لغتنامه

بيستمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌، هر چيزي‌ شبيه‌ حرف‌ T: T

گوشت‌ و استخوان‌ گاو بشكل‌ حرف‌ T: T Bone

الاكلنگي‌ 'تي‌': T Flip Flop

زيرپيراهني‌ مردانه‌، پيراهن‌ بي‌يقه‌: T Shirt

خط‌كش‌ چليپايي‌، خط‌كش‌ مخصوص‌ ترسيم‌ خط‌وط‌ موازي‌: T Square

ديگري‌، دومي‌، دوم‌، بعدي‌، ديگر، نفر بعدي‌: T' Other

(انگليسي‌ - در اصط‌لاح‌ كودكان‌) متشكرم‌ (sknaht): Ta

جدول‌ بندي‌، زائده‌، صورت‌ حساب‌: Tab

دادن‌ به‌، نوار زدن‌ به‌، نشاندار كردن‌، گلچين‌ كردن‌ صورتحساب‌، هزينه‌، برگ‌، باريكه‌، حساب‌، شمارش‌، باريكه‌ ,: Tab

(ج‌.ش‌.) خرمگس‌، مگس‌ سگ‌: Tabanid

شنل‌ روي‌ زره‌ سلحشوران‌: Tabard

سوس‌ فلفل‌ دار: Tabasco

حرير موجدار، اعتابي‌، گربه‌ ماده‌، زن‌ نمام‌: Tabby

خيمه‌، پرستشگاه‌ موقت‌، مرقد، جايگزين‌ شدن‌: Tabernacle

تصور، تجسم‌ بصورت‌ وضوح‌، مقط‌ع‌، تصوير، نقاشي‌ نوعي‌ علائم‌ موسيقي‌، شرح‌ روشن‌ و نمودار، تصوير خيالي: Tablature

جدول‌، ميز، مط‌رح‌ كردن‌: Table

گذاشتن‌، در فهرست‌ نوشتن‌، كوهميز مجلس‌) از دستور خارج‌ كردن‌، معوق‌ گذاردن‌، روي‌ ميز , ميز، سفره‌، خوان‌، لوح‌، جدول‌، ليست‌، فهرست‌، (در ,: Table

مقايسه‌ كننده‌ نوارها: Table Comparator

خوراك‌ رسمي‌ و روزانه‌ مهمانخانه‌: Table D'hote

دستمال‌ سفره‌، روميزي‌: Table Linen

مراجعه‌ به‌ جدول‌: Table Look Up

صحبتهاي‌ خصوصي‌ و غير رسمي‌ در سر ميز غذا، مفاوضه‌: Table Talk

بازي‌ پينگ‌ پنگ‌، تنيس‌ روي‌ ميز: Table Tennis

پرده‌ نقاشي‌، تابلو، دور نماي‌ نقاشي‌، جدول‌: Tableau

سفره‌، روميزي‌: Tablecloth

فلات‌، زمين‌ هموار و مسط‌ح‌: Tableland

نمك‌ ط‌عام‌: Tablesalt

قاشق‌ سوپخوري‌: Tablespoon

بقدر يك‌ قاشق‌ سوپ‌ خوري‌: Tablespoonful

لوح‌، لوحه‌، صفحه‌، تخته‌، ورقه‌، قرص‌، بر لوح‌ نوشتن‌: Tablet

لوازم‌ ميز يا سفره‌، ظ‌روف‌ سفره‌، كارد و چنگال‌: Tableware

خلاصه‌ شده‌، تلخيص‌ شده‌، چكيده‌، روزنامه‌ نيم‌ قط‌ع‌ و مصور,: Tabloid

(ubat) تابو، حرام‌، منع‌ يا نهي‌ مذهبي‌، حرام‌ شمرده‌: Taboo

دمبك‌، تبيره‌، تنبور، ط‌بل‌، تنبور زدن‌، تبيره‌ زدن‌: Tabor

(nirobat)(teruobat)(terobat)(reruobat) تبيره‌زن‌: Taborer

(nirobat)(reruobat)(rerobat) (teruobat) تبيره‌زن‌: Taboret

(reruobat)(teruobat)(rerobat) (terobat) تبيره‌زن‌: Taborin

(nirobat)(teruobat)(terobat) (rerobat) تبيره‌زن‌: Tabourer

(nirobat)(reruobat)(rerobat) (terobat) تبيره‌زن‌: Tabouret

(مو.) ط‌بل‌ كوچك‌، تبيره‌: Tabret

(oobat) تابو، حرام‌، منع‌ يا نهي‌ مذهبي‌، حرام‌ شمرده‌: Tabu

مرحله‌ فرضي‌ فكري‌ خالي‌ از افكاروتخيلات‌، فكر ساده‌ , وبدون‌ تصور اط‌فال‌، سپيد لوح‌: Tabula Rasa

جدولي‌: Tabular

جدولي‌، فهرستي‌، تخته‌اي‌، لوحي‌، كوهميزي‌: Tabular

تخت‌ ومسط‌ح‌، هموار جدول‌ بندي‌ كردن‌، فهرست‌ كردن‌، مسط‌ح‌ كردن‌، تخت‌ كردن: Tabulate

جدول‌ بندي‌ كردن‌: Tabulate

جدول‌ بند، جدول‌ بندي‌: Tabulating

جدول‌ بندي‌: Tabulation

جدول‌ بندي‌، تنظ‌يم‌ بصورت‌ جدول‌، تسط‌يح‌: Tabulation

(درمورد ماشين‌ تحرير) جدول‌ بند: Tabulator

جدول‌ بند، جدول‌ نويس‌: Tabulator

(acahamacat) (گ‌.ش‌.) صمغ‌، بلسان‌ مخصوص‌ بخور معط‌ر: Tacamahac

(cahamacat) (گ‌.ش‌.) صمغ‌، بلسان‌ مخصوص‌ بخور معط‌ر: Tacamahaca

(essat) (درجمع‌) صفحات‌ فلزي‌ زره‌ زيركمر: Tace

(tecat) (صورت‌ امر فعل‌ erecat) ساكت‌ باش‌، ساكت‌: Tace

(ecat) (صورت‌ امر فعل‌ erecat) ساكت‌ باش‌، ساكت‌: Tacet

(ehcat) گيره‌، قلاب‌، سگك‌، چنگك‌، نوار اتصال‌، گيره‌ يا , قلاب‌ زدن‌ به‌: Tach

(hcat) گيره‌، قلاب‌، سگك‌، چنگك‌، نوار اتصال‌، گيره‌ يا , قلاب‌ زدن‌ به‌: Tache

(روانشناسي‌) دستگاه‌ تصوير افكني‌ سريع‌ براي‌ سنجش‌ , حافظ‌ه‌ وتوجه‌: Tachistoscope

اندازه‌ گير سرعت‌ چرخش‌: Tachometer

سرعت‌ سنج‌، سرعت‌ نما: Tachometer

تند دلي‌: Tachycardia

وابسته‌ به‌تند نويسي‌: Tachygraphic

تند نويسي‌، تند نگاري‌: Tachygraphy

دوربين‌ مسافت‌ ياب‌، دوربين‌ پيمايش‌ بلندي‌ يا فاصله‌: Tachymeter

ضمني‌، ضمنا، مفهوم‌، مقدر، خاموش‌، بارامي‌ وسكوت‌: Tacit

توافق ضمني براي بالا بردن قيمت: Tacit Agreement

كم‌ حرف‌، كم‌ گفتار، كم‌ سخن‌، خاموش‌، ارام‌: Taciturn

كم‌ حرفي‌، خاموشي‌، سكوت‌، ارامش‌: Taciturnity

پونز زدن‌، ضميمه‌كردن‌ ميخ‌ سرپهن‌ كوچك‌، پونز، رويه‌، مشي‌، خوراك‌، ميخ‌ زدن: Tack

ميخ‌ زننده‌، كوك‌ زننده‌، جوش‌ دهنده‌: Tacker

اسباب‌، لوازم‌ كار، ط‌ناب‌ وقرقره‌، گلاويز شدن‌ با، نگاه‌ , بعهده‌ گرفتن‌، افسار كردن‌ داشتن‌، از عهده‌ برامدن‌، داراي‌ اسباب‌ و لوازم‌ كردن: Tackle

چسبناك‌، رنگ‌ ورو رفته‌، نخ‌ نما، كهنه‌: Tacky

ساندويچ‌، نان‌ ساجي‌: Taco

سنگ‌ چخماق‌ داراي‌ اهن‌ كم‌: Taconite

عقل‌، ملاحظ‌ه‌، نزاكت‌، كارداني‌، مهارت‌، سليقه‌، درايت‌: Tact

مبادي‌ اداب‌، بانزاكت‌، موقع‌ شناس‌، دنيا دار: Tactful

جنگ‌ فن‌، رزم‌ شيوه‌، جنگ‌ فني‌، وابسته‌ به‌ رزم‌ شيوه رزم‌ ارا، ماهردرفنون‌ جنگي‌، تاكتيك‌ يا رزم‌ ارايي‌: Tactic

جنگفن‌ گر، رزم‌ ارا، با تدبير، متخصص‌ فنون‌ جنگي‌: Tactician

جنگ‌ فن‌، تدابير جنگي‌، جنگ‌ داني‌، رزم‌ ارايي‌، فنون‌: Tactics

لمس‌ كردني‌، وابسته‌ بحس‌ بساوايي‌، لامسه‌اي‌: Tactile

قابليت‌ لمس‌، محسوسيت‌، لمس‌، بساوايي‌: Tactility

لمس‌، تماس‌، دست‌ مالي‌: Taction

بدون‌ مبادي‌ اداب‌، بي‌ مهارت‌، بي‌ سليقه‌، بي‌ نزاكت موقع‌ نشناس‌: Tactless

وابسته‌ به‌ حس‌ بساوايي‌، لامسه‌اي‌: Tactual

(ز.ع‌.- امر.) بچه‌ كوچك‌، ني‌ ني‌: Tad

(kihzdat، kijat) تاجيك‌: Tadjik

بچه‌ وزغ‌، بچه‌ قورباغه‌: Tadpole

(kijdat، kijat) تاجيك‌: Tadzhik

بيزاري‌ از زندگي‌، خستگي‌ از زندگي‌: Taedium Vitae

(فارسي‌ است‌) پارچه‌ تافته‌، خوش‌ مزه‌، مجلل‌: Taffeta

داراي‌ بافت‌ تافته‌، ساده‌: Taffetized

(aifat) مشروبي‌ شبيه‌ رم‌: Taffia

(د.ن‌.) قسمت‌ فوقاني‌ ومسط‌ح‌ عقب‌ كشتي‌، نرده‌ قسمت‌ عقب‌ , كشتي‌: Taffrail

تافي‌، نوعي‌ اب‌ نبات‌: Taffy

(aiffat) مشروبي‌ شبيه‌ رم‌: Tafia

اتيكت‌ چسباندن‌ به‌، برچسب‌ زدن‌، بدنبال‌ اوردن‌، گرگم‌ , برچسب‌، منگوله‌ يا نوار، بند گردان‌ سرود، تهليل بهوابازي‌ كردن‌ مثال‌ يا گفته‌ مبتذل‌، ضميمه‌ كردن‌، ضميمه‌ شدن‌ به: Tag

برچسب‌، برچسب‌ زدن‌، علامت‌ زدن‌: Tag

اخرين‌ قسمت‌، انتها: Tag End

جمله‌ نهايي‌ نمايش‌ وغيره‌، نقط‌ه‌ حساس‌: Tag Line

ط‌فيلي‌، انگل‌، موي‌ دماغ‌: Tagalong

مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌: Tagboard

(elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌، اراذل‌ واوباش‌: Tagrag And Bobtail

روش تاگوچي: Taguchi Method

روش طرح كه دكتر گنيچي تاگوچي براي اولين بار از آن استفاده كرد تا طرحي ايجاد كند كه حساسيت نسبت به متغيرهاي توليد را برطرف كند و از اين طريق معايب را كاهش و كيفيت را افزايش دهد. اين كار كليد رسيدن به شش سيگما است.

روش تاگوچي: Taguchi Method

روش طرح كه دكتر گنيچي تاگوچي براي اولين بار از آن استفاده كرد تا طرحي ايجاد كند كه حساسيت نسبت به متغيرهاي توليد را برطرف كند و از اين طريق معايب را كاهش و كيفيت را افزايش دهد. اين كار كليد رسيدن به شش سيگما است.

اهل‌ جزيره‌ تاهيتي‌ در جزاير پلينزي‌: Tahitian

دم‌، دنباله‌، عقب‌: Tail

دم‌، دنباله‌، عقب‌، تعقيب‌ كردن‌: Tail

قسمت‌ انتهايي‌، قسمت‌ نهايي‌، انتها، دنباله‌: Tail End

باله‌ دم‌ ماهي‌: Tail Fin

چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌: Tail Lamp

(در هوا نوردي‌) بادوزان‌ در عقب‌ هواپيما: Tail Wind

تخته‌ عقب‌ گاري‌ وكاميون‌ براي‌ تخليه‌ بار: Tailboard

كت‌ دامن‌ گرد مخصوص‌ مواقع‌ رسمي‌: Tailcoat

ط‌فيلي‌، جاسوس‌، تعاقب‌ كننده‌: Tailer

درب‌ عقب‌ اتومبيل‌، دمراني‌ كردن‌ (يعني‌ با فاصله‌ كم‌ , وخط‌رناك‌ دنبال‌ ماشين‌ ديگر حركت‌كردن‌): Tailgate

پس‌ مانده‌، تكه‌، انتها، دنباله‌، تعقيب‌: Tailing

فرم‌، شكل‌، شكل‌ وساخت‌ مجسمه‌(خياط‌ي‌)، كمر، شكل‌ ودوخت‌ , كمر: Taille

بي‌ دم‌: Tailless

چراغ‌ عقب‌ اتومبيل‌: Taillight

خياط‌، دوزندگي‌ كردن‌: Tailor

درخور كردن‌، مناسب‌ كردن‌: Tailor

گچ‌ يا صابون‌ خياط‌ي‌ مخصوص‌ علامت‌ گذاري‌ روي‌ پارچه‌: Tailor's Chalk

در خور، مناسب‌: Tailored

سفارشي‌سازي، اصلاح: tailoring

سفارشي‌سازي، اصلاح: Tailoring

تعديل رويكرد يا فرآيند تجربه شده به طوري‌كه پاسخگوي ماهيت، چالش‌ها و ريسك‌هاي پروژه باشد.

بخش‌ اخر هر چيز، سيم‌ گير، زه‌ گير، ارايش‌ ته‌ فصل‌ , كتاب‌ وغيره‌: Tailpiece

سقوط‌، زوال‌، اضمحلال‌، گيجي‌ وبيهوشي‌، سقوط‌ كردن‌: Tailspin

فاسد كردن‌، عيب‌ لكه‌ دار كردن‌، رنگ‌ كردن‌، الوده‌ شدن‌، لكه‌، ملوث‌ كردن: Taint

(kihzdat، kijdat) تاجيك‌: Tajik

پنداشتن‌ گرفتن‌، ستاندن‌، لمس‌ كردن‌، بردن‌، برداشتن‌، خوردن: Take

پياده‌ كردن‌، خراب‌ كردن‌: Take Down

برآورد [مواد و مصالح مصرفي]: Take-off

مواد / مصالح مصرفي: Takeoffs [Materials]

(ج‌.ش‌.) بزكوهي‌ بزرگ‌ تبت‌: Takin

ط‌لق‌، ط‌لق‌ زدن‌ به‌، باط‌لق‌ ساختن‌: Talc

(suoclat، esoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌: Talcky

(ykclat، suoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌: Talcose

(ykclat، esoclat) ط‌لق‌ مانند، ط‌لقي‌: Talcous

پودر تالك‌، پودر ط‌لق‌: Talcum Powder

افسانه‌، داستان‌، قصه‌، حكايت‌، شرح‌، چغلي‌، خبركشي جمع‌، حساب‌: Tale

(detnelat) استعداد، نعمت‌ خدا داده‌، درون‌ داشت‌: Talent

كسيكه‌ اشخاص‌ لايق‌ وذيفن‌ را براي‌ كار مخصوصي‌ كشف‌ , واستخدام‌ كند: Talent Scout

(tnelat) استعداد، نعمت‌ خدا داده‌، درون‌ داشت‌: Talented

(در ط‌ب‌) كجي‌ پا، ادم‌ پا چنبري‌: Talipes

ط‌لسم‌، تعويذ، جادو، جادوگرانه‌: Talisman

گفتگو، صحبت‌، حرف‌، مذاكره‌، حرف‌ زدن‌: Talk

ساكت‌ كردن‌، از روبردن‌: Talk Down

بوسيله‌ بحث‌ شفاهي‌ موضوعي‌ را روشن‌ كردن‌، مط‌رح‌ مذاكره‌ , قرار دادن‌: Talk Out

مورد بحث‌ ومذاكره‌ مجدد قرار دادن‌: Talk Over

بانظ‌ر مساعد مورد بحث‌ قرار دادن‌، با صداي‌ بلند حرف‌ , زدن‌، گستاخي‌ كردن‌: Talk Up

بسگوي‌، پرگو، پرحرف‌، وراج‌، پرچانه‌: Talkative

ادم‌ ناط‌ق‌، ناط‌ق‌، سخنگو: Talker

فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌: Talkie

صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌: Talking Book

گرامافون‌، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌: Talking Machine

نكته‌ يا دليل‌ مهم‌ بحث‌ وگفتگو: Talking Point

سرزنش‌ رسمي‌، نصيحت‌، توبيخ‌، اخط‌ار، تنبيه‌: Talking To

پرحرف‌، حراف‌: Talky

قفسه‌ پايه‌دار، كلاهك‌ دودكش‌: Tallboy

نسبتا بلند: Tallish

بلند، قد بلند، بلند بالا، بلند قد، اغراق‌ اميز گزاف‌، شاق‌، ادم‌ يا چيزبلندقد: Talll

پيه‌ اب‌ كردن‌، پيه‌ نهنگ‌ وغيره‌ كه‌ براي‌ شمع‌ سازي‌ بكار , ميرود، پيه‌ مالي‌ كردن‌: Tallow

پيه‌ مانند، چرب‌، پيه‌ اندود: Tallowy

چوبخط‌، حساب‌، جاي‌ چوبخط‌، برچسب‌، اتيكت‌، نظ‌ير، قرين علامت‌، نشان‌، تط‌بيق‌كردن‌، مط‌ابق‌ بودن‌، باچوبخط‌ حساب‌ , كردن‌: Tally

شمردن‌، تط‌بيق‌ كردن‌، شمارش‌، شمارشگر: Tally

السير مسافري‌، اهاي‌ گفتن‌ صداي‌ شكارچي‌ در موقع‌ ديدن‌ روباه‌، اهاي‌، كالسكه‌ سريع‌ ,: Tallyho

حسابدار، فروشنده‌ اقساط‌ي‌: Tallyman

تلمود، مجموعه‌ قوانين‌ شرعي‌ وعرفي‌ يهود: Talmud

چنگال‌، ناخن‌، پنجه‌، پاشنه‌ پا، پاشنه‌: Talon

(تش‌.) استخوان‌ قاپ‌، مچ‌ پا (ز.ش‌.) توده‌ سنگريزه‌ در پاي‌ صخره‌، شيب‌، رام‌ شدني: Talus

كلاه‌ منگوله‌ دار يا دكمه‌ دار: Tam O' Shanter

ط‌بل‌ هندي‌: Tam Tam

(elbaemat) رام‌ شدني‌، رام‌ كردني‌: Tamable

(گ‌.ش‌.) سياه‌ كاج‌: Tamarack

(گ‌.ش‌.) تمبر هندي‌: Tamarind

(گ‌.ش‌.) گز، درخت‌ گز: Tamarisk

تنبور، دهل‌، تنفس‌ نگار، بنض‌ نگار، (مبل‌ سازي‌) رويه‌ , يا ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌، ديواره‌ متحرك‌ چوبي‌ ساختن‌: Tambour

دايره‌ زنگي‌، دايره‌، دايره‌ زنگي‌ زدن‌: Tambourine

رام‌، اهلي‌، بيروح‌، بيمزه‌، خودماني‌، راه‌ كردن‌: Tame

(elbamat) رام‌ شدني‌، رام‌ كردني‌: Tameable

رام‌ نشدني‌: Tameless

زبان‌ تميل‌: Tamil

انجمن‌ تاماني‌ نيويورك‌، وابسته‌ بانجمن‌ ط‌رفدار كسب‌ , نفوذ سياسي‌ وبلدي‌ بوسيله‌ رشاء: Tammany

سوراخي‌ را با شن‌ وغيره‌ پر كردن‌، بوسيله‌ ضربات‌ , متوالي‌ بالا يا پايين‌ راندن‌: Tamp

مذاكرات‌ پنهاني‌ وزير جلي‌ داشتن‌، رشوه‌ دادن‌، مداخله‌ , وفضولي‌ كردن‌، ناخنك‌ مردن‌: Tamper

فضول‌، مداخله‌ كننده‌: Tamperer

(سوراخ‌)، پنبه‌ يا كهنه‌ قاعدگي‌ توپي‌ يا كهنه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ سوراخي‌، باكهنه‌ گرفتن‌ ,: Tampon

افتاب‌ پوست‌ بدن‌ راقهوه‌اي‌ كردن‌، برنزه‌، مازوي‌ دباغي پوست‌ مازو، مازويي‌، قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌زرد دباغي‌ كردن‌، برنگ‌ قهوه‌اي‌ وسبزه‌ دراوردن‌، باحمام‌ ,: Tan

مازوي‌ دباغي‌، پوست‌ مازو، مازويي‌: Tanbark

درشكه‌ يادوچرخه‌ دو نفري‌، جفت‌، قط‌ار، دو اسبه‌: Tandem

دوپشته‌، پشت‌ سر هم‌: Tandem

Arrangement of rolling mills, in direct line, allowing the metal to pass from one set of rolls into the next: TANDEM MILL

سيستم‌ دو پشته‌: Tandem System

(در چاقو وچفت‌ ولولا وغيره‌) زبانه‌، زبانه‌ دار كردن بوي‌ تند، مزه‌ تند، رايحه‌تند، نيش‌: Tang

(eniregnat=) (گ‌.ش‌.) نارنگي‌: Tangelo

حالت‌ مماس‌، حالت‌ جيبي‌ (eebyaj): Tangency

مماس‌، تماس‌، خط‌ مماس‌، جيب‌: Tangent

مماس‌، تانژانت‌: Tangent

(گ‌.ش‌.) نارنگي‌: Tangerine

قابل‌ لمس‌، محسوس‌، پر ماس‌ پذير، لمس‌ كردني‌: Tangible

دارايي‌هاي ملموس - اموال عيني: Tangible Assets

افتادن‌، درهم‌ گير انداختن‌، گوريده‌ كردن‌ درهم‌ وبرهم‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن‌، گرفتار كردن‌، گير ,: Tangle

گرفتاري‌، اشفتگي‌، گره‌، گير، گوريدگي‌: Tanglement

گوريده‌، گيردار، پر گرفتاري‌، درهم‌ وبرهم‌، ژوليده‌: Tangly

رقص‌ تانگو، رقص‌ چهار ضربي‌ اسپانيولي‌، تانگو رقصيدن‌: Tango

معماي‌ چيني‌: Tangram

زبانه‌ دار، داراي‌ مزه‌ تند: Tangy

مخزن: Tank

مخزن‌، حوض‌: Tank

تانك‌، مخزن‌، درتانك‌ يامخزن‌ جاي‌ دادن‌: Tank

محوط‌ه‌مخازن‌ نفت‌ وغيره‌: Tank Farm

مخزن‌ سازي‌، گنجايش‌ تانك‌ يا مخزن‌، مواد زائد كشتارگاه‌,: Tankage

ابخوري‌ بزرگ‌، افتابه‌: Tankard

كشتي‌ نفت‌ كش‌، تانك‌، اتومبيل‌ نفش‌ كش‌: Tanker

اشعه‌ افتاب‌ چرم‌ دباغي‌ شده‌، دباغي‌، دباغ‌ خانه‌، قهوه‌اي‌ در اثر ,: Tannage

(ش‌.) نمك‌ ياملح‌ مازو: Tannate

دباغي شده: tanned

(ز.ع‌.) شش‌ پنس‌، دباغ‌، پوست‌ پيرا: Tanner

دباغي‌، دباغ‌ خانه‌: Tannery

(ش‌.) مازويي‌، مازودار، داراي‌ جوهر مازو: Tannic

(ش‌.) جوهر مازو، تانين‌: Tannin

دباغي: tanning

مازووار، سبزه‌ رو: Tannish

(ysnat) (گ‌ش‌.) كاسني‌ بري‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat): Tansey

(yesnat) (گ‌ش‌.) كاسني‌ بري‌ تلخ‌ مزه‌ (mutecanat): Tansy

(گ‌.ش‌) زلف‌ پير يعقوبي‌: Tansy Ragwort

(ش‌.) نمك‌ اسيد تانتاليك‌: Tantalate

اميدوار، وسپس‌ محروم‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن سردواندن‌، ازار دادن‌: Tantalize

(افسانه‌ يونان‌) تانتالوس‌ كه‌ مورد شكنجه‌ شديد زاوش‌ , قرار گرفت‌: Tantalus

برابر، معادل‌، هم‌ كف‌، همپايه‌، بمثابه‌: Tantamount

صداي‌ شيپور، شيپور زدن‌: Tantara

بتندي‌، زود، بزودي‌، تندبرو (به‌ اسب‌ گفته‌ مي‌ شود) جانم‌ باشي‌ بتاخت‌، برو، چهارنعل‌: Tantivy

كج‌ خلقي‌، اوقات‌ تلخي‌، خشم‌، غيظ‌، قهر: Tantrum

(در دباغخانه‌) محل‌ خمره‌ هاي‌ دباغي‌: Tanyard

(درچين‌) راه‌، ط‌ريق‌، (فلسفه‌ چين‌) مسير ط‌بيعت‌، حقيقت ط‌ريقت‌، روستايي‌، دهاتي‌: Tao

پيروي‌ از ط‌ريقت‌ چيني‌: Taoism

اب‌ زدن‌ به‌، از شير اب‌ جاري‌كردن‌، بهره‌ برداري‌ كردن‌ , از، سوراخ‌ چيزيرا بند اوردن‌ شير اب‌، ضربت‌ اهسته‌، ضربات‌ اهسته‌ وپيوسته‌ زدن‌، شير ,: Tap

(appat) پارچه‌ ساخته‌ شده‌ از پوست‌ درخت‌ توت‌ , (yrrebluM): Tapa

بانوار يا قيط‌ان‌ بستن‌، نوار، نوار ضبط‌ صوت‌، نوار , چسب‌، نوار زدن‌، ضبط‌ كردن‌: Tape

نوار، بانوار بستن‌: Tape

با تنگناي‌ نواري‌: Tape Bound

كابل‌ نواري‌: Tape Cable

(evird epat) نوار ران‌، نوار چرخان‌: Tape Deck

(kced epat) نوار ران‌، نوار چرخان‌: Tape Drive

پرونده‌ نواري‌: Tape File

گير كردن‌ نوار: Tape Jam

برچسب‌ نوار: Tape Label

كتابخانه‌ نوارها: Tape Library

(erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌، نوار متر: Tape Measure

نوار سوراخ‌ كن‌: Tape Perforator

نوار منگنه‌ كن‌: Tape Punch

نوار خوان‌: Tape Reader

روي‌ نوار ضبط‌ صوت‌ صدا را ضبط‌ كردن‌: Tape Record

نوار ضبط‌ كن‌، ضبط‌ صوت‌: Tape Recorder

دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌: Tape Recorder

قرقره‌ نوار: Tape Spool

انباره‌ نواري‌: Tape Storage

همگام‌ كننده‌ نوار: Tape Synchronizer

از نوار به‌ كارت‌: Tape To Card

حامل‌ نوار: Tape Transport

واحد نوار: Tape Unit

باز بين‌ نوار: Tape Verifier

(erusaem epat) متر مخصوص‌ اندازه‌گيري‌، نوار متر: Tapeline

شدن‌ شمع‌ مومي‌، باريك‌ شونده‌، نوك‌ تيز، باريك‌ شدن‌، مخروط‌ي‌ ,: Taper

كم‌ كم‌ باريك‌ شدن‌، مخروط‌ي‌ شدن‌، تدريجا متوقف‌ شدن‌: Taper Off

حامل‌ شمع‌ در مراسم‌ مذهبي‌، باريك‌ كننده‌: Taperer

داراي‌ پرده‌ منقوش‌، مزين‌ به‌ پارچه‌ مبلي‌: Tapestried

پرده‌ قاليچه‌ نما، پرده‌ نقش‌ دار، مليله‌ دوزي‌: Tapestry

(ج‌.ش‌.) كرم‌ كدو، كرم‌ يكتا، حب‌ القرع‌: Tapeworn

سوراخ‌ جاي‌ شير اب‌، سوراخ‌ بشكه‌، سوراخ‌: Taphole

نشاسته‌ كاساو يا مانيوك‌: Tapioca

(ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا: Tapir

فرش‌، پارچه‌ منقوش‌ پرده‌اي‌ يا روميزي‌ يا فرش‌: Tapis

(apat) پارچه‌ ساخته‌ شده‌ از پوست‌ درخت‌ توت‌ (yrrebluM),: Tappa

دق‌ الباب‌ كننده‌، توپي‌ گذار: Tapper

جلو امدگي‌ يا اهرمي‌ كه‌ بوسيله‌ چيز ديگري‌ بحركت‌ ايد: Tappet

Transferring molten metal from melting furnace to ladle: TAPPING

محل‌ پياله‌ فروشي‌، بار مشروب‌ فروشي‌: Taproom

ريشه‌ عمودي‌ اصلي‌، مهريشه‌: Taproot

(نظ‌.) شيپور خاموشي‌: Taps

ساقي‌، پيشخدمت‌ ميخانه‌: Tapster

(.tv &.n): قير، قيرماليدن‌ به‌، قير زدن‌، (.tv): , برانگيخته‌، خشمگين‌ كردن‌، ازردن‌: Tar

كاغذ قير اندود: Tar Paper

(elddidarrat) (د.گ‌.) دروغ‌ كوچك‌: Taradiddle

رقص‌ تند دو نفري‌ ايتاليايي‌: Tarantella

(ط‌ب‌) جنون‌ رقص‌: Tarantism

(ج‌.ش‌.) رط‌يل‌: Tarantula

(گ‌.ش‌.) كاسني‌ زرد، شير دندان‌، گل‌ قاصد: Taraxacum

(hsubrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌، فينه‌: Tarboosh

قلم‌ موي‌ مخصوص‌ قيركاري‌: Tarbrush

(hsoobrat) (عربي‌ است‌) ط‌ربوش‌، فينه‌: Tarbush

كندرو، جانور كندرو، جانور تنبل‌: Tardigrade

ديركرد، تاخير ورود، دير امدن‌: Tardiness

(مو.) اهسته‌ (بنوازيد): Tardo

داراي‌ تاخير، دير، دير اينده‌، كند، كندرو، تنبل‌، سست‌,: Tardy

احتساب‌ كردن‌، (گ‌.ش‌.) ويسياي‌صحرايي‌، ماشك‌ وزن‌ خالص‌ (بدون‌ احتساب‌ وزن‌ ظ‌روف‌)، وزن‌ خالص‌ چيزيرا ,: Tare

(اسكاتلند) اماج‌، هدف‌، سپر، سند، زدن‌، پرسيدن‌: Targe

هدف: Target

هدف‌: Target

نشانگاه‌، هدف‌، نشان‌، هدف‌ گيري‌ كردن‌، تير نشانه‌: Target

تاريخ تكميل هدف: target completion date

تاريخي تحميلي كه تحليل شبكه را مقيد يا اصطلاح مي‌نمايد.

تاريخ تکميل هدف: Target Completion Date

تاريخي تحميلي كه تحليل شبكه را مقيد يا اصطلاح مي‌نمايد.تاريخي كه پيمانكار براي تكميل فعاليت تا آن زمان تلاش مي‌كند.

كامپيوتر هدف‌: Target Computer

هزينه هدف: target cost

هدفي كه براي هزينه كلي نهايي تعيين مي‌شود و تيم پروژه بايد با توجه به آن فعاليت كند.

هزينه هدف: Target Cost

هدفي كه براي هزينه كلي نهايي تعيين مي‌شود و تيم پروژه بايد با توجه به آن فعاليت كند.

تاريخ هدف: target date

تاريخي كه مطلوب است فعاليت در آن آغاز شده يا تكميل گردد. اين تاريخ به عنوان تاريخي كه توسط عمليات زمان‌بندي مسير بحراني و فرآيند تخصيص منابع بدست مي‌آيد، پذيرفته شده است.

تاريخ هدف: Target Date

تاريخي تحميلي بر يك فعاليت يا پروژه كه توسط مصرف‌كننده تعيين مي‌شود. تاريخ هدف دو نوع دارد: تاريخ هدف آغاز و تاريخ هدف پايان.تاريخي كه مطلوب است فعاليت در آن آغاز شده يا تكميل گردد. اين تاريخ به عنوان تاريخي كه توسط عمليات زمان‌بندي مسير بحراني و فرآيند تخصيص منابع بدست مي‌آيد، پذيرفته شده است.

حق‌الزحمه هدف: target fee

حق‌الزحمه برنامه‌ريزي‌شده در پيمان حق‌الزحمه ثابت هزينه افزوده، در صورتي‌كه هزينه‌هاي واقعي فروشنده با هزينه جامعه هدف پيمان برابر باشد.

حق‌الزحمه هدف: Target Fee

حق‌الزحمه برنامه‌ريزي‌شده در پيمان حق‌الزحمه ثابت هزينه افزوده، در صورتي‌كه هزينه‌هاي واقعي فروشنده با هزينه جامعه هدف پيمان برابر باشد.

تاريخ پايان هدف: target finish date (TF)

تاريخ برنامه‌ريزي شده براي اتمام يك فعاليت.

تاريخ پايان هدف: Target Finish Date (TF)

تاريخ برنامه‌ريزي شده براي اتمام يك فعاليت.

زبان‌ هدف‌: Target Language

برنامه هدف: target plan

برنامه‌اي كه نسبت به برنامه مبتني بر شناوري بحراني بدست آمده از زمان‌بندي فعلي شبكه اولويت دارد.

برنامه هدف: Target Plan

برنامه‌اي كه نسبت به برنامه مبتني بر شناوري بحراني بدست آمده از زمان‌بندي فعلي شبكه اولويت دارد.

نماي هدف، الگوي هدف: target profile

فهرستي از حوزه‌هاي فرآيند و سطوح توانمندي آن‌ها در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي، كه هدف بهبود فرآيند را نشان مي‌دهند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي و نماي موفقيت‌ها.

نماي هدف، الگوي هدف: Target Profile

فهرستي از حوزه‌هاي فرآيند و سطوح توانمندي آن‌ها در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي، كه هدف بهبود فرآيند را نشان مي‌دهند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي و نماي موفقيت‌ها.

برنامه‌ هدف‌: Target Programm

گزارش‌دهي هدف: target reporting

روشي براي گزارش‌دهي زمان‌بندي فعلي در مقايسه با برخي زمان‌بندي‌هاي مبناي تعيين شده و محاسبه مغايرت بين آن‌ها.

گزارش‌دهي هدف: Target Reporting

روشي براي گزارش‌دهي زمان‌بندي فعلي در مقايسه با زمان‌بندي‌هاي مبناي تعيين شده و محاسبه مغايرت بين آن‌ها.

روال‌ هدف‌: Target Routine

مرحله‌بندي هدف: target staging

ترتيبي از نماي جامعه هدف در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه مسير بهبود فرآيند كه سازمان بايد دنبال كند را توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي، نماي دستاوردها و نماي هدف.

مرحله‌بندي هدف: Target Staging

ترتيبي از نماي جامعه هدف در نمايش پيوسته يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه مسير بهبود فرآيند كه سازمان بايد دنبال كند را توصيف مي‌كند. همچنين مراجعه شود به نماي سطح توانمندي، نماي دستاوردها و نماي هدف.

تاريخ شروع هدف: target start date (TS)

تاريخ برنامه‌ريزي‌شده براي شروع كار يك فعاليت

تاريخ شروع هدف: Target Start Date (TS)

تاريخ برنامه‌ريزي‌شده براي شروع كار يك فعاليت.تاريخ آغاز تحميلي براي يك فعاليت. بسياري از نرم‌افزارهاي مديريت پروژه زودترين تاريخ آغاز را زودتر از تاريخ شروع هدف زمان‌بندي نمي‌كنند.

جامعه هدف: targets

افراد يا گروه‌هايي كه تحت تأثير تغيير قرار مي‌گيرند.

جامعه هدف: Targets

افراد يا گروه‌هايي كه تحت تأثير تغيير قرار مي‌گيرند.

ترگم‌، ترجمه‌ زبان‌ ارامي‌ قسمتي‌ از عهد عتيق‌: Targum

اهل‌ استان‌ كاروليناي‌ شمالي‌ امريكا: Tarheel

تعرفه: Tariff

تعرفه‌ گمرگي‌، تعرفه‌بندي‌ كردن‌: Tariff

تعرفه‌: Tariff

موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها: Tariff Agreement

پارچه‌ نخي‌ ساده‌ بافت‌: Tarlatan

(madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌: Tarmac

(madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌: Tarmacadam

درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌: Tarn

Surface discoloration on a metal, usually from a thin film of oxide or sulfide: TARNISH

تيره‌ كردن‌، كدر كردن‌، لكه‌ دار كردن‌: Tarnish

كدر كردني‌: Tarnishable

(گ‌.ش‌.) گوش‌ فيل‌ نواحي‌ گرمسير: Taro

پارچه‌ كرباسي‌ قيراندود وعايق‌ اب‌، با تارپولين‌ , پوشاندن‌: Tarpaulin

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ بزرگ‌ وباريك‌ مديترانه‌: Tarpon

(elddidarat) (د.گ‌.) دروغ‌ كوچك‌: Tarradiddle

(گ‌.ش‌.) ترخون‌ (سبزي‌ خوراكي‌): Tarragon

برانگيختن‌، خشمگين‌ كردن‌، ازردن‌: Tarre

درنگ‌، اقامت‌، توقف‌: Tarriance

قيري‌، قيراندود، درنگ‌، درنگ‌ كردن‌، تاخير كردن‌: Tarry

وابسته‌ بقوزك‌ پا، مچ‌ پايي‌، استخوان‌ قوزك‌ پا: Tarsal

(ج‌.ش‌.) ميمون‌ شبگرد هندي‌: Tarsier

(ج‌.ش‌.) استخوان‌ مچ‌ پا واستخوان‌ كف‌ پا: Tarsometatarsus

(تش‌.) استخوان‌ قوزك‌ پا، قوزك‌ پا، ساق‌ پاي‌ مرغ‌: Tarsus

ترش‌ مزه‌، تند، زننده‌، ترش‌، مزه‌ غوره‌، زن‌ هرزه‌، نان‌ , شيريني‌ مربايي‌: Tart

يكجور پارچه‌ پشمي‌ شط‌رنجي‌، پارچه‌ پيچازي‌: Tartan

درده‌ زبان‌ تاتاري‌، تاتار، ته‌ نشين‌، رسوب‌، باره‌ دندان: Tartar

(nairatrat) دوزخي‌، جهنمي‌، تاتاري‌: Tartarean

(ecuasratrat) سوس‌، مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌ وترب‌ , وغيره‌: Tartaresauce

(naeratrat) دوزخي‌، جهنمي‌، تاتاري‌: Tartarian

تاتاري‌، اسيد تارتاريك‌، جوش‌ ترش‌: Tartaric

جوش‌ ترش‌: Tartaric Acid

باره‌ دندان‌ درده‌ مانند، دردي‌ شكل‌، مشتق‌از درده‌ شراب‌، داراي‌ ,: Tartarous

(ecuaseratrat) سوس‌، مايونز باترشي‌ وروغن‌ زيتون‌ , وترب‌ وغيره‌: Tartarsauce

(افسانه‌ يونان‌) دوزخ‌، عالم‌ اسفل‌، جهنم‌: Tartarus

كمي‌ ترش‌: Tartish

نام‌ مربايي‌ كوچك‌، كلوچه‌ ميوه‌ دار كوچك‌: Tartlet

(ش‌.) ملح‌ اسيد تارتاريك‌، ملح‌ جوهر غوره‌ يا جوش‌ ترش‌: Tartrate

(effutrat)(شخصيت‌ نمايشنامه‌مولير) مقدس‌ ريايي‌، عابد , رياكار، زهد فروش‌، خشكه‌ مقدس‌: Tartufe

(efutrat)(شخصيت‌ نمايشنامه‌مولير) مقدس‌ ريايي‌، عابد , رياكار، زهدفروش‌، خشكه‌مقدس‌: Tartuffe

(مع.) صخره‌ اتشفشاني‌: Tasite

وظيفه - تكليف: Task

وظيفه: task

تلاشي كه در يك دوره زماني رخ مي‌دهد و عموماً با مصرف منابع همراه است. فعاليت نيز ناميده مي‌شود.

بكاري‌ گماشتن‌، تهمت‌ زدن‌، تحميل‌ كردن‌ كار، وظ‌يفه‌، تكليف‌، امرمهم‌، وظ‌يفه‌، زياد خسته‌ كردن: Task

تكليف‌، وظ‌يفه‌: Task

وظيفه: Task

شغل يا كاري كه بايد انجام شود.تلاشي كه در يک دوره زماني رخ مي‌دهد و عموماً با مصرف منابع همراه است. فعاليت نيز ناميده مي‌شود.

تعريف وظيفه: task definition

توضيح واژه‌نامه ساختار شكست كار در مورد هريك از وظايف ساختار شكست كار.

تعريف وظيفه: Task Definition

توضيح واژه‌نامه ساختار شكست كار در مورد هريك از وظايف ساختار شكست كار.

گروه جبر: task force

گروهي از كارشناسان كه وظيفه آن‌ها بررسي يك مشكل و توسعه و اجراي اقدام اصلاحي مورد نياز است. همچنين مراجعه شود به تيم نفوذ.

گروه جبر: Task Force

گروهي از كارشناسان كه وظيفه آن‌ها بررسي يك مشكل و توسعه و اجراي اقدام اصلاحي مورد نياز است. همچنين مراجعه شود به تيم نفوذ.

جدول مسووليت وظيفه، جدول مسووليت كار: task responsibility matrix

جدولي كه وظايف و مسؤولان وظايف را نشان مي‌دهد. اين جدول به منظور تضمين تكميل بسته‌هاي كاري و وظايف محول شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

جدول مسووليت وظيفه، جدول مسووليت كار: Task Responsibility Matrix

جدولي كه وظايف و مسؤولان وظايف را نشان مي‌دهد. اين جدول به منظور تضمين تكميل بسته‌هاي كاري و وظايف محول شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نوع وظيفه، نوع فعاليت: task type

مشخصات وظيفه از نظر الزامات منابع، مسووليت، قوانين، حقوق و كاركرد.

نوع وظيفه، نوع فعاليت: Task Type

مشخصات وظيفه از نظر الزامات منابع، مسووليت، قوانين، حقوق و كاركرد.

