لغتنامه

بيست‌ و يكمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌: U

زير دريايي‌ (مخصوصا زير دريايي‌ الماني‌): U Boat

(م‌.م‌.) حاضر، همه‌جا حاضر، موجود درهمه‌ جا: Ubiquitous

حضور در همه‌جا در يك‌ وقت‌ (مثل‌ ذات‌ پروردگار): Ubiquity

غده‌ پستاني‌ يا شيري‌، پستان‌ گاو و مانند ان‌: Udder

اه‌، پيف‌: Ugh

زشت‌ كردن‌، بدتركيب‌ كردن‌: Uglify

زشت‌، بد گل‌، كريه‌: Ugly

مهيب‌، مخوف‌، ترسناك‌: Ugsome

(در روسيه‌ تزاري‌) فرمان‌ اميراتور كه‌ قوت‌ قانوني‌ , داشته‌: Ukase

اهل‌ اوكراني‌ در كشور شوروي‌: Ukrainian

يك‌ نوع‌ الت‌ موسيقي‌ شبيه‌ گيتار: Ukulele

(ط‌ب‌) زخم‌، قرحه‌، زخم‌ معده‌، قرحه‌ دار كردن‌ يا شدن ريش‌ كردن‌، ريش‌: Ulcer

زخم‌ شدن‌، توليد قرحه‌ كردن‌، ريش‌ شدن‌: Ulcerate

ايجاد زخم‌ يا قرحه‌، زخم‌ يا قرحه‌، ريشي‌: Ulceration

ريش‌، زخمي‌، قرحه‌اي‌، زخم‌ دار، قرحه‌ دار، مجروح‌: Ulcerous

(تش‌) زند اسفل‌، زند زيرين‌: Ulna

پشمالو، داراي‌ موهاي‌ شبيه‌ پشم‌: Ulotrichous

پشمالويي‌، زبر مو بودن‌: Ulotrichy

ايالت‌ اولسيتر در ايرلند، پالتو گشاد مردانه‌: Ulster

بعدي‌، انط‌رف‌، در درجخ‌ دوم‌ اهميت‌، نهان‌: Ulterior

حالت‌ غايي‌، ، حالت‌ نهايي‌، غائيت‌: Ultimacy

نتيجه‌ غايي‌: Ultimaratio

نهايي‌، اجل‌، اخر، غايي‌، بازپسين‌، دورترين‌: Ultimate

(See Tensile Strength): ULTIMATE STRENGTH

اتمام‌ حجت‌، اخرين‌ پيشنهاد، قط‌عي‌، غايي‌، نهايي‌: Ultimatum

ماه‌ گذشته‌ (مخفف‌ ان‌.tlu است‌): Ultimo

ماوراء: Ultra

(.jda &.n): فرا، ماوراي‌، افراط‌ي‌، خيلي‌ متعصب مافوق‌، (.ferp &.n): پيشونديست‌ بمعني‌ ' ماورا' و , 'مافوق‌'و 'فرا' ماورا فضا' و ماورا حدودو ثغور' و برتراز' و ,: Ultra

خارج‌ از حدود اختيارات‌ قانوني‌، بسيار عالي‌ مقام‌: Ultra Vires

بيش‌ از حد محافظ‌ه‌ كار، خيلي‌ محتاط‌: Ultraconservative

(FHU) بسامد ماوراء زياد: Ultrahigh Frequency

(FHU) بسامد ماوراء زياد: Ultrahigh Frequency

فراگرايش‌، فراروي‌، از حد گذراني‌، زياده‌ روي‌، افراط‌ , كاري‌: Ultraism

واقع‌ در انسوي‌ دريا، رنگ‌ ابي‌ سير: Ultramarine

فرانو، بسيار تازه‌، خيلي‌ جديد، متجدد: Ultramodern

فرانو گراي‌، ادم‌ خيلي‌ متجدد: Ultramodernist

ارتفاعات‌ هستند، تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌ وابسته‌ به‌ كشورها و مردمي‌ كه‌ درانط‌رف‌ كوه‌ها و ,: Ultramontane

سكونت‌ در ارتفاعات‌ زياد، اعتقاد به‌تفوق‌ مط‌لق‌ پاپ‌: Ultramontanism

فراجهاني‌، ماورا جهان‌، ماوراگيتي‌، ماورا منظ‌ومه‌ شمسي‌,: Ultramundane

عقايد ناسيوناليزم‌ خيلي‌ افراط‌ي‌، ملت‌ پرستي‌ افراط‌ي‌: Ultranationalism

فراقرمز، فراسرخ‌، (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز: Ultrared

فرابنفش‌ فرابنفش‌، ايجاد شده‌ بوسيله‌ اشعه‌ ماورا بنفش‌ يا ,: Ultraviolet

زوزه‌ كش‌: Ululant

باصداي‌ بلند ناله‌ و زاري‌ كردن‌ زوزه‌ كشيدن‌(مانند سگ‌ يا گرگ‌)، جيغ‌ كشيدن‌(مانند جغد): Ululate

زوزه‌ كشي‌، ناله‌ و زاري‌: Ululation

(suessydo=) (افسانه‌ يونان‌) اوليسز قهرمان‌حماسه‌ , اوديسه‌ منسوب‌ به‌ هومر شاعرنابيناي‌يوناني‌: Ulysses

داراي‌ گل‌ اذين‌ چتري‌ فرعي‌: Umbellulate

سايه‌، روح‌، شبح‌، سايه‌ انداختن‌، قهوه‌اي‌ مايل‌ بزرد: Umber

نافي‌، واقع‌ در نزديكي‌ ناف‌، مركزي‌، بط‌ني‌: Umbilical

(detacilibmu) نافي‌، نافدار: Umbilicate

(etacilibmu) نافي‌، نافدار: Umbilicated

تشكيل‌ ناف‌: Umbilication

(levan) (تش‌.) ناف‌، پيوندگاه‌ ناف‌، فرورفتگي‌ ناف‌ , مانند: Umbilicus

سايه‌، شبح‌، روح‌، نقط‌ه‌ تاريك‌: Umbra

سايه‌ وار، سوظ‌ن‌، نگراني‌، رنجش‌ سايه‌، تاري‌، تاريكي‌، سايه‌ شاخ‌ و برگ‌، اثر، شابهت‌ ,: Umbrage

زودرنج‌، سايه‌ دار، داراي‌ سو ظ‌ن‌، بيمناك‌، رنجيده‌ خاط‌ر,: Umbrageous

چتر، سايبان‌، حفاظ‌، چتر استعمال‌ كردن‌: Umbrella

ادغام‌، ادغام‌ حرف‌ صدادار درحرف‌ صدادار بعدي‌، ادغام‌ , كردن‌: Umlaut

حكميت‌، داوري‌: Umpirage

داوري‌ كردن‌ سرحكم‌ (makah)، سرداور، داور مسابقات‌، حكميت‌، داوري: Umpire

(htneetpmu) بي‌ حد و حصر، معتني‌ به‌، متعدد، وافر بيشمار: Umpteen

(neetpmu) بي‌ حد و حصر، معتني‌ به‌، متعدد، وافر بيشمار: Umpteenth

پيشوند بمعني‌ 'لا' و ' نه‌' و غير و 'عدم‌' و 'نا': Un

ساده‌، عريان‌، بي‌ پيرايه‌، بي‌ زيور: Unaadorned

بي‌ شرم‌، گستاخ‌: Unabashed

فرو ننشسته‌، كاسته‌ نشده‌: Unabated

عاجز، ناتوان‌: Unable

مشروح‌، مختصرنشده‌، كوتاه‌ نشده‌، كامل‌، تلخيص‌ نشده‌: Unabridged

ناهمساز، بدون‌ وسايل‌ راحتي‌، فراهم‌ نشده‌، بي‌ مسكن‌: Unaccommodated

بدون‌ همراه‌، تنها، بدون‌ مصاحب‌، بدون‌ ملتزمين‌ ركاب‌: Unaccompanied

توضيح‌ ناپذير، غير مسئول‌، غير قابل‌ توصيف‌، عريب مرموز: Unaccountable

بحساب‌ نيامده‌، حساب‌ نشده‌، فاقد توضيح‌: Unaccounted

خالص‌، مخلوط‌ نشده‌، بدون‌ مواد خارجي‌: Unadulterated

بدون‌ اط‌لاع‌، تند وبي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ احتياط‌، بي‌ پروا: Unadvised

بي‌ پيرايه‌، ساده‌، بي‌ تكليف‌، صميمي‌، بيريا: Unaffected

بدون‌ صف‌ ارايي‌، غير وابسته‌ بحزب‌، غير متشكل‌، بيط‌رف‌: Unaligned

غيرمجاز: Unallowable

غيرمجاز: Unallowable

هزينه غير مجاز: unallowable cost

هزينه‌هاي پيمانكار كه قابل اِسناد به مفاد هزينه‌اي درون پروژه نيست.

هزينه غير مجاز: Unallowable Cost

هزينه‌هاي پيمانكار كه قابل اِسناد به مفاد هزينه‌اي درون پروژه نيست.

بدون‌ الياژ، غير مخلوط‌، خالص‌، ناب‌: Unalloyed

تغيير ناپذير، غير متغير: Unalterable

غير مبهم: unambiguous

تنها داراي يك تعبير.

غير مبهم: Unambiguous

تنها داراي يك تعبير.

اتفاق‌ ارا هم‌ اوازي‌، هم‌ رايي‌، يكدلي‌: Unanimity

هم‌ راي‌، متفق‌ القول‌، يكدل‌ و يك‌ زبان‌، اجماعا: Unanimous

جواب‌ ناپذير، بيجواب‌، قاط‌ع‌، دندان‌ شكن‌، تكذيب‌ ناپذير,: Unanswerable

(حق.) پژوهش‌ ناپذير، غيرقابل‌ استيناف‌: Unappealabe

غير قابل‌ استيناف‌، غير جذاب‌، غير منط‌قي‌، ناپسند نچسب‌: Unappealing

استمالت‌ ناپذير، اقناع‌ نشدني‌، راضي‌ نشدني‌، تسكين‌ , نيافتني‌: Unappeasable

كند كودن‌، دير اموز، نامناسب‌، غير محتمل‌، غير متناسب: Unapt

خلع‌ سلاح‌ كردن‌، غير مسلح‌ كردن‌: Unarm

يگاني‌: Unary

يگاني‌: Unary

عمل‌ يگاني‌: Unary Operation

عمل‌ يگاني‌: Unary Operation

عملگر يگاني‌: Unary Operator

عملگر يگاني‌: Unary Operator

سوال‌ نشده‌، خواسته‌ نشده‌، پرسيده‌ نشده‌، مط‌البه‌ نشده ناپرسيده‌: Unasked

يورش‌ ناپذير، بي‌ ترديد، غير قابل‌ بحث‌، غيرقابل‌ حمله‌: Unassailable

محجوب‌، كمرو، افتاده‌ حال‌: Unassertive

فروتن‌، بي‌ ادعا، افتاده‌، بي‌ تصنع‌، بي‌ تكلف‌، ساده‌: Unassuming

ناوابسته‌، توفيق‌ نشده‌، اعزام‌ نشده‌، ازاد، منتظ‌ردستور,: Unattached

بي‌ مراقبت‌: Unattended

بي‌ مراقبت‌: Unattended

عملكرد بي‌ مراقب‌: Unattended Operation

عملكرد بي‌ مراقب‌: Unattended Operation

غير مجاز: Unauthorized

نيروي‌ عاط‌ل‌ و باط‌ل‌، نيروي‌ خارج‌ از دسترس‌: Unavailable Energy

اجتناب‌ ناپذير، غير قابل‌ اجتناب‌، چاره‌ ناپذير: Unavoidable

(serawanu) بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ خبر، ناگهان‌، غفلتا سراسيمه‌، ناخوداگاه‌، ناخود اگاهانه‌: Unaware

ناخوداگاه‌، ناخود اگاهانه‌ (erawanu) بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ خبر، ناگهان‌، غفلتا، سراسيمه: Unawares

بي‌ حامي‌، رام‌ نشده‌: Unbacked

غير متعادل‌ كردن‌، تعادل‌ (چيزي‌ را) بر هم‌ زدن‌، اختلال‌ , مشاعر پيدا كردن‌، عدم‌ توازن‌، اختلال‌ مشاعر: Unbalance

نامتعادل‌، نامتوازن‌ ,: Unbalanced

نامتعادل‌، نامتوازن‌ ,: Unbalanced

تخفيف‌ داده‌نشده‌: Unbated

تحمل‌ ناپذير، غير قابل‌ تحمل‌، تاب‌ ناپذير: Unbearable

باخت‌ ناپذير، شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشدني‌، بي‌ نظ‌ير بي‌ همتا: Unbeatable

نباخته‌، شكست‌ نخورده‌، مغلوب‌ نشده‌، ضرب‌ نخورده‌: Unbeaten

ناشايسته‌، نازيبا، ناخوشايند: Unbecoming

(tsnwonkebnu) نادانسته‌، بنامعلوم‌، خارج‌ از معلومات‌ , شخصي‌، مجهول‌: Unbeknown

(nwonkebnu) نادانسته‌، بنامعلوم‌، خارج‌ از معلومات‌ , شخصي‌، مجهول‌: Unbeknownst

بي‌ اعتقادي‌، بي‌ ايماني‌: Unbelief

باور نكردني‌، غير قابل‌ باور: Unbelievable

(niveilebnu) كافر، بي‌ ايمان‌، غير مومن‌، بي‌ اعتقاد دير باور: Unbeliever

(reveilebnu) كافر، بي‌ ايمان‌، غير مومن‌، بي‌ اعتقاد دير باور: Unbelievin

باز كردن‌، رها كردن‌، شل‌ كردن‌، راست‌ كردن‌: Unbend

بي‌ پيشقدر: Unbiased

بي‌ پيشقدر: Unbiased

بيغرض‌، عاري‌ از تعصب‌، بدون‌ تبعيض‌، تحت‌ تاثير واقع‌ , نشده‌: Unbiased

از بند رها كردن‌، شل‌ كردن‌: Unbind

غير مشوش‌، بي‌ اشوب‌، ارام‌: Unblenched

(tselbnu) نامبارك‌، ناميمون‌، ملعون‌، بينوا، بدبخت‌: Unblessed

نامبارك‌، ناميمون‌، ملعون‌، بينوا، بدبخت‌: Unblest

بدون‌ شرم‌، بي‌ خجالت‌، عاري‌ از شرم‌: Unblushing

گشودن‌ (چفت‌)، باز كردن‌ (چفت‌): Unbolt

كلاه‌ رااز سربرداشتن‌، اشكار كردن‌: Unbonnet

نزاده‌، هنوز زاده‌ نشده‌، هنوززاده‌ نشده‌، هنوز ظ‌اهر , نشده‌، غير مولد، نازاد: Unborn

راز خود را فاش‌ كردن‌، اسرار دل‌ را گفتن‌: Unbosom

غير محدود، بي‌ پايان‌، مقيد نشده‌، رها شده‌: Unbound

بيكران‌: Unbounded

بيكران‌: Unbounded

خم‌ نشده‌، انحنا پيدا نكرده‌، تعظ‌يم‌ نكرده‌، سر كوب‌ , نشده‌: Unbowed

شل‌ كردن‌، تضعيف‌ كردن‌ بازكردن‌، گشودن‌ (زره‌ و مانند ان‌)، رها يا ازاد كردن: Unbrace

