ري‌، سهو، از نظ‌ر افتادگي‌: Oversight

اشتباه‌ نوشتن‌: Miswrite

اشتباه‌ گزارش‌ دادن‌: Misreport

اشتراكي‌ كردن‌: Collectivize

اشتراكي‌ كردن‌: Communalize

اشتراكي‌ كردن‌ وقت‌: Timeshare

اشتراكي‌ كردن‌، كمونيستي‌ كردن‌: Communize

اشتراكي‌ گراي‌: Communalist

اشتراكي‌، همگاني‌: Communal

اشتراك‌ دو نفرهم‌ رتبه‌ دركاري‌، حكومت‌ دو نفري‌: Duumvirate

اشتراك‌ وجه‌، تقارن‌ موازات‌، برابري‌، همساني‌، مشابهت‌، ترادف‌ عبارات: Parallelism

اشتراك‌ وقت‌: Time Sharing

اشتراك‌، ابونمان‌، پول‌ اعانه‌: Subescription

اشتراك‌، تسهيم‌: Sharing

اشتراك‌، وجه‌ اشتراك‌ مجله‌، تعهد پرداخت‌: Subscription

اشتعالي‌، فتنه‌ انگيز، فساد اميز، اتش‌ افروز، فتنه‌جو: Inflammatory

اشتعال‌ برخلاف‌ مسير عادي‌ شعله‌، پس‌ زهني‌ شعله‌: Flareback

اشتعال‌ لرزشي‌، اشتعال‌ با لرزش‌، زرق‌ وبرق‌: Flamboyance

اشتعال‌ لرزشي‌، اشتعال‌ با لرزش‌، زرق‌ وبرق‌: Flamboyancy

اشتعال‌ ناگهاني‌، غضب‌ ناگهاني‌: Flare Up

اشتغال- استخدام: Employment

اشتغال‌ بكار پيوسته‌ كار، پيوسته‌ كاري‌، تمام‌ وقت‌، تمام‌ روز، زمان‌ ,: Full Time

اشتغال‌ بمط‌العه‌ حيات‌ وتجزيه‌ وتحليل‌ موجودات‌ زنده زيست‌ شناسي‌: Biologism

اشتقاقي‌، مشتق‌، فرعي‌، گرفته‌ شده‌، ماخوذ: Derivative

اشتقاق‌ اسم‌ قبيله‌ يا شخص‌ يا عشيره‌ ازيك‌ كلمه‌: Eponymy

اشتقاق‌ معكوس‌، لغت‌ سازي‌، اشتقاق‌ لغات‌ از يكديگر: Back Formation

اشتقاق‌، اقتباس‌، استنساخ‌، استخراج‌، سرچشمه‌: Derivation

اشتها داراي‌ لبه‌ تيز، (مج.) گرسنه‌، بسيار مشتاق‌، حريص‌، با ,: Sharp Set

اشتهار، تعميم‌، محبوب‌ سازي‌: Popularization

اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد، احساسات‌ تند وشديد، تعصب‌ شديد اغراض‌ نفساني‌، هواي‌ نفس‌: Passion

اشتياق‌، ارزوي‌ زياد، ميل‌ وافر، ويار، هوس‌: Longing

اشتياق‌، از، حرص‌، ازمندي‌، پرخوري‌، ط‌مع‌: Avidity

اشتياق‌، شوق‌ وافر: Hankering

اشتي‌ دهنده‌، ميانجي‌: Conciliator

اشتي‌ دهنده‌، ميانجي‌: Placater

اشتي‌ پذير، صلح‌ دوست‌، ارام‌: Peaceable

اشتي‌، وفق‌، تسكين‌: Placation

اشخاصيكه‌ مراسم‌ عشاء رباني‌ را انجام‌ ميدهند: Communicant

اشخاصي‌ كه‌ درسال‌ 88-7871 مخالف‌ اساس‌ حكومت‌ امريكا , بودند (مخفف‌ ان‌ E&A است‌): Anti Federalist

اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند، ط‌بقه‌ روشنفكر: Intelligentsia

اشخاص‌ غير نظ‌امي‌ كه‌ همراه‌ قشون‌ حركت‌ ميكنند: Camp Follower

اشد ظ‌رف‌ يامخزن‌ اشياءگوناگون‌ (مثل‌ سبد ياگنجه‌) هزاربيشه‌، بخشي‌ كه‌ شامل‌ مواد مختلف‌وبدون‌ دسته‌ بندي‌ ب,: Catchall

اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌، برابر بودن‌ با اشرافي‌، رفيق‌، برابر كردن‌، هم‌ درجه‌ كردن‌، بدرجه‌ , بدقت‌نگريستن‌، باريك‌ شدن‌، نمايان‌ شدن‌، بنظ‌ررسيدن‌، هما, ل‌ همتا، جفت‌، قرين‌، همشان‌، عضو مجلس‌ اعيان‌، صاحب‌ لقب‌ ,: Peer

اشرافي‌، اعياني‌: Aristocratic

اشرافي‌، پولدار: Plutocrat

اشراقيون‌، روشن‌ ضميران‌، روشن‌ فكران‌: Illuminati

اشراقي‌، پيروي‌ از فلسفه‌اشراقي‌: Illuminism

اشعار حماسي‌ مخصوص‌ نقالان‌ و داستان‌ گويان‌ شعر رزمي قط‌عه‌ موسيقي‌ ممزوج‌ و احساساتي‌: Rhapsody

اشعار حماسي‌، شاعر اشعارحماسي‌، حماسه‌، رجز، منظ‌ومه شاهنامه‌: Epopee

اشعار رزمي‌ پيشينيان‌ مجموعه‌ اشعار محتوي‌ افسانه‌هاي‌ ملي‌ (مثل‌ شاهنامه‌): Epos

اشعار سبك‌ و نغز و ط‌عنه‌اميز، ترانه‌هاي‌ ملي‌: Vers De Societe

اشعار مخصوص‌ كودكان‌: Nursery Rhyme

اشعار هجايي‌ بسبك‌ وتد مجموع‌ساختن‌: Iambize

اشعاريه‌، بيانيه‌، اعلاميه‌، اعلاميه‌ دادن‌: Manifesto

اشعه‌ افتاب‌ چرم‌ دباغي‌ شده‌، دباغي‌، دباغ‌ خانه‌، قهوه‌اي‌ در اثر ,: Tannage

اشعه‌ لايزر: Laser

اشعه‌ مجهول‌ امراض‌ را معالجه‌ميكند پرتوشناسي‌، شاخه‌اي‌ از پرتو نگاري‌ كه‌ با استفاده‌از ,: Roentgenology

اشعه‌ مجهول‌، اشعه‌ ايكس‌، با اشعه‌ ايكس‌ امتحان‌ كردن عكسبرداري‌ با اشعه‌ ايكس‌: X Ray

اشعه‌ء ماوراء بنفش‌: Violet Ray

اشغال‌ قبلي‌، كار مقدم‌، تمايل‌، شيفتگي‌، اشتغال‌: Preoccupation

اشغال‌ كردن‌، تصرف‌ كرد: Occupy

اشغال‌ كردن‌، سرگرم‌ كردن‌، مشغول‌ داشتن‌: Occupy

اشغال‌ كردن‌، مسكن‌ گزيدن‌ جا گرفتن‌ (در)، جايگير شدن‌ (در)، ساكن‌ شدن‌(در): Indwell

اشغال‌ كننده‌، ساكن‌: Occupier

اشغال‌ نشده‌، خالي‌، بدون‌ مستاجر: Unoccupied

اشغال‌ وار: Dumpish

اشغال‌، اخال‌، كف‌، مواد زائد، لاشه‌: Offal

اشغال‌، تصرف‌، حرفه‌: Occupation

اشغال‌، تصرف‌، سكني‌، سكونت‌، اشغال‌ مال‌: Occupancy

اشغال‌، ته‌ مانده‌، زيادي‌، توده‌، انبوه‌: Riffraff

اشغال‌، عدد، جمع‌، سرجمع‌، حاشيه‌ نويسي‌، يادداشت‌ , مختصر، مبلغ‌، جمع‌ بستن‌، بچه‌كوچك‌: Tot

اشغال‌، مهمل‌، خاكروبه‌، زوائد گياهان‌، بصورت‌ اشغال‌ , در اوردن‌: Trash

اشفتن‌، ناراحت‌ كردن‌، مزاحم‌ شدن‌: Perturb

اشفته‌ خيال‌، خيالباف‌: Puzzleheaded

اشفته‌ كردن‌ (.n):يك‌ خوراك‌ (از غذا)، يك‌ ظ‌رف‌ غذا، هم‌ غذايي‌ (در , ارتش‌ وغيره‌)، (.iv&.tv):شلوغ‌ كاري‌ كردن‌، الوده‌ كردن: Mess

اشفته‌ كردن‌، رنجاندن‌، برانگيختن‌، از ساحل‌ عازم‌ شدن تقلا كردن‌، منتشرساختن‌، ايجاد كردن‌، تهيه‌ كردن خاموش‌ كردن‌: Put Out

اشفته‌ كردن‌، مخلوط‌ كردن‌، سرگردان‌ شدن‌، دنبال‌ هم‌ , دويدن‌، با جيغ‌ و داد و بازي‌كردن‌: Roil

اشفته‌ كردن‌، مشوش‌ كردن‌: Pertub

اشفته‌ گريزاندن‌، كاملا شكست‌ دادن‌، تار و مار كردن‌ با پوزه‌ كاويدن‌، جمع‌، گروه‌، بي‌ نظ‌مي‌ و اغتشاش‌، بط‌ور ,: Rout

اشفته‌، بهم‌ خورده‌، كثيف‌، شلوغ‌، شلوغ‌ كار: Messy

اشفته‌، درهم‌: Garbled

اشفته‌، ناراحت‌: Disturbed

اشفتگي‌، انحراف‌، اختلال‌: Perturbation

اشفتگي‌، بهم‌ ريختگي‌ رقصيدن‌، جست‌ وخيز كردن‌، پريدن‌، افتادن‌، لغزيدن ناگهان‌ افتادن‌، غلت‌ خوردن‌، معلق‌ خوردن‌، غلت‌، چرخش: Tumble

اشفتگي‌، تشويش‌: Perturbation

اشفتگي‌، حيرت‌: Wilderment

اشكار ساختن‌، اعلام‌داشتن‌، اعتراف‌ كردن‌، معلوم‌ شدن‌: Kithe

اشكار سازي‌: Decryption

اشكار سازي‌، ظ‌هور، ابراز: Manifestation

اشكار كردن‌، فاش‌ كردن‌، اشكار شدن‌، رها كردن‌، باز , كردن‌، تاه‌ چيزي‌ را گشودن‌: Unfold

اشكار كردن‌، فاش‌ كردن‌، معلوم‌ كردن‌: Reveal

اشكار كننده‌: Revealer

اشكار كننده‌، مبين‌: Manifester

اشكار، برملا، انگشت‌ نما، رسوا، وقيح‌، زشت‌: Flagrant

اشكار، داراي‌ حق‌ امتياز، امتيازي‌، بوسيله‌ حق‌ امتياز , انحصاري‌ بكسي‌ دادن‌، اعط‌ا كردن‌ (امتياز) محسوس‌، حق‌ ثبت‌ اختراع‌، امتياز نامه‌، امتياز ياحق‌ , محفوظ‌ مانده‌، داراي‌ حق‌ انحصاري‌، گشاده‌، مفتوح‌، ازاد: Patent

اشكار، هويدا، معلوم‌، واضح‌، بديهي‌، مريي‌، مشهود: Obvious

اشكارا توهين‌ كردن‌، روبرو دشنام‌ دادن‌، بي‌ حرمتي هتاكي‌، مواجهه‌، رودررويي‌: Affront

اشكارا گفتن‌، اقرار كردن‌، اط‌مينان‌ دادن‌، تضمين‌ كردن تثبيت‌ كردن‌ مستقر ساختن‌، مقرر داشتن‌، تصديق‌ و تاييد كردن: Avouch

اشكارا، بط‌ور برجسته‌: Signally

اشكارا، پوست‌ كنده‌، علني‌: Aboveboard

اشكاركردن‌ لخت‌، عريان‌، (مج.) ساده‌، اشكار، عاري‌، برهنه‌ كردن: Bare

اشكاف‌ لباس‌، خوابگاه‌: Garderobe

اشكاف‌ يا گنجه‌ مخصوص‌ ظ‌روف‌ اشپزخانه‌: Kitchen Cabinet

اشكالتراشي‌، خرابكاري‌: Obstructionism

اشكال‌ تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ بشقاب‌ و ظ‌روف‌ قديمي‌، اشكال‌ , تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ يقه‌: Gadroon

اشكال‌ حيوانات‌ در هنر بعنوان‌ علائم‌ مخصوص‌ تجسم‌ خدا يا خدايان‌ بشكل‌ حيوانات‌ پست‌، استعمال‌ ,: Zoomorphism

اشكال‌ زدايي‌: Debugging

اشكال‌ زدايي‌ كردن‌: Debug

اشكال‌ مضحك‌، شكل‌ عجيب‌ و غريب‌، (ج‌.ش‌.) يكنوع‌ ميمون‌ , يا عنتر دم‌ كوتاه‌: Baboon

اشكال‌، مانع‌، زيان‌، بي‌ فايدگي‌: Drawback

اشكال‌، مانع‌، نقص‌ امتياز به‌ ط‌رف‌ ضعيف‌ در بازي‌، اوانس‌، امتياز دادن: Handicap

اشكال‌، گير: Bug

اشكال‌زدايي‌ برنامه‌: Program Debugging

اشكبار، گريان‌: Tearful

اشكلك‌ شست‌، باشست‌ پيچاندن‌: Thumbscrew

اشكوب‌ كوتاه‌، نيم‌ اشكوب‌ كه‌ ميان‌ دو ط‌بقه‌ ساختمان‌ , واقع‌ باشد، نيم‌ اشكوب‌: Mezzanine

اشكوب‌، داستان‌ گفتن‌، بصورت‌داستان‌ در اوردن‌ حكايت‌، داستان‌، نقل‌، روايت‌، گزارش‌، شرح‌، ط‌بقه: Story

اشك‌ تمساح‌، اشك‌ دروغي‌: Crocodile Tears

اشك‌ زا، اشكبار، اشكي‌، غصه‌ دار: Lachrymose

اشك‌، قط‌ره‌ اشك‌: Teardrop

اشنا كردن‌: Familiarization

اشنا كردن‌، اشنا ساختن‌، خو دادن‌، عادت‌ دادن‌، معلوم‌ , كردن‌، خودماني‌ كردن‌: Familiarize

اشنا كردن‌، اگاه‌ كردن‌، مسبوق‌ كردن‌، مط‌لع‌ كردن‌: Acquaint

اشنا، وارد در، مانوس‌، خودي‌، خودماني‌: Familiar

اشناسازي‌، معمول‌ سازي‌، ابداع‌، احداث‌ مقدمه‌، ديباچه‌، معارفه‌، معرفي‌، معرفي‌ رسمي: Introduction

اشنايي‌ باصول‌ فني‌، فن‌ شناسي‌، فنون‌، شگرد شناسي‌: Technology

اشنايي‌ تصادفي‌، (دختر) بلند كردن‌، برداشتن پيكاپ‌، دستگاه‌ برقي‌ ناقل‌ صداي‌ گرامافون‌، انتخاب رشد، ترقي‌، تجديد فعاليت‌، چيدن‌، هرچيز انتخاب‌ شده سواركردن‌، گرفتن‌، بهبودي‌ يافتن‌: Pickup

اشنايي‌، انس‌: Familiarity

اشنايي‌، راهنمايي‌، جهت‌ يابي‌: Orientation

اشنايي‌، سابقه‌، اگاهي‌، اشنا، اشنايان‌: Acquaintance

اشوبگر، اسباب‌ بهم‌ زدن‌ مايعات‌: Agitator

اشوبگرانه‌: Riotous

اشوب‌ وغوغا: Storm And Stress

اشوب‌، اضط‌راب‌، جنبش‌، اغتشاش‌، هياهو: Commotion

اشوب‌، شورش‌، فتنه‌، بلوا، غوغا، داد و بيداد، عياشي‌ , كردن‌، شورش‌ كردن‌: Riot

اشوب‌، غوغا، پراشوب‌: Hurly Burly

اشوب‌، فتنه‌، فاسد، شورش‌، اغتشاش‌، فتنه‌ جويي‌: Sedition

اشوب‌، ناراحتي‌، مزاحمت‌، (حق.) تعرض‌: Disturbance

اشور، كشور اشور: Assyria

اشوره‌، مخلوط‌، تركيب‌، اميزش‌، اختلاط‌، اميزه‌: Mixture

اشوري‌، زبان‌ اشوري‌، اهل‌ كشور اشور: Assyrian

اشيا گوناگون‌، مط‌الب‌ گوناگون‌، جنگ‌ (gnoj)، منتخبات گلچين‌: Varia

اشياء كهنه‌ وعتيقه‌، خرت‌ وپرت‌: Bric A Brac

اشياء مصرفي‌، كالاهاي‌ مصرفي‌: Consumer Goods

اشياء منبت‌ كاري‌ يا حكاكي‌ شده‌ زينتي‌، كار منقور هنر منبت‌ كاري‌، قلمزني‌ كردن‌: Scrimshaw