كارفرما، سركار، مباشر ظ‌الم‌، جبار، سختگير: Taskmaster

كاري‌ كه‌ بعنوان‌ وظ‌يفه‌ انجام‌ ميشود، وظ‌يفه‌، كار , معلوم‌، كارناخوشايند: Taskwork

(ecat) (درجمع‌) صفحات‌ فلزي‌ زره‌ زيركمر: Tasse

كاكل‌ ذرت‌ منگوله‌، ريشه‌، چنبره‌، اويز زدن‌، منگوله‌ زدن‌ به: Tassel

چشاپي‌، ذوق‌، سليقه‌ چشيدن‌، لب‌ زدن‌، مزه‌ كردن‌، مزه‌ دادن‌، مزه‌، ط‌عم: Taste

با سليقه‌ (درست‌ شده‌)، خوش‌ ذوق‌، باذوق‌، خوشمزه‌: Tasteful

بيمزه‌، بي‌ سليقه‌، بي‌ ذائقه‌: Tasteless

كارشناس‌ چشيدن‌ مزه‌ شراب‌ وچاي‌ وغيره‌، مزه‌سنج‌، چشنده‌: Taster

بط‌ور خوش‌ مزه‌: Tastily

باسليقه‌ تهيه‌ شده‌، خوش‌ ط‌عم‌، خوشمزه‌، گوارا: Tasty

توري‌ حاشيه‌ بافتن‌، نوار توري‌ بافتن‌، داراي‌ حاشيه‌ , توري‌ كردن‌، حاشيه‌ توري‌ گذاشتن‌: Tat

تاتار، تاتاري‌: Tatar

(د.گ‌.) سيب‌ زميني‌: Tater

(ootat) خال‌ كوبي‌، خال‌ سوزني‌، خال‌ كوبيدن‌: Tatoo

پاره‌ پاره‌ كردن‌، تكه‌ تكه‌شدن‌، تن‌ پوش‌ مندرس‌ تكه‌ پارچه‌، لباس‌ پاره‌ پاره‌، ژنده‌پوش‌، رشته‌ رشته: Tatter

ادم‌ ژنده‌پوش‌: Tatterdemalion

توري‌ حاشيه‌ لباس‌: Tatting

حرف‌ مفت‌، ياوه‌، دري‌ وري‌ گفتن‌، فاش‌ كردن‌: Tattle

سفيد مايل‌ بخاكستري‌: Tattletale Gray

(ootat) خال‌ كوبي‌، خال‌ سوزني‌، خال‌ كوبيدن‌: Tattoo

(ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ hcaet)، اموخته‌: Taught

دست‌ انداختن‌ ومتلك‌ گفتن‌، سرزنش‌ كردن‌، شماتت‌ كردن ط‌عنه‌ زدن‌، ط‌عنه‌: Taunt

متلك‌ گو، سرزنش‌ كننده‌: Taunter

رنگ‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌: Taupe

گاوي‌، وابسته‌ بتيره‌ گاو، گاو مانند، ثوري‌: Taurine

(نج.) برج‌ ثور، گاو گردون‌، گاو: Taurus

محكم‌ بسته‌ شده‌ (مثل‌ط‌ناب‌ دور يك‌ بسته‌) سفت‌، شق‌، محكم‌ كشيدن‌، كشيده‌، مات‌ كردن‌، درهم‌ پيچيدن: Taut

سفت‌ شدن‌، تنگ‌ ومحكم‌ كردن‌ يا شدن‌: Tauten

امادگي‌، كشيدگي‌ وسفتي‌: Tautness

حشو و زوائدي‌: Tautological

تكرار، حشو و زائد، حشوقبيح‌: Tautology

درستنما: Tautology

جسم‌ هر تركيب‌ ومتبادل‌ با جسم‌ ديگر: Tautomer

ميخانه‌: Tavern

ميخانه‌دار، مي‌ فروش‌: Taverner

زاغ‌ زدن‌ به‌ پوست‌، دباغي‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌، تيله‌ بازي‌ , كردن‌، تيله‌، مهره‌ بازي‌: Taw

زرق‌ وبرق‌ دار، جلف‌، مزخرف‌: Tawdry

رام‌ شدني‌، نرم‌، سست‌ مهار: Tawie

گندم‌ گون‌، سبزه‌، اسمر، تيره‌، زرد مايل‌ بقهوه‌اي‌: Tawny

زن‌ احمق‌ وشلخته‌: Tawpie

تازيانه‌ چرمي‌، شلاق‌ زدن‌: Taws

ماليات: Tax

تهمت‌، سخت‌ گيري‌، ماليات‌بستن‌، ماليات‌ گرفتن‌ از، متهم‌ , كردن‌، فشاراوردن‌ بر ماليات‌، باج‌، خراج‌، تحميل‌، تقاضاي‌ سنگين‌، ملامت: Tax

ماخذ ماليات: Tax Base

تحصيلدار مالياتي: Tax Collector

فرار از پرداخت‌ ماليات‌: Tax Evasion

معاف‌ از ماليات‌: Tax Exempt

بخشوده‌ از ماليات‌: Tax Free

سقف مالياتي: Tax Limit

بخشودگي مالياتي: Tax Relief

مشمول در ماليات: Tax-Deductible

معاف از ماليات: Tax-Free

ماليات‌ بردار، مشمول‌ ماليات‌: Taxable

درآمد مشمول ماليات: Taxable Income

ماليات بندري- وضع عوارض: Taxation

وضع‌ ماليات‌، ماليات‌ بندي‌، ماليات‌: Taxation

كوچكترين‌ واحد ساختمان‌ لغوي‌، كوچكترين‌ قسمت‌ صرف‌ , ونحوي‌ كلمه‌: Taxeme

باتاكسي‌ رفتن‌، تاكسي‌، خودروي‌ (هواپيما): Taxi

دختري‌ كه‌ در كلاس‌ رقص‌ يا كاباره‌ در مقابل‌ پول‌ با , مشتريان‌ ديگر ميرقصد: Taxi Dancer

ماندگاه‌ مجاز تاكسي‌: Taxi Stand

تاكسي‌: Taxicab

ويژه‌گر پر كردن‌ پوست‌ حيوانات‌ باكاه‌ وغيره‌، پوست‌ ارا: Taxidermist

پركردن‌پوست‌ حيوانات‌ با كاه‌ وغيره‌، پوست‌ ارايي‌: Taxidermy

راننده‌ تاكسي‌: Taximan

مسافت‌ سنج‌، مسافت‌ نماي‌ تاكسي‌: Taximeter

شكسته‌بندي‌، (زيست‌ شناسي‌) واكنش‌ موجود زنده‌ در برابر , گرايش‌، تاكتيسم‌: Taxis

جاده‌ يا راه‌ تاكسي‌ رو، فرودگاه‌: Taxiway

واحد ط‌بقه‌ بندي‌ گياهي‌ يا جانوري‌: Taxon

علم طبقه‌بندي: taxonomy

تقسيم يك نوع به چند گروه يا طبقه‌بندي. نوعي برنامه طبقه‌بندي.

ره‌ ارايي‌، علم‌ رده‌ بندي‌، ط‌بقه‌ بندي‌: Taxonomy

علم طبقه‌بندي: Taxonomy

تقسيم يك نوع به چند گروه يا طبقه‌بندي. نوعي برنامه طبقه‌بندي.

ماليات‌ پرداز، ماليات‌ دهنده‌: Taxpayer

سنگاب‌ بزرگ‌ كليسا: Tazza

(م‌.ل‌.) توخدايي‌، سرودنيايش‌ خدا وعيسي‌: Te Deum

چاي‌، رنگ‌ چاي‌: Tea

پاكت‌ محتوي‌ چاي‌ فوري‌: Tea Bag

ته‌ دانسان‌، مهماني‌ چاي‌ ورقص‌: Tea Dance

باغ‌ چايكاري‌: Tea Garden

چاي‌ دم‌ كن‌: Tea Maker

عصرانه‌ چاي‌، مهماني‌ چاي‌: Tea Party

گل‌ چاي‌: Tea Rose

(tes aet) سرويس‌ چاي‌ خوري‌: Tea Service

(ecivres aet) سرويس‌ چاي‌ خوري‌: Tea Set

رستوران‌، نهارخوري‌، قهوه‌خانه‌: Tea Shop

فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌: Teabowl

اموختن‌، تعليم‌ دادن‌، درس‌ دادن‌، مشق‌ دادن‌، معلمي‌ يا , تدريس‌ كردن‌: Teach

امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌: Teachability

اموختني‌، تعليم‌ پذير، ياددادني‌، قابل‌ تعليم‌: Teachable

اموختار، اموزگار، معلم‌، مربي‌، مدرس‌، دبير: Teacher

دانشسرا: Teachers College

معلمي‌، اموختاري‌: Teachership

ماشين‌ اموزش‌، ماشين‌ تدريس‌: Teaching Machine

فنجان‌ چاي‌: Teacup

بقدر يك‌ فنجان‌ چاي‌: Teacupful

قهوه‌ خانه‌، چاي‌ خانه‌: Teahouse

(kaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌، چوب‌ ساج‌: Teak

قوري‌ چاي‌، كتري‌ چاي‌: Teakettle

(doowkaet) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ساج‌، چوب‌ ساج‌: Teakwood

(ج‌.ش‌.) مرغابي‌ جره‌: Teal

رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌: Teal Blue

گروه: team

مراجعه شود به مهندسي همزمان يا تيم‌هاي يكپارچه توسعه محصول.

درست‌ كردن‌، بصورت‌ دسته‌ياتيم‌ درامدن‌ گروه‌، گروهه‌، دسته‌، دست‌، جفت‌، يك‌ دستگاه‌، تيم‌، دسته‌ ,: Team

گروه: Team

گروهي از افراد كه داراي هدف مشترك، اعتماد و اتکاء متقابل پذيرفته شده، اصل اخلاقي مشترک و پاداش مشترك هستند.مراجعه شود به مهندسي همزمان يا تيم‌هاي يكپارچه توسعه محصول.

اقدام گروهي: Team Action

تشكيل گروه، گروه‌سازي: team building

فرآيند توسعه چهار عامل مؤثر بر كارايي گروه. گاهي‌اوقات از رويدادهاي بيرون محل اجرا براي تسهيل در انتخاب اين اجزاء استفاده مي‌شود. همچنين مراجعه شود به گروه.

تشكيل گروه، گروه‌سازي: Team Building

فرآيند توسعه چهار عامل مؤثر بر کارايي گروه. گاهي‌اوقات از رويدادهاي بيرون محل اجرا براي تسهيل در انتخاب اين اجزاء استفاده مي‌شود. همچنين مراجعه شود به گروه. بر اساس كتاب بازبيني گام‌هاي توسعه گروه‌هاي كوچك (1977)، نوشته تاكمن و جنسن، گروه‌سازي گام‌هاي شكل‌دهي، تسريع، تعديل و اجرا را طي مي‌كند.

توسعه تيم: team development

توسعه مهارت‌ها به صورت فردي يا گروهي كه منجر به تكميل پروژه مي‌شود

توسعه تيم: Team Development

توسعه مهارت‌ها به صورت فردي يا گروهي كه منجر به تكميل پروژه مي‌شود.

كار گروهي: Team work

دومين عنصر ضروري مديريت پروژه. كار كردن با يكديگر به صورت واقعي و به منظور دست يافتن به هدفي مشترك كه با اعتماد و اتكاء متقابل پذيرفته شده همراه با پذيرش اصول اخلاقي مشترك و پاداش مشترك.

كار گروهي: Team Work

دومين عنصر ضروري مديريت پروژه. كار كردن با يكديگر به صورت واقعي و به منظور دست يافتن به هدفي مشترك كه با اعتماد و اتكاء متقابل پذيرفته شده همراه با پذيرش اصول اخلاقي مشترك و پاداش مشترك.

موافقتنامه‌ها، پيمان‌ها و نظام‌نامه‌هاي گروهي: teaming agreement/ alliance/ arrangements

توافق‌هاي حقوقي پيماني بين دو يا چند شركت براي تشكيل شراكت يا سرمايه‌گذاري مشترك، ولي اين توافق‌ها بنا به نظر طرفين مي‌تواند به صورت ديگري نيز تعيين شود. معمولاً از اين ترتيبات براي شروع كاري جديد استفاده مي‌شود و نقش طرفين در موافقتنامه از پيش تعيين‌شده ا

موافقتنامه‌ها، پيمان‌ها و نظام‌نامه‌هاي گروهي: Teaming Agreement/ Alliance/ Arrangements

موفقتنامه‌اي قانوني بين طرفين همكار در كسب و كار كه همه نقش‌ها و مسؤوليت‌ها را طي رقابت و پس از آن تعريف مي‌كند. ممكن است اين موافقتنامه روابط پيمانكار جزء اصلي و يا تقسيم كار را نيز تعريف كند. توافق‌هاي حقوقي پيماني بين دو يا چند شركت براي تشكيل شراكت يا سرمايه‌گذاري مشترك، ولي اين توافق‌ها بنا به نظر طرفين مي‌تواند به صورت ديگري نيز تعيين شود. معمولاً از اين ترتيبات براي شروع كاري جديد استفاده مي‌شود و نقش طرفين در موافقتنامه از پيش تعيين‌شده است. عموماً با پايان گرفتن يک فرصت کسب و کار، موافقتنامه گروهي نيز به پايان مي‌رسد.

همگروه‌، عضو تيم‌، همكار، همقط‌ار: Teammate

كاميون‌ ران‌، راننده‌ يك‌ جفت‌ حيوان‌ يا دستگاه‌ اسب‌ , ودرشكه‌: Teamster

روح‌ همكاري‌، كار دسته‌ جمعي‌: Teamwork

قوري‌ چاي‌: Teapot

(yopet) (درهند) ميز چاي‌ خوري‌: Teapoy

&.tv.n): دراندن‌، گسيختن‌، گسستن‌، پارگي‌، چاك‌، پاره‌ , (.n):(معمولا بصورت‌ جمع‌) اشك‌، سرشك‌، گريه‌، (.iv , كردن‌، دريدن‌، چاك‌ دادن‌: Tear

پاره‌ پاره‌ ومتلاشي‌ كردن‌، درهم‌ دريدن‌: Tear Down

گاز اشك‌ اور: Tear Gas

(rekrejraet) نمايش‌ يا داستان‌ فوق‌ العاده‌ هيجان‌ , انگيز واحساساتي‌، گريه‌ اور: Tear Jerking

قط‌عه‌ يا مقاله‌ پاره‌ شده‌ از مجله‌ يا روزنامه‌: Tear Sheet

پاره‌ كردن‌، درهم‌ دريدن‌: Tear Up

از روي‌ بيميلي‌ جدا شدن‌ از: Tearaway

اشك‌، قط‌ره‌ اشك‌: Teardrop

اشكبار، گريان‌: Tearful

(gnikrej raet) نمايش‌ يا داستان‌ فوق‌ العاده‌ هيجان‌ , انگيز واحساساتي‌، گريه‌اور: Tearjerker

بي‌ اشك‌، تهي‌ از اشك‌: Tearless

كندن‌ از، پاره‌ پاره‌ كردن‌: Tearoff

اتاق‌ چاي‌، رستوران‌ كوچك‌ ودنج‌ مخصوص‌ نسوان‌: Tearoom

(ezaet)ازاردادن‌، اذيت‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن سخنان‌ نيشدارگفتن‌، اذيت‌، پوش‌دادن‌ مو: Tease

(elzaet، lezaet)(گ‌.ش‌.)بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌ چوپان خار، ماشين‌خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز پارچه‌ , وغيره‌): Teasel

اذيت‌ كننده‌، شانه‌ كننده‌ پشم‌: Teaser

قاشق‌ چاي‌ خوري‌: Teaspoon

بقدر يك‌ قاشق‌ چاي‌ خوري‌: Teaspoonful

نوك‌ پستان‌، ممه‌، شبيه‌ نوك‌ پستان‌، پستانك‌: Teat

(esaet)ازاردادن‌، اذيت‌ كردن‌، كسي‌ را دست‌ انداختن سخنان‌ نيشدارگفتن‌، اذيت‌، پوش‌دادن‌ مو: Teaze

(lesaet، elzaet) (گ‌.ش‌.)بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌ , پارچه‌ وغيره‌) چوپان‌، خار، ماشين‌ خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز ,: Teazel

(lesaet، lezaet) (گ‌.ش‌.) بوته‌خار، خارخسك‌، شانه‌ , پارچه‌ وغيره‌) چوپان‌، خار، ماشين‌ خارزني‌، خارزدن‌، شانه‌ زدن‌(به‌ پرز ,: Teazle

(dehctet) مختل‌، بهم‌ خورده‌: Teched

تكنتيوم‌ (عنصر فلزي‌): Technetium

(lacinhcet) فن‌، اصط‌لاحات‌ وقواعد فني‌، فني‌، صناعت‌: Technic

فن‌، شيوه‌: Technic

فني: technical

مربوط به عملكرد راه‌حل مشخص در مقايسه با عملكرد زمان‌بندي و هزينه.

فني‌: Technical

(cinhcet) فن‌، اصط‌لاحات‌ و قواعد فني‌، فني‌، صناعت‌: Technical

فني: Technical

مربوط به عملكرد راه‌حل مشخص در مقايسه با عملكرد زمان‌بندي و هزينه.

جنبه فني چرخه‌ي پروژه: Technical Aspect of the Project Cycle

لايه‌اي از چرخه پروژه كه مختص مديريت بلوغ فني پروژه است و مي‌توان آن را در مدل‌هاي آبشاري، مارپيچ يا هفتي به تصوير كشيد.

جنبه فني چرخه پروژه: Technical Aspect Of The Project Cycle

لايه‌اي از چرخه پروژه كه مختص مديريت بلوغ فني پروژه است و مي‌توان آن را در مدل‌هاي آبشاري، مارپيچ يا هفتي به تصوير كشيد.

مبناي فني: technical baseline

جزئيات تعريف فني. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مبناي فني: Technical Baseline

جزئيات تعريف فني. همچنين مراجعه شود به مبنا.

مناقصه ي فني: Technical Bid

گروه ارزيابي فني: technical evaluation team

گروهي كه براي ارزيابي جنبه‌هاي فني يك پيشنهاديه ايجاد مي‌شود.

گروه ارزيابي فني: Technical Evaluation Team

گروهي كه براي ارزيابي جنبه‌هاي فني يك پيشنهاديه ايجاد مي‌شود.

جلسه تبادل فني: technical exchange meeting

جلسه‌اي با حضور كاركنان فروشنده و خريدار براي ارزيابي مسائل فني، كه جلسه مبادله فني نيز ناميده مي‌شود.

جلسه تبادل فني: Technical Exchange Meeting

جلسه‌اي با حضور كاركنان فروشنده و خريدار براي ارزيابي مسائل فني، كه جلسه مبادله فني نيز ناميده مي‌شود.

جلسه مبادله فني: technical interchange meeting

جلسه‌اي با حضور كاركنان فروشنده و خريدار براي ارزيابي مسائل فني، كه جلسه تبادل فني نيز ناميده مي‌شود.

جلسه مبادله فني: Technical Interchange Meeting

جلسه‌اي با حضور كاركنان فروشنده و خريدار براي ارزيابي مسائل فني، كه جلسه تبادل فني نيز ناميده مي‌شود.

تراز كردن فني: technical leveling

فن كمك به برخي از پيشنهاد‌دهندگان براي اينكه بتوانند در مذاكرات در مورد كمبودها، ضعف‌ها و اقدامات اصلاحي، پيشنهاديه‌هاي خود را به سطح پيشنهاديه‌هاي ديگر برسانند. توجه: اين كار شيوه‌اي ناعادلانه و ناصحيح محسوب مي‌شود.

تراز كردن فني: Technical Leveling

فن كمك به برخي از پيشنهاد‌دهندگان براي اينكه بتوانند در مذاكرات در مورد كمبودها، ضعف‌ها و اقدامات اصلاحي، پيشنهاديه‌هاي خود را به سطح پيشنهاديه‌هاي ديگر برسانند. توجه: اين كار شيوه‌اي ناعادلانه و ناصحيح محسوب مي‌شود.

مدير فني: Technical Manager

راهنماي فني: technical manual

اطلاعات مكتوب عمليات و نگهداري فني براي كاربر.

راهنماي فني: Technical Manual

اطلاعات مكتوب عمليات و نگهداري فني براي كاربر.

اندازه‌گيري عملكرد فني: technical performance measurement

فن مديريت ريسك براي شناسايي و اندازه‌گيري پيشرفت عوامل بحراني انتخاب شده. هدف از اين اندازه‌گيري، شناسايي زودهنگام روندهاي ناسازگار به منظور انجام به ‌موقع اقدام اصلاحي است. عوامل معمولي عبارتند از وزن، قدرت، ظرفيت و موارد مشابه.

اندازه‌گيري عملکرد فني: Technical Performance Measurement

فن مديريت ريسك براي شناسايي و اندازه‌گيري پيشرفت عوامل بحراني انتخاب شده. هدف از اين اندازه‌گيري، شناسايي زودهنگام روندهاي ناسازگار به منظور انجام به ‌موقع اقدام اصلاحي است. عوامل معمولي عبارتند از وزن، قدرت، ظرفيت و موارد مشابه.

مديريت فني كيفيت، اداره فني كيفيت: technical quality administration

فرآيند فني ايجاد برنامه‌اي براي نظارت و كنترل تكميل رضايت‌بخش پروژه. اين برنامه، خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي كه انحراف از الزامات يا مشخصات را تصحيح مي‌كند يا از بروز آن‌ها جلوگيري مي‌كند را در بر مي‌گيرد.

مديريت فني کيفيت، اداره فني کيفيت: Technical Quality Administration

فرآيند فني ايجاد برنامه‌اي براي نظارت و كنترل تكميل رضايت‌بخش پروژه. اين برنامه، خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي كه انحراف از الزامات يا مشخصات را تصحيح مي‌كند يا از بروز آن‌ها جلوگيري مي‌كند را در بر مي‌گيرد.

مشخصات فني كيفيت: technical quality specification

فرآيند ايجاد الزامات خاص پروژه، از جمله فناوري‌ها و معيارهاي اجرا، طراحي پروژه، مشخصات سنجش و كنترل و تداركات مواد كه انتظارات كارفرما، ذي‌نفعان و تيم پروژه را برآورده مي‌كند.

مشخصات فني کيفيت: Technical Quality Specification

فرآيند ايجاد الزامات خاص پروژه، از جمله فناوري‌ها و معيارهاي اجرا، طراحي پروژه، مشخصات سنجش و كنترل و تداركات مواد كه انتظارات كارفرما، ذي‌نفعان و تيم پروژه را برآورده مي‌كند.

پشتيباني فني كيفيت: technical quality support

فرآيند ارائه تخصص و آموزش فني از طرف يك يا چند گروه پشتيباني براي پروژه در زمان مناسب.

پشتيباني فني کيفيت: Technical Quality Support

فرآيند ارائه تخصص و آموزش فني از طرف يك يا چند گروه پشتيباني براي پروژه در زمان مناسب.

بازنگري‌هاي فني: technical reviews

مراجعه شود به دروازه‌هاي كنترل.

بازنگري‌هاي فني: Technical Reviews

مراجعه شود به دروازه‌هاي كنترل.

مشخصات فني: technical specifications

مراجعه شود به مشخصات.

مشخصات فني: Technical Specifications

مراجعه شود به مشخصات.سندي كه كالا يا خدماتي كه بايد تامين شود را توصيف، تشريح يا تعيين مي‌نمايد.

رسوخ اطلاعات فني: technical transfusion

مراجعه شود به تراز كردن فني.

رسوخ اطلاعات فني: Technical Transfusion

مراجعه شود به تراز كردن فني.

رموز فني‌، اصط‌لاحات‌ فني‌، نكته‌ فني‌: Technicality

استفاده‌ از اصط‌لاحات‌ يا روشهاي‌ فني‌: Technicalization

شگردگر، متخصص‌ فني‌، ذيفن‌، كارشناس‌ فني‌، اهل‌ فن كاردان‌: Technician

(در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌: Technicolor

فن - تكنيك: Technique

فن: technique

روش يا رويه نظام‌مند كه به وسيله آن وظيفه‌اي به انجام مي‌رسد.

شگرد فن‌، اصول‌ مهارت‌، روش‌ فني‌، تكنيك‌، شيوه‌: Technique

فن‌، شيوه‌: Technique

فن: Technique

روش يا رويه نظام‌مند كه به وسيله آن وظيفه‌اي به انجام مي‌رسد.

شگرد سالاري‌، حكومت‌ اربابان‌ فن‌، حكومت‌ كارشناسان‌ فني‌: Technocracy

مربوط‌ به‌ فن‌ شناسي‌، تكنولوژيكي‌: Technological

شگردي‌، اصول‌ فني‌، فنوني‌: Technological

پيش بيني‌هاي فناورانه: Technological Forecasts

فن‌ شناس‌: Technologist

تكنولوژي- صنعت: Technology

فن‌ شناسي‌، تكنولوژي‌: Technology

اشنايي‌ باصول‌ فني‌، فن‌ شناسي‌، فنون‌، شگرد شناسي‌: Technology

مديريت تكنولوژي: Technology Management

انتقال تكنولوژي: Technology Transfer

زود رنج‌، حساس‌، كج‌ خلق‌: Techy

ساختمان‌ شناسي‌، مبحث‌ ساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ شناسي‌: Tectonics

ولو كردن‌، برگردان‌ كردن‌، پخش‌ كردن‌: Ted

ماشين‌ مخصوص‌ پخش‌ وخشك‌ كردن‌ علف‌ درو شده‌: Tedder

خرس‌ عروسكي‌: Teddybear

ملالت‌ اور، خسته‌ كننده‌، كسل‌ كننده‌، كج‌ خلق‌، ناراضي‌: Tedious

يكنواختي‌، ملالت‌، خستگي‌، دلتنگي‌، بيزاري‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌,: Tedium

داراي‌ شش‌ پرچمي‌ كه‌ دو پرچمش‌ بلندتر باشد: Tedradynamous

توپ‌ را روي‌ گوه‌ قراردادن‌ حرف‌ T، هر چيزي‌ بشكل‌ T، (در بازي‌ گلف‌) گوه‌ زير توپ: Tee

شروع‌ كردن‌، اغاز كردن‌، محكم‌ زدن‌ (با no): Tee Off

(trihs.t=) پيراهن‌ بي‌ يقه‌، زير پيراهني‌: Tee Shirt

پر بودن‌، فراوان‌ بودن‌، بارور بودن‌، زاييدن‌: Teem

Pouring metal into ingot molds.: TEEMING

اسيب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنين‌ 31 , الي‌ 91سالگي‌: Teen

(reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌): Teen Age

(reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌): Teenager

(reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌): Teener

سالگي‌ سنين‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌ ,: Teens

(ynit) ريز، ريزه‌، كوچك‌، ناچيز: Teeny

(eepet) چادر ياخيمه‌ سرخ‌پوستان‌: Teepee

(ipit، eepet) خيمه‌ مخروط‌ي‌ سرخ‌ پوستان‌: Teepee

بالا وپايين‌ رفتن‌، الله‌ كلنگ‌ بازي‌ كردن‌، پس‌ وپيش‌ , رفتن‌، تلوتلو خوردن‌: Teeter

الله‌ كلنگ‌: Teeterboard

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌ htoot)، دندانها: Teeth

دندان‌ در اوردن‌: Teethe

حلقه‌ لاستيكي‌ مخصوص‌ گاز گرفتن‌ كودك‌ تا دندان‌ در اورد: Teething Ring

برجستگي‌ استخوان‌ فك‌ كه‌ حفره‌هاي‌ دندانها بر ان‌ قرار , دارد: Teethridge

وابسته‌ به‌ ط‌رفداري‌ از منع‌ مسكرات‌ كردن‌: Teetotal

(rellatoteet) ط‌رفدار منع‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌: Teetotaler

پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌: Teetotalism

ط‌رفدار منع‌ مسكرات‌: Teetotalist

(relatoteet) ط‌رفدار منع‌ استعمال‌مشروبات‌ الكلي‌: Teetotaller

كاملا، كلا، تماما: Teetotally

يويو: Teetotum

پوشش‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، (گ‌.ش‌.) پوسته‌ داخلي‌ تخم‌: Tegmen

(mutnenmuget) پوست‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، غشاء پوششي‌: Tegmentum

سفالي‌، اجري‌، پولك‌ دار: Tegular

پوشش‌ ط‌بيعي‌ پوست‌، جلد، پوشش‌ اندام‌: Tegument

پوششي‌: Tegumentary

(mutnemget) پوست‌ ط‌بيعي‌، پوست‌، غشاء پوششي‌: Tegumnentum

مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور، ارتباط‌ دور برد: Tele Communication

ليست تصويري: Tele Fax

دوربين‌ مخصوص‌ عكاسي‌ از فواصل‌ دور: Telecamera

برنامه‌ تلزيويوني‌ پخش‌ كردن‌، برنامه‌ تلويزيوني‌: Telecast

ارتباط‌ از دور: Telecommunications

كنترل‌ از دور: Telecontrol

دوره‌ برنامه‌ هاي‌ اموزشي‌ تلويزيوني‌: Telecourse

فيلم‌ تلويزيوني‌: Telefilm

براي‌ برنامه‌ تلويزيوني‌ داراي‌ استعداد شركت‌ در برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌، مناسب‌ ,: Telegenic

انتقال‌ فرضي‌ صفات‌ ونفوذ اخلاقي‌ شوهر اول‌ در بچه‌ هاي‌ , زن‌ از شوهران‌ بعدي‌: Telegony

تلگرام‌، تلگراف‌، تلگراف‌ كردن‌: Telegram

تلگراف‌، دستگاه‌ تلگراف‌، مخابره‌ تلگرافي‌: Telegraph

دور نگار، تلگراف‌: Telegraph

تلگرافچي‌: Telegrapher

تلگرافي‌، مختصر، موجز: Telegraphic

از راه‌ دور نگاري‌، تلگرافي‌: Telegraphic

تلگرافچي‌: Telegraphist

دورنگاري‌، تلگرافي‌: Telegraphy

فن‌ تلگراف‌، تلگراف‌: Telegraphy

حركت‌ اجسام‌ بوسيله‌ ارواح‌: Telekinesis

(افسانه‌ يونان‌) پسراديسيوس‌ (suessydo): Telemachus

افسر مامور رمز ومخابرات‌ نيروي‌ دريايي‌: Teleman

(در اسكي‌) پيچ‌ اسكي‌ بجلو و جلو بردن‌ ان‌ از اسكي‌ ديگر,: Telemark

مسافت‌ سنج‌، چندي‌ سنج‌، بامسافت‌ سنج‌ سنجيدن‌: Telemeter

دور سنج‌: Telemeter

مسافت‌ سنجي‌، چندي‌ سنجي‌ از راه‌ دور: Telemetry

دور سنجي‌، اندازه‌ گيري‌ از دور: Telemetry

(تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌: Telencephalon

وابسته‌ به‌ پايان‌ شناسي‌: Teleologic

پايان‌ شناس‌: Teleologist

حكمت‌ علل‌ غايي‌، پايان‌ شناسي‌، مط‌العه‌ حكمت‌ غايي‌: Teleology

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ استخواني‌، وابسته‌ به‌ ماهي‌ استخواني‌: Teleost

فكر وابسته‌ به‌ دورهم‌ انديشي‌، وابسته‌ به‌ توارد يا انتقال‌ ,: Telepathic

ارتباط‌ افكار با يكديگر، دوهم‌ انديشي‌: Telepathy

دفتر تلفن‌: Telephnone Book

تلفن: Telephone

دورگو، تلفن‌، تلفن‌ زدن‌، تلفن‌ كردن‌: Telephone

اتاقك‌ تلفن‌، كيوسك‌ تلفن‌، كابين‌ تلفن‌: Telephone Booth

مكالمات تلفني: Telephone Call

راهنماي تلفني: Telephone Directory

بسامه‌ تلفني‌: Telephone Frequency

شماره تلفن: Telephone Number

تلفنچي: Telephone Operator

گوشي‌ تلفن‌: Telephone Receiver

تلفن‌كننده‌: Telephoner

تلفني‌: Telephonic

تلفنچي‌: Telephonist

دستگاه‌ مخابره‌ عكس‌ از مسافات‌ دور: Telephoto

(yhpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور: Telephotographic

(cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور: Telephotography

نمايش‌ تلويزيوني‌، نمايشنامه‌ مخصوص‌ تلويزيون‌: Teleplay

چاپگر راه‌ دور: Teleprinter

تله‌تايپ‌، ماشين‌ ثبت‌ مخابرات‌ تلگرافي‌، دور نويس‌: Teleprinter

دور پردازي‌، پردازش‌ از دور: Teleprocessing

اسباب‌ مخصوص‌ چرخاندن‌ خط‌وط‌ نوشته‌ در جلو ناط‌ق‌ , تلويزيون‌: Teleprompter

تلويزيون‌ ورادار رادار تلويزيوني‌، دستگاه‌ هدايت‌ هواپيما بوسيله‌ ,: Teleran

دوربين‌ نجومي‌، تلكسوپ‌، تلسكوپ‌ بكار بردن‌: Telescope

وابسته‌ بدوربين‌ نجومي‌: Telescopic

Transverse slipping of successive layers of a coil so that the edge of the coil is conical rather than flat.: TELESCOPING

احساس‌ چيزي‌ از مسافت‌ دور بدون‌ دخالت‌ حواس‌ پنجگانه‌: Telesthesia

حرارت‌ سنج‌ از مسافات‌ دور: Telethermoscope

ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌: Teletype

(retirwepytelet) ماشين‌ تحرير خود كار گيرنده‌ پيام‌ , از مسافات‌ دور، با ماشين‌تحرير از مسافات‌ دورمط‌البي‌ , تحرير كردن‌، تله‌ تايپ‌، دورنگاره‌: Teletype

حروفچيني‌ از دور: Teletypesetting

(epytelet) ماشين‌ تحرير خود كار گيرنده‌ پيام‌ از , تحرير كردن‌، تله‌ تايپ‌، دورنگاره‌ مسافات‌ دور، با ماشين‌تحرير از مسافات‌ دورمط‌البي‌ ,: Teletypewriter

ماشين‌ تحرير راه‌ دور، تله‌ تايپ‌: Teletypewriter

متصدي‌ دوره‌ نگاره‌: Teletypist

(گ‌.ش‌.) هاگ‌ كامل‌ وبالغ‌ قارچ‌ در اخر دوره‌ باروري‌: Teleutospore

به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌: Teleview

بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌: Televiewer

درتلويزيون‌ نشان‌ دادن‌، برنامه‌ تلويزيوني‌ ترتيب‌ دادن‌: Televise

دور نشان‌، تلويزيون‌: Television

بيننده‌ برنامه‌ تلويزيون‌: Televisor

تلويزيوني‌: Televisual

تلكس: Telex

متضمن‌ نتيجه‌ غايي‌، نهايي‌، داراي‌ هدف‌ نهايي‌: Telic

(گ‌.ش‌.) جدارصخيم‌ اخرين‌ مرحله‌ ايجاد قارچ‌ موجد زنگ‌ , گياهي‌: Teliospore

فرق‌ گذاردن‌، فهميدن‌ گفتن‌، بيان‌ كردن‌، نقل‌ كردن‌، فاش‌ كردن‌، تشخيص‌ دادن: Tell

شمردن‌ وكنارگذاردن‌، تعيين‌ كردن‌، توبيخ‌ كردن‌، مردود , شمردن‌: Tell Off

تحويلدار: Teller

گوينده‌، قائل‌، راي‌ شمار، تحويل‌ دار: Teller

تحويلدار، ناقل‌: Teller

سخن‌ چين‌، خبركشي‌ كردن‌: Telltale

زميني‌، خاكي‌، ساكن‌ زمين‌، دستگاه‌ سنجش‌ حركات‌ زمين‌: Tellurian

(suorullet) داراي‌ تلوريوم‌، زميني‌: Telluric

(ش‌.) شبه‌ فلز كميابي‌ بعلامت‌ eT: Tellurium

(cirullet) داراي‌ تلوريوم‌، زميني‌: Tellurous

(ز.ع‌.- د.گ‌.) تلويزيون‌: Telly

(ز.ش‌.) اخرين‌ مرحله‌ تقسيم‌ غير مستقيم‌ سلولي‌: Telophase

استفاده‌ از دستگاه‌ نقاله‌ برقي‌: Telpherage

زلزله‌: Temblor

بي‌ پروا، بي‌ باك‌، متهور، تند، تصادفي‌: Temerarious

بي‌ پروايي‌، تهور، بيباكي‌، جسارت‌: Temerity

The state of or condition of a metal as to its hardness or toughness produced by either thermal treatment or heat treatment and quench or cold working or a combination of same in order to bring the metal to its specified consistency. Each branch of the me: TEMPER

اب‌ دادن‌ (فلز)، درست‌ ساختن‌، درست‌ خمير كردن‌، ملايم‌ , حالت‌، خو، خلق‌، قلق‌، خشم‌، غضب‌ كردن‌، معتدل‌ كردن‌، ميزان‌كردن‌، مخلوط‌ كردن‌، مزاج: Temper

Subjecting metal sheet or strip to a slight amount of cold rolling following annealing (usually ½ to 1 ½ %) to forestall stretcher strains. Also termed “Pinch Pass” or “Skin Rolled.” (See Cold Rolling): TEMPER ROLLING

(در موردفلز) اب‌ دادني‌: Temperable

مزاج‌، حالت‌، ط‌بيعت‌، خلق‌، فط‌رت‌، سرشت‌: Temperament

مزاجي‌، خلقي‌، خويي‌: Temperamental

اعتدال‌، ميانه‌ روي‌، ط‌رفداري‌ از منع‌ نوشابه‌ هاي‌ , الكلي‌، خودداري‌: Temperance

معتدل‌، ملايم‌، ميانه‌ رو: Temperate

دما، درجه‌ حرارت‌: Temperature

درجه‌ گرما، درجه‌ حرارت‌، دما: Temperature

دما: temperature

90/1.03% carbon range (Also known as clock spring steel.) - This product, while similar to general description under heading of Tempered Spring Steel Strip, is manufactured and processed with great and extreme care exercised in each step of its production: TEMPERED and POLISHED SPRING STEEL STRIP

Any medium or high carbon (excluding clock spring) strip steel of spring quality which has been hardened and tempered to meet specifications. Where specification calls for blue or straw color, same is accomplished by passing through heat prepared at prope: TEMPERED SPRING STEEL STRIP

(Also termed “drawing.”) - A process of re-heating quench-hardened or normalized steel to a temperature below the transformation range and then cooling at any rate desired. The primary purpose of tempering is to impart a degree of plasticity or toughness: TEMPERING

ايجاد كردن‌، توفاني‌ شدن‌ توفان‌، تندباد، تندي‌، جوش‌ وخروش‌، هيجان‌، توفان‌ ,: Tempest

توفاني‌، تند، پرتوپ‌ وتشر: Tempestuous

زائر بيت‌ المقدس‌، معبدي‌، وابسته‌ بمعبد، عضو جمعيت‌ , فراماسون‌، عضو فرقه‌اي‌ ازصليبيون‌ نظ‌امي‌ قرون‌ وسط‌ي‌: Templar

تمپلت – فرم اطلاعاتي: Template

الگو: template

ساختاري از پيش تعريف شده براي يك محصول.

الگو، قالب‌: Template

الگو: Template

ساختاري از پيش تعريف شده براي يك محصول.

تط‌بيق‌ الگوها: Template Matching

پرستشگاه‌، معبد، (تش‌.) شقيقه‌، گيجگاه‌: Temple

(مو.) وقت‌، زمان‌، گام‌، ميزان‌ سرعت‌: Tempo

دنيوي‌، غير روحاني‌، جسماني‌، زماني‌، وابسته‌بگيجگاه شقيقه‌اي‌، موقتي‌، زودگذرفاني‌: Temporal

جسمانيت‌، عرفيت‌ دارايي‌ دينوي‌، درامد روحانيون‌، بيدوامي‌، زود گذري: Temporality

بدفع‌ الوقت‌ گذراندن‌، وقت‌ گذراندن‌، مط‌ابق‌ مقتضيات‌ , وقت‌ عمل‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌: Temporalize

موقتي: Temporary

موقت‌، موقتي‌: Temporary

موقتي‌، اني‌، زود گذر، سپنج‌، سپنجي‌: Temporary

انباره‌ موقت‌: Temporary Storage

وقت‌ گذراني‌: Temporization

بدفع‌ الوقت‌ گذراندن‌، وقت‌ گذراندن‌: Temporize

فرصت‌ ط‌لب‌ ومسامحه‌ كار: Temporizer

اغوا كردن‌، فريفتن‌، دچار وسوسه‌ كردن‌: Tempt

قابل‌ اغوا، فريفته‌ شدني‌، وسوسه‌ پذير: Temptable

اغوا، وسوسه‌، فريب‌، ازمايش‌، امتحان‌: Temptation

وسوسه‌ گر، فريبنده‌، اغوا كننده‌، شيط‌ان‌: Tempter

وسوسه‌ انگيز، اغوا كننده‌، هوس‌ انگيز: Tempting

ده‌، شماره‌ 01، (درجمع‌) چندين‌، خيلي‌: Ten

فروشگاه‌ داراي‌ كالاهاي‌ ارزان‌: Ten Cent Store

ده‌ فرمان‌ موسي‌، احكام‌ عشره‌: Ten Commandments

(ز.ع‌.) ضربت‌ بازي‌ بولينگ‌ ده‌ميله‌اي‌، امر موفقيت‌ اميز: Ten Strike

متمم‌ نسبت‌ به‌ 01: Ten's Complement

قابليت‌ تصرف‌، قابليت‌ نگهداري‌، دفاع‌ پذيري‌: Tenability

نگاه‌ داشتني‌، قابل‌ مدافعه‌، قابل‌ تصرف‌: Tenable

سرسخت‌، محكم‌، چسبنده‌، سفت‌، مستحكم‌، استوار: Tenacious

سختي‌، سفتي‌، چسبندگي‌، اصرار، سرسختي‌: Tenacity

(ط‌ب‌) شريان‌ گير، الت‌ چسبنده‌: Tenaculum

اجاره‌ داري‌، مدت‌ اجاره‌، مالكيت‌ موقت‌: Tenancy

مستاجر: Tenant

بودن‌ كرايه‌ نشين‌، مستاجر، اجاره‌ دار، اجاره‌ كردن‌، متصرف‌ ,: Tenant

بدون‌ مستاجر، (در مورد املاك‌) خالي‌، اشغال‌ نشده‌: Tenantless

اجاره‌ نشيني‌، اجاره‌ داري‌، كليه‌ مستاجرين‌ يك‌ ملك‌: Tenantry

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ گول‌ اب‌ شيرين‌ اروپا واسيا: Tench

گراييدن‌، ميل‌ كردن‌: Tend

بودن‌، متمايل‌ بودن‌ به‌، گرايش‌داشتن‌ نگهداري‌ كردن‌ از، وجه‌ كردن‌، پرستاري‌ كردن‌، مواظ‌ب‌ ,: Tend

توجه‌، مراقبت‌، مواظ‌بت‌، پرستاري‌، حضور: Tendance

گرايش‌، تمايل‌، ميل‌، توجه‌، استعداد، زمينه‌، علاقه‌ , مختصر: Tendency

گرايش‌، تمايل‌: Tendency

(suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌، متمايل متوجه‌، رسيدگي‌ كننده‌: Tendentious

مناقصه- مزايده: Tender

پيشنهاد دادن، پيشنهاد رسمي قيمت: tender

سندي كه براي برآوردن مشخصات به شكلي مطمئن و با قيمتي تعيين شده يا قيمتي پيشنهادي و شرايطي كه تحت آن شركت‌كننده در مناقصه مايل است كار را از كارفرما بپذيرد، ايجاد مي‌شود.

اميز، باملاحظ‌ه‌، حساس‌ بودن‌، ترد كردن‌، لط‌يف‌ كردن انبار، ارائه‌ دادن‌، تقديم‌ كردن‌، پيشنهاد، پول‌رايج مناقصه‌ ومزايده‌ نازك‌، حساس‌، لط‌يف‌، دقيق‌، ترد ونازك‌، باريك‌، محبت‌ ,: Tender

مناقصه‌، پيشنهاد دادن‌: Tender

پيشنهاد دادن، پيشنهاد رسمي قيمت: Tender

سندي كه براي برآوردن مشخصات به شكلي مطمئن و با قيمتي تعيين شده يا قيمتي پيشنهادي و شرايطي كه تحت آن شركت‌كننده در مناقصه مايل است كار را از كارفرما بپذيرد، ايجاد مي‌شود.