از هم‌ باز شدن‌، ريش‌ ريش‌ كردن‌: Unbraid

بي‌شاخ‌ و برگ‌، بدون‌ انشعاب‌، بدون‌ شعبه‌: Unbranched

نااموخته‌، پرورش‌ نيافته‌، بد ببار امده‌: Unbred

گسيخته‌ كردن‌، از بند رها كردن‌ لجام‌ گسيخته‌، بي‌ مهار، مهار در رفته‌، ول‌ كردن‌، لجام‌ ,: Unbridle

(nekorbnu) رام‌ نشده‌، سوقان‌ گيري‌ نشده‌، مسلسل ناشكسته‌: Unbroke

(ekorbnu) رام‌ نشده‌، سوقان‌ گيري‌ نشده‌، مسلسل ناشكسته‌: Unbroken

استراحت‌ كردن‌، سگك‌ يا چفت‌ و بست‌ را باز كردن‌، اسودن‌: Unbuckle

خراب‌ كردن‌، بكلي‌ ويران‌ كردن‌، محو كردن‌: Unbuild

جدا كردن اجزا مربوط به يك محصول مي‌باشد: Unbundling

دل‌ كردن‌ سبكبار كردن‌، بار از دوش‌ كسي‌ برداشتن‌، اعتراف‌ و درد ,: Unburden

گشودن‌ دكمه‌، گشوده‌: Unbutton

از قفس‌ رها كردن‌، ازاد كردن‌: Uncage

سرمايه ذخيره: Uncalled Capital

ناخواسته‌، غير ضروري‌، ناخوانده‌، نامط‌لوب‌: Uncalled For

غير ط‌بيعي‌، غريب‌، وهمي‌، جدي‌، زيرك‌: Uncanny

كلاه‌ از سر برداشتن‌، سر پوش‌ برداشتن‌ از: Uncap

بدون‌ علت‌ معين‌، بي‌ دليل‌، بي‌ سبب‌: Uncaused

ايست‌ ناپذير، بلاانقط‌اع‌، بدون‌ وقفه‌، مسلسل‌، پايان‌ , ناپذير: Unceasing

ساده‌، بي‌ تشريفات‌، بي‌ تعارف‌، بي‌ نزاكت‌: Unceremonious

نامعلوم‌، مشكوك‌، مردد، متغير، دمدمي‌: Uncertain

عدم قطعيت: uncertainty

منبع ريسك كه از كمبود دانش در مورد احتمال رخ دادن رويدادها و يا نتايج آن‌ها منتج مي‌شود.

ترديد، نامعلومي‌: Uncertainty

نامعلومي‌، ترديد، شك‌، چيز نامعلوم‌، بلاتلكيفي‌: Uncertainty

ترديد، نامعلومي‌: Uncertainty

عدم قطعيت: Uncertainty

همه رويدادها، چه مثبت و چه منفي كه احتمال وقوع آن‌ها صفر يا صد درصد نيست. كمبود دانش در مورد رويدادهاي آتي.احتمال تاثير مثبت يا منفي رويدادهايي كه رخ مي‌دهند بر پروژه. عدم قطعيت ممكن است منجر به وقوع فرصت يا ريسك شود.شرايط، رويداد، يا خروجي‌اي كه حد، مقدار يا نتايج آن قابل پيش‌بيني نيست.منبع ريسك كه از كمبود دانش در مورد احتمال رخ دادن رويدادها و يا نتايج آن‌ها منتج مي‌شود.توصيف ميزان اطمينان به برآورد هزينه يا مدت زمان.

اصل عدم قطعيت: uncertainty principle

از زنجير و بندرها كردن‌: Unchain

عوض‌ نشده‌: Unchanged

عوض‌ نشده‌: Unchanged

پر نشده‌ (مانند تفنگ‌ و باط‌ري‌)، بحساب‌ هزينه‌ نيامده محسوب‌ نشده‌، رسمامتهم‌ نشده‌: Uncharged

بي‌ سخاوت‌، بيرحم‌، سخت‌ گير در قضاوت‌، بي‌ گذشت‌: Uncharitable

اكتشاف‌ نشده‌، در نقشه‌ يا جدول‌ وارد نشده‌، نامعلوم ندانسته‌: Uncharted

الوده‌ دامن‌، بي‌ عفت‌، بي‌ عفاف‌: Unchaste

بي‌ عفتي‌، بي‌ ناموسي‌: Unchastity

غير مسيحي‌: Unchristian

قديم‌ يونان‌ و روم‌ يك‌ دوازدهمي‌، شبيه‌ يك‌ دوازدهم‌، وابسته‌ بحروف‌ الفباي‌ ,: Uncial

چنگكي‌، قلاب‌ دار: Uncinate

زائده‌ قلابي‌، عضو سركج‌ يا قلاب‌ مانند: Uncinus

ختنه‌ نشده‌، غير مختون‌، غير يهودي‌: Uncircumcised

بي‌ تربيت‌، بي‌ تمدن‌، وحشي‌، بي‌ ادب‌: Uncivil

غير متمدن‌، وحشي‌، بي‌ ادب‌: Uncivilized

باز كردن‌ (قلاب‌ و مانندان‌)، باز كردن‌ يا شدن‌: Unclasp

غير سري‌: Unclassified

ط‌بقه‌ بندي‌ نشده‌، در رديف‌ بخصوصي‌ قرار نگرفته‌، غير , محرمانه‌: Unclassified

غير سري‌: Unclassified

عمو، دايي‌، عم‌: Uncle

لقب‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا، عمو سام‌: Uncle Sam

ناپاك‌، نجس‌، غير سالم‌، الوده‌: Unclean

(hcnilcnu) شل‌ شدن‌، سست‌ شدن‌، شل‌ كردن‌ يا شدن‌: Unclench

(hcnelcnu) شل‌ شدن‌، سست‌ شدن‌، شل‌ كردن‌ يا شدن‌: Unclinch

بي‌ ردا كردن‌، فاش‌ كردن‌: Uncloak

جامه‌ از تن‌ بدر اوردن‌، عريان‌ كردن‌، لخت‌ شدن‌: Unclothe

(اسكاتلند) بسيار، جالب‌ توجه‌، عجيب‌، غريب‌، شخص‌ , غريبه‌، ناشناس‌، خجالتي‌، غير عادي‌، خارق‌ العاده مهيج‌، هيجان‌، مرموز: Unco

قط‌عي‌ نشده‌، شرط‌ نشده‌، قيد نشده‌، غيرمشروط‌: Uncoditioned

ناراحت‌، نامساعد (مانند هوا)، ناخوشايند: Uncomfortable

ناوابسته‌، غير متعهد نشده‌، تعهد نشده‌، تقبل‌ نشده‌: Uncommitted

غير عادي‌، غير متداول‌، غيرمعمول‌، نادر، كمياب‌: Uncommon

بي‌ علاقه‌ به‌ مكالمه‌ و تبادل‌ فكر و خبر، خاموش‌، كم‌ حرف‌,: Uncommunicative

غير كامل‌، بي‌ تعارف‌، ناخوشايند، برخورنده‌: Uncomplimentary

تمكين‌ ندادني‌، مصالحه‌ ناپذير قط‌عي‌، سخت‌ ناسازگار، غير قابل‌ انعط‌اف‌، تسليم‌ نشو: Uncompromising

محاسبه‌ ناپذير: Uncomputable

محاسبه‌ ناپذير: Uncomputable

بي‌ علاقگي‌، لاقيدي‌، عدم‌ علاقه‌، خونسردي‌: Unconcern

بي‌ عرقه‌، خونسرد، لاقيد: Unconcerned

قط‌عي‌، مط‌لق‌، بدون‌ قيد وشرط‌، بلا شرط‌: Unconditional

غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌: Unconditional

غير شرط‌ي‌، بي‌ شرط‌: Unconditional

انشعاب‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Branch

انشعاب‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Branch

جهش‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Jump

جهش‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Jump

ضمانت نامه بدون قيد و شرط: Unconditional Performance Bank Guaranty

انتقال‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Transfer

انتقال‌ غير شرط‌ي‌: Unconditional Transfer

تسخير ناپذير، شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشده‌: Unconquerable

غير معقول‌، گزاف‌، خلاف‌ وجدان‌، بي‌ وجدان‌: Unconscionable

غش‌ كرده‌، ناخوداگاه‌، از خود بيخود، بي‌ خبر، عاري‌ از , هوش‌، نابخود، ضمير ناخوداگاه‌، ضمير نابخود: Unconscious

غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ توجه‌، نسنجيده‌: Unconsidered

بر خلاف‌ قانون‌ اساسي‌، برخلاف‌ مشروط‌يت‌: Unconstitutional

مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌: Unconstitutionality

غيرقابل‌ جلوگيري‌، كنترل‌ ناپذير، غيرقابل‌ نظ‌ارت‌: Uncontrollable

ازاد از قيود و رسوم‌، غير قرار دادي‌، خلاف‌ عرف‌: Unconventional

عدم‌ رعايت‌ اداب‌ و رسوم‌، بي‌ تكليفي‌: Unconventionality

ناهماهنگ‌: Uncoordinated

ناهماهنگ‌: Uncoordinated

چوب‌ پنبه‌ بط‌ري‌ را بر داشتن‌، رها كردن‌: Uncork

ناهمبسته‌: Uncorrelated

ناهمبسته‌: Uncorrelated

بي‌ شمار، نشمرده‌، شمرده‌ نشده‌، غير قابل‌ شمارش‌: Uncounted

جدا كردن‌، رها كردن‌، از قلاده‌ باز كردن‌، از حالت‌ , زوجي‌ خارج‌ كردن‌، باز شدن‌: Uncouple

زشت‌، ناهنجار، ناسترده‌، ژوليده‌، نامربوط‌: Uncouth

برهنه‌ كردن‌، اشكار كردن‌، كشف‌ كردن‌: Uncover

غير مخلوق‌، ابدي‌: Uncreated

غير انتقادي‌، غير و خيم‌، عادي‌: Uncritical

بي‌ تاج‌ و تخت‌ كردن‌، خلع‌ كردن‌ يا شدن‌: Uncrown

چرب‌ زباني‌، حظ‌، تلذذ، نرمي‌، لينت‌ روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، روغن‌، مرهم‌، مداهنه: Unction

چرب‌، روغني‌، چرب‌ و نرم‌، مداهنه‌ اميز: Unctuous

از انحنا در امدن‌، مستقيم‌ شدن‌، بي‌ فر شدن‌: Uncurl

قلاب‌، چنگ‌، چنگك‌، زائده‌: Uncus

بريده‌ نشده‌، قط‌ع‌ نشده‌، از هم‌ جدا نشده‌: Uncut

قرضه بدون تاريخ: Undated Bond

ضمانت بدون تاريخ: Undated Debenture

بيباك‌، وحشي‌، رام‌ نشده‌، سركش‌، بي‌ واهمه‌: Undaunted

مبرا از فريب‌ و تزوير كردن‌، از فريب‌ اگاهانيدن‌: Undeceive

تصميم‌ ناپذير: Undecidable

تصميم‌ ناپذير: Undecidable

عدد يك‌ با 63 صفر بتوان‌ 2: Undecillion

بصورت‌ سند درنيامده‌، در سند قيد نشده‌، سند تنظ‌يم‌ , نشده‌: Undeeded

تعريف‌ نشده‌: Undefined

تعريف‌ نشده‌: Undefined

فقره‌ تعريف‌ نشده‌: Undefined Entry

فقره‌ تعريف‌ نشده‌: Undefined Entry

برچسب‌ تعريف‌ نشده‌: Undefined Label

برچسب‌ تعريف‌ نشده‌: Undefined Label

عموميت نيافته: Undemonstrated

غيرمثبت‌، فاقد ضمير اشاره‌، غير مدلل‌، خوددار: Undemonstrative

انكار ناپذير: Undeniable

زير، درزير، تحت‌، پايين‌ تراز، كمتر از، تحت‌ تسلط مخفي‌ در زير، كسري‌ دار، كسر، زيرين‌: Under

برآورد كم: Under Estimate

كسر پرداخت: Under Paid

بي‌موازنه- عدم موازن: Under Paid

قاچاقي‌، داروي‌ بدون‌ نسخه‌ و غير مجاز: Under The Counter

كمتر از ارزش واقعي تخمين زدن: Under Value

درحركت‌، دردست‌ اقدام‌، در شرف‌ وقوع‌: Under Way

صادر كننده بيمه نامه خريدار سهام باقيمانده- پشت نويسي چك ، سفته و : Under Writer

درست‌ انجام‌ ندادن‌، از كار كم‌ گذاشتن‌: Underact

فروسال‌، نابالغ‌، صغير، كمتر از سن‌ قانوني‌: Underage

(درمناقصه‌) از همه‌ كمتر قيمت‌ دادن‌: Underbid

زير تنه‌، پايين‌ تنه‌ جانوران‌، (درهواپيماوكشتي‌ و , غيره‌) قسمت‌ زير، پايين‌ تنه‌ لباس‌: Underbody

از نژاد غيراصيل‌، نااصل‌ زاده‌، بي‌ تربيت‌: Underbred

بوته‌، درخت‌ كوچك‌ روينده‌ در زير درخت‌: Underbrush

شاگرد سالهاي‌ اول‌ و دوم‌ دانشگاه‌: Underclassman

(gnihtolcrednu) زير پيراهني‌، زيرپوش‌، لباس‌ زير: Underclothes

(sehtolcrednu) زير پيراهني‌، زيرپوش‌، لباس‌ زير: Underclothing

پشم‌ زيرين‌، زير لايه‌: Undercoat

خيلي‌ كمتر از ميزان‌ لازم‌ سرد كردن‌، فوق‌ العاده‌سرد , كردن‌: Undercool

مخفي‌، سري‌، رمزي‌، جاسوس‌، نهاني‌، زير جلي‌: Undercover

اتاق‌ زير زميني‌، اتاقك‌ زير كليسا، اتاق‌ كليسا: Undercroft

جريان‌ تحتاني‌، عمل‌ پنهاني‌، زير موج‌: Undercurrent

ببهاي‌ كمتري‌ (از ديگران‌) فروختن‌، ببرش‌ زيرين‌، از , زير بريدن‌: Undercut

كم‌ پيشرفت‌، رشد كافي‌ نيافته‌، عقب‌ افتاده‌: Underdeveloped

از كار كم‌ گذاردن‌، قصور كردن‌، نيم‌ پخته‌ كردن‌ (غذا) نيم‌ پز كردن‌: Underdo

سگ‌ شكست‌ خورده‌، توسري‌ خور: Underdog

زير شلواري‌: Underdrawers

ناچيز پنداشتن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌، تخمين‌ كم‌: Underestimate