اشياء و اجناسي‌ كه‌ با توزين‌ فروخته‌ ميشوند، مقياس‌ , وزن‌ اجناس‌ سنگين‌، سنگيني‌، وزن‌: Avoirdupois

اشيانه‌ سازي‌: Nidification

اشيانه‌ هواپيما، پناهنگاه‌، حفاظ‌: Hangar

اشيانه‌، لانه‌، اسايشگاه‌، پاتوق‌، لانه‌ ساختن‌، اشيان‌ , كردن‌، اشيان‌ گرفتن‌، درمحل‌ محفوظ‌ي‌ جاي‌ گرفتن‌، پيچيدن‌: Nest

اشيانه‌، لانه‌، اشيانه‌اي‌ كردن‌: Nest

اشيان‌ گرفتن‌، لانه‌ كردن‌، اسودن‌، در اغوش‌ كسي‌ خوابيدن‌: Nestle

اشپز، پختن‌: Cook

اشپزخانه‌ براي‌ نگاهداشتن‌ ظ‌روف‌وكارد وچنگال‌، شربت‌ خان, جاي‌ شستن‌ ظ‌روف‌ كثيف‌ اشپزخانه‌، اط‌اق‌ كوچك‌ نزديك‌ , ه‌: Scullery

اشپزخانه‌ كشتي‌، اط‌اق‌ كارگران‌ قط‌ار: Caboose

اشپزخانه‌ كوچك‌: Kitchenette

اشپزخانه‌، محل‌ خوراك‌ پزي‌: Kitchen

اشپزي‌، اشپزخانه‌: Cookery

اشیاء دانش : Knowledge Objects

ابزارها و منابعي که به‌منظور دستيابي به سيستم مديريت دانش يک سازمان مورد استفاده قرار ميگيرند

اش‌ جو، غذايي‌ شبيه‌ اش‌ جو، جنب‌ وجوش‌، حركت‌: Stirabout

اش‌ درهم‌ وبرهم‌، اش‌ شله‌ قلمكار: Hotchpotch

اش‌ شله‌ قلمكار: Jambalaya

اش‌، ابگوشت‌ غليظ‌: Potage

اش‌، شوربا، شورباي‌ ارد جو دو سر: Pottage

اصابت‌، خوردن‌، ضربت‌، تصادف‌، موفقيت‌، نمايش‌ يافيلم‌ , پرمشتري‌، زدن‌، خوردن‌ به‌، اصابت‌ كردن‌ به‌ هدف‌ زدن‌: Hit

اصالت‌، ابتكار: Originality

اصرار تقاضا كردن‌(از) سوگند دادن‌، قسم‌ دادن‌، لابه‌ كردن‌، تقاضا كردن‌، به‌: Adjure

اصرار كردن‌، با اصرار وادار كردن‌، انگيختن‌، تسريع‌ , شدن‌، ابرام‌ كردن‌، انگيزش‌: Urge

اصرار كردن‌، پيش‌ امدگي‌ داشتن‌، جلو امدن‌، متحمل‌ شدن‌: Stick Out

اصرار ورزيدن‌، پاپي‌ شدن‌، (م‌.م‌.) سماجت‌، تكيه‌ كردن‌ , بر، پافشاري‌ كردن‌: Insist

اصرار، ابرام‌: Importunity

اصط‌بل‌ بزرگ‌، اصط‌بل‌ سلط‌نتي‌، ميراخور: Equerry

اصط‌بل‌ دار، مهتر: Stabler

اصط‌بل‌ مخصوص‌ كرايه‌ دادن‌ اسب‌ يا نگاهداري‌ اسب‌ هاي‌ , ديگران‌: Livery Stable

اصط‌كاكي‌، مالشي‌: Frictional

اصط‌كاك‌، مالش‌: Friction

اصط‌لاحات‌ خاص‌ انگليس‌: Briticism

اصط‌لاحات‌ علمي‌ يافني‌، كلمات‌ فني‌، واژگان‌: Terminology

اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ يك‌ صنف‌ يا دسته‌، زبان‌ دزدها وكولي‌ ها ط‌رزصحبت‌، زبان‌ ويژه‌، مناجات‌، گوشه‌دار، وارونه‌ كردن مخصوصي‌صحبت‌ كردن‌، خبرچيني‌ كردن‌، اواز خواندن مناجات‌ كردن‌ ناگهان‌ چرخانيدن‌ ياچرخيدن‌، باناله‌ سخن‌ گفتن‌، بالهجه‌ ,: Cant

اصط‌لاحات‌ و لغات‌ خاص‌انگليسي‌ علمي‌ مصط‌لح‌ درجنوب‌ , انگليس‌، انگليسي‌ اصيل‌: King's English

اصط‌لاحات‌ و لغات‌ ويژه‌ فرانسوي‌، فرانسوي‌ مابي‌: Gallicism

اصط‌لاحي‌: Idiomatic

اصط‌لاح‌ امريكايي‌، رسم‌ امريكايي‌: Americanism

اصط‌لاح‌ بيگانه‌، رسم‌ بيگانه‌، بيگانه‌ پرستي‌: Foreignism

اصط‌لاح‌ خاص‌، برچسب‌ زدن‌، ط‌بقه‌بندي‌ كردن‌ برچسب‌، اتيكت‌، متمم‌ سند يا نوشته‌، تكه‌ باريك‌، لقب: Label

اصط‌لاح‌ زبان‌ انگليسي‌، انگليسي‌ مابي‌: Anglicism

اصط‌لاح‌ محلي‌، ايين‌ محلي‌، علاقه‌ محلي‌، كوته‌ بيني‌: Localism

اصط‌لاح‌ يوناني‌، ط‌رز يوناني‌، فرهنگ‌ يوناني‌: Grecism

اصط‌لاح‌ يوناني‌، يوناني‌ مابي‌، اداب‌ يوناني‌: Hellenism

اصغر، موخر، كم‌، زودتر، تازه‌تر، دانشجوي‌ سال‌ سوم‌ , دانشكده‌ يا دبيرستان‌: Junior

اصل - اوليه: Original

اصل آووگادرو: Avogadro,s principle

اصل بهای تمام شده: Cost principle

اصل سند- نسخه اصلي: Original Copy

اصل طرد پاولي: exclusion principle of Pauli

اصل عدم قطعيت: uncertainty principle

اصل لوشاتليه: Le,chatelier,s priciple

اصل، سرمنشاء: pedigree

خط سير مواد و مصالح، تجهيزات و قطعات در طول فرآيندهاي پروژه كه از مبدا تا محل مصرف كامل مي‌شود.

اصل، سرمنشاء: Pedigree

خط سير مواد و مصالح، تجهيزات و قطعات در طول فرآيندهاي پروژه که از مبدا تا محل مصرف كامل مي‌شود.

اصلاح - بهسازي: Reform

اصلاح زمان‌بندي: schedule refinement

دوباره‌كاري، تعريف دوباره يا اصلاح منطق يا داده‌هايي كه پيش‌تر در فرآيند برنامه‌ريزي به عنوان ورودي‌هاي مورد نياز رويدادهاي اصلي، اولويت‌ها و موانع، توسعه‌يافته‌اند.

اصلاح زمان‌بندي: Schedule Refinement

دوباره‌كاري، تعريف دوباره يا اصلاح منطق يا داده‌هايي كه پيش‌تر در فرآيند برنامه‌ريزي به عنوان ورودي‌هاي مورد نياز رويدادهاي اصلي، اولويت‌ها و موانع، توسعه‌يافته‌اند.

اصلاح كردن: Amend

اصلاح و تعديلات: Reconciliation

اصلاحات پيمان: contract modification

هر‌گونه اصلاح مكتوب يك جانبه يا دو جانبه در مورد مشخصات، زمان تحويل، نرخ تحويل، دوره پيمان، قيمت، مقدار يا شروط ديگر پيمان، كه بر اساس يك بند پيمان تحقق مي‌يابند (به عنوان مثال درخواست تغيير، اعلام خاتمه، توافقنامه تكميلي يا انجام يكي از انتخاب‌هاي پيمان).

اصلاحات پيمان: Contract Modification

هر‌گونه اصلاح مکتوب يک جانبه يا دو جانبه در مورد مشخصات، زمان تحويل، نرخ تحويل، دوره پيمان، قيمت، مقدار يا شروط ديگر پيمان، که بر اساس يک بند پيمان تحقق مي‌يابند (به عنوان مثال درخواست تغيير، اعلام خاتمه، توافقنامه تکميلي يا انجام يکي از انتخاب‌هاي پيمان).

اصلاحاتي‌ دادن‌ در، چيزتازه‌ اوردن‌، بدعت‌ گذاردن‌ نو اوري‌ كردن‌، ايين‌ تازه‌ اي‌ ابتكار كردن‌، تغييرات‌ و ,: Innovate

اصلاحات‌ ارضي‌: Land Reform

اصلاحات‌ اساسي‌، بنيان‌، بن‌ رست‌، ريشگي‌، (ر.) علامت‌ , راديكال‌ ريشه‌، قسمت‌ اصلي‌، اصل‌، سياست‌ مدار افراط‌ي‌، ط‌رفدار ,: Radical

اصلاحيه: Amendment

اصلاحي‌: Amendatory

اصلاحي‌: Corrective

اصلاحي‌: Reformative

اصلاح‌: Emendation

اصلاح‌ خود، تزكيه‌ نفس‌ خود، خود بهسازي‌: Self Improvement

اصلاح‌ سربط‌وري‌ كه‌ موها كوتاه‌ شده‌ وشبيه‌ ماهوت‌ پاك‌ كن‌ , شود: Crew Cut

اصلاح‌ شدن‌، توبه‌ كردن‌، پشيمان‌ شدن‌، نادم‌: Repent

اصلاح‌ شدن‌، مرمت‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، نجات‌ دادن‌، زمين‌ , باير را داير كردن‌: Reclaim

اصلاح‌ كردن‌، بهتر كردن‌، بهبودي‌ يافتن‌، ماده‌ يا , قانوني‌ را اصلاح‌ و تجديد كردن‌: Amend

اصلاح‌ كردن‌، تصحيح‌ كردن‌، درست‌ كردن‌، غلط‌ گيري‌ كردن‌: Emend

اصلاح‌ كننده‌: Amender

اصلاح‌ كننده‌، تاديب‌ كننده‌: Corrective

اصلاح‌ كننده‌، مربي‌، تنظ‌يم‌ كننده‌: Corrector

اصلاح‌ نژاد از راه‌ لقاح‌ متقابل‌: Cross Fertile

اصلاح‌ نژادي‌ كردن‌، بهنژاد كردن‌: Linebreed

اصلاح‌ نژادي‌ وابسته‌ به‌ به‌نژادي‌، صحيح‌ النسب‌، از نژاد يانسب‌ خوب: Eugenic

اصلاح‌ و پرورش‌ نژاد درط‌ي‌ زمان‌، جبر زمان‌: Orthogenesis

اصلاح‌ وتر يا عضوي‌ بوسيله‌ كاهش‌ رويش‌ وتكثير سلولي‌: Prolotherapy

اصلاح‌ يا تهذيب‌ كردن‌، حصول‌ مجدد بازيافتن‌، دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، پس‌ گرفتن‌، جبران‌ كردن: Retrieve

اصلاح‌ پذير: Corrigible

اصلاح‌ پذير: Mendable

اصلاح‌ پذير: Refornable

اصلاح‌ پذيري‌: Corrigibility

اصلاح‌، اشتي‌، مصالحه‌، تلفيق‌: Reconciliation

اصلاح‌، تصحيح‌، (حق.) پيشنهاد اصلاحي‌ نماينده‌ء مجلس‌ , نسبت‌ به‌ لايحه‌ يا ط‌رح‌ قانوني‌: Amendment

اصلاح‌، تهذيب‌، اصلاحات‌: Reformation

اصلاح‌ناپذير، بهبودي‌ ناپذير، درست‌ نشدني‌: Incorrigible

اصلاح‌نژادكردن‌، همواركردن‌، شيب‌ منظ‌م‌دادن‌، تسط‌يح‌كردن‌ پايه‌، درجه‌، درجه‌ بندي‌، رتبه‌، مرحله‌، درجه‌ شدت‌(مرض‌ , دسته‌بندي‌ كردن‌، ط‌بقه‌بندي‌ كردن‌، جوركردن‌، باهم‌اميختن سنگ‌ معدني‌، درجه‌ موادمعدني‌، درجه‌بندي‌ كردن وتب‌)، انحراف‌ ازسط‌ح‌ تراز، الگوي‌ لباس‌، ارزش‌ نسبي‌ ,: Grade

اصلي: Master

اصلي: Main

اصلي‌، بكر، بديع‌، منبع‌، سرچشمه‌: Original

اصلي‌، داخلي‌، دروني‌، چسبنده‌، غريزي‌ درون‌ زاد، ذاتي‌، فط‌ري‌، جبلي‌، مادرزاد، ط‌بيعي‌، لاينفك: Innate

اصلي‌، عضو، نقط‌ه‌، مكان‌، اسباب‌ يدكي‌ اتومبيل‌، مقسوم پاره‌، بخش‌، خرد، جزء مركب‌ چيزي‌، جزء مساوي‌، عنصر , تفكيك‌ كردن‌، تفكيك‌ شدن‌، جدا شدن‌، جدا كردن نقش‌بازگير، برخه‌: Part

اصلي‌، عمده‌: Main

اصلي‌، عمده‌، مايه‌، مدير: Principal

اصل‌ حقيقت‌، سقوط‌ خوار وخفيف‌، بي‌ ابرو، بي‌ شرف‌، بيشرمانه‌، حقايق‌ امر: Low Dwon

اصل‌ شكايت‌، اصل‌ غصه‌، مايه‌ غم‌، (مج.) شكايت‌ رسمي شكوائيه‌، غصه‌ و غم‌: Gravamen

اصل‌ عمده‌ واساسي‌، اس‌ اساس‌، اصل‌، پايه‌: Principium

اصل‌ مادري‌ كردن‌، پروردن‌، مادر، ننه‌، والده‌، مام‌، سرچشمه: Mother

اصل‌ موضوع‌ مقدمه‌موضوع‌، صغراي‌ قياس‌ منط‌قي‌، كبراي‌ قياس‌ منط‌قي: Lemma

اصل‌، اصل‌ موضوعه‌: Axiom

اصل‌، بي‌ خدشه‌، صميمي‌ راستين‌، حقيقي‌، واقعي‌، موجود، غير مصنوعي‌، ط‌بيعي: Real

اصل‌، دودمان‌، ريشه‌ لغت‌قط‌ع‌ كردن‌، ساقه‌ دار كردن‌، بند , اوردن‌ ستاك‌، ساقه‌، تنه‌، ميله‌، گردنه‌، دنباله‌، دسته‌، ريشه: Stem

اصل‌، قاعده‌ كلي‌، مرام‌: Principle

اصوات‌ تلفظ‌ كردن‌ دو صداي‌ جداگانه‌ در يك‌ وهله‌، ادغام‌ كردن‌ ,: Diphthongize

اصول اخلاقي: ethics

استاندارد‌ها و ترتيب رسيدگي به آنچه در مديريت پروژه‌ها مناسب و مطابق چارچوب معمول اخلاق حرفه‌اي است در مقابل آنچه كه مناسب نيست. استاندارد‌هاي بالاي اخلاقي مخصوصاً در انتخاب و اعطاء تداركات پروژه ضروري هستند.

اصول اخلاقي: Ethics

استاندارد‌ها و ترتيب رسيدگي به آنچه در مديريت پروژه‌ها مناسب و مطابق چارچوب معمول اخلاق حرفه‌اي است در مقابل آنچه كه مناسب نيست. استاندارد‌هاي بالاي اخلاقي مخصوصاً در انتخاب و اعطاء تداركات پروژه ضروري هستند.

اصول حسابداری: Accounting principles

اصول حسابداری مالی: Financial accounting principles

اصول رفتاري: code of conduct

قواعد اتخاذشده توسط گروه كه به رفتار گروه در انجام پروژه ارتباط دارد. اين قواعد شامل اخلاق‌ها و عادات كاري، قواعد برقراري ارتباط، روش‌هاي تعديل مشكل، مسائل كسب و كار و ديگر نكات بالقوه تضاد مي‌باشد.

اصول رفتاري: Code Of Conduct

قواعد اتخاذشده توسط گروه که به رفتار گروه در انجام پروژه ارتباط دارد. اين قواعد شامل اخلاق‌ها و عادات کاري، قواعد برقراري ارتباط، روش‌هاي تعديل مشکل، مسائل کسب و کار و ديگر نکات بالقوه تضاد مي‌باشد.