داراي‌ فكر حساس‌، رقيق‌ القلب‌، مهربان‌: Tender Minded

پيش‌ اهنگ‌ تازه‌ كار، (مغرب‌ امر.) ادم‌ تازه‌ وارد تازه‌ كار: Tenderfoot

(detfehrednet) دل‌ نازك‌، دل‌ رحيم‌: Tenderhearted

(detraehrednet) دل‌ نازك‌، دل‌ رحيم‌: Tenderhefted

ترقيق‌، نازك‌ سازي‌: Tenderization

براي‌ ترد ونازك‌ كردن‌ ان‌ حساس‌ كردن‌، ترد كردن‌، خواباندن‌ گوشت‌ (درماست‌ وغيره‌) ,: Tenderize

گوشت‌ پشت‌ مازو: Tenderloin

بي‌ مانند، وتري‌، پي‌ دار، گوشت‌ پوره‌دار: Tendinous

(درگوشت‌) پوره‌، (تش‌) پي‌، وتر، زردپي‌، (درجمع‌) اوتار: Tendon

دلسوزي‌، رقت‌، مهرباني‌، شفقت‌، ترد: Tendresse

پيچك‌، ريشه‌ پيچك‌: Tendril

(suoirbenet=suorbenet) تاريك‌ وتيره‌، تاريكي‌ اور ظ‌لماني‌، تاريك‌ كننده‌: Tenebrific

(suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌، تاريكي‌اور، ظ‌لماني تاريك‌ كننده‌: Tenebrous

ملك‌ استيجاري‌، مستغلات‌، اپارتمان‌: Tenement

شامل‌ ملك‌ استيجاري‌، اپارتماني‌: Tenementary

پايه‌ تفكر انگاشته‌، انگاره‌، عقيده‌، اصول‌، مرام‌، متعقدات‌ مذهبي: Tenet

ده‌ برابر، ده‌ چندان‌: Tenfold

تنيس‌: Tennis

(rekaens=) كفش‌، تنيس‌، كفش‌ كتاني‌: Tennis Shoe

وابسته‌ به‌ الفردتنيسان‌ شاعر انگليسي‌: Tennysonian

زبانه‌، زبانه‌ دار كردن‌: Tenon

فحوا، مفاد، نيت‌، رويه‌، تمايل‌، صداي‌ زير مردانه‌: Tenor

بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌: Tenpin

اجاره‌ وابسته‌ بتصدي‌، تصرفي‌، اجاره‌، وابسته‌بمدت‌ تصرف‌ يا ,: Tenruial

(عصب‌ يا ط‌ناب‌) كشيده‌، عصبي‌ وهيجان‌ زده‌، زمان‌ فعل تشديد يافتن‌ تصريف‌ زمان‌ فعل‌، سفت‌، سخت‌، ناراحت‌، وخيم‌، وخيم‌ شدن: Tense

قابل‌ انبساط‌، كش‌ دار: Tensile

(Also called ultimate strength) - Breaking strength of a material when subjected to a tensile (stretching) force. Usually measured by placing a standard test piece in the jaws of a tensile machine, gradually separating the jaws, and measuring the stretchi: TENSILE STRENGTH

(See Tensile Strength): TENSILE TEST

قابليت‌ كشش‌، كش‌ داري‌: Tensility

(retemoisnet، retemosnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌ , كشش‌ وفشارگاز وبخار: Tensimeter

(retemosnet، retemisnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌ , كشش‌ وفشارگاز وبخار: Tensiometer

تحت‌ فشار قرار دادن‌ كشش‌، امتداد، تمدد، قوه‌ انبساط‌، سفتي‌، فشار، بحران: Tension

كشش‌، تنش‌، كشمكش‌: Tension

كششي‌، انبساط‌ي‌: Tensional

بيفشار، بي‌ كشش‌: Tensionless

قوه‌ كشش‌، سفتي‌، شدت‌، وخامت‌: Tensity

سفت‌ شونده‌، سفت‌ كننده‌، كشيدني‌، كشيده‌ شدني‌، وخيم‌ , شونده‌: Tensive

(retemoisnet، retemisnet) كشش‌ سنج‌، الت‌ سنجش‌ نيروي‌ , كشش‌ وفشارگاز وبخار: Tensometer

(تش‌.) عضله‌ممدده‌، تانسو ر: Tensor

ممدده‌ (hededdamom)، كششي‌: Tensorial

چادر، خيمه‌، خيمه‌ زدن‌، توجه‌، توجه‌ كردن‌، اموختن نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌: Tent

(ج‌.ش‌.) كرم‌ صد پاي‌ پيله‌ ساز: Tent Caterpillar

كوك‌ اريب‌: Tent Stitch

(ج‌.ش‌.) شاخك‌ حساس‌، ريشه‌ حساس‌، موي‌ حساس‌ جانور (مثل‌ , موي‌ سبيل‌ گربه‌)، بازوچه‌: Tentacle

بازوچه‌اي‌، (ج‌.ش‌.) داراي‌ شاخك‌ حساس‌، شبيه‌ شاخك‌ حساس‌: Tentacular

وسايل‌ چادر، چادر، خيمه‌زني‌: Tentage

ازمايشي‌، تجربي‌، امتحاني‌، عمل‌ تجربي‌: Tentative

(نساجي‌) چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌، نگهدار، مستحفظ خيمه‌دار، خيمه‌ دوز: Tenter

(نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌: Tenterhook

دهم‌، دهمين‌، ده‌ يك‌، عشر، عشريه‌: Tenth

درجه‌ دهم‌، از پايين‌ ترين‌ جنس‌، پايين‌ ترين‌ درجه‌: Tenth Rate

بي‌ چادر، (اسكاتلند) بي‌ توجه‌، بي‌ دقت‌، لاابالي‌: Tentless

خيمه‌ دوز، خيام‌: Tentmaker

(eitnet=) متوجه‌، مراقب‌، مواظ‌ب‌، دقيق‌، بدقت‌: Tenty

علامت‌ مكث‌ و وقفه‌ در يوناني‌: Tenuis

نازكي‌، باريكي‌، رقت‌، سادگي‌، لط‌افت‌، قلت‌: Tenuity

رفيق‌، نازك‌، باريك‌، لط‌يف‌، دقيق‌، بدون‌ نقط‌ه‌ اتكاء: Tenuous

حق‌ تصدي‌، تصرف‌، نگهداري‌، اشغال‌، اجاره‌ داري‌، تصدي‌: Tenure

(eepeet، ipit) خيمه‌ مخروط‌ي‌ سرخ‌ پوستان‌: Tepee

نيم‌گرم‌، ولرم‌، سست‌: Tepid

نيم‌گرمي‌، ملولي‌، سستي‌، فقور: Tepidity

(yopaet) (درهند) ميز چاي‌ خوري‌: Tepoy

كلاه‌ لبه‌ پهن‌ نمدي‌ سفيد پوستان‌ مناط‌ق‌ حاره‌: Terai

مبحث‌ شناسايي‌ جنين‌ ناقص‌الخلقه‌: Teratology

تومور متشكله‌ از انساج‌ مختلف‌ جنيني‌: Teratoma

(ش‌.) تربيوم‌، عنصر فلزي‌ كمياب‌ بعلامت‌ bT: Terbium

(ج‌.ش‌.) قوش‌ نر، قوش‌ چاردانگ‌: Tercel

(lainnetnecret)(جشن‌) سيصد سالگي‌، سه‌ قرن‌، سيصد ساله‌,: Tercentenary

(yranetnecret)(جشن‌) سيصد سالگي‌، سه‌ قرن‌، سيصد ساله‌: Tercentennial

(گ‌.ش‌.) درخت‌ بنه‌: Terebinth

تربانتين‌، سقز، سقزي‌: Terebinthine

گرد، مدور، حلقوي‌، استوانه‌اي‌ شكل‌ در برش‌ عرضي‌: Terete

(ج‌.ش‌.) پشتي‌، ظ‌هري‌: Tergal

مرتد شدن‌، از مسلك‌ خود دست‌ كشيدن‌: Tergiversate

برگشت‌، ارتداد، بي‌ ثباتي‌، تناقض‌ گويي‌: Tergiversation

مرتد، ط‌فره‌ رو: Tergiversator

مدت‌، دوره‌، دوره‌ انتصاب‌، جمله‌، اصط‌لاح‌، عبارت موقع‌، هنگام‌، ناميدن‌ نيمسال‌، سمستر، ثلث‌ تحصيلي‌، شرايط‌، روابط‌، فصل: Term

لفظ‌، اصط‌لاح‌، دوره‌، شرط‌: Term

بيمه‌ موقت‌، بيمه‌ در مورد مخاط‌ره‌ براي‌ مدت‌ معيني‌: Term Insurance

وام مدت دار - وام ميان مدت: Term Loan

رساله‌ كوتاه‌: Term Paper

پرجنجال‌، داد وبيداد كن‌، پتياره‌، سليط‌ه‌: Termagant

(انگليس‌ - م‌.م‌.) مقيم‌، دسيسه‌ كار، زنداني‌: Termer

فسخ‌ پذير، قابل‌ فسخ‌، پايان‌ يافتني‌، انتهايي‌: Terminable

ترمينال- پايانه: Terminal

پايانه‌، پاياني‌: Terminal

راه‌ اهن‌ يا هواپيما، پايانه‌ نهايي‌، انتهايي‌، واقع‌ در نوك‌، پايان‌، انتها، اخر خط‌ ,: Terminal

نماد پاياني‌: Terminal Symbol

واحد پايانه‌، واحد پاياني‌: Terminal Unit

منتهي‌، محدود: Terminate

پايان‌ دادن‌، پايان‌ يافتن‌: Terminate

بپايان‌ رساندن‌، خاتمه‌ دادن‌، منقضي‌ كردن‌، فسخ‌ كردن محدود كردن‌، خاتمه‌ يافتن‌: Terminate

پايان‌ دار، پايان‌ بخش‌: Terminating

نماد پايان‌ بخش‌: Terminating Symbol

خاتمه: termination

اقدام خريدار در جهت پايان دادن به تمام يا جزئي از كار. علت خاتمه ممكن است راحتي خريدار يا غفلت باشد.

پايان‌، پايان‌ يابي‌، پايان‌ دهي‌: Termination

پايان‌، خاتمه‌، انتها، فسخ‌، ختم‌: Termination

خاتمه: Termination

اقدام خريدار در جهت پايان دادن به تمام يا جزئي از كار. علت خاتمه ممكن است راحتي خريدار يا غفلت باشد. اتمام يك پروژه، يك مرحله از پروژه يا فعاليت يا اتمام كار يك فرد.تكميل پروژه به دنبال پذيرش رسمي دستاوردهاي آن توسط كارفرما و يا ارائه اين دستاوردها در انتهاي حيات آن‌ها.

تاريخ‌ پايان‌: Termination Date

خاتمه براي راحتي: termination for convenience

حقي يك جانبه براي خريدار جهت خاتمه دادن به تمام تلاش‌هاي مربوط به پيمان يا برخي از آن‌ها، به هر دليل و در هر زمان. ممكن است طرفين با توافق، تعيين مسوؤل خاتمه پيمان‌، هزينه‌يابي يا تركيبي از اين روش‌ها به هزينه‌هاي خاتمه سامان دهند.

خاتمه براي راحتي: Termination For Convenience

حقي يك جانبه براي خريدار جهت خاتمه دادن به تمام تلاش‌هاي مربوط به پيمان يا برخي از آن‌ها، به هر دليل و در هر زمان. ممكن است طرفين با توافق، تعيين مسوؤل خاتمه پيمان‌، هزينه‌يابي يا تركيبي از اين روش‌ها به هزينه‌هاي خاتمه سامان دهند.

خاتمه به دلايل پيش فرض: termination for default

اقدام خريدار براي لغو تداركاتي كه الزامات پيش‌فرض پيمان را برآورده نمي‌كند. تخلف از پيش‌فرض، به شكست پيمانكار در اجراي كار پيمان در زمان تعيين‌شده مربوط مي‌شود. درصورتي‌كه پيمانكار بتواند تعيين كند كه شرايط پيش‌فرض شامل حال او نشده يا شكست در اجرا قابل بخش

خاتمه به دلايل پيش فرض: Termination For Default

اقدام خريدار براي لغو تداركاتي كه الزامات پيش‌فرض پيمان را برآورده نمي‌كند. تخلف از پيش‌فرض، به شكست پيمانكار در اجراي كار پيمان در زمان تعيين‌شده مربوط مي‌شود. درصورتي‌كه پيمانكار بتواند تعيين كند كه شرايط پيش‌فرض شامل حال او نشده يا شكست در اجرا قابل بخشش باشد، ممكن است اين خاتمه به خاتمه براي راحتي تبديل شود.

مسووليت قانوني خاتمه: termination liability

بيشترين هزينه مورد نياز براي اتمام پروژه بر اساس تعهدات پيمان و ديگر هزينه‌هاي لازم براي اتمام پروژه به طور مرتب. در صورت نياز عاملي براي سنجش خاتمه مالي در نظر گرفته مي‌شود.

مسووليت قانوني خاتمه: Termination Liability

بيشترين هزينه مورد نياز براي اتمام پروژه بر اساس تعهدات پيمان و ديگر هزينه‌هاي لازم براي اتمام پروژه به طور مرتب. در صورت نياز عاملي براي سنجش خاتمه مالي در نظر گرفته مي‌شود.

فسخ پيمان: termination of contracts

پايان يافتن پيمان در نتيجه تامين تمام الزامات پيماني يا قصور يا توافق دو جانبه طرفين.

فسخ پيمان: Termination Of Contracts

پايان يافتن پيمان در نتيجه تامين تمام الزامات پيماني يا قصور يا توافق دو جانبه طرفين.

انتهايي‌، بپايان‌ رساننده‌، قط‌عي‌، خاتمه‌ دهنده‌، مختوم‌ , كننده‌: Terminative

بپايان‌ رساننده‌، فسخ‌ كننده‌: Terminator

وابسته‌ به‌ مجموعه‌ اصط‌لاحات‌، وابسته‌ به‌ اصط‌لاحات‌ علمي‌ , وفني‌: Terminological

لفظ‌ گذاري‌، مجموعه‌ اصط‌لاحات‌: Terminology

اصط‌لاحات‌ علمي‌ يافني‌، كلمات‌ فني‌، واژگان‌: Terminology

واژه شناسي مديريت سامانه‌ها: terminology of systems management

اصطلاحات يكتا براي اصول مديريت پروژه و مهندسي سامانه‌ها.

واژه شناسي مديريت سامانه‌ها: Terminology Of Systems Management

اصطلاحات يكتا براي اصول مديريت پروژه و مهندسي سامانه‌ها.

ايستگاه‌ نهايي‌، پايانه‌: Terminus

(ج‌.ش‌.) موريانه‌: Termite

بي‌ وعده‌، بي‌ مدت‌، بي‌ پايان‌، غير قابل‌ توصيف‌، بدون‌ , شرط‌: Termless

شرايط- مدت اعتبار: Terms

مفاد و شرايط: terms and conditions (T&C)

الزامات كمكي كه اغلب بصورت استاندارد درآمده است و در بسياري از پيمان‌ها به‌عنوان بخش ضروري براي توافق طرفين در مورد آن، ضميمه شده است. مثال: بند پرداخت بر اساس پيشرفت كار كه جزء مفاد و شرايط تداركات قيمت مقطوع است.

مفاد و شرايط: Terms And Conditions (T&C)

الزامات كمكي كه اغلب بصورت استاندارد درآمده است و در بسياري از پيمان‌ها به‌عنوان بخش ضروري براي توافق طرفين در مورد آن، ضميمه شده است. مثال: بند پرداخت بر اساس پيشرفت كار كه جزء مفاد و شرايط تداركات قيمت مقطوع است.

دوره‌ تصدي‌، دوره‌ اجلاسيه‌ دادگاه‌، دوره‌ تحصيلي‌: Termtime

(ج‌.ش‌.) پرستوك‌ دريايي‌، چلچله‌ دريايي‌، يك‌ دسته‌ سه‌ , تايي‌: Tern

(etanret) سه‌ برگچه‌اي‌ سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، سومين‌، گروه‌ , سه‌ تايي‌: Ternary

سه‌ مبنايي‌، در مبناي‌ سه‌: Ternary

An alloy that contains three principal elements: TERNARY ALLOY

(yranret) سه‌ برگچه‌اي‌، سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، سومين گروه‌ سه‌تايي‌: Ternate

(etalpenret=) ورق‌ الياژي‌ مركب‌ از چهار قسمت‌ سرب‌ , ويك‌ قسمت‌ قلع‌، تيره‌ رنگ‌، با قلع‌وسرب‌ پوساندن‌: Terne

Sheet steel, coated with a lead-tin alloy. The percentage of tin is usually kept as low as possible because of its high cost; however, about 15% is normally necessary in order to obtain proper coating of the steel, since pure lead does not alloy with iron: TERNE PLATE

(enret=) ورق‌ الياژي‌ مركب‌ از چهار قسمت‌ سرب‌ ويك‌ , قسمت‌ قلع‌، تيره‌ رنگ‌، با قلع‌وسرب‌ پوساندن‌: Terneplate

ترپن‌ (ش‌.) هيدروكربن‌ هايي‌ موجود در اسانس‌ بفرمول‌ 61H 01C: Terpene

(dionepret) ترپن‌ دار، مخلوط‌ باترپن‌: Terpenic

(cinepret) ترپن‌ دار، مخلوط‌ باترپن‌: Terpenoid

رب‌ النوع‌ رقص‌ واوازهاي‌ دسته‌ جمعي‌، (مج.) رقاص‌، رقص‌: Terpsichore

وابسته‌ به‌ رقص‌، رقاص‌: Terpsichorean

مواد معدني‌ سفيد رنگ‌: Terra Alba

سفالينه‌، گل‌ صورت‌ سازي‌، قرمز مايل‌ به‌ قهوه‌اي‌: Terra Cotta

خشكي‌، خاك‌، قط‌عه‌ اصلي‌، خط‌ه‌ بدون‌ جزيره‌: Terra Firma

زمين‌ كشف‌ نشده‌، قط‌عه‌ زمين‌ از گرو در نيامده‌: Terra Incognita

بهار خواب‌، تراس‌، تراس‌ دار كردن‌، تختان‌، تختان‌ دار , كردن‌: Terrace

زمينه‌، عوارض‌ زمين‌، زمين‌، ناحيه‌، نوع‌ زمين‌: Terrain

ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد: Terrane

(ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ خوراكي‌ سواحل‌ فلوريدا: Terrapin

شامل‌ خشكي‌ ودريا، زميني‌ ودريايي‌: Terraqueous

گلخانه‌، نمايشگاه‌ جانوران‌ خشكي‌: Terrarium

موزاييك‌ سيماني‌ مرمر نما: Terrazzo

خاكي‌، زميني‌، دنيوي‌، زمين‌، سرزمين‌: Terrene

زميني‌، خاكي‌، اين‌ جهاني‌، دنيوي‌: Terrestrial

(tirret) حلقه‌ اتصالي‌، قلاده‌گردن‌ سگ‌: Terret

سهمناك‌ وحشتناك‌، وحشت‌ اور، ترسناك‌، هولناك‌، بسيار بد: Terrible

(ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) خاكزي‌، خاكي‌: Terricolous

فهرست‌ ما يملك‌، (ج‌.ش‌.) سگ‌ بويي‌ شكاري‌، سگ‌ تري‌ ير: Terrier

ترسناك‌، هولناك‌، مهيب‌، عظ‌يم‌، فوق‌ العاده‌: Terrific

وحشت‌ زده‌ كردن‌: Terrify

تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب خاكزاد: Terrigenous

(terret) حلقه‌ اتصالي‌، قلاده‌گردن‌ سگ‌: Territ

زميني‌، ارضي‌، داخلي‌، محلي‌، منط‌قه‌اي‌: Territorial

ابهاي‌ ساحلي‌: Territorial Waters

(ytilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌، ايجاد حكومت‌ , مستقل‌ ناحيه‌اي‌، كليسا سالاري‌: Territorialism

(msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌، ايجاد حكومت‌ , مستقل‌ ناحيه‌اي‌، كليسا سالاري‌: Territoriality

ايجاد ناحيه‌، محدود كردن‌ بيك‌ ناحيه‌: Territorialization

سرزمين‌، خاك‌، خط‌ه‌، زمين‌، ملك‌، كشور، قلمرو: Territory

دهشت‌، ترس‌ زياد، وحشت‌، بلا، بچه‌ شيط‌ان‌: Terror

ارعابگري‌، ايجاد ترس‌ و وحشت‌ در مردم‌: Terrorism

(citsirorret) ارعابگر، ط‌رفدار ارعاب‌ وتهديد: Terrorist

(tsirorret) ارعابگر، ط‌رفدار ارعاب‌ وتهديد: Terroristic

ارعابگري‌ حكومت‌ باتهديد وارعاب‌، عمل‌ ترور كردن‌، تهديد وارعاب: Terrorization

ارعابگري‌ كردن‌، با تهديد وارعاب‌ كاري‌ انجام‌ دادن با تهديد وارعاب‌ حكومت‌ كردن‌، ترور كردن‌: Terrorize

بدون‌ ترس‌: Terrorless

متعدد تقسيم‌ كردن‌، بصورت‌قلمرو در اوردن‌ محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌، بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌، بنواحي‌ ,: Terrtorialize

پارچه‌ حوله‌اي‌، (نظ‌.) سرباز مدافع‌ مرزي‌ انگليس‌: Terry

موجز، بي‌ شاخ‌ وبرگ‌، مختصر ومفيد، مختصر: Terse

(ج‌.ش‌.) مربوط‌ به‌ سومين‌ شاهپر بال‌ پرندگان‌، سومين‌ , رديف‌ شاهپر: Tertial

هرسه‌ روز يكبار، سه‌ يك‌: Tertian

سومين‌، ثالث‌، قسمت‌ سوم‌، دوران‌ سوم‌: Tertiary

(ش‌.) سه‌ظ‌رفيتي‌: Tervalent

شعر مسمط‌ بقافيه‌ (bcb، aba): Terzarima

بصورت‌ سنگهاي‌ چهارگوش‌ كوچك‌ دراوردن‌، باموزاييك‌ زينت‌ , دادن‌، با موزاييك‌ فرش‌ كردن‌: Tessellate

مفروش‌ سازي‌ با اجر موزاييك‌، موزاييك‌ كاري‌: Tessellation

اجر موزاييك‌ كلمه‌ عبور، اسم‌ شب‌، قط‌عات‌ كوچك‌ مرمر ياشيشه‌ مخصوص‌ ,: Tessera

آزمون- تست: Test

آزمون: test

رويه‌اي عملياتي براي نمايش كمي يا كيفي تطابق مشخصات. اندازه‌گيري مستقيم عملكرد در مقايسه با الزامات محيطي، كاركردي، الكتريكي و مكانيكي. ممكن است اين اندازه‌گيري‌ها طي كاربرد محرك‌هاي كاركردي و محيطي يا پس از آن حاصل شوند. ممكن است آزمون شامل استفاده از ابز

ازمون‌، ازمايش‌، امتحان‌ كردن‌، محك‌، معيار، امتحان‌ , كردن‌، محك‌ زدن‌، ازمودن‌ كردن‌: Test

ازمون‌، ازمودن‌: Test

آزمون: Test

رويه‌اي عملياتي براي نمايش كمي يا كيفي تطابق مشخصات. اندازه‌گيري مستقيم عملكرد در مقايسه با الزامات محيطي، كاركردي، الكتريكي و مكانيكي. ممكن است اين اندازه‌گيري‌ها طي كاربرد محرك‌هاي كاركردي و محيطي يا پس از آن حاصل شوند. ممكن است آزمون شامل استفاده از ابزار و تجهيزات خاص آزمون باشد ولي اين موارد جزء ضروري آزمون به حساب نمي‌آيند. كاهش داده‌ها و تحليل مي‌توانند از فعاليت‌هاي آزمون باشند. آزمون‌هاي كيفيت بايد شامل محيط‌هايي باشند كه به آشكار كردن خرابي‌هاي پنهان كمك كنند. آزمون بايد براي حمايت از موردِ آزمون و كاركنان آزمون داراي محدوديت‌هاي جدي باشد. آزمون بايد منجر به نوعي اندازه‌گيري شود كه بتوان آن را به طور مستقيم يا از طريق تحليل، با يك استاندارد مقايسه كرد. همچنين مراجعه شود به تأييد.

آزمون و ارزيابي: test and evaluation

اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد سامانه در مقايسه با مشخصات.

آزمون و ارزيابي: Test And Evaluation

اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد سامانه در مقايسه با مشخصات.

قضيه‌ در ازمايش‌، شخص‌ يا چيز مورد ازمايش‌: Test Case

داده‌ هاي‌ ازماينده‌: Test Data

راهبر آزمون: test director

فردي كه مسوؤل عمليات آزمون است.

راهبر آزمون: Test Director

فردي كه مسوؤل عمليات آزمون است.

مسابقه‌ ازمايشي‌، مسابقات‌ قهرماني‌ كريكت‌ انگليس‌ , واستراليا: Test Match

كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌، ورقه‌ امتحان‌، ازمون‌ برگ‌: Test Paper

خلبان‌ ازمايش‌ كننده‌ هواپيما: Test Pilot

برنامه آزمون: test plan

سندي كه رويكرد آزمون توسعه، يكپارچه‌سازي، صلاحيت و پذيرش را توصيف مي‌كند. معمولاً يكي از واژگان زير پس از برنامه آزمون قرار مي‌گيرد: سامانه، بخش، جزء، زير‌سامانه، مجمع، زير‌مونتاژ، واحد و غيره. برنامه آزمون معمولاً جزئي از برنامه مديريت مهندسي سامانه است.

برنامه آزمون: Test Plan

سندي كه رويكرد آزمون توسعه، يكپارچه‌سازي، صلاحيت و پذيرش را توصيف مي‌كند. معمولاً يكي از واژگان زير پس از برنامه آزمون قرار مي‌گيرد: سامانه، بخش، جزء، زير‌سامانه، مجمع، زير‌مونتاژ، واحد و غيره. برنامه آزمون معمولاً جزئي از برنامه مديريت مهندسي سامانه است.

مسئله‌ ازمابنده‌: Test Problem

رويه‌هاي آزمون: test procedures

دستورالعمل گام به گام براي آزمودن برنامه آزمون. رويه‌هاي آزمون و تجهيزات آزمون مورد استفاده كه الزامات درجه‌بندي، الزامات تسهيل آزمون و عوامل ديگر را تعيين مي‌كند. اين رويه‌ها شامل بازديدهايي است تا تضمين كنند كه موردِ آزمون و محيط‌هاي آزمون با مبناهاي فعل

رويه‌هاي آزمون: Test Procedures

دستورالعمل گام به گام براي آزمودن برنامه آزمون. رويه‌هاي آزمون و تجهيزات آزمون مورد استفاده كه الزامات درجه‌بندي، الزامات تسهيل آزمون و عوامل ديگر را تعيين مي‌كند. اين رويه‌ها شامل بازديدهايي است تا تضمين كنند كه موردِ آزمون و محيط‌هاي آزمون با مبناهاي فعلي سازگار هستند.

برنامه‌ ازماينده‌: Test Program

بازنگري آمادگي آزمون: Test Readiness Review

مجموعه‌اي از دروازه‌هاي كنترل براي نمايش آمادگي براي آزمون‌هاي رسمي پذيرش يا صلاحيت، كه در طي آن‌ها اطلاعات موثقي در راستاي تأييد به دست خواهند آمد. از آنجايي‌كه بازنگري‌هاي آمادگي آزمون براي هدايت آزمون‌هاي جمع‌آوري داده‌ صورت مي‌گيرند، مي‌توانند در هر سط

بازنگري آمادگي آزمون: Test Readiness Review

مجموعه‌اي از دروازه‌هاي كنترل براي نمايش آمادگي براي آزمون‌هاي رسمي پذيرش يا صلاحيت، كه در طي آن‌ها اطلاعات موثقي در راستاي تأييد به دست خواهند آمد. از آنجايي‌كه بازنگري‌هاي آمادگي آزمون براي هدايت آزمون‌هاي جمع‌آوري داده‌ صورت مي‌گيرند، مي‌توانند در هر سطح يكپارچگي انجام شوند.

گزارش آزمون: test report

نتايج ثبت شده آزمون كه شامل اختلافات و راه‌حل رفع آن‌هاست.

گزارش آزمون: Test Report

نتايج ثبت شده آزمون كه شامل اختلافات و راه‌حل رفع آن‌هاست.

روال‌ ازماينده‌: Test Routine

(ش‌.) لوله‌ ازمايش‌: Test Tube

آزمون- تحليل و رفع: test, analyze, and fix

رويكردي براي تأييد كه شامل آزمون، ارزيابي مشخصات و اقدام اصلاحي براي تبديل نتايج به انتظارات مي‌شود.

آزمون- تحليل و رفع: Test, Analyze, And Fix

رويكردي براي تأييد كه شامل آزمون، ارزيابي مشخصات و اقدام اصلاحي براي تبديل نتايج به انتظارات مي‌شود.

پوسته‌، (گ‌.ش‌.) تستا، كوزل‌، قشر خارجي‌ دانه‌: Testa

ازمون‌ پذير، امتحان‌ پذير، ازمايشي‌، شهادت‌ پذير: Testable

صدف‌ دار، صدفي‌، نرم‌تن‌ صدف‌ دار: Testacean

صدفي‌، صدف‌ دار، داراي‌ رنگ‌ اجر زرد: Testaceous

داراي‌ وصيت‌ نامه‌ بودن‌، نگارش‌ وصيت‌ نامه‌، تهيه‌ , وتدوين‌ وصيت‌ نامه‌: Testacy

وصيت‌ نامه‌، پيمان‌، تدوين‌ وصيت‌ نامه‌، عهد: Testament

وصيتي‌، وابسته‌ به‌وصيت‌ نامه‌، وصيت‌ شده‌: Testamentary

(شخص‌) وصيت‌ كرده‌، داراي‌ وصيت‌، شاهد، وصيت‌ كردن شهادت‌ دادن‌: Testate

موصي‌، وصيت‌ كننده‌، شاهد، ميراث‌ گذار: Testator

ازمايش‌ كننده‌، ممتحن‌، ازمونگر: Tester

ازماينده‌: Tester

خايه‌، بيضه‌، خصيه‌، تخم‌: Testicle

خايه‌اي‌، خايه‌ دار، بيضه‌ مانند: Testiculate

شاهد، گواه‌، تصديق‌ كننده‌: Testifier

گواهي‌ دادن‌، شهادت‌ دادن‌، تصديق‌ كردن‌: Testify

رضايت‌ نامه‌، شاهد، پاداش‌، جايزه‌ گواهي‌ نامه‌، شهادت‌، تصديق‌ نامه‌، سفارش‌ وتوصيه: Testimonial

گواهي‌، شهادت‌، تصديق‌، مدرك‌، دليل‌، اظ‌هار: Testimony

زودرنجي‌ وكج‌ خلقي‌: Testiness

آزمون : Testing

بررسي خصوصيات و ويژگيهاي يک شخص، فرايند يا سيستم که معمولاً به‌صورت ترتيبي انجام ميپذيرد. بسته به الزامات، انواع و سطوح متفاوتي از آزمون وجود دارد. به‌عنوان مثال، آزمونِ افراد به‌صورت کتبي، شفاهي يا عملي انجام ميپذيرد تا تعيين شود که آيا فرد مورد نظر از سطحِ مطلوبِ مهارت، دانش يا توانايي برخوردار است يا خير. آزمون فرايندها به اعتبار و قابليت اطمينان فرايندها ميپردازد. آزمون سيستم‌ها به‌منظور ارزيابيِ عملکردِ آن‌ها طراحي ميشود. به‌عنوان مثال، آزمون‌هاي تنش از طريق تحليل عواملي نظير متوسط زمان ميان خرابيها و متوسط زمان تعمير ، قابليت اطمينان را تعيين ميکند.

آزمون: testing

عنصري از بازرسي كه با استفاده از رويه‌ها و اصول علمي، الزامات يا مؤلفه‌هاي آن تعيين مي‌شود.

ازمايش‌: Testing

آزمون: Testing

عنصري از بازرسي كه با استفاده از رويه‌ها و اصول علمي، الزامات يا مؤلفه‌هاي آن تعيين مي‌شود.

(تش‌.) بيضه‌، خايه‌، تخم‌، گواهي‌، شهادت‌: Testis

مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌، گنبد مانند، لاك‌ پشت‌: Testudinate

زود رنج‌، كج‌ خلق‌: Testy

وابسته‌ به‌ كزاز: Tetanal

كزازي‌، داروي‌ ايجاد كننده‌ تشنجات‌ كزازي‌: Tetanic

(ط‌ب‌) بحالت‌ انقباض‌ دائم‌ در اوردن‌: Tetanize

كزاز، تشنج‌: Tetanus

(dehcet) مختل‌، بهم‌ خورده‌: Tetched

زودرنج‌، تند مزاج‌، ناراضي‌ نما، كج‌ خلق‌: Tetchy

دوبدو، محرمانه‌، گفتگوي‌ دو بدو: Tete A Tete

كمند، افسار، حدود، وسعت‌، افسار كردن‌: Tether

نوعي‌ بازي‌ دو نفره‌ با راكت‌ وتوپ‌: Tetherball

(-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌ , چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌: Tetr

(-rtet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌ , چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌: Tetra

چهار، گروه‌ چهارتايي‌، اربعه‌، چهارارزشي‌: Tetrad

شامل‌ چهاردسته‌ اتيل‌ در هر ملكول‌: Tetraethyl

فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌: Tetrafluoride

(هن.) داراي‌ چهار زاويه‌، چهار كنجي‌: Tetragonal

چهار ضلعي‌: Tetrahedral

(هن.) جسم‌ چهار سط‌حي‌، چهار ضلعي‌: Tetrahedron

تركيب‌ شيميايي‌ شامل‌ چهار مولكول‌ اب‌: Tetrahydrate

داراي‌ چهار هيدروكسيل‌ در هر ملكول‌: Tetrahydroxy

(يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌، چهار درام‌ يا تراژدي‌: Tetralogy

ماده‌ مركبي‌ كه‌ از چهار واحد تشكيل‌ شده‌ باشد: Tetramer

چهار جزيي‌، چهارتايي‌، چهارپر: Tetramerous

شعر چهار وتدي‌، چهار وزني‌: Tetrameter

داراي‌ چهار كاسبرگ‌: Tetrandrous

داراي‌ چهار گلبرگ‌: Tetrapetalous

چهارتايي‌، چهارلا، چهارگانه‌: Tetraploid

چهارتايي‌: Tetraploidy

چهارباله‌، داراي‌ چهار بال‌، چهار جناحي‌: Tetrapterous

استاندار، والي‌ بخش‌ هاي‌ چهارگانه‌ امپراتوري‌: Tetrarch

يكي‌ از استانهاي‌ چهارگانه‌، حكومت‌ چهار نفري‌: Tetrarchy

(گ‌.ش‌.) گروهي‌ متشكل‌ از چهار هاگ‌: Tetraspore

(suoropsartet) چهار هاگي‌: Tetrasporic

(ciropsartet) چهار هاگي‌: Tetrasporous

چهاربيتي‌، چهار جزيي‌: Tetrastichous

(ش‌.) چهار اتمي‌، چهار ظ‌رفيتي‌: Tetratomic

چهار ظ‌رفيتي‌، چهار بنياني‌: Tetravalent

(برق‌) لامپ‌ چهار قط‌بي‌: Tetrode

(ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌، تركيب‌ چهار , اكسيژني‌: Tetroxide

بيماريهاي‌ تاول‌ دار پوست‌ مثل‌ زرد زخم‌: Tetter

نژادقديمي‌ ژرمن‌، توتني‌: Teuton

توتني‌، از نژاد قديم‌ الماني‌، زبان‌ قديم‌ توتني‌: Teutonic

عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌: Teutonism

ساكن‌ المان‌ كردن‌، به‌ الماني‌ ترجمه‌ كردن‌: Teutonize

استان‌ تكزاس‌ دركشورهاي‌ متحده‌ امريكا، وابسته‌ به‌ , تكزاس‌: Texas

وابسته‌ به‌ كتاب‌ درسي‌، شبيه‌ متن‌ كتب‌ درسي‌: Texbookish

متن- نوشتار: Text

متن‌، نص‌، موضوع‌، كتاب‌ درسي‌، مفاد: Text

متن‌: Text

كتاب‌ درسي‌، كتاب‌ اصلي‌ دريك‌ موضوع‌، رساله‌: Textbook

منسوجات- بافت: Textile

پارچه‌، پارچه‌ بافته‌، در (جمع‌) منسوجات‌: Textile

مربوط‌ به‌ متن‌ يا نص‌، لفظ‌ي‌، متني‌: Textual

نقدگر متون‌ ادبي‌، ناقد ادبي‌، منقد، نقد ادبي‌ متون‌: Textual Critic

مربوط‌ به‌ متن‌، لفظ‌ي‌، متني‌، متن‌: Textuary

بافتني‌، منسوج‌، بافته‌: Textural

بافندگي‌، شالوده‌، بافته‌، پارچه‌ منسوج‌، بافت تاروپود، داراي‌ بافت‌ ويژه‌اي‌ نمودن‌: Texture

اهل‌ كشور تايلند، زبان‌ رسمي‌ تايلند: Thai

(sumalaht) (تش‌.) تالاموس‌، ماده‌ خاكستري‌ مغز مياني‌: Thalamic

(cimalaht) (تش‌.) تالاموس‌، ماده‌ خاكستري‌ مغز مياني‌: Thalamus

دريايي‌، اقيانوسي‌، مربوط‌ به‌ دريا ياخليج‌، بحري‌: Thalassic

حكومت‌ بر درياها، سلط‌ه‌ دريايي‌، درياسالاري‌: Thalassocracy

فرمانرواي‌ درياها، مسلط‌ بر دريا: Thalassocrat

يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌: Thaler

(ش‌.) مربوط‌ به‌تاليوم‌ وتركيبات‌ ان‌: Thallic

(ش‌.) تاليوم‌، عنصر فلزي‌ مشتق‌ از الومينيوم‌ بعلامت‌ IT: Thallium

ايجاد كننده‌ تاليوم‌: Thallogenous

(گ‌.ش‌.) ريسه‌اي‌ شكل‌، ريسه‌اي‌، ساقه‌اي‌: Thalloid

(گ‌.ش‌.) ريسه‌ دار، از جنس‌ ريسه‌ داران‌: Thallophyte

(ش‌.) مربوط‌ به‌تاليوم‌: Thallous

(گ‌.ش‌.) پايه‌، ريسه‌، ساقه‌، بدنه‌ گياه‌: Thallus

نسبت‌ به‌، تا، كه‌، تا اينكه‌، بجز، غير از: Than

(ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌، تيولدار ازاده‌: Thane

قلمرو يا موقعيت‌ ومقام‌ خان‌، مقام‌ خاني‌: Thaneship

تشكر، سپاس‌، سپاسگزاري‌، اظ‌هارتشكر، تقدير سپاسگزاري‌ كردن‌، تشكر كردن‌: Thank

سپاسگزار: Thanker

سپاسگزار، متشكر، ممنون‌، شاكر: Thankful

ناسپاس‌، حق‌ ناشناس‌، ناشكر، بيهوده‌: Thankless

سپاسگزاري‌، شكر گزاري‌: Thanksgiving

(امر.) چهارمين‌ پنجشنبه‌ ماه‌ نوامبر، روزشكرگزاري‌: Thanksgiving Day

قابل‌ سپاسگزاري‌، قابل‌ تشكر، قابل‌ شكر: Thankworthy

ان‌، اشاره‌ بدور، ان‌ يكي‌، كه‌، براي‌ انكه‌: That

كاه‌ وپيزر مخصوص‌ اندود وپوشش‌ بام‌، كاهگل‌، كاه‌ پوش‌ , كردن‌، كاه‌ اندود كردن‌: Thatch

سحر مربوط‌ به‌ معجزه‌ يا كار خارق‌ العاده‌، خارق‌ العاده: Thaumaturgic

اعجاز معجزه‌، جادو، كار خارق‌ العاده‌، خرق‌ عادت‌، معجزه: Thaumaturgy

اب‌ شدن‌ (يخ‌ و غيره‌)، گداختن‌، گرم‌ شدن‌: Thaw

حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌: The

موافقت نامه: The Agreement

انجمن صنعت ساختمان و نصب / ساخت: The Construction Industry Institute (CII)

ته‌ دانسان‌، مجلس‌ چاي‌ ورقص‌ عصرانه‌: The Dansant

مدير پروژه مالك: the Owner's Project Manager

(ertaeht) تئاتر، تماشاخانه‌، بازيگر خانه‌، تالار , سخنراني‌: Theater

تماشاخانه‌ داراي‌ صحنه‌ مدور: Theater In The Round

شخصي‌ كه‌ مكرر به‌ تئاتر ميرود، تماشاخانه‌ رو: Theatergoer

(retaeht) تئاتر، تماشاخانه‌، بازيگر خانه‌، تالار , سخنراني‌: Theatre

وابسته‌ به‌ تماشاخانه‌، تئاتري‌، در خور تماشا: Theatrical

تماشاخانه‌ گرايي‌، پيروي‌ از روش‌ تماشاخانه تماشاخانه‌ مسلكي‌: Theatricalism

اوردن‌ تماشاخانه‌اي‌ كردن‌، بصورت‌ تاتر در اوردن‌، بروي‌ صحنه‌ ,: Theatricalize

فن‌ نمايش‌ وتاتر: Theatrics

(گ‌.ش‌. - ج‌.ش‌.) پوشش‌، كپسول‌، كيسه‌، غلاف‌: Theca

(etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار، غلاف‌ دار: Thecal

(laceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار، غلاف‌ دار: Thecate

تورا، ترا، بتو: Thee

دزدي‌، سرقت‌: Theft

(enaht) (حق.قديم‌ انگليس‌) خان‌، تيولدار ازاده‌: Thegn

(enieht) (ش‌.) تئين‌ كه‌ درچاي‌ يافت‌ ميشود: Thein

(nieht) (ش‌.) تئين‌ كه‌ درچاي‌ يافت‌ ميشود: Theine

شان‌، خودشان‌، مال‌ ايشان‌، مال‌ انها: Their

اعتقاد بخدا، خدا شناسي‌، توحيد، يزدان‌ گرايي‌: Theism

يزدان‌ گراي‌، معتقد بخدا، خدا شناس‌، موحد، خدا پرست‌: Theist

يزدان‌ گرايانه‌، خدا پرستانه‌: Theistic

ايشان‌ را، بايشان‌، بانها: Them

فرهشتي‌، ريشه‌اي‌، مربوط‌ بموضوع‌، موضوعي‌، مط‌لبي مقاله‌اي‌: Thematic

مدار، نت‌، شاهد موضوع‌، مط‌لب‌، مقاله‌، فرهشت‌، انشاء، ريشه‌، زمينه: Theme

(مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌، قط‌عه‌ , تكراري‌: Theme Song

خودشان‌، خودشانرا: Themselves

انوقتي‌، متعلق‌ بان‌زمان‌ سپس‌، پس‌ (از ان‌)، بعد، انگاه‌، دران‌ هنگام‌، در انوقت: Then

دلار‌هاي آينده: then year dollars

ارزش برآورده‌شده پول براساس تورم و تقليل قيمت‌ها در سالي كه پيش‌بيني مي‌شود در آن زمان مورد استفاده قرار گيرد.

دلار‌هاي آينده: Then Year Dollars

ارزش برآورده‌شده پول براساس تورم و تقليل قيمت‌ها در سالي كه پيش‌بيني مي‌شود در آن زمان مورد استفاده قرار گيرد.

(تش‌.) (وابسته‌ به‌) كف‌ دست‌ يا كف‌ پا، برامدگي‌ كف‌ دست‌: Thenar

از انجا، از ان‌ زمان‌، پس‌ از ان‌، از ان‌ جهت‌، ديگر: Thence

از ان‌ پس‌، سپس‌: Thenceforth

از ان‌ پس‌، از انجا ببعد، از ان‌ وقت‌: Thenceforward

متوجه‌ بخدا، خدا گراي‌، خدا دوست‌، خدا مركز: Theocentric

(msirtnecoeht) توجه‌بخدا، خدا دوستي‌: Theocentricity

(yticirtnecoeht) توجه‌بخدا، خدا دوستي‌: Theocentrism

يزدان‌ سالاري‌، حكومت‌ خدا، حكومت‌ روحانيون‌: Theocracy

خداوند كشور، ط‌رفدار يزدان‌ سالاري‌: Theocrat

مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌، مربوط‌ به‌ خدا سالاري‌: Theocratic

اعتقاد بعدالت‌ خدايي‌: Theodicy

تئودوليت‌، دوربين‌ مهندسي‌، زاويه‌سنج‌ ط‌ول‌ ياب‌: Theodolite

وابسته‌ به‌ مط‌العه‌ وشناسايي‌ اجداد واعقاب‌ خدايان‌: Theogonic

خدايان‌ نسب‌ نامه‌ خدايان‌، مط‌العه‌ وشناسايي‌ اجداد واعقاب‌ ,: Theogony

(eugoloeht) متخصص‌ الهيات‌، دانشمند علم‌ دين‌، ط‌لبه‌ , علوم‌ ديني‌: Theolog

متخصص‌ الهيات‌، حكيم‌ الهي‌، خداشناس‌: Theologian

وابسته‌ بعلوم‌ الهي‌: Theological

درعلم‌ الهيات‌ بحث‌ كردن‌: Theologize

(goloeht) متخصص‌ الهيات‌، دانشمند علم‌ دين‌، ط‌لبه‌ , علوم‌ ديني‌: Theologue

يزدان‌ شناسي‌، علم‌ دين‌، الهيات‌، حكمت‌ الهي‌، خدا شناسي‌,: Theology

توسط‌ خدا حكومت‌ واداره‌ شده‌: Theonomous

حكومت‌ خدايي‌، كشوري‌ كه‌ خدا پادشاه‌ ان‌ باشد: Theonomy

وابسته‌ به‌ تجلي‌ خدا به‌ انسان‌: Theophanic

تجلي‌ خدا به‌انسان‌، ظ‌هور خدا به‌ انسان‌: Theophany

قضيه‌: Theorem

قضيه‌، برهان‌، مسئله‌، قاعده‌، نكره‌: Theorem

برهاني‌، متضمن‌ برهان‌، قضيه‌اي‌، مبني‌ بر قاعده‌: Theorematic

نظ‌ري‌: Theoretical

بهره نظري: Theoretical yield

(tsiroeht=) نگرشگر، ويژه‌گر در تئوري‌: Theoretician

متخصص‌ علوم‌ نظ‌ري‌، نگرشگر، ط‌رفدار استدلال‌ نظ‌ري‌: Theorist

نگرشگري‌، تحقيقات‌ نظ‌ري‌، استدلال‌ نظ‌ري‌: Theorization

فرضيه‌ بوجود اوردن‌، فرضيه‌اي‌ بنياد نهادن‌ نگرشگري‌ كردن‌، استدلال‌ نظ‌ري‌ كردن‌، تحقيقات‌ نظ‌ري‌ كردن: Theorize

نگرشگر، تئوري‌ باف‌: Theorizer

نظریه : Theory

يک توضيح نظام‌مند که به‌صورت جامع مورد بازنگري قرار گرفته است.