سبك‌ شماري‌ سهل‌ گيري‌، ناچيز شماري‌: Underestimation

كمتر از حد لزوم‌ در معرض‌ (نور و غيره‌) قرار دادن‌: Underexpose

غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌: Underfeed

پاريز: Underflow

پاريز: Underflow

در زيرپا، قسمت‌ كف‌ پا، بط‌ور پنهاني‌، جلو راه‌: Underfoot

زير پوش‌، لباس‌ بزير، زير جامه‌: Undergarment

تقويت‌ كردن‌، بست‌ زدن‌ به‌: Undergird

تحمل‌ كردن‌، دستخوش‌ (چيزي‌) شدن‌، متحمل‌ چيزي‌ شدن‌: Undergo

دانشجوي‌ دوره‌ ليسانس‌: Undergraduate

(انگليس‌) راه‌اهن‌ زير زميني‌، (مج.) تشكيلات‌ محرمانه‌ و , زيرزميني‌، واقع‌ در زيرزمين‌، زير زمين‌: Underground

بزرگتري‌ ميرويد، زير گياه‌، پشم‌ يا رويش‌ زيرين‌ زير رست‌، بوته‌ ها و درختان‌ كوچكي‌ كه‌ زير گياه‌ ,: Undergrowth

نهاني‌، زير جلي‌، حقه‌ بازي‌، تقلب‌ و تزوير: Underhand

پيش‌ امده‌، اويخته‌: Underhung

در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌، لايه‌ زيرين‌: Underlay

كمتر از ارزش‌ واقعي‌ اجاره‌ دادن‌: Underlet

در زير چيزي‌ لايه‌ قرار دادن‌، زمينه‌ جيزي‌ بودن‌: Underlie

زير چيزي‌ خط‌ كشيدن‌، تاكيد كردن‌، خط‌ زيرين‌: Underline

ادم‌ زير دست‌، ادم‌ پست‌ و حقير، دون‌ پايه‌: Underling

لب‌ زيرين‌: Underlip

در زير قرار گرفته‌، اصولي‌ يا اساسي‌، متضمن‌: Underlying

تحليل‌ بردن‌، از زير خراب‌ كردن‌، نقب‌ زدن‌: Undermine

پايين‌ ترين‌، زير ترين‌، ادني‌: Undermost

در زير، از زير، زيرين‌، پاييني‌، پايين‌: Underneath

(tnemhsiruonrednu) سوء تغذيه‌، گرفتارسوء تغذيه‌: Undernourished

(dehsiruonrednu) سوء تغذيه‌، گرفتارسوء تغذيه‌: Undernourishment

رنجوري‌ (در اثر نرسيدن‌ خوراك‌ كافي‌ ببدن‌): Undernutrition

تنكه‌ (hekonot)، زير پوش‌، زير شلواري‌: Underpants

زيرين‌ بخش‌، تقسيمات‌ جز، بخش‌ فرعي‌، بخش‌ تحتاني‌: Underpart

زيرين‌ راه‌ مسير جاده‌ در زير پل‌ هوايي‌، جاده‌ زيرجاده‌ ديگري: Underpass

پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌ پي‌ بندي‌ كردن‌، پي‌ سنگي‌ درزير ديوار قرار دادن: Underpin

را ادا نكردن‌ نقش‌ خود رابخوبي‌ انجام‌ ندادن‌، (بازي‌ ورق‌) دست‌ خود ,: Underplay

توط‌ئه‌، دسيسه‌ محرمانه‌، دوز و كلك‌ داستان‌ فرعي‌، يك‌ سلسله‌ حوادث‌ تبعي‌ و عرفي‌ نمايش: Underplot

تنگدست‌، كم‌ اميتاز محروم‌ از مزاياي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌، درمضيقه: Underprivileged

چيزي‌ را كمتر از قيمت‌ واقعي‌ نرخ‌ گذاشتن‌، ناچيز , شمردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌: Underrate

كاستي: underrun

تكميل كار به طوري‌كه هزينه آن كمتر از بودجه باشد.

كاستي: Underrun

تكميل كار به طوري‌كه هزينه آن كمتر از بودجه باشد.

خط‌ يا علامتي‌ زيرچيزي‌ كشيدن‌، تاكيد، زيرين‌ خط‌: Underscore

زيرابي‌، متحرك‌ در زيراب‌، زير دريا: Undersea

معاون‌ وزارتخانه‌: Undersecretary

ارزان‌ تر فروختن‌، روي‌ دست‌ كسي‌ رفتن‌: Undersell

داراي‌ تمايل‌ جنسي‌ كمتر از ط‌بيعي‌، داراي‌ ناتواني‌ جنسي‌,: Undersexed

زيرپيراهني‌، عرقگير: Undershirt

ط‌رف‌ يا سوي‌ زيرين‌، سط‌ح‌ پاييني‌، زيرين‌، دورني‌: Underside

(درزير ورقه‌) امضاء كردن‌: Undersign

امضاء كننده‌ زير، داراي‌ امضاء (در زير صفحه‌): Undersigned

كوچكتر از معمول‌، كوچكتر از اندازه‌ معمولي‌: Undersized

زيردامني‌: Underskirt

فهميدن‌، ملتفت‌ شدن‌، دريافتن‌، درك‌ كردن‌، رساندن‌: Understand

ساده سازي: Understand-Simplify

قابل فهم: understandable

مفهومي كه واضح است و ابهام ندارد.

قابل فهم: Understandable

مفهومي كه واضح است و ابهام ندارد.

فهم‌، ادراك‌، هوش‌، توافق‌، تظ‌ر، موافقت‌، باهوش‌، مط‌لع ماهر، فهميده‌: Understanding

حقيقت‌ را اظ‌هار نكردن‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌: Understate

كتمان‌ حقيقت‌، دست‌ كم‌ گرفتن‌: Understatement

دون‌ پايه‌، شخص‌ حقيقر، شخص‌ كوچك‌، عامل‌ پايين‌ درجه‌: Understrapper

هنرپيشه‌ علي‌ البدل‌ شدن‌، عضو علي‌ البدل‌: Understudy

(edisrednu =) وابسته‌ بزير سط‌ح‌، فرورويه‌، موجود , درزيرسط‌ح‌، متحرك‌ در زيرسط‌ح‌: Undersurface

تقبل كردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن: Undertake

تعهد كردن‌، متعهد شدن‌، عهده‌دار شدن‌، بعهده‌گرفتن قول‌ دادن‌، متقبل‌ شدن‌، تقبل‌ كردن‌: Undertake

(gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌ , ميگيرد، مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌، متعهد، كسيكه‌ ط‌رح‌ , ياكاري‌ رابعهده‌ ميگيرد، جواب‌ گو، مسئول‌، كارگير: Undertaker

(rekatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌ ميگيرد رابعهده‌ ميگيرد، جواب‌ گو، مسئول‌، كارگير مقاط‌عه‌ كاركفن‌ ودفن‌، متعهد، كسيكه‌ ط‌رح‌ ياكاري‌ ,: Undertaking

مستاجر دست‌ دوم‌: Undertenant

ته‌ رنگ‌، رنگ‌ كمرنگ‌، ته‌صدا، موجود در زمينه‌: Undertone

جريان‌ اب‌ زيردريا: Undertow

تقويم‌ ياارزيابي‌ كمتر از ميزان‌ واقعي‌، كم‌ ارزش‌ گذاري‌,: Undervaluation

كمتر از ارزش‌ واقعي‌ تخمين‌ زدن‌: Undervalue

بعناوين‌ گوناگون‌: Undervarious

زيرپيراهني‌، جليقه‌: Underwaist

زير اب‌، چير ابي‌، زير ابزي‌: Underwater

زير پوش‌، زيرجامه‌، لباس‌ زير: Underwear

كسر وزن‌، داراي‌ كسروزن‌: Underweight

گياهي‌ كه‌ در زيردرختي‌ روييده‌، زير بوته‌: Underwood

عالم‌اموات‌، دنياي‌ تبه‌ كاران‌ و اراذل‌، زيرين‌ جهان‌: Underworld

در زير سندي‌ نوشتن‌، امضاكردن‌، تعهد كردن‌: Underwrite

متعهد، بيمه‌ گر، تقبل‌ كننده‌: Underwriter

نامط‌لوبي‌: Undesirability

نامط‌لوب‌، ناخوش‌ ايند، ناخواسته‌: Undesirable

نايافتني‌، غير قابل‌ كشف‌: Undetectable

نايافتني‌، غير قابل‌ كشف‌: Undetectable

نايافته‌، كشف‌ نشده‌: Undetected

نايافته‌، كشف‌ نشده‌: Undetected

خط‌اي‌ نايافته‌: Undetected Error

خط‌اي‌ نايافته‌: Undetected Error

نامعين‌: Undetermined

نامعين‌: Undetermined

كشورهاي توسعه نيافته: Undeveloped Countries

بدون‌ انحراف‌، بدون‌ ترديد راي‌، مصمم‌: Undeviating

زيرلباس‌، زير جامه‌ (زنانه‌)، زير پوش‌ كودكان‌: Undies

هدايت‌ نشده‌، رهبري‌ نشده‌، راهنمايي‌ نشده‌: Undirected

بودجه توزيع نشده: undistributed budget

بودجه‌اي كه به مجموعه‌اي از كارها اختصاص خواهد يافت.

بودجه توزيع نشده: Undistributed Budget

بودجه‌اي كه به مجموعه‌اي از كارها اختصاص خواهد يافت.

سودهاي تقسيم نشده: Undistributed Profits

غير مختل‌، مختل‌ نشده‌: Undisturbed

غير مختل‌، مختل‌ نشده‌: Undisturbed

كردن‌، ضايع‌ كردن‌، بي‌ابرو كردن‌، باز كردن‌ واچيدن‌، بي‌اثركردن‌، خنثي‌ كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌، خراب‌ ,: Undo

مسلم‌، بدون‌ شك‌، بدون‌ ترديد: Undoubted

لباس‌ كندن‌، جامه‌ معمولي‌ (در مقايسه‌ با اونيفورم‌): Undress

زيادي‌، غير ضروري‌، ناروا، بي‌ مورد: Undue

موج‌ دار، داراي‌ عوارض‌ پست‌ و بلند: Undulant

موج‌ دار كردن‌، تموج‌ داشتن‌، موجدار بودن‌، نوسان‌ داشتن‌,: Undulate

تموج‌، نوسان‌، حركت‌ موجي‌، زيروبم‌: Undulation

موجي‌، مواج‌: Undulatory

ناروا، بي‌ جهت‌، بي‌ خود: Unduly

وظ‌يفه‌ نشناس‌: Undutiful

لايزال‌، غير فاني‌، پايدار، فناناپذير: Undying

از زيرخاك‌ در اوردن‌، افتابي‌ كردن‌، از لانه‌ بيرون‌ , كردن‌، از زيردراوردن‌، حفاري‌ كردن‌: Unearth

عجيب‌ و غريب‌، غيرزميني‌: Unearthly

ناراحت‌، مضط‌رب‌، پريشان‌ خيال‌، بي‌ارام‌: Uneasy

غيرفابل‌ استخدام‌: Unemployable

بيكار: Unemployed

بيكار، بي‌ مصرف‌، عاط‌ل‌، بكار بيفتاده‌: Unemployed

بيكاري: Unemployment

بيكاري‌، عدم‌ اشتغال‌: Unemployment

بي‌ پايان‌: Unending

نابرابر، نامساوي‌: Unequal

نابرابر، نامساوي‌، غير متعادل‌، نامرتب‌، ناموزن‌: Unequal

نابرابر، نامساوي‌: Unequal

روشن‌، غير مبهم‌، صريح‌، اشتباه‌ نشدني‌، بدون‌ ابهام‌: Unequivocal

خط‌ا ناپذير، اشتباه‌ نشدني‌، غير قابل‌ لغزش‌، بي‌ ترديد: Unerring

غير ضروري‌، غير مهم‌، غيراساسي‌، غير اصلي‌: Unessential

ناهموار، ناصاف‌، ناجور: Uneven

بي‌ حادثه‌، بدون‌ رويداد مهم‌: Uneventful

بيسابقه‌، بيمانند، بي‌ نظ‌ير، غير موازي‌، بيهمتا: Unexampled

استثناء ناپذير، بي‌عيب‌، انتقاد ناپذير: Unexceptionable

ناگاه‌، غيره‌ مترقبه‌، غيرمنتظ‌ره‌: Unexpected

نارسا، غير حاكي‌، عاري‌ از معني‌، بي‌ حالت‌: Unexpressive

محونشدني‌، نازدودني‌: Unfadable

تمام‌ نشدني‌، كم‌ نيامدني‌، پايدار، باوفا: Unfailing

باد)، ناهموار غير منصفانه‌، نادرست‌، بي‌ انصاف‌، نامساعد (درمورد ,: Unfair

(lufhtiafnu) بي‌ ايماني‌، نقض‌ ايمان‌، بي‌ وفا، بدقول‌: Unfaith

(htiafnu) بي‌ ايماني‌، نقض‌ ايمان‌، بي‌ وفا، بدقول‌: Unfaithful

(ytirailimafnu) نااشنا، ناشناخته‌، عجيب‌، نااشنايي‌: Unfamiliar

(railimafnu) نااشنا، ناشناخته‌، عجيب‌، نااشنايي‌: Unfamiliarity

رها كردن‌، باز كردن‌، ازاد كردن‌: Unfasten

بي‌ پدر، حرامزاده‌، تقلبي‌: Unfathered

ژرف‌، غيرقابل‌ عمق‌ سنجي‌: Unfathomable

نامساعد، بد، مخالف‌، برعكس‌، زشت‌، بد قيافه‌، نامط‌لوب‌: Unfavorable

بي‌ عاط‌فه‌، سنگدل‌، بيحس‌، فاقد احساسات‌: Unfeeling

واقعي‌، حقيقي‌، تقلبي‌، بدون‌ تصنع‌، اصيل‌: Unfeigned

از قيد رها شدن‌، از زنجيرازاد شدن‌: Unfetter

ناتمام‌، تمام‌ نشده‌، بي‌ پايان‌: Unfinished

ناشايسته‌، ناباب‌، نامناسب‌، نامناسب‌ كردن‌: Unfit

رها كردن‌، ازاد كردن‌، باز كردن‌، غيرثابت‌ كردن‌: Unfix

خام‌ دست‌، پر در نياورده‌، كاملا رشد نكرده‌، نابالغ نارسا: Unfledged

ثابت‌ قدم‌، پايدار، مصمم‌: Unflinching

اشكار كردن‌، فاش‌ كردن‌، اشكار شدن‌، رها كردن‌، باز , كردن‌، تاه‌ چيزي‌ را گشودن‌: Unfold

پيش‌ بيني‌ نشده‌: Unforeseen

از ياد نرفتني‌، فراموش‌ نشدني‌: Unforgettable

بي‌قالب‌: Unformatted

بي‌قالب‌: Unformatted

بدون‌ شكل‌ منظ‌م‌ هندسي‌، بدون‌ سازمان‌، تشكيل‌ نشده ناساخت‌: Unformed

بدبخت‌، مايه‌ تاسف‌، ناشي‌ از بدبختي‌: Unfortunate

متاسفانه‌، بدبختانه‌: Unfortunately

بي‌ اساس‌، بي‌ پايه‌، بي‌ اصل‌: Unfounded

بدون‌ امد و رفت‌، دور افتاده‌، تكرار نشدني‌، غير مكرر: Unfrequented

بي‌ دوست‌، بي‌ يار، بي‌رفيق‌: Unfriended

خلع‌ لباس‌ كردن‌، از كسوت‌ روحاني‌ خارج‌ شدن‌: Unfrock

بي‌ بار، بي‌ ثمر، بيهوده‌، بي‌ حاصل‌: Unfruitful

بدون‌ سرمايه‌، تهيدست‌، بي‌ بودجه‌: Unfunded

گشودن‌، افراشتن‌ (پرچم‌)، بادبان‌ گستردن‌: Unfurl

بدون‌ اثاثيه‌: Unfurnished

بدون‌ سود زمخت‌ و غيرجذاب‌، زشت‌، بي‌ لط‌ف‌، ناازموده‌، بيحاصل: Ungainly

پست‌، لئيم‌، خسيس‌، بي‌ سخاوت‌، بي‌ گذشت‌: Ungenerous

بي‌ دين‌، خدانشناس‌، سنگدل‌، لامذهب‌: Ungodly

غيرقابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ اداره‌، وحشي‌، لجام‌ گسيخته‌: Ungovernable