اصول و ارزش های اخلاقی: Moral principles and values

اصول پذیرفته شده حسابداری: Generally Accepted AccountingPrinciples

اصولي: ethical

مطابق اصول اخلاقي حرفه‌اي

اصولي: Ethical

مطابق اصول اخلاقي حرفه‌اي

اصولي‌ شدن‌، داراي‌ روش‌ ياقاعده‌اي‌ كردن‌ متديست‌ كردن‌، در اصول‌ وعقايد ديني‌ سخت‌ گيري‌ كردن: Methodize

اصول‌ ازادي‌ خواهي‌، وسعت‌ نظ‌ر، ازادگي‌: Liberalism

اصول‌ استقلال‌ فردي‌، اصول‌ ازادي‌ فردي‌ در سياست‌و , اقتصاد، اعتقاد به‌ اينكه‌حقيقت‌ازجوهر هاي‌ منفردي‌ , تشكيل‌ يافته‌ است‌، خصوصيات‌ فردي‌، حالت‌ انفرادي‌، تك‌ , روي‌، فرد گرايي‌: Individualism

اصول‌ اشتراكي‌، مرام‌ اشتراكي‌، كمونيسم‌: Communism

اصول‌ امروزي‌، اصول‌ تجدد، نوگرايي‌، نوين‌ گرايي‌: Modernism

اصول‌ ايين‌ پروتستانت‌: Protestantism

اصول‌ تشكيلات‌ اتحاديه‌، اتحاديه‌ گرايي‌: Unionism

اصول‌ خانه‌ داري‌، هنرخانه‌ داري‌، فن‌ اداره‌ خانه‌: Household Art

اصول‌ رياضت‌ و مرتاضي‌: Asceticism

اصول‌ عقايد فاشيست‌، حكومت‌ فاشيستي‌: Fascism

اصول‌ عقايد كليساي‌ كاتوليك‌، معتقدات‌ كاتوليكي‌: Romanism

اصول‌ فلسفه‌ ماني‌، مانويت‌: Manichaeanism

اصول‌ قانون‌ پرستي‌ رستگاري‌ از راه‌ نيكوكاري‌، افراط‌ در مراعات‌ قانون: Legalism

اصول‌ مذهب‌ كاتوليكي‌: Catholicism

اصول‌ مشروط‌يت‌، حكومت‌ مشروط‌ه‌: Constitutionalism

اصول‌ مكانيزم‌، تشريح‌ حركات‌ بدني‌ انسان‌، علم‌الحركات‌ , بدن‌: Kinesiology

اصول‌ نظ‌ري‌، علم‌ نظ‌ري‌، اصل‌ كلي‌، فرض‌ علمي‌، تحقيقات‌ , نظ‌ري‌، نگرش‌، نظ‌ريه‌: Theory

اصول‌ همكاري‌، همزيستي‌ دوموجود: Mutualism

اصول‌ و انتقادات‌ كليساي‌ انگليس‌: Anglicanism

اصول‌ وعقايد حزب‌ محافظ‌ه‌ كار، محافظ‌ه‌ كاري‌: Toryism

اصول‌اخلاق‌، روش‌ اخلاقي‌يك‌ نويسنده‌ يامكتب‌ علمي‌ يا ادبي‌ , غالبا بصورت‌ جمع‌ علم‌ اخلاق‌، بجث‌ درامور اخلاقي و ياهنري‌، ايين‌، رفتار، كتاب‌ اخلاق‌: Ethic

اصيل‌ زاده‌، نمجيب‌، (در جمع‌) بزرگان‌، اعيان‌: Grandee

اصيل‌، اصلي‌، اصل‌، مبتكر، ابتكاري‌: Original

اصيل‌، خوش‌ جنس‌، باتجربه‌، كارديده‌: Thoroughbred

اصيل‌، نيك‌ نژاد، خوص‌ اصل‌، پاك‌ زاد: Highborn

اضافه كار: Over Time

اضافه ماليات: Surtax

اضافه وزن: Over Weight

اضافه‌ بها زياد ستاندن‌، زياد بار كردن‌، تحميل‌ كردن‌ زياد پر , كردن‌، اضافه‌ كردن‌، نرخ‌ اضافي‌ماليات‌ اضافي‌، جريمه: Surcharge

اضافه‌ جهيدن‌، اضافه‌ جهش‌: Overshoot

اضافه‌ كردن‌ بر، افزودن‌، جمع‌ كردن‌، همچنين‌: Eke

اضافه‌ كردن‌، افزودن‌، با ارزش‌ كردن‌، انبار كردن‌، در , كيسه‌ گذاردن‌، پرداختن‌: Imburse

اضافه‌ ماليات‌، جريمه‌ مالياتي‌: Surtax

اضافه‌، زائد، بيش‌ از احتياج‌: Overplus

اضافي: Extra

اضافي‌: Additional

اضافي‌ بيش‌ ازميزان‌ احتياج‌ كارمند گرفتن‌، استخدام‌ كارمند ,: Featherbed

اضافي‌ وزائد خط‌ دوم‌ يافرعي‌، خط‌ فرعي‌ راه‌ اهن‌، (ز.ع‌.) كار ياشغل‌ ,: By Line

اضافي‌، افزوده‌: Additional

اضافي‌، افزوني‌، بيش‌ از حد نصاب‌، اضافات‌، نامربوط‌: Surplusage

اضافي‌، الحاقي‌، كشش‌، تمديد، بسط‌، توسعه‌، گسترش‌: Extension

اضافي‌، متمم‌، مكمل‌، تكميلي‌، پس‌ اورده‌، هم‌ اورده‌: Supplementary

اضط‌راب‌ وانديشه‌ بيهودي‌ راجع‌ بسلامتي‌ خود: Hypochondriasis

اضط‌راب‌، تشويش‌، بي‌قراري‌، اشفتگي‌، ناراحتي‌: Disquietude

اضط‌راب‌، پريشاني‌: Discomposure

اطفاء حريق: Fire protection

اطلاعات اقتصادی: Economic data

اطلاعات انحصاري: proprietary information

انتخاب اطلاعات افراد و يا شركت‌ها كه براي دستيابي و استفاده كنترل مي‌شوند. اطلاعات قابل انتشار نيستند مگر اينكه مالك اجازه رسمي داده باشد.

اطلاعات انحصاري: Proprietary Information

انتخاب اطلاعات افراد و يا شرکت‌ها که براي دستيابي و استفاده کنترل مي‌شوند. اطلاعات قابل انتشار نيستند مگر اينکه مالک اجازه رسمي داده باشد.

اطلاعات بازنگري برنامه براي برآورد و هزينه يابي: Program Review Information for Costing and Estimating

مدلي پارامتري كه به منظور برآورد هزينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شامل تعدادي بخش‌هاي متمركز، مانند سخت‌افزار و نرم‌افزار مي‌شود. در سال 1970 ايجاد شده و همچنان به روز مي‌شود و به عنوان محصول يا خدمات نرم‌افزاري در دسترس است.

اطلاعات بازنگري برنامه براي برآورد و هزينه‌يابي: Program Review Information For Costing And Estimating

مدلي پارامتري که به منظور برآورد هزينه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شامل تعدادي بخش‌هاي متمرکز، مانند سخت‌افزار و نرم‌افزار مي‌شود. در سال 1970 ايجاد شده و همچنان به روز مي‌شود و به عنوان محصول يا خدمات نرم‌افزاري در دسترس است.

اطلاعات تاریخی: Historical data

اطلاعات دولتي، اطلاعات كسب شده دولتي: government furnished information

داده‌هاي متعلق به دولت كه به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

اطلاعات دولتي، اطلاعات کسب شده دولتي: Government Furnished Information

داده‌هاي متعلق به دولت که به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار گرفته است.

اطلاعات شايستگي: competency information

مقايسه توانمندي يك فرد در مقابل توصيف شايستگي.

اطلاعات شايستگي: Competency Information

مقايسه توانمندي يک فرد در مقابل توصيف شايستگي.

اطلاعات كليدي: Key Information

اطلاعات مالی: Financial data

اطلاعیه : Notification

  اطلاع‌دهي فرايندي است که وضعيت اقدامات يک سيستم را اطلاع‌رساني ميکند. به‌عنوان مثال، هر بار که يک سيستم براي يک گزارش، درخواستي دريافت ميدارد، اطلاع‌دهيِ خودکار ممکن است فعال شود تا مدير سيستم از اين‌که کدام گزارش درخواست شده است، آگاه شود.

اطلاع‌رساني: debriefing

خلاصه كردن شرايط يك رويداد پس از وقوع آن. اين اصطلاح در اكتساب، به توضيح رسمي علت برنده شدن يا برنده نشدن پيشنهاددهنده در رقابت بر سر پيماني مذاكره شده، گفته مي‌شود. ممكن است پيشنهاددهندگاني كه در رقابت شركت نمي‌كنند يا قبل از اعلام فرد برنده از شركت در آن

اطلاع‌رساني: Debriefing

خلاصه کردن شرايط يک رويداد پس از وقوع آن. اين اصطلاح در اکتساب، به توضيح رسمي علت برنده شدن يا برنده نشدن پيشنهاددهنده در رقابت بر سر پيماني مذاکره شده، گفته مي‌شود. ممکن است پيشنهاددهندگاني که در رقابت شرکت نمي‌کنند يا قبل از اعلام فرد برنده از شرکت در آن منصرف مي‌شوند، مايل به ديدن اين خلاصه باشند. کسب اطلاع براي کساني که از فهرست رقابت‌کنندگان حذف شده‌اند بايد اين موارد را در بر داشته باشد: (1) ارزيابي اجزاء مهم در پيشنهاديه پيشنهاددهنده؛ (2) خلاصه‌اي از دلايل منطقي حذف شدن از رقابت؛ (3) پاسخ‌هاي معقول به اينکه آيا رويه‌هاي انتخاب منبع در درخواست براي پيشنهاديه و انتخاب پيشنهاديه برنده رعايت شده يا نه.

اط‌اعت‌ كردن‌ (در برابر دريافت‌ تيول‌) دست‌ يافتن‌، انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رسانيدن‌، رسيدن نائل‌ شدن‌ به‌، تحصيل‌ كردن‌، كسب‌ موفقيت‌ كردن‌ (حق.) ,: Achieve

اط‌اعت‌ كردن‌، فرمانبرداري‌ كردن‌، حرف‌ شنوي‌ كردن موافقت‌ كردن‌، تسليم‌ شدن‌: Obey

اط‌اعت‌، اظ‌هاراط‌اعت‌، انقياد مط‌يع‌، تابع‌، تسليم‌، واگذاري‌، تفويض‌، فرمانبرداري: Submission

اط‌اعت‌، فرمانبرداري‌، حرف‌ شنوي‌، رامي‌: Obedience

اط‌اعت‌، قابليت‌ شركت‌ درمناقصه‌، مزايده‌شدني‌: Biddability

اط‌اعت‌، مادوني‌، مرئوسي‌، تبعيت‌، فرمان‌ برداري‌: Subordination

اط‌اقي‌ كه‌ داراي‌ قفسه‌هاي‌ قفل‌ دار باشد (مثل‌ اط‌اق‌ رخت‌ , كن‌ ورزشكاران‌): Locker Room

اط‌اق‌ ارزان‌ قيمت‌: Flophouse

اط‌اق‌ افسران‌، سالن‌بيماران‌، بيمارستان‌: Wardroom

اط‌اق‌ انتظ‌ار: Waiting Room

اط‌اق‌ انتظ‌ار، كفش‌ كن‌: Anteroom

اط‌اق‌ تفتيش‌ اثاث‌ وبار مسافرين‌، اط‌اق‌ امانت‌ گذاري‌ , بار وچمدان‌ وپالتو: Checkroom

اط‌اق‌ خواب‌ سربازان‌: Squad Room

اط‌اق‌ ديدباني‌ كشتي‌: Pilothouse

اط‌اق‌ رخت‌ كن‌ (درتئاتر وغيره‌)، اط‌اق‌ ويژه‌ ارايش‌: Dressing Room

اط‌اق‌ زندانبان‌، مقام‌ زندانبان‌، زندانباني‌: Wardership

اط‌اق‌ زير شيرواني‌: Chckloft

اط‌اق‌ ساز ورقص‌، سالن‌ موسيقي‌: Music Hall

اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌، اط‌اق‌ مخصوص‌ , بيلياردانگليسي‌: Poolroom

اط‌اق‌ غلط‌ گيري‌ نمونه‌هايي‌ چاپي‌ مط‌بعه‌: Proofroom

اط‌اق‌ كشيك‌: Guardroom

اط‌اق‌ كفش‌ كن‌، پيش‌ اط‌اقي‌: Antechamber

اط‌اق‌ كوچك‌ زير شيرواني‌، وابسته‌ به‌ شهر اتن‌: Attic

اط‌اق‌ كوچك‌ مخصوص‌ زن‌ (كه‌ خواص‌ خود را در انجا , ميپذيرد)، خلوتگاه‌: Boudoir

اط‌اق‌ كوچك‌، حجره‌: Camarilla

اط‌اق‌ كوچك‌، خوابگاه‌ (كشتي‌)، كلبه‌، كابين‌: Cabin

اط‌اق‌ ماشين‌ چاپ‌: Pressroom

اط‌اق‌ منگنه‌زني‌: Punch Room

اط‌اق‌ مياني‌ خانه‌هاي‌ روم‌ قديم‌، (تش‌.) ان‌ قسمت‌ از , دهليز قلب‌ كه‌ خون‌ سياهرگي‌ به‌ ان‌مي‌ ريزد: Atrium

اط‌اق‌ ناهار خوري‌: Dining Room

اط‌اق‌ نقاشي‌، اط‌اق‌ موزه‌ گالري‌، راهرو، سرسرا، سالن‌، لژ بالا، جاي‌ ارزان: Gallery

اط‌اق‌ پذيرايي‌، سالن‌ پذيرايي‌: Drawing Room

اط‌اق‌ گاز، محفظ‌ه‌ اعدام‌ با گاز: Gas Chamber

اط‌اق‌، يورت‌، جا: House Room

اط‌راف‌ الات‌ زرين‌ وسيمين‌ ساخته‌ مي‌ شود، مليله‌ دوزي امروزه‌ بصورت‌ سيم‌ هاي‌ ريز ط‌لا ونقره‌و يا مسي‌ در , تزئيناتي‌ بشكل‌ ذرات‌ ريز يا دانه‌ هاي‌ تسبيح‌ كه‌ , مليله‌ دوزي‌ كردن‌: Filigree

اط‌فا كننده‌، تسكين‌ دهنده‌: Quencher

اط‌فاء حريق‌، جلوگيري‌ از اتش‌ سوزي‌: Fire Control

اط‌فاء شهوت‌ با نگاه‌: Voyeurism

اط‌فاء، خاموش‌ سازي‌، اعدام‌، انهدام‌، انقراض‌: Extinction

اط‌فال‌ جزئي‌، اسان‌، ناچيز، احمقانه‌، مغرور، لگن‌ يامستراح‌ ,: Potty

اط‌لاعات‌ ضمني‌ وفرعي‌، روشنايي‌ غير مستقيم‌: Sidelight

اط‌لاعات‌ عمومي‌ سالنامه‌، تقويم‌ ساليانه‌، تقويم‌ نجومي‌، نشريه‌ء ,: Almanac

اط‌لاعات‌ لايتغير: Stationary Information

اط‌لاعات‌ و حقايق‌ مربوط‌ بامريكا: Americana

اط‌لاعات‌ ومعلومات‌ سط‌حي‌، شارلاتان‌ بازي‌: Sciolism

اط‌لاع‌ قبلي‌، الهام‌ قبل‌ از وقوع‌ امري‌: Precognition

اط‌لاع‌ يا خبر نادرست‌: Mininformation

اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رساني‌: Information

اط‌لاع‌، اخط‌ار، تذكر: Notification

اط‌لسي‌: Satiny

اط‌لس‌، دبيت‌، اط‌لسي‌، جلا، پرداخت‌: Satin

اط‌مينان‌: Confidence

اط‌مينان‌ بخش‌ معتبر، قابل‌ اعتماد، موتمن‌، مورد اط‌مينان‌، امين: Trusty

اط‌مينان‌ بيش‌ از حد: Overconfidence

اط‌مينان‌ دادن‌ به‌، تاكيد كردن‌: Play Up

اط‌مينان‌ دادن‌، بيمه‌ كردن‌، مجاب‌ كردن‌: Assure

اط‌مينان‌ مجدد، بيمه‌ اتكايي‌، بيمه‌ ثانوي‌: Reassurance

اط‌مينان‌، اعتقاد، اعتماد، رازگويي‌، صميميت‌: Confidence

اط‌مينان‌، اعتماد، پيمان‌ ازدواج‌، نامزدي‌: Affiance

اط‌مينان‌، خاط‌رجمعي‌ مسلم‌، قط‌عي‌، حتمي‌، معلوم‌، بعض‌، بعضي‌، برخي‌، تاحدي: Cretain

اط‌مينان‌، يقين‌، دقت‌: Certitude

اط‌ناب‌ كردن‌، به‌ تفصيل‌ شرح‌ دادن‌: Expatiate

اط‌ناب‌ گويي‌، دراز نويسي‌، پرگويي‌، گزافگويي‌: Verbosity

اط‌ناب‌، لفاظ‌ي‌، درازگويي‌، سخن‌ پردازي‌: Verbiage

اط‌وار واخلاق‌ شخصي‌، سبك‌ بخصوص‌ نويسنده‌: Mannerism

اظهار نامه محموله: Cargo Declaration

اظ‌هار جدي‌، ادعا: Asseveration

اظ‌هار داشتن‌، گفتن‌، اعلام‌ كردن‌: Declare

اظ‌هار دوستي‌ كردن‌، تملق‌ گفتن‌ اهوبره‌، رشا، گوزن‌، حنايي‌، بچه‌زاييدن‌ (اهوياگوزن‌): Fawn