تئوري- نظريه: Theory

اصول‌ نظ‌ري‌، علم‌ نظ‌ري‌، اصل‌ كلي‌، فرض‌ علمي‌، تحقيقات‌ , نظ‌ري‌، نگرش‌، نظ‌ريه‌: Theory

نظ‌ريه‌، نگره‌، فرضيه‌: Theory

بيان تئوري قيدها: Theory of Constraints

تئوري قيود: Theory of Constraints (TOC)

فلسفه برنامه‌ريزي كارخانه و كنترل موجودي كه دكتر اِلي گولدرات آن را پيشنهاد داد. هدف آن اصلاح جريان كارخانه و كاهش سطح موجودي با استفاده از تشخيص ماهيت احتمالي موقعيت‌هاي كاري وابسته به يكديگر است. چهار گام زير در اين نظريه به كار مي‌روند: 1-شناسايي سامانه

تئوري قيود: Theory Of Constraints (TOC)

فلسفه برنامه‌ريزي كارخانه و كنترل موجودي كه دكتر اِلي گولدرات آن را پيشنهاد داد. هدف آن اصلاح جريان كارخانه و كاهش سطح موجودي با استفاده از تشخيص ماهيت احتمالي موقعيت‌هاي كاري وابسته به يكديگر است. چهار گام زير در اين نظريه به كار مي‌روند: 1-شناسايي سامانه/ فرآيند و قيود آن 2-تلاش براي تعيين بحراني‌ترين قيود و پافشاري براي بيشترين عملكرد 3-تشويق ديگران به پيروي از قيود به منظور بهره‌برداري از قيود بحراني 4-تلاش به منظور تسهيل عملكرد ارزيابي‌شده جديد. براي انجام مورد چهار، به گام يك برگرديد و قيود بحراني جديد را مورد توجه قرار دهيد. هنگامي‌كه قيد بحراني برطرف شد، قيد جديدي ايجاد مي‌شود و جاي آن را پر مي‌كند. اين فرآيند ادامه مي‌يابد تا پايين‌ترين سطح قيد كه مي‌تواند بر كل سامانه اثر گذارد، شناسايي شود. از آنجايي‌كه قيد كليدي (طبق نظريه قيود) در مديريت پروژه، مدت پروژه را معين مي‌كند، با توجه به آن مسير بحراني پروژه محاسبه مي‌شود. نظريه قيود در رويكرد زنجيره بحراني به عنوان جايگزيني براي روش مسير بحراني و فن بازنگري و ارزيابي برنامه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا با استفاده از كاربرد و كنترل منابع بحراني، مدت پروژه را تعيين كند.

وابسته‌ به‌ عرفان‌، عرفاني‌: Theosophical

عارف‌، اهل‌ عرفان‌: Theosophist

عرفان‌، خدا شناسي‌، حكمت‌ الهي‌: Theosophy

(scituepareht=) مبحث‌ تداوي‌، درمان‌ شناسي‌: Therapeusis

درماني‌، وابسته‌به‌ درمان‌ شناسي‌، معالج‌: Therapeutic

(tsipareht) (ط‌ب‌) متخصص‌ درمان‌ شناسي‌، درمان‌ شناس‌: Therapeutist

(tsituepareht) (ط‌ب‌) متخصص‌ درمان‌ شناسي‌، درمان‌ شناس‌: Therapist

(ط‌ب‌) درمان‌، معالجه‌، مداوا، تداوي‌: Therapy

انجا، درانجا، به‌ انجا، بدانجا، در اين‌ جا، دراين‌ , موضوع‌، انجا، ان‌ مكان‌: There

دران‌ حدود، درهمان‌ نزديكي‌، تقريبا: Thereabout

پس‌ از ان‌، از ان‌ پس‌، بعد از ان‌، بعدها: Thereafter

از ان‌ بابت‌، در انجا: Thereat

بدان‌ وسيله‌، از ان‌ راه‌، بموجب‌ ان‌ در نتيجه‌: Thereby

براي‌ ان‌ (منظ‌ور)، از اينرو، بنابر اين‌، بدليل‌ ان سپس‌: Therefore

از ان‌، ازانجا، ناشي‌ از ان‌: Therefrom

دران‌، درانجا، از ان‌ بابت‌، از ان‌ حيث‌: Therein

پيرو ان‌، بدنبال‌ ان‌، درتعقيب‌ ان‌، بعدا: Thereinafter

درداخل‌ ان‌ در جزء ان‌، در ضمن‌ ان‌: Thereinto

بر ان‌، بر اين‌، روي‌ ان‌، درانجا: Thereon

بان‌، بدان‌، بعلاوه‌: Thereto

تا انزمان‌، پيس‌ از انوقت‌: Theretofore

در زير ان‌، بموجب‌ ان‌، در ذيل‌ ان‌: Thereunder

بان‌، بدان‌، بضميميه‌ ان‌، پيوسته‌ به‌ ان‌: Thereunto

درنتيجه‌، بنابراين‌، بيدرنگ‌، پس‌ از ان‌: Thereupon

باان‌ (نامه‌ يا قرارداد)، به‌ پيوست‌، دران‌ هنگام بدانوسيله‌، بيدرنگ‌، فورا، درنتيجه‌ ان‌، از ان‌ بابت علاوه‌ بر اين‌، بعلاوه‌: Therewith

ترياق‌، معجون‌، پادزهر، شيره‌قند، ترياقي‌: Theriac

حمام‌، داغ‌، حمام‌ عمومي‌، گرما كالري‌ كوچك‌، معادل‌ هزار كالري‌ بزرگ‌، واحد گرما: Therm

چشمه‌ اب‌ گرم‌، حمام‌ اب‌ گرم‌: Thermae

دمايي‌، گرمايي‌، حرارتي‌، گرم‌: Thermal

گرمايي‌، حرارتي‌: Thermal

چشمه‌ اب‌ گرم‌: Thermal Spring

گرمايي‌، وابسته‌ بگرما، حرارتي‌: Thermic

به‌ الكترود منتشر ميشود، لوله‌گرمايوني‌ لوله‌ الكتروني‌ كه‌ دران‌ الكترون‌ بوسيله‌ حرارت‌ دادن‌ ,: Thermionic Tube

مقاومت‌ گرمايي‌: Thermistor

رزيستور برقي‌، الت‌ مقاوم‌ در مقابل‌ برق‌: Thermistor

گرماشيمي: thermochemistry

(درجراحي‌) دلمه‌ شدن‌ نسوج‌ در اثر حرارت‌: Thermocoagulation

A device for measuring temperatures by the use of two dissimilar metals in contact; the junction of these metals gives rise to a measurable electrical potential with changes in temperature.: THERMOCOUPLE

جفت‌ گرمايي‌، ترموكوپل‌: Thermocouple

(الكتريسته‌) وسيله‌ اندازه‌ گيري‌ اختلاف‌ درجه‌ حرارت‌: Thermocouple

قادر به‌ استقامت‌ در برابر حرارت‌ زياد، دماپاي‌: Thermoduric

وابسته‌ بعلم‌ ترموديناميك‌، دماپويا: Thermodynamic

باحرارت‌ دانش‌ دماپويايي‌، مبحث‌ فعاليت‌ مكانيكي‌ ورابط‌ه‌ ان‌ ,: Thermodynamics

وابسته‌ به‌ رابط‌ه‌ برق‌ وحرارت‌، دما برقي‌: Thermoelectric

ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌، دما برق‌: Thermoelectricity

الكتروني‌ كه‌ در اثر گرما صادر شود: Thermoelectron

دمانگاشت‌، گرمانگار، دمانگاره‌: Thermogram

گرمانما، گرماسنج‌ خودكمار، دمانما: Thermograph

كسي‌ كه‌ گرماسنجي‌ كند، دمانگار: Thermographer

وابسته‌ به‌ گرما سنجي‌ يا دمانگاري‌: Thermographic

دمانگاري‌، گرمانگاري‌: Thermography

بي‌ ثبات‌ يا ناپايدار درمقابل‌ حرارت‌، دماناپاي‌: Thermolabile

(ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌، تحليل‌ حرارت‌ بدن‌: Thermolysis

وابسته‌ به‌تحليل‌ گرما، وابسته‌ به‌ تجزيه‌ در اثر گرما: Thermolytic

گرماسنج‌، حرارت‌ سنج‌: Thermometer

(ertemomreht) گرماسنج‌، گرمانما، ميزان‌ الحراره درجه‌، دماسنج‌: Thermometer

(rtemomreht) گرماسنج‌، گرمانما، ميزان‌ الحراره درجه‌، دماسنج‌: Thermometre

وابسته‌ به‌ گرماسنج‌، وابسته‌ به‌ گرماسنجي‌: Thermometric

گرماسنجي‌، دماسنجي‌: Thermometry

وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌: Thermonuclear

گرمادوست‌، دمادوست‌، دماگرايي‌: Thermophile

گرماگراي‌: Thermophilic

پيل‌ گرماسنج‌: Thermopile

قابل‌ ارتجاع‌ يا نرمش‌ پذير دراثر حرارت‌: Thermoplastic

قابلت‌ ارتجاع‌ يا نرمش‌ پذيري‌ در مقابل‌ حرارت‌: Thermoplasticity

تنظ‌يم‌ حرارت‌: Thermoregulation

ترموستات‌، دستگاه‌ تنظ‌يم‌ حرارت‌: Thermoregulator

وابسته‌ تنظ‌يم‌ حرارت‌: Thermoregulatory

فلاسك‌، ترمس‌، قمقمه‌، محفظ‌ه‌ ياظ‌رف‌ عهايق‌ حرارت‌: Thermos

دستگاه‌ گرمابين‌، گرماياب‌، دمابين‌: Thermoscope

قابل‌ سفت‌ شدن‌ در مقابل‌ حرارت‌: Thermosetting

قابليت‌ استحكام‌ در مقابل‌ حرارت‌: Thermostability

باثبات‌ در اثر حرارت‌: Thermostable

(.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما، دستگاه‌ تنظ‌يم‌گرما (.tv):بوسيله‌الت‌ تعديل‌ گرماكنترل‌ كردن‌: Thermostat

دماواكنشي‌: Thermotactic

تحرك‌ در اثر گرما، تنظ‌يم‌ خود بخود حرارت‌ در بدن دماواكنش‌: Thermotaxis

گرماگراي‌، علاقمند به‌ گرما، دماگراي‌: Thermotropic

دماگرايي‌، حساسيت‌ نسبت‌ به‌ گرما، گرماگرايي‌: Thermotropism

از ان‌، وابسته‌ بان‌، متعلق‌ بان‌، از انجا: Therof

قاموس‌، مجموعه‌ اط‌لاعات‌ گنجينه‌، خزانه‌، انبار، مخزن‌، (مج.) فرهنگ‌ جامع: Thesaurus

اينها، اينان‌: These

قهرمان‌ يوناني‌ فاتح‌ امازون‌ ها، (افسانه‌ يونان‌) تزه‌ , يا تيسوس‌: Theseus

پايان‌ نامه‌، رساله‌ دكتري‌، قضيه‌، فرض‌، (مو.) ضرب‌ قوي‌: Thesis

وابسته‌ به‌ تسپيس‌ شاعر يوناني‌، هنرپيشه‌: Thespian

(laciteht) وضع‌ شده‌، مقرر، معين‌، ثابت‌، مط‌لق وابسته‌ به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌: Thetic

(citeht) وضع‌ شده‌، مقرر، معين‌، ثابت‌، مط‌لق‌، وابسته‌ , به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌: Thetical

(افسانه‌ يونان‌) حوري‌ دريايي‌، مادر اشيل‌: Thetis

جادويي‌، سحرانگيز، جادوگر، ساحر: Theurgic

معجزه‌ كننده‌، جادوگر: Theurgist

معجزه‌، جادو، سحر: Theurgy

تقوي‌، وتر نيروي‌ عضلاني‌، عضله‌، عادت‌، راه‌ورسم‌، رفتار، مشي: Thews

انها، ايشان‌، انان‌: They

(dluow yeht، dah yeht=): They'd

(llahs yeht، lliw yeht=): They'll

(era yeht=): They're

(devah yeht=): They've

تياميناز، انزيمي‌ كه‌ از بين‌ بردن‌ تيامين‌ را تسريع‌ , ميكند: Thiaminase

ابري‌، گرفته‌، زياد، پرپشت‌ كلفت‌، ستبر، صخيم‌، غليظ‌، سفت‌، انبوه‌، گل‌ الود، تيره: Thick

در هر حال‌، در دشواري‌ وسهولت‌، راسخ‌: Thick And Thin

مدار غشايي‌ ضخيم‌: Thick Film Circuit

پوست‌ كلفت‌، بي‌ احساس‌: Thick Skinned

كودن‌، خشك‌ مغز، بي‌ ذوق‌: Thick Witted

تر شدن‌، غليظ‌ شدن‌ كلفت‌ كردن‌، ستبر كردن‌، ضخيم‌ كردن‌، پرپشت‌ كردن‌، كلفت‌ ,: Thicken

ضخيم‌ ساز، غليظ‌ كننده‌، پرپشت‌ كننده‌: Thickener

بيشه‌، درختزار انبوه‌: Thicket

پوشيده‌ شده‌ بوسيله‌ جنگل‌ ودرخت‌ زار: Thicketed

بيشه‌ زار، بيشه‌ مانند: Thickety

احمق‌، نادان‌، كم‌ هوش‌، خرف‌: Thickheaded

(ylkciht) نسبتا ضخيم‌، نسبتا انبوه‌: Thickish

(hsikciht) نسبتا ضخيم‌، نسبتا انبوه‌: Thickly

A hardened and tempered, edged, ground, and polished thin section, high carbon strip steel. Usually ½” in width and in thicknesses from .001 to .050” manufactured to extremely close tolerances. It is used primarily for determining measurement of openings: THICKNESS GAGE OR FEELER STOCK

انبوه‌، پرپشت‌، تنگ‌ هم‌، تنگ‌، كلفت‌، قط‌ور: Thickset

دزد، سارق‌: Thief

دزدي‌ كردن‌، دزديدن‌: Thieve

دزدي‌، سرقت‌: Thievery

خوگرفته‌ به‌دزدي‌، دست‌ كج‌، دزدوار، دزدانه‌، درخور , دزدان‌: Thievish

(تش‌.) ران‌: Thigh

استخوان‌ ران‌: Thighbone

ط‌ناب‌ بندبازي‌: Thightrope

انگشتانه‌، لوله‌ فلزي‌ كوتاه‌: Thimble

(گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌: Thimbleberry

باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌، يك‌ خرده‌، يك‌ جرعه‌: Thimbleful

شعبده‌ بازي‌ كردن‌، (بوسيله‌ فنجان‌ بازي‌) گول‌ زدن فريب‌ دادن‌، مغبون‌ كردن‌: Thimblerig

فنجان‌ باز، مهره‌ باز، شعبده‌ باز، فريبكار: Thimblerigger

(گ‌.ش‌.) شقايق‌ نعمان‌، شبدر چمني‌: Thimbleweed

پشت‌ كردن‌ كردن‌، كم‌ كردن‌، رقيق‌ كردن‌، لاغر كردن‌، نازك‌شدن‌، كم‌ , مايه‌، سبك‌، رقيق‌ و ابكي‌، كم‌ جمعيت‌، بط‌ور رقيق‌، نازك‌ , نازك‌، باريك‌، لاغر، نزار، كم‌ چربي‌، كم‌ پشت‌، رقيق‌، كم‌ ,: Thin

مدار غشايي‌ نازك‌: Thin Film Circuit

داراي‌ پوست‌ نازك‌، پوست‌ نازك‌، (مج.) حساس‌، نازك‌ , نارنجي‌: Thin Skinned

از ان‌ تو، مال‌ تو: Thine

چيز، شي‌ء، كار، اسباب‌، دارايي‌، اشياء، جامه‌، لباس موجود: Thing

(فلسفه‌) حقيقت‌ غايي‌، شي‌ء در نفس‌ خود: Thing In Itself

چيز، همان‌، اسمش‌: Thingummy

انديشيدن‌، فكر كردن‌، خيال‌ كردن‌، گمان‌ كردن‌: Think

(ز.ع‌.) مقاله‌ خبري‌ اميخته‌ با افكار وتفسيرات‌ نويسنده‌,: Think Piece

فكر كردني‌، انديشه‌ پذير، قابل‌ فكر، ممكن‌: Thinkable

انديشمند، فكر كننده‌، متفكر، فكور: Thinker

ط‌رز تفكر: Thinking Cap

تر نازك‌ كننده‌، كم‌ كننده‌، رقيق‌ كننده‌، نازكتر، كم‌ پشت‌ ,: Thinner

نسبتا لاغر: Thinnish

سوم‌، سومي‌، ثالث‌، يك‌ سوم‌، ثلث‌، به‌ سه‌ بخش‌ تقسيم‌ كردن‌,: Third

بيس‌ بال‌ موضع‌ بازيكن‌ براي‌ دفاع‌ منط‌قه‌ دورپايگاه‌ سوم‌ در بازي‌ ,: Third Base

سومين‌ دسته‌، درجه‌ سوم‌، بليط‌ درجه‌ 3: Third Class

درجه‌ سوم‌، رتبه‌ سوم‌: Third Degree

بعد سوم‌، ضخامت‌، كلفتي‌، وابسته‌ به‌ بعد سوم‌: Third Dimension

(ط‌بقه‌) عوام‌: Third Estate

شخص ثالث: Third Party

شخص‌ ثالث‌: Third Party

بيمه شخص ثالث: Third Party Insurance

سوم‌ شخص‌: Third Person

درجه‌ سوم‌، پست‌: Third Rate

درجه‌ سوم‌: Third Rater

(تش‌.) بط‌ن‌ مياني‌ مغز: Third Ventricle

دريدن‌، گرفتار كردن‌، محدود كردن‌ سوراخ‌، حفره‌، پنجره‌، لرزش‌، ط‌نين‌، سوراخ‌ سوراخ‌ كردن: Thirl

بودن‌، اشتياق‌ داشتن‌ تشنگي‌، عط‌ش‌، ارزومندي‌، اشتياق‌، تشنه‌بودن‌، ارزومند ,: Thirst

تشنه‌: Thirster

تشنه‌، عط‌ش‌ دار، خشك‌، بي‌ اب‌، مشتاق‌: Thirsty

سيزده‌، عدد سيزده‌: Thirteen

سيزدهم‌، سيزدهمين‌، يك‌ سيزدهم‌: Thirteenth

سي‌ ام‌، سي‌امين‌، يك‌ سي‌ ام‌: Thirtieth

سي‌، عدد سي‌: Thirty

اين‌، (صورت‌ جمع‌ ان‌ eseht است‌): This

(گ‌.ش‌.) خار، بوته‌ خار، شوك‌، باد اور، شوك‌ مبارك تاتاري‌: Thistle

زائده‌ پر مانند خار، كرك‌ هاي‌ روي‌ خار: Thistledwon

خاردار: Thistly

انجا، به‌ انجا، بدانسو، به‌ انط‌رف‌، انط‌رف‌ تر، دورتر: Thither

تا ان‌ زمان‌، تا ان‌ موقع‌، تاقبل‌ از ان‌: Thitherto

(sdrawrehtiht=) بانط‌رف‌، بدانسو: Thitherward

(drawrehtiht=) بانط‌رف‌، بدانسو: Thitherwards

اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌): Tho

اهرم‌ پارو، گنبد، قبه‌ كشيدن‌، تحمل‌ كردن‌، گذاردن‌، اجازه‌ دادن‌، چوب‌ يا ميله‌ ,: Thole

ميل‌ پاروگير، اهرم‌ لوله‌ توپ‌: Tholepin

توماس‌، توما، اسم‌ خاص‌ مذكر: Thomas

تسمه‌، قيش‌، شلاق‌ زدن‌، باتسمه‌ بستن‌: Thong

(نج.) برج‌ ثور، گاو: Thor

صدري‌، وابسته‌ به‌ قفسه‌ سينه‌: Thoracic

(تش‌.) مجراي‌ سينه‌، مجراي‌ صدري‌: Thoracic Duct

عمل‌ جراحي‌ شكافتن‌ جدار سينه‌: Thoracotomy

سينه‌، صدر، قفسه‌ سينه‌: Thorax

خار، تيغ‌، سرتيز، موجب‌ ناراحتي‌، تيغ‌ دار كردن‌: Thorn

(گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار: Thorn Apple

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار: Thornback

(گ‌.ش‌.) بوته‌ خاردار، بوته‌ خار، تمشك‌ جنگلي‌: Thornbush

بي‌ خار: Thornless

خارمانند: Thornlike

تيغستان‌، خاردار، تيغ‌ تيغي‌، خار مانند: Thorny

(hguoroht=) (امر.) كامل‌، تمام‌، تمام‌ وكمال‌: Thoro

از اول‌ تا اخر، بط‌ور كامل‌، كامل‌، تمام‌: Thorough

دقيق‌ گام‌، خوش‌ روش‌، بهمه‌ جور قدم‌ تربيت‌ شده‌(اسب‌) قابل‌، حسابي‌: Thorough Paced

تسمه‌ چرمي‌ متصل‌ كننده‌ بدنه‌ كالسكه‌ به‌ فنر: Thoroughbrace

اصيل‌، خوش‌ جنس‌، باتجربه‌، كارديده‌: Thoroughbred

راه‌ عبور، شارع‌ عام‌، شاهراه‌، معبر: Thoroughfare

بسيار دقيق‌، تمام‌ وكمال‌: Thoroughgoing

انها، انان‌: Those

تو، توبكسي‌ خط‌اب‌ كردن‌، يك‌ هزار دلار: Thou

اينكه‌، باوجوداينكه‌، ولو، ولي‌ بهرحال‌، باوجود ان‌، بهرجهت‌، اگرچه‌، گرچه‌، هرچند با ,: Though

سر، مط‌لب‌، چيزفكري‌، استدلال‌، تفكر گمان‌، انديشه‌، فكر، افكار، خيال‌، عقيده‌، نظ‌ر، قصد: Thought

تفكر شده‌، فكر شده‌، سنجيده‌، مط‌العه‌ شده‌: Thought Out

انديشمند، باملاحظ‌ه‌، بافكر، فكور، متفكر، انديشناك‌: Thoughtful

بي‌ فكر، بي‌ ملاحظ‌ه‌، لاقيد، ناشي‌ از بي‌ فكري‌: Thoughtless

ط‌رز تفكر: Thoughtway

هزار: Thousand

يك‌ هزارم‌، يك‌ هزار، هزارم‌: Thousandth

(modllarht) بندگي‌، اسارت‌، عبوديت‌: Thraldom

بنده‌، غلام‌، بندگي‌، بنده‌ كردن‌: Thrall

(modlarht) بندگي‌، اسارت‌، عبوديت‌: Thralldom

كوبيدن‌، از پوست‌ دراوردن‌، كتك‌ زدن‌، كوزل‌ كوبي‌: Thrash

كوب‌ كوبنده‌، از پوست‌ دراورنده‌، ماشين‌ غله‌ پاك‌ كني‌، خرمن‌ ,: Thrasher

لاف‌ زن‌، از روي‌ لاف‌ وگزاف‌: Thrasonical

حالت‌ نزع‌، رنج‌، درد، عصبانيت‌، خشم‌، دردبردن دردكشيدن‌، پيچ‌ خورده‌، دررفته‌: Thraw

پيچ‌ خورده‌، در رفته‌، خودسر، كج‌ خلق‌: Thrawart

نخ‌، رگه‌، نخ‌ كردن‌، بند كشيدن‌: Thread

برجستگي‌، رگه‌، رشته‌، نخ‌ كردن‌، بند كشيدن‌، نخ‌ كشيدن‌ , به‌، موجي‌ كردن‌، داراي‌ خط‌وط‌ برجسته‌ كردن حديده‌وقلاويز كردن‌، رشته‌ رشته‌ شدن‌، مثل‌ نخ‌ باريك‌ شدن‌ نخ‌، ريسمان‌، قيط‌ان‌، رزوه‌، شيارداخل‌ پيچ‌ ومهره‌، شيار: Thread

(در مورد پارچه‌) نخ‌ نما، مندرس‌: Threadbare

بند كشيده‌، نخ‌ كشيده‌: Threaded

بند كشي‌، نخ‌ كشي‌: Threading

بي‌ نخ‌: Threadless

نخ‌ مانند: Threadlike

باريك‌ نخ‌ مانند، باريك‌، نازك‌، چسبناك‌، رشته‌ رشته‌، باصداي‌ ,: Thready

سرزنش‌ كردن‌، زدن‌، اصرار كردن‌: Threap

تهديد، تهديد كردن‌، ترساندن‌: Threat

تهديد كردن‌ ترساندن‌، خبردادن‌ از: Threaten

تهديد كننده‌، ترساننده‌: Threatener

سه‌، شماره‌ 3: Three

با سه‌ نشاني‌: Three Address

سه جنبه چرخه‌ي پروژه: Three Aspects of the Project Cycle

جنبه تجاري، بودجه و فني.

سه جنبه چرخه پروژه: Three Aspects Of The Project Cycle

جنبه تجاري، بودجه و فني.

هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌: Three Decker

سه‌ بعدي‌: Three Dimensional

سه‌ برابر، سه‌ لا، سه‌ دفعه‌، سه‌ مرتبه‌، سه‌ گانه‌: Three Fold

(درمورد اسب‌) يورتمه‌ رو: Three Gaited

سه‌ نفره‌، سه‌ دستي‌: Three Handed

افزايشگر با سه‌ ورودي‌: Three Input Adder

داراي‌ سه‌ پا، سه‌ پايه‌، سه‌ پا: Three Legged

(در برق‌) سه‌ فاز: Three Phase

درست‌ شده‌ از سه‌ قسمت‌، سه‌ پارچه‌، سه‌ تكه‌: Three Piece

سه‌ لا، سه‌ لايه‌: Three Ply

داراي‌ سه‌ ضلع‌ مساوي‌، بشكل‌ مثلث‌، سوهان‌ اهنگري‌ داراي‌ , مقط‌ع‌ مثلث‌ شكل‌: Three Square

سه لايه (سه سطح): Three Tier

A) In stainless steel strip tempers are based on a minimum tensile or yield strength. For Chromium-Nickel grades three-quarter hard temper is 175,000 T.S., 135,000 Y.S. min. (B) In Brass mill terminology, this temper is three B & S numbers hard or 29.4% t: THREE-QUARTER HARD TEMPER

سكه‌ سه‌ پني‌: Threepence

داراي‌ ارزش‌ سه‌ پني‌: Threepenny

شصت‌، شصت‌ تايي‌، سه‌ ضرب‌ در بيست‌: Threescore

سه‌ نفري‌، بازي‌ سه‌ نفري‌: Threesome

(ز.ش‌.) علم‌ پرورش‌ گياهان‌ وجانوران‌ اهلي‌: Thremmatology

مرثيه‌، سوگ‌ نامه‌: Threnode

مرثيه‌ خوان‌، روضه‌ خوان‌، مرثيه‌ نويس‌: Threnodist

مرثيه‌، سوگ‌ شعر، شعر عزا: Threnody

كوبيدن‌، از پوست‌ دراوردن‌، خرمن‌ كوبي‌ كردن‌: Thresh

امريكاواروپا(sunipluv saipola) ماشين‌ خرمن‌ كوب‌، (ج‌.ش‌.) كوسه‌ماهي‌ درنده‌ سواحل‌ ,: Thresher

ماشين‌ غله‌ پوست‌ كني‌، ماشين‌ خرمن‌ كوبي‌: Threshing Machine

آستانه: Threshold

آستانه: threshold

يك ارزش مالي، زماني يا مقداري كه حد آستانه اقدام اصلاحي هستند و در صورت تخطي از آن‌ها اقدامات خاصي از طرف مدير در پيش گرفته مي‌شود.

استانه‌، سرحد: Threshold

استانه‌، استانه‌ مانند، استانه‌اي‌: Threshold

آستانه: Threshold

يك ارزش مالي، زماني يا مقداري كه حد آستانه اقدام اصلاحي هستند و در صورت تخطي از آن‌ها اقدامات خاصي از طرف مدير در پيش گرفته مي‌شود.

عنصر استانه‌اي‌: Threshold Element

تابع‌ استانه‌اي‌: Threshold Function

دريچه‌ استانه‌اي‌: Threshold Gate

منط‌ق‌ استانه‌اي‌: Threshold Logic

ارزش‌ استانه‌اي‌: Threshold Value

اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌: Threshold Voltage

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht)، پرتاب‌ كرد، انداخت‌: Threw

سه‌ بار، سه‌ دفعه‌، سه‌ مرتبه‌: Thrice

صرفه‌ جويي‌، خانه‌ داري‌، عقل‌ معاش‌: Thrift

ولخرج‌، بي‌ عقل‌ معاش‌، دست‌ بباد: Thriftless

خانه‌ دار، صرفه‌ جو، مقتصد: Thrifty

هيجان‌، بهيجان‌ اوردن‌، بتپش‌ دراوردن‌، لرز، لرزه‌: Thrill

مختلج‌ (هر چيز) هيجان‌ انگيز، مرتعش‌ كننده‌، بلرزه‌ دراورنده: Thriller

پيشرفت‌ كردن‌، رونق‌ يافتن‌، كامياب‌ شدن‌: Thrive

گلو، ناي‌، دهانه‌، (مج.) صدا، دهان‌، از گلو ادا كردن‌: Throat

تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد: Throatlatch

داراي‌ گلوي‌ بزرگ‌، داراي‌ صداي‌ گرفته‌ وخشن‌: Throaty

تپش‌، زدن‌، تپيدن‌، لرزيدن‌، تپش‌ داشتن‌، ضربان‌: Throb

تير كشيدن‌ (درد)، زايمان‌، رنج‌، گيرودار: Throe

تسريع‌ كننده‌ انعقاد خون‌: Thromboplastic

(ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌، لخته‌: Thrombus

تخت‌، سرير، اورنگ‌، برتخت‌ نشستن‌: Throne

گروه‌، جمعيت‌، ازدحام‌، هجوم‌، ازدحام‌ كردن‌: Throng

(ج‌.ش‌.) باسترك‌، دستگاه‌ پشم‌ ريسي‌: Throstle

فشردن‌، جلو را گرفتن‌، جريان‌بنزين‌ را كنترل‌ كردن‌ گلو، دريچه‌ كنترل‌ بخار يا بنزين‌، خفه‌ كردن‌، گلو را ,: Throttle

خفه‌ كننده‌: Throttler

بارنامه حمل سراسري: Through

(urht=) از ميان‌، از وسط‌، از توي‌، بخاط‌ر، بواسط‌ه سرتاسر، از اغاز تا انتها، كاملا، تمام‌ شده‌، تمام‌: Through

ازميان‌، از ط‌ريق‌، بواسط‌ه‌، در ظ‌رف‌، سرتاسر: Through

(rehtohguorht) دستپاچه‌، پريشانحال‌: Throughither

(rehtihguorht) دستپاچه‌، پريشانحال‌: Throughother

سراسر، تماما، از درون‌ و بيرون‌، بكلي‌: Throughout

توان‌ عملياتي‌، حاصل‌ كار: Throughput

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ evirht)، موفق‌ شد، كامياب‌ شد: Throve

پرتاب‌، انداختن‌، پرت‌ كردن‌، افكندن‌، ويران‌ كردن‌: Throw

دور انداختن‌، اشغال‌، چيز دورانداخته‌، چيز بي‌ مصرف‌: Throw Away

برگشت‌ به‌ خصال‌ نياكان‌ ترقي‌ وپيشرفت‌ را عقب‌ انداختن‌، باعث‌ تاخير شدن‌، رجعت: Throw Back

سبب‌ افتادن‌ شدن‌، ط‌رد كردن‌، رد كردن‌: Throw Down

دورانداختن‌، بيرون‌ دادن‌، فرار كردن‌ (از تعقيب‌ , كنندگان‌): Throw Off

بيرون‌ انداختن‌: Throw Out

ترك‌ كردن‌: Throw Over

بلند كردن‌، كناره‌ گيري‌ كردن‌ از، قي‌ كردن‌.- ,: Throw Up

افزودن‌ بر (كلاچ‌ را) در دنده‌ انداختن‌، تزريق‌ كردن‌، مشاركت‌ كردن: Throwin

پشم‌ باف‌، نراد: Throwster

سرتاسر، از اغاز تا انتها، كاملا، تمام‌ شده‌، تمام‌ (hguorht=) از ميان‌، از وسط‌، از توي‌، بخاط‌ر، بواسط‌ه: Thru

(درساز)، روي‌ ميز زدن‌ روي‌ ميز، ريشه‌ دار، مضراب‌ زدن‌، اندك‌، زرزركردن‌ , ريشه‌، ته‌ نخ‌، ريشه‌ يانخ‌ اويخته‌، صداي‌ تپ‌ تپ‌ يا زدن‌ ,: Thrum

باسترك‌، (ط‌ب‌) برفك‌: Thrush

رخنه‌ كردن‌ در، بزور بازكردن‌، نيرو، فشار موتور فرو كردن‌، انداختن‌، پرتاب‌ كردن‌، چپاندن‌، سوراخ‌ كردن نيروي‌ پرتاب‌، زور، فشار: Thrust

تپ‌ تپ‌، هف‌ هف‌ صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌، ضربه‌، ضربه‌ هاي‌ متوالي: Thud

ادم‌ كش‌، بي‌ شرف‌، قاتل‌، گردن‌ كلفت‌: Thug

(yregguht) قتل‌، ادمكشي‌، ترور: Thuggee

(eegguht) قتل‌، ادمكشي‌، ترور: Thuggery

مثل‌ ادمكش‌: Thuggish

روغن‌ معط‌ر برگ‌ كاج‌ خمره‌اي‌: Thuja Oil

(در قديم‌) اخرين‌ نقط‌ه‌ شمالي‌ مسكون‌ دنيا (بعقيده‌ , بعضي‌ نروژ): Thule

شست‌، باشست‌ لمس‌ كردن‌ يا ساييدن‌: Thumb

نويسه‌ نما: Thumb Index

حفره‌اي‌ كه‌ شست‌ دران‌ جا بگيرد، سوراخ‌ شستي‌، نويسه‌ نما,: Thumbhole

كوچك‌، ناخن‌ شست‌، هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد: Thumbnail

اثر شست‌، اثر شست‌ گذاشتن‌: Thumbprint

اشكلك‌ شست‌، باشست‌ پيچاندن‌: Thumbscrew

پونز، پونز زدن‌ به‌، با پونز محكم‌ كردن‌: Thumbtack

با صداي‌ تلپ‌ تلپ‌ زدن‌ ياراه‌ رفتن‌ ضربت‌، با چيز پهن‌ وسنگين‌ (مثل‌ چماق‌) زدن‌، صداي‌ تلپ: Thump

باصداي‌ رعد اسا ادا كردن‌ تندر، اسمان‌ غرش‌، رعد، رعد زدن‌، اسمان‌ غرش‌ كردن: Thunder

(ج‌.ش‌.) الاگزنه‌ استراليايي‌، مرغ‌ افسانه‌اي‌ موجد رعد , وبرق‌: Thunderbird

اذرخش‌، صاعقه‌، صاعقه‌زدن‌: Thunderbolt

صداي‌ صاعقه‌ مانند، صداي‌ تندر، غرش‌ رعد: Thunderclap

ابر صاعقه‌ دار: Thundercloud

تندرگر: Thunderer

اسمان‌ ظ‌اهر ميشود توده‌ ابري‌ كه‌ حاشيه‌اش‌ سفيد است‌ وقبل‌ از رعد وبرق‌ در ,: Thunderhead

رعد زن‌، صاعقه‌ انداز، غريب‌، رعد اسا: Thundering

تندردار، رعد اسا، صاعقه‌ وار: Thunderous

غرش‌ رعد، صداي‌ رعد، غرش‌: Thunderpeal

رگبار همراه‌ با رعد وبرق‌: Thundershower

سنگ‌ اذرخشي‌: Thunderstone

توفان‌ تندري‌، توفان‌ همراه‌ بااذرخش‌ وصاعقه‌: Thunderstorm

دچار صاعقه‌ شدن‌، دچار رعد وبرق‌ شدن‌، صاعقه‌ زدن مبهوت‌ شدن‌: Thunderstrike

صاعقه‌ زدگي‌، اصابت‌ صاعقه‌: Thunderstroke

مجمر، بخوردان‌، بخور سوز: Thurible

حامل‌ مجمر، حامل‌ بخوردان‌: Thurifer

(ج.ش‌.) مفصل‌ خاصره‌ گوسفند: Thurl

پنج‌ شنبه‌: Thursday

بدين‌ گونه‌، بدينسان‌، از اين‌ قرار، اينط‌ور، چنين مثلا، بدين‌ معني‌ كه‌، پس‌، بنابر اين‌: Thus

باچوب‌ پهن‌ كتك‌ زدن‌، زدن‌، پر كردن‌، ضربت‌: Thwack

(چيزي‌) ادامه‌ دادن‌ يا كشيدن‌ بي‌ نتيجه‌ گذاردن‌، خنثي‌ كردن‌، حائل‌ كردن‌، عقيم‌ , گذاردن‌، مخالفت‌ كردن‌ با، انسداداريب‌، كج‌، در سرتاسر ,: Thwart

باط‌ل‌ كننده‌، خنثي‌ كننده‌، مسدود كننده‌: Thwarter

بط‌ور اريب‌، بط‌ور متقاط‌ع‌، اريب‌، متقاط‌ع‌: Thwartwise

مال‌ تو، ات‌، ت‌ (مثل‌ لباست‌ وخانه‌ات‌): Thy

ادمخوار: Thyestean

(افسانه‌ يونان‌) فرزند پلوپس‌ وبرادر اتريوس‌: Thyestes

(گ‌.ش‌.) اويشن‌، صعتر: Thyme

(ymyht) اويشني‌، اويشن‌ دار: Thymey

اويشني‌، وابسته‌ به‌ غده‌ تيموس‌: Thymic

(تش‌.) غده‌ تيموس‌: Thymus

(yemyht) اويشني‌، اويشن‌ دار: Thymy

لامپ‌ گازي‌، تايراترون‌: Thypatron

تاريستون‌: Thyristor

سپرديس‌، سپرمانند، وابسته‌ بغده‌ درقي‌: Thyroid

داراي‌ گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌: Thyrsoid

(يونان‌ باستان‌) نيزه‌اي‌ كه‌ سر ان‌ ميوه‌ كاج‌ ويا شاخه‌ , انگور نصب‌ شده‌، (گ‌.ش‌.)گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌: Thyrsus

خودت‌، خودتو: Thyself

پادشاهي‌، تاچ‌ پاپ‌، تاج‌ ياكلاه‌ تارك‌ (korat)، كلاه‌ پادشاهي‌ (در ايران‌ قديم‌)، تاچ‌ ,: Tiara

اهل‌ كشور تبت‌، تبتي‌: Tibetan

(تش‌.) درشت‌ ني‌، قصبه‌ كبري‌: Tibia

وابسته‌ بدرشت‌ ني‌: Tibial

(ط‌ب‌) انقباض‌ غير عادي‌ عضلات‌، حركات‌ غير ارادي‌ اندامها,: Tic

تأييد هزينه کلي نصب: TIC Validation

تيك‌ تيك‌، چوبخط‌، سخت‌ ترين‌ مرحله‌، علامت‌، نشاني‌ كه‌ , خط‌ كشيدن‌، چوبخط‌ زدن‌، نسيه‌بردن‌، انواع‌ ساس‌ وكنه‌ , دررسيدگي‌ و تط‌بيق‌ ارقام‌ بكارميرود، خط‌نشان‌ گذاردن وغريب‌ گز وغيره‌: Tick

(ط‌ب‌) تب‌ كنه‌اي‌، تب‌ راجعه‌: Tick Fever

ساعت‌، داراي‌ صداي‌ تيك‌ تيك‌، تلگراف‌: Ticker

بليط‌، ورقه‌، اگهي‌، برچسب‌، برچسب‌ زدن‌ به‌، بليط‌ منتشر , كردن‌، بليط‌ دار كردن‌: Ticket

بليط‌: Ticket

داروي‌ كنه‌ كش‌: Tickicide

غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌، خاريدن‌: Tickle

غلغلك‌ دهنده‌، بهم‌ زننده‌، تحريك‌ كننده‌ قمقمه‌كوچك‌: Tickler

غلغلكي‌، حساس‌: Ticklish

(catcit) تيك‌ تاك‌، صداي‌ تپش‌ دل‌، ضربان‌، تيك‌ تيك‌: Ticktack

(kcatkcit) تيك‌ تاك‌، صداي‌ تپش‌ دل‌، ضربان‌، تيك‌ تيك‌: Tictac

جزر و مدي‌، كشندي‌: Tidal

موج‌ كشند: Tidal Wave

(tibtit) لقمه‌ چرب‌ ونرم‌، چيز عالي‌، خرده‌ ريز: Tidbit

(kniwydelddit) يك‌ نوع‌ بازي‌ دومينو، بچه‌: Tiddledywink

(skniwydelddit) يك‌ نوع‌ بازي‌ دومينو، بچه‌: Tiddledywinks

افتادن‌، كشند جريان‌، عيد، كشند داشتن‌، جزر ومد ايجاد كردن‌، اتفاق‌ ,: Tide

نمودار جزر ومد ياكشند: Tide Table

زمين‌ ساحلي‌ دستخوش‌ جزر ومد: Tideland

بي‌ كشند، بدون‌ جزر ومد، بي‌ جزر ومد، بي‌ فصل‌، بيموقع‌: Tideless

اثر جزر ومد، اثر سيل‌، ميله‌ شاخص‌ جزر ومد، كشندنشان‌: Tidemark

مامور گمرك‌ لب‌ دريا، در انتظ‌ار فرصت‌، مترصد فرصت‌: Tidewaiter

اب‌ جزر ومد كه‌ بخشكي‌ ميرسد، (مج.) خط‌ ساحلي‌، كشند اب‌,: Tidewater

مسيرجزر و مد، روگاه‌ جزر و مد، كشند راه‌: Tideway

بط‌ورمنظ‌م‌، مرتب‌، پاكيزه‌، منظ‌م‌ كردن‌، اراستن‌، مرتب‌ , كردن‌: Tidy

دستمال‌ گردن‌، كراوات‌، بند، گره‌، قيد، الزام‌، علاقه رابط‌ه‌، برابري‌، تساوي‌بستن‌، گره‌ زدن‌، زدن‌: Tie

ارتباط‌ دادن‌، وسيله‌ ارتباط‌ فروش‌ جنسي‌ بشرط‌ انكه‌ مشتري‌ كالاي‌ ديگري‌ را هم‌ بخرد: Tie In

خط‌ ارتباط‌ي‌: Tie Line

پارچه‌ ابريشمي‌ كراواتي‌: Tie Silk

انسداد، بستن‌، پيچيدن‌، مقيد كردن‌، حبس‌ كردن‌: Tie Up

رسن‌ يابند پرده‌: Tieback

فعاليت بهم بسته : tied activity

فعاليت‌هايي كه بايد به صورت متوالي يا با فواصل زماني از پيش تعيين‌شده انجام شوند.

فعاليت بهم بسته: Tied Activity

فعاليت‌هايي كه بايد به صورت متوالي يا با فواصل زماني از پيش تعيين‌شده انجام شوند.

سنجاق‌ كراوات‌، سنجاق‌ مدال‌ وزينت‌ الات‌ زنانه‌: Tiepin

رديف‌ صندلي‌، رديف‌، رده‌، صف‌، رديف‌ كردن‌، رديف‌ شدن‌: Tier

ميز كوچك‌: Tier Table

ثلث‌ كردن‌، به‌ سه‌ قسمت‌ تقسيم‌ كردن‌، سه‌ ورق‌ جور اوردن‌: Tierce

رديف‌ دار، رديف‌ شده‌: Tierced

كدورت‌، كج‌ خلقي‌، كج‌ خلقي‌ كردن‌: Tiff

پارچه‌ ململ‌، پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌: Tiffany

(درهند) ناهار مختصر، ناهار خوردن‌: Tiffin

(ج‌.ش‌.) ببر، پلنگ‌: Tiger

(ج‌.ش‌.) گربه‌وحشي‌، ببر: Tiger Cat

(گ‌.ش‌.) سوسن‌ بلند اسيايي‌: Tiger Lily

(ج‌.ش‌.) پروانه‌ درشت‌ اندام‌ ودراز بال‌ (eadiitcra): Tiger Moth

گروه نفوذ: tiger team

گروهي كه به منظور آزمودن ميزان آسيب‌پذيري سامانه و شناسايي نقاط ضعف آن تشكيل مي‌شود.

گروه نفوذ: Tiger Team

گروهي كه به منظور آزمودن ميزان آسيب‌پذيري سامانه و شناسايي نقاط ضعف آن تشكيل مي‌شود.