عاري‌ از متانت‌، نازيبا، نامط‌بوع‌، زشت‌، خالي‌ از لط‌ف‌: Ungraceful

خارج‌ از نزاكت‌، نامط‌بوع‌، خشن‌، منفور، ناصواب‌: Ungracious

ناسپاس‌، حق‌ ناشناس‌، نمك‌ بحرام‌، ناخوش‌ ايند: Ungrateful

ناخن‌، ناخن‌ دار، سم‌ دار، شبيه‌ سم‌، ناخني‌: Ungual

روغن‌، خمير، مرهم‌: Unguent

بشكل‌ ناخن‌، بشكل‌ سم‌، سم‌ دار، جانور سم‌ دار: Ungulate

(dewollahnu) عمل‌ كفر اميزكردن‌، كفراميز، نامقدس‌ , كردن‌: Unhallow

(wollahnu) عمل‌ كفر اميزكردن‌، كفراميز، نامقدس‌ كردن‌: Unhallowed

رها كردن‌، ول‌ كردن‌، از دست‌ دادن‌، از دست‌ باز كردن‌: Unhand

نازيبا، زشت‌، ناصواب‌، نامط‌بوع‌، نامناسب‌: Unhandsome

دور از دسترس‌ مشكل‌ بدست‌ امده‌، ناراحت‌، نامناسب‌ براي‌ حمل‌ ونقل: Unhandy

بدبخت‌، ناكام‌، نامراد، شوربخت‌، بداقبال‌: Unhappy

بيمار ناتندرست‌، ناسالم‌، ناخوش‌، ناخوشي‌ اور، غير سالم: Unhealthy

غيرمسموع‌، غير معروف‌، غريب‌ نشنيده‌، ناشنيده‌، بي‌ سابقه‌، توجه‌ نشده‌، بگوش‌ نخورده: Unheard

اختلال‌ مشاعر كردن‌ از لولا در اوردن‌، مختل‌ كردن‌، باز كردن‌، گشودن‌، دچار ,: Unhinge

شل‌ كردن‌، باز كردن‌، ازاد كردن‌: Unhitch

نامقدس‌، كفر اميز، سنگدل‌: Unholy

سرپوش‌ برداشتن‌ از، اشكار كردن‌: Unhood

از قلاب‌ باز كردن‌، شل‌ كردن‌، رها كردن‌: Unhook

از اسب‌ افتادن‌ يا پياده‌ شدن‌، اسب‌ را از گاري‌ يا , درشگه‌ باز كردن‌، از جاي‌ خود تكان‌ دادن‌، جابجا كردن‌: Unhorse

(م‌.م‌.) محروم‌ از عشاء رباني‌: Unhouseled

بي‌ شتاب‌، بي‌ عجله‌: Unhurried

پيشونديست‌ بمعني‌ 'يك‌ ' و 'واحد' و 'تك‌': Uni

يك‌ محوري‌، داراي‌ يك‌ محور، يك‌ محوري‌: Uniaxial

داراي‌ يك‌ مجلس‌ مقننه‌، سيستم‌ پارلماني‌ يك‌ مجلسي‌: Unicameral

(ytiralullecinu) (ج‌.ش‌.) تك‌ ياخته‌، يك‌ سلولي‌: Unicellular

(ralullecinu) (ج‌.ش‌.) تك‌ ياخته‌، يك‌ سلولي‌: Unicellularity

جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌، تكشاخ‌: Unicorn

يك‌ بعدي‌، تك‌ بعدي‌: Unidimensional

يك‌ بعدي‌، تك‌ بعدي‌: Unidimensional

(lanoitceridinu) داراي‌ يك‌ جهت‌، يك‌ جهتي‌، تك‌ سوي‌: Unidirection

(noitceridinu) داراي‌ يك‌ جهت‌، يك‌ جهتي‌، تك‌ سوي‌: Unidirectional

يك‌ جهته‌، يك‌ سويه‌: Unidirectional

يك‌ جهته‌، يك‌ سويه‌: Unidirectional

تكسازپذير، قابل‌ اتحاد، قابل‌ هم‌رنگي‌: Unifiable

تكسازي‌، يكي‌ سازي‌، يگانگي‌، يك‌ شكلي‌، وحدت‌: Unification

واحد- متحد شده: Unified

تكسازگر، متحد كننده‌، يكي‌ كننده‌، موجد وحدت‌: Unifier

تك‌ رشته‌اي‌، يك‌ لا، يك‌ تا، يك‌ رشته‌، داراي‌ يك‌ سيم‌ يا , نخ‌: Unifilar

(گ‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ برگ‌، يك‌ برگه‌، يك‌ برگچه‌اي‌: Unifoliate

يكپارچه: Uniform

يكسان‌، متحد الشكل‌، يكنواخت‌: Uniform

اونيفورم‌، يك‌ ريخت‌، يك‌ شكل‌، متحدالشكل‌، يكنواخت‌ كردن‌,: Uniform

يكسان‌، متحد الشكل‌، يكنواخت‌: Uniform

يكساني‌، يكنواختي‌: Uniformity

يكريختي‌، يكنواختي‌، يكساني‌، متحدالشكلي‌: Uniformity

يكساني‌، يكنواختي‌: Uniformity

بط‌ور يكسان‌، بط‌ور يكنواخت‌: Uniformly

بط‌ور يكسان‌، بط‌ور يكنواخت‌: Uniformly

متحد كردن- يكي كردن: Unify

متحد كردن‌، يكي‌ كردن‌، يكي‌ شدن‌، تك‌ ساختن‌: Unify

(detibihinu) ازاد، بي‌ قيد وبند، خودماني‌، ناخوددار: Unihibit

(tibihinu) ازاد، بي‌ قيد وبند، خودماني‌، ناخوددار: Unihibited

يكجانبه‌: Unilateral

يك‌ ضلعي‌، يكط‌رفه‌، يك‌ جانبه‌، تك‌ سويه‌، يك‌ سويه‌: Unilateral

يكجانبه‌: Unilateral

پايان‌، تك‌ خط‌ي‌ در يك‌ خط‌ واحد، داراي‌ تغييرات‌ مسلسل‌ از اغاز تا ,: Unilinear

غير قابل‌ سرزنش‌، بري‌ از اتهام‌: Unimpeachable

بي‌ اهميت‌، غيرمهم‌: Unimportant

بي‌اط‌لاع‌، جاهل‌: Uninformed

بي‌ هوشي‌، بي‌ استعدادي‌، كند ذهني‌: Unintelligence

بيهوش‌، بي‌ استعداد، كودن‌: Unintelligent

غير مفهوم‌، غامض‌، پيچيده‌، غير صريح‌: Unintelligible

غيرعمدي‌: Unintentional

بي‌ علاقه‌، بي‌دخل‌ وتصرف‌، بدون‌ توجه‌، خونسرد: Uninterested

بي‌ وقفه‌: Uninterrupted

پيوسته‌، غير منقلع‌، قط‌ع‌ نشده‌، متوالي‌، مسلسل‌: Uninterrupted

بي‌ وقفه‌: Uninterrupted

ناخوانده‌، دعوت‌ نشده‌، سرزده‌: Uninvited

اتحاديه- اشتراكي: Union

اتحاد واتفاق‌، يگانگي‌ وحدت‌، اتصال‌، پيوستگي‌، پيوند وصلت‌، اتحاديه‌، الحاق‌، اشتراك‌ منافع‌: Union

اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌: Union

اجتماع‌، اتحاد، اتحاديه‌: Union

پرچم‌ ملي‌ انگليس‌: Union Jack

راميپذيرد مشروط‌ باينكه‌ بعداعضو شوند مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌ ,: Union Shop

پيراهن‌ و شلوار يكپارچه‌: Union Suit

اصول‌ تشكيلات‌ اتحاديه‌، اتحاديه‌ گرايي‌: Unionism

متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌: Unionize

ازيك‌ ولي‌، از يك‌ پدر و مادر: Uniparental

(گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) تكزا، هر بار يك‌ تخم‌ گذار، يك‌ بچه‌زا: Uniparous

تكپايه‌، داراي‌ يك‌ پايه‌ (مثل‌ دوربين‌ عكاسي‌)، يكپا: Unipod

يك‌ قط‌بي‌، (تش‌.) سلولهاي‌ عصبي‌ يك‌ قط‌بي‌: Unipolar

حالت‌ يك‌ قط‌بي‌: Unipolarity

داراي‌ قدرت‌ رويش‌ در يك‌ جهت‌ يا بصورت‌ يك‌ سلول‌: Unipotent

بي‌نظير- بي‌مانند: Unique

يكتا: unique

تك و بدون مشابه.

بيتا، بي‌ همتا، بيمانند، بي‌نظ‌ير، يكتا، يگانه‌، فرد: Unique

يكتا، يگانه‌، منحصر به‌ فرد: Unique

يكتا، يگانه‌، منحصر به‌ فرد: Unique

يکتا: Unique

تك و بدون مشابه.

يكتايي‌، يگانگي‌: Uniqueness

يكتايي‌، يگانگي‌: Uniqueness

يك‌ جنسي‌ (يعني‌ يانر و يا ماده‌)، يك‌ جنسه‌: Unisexual

حالت‌ يك‌ جنسي‌: Unisexuality

اتفاق‌ هماوايي‌، هم‌ اهنگي‌، هم‌ صدايي‌، يك‌ صدايي‌، اتحاد: Unison

(tnanosinu، suonosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا متحدالقول‌، يك‌ نوا: Unisonal

(suonosinu، lanosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا متحدالقول‌، يك‌ نوا: Unisonant

(tnanosinu، lanosinu=) هم‌ اهنگ‌، هم‌ صدا، هم‌ نوا متحدالقول‌، يك‌ نوا: Unisonous

واحد: Unit

واحد، واحد كار: unit

جزء مكانيكي يا پايين‌ترين سطح از اجزاء نرم‌افزار.

واحد، يكه‌: Unit

فردي‌ واحد، ميزان‌، يگان‌، شمار، يك‌ دستگاه‌، فرد، نفر، عدد ,: Unit

واحد، يكه‌: Unit

واحد، واحد کار: Unit

جزء مكانيكي يا پايين‌ترين سطح از اجزاء نرم‌افزار.

سلول واحد: unit cell

بهاي واحد: Unit Cost

هزينه واحد: unit cost

هزينه‌هاي نيروي كار، مواد و سربار براي يك توليد واحد نظير يك قسمت، يك گالن، يك كيلو و ....

هزينه واحد: Unit Cost

هزينه‌هاي نيروي كار، مواد و سربار براي يك توليد واحد نظير يك قسمت، يك گالن، يك كيلو و ....

با فاصله‌ واحد: Unit Distance

با فاصله‌ واحد: Unit Distance

هزينه واحد كار: Unit Labor Cost

واحد سنجش و اندازه گيري: Unit of Measurement

واحد محصول: unit of product

موردي كه به منظور طبقه‌بندي آن از لحاظ معيوب يا سالم بودن يا تشخيص تعداد عيب‌ها بازرسي مي‌شود. اين مورد ممكن است يك كالا، يك جفت كالا، يك مجموعه،‌ يك حوزه، يك عمليات، يك حجم، جزئي از محصول نهايي يا خود محصول نهايي باشد. توجه داشته باشيد كه واحد محصول تحت ب

واحد محصول: Unit Of Product

موردي كه به منظور طبقه‌بندي آن از لحاظ معيوب يا سالم بودن يا تشخيص تعداد عيب‌ها بازرسي مي‌شود. اين مورد ممكن است يك كالا، يك جفت كالا، يك مجموعه،‌ يك حوزه، يك عمليات، يك حجم، جزئي از محصول نهايي يا خود محصول نهايي باشد. توجه داشته باشيد كه واحد محصول تحت بازرسي لزوماً معادل واحد محصول توليدي يا خريداري يا تدارك‌شده يا بسته‌بندي شده نيست.

قيمت واحد: Unit price

قيمت واحد: Unit Price

پيمان قيمت واحدي (فهرست بهايي): unit price contract

نوعي پيمان قيمت مقطوع كه در آن تامين‌كننده با تدارك كالا يا خدمات با نرخ واحد موافقت نموده و قيمت نهايي به مقدار كار انجام‌شده بستگي دارد.

پيمان قيمت واحدي (فهرست بهايي): Unit Price Contract

نوعي پيمان قيمت مقطوع كه در آن تامين‌كننده با تدارك كالا يا خدمات با نرخ واحد موافقت نموده و قيمت نهايي به مقدار كار انجام‌شده بستگي دارد.

تك‌ مدركي‌: Unit Record

تك‌ مدركي‌: Unit Record

آزمون واحد: unit testing

آزمون عملكرد نهاده‌هاي هر سخت‌افزار يا نرم‌افزار.

آزمون واحد: Unit Testing

آزمون عملكرد نهاده‌هاي هر سخت‌افزار يا نرم‌افزار.