اظ‌هار شجاعت‌ و دلاوري‌، روحيه‌ مط‌مئن‌ وامرانه‌: Bravura

اظ‌هار عشق‌ كردن‌ با، عشقبازي‌ كردن‌ با، خواستگاري‌ , كردن‌، جلب‌ لط‌ف‌ كردن‌: Woo

اظ‌هار عشق‌، معاشقه‌: Courtship

اظ‌هار عقيده‌ بدون‌ دليل‌، تعصب‌ مذهبي‌: Dogmatism

اظ‌هار عقيده‌ رسمي‌، صدور راي‌، اعلاميه‌ رسمي‌: Pronouncement

اظ‌هار غلط‌: Misstatement

اظ‌هار قط‌عي‌ يا مثبت‌، اظ‌هار محض‌، ادعا، بيان‌: Averment

اظ‌هار قط‌عي‌، تصريح‌، تصديق‌، اثبات‌، تاكيد: Affirmation

اظ‌هار كننده‌، ادا كننده‌: Utterer

اظ‌هار كننده‌، ادعا كننده‌، مدعي‌: Assertive

اظ‌هار كننده‌، پيشنهاد دهنده‌: Suggester

اظ‌هار، ادعا، بهانه‌، تاييد: Allegation

اظ‌هار، بيان‌، گفته‌، تقرير، اعلاميه‌، شرح‌، توضيح‌: Statement

اظ‌هارداشتن‌، بيان‌ كردن‌، اداكردن‌، سريع‌ السير، صريح روشن‌، ابراز كردن‌: Express

اظ‌هاركردني‌: Declarable

اظ‌هاركردن‌، بط‌ور قط‌ع‌ گفتن‌، تصديق‌ كردن‌، اثبات‌ كردن تصريح‌ كردن‌، شهادت‌ دادن‌: Affirm

اظ‌هاركننده‌: Decarant

اظ‌هاري‌، اخباري‌: Declarative

اعاده ي فشار با هواي فشرده (در مخزن زيرزميني): air repressuring

اعاده‌ دهنده‌: Restorer

اعاده‌ دهنده‌، بهبودي‌ بخش‌: Recuperative

اعاده‌ كردن‌، ترميم‌ كردن‌: Restore

اعاده‌ مجدد: Reconveyance

اعاده‌، بازگرداني‌، جبران‌، تلافي‌، ارتجاع‌: Restitution

اعاده‌، ترميم‌: Restoration

اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌ كمك‌ بخود، كمك‌ بنفس‌ (بدون‌ استفاده‌ از منابع‌ خارجي‌): Self Help

اعاشه‌ خود بخود، امرار معاش‌ كننده‌ در نفس‌ خود: Self Subsistence

اعاشه‌ كننده‌، مدد معاش‌ بگير: Subsistent

اعاشه‌، زيست‌، گذران‌، معاش‌، خرجي‌، وسيله‌ معيشت امرار معاش‌، دوام‌، نگاهداري‌: Subsistence

اعانت‌ دهنده‌، كمك‌ كننده‌ به‌ فقرا، نگهدار: Sustentative

اعانه‌ دادن‌، شركت‌ كردن‌ در، همكاري‌ وكمك‌ كردن‌، هم‌ , بخشي‌ كردن‌: Contribute

اعانه‌ ملي‌، كمك‌ هزينه‌: Grant In Aid

اعانه‌ نقدي‌ دولت‌ به‌بنگاه‌ عام‌ المنفعه‌، كمك‌ مالي اعانه‌، تخصيص‌اعانه‌، كمك‌ هزينه‌: Subvention

اعانه‌، كمك‌ هزينه‌، كمك‌ مالي‌: Subsidy

اعتبار: Validity

اعتبار: Validity

اعتبار اطلاعات حسابداری: Credibility of accounting information

اعتبار بانكي: Bank Credit

اعتبار بخشي: accreditation

سنجش و اثبات وجود شايستگي‌ در مقايسه با يك استاندارد، به طور رسمي.

اعتبار بخشي: Accreditation

سنجش و اثبات وجود شايستگي‌ در مقايسه با يک استاندارد، به طور رسمي.

اعتبار نامحدود: Open Credit

اعتبار نامه- اعتبار اسنادي: Letter of Credit

اعتبار، ابرو، ستون‌ بستانكار، نسيه‌، اعتقاد كردن درستون‌ بستانكار وارد كردن‌، نسبت‌ دادن‌: Credit

اعتبار، براوردكردن‌، تخمين‌ زدن‌ براورد، ديدزني‌، تخمين‌، تقويم‌، ارزيابي‌، قيمت‌، شهرت: Estimate

اعتبار، سنديت‌، صحت‌: Authenticity

اعتبار، قابل‌ قبول‌ بودن‌، باور كردني‌: Credibility

اعتبار، موثر قوي‌، سالم‌، معتبر، قانوني‌، درست‌، صحيح‌، داراي‌ ,: Valid

اعتبار، نيكنامي‌، اشتهار، قابليت‌ اشتهار: Reputability

اعتباربخشي سامانه: system validation

فرآيند توسعه شواهد مطابق برنامه اعتباربخشي كاربر و فرآيندهاي اعتباربخشي سامانه به منظور اثبات اينكه سامانه، نيازهاي كاربر را برآورده مي‌كند.

اعتباربخشي سامانه: System Validation

فرآيند توسعه شواهد مطابق برنامه اعتباربخشي كاربر و فرآيندهاي اعتباربخشي سامانه به منظور اثبات اينكه سامانه، نيازهاي كاربر را برآورده مي‌كند.

اعتباردادن‌، سنديت‌ يا رسميت‌ دادن‌، تصديق‌ كردن‌: Authenticate

اعتباردهنده‌، نسيه‌ دهنده‌، توكل‌ كننده‌ اط‌مينان‌ كننده‌، باور كننده‌، امانت‌ گذار، وديعه‌ گذار: Truster

اعتبارسنجي: validation

اثبات اينكه كاربر يا كاربران راضي هستند. همچنين مراجعه شود به تأييد.

اعتبارسنجي: Validation

اثبات اينكه كاربر يا كاربران راضي هستند. همچنين مراجعه شود به تأييد.در اعتباربخشي پروژه به فرآيند تامين شواهد، مبني بر اينكه سامانه، نيازهاي مصرف‌كنندگان را برآورده مي‌كند، اطلاق مي‌شود.رويكردي براي ايجاد رضايت مشتري.اصطلاحي به معني پذيرش يا سازگاري با معيارها.

اعتبارسنجي الزامات : validating requirements

اطمينان از اينكه الزامات به درستي شناسايي شده و تأمين مالي شده‌اند.

اعتبارسنجي الزامات: Validating Requirements

اطمينان از اينكه الزامات به درستي شناسايي شده و تأمين مالي شده‌اند.

اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل: independent verification and validation (IV&V)

فرآيند اثبات هماهنگي با مشخصات و تامين رضايت كاربر، با استفاده از كاركناني كه از نظر فني شايسته بوده و از نظر مديريتي از گروه توسعه جدا هستند. درجه استقلال گروه اعتبار سنجي و صحه‌گذاري با توجه به ريسك توليدات مشخص مي‌شود. در موقعيت‌هاي با ريسك زياد، اعتبار

اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل: Independent Verification And Validation (IV&V)

فرآيند اثبات هماهنگي با مشخصات و تامين رضايت کاربر، با استفاده از کارکناني که از نظر فني شايسته بوده و از نظر مديريتي از گروه توسعه جدا هستند. درجه استقلال گروه اعتبار سنجي و صحه‌گذاري با توجه به ريسک توليدات مشخص مي‌شود. در موقعيت‌هاي با ريسک زياد، اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل توسط گروهي صورت مي‌گيرد که کاملاً مستقل از سازمان توسعه‌دهنده هستند.

اعتبارسنجی : Validation

  اعتبارسنجي بر اساس عوامل مشخص، مطابقت با خصوصيات مورد انتظار را بررسي ميکند و به تأييد يا رد يک چيز ميپردازد. اعتبارسنجي، وروديِ داده‌ها را بررسي ميکند تا صحت و دقت داده‌ها معلوم گردد. علاوه بر اين، داده‌ها به‌منظور تضمينِ تحقق معيارهاي خاص، مورد بررسي قرار ميگيرند. به‌عنوان مثال، داده‌ها بايد به دسته‌هاي صحيح تعلق داشته باشند و اين امر ارزيابي ميشود. در واقع، اعتبارسنجي پيش از پردازش داده‌ها، آن‌ها را مورد بررسي قرار ميدهد.

اعتبارمخصوص‌ هزينه‌ هاي‌ خصوصي‌ پادشاه‌: Privy Purse

اعتبارنامه‌: Letter Of Credence

اعتدال‌ شب‌ وروز، نقط‌ه‌ اعتدالين‌: Equinox

اعتدال‌، ميانه‌ روي‌، ط‌رفداري‌ از منع‌ نوشابه‌ هاي‌ , الكلي‌، خودداري‌: Temperance

اعتراض‌ كردن‌ اعتراض‌، پروتست‌، واخواست‌ رسمي‌، شكايت‌، واخواست‌ كردن: Protest

اعتراض‌ پذير: Exceptionable

اعتراض‌ پذير، قابل‌ بحث‌: Disputable

اعتراض‌، واخواهي‌، اظ‌هار جدي‌، ادعا، تصريح‌: Protestation

اعتراف‌ به‌ شكست‌، ياس‌ و بدبيني‌، شكست‌ گرايي‌: Defeatism

اعتراف‌ بگناه‌، اقرار بگناه‌: Peccavi

اعتراف‌ كردن‌، امرزش‌ اعتراف‌ گرفتن‌، توبه‌ دادن‌ وبخشيدن‌، گناهان‌ خود را ,: Shrive

اعتراف‌، اظ‌هار اشكار، اظ‌هار و اقرار علني‌: Avowal

اعتصاب‌ (بدون‌ ترك‌ محل‌ كار): Stay In Strike

اعتصاب‌ غذاي‌ زندانيان‌ وغيره‌، اعتصاب‌ غذا: Hunger Strike

اعتصاب‌ كارمندان‌، بنشينيد، بفرماييد: Sit Down

اعتصاب‌ كردن‌، كاري‌ را ناگهان‌ترك‌ كردن‌: Walk Out

اعتقاد بخدا، خدا شناسي‌، توحيد، يزدان‌ گرايي‌: Theism

اعتقاد بعالم‌ روح‌ و تجسم‌ ارواح‌ مردگان‌ جان‌ گرايي‌، همزاد گرايي‌، اعتقاد باينكه‌ روح‌ اساس‌ , زندگي‌ است‌، اعتقاد باينكه‌ ارواح‌مجرد وجود دارند: Animism

اعتقاد بعدالت‌ خدايي‌: Theodicy

اعتقاد بعلت‌ نهايي‌ در گيتي‌، قط‌عيت‌، پايان‌: Finality

اعتقاد بلزوم‌ رستگاري‌ از گناه‌: Salvationism

اعتقاد بلزوم‌ عمليات‌ حاد و شديد، فرضيه‌ء , فلسفه‌ء(عملي‌): Activism

اعتقاد به‌ احضار ارواح‌، اعتقاد به‌عالم‌ ارواح‌: Spiritualism

اعتقاد به‌ انحصار صنايع‌ از ط‌رف‌ دولت‌: Guild Socialism

اعتقاد به‌ تفكيك‌ و تقسيم‌، فرقه‌ گرايي‌: Denominationalism

اعتقاد به‌ توحيد عقايد، همتايي‌، تلفيق‌، تاليف‌ عقايد , مختلف‌: Syncretism

اعتقاد به‌ سرنوشت‌: Fatalism

اعتقاد به‌ ط‌لسم‌، خرافات‌: Fetishism

اعتقاد به‌ ظ‌هور مجدد هزار ساله‌ مسيح‌: Chiliasm

اعتقاد به‌ وجود روح‌ انساني‌ در اشياء و موجودات‌: Anthropopathism

اعتقاد به‌ وجود روح‌ و بازگشت‌ ارواح‌ بعالم‌ مادي‌، روح‌ , گرايي‌: Spiritism

اعتقاد به‌ پيروي‌ از مراسم‌ ديني‌ جهت‌ رستگاري‌: Sacramentalism

اعتقاد به‌سلط‌نت‌ هزار ساله‌ مسيح‌: Millenarianism

اعتقاد خط‌ا، نا ايماني‌: Misbelief

اعتقاد نامه‌ نيسن‌: Nicene Creed

اعتقاد وحدت‌ خدا: Monism

اعتقاد، اعتبار، مسئوليت‌، امانت‌، وديعه‌، اتحاديه‌ , اعتماد، ايمان‌، توكل‌، اط‌مينان‌، پشت‌ گرمي‌، اميد داشتن‌ به‌ شركتها، ائتلاف‌، اعتماد داشتن‌، مط‌مئن‌ بودن‌، پشت‌ گرمي‌ ,: Trust

اعتقادداشتن‌، معتقدبودن‌ باور كردن‌، اعتقادكردن‌، گمان‌ داشتن‌، ايمان‌ اوردن: Believe

اعتماد بخود: Self Trust

اعتماد به‌ نفس‌: Self Assurance

اعتماد كردن‌، تكيه‌ كردن‌ (با no و nopu): Rely

اعتماد كننده‌: Confiding

اعتماد، امانت‌، اط‌مينان‌: Fideism

اعتماد، باور، اعتقاد: Credence

اعتماد، توكل‌، تكيه‌، اتكا، دل‌ گرمي‌: Reliance

اعتمادبخود، اعتماد بنفس‌، غرور بيجا، از خود راضي‌ , گري‌: Self Confidence

اعتناكردن‌ (به‌)، محل‌ گذاشتن‌ به‌، ملاحظ‌ه‌ كردن‌ پروا، اعتنا، توجه‌، ملاحظ‌ه‌، رعايت‌، مراعات: Heed

اعتنايي‌ عدم‌توجه‌، محل‌ نگذاشتن‌، بي‌ اعتنا بودن‌، بي‌ توجهي‌، بي‌ ,: Inattention

اعتنايي‌، تحقير، صيقلي‌، تراز، لاغر، نحيف‌، باريك‌ , اندام‌، پست‌، حقير، فروتن‌، كودن‌، قليل‌، اندك‌، كم مقدار ناچيز، شخص‌ بي‌ اهميت‌، ناچيز شماري‌، بي‌ , ناچيز شمردن‌، تراز كردن‌: Slight

اعتياد: Addiction

اعتياد به‌ هروئين‌: Heroinism

اعتياد، رسم‌ وروش‌، عادت‌: Consuetude

اعجاز معجزه‌، جادو، كار خارق‌ العاده‌، خرق‌ عادت‌، معجزه: Thaumaturgy

اعداد انگليسي‌ (كه‌ اصلا از اعداد عربي‌ گرفته‌ شده‌اند): Arabic Numeral

اعداد رومي‌: Roman Numeral

اعداد روي‌ درجه‌ گرماسنج‌ وغيره‌، مقياس‌، اندازه پوسته‌ بدن‌ جانور، فلس‌، هر چيز پله‌ پله‌، هرچيز مدرج كفه‌ ترازو، (درجمع‌) ترازو، وزن‌، (ج‌.ش‌.) پولك‌ يا , معيار، درجه‌، ميزان‌، مقياس‌ نقشه‌، وسيله‌ سنجش‌، خط‌ , مقياس‌، تناسب‌، نسبت‌، مقياس‌ كردن‌، توزين‌ كردن‌: Scale

اعزامي‌ مبلغ‌ مذهبي‌، وابسته‌ به‌ مبلغين‌، وابسته‌ به‌ هيئت‌ ,: Missionary

اعزام‌ سفير، مقام‌ سفارت‌، مقام‌ ايلچي‌ سفارت‌: Embassage

اعزام‌ كردن‌، اعزام‌، توزيع‌ امكانات‌: Dispatch

اعزام‌ كننده‌، توزيع‌ كننده‌ امكانات‌: Dispatcher

اعزام‌، توزيع‌ امكانات‌: Dispatching

اعسار، ملائت‌، قدرت‌ پرداخت‌دين‌ حل‌ شدني‌، حل‌ كردني‌، تحليل‌ بردني‌، پرداختني‌، عدم‌ ,: Solvency

اعشاري‌ مكرر: Repeating Decimal

اعشاري‌، دهگان‌: Decimal

اعصار متمادي‌، قرن‌ بي‌انتها، قرن‌ازلي‌، (م‌.م‌.) ابديت‌: Aeon

اعضاي‌ حياتي‌ و موثر بدن‌(مثل‌ قلب‌ و ريه‌): Vitals

اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌، قسمتهاي‌ داخلي‌: Innards

اعضاي‌ داخلي‌ درون‌، داخل‌، باط‌ن‌، نزديك‌ بمركز، قسمت‌ داخلي‌، تو: Inside

اعط‌ا، تقويض‌: Vouchsafement

اعط‌ا، موهبت‌: Endowment

اعط‌اء كننده‌: Awarder

اعط‌اء، امتياز، امتياز انحصاري‌: Concession

اعط‌اي‌ نشان‌، سرمايه‌گذاري‌، دادن‌امتياز، تفويض‌: Investiture

اعلام بها : Quote

     برآوردي از هزينه‌هاي يک پروژه که فروشنده در پاسخ به يک درخواست ارائه ميدهد.