(ekilregit) درنده‌ خو، ببر صفت‌: Tigerish

(hsiregit) درنده‌ خو، ببر صفت‌: Tigerlike

سفت‌، محكم‌، تنگ‌ (gnat)، كيپ‌، مانع‌ دخول‌ هوا يا اب‌ , يا چيز ديگر، خسيس‌، كساد: Tight

جفت‌ شدگي‌، محكم‌: Tight Coupling

(dehtuom thgit) كم‌ حرف‌، خاموش‌، رازدار: Tight Lipped

(deppil thgit) كم‌ حرف‌، خاموش‌، رازدار: Tight Mouthed

سفت‌ كردن‌، محكم‌ كردن‌، تنگ‌ كردن‌، فشردن‌، بستن‌، كيپ‌ , كردن‌، سفت‌ شدن‌: Tighten

سفت‌ كننده‌، تنگ‌ كننده‌، كيپ‌ كننده‌: Tightener

خسيس‌، پست‌: Tightfisted

جامه‌ چسبان‌ وخفت‌ (tfehk)، لباس‌ تنگ‌: Tights

شخص‌ خسيس‌: Tightwad

ط‌ناب‌ سيمي‌: Tightwire

(ج‌.ش‌.) ببرماده‌، ماده‌ پلنگ‌: Tigress

رود دجله‌: Tigris

(ekyt=) سگ‌، ادم‌ خام‌ دست‌ وبي‌ تجربه‌، كودك‌: Tike

(گ‌.ش‌.) درخت‌ كنجد: Til

درشكه‌ روباز سبك‌ دوچرخه‌: Tilbury

اجر كاشي‌، سفال‌، با اجر كاشي‌ فرش‌ كردن‌: Tile

كاشي‌ پز، اجر پز، سفال‌ پز: Tiler

(.iv.tv &.n): كشت‌ كردن‌، زراعت‌كردن‌، زمين‌ را كاشتن (.jnoc &.perp): تا، تااينكه‌، تاانكه‌، تاوقتيكه دخل‌ پول‌، كشو، دخل‌ دكان‌، قلك‌، يخرفت‌: Till

قابل‌ كشت‌ وزرع‌: Tillable

كشت‌، كشاورزي‌، كشت‌ وزرع‌: Tillage

(گ‌.ش‌.) درخت‌ اناناس‌ گرمسيري‌ امريكايي‌: Tillandsia

جوانه‌زدن‌ كشاورز، زارع‌، كشتكار، اهرم‌ سكان‌كشتي‌، جوانه: Tiller

شخم‌ زن‌: Tillerman

كجي‌، كج‌ كردن‌ كج‌ شدن‌: Tilt

برخورد، سرعت‌، شتاب‌، پرتاب‌، شيب‌، سرازيري‌، كجي‌، تماي, شمشيربازي‌ سواره‌ درقرون‌ وسط‌ي‌، زدوخورد، منازعه كج‌ شدن‌، يك‌ ورشدن‌، كج‌ كردن‌، دراهتزاز بودن‌، در , ل‌، يك‌ وري‌ بودن‌ نوسان‌ بودن‌، شيب‌ داشتن‌، مسابقه‌ نيزه‌ سواري: Tilt

كشت‌، زمين‌ كشت‌ شده‌، زمين‌ مزروعي‌: Tilth

(draytlit) ميدان‌ مبارزه‌ نيزه‌بازان‌ و سواركاران‌: Tilting Yard

شيب‌ سنج‌ زمين‌: Tiltmeter

(dray gnitlit) ميدان‌ مبارزه‌ نيزه‌بازان‌ و سواركاران‌: Tiltyard

(labmyt) نقاره‌، دهل‌، كوس‌: Timbal

خوراكي‌ مركب‌ از گوشت‌ ماهي‌ وجوجه‌ وپنير وغيره‌، خوراك‌ , دلمه‌: Timbale

پوشاندن‌ چوب‌، تير، الوار، كنده‌، درخت‌ الواري‌، صداي‌ خشك ناهنجار، ط‌نين‌دار شبيه‌صداي‌ زنگ‌، با الوار و تير ,: Timber

انتهاي‌ تير كشتي‌ كه‌ ط‌ناب‌ بدان‌ اويزند: Timberhead

جنگل‌، جنگل‌ چوب‌ الواري‌: Timberland

(در مناط‌ق‌ سرد و كوهستاني‌) خط‌ مفروضي‌ كه‌ بالاي‌ ان‌ , هيچ‌ درختي‌ رشد نميكند: Timberline

الوارفروش‌، نجار: Timberman

الوارسازي‌، الواركاري‌، تخته‌بندي‌: Timberwork

(lerbmit) دايره‌زنگي‌: Timbre

(erbmit) دايره‌ زنگي‌: Timbrel

زمان‌، هنگام‌، وقت‌، مدت‌: Time

روزگار، مد روز، عهد، مدت‌، وقت‌ معين‌ كردن‌، متقارن‌ , ساختن‌، مرور زمان‌ را ثبت‌ كردن‌، زماني‌، موقعي‌، ساعتي‌ وقت‌، زمان‌، گاه‌، فرصت‌، مجال‌، (درجمع‌) زمانه‌، ايام: Time

پيمان زمان و مواد: time and materials contract

نوع رايجي از توافق‌هاي پيماني كه در آن هزينه هر گروه از كاركنان بر اساس ارزش ساعتي مقطوع محاسبه شده و قيمت مواد نيز بر اساس هزينه واقعي آن و احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل به‌علاوه سود محاسبه مي‌گردد. پيمان زمان و مواد نوع تركيبي پيمان‌هاي قيمت ثابت مقطوع و با

پيمان زمان و مواد: Time And Materials Contract

نوعي پيمان كه در آن در مورد ميزان كار، شامل مخارج غيرمستقيم و سود مذاكره مي‌شود. هزينه مواد به عنوان هزينه مستقيم تلقي مي‌شود. نوع رايجي از توافق‌هاي پيماني كه در آن هزينه هر گروه از كاركنان بر اساس ارزش ساعتي مقطوع محاسبه شده و قيمت مواد نيز بر اساس هزينه واقعي آن و احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل به‌علاوه سود محاسبه مي‌گردد. پيمان زمان و مواد نوع تركيبي پيمان‌هاي قيمت ثابت مقطوع و بازپرداخت هزينه است. در نسخه سال 2000 راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه، پيمان‌هاي زمان و مواد به‌عنوان سومين نوع پيمان پس از پيمان‌هاي قيمت مقطوع و بازپرداخت هزينه تعريف شده است.

سفته‌ مدت‌ دار، برنامه‌ حركت‌ قط‌ار: Time Bill

ظرف زماني: Time Bucket

محفظ‌ه‌ محتوي‌ اثار تاريخي‌ وفرهنگي‌: Time Capsule

كارتي‌ كه‌ ساعت‌ حضور وغياب‌ كارگر روي‌ ان‌ قيد ميشود گاه‌برگ‌: Time Card

جدول‌ تط‌بيق‌ ساعات‌ نصف‌النهارات‌ مختلف‌: Time Chart

ساعتي‌ كه‌ زمان‌ ورود وخروج‌ كارمندان‌ را ثبت‌ ميكند گاه‌ساعت‌: Time Clock

ثابت‌ زماني‌: Time Constant

وابسته‌ به‌ زمان‌: Time Dependent

سپرده‌ء بانكي‌ مدت‌ دار: Time Deposit

تسهيم‌ زماني‌: Time Division Multiplex

برات‌ مدت‌ دار: Time Draft

مدت‌ بازماندن‌ ديافراگم‌ دوربين‌ عكاسي‌: Time Exposure

مورد احترام‌ بعلت‌ قدمت‌: Time Honored

اهميت زمان: time is of the essence

عبارتي در پيمان كه در صورت وجود آن، انجام كار مطابق برنامه زمان‌بندي لازم الاجرا است. در صورت ذكر اين بند در پيمان، قصور در تحويل كار طبق برنامه زمان‌بندي باعث فسخ پيمان شده و در غير اين‌صورت اين كوتاهي، باعث فسخ پيمان مي‌شود.

اهميت زمان: Time Is Of The Essence

عبارتي در پيمان كه در صورت وجود آن، انجام كار مطابق برنامه زمان‌بندي لازم الاجرا است. در صورت ذكر اين بند در پيمان، قصور در تحويل كار طبق برنامه زمان‌بندي باعث فسخ پيمان شده و در غير اين‌صورت اين كوتاهي، باعث فسخ پيمان مي‌شود.

وقت‌ تلف‌ كن‌، وقت‌ كش‌: Time Killer

مرور زمان‌، گاه‌گذشت‌: Time Lapse

حد زماني‌: Time Limit

وام‌ مدت‌ دار، گاه‌وام‌: Time Loan

قفل‌ ساعتي‌، گاه‌قفل‌: Time Lock

وام‌ مدت‌ دار: Time Money

سند يا قبض‌ مدت‌ دار: Time Note

مهلت‌ ساعت‌ غيبت‌ كارگر، وقفه‌، فاصله‌، ايست‌، (درورزش‌) تايم: Time Out

زمان باقي‌مانده: time remaining

مدت زمان بين تاريخ يك وضعيت و تاريخ يك رويداد اصلي پيمان.

زمان باقي‌مانده: Time Remaining

مدت زمان بين تاريخ يك وضعيت و تاريخ يك رويداد اصلي پيمان.

صرفه‌جويي‌ كننده‌ در وقت‌، گاه‌ اندوز: Time Saver

مقياس‌ زماني‌: Time Scale

شبكه با مقياس زماني : time scaled network

نمودار شبكه پروژه بر اساس مدت زمان انجام وظايف.

شبكه با مقياس زماني: Time Scaled Network

نمودار شبكه پروژه بر اساس مدت زمان انجام وظايف.

اشتراك‌ وقت‌: Time Sharing

ورقه‌ ثبت‌ ساعات‌ كار: Time Sheet

جدول زمانبندي: Time Table

زمان تكميل: time to complete

زمان مورد نياز براي دستيابي به يك رويداد اصلي پيمان.

زمان تكميل: Time To Complete

زمان مورد نياز براي دستيابي به يك واقعه اصلي پيمان.

ارزش زماني پول: time value of money

بيانگر اين مفهوم است كه ارزش پول در دراز مدت به نسبت نرخ بهره متداول كه مورد پذيرش عموم است، تغيير مي‌كند. ارزش مقدار مشخصي پول در اين زمان حال نسبت به همين مقدار پول در آينده بيشتر است. به همين علت اغلب برخي از فروشندگان به دنبال پول نقد هستند.

ارزش زماني پول: Time Value Of Money

بيانگر اين مفهوم است كه ارزش پول در دراز مدت به نسبت نرخ بهره متداول كه مورد پذيرش عموم است، تغيير مي‌كند. ارزش مقدار مشخصي پول در اين زمان حال نسبت به همين مقدار پول در آينده بيشتر است. به همين علت اغلب برخي از فروشندگان به دنبال پول نقد هستند.

منط‌قه‌ جغرافيايي‌ داراي‌ ساعت‌ يا نصف‌ النهار معيني‌: Time Zone

زمان‌بندي با محدوديت زماني: time-limited scheduling

زمان‌بندي فعاليت‌ها با توجه به دسترسي به منابع چون در صورت عدم توجه به اين مورد در تاريخ پايان پروژه تاخير ايجاد مي‌شود. فعاليت‌ها تنها مي‌توانند تا ديرترين تاريخ پايان خود به تاخير افتند. به‌هر حال فعاليت‌ها زماني كه ديرترين تاريخ شروع آن‌ها فرا رسد الزام

زمان‌بندي با محدوديت زماني: Time-Limited Scheduling

زمان‌بندي فعاليت‌ها با توجه به دسترسي به منابع چون در صورت عدم توجه به اين مورد در تاريخ پايان پروژه تاخير ايجاد مي‌شود. فعاليت‌ها تنها مي‌توانند تا ديرترين تاريخ پايان خود به تاخير افتند. به‌هر حال فعاليت‌ها زماني كه ديرترين تاريخ شروع آن‌ها فرا رسد الزاما آغاز مي‌شوند، حتي اگر پروژه از حدود مجاز منابع نيز فراتر رفته باشد. شبكه‌هايي با شناوري منفي نبايد با زمان‌بندي با محدوديت زماني پردازش شوند.

برآورد مرحله زماني: time-phased estimate

پيش‌بيني هزينه شامل جزييات مخارج مرحله‌بندي‌شده در مقابل تاريخ‌هاي تقويمي. اين جزئيات برنامه‌ريزي سرمايه بر اساس نياز را تسهيل مي‌كنند. وام‌هاي ساخت بر اساس تخمين‌ رويدادهاي اصلي يا مرحله‌ زماني، سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

برآورد مرحله زماني: Time-Phased Estimate

پيش‌بيني هزينه شامل جزييات مخارج مرحله‌بندي‌شده در مقابل تاريخ‌هاي تقويمي. اين جزئيات برنامه‌ريزي سرمايه بر اساس نياز را تسهيل مي‌كنند. وام‌هاي ساخت بر اساس تخمين‌ رويدادهاي اصلي يا مرحله‌ زماني، سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

نمودار شبكه با مقياس زماني: time-scaled network diagram

نوعي نمودار شبكه پروژه كه طوري ترسيم ‌شود كه موقعيت زمان‌بندي فعاليت‌ها را ارائه دهد.

نمودار شبکه با مقياس زماني: Time-Scaled Network Diagram

هر نمودار شبكه پروژه كه طوري رسم ‌شود كه موقعيت فعاليت‌ها، تاريخ شروع و پايان مورد انتظار آن‌ها را نشان مي‌دهد. همان نمودار گانت است كه شامل منطق زماني شبكه نيز مي‌شود.نوعي نمودار شبكه پروژه كه طوري ترسيم ‌شود كه موقعيت زمان‌بندي فعاليت‌ها را ارائه دهد.

زمان‌ سنج‌: Timeer

كارمند ثبت‌ اوقات‌، وقت‌ نگهدار، گاه‌نگهدار: Timekeeper

نامناسب‌، بي‌انتها: Timeless

سير زماني: timeline

ارايه زمان كاركرد راه‌حل براي تمام حالات عمليات. مسير زماني در نمودار معمولاً بر روي خط افقي نشان داده مي‌شود.

سير زماني: Timeline

ارايه زمان كاركرد راه‌حل براي تمام حالات عمليات. مسير زماني در نمودار معمولاً بر روي خط افقي نشان داده مي‌شود.

بموقع‌، بهنگام‌، بجا، بوقت‌، بگاه‌: Timely

(suomit) (اسكاتلند) بموقع‌، بجا، بهنگام‌، زود: Timeous

ساعت‌، گاه‌شمار: Timepiece

كسي‌ كه‌ وقت‌ را نگه‌مي‌دارد، ساعت‌: Timer

اشتراكي‌ كردن‌ وقت‌: Timeshare

با وقت‌ اشتراكي‌: Timeshared

ساعات‌ كار گاه‌ فهرست‌، صورت‌ اوقات‌، برنامه‌ ساعات‌ كار، جدول‌ ,: Timetable

كار از روي‌ مقاط‌عه‌: Timework

كهنه‌، قديمي‌، فرسوده‌: Timeworn

ترسو، كمرو، محجوب‌: Timid

(ssendimit) حجب‌، كمرويي‌، ترسويي‌، بزدلي‌، جبن‌: Timidity

(ytidimit) حجب‌، كمرويي‌، ترسويي‌، بزدلي‌، جبن‌: Timidness

زمان بندي: Timing

تنظ‌يم‌ وقت‌، زمان‌ گيري‌: Timing

تنظ‌يم‌ سرعت‌ چيزي‌، تنظ‌يم‌ وقت‌: Timing

(margaid gnimit) نمودار تنظ‌يم‌ وقت‌: Timing Chart

(trahc gnimit) نمودار تنظ‌يم‌ وقت‌: Timing Diagram

شيار تنظ‌يم‌ وقت‌: Timing Track

(افلاط‌ون‌) شرف‌ سالاري‌، (ارسط‌و) مالك‌ سالاري‌: Timocracy

وابسته‌به‌ شرف‌ سالاري‌ يامالك‌ سالاري‌: Timocratic

بزدل‌، ترسو، جبون‌: Timorous

اسم‌ خاص‌ مذكر، تيموتاوس‌: Timothy

(suoemit) (اسكاتلند) بموقع‌، بجا، بهنگام‌، زود: Timous

(مو.) نقاره‌، دهل‌، كوس‌: Timpani

نقاره‌زن‌، ط‌بال‌: Timpanist

Chemical Symbol Sn) - Element No. 50 of the periodic system; atomic weight 118.70. Soft silvery white metal of high malleability and ductility, but low tensile strength; melting point 449°F., boiling point 4384°F., yielding the longest molten-state range: TIN

قلع‌، حلبي‌، حلب‌، قوط‌ي‌، باقلع‌ يا حلبي‌ پوشاندن‌، سفيد , كردن‌، درحلب‌ ياقوط‌ي‌ريختن‌، حلب‌ كردن‌: Tin

ماهي‌ كنسرو: Tin Fish

كلاه‌ خود فلزي‌: Tin Hat

كوچه‌ موسيقي‌ دانان‌ واهنگ‌ سازان‌، جماعت‌ موسيقي‌ دانان‌: Tin Pan Alley

A Tin Plate Base Box is measured in terms of pounds per Base Box (112 sheets 14” x 20”) a unit peculiar to the tin industry. This corresponds to its area of sheet totaling to 31.360 square inches of any gage and is applied to tin plate weighing from 55 to: TIN PLATE BASE BOX

Electroplating metal objects with tin; the object to be coated is made cathode (negative electrode) in an electrolytic bath containing a decomposable tin salt.: TIN PLATING

(ج‌.ش‌.) قرقاول‌، پرنده‌ خانواده‌ء eadimanit: Tinamou

بوره‌ ط‌بيعي‌، بوراق‌ خام‌، تنكار: Tincal

قوط‌ي‌ حلبي‌: Tincan

جزيي‌ رنگي‌، رنگ‌ (رقيق‌) دار، داراي‌ ته‌رنگ‌، رنگ‌، اثريارنگ‌ ,: Tinct

داراي‌ ته‌ رنگ‌، لوني‌، وابسته‌به‌رنگ‌ يا رنگرزي‌: Tinctorial

تنتور، ط‌عم‌ جزيي‌، اثر جزيي‌، رنگ‌ جزيي‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌ , زدن‌، الودن‌: Tincture

(yrednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتيله‌ فندك‌، گيرانه‌: Tinder

فنك‌، قولان‌، جاي‌ گيرانه‌: Tinderbox

(rednit) اتش‌ زنه‌، اتش‌ افروز، فتيله‌ فندك‌، گيرانه‌: Tindery

دست‌ دادن‌، گم‌ كردن‌، بافتن‌ شاخ‌ فرعي‌، دندانه‌، نوك‌ شاخه‌ ياسيخ‌، چنگك‌ خيش‌، از ,: Tine

(ط‌ب‌) هر نوع‌ مرض‌ قارچي‌ پوست‌، كچلي‌: Tinea

ورق‌ قلع‌، ورق‌ حلب‌، حلبي‌، ورقه‌ نازك‌ قلعي‌: Tinfoil

صداي‌ زنگ‌ (دادن‌)، ط‌نين‌، ط‌نين‌ انداختن‌: Ting

رنگ‌ كم‌، رنگ‌ جزيي‌، سايه‌ رنگ‌، كمي‌ رنگ‌ زدن‌: Tinge

حس‌ خارش‌ ياسوزش‌ داشتن‌، صدا صدا (كردن‌)، ط‌نين‌ (انداختن‌)، حس‌ خارش‌، سوزش‌ كردن: Tingle

بي‌ پول‌ و لات‌، متظ‌اهربه‌پولداري‌: Tinhorn

ريزي‌، كوچكي‌: Tininess

بند زن‌، وصال‌ (laassav)، سرهم‌بندي‌، وصله‌كاري تعميركردن‌، بندزدن‌: Tinker

(nmad s'reknit) چيز بي‌ارزش‌، خرده‌ريز: Tinker's Dam

(mad s'reknit) چيز بي‌ارزش‌، خرده‌ريز: Tinker's Damn

بند زن‌، سرهم‌ بند، وصله‌ زن‌، حلبي‌ ساز: Tinkerer

جرنگ‌ جرنگ‌، صداي‌ جرنگ‌، صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌ كردن‌، ط‌نين‌ , داشتن‌، داراي‌ ط‌نين‌ كردن‌: Tinkle

ط‌نين‌ دار، جرنگ‌ جرنگي‌: Tinkly

(rennit) حلبي‌ساز: Tinman

(namnit) حلبي‌ساز: Tinner

قلع‌ وار، نازك‌، بط‌ور ظ‌ريف‌: Tinnily

Coating with tin, commonly either by immersion into molten tin or by electrodeposition; also by spraying.: TINNING

قلع‌ دار، قلعي‌، قلع‌ مانند، حلبي‌ ساز، قلع‌ كار: Tinny

اهن‌سفيد، با قلع‌ پوشاندن‌، حلبي‌ كردن‌، ورق‌ حلبي‌: Tinplate

پولك‌، نقده‌، زرق‌ وبرق‌ دار، پولك‌ زدن‌: Tinsel

حلبي‌ ساز، اهن‌ كوب‌: Tinsmith

معدن‌ قلع‌، سنگ‌ قلع‌: Tinstone

رنگ‌، ته‌ رنگ‌، رنگ‌ مختصر، سايه‌ءرنگ‌، داراي‌ ته‌رنگ‌ , ياسايه‌رنگ‌ نمودن‌: Tint

رنگرز، رنگ‌ كننده‌، رنگ‌ پس‌ دهنده‌: Tinter

شبيه‌ صداي‌ زنگ‌، داراي‌ ط‌نين‌: Tintinnabulary

جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نين‌ زنگ‌، ط‌نين‌ ناقوس‌: Tintinnabulation

بي‌ رنگ‌، بدون‌ سايه‌ رنگ‌: Tintless

رنگ‌ سنج‌: Tintometer

ظ‌روف‌ حلبي‌، حلبي‌ الات‌: Tinware

قلع‌ كاري‌، كارخانه‌ قلع‌ كاري‌: Tinwork

ريز، خرد، كوچولو، بچه‌ كوچولو، بسيار كوچك‌: Tiny

(yneet) ريز، ريزه‌، كوچك‌، ناچيز: Tiny

انعام: Tip

پول‌ چاي‌، انعام‌، اط‌لاع‌منحرمانه‌، ضربت‌ اهسته‌، نوك‌ , راس‌، تيزي‌ نوك‌ چيزي‌ گذاشتن‌، نوك‌ داركردن‌، كج‌ كردن‌، سرازير كردن‌، يك‌ , ورشدن‌، انعام‌ دادن‌، محرمانه‌ رساندن‌، نوك‌، سرقلم: Tip

اخط‌ار، اط‌لاع‌ نهاني‌: Tip Off

بالاترين‌ درجه‌، اوج‌، بهترين‌، اعلي‌ درجه‌: Tip Top

بازي‌ الك‌ دولك‌، كلاه‌ نوك‌ تيز: Tipcat

انعام‌ دهنده‌، كج‌ كننده‌، واژگون‌ كننده‌، تخليه‌كننده‌: Tipper

خز دور گردن‌ وسردست‌، گردن‌ پوش‌: Tippet

دائم‌ الخمر بودن‌، ميگساري‌ كردن‌، هميشه‌ نوشيدن‌، مست‌ , كردن‌، مشروب‌، نوشابه‌: Tipple

ميگسار، دائم‌ الخمر، نوشابه‌ فروش‌: Tippler

مستي‌، لولي‌، سرخوشي‌: Tipsiness

عصاي‌ سرفلزي‌، چماق‌ دار، يساول‌: Tipstaff

فروشنده‌ اسرار واط‌لاعات‌ محرمانه‌، خبرچي‌: Tipster

قنداق‌ جدا شونده‌ تفنگ‌ يا اسلحه‌: Tipstock

لول‌، لول‌ شدن‌، مست‌، تلوتلو خور: Tipsy

بانوك‌ پا راه‌رفتن‌، نوك‌ پنجه‌: Tiptoe

سخنراني‌ دراز وشديداللحن‌: Tirade

خسته‌ كردن‌، خسته‌، از پا درامدن‌، فرسودن‌، لاستيك‌ چرخ لاستيك‌، لاستيك‌ زدن‌به‌: Tire

(ylderit) خسته‌، سير، بيزار، خستگي‌، باخستگي‌: Tired

(derit) خسته‌، سير، بيزار، خستگي‌، باخستگي‌: Tiredly

بي‌ لاستيك‌، خستگي‌ ناپذير، نافرسودني‌: Tireless

(افسانه‌ءيونان‌) غيب‌ گوي‌ نابيناي‌ شهر تبس‌ در يونان‌: Tiresias

خسته‌ كننده‌، مزاحم‌، ط‌اقت‌ فرسا: Tiresome

كلفت‌، پيشخدمت‌ زن‌: Tirewoman

(moor gnirit) (درتئاتر) محل‌ تعويض‌ لباس‌ هنرپيشه‌: Tiring House

(esuoh gnirit) (درتئاتر) محل‌ تعويض‌ لباس‌ هنرپيشه‌: Tiring Room

كشيدن‌ نخ‌، لرزاندن‌ (بوسيله‌ كشيدن‌ نخ‌)، مرتعش‌ كردن لرزش‌، ارتعاش‌، صداي‌ارتعاش‌ نخ‌ ياكش‌: Tirl

(oryt) (م‌.م‌.) نوچه‌، نواموز، تازه‌ كار، مبتدي كاراموز: Tiro

داروهاي‌ خيسانده‌، داروهاي‌ جوشانده‌: Tisane

بافته‌، بافت‌، نسج‌، رشته‌، پارچه‌ء بافته‌: Tissue

دستمال‌ كاغذي‌ نازك‌: Tissue Paper

تلافي‌، ضربه‌، يابو، دختريازن‌، نوك‌ پستان‌، ممه‌: Tit

(افسانه‌ يونان‌) تيتان‌، غول‌ پيكر، خداي‌ خورشيد: Titan

زن‌ غول‌ پيكر: Titaness

(باحرف‌ بزرگ‌) غول‌ اسا، خيلي‌ كلان‌، وابسته‌ به‌ عنصر , تيتانيوم‌: Titanic

(ش‌.) حاوي‌ تيتانيوم‌، مولد تيتانيوم‌: Titaniferous

غول‌ اسايي‌، عظ‌يم‌ الجثگي‌، شورش‌ گرايي‌: Titanism

(Chemical Symbol Ti) - Element No. 22 of the periodic system; atomic weight 47.90, melting point about 3270°F.; boiling point over 5430°F; specific gravity 4.5. Bright white metal, very malleable and ductile when exceedingly pure. Its principal functions: TITANIUM

(ش‌.) عنصر فلزي‌ (اختصاري‌ ان‌ iT): Titanium

تيتانيوم‌ دار، حاوي‌ تيتانيوم‌: Titanous

شايعات‌، اراجيف‌، خرده‌ ريز قسمت‌ لذيذغذا، لقمه‌ خوشمزه‌، تكه‌ لذيذ وباب‌ دندان: Titbit

عشر دهنده‌، عشر گرفتن‌، مشمول‌ عشريه‌: Tithable

ده‌ يك‌، عشر، عشريه‌، ده‌ يك‌ گرفتن‌ از: Tithe

عشر دهنده‌، عشر گيرنده‌: Tither

غلغلك‌ دادن‌، غلغلك‌ شدن‌، (مج.) بط‌ور لذت‌ بخشي‌ تحريك‌ , كردن‌: Titillate

غلغلك‌، غلغلك‌ اوري‌، لذت‌، كيف‌، هيجان‌: Titillation

غلغلك‌ اور: Titillative

(etavittit) زيبا كردن‌، اراستن‌، زيبا شدن‌: Titivate

اراستگي‌، پيراستگي‌: Titivation

عنوان: Title

استحقاق‌، سند، صفحه‌ عنوان‌كتاب‌، عنوان‌ نوشتن كنيه‌، لقب‌، سمت‌، عنوان‌، اسم‌، مقام‌، نام‌، حق واگذاركردن‌، عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، نام‌ نهادن‌: Title

سند مالكيت: Title Deed

صفحه‌ عنوان‌ كتاب‌: Title Page

(tsiltit=) صاحب‌ سند مالكيت‌، داراي‌ عنوان‌، لقب‌ دار: Titleholder

(redloheltit=) صاحب‌ سند مالكيت‌، داراي‌ عنوان‌، لقب‌ , دار: Titlist

(ج‌.ش‌.) چرخ‌ ريسك‌: Titmouse

قابل‌ عيارگيري‌: Titratable

عيارچيزي‌ را معين‌ كردن‌، عيار گرفتن‌: Titrate

تعيين‌ عيار، عيارگيري‌: Titration

تيتراسيون: titration

منحني تيتراسيون: Titration Curve

عيارسنج‌، عيارسنجي‌: Titrimetric

خنده‌ تو دزديده‌، پوزخند زدن‌، ترتر خنديدن‌: Titter

(etavitit) زيبا كردن‌، اراستن‌، زيبا شدن‌: Tittivate

ذره‌، خرده‌، نقط‌ه‌، همزه‌: Tittle

شايعات‌ بي‌ اساس‌، سخن‌ چين‌، ياوه‌ گفتن‌: Tittle Tattle

جست‌ وخيز (از خوشحالي‌)، جفتك‌ زدن‌: Tittup

صاحب‌ لقب‌، متصدي‌، داراي‌عنواني‌ لقبي‌، ناشي‌ از لقب‌ رسمي‌، افتخاري‌، عنواني‌، لقب‌ دار: Titular

(eneul otortinirt=) (ش‌.) مخفف‌ كلمه‌ تري‌ نيتروتولوئن‌,: Tnt

است‌ بسوي‌، سوي‌، بط‌رف‌، روبط‌رف‌، پيش‌، نزد، تا نسبت‌ به‌، در دربرابر، برحسب‌، مط‌ابق‌، بنا بر، علامت‌ مصدر انگليسي‌ ,: To

اقدام كردن: To Act

پس‌ وپيش‌، عقب‌ وجلو رفتن‌: To And Fro

اينده‌، مربوط‌ باينده‌: To Be

در انتظار مشخص شدن: to be determined

مفادي از محتواي پيمان از جمله تاريخ‌ها، مشخصات يا معيارهايي كه قرار است تعيين شوند. نمي‌توان از پيمانكاران انتظار داشت اين موارد را به طور دقيق مشخص كنند. اين موارد مبناي تغيير پيمان خواهند ‌شد.

در انتظار مشخص شدن: To Be Determined

مفادي از محتواي پيمان از جمله تاريخ‌ها، مشخصات يا معيارهايي كه قرار است تعيين شوند. نمي‌توان از پيمانكاران انتظار داشت اين موارد را به طور دقيق مشخص كنند. اين موارد مبناي تغيير پيمان خواهند ‌شد.

در انتظار حل: to be resolved

مفادي از محتواي پيمان از جمله تاريخ‌ها، مشخصات يا معيارهايي كه قطعي نيستند و پيمانكار يا خريدار بايد به عنوان جزئي از تلاش براي بهبود قرارداد، آن‌ها را تصويب كند. هنگامي‌كه اين موارد حل شوند، مي‌توانند به عنوان مبناي تغيير پيمان قرار گيرند.

در انتظار حل: To Be Resolved

مفادي از محتواي پيمان از جمله تاريخ‌ها، مشخصات يا معيارهايي كه قطعي نيستند و پيمانكار يا خريدار بايد به عنوان جزئي از تلاش براي بهبود قرارداد، آن‌ها را تصويب كند. هنگامي‌كه اين موارد حل شوند، مي‌توانند به عنوان مبناي تغيير پيمان قرار گيرند.

در انتظار تامين: to be supplied

مراجعه شود به در انتظار حل.

در انتظار تامين: To Be Supplied

مراجعه شود به در انتظار حل.

تكميل عملكرد در محدوده مجاز خطا: to complete performance in extolerance

كارايي مورد نياز براي رسيدن به زمان تكميل پيش‌بيني شده.

تكميل عملكرد در محدوده مجاز خطا: To Complete Performance In Extolerance

كارايي مورد نياز براي رسيدن به زمان تكميل پيش‌بيني شده.

هياهو، شلوغي‌، ازدحام‌: To Do

يعني‌، بعبارت‌ ديگر، في‌ المثل‌: To Wit

(ج‌.ش‌.) غوك‌، وزغ‌: Toad

چاخان‌، متملق‌: Toadeater

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ دهان‌ گشاد دريايي‌: Toadfish

(گ‌.ش‌.) كتان‌ وحشي‌، گل‌ كتاني‌: Toadflax

(گ‌.ش‌.) قارچ‌ سمي‌: Toadstool

چاپلوس‌، متملق‌، كاسه‌ ليس‌، مداهنه‌ كردن‌: Toady

چاپلوسي‌، تملق‌، مداهنه‌، كاسه‌ ليسي‌: Toadyism

بسلامتي‌ كسي‌ نوشيدن‌، سرخ‌شدن‌ نان‌ برشته‌، باده‌ نوشي‌ بسلامتي‌ كسي‌، برشته‌ كردن‌ (نان‌): Toast

كننده‌ نوشنده‌ بسلامتي‌ كسي‌، نان‌ برشته‌ كن‌، سرخ‌ كننده‌، برشته‌ ,: Toaster

(در مهماني‌) كسي‌ كه‌ ناط‌قين‌ بعد از صرف‌ شام‌ را معرفي‌ , ميكند: Toastmaster

بانوي‌ معرفي‌ كننده‌ ناط‌ق‌ سر ميز غذا: Toastmistress

تنباكو، توتون‌، دخانيات‌: Tobacco

تنباكو فروش‌، توتون‌ فروش‌، توتونچي‌: Tobacconist

سورتمه‌ دراز و باريك‌، با سورتمه‌ رفتن‌: Toboggan

سورتمه‌ سوار: Tobogganer

سورتمه‌ سوار: Tobogganist

كفل‌، سرين‌، لنبر، خيابان‌، جاده‌ اصلي‌، راه‌ زني‌: Toby

جهيزيه‌، جيهزيه‌ دادن‌، جهاز دادن‌: Tocher

(ygolokot=) علم‌ مامايي‌، مبحث‌ زايمان‌ ومامايي‌: Tocology

زنگ‌، اژير، سوت‌ يا زنگ‌ خط‌ر: Tocsin

بوته‌، شاخ‌ وبرگ‌، واحد قديمي‌ وزن‌: Tod

امروز: Today

تاتي‌ كردن‌، تاتي‌، كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌: Toddle

كودك‌ تازه‌ براه‌ افتاده‌، كودك‌ نو پا: Toddler

خرما كه‌ بااب‌ گرم‌ مخلوط‌ شود شيره‌ خرما كه‌ در ساختن‌ عرق‌ خرمابكار ميرود، عرق‌ ,: Toddy

پنجه‌، انگشت‌ پاي‌ مهره‌ داران‌، جاي‌ پا، با انگشت‌ پا , زدن‌ يا راه‌ رفتن‌: Toe

چرم‌ لايه‌ سرپنجه‌ كفش‌: Toe Box

شكاف‌ جدار سم‌ اسب‌: Toe Crack

رقص‌ روي‌ نوك‌ پا، رقاصه‌ روي‌ نوك‌ پا: Toe Dance

(در كوهنوردي‌) محل‌ استقرار پنجه‌ پا، جاي‌ پا، نفوذ كم‌,: Toehold

بدون‌ پنجه‌: Toeless

ناخن‌ انگشت‌ پا: Toenail

نعل‌ پنجه‌ كفش‌: Toeplate

شخص‌ اقا منش‌ وخوش‌ لباس‌: Toff

تافي‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شكر زرد وشيره‌: Toffee

تافي‌، اب‌ نبات‌ شامل‌ شكر زرد وشيره‌: Toffy

تپه‌ كوچك‌ عرصه‌ خانه‌ ومتعلقات‌ ان‌، خانه‌ رعيتي‌، بلندي‌، پشته: Toft

(ز.ع‌.) جامه‌ پوشاندن‌، لباس‌ پوشيدن‌، جامه‌: Tog

جبه‌، ردا، رداي‌ بي‌ استين‌، لباس‌ رسمي‌ قضات‌: Toga

با، باهم‌، بايكديگر، متفقا، با همديگر، بضميمه باضافه‌: Together

رخت‌، جامه‌، ملبوس‌، يراق‌ ودهانه‌ اسب‌، (درجمع‌) لباس‌ , فروشي‌: Toggery

ضامن‌: Toggle

زنجيريابندبراي‌ پيچاندن‌ وكنترل‌ ان‌ ميخ‌ يا پيچ‌ اتصالي‌ حلقه‌ زنجير، ميله‌ عرضي‌ انتهاي‌ ,: Toggle

الا كلنگ‌ ضامني‌: Toggle Flip Flop

گزينه‌ ضامني‌: Toggle Switch

ملبوس‌، جامه‌: Togs

اتفاق‌، باهمي‌: Togtherness

تور ياتله‌، دام‌ رنج‌، محنت‌، كار پر زحمت‌، كشمكش‌، ستيز، پيكار مجادله‌، بحث‌ وجدل‌، محصول‌ رنج‌، زحمت‌ كشيدن‌، رنج‌ بردن: Toil

كرباس‌، پارچه‌ كتان‌ نازك‌: Toile

زحمتكش‌، رنجبر: Toiler

توالت‌، ارايش‌، بزك‌، ميز ارايش‌، مستراح‌: Toilet

ارايش‌، بزك‌، لوازم‌ ارايش‌، اسباب‌ توالت‌: Toiletry

توالت‌، ارايش‌، بزك‌، ميز ارايش‌، مستراح‌: Toilette

پرزحمت‌، زحمتكش‌، ساعي‌: Toilful

انگور سفيد يا ارغواني‌ بيضي‌، شراب‌ شيرين‌ مجارستان‌: Tokay

اجازه‌ ورود، بليط‌ ورود علامت‌ رمزي‌، كلمه‌ رمزي‌، علامت‌ مشخصه‌، يادگار، يادبود نشانه‌، نشان‌، علامت‌، نشاني‌، يادگاري‌، رمز، معجزه: Token

نشانه‌: Token

(ygolocot=) علم‌ مامايي‌، مبحث‌ زايمان‌ ومامايي‌: Tokology

(پذيرايي‌) گيشه‌ دريافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار ,: Tolbooth

(زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ llet)، گفته‌ شده‌: Told

حلبي‌ منقوش‌ وجلادار: Tole

شهر تولدو، شمشير ابدار مصنوع‌ تولدو: Toledo

قابليت‌ پذيرش‌: Tolerability

تحمل‌ پذير، قابل‌ تحمل‌: Tolerable

قابل‌ تحمل‌، نسبتا خوب‌، ميانه‌، متوسط‌، قابل‌ قبول مدارا پذير: Tolerable

حدود فني - حد مجاز- تلرانس: Tolerance

خطاي مجاز، محدوده مجاز: tolerance

ارزش‌هاي داراي انحراف كه جايگزين ارزش مطلوبي شده‌اند و هنوز مورد پذيرش هستند.

تحمل‌ نسبت‌ بدارو يا زهر مدارا، سعه‌ نظ‌ر، اغماض‌، تحمل‌، بردباري‌، (ط‌ب‌) قدرت‌ ,: Tolerance

تحمل‌، تاب‌: Tolerance

خطاي مجاز، محدوده مجاز: Tolerance

ارزش‌هاي داراي انحراف كه جايگزين ارزش مطلوبي شده‌اند و هنوز مورد پذيرش هستند.

The permissible deviation from the desired value.: TOLERANCE LIMIT

بامدارا، مدارا اميز، ازادمنش‌، ازاده‌، داراي‌ سعه‌ , نظ‌ر، شكيبا، اغماض‌ كننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌: Tolerant

بامدارا، مدارا اميز، ازادمنش‌، ازاده‌، داراي‌ سعه‌ , نظ‌ر، شكيبا، اغماض‌ كننده‌، بردبار، شخص‌ متحمل‌: Tolerantly

تحمل‌ كردن‌، تاب‌ اوردن‌: Tolerate

تحمل‌ كردن‌، برخورد هموار كردن‌، ط‌اقت‌ داشتن‌، مدارا , كردن‌: Tolerate

مدارا، بردباري‌، تحمل‌، ازادي‌، ازادگي‌، ازادمنشي‌: Toleration

باج‌، هزينه‌: Toll

باج‌، باج‌ راه‌، راهداري‌، نواقل‌، عوارض‌، تحمل‌ خسارت تعداد تلفات‌ جنگي‌، ضايعه‌، صداي‌ ط‌نين‌ زنگ‌ ياناقوس ط‌نين‌ موزون‌، باصداي‌ ناقوس‌ يا زنگ‌ اعلام‌ كردن‌: Toll

(ز.ع.- امر.) مخابره‌ تلفني‌ خارج‌ شهري‌: Toll Call

(پذيرايي‌) گيشه‌ دريافت‌ عوارض‌ راه‌، نواقل‌، زندان‌، تالار ,: Tollbooth

باجداري‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌: Tollgate

باجداري‌، محل‌ پرداخت‌ عوارض‌: Tollhouse

مامور نواقل‌، راهدار: Tollman

باجراه‌: Tollway

مخفف‌ اسم‌ توماس‌، جنس‌ نر، گربه‌ نر (tacmot): Tom

نوعي‌ مشروب‌ الكلي‌ مركب‌ از جين‌ واب‌ وغيره‌: Tom Collins

شخص‌ كوتوله‌، شخص‌ بي‌ اهميت‌: Tom Thumb

ط‌بل‌ سرخ‌ پوستان‌، كوس‌، ط‌بل‌ زدن‌: Tom Tom

با تبر زين‌ زدن‌، تبرزين‌: Tomahawk

(گ‌.ش‌.) گوجه‌ فرنگي‌: Tomato

گور، ارامگاه‌، قبر، در گرو قرار دادن‌، مقبره‌: Tomb

مسبار، مط‌لا، فلز زرورق‌: Tombac

بي‌ ارامگاه‌، گورگم‌: Tombless

نوعي‌ قمار شبيه‌ لوتو: Tombola

دختر پسروار: Tomboy

(دختر) مثل‌ پسرها: Tomboyish

سنگ‌ قبر: Tombstone

گربه‌ نر: Tomcat

جلد، جلد بزرگ‌، مجلد، دفتر، كتاب‌ قط‌ور: Tome

كرك‌ دار، پرزدار: Tomentose

كركي‌، پرزدار: Tomentulose

ادم‌ نادان‌، احمق‌، بليد، دلقك‌، لوده‌: Tomfool

مسخرگي‌، لودگي‌: Tomfoolery

تامي‌، اسم‌ خاص‌ مذكر، توماس‌: Tommy

مسلسل‌ دستي‌: Tommy Gun

حماقت‌ محض‌، بلاهت‌: Tommyrot

پرتونگاري‌ مقط‌عي‌ فن‌ تشخيص‌ امراض‌ از روي‌ عكسبرداري‌ با اشعه‌ مجهول: Tomography

فردا، روز بعد: Tomorrow

(ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ جنگلي‌: Tomtit

تن‌، واحد وزني‌ برابر با 0001 كيلوگرم‌: Ton

مربوط‌ه‌ به‌ اهنگ‌ صدا: Tonal

چگونگي‌ صدا، اهنگ‌، مايه‌، رنگ‌ پذيري‌: Tonality

در اوردن‌، سفت‌ كردن‌، نوا صدا، اهنگ‌، درجه‌ صدا، دانگ‌، لحن‌، اهنگ‌ داشتن‌، باهنگ‌ ,: Tone

(در گرامافون‌) الت‌ سوزن‌ نگهدار گرامافون‌: Tone Arm

فاقد حساسيت‌ نسبت‌ به‌ اهنگ‌ موسيقي‌: Tone Deaf

شماره‌گيري‌ اهنگي‌: Tone Dialing

زبانهاي‌ اهنگي‌ (مثل‌ چيني‌ كه‌ تغيير اهنگ‌ وط‌رز تلفظ‌ , كلمه‌ معني‌ ان‌ را تغيير ميدهد): Tone Language

شعر سمفوني‌، شعر متشابه‌ التلفظ‌، شعر داراي‌ ترادف‌: Tone Poem

بي‌ اهنگ‌، ناموزون‌: Toneless

داشته‌ باشد كلمه‌ متشابه‌، لفظ‌ي‌ كه‌ در السنه‌ اهنگي‌ تلفظ‌ خاصي‌ ,: Toneme

داراي‌ تلفظ‌ مشابه‌: Tonemic

مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌: Tonetic

مبحث‌ مترادفات‌ ومتشابهات‌ زبان‌: Tonetics

انبر با انبر (چيزي‌ را) گرفتن‌، با انبر نگهداشتن‌، زنگ‌ را , بصدا در اوردن‌، ط‌نين‌ اندازشدن‌، انبر قند گير، انبرك: Tong

زبان‌، زبانه‌، شاهين‌ ترازو، بر زبان‌ اوردن‌، (باti) , گفتن‌، داراي‌ زبانه‌ كردن‌: Tongue

كام‌ وزبانه‌: Tongue And Groove

سرزنش‌ كردن‌، زخم‌ زبان‌ زدن‌، فحش‌ كاري‌: Tongue Lash

لكنت‌ زبان‌ داشتن‌، گير كردن‌ زبان‌، لكنت‌ زبان‌: Tongue Tie

كلمه‌ يا عبارت‌ داراي‌ تلفظ‌ دشوار: Tongue Twister

بي‌ زبان‌، گنگ‌: Tongueless

زبان‌ مانند: Tonguelike

نيروبخش‌، مقوي‌، صدايي‌، اهنگي‌: Tonic

صدا، اهنگ‌، نيروبخشي‌، نيروي‌ ارتجاعي‌: Tonicity

امشب‌: Tonight

تناژ: Tonnage

بارگير گنجايش‌ كشتي‌ برحسب‌ تن‌، تن‌ شماري‌، برحسب‌ شماره‌ تن: Tonnage

كشتي‌ داراي‌ تعداد معيني‌ ظ‌رفيت‌، كاميون‌ داراي‌ ظ‌رفيت‌ , معيني‌: Tonner

دانگ‌ سنج‌، دستگاه‌ اندازه‌ گيري‌ فشار وكشش‌: Tonometer

دانگ‌ سنج‌: Tonometry

(تش‌.) لوزه‌، بادامك‌: Tonsil

بادامكي‌، شبيه‌ لوزتين‌: Tonsillar

(ط‌ب‌) در اوردن‌ لوزتين‌ بوسيله‌ عمل‌ جراحي‌، عمل‌ لوزه‌: Tonsillectomy

(ط‌ب‌) ورم‌ لوزتين‌، ورم‌ لوزه‌، زهر باد: Tonsillitis

برش‌ وقط‌ع‌ لوزه‌: Tonsillotomy

وابسته‌ به‌ سلماني‌، دلاكي‌: Tonsorial

فرق‌ سر را تراشيدن‌، سر تراشيده‌، قسمت‌ تراشيده‌ سر , كشيش‌: Tonsure

توش‌، نيرو، تنوس‌، (تش‌.) خاصيت‌ انقباض‌ عضله‌: Tonus

بعلاوه‌، نيز زياد، بيش‌ از حد لزوم‌، بحد افراط‌، همچنين‌، هم: Too

زمان‌ گذشته‌ فعل‌ ekat: Took

ابزار: Tool

الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، الت‌ دست‌، داراي‌ ابزار , كردن‌، بصورت‌ ابزار دراوردن‌: Tool

ابزار، الت‌، شكل‌ دادن‌، مجهز كردن‌: Tool

Any high carbon or alloy steel capable of being suitable tempered for use in the manufacture of tools: TOOL STEEL

جعبه‌ ابزار: Toolbox

ابزار نگهدار اتومبيل‌: Toolhead

ابزارخانه‌، انبار ابزار: Toolhouse

شكل‌ دهي‌، تجهيز: Tooling

اتاق‌ ابزار: Toolroom

(.n &.jda): خالي‌، تهي‌، فاقد، لاغر، دراز، كم‌ هوش‌ , (.n):اهنگ‌، صدا، دانگ‌: Toom

صداي‌ تيزشيپور وبوق‌ ياسوت‌، بط‌ور منقط‌ع‌ شيپور زدن‌: Toot

مواظ‌ب‌، شيپور زن‌: Tooter

دندان‌، دندانه‌، نيش‌، داراي‌ دندان‌ كردن‌، دندانه‌ دار , كردن‌، مضرس‌ كردن‌: Tooth

بط‌ور وحشيانه‌، با جرات‌ باتهور، نوميدانه‌: Tooth And Nail

داراي‌ منقار مضرس‌: Tooth Billed

دندان‌ درد، درد دندان‌: Toothache

مسواك‌ دندان‌: Toothbrush

چرخه‌ دندانه‌ دار: Toothed Wheel

بصورت‌ مضرس‌، حريصانه‌: Toothily

بي‌ دندان‌، بدون‌ دندانه‌، (مج.) بچه‌ گانه‌: Toothless

خمير دندان‌: Toothpaste

خلال‌ دندان‌، دندان‌ كاو: Toothpick

لذيذ، مط‌بوع‌، باب‌ دندان‌، خوشمزه‌، دندان‌ مز: Toothsome

دندانه‌ دار، داراي‌ دندان‌ مضرس‌، (مج.) حريص‌، دندان‌ , نما: Toothy

سوت‌ يا فلوت‌ ني‌ يا فلوت‌ ملايم‌ زدن‌، دراز نوشتن‌، چرند گفتن‌، صداي‌ ,: Tootle

سر، بالا، اوج‌، فوقاني‌، عالي‌: Top

رويه‌، درجه‌ يك‌ فوقاني‌، كج‌ كردن‌، سرازير شدن‌ سر، نوك‌، فرق‌، رو، قله‌، اوج‌، راس‌، روپوش‌، كروك: Top

بالاترين‌ قسمت‌ اگهي‌ سينما، صدر اعلان‌: Top Billing

چكمه‌ سواري‌، كروك‌ اتومبيل‌: Top Boot

نژاد يا شخص‌ غالب‌، برتر: Top Dog

بالا به پايين: top down

روشي كه از سطح بالا آغاز مي‌شود و سپس تا سطوح پايين‌تر ادامه مي‌يابد.

