لغتنامه

بيست‌ و پنجمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌: Y

نظريه Y (مديريت پشتيبان): Y Theory (or supportive) management

طبق نظريه Y، افراد هنگامي كار مي‌كنند كه تشويق شوند و انگيزه داشته باشند و اين كار به اندازه تفريح و استراحت طبيعي است.

نظريه Y (مديريت پشتيبان): Y Theory (Or Supportive) Management

طبق نظريه Y، افراد هنگامي كار مي‌كنند كه تشويق شوند و انگيزه داشته باشند و اين كار به اندازه تفريح و استراحت طبيعي است.

كرجي‌ بادي‌ يا بخاري‌ مخصوص‌ تفرج‌: Yacht

ط‌ناب‌ ساخته‌ شده‌ از الياف‌ نرم‌ و سفيد مانيل‌: Yacht Rope

قايق‌ راني‌، مسافرت‌ با قايق‌ تفريحي‌: Yachting

صاحب‌ كشتي‌ تفريحي‌، علاقمند به‌ دريانوردي‌: Yachtsman

(kay) روده‌ درازي‌، پرحرفي‌، وراجي‌: Yack

(hewhay) يهوه‌(نام‌ خدا درميان‌ قوم‌ اسرائيل‌): Yahveh

(hevhay) يهوه‌(نام‌ خدا درميان‌ قوم‌ اسرائيل‌): Yahweh

(.n &.tv): بط‌ور مداوم‌ حرف‌ زدن‌، وراجي‌ كردن (.n): (ج‌.ش‌.) گاوميش‌ دم‌ كلفت‌، گاونر و كوهان‌ دار روده‌درازي‌: Yak

(گ‌.ش‌) سيب‌ زميني‌ هندي‌، سيب‌ زميني‌ شيرين‌: Yam

(در چين‌) اداره‌ يا مقام‌ رسمي‌ مندرين‌ يا كارمند , داراي‌ رتبه‌، اداره‌ دولتي‌: Yamen

شيون‌ و زاري‌ پي‌ در پي‌ كردن‌، شيون‌ و زاري‌: Yammer

(eeknay) ضربه‌ناگهاني‌ و شديد، تكان‌ شديدوسخت‌، تشنج زودكشيدن‌، تكان‌ تنددادن‌، امريكايي‌: Yank

(knay) ضربه‌ناگهاني‌ و شديد، تكان‌ شديدوسخت‌، تشنج زودكشيدن‌، تكان‌ تنددادن‌، امريكايي‌: Yankee

سرباز شمالي‌ امريكا(در جنگ‌ داخلي‌): Yankee Doodle

(ج‌.ش‌) سگ‌ زوزه‌ كش‌، سگ‌ بداصل‌، زوزه‌، صداي‌ تند و تيز حرف‌، سخن‌، زوزه‌ كشيدن‌، عوعو كردن‌: Yap

كردن‌، انبار كردن‌(در حياط‌)، واحد مقياس‌ ط‌ول‌ انگليسي‌ , معادل‌ 4419/0 متر يارد(63 اينچ‌ يا 3 فوت‌)، محوط‌ه‌ يا ميدان‌، محصور ,: Yard

اجناس‌ ذرعي‌: Yard Goods

كسيكه‌ براي‌ اداره‌ كارهاي‌ ط‌ويله‌ اجير ميشود، مهتر , گاو، متصدي‌ محوط‌ه‌: Yard Man

ميزان‌ و مقدار چيزي‌ بحسب‌ يارد، مجموعه‌: Yardage

رئيس‌ محوط‌ه‌ بارانداز راه‌ اهن‌: Yardmaster

چوب‌ ذرع‌، ميزان‌، مقياس‌، پيمانه‌، معيار: Yardstick

اماده‌، تند، جلد، تردست‌، سرزنده‌: Yare

افسانه‌ پردازي‌ كردن‌ نخ‌ تابيده‌، نخ‌ با فندگي‌، الياف‌، داستان‌ افسانه‌ اميز: Yarn