يك‌ واحد، برحسب‌، يگان‌: Unitage

(yratinu =) موحد، پيرو توحيد، يكتاپرست‌، توحيد گراي‌,: Unitarian

پرستي‌ توحيد گرايي‌، وحدت‌ گرايي‌، اعتقاد بوحدت‌ وجود، يكتا ,: Unitarianism

(nairatinu) موحد، پيرو توحيد، يكتاپرست‌، توحيد گراي‌,: Unitary

بهم‌ پيوست‌، متحد كردن‌، يكي‌ كردن‌، متفق‌ كردن‌، وصلت‌ , دادن‌، تركيب‌ كردن‌، سكه‌ قديم‌ انگليسي‌: Unite

ايالات‌ متحده‌: United States

متحد كننده‌، موجد اتحاد: Unitive

بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌: Unitize

وحدت: Unity

يگانگي‌، وحدت‌، واحد: Unity

يگانگي‌، وحدت‌، واحد: Unity

واحد يگانگي‌، پيوستگي‌، وحدت‌، شركت‌، اشتراك‌، شماره‌ يك: Unity

يك‌ارزشي‌، يكه‌، واحد، داراي‌ يك‌ ظ‌رفيت‌، يك‌ بنياني‌: Univalent

يك‌ كپه‌اي‌، يك‌ دريچه‌اي‌، داراي‌ صدف‌ يك‌ پارچه‌: Univalve

جهاني: Universal

فراگير، جامع‌، عمومي‌، جهاني‌: Universal

فراگير، جامع‌، عمومي‌، جهاني‌: Universal

كلي‌، عمومي‌، عالمگير، جامع‌، جهاني‌، همگاني‌: Universal

دو ميله‌ متصل‌ بهم‌ وفا در بچرخش‌، مفصل‌ چرخنده‌: Universal Joint

زبان‌ فراگير: Universal Language

زبان‌ فراگير: Universal Language

مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌: Universal Set

مجموعه‌ فراگير، مجموعه‌ جهاني‌: Universal Set

(ytilasrevinu) اصل‌ عموميت‌، كليت‌، عام‌ گرايي‌، جامعيت‌,: Universalism

فراگيري‌، جامعيت‌، عموميت‌: Universality

(msilasrevinu) اصل‌ عموميت‌، كليت‌، عام‌ گرايي‌، جامعيت‌,: Universality

فراگيري‌، جامعيت‌، عموميت‌: Universality

تعميم‌، عاميت‌، كليت‌، همگاني‌ سازي‌: Universalization

جامعيت‌ بخشيدن‌ به‌، عام‌ كردن‌، جهاني‌ كردن‌: Universalize

جهان‌: Universe

دهر، عالم‌، دنيا عالم‌ وجود، گيتي‌، جهان‌، كيهان‌، كائنات‌، كون‌ و مكان: Universe

جهان‌: Universe

دانشگاه‌: University

متحدالكلمه‌، يك‌ صدا، يكنوا، هم‌ذوق‌، همخو: Univocal

غير عادلانه‌، غير منصفانه‌، بي‌ عدالت‌، بي‌ انصاف ناروا، ناصحيح‌، ستمگر: Unjust

ناموجه‌، ناحق‌: Unjustifiable

شانه‌ نكرده‌، ژوليده‌، نامرتب‌، ناهنجار، خشن‌، ناسترده‌: Unkempt

از سوراخ‌ يا لانه‌ بيرون‌ كردن‌، راندن‌: Unkennel

نامهربان‌، بي‌ مهر، بي‌ محبت‌، بي‌ عاط‌فه‌: Unkind

گشودن‌(گره‌)، باز كردن‌ گره‌، وابافتن‌، وابافته‌ شدن‌: Unknit

(gniwonknu) ندانسته‌، ماورا تجربيات‌ انساني‌، غير , قابل‌ ادراك‌ و فهم‌، ندانستي‌، جاهل‌، بي‌ اط‌لاع‌: Unknowable

(elbawonknu) ندانسته‌، ماورا تجربيات‌ انساني‌، غير , قابل‌ ادراك‌ و فهم‌، ندانستي‌، جاهل‌، بي‌ اط‌لاع‌: Unknowing

ناشناخته: Unknown

ناشناخته‌، مجهول‌، ناشناس‌، گمنام‌، بي‌ شهرت‌، نامعلوم‌: Unknown

ناشناخته‌، مجهول‌: Unknown

ناشناخته‌، مجهول‌: Unknown

بند كفش‌ و غيره‌ را باز كردن‌، گشودن‌: Unlace

چفت‌ راباز كردن‌، قفل‌ را باز كردن‌، باز شدن‌: Unlatch

نامشروع‌، خلاف‌ شرع‌، حرام‌، غيرقانوني‌: Unlawful

بي‌ سرب‌، بدون‌ سرب‌ (دربين‌ حروف‌ چاپ‌): Unleaded

محفوظ‌ات‌ را فراموش‌ كردن‌، از ياد بردن‌: Unlearn

از بند باز كردن‌، رهاكردن‌: Unleash

مگراينكه‌، جز اينكه‌، مگر: Unless

بي‌ سواد، درس‌ نخوانده‌، نادان‌: Unlettered

ليسيده‌ نشده‌، درست‌ شكل‌ بخود نگرفته‌: Unlicked

بي‌ شباهت‌، برخلاف‌، غير، برعكس‌: Unlike

علامتهاي‌ متفاوت‌: Unlike Signs

علامتهاي‌ متفاوت‌: Unlike Signs

عدم‌ احتمال‌، ناجوري‌، نابرابري‌: Unlikelihood

غير محتمل‌، غير جذاب‌، قابل‌ اعتراض‌، بعيد: Unlikely

اماده‌ كردن‌، مهيا شدن‌: Unlimber

نامحدود، نامعلوم‌، نامشخص‌، نامعين‌، بي‌ حد: Unlimited

جدا كردن‌، از هم‌ باز كردن‌، سواكردن‌، بندهاي‌ , زنجيررااز هم‌ باز كردن‌: Unlink

تخليه كردن: Unload

خالي‌ كردن‌: Unload

خالي‌ كردن‌: Unload

خالي‌ كردن‌ - تخليه‌ كردن‌، بار خالي‌ كردن‌: Unload

گشودن‌ (قفل‌)، بازكردن‌: Unlock

غير منتظ‌ره‌: Unlooked For

شل‌ كردن‌، ازاد كردن‌، رها كردن‌، ول‌ كردن‌، گشودن‌ (گره‌),: Unloose

شوم‌، تيره‌ بخت‌، بخت‌ برگشته‌، بديمن‌، بدشگون‌: Unlucky

انداختن‌ خلع‌ مقام‌ كردن‌، بهم‌ زدن‌، خراب‌ كردن‌، از خاصيت‌ ,: Unmake

فاقد مردانگي‌ كردن‌، از مردي‌ انداختن‌: Unman

(ylrennemnu) فاقد رفتار شايسته‌، خشن‌، بي‌ادب‌، بدون‌ , اداب‌: Unmannered

بي‌ نشان‌: Unmarked

بي‌ نشان‌: Unmarked

نقاب‌ برداشتن‌ از، چيزي‌ را اشكار كردن‌: Unmask

بي‌ همتا، بي‌ تا: Unmatched

بي‌ معني‌، پوچ‌، چرند، جفتگ‌، نامفهوم‌، بي‌ اهميت‌، بي‌ , هوش‌، بي‌ عقل‌، ساده‌، احمق‌، كم‌ عمق‌: Unmeaning

نامناسب‌، فاقد صلاحيت‌، بي‌ قواره‌، ناشايسته‌: Unmeet

(derennamnu) فاقد رفتار شايسته‌، خشن‌، بي‌ادب‌، بدون‌ , اداب‌: Unmennerly

نگفتني‌، غير قابل‌ تذكر، غير قابل‌ گوشزد: Unmentionable

(ylluficremnu) بي‌ رحم‌، جبار، ستمكار، نامهربان‌: Unmerciful

(luficremnu) بي‌ رحم‌، جبار، ستمكار، نامهربان‌: Unmercifully

خالي‌ از اشتباه‌ و سوء تفاهم‌، بي‌ترديد: Unmistakable

كامل‌، كاسته‌ نشده‌، تخفيف‌ نيافته‌: Unmitigated

غيراخلاقي‌، غريب‌: Unmoral

عدم‌ مراعات‌ اصول‌ اخلاقي‌: Unmorality

دهان‌ (كسيرا) باز كردن‌، چشم‌ كسي‌ را باز كردن واپيچاندن‌: Unmuffle

پوزه‌بند را باز كردن‌: Unmuzzle

غير ط‌بيعي‌، بر خلاف‌ اصول‌ ط‌بيعت‌، ناسرشت‌: Unnatural

نالازم‌، غير ضروري‌، غير واجب‌، بيش‌ از حد لزوم‌: Unnecessary

مرعوب‌ كردن‌، فاقد عصب‌ كردن‌، دلسرد كردن‌، ضعيف‌ كردن‌: Unnerve

ناهنجار، هنجار نشده‌: Unnormalized

ناهنجار، هنجار نشده‌: Unnormalized

بي‌ شمار، شماره‌ گذاري‌ نشده‌: Unnumbered

محجوب‌، فاقد جسارت‌: Unobtrusive

اشغال‌ نشده‌، خالي‌، بدون‌ مستاجر: Unoccupied

غير رسمي: Unofficial

غير رسمي‌، داراي‌ عدم‌ رسميت‌، غير مستند: Unofficial

نابسامان‌، غير مشتكل‌، فاقد سازمان‌، درهم‌ و برهم‌: Unorganized

غير ارتدكس‌، داراي‌ عقيده‌ ناصحيح‌ يا غير معمول‌: Unorthodox

باز كردن‌، (چمدان‌ يا بسته‌)، بسته‌ بندي‌ را گشودن‌: Unpack

باز كردن‌، غير بسته‌اي‌ كردن‌: Unpack

باز كردن‌، غير بسته‌اي‌ كردن‌: Unpack

غير بسته‌اي‌: Unpacked

غير بسته‌اي‌: Unpacked

پرداخت‌ نشده‌: Unpaid

بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بي‌ همتا: Unparalleled

غيرپارلماني‌، برخلاف‌ اصول‌ پارلماني‌: Unparliamentary

ميخ‌ در اوردن‌ از، گيره‌ را باز كردن‌ از: Unpeg

(etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌: Unpeople

غير كامل‌، ناكامل‌، ناشي‌، نابلد، ناقص‌: Unperfect

ميخ‌ يا سنجاق‌ را در اوردن‌: Unpin

نامط‌بوع‌، ناگوار، ناخوش‌ ايند: Unpleasant

ناخشنودي‌، نامط‌بوعي‌، وضع‌ نامناسب‌: Unpleasantness

غيرسياسي‌، بي‌اط‌لاع‌ از سياست‌: Unpolitical

غيرمشهور، بدنام‌، غير محبوب‌، منفور: Unpopular

عدم‌شهرت‌، عدم‌ محبوبيت‌، بدنامي‌: Unpopularity

بي‌ سابقه‌، بي‌ مانند، جديد، بي‌ نظ‌ير: Unprecedented

غير قابل‌ پيشگويي‌: Unpredictable

غير قابل‌ پيشگويي‌: Unpredictable

غيرقابل‌ پيشگويي‌، غيرقابل‌ استناد، دمدمي‌: Unpredictable

غير مستعد، غيرحامله‌: Unpregnant

بي‌تعصب‌، منصف‌، بدون‌ تبعيض‌ يا ط‌رفداري‌: Unprejudiced

نامتظ‌اهر، فروتن‌، محقر، خالي‌ از جلال‌ و ابهت‌، بي‌ تكلف‌,: Unpretentious

تغييرات قيمت‌گذاري نشده، تغييرات با بهاي نامعلوم: unpriced changes

تغييرات پيمان كه تصويب شده ولي در مورد آنها مذاكره نشده است.

تغييرات قيمت‌گذاري نشده، تغييرات با بهاي نامعلوم: Unpriced Changes

تغييرات پيمان كه تصويب شده ولي در مورد آنها مذاكره نشده است. تغييرات مصوب غير توافقي در پيمان.

بي‌ مسلك‌، بي‌ مرام‌، هر دمبيل‌: Unprincipled

غيرقابل‌ چاپ‌، چاپ‌ نشدني‌: Unprintable

غير ممتاز: Unprivileged

غير ممتاز: Unprivileged

غير مولد: Unproductive

غيرحرفه‌اي‌، اماتور، ناپيشه‌ كار، غير فني‌: Unprofessional

بدون سود آوري: Unprofitable

بي‌ سود، غيرقابل‌ استفاده‌، بي‌ ثمر: Unprofitable

اميد مايوس‌ كننده‌، غيرقابل‌ اط‌مينان‌، نوميد كننده‌، بدون‌ ,: Unpromising

فاقد شرايط‌ لازم‌، فاقد صلاحيت‌، بيحدو حصر، نامحدود كامل‌: Unqualified

(gninoitseuqnu) محقق‌، غيرقابل‌ منازعه‌، غيرقابل‌ , اعتراض‌، رد نكردني‌: Unquestionable

(elbanoitseuqnu) محقق‌، غيرقابل‌ منازعه‌، غيرقابل‌ , اعتراض‌، رد نكردني‌: Unquestioning

شلوغ‌، پرسروصدا: Unquiet

(درتلگرافات‌ و غيره‌) نقل‌ قول‌ را تمام‌ كردن‌، نقل‌ و , قول‌ تمام‌ است‌: Unquote

از هم‌باز كردن‌، از گير در اوردن‌، حل‌ كردن‌: Unravel

خوانده‌ نشده‌، قرائت‌ نشده‌، بيسواد: Unread

نامهيا، مردد، كند، غيراماده‌، حاضر نشده‌: Unready

(citsilaernu) غير واقعي‌، خيالي‌، تصوري‌، واهي‌، وهمي‌: Unreal

(laernu) غير واقعي‌، خيالي‌، تصوري‌، واهي‌، وهمي‌: Unrealistic

عدم‌ واقعيت‌، عدم‌ حقيقت‌: Unreality

نابخردي‌، بيخردي‌، كم‌ عقلي‌، حماقت‌، عمل‌ خلاف‌ عقل‌: Unreason

زورگو نابخرد، بيخرد، نامعقول‌، ناحساب‌، ناحق‌، بي‌ دليل: Unreasonable

واچرخاندن‌، از قرقره‌ باز كردن‌، باز گفتن‌، تعريف‌ كردن‌,: Unreel

ازقلم‌ افتاده‌، مورد توجه‌ قرار نگرفته‌: Unregarded

بنانشده‌، دوباره‌ توليد نشده‌، گناهكار(detarenegernu), دوباره‌ ساخته‌ نشده‌، دوباره‌ حيات‌ نيافته‌، دوباره‌ ,: Unregenerate

بنانشده‌، دوباره‌ توليد نشده‌، گناهكار(etarenegernu) دوباره‌ ساخته‌ نشده‌، دوباره‌ حيات‌ نيافته‌، دوباره‌ ,: Unregenerated

بي‌ امان‌، سخت‌ گير، بيرحم‌، نرم‌نشدني‌، تسليم‌ نشدني‌: Unrelenting

عدم‌ اط‌مينان‌، بي‌ اعتباري‌: Unreliability

عدم‌ اط‌مينان‌، بي‌ اعتباري‌: Unreliability

غيرقابل‌ اعتماد، اتكا ناپذير: Unreliable

نامط‌مئن‌، غير قابل‌ اط‌مينان‌، نامعتبر: Unreliable

نامط‌مئن‌، غير قابل‌ اط‌مينان‌، نامعتبر: Unreliable

مدام‌، مداوم‌، پشتكار دار، مصر دركار، بي‌ امان‌: Unremitting

بدون‌ تلافي‌ يا عمل‌ متقابل‌: Unrequited

(devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌، سادگي‌، بيمحابايي‌، رك‌ گو,: Unreserve

بي‌ توجه‌، بدون‌ احتياط‌، بي‌ مسئوليت‌، بي‌ علاقه‌: Unresponsive

ناارامي‌، اشوب‌، اشفتگي‌، اضط‌راب‌، بيقراري‌، بيتابي‌: Unrest

بي‌ لجام‌، مط‌لق‌، ازاد، نامحدود، بي‌ بند و بار، ازاد: Unrestrained

بي‌ تقوي‌، گناهكار، ناصالح‌، نامناسب‌، ناشايست غيرعادلانه‌: Unrighteous

نگد، نارس‌، كال‌، نابالغ‌، نرسيده‌، پيش‌ رس‌، زودرس‌: Unripe

بي‌ رقيب‌، بي‌ نظ‌ير، بي‌همتا، بيتا، عالي‌: Unrivaled

باز كردن‌ (توپ‌ پارچه‌ وط‌ومار و غيره‌)، باز شدن‌: Unroll

ارام‌ شده‌، ارام‌ كرده‌، صاف‌، ارام‌، چين‌ نخورده‌، بدون‌ , موج‌: Unruffled

سركش‌، ياغي‌، متمرد، مضط‌رب‌، متلاط‌م‌: Unruly

ناگفته‌: Unsaid

(detarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌، سيرنشده‌، اشباع‌ , نشده‌: Unsaturate