از بالا به‌ پايين‌: Top Down

بالا به پايين: Top Down

روشي كه از سطح بالا آغاز مي‌شود و سپس تا سطوح پايين‌تر ادامه مي‌يابد.

برآورد بالا به پايين: top down estimate

برآوردي از هزينه و زمان‌بندي پيش‌بيني شده براي يك پروژه، بر مبناي نظر كارشناسانه اعضاي كليدي گروه پروژه. ممكن است اين برآورد شامل تخصيص بالا به پايين به بخش‌ها و اجزاء سامانه باشد.

برآورد بالا به پايين: Top Down Estimate

برآوردي از هزينه و زمان‌بندي پيش‌بيني شده براي يك پروژه، بر مبناي نظر كارشناسانه اعضاي كليدي گروه پروژه. ممكن است اين برآورد شامل تخصيص بالا به پايين به بخش‌ها و اجزاء سامانه باشد.

داراي‌ مقام‌ يا اهميت‌ عالي‌، قدرت‌ عاليه‌، هيئت‌ حاكمه‌: Top Drawer

بالاترين‌ موفقيت‌، علو، اعلي‌ ترين‌ مرتبه‌: Top Flight

كلاه‌ مردانه‌ استوانه‌اي‌: Top Hat

سرسنگين‌ وته‌ سبك‌، افتادني‌، غير عملي‌: Top Heavy

عالي‌، درجه‌ يك‌: Top Hole

ط‌بقه‌ زيرين‌ پاشنه‌ پا: Top Lift

مديريت عالي: Top Management

رويه‌ شير، سرشير، روشير: Top Milk

قسمت‌ گرد (dreg) گوشت‌ كبابي‌: Top Round

مخصوص‌ افسران‌ وخواص‌، خيلي‌ محرمانه‌: Top Secret

(نظ‌.) گروهبان‌ يكم‌: Top Sergeant

چرخش‌ فرفره‌ مانند توپ‌ بازي‌: Top Spin

فهرست ده مشكل اصلي: top ten problems list

فهرست مشكلات بحراني به ترتيب اهميت با ذكر اقدامات مربوط و شخص مسوؤل. ممكن است تعداد اين مشكلات بيشتر يا كمتر از ده باشد.

فهرست ده مشكل اصلي: Top Ten Problems List

فهرست مشكلات بحراني به ترتيب اهميت با ذكر اقدامات مربوط و شخص مسوؤل. ممكن است تعداد اين مشكلات بيشتر يا كمتر از ده باشد.

نماي‌ فوقاني‌: Top View

ياقوت‌ زرد، زبرجد هندي‌، توپاز: Topaz

روپوش‌، پالتو: Topcoat

بط‌ور سط‌حي‌ پاشيدن‌، سط‌حي‌ ريختن‌: Topdress

برج‌ بودايي‌ نوشابه‌ زياد خوردن‌، درختستان‌، باغ‌، گنبد بودايي: Tope

باده‌ گسار، ميگسار، دائم‌ الخمر، كوسه‌ ماهي‌ اروپايي‌: Toper

پر، مالامال‌، لبريز: Topful

پر، مالامال‌، لبريز: Topfull

بي‌ مصرف‌ كشتي‌ سكوب‌ بالاي‌ دكل‌ كشتي‌، بالاترين‌ شكوب‌ دكل‌ كشتي‌، وسايل‌ ,: Topgallant

سنگ‌اهكي‌ تراورتن‌، (ط‌ب‌) توفوس‌: Tophus

مربوط‌ بارايش‌ وتزئين‌ درختان‌، درخت‌ ارايي‌: Topiary

موضوع‌، مبحث‌، عنوان‌، سرفصل‌، ضابط‌ه‌: Topic

(در انشاء) جمله‌ سرسط‌ر، جمله‌ عنوان‌: Topic Sentence

حالت‌ مناسب‌، موضوع‌ مورد بحث‌ روز: Topicality

گره‌ زينتي‌ روبان‌ گيسو، كاكل‌: Topknot

بي‌ نوك‌، بي‌ سر، بي‌ قله‌، (مج.) بي‌ انتها، (لباس‌ شناي‌ , زنانه‌) بي‌ بالاتنه‌: Topless

(ytfolpot) خيلي‌ متكبر، خود فروش‌، تكبر، خود فروشي‌: Toploftiness

(ssenitfolpot) خيلي‌ متكبر، خود فروش‌، تكبر، خود , فروشي‌: Toplofty

وابسته‌ به‌ مكانشناسي‌: Toplogic

دومين‌ دكل‌ كشتي‌ از عرشه‌: Topmast

اعلي‌ ترين‌، بالاترين‌: Topmost

اخرين‌ نقط‌ه‌، درجه‌ يك‌، اعلي‌: Topnotch

مكان‌ نگار، نقشه‌ بردار، مساح‌: Topographer

وابسته‌ بنقشه‌ برداري‌ يا مكان‌ نگاري‌: Topographic

نقشه‌ برداري‌، مكان‌ نگاري‌، مساحي‌: Topography

مكان‌ شناس‌: Topologist

مكان‌ شناسي‌، وضعيت‌ جغرافيايي‌، قياس‌ بمكان‌: Topology

توپولوژي‌: Topology

وابسته‌ به‌ مكان‌ نامي‌، وابسته‌ به‌ نام‌ يك‌ محل‌ يا منط‌قه‌,: Toponymic

مط‌العه‌ وجه‌ تسميه‌ شهرها ونقاط‌، ذكر اسامي‌ نواحي مكان‌ نامي‌: Toponymy

هرس‌ كن‌، شاخه‌ زن‌، سوهان‌، چيز عالي‌: Topper

كاكل‌، ط‌ره‌ گيسو، عمل‌ هرس‌ كردن‌، سرشاخه‌ زني‌، عالي ممتاز، باشكوه‌، پرمدعا: Topping

از سر افتادن‌، برگشتن‌، واژگون‌ كردن‌: Topple

(l'spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌، از سر، سراسيمه‌: Topsail

بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌: Topside

بالاسو، قسمت‌ بالا، در عرشه‌، در راس‌: Topsides

(ز.ش‌.) روخاك‌، خاك‌ سط‌حي‌، خاك‌ سط‌حي‌ را برداشتن‌: Topsoil

نزديك‌ درز لباس‌ كوك‌ زدن‌: Topstitch

سنگ‌ راس‌، سنگ‌ فوقاني‌: Topstone

وارونه‌، واژگون‌، سروته‌، درهم‌ وبرهم‌: Topsy Turvy

درهم‌ وبرهمي‌، اغتشاش‌، اشفتگي‌: Topsy Turvydom

پيوند از جنس‌ ديگري‌ بدرخت‌ زدن‌: Topwork

كلاله‌اي‌ كلاه‌ زنانه‌ كوچك‌ و بي‌ لبه‌، (ج‌.ش‌.) بوزينه‌ داراي‌ موي‌ ,: Toque

صخره‌ بلند، تپه‌ پرسنگ‌: Tor

تورات‌، شريعت‌ موسي‌: Tora

تورات‌، شريعت‌ موسي‌: Torah

مشعل‌، چراغ‌ قوه‌، مشعل‌دار كردن‌: Torch

خواننده‌ شعر احساساتي‌ وعاشقانه‌: Torch Singer

شعر احساساتي‌ وعشقي‌: Torch Song

مشعل‌ دار: Torchbearer

نور مشعل‌، هواي‌ گرگ‌ وميش‌، وابسته‌ به‌ نور مشعل‌: Torchlight

(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ بلساني‌: Torchwood

چنبر، زمان‌ ماضي‌ فعل‌raet قاش‌ زين‌، قرپوس‌ زين‌، گچ‌ بري‌، چنبري‌، علف‌ بلند، مرتع: Tore

قهرمان‌ گاو باز سوار بر اسب‌: Toreador

گاوباز پياده‌: Torero

فن‌ حكاكي‌ وقلم‌ زني‌ (بر روي‌ فلز): Toreutics

هلالي‌، چنبري‌: Toric

مدخل‌ معبد، ط‌اق‌ مدخل‌ معبد: Torii

زجر، عذاب‌، شكنجه‌، ازار، زحمت‌، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌: Torment

زجر دهنده‌، عذاب‌ دهنده‌: Tormentor

(اسم‌ مفعول‌ raet)، پاره‌ شده‌، درهم‌ دريده‌: Torn

گردبادي‌: Tornadic

توفان‌، هيجان‌، گردباد، ط‌غيان‌: Tornado

سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌، مارپيچي‌: Toroid

چنبره‌: Toroid

هسته‌ مغناط‌يسي‌ چنبره‌اي‌: Toroid Magnetic Core

داراي‌ برجستگي‌ هاي‌ متناوب‌ متورم‌، برجسته‌، شكم‌ داده‌، (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و ,: Torose

استعاره‌، معني‌ مجازي‌، ط‌عنه‌: Torpe

اژدر، ماهي‌ برق‌، با اژدر خراب‌ كردن‌: Torpedo

(نظ‌.) ناو اژدرافكن‌: Torpedoboat

خوابيده‌، سست‌، بيحال‌، بي‌ حس‌: Torpid

حالت‌ بيحالي‌، حالت‌ سستي‌، ايست‌، كرختي‌: Torpidity

ط‌وقه‌ دار، ط‌وقي‌: Torquate

گشتاوري‌، نيروي‌ گردنده‌ درقسمتي‌ از دستگاه‌ ماشين نيروي‌ گشتاوري‌، چنبره‌، ط‌وق‌، ط‌وقه‌: Torque

گشتاور، نيروي‌ پيچشي‌: Torque

تور: torr

سيل‌، سيل‌ رود، جريان‌ شديد، سيل‌ وار: Torrent

بسيار مشتاق‌ حاره‌، زياد گرم‌، حاد، سوزاننده‌، سوزان‌، محترق: Torrid

سوزاني‌، داغي‌: Torridity

سوزاني‌، داغي‌: Torridness

يراق‌ يا ريسمان‌ تابيده‌: Torsade

پيچش‌، پيچ‌ خوردگي‌، انقباض‌، پيچي‌: Torsion

پيچ‌ يا تاب‌ خوردن‌، تاب‌ گشت‌، خاصيت‌ تاب‌ گشت‌: Torso

شبه‌ جرم‌، اسيب‌، ضرر: Tort

كيك‌ تخم‌ مرغ‌ وشكر ومغز گردو: Torte

خوراك‌ رشته‌ فرنگي‌ پر از چاشني‌ جوشانده‌: Tortellini

(ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌، گردن‌ كجي‌: Torticollis

نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌: Tortilla

(حق.) وابسته‌ به‌ شبه‌ جرم‌، زيان‌اور، مضر، موذي‌: Tortious

لاك‌ پشت‌، سنگ‌ پشت‌، ادم‌ كندرو: Tortoise

(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد,: Tortricid

(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد,: Tortricidae

(ج‌.ش‌.) پروانه‌ بيد درشت‌ اندام‌، وابسته‌ به‌ پروانه‌ بيد,: Tortrix

پيچ‌ وخم‌، انحناء: Tortuosity

درشكن‌، پيچاپيچ‌، غير مستقيم‌، پيچ‌ وخم‌ دار، فريبكار: Tortuous

شكنجه‌، عذاب‌، زجر، عذاب‌ دادن‌، زجر دادن‌: Torture

شكنجه‌ دهنده‌: Torturer

زجر دار، متضمن‌ زجر وشكنجه‌، ط‌اقت‌ فرسا: Torturous

ط‌بق‌، ماهيچه‌، گچ‌ بري‌ بزرگ‌ هلالي‌ ته‌ ستون‌: Torus

عضو حزب‌ محافظ‌ه‌ كار انگليس‌، وابسته‌ به‌ حزب‌ محافظ‌ه‌ , كار: Tory

اصول‌ وعقايد حزب‌ محافظ‌ه‌ كار، محافظ‌ه‌ كاري‌: Toryism

ادم‌ چرند، حرف‌ مفت‌، بي‌ معني‌: Tosh

بالا انداختن‌، پرت‌ كردن‌، انداختن‌، دستخوش‌ اواج‌ شدن متلاط‌م‌ شدن‌، پرتاب‌، تلاط‌م‌: Toss

دستخوش‌ امواج‌، پرت‌ كننده‌: Tosser

مست‌، دائم‌ الخمر: Tosspot

اشغال‌، عدد، جمع‌، سرجمع‌، حاشيه‌ نويسي‌، يادداشت‌ , مختصر، مبلغ‌، جمع‌ بستن‌، بچه‌كوچك‌: Tot

كل – كلي- جمع: Total

كل‌، جمع‌ كل‌، كامل‌: Total

جمع‌، جمع‌ كردن‌، سرجمع‌ كردن‌ كل‌، كلي‌، تام‌، مط‌لق‌، مجموع‌، جمع‌، جمله‌، سرجمع‌، حاصل‌ ,: Total

بودجه تخصيص‌يافته كل : total allocated budget

مجموع همه بودجه‌هاي تخصيص داده شده به پيمان. بودجه كلي تخصيص داده شده شامل مبناي سنجش عملكرد به اضافه ذخيره‌هاي مديريتي و احتياطي است. بودجه كل تخصيص‌يافته به طور مستقيم با مبناي بودجه پيمان منطبق است.

بودجه تخصيص‌يافته كل: Total Allocated Budget

مجموع همه بودجه‌هاي تخصيص داده شده به پيمان. بودجه كلي تخصيص داده شده شامل مبناي سنجش عملكرد به اضافه ذخيره‌هاي مديريتي و احتياطي است. بودجه كل تخصيص‌يافته به طور مستقيم با مبناي بودجه پيمان منطبق است.مجموع همه بودجه‌هايي كه به پيمان تخصيص داده شده است. اين مقدار مشابه پيمان مبتني بر بودجه است.

گردش مجموع‌دارايي‌ها: Total Assets Turnover

قطعيت كلي: total certainty

ابعاد كلي اطلاعاتي داراي قطعيت.

قطعيت كلي: Total Certainty

ابعاد كلي اطلاعاتي داراي قطعيت.

هزينه كل: Total Cost

هزينه كلي: total cost

هزينه كلي يك پروژه يا وظيفه در طول حيات پروژه.

هزينه كلي: Total Cost

هزينه كلي يك پروژه يا وظيفه در طول حيات پروژه.

كل تقاضا: Total Demand

عامل هزينه هاي كلي کارگاهي: Total Field Costs Factor

شناوري زماني كلي، شناوري كل: total float

مقداري كه يك فعاليت مي‌تواند بدون ايجاد تاخير در تكميل پروژه به طول انجامد با اين فرض كه ساير فعاليت‌ها، همگي در زمان خود انجام شوند.

شناوري زماني كلي، شناوري كل: Total Float

حداكثر تعداد دوره‌هاي زماني كاري كه فعاليت مي‌تواند به اندازه آن به تاخير افتد بدون اينكه تكميل پروژه يا تاريخ پايان هدف را به تاخير اندازد.مقداري كه يك فعاليت مي‌تواند بدون ايجاد تاخير در تكميل پروژه به طول انجامد با اين فرض كه ساير فعاليت‌ها، همگي در زمان خود انجام شوند.مقدار زماني كه يك فعاليت مي‌تواند ديرتر از زودترين تاريخ شروع خود آغاز شود بدون اينكه در تاريخ پايان پروژه تاخيري ايجاد شود. شناوري كل برابر ديرترين پايان يا ديرترين شروع منهاي زودترين پايان يا زودترين شروع است.

تابع‌ كامل‌: Total Function

عامل هزينه هاي كلي نصب: Total Installed Cost Factor

مدت زمان كل پروژه: Total Project Duration

مدیریت کیفیت فراگیر : Total Quality Management

       يک رويکرد مديريتي که تلاش ميکند طرح، فرايند يا رويهي بهبودِ کيفيت را در يک سازمان پياده‌سازي نمايد.

مديريت كيفيت جامع، مديريت كيفيت فراگير: total quality management (TQM)

رويكردي براي دستيابي به كيفيت پيش‌بيني‌شده، با اين ديد كه تمام همكاران، مشترياني هستند كه بايد راضي باشند و تمام فرآيندهاي كاري نيازمند بهبود مداوم هستند. مديريت جامع كيفيت بر اساس كار دكتر دِمينگ پايه‌گذاري شده است كه مفاهيم پايه‌اي آن عبارتند از: درك الز

مديريت کيفيت جامع، مديريت کيفيت فراگير: Total Quality Management (TQM)

رويكردي براي دستيابي به كيفيت پيش‌بيني‌شده، با اين ديد كه تمام همكاران، مشترياني هستند كه بايد راضي باشند و تمام فرآيندهاي كاري نيازمند بهبود مداوم هستند. مديريت جامع كيفيت بر اساس كار دكتر دِمينگ پايه‌گذاري شده است كه مفاهيم پايه‌اي آن عبارتند از: درك الزامات محصول، ارزيابي محصول در مقايسه با الزامات، تضمين اينكه تمام اعضاي سازمان، الزامات و فرآيند توسعه‌اي كه به آن‌ها مربوط است را درك كرده‌اند و بهبود مداوم و هميشگي فرآيند.سازماندهي يكپارچه و منسجم تمامي فعاليت‌ها و فرآيندهاي كاري سازمان براي رسيدن به بهبود مداوم محصولات و فرآيندهاي سازمان.

منحني کلي تأمين نيروي انساني: Total Stafing Curve.

ارزش كل: Total Value

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalisator

(msinairatilatot=) رژيم‌ حكومت‌ متمركز در يك‌ قدرت‌ , مركزي‌: Totalism

مط‌لقه‌ وديكتاتوري‌ يكه‌ تاز، وابسته‌ بحكومت‌ يكه‌ تازي‌، داراي‌ حكومت‌ ,: Totalitarian

(msilatot=) رژيم‌ حكومت‌ متمركز در يك‌ قدرت‌ مركزي‌: Totalitarianism

استبدادي‌ اداره‌ كردن‌ تبديل‌ بحكومت‌ يكه‌ تاز كردن‌، بصورت‌ حكومت‌ مط‌لقه‌ و ,: Totalitarianize

كليت‌، كلي‌، مقدار كلي‌، تماميت‌، مجموع‌: Totality

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalizator

كلي‌ كردن‌، كامل‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌: Totalize

ماشين‌ جمع‌ زني‌، ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌: Totalizer

سربسر، جمعا، بط‌ور سرجمع‌، رويهمرفته‌، كاملا، كلا: Totally

داروي‌ ضد مالاريا مركب‌ از گنه‌ گنه‌ وتركيبات‌ ديگران‌: Totaquina

داروي‌ ضد مالاريا مركب‌ از گنه‌ گنه‌ وتركيبات‌ ديگران‌: Totaquine

برپشت‌ حمل‌ كردن‌ باربردن‌، حمل‌ ونقل‌ كردن‌، سوق‌ دادن‌، جمع‌ كردن‌، مجموع: Tote

جاده‌ مخصوص‌ حمل‌ لوازم‌ و ذخاير به‌ محلي‌: Tote Road

توتم‌، روح‌ محافظ‌ شخص‌، درخت‌ يا جانوري‌ كه‌ سرخ‌ پوستان‌ , حفظ‌ وحامي‌ روحاني‌ خود دانسته‌واز تجاوز بدان‌ ياخوردن‌ , گوشت‌ ان‌ خودداري‌ مي‌ كردند، روح‌ ياجانورحامي‌ شخص‌: Totem

پوستان‌ روي‌ ان‌ منقوش‌ بوده‌ تير يا چوبي‌ كه‌ نقوش‌ جانوران‌ محافظ‌ قبايل‌ مختلف‌ سرخ‌ ,: Totem Pole

وابسته‌ به‌ توتم‌: Totemic

توتم‌ پرستي‌: Totemism

(etimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ يك‌ قوم‌ يا قبيله‌: Totemist

وابسته‌ به‌ توتم‌: Totemistic

(tsimetot=) معتقد بوجود روح‌ حافظ‌ يك‌ قوم‌ يا قبيله‌: Totemite

نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌: Toter

ديگري‌، دومي‌، دوم‌، بعدي‌، ديگر، نفر بعدي‌: Tother

قدرت‌ توليد وايجاد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌: Totipotency

داراي‌ قدرت‌ توليد يك‌ ارگانيسم‌ از يك‌ جزء ان‌: Totipotent

ترديد كردن‌، پس‌ و پيش‌ رفتن‌، تلو تلو خوردن‌، متزلزل‌ , شدن‌: Totter

لرزان‌، مرتعش‌، متزلزل‌، ناپيدار، سست‌: Tottery

ناپايدار، سست‌، لزان‌، مرتعش‌، بچه‌: Totty

(ج‌.ش‌.) ط‌وفان‌، توكان‌: Toucan

دست‌ زدن‌ به‌، لمس‌ كردن‌، پرماسيدن‌، زدن‌، رسيدن‌ به متاثر كردن‌، متاثر شدن‌، لمس‌دست‌ زني‌، پرماس‌، حس‌ لامسه‌: Touch

گل‌ حنا، امر ممنوعه‌، مغرور: Touch Me Not Ish

سوراخ‌ جاي‌ فتيله‌ در توپهاي‌ قديمي‌: Touchhole

(در فوتبال‌) خط‌ اط‌راف‌ زمين‌ فوتبال‌: Touchline

سنگ‌ محك‌، معيار: Touchstone

زود رنج‌، نازك‌ نارنجي‌، حساس‌، دل‌ نازك‌: Touchy

پي‌ مانند، سفت‌، محكم‌، شق‌، با اسط‌قس‌، خشن‌، شديد زمخت‌، بادوام‌، سخت‌، دشوار: Tough

داراي‌ فكر خشن‌ وبدون‌ احساسات‌: Tough Minded

سفت‌ شدن‌، مثل‌ پي‌ شدن‌، سفت‌ كردن‌: Toughen

(yhguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌: Toughie

Property of resisting fracture or distortion. Usually measured by impact test, high impact values indicating high toughness.: TOUGHNESS

(eihguot=) ادم‌ خشن‌، مسئله‌ بغرنج‌: Toughy

كاكل‌ ياموي‌ مصنوعي‌: Toupee

سياحت‌ كردن‌ گشت‌، سفر، مسافرت‌، سياحت‌، ماموريت‌، نوبت‌، گشت‌ كردن: Tour

(nollibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازي‌ گردبادي‌: Tourbillion

(noillibruot=) گردباد، گرداب‌، اتش‌ بازي‌ گردبادي‌: Tourbillon

گشتگري‌، جهانگردي‌، سياحت‌: Tourism

گشتگر، جهانگرد، سياح‌، جهانگردي‌ كردن‌: Tourist

صنعت جهانگردي: Tourist Trade

(مع.) كهرباي‌ اصل‌: Tourmaline

مسابقات‌ قهرماني‌، تشكيل‌ مسابقات‌، مسابقه‌: Tournament

مسابقه‌، مسابقه‌ دادن‌: Tourney

شريان‌ بند: Tourniquet

جدا كردن‌، كشيده‌ شدن‌، چروك‌ شدن‌ كشيدن‌، دست‌ زدن‌، اذيت‌ كردن‌، اندامهاي‌ كسي‌ را كشيدن: Touse

ژوليدگي‌ مو، برهم‌ زدن‌، پريشان‌ كردن‌، مچاله‌ كردن نزاع‌: Tousle

خريدار پيدا كردن‌، مشتري‌ جلب‌ كردن‌، صداي‌ نكره‌ ايجاد , كردن‌، بلند جار زدن‌، باصداي‌بلند انتشار دادن‌: Tout

جار زن‌: Touter

دو، دوبار، دو قسم‌، دونوع‌، دوتا، هر دوتا: Tow

باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌، پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا , شاهدانه‌، ط‌ناب‌، زنجير، يدك‌ كش‌، يدك‌ كشي‌: Tow

كاميون‌ جرثقيل‌ دار: Tow Car

كاميون‌ جرثقيل‌ دار: Tow Truck

كشش‌، عوارض‌ يدك‌ كشي‌، يدك‌ كشي‌: Towage

مقارن‌، درراه‌، براي‌ اينده‌، روي‌، بسوي‌، بط‌رف‌، نسبت‌ به‌، درباره‌، نزديك‌ به: Toward

مساعد، سازگار، اميد بخش‌، مط‌لوب‌، خوش‌ اتيه‌، كامياب نرم‌: Towardly

كشتي‌ يدك‌ كش‌: Towboat

ابچين‌، باحوله‌ خشك‌ كردن‌، حوله‌، دستمال‌ كاغذي‌: Towel

برج‌، قلعه‌ (مثل‌ برج‌) بلند بودن‌: Tower

قلعه‌ مستحكم‌ قرون‌ وسط‌ي‌، خانه‌ بالاي‌ برج‌: Tower House

اتومبيل‌ مجهز به‌ جرثقيل‌ يا نردبان‌: Tower Wagon

كسيكه‌ موهاي‌ مايل‌ به‌ سفيد يا خاكستري‌ دارد، پريشان‌ , گيسو: Towhead

(ج‌.ش‌.) سهره‌ امريكايي‌: Towhee

ط‌ناب‌ بوكسل‌، ط‌ناب‌ مخصوص‌ صيد بالن‌ ط‌ناب‌ يا ريسماني‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ چيزي‌ را مي‌ كشند: Towline

شهرك‌، قصبه‌، شهر كوچك‌، قصبه‌ حومه‌ شهر، شهر: Town

كارمند شهرداري‌ يا فرمانداري‌: Town Clerk

جارچي‌: Town Crier

تالار شهرداري‌ يا فرمانداري‌: Town Hall

خانه‌ شهري‌، گدا خانه‌، دارالمساكين‌: Town House

شهردار انتصابي‌: Town Manager

انجمن‌ شهري‌، انجمن‌ بلدي‌، شوراي‌ شهري‌: Town Meeting

ساكن‌شهر، شهري‌: Townee

مردم‌ شهري‌: Townsfolk

شهرستان‌، ساكنين‌ قصبه‌ ياشهرستان‌ ,: Township

اهالي‌ شهر، شهري‌: Townspeople

زن‌ شهري‌، دختر شهري‌، فاحشه‌، جنده‌: Townswoman

اهل‌ شهر، شهري‌: Towny

ط‌ناب‌ مخصوص‌ يدك‌ كشيدن‌ چيزي‌: Towrope

زهري‌، سمي‌، ناشي‌ از زهر اگيني‌، زهراگين‌: Toxic

زباله سمي: Toxic Waste

مسموم‌ كننده‌، سمي‌، مسموم‌، زهر، سم‌، داروي‌ سمي‌: Toxicant

زهر زا، توليد كننده‌ محصولات‌ سمي‌: Toxicogenic

وابسته‌ به‌ زهر شناسي‌: Toxicologic

زهر شناس‌، متخصص‌ زهر شناسي‌: Toxicologist

زهر شناسي‌، مبحث‌ داروهاي‌ سمي‌: Toxicology

بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر، ايجاد مسموميت‌: Toxicosis

زهرابه‌، تركيب‌ زهردار، داروي‌ سمي‌: Toxin

دوستدار تيروكمان‌، تيرانداز، كماندار: Toxophilite

علم‌ تيراندازي‌ باتير وكمان‌: Toxophily

عفونت‌ انگلي‌ پستانداران‌ وپرندگان‌ وانسان‌: Toxoplasmosis

اسباب‌ بازي‌، سرگرمي‌، بازيچه‌، عروسك‌، بازي‌ كردن وررفتن‌: Toy

سازنده‌ اسباب‌ بازي‌: Toyer

عروسك‌ وار، مثل‌ اسباب‌ بازي‌: Toylike

(گ.ش‌.) درخت‌ راج‌ سفيد گل‌ سواحل‌ كاليفرنيا: Toyon

(noitaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌: Trabeated

(detaebart) ساخته‌ شده‌ بوسيله‌ تيرهاي‌ افقي‌: Trabeation

ميله‌ ميله‌، داراي‌ فواصل‌ در بين‌ ياخته‌ ها: Trabecula

ميله‌ ميله‌: Trabecular

ميله‌ ميله‌، ميله‌ دار: Trabeculate

Extremely small quantity of an element, usually too small to determine quantitatively.: TRACE

رد، رديابي‌ كردن‌، رسم‌ كردن‌: Trace

اثر، نشان‌، رد پا، جاي‌ پا، مقدار ناچيز، ز ترسيم دنبال‌ كردن‌، پي‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌ رسم‌، ترسيم‌ كردن‌، ضبط‌كردن‌، كشيدن‌، اثر گذاشتن: Trace

قابليت رديابي، قابليت پيگيري: traceability

مراجعه شود به قابل ردگيري.

قابليت رديابي، قابليت پيگيري: Traceability

مراجعه شود به قابل ردگيري.قابليت رديابي سابقه،‌ كاربرد يا موقعيت يك محصول يا فعاليت يا محصولات و فعاليت‌هاي مشابه به كمك شناسايي موارد ثبت شده.

ماتريس قابليت ردگيري، جدول قابليت ردگيري: traceability matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

ماتريس قابليت ردگيري، جدول قابليت ردگيري: Traceability Matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

قابل ردگيري، قابل رديابي: traceable

وجود قابليت مديريت و رديابي رابطه والد/ فرزند براي تمام الزامات كه اين موارد را شامل مي‌شود: الزامات كاربر تا الزامات سامانه، الزامات سامانه تا الزامات سطوح پايين‌تر، الزامات تا طرح، طرح تا اجرا، مشخصات تا تأييد، الزامات تا اعتبارسنجي و بالعكس.

قابل‌ رديابي‌، جستجو كردني‌، يافتني‌، قابل‌ تعقيب‌: Traceable

قابل ردگيري، قابل رديابي: Traceable

وجود قابليت مديريت و رديابي رابطه والد/ فرزند براي تمام الزامات كه اين موارد را شامل مي‌شود: الزامات كاربر تا الزامات سامانه، الزامات سامانه تا الزامات سطوح پايين‌تر، الزامات تا طرح، طرح تا اجرا، مشخصات تا تأييد، الزامات تا اعتبارسنجي و بالعكس.

بي‌ نشان‌، بي‌ اثر: Traceless

ردياب‌، نقشه‌ كش‌، ط‌راح‌، جستجو كننده‌، رسام‌: Tracer

تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌: Tracery

(اوند كامل‌، و تش‌.) قصبه‌ الريه‌، ناي‌: Trachea

(yraehcart) مربوط‌ به‌ ناي‌، نايي‌، ناي‌ مانند: Tracheal

(laehcart) مربوط‌ به‌ ناي‌، نايي‌، ناي‌ مانند: Tracheary

(ج‌.ش‌.) ناي‌ دار، داراي‌ قصبه‌ الريه‌: Tracheate

(ط‌ب‌) بريدن‌ ناي‌، برش‌ ناي‌: Tracheatomy

(گ‌.ش‌.) اوند ناقص‌: Tracheid

(ط‌ب‌) اماس‌ ناي‌: Tracheitis

چرك‌ كردن‌، تصادم‌ كردن‌، خسته‌ كردن‌ بزحمت‌ انداختن‌ سبب‌ خستگي‌ يا دردسر، روي‌ زمين‌ كشيدن‌، ناپاك‌ كردن: Trachle

(ط‌ب‌) تراخم‌: Trachoma

داراي‌ زبره‌ سنگ‌: Trachytic

رديابي: Tracing

رديابي‌، ترسيم‌: Tracing

روال‌ ردياب‌، روال‌ رسام‌: Tracing Routine

شيار، لبه‌، باريكه‌، پيگردي‌ كردن‌: Track

تسلسل‌، توالي‌، ردپاراگرفتن‌، پي‌ كردن‌، دنبال‌ كردن‌ رد پا، اثر، خط‌ اهن‌، جاده‌، راه‌، نشان‌، مسابقه‌ دويدن: Track

وابسته‌ به‌ مسابقات‌ دو صحرايي‌ يا ميداني‌: Track And Field

خط‌وط‌ راه‌ اهن‌، قدرت‌ كشش‌، حق‌ جريه‌: Trackage

دنبال‌ كننده‌، سراغ‌ گير، پي‌ كننده‌، كشنده‌: Tracker

پيگردي‌: Tracking

نماد پيگردي‌: Tracking Symbol

ريل‌ گذار: Tracklayer

بي‌ نشان‌، بي‌ رد پا، بي‌ جاده‌، بي‌ ريل‌، بي‌ اثر، بيراهه‌,: Trackless

بازرس‌ ريل‌ گذاري‌ راه‌ اهن‌: Trackwalker

رشته‌، قط‌عه‌، مقاله‌، رساله‌، نشريه‌ مدت‌، مرور، كشش‌، حد، وسعت‌، اندازه‌، داستان‌ , يانمايشنامه‌ وياحوادث‌ مسلسل‌، نشان‌، اثر، رد بپا: Tract

رام‌ شو، رام‌ كردني‌، سربراه‌، نرم‌، سست‌ مهار: Tractable

مقاله‌ نويس‌، چاپ‌ كننده‌ ويا انتشار دهنده‌، رساله مقاله‌، مذاكره‌، بحث‌، گفتگو: Tractarian

رساله‌، مقاله‌، مذاكره‌، بحث‌، گفتگو: Tractate

قابل‌ اتساع‌ كشيده‌ شدني‌، نرم‌، لوله‌ شو، دراز شدني‌، قابل‌ كشش: Tractile

كشش‌، انقباض‌: Traction

كشش‌ دار، وابسته‌ به‌ نيروي‌ كشش‌، كشنده‌: Tractive

تراكتور يا ماشين‌ شخم‌ زني‌، گاو اهن‌ موتوري‌: Tractor

افترا زني‌، بدنام‌ سازي‌: Tracucement

تجارت: Trade

بازرگاني‌، حرفه‌، داد و ستد كردن‌، مبادله‌ كردن‌: Trade

سوداگري‌، بازرگاني‌، تجارت‌، داد وستد، كسب‌، پيشه‌ وري كاسبي‌، مسير، شغل‌، حرفه‌، پيشه‌، امد ورفت‌، سفر، ازار مزاحمت‌، مبادله‌ كالا، تجارت‌ كردن‌با، داد وستد كردن‌: Trade

برات‌ قبولي‌: Trade Acceptance

تراز تجاري: Trade Balance

سيكل تجاري: Trade Cycle

تخفيف بازرگاني- تجارتي: Trade Discount

تخفيف‌ عمده‌ از ط‌رف‌ توليد كننده‌ به‌ خريدار: Trade Discount

نمايشگاه تجاري: Trade Fair

خلاء تجاري: Trade Gap

مبادله‌ كردن‌، مبادله‌: Trade In

علائم تجاري: Trade Marks

نام تجاري: Trade Name

نام‌ تجارتي‌: Trade Name

سبك‌ و سنگين‌ كردن‌: Trade Off

قيمت تجاري: Trade Price

مدرسه‌ حرفه‌اي‌: Trade School

مطالعه تجاري، مطالعه معامله: trade study

مقايسه‌اي بين جايگزين‌ها با استفاده از معيارهاي ارزيابي به منظور انتخاب بهترين راه‌حل.

مطالعه تجاري، مطالعه معامله: Trade Study

مقايسه‌اي بين جايگزين‌ها با استفاده از معيارهاي ارزيابي به منظور انتخاب بهترين راه‌حل.

اتحاديه بازرگاني: Trade Union

اتحاديه‌ اصناف‌، اتحاديه‌ صنفي‌: Trade Union

پيروي‌ از اصول‌ وروشهاي‌ اتحاديه‌ اصناف‌: Trade Unionism

عضو اتحاديه‌ صنفي‌: Trade Unionist

مصالحه: trade-off

تصويب تغيير يك جنبه از پروژه به وضعيتي بدتر از وضعيت فعلي آن، براي بهبود جنبه‌اي ديگر از پروژه.

مصالحه: Trade-Off

تصويب تغيير يك جنبه از پروژه به وضعيتي بدتر از وضعيت فعلي آن، براي بهبود جنبه‌اي ديگر از پروژه.

مطالعه/تحليل مصالحه: trade-off analysis/study

مراجعه شود به مطالعه تجارت.

مطالعه/تحليل مصالحه: Trade-Off Analysis/Study

مراجعه شود به مطالعه تجارت.

علامت‌ تجارتي‌، علامت‌ تجارتي‌ گذاشتن‌: Trademark

بازرگان‌، سوداگر: Trader

(گ.ش‌.) برگ‌ بيدي‌: Tradescantia

تاجر، سودا گر: Tradesfolk

كاسب‌، سوداگر، دكان‌ دار، افزارمند، پيشه‌ ور: Tradesman

سوداگران‌، تجار، دكانداران‌، كسبه‌: Tradespeople

سرمايه در گردش ـ(تجاري): Trading Capital

موسسات بازرگاني: Trading Enterprises

تمبريكه‌ براي‌ تشويق‌ در مقابل‌ خريد كالا بخريدار , ميدهند: Trading Stamp

رايج‌، سنن‌ ملي‌ رسم‌، سنت‌، عقيده‌ موروثي‌، عرف‌، روايت‌ متداول‌، عقيده‌ ,: Tradition

سنتي: Traditional

كسب و كار سنتي سازمان: Traditional Business

سنت‌ گرايي‌، سنت‌ پرستي‌، اعتقاد برسوم‌ باستاني‌: Traditionalism

اهل‌ سنت‌، پيرو روايات‌ وسنن‌، سنت‌ گراي‌: Traditionalist

سنتي‌ كردن‌، بصورت‌ حديث‌ در اوردن‌، بصورت‌ سنت‌ دراوردن‌: Traditionalize

حديثي‌، روايتي‌، نقلي‌، روايت‌ شده‌، باستاني‌: Traditionary

بي‌ سنت‌: Traditionless

خائن‌، خائن‌ در امر مذهبي‌: Traditor

لكه‌ دار كردن‌، تعريف‌كردن‌ افترا زدن‌ به‌، بهتان‌ زدن‌ به‌، بدنام‌ كردن‌، رسوا كردن: Traduce

شخص‌ بدگو، تهمت‌ زن‌، مفتري‌، بهتان‌ زن‌: Traducer

عبور و مرور: Traffic

(kciffart=) شد وامد، امد وشد، رفت‌ وامد، عبو ومرور امد وشد كردن‌، تردد كردن‌ وسائط‌ نقليه‌، داد وستدارتباط‌، كسب‌، كالا، مخابره: Traffic

دادگاه‌ تخلفات‌ رانندگي‌: Traffic Court

بلندي‌ وسط‌ خيابان‌ مخصوص‌ توقف‌ پياده‌ رو: Traffic Island

علائم‌ مخصوص‌ عبور وسائط‌ نقليه‌، چراغ‌ راهنمايي‌: Traffic Signal

(ciffart=) شد وامد، امد وشد، رفت‌ وامد، عبو ومرور امد وشد كردن‌، تردد كردن‌ وسائط‌ نقليه‌، داد وستدارتباط‌، كسب‌، كالا، مخابره: Traffick

تاجر، سوداگر، كاسب‌، دكان‌ دار، پشت‌ هم‌ انداز، دسيسه‌: Trafficker

(گ‌.ش‌.) كتيرا: Tragacanth

نويسنده‌ يا بازيگر نمايش‌ هاي‌ تراژدي‌ ومحزون‌: Tragedian

بازيگر تراژدي‌ (زن‌): Tragedienne

مصيبت‌، فاجعه‌، نمايش‌ حزن‌ انگيز، سوگ‌ نمايش‌: Tragedy

باهم‌ اميخته‌باشد، اثرتراژدي‌ وكمدي‌ سوگ‌ شاد نمايش‌، نمايشي‌ كه‌ دران‌ مط‌الب‌ جدي‌ ومضحك‌ ,: Tragi Comedy

حزن‌ انگيز، غم‌ انگيز، محزون‌، فجيع‌: Tragic

نقيصه‌ ياخدشه‌ در زندگي‌ قهرمان‌: Tragic Flaw

حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور مربوط‌ به‌ اثر كمدي‌ وتراژدي‌، غم‌ انگيز وتفريحي‌، حاوي‌ ,: Tragicomic

(ج‌.ش‌.) قرقاول‌ رنگارنگ‌ هندي‌: Tragopan

(تش‌.) زبانه‌ گوش‌، غضروف‌ جلو گوش‌: Tragus

پيشقدم‌، پيشرو، دنباله‌ بدنبال‌ كشيدن‌، بدنبال‌ حركت‌ كردن‌، ط‌فيلي‌ بودن دنباله‌ دار بودن‌، دنباله‌ داشتن‌، اثر پا باقي‌ گذاردن: Trail

رانش‌ ازمايشي‌: Trail Run

پيشقدم‌، پيشگام‌: Trailblazer

پشت‌ بند: Trailer

ردپاگير، باترايلر حمل‌ كردن‌ گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد، يدك‌ دوچرخه‌ , ياسه‌ چرخه‌ ياواگن‌، ترايلر، اتومبيل‌يدك‌ كش‌، يدك: Trailer

(krap reliart، truoc reliart) محل‌ استقرار , ترايلربا اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌: Trailer Camp

كارت‌ پشت‌ بند: Trailer Card

(krap reliart، pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر , با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌: Trailer Court

برچسب‌ پشت‌ بند: Trailer Label

(truoc reliart، pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر , با اتاقهاي‌ چرخدار متصل‌ به‌وسائط‌ نقليه‌: Trailer Park

مدرك‌ پشت‌ بند: Trailer Record

ساكن‌ اتاقهاي‌ متحرك‌ بوسيله‌ وسائط‌ نقليه‌: Trailerite

انتهاي‌ تيغه‌ پروانه‌ موتور وغيره‌: Trailing Edge

لبه‌ پشتي‌: Trailing Edge

پشتي‌، عقبي‌: Trailng

آموزش دادن: Train

ترتيب‌، سلسله‌ وقايع‌ توالي‌، حيله‌ جنگي‌، حيله‌، تله فريب‌ اغفال‌، تربيت‌ كردن‌، پروردن‌، ورزيدن‌، فرهيختن قط‌ار، دنباله‌، دم‌، ازار، رشته‌، سلسله‌، متلزمين‌، نظ‌م ورزش‌ كردن‌، نشانه‌ رفتن‌: Train

قط‌ار، سلسله‌، تربيت‌ كردن‌: Train

روغن‌ بالن‌، روغن‌ نهنگ‌: Train Oil

فرهيخت‌ پذير، تربيت‌ شدني‌، قط‌ار شدني‌: Trainable

گروه‌ نظ‌امي‌ تعليمات‌ ديده‌: Trainband

كسيكه‌ دنباله‌ لباس‌ ديگري‌ را مي‌ گيرد، دنباله‌ كش‌: Trainbearer

كار اموز، فرهيختگر: Trainee

مربي: Trainer

فرهيختار: Trainer

آموزش: training

تعليم و مشاوره براي تربيت متخصص.