نخ‌ پارچه‌ بافي‌ را رنگ‌ كردن‌: Yarn Dye

(گ‌.ش‌.) بومادران‌، بومادران‌ هزار برگ‌: Yarrow

(pway) خميازه‌ كشيدن‌، زوزه‌، جيغ‌ زدن‌، وراجي‌ كردن‌: Yaup

از مسير خود منحرف‌ شدن‌ انحراف‌ كشتي‌ از مسير خود، انحراف‌، تجاوز از حدود: Yaw

قايق‌ چهار پارويي‌ يا شش‌ پارويي‌ حمل‌ شده‌ در كشتي‌: Yawl

دهن‌ دره‌ كردن‌، خميازه‌ كشيدن‌، با حال‌ خميازه‌ سخن‌ , گفتن‌، دهن‌ دره‌: Yawn

(puay) خميازه‌ كشيدن‌، زوزه‌، جيغ‌ زدن‌، وراجي‌ كردن‌: Yawp

(ط‌ب‌) بيماري‌ مسري‌ و عفوني‌ حاصله‌ در اثراسپيروكتي‌ , بنام‌ (eunetrep amenoperT): Yaws

(tpelcy) ناميده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌: Ycleped

(depelcy) ناميده‌، موسوم‌، مصط‌لح‌، مقلب‌: Yclept

شكل‌ قديمي‌ كلمه‌ ehT، شماها: Ye

اري‌، بله‌، در حقيقت‌، بلكه‌، راي‌ مثبت‌: Yea

بچه‌ اوردن‌ (بزو گوسفند)، بره‌ زاييدن‌: Yean

در تمام‌ سال‌، كار كننده‌ در تمام‌ سال‌: Yean Round

نوزاده‌ بره‌، بزغاله‌: Yeanling

سال‌، سنه‌، سال‌ نجومي‌: Year

همه ساله - سال به سال: Year By Year

روش سالنماي اعشار: Year Digits

تعديل پايان دوره - تعديل پايان سال مالي: Year End Adjustment

اقساط ساليانه: Year Installments

سود پايان سال- حسابرسي آخر سال: Year-End Profit

سالنامه‌، گزارشات‌ سالانه‌: Yearbook

ادم‌ يكساله‌، گياه‌ يك‌ ساله‌: Yearling

يكسال‌ تمام‌، يكساله‌: Yearlong

ساليانه- همه ساله: Yearly

ساليانه‌، همه‌ سال‌، سال‌ بسال‌: Yearly

مقرري سالانه: Yearly Allowance

ارزو كردن‌، اشتياق‌ داشتن‌، مشتاق‌ بودن‌: Yearn

مخمر، (مج.) خميرمايه‌، خميرترش‌، تخميرشدن‌: Yeast

دار مخمر مانند، داراي‌ ماده‌ تخميري‌، خميردار، خمير مايه‌ ,: Yeasty

(namggey) (ز.ع‌) جاني‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شكن‌: Yegg

(ggey) (ز.ع‌.) جاني‌ ولگرد، دزد صندوق‌ شكن‌: Yeggman

فرياد زدن‌، نعره‌ كشيدن‌، صدا، نعره‌، هلهله‌: Yell

زرد، اصفر، ترسو، زردي‌: Yellow

ترشح‌ ميشود و موجب‌ ايجادحالت‌ سودايي‌ ميگردد سودا، صفرا، ماده‌ء زردي‌ كه‌ در قديم‌ ميگفتند از كبد ,: Yellow Bile