(etarutasnu) تركيب‌ اشباع‌ نشده‌، سيرنشده‌، اشباع‌ نشده‌,: Unsaturated

پس‌ انداز نشده‌، محفوظ‌ نشده‌، نجات‌ نيافته‌: Unsaved

بي‌ مزه‌، بدبو، بد مزه‌، ناگوار، ناخوش‌ ايند: Unsavory

نگفتن‌، گفته‌ نشدن‌، انكار كردن‌، پس‌ گرفتن‌ (گفته‌): Unsay

صدمه‌ نديده‌، خسارت‌ نديده‌، زخمي‌ نشده‌: Unscathed

مدرسه‌نرفته‌، تعليم‌ نگرفته‌، كار اموزي‌ نكرده‌: Unschooled

غيرعلمي‌، خلاف‌ موازين‌ علمي‌: Unscientific

باز كردن‌ پيچ‌، شل‌ كردن‌ پيچ‌، واپيچاندن‌: Unscrew

بي‌توجه‌ به‌ نيك‌ و بد، بي‌ مرام‌، بي‌ پروا: Unscrupulous

مهر چيزي‌ را گشودن‌، مهر چيزي‌ را شكستن‌: Unseal

بدون‌ درز كردن‌، چاك‌ دادن‌: Unseam

غير قابل‌ كشف‌، جستجو نكردني‌، كاوش‌ ناپذير: Unsearchable

نابهنگام‌، بي‌مورد، بي‌موقع‌، بي‌ جا: Unseasonable

از كرسي‌ سرنگون‌ كردن‌ (از تخت‌ يا كرسي‌)، محروم‌ كردن‌ نماينده‌ ,: Unseat

نازيبا، ناشايسته‌، بدمنظ‌ر، بعيد، بط‌ور نازيبا: Unseemly

ناديده‌، مشاهده‌نشده‌، مكشوف‌ نشده‌: Unseen

متواضع‌، مودب‌، بدون‌ خود خواهي‌، ناخودخواه‌: Unselfish

باز نشاندن‌، پياده‌ كردن‌: Unset

(درمورداستخوان‌ شكسته‌) ثابت‌ نشده‌، جايگزين‌ نشده‌، جاانداخته‌ نشده‌ ,: Unset

باز نشاندن‌، پياده‌ كردن‌: Unset

برهم‌ زدن‌، ناراحت‌ كردن‌، مغشوش‌ كردن‌: Unsettle

خياط‌ي‌ راشكافتن‌، كوك‌ چيزيراشكافتن‌: Unsew

از خواص‌ جنسي‌ محروم‌ كردن‌: Unsex

از زنجير ازاد كردن‌، ازقيد و بندازادكردن‌: Unshackle

(nepahsnu) بي‌ شكل‌، شكل‌ نگرفته‌، گستاخ‌، وحشي‌: Unshaped

(depahsnu) بي‌ شكل‌، شكل‌ نگرفته‌، گستاخ‌، وحشي‌: Unshapen

اختن‌، از غلاف‌ در اوردن‌، از غلاف‌ بيرون‌ كشيدن‌: Unsheathe

از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌: Unship

بي‌ نعل‌، نعل‌ نشده‌، نعل‌ نخورده‌، بي‌ پاپوش‌: Unshod

ديده‌ نشده‌، نديده‌، امتحان‌ نكرده‌، از ديدن‌ محروم‌ كردن‌,: Unsight

ناخوشايند، بدمنظ‌ر، كريه‌، بدنما: Unsightly

بي‌ علامت‌، بدون‌ امضاء: Unsigned

بي‌ علامت‌، بدون‌ امضاء: Unsigned

(luflliksnu) خام‌ دست‌، غير متخصص‌، بي‌تجربه‌، بي‌ مهارت‌,: Unskilled

(delliksnu) خام‌ دست‌، غير متخصص‌، بي‌تجربه‌، بي‌ مهارت‌: Unskillful

از فلاخن‌ پرتاب‌ كردن‌، پرتاب‌ كردن‌، رها كردن‌: Unsling

رفع‌ پيچيدگي‌ و ابهام‌: Unsnarl

مردم‌ گريزي‌: Unsociability

مردم‌ گريز، گريزان‌ از اجتماع‌، غير اجتماعي‌، گوشه‌ , نشين‌: Unsociable

غير اجتماعي‌، مردم‌ گريز: Unsocial

پيشنهاديه درخواست نشده: unsolicited proposal

پيشنهاديه ارائه شده كه در پاسخ به يك فراخوان عمومي نبوده است.

پيشنهاديه درخواست نشده: Unsolicited Proposal

پيشنهاديه ارائه شده كه در پاسخ به درخواست براي پيشنهاديه رسمي نبوده است.پيشنهاديه ارائه شده كه در پاسخ به يك فراخوان عمومي نبوده است.

لاينحل‌: Unsolvable

لاينحل‌: Unsolvable

كاوش‌ نشده‌، جستجو نشده‌، كشف‌ نشده‌، كوشش‌ نشده ناخواسته‌: Unsought

غلط‌، ناسالم‌، ناخوش‌، نادرست‌، ناصحيح‌: Unsound

بي‌ دريغ‌، فراوان‌، ظ‌الم‌، سخت‌، اسراف‌ كننده‌: Unsparing

ناگفتني‌، توصيف‌ ناپذير، غيرقابل‌ بيان‌: Unspeakable

بي‌ لكه‌، لكه‌ دار نشده‌، بدون‌ الودگي‌، ننگين‌ نشده‌: Unspotted

بي‌ فنر، بدون‌ فنر، با فنر، مجهزنشده‌: Unsprung

بي‌ثبات: Unstable

ناپايا، ناپايدار: Unstable

ناپايا، ناپايدار: Unstable

نااستوار، بي‌ ثبات‌، بي‌ پايه‌، لرزان‌، متزلزل‌: Unstable

حالت‌ ناپايا: Unstable State

حالت‌ ناپايا: Unstable State

متغير، بي‌ ثبات‌ كردن‌، متزلزل‌ كردن‌، لرزان‌، لق‌: Unsteady

از بند يا تسمه‌ رها كردن‌: Unstrap

بي‌ تشويش‌، بدون‌ اضط‌راب‌، بدون‌ كشش‌، بدون‌ مد(ddam): Unstressed

چيزي‌ را سست‌ كردن‌، شل‌ كردن‌، ازاد كردن‌ نخ‌ چيزي‌ را كشيدن‌ (مثل‌ تسبيح‌ و غيره‌)، نخ‌ يا بند ,: Unstring

مط‌العه‌ نشده‌: Unstudied

بي‌ زيرنويس‌: Unsubscripted

بي‌ زيرنويس‌: Unsubscripted

(ytilaitnatsbusnu) بي‌ اساسي‌، بي‌اهميتي‌، بي‌ اساس واهي‌: Unsubstantial

(laitnatsbusnu) بي‌ اساسي‌، بي‌اهميتي‌، بي‌ اساس‌، واهي‌: Unsubstantiality

(lufsseccusnu) شكست‌، عدم‌ موفقيت‌، ناموفق‌: Unsuccess

(sseccusnu) شكست‌، عدم‌ موفقيت‌، ناموفق‌: Unsuccessful

نامناسب‌، ناباب‌: Unsuitable

خوانده‌ نشده‌، (بشكل‌ اواز)، ستايش‌ نشده‌، سروده‌ نشده‌: Unsung

از قنداق‌ باز كردن‌، از بند رهانيدن‌: Unswathe

داراي‌ عدم‌ تقارلن‌، غير متقارن‌: Unsymmetrical

از گيريا گوريدگي‌ در اوردن‌، حل‌ كردن‌: Untangle

تعليم‌ نيافته‌، درس‌ نخوانده‌، نادان‌، فرانگرفته‌: Untaught

سبب‌ فراموشي‌ شدن‌، باور نداشتن‌: Unteach

غيرقابل‌ دفاع‌، اشغال‌ نشدني‌، غير قابل‌ اشغال‌: Untenable

بي‌ چادر، بي‌ لباس‌، برهنه‌: Untented

غيرقابل‌ فكر، فكرنكردني‌، غيرقابل‌ تعمق‌: Unthinkable

نخ‌ بيرون‌ اوردن‌ از (مثلا از سوزن‌): Unthread

درهم‌ و برهم‌، نامرتب‌: Untidy

باز كردن‌، گشودن‌، حل‌ كردن‌: Untie

تا، تااينكه‌، وقتي‌ كه‌، تا وقتي‌ كه‌: Until

نابهنگام‌، بيموقع‌، نامعقول‌، غير منتظ‌ره‌، بيگاه‌: Untimely

بدون‌ عنوان‌، بي‌ نام‌، بي‌ نشان‌، بدون‌ سراغاز: Untitled

ot=: Unto

ناگفته‌، ناشمرده‌، بي‌ حساب‌، اشكار نشده‌: Untold

(elbahcuotnu) نجس‌، لمس‌ ناپذير، غيرقابل‌ لمس‌، لمس‌ , ناپذيري‌: Untouchability

(ytilibahcuotnu) نجس‌، لمس‌ ناپذير، غيرقابل‌ لمس لمس‌ ناپذيري‌: Untouchable

تبه‌ كار، فاسد، خود سر - نامساعد، بدامد، نامناسب‌: Untoward

بعقب‌ گام‌ برداشتن‌، برگشتن‌، بازگشتن‌: Untread

ناازموده‌، امتحان‌ نشده‌، محاكمه‌ نشده‌: Untried

بيوفا دروغ‌، ناراستين‌، نادرست‌، خائن‌، خلاف‌ واقع‌، غيرواقعي: Untrue

(lufhturtnu) خلاف‌ حقيقت‌، كذب‌، ناراستي‌، سقم‌، خيانت‌: Untruth

(hturtnu) خلاف‌ حقيقت‌، كذب‌، ناراستي‌، سقم‌، خيانت‌: Untruthful

از بند ازاد كردن‌: Untuck

بي‌ ترتيب‌ كردن‌، فاقد هم‌ اهنگي‌ كردن‌: Untune

نااموخته‌، ساده‌، زود باور: Untutored

از هم‌ باز كردن‌، گشودن‌: Untwine

واتابيدن‌، باز كردن‌، گشودن‌، جدا كردن‌، خار كردن‌: Untwist

بكارنبرده‌ بكارنرفته‌، نامستعمل‌، خو نگرفته‌، عادت‌ نكرده: Unused

رمز بلا استفاده‌: Unused Code

رمز بلا استفاده‌: Unused Code

زمان‌ بلا استفاده‌: Unused Time

زمان‌ بلا استفاده‌: Unused Time

غيرعادي‌، غيرمعمول‌، غريب‌، مخالف‌ عادت‌: Unusual

نگفتني‌، زائدالوصف‌، غير قابل‌ توصيف‌: Unutterable

بدون‌ ارج‌، بي‌ پاداش‌، بي‌ ارزش‌: Unvalued

جلا نخورده‌، بي‌ جلا: Unvarnished

حجاب‌ برداشتن‌، نمودار كردن‌، پرده‌ برداري‌، اشكارساختن‌,: Unveil

گنگ‌، ناگويا، غيرمصط‌لح‌، بدون‌ موسيقي‌، بدون‌ نوسان‌ صدا,: Unvocal

محروم‌ از صدا كردن‌، بدون‌ صدا ادا كردن‌، بي‌ صدا شدن‌: Unvoice

(detnarrawnu) غيرقابل‌ ضمنانت‌، توجيه‌ نكردني‌، بيجا: Unwarrantable

(elbatnarrawnu) غيرقابل‌ ضمنانت‌، توجيه‌ نكردني‌، بيجا,: Unwarranted

نااگاه‌، بدون‌ نگراني‌، بدون‌ تعجب‌ و تشويش‌: Unwary

شسته‌ نشده‌، حمام‌ نگرفته‌، جز ومردم‌ عادي‌: Unwashed

خستگي‌ دركرده‌، بانشاط‌، خسته‌ نشده‌، از پاي‌ درنيامده‌: Unwearied

از پيچيدگي‌ دراوردن‌، بيرون‌ اوردن‌، گره‌ گشودن وابافتن‌، واچيدن‌: Unweave

ناخوش‌ ايند، ناخواسته‌: Unwelcome

بدحال‌، ناخوش‌، ناپاك‌: Unwell

ناگوارا، غيرسالم‌، مضر، ناپاك‌: Unwholesome

سنگين‌، گنده‌، بدهيكل‌، دير جنب‌، صعب‌: Unwieldy

بي‌ ميل‌، بي‌تمايل‌: Unwilling

كوك‌ چيزي‌ راباز كردن‌، بي‌ كوك‌ كردن‌: Unwind

باز كردن‌، باز كردن‌ از پيچ‌: Unwind

باز كردن‌، باز كردن‌ از پيچ‌: Unwind

نادان‌، جاهل‌، غير عاقلانه‌: Unwise

بي‌ خبر، بي‌ اط‌لاع‌، بي‌ توجه‌، بي‌ هوش‌، غيرعمدي‌: Unwitting

غيرمعتاد، غير عادي‌: Unwonted

روحاني‌، غيردنيايي‌: Unworldly

كهنه‌ نشده‌، استعمال‌ نشده‌: Unworn

ناشايسته‌، نالايق‌، نازيبا، نامستحق‌: Unworthy

كردن‌ واپيچيدن‌، باز كردن‌ (بسته‌ و غيره‌)، ازاد كردن‌، صاف‌ ,: Unwrap

واپيچيدن‌، واكردن‌ (نخ‌)، باز كردن‌: Unwreathe

ننوشته‌، غير مدون‌، غيركتبي‌، شفاهي‌، بط‌ور شفاهي‌: Unwritten

قانون‌ ننوشته‌، عرف‌، رسم‌ متداول‌: Unwritten Law

سركش‌، گردنكش‌: Unyielding

از زير يوغ‌ ازاد كردن‌، ازاد كردن‌: Unyoke

زيپ‌ لباس‌ رابازكردن‌، جدا كردن‌: Unzip

بالا بردن‌ ياترقي‌ دادن‌ بالا، روي‌، بالاي‌، دربلندي‌، جلو، برفراز، سپري‌ شده سربالايي‌، برخاستن‌، بالارفتن‌، صعود كردن‌، ترقي‌ كردن: Up

بالا، در حال‌ كار: Up

بالا، در حال‌ كار: Up

اينجا وانجا فراز ونشيب‌، بالا و پايين‌، زير ورو، جلو و عقب: Up And Down

ييلاقي‌، نواحي‌ داخل‌ كشور: Up Country

پيش فروش: Up Front Selling

تاحد، تا، تاحدود، بميزان‌: Up To

به روز در آوردن- به هنگام كردن: Up to Date

بهنگام‌، جديد: Up To Date

تازه‌، جديد، مط‌ابق‌ اخرين‌ ط‌رز، متداول‌: Up To Date

بهنگام‌، جديد: Up To Date

برنامه ريزي از بالا به پايين: Up-Down Planning

موفق‌، شادمان‌، شادكام‌ (مو.) ضربه‌ غير موكد مخصوصا در پايان‌ قط‌عه‌، خوش‌ بين: Upbeat

سرزنش‌ كردن‌، متهم‌ كردن‌، ملامت‌ كردن‌: Upbraid

تربيت‌، پرورش‌، روش‌ اموزش‌ و پرورش‌ بچه‌: Upbringing

ساختن‌، بنا كردن‌: Upbuild

زود اينده‌، نزديك‌، دراتيه‌ نزديك‌، رسيدني‌: Upcoming

به‌روز آوري: update

تجديدنظر در زمان‌بندي براي انعكاس جديدترين اطلاعات پروژه.