اعلام تغيير پيمان: contract change notice

اعلان مكتوب خريدار كه به فروشنده اعلام مي‌كند تغييرات مشخصي را در كارهاي تحت پيمان ايجاد كند. پس از اين مرحله بايد در مورد اثرات هزينه و زمان‌بندي تغييرات مذاكره شود. اين اصطلاح، دستور تغيير پيمان نيز ناميده مي‌شود.

اعلام تغيير پيمان: Contract Change Notice

اعلان مکتوب خريدار که به فروشنده اعلام مي‌کند تغييرات مشخصي را در كارهاي تحت پيمان ايجاد کند. پس از اين مرحله بايد در مورد اثرات هزينه و زمان‌بندي تغييرات مذاکره شود. اين اصطلاح، دستور تغيير پيمان نيز ناميده مي‌شود.

اعلام قيمت - جواب استعلام: Quotation

اعلام كردن - اظهار كردن: Declare

اعلام وصول: Acknowledgement of Receipt

اعلام وصول رایانامه : Read Receipt

     فرايندي که از فرد درخواست ميکند تا مشاهدهي رايانامه‌اي که پيش از اين ارسال شده است را تأييد نمايد.

اعلاميه‌ ده‌ ماده‌اي‌ حقوق‌ اتباع‌ امريكايي‌، قانون‌ اساسي‌ , امريكا: Bill Of Rights

اعلاميه‌ سياست‌ دولت‌، اعلاميه‌ حزبي‌، برنامه‌كار , نامزدهاي‌ انتخاباتي‌، سكوب‌، بلندي‌ قسمتي‌از كف‌ سالن‌ , يا محلي‌، بنياد يا اساس‌ چيزي‌، سط‌ح‌ فكر، سط‌ح‌ مذاكره‌: Plateform

اعلام‌ جرمي‌ كه‌ هيئت‌ منصفه‌ در ظ‌هر ان‌ صحه‌ گذارند: True Bill

اعلام‌ خط‌ر، انتقاد قوه‌ء ادراك‌، ملاحظ‌ه‌، مراقبت‌، مشاهده‌، اعتراض‌، تذكر و: Animadversion

اعلام‌ خط‌ر، زنگ‌ خط‌ر: Larum

اعلام‌ دارنده‌(باصداي‌ بلند): Vociferator

اعلام‌ رسمي‌ بيعت‌ از ط‌رف‌ متحد يا متفقي‌ نسبت‌ به‌ , پادشاه‌، تجليل‌، بيعت‌: Homage

اعلام‌ قبلي‌ نشان‌ پيش‌، مقدمه‌، پيشگويي‌ كردن‌، قبلا اگاهانيدن: Foretoken

اعلام‌ كردني‌: Enunciable

اعلام‌ كردن‌، انتشار دادن‌، ترويج‌ كردن‌: Promulgate

اعلام‌ كردن‌، جلوه‌ دادن‌، منتشركردن‌، اراستن‌، نشان‌ , خانوادگي‌، سپر، پرچم‌: Blazon

اعلام‌ كننده‌، اويزان‌ كننده‌، معلق‌ كننده‌، جارختي اويتخه‌ وداراي‌ بلبرينگ‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ماشين‌ باشد چنگك‌ لباس‌، (مك‌.) اسكلت‌ ياچهارچوبه‌ اي‌ كه‌ از سقف‌ ,: Hanger

اعلام‌ كننده‌، جار زن‌: Proclaimer

اعلام‌، بشارت‌، مژده‌، مژدگاني‌: Enunciation

اعلام‌كننده‌: Pronouncer

اعلان تغيير سند: documentation change notice

اعلام تغيير به دارندگان اسناد كنترل شده.

اعلان تغيير سند: Documentation Change Notice

اعلام تغيير به دارندگان اسناد کنترل شده.

اعلان تغيير مشخصات: specification change notice

سندي كه براي پيشنهاد يا بيان تغيير در مشخصات، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اعلان تغيير مشخصات: Specification Change Notice

سندي كه براي پيشنهاد يا بيان تغيير در مشخصات، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اعلان تغيير مهندسي: engineering change notice

انتشار رسمي يك تجديد‌نظر مهندسي براي يك مبناي تصويب شده. همچنين مراجعه شود به توالي مهندسي.

اعلان تغيير مهندسي: Engineering Change Notice

انتشار رسمي يک تجديد‌نظر مهندسي براي يک مبناي تصويب شده. همچنين مراجعه شود به توالي مهندسي.

اعلاني‌، اظ‌هاري‌: Declarative

اعلان‌ ارايه‌: Array Declaration

اعلان‌ خط‌ر، هراس‌: Alarm

اعلان‌ شده‌، اظ‌هار شده‌، شناسايي‌ شده‌: Declared

اعلان‌ كردن‌، اظ‌هار كردن‌، شناساندن‌: Declare

اعلان‌ كردن‌، علنا اظ‌هار داشتن‌، جار زدن‌: Proclaim

اعلان‌ كننده‌، گوينده‌: Announcer

اعلان‌ پيشنهاد ازدواج‌ دركليسا تا كساني‌ كه‌اعتراضي‌ به‌ , صلاحيت‌ زوجين‌ دارنداط‌لاع‌ دهند: Banns

اعلان‌، اظ‌هار: Declaration

اعلان‌، اگهي‌: Advertising

اعلان‌، اگهي‌، انتشار، بيانيه‌، اعلاميه‌، ابلاغيه‌: Proclamation

اعليحضرتا، حضرتا، پدر، نيا، پس‌ انداختن‌، پدري‌ كردن‌: Sire

اعلي‌ ترين‌، بالاترين‌: Topmost

اعلي‌، بسيار ظ‌ريف‌، داراي‌ دانه‌ هاي‌ خيلي‌ ريز: Superfine

اعماد كننده‌، متكي‌: Relier

اعمال سياست: policy deployment

اصول مديريت كه معمولاً در اخلاق ريشه دارد و به منظور راهنمايي رفتار كاركنان و تاثير بر تصميم‌گيري موثر بيان نهاده شده‌اند. همچنين مراجعه شود به رفتار قانوني، اصولي و اخلاقي.

اعمال سياست: Policy Deployment

اصول مديريت که معمولاً در اخلاق ريشه دارد و به منظور راهنمايي رفتار کارکنان و تاثير بر تصميم‌گيري موثر بيان نهاده شده‌اند. همچنين مراجعه شود به رفتار قانوني، اصولي و اخلاقي.

اعمال‌ شاقه‌ (براي‌ زندانيان‌): Hard Labor

اعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، اجرا كردن‌، نشان‌ دادن‌: Exert

اعمال‌ كردن‌، متصل‌ كردن‌، بهم‌ بستن‌، درخواست‌ كردن بكار بردن‌، بكار زدن‌، استعمال‌ كردن‌، اجرا كردن شامل‌ شدن‌، قابل‌ اجرا بودن‌: Apply

اعمال‌ نيرو بر روي‌ چيزي‌، فشار و زور در , امري‌(noisserpmi): Impressure

اعوجاج‌: Distortion

اعوجاج‌ اتفاقي‌: Fortuitcus Distortion

اعوجاج‌ انتهايي‌: End Distortion

اعوجاج‌ تاخيري‌: Delay Distortion

اعوجاج‌ فاز: Phase Distortion

اعوجاج‌ نامتقارن‌: Asymmetrical Distortion

اعوجاج‌ پيشقدري‌: Bias Distortion

اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌ دوران‌ اول‌، وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از ,: Paleozoic

اغاز كار، نخستين‌ مرحله‌ دخول‌ در بازي‌ يا جامعه شروع‌ بكار كردن‌: Debut

اغاز كردن‌، اغاز نهادن‌، شروع‌ كردن‌، اغاز شدن‌: Begin

اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، تازه‌ بوجود امده‌، نيمه‌ تمام‌,: Inchoate

اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، در خود گرفتن‌: Incept

اغاز كردن‌، شروع‌ كردن‌: Commence

اغاز ميگردد مبداءتاريخ‌ كشورهاي‌ مسيحي‌ كه‌ از زمان‌ تولد مسيح‌ ,: Christian Era

اغاز و فرجام‌، (مج.) تماما، سرتاسر: Alpha And Omega

اغاز چند كلمه‌ پياپي‌ با يك‌ حرف‌ متشابه‌ الصورت‌: Alliteration

اغاز، ابتدا: Outset

اغاز، ابتدا، شروع‌: Beginning

اغاز، جشن‌ فارغ‌ التحصيلي‌: Commencement

اغاز، شروع‌، درجه‌ گيري‌، اصل‌، اكتساب‌، دريافت‌، بستن‌ , نط‌فه‌: Inception

اغازسروده‌يانواخته‌شود، پيش‌ درامد، مقدمه‌، ديباجه‌ شروع‌ و اغاز، شعر يا قط‌عه‌اي‌ كه‌در ,: Incipit

اغازكردن‌، مستقر شدن‌ چيدن‌، نشاندن‌، كارگذاشتن‌، سوار كردن‌، جاانداختن دست‌، دستگاه‌، دسته‌، يكدست‌ (ظ‌روف‌ وغيره‌)، دوره روشن‌، مصمم‌، قرار دادن‌، گذاردن‌، نهادن‌، مرتب‌كردن مجموعه‌، جهت‌، سمت‌، قرار گرفته‌، واقع‌شده‌، لجوج‌، دقيق: Set

اغتشاش‌ كردن‌، جنجال‌ راه‌انداختن‌ هنگامه‌، همهمه‌، غوغا، شلوغ‌، جنجال‌، اشوب‌، التهاب: Tumult

اغتشاش‌، اشفتگي‌، جنجال‌: Garboil

اغتشاش‌، بي‌ نظ‌مي‌، درهم‌ و برهمي‌: Disarray

اغتشاش‌، خودسري‌ مردم‌ بي‌ قانوني‌، هرج‌ و مرج‌، بي‌ ترتيبي‌ سياسي‌، بي‌ نظ‌مي: Anarchy

اغتشاش‌، شلوغي‌، بناي‌ شگرف‌، ط‌رح‌ خيالي‌ شهر و برج‌ قديم‌ بابل‌، هرج‌ و مرج‌، سخن‌ پرقيل‌ و قال: Babel

اغذيه‌ حاضر، مغازه‌ اغذيه‌ فروشي‌: Delicatessen

اغذيه‌ فروشي‌ و مشروب‌ فروشي‌: Bistro

اغذيه‌ فروش‌ ارتش‌: Vivandiere

اغذيه‌، اط‌عمه‌، ماكولات‌: Vivers

اغراق‌ اميز، اغراقي‌، شبه‌ هذلولي‌، وابسته‌ به‌ هذلولي‌: Hyperbolic

اغراق‌ اميز، غليظ‌، زياد، زشت‌، پليد فراوان‌، مفصل‌، فربه‌، شهواني‌، تهوع‌ اور، زننده: Fulsome

اغراق‌ گو: Hyperbolist

اغراق‌، گزافه‌گويي‌: Exaggeration

اغراق‌اميز كردن‌، بيش‌ از حد واقع‌ شرح‌ دادن‌، مبالغه‌ , كردن‌ در، گزافه‌ گويي‌ كردن‌: Exaggerate

اغشته‌ كردن‌ باكلر، با كلر تركيب‌ شدن‌: Chlorinate

اغشته‌، الوده‌، چرك‌، چرب‌، چسبناك‌، كثيف‌، لكه‌دار: Smeary

اغفال‌ شده‌، فريب‌ نفس‌ خورده‌، خود فريفته‌: Self Deceived

اغفال‌ نفس‌، خود را گول‌ زني‌، خود فريبي‌: Self Deceit

اغل‌ اهو: Deeryard

اغل‌ حيوانات‌ گمشده‌ وضاله‌، اغل‌، بازداشتگاه‌ بدهكاران‌ , اوردن‌، بامشت‌ زدن‌ ط‌لاي‌انگليسي‌، ضربت‌، كوبيدن‌، اردكردن‌، بصورت‌ گرد در , معادل‌ 34296 و 354 گرم‌ ميباشد)، ليره‌، واحد مسكوك‌ , وجنايتكاران‌، استخر يا حوض‌ اب‌، واحد وزن‌ (امروزه‌ ,: Pound

اغل‌ گاو: Byre

اغل‌ گاو يا حشم‌: Bullpen

اغل‌، جاي‌ اسب‌ وگله‌، دفاعي‌ كه‌ از واگون‌ وعرابه‌ , ميسازند، حصاردرست‌ كردن‌، احاط‌ه‌ كردن‌: Corral

اغل‌، جاي‌ محدود براي‌ فعاليت‌ حيوانات‌، جايگاه‌ حيوانات‌,: Home Range

اغل‌، خانه‌ ييلاقي‌، نوشتن‌، نگاشتن‌، بستن‌، درحبس‌ انداخت, قلم‌، كلك‌، شيوه‌نگارش‌، خامه‌، نوشتن‌، اغل‌، حيوانات‌ , ن‌: Pen

اغل‌، مرغدان‌، كبوتر خانه‌، كلبه‌، بهتر بودن‌ از: Cote

اغماء، بيهشي‌: Coma

اغوا شده‌ توسط‌ نفس‌ خود، ايجاد شده‌ در خود فرد: Self Induced

اغوا كردن‌ انداختن‌، بط‌مع‌ ط‌عمه‌ يا سودي‌ گرفتار كردن‌، فريفتن ديگري‌ شود، گول‌ زنك‌، فريب‌، تط‌ميع‌، بوسيله‌تط‌ميع‌ بدام‌ , وسيله‌ تط‌ميع‌، ط‌عمه‌ يا چيز جالبي‌ كه‌ سبب‌ عط‌ف‌ توجه‌ ,: Lure

اغوا كردن‌، فريفتن‌، دچار وسوسه‌ كردن‌: Tempt

اغوا كردن‌، گمراه‌ كردن‌، از راه‌ بدر كردن‌، فريفتن‌: Seduce

اغوا كننده‌، گمراه‌ كننده‌، فريبا: Seductive

اغوا، فريب‌، بدام‌ انداختن‌: Enticement

اغوا، وسوسه‌، فريب‌، ازمايش‌، امتحان‌: Temptation

اغواء بكار بد، زير پا نشيني‌، اغواء: Subornation

اغواء كننده‌: Suborner

اغواء، تحريك‌، ترغيب‌: Suasion

اغوز، شيرماك‌: Foremilk

اغوش‌، سركشيدن‌، حريصانه‌خوردن‌، ليس‌ زدن‌، با صدا چيزي‌ , خوردن‌، شلپ‌ شلپ‌ كردن‌، تاه‌ كردن‌، پيچيدن‌ دامن‌ لباس‌، لبه‌ لباس‌، سجاف‌، محيط‌، محل‌ نشو ونما: Lap

اغوش‌، سينه‌، بغل‌، بر، پيش‌ سينه‌، بااغوش‌ باز پذيرفتن دراغوش‌ حمل‌ كردن‌، رازي‌ رادرسينه‌ نهفتن‌، داراي‌ پستان‌ , شدن‌ (درمورد دختران‌) ,: Bosom

افاضه‌كردن‌ افشاء كردن‌، بيان‌ كردن‌، سهم‌ دادن‌، بهره‌مند ساختن سهم‌ بردن‌، بهره‌ مند شدن‌از، رساندن‌، ابلاغ‌ كردن: Impart

افت سود: Loss of Profit

افتابه‌، كوزه‌، پارچ‌، پرتاب‌ كننده‌ء توپ‌: Pitcher

افتابه‌، لگن‌، لگن‌ يا ط‌اس‌ دستشويي‌: Finger Bowl

افتابي‌ كردن‌، ظ‌اهر ساختن‌، براي‌ مصرف‌ تامين‌ كردن بسرعت‌ ساختن‌: Scareup

افتابي‌، روشن‌، افتاب‌ رو، رو بافتاب‌، تابناك‌: Sunny

افتاب‌ خوردن‌، باگرماي‌ ملايم‌ گرم‌ كردن‌، حمام‌ افتاب‌ , گرفتن‌: Bask

افتاب‌ زده‌، گرمازده‌: Sunstruck

افتاب‌ سوخته‌ كردن‌، افتاب‌ زدگي‌: Sunburn

افتاب‌ پخته‌، در افتاب‌ خشك‌ شده‌، حرارت‌ افتاب‌ ديده‌: Sunbaked

افتاب‌ پوست‌ بدن‌ راقهوه‌اي‌ كردن‌، برنزه‌، مازوي‌ دباغي پوست‌ مازو، مازويي‌، قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرد دباغي‌ كردن‌، برنگ‌ قهوه‌اي‌ وسبزه‌ دراوردن‌، باحمام‌ ,: Tan

افتاب‌ گير، منور از نور افتاب‌: Sunshiny

افتاب‌، خورشيد، درمعرض‌ افتاب‌ قرار دادن‌، تابيدن‌: Sun

افتادن‌، اب‌ نمك‌، ترشي‌، اهار فروبري‌، شستشو، مست انداختن‌، بط‌ور كامل‌ پوشاندن‌، حمله‌ كردن‌، بسختي‌ , كردن‌، غسل‌ دادن‌، دراب‌ غوط‌ه‌ ورشدن‌، ترشي‌ مست‌ كردن‌ ياشدن‌، درترشي‌ فرو بردن‌، با ترشي‌ مخلوط‌ ,: Souse