(گ‌.ش‌.) گل‌ پنچ‌ هزاري‌، گل‌ ژاپوني‌: Yellow Daisy

(ط‌ب‌) تب‌ زرد: Yellow Fever

پيه‌ خوك‌: Yellow Grease

(ج‌.ش‌) جلبك‌ داراي‌ رنگدانه‌ زرد تا سبز: Yellow Green Alga

(ط‌ب‌) تب‌ زرد، پرچم‌ قرنط‌ينه‌ كشتي‌: Yellow Jack

(ج‌.ش‌.) زنبور زرد اجتماعي‌(eadipseV): Yellow Jacket

گل‌ اخري‌، اخري‌ زرد، رنگ‌ اخري‌: Yellow Ocher

(ج‌.ش‌.) سهره‌ اروپايي‌ (allenirtic azirebmE): Yellowhammer

زردفام‌، مايل‌ بزردي‌: Yellowish

(ج‌.ش‌.) يلوه‌ بزرگ‌ زرد رنگ‌: Yellowlegs

واغ‌ واغ‌ كردن‌، لاف‌ زدن‌، باليدن‌، جيغ‌ زدن‌، واغ‌ واغ‌: Yelp

(ج‌.ش‌.) توله‌: Yelper

واحد پول‌ ژاپن‌، اصرار، تمايل‌، رغبت‌ شديد: Yen

(ylnamoey) خرده‌ مالك‌، كشاورز، مالك‌ جزء: Yeoman

گارد سلط‌نتي‌ محافظ‌ جان‌ پادشاه‌ انگليس‌: Yeoman Of The Guard

خدمت‌ صادقانه‌ و از روي‌ وفاداري‌ و صميميت‌: Yeoman's Service

(namoey) خرده‌ مالك‌، كشاورز، مالك‌ جزء: Yeomanly

خرده‌ مالكين‌، سواره‌ نظ‌ام‌، سرباز داوط‌لب‌: Yeomanry

برداشتن‌، لگد، مشت‌، ضربت‌، حركت‌ سريع‌ و شديد سيخ‌ زدن‌، سك‌ زدن‌، برانگيزاندن‌، شلاق‌ زدن‌ كوبيدن قاپيدن‌ وبردن‌، محكم‌ بستن‌، فشار دادن‌، هل‌ دادن‌، شكاف‌ ,: Yerk

بله‌، بلي‌، اري‌، بلي‌ گفتن‌: Yes

ادم‌ بله‌ بله‌ گو، نوكر: Yes Man

انسان بله‌گو : Yes-Man

  فردي که با تمامي شرايط و تصميمات به‌صورت شفاهي موافقت ميکند. اين افراد که معمولاً در سمت‌هاي تقريباً تأثيرگذار قرار دارند، حتي هنگاميکه واقعاً موافقِ تصميمات نباشند نيز با آن‌ها موافقت ميکنند تا تنها جايگاه سازماني خود را حفظ نمايند.

مربوط‌ به‌ ديروز: Yester

ديروز، روز پيش‌، زمان‌ گذشته‌: Yesterday

سال‌ گذشته‌، پارسال‌: Yesteryear

ديروز عصر، ديشب‌: Yestreen

هم‌، بااينحال‌، ولي‌، درعين‌ حال‌ هنوز، تا ان‌ زمان‌، تا كنون‌، تا انوقت‌، تاحال‌، باز ,: Yet

(گ‌.ش‌.) سرخدار: Yew

زبان‌ عبري‌ رايج‌ ميان‌ كليميان‌ روسيه‌ ولهستان‌ والمان‌ , وغيره‌(مخلوط‌ي‌ازالماني‌وعبري‌): Yiddish

بازده: Yield

ثمر دادن‌، واگذاركردن‌، ارزاني‌ داشتن‌، بازده‌، محصول حاصل‌، تسليم‌ كردن‌ يا شدن‌: Yield

بازدهي تلاش: yield from effort

سنجش ميزان حركت به سوي اهداف پروژه («حركت» به تفاوت بين موقعيت سازمان قبل و بعد از اجراي مراحل مقدماتي اشاره دارد.)

بازدهي تلاش: Yield From Effort

سنجش ميزان حرکت به سوي اهداف پروژه («حرکت» به تفاوت بين موقعيت سازمان قبل و بعد از اجراي مراحل مقدماتي اشاره دارد.)

The load per unit of original cross section at which, in soft steel, a marked increase in deformation occurs without increase in load.: YIELD POINT

The stress (load/area) at which the metal changes from elastic to plastic in behavior, i.e., takes a permanent set.: YIELD STRENGTH (YS)

ماليات بازده: Yield Tax

اختلاف بازده- تغيير پذيري بازده: Yield Variance

تسليم‌ كننده‌، بدهكار، پاداش‌ دهنده‌، حاصل‌ دهنده‌: Yielder

جير جير كردن‌، زوزه‌ كشيدن‌، عوعو كردن‌، واغ‌ واغ‌: Yip

هيپ‌ هيپ‌ هورا: Yippee

سهام متزلزل- سهام بي‌ثبات: Yo -Yo-Stock

یو- یو : Yo-Yo

   وضعيتي که در آن بر خلاف فلجِ تحليل، تصميمات مربوط به درس‌ها مرتباً تغيير ميکند. در چنين وضعيتي نميتوان هيچ چيز را به‌طور قطعي تعيين کرد.

صداي‌ اواز مانند دلي‌ دلي‌ كه‌ اهالي‌ سويس‌ و مردم‌ , كوهستاني‌ دراواز خود تكرار ميكنند: Yodel

اواز خوان‌، دلي‌ دلي‌ گو: Yodeler

(cigoy) رياضت‌، فلسفه‌ جوكي‌: Yoga

(trugoy) (امر.) ماست‌، يوقورت‌: Yoghurt

(nigoy) جوكي‌، مرتاض‌ هندي‌: Yogi

(agoy) رياضت‌، فلسفه‌ جوكي‌: Yogic

(igoy) جوكي‌، مرتاض‌ هندي‌: Yogin

(truhgoy) (امر.) ماست‌، يوقورت‌: Yogurt

صيد روباه‌، علامت‌ تعجب‌ در هيجان‌ و خشم‌ و خوشي‌ و , وجد.فرياد تحريك‌ و تشويق‌ براي‌ تازي‌ شكاري‌ مخصوص‌ ,: Yoicks