بهنگام‌ در اوردن‌: Update

بهنگام‌ در اوردن‌: Update

بصورت‌ امروزي‌ در اوردن‌، جديد كردن‌: Update

به‌روز آوري: Update

تجديدنظر در زمان‌بندي براي انعكاس جديدترين اطلاعات پروژه.

بهنگام‌ دراوري‌: Updating

بهنگام‌ دراوري‌: Updating

راست‌ نشاندن‌، بر روي‌ پايه‌ نشاندن‌، افكندن‌: Upend

بهبود امكانات‌، ترفيع‌: Upgrade

بهبود امكانات‌، ترفيع‌: Upgrade

بالا بردن‌، از درجه‌ بالا، بط‌رف‌ بالا، سربالايي‌، ترفيع‌: Upgrade

ارتقاء گروه- ارتقاء: Upgrading

تغيير فاحش‌، تحول‌، انقلاب‌، (ز.ش‌.) برخاست‌، بالا امدن‌: Upheaval

از زير چيزي‌ رابلند كردن‌، بلند شدن‌: Upheave

سر بالايي‌، جاده‌ سربالا، دشوار، مشكل‌: Uphill

حمايت‌ كردن‌ از، تقويت‌ كردن‌، تاييد كردن‌: Uphold

مبلمان‌ كردن‌ خانه‌، پرده‌ زدن‌، رومبلي‌ زدن‌: Upholster

خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌: Upholsterer

اثاثه‌ يا لوازم‌ داخلي‌ (مثل‌ پرده‌ و امثال‌ ان‌): Upholstery

تعمير، مرمت‌ نگهداري‌، تعمير، نگهداري‌ كردن‌، هزينه‌ نگهداري‌ و ,: Upkeep

زمين‌ بلند، بلند، زمين‌ مرتفع‌، دور از دريا: Upland

بالا بردن‌، متعال‌ ساختن‌، روبتعالي‌ نهادن‌: Uplift

بالا برنده‌، متعال‌ كننده‌: Uplifter

بالاترين‌، زبرين‌، عالي‌ ترين‌، بالاترين‌ درجه‌، مافوق‌: Upmost

روي‌، بر، بر روي‌، فوق‌، بر فراز، بمحض‌، بمجرد: Upon

بالايي‌، زبرين‌، فوقاني‌، بالا رتبه‌، بالاتر، رويه‌: Upper

بالايي‌، فوقاني‌: Upper

بالايي‌، فوقاني‌: Upper

كران‌ بالا: Upper Bound

كران‌ بالا: Upper Bound

حرف‌ بزرگ‌: Upper Case

حرف‌ بزرگ‌: Upper Case

بالاي‌ دانشگاه‌ و دبيرستان‌، زبرپايه‌ وابسته‌ به‌ ط‌بقات‌ بالاي‌ اجتماع‌، وابسته‌ به‌ كلاسهاي‌ ,: Upper Class

اقايي‌، اربابي‌، امتياز، برتري‌، دست‌ بالا: Upper Hand

چرم رويه: upper leather

حد بالايي: Upper Limit

حد بالايي‌، حد فوقاني‌: Upper Limit

حد بالايي‌، حد فوقاني‌: Upper Limit

كسيكه‌ در كلاسهاي‌ عالي‌ دانشگاه‌ يا دبيرستان‌ درس‌ , ميخواند، عضو صنوف‌ ممتازه‌ اجتماع‌: Upperclassman

(دربازي‌ بوكس‌) مشتي‌ كه‌ از زير به‌ چانه‌ حريف‌ زده‌ , شود(از پايين‌ ببالا)، از زير مشت‌ زدن‌: Uppercut

بالاترين‌، از بالا، رو، از اغاز، از ابتدا: Uppermost

مغرور، باد در خيشوم‌ انداز، فوقاني‌: Uppish

(hsippu=) مغرور: Uppity

بلند كردن‌، بالا بردن‌: Upraise

بلند شدن‌، بالا بردن‌، نصب‌ كردن‌: Uprear

راست‌، عمودي‌، درست‌، درستكار، نيكو كار، راد: Upright

قائم‌، راست‌: Upright

قائم‌، راست‌: Upright

امدن‌، از خواب‌ برخاستن‌ برخاستن‌، ط‌غيان‌ كردن‌، ببالارفتن‌، ط‌لوع‌ كردن‌، بالا ,: Uprise

ط‌غيان‌ كننده‌، بالا رونده‌: Upriser

شورش‌، ط‌غيان‌، قيام‌، برخاست‌، بلوا، برخيزش‌: Uprising

هنگامه‌، غوغا، بلوا، داد وبيداد، غريو، شورش‌، همهمه‌: Uproar

پرغوغا، پرصدا، پر همهمه‌، پرسروصدا: Uproarious

بركندن‌، ريشه‌ كن‌ كردن‌، از ريشه‌ كندن‌، ازبن‌ در اوردن‌: Uproot

نشيب‌ وفراز زندگي‌، صعود و افول‌ اقبال‌: Ups And Downs

كردن‌، مضط‌رب‌ كردن‌، شكست‌ غير منتظ‌ره‌، واژگوني‌، نژند ناراحت‌، اشفته‌ واژگون‌ كردن‌، برگرداندن‌، چپه‌ كردن‌، اشفتن‌، اشفته‌ ,: Upset

واژگون‌ كننده‌، مختل‌ كننده‌: Upsetter

(1) A metal working operation similar to forging. (2) The process of axial flow under axial compression of metal, as in forming heads on rivets by flattening the end of wire.: UPSETTING

نتيجه‌، حاصل‌، خلاصه‌، اخرين‌ شماره‌، سرانجام‌: Upshot

بالاترين‌ قسمت‌، قسمت‌ بالايي‌، فوقاني‌، بالا: Upside

وارونه‌، معكوس‌، واژگون‌: Upside Down

بالاخانه‌، دراشكوب‌ بالا، ساختمان‌ فوقاني‌: Upstairs

مستقيم‌، قائم‌، سر راست‌، خوش‌ هيكل‌، شرافتمند: Upstanding

روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌) نوكيسه‌، تازه‌بدوران‌ رسيده‌، ادم‌ متكبر، يكه‌ خوردن: Upstart

وابسته‌ به‌بخش‌ شمالي‌ ايالت‌، شمال‌ ايالت‌ نيويورك‌: Upstate

اهل‌ شمال‌ استان‌: Upstater

بالاي‌ رودخانه‌، نزديك‌ به‌ سرچشمه‌، مخالف‌ جريان‌ رودخانه‌,: Upstream

حركت‌ قلم‌ بط‌رف‌ بالا، خط‌ منبسط‌ بط‌رف‌ بالا: Upstroke

بسوي‌ بالا موج‌ زدن‌، صعود ناگهاني‌، قيام‌ فوري‌ و , ناگهاني‌: Upsurge

دودكش‌، بالاگيري‌، بلند سازي‌، درك‌، ادراك‌، فهم‌: Uptake

پرتاب‌ ببالا، بط‌رف‌ بالاانداختن‌، تحول‌ شديد: Upthrow

بط‌رف‌ بالا پرتاب‌ كردن‌، حركت‌ بط‌رف‌ بالا (بافشار): Upthrust

بط‌رف‌ بالا كج‌ كردن‌: Uptilt

زمان فعالیت : Uptime

     دورهي زماني که در آن يک سيستم براي کاربران در دسترس ميباشد و به‌درستي کار ميکند.

بالاي‌ شهر، واقع‌ در محلات‌ شمال‌ شهر: Uptown

زبرروند، تمايل‌ بسوي‌ بالا: Uptrend

تغيير وضع‌، روبترقي‌ چرخش‌ ببالا، برگشت‌ (بوضع‌ بهتر)، تبديل‌ به‌ احسن: Upturn

(sdrawpu) بالايي‌، روببالا، روبترقي‌، بط‌رف‌ بالا: Upward

(drawpu) بالايي‌، روببالا، روبترقي‌، بط‌رف‌ بالا: Upwards

موقعيت‌ بهتري‌ يافتن‌، ترقي‌ كردن‌، بط‌رف‌ بالا رفتن‌: Upwell

خلاف‌ جهت‌ باد: Upwind

آدرس اينترنتي: Ural

(ش‌.) اورانيوم‌: Uranium

(lacihpargonaru) وابسته‌ به‌ اسمان‌ نگاري‌: Uranographic

(cihpargonaru) وابسته‌ به‌ اسمان‌ نگاري‌: Uranographical

شرح‌ عالم‌، عالم‌ شناسي‌، اسمان‌ نگاري‌ (بخشي‌ از علم‌ , هيئت‌): Uranography

وابسته‌ به‌ هيئت‌ و اجرام‌ سماوي‌، وابسته‌ به‌ اسمانشناسي‌,: Uranological

اسمان‌ شناسي‌، مبحث‌ اجرام‌ سماوي‌ و سيارات‌، ستاره‌شناسي‌,: Uranology

اسمانسنجي‌ نقشه‌ اجرام‌ سماوي‌، اندازه‌ گيري‌ اجرام‌ سماوي: Uranometry

(افسانه‌) خداي‌ اسمان‌ فرزند زمين‌ و پدر , تيتان‌ها(snatiT)، (نج.) ستاره‌ اورانوس‌: Uranus

شهري: Urban

شهري‌، مدني‌، اهل‌ شهر، شهر نشين‌: Urban

مودب‌، خليق‌، مقرون‌ به‌ ادب‌، مودبانه‌: Urbane

(ytinabru) شهر نشيني‌، شهر سازي‌، اعتياد بزندگي‌ شهري‌,: Urbanism

(citsinabru) شهر نشين‌، متمدن‌، وابسته‌ بشهر نشيني‌: Urbanist

(tsinabru) شهر نشين‌، متمدن‌، وابسته‌ بشهر نشيني‌: Urbanistic

كسيكه‌ در شهر زندگي‌ ميكند، شهر نشين‌: Urbanite

(msinabru) شهر نشيني‌، شهر سازي‌، اعتياد بزندگي‌ شهري‌,: Urbanity

شهري‌ سازي‌، اسكان‌ درشهر: Urbanization

شهري‌ كردن‌، مدني‌ كردن‌، صيقلي‌ كردن‌، صاف‌ كردن‌، تصفيه‌ , كردن‌، مودب‌ كردن‌: Urbanize

شهر فرهنگ‌، مسائل‌ و مشكلات‌ زندگي‌ شهري‌ و شهرها: Urbiculture

زنگوله‌، كوزه‌اي‌، داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ و دهانه‌ كوچك‌: Urceolate

بچه‌ بد ذات‌، بچه‌ شيط‌ان‌، جوجه‌ تيغي‌، جن‌: Urchin

زبان‌ اردو: Urdu

عادت‌، تمرين‌، ممارست‌، عرف‌، ممارست‌ كردن‌، عرفي‌ ساختن‌: Ure

ماده‌ پيشاب‌، اوره‌ بفرمول‌ 2(2HN)OC: Urea

چرخه اوره: urea cycle

پيشابي‌، شاشي‌: Uretic

اصرار كردن‌، با اصرار وادار كردن‌، انگيختن‌، تسريع‌ , شدن‌، ابرام‌ كردن‌، انگيزش‌: Urge

فوريت‌، ضرورت‌، نيازشديد: Urgency

فوري: Urgent

مبرم‌: Urgent

مبرم‌: Urgent

فوري‌، ضروري‌، مبرم‌، اصرار كننده‌: Urgent

ادراري‌، موجود در ادرار، پيشابي‌: Uric

(ش‌.) اسيداوريك‌: Uric Acid

ظ‌رف‌ پيشاب‌، گلدان‌ ادرار، شاشگاه‌، محل‌ ادرار: Urinal

تجزيه‌ شيميايي‌ ادرار، پيشاب‌ سنجي‌: Urinalysis

پيشابي‌، ادراري‌، بولي‌، پيشاب‌ دان‌: Urinary

(تش‌.) مثانه‌، پيشاب‌ دان‌: Urinary Bladder

ادرار كردن‌، شاشيدن‌، پيشاب‌ كردن‌: Urinate

دفع‌ ادرار، ازاله‌ بول‌: Urination

پيشاب‌، ادرار، زهر اب‌، بول‌، شاش‌: Urine

كوزه‌، گلدان‌، گلدان‌ يا ظ‌رف‌ محتوي‌ خاكستر مرده‌: Urn

(تش‌.) وابسته‌ به‌دستگاه‌ ادرار و اعضاي‌ تناسلي ادراري‌ و تناسلي‌: Urogenital

(lacigoloru، ygoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در , باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند: Urologic

(ygoloru، cigoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در , باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند: Urological

(ط‌ب‌) ويژه‌گر بيماريهاي‌ دستگاه‌ ادرار: Urologist

(lacigoloru، cigoloru) (ط‌ب‌)رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌در , باره‌ بيماري‌ دستگاه‌ ادراري‌ وتناسلي‌ بحث‌ ميكند: Urology

(نج.) دب‌ اكبر: Ursa Major

(نج.) دب‌ اصغر: Ursa Minor

خرس‌ مانند: Ursiform

خرس‌ مانند، شبيه‌ خرس‌: Ursine

سوزش‌ دار، خارش‌ دار، چيزي‌ كه‌ خارش‌ بياورد: Urticant

(lairacitru) (ط‌ب‌) خارش‌، سوزش‌، كهير، بدن‌ خارش‌: Urticaria

(airacitru) (ط‌ب‌) خارش‌، سوزش‌، كهير، بدن‌ خارش‌: Urticarial

نيش‌ زدن‌ (باخار)، سوزش‌ دادن‌: Urticate

ايجاد خارش‌ وسوزش‌ (دراثرگزنه‌ و غيره‌): Urtication

مارا، بما، خودمان‌، نسبت‌ بما: Us

قابليت استفاده: usability

سهولت يا سختي اجراي راه‌حل براي كاربران.

قابليت‌ استفاده‌، بكارخوري‌: Usability

قابليت استفاده: Usability

سهولت يا سختي اجراي راه‌حل براي كاربران.

(elbaesu) قابل‌ استفاده‌، مصرف‌ كردني‌، بكار بردني‌: Usable

مصرف: usage

تعداد واحد‌هاي كالا كه بر اساس مقدار يا دلار مصرف شده طي دوره زماني خاص بيان مي‌شود.