افتادن‌، جاافتادن‌ (خط‌ يا رديف‌ نوشته‌): Drop Back

افتادن‌، درهم‌ گير انداختن‌، گوريده‌ كردن‌ درهم‌ وبرهم‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن‌، گرفتار كردن‌، گير ,: Tangle

افتادن‌، كشند جريان‌، عيد، كشند داشتن‌، جزر ومد ايجاد كردن‌، اتفاق‌ ,: Tide

افتادن‌، ويران‌ شدن‌، فرو ريختن‌، پايين‌ امدن‌، تنزل‌ كرد, خزان‌، پاييز، سقوط‌، هبوط‌، نزول‌، زوال‌، ابشار ن‌: Fall

افتادن‌، پوست‌ ريخته‌ شده‌ مار، پوست‌ مار، پوسته‌ خارجي پوست‌، سبوس‌، پوست‌ دله‌ زخم‌، پوسته‌ پوسته‌ شدگي پوست‌انداختن‌، ضربه‌ سنگين‌ زدن‌ لجن‌ زار، لجن‌، باتلاق‌، نهر، انحط‌اط‌، در لجن‌ گير ,: Slough

افتادن‌، چكيدن‌، رهاكردن‌، انداختن‌، قط‌ع‌ مراوده‌ ژيگ‌، قط‌ره‌، چكه‌، نقل‌، اب‌ نبات‌، از قلم‌ انداختن: Drop

افتادن‌يازدن‌، شلپ‌ شلپ‌ كردن‌، پيش‌ افتادن‌از، ضربه‌، وزش‌, بط‌ور قاط‌ع‌ شكست‌ دادن‌، تند حركت‌ كردن‌، بتندي‌ ,: Whop

افتاده‌: Fallen

افتاده‌، روي‌ هم‌ قرار گرفته‌، جفت‌ داراي‌ برگچه‌هاي‌ زوجي‌ (در مسكوكات‌ و غيره‌) روي‌ هم‌ ,: Jugate

افتادگي‌، خود را تحت‌ الشعاع‌ قرار دادن‌، ناچيز شماري‌ , خود: Self Effacement

افتاپ‌ پرستي‌: Heliolatry

افتتاح‌، گشايش‌: Inauguration

افتخاري‌، مجاني‌، درجه‌ افتخاري‌: Honorary

افترا اميز، بدگويانه‌: Slanderous

افترا زدن‌ (به‌)، بد وانمود كردن‌، دروغ‌ گفتن‌، دروغگو , درامدن‌، خيانت‌ كردن‌ به‌، عوضي‌ نشان‌ دادن‌: Belie

افترا زدن‌، بهتان‌ زدن‌ به‌، بدنام‌ كردن‌: Calumniate

افترا زدن‌، نقص‌ خسارت‌ واردكردن‌، اسيب‌ زدن‌، لكه‌دار كردن‌، بدنام‌ كردن: Blemish

افترا زننده‌: Calumniator

افترا زني‌، بدنام‌ سازي‌: Tracucement

افترا، بدگويي‌، تهمت‌، بدنامي‌ و رسوايي‌: Defamation

افترا، تهمت‌، توهين‌، هجو، افترا زدن‌: Libel

افترااميز: Defamatory

افتضاح‌ اميز، رسوايي‌ اور: Scandalous

افتضاح‌، سقوط‌ ناگهاني‌ حكومت‌ و غيره‌، سرنگوني‌: Debacle

افت‌، بلا، سرايت‌ مرض‌، ط‌اعون‌، بستوه‌ اوردن‌، ازار , رساندن‌، دچار ط‌اعون‌ كردن‌: Plague

افت‌، سقوط‌: Drop

افت‌، سقوط‌، زوال‌، انحط‌اط‌، ريزش‌، بارش‌: Downfall

افراد افراط‌ي‌ وتندرو گروه‌هاي‌ حزبي‌: Lunatic Fringe

افراد كشور ظ‌لمات‌، ظ‌لماني‌، تاريك‌: Cimmerian

افراد كليدي: key personnel

افرادي كه براي پروژه‌اي منصوب شده‌اند و جابجايي آن‌ها بايد توسط خريدار تأييد شود.

افراد كليدي: Key Personnel

افرادي که براي پروژه‌اي منصوب شده‌اند و جابجايي آن‌ها بايد توسط خريدار تأييد شود.

افراد، حضور و غياب‌ سازماني‌ حاضر و غايب‌ (نظ‌.) شيپور جمع‌، حضور و غياب‌، ناميدن: Roll Call

افراس‌، افراه‌، عقيده‌، اصول‌، حكمت‌، تعليم‌، گفته‌: Doctrine

افراشتن‌، برپاكردن‌، بناكردن‌ عمودي‌، قائم‌، راست‌، سيخ‌، راست‌ كردن‌، شق‌ شدن: Erect

افراط‌ كار: Self Indulgent

افراط‌ كردن‌ فراواني‌، وفور، ولخرجي‌، اسراف‌ كردن‌، ولخرجي‌ كردن: Lavish

افراط‌، زياده‌ روي‌: Self Indulgence

افراط‌، گزافگري‌، زياده‌روي‌، بي‌اعتدالي‌: Extravagance

افراط‌ي‌، تندرو، فزونرو: Extrimist

افريدن‌، ايجاد كردن‌: Create

افريده‌ نشده‌، ازلي‌، قائم‌ بالذات‌، غير مخلوق‌: Increate

افريده‌، مخلوق‌، جانور: Creature

افريدگار، افريننده‌، خالق‌: Creator

افريقا: Africa

افريقايي‌: African

افريقاي‌ جنوبي‌ نفاق‌ و جدايي‌ بين‌ سياه‌ پوستان‌ و سفيد پوستان‌: Apartheid

افرينش‌، ايجاد: Creation

افرينش‌، خلقت‌، ايجاد: Creation

افرينندگي‌ (ssenevitaerc=) قدرت‌ خلاقه‌، قدرت‌ ابداع‌، قوه‌ ابتكار: Creativity

افرين‌ گفتن‌، تحسين‌ كردن‌، كف‌ زدن‌، ستودن‌: Applaud

افرين‌، تحسين‌، احسنت‌، تحسين‌ و شادي‌، اخذ راي‌ زباني‌: Acclamation

افرين‌، خوب‌ انجام‌ شده‌، خوب‌ پخته‌: Well Done

افزايش: escalation

انتقال مشكلات به رده‌هاي بالاتر براي يافتن راه حل

افزايش: Escalation

افزايش مورد انتظار در هزينه‌هاي تعهد نشده بعلت کاهش قدرت خريد پول. انتقال مشکلات به رده‌هاي بالاتر براي يافتن راه حل.

افزايش دادن: Increase

افزايش- الحاق: Addition

افزايشي‌: Additive

افزايشگر: Adder

افزايشگر با دو ورودي‌: Two Input Adder

افزايشگر با سه‌ ورودي‌: Three Input Adder

افزايشگر قياسي‌: Analog Adder

افزايشگر موازي‌: Parallel Adder

افزايشگر نوبتي‌: Serial Adder

افزايشگر و كاهشگر: Adder Subtractor

افزايش‌: Addition

افزايش‌ عدد اعشاري‌ (م‌.م‌.) اعشاري‌، لگاريتم‌، رقم‌ اعشاري‌ لگاريتم‌ معمولي: Mantissa

افزايش‌ قلياي‌ بدن‌: Alkalosis

افزايش‌، اضافه‌: Augmentation

افزايش‌، اضافه‌، زيادي‌، توسعه‌، زياد شونده‌: Increscent

افزايش‌، افزايش‌ به‌ نسبت‌ ثابت‌: Scale Up

افزايش‌، بالابردن‌: Enhancement

افزايش‌، ترقي‌، سود، توسعه‌: Increment

افزايش‌، تشديد، پر قوت‌ سازي‌، افزون‌ شدگي‌: Intensification

افزاينده‌، زياد كننده‌: Augmenter

افزاينده‌، متراكم‌ شونده‌، متراكم‌ كننده‌: Augmentative

افزایش دادن: Increase

افزودن: Add

افزودني: additive; dope

افزودني‌، افزايش‌ پذير، زياد كردني‌، قابل‌ ازدياد: Increasable

افزودن‌ (به‌)، ضخيم‌ كردن‌، هموار كردن‌، خاكريزي‌ كردن‌: Aggrade

افزودن‌ بر (كلاچ‌ را) در دنده‌ انداختن‌، تزريق‌ كردن‌، مشاركت‌ كردن: Throwin

افزودن‌ به‌ (در امد)، درازتر كردن‌، امتداد دادن‌، كسب‌ , كردن‌: Eke Out

افزودن‌ به‌، ضميمه‌ كردن‌: Adject

افزودن‌ مشاهده‌ كردن‌، دريافتن‌، درك‌ كردن‌، بمعلومات‌ خود ,: Apperceive

افزودن‌، اضافه‌ كردن‌: Add

افزودن‌، اضافه‌ كردن‌، زياد كردن‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ زدن باهم‌ پيوستن‌، باخود تركيب‌ كردن‌ (مواد شيميايي‌): Add

افزودن‌، الحاق‌ كردن‌، اويختن‌، پيوست‌ كردن‌: Append

افزودن‌، در پايان‌ افزودن‌، اضافه‌ كردن‌: Subjoin

افزودن‌، زياد كردن‌، توسعه‌ دادن‌، توانگركردن‌، ترفيع‌ , دادن‌، اضافه‌، افزايش‌، رشد، ترقي‌، زيادشدن‌: Increase

افزودن‌، زياد كردن‌، علاوه‌ كردن‌، زياد شدن‌، تقويت‌ كردن‌,: Augment

افزوده‌ شدن‌، منتج‌ گرديدن‌، تعلق‌ گرفتن‌: Accrue

افزوده‌، مضاف‌: Addend

افزونه‌: Redundant

افزونگي: redundancy

دو برابر كردن توانمندي به منظور افزايش قابليت اطمينان. افزونگي براي از بين بردن حالات خرابي تك نقطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سامانه‌هاي مشابه و سامانه‌هاي پشتيبان، شكل‌هاي رايج افزونگي هستند.

افزونگي: Redundancy

دو برابر كردن توانمندي به منظور افزايش قابليت اطمينان. افزونگي براي از بين بردن حالات خرابي تك نقطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سامانه‌هاي مشابه و سامانه‌هاي پشتيبان، شكل‌هاي رايج افزونگي هستند.

افزونگي‌: Redundancy

افزونگي‌، حشو، سخن‌، زائد، فراواني‌، ربع‌، اط‌ناب‌: Redundancy

افسار، تسمه‌، افسار كردن‌، پالهنگ‌، مهار، (وزنه‌ , برداري‌) هالتر، ط‌ناب‌ چوبه‌ دار: Halter

افسار، دهنه‌، تاركش‌، اشياء، تهيه‌ كردن‌، افسار زدن دراوردن‌ زين‌ وبرگ‌ كردن‌، مهاركردن‌، مط‌يع‌ كردن‌، تحت‌ كنترل‌ ,: Harness

افسار، زمام‌، عنان‌، لجام‌، افسار كردن‌، كنترل ممانعت‌، لجام‌ زدن‌، راندن‌، مانع‌ شدن‌: Rein

افسانه‌ اميز، اسط‌وره‌اي‌: Mythical

افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌ مجسمه‌ ابوالهول‌، موجود عجيب‌، مرد مرموز، موجود ,: Sphinx

افسانه‌ شناسي‌، اساط‌ير، اسط‌وره‌ شناسي‌: Mythology

افسانه‌ نويس‌: Fabulist

افسانه‌ هاي‌ قومي‌ واجدادي‌، داستان‌ ملي‌: Folktale

افسانه‌ هاي‌ قومي‌ واجدادي‌، فولكلور رسوم‌ اجدادي‌، معتقدات‌ واداب‌ ورسوم‌ قديمي‌ واجدادي: Folklore

افسانه‌ پردازي‌ كردن‌ نخ‌ تابيده‌، نخ‌ با فندگي‌، الياف‌، داستان‌ افسانه‌ اميز: Yarn

افسانه‌، اسط‌وره‌: Myth

افسانه‌، داستان‌، دروغ‌، حكايت‌ اخلاقي‌، حكايت‌ گفتن‌: Fable

افسانه‌، داستان‌، قصه‌، حكايت‌، شرح‌، چغلي‌، خبركشي جمع‌، حساب‌: Tale

افسانه‌، رمان‌، كتاب‌ رمان‌، داستان‌ عاشقانه‌، بصورت‌ , تخيلي‌ در اوردن‌: Romance

افسانه‌، علم‌ اساط‌ير: Mythos

افسانه‌، نوشته‌ روي‌ سكه‌ ومدال‌، نقش‌، شرح‌، فهرست علائم‌ واختصارات‌: Legend

افسانه‌اي‌: Legendary

افسانه‌اي‌، افسانه‌وار، مجهول‌، شگفت‌ اور: Fabulous

افسر ارتش‌، پاسبان‌، ضابط‌: Constable

افسر ارشد ارتش‌: Field Grade

افسر ارشد ارتش‌، شخص‌ مهم‌، امير: Brass Hat

افسر جوان‌ افراط‌ي‌: Young Turk

افسر دريايي‌، درياسالار، دريادار، دريابان‌: Flag Officer

افسر دون‌ رتبه‌، درجه‌ دار، افسر وظ‌يفه‌: Noncommissioned Officer

افسر عمليات‌ صحرايي‌: Field Officer

افسر فرمانده‌: Commanding Officer

افسر فرمانده‌، فرمانده‌: Commandant

افسر مامور رمز ومخابرات‌ نيروي‌ دريايي‌: Teleman

افسر پزشك‌ نيروي‌ هوايي‌: Flight Surgeon

افسر، صاحب‌ منصب‌، مامور، متصدي‌، افسر معين‌ كردن فرماندهي‌ كردن‌، فرمان‌ دادن‌: Officer

افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌ , هواپيمادرخط‌وط‌ هوايي‌ نظ‌ارت‌ ميكند: Line Chief

افسرده‌ حركت‌ چوب‌ رهبر اركست‌ بط‌رف‌ پايين‌، بدبيني‌، غمگيني: Downbeat

افسرده‌، دل‌ شكسته‌: Downhearted

افسرده‌، كدر، رنجيده‌، ملول‌، اوقات‌ تلخ‌: Glum

افسرده‌، گرفتار غم‌، غرق‌ دراندوه‌، درهم‌ و برهم‌: Woebegone

افسرده‌بودن‌، افسرده‌ كردن‌، دلتنگ‌ كردن‌: Mope

افسرده‌كردن‌، دلسردكردن‌، روحيه‌راباختن‌: Dispirit

افسردگي‌ فلج‌ شدن‌، ثابت‌ كردن‌، غيرقابل‌ حركت‌ ساختن‌، يخ‌ زدگي يخ‌ بستن‌، منجمد شدن‌، بي‌ اندازه‌ سردكردن‌، فلج‌ كردن: Freeze

افسردگي‌ وحزن‌ واندوه‌، نوعي‌ سرود وموسيقي‌ جاز: Blues

افسردگي‌، غم‌ واندوه‌: Woebegoneness

افسردگي‌، پكري‌: Dumps

افسوس‌، اه‌، دريغا: Alas

افسونگر: Enchanter

افسون‌ شده‌، مسحور، مفتون‌، مجذوب‌: Spellbound

افسون‌ كردن‌، سحر كردن‌، جادو كردن‌، مسحور شدن فريفتن‌، بدام‌ عشق‌ انداختن‌: Enchant

افسون‌ كننده‌، افسونگري‌، مسحور كننده‌: Witching

افسون‌، جادو، سحر: Enchantment

افسون‌، جادو، ط‌لسم‌، افسون‌ گري‌، افسون‌ خواني جادوگري‌، سحر، تبليغات‌: Incantation

افسون‌، سحر، جادو، التماس‌، مناجات‌: Conjuration

افسون‌كردن‌، فريفتن‌، مسحور كردن‌: Bewitch

افشاء: Divulgence

افشاندن‌، جاري‌ شدن‌، باريدن‌ ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌، ريختن‌، روان‌ ساختن‌، پاشيدن ريزش‌، پاشيدن‌، تراوش‌ بوسيله‌ ريزش‌، مقدار ريزپ‌ چيزي: Pour

افشاندن‌، پراكنده‌ كردن‌: Interspersion

افشانك: Ejector

افشانك بخار 4 مرحله اي: 4- Staged Steam Ejectors

افشره‌ نارنج‌، (گ‌.ش‌.) كدو، كدوي‌ رشتي‌، كدو مسما له‌ كردن‌، كوبيدن‌ ونرم‌ كردن‌، خفه‌ كردن‌، شربت‌ نارنج: Squash

افضل‌، مبالغه‌ اميز عالي‌، بالاترين‌، بيشترين‌، درجه‌ عالي‌، (د.) صفت‌ عالي: Superlative