آموزش: Training

تعليم و مشاوره براي تربيت متخصص.

گواهي‌هاي آموزش: training certificates

مدرك مستند نشان‌دهنده آموزش و شايستگي يك فرد در حوزه‌اي خاص.

گواهي‌هاي آموزش: Training Certificates

مدرك مستند نشان‌دهنده آموزش و شايستگي يك فرد در حوزه‌اي خاص.

دانشسرا: Training College

آموزش ضمن خدمت: Training Employee

برنامه آموزش - كار آموزي: Training Schedule

اموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، كار اموزگاه‌: Training School

(در مورد مسافر ترن‌) دچار بهم‌ خوردگي‌ حال‌: Trainsick

قدم‌ زدن‌، راه‌ رفتن‌، بزحمت‌ راه‌ رفتن‌، سرگردان‌ بودن ول‌ گشتن‌، هرزه‌ گردي‌ كردن‌: Traipse

ويژگي‌، نشان‌ ويژه‌، نشان‌ اختصاصي‌، خصيصه‌: Trait

خائن‌، خيانتكار: Traitor

خيانت‌ اميز، خائن‌، خائنانه‌: Traitorous

زن‌ خائن‌: Traitress

از محلي‌ عبور كردن‌، از مسير بخصوصي‌ گذشتن‌، عبور گذرگاه‌، ورا افكني‌، ورا افكندن‌: Traject

خط‌ سير، مسير، ورا افكن‌، مسير گلوله‌: Trajectory

خط‌ سير، گذرگاه‌: Trajectory

ترامواي‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌ رفتن‌: Tram

واگن‌ شهري‌، ترامواي‌: Tramcar

خط‌ تراموا، خط‌ مخصوص‌ واگن‌ برقي‌: Tramline

تعديل‌، تعديل‌ كردن‌، بدام‌افتادن‌، محدود ساختن‌ يكجور دام‌ يا تور، پابند، كملاف‌، الت‌ ترسيم‌ بيضي: Trammel

واقع‌ در ماوراء جبال‌ الپ‌، بيگانه‌، وراكوهي‌: Tramontane

پياده‌روي‌ كردن‌، با پا لگد كردن‌، اوره‌ بودن‌، ولگردي‌ , كردن‌، اواره‌، فاحشه‌، اوارگي‌، ولگردي‌، صداي‌ پا ولگرد، اسمان‌ جل‌، خانه‌ بدوش‌، باصدا راه‌ رفتن: Tramp

ولگرد: Tramper

پايمال‌ كردن‌، پامال‌ كردن‌، زير پا لگد ماك‌ل‌ كردن‌، لگد,: Trample

توري‌ كه‌ در اكروبات‌ از ان‌ استفاده‌ ميكنند: Trampoline

جاده‌ مخصوص‌ تراموا وواگن‌ برقي‌: Tramroad

ترامواي‌، واگن‌ راه‌ اهن‌ برقي‌ يا اسبي‌: Tramway

واقع‌ در انسوي‌ كوه‌ الپ‌، ماوراي‌ الپي‌: Tranalpine

نشئه‌، از خود بيخودي‌، بيهوشي‌، خلسه‌، مسحور كردن‌ , ياشدن‌، باچالاكي‌ حركت‌ كردن‌: Trance

ورارو، برتري‌، مافوق‌، افضل‌، فائق‌، ماوراي‌ مقررات‌: Trancscendent

قابل‌ تغيير شكل‌، دگرگوني‌ پذير: Tranformable

اسباب‌ عجيب‌ وغريب‌، زيور: Trangam

انقال‌ نور از خلال‌ عضوي‌ بعضو ديگري‌: Tranillumination

ترانزيستور: Tranisitor

قابليت‌ ترجمه‌، قابليت‌ انقال‌: Trannlatability

ارام‌، اسوده‌، بي‌ جنبش‌، درحال‌ سكون‌: Tranquil

(ytilliuqnart) ارامش‌، اسودگي‌، اسايش‌ خاط‌ر، راحت‌: Tranquility

(ezilliuqnart) ارام‌ كردن‌، اسوده‌ كردن‌، فرونشاندن‌: Tranquilize

مسكن‌ (nekkasom)، داروي‌ تسكين‌ دهنده‌: Tranquilizer

(ytiliuqnart) ارامش‌، اسودگي‌، اسايش‌ خاط‌ر، راحت‌: Tranquillity

(eziliuqnart) ارام‌ كردن‌، اسوده‌ كردن‌، فرونشاندن‌: Tranquillize

معامله‌ كردن‌، داد وستد كردن‌: Transact

تركنش‌، معامله‌: Transaction

معامله‌، سودا، انجام‌: Transaction

داده‌هاي‌ تراكنشي‌: Transaction Data

پرونده‌ تراكنش‌: Transaction File

تراكنش‌ گر: Transaction Oriented

نوار تراكنش‌: Transaction Tape

داد و ستد - معامله- عمليات- واقعه مالي مراوده- تبادل- گردش معاملات: Transaction Turnover

داد و ستد - معامله- عمليات- واقعه مالي مراوده- تبادل- رويدادهاي مالي: Transaction(s)

معاملات‌، شرح‌ مذاكرات‌: Transactions

معامله‌ گر، سوداگر: Transactor

انط‌رف‌ اقيانوس‌ اط‌لس‌: Transatlantic

فرستنده‌ و گيرنده‌: Transceiver

ورارفتن‌، برتري‌ يافتن‌، سبقت‌ جستن‌، بالاتر بودن‌: Transcend

برتري‌، تفوق‌، وراروي‌: Transcendence

متعالي‌، غير جبري‌: Transcendental

فلسفه‌ ماوراء الط‌بيعه‌، فلسفه‌ خارج‌ جهان‌ مادي‌: Transcendentalism

عبور كننده‌ از سرتاسر قاره‌: Transcontinental

رونويسي‌ كردن‌: Transcribe

اوانويسي‌ كردن‌، رونويس‌ كردن‌، رونوشت‌ برداشتن‌، نقل‌ , كردن‌: Transcribe

محرر، رونويس‌ كننده‌، اوانويس‌: Transcriber

رونوشت‌: Transcript

رونوشت‌، سواد، نسخه‌ رونوشت‌: Transcript

رونويسي‌: Transcription

اوانويسي‌، رونويسي‌، استنساخ‌، سواد برداري‌، رونوشت‌: Transcription

ورا پوستي‌ (suoenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌، ماوراء پوستي: Transcutaneal

(laenatucsnart) عبور كننده‌ از پوست‌، ماوراء پوستي ورا پوستي‌: Transcutaneous

دستگاه‌ ودهنده‌ نيرو بدستگاه‌ديگري‌ ورارسان‌، ترانسفورماتور، دستگاه‌ گيرنده‌ نيرو از يك‌ ,: Transducer

مبدل‌: Transducer

ماوراء چيزي‌ ورا رساني‌، حلول‌، انقال‌، عبور، هدايت‌، عبور از ,: Transduction

بط‌ور عرضي‌ برش‌ كردن‌، برش‌ عرضي‌ كردن‌: Transect

برش‌ يا مقط‌ع‌ عرضي‌: Transection

بازويي‌ كليسا، جناح‌ كليسا: Transept

انتقال- واگذاري: Transfer

انتقالي‌ كردن‌، انتقال‌ واگذاري‌، تحويل‌، نقل‌، سند انتقال ورابري‌، ورابردن‌، انقال‌ دادن‌، واگذار كردن‌، منتقل‌ ,: Transfer

انتقال‌، واگذاري‌، انتقال‌ دادن‌: Transfer

مقابله‌، انتقال‌: Transfer Check

سند انتقال: Transfer Deed

تابع‌ انتقال‌: Transfer Function

انتقال به داخل: Transfer In

دستور العمل‌ انتقال‌: Transfer Instruction

مفسر انتقال‌: Transfer Interpreter

رسانه‌ انتقال‌: Transfer Medium

عمل‌ انتقال‌: Transfer Operation

انتقال به خارج: Transfer out

زمان‌ انتقال‌، مدت‌ انتقال‌: Transfer Time

انتقال‌ پذير، قابل‌ واگذاري‌: Transferable

انقال‌ پذير، قابل‌ انتقال‌، قابل‌ ورابري‌: Transferable

تحويل‌ گيرنده‌، منتقل‌ اليه‌، متصالح‌: Transferee

انتقال‌، واگذاري‌، نقل‌، تحويل‌، حواله‌، ورابري‌: Transference

انتقالي‌: Transferential

دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، مصالح‌، انتقال‌ دهنده‌: Transferor

انتقال‌ يافته‌، واگذار شده‌: Transferred

انتقال‌ دهنده‌: Transferrer

تجلي‌ كردن‌، نوراني‌ كردن‌، دگر سيما كردن‌ تغيير صورت‌ دادن‌، تغيير شكل‌ يافتن‌، تغيير شكل‌ دادن: Transfigure

ماوراء اعداد محدود، خارج‌ از اعداد محدود: Transfinite

خشك‌ شدن‌ سوراخ‌ كردن‌، ميخكوب‌ كردن‌، مبهوت‌ كردن‌، درجاي‌ خود ,: Transfix

عمل‌ سوراخ‌ كردن‌، بهم‌ دوختن‌، حيرت‌ زدگي‌: Transfixion

تغيير شكل‌ يافتن‌، تغيير شكل‌ دادن‌، دگرگون‌ كردن‌، نسخ‌ , كردن‌، تبديل‌ كردن‌: Transform

A constitutional change in a solid metal, e.g., the change from gamma to alpha iron, or the formation of pearlite from austenite.: TRANSFORMATION

تراديسي‌، تبديل‌: Transformation

دگرسازي‌، تغيير شكل‌، تبديل‌ صورت‌، دگرگوني‌، وراريخت‌: Transformation

Temperature range over which a chemical or metallurgical change takes place.: TRANSFORMATION RANGE

The temperature at which transformation occurs. The term is sometimes used to denote the limiting temperature of a transformation range.: TRANSFORMATION TEMPERATURE

قابل‌ تغيير، قابل‌ تبديل‌، دگرگون‌ شونده‌: Transformative

تراديسيدن‌، مبدل‌: Transformer

تبديل‌ برق‌ ضعيف‌ به‌ برق‌ قوي‌ تبديل‌ كننده‌، تغيير دهنده‌، ترانسفورماتور، دستگاه‌ ,: Transformer

(elbisufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌: Transfusable

از يك‌ ظ‌رف‌ بظ‌رف‌ ديگر ريختن‌، چيزي‌ را نقل‌ وانتقال‌ , دادن‌، رسوخ‌ يافتن‌ در، تزريق‌كردن‌ در: Transfuse

(elbasufsnart) قابل‌ تزريق‌ در جسم‌ ديگري‌: Transfusible

تزريق‌، نقل‌ وانتقال‌، رسوخ‌، تزريق‌ خون‌: Transfusion

تجاوز كردن‌ از، تخلف‌ كردن‌ از، تخط‌ي‌ كردن‌ از، سرپيچي‌ , كردن‌ از: Transgress

سرپيچي‌، تخلف‌، تجاوز، خط‌ا، گناه‌، فراروي‌: Transgression

گناهكار، خاط‌ي‌، متجاوز، عاصي‌، خط‌اكار: Transgressive

متجاوز، متخلف‌، خط‌اكار، تجاوزكار، فرار و: Transgressor

نقل‌ وانقال‌ بار وغيره‌ از يك‌ وسيله‌ ياكشتي‌ به‌ وسيله‌ , ياكشتي‌ ديگري‌: Tranship

چرگشت‌، حركت‌ موسمي‌ چهارپايان‌: Transhumance

چرا گرد، حركت‌ كننده‌ بسوي‌ كوهستان‌ براي‌ چرا: Transhumant

فراگذري‌، ناپايداري‌، زود گذري‌، بي‌ ثباتي‌، كوتاهي‌: Transience

گذرا: Transient

زود گذر، ناپايدار، فاني‌، كوتاه‌، تند، فراگذر: Transient

خرابي‌ گذرا: Transient Failure

واكنش‌ گذرا: Transient Response

دگرسيمايي‌، تبديل‌ صورت‌، تبديل‌ هيئت‌، تغيير شكل‌، جلي‌: Transiguration

(ط‌ب‌) عبور نور از يك‌ عضو: Transilluminate

اگاهي‌ متقابل‌: Transinformation

ترانزيستور: Transistor

داراي‌ ترانسيتور كردن‌: Transistorize

ترانزيستوري‌: Transistorized

عبور- ترانزيت: Transit

گذر، عبور: Transit

عبور، گذر، راه‌ عبور، حق‌ العبور، عبور كردن‌: Transit

مدت‌ گذر، مدت‌ عبور: Transit Time

گذار/ انتقال: Transition

گذار، تحول‌: Transition

انتقال‌، عبور، تغيير از يك‌ حالت‌ بحالت‌ ديگر، مرحله‌ , تغيير، برزخ‌، انتقالي‌: Transition

نمودار گذارها، گذارنما: Transition Diagram

وضعيت گذار: transition state

مرحله‌اي كه در طي آن افراد مانند گذشته عمل نمي‌كنند ولي هنوز با الگوهاي جديد نيز هماهنگ نشده‌اند. در اين مرحله، افراد از قيد «وضع موجود» رها شده، وضعيت حال به پايان رسيده ولي هنوز وضعيت آينده يا مطلوب هم به‌طوركامل محقق نشده‌است.

وضعيت گذار: Transition State

مرحله‌اي كه در طي آن افراد مانند گذشته عمل نمي‌كنند ولي هنوز با الگوهاي جديد نيز هماهنگ نشده‌اند. در اين مرحله، افراد از قيد «وضع موجود» رها شده، وضعيت حال به پايان رسيده ولي هنوز وضعيت آينده يا مطلوب هم به‌طوركامل محقق نشده‌است.

انتقالي‌، متغير، (من.) رابط‌ه‌ مجازي‌، رابط‌ه‌ غير , مستقيم‌، (فعل‌) متعدي‌: Transitive

تراگذر، متعدي‌: Transitive

زودگذري‌، انتقال‌ پذيري‌، حالت‌ متعدي‌: Transitivity

زود گذري‌، حالت‌ ناپايداري‌، حالت‌ بي‌ بقايي‌: Transitoriness

سپنج‌، ناپايدار، فاني‌، زودگذر، بي‌ بقا: Transitory

قابل‌ ترجمه‌، قابل‌ معني‌ كردن‌، قابل‌ تعبير: Translatable

ترجمه‌ كردن‌، معني‌ كردن‌، تفسير كردن‌: Translate

ترجمه‌ كردن‌، برگرداندن‌: Translate

هنگام‌ ترجمه‌، حين‌ ترجمه‌: Translate Time

ترجمه: Translation

ترجمه‌، برگردان‌: Translation

ترجمه‌، پچواك‌، تفسير، انقال‌، حركت‌ انتقالي‌: Translation

سيستم ‌هاي پردازش عمليات (رويدادها): Translation Processing Systems

مجازي‌، استعاري‌، ترجمه‌اي‌، انتقالي‌، پچواكي‌: Translative

پچواك‌ گر، مترجم‌، ترجمان‌، ديلماج‌: Translator

مترجم‌، برگرداننده‌: Translator

حرف بحرف‌ نقل‌ كردن‌، نويسه‌گرداني‌ كردن‌ عين‌ كلمه‌ ياعبارتي‌ را از زباني‌ بزبان‌ ديگر نقل‌ كردن: Transliterate

حرف‌ بحرف‌ نوشتن‌: Transliterate

حرف‌ به‌ حرف‌ نويسي‌: Transliteration

زباني‌ بزبان‌ ديگر نويسه‌ گرداني‌، نقل‌ عين‌ تلفظ‌ كلمه‌ يا عبارتي‌ از ,: Transliteration

جابجا كردن‌، از جاي‌ خود برون‌ كردن‌: Translocate

جابجا شدگي‌، جايگيري‌، پس‌ زني‌: Translocation

(ycneculsnart) فراتابي‌، نيم‌ شفافي‌، ماتي‌ شفافي حالت‌ زجاجي‌: Translucence

(ecneculsnart) فراتابي‌، نيم‌ شفافي‌، ماتي‌ شفافي حالت‌ زجاجي‌: Translucency

فراتاب‌، شفاف‌ كننده‌، روشن‌ كننده‌ زجاجي‌، شفاف‌: Translucid

فرا دريا، واقع‌ در انسوي‌ دريا، متعلق‌ به‌ ماوراء بحار,: Transmarine

فرا كوچ‌ كردن‌، كوچ‌ دادن‌، منتقل‌ كردن‌، تناسخ‌ كردن‌: Transmigrate

تبعيد، فراكوچ‌ فرهنگسار، حلول‌ روح‌ مرده‌ در بدن‌ موجود زنده‌ ديگري: Transmigration

فراكوچگر، مهاجر، نقل‌ مكان‌ كننده‌، تناسخ‌ كننده‌: Transmigrator

فراكوچ‌ كننده‌، مهاجرتي‌، مربوط‌ به‌ تناسخ‌، تناسخي‌: Transmigratory

فرا فرستادن‌ پذيري‌، قابليت‌ فرستادن‌، انتقال‌ پذيري قابليت‌ سرايت‌: Transmissibility

فرافرستادني‌، فرستادني‌، انتقال‌ پذير، قابل‌ سرايت مسري‌: Transmissible

انتقال‌، عبور، ارسال‌، سرايت‌، اسبابي‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ , فرا فرستادن‌، سخن‌ پراكني‌ نيروي‌ موتور اتومبيل‌ بچرخهامنتقل‌ ميشود، فرا فرستي: Transmission

مخابره‌، مخابرات‌، ارسال‌: Transmission

خط‌اي‌ مخابره‌: Transmission Error

خط‌ مخابره‌اي‌: Transmission Line

نرخ‌ مخابره‌، سرعت‌ مخابره‌: Transmission Rate

انتقال‌ يافته‌ فرا فرست‌ پذير، انتقال‌ دهنده‌، فرستنده‌، قابل‌ انتقال: Transmissive

فرافرست‌ پذيري‌، نيروي‌ انتقال‌ دهنده‌، قابليت‌ نقل‌ , وانتقال‌: Transmissivity

دادن‌، سرايت‌ كردن‌ فرا فرستادن‌، پراكندن‌، انتقال‌ دادن‌، رساندن‌، عبور ,: Transmit

مخابره‌ كردن‌، فرستادن‌: Transmit

قابل‌ فرا فرستي‌، قابل‌ پراكني‌ (بوسيله‌ راديو وغيره‌): Transmittable

(ecnattimsnart، ycnattimsnart) انتقال‌، سرايت عبور، ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌: Transmittal

(lattimsnart، ycnattimsnart) انتقال‌، سرايت‌، عبور ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌: Transmittance

(lattimsnart، ecnattimsnart) انتقال‌، سرايت‌، عبور ارسال‌، مخابره‌، پراكنش‌: Transmittancy

انتقال‌ دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، فرستنده‌، فرا فرست‌: Transmitter

مخابره‌كننده‌، فرستنده‌: Transmitter

دگرگون‌ سازي‌، تغيير شكل‌، تحول‌، تناسخ‌: Transmogrification

تغييرشكل‌ دادن‌، نسخ‌ كردن‌: Transmogrify

(niatnuomsnart) ماوراء كوهستاني‌، فرا كوهي‌: Transmontane

(niatnomsnart) ماوراء كوهستاني‌، فرا كوهي‌: Transmountain

قابل‌ تبديل‌، قلب‌ ماهيت‌ يافتني‌، دگرگوني‌ پذير: Transmutable

تبديل‌ عنصري‌ بعنصر ديگري‌ تبديل‌، تغيير شكل‌، قلب‌ ماهيت‌، تكامل‌، استحاله: Transmutation

قابل‌ تبديل‌، قابل‌ تغيير، تبديل‌ شدني‌، قلب‌ ماهيت‌ , يافتني‌: Transmutative

تبديل‌ كردن‌، تغيير شكل‌ دادن‌ قلب‌ ماهيت‌ كردن كيمياگري‌ كردن‌، تغيير هيئت‌ دادن‌: Transmute

الت‌ افقي‌ (در وپنجره‌)، پنجره‌ بالاي‌ در يا بالاي‌ پنجره‌ , ديگري‌، تير سردرب‌، سنگ‌ درب‌: Transom

ارام‌ وابسته‌ بسرتاسر اقيانوس‌ ارام‌، واقع‌ درانسوي‌ اقيانوس‌ ,: Transpacific

فرانمايي‌، پشت‌نمايي‌، شفافيت‌، حالت‌ زجاجي‌: Transparence

شفافیت : Transparency

ارتباطات شفاف، صادقانه و مستقيم در سراير يک سازمان.

شفاف‌، ناپيدا: Transparent

پشت‌ نما، شفاف‌، نور گذران‌، فرانما، پيدا: Transparent

فرا اشكار، شفاف‌، روشن‌، اشكار، واضح‌: Transpicuous

رسوخ‌ كردن‌، سرتاسرسوراخ‌ كردن‌، سرتاسر سوراخ‌ شدن‌: Transpierce

فراتراوش‌، ترشح‌، خروج‌، نفوذ، افشاء، تعرق‌، نشر، حلول‌,: Transpiration

دادن‌، فاش‌ شدن‌، رخنه‌كردن‌، فراتراويدن‌ رويدادن‌، بيرون‌ امدن‌، نشركردن‌، نفوذ كردن‌، بخار پس‌ ,: Transpire

دادن‌، نشاء زدن‌، (جراحي‌) پيوندزدن‌، عضو پيوند شده فراكاشتن‌ نشاكردن‌، درجاي‌ ديگري‌ نشاندن‌، مهاجرت‌ كردن‌، كوچ‌ ,: Transplant

پيوند شدني‌، قابل‌ برداشتن‌ وكاشتن‌ درمحل‌ ديگري‌: Transplantable

فراكاشتن‌، پيوند، جابجا سازي‌، قلمه‌ زني‌، نشاكاري‌: Transplantation

ديگري‌ فراكاشتگر، حمل‌ كننده‌ از يك‌ محل‌ وكارنده‌ در محل‌ ,: Transplanter

بط‌ور خودكار ان‌ را جواب‌ ميدهد دستگاه‌ گيرنده‌ يااداري‌ كه‌ بمحض‌ دريافت‌ مخابره‌اي‌ ,: Transponder

بط‌ور خودكار ان‌ را جواب‌ ميدهد دستگاه‌ گيرنده‌ يااداري‌ كه‌ بمحض‌ دريافت‌ مخابره‌اي‌ ,: Transpondor

واقع‌ در انسوي‌ پل‌، واقع‌ در جنوب‌ رود تيمز در لندن‌: Transpontine

حمل و نقل- ترابري: Transport

باركش‌، حمل‌ ونقل‌، وسيله‌ نقليه‌، ترابري‌ ترابري‌ كردن‌، بردن‌، حمل‌ كردن‌، نقل‌ وانتقال‌ دادن نفي‌ بلد كردن‌، از خود بيخودشدن‌، از جا در رفتن: Transport

حمل‌ كردن‌، حامل‌: Transport

قابليت‌ حمل‌، ترابرپذيري‌: Transportability

قابل‌ حمل‌ ونقل‌، ترابرپذير: Transportable

ترابري‌، حمل‌ و نقل‌: Transportation

ترابري‌، حمل‌ ونقل‌، باركشي‌، تبعيد، انتقال‌: Transportation

ترابرگر، انتقال‌ دهنده‌، منتقل‌ كننده‌، دستگاه‌ ناقله ناقل‌: Transporter

قابل‌ جابجا شدن‌، جابجا شدني‌: Transposable

بط‌رف ديگر معادله‌ بردن‌ پس‌ وپيش‌ كردن‌، قلب‌ كردن‌، مقدم‌ وموخر كردن‌، (ر.) ,: Transpose

ترانهادن‌، پس‌ و پيش‌ كردن‌: Transpose

ترانهاده‌، پس‌ و پيش‌: Transposed

(ر.)انتقال‌اعدادمعلوم‌ بيكسو و مجولات‌ بط‌رف‌ديگر , پس‌ و پيش‌ سازي‌، تقدم‌ و تاخر، جابجاشدگي معادله‌، فراگذاري‌: Transposition

ترانهش‌، پس‌ و پيشي‌: Transposition

فرستنده‌ و گيرنده‌: Transreceiver

تراديسي‌، تراديسيدن‌، تبديل‌ كردن‌: Transrorm

تغيير شكل‌ دادن‌، تغيير ماهيت‌ دادن‌، مسخ‌ كردن‌: Transshape

انتقال‌ به‌ كشتي‌ يا وسيله‌ نقليه‌ ديگري‌: Transshipment

بجسم‌ ديگري‌ تبديل‌ كردن‌، قلب‌ ماهيت‌ كردن‌: Transubstantiate

باينكه‌ نان‌ وشراب‌ مصرفي‌درايين‌ عشاي‌ رباني‌ مسيحيان‌ , قلب‌ ماهيت‌، استحاله‌، تبديل‌ جسمي‌ بجسم‌ ديگر، اعتقاد , هنگام‌ ورود ببدن‌ شخص‌ تبديل‌ بجسم‌ وخون‌ عيسي‌ ميگردد: Transubstantiation

تراوش‌ فرانشت‌، مواد فرانشت‌ شده‌، مواد مترشحه‌، ترشح‌، عرق: Transudate

فرانشت‌، تراوش‌، ترشح‌، نفوذ، رسوخ‌، عرق‌: Transudation

تراوش‌ كردن‌، فرانشت‌ كردن‌: Transude

(muinarusnart) داراي‌ عدد اتمي‌ بيشتر از اورانيم‌: Transuranic

(cinarusnart) داراي‌ عدد اتمي‌ بيشتر از اورانيم‌: Transuranium

(eulavsnart) سنجيدن‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي نوسنجيدن‌: Transvaluate

سنجش‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي‌، نوسنجيدن‌: Transvaluation

(etaulavsnart) سنجيدن‌ ارزش‌ برحسب‌ معيار جديدي نوسنجيدن‌: Transvalue

سنجش‌ ارزش‌ برحسي‌ معيار نويني‌، نوسنجي‌: Transversal

متقاط‌ع‌، خط‌ قاط‌ع‌، (تش‌.) عضله‌ مستعرضه‌: Transverse

زائده‌ جانبي‌ ستون‌ فقرات‌: Transverse Process

تقليد از روش‌ و ط‌رز لباس‌ جنس‌ مخالف‌: Transvestism

كسي‌ كه‌ در لباس‌ ورفتار از جنس‌ مخالف‌ خود تقليد , ميكند، (در مورد مرد) زن‌ جامه‌: Transvestite

تله‌، در تله‌ اندازي‌: Trap

تله‌ انداختن‌ زانويي‌ مستراح‌ وغيره‌ تله‌، دام‌، دريچ-ه‌، گير، محوط‌ه‌ , كوچك‌، شكماف‌، نيرنگ‌، فريب‌دهان‌، بدام‌ انداختن‌، در ,: Trap

دريچه‌: Trapdoor

شبيه‌ ذوذنقه‌، چهار پهلو، چهار ضلعي‌ غير منظ‌م‌: Trapezium

(تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌: Trapezius

ذوزنقه‌: Trapezoid

ذوذنقه‌، ذوذنقه‌ وار: Trapezoid

ذوزنقه‌اي‌: Trapezoidal

قاعده‌ ذوزنقه‌اي‌: Trapezoidal Rule

يراق‌، تجملات‌ وتزئينات‌، بدام‌ اندازي‌: Trapping

تله‌ گذاري‌، در تله‌ اندازي‌: Trapping

عضو فرقه‌اي‌ از راهبان‌ مرتاض‌ اهل‌ سكوت‌: Trappist

نردبان‌ قابل‌ حمل‌، اسباب‌، بنه‌ (henob): Traps

بند بازي‌، ط‌ناب‌ بند بازي‌، ذوذنقه‌: Trapze

بند باز، اكروبات‌: Trapzezist

اشغال‌، مهمل‌، خاكروبه‌، زوائد گياهان‌، بصورت‌ اشغال‌ , در اوردن‌: Trash

مهمل‌، بيهوده‌، چرند، مزخرف‌، جفنگ‌: Trashy

بكشتي‌ يا وسيله‌ نقليه‌ ديگري‌ انتقال‌ دادن‌: Trasship

ضره‌، زخم‌، اسيب‌، ضربه‌ روحي‌ روان‌ اسيب‌، روان‌ زخم‌: Trauma

وابسته‌به‌ روان‌ زخم‌، زخمي‌، جراحتي‌، ضربه‌اي‌: Traumatic

روان‌ زخم‌، (ط‌ب‌) ضربه‌، تصادم‌، اثر ضربت‌، ضغط‌ه‌: Traumatism

دچار روان‌ زخم‌ كردن‌، با ضرب‌ وجرح‌ مشروب‌ ساختن‌، معذب‌ , كردن‌: Traumatize

مشقت‌، درد زايمان‌، رنج‌ بردن‌، رنج‌ زحمت‌، درد شكيدن‌: Travail

تير، الوار، چهارچوب‌ اسب‌ بندي‌: Trave

درنروديدن‌، سفر كردن‌ مسافرت‌ كردن‌، رهسپار شدن مسافرت‌، سفر، حركت‌، جنبش‌، گردش‌، جهانگردي‌: Travel

اژانس‌ مسافري‌، اژانس‌ مسافرتي‌: Travel Agency

آژانس مسافرتي: Travel Agent

سفرچين‌، سفر ارا، بليط‌ فروش‌ سرويس‌ مسافري‌، اژانس‌ , مسافرتي‌: Travel Agent

مسافر، پي‌ سپار رهنورد: Traveler

چك‌ مسافرتي‌: Traveler's Check

بورس‌ تحصيلي‌ شامل‌ هزينه‌ مسافرت‌ وتحقيقات‌ در خارج‌ از , محل‌ خود: Traveling Fellowship

فروشنده‌ سيار: Traveling Man

فروشنده‌ سيار: Traveling Salesman

مسافر، پي‌ سپار، رهنورد: Traveller

(lebasrevart) سخنراني‌ درباره‌ مسافرت‌: Travelogue

(eugolevart) سخنراني‌ درباره‌ مسافرت‌: Traversabel

قابل‌ عبور: Traversable

پيمايش‌: Traversal

ط‌ي‌ كردن‌، گذشتن‌ از، عبور كردن‌، قط‌ع‌ كردن‌ خاكريز يا جان‌ پناه‌، خط‌ متقاط‌ع‌، اشكال‌، مانع‌ حائل درب‌ تاشو، حجاب‌ حاجز، عبورجاده‌، مسير، معبر، پيمودن: Traverse

پيمودن‌، عرضي‌، متقاط‌ع‌: Traverse

عمل‌ پيمودن‌، عمل‌ ط‌ي‌ كردن‌، پيمايش‌: Traverseal

(nitrevart=) (مع.) سنگ‌ اهك‌ سفيد رنگ‌، تراورتن‌: Travertine

تعبير هجو اميز، تقليد مسخره‌ اميز كردن‌: Travesty

ارابه‌ يا وسيله‌ نقليه‌ قديمي‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكا: Travois

كشيدن‌، باتور كيسه‌اي‌ ماهي‌ گرفتن‌، دام‌ يا تور كيسه‌اي‌ كه‌ درته‌ درياكشيده‌ ميشود، بند: Trawl

كرجي‌ ماهيگيري‌: Trawler

سيني‌، ط‌بق‌، جعبه‌ دو خانه‌: Tray

برج سيني دار: Tray tower

خيانت‌ اميز، خائنانه‌، خيانتكار، خائن‌: Treacherous

نارو، خيانت‌، غدر، بي‌ وفايي‌: Treachery

شيره‌ قند، ترياق‌: Treacle

گام‌ برداري‌، پاگذاشتن‌، راه‌ رفتن‌، لگد كردن‌: Tread

لگد كننده‌، گام‌ بردار: Treader

پاتخته‌، ركاب‌ ماشين‌، جاپايي‌، ركاب‌ ساختن‌: Treadle

چرخ‌ افقي‌ بزرگي‌ كه‌زندانيان‌ ان‌ را بحركت‌ دراورند چرخ‌ عصارخانه‌، كارپرزحمت‌: Treadmill

خيانت‌، پيمان‌ شكني‌، بي‌ وفايي‌، غدر: Treason

(suionosaert) خيانت‌ اميز، قابل‌ ارتكاب‌ خيانت خائنانه‌: Treasonable

(elbanosaert) خيانت‌ اميز، قابل‌ ارتكاب‌ خيانت خائنانه‌: Treasonoius

اندوختني‌: Treasurable

گرامي‌ داشتن‌، دفينه‌ گنج‌، گنجينه‌، خزانه‌، ثروت‌، جواهر، گنجينه‌ اندوختن: Treasure

خزانه‌، دفينه‌، گنج‌، (مج.) كشف‌: Treasure Trove

خزان‌ دار، گنجور، صندوقدار: Treasurer

خزانه‌ داري‌: Treasurership

خزانه‌ داري‌، گنجينه‌، گنج‌، خزانه‌: Treasury

اسكناس‌ صادره‌ از ط‌رف‌ خزانه‌: Treasury Note

سهم‌ منتشره‌ شركت‌ كه‌ بعنوان‌ سرمايه‌ منظ‌ور ميگردد: Treasury Stock

رفتار كردن‌، تلقي‌ كردن‌، مورد عمل‌ قرار دادن‌: Treat

داشتن‌ با، مربوط‌ بودن‌ به‌، مهمان‌ كردن‌، عمل‌ اوردن درمان‌ كردن‌، درمان‌ شدن‌، خوراك‌ رايگان‌، چيز لذت‌ بخش‌ رفتار كردن‌، مورد عمل‌ قرار دادن‌، بحث‌ كردن‌، سروكار ,: Treat

رام‌، نرم‌، تعليم‌ بردار، قابل‌ درمان‌، قابل‌ بحث‌: Treatable

ط‌رف‌ معامله‌، مذاكره‌ كننده‌، ط‌رف‌ گفتگو: Treater

رساله‌، مقاله‌، شرح‌، دانش‌ نويسه‌، توضيح‌: Treatise

تدبیر : Treatment

     راه‌حل‌هايي که بخشي از يک وضعيت مشکل‌زا يا کل آن وضعيت را مورد بحث قرار ميدهند.

رفتار، معامله‌، معالجه‌، ط‌رز عمل‌، درمان‌: Treatment

رفتار، تلقي‌، ط‌رز عمل‌: Treatment

پيمان‌، معاهده‌، قرار داد، پيمان‌ نامه‌، عهد نامه‌: Treaty

سه‌ برابر، صداي‌ زير سه‌ لا كردن‌، سه‌ برابر كردن‌، (مو.) صداي‌ زير در اوردن: Treble

(مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌: Treble Clef

(مو.) علامت‌ كليد G (سل‌) موسيقي‌: Treble Staff

بط‌ور سه‌ برابر، سه‌ گانه‌، سه‌ لا: Trebly

(tekcubert) منجنيق‌ مخصوص‌ پرتاب‌ مرمي‌ (پرتابه‌) يكجور ترازو: Trebuchet

(tehcubert) منجنيق‌ مخصوص‌ پرتاب‌ مرمي‌ (پرتابه‌) يكجور ترازو: Trebucket

(هنر وادب‌ ايتاليا) قرن‌ چهاردهم‌ ميلادي‌: Trecento

عدد يك‌ با 24 صفر بتوان‌ 2: Tredecillion

درخت‌: Tree

درتنگنا قرا ردادن‌ درخت‌، شجر، قالب‌ كفش‌، چوبه‌ دار، شجره‌ النسب‌، درخت‌ , كاشتن‌، بدرخت‌ پناه‌ بردن‌، بشكل‌ درخت‌ شدن‌، (ز.ع‌.) ,: Tree

درخت‌ محوط‌ه‌ درخت‌ كاري‌ جنگل‌ (براي‌ استفاده‌ تجارتي‌)، خزانه‌ ,: Tree Farm

خانه‌ بالاي‌ درخت‌: Tree House

(گ‌.ش‌.) درخت‌ عرعر: Tree Of Heaven

ساخت‌ درختي‌: Tree Structure

درختان‌ ويژه‌ گر برش‌ و قط‌ع‌ بخشهاي‌ بيماري‌ زده‌ يا پوسيده‌ ,: Tree Surgeon

تشريح‌ علمي‌ درخت‌: Tree Surgery

(ج‌.ش‌.) زنجره‌ درختي‌: Treehopper

بي‌ درخت‌: Treeless

(lianert=) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، با ميخ‌ چوبي‌ يا گوه‌ بهم‌ , كوبيدن‌: Treenail

نوك‌ درخت‌: Treetop

(گ‌.ش‌.) شبدر سه‌ برگه‌، سه‌ پره‌: Trefoil

شبكه‌، داربست‌، چفته‌ مو: Treillage

سفر، كوچ‌ مسافرت‌ باگاري‌، بازحمت‌ حركت‌ كردن‌، باسختي‌ , واهستگي‌ مسافرت‌ كردن‌: Trek

مسافر باگاري‌: Trekker

شبكه‌، داربست‌، چفته‌، داربست‌ بستن‌: Trellis

داربست‌بندي‌، شبكه‌، چيز شبكه‌ مانند، شبكه‌ داربست‌: Trelliswork

لرزاندن‌، مرتعش‌ ساختن‌، رعشه‌ لرزيدن‌، مرتعش‌ شدن‌، لرز، لرزه‌، ارتعاش‌، ترساندن: Tremble

لرزان‌، مرتعش‌، رعشه‌ دار: Trembly

شگرف‌، ترسناك‌، مهيب‌، فاحش‌، عجيب‌، عظ‌يم‌: Tremendous

لرزش‌ دار، لرزان‌ (مو.)، موجد لرزش‌: Tremolant

(مع.) لرزش‌، لرزش‌ صدا، تحرير، ارتعاش‌: Tremolo

(ruomert) لرزش‌، تكان‌، جنبش‌، تپش‌، رعشه‌، لرزه‌: Tremor

(romert) لرزش‌، تكان‌، جنبش‌، تپش‌، رعشه‌، لرزه‌: Tremour

لرزش‌ دار، مرتعش‌، ترسان‌، لرزش‌، تحرير: Tremulant

لرزنده‌، تحرير دار، لرزش‌ دار، مرتعش‌، بيمناك‌: Tremulous

(lianeert=) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، با ميخ‌ چوبي‌ يا گوه‌ بهم‌ , كوبيدن‌: Trenail

شيار ط‌ولاني‌، كندن‌، خندق‌ زدن‌ چال‌، جان‌ پناه‌، خندق‌، گودال‌، سنگر، استحكامات‌ خندقي: Trench

(ط‌ب‌) پاي‌ سرمازده‌: Trench Foot

چاقوي‌ مخصوص‌ مبارزه‌ دست‌ بيقه‌: Trench Knitfe

تيزي‌، برندگي‌، قاط‌عي‌، نفوذ، شكاف‌: Trenchancy

برنده‌، تيز، بران‌، نافذ، قاط‌ع‌، قط‌عي‌، سخت‌: Trenchant

تخته‌ نان‌ بري‌، خوراكي‌ هاي‌ روي‌ ميز، پالتو باراني ماكول‌، خوردني‌، مفت‌ خور: Trencher

ادم‌ خوش‌ خوراك‌، پرخور، اكول‌: Trencherman

روند: Trend

روند: Trend

الودگي‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سيل‌: Trend

گرايش‌، تمايل‌: Trend

تحليل روند: trend analysis

روشي رياضي براي تعيين روندها بر اساس گذشته پروژه كه امكان تعديل را فراهم مي‌كند. روش‌هاي تحليل رگرسيون مي‌توانند با استفاده از داده‌هاي گذشته براي پيش‌بيني روند زمان‌بندي يا هزينه بكار روند.

تحليل روند: Trend Analysis

روشي رياضي براي تعيين روندها بر اساس گذشته پروژه كه امكان تعديل را فراهم مي‌كند. روش‌هاي تحليل رگرسيون مي‌توانند با استفاده از داده‌هاي گذشته براي پيش‌بيني روند زمان‌بندي يا هزينه بكار روند.

روند، متمايل‌ شدن‌، تمايل‌ داشتن‌، منجر شدن‌ به‌، خم‌ , سبك‌، روش‌، (مع.) جهت‌، ط‌رف‌، سو شدن‌، تمايل‌، چرخش‌، انحراف‌، خميدگي‌، مسير، استيل: Trepan

تله‌، حيله‌، بدام‌ انداختن‌ مته‌ حفاري‌ معدن‌ وجراحي‌، بامته‌ سوراخ‌ كردن‌، حيله‌ گر: Trepanation

تجاوز كردن‌، تعدي‌ كردن‌، پا فرا گذاشتن‌، تخط‌ي‌ كردن تخلف‌، تخط‌ي‌، تجاوز: Trepass

مته‌ كاري‌ (جمجمه‌): Trephination

مته‌ كاري‌، ايجاد سوراخ‌ بامته‌: Trephine

لرزان‌، مرتعش‌، ترسان‌، مرتعش‌ كننده‌، ترسناك‌: Trepid

ترسو، كمرو: Trepidant

بيم‌ وهراس‌، اشتفگي‌، لرزش‌، رعشه‌، وحشت‌: Trepidation

تجاوزكار، عهد شكن‌، متخلف‌، خلافكار، خاط‌ي‌، متجاوز: Trespasser

بافته‌ شده‌، ط‌ره‌ شده‌، ط‌ره‌ ط‌ره‌: Tressed

(eltserT) سه‌ پايه‌، ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌: Tressel

(lessert) سه‌ پايه‌، ستون‌ را روي‌ پايه‌ قرار دادن‌: Trestle

تيرها و پايه‌ هاي‌ چوبي‌ و فلزي‌ زير ساختمان‌ يا پل‌: Trestlework

شلوار چسبان‌ يا نيم‌ شلواري‌ جوراب‌ دار چسبان‌: Trews

(در ورق‌ بازي‌) سه‌ لو، خال‌ 3، پيشونديست‌ بمعني‌ داراي‌ , سه‌ قسمت‌ وسه‌ قسمتي‌ وسه‌تايي‌وهرسه‌ واحد يكبار: Trey

ازمايش‌ كردني‌، ازمودني‌: Triable

مجموع‌ سه‌ چيز، تثليث‌، سه‌ تايي‌، ثلاثي‌: Triad

مجموعه‌ سه‌تايي‌: Triad

آزمایش : Trial

يک ارزيابي کاربرمحور که براي تعيين اين‌که آيا قلم مورد نظر، به‌عنوان مثال يک محصول، مشخصات مطلوب را برآورده ميسازد يا خير، به‌کار گرفته ميشود.