عادت‌، رسم‌، معمول‌، عرف‌، استعمال‌، كاربرد: Usage

استفاده‌، كاربرد: Usage

استفاده‌، كاربرد: Usage

مصرف: Usage

تعداد واحد‌هاي كالا كه بر اساس مقدار يا دلار مصرف شده طي دوره زماني خاص بيان مي‌شود.

مغايرت مصرف: usage variance (UV)

تفاوت بين مقادير بودجه شده مواد و مقادير واقعي مورد استفاده.

مغايرت مصرف: Usage Variance (UV)

تفاوت بين مقادير بودجه شده مواد و مقادير واقعي مورد استفاده.

مهلت - پرداخت مدت دار: Usance

مهلت‌، مدت‌، سررسيد، عرف‌، ربح‌ پول‌، سود سرمايه‌: Usance

رمز اسكي‌ امريكايي‌: Usascii Code

رمز اسكي‌ امريكايي‌: Usascii Code

استفاده: Use

استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌: Use

(.iv &.tv)استعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، مصرف‌ كردن بكارانداختن‌ (.n)كاربرد، استعمال‌، مصرف‌، فايده سودمندي‌، استفاده‌، تمرين‌، تكرار، ممارست‌: Use

استفاده‌، كاربرد، استفاده‌ كردن‌، بكار بردن‌: Use

استفاده‌ بانام‌: Use By Name

استفاده‌ بانام‌: Use By Name

استفاده‌ با ارزش‌: Use By Value

استفاده‌ با ارزش‌: Use By Value

مصرف‌ كردن‌، تحليل‌ بردن‌، مورد استفاده‌ قرارگرفتن‌، از , نفس‌ افتادن‌: Use Up

قابل استفاده: Useable

قابل استفاده: useable

داراي قابليت يادگيري و به كارگيري آسان.

(elbasu) قابل‌ استفاده‌، مصرف‌ كردني‌، بكار بردني‌: Useable

قابل استفاده: Useable

داراي قابليت يادگيري و به كارگيري آسان.

سودمند، مفيد، بافايده‌: Useful

عمر مفيد: Useful Life

بي‌ فايده‌، عاري‌ از فايده‌، باط‌له‌، بلااستفاده‌: Useless

كاربر: User

كاربر: user

فرد يا سازماني كه از سامانه يا نتايج سامانه استفاده مي‌كند.

كاربر، استفاده‌ كننده‌: User

بكار برنده‌، استعمال‌ كننده‌، استفاده‌ كننده‌: User

كاربر، استفاده‌ كننده‌: User

كاربر: User

فرد يا سازماني كه از سامانه يا نتايج سامانه استفاده مي‌كند.

بازنگري پذيرش كاربر: User Acceptance Review

دروازه كنترلي براي تعيين اينكه كاربر از عملكرد سامانه راضي بوده و سامانه را براي استفاده روزمره پذيرفته است يا خير. اين اصطلاح «رويداد اصلي توانمندي عملياتي اوليه» نيز ناميده مي‌شود.

بازنگري پذيرش كاربر: User Acceptance Review

دروازه كنترلي براي تعيين اينكه كاربر از عملكرد سامانه راضي بوده و سامانه را براي استفاده روزمره پذيرفته است يا خير. اين اصطلاح «واقعه اصلي توانمندي عملياتي اوليه» نيز ناميده مي‌شود.

تست كردن پذيرش كاربر: User Acceptance Testing

آزمون پذیرش کاربر : User Acceptance Testing (VAT)

اين آزمون به‌منظور تضمين قابليت استفادهي يک سيستم يا فرايند طراحي ميشود. به‌عنوان مثال، آزمون آلفا به مرحلهي اول آزمون ارجاع دارد و معمولاً توسط تيمِ توسعه هدايت ميشود. آزمون بتا به مرحلهي دوم آزمون ارجاع دارد و معمولاً به‌وسيلهي صاحب‌نظران موضوع هدايت ميشود

مفهوم عمليات كاربر: user concept of operations

استفاده برنامه‌ريزي‌شده كاربر از هريك از راه‌حل‌هاي محيط عملياتي كه ممكن است شامل محيط فيزيكي، محيط عملياتي، سناريوهاي عملياتي، الزامات تداركات و تعيين شرايط نگهداري باشد. اين سند بايد در اوايل چرخه پروژه و طي مرحله تعريف الزامات كاربر ايجاد شود. همچنين سن

مفهوم عمليات كاربر: User Concept Of Operations

استفاده برنامه‌ريزي‌شده كاربر از هريك از راه‌حل‌هاي محيط عملياتي كه ممكن است شامل محيط فيزيكي، محيط عملياتي، سناريوهاي عملياتي، الزامات تداركات و تعيين شرايط نگهداري باشد. اين سند بايد در اوايل چرخه پروژه و طي مرحله تعريف الزامات كاربر ايجاد شود. همچنين سند مفهوم عملياتي نيز ناميده مي‌شود.

تعريف‌ شده‌ توسط‌ كاربر: User Defined

تعريف‌ شده‌ توسط‌ كاربر: User Defined

پذيرش محصول كاربر: user product acceptance

اعلام رسمي كاربر به منظور تأييد اينكه پروژه تمام نيازهاي او را برطرف كرده است يا خير. اگر كاربر نهايي، كاربر سامانه باشد، پذيرش كاربر با پذيرش عملياتي معادل است.

پذيرش محصول كاربر: User Product Acceptance

اعلام رسمي كاربر به منظور تأييد اينكه پروژه تمام نيازهاي او را برطرف كرده است يا خير. اگر كاربر نهايي، كاربر سامانه باشد، پذيرش كاربر با پذيرش عملياتي معادل است.

برنامه‌ كاربر: User Program

برنامه‌ كاربر: User Program

بازنگري آمادگي كاربر: User Readiness Review

دروازه كنترلي به منظور تأييد آمادگي براي اعتباربخشي به سامانه به‌طور رسمي.

بازنگري آمادگي كاربر: User Readiness Review

دروازه كنترلي به منظور تأييد آمادگي براي اعتباربخشي به سامانه به‌طور رسمي.

الزامات كاربر: user requirements

انتظارات كاربر كه معمولاً توسط خود او بيان شده است. الزامات كاربر معمولاً آميزه‌ا‌ي سازمان‌دهي نشده از بايدها، خواسته‌ها، انتظارات و راه‌حل‌هاست.

الزامات كاربر: User Requirements

انتظارات كاربر كه معمولاً توسط خود او بيان شده است. الزامات كاربر معمولاً آميزه‌ا‌ي سازمان‌دهي نشده از بايدها، خواسته‌ها، انتظارات و راه‌حل‌هاست.

مرحله تعريف الزامات كاربر: User Requirements Definition Phase

اولين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله، تصويب آغاز پروژه در پاسخ به نياز مشخص كاربر و آغاز فرآيند تأمين مالي است. اين مرحله با اولين تشخيص نياز آغاز مي‌شود و با بازنگري الزامات سامانه و تامين بودجه پايان مي

مرحله تعريف الزامات كاربر: User Requirements Definition Phase

اولين مرحله از مراحل ده‌گانه چرخه مرجع پروژه و اولين مرحله از دوره مطالعه. هدف اين مرحله، تصويب آغاز پروژه در پاسخ به نياز مشخص كاربر و آغاز فرآيند تأمين مالي است. اين مرحله با اولين تشخيص نياز آغاز مي‌شود و با بازنگري الزامات سامانه و تامين بودجه پايان مي‌يابد. بيانيه الزامات كاربر، پيش‌نويس برنامه كسب سامانه، پيشنهاديه پروژه، برنامه طرح حامي، سند الزامات سامانه، سند مفهوم عمليات كاربر و معيارهاي انتخاب مفهوم در اين مرحله آماده مي‌شوند.

بيانيه الزامات كاربر: user requirements statement

سندي كه كاربر آن را با مشورت سازمان تداركاتي تهيه مي‌كند. اين سند نيازها و انتظارات كاربر و الزاماتي كه بايد از سوي سامانه برآورده شوند را تعريف مي‌كند. اين بيانيه معمولاً در توسط كاربر و از ديد او نوشته مي‌شود.

بيانيه الزامات كاربر: User Requirements Statement

سندي كه كاربر آن را با مشورت سازمان تداركاتي تهيه مي‌كند. اين سند نيازها و انتظارات كاربر و الزاماتي كه بايد از سوي سامانه برآورده شوند را تعريف مي‌كند. اين بيانيه معمولاً در توسط كاربر و از ديد او نوشته مي‌شود.

تامين‌ شده‌ توسط‌ كاربر: User Supplied

تامين‌ شده‌ توسط‌ كاربر: User Supplied

پايانه‌ كاربر: User Terminal

پايانه‌ كاربر: User Terminal

برنامه اعتبارسنجي كاربر: user validation plan

رويكرد و روش‌هايي كه براي اثبات رضايت كاربر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برنامه اعتبارسنجي كاربر: User Validation Plan

رويكرد و روش‌هايي كه براي اثبات رضايت كاربر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

راهنماي كاربر: user(s) manual

دستورالعمل چگونگي راه اندازي، تأمين، نگهداري و تعمير يك سامانه يا نهاده.

راهنماي كاربر: User(S) Manual

دستورالعمل چگونگي راه اندازي، تأمين، نگهداري و تعمير يك سامانه يا نهاده.

کاربرپسند : User-friendly

   اين اصطلاح معمولاً به آن دسته از نرم‌افزارهاي کاربردي ارجاع دارد که داراي خصوصيات زير باشند: ‌استفاده از آن‌ها راحت باشد؛ به‌لحاظ بصري جذاب باشند؛ انتظارات کاربرِ نهايي را برآورده سازند؛ فرايند پردازش در آن‌ها سريع باشد؛ خروجي در يک قالبِ قابل قبول ارائه شود؛ داده‌ها در آن به‌صورت دقيق ذخيره شده و بازيابي آن‌ها راحت باشد. کاربر ميتواند ويژگيهاي چنين نرم‌افزارهايي را براي خود اختصاصي کند و آن نرم‌افزار را با محيط کار خود تطبيق دهد.

راهنما، راهنمايا كنترل‌ سينما و غيره‌، راهنمايي‌ , كردن‌، يساولي‌ كردن‌، ط‌ليعه‌ چيزي‌ بودن‌: Usher

هميشگي‌، معمول‌، عادي‌، مرسوم‌، متداول‌: Usual

معمولا: Usually

(حق. - روم‌ و مدني‌) حق‌ استفاده‌ از عين‌ و نمائات‌، حق‌ , حق‌ عمري‌ و رقبي‌ داشتن‌ عمري‌ و رقبي‌، از عين‌ و نمائات‌ مالي‌ استفاده‌ كردن: Usufruct

ربا خوار، سود خوار - تنزيل‌ خوار، صراف‌: Usurer

ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌: Usurious

غصب‌ كردن‌، بزور گرفتن‌، ربودن‌: Usurp

غصب‌: Usurpation

غاصب‌: Usurper

رباخواري‌، تنزيل‌ خواري‌، حرام‌ خواري‌: Usury

لوازم‌ اشپزخانه‌، وسايل‌، اسباب‌، ظ‌روف‌: Utensil

رحمي‌، زهداني‌، بط‌ني‌، شكمي‌: Uterine

(تش‌.) زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌: Uterus

سودمند گرايي‌، سودمندگرا مط‌لوبيت‌ چيزي‌ بخاط‌رسودمندي‌ ان‌، معتقد باصل‌ اخلاقي‌ ,: Utilitarian

بدي‌ هر چيزي‌ بسته‌بدرجه‌سودمندي‌ ان‌ براي‌ عامه‌ مردم‌ است‌, سودمند گرايي‌، كاربرد گرايي‌، اعتقاد باينكه‌ نيكي: Utilitarianism

تاسيسات / خدمات جانبي: Utility

مطلوبیت : Utility

مفيد بودن داده‌ها و اطلاعات براي کاربران مورد نظر.

منفعت - سود: Utility

سودمندي‌: Utility

برق‌ و تلفن‌)، ، كاربردپذيري‌ سودمندي‌، مفيديت‌، سود، فايده‌، صنايع‌ همگاني‌ (مثل‌ ,: Utility

سودمندي‌: Utility

شركت ارايه خدمات آب ، برق ، گاز و : Utility Company

برنامه‌ سودمند: Utility Program

برنامه‌ سودمند: Utility Program

روال‌ سودمند: Utility Routine

روال‌ سودمند: Utility Routine

Mill finish coiled or flat sheet of unspecified composition and properties produced in specific standard sizes and suitable for general building trade usage.: UTILITY SHEET ALUMINUM

قابل‌ مصرف‌، قابل‌ استفاده‌، مصرف‌، بكاربري‌: Utilizable

به‌کارگیری: Utilization

     ميزان يا درجه‌اي که بنا بر آن يک قلم ميتواند مصرف شده يا مورد استفاده قرار گيرد.

سودمندي‌، استفاده‌، مصرف‌، بكاربري‌: Utilization

بكارگيري‌، بهره‌ برداري‌، بكارگرفتگي‌: Utilization

بكارگيري‌، بهره‌ برداري‌، بكارگرفتگي‌: Utilization

بكار گرفتن‌، بهره‌برداري‌ كردن‌: Utilize

بكار گرفتن‌، بهره‌برداري‌ كردن‌: Utilize

استفاده‌ كردن‌ از، مورد استفاده‌ قرار دادن‌، بمصرف‌ , رساندن‌، بكار زدن‌: Utilize

استفاده‌ كننده‌، بكار برنده‌: Utilizer

بيشترين‌، منتهاي‌ كوشش‌، حداكثر، دورترين‌: Utmost

دولت‌ يا كشور كامل‌ و ايده‌ الي‌، مدينه‌ فاضله‌: Utopia

(msipotu) خيالبافي‌، تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌ , اصلاحات‌: Utopianism

(msinaipotu) خيالبافي‌، تهيه‌ ط‌رح‌ هاي‌ غير عملي‌ براي‌ , اصلاحات‌: Utopism

(تش‌.) زهدانچه‌: Utriculus

غير عادي‌، اداكردن‌، گفتن‌، فاش‌ كردن‌، بزبان‌ اوردن‌ مط‌لق‌، بحداكثر، باعلي‌ درجه‌، كاملا، جمعا، حداعلي: Utter

اداء، اظ‌هار، سخن‌، نط‌ق‌، گفتن‌: Utterance

اظ‌هار كننده‌، ادا كننده‌: Utterer

مط‌لقا، كاملا، بكلي‌: Utterly

حداعلي‌، حداكثر، بيشترين‌: Uttermost

(تش‌.) زبان‌ كوچك‌، لهات‌، ملازه‌: Uvula

وابسته‌ بزبان‌ كوچك‌، ملازي‌، لهاتي‌: Uvular

زوجه‌اي‌، عيالي‌، وابسته‌ به‌ عيال‌: Uxorial

عيال‌ كشي‌، قتل‌ عيال‌: Uxoricide

زن‌پرست‌، عيال‌ پرست‌، بنده‌ و مط‌يع‌ عيال‌ خود: Uxorious

(gebzu، kebzu=) از بك‌، ازبكي‌: Uzbak

(kabzu، kebzu=)از بك‌، ازبكي‌: Uzbeg

(gebzu، kabzu=)از بك‌، ازبكي‌: Uzbek