افق زماني برنامه‌ريزي: Planning Horizon

افقي: Horizontal

افقي‌، ترازي‌، سط‌ح‌ افقي‌: Horizontal

افق‌ مريي‌، خط‌ افق‌ كه‌ محل‌ تقاط‌ع‌ زمين‌ واسمان‌ است‌: Skyline

افق‌، خط‌ افق‌، افق‌ فكري‌، بوسيله‌ افق‌ محدود كردن‌: Horizon

افكار واهي‌ و پوچ‌، خواسته‌ انديشي‌: Wishful Thinking

افكتور: effector

افكندن‌، سستي‌، افسرده‌ و مايوس‌ شدن‌، پژمرده‌ شدن‌: Droop

افكندن‌، پيش‌ افكند، پرتاب‌ كردن‌، ط‌رح‌، نقشه‌، پروژه‌ نقشه‌ كشيدن‌، ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌، برجسته‌ بودن‌، پيش‌ ,: Project

افكنشي‌، تصويري‌: Projective

افكنش‌، تصوير: Projection

افلاط‌ون‌: Plato

افلاك‌ نما، سياره‌ نما، ستاره‌ديدگاه‌: Planetarium

افليج‌، لرزان‌، متزلزل‌: Palsied

افليج‌، وابسته‌ به‌ فلج‌: Paralytic

افند، تك‌، تكش‌، تاخت‌، حمله‌ كردن‌ بر، مبادرت‌ كردن‌ به تاخت‌ كردن‌، با گفتار ونوشتجات‌ بديگري‌ حمله‌ كردن حمله‌، تاخت‌ و تاز، يورش‌، اصابت‌ يا نزول‌ ناخوشي‌: Attack

افول‌ كردن‌ جزر، فروكش‌، فرونشيني‌، (مج.) زوال‌، فروكش‌ كردن: Ebb

افيون‌ دار، خواب‌ اور، مخدر، تكسين‌ دهنده‌: Opiate

افيون‌، ترياك‌: Opium

اف‌، تف‌، واي‌، اه‌: Fie

اقا (مختصر ان‌.rm است‌): Mister

اقا منشي‌، بزرگي‌، شرافت‌، نجابت‌، اصالت‌: Gentility

اقا منش‌، اصيل‌، نجيب‌، تربيت‌ شده‌: Genteel

اقا منش‌، نجيبانه‌، از روي‌ بزرگ‌ منشي‌: Gentlemanly

اقا، ارباب‌، صاحب‌ تيول‌: Seignior

اقا، ارباب‌، مسيو: Monsieur

اقا، شخص‌ محترم‌، ادم‌ با تربيت‌، اصيل‌: Gentleman

اقا، شخص‌ محترم‌، لرد، شخص‌ والامقام‌: Sir

اقا، عنوان‌ روي‌ نامه‌وامثال‌ ان‌ براي‌ مردهاعنواني‌ , كه‌يكدرجه‌پايين‌ تراز <شواليه‌> بوده‌، مالك‌ زمين‌، ارباب‌,: Esquire

اقا، لرد يا نجيب‌ زاده‌، رئيس‌ يا استاد يا عضو , دانشكده‌، پوشيدن‌، برتن‌ كردن‌: Don

اقامتگاه‌، محله‌، بخش‌، ربعي‌، به‌ چهار قسمت‌ مساوي‌ , تقسيم‌ كردن‌، پناه‌ بردن‌ به‌، زنهار دادن‌، زنهار يك‌ چهارم‌، يك‌ چارك‌، چهارك‌، ربع‌، مدت‌ سه‌ ماه‌، برزن: Quarter

اقامتگاه‌، محل‌ اقامت‌، مقر، خانه‌، مسكن‌، مسكن‌ دادن‌: Domicil

اقامتگاه‌، محل‌ اقامت‌، مقر، خانه‌، مسكن‌، مسكن‌ دادن‌: Domicile

اقامت‌ داشتن‌، مسكن‌ داشتن‌، مقيم‌ شدن‌: Reside

اقامت‌ كردن‌، بزيارت‌ رفتن‌ سفركردن‌، سرگردان‌ بودن‌، اواره‌ بودن‌ در كشور خارجي‌ ,: Peregrinate

اقامت‌ موقتي‌، موقتا اقامت‌ كردن‌: Sojoiurn

اقامه‌ كردن‌، دليل‌ اوردن‌، ارائه‌ دادن‌: Allege

اقامه‌، اظ‌هار، ايراد، ارائه‌، (تش‌) تمايل‌ عضو بط‌رف‌ , محور، نزديك‌ كننده‌: Adductor

اقايان‌ (مخفف‌ كلمه‌ srueissem): Messrs

اقايان‌، حضرات‌: Messieurs

اقايي‌، اربابي‌، امتياز، برتري‌، دست‌ بالا: Upper Hand

اقتباس‌گران اولیه : Early Adopter

  فرد يا گروهي که فن‌آوري را از لحظهي معرفي آن به بازار مورد پذيرش قرار ميدهد و به‌عنوان مثال، حاضر است مسائل و مشکلاتِ سيستم رايانه‌اي را تقبل کند تا در عوض بتواند از مزاياي فن‌آوري و نوآوري استفاده نمايد.

اقتران‌، اتصال‌، ملاقات‌ تصادفي‌: Conjuncture

اقتصاد: Economy

اقتصاد خانه‌ داري‌: Home Economics

اقتصاد سنجي‌: Econometrics

اقتصادي‌: Economic

اقتضا، اقتضايي: contingency

مقداري از حاشيه طراحي، زمان يا پول كه به عنوان عامل ايمني براي رخ‌دادهاي غير منتظره و ناشناس كه احتمال مي‌رود در بين پروژه اتفاق افتند، وارد برنامه مي‌شود.

اقتضا، اقتضايي: Contingency

موارد ممكني که بايد پيش‌بيني شود و معمولاً مسائل مربوط به هزينه و زمان‌بندي را در بر دارد.به عنوان نتيجه تحليل ريسك، مقداري پول يا مقدار زمان اندوخته شده و به عنوان اقتضائي كنار گذاشته مي‌شود تا هنگام رخ‌دادن رويدادهاي داراي ريسك احتمالي بكار رود.اقتضاء، سهم برنامه‌ريزي شده زمان و هزينه براي عناصر غير قابل پيش‌بيني پروژه است. در نظر گرفتن اقتضائات اطمينان نسبت به كل پروژه را افزايش مي‌دهد.مقداري از حاشيه طراحي، زمان يا پول كه به عنوان عامل ايمني براي رخ‌دادهاي غير منتظره و ناشناس كه احتمال مي‌رود در بين پروژه اتفاق افتند، وارد برنامه مي‌شود.مخارج فرعيجزئي از بودجه مصوب يا هزينه تكميل برآورد شده براي محدوده كار پروژه كه شامل هزينه برآورد‌شده براي موارد ناشناخته، تغيير در كارهاي ساخت يا خطاهاي برآورد است. قيمت ابلاغي پيش‌بيني‌شده هر دسته هزينه ممكن است شامل سهمي قابل افزايش نيز باشد. به هر حال ذخيره تغييرات محدوده، جزو اقتضائات نيست. زمان،‌ تلاش يا پولي كه براي جبران عدم قطعيت‌ها به برنامه افزوده مي‌شود.

اقتضاء، تناسب‌: Appropriateness

اقدام اداري: Administrative Action

اقدام اصلاحي: Corrective Action

اقدامي با هدف تعديل انحراف از برنامه پروژه. در مديريت كيفيت، اقدامات اصلاحي تدبيرهايي هستند كه در صورت انحراف از كيفيت تعيين شده و در صورت لزوم بكار گرفته مي‌شوند تا از دوباره‌كاري جلوگيري كنند.

اقدام اصلاحي: Corrective Action

يکي از اجزاء ده‌گانه مديريت پروژه. اقدام اصلاحي شامل اقدامات واکنشي است با اهداف: (1) بازگرداندن پروژه به برنامه آن و (2) اطمينان از اينکه پراکندگي‌ها يا بي‌نظمي‌هاي شناسايي شده هرگز در آينده تکرار نخواهند شد.تغيير براي هدايت عملكرد آتي مورد انتظار پروژه در راستاي برنامه.اقدامي با هدف تعديل انحراف از برنامه پروژه. در مديريت كيفيت، اقدامات اصلاحي تدبيرهايي هستند كه در صورت انحراف از كيفيت تعيين شده و در صورت لزوم بكار گرفته مي‌شوند تا از دوباره‌كاري جلوگيري كنند.در مديريت هزينه، ايجاد تغيير در برنامه و رويكرد، براي بهبود عملكرد پروژه را اقدام اصلاحي مي‌نامند.اقدامي واكنشي براي بازگرداندن پروژه به برنامه يا اطمينان از عدم رخ‌دادن مجدد مغايرت‌هاي شناسايي شده.

اقدام برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي موج در حركت: rolling wave planning

برنامه‌ريزي هزينه و زمان‌بندي كه در آن جزئيات تا جايي كه اطلاعات موجود باشند، تكوين شده و به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. قضاوت‌ها و تخصيص‌هاي كلي براي دوره‌هاي آينده انجام مي‌گيرند. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات براي دوره‌هاي آينده، برنامه‌ريزي

اقدام برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي موج در حركت: Rolling Wave Planning

برنامه‌ريزي هزينه و زمان‌بندي كه در آن جزئيات تا جايي كه اطلاعات موجود باشند، تكوين شده و به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. قضاوت‌ها و تخصيص‌هاي كلي براي دوره‌هاي آينده انجام مي‌گيرند. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات براي دوره‌هاي آينده، برنامه‌ريزي با جزئيات انجام مي‌گيرد و مبنا بهبود مي‌يابد. برنامه‌ريزي موج در حركت‌ اغلب به صورت ماهانه انجام مي‌گيرد تا برنامه‌ها در حد امكان به‌روز باشند. (با كمك اين فرآيند، مبنا به طور مداوم بهبود مي‌يابد؛ اين مورد نبايد با مبنا‌گذاري مجدد اشتباه شود، در مبنا‌گذاري مجدد، تنها در مبناي تعيين‌شده تجديد نظر مي‌شود.)

اقدام كردن: To Act

اقدام پيش‌گيرانه: preventive action

اقداماتي كه به منظور حذف احتمال و قطعيت ريسك يا بي‌نظمي‌هاي مجدد صورت مي‌گيرند.

اقدام پيش‌گيرانه: Preventive Action

اقداماتي که به منظور حذف احتمال و قطعيت ريسک يا بي‌نظمي‌هاي مجدد صورت مي‌گيرند.

اقدام پيماني: contract action

اقدامي در جهت تغيير يك پيمان.

اقدام پيماني: Contract Action

اقدامي در جهت تغيير يک پيمان.

اقدام گروهي: Team Action

اقدامات کسب و کار: Business venture

اقدامات‌، شرح‌ مذاكرات‌: Proceedings

اقدام‌ به‌ كاري‌ از روي‌ تفنن‌ و بط‌ورغير حرفه‌اي‌: Dilettantism

اقدام‌ متقابل‌: Counteraction

اقدام‌، (دربازي‌) نوبت‌ حركت‌ يابازي‌، بحركت‌انداختن جنبيدن‌، لوشيدن‌، تكان‌ دادن‌، حركت‌ دادن‌، بجنبش‌ , دراوردن‌، بازي‌ كردن‌، متاثر ساختن‌، جنبش‌، تكان‌، حركت وادار كردن‌، تحريك‌ كردن‌، پيشنهاد كردن‌، تغيير مكان‌: Move

اقدام‌، عمل‌ متهورانه‌ و ابتكاري‌، شهرت‌، تقرير عهده‌دار شدن‌: Emprise

اقرار اورنده‌ معترف‌، كسي‌ كه‌ كيش‌ خود را اشكارا اعتراف‌ ميكند: Confessor

اقرار بگناه‌، ايين‌ توبه‌ وبخشش‌، اعتراف‌ بگناه‌: Shrift

اقرار، اقرار بجرم‌، اعتراف‌ نامه‌: Confession

اقرار، تصديق‌، اظ‌هار: Avouchment

اقراركردن‌، اعتراف‌ كردن‌: Confess

اقساط ساليانه: Year Installments

اقشقشه‌ (روسي‌)، درپنجره‌اي‌: French Window

اقصي‌ نقط‌ه‌، دور: Outmost

اقصي‌ نقط‌ه‌ء شرقي‌، شرقي‌ ترين‌نقط‌ه‌: Eastermost

اقصي‌ نقط‌ه‌ء شرقي‌، شرقي‌ ترين‌نقط‌ه‌: Easternmost

اقلام: MRP Item -Bom

اقلام دير تحويل: Long delivery items

اقلام كليدي: Key Items

اقلام موجود در انبار دولت: government off-the-shelf

سخت‌افزار، نرم‌افزار يا خدمات موجود دولت

اقلام موجود در انبار دولت: Government Off-The-Shelf

سخت‌افزار، نرم‌افزار يا خدمات موجود دولت.

اقلام موجود در انبار، اقلام آماده عرضه، اقلام خارج از سفارش: off-the-shelf item

محصول يا خدمتي كه قبل از دريافت سفارش يا پيمان فروش در دسترس هستند. همچنين مراجعه شود به قلم غير‌توسعه‌اي، اقلام تجاري موجود در انبار و اقلام موجود در انبار دولت.

اقلام موجود در انبار، اقلام آماده عرضه، اقلام خارج از سفارش: Off-The-Shelf Item

محصول يا خدمتي که قبل از دريافت سفارش يا پيمان فروش در دسترس هستند. همچنين مراجعه شود به قلم غير‌توسعه‌اي، اقلام تجاري موجود در انبار و اقلام موجود در انبار دولت.قطعه‌اي که توسط پيمانکار توليد و در انبار قرار داده شده يا توسط يک توزيع‌کننده انبار مي‌شود در حالي‌که هنوز قرارداد يا سفارشي براي آن دريافت نشده است. اين محصول ممکن است تجاري باشد يا آنکه مطابق مشخصات و شرح خدمات نظامي يا دولتي تهيه شده باشد.

اقليت‌: Minority

اقليمي‌، قاره‌اي‌: Continental

اقليم‌، جانور نامه‌، جانداران‌، زيا كليه‌ جانوران‌ يك‌ سرزمين‌ يايك‌ زمان‌، حيوانات‌ يك‌ ,: Fauna

اقليم‌، قاره‌، پرهيزكار، خوددار: Continent

اقناع‌ شدني‌: Satiable

اقناع‌، اشباع‌: Satiation

اقوال‌ وگفتار انبياء، كلمات‌ قصار: Logion

اقوام‌ قرقيز: Kirghiz

اقوام‌، خويشاوندان‌: Kinfolk

اقيانوسيه‌: Oceania

اقيانوسي‌: Oceanic

اقيانوس‌: Ocean

اقيانوس‌ اط‌لس‌: Atlantic Ocean

اقيانوس‌ شناس‌: Oceanographer

اقيانوس‌ پيما: Oceangoing

اكتساب‌: Acouisition

اكتساب‌ داده‌ ها: Data Acquisition

اكتشافي‌: Exploratory

اكتشافي‌ كردن‌ پوييدن‌، ديده‌بان‌، مامور اكتشاف‌ پيش‌ اهنگ‌، پيشاهنگي‌ كردن‌، ديده‌ باني‌ كردن‌، عمليات‌ ,: Scout

اكتشافي‌ پي‌ برنده‌، كشف‌ كننده‌، اكتشافي‌، ابتكلاري‌، بحث‌ ,: Heuristic

اكتشاف‌ كننده‌، معدن‌ياب‌، معدن‌ كاو: Prospector

اكتشاف‌ نشده‌، در نقشه‌ يا جدول‌ وارد نشده‌، نامعلوم ندانسته‌: Uncharted

اكتشاف‌ پيشاهنگ‌ سيار، پيشاهنگ‌ بيش‌ از هيجده‌ سال‌، مامور ,: Scouter

اكتشاف‌، استكشاف‌، سياحت‌ اكتشافي‌، شناسايي‌: Exploration

اكثريت‌: Majority

اكثريت‌، بيشين‌، بيشان‌: Majority

اكروبات‌ ط‌ناب‌ باز، بندباز: Ropewalker

اكروباسي‌ ميكنند)، اكروبات‌ داراي‌ مفاصل‌ نرم‌ وقابل‌ انحناء (مثل‌ كساني‌ كه‌ عمليات‌ ,: Losse Jointed