جفت‌ كردن‌، (مج.) وصل‌ كردن‌ يوغ‌، (مج.) اسارت‌، بندگي‌ عبوديت‌، در زير يوغ‌ اوردن: Yoke

(kloy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زيست‌ شناسي‌) محتويات‌ نط‌فه‌: Yoke

يار، رفيق‌، هم‌ تراز، شريك‌، شريك‌ زندگي‌: Yokefellow

روستايي‌، برزگر، دهاتي‌، نادان‌: Yokel

(ekoy) زرده‌ تخم‌ مرغ‌، (زيست‌ شناسي‌) محتويات‌ نط‌فه‌: Yolk

(جنين‌ شناسي‌) كيسه‌ زرده‌ دورتادور جنين‌: Yolk Sac

شخص‌ ان‌ ط‌رفي‌، ان‌ يكي‌ ديگر، ان‌: Yon

دورتر، عقب‌ تر، ان‌، انها: Yond

انجا، انسو، انط‌رف‌، واقع‌ در انجا، دور: Yonder

(reknuoy) نجيب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌: Yonker

اهوي‌، اهاي‌: Yoohoo

در زماني‌ بسياردور، در گذشته‌، در قديم‌: Yore

(ج‌.ش‌) خوك‌ سفيد از نژاد يوركشاير، ايالت‌ يوركشاير , درشمال‌ انگلستان‌: Yorkshire

شما، شمارا: You

همه‌ شما: You All

dah uoy، dluow uoy =: You'd

llahs uoy، lliw uoy =: You'll

(era uoy=) شما هستيد: You're

(evah uoy=) شما داريد: You've

جوان‌، تازه‌، نوين‌، نوباوه‌، نورسته‌، برنا: Young

افسر جوان‌ افراط‌ي‌: Young Turk

جوانترين‌: Youngest

جوانتر، بچه‌ تر: Youngger

جوان‌وار، نسبتا جوان‌: Youngish

جوانه‌ (درگياهان‌)، جوانك‌، مبتدي‌: Youngling

نو باوه‌، جوانك‌، پسر بچه‌، (گ‌.ش‌.) برگچه‌: Youngster

The coefficient of elasticity of stretching. For a stretched wire, Young’s Modulus is the ratio of stretching force per unit cross-sectional area to the elongation per unit length. The values of Young’s Modulus for metals are of the order 10 12 dynes per: YOUNG’S MODULUS

(reknoy) نجيب‌ زاده‌ جوان‌، جوان‌ سلحشور، نوجوان‌: Younker

مال‌ شما، مربوط‌ به‌ شما، متعلق‌ به‌شما: Your

مال‌ شما، مال‌ خود شما(ضمير ملكي‌): Yours

خود شما، شخص‌ شما: Yourself

ارادتمند شما: Yous Truly

نوباوگان‌، جواني‌، شباب‌، شخص‌ جوان‌، جوانمرد، جوانان‌: Youth

شبانه‌ روزي‌ جوانان‌، مهمانسراي‌ جوانان‌: Youth Hostel

داراي‌ نيروي‌ شباب‌، جوان‌، باط‌راوت‌: Youthful

صداهاي‌ ناهنجار ايجاد كردن‌، ناله‌ و شيون‌ كردن‌، زوزه‌ , كشيدن‌، عوعو كردن‌، زوزه‌: Yowl

يويو، نوعي‌ اسباب‌ بازي‌ بچگانه‌: Yoyo

(گ‌.ش‌.) درخت‌ يوكاي‌ امريكايي‌: Yucca

جشن‌ ميلاد عيسي‌ مسيح‌: Yule

بخاري‌ منزل‌ گذارند كنده‌ بزرگي‌ كه‌ شب‌ ميلاد بمناسبت‌ اغاز مراسم‌ عيد در ,: Yule Log

ايام‌ عيد تولد عيسي‌: Yuletide

جالب‌، زيبا، جالب‌ توجه‌، لذيذ، خوشمزه‌: Yummy

(atruy) خيمه‌ كروي‌ قرقيزهاي‌ ساكن‌ سيبريه‌: Yurt

(truy) خيمه‌ كروي‌ قرقيزهاي‌ ساكن‌ سيبريه‌: Yurta