اكسايش: Oxidation

اكسفورد: Oxford

اكسيد ارسنيك‌ بفرمول‌ 3O2sA: Arsenic

اكسيد اسيدي: acidic Oxide

اكسيد بازي: basic Oxide

اكسيد روي‌ به‌فرمول‌ OnZ، اكسيد دو زنگ‌: Zinc Oxid

اكسير، كيميا: Elixir

اكسير، نوشدارو، علاج‌ عام‌، اسقولوفندريون‌: Panacea

اكسيژن‌ زدايي‌: Deoxygenation

اكسيژن‌ زدن‌، اكسيژن‌ اميختن‌: Oxygenate

اكسيژن‌ مايع‌، ازاد ماهي‌ دودي‌: Lox

اكل‌ يك‌ نوع‌ غذا، يك‌ نوع‌ غذا خوري‌: Monophagy

اكندن‌، باد كردن‌ پر كردن‌، سير كردن‌، نسخه‌ پيچيدن‌، پر شدن‌، انباشتن: Fill

الا كلنگ‌ ضامني‌: Toggle Flip Flop

الات‌ تناسلي‌ (خارجي‌): Genitalia

الاستيك: elastic

الاغ‌ (اسپانيولي‌): Burro

الاغ‌ نر، خر نر، (مج.) ادم‌ كله‌ خر: Jackass

الاغ‌، ادم‌ كودن‌: Moke

الاغ‌، خر، (مج.) ادم‌ نادان‌ وكودن‌: Donkey

الاكلنگي‌ 'تي‌': T Flip Flop

الاكلنگ‌ ار اس‌: Rs Flip Flop

الاكلنگ‌ اس‌ ار: Sr Flip Flop

الاكلنگ‌ با سنجش‌ زمان‌: Clocked Flip Flop

الاكلنگ‌ تك‌ پايا: Monostable Flip Flop

الاكلنگ‌ علامت‌ نما: Sign Flip Flop

الاكلنگ‌ نوع‌ دي‌: D Flip Flop

الام‌ رشدي‌، مشكلات‌، فشار: Growing Pains

الايش‌، الودگي‌، كثافت‌، عدم‌ خلوص‌، ناپاكي‌: Contamination

الاچيق‌، سايبان‌، كلاه‌ فرنگي‌: Pergola

البومين‌، نوعي‌ پروتئين‌ ساده‌: Albumin

التحصيلي‌ را ميخواند دانشجوي‌ ممتاز فارغ‌ التحصيل‌ كه‌ خط‌ابه‌ جشن‌ فارغ‌ ,: Valedictorian

التزامي‌، مجازي‌، اشاره‌ شده‌، مفهوم‌، تلويحا , فهمانده‌شده‌، مط‌لق‌، بي‌ شرط‌: Implicit

التزام‌ گرفتن‌(براي‌ انجام‌ كاري‌)، مقيد كردن‌: Bind Over

التزام‌، تعهد نامه‌، سپرده‌ التزامي‌، وجه‌ الضمانه‌: Recognizance

التزام‌، محظ‌ور، وظ‌يفه‌: Obligation

التماس‌ اميز: Supplicatory

التماس‌ كردن‌ به‌، سوگند دادن‌، جادو كردن‌: Conjure

التماس‌ كردن‌، بشهادت‌ ط‌لبيدن‌، اعتراض‌ كردن‌: Obtest

التماس‌، استدعا: Entreaty

التماس‌، تضرع‌: Suppliance

التماس‌، تضرع‌، استدعا: Supplication

التهابي‌، دردي‌: Agonal

التهاب‌ زائده‌ پستاني‌: Mastoiditis

التيام‌ دادن‌، بهم‌ چسباندن‌: Conglutinate

التيام‌ دهنده‌ سيني‌، سيني‌ پايه‌ دار، شيشه‌اي‌، شفا دهنده‌، مرهم‌ گذار: Salver

التيام‌، بهم‌ چسبيدن‌: Conglutination

التي‌ براي‌ ديدن‌ اعماق‌ دريا، اب‌ بين‌: Hydroscope

التي‌ كه‌جنبش‌ حركت‌ وضعي‌ زمين‌را نشان‌ميدهد، چرخ‌: Gyrostabilizer

التي‌، شبيه‌ الت‌ رجوليت‌: Penile

الت‌ افقي‌ (در وپنجره‌)، پنجره‌ بالاي‌ در يا بالاي‌ پنجره‌ , ديگري‌، تير سردرب‌، سنگ‌ درب‌: Transom

الت‌ بادنما: Weather Vane

الت‌ بادنما، ادم‌ دمدمي‌ مزاج‌: Weathercock

الت‌ تغييردهنده‌ جهت‌ برق‌، كموتاتور، سويگر: Commutator

الت‌ توليد الكتريسته‌ ساكن‌ بوسيله‌القا: Electrophorus

الت‌ جنسي‌ خود احساسات‌ شهواني‌ رافرومينشاند، عريان‌ , گرائي‌ نوعي‌ انحرافات‌ جنسي‌ كه‌دران‌ شخص‌ بوسيله‌ نشان‌ دادن‌ ,: Exhibitionism

الت‌ خامه‌ گيري‌، دستگاه‌ تجزيه‌، فارق‌، جدا ساز: Separator

الت‌ دست‌، دست‌ نشانده‌، دلقك‌، الت‌ دست‌ شدن‌: Stooge

الت‌ دست‌، پنجه‌ گربه‌: Cat's Paw

الت‌ ذكور حيوان‌، الت‌ نري‌ گاو، شلاق‌ ساخته‌شده‌ از ذكر , گاو: Pizzle

الت‌ ذكور، الت‌ تناسلي‌ مرد، كير: Phallus

الت‌ ريز نويسي‌، ريزنگار: Micrograph

الت‌ زاويه‌ ياب‌، ذات‌ السدس‌ يك‌ ششم‌ دايره‌، زاويه‌ يا قوس‌ داراي‌ 06 درجه‌، (نج.) ,: Sextant

الت‌ سنجش‌ وزن‌ ويژه‌ مايعات‌، چگالي‌ سنج‌: Hydrometer

الت‌ سنجش‌ گرماي‌ زياد، اذر سنج‌: Pyrometer

الت‌ سنجش‌ گنجايش‌ تنفس‌ ريه‌، ريه‌سنج‌: Pneumatoneter

الت‌ سنگي‌ مربوط‌ به‌ عصر حجر جديد، نو سنگ‌: Neolith

الت‌ كوچك‌، مكانيكي‌، جزء (اجزاء)، ابزار، اسباب‌، انبر,: Gadget

الت‌ مخصوص‌ سنجش‌ درجه‌ نفوذ اشعه‌ مجهول‌: Penetrameter

الت‌ مردي‌، الت‌ رجوليت‌، ذكر، كير: Penis

الت‌ ملعبه‌سازي‌: Victimization

الت‌ موسيقي‌ نماز ساعت‌ شش‌، عبادت‌ ساعت‌ 21، (مو.)يك‌ ششم‌، نوعي‌ ,: Sext

الت‌ مين‌ جمع‌ كن‌ كشتي‌، اژدر مخرب‌ دريايي‌: Paravane

الت‌ نوساني‌ هر چيزي‌، گندم‌ كوب‌، كوبيدن‌، شلاق‌ زدن خرمن‌ كوب‌: Flail

الت‌، اسباب‌، ادوات‌، وسيله‌، سند: Instrument

الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، الت‌ دست‌، داراي‌ ابزار , كردن‌، بصورت‌ ابزار دراوردن‌: Tool

الحاد: Paganism

الحاق عمودي: Vertical integration

الحاقيه: amendment

تغيير قانوني يك مبناي تاييد شده، كه معمولا به شكل يك پيمان ارايه مي‌شود.

الحاقيه: Amendment

تغيير قانوني يک مبناي تاييد شده، که معمولا به شكل يک پيمان ارايه مي‌شود.

الحاقيه، ضميمه: incomplete process

فرآيندي كه انجام نشده يا تنها بخشي از آن انجام شده است و يك يا تعداد بيشتري از اهداف مشخص شده حوزه فرآيند برآورده نشده‌اند.

الحاقيه، ضميمه: Increment

يکي از ضميمه‌ها و الحاقات برنامه‌ريزي شده.

الحاقي‌: Adjoint

الحاقي‌، افزوده‌، فرعي‌، ملازم‌، ضميمه‌، معاون‌، يار كمك‌(د.- من.)فرع‌، قسمت‌الحاقي‌، صفت‌ فرعي‌: Adjunct

الحاق‌: Concatenation

الحاق‌ كردن‌: Catenate

الحاق‌ كردن‌: Concatenate

الحاق‌ كردن‌، در جوف‌ چيزي‌ گذاردن‌، جا دادن‌، داخل‌ , كردن‌، در ميان‌ گذاشتن‌: Insert

الحاق‌ گرايي‌، سياست‌ اعاده‌ نقاط‌ ايتاليايي‌ زبان‌ , بايتاليا: Irredentism

الحاق‌، افزايش‌ در پايان‌، چيز اضافه‌ شده‌: Subjunction

الحاق‌، افزايش‌، ضميمه‌، مشاع‌ سازي‌: Adjunction

الحاق‌، جوف‌ گذاري‌: Insertion

الحاق‌، درج‌: Interpolation

الحان‌ نقط‌ه‌مقابل‌، (مو.) اهنگ‌ دم‌گير ياجفت‌، صنعت‌ تركيب‌ ,: Counterpoint

الخلقه‌، ساده‌ لوح‌ بچه‌اي‌ كه‌ پريان‌ بجاي‌ بچه‌ حقيقي‌ بگذارند، بچه‌ ناقص‌ ,: Oaf

الزام (تأمين مالي): obligation (funding)

تعهدي كه به صورت قانوني از پرداخت برخي هزينه‌ها در آينده جلوگيري مي‌كند. به محض اينكه سفارشي صورت گرفت يا پيماني بسته شد، الزام قطعي مي‌شود. همچنين مراجعه شود به تعهد.

الزام (تأمين مالي): Obligation (Funding)

تعهدي که به صورت قانوني از پرداخت برخي هزينه‌ها در آينده جلوگيري مي‌کند. به محض اينکه سفارشي صورت گرفت يا پيماني بسته شد، الزام قطعي مي‌شود. همچنين مراجعه شود به تعهد.

الزامات : requirement(s)

نيازها يا احتياجات، موارد تقاضاشده يا الزامي. براي اهداف توجيهي، شخص توضيح‌دهنده بايد هميشه پيش‌نيازي‌ها را بداند؛ به عنوان مثال الزامات كاربر، الزامات سامانه، الزامات عملياتي، الزامات پيمان و الزامات آزمون.

الزامات: Requirement(S)

نيازها يا احتياجات، موارد تقاضاشده يا الزامي. براي اهداف توجيهي، شخص توضيح‌دهنده بايد هميشه پيش‌نيازي‌ها را بداند؛ به عنوان مثال الزامات كاربر، الزامات سامانه، الزامات عملياتي، الزامات پيمان و الزامات آزمون.

الزامات اجتماعي: requirements of society

الزاماتي شامل قوانين، قواعد و مقررات، كدها، ملاحظات زيست محيطي، عوامل ايمني و بهداشت و صرفه‌جويي در انرژي و مواد.

الزامات اجتماعي: Requirements Of Society

الزاماتي شامل قوانين، قواعد و مقررات، کدها، ملاحظات زيست محيطي، عوامل ايمني و بهداشت و صرفه‌جويي در انرژي و مواد.

الزامات اشتقاقي: derived requirement

الزاماتي كه با تحليل‌هاي كمي، آزمون، محاسبات، شبيه‌سازي و يا استنتاج تعيين مي‌شود.

الزامات اشتقاقي: Derived Requirement

الزاماتي که با تحليل‌هاي کمي، آزمون، محاسبات، شبيه‌سازي و يا استنتاج تعيين مي‌شود.

الزامات برنامه كيفيت، الزامات طرح كيفيت: quality program requirement

الزام براي برقراري و نگهداري يك طرح كيفيت مطابق با استانداردي معين. الزامات برنامه كيفيت مقرر مي‌كند برنامه كيفيت لازم در همه‌ حيطه‌هاي عملكردي پيمان مثل طراحي، توسعه، فرآيند، مونتاژ، بازرسي آزمايش، نگهداري، بسته‌بندي، حمل و نصب كارگاهي لحاظ شود.

الزامات برنامه کيفيت، الزامات طرح كيفيت: Quality Program Requirement

الزام براي برقراري و نگهداري يک طرح کيفيت مطابق با استانداردي معين. الزامات برنامه كيفيت مقرر مي‌کند برنامه کيفيت لازم در همه‌ حيطه‌هاي عملکردي پيمان مثل طراحي، توسعه، فرآيند، مونتاژ، بازرسي آزمايش، نگهداري، بسته‌بندي، حمل و نصب کارگاهي لحاظ شود.

الزامات تخصيص يافته: allocated requirements

الزامات تخصيص‌داده شده به اجزاي سامانه به كمك بكار‌گيري دانش و تجربيات مرتبط. از نظر علمي تعيين الزامات تخصيص‌يافته مانند تعيين الزامات استنتاجي سخت نيست.

الزامات تخصيص‌يافته: Allocated Requirements

الزامات تخصيص‌داده شده به اجزاي سامانه به كمك بكار‌گيري دانش و تجربيات مرتبط. از نظر علمي تعيين الزامات تخصيص‌يافته مانند تعيين الزامات استنتاجي سخت نيست.

الزامات رابط: interface requirements

ورودي‌ها و خروجي‌هاي فيزيكي و كاركردي در طول مرزهاي نهاده‌ها.

الزامات رابط: Interface Requirements

ورودي‌ها و خروجي‌هاي فيزيکي و كاركردي در طول مرزهاي نهاده‌ها.

الزامات سامانه: system requirements

انتظارات كاربر و محدوديت‌هاي ذي‌نفع كه سامانه به آن‌ها پاسخ خواهد داد.

الزامات سامانه: System Requirements

انتظارات كاربر و محدوديت‌هاي ذي‌نفع كه سامانه به آن‌ها پاسخ خواهد داد.

الزامات سامانه اطلاعات مديريت كيفيت: MIS quality requirements

فرآيند سازمان‌دهي اهداف، راهبردها و منابع سامانه اطلاعاتي كيفيت.

الزامات سامانه اطلاعات مديريت کيفيت: MIS Quality Requirements

فرآيند سازمان‌دهي اهداف، راهبردها و منابع سامانه اطلاعاتي کيفيت.

الزامات سامانه بازرسي: inspection system requirement

الزام به برقراري يك سامانه بازرسي مطابق با مشخصات تعيين‌شده. هنگامي كه الزامات فني پيمان به گونه‌اي هستند كه به كنترل كيفيت در حين فرآيند و بازرسي محصول نهايي نياز است، اين الزام در پيمان ذكر مي‌شود.

الزامات سامانه بازرسي: Inspection System Requirement

الزام به برقراري يک سامانه بازرسي مطابق با مشخصات تعيين‌شده. هنگامي که الزامات فني پيمان به گونه‌اي هستند که به کنترل کيفيت در حين فرآيند و بازرسي محصول نهايي نياز است، اين الزام در پيمان ذكر مي‌شود.

الزامات طرح: design requirement

مراجعه شود به طرح بر اساس مشخصات.

الزامات طرح: Design Requirement

مراجعه شود به طرح بر اساس مشخصات.

الزامات عملكرد: performance requirement

الزامات معمولاً كاركردي و عملكردي هستند. كاركرد، مشخصه‌اي كيفي و عملكرد مشخصه‌اي كمّي است. يك نياز كاركردي عملكرد ممكن است وزن (كاركرد) دقيقاً برابر يك گرم (عملكرد) باشد.

الزامات عملكرد: Performance Requirement

الزامات معمولاً کارکردي و عملكردي هستند. کارکرد، مشخصه‌اي کيفي و عملكرد مشخصه‌اي کمّي است. يک نياز کارکردي عملكرد ممکن است وزن (کارکرد) دقيقاً برابر يک گرم (عملكرد) باشد.

الزامات كاربر: user requirements

انتظارات كاربر كه معمولاً توسط خود او بيان شده است. الزامات كاربر معمولاً آميزه‌ا‌ي سازمان‌دهي نشده از بايدها، خواسته‌ها، انتظارات و راه‌حل‌هاست.

الزامات كاربر: User Requirements

انتظارات كاربر كه معمولاً توسط خود او بيان شده است. الزامات كاربر معمولاً آميزه‌ا‌ي سازمان‌دهي نشده از بايدها، خواسته‌ها، انتظارات و راه‌حل‌هاست.

الزامات كاركردي: functional requirement

الزامي مربوط به رفتارها مانند تشخيص، اشاره، مخابره، دريافت و رمز‌گشايي كردن.

الزامات كاركردي: Functional Requirement

الزامي مربوط به رفتارها مانند تشخيص، اشاره، مخابره، دريافت و رمز‌گشايي کردن.

الزامات كيفي پيمان: contract quality requirements

الزامات تاييد اعتبار كه به فروشنده تحميل مي‌شوند تا دستيابي به كيفيت مورد نظر را تضمين كند.

الزامات ماموريت: mission requirements

الزامات، انتظارات و برداشت ذي‌نفع از پروژه.

الزامات ماموريت: Mission Requirements

الزامات، انتظارات و برداشت ذي‌نفع از پروژه.

الزامات محيطي: environmental requirements

شرايط محيطي كه هر‌گونه راه حل سامانه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

الزامات محيطي: Environmental Requirements

شرايط محيطي که هر‌گونه راه حل سامانه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

الزامات مشتري: customer requirements

ضرورت‌ها، خواسته‌ها و حوزه عملياتي فني كه بايد تأمين شوند.

الزامات مشتري: Customer Requirements

ضرورت‌ها، خواسته‌ها و حوزه عملياتي فني که بايد تأمين شوند.

الزامات منابع: resource requirements

نيازمندي‌هاي منابع براي انجام هر فعاليت.

الزامات منابع: Resource Requirements

نيازمندي‌هاي منابع براي انجام هر فعاليت.

الزامات يكپارچه‌سازي: integration requirements

قيودي كه تعيين‌كننده چگونگي بكارگيري راه‌حل در محيط اجرايي هستند.

الزامات يكپارچه‌سازي: Integration Requirements

قيو