ازمايش‌، امتحان‌، محاكمه‌، سعي‌: Trial

محاكمه‌، دادرسي‌، ازمايش‌، امتحان‌، رنج‌، كوشش‌: Trial

ازمايش‌ و خط‌ا، سعي‌ و امتحان‌: Trial And Erroe

روش‌ ازمايش‌ و خط‌ا: Trial And Error

آزمون و خطا: trial and error

بيلان آزمايش- تراز آزمايشي: Trial Balance

ترازنامه‌ ازمايشي‌: Trial Balance

(در دادگاه‌) هيئت‌ منصفه‌: Trial Jury

وكيل‌ دادگستري‌ كه‌ در دادگاههاي‌ جنايي‌ حضور مييابد: Trial Lawyer

استفاده‌ ازمايشي‌ (از هر چيز): Trial Run

مثلث‌، سه‌ گوش‌، سه‌ پهلو، سه‌ بر: Triangle

مثلث‌، سه‌ گوش‌: Triangle

سه‌ گوشي‌، مثلثي‌: Triangular

سه‌ گوشه‌، داراي‌ سه‌ زاويه‌، بشكل‌ مثلث‌: Triangular

مثلثي‌ شكل‌، سه‌گوشي‌، سه‌ پهلويي‌: Triangularity

مثلث‌ بندي‌: Triangularization

سه‌ زاويه‌اي‌، سه‌ گوش‌ كردن‌، بصورت‌ مثلث‌ دراوردن‌: Triangulate

تقسيم‌ ناحيه‌اي‌ به‌ مثلثهاي‌ مجاور هم‌ جهت‌ مساحي‌، سه‌ , گوش‌ سازي‌: Triangulation

سه‌ تن‌ سالاري‌، سه‌ بخشي‌: Triarchy

(ز.ش‌.) مربوط‌ بدوره‌ ترياسه‌، ترياس‌: Triassic

داراي‌ سه‌ اتم‌، سه‌ اتمي‌، سه‌ بنياني‌: Triatomic

سه‌ محوري‌، سه‌ جزيي‌: Triaxial

قبيله‌اي‌، ط‌ايفه‌اي‌، سبط‌ي‌، ايلي‌، ايلياتي‌، تباري‌: Tribal

زندگي‌ ايلياتي‌، سازمان‌ وتشكيلات‌ قبيله‌اي‌، قبيله‌ , گرايي‌، ايل‌ گرايي‌: Tribalism

تبار، قبيله‌، ط‌ايفه‌، ايل‌، عشيره‌، (درجمع‌) قبايل‌: Tribe

عضو قبيله‌ يا ط‌ايفه‌، ايلياتي‌، هم‌ قبيله‌: Tribesman

ايجاد برق‌ در اثر اصط‌كاك‌، برق‌ مالشي‌: Triboelectricity

فيزيك‌ اصط‌كاكي‌، مبحث‌ اصط‌كاك‌ در فيزيك‌: Tribophysics

خفت‌ (taffehk) دادن‌، ازار كردن‌: Tribulate

محنت‌، رنج‌، ازمايش‌ سخت‌، عذاب‌، اختلال‌: Tribulation

دادگاه‌ محكمه‌، ديوان‌ محاكمات‌: Tribunal

مقام‌ يامسند قضاوت‌: Tribunate

تريبون‌ حامي‌ ملت‌، سكوب‌ سخنراني‌، كرسي‌ ياميز خط‌ابه‌، منبر: Tribune

مقام‌ حامي‌ ملت‌: Tribuneship

خراجگزار، فرعي‌، تابع‌، شاخه‌، انشعاب‌: Tributary

باج‌، خراج‌، احترام‌، ستايش‌، تكريم‌: Tribute

كشيدن‌ يا بستن‌، باط‌ناب‌ بستن‌، دم‌، لحظ‌ه‌: Trice

(تش‌.) ماهيچه‌ سه‌ سر: Triceps

(ج‌.ش‌.) كرم‌ گوشت‌ خوك‌، تريشين‌: Trichina

با كرم‌گوشت‌ خوك‌ الوده‌ شدن‌: Trichinize

(ط‌ب‌) الودگي‌ باتريشين‌ يا كرم‌ گوشت‌ خوك‌: Trichinosis

(ج‌.ش‌.) مربوط‌ به‌ كرم‌ انگل‌ گوشت‌ خوك‌: Trichinous

مويي‌، شبيه‌ موي‌: Trichoid

(cimohcirt) كرك‌ گياهي‌، مويك‌، مويچه‌: Trichome

(emohcirt) كرك‌ گياهي‌، مويك‌، مويچه‌: Trichomic

(ج‌.ش‌.) جانور اغازي‌ تاژكدار داراي‌ موهاي‌ كرك‌ مانند: Trichomonad

سه‌بخشي‌، بسه‌ بخش‌ تقسيم‌ شده‌، داراي‌ سه‌ قسمت‌: Trichotomous

تقسيم‌ بسه‌ بخش‌ تقسيم‌ وجود انسان‌ به‌ سه‌ قسمت‌ (تن‌ وجان‌ و روح‌): Trichotomy

سه‌ رنگ‌، سه‌ رنگي‌: Trichromat

(در بلور) سه‌ رنگي‌، وقوع‌ در سه‌ حالت‌: Trichromatism

حيله‌، نيرنگ‌، خدعه‌، شعبده‌ بازي‌، حقه‌، لم‌، رمز، فوت‌ , وفن‌، حيله‌ زدن‌، حقه‌بازي‌ كردن‌، شوخي‌ كردن‌: Trick

قاشق‌ زني‌ وكاسه‌ زني‌ دم‌ درب‌ خانه‌ هاي‌ مردم‌: Trick Or Treat

(cartcirt) بازي‌ تخته‌ نرد قديمي‌: Trick Track

حقه‌ باز، نيرنگ‌ باز، گول‌ زن‌، شياد: Tricker

حيله‌ گ‌ري‌، حيله‌ بازي‌، گول‌ زني‌، نيرنگ‌: Trickery

از روي‌ حقه‌ بازي‌: Trickily

حقه‌ بازي‌، دغل‌ زني‌: Trickiness

(yckirt) حيله‌ گرانه‌، شيادانه‌، مزورانه‌، از روي‌ , حيله‌ وتزوير: Trickish

چكيدن‌، چكانيدن‌، چكه‌: Trickle

نهر باريك‌: Tricklet

حقه‌ باز، شياد، گول‌ زن‌، نيرنگ‌ باز، بامبول‌ زن‌: Trickster

نيرنگ‌ اميز، خدعه‌ اميز، مهارت‌ اميز، نيرنگ‌ باز: Tricky

پارچه‌ ابريشم‌ مصنوعي‌ لباس‌ زنانه‌: Tricolette

پرچم‌ ملي‌ سه‌ رنگ‌ فرانسه‌، سه‌ رنگ‌: Tricolor

(nrocirt) كلاه‌ سه‌ ترك‌، سه‌ گوش‌، داراي‌ سه‌ شاخ‌: Tricone

داراي‌ سه‌ گوشه‌: Triconered

(enocirt) كلاه‌ سه‌ ترك‌، سه‌ گوش‌، داراي‌ سه‌ شاخ‌: Tricorn

(گ‌.ش‌.- ز.ش‌.) سه‌ دنده‌اي‌، داراي‌ سه‌ دنده‌: Tricostate

كش‌ باف‌، بافتني‌، تريكو: Tricot

پارچه‌ زبر لباسي‌ خانه‌ خانه‌: Tricotine

(msitorcirt) نبض‌ سه‌ ضربه‌اي‌، ضربان‌ نبض‌ بط‌ور سه‌ , ضربه‌اي‌: Tricrotic

(citorcirt) نبض‌ سه‌ ضربه‌اي‌، ضربان‌ نبض‌ بط‌ور سه‌ , ضربه‌اي‌: Tricrotism

(kcart kcirt) بازي‌ تخته‌ نرد قديمي‌: Trictrac

سه‌نوك‌، سه‌ گوش‌، سه‌ لختي‌: Tricuspid

(تش‌.) دريچه‌ سه‌ لختي‌، سرپوش‌ سه‌ گوش‌: Tricuspid Valve

داراي‌ سه‌ لخت‌، داراي‌ سه‌ چين‌ در دريچه‌ قلب‌: Tricuspidate

(cilcycirt) سه‌ چرخه‌، داراي‌ سه‌ چرخ‌: Tricycle

(elcycirt) سه‌ چرخه‌، داراي‌ سه‌ چرخ‌: Tricyclic

(suolytcadirt) سه‌ انگشتي‌، سه‌ وتدي‌: Tridactyl

(lytcadirt) سه‌ انگشتي‌، سه‌ وتدي‌: Tridactylous

(etatnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌، عصاي‌ سه‌ دندانه‌، سه‌ , دندانه‌اي‌: Trident

(tnedirt) نيزه‌ سه‌ شاخه‌، عصاي‌ سه‌ دندانه‌، سه‌ , دندانه‌اي‌: Tridentate

سه‌ بعدي‌ (id'ob): Tridimensional

حالت‌ سه‌ بعدي‌: Tridimensionality

عبادت‌ سه‌ روزه‌، سه‌ روز، ايام‌ ثلاثه‌: Triduum

ازموده‌، ازموده‌ شده‌، در محك‌ ازمايش‌ قرار گرفته‌: Tried

سه‌ ساله‌، هر سه‌ سال‌ يكبار: Triennial

دوره‌ سه‌ ساله‌: Triennium

ازماينده‌، ازمايش‌ كننده‌، كوشا: Trier

سه‌جزيي‌، سه‌ شاخه‌، سه‌ دندانه‌، سه‌ شكافي‌: Trifid

سرسري‌ گرفتن‌ چيز جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌، كم‌ بها، بازيچه‌ قرار دادن: Trifle

بي‌ اهميت‌، جزيي‌: Trifler

داراي‌ سه‌ فاصله‌ كانوني‌ ومركزي‌، سه‌ كانوني‌: Trifocal

سه‌ برگ‌، سه‌ برگي‌: Trifoliate

داراي‌ سه‌نشريه‌، سه‌ برگ‌: Trifoliolate

(گ‌.ش‌.) شبدر: Trifolium

سه‌ دهاني‌، سه‌ بابي‌: Triforium

داراي‌ شكل‌ سه‌ تايي‌، سه‌ شكلي‌، شكل‌ سه‌ تايي‌: Triform

انشعابي‌ بسه‌ شاخه‌ تقسيم‌ شدن‌، بسه‌ قسمت‌ منقسم‌ شدن‌، چيز سه‌ ,: Trifurcate

سه‌ شاخه‌، سه‌ گانگي‌، سه‌ انشعابي‌: Trifurcation

دويدن‌، چهار نعل‌ رفتن‌، شيك‌، خود ارا، خط‌ شروع‌ , علامت‌ گذاشتن‌ قابل‌ اعتماد، وفادار، فعال‌، سرحال‌، منبسط‌، تر وتميز مسابقه‌، خندق‌، از حركت‌ بازداشتن‌ (مثل‌ چرخ‌ ماشين‌): Trig

نورالژي‌ عصب‌ سه‌ قلو، درد عصب‌ سه‌ قلو: Trigeminal Neuralgia

نشانگرها: trigger

رويدادي كه علامت آغاز رويدادهاي ديگر است.

ماشه‌، رها كردن‌، راه‌ انداختن‌: Trigger

(چيزي‌ را) كشيدن‌ ماشه‌ اسلحه‌، گيره‌، سنگ‌ زير چرخ‌، چرخ‌ نگهدار، ماشه‌ ,: Trigger

نشانگرها: Trigger

رويدادي كه علامت آغاز رويدادهاي ديگر است.

مدار رها ساز: Trigger Circuit

عاجز از كنترل‌ خود در اثر شادي‌، دست‌ به‌ هفت‌ تير: Trigger Happy

لامپ‌ رها ساز: Trigger Tube

(ج‌.ش‌.) ماهيان‌ رنگارنگ‌ داراي‌ بدن‌ ضخيم‌: Triggerfish

رهاسازي‌، راه‌ اندازي‌: Triggering

ماشه‌ كش‌، ادمكش‌ سريع‌ العمل‌ درميان‌ جماعت‌ اوباش‌: Triggerman

وابسته‌ به‌ تزئينات‌ برجسته‌ سه‌ ترك‌: Triglyphic

سه‌ تايي‌، اجتماع‌ سه‌ستاره‌باهم‌ مثلث‌ سه‌ گوش‌، گروه‌ سه‌ صورتي‌، (نج.) سه‌ حالتي‌، ستاره‌ ,: Trigon

(ر.) مثلثاتي‌، وابسته‌ به‌مثلثات‌: Trigonometric

مثلثاتي‌: Trigonometric

مثلثات‌: Trigonometry

(هن.) مثلثات‌: Trigonometry

داراي‌ سه‌ زاويه‌، سه‌ زاويه‌اي‌، چليپايي‌، مثلث‌: Trigonous

سه‌ حرفي‌ كه‌ مجموعا نمايشگر يك‌ صوت‌ باشد، سه‌ حرف‌ , متحد التلفظ‌: Trigraph

(هن.) سه‌ وجهي‌، سه‌ روي‌، سه‌ سط‌حي‌: Trihedral

(ش‌.) تركيب‌ شيميايي‌ داراي‌ سه‌ ملكول‌ اب‌: Trihydrate

(ش‌.) هيدوركسيدي‌ داراي‌ سه‌ بنيان‌ هيدروكسيل‌: Trihydroxy

(گ‌.ش‌.) داراي‌ سه‌ جفت‌ برگچه‌، سه‌ زوج‌ برگچه‌اي‌: Trijugate

(hsikcirt) حيله‌ گرانه‌، شيادانه‌، مزورانه‌، از روي‌ , حيله‌ وتزوير: Trikcy

سه‌ جانبه‌، سه‌ ضلعي‌، سه‌ بر: Trilateral

سه‌ ضلعي‌، حالت‌ سه‌ جانبي‌: Trilaterality

(هن.) سه‌ خط‌ي‌، داراي‌ سه‌ خط‌: Trilinear

سه‌ زباني‌، متكلم‌ بسه‌ زبان‌: Trilingual

سه‌ حرفي‌، ثلاثي‌، كلمه‌ سه‌ حرفي‌: Triliteral

حالت‌ سه‌ حرفي‌، ثلاثي‌: Triliteralism

با تحرير خواندن‌، چرخيدن‌، روان‌ شدن‌، جاري‌ شدن‌ (مثل‌ , نهر)، پيچانيدن‌، لرزيدن‌، حرف‌ عله‌، علت‌، لرزش‌ صدا: Trill

اواز خوان‌ باتحرير: Triller

(انگليس‌) عدد يك‌ با 81 صفر تريليون‌، (امر.- فرانسه‌) عدد يك‌ با 21 صفر: Trillion

سه‌ قط‌عه‌اي‌، سه‌ تكه‌: Trilobate

سه‌ قط‌عه‌، سه‌ تكه‌اي‌: Trilobation

بند پايان‌ خرچنگي‌ داراي‌ بدن‌ سه‌ بند: Trilobite

(etalucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌، سه‌ ياخته‌اي‌: Trilocular

(ralucolirt) داراي‌ سه‌ حفره‌، سه‌ ياخته‌اي‌: Triloculate

سه‌ نمايش‌ تراژدي‌، گروه‌ سه‌ تايي‌: Trilogy

تودوزي‌ وتزئينات‌ داخلي‌ اتومبيل‌ چيدن‌، پيراسته‌، مرتب‌، پاكيزه‌، تر وتميز، وضع‌، حالت درست‌ كردن‌، اراستن‌، زينت‌ دادن‌، پيراستن‌، تراشيدن: Trim

اندازه‌ ط‌بيعي‌ (پس‌ از پرداخت‌ وبريدن‌ زاويه‌ چيزي‌): Trim Size

سه‌ جزيي‌، سه‌ بندي‌، سه‌ مفصلي‌، سه‌ گروهي‌: Trimerous

دوره‌ سه‌ ماهه‌، در حدود سه‌ ماه‌: Trimester

شعر سه‌ وتدي‌: Trimeter

پيرايشگر، دستكاري‌ كننده‌، صاف‌ كننده‌، زينت‌ دهنده تغيير عقيده‌ دهنده‌ بنابمصالح‌روز، تاديب‌ كننده‌: Trimmer

(ش‌.) سه‌ ذره‌اي‌، داراي‌ سه‌ ملكول‌: Trimolecular

هر سه‌ ماه‌ يكبار: Trimonthly

(suohpromirt) سه‌ شكلي‌، سه‌ وجهي‌، سه‌ حالتي‌: Trimorph

(hpromirt) سه‌ شكلي‌، سه‌ وجهي‌، سه‌ حالتي‌: Trimorphous

هواپيماي‌ سه‌ موتوره‌: Trimotor

(yranirt) سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، (ر.) داراي‌ سه‌ متغير: Trinal

(lanirt) سه‌گانه‌، سه‌ تايي‌، (ر.) داراي‌ سه‌ متغير: Trinary

(gnat)، پيچيدن‌، غلتاندن‌ چرخ‌، شمع‌ مومي‌ دراز ونوك‌ تيز، (درصحافي‌ كتاب‌) تنگ‌ ,: Trindle

سه‌ لا، سه‌ بر، سه‌ تايي‌: Trine

معتقد به‌ تثليث‌، معتقد بوجود اقانيم‌ ثلاثه‌: Trinitarian

سه‌گانگي‌، (در مسيحيت‌) معتقد بوجود سه‌ اقنوم‌ در خداي‌ , واحد: Trinity

كار كردن‌ گول‌ زنك‌، چيز كم‌ خرج‌، جواهر بدلي‌، دزدكي‌ وزير جلي‌ ,: Trinket

فروشنده‌ جواهر بدلي‌: Trinketer

جواهر الات‌ بدلي‌: Trinketry

زيور الات‌ بدلي‌ (yreppirf، steknirt): Trinkums

شامل‌ سه‌ نام‌، داراي‌ سه‌ عبارت‌، سه‌ اسمي‌: Trinomial

سه‌ نفر خواننده‌، قط‌عه‌ موسيقي‌ مخصوص‌ نواختن‌ ياخواندن‌ , سه‌ نفر، سه‌ نفري‌، سه‌ تايي‌: Trio

لامپ‌ سه‌ قط‌بي‌، سه‌ راه‌: Triode

تريوز: triose

خوردن‌، سفر كردن‌، گردش‌ كردن‌، گردش‌، سفر، لغزش سبك‌ رفتن‌، پشت‌ پا خوردن‌ يازدن‌، لغزش‌ خوردن‌، سكندري‌ , سكندري‌: Trip

چكش‌ اهرمي‌ لنگري‌: Trip Hammer

سه‌ جزيي‌، سه‌ نسخه‌اي‌، سه‌ جانبه‌، سه‌ ط‌رفه‌، سه‌ سويه‌: Tripartite

تقسيم‌ بسه‌ قسمت‌، سه‌ قسمتي‌ كردن‌، قسمت‌ سوم‌: Tripartition

شكمبه‌، سيرابي‌، دكان‌ سيرابي‌، بي‌ ارزش‌: Tripe

داراي‌ سه‌ كلبرگ‌، سه‌ پر، سه‌ گلبرگي‌: Tripetalous

(suoibihpirt) سه‌ حياتي‌، سه‌ خاصيتي‌، هواپيماي‌ دريايي‌,: Triphibian

(naibihpirt) سه‌ حياتي‌، سه‌ خاصيتي‌، هواپيماي‌ دريايي‌: Triphibious

كلمه‌ يا حرف‌ سه‌ صوتي‌: Triphthong

(گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌، داراي‌ ارايش‌ سوزني‌: Tripinnate

هواپيماي‌ سه‌ ط‌بقه‌ يا سه‌ باله‌: Triplane

سه‌گانه‌، سه‌ برابر، سه‌ جزيي‌، سه‌ گروهي‌، سه‌ برابر , كردن‌، سه‌ برابر چيزي‌ بودن‌: Triple

سه‌ برابر، سه‌گانه‌: Triple

با نشاني‌ سه‌ گانه‌: Triple Address

قيود سه‌گانه: triple constraint

قيود سه‌گانه براي پروژه‌ها شامل اهداف فني، هزينه و زمان‌بندي.

قيود سه‌گانه: Triple Constraint

قيود سه‌گانه براي پروژه‌ها شامل اهداف فني، هزينه و زمان‌بندي.

نقطه سه گانه: triple point

با دقت‌ سه‌ برابر: Triple Precision

دو سط‌ر در ميان‌: Triple Space

دو خط‌ در ميان‌ كردن‌: Triple Space

نت‌ هاي‌ سه‌ تايي‌ را بسرعت‌ باساز نايي‌ زدن‌: Triple Tongue

سه‌ قلو، سه‌ بخشي‌: Triplet

سه‌ گانه‌، سه‌ تايي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ قلو: Triplet

سه‌تايي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ لا: Triplex

سه‌ قسمتي‌، سه‌ جزيي‌، سه‌ برابر كردن‌: Triplex

سه‌ نسخه‌اي‌، سه‌ برابر، سه‌برابر كردن‌: Triplicate

سه‌ برابر، در سه‌ نسخه‌، در سه‌ نسخه‌ تهيه‌ كردن‌: Triplicate

(yticilpirt) سه‌ نسخه‌ ساي‌، تثليث‌، تهيه‌ در سه‌ نسخه‌: Triplication

(noitacilpirt) سه‌ نسخه‌ ساي‌، تثليث‌، تهيه‌ در سه‌ نسخه‌,: Triplicity

داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌: Triploblastic

(زيست‌ شناسي‌) سه‌ قسمتي‌، سه‌ بخشي‌، سه‌ جزيي‌: Triploid

سه‌ قسمتي‌، حالت‌ سه‌ تايي‌: Triploidy

بط‌ور سه‌ برابر: Triply

سه‌ پايه‌، سه‌ ركني‌، چيزي‌ كه‌ سه‌ پايه‌ داشته‌: Tripod

سه‌ پايه‌، (در دانشكده‌ كمبريج‌) امتحان‌ حساب‌: Tripos

سياح‌، مسافر، گشت‌ گر، دستگاه‌ لغزاننده‌: Tripper

ديگرميخورد زبانه‌ يا برجستگي‌ چرخ‌ كه‌ در فواصل‌ معين‌ بچرخ‌ ,: Trippet

عكسي‌ كه‌ در سه‌ قاب‌ تهيه‌ كرده‌ پهلوي‌ يكديگر قرار دهند,: Triptych

داراي‌ سه‌ گوشه‌ تند، مثلثي‌ شكل‌، سه‌ گوشه‌: Triquetrous

داراي‌ سه‌ شعاع‌، سه‌ شاخه‌، سه‌ شعاعي‌: Triradiate

كشتي‌ جنگي‌ روم‌ و يونان‌ باستان‌: Trireme

بسه‌ بخش‌ مساوي‌ تقسيم‌ كردن‌، سه‌ بخش‌ كردن‌، تقسيم‌ بسه‌ , قسمت‌: Trisect

قسمت‌ كننده‌ بسه‌ بخش‌: Trisector

(noileksirt) شكلي‌ مركب‌ از سه‌ پره‌ يا سه‌ انشعاب‌، سه‌ , تركي‌: Triskele

(eleksirt) شكلي‌ مركب‌ از سه‌ پره‌ يا سه‌ انشعاب‌، سه‌ , تركي‌: Triskelion

كثير الاضلاع‌ 42 وجهي‌، بلور 42 وجهي‌: Trisoctahedron

(luftsirt) اندوهناك‌، گرفته‌، محزون‌، غمگين‌: Triste

(etsirt) اندوهناك‌، گرفته‌، محزون‌، غمگين‌: Tristful

(گ‌.ش‌.) سه‌ ستوني‌، سه‌ پايه‌: Tristylous

ساختمان‌ سه‌ ستوني‌، وضع‌ سه‌ ستوني‌: Trisyly

ابتذال‌، فرسودگي‌: Triteness

سه‌ يزدان‌ گرايي‌، سه‌ خدايي‌، اعتقاد باقانيم‌ ثلاثه‌ , مسيحيت‌: Tritheism

پرستنده‌ سه‌ خدا، سه‌ اقنومي‌: Trithist

فاصله‌ سه‌ اهنگ‌، فاصله‌ سه‌ گام‌: Tritone

بصورت‌ پودر در اوردني‌، ساييدني‌: Triturable

ساييدن‌، نرم‌ كردن‌، بصورت‌ پودر دراوردن‌: Triturate

سايش‌، خردسازي‌، نرم‌ سازي‌، پودر سازي‌: Trituration

اسياب‌ كننده‌، ساينده‌: Triturator

كهنه‌، پوسيده‌، مبتذل‌، بط‌ور مبتذل‌، بط‌ور پوسيده‌: Trity

پيروزي‌، فتح‌، جشن‌ فيروزي‌، پيروزمندانه‌، فتح‌ وظ‌فر ط‌اق‌ نصرت‌، غالب‌ امدن‌، پيروزشدن‌: Triumph

پيروز، منصور، فاتحانه‌، فرياد پيروزي‌: Triumphant

(etarivmuirt) يكي‌ از سه‌ زمامدار روم‌ قديم‌، سه‌ نفري‌: Triumvier

(reivmuirt) يكي‌ از سه‌ زمامدار روم‌ قديم‌، سه‌ نفري‌: Triumvirate

تثليث‌، اعتقاد بوجود سه‌ شخصيت‌ در خدا: Triune

(ycnelavirt، tnelavirt) تركيب‌ سه‌ بنياني‌، سه‌ , تركيبي‌، سه‌ ارزش‌: Trivalence

(ecnelavirt، tnelavirt) تركيب‌ سه‌ بنياني‌، سه‌ , تركيبي‌، سه‌ ارزش‌: Trivalency

سه‌ ارزشي‌ (ycnelavirt، ecnelavirt)(ش‌.) سه‌ ظ‌رفيتي‌، سه‌ بنياني: Trivalent

سه‌ دريچه‌اي‌: Trivalve

سه‌ پايه‌، ديگپايه‌: Trivet

چيزهاي‌ بي‌ اهميت‌، ناچيز: Trivia

جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌، كم‌ مايه‌، مبتذل‌: Trivial

بديهي‌، ناچيز، مبتذل‌: Trivial

پيش‌ پاافتادگي‌، ابتذال‌، بي‌ موردي‌، ناچيزي‌: Triviality

ناچيز شماري‌: Trivialization

بي‌ اهميت‌ شدن‌، بي‌ اهميت‌ دانستن‌، مبتذل‌ كردن‌: Trivialize

هر سه‌ هفته‌ يكبار، سه‌ هفته‌اي‌: Triweekly

(درشعر) مركب‌ از دو هجا كه‌ يكي‌ بلند و دومي‌ كوتاه‌ , باشد: Trochaic

(ج‌.ش‌.) چرخي‌، شبيه‌ چرخ‌: Trochal

قرص‌ دارو، قرص‌ مكيدني‌، شاخ‌ سه‌ شعبه‌ گوزن‌: Troche

(شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا , موكد وهجاي‌ دومش‌ كوتاه‌ ياخفيف‌ باشد: Trochee

(زمان‌ ماضي‌ قديمي‌ فعل‌ daert)، گام‌ زد: Trod

(اسم‌ مفعول‌ فعل‌ daert)، گام‌ زده‌: Trodden

غارنشين‌، انسانهاي‌ غارنشين‌، وحشي‌: Troglodyte

غارنشين‌، غارزي‌: Troglodytic

(ج‌.ش‌.) تروگن‌، مرغان‌ رنگارنگ‌: Trogon

(روسي‌) ارابه‌ يا درشكه‌ سه‌ اسبه‌، سه‌ اسب‌، هر دسته‌ , سه‌تايي‌: Troika

وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort): Trojan

(افسانه‌ توتني‌) غول‌ يا جن‌ ساكن‌ غار وكوه‌، دايره‌ وار , چرخش‌ حركت‌ كردن‌، چرخيدن‌، چرخاندن‌گرداندن‌، گشتن‌، سراييدن: Troll

چرخاننده‌، پيچاننده‌، خواننده‌: Troller

(yllort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌، گاري‌ باركش اتومبيل‌باركش‌ كوتاه‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌برقي‌ حمل‌ كردن‌,: Trolley

(subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌، اتوبوس‌ برقي‌: Trolley Car

(rac yellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌، اتوبوس‌ برقي‌: Trolleybus

زن‌ شلخته‌، زن‌ بندوبار، زن‌ هرزه‌، جنده‌: Trollop

(yellort) چرخ‌ دستي‌ مامورتنظ‌يف‌، گاري‌ باركش اتومبيل‌باركش‌ كوتاه‌، واگن‌ برقي‌، باواگن‌برقي‌ حمل‌ كردن‌,: Trolly

(مو.) ترومبون‌، شيپور داراي‌ قسمت‌ مياني‌ متحرك‌: Trombone

شيپور زن‌، ترومبون‌ نواز: Trombonist

(مع.) غربال‌ سيمي‌ استوانه‌ شكلي‌ مخصوص‌ سنگ‌ معدن‌: Trommel

قپان‌، بازار، ميدان‌: Trone

فراهم‌ امدن‌، دسته‌ دسته‌شدن‌، رژه‌ رفتن‌ گروه‌، دسته‌، عده‌ سربازان‌، استواران‌، گرد اوردن: Troop

نيرو بر: Troop Carrier

سپاهي‌، سوار، اسب‌ سواري‌، نظ‌امي‌: Trooper

كشتي‌ سرباز بر: Troopship

Tempered martensite that etches rapidly, usually appears dark, and is not resolved by the microscope.: TROOSITE

(گ‌.ش‌.) اب‌ تره‌، شاهي‌ ابي‌: Tropaeolum

وابسته‌ بتغذيه‌، غذايي‌، تغذيه‌اي‌: Trophic

ماده‌ مغذيه‌ سيتوپلاسم‌: Trophoplasm

(citomsalpohport) داراي‌ مواد مغذي‌ سيتوپلاسم‌: Trophoplasmic

(cimsalpohport) داراي‌ مواد مغذي‌ سيتوپلاسم‌: Trophoplasmotic

يادگاري‌ پيروزي‌، نشان‌ ظ‌فر، غنائم‌، جايزه‌: Trophy

(laciprt) نواحي‌ گرمسيري‌ بين‌ دومدارشمال‌ وجنوب‌ , استوا، گرمسيري‌، مدارراس‌السرط‌ان‌، مدارراس‌ الجدي‌ , حاره‌، گرمسير: Tropic

(ciprt) نواحي‌ گرمسيري‌ بين‌ دومدارشمال‌ وجنوب‌ استوا گرمسير گرمسيري‌، مدارراس‌السرط‌ان‌، مدارراس‌ الجدي‌ حاره: Tropical

سوگرايش‌، گرايش‌: Tropism

گرمسيري‌، مجاز (zaajam)، مجازي‌، داراي‌ تفسير اخلاقي‌: Tropologic

ترجمه‌ يا تفسير مجازي‌ وروحاني‌، استعاره‌ سازي‌: Tropology

صداي‌ يورتمه‌ رفتن‌ اسب‌، كودك‌، عجوزه‌ يورتمه‌، يورتمه‌ روي‌، بچه‌ تاتي‌ كن‌، يورتمه‌ رفتن: Trot

براستي‌، از روي‌ ايمان‌، نامزدي‌ وفا، وفاداري‌، پيمان‌، (م‌.م‌.) نامزد كردن‌، راستي: Troth

نامزدي‌، (ك‌.) نامزد شدن‌، نامزد كردن‌: Trothplight

نخ‌ قلاب‌ ماهي‌ گيري‌: Trotline

(درجمع‌) پاچه‌، يورتمه‌ ران‌، اسب‌ يورتمه‌ رو، شخص‌ چابك‌ , و پركار: Trotter

نغمه‌ سراي‌ سيار شاعر بزمي‌ ونوازنده‌ دوره‌ گرد قرون‌ 11 الي‌ 31 فرانسه: Troubadour

ازار، ازار دادن‌، رنجه‌ كردن‌، زحمت‌ دادن‌، دچار كردن اشفتن‌، مصدع‌ شدن‌، مزاحمت‌، زحمت‌، رنجه‌: Trouble

مزاحم‌، موجد زحمت‌ ودردسر، اشوبگر: Troublemaker

مزاحم‌، موجب‌ تصديع‌ خاط‌ر، مزاحمت‌: Troubler

مشگل‌ گشا، كاشف‌ عيب‌ ونقص‌ ورفع‌ كننده‌ ان‌: Troubleshooter

پرزحمت‌، سخت‌، دردسردهنده‌، مصدع‌، رنج‌ اور: Troublesome

رنجه‌ اور، پر زحمت‌، ط‌اقت‌ فرسا، پردردسر، مزاحم‌: Troublous

ابشخور، سنگاب‌، تغار: Trough

شكست‌ دادن‌، سخت‌ زدن‌، بسختي‌ تنبيه‌ كردن‌، سرزنش‌ كردن‌: Trounce

دسته‌ بازيگران‌ ونمايش‌ دهندگان‌، بصورت‌ دسته‌ حركت‌ كردن‌,: Troupe

عضو دسته‌ نمايش‌ دهندگان‌، سپاهي‌: Trouper

(suretci=) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ انجير خوار امريكايي‌: Troupial

شلوار: Trousers

جهاز عروس‌، جامه‌ يا رخت‌ عروس‌: Trousseau

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ قزل‌ الا، ماهي‌ قزل‌ الا گرفتن‌: Trout

داراي‌ تعداد زيادي‌ ماهي‌ قزل‌ الا: Trouty

چيز پيدا شده‌، گنجينه‌، تحفه‌: Trove

يابنده‌، چيز پيدا ده‌: Trover

انديشه‌ كردن‌، تصور كردن‌: Trow

ماله‌، بيلچه‌ باغباني‌، ماله‌ كشيدن‌: Trowel

Hardened and tempered spring steel. .90 to 1.05% carbon content. Ordinary tolerances, but rolled extra flat - Rockwell C 50. Used in the manufacture of plastering trowels.: TROWEL STEEL

ماله‌ كش‌: Troweler

شهر تروا در شمال‌ غربي‌ اسياي‌ صغير، وابسته‌به‌ تروا: Troy

وقت‌ گذراني‌، پرسه‌ زني‌، ط‌فره‌ زني‌، گريز: Truancy

رو، مكتب‌ گريز ط‌فره‌ رو، از اموزشگاه‌ گريز زدن‌، شاگرد يا ادم‌ ط‌فره‌ ,: Truant

عيب‌ زدايي‌، رفع‌ عيب‌: Trubleshoot

جنگ‌ ايست‌، متاركه‌ جنگ‌، قرار داد متاركه‌ موقت‌ جنگ‌: Truce

كاميون: Truck

بارنامه حمل با كاميون: Truck

خرده‌ريز، باركش‌، كاميون‌، واگن‌روباز، چرخ‌ باربري‌ معامله‌ كردن‌، سروكار داشتن‌ با، مبادله‌، معامله‌ ,: Truck

برده‌ شود ترايلر كاميون‌، ارابه‌ بي‌ موتوري‌ كه‌ توسط‌ كاميون‌ ,: Truck Trailer

مبادله‌ جنسي‌، مبادله‌، معامله‌، باركشي‌ با كاميون‌: Truckage

راننده‌ كاميون‌: Trucker

حمل با كاميون: Trucking

چاپلوسي‌ كردن‌، با چرخ‌ كوچك‌ مخصوص‌ غلتاندن‌، چرخ‌: Truckle

(deb eldnurt=) تختواب‌ كوتاهي‌ كه‌ زير تختواب‌ ديگر , قرار گيرد: Truckle Bed

حركت‌ دهنده‌ يا غلتاننده‌ چرخ‌، چاپ‌لوس‌: Truckler

سرويس‌ باربري‌: Truckline

معامله‌گر، راننده‌ كاميون‌: Truckman

شخصي‌ كه‌ مامور خريد وفروش‌ ميان‌ سرخ‌ پوستان‌ است‌: Truckmaster

(ycnelucurt) وحشيگري‌، سبعيت‌، خشونت‌: Truculence

(ecnelucurt) وحشيگري‌، سبعيت‌، خشونت‌: Truculency

وحشي‌، خشن‌، بي‌ رحم‌، قصي‌ القلب‌، سبع‌: Truculent

قدم‌ اهسته‌، راه‌ پيمايي‌ بازحمت‌، باخستگي‌ راه‌ رفتن‌: Trudge

شناي‌ كرال‌: Trudgen Stroke

راه‌ پيما، سالك‌، قدم‌ زننده‌: Trudger

صحيح‌، ثابت‌ ياحقيقي‌ كردن‌، درست‌، راستين‌، فريور راست‌، پابرجا، ثابت‌، واقعي‌، حقيقي‌، راستگو، خالصانه: True

درست‌، صحيح‌، واقعي‌: True

اعلام‌ جرمي‌ كه‌ هيئت‌ منصفه‌ در ظ‌هر ان‌ صحه‌ گذارند: True Bill

متمم‌ واقعي‌، متمم‌ مبنايي‌: True Complement

ازمايش‌ درستي‌ ونادرستي‌ چيزي‌: True False Test

واقعي‌، حقيقي‌ وصحيح‌، مط‌ابق‌ زندگي‌ روزمره‌: True Life

پاكزاد، پاك‌ نهاد: Trueborn

(ssendetraeheurt) صميمي‌، بي‌ ريا، پاكباز، پاكدل پاك‌ نهاد: Truehearted

(detraeheurt) صميمي‌، بي‌ ريا، پاكباز، پاكدل‌، پاك‌ , نهاد: Trueheartedness

عشق‌ پاك‌: Truelove

درستي‌، صداقت‌، بي‌ ريايي‌، حقيقي‌، خلوص‌ نيت‌: Trueness

رفيق‌ درستكار، باشرافت‌: Truepenny

(گ‌.ش‌.) قارچ‌ دنبلان‌، قارچ‌ خوراكي‌ دنبلان‌، دنبلان‌ وار: Truffle

چيزي‌ كه‌ پر واضح‌ است‌، ابتذال‌: Truism

عاري‌ از لط‌ف‌، بيمزه‌، بديهي‌، مبتذل‌: Truistic

فاحشه‌، دختر جوان‌، كلفت‌ (taflok): Trull

صادقانه‌، باشرافت‌، موافق‌ باحقايق‌، بدرستي‌، بط‌ور , قانوني‌، بخوبي‌: Truly

خال‌اتو بازي‌ كردن‌، مغلوب‌ ساختن‌پيشي‌ جستن‌، ادم‌ خوب صداي‌ شيپور، (در بازي‌ ورق‌) خال‌ اتو، خال‌ حكم نيروي‌ ذخيره‌ ونهاني‌: Trump

نسبت‌ ناروا دادن‌، دروغ‌ بافتن‌، تهمت‌ زدن‌: Trump Up

خلاف‌ واقع‌، نادرست‌، بيمورد، ناروا، جعلي‌: Trumped Up

خرده‌ ريز، خرت‌ وپرت‌، سخن‌ مهمل‌، زرق‌ وبرق‌ دار، نادان‌ , فريب‌، خوش‌ ظ‌اهر، چرند: Trumpery

شيپور، كرنا، بوق‌، شيپورچي‌، شيپور زدن‌: Trumpet

شيپور زن‌، شيپورچي‌، كرنازن‌، جارچي‌: Trumpeter

بريدن‌، كوتاه‌ كردن‌: Truncate

بي‌ سر كردن‌، شاخه‌ زدن‌، ناقص‌ كردن‌: Truncate

ناقص‌ سازي‌ قط‌ع‌ سر، سرزني‌، بي‌ سر سازي‌، ابتر سازي‌، تسط‌يح‌ زوايا: Truncation

برش‌، كوتاه‌ سازي‌: Truncation

خط‌اي‌ برشي‌: Truncation Error

چوب‌ پاسبان‌، چوب‌ قانون‌، باتون‌، عصا، چماق‌، باچماق‌ , ياباتون‌ زدن‌: Truncheon

چرخك‌، غلتك‌، باركش‌ كوتاه‌، تراندن‌، غلتاندن‌، گشتن چرخيدن‌، غل‌ خوردن‌: Trundle

(debelkcurt=) تختخواب‌ چرخكدار كوتاهي‌ كه‌ زير , تختخواب‌ بزرگتري‌ جا بگيرد: Trundle Bed

غلتاننده‌، غلتان‌، غلتك‌ زن‌: Trundler

صندوق‌، بدنه‌ستون‌ تنه‌، بدنه‌، كنده‌درخت‌، خرط‌وم‌ بيني‌ انسان‌، چمدان‌ بزرگ: Trunk

شاه‌ سيم‌: Trunk

شاه‌ مدار، معبر مشترك‌: Trunk Circuit

شلوار كوتاهي‌ كه‌ تانيمه‌ ران‌ ميرسيده‌: Trunk Hose

بازودسته‌، سر محور: Trunnion

فتق‌ بند اويختن‌، جفت‌ كردن‌، گره‌ زدن‌، دسته‌كردن‌، متمسك‌ شدن بستن‌، بدار اويخته‌ شدن‌، خرپا، شكم‌ بند، بقچه‌، انبان چوب‌ بست‌ زدن‌، پايه‌ زدن‌، بستن‌، بسيخ‌ كشيدن‌، بدار , كوك‌ زن‌، بهم‌ بستن‌، بادبان‌ را جمع‌ كردن‌، بار سفر ,: Truss

پل‌ داراي‌ اسكلت‌ اهني‌: Truss Bridge

Supplied cold rolled and bright annealed. Carbon content about .70% - Manganese .74%. Must be formed very severely and must be as free as possible from decarburization.: TRUSS SPRING STEEL

چوب‌ بست‌ زننده‌، بسته‌، دسته‌، محكم‌ شده‌، بشكه‌ ساز: Trusser

اعتقاد، اعتبار، مسئوليت‌، امانت‌، وديعه‌، اتحاديه‌ , اعتماد، ايمان‌، توكل‌، اط‌مينان‌، پشت‌ گرمي‌، اميد داشتن‌ به‌ شركتها، ائتلاف‌، اعتماد داشتن‌، مط‌مئن‌ بودن‌، پشت‌ گرمي‌ ,: Trust

موسسه اماني: Trust Company

را نيز نگهميدارد شركت‌ امين‌ يا امانت‌ دار، بانكي‌ كه‌ امانات‌ وسپرده‌ها ,: Trust Company

سند وثيقه: Trust Deed

وجه اماني - سپرده: Trust Fund

سپرده‌، وجه‌ اماني‌، سرمايه‌ اماني‌: Trust Fund

ناحيه‌ تحت‌ قيمومت‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد: Trust Territory

امين‌، متولي‌، امانت‌ دار، توليت‌ كردن‌: Trustee

امانت‌، امانت‌ داري‌، توليت‌، جزء امنا بودن‌: Trusteeship

اعتباردهنده‌، نسيه‌ دهنده‌، توكل‌ كننده‌ اط‌مينان‌ كننده‌، باور كننده‌، امانت‌ گذار، وديعه‌ گذار: Truster

موتمن‌، مط‌مئن‌، معتمد، اط‌مينان‌، اعتماد: Trustful

قابليت‌ اعتماد: Trustiness

قابل‌ اعتماد، معتمد، موثق‌، درست‌، امين‌: Trustworthy

اط‌مينان‌ بخش‌ معتبر، قابل‌ اعتماد، موتمن‌، مورد اط‌مينان‌، امين: Trusty

راستي‌، صدق‌، حقيقت‌، درستي‌، صداقت‌: Truth

جدول‌ درستي‌، جدول‌ صحت‌: Truth Table

ارزش‌ درستي‌: Truth Value

(yllufhturt) راستگو، صادق‌، راست‌، از روي‌ صدق‌ وصفا: Truthful

(lufhturt) راستگو، صادق‌، راست‌، از روي‌ صدق‌ وصفا: Truthfully

جدا كردن‌، سنجيدن‌، ازمايش‌، امتحان‌، ازمون‌، كوشش‌ كوشش‌ كردن‌، سعي‌ كردن‌، كوشيدن‌، ازمودن‌، محاكمه‌ كردن: Try

كوشا، ساعي‌، سخت‌: Trying

ازمايش‌ درجه‌ استعداد، ازمايش‌ ازمون‌ براي‌ گزيدن‌ نامزد مسابقات‌ يانمايش‌ وغيره: Tryout

قرار ملاقات‌، ميعادگاه‌، نامزدي‌، قرار ملاقات‌ گذاشتن‌: Tryst

كوره‌ اجري‌ داراي‌ سه‌ پايه‌ كار گذارده‌ شده‌ در ان‌: Tryworks

(razc، razt=) تزار، امپراتور روسيه‌: Tsar

(ج‌.ش‌.) مگس‌ تسه‌ تسه‌ ناقل‌ تريپانوزوم‌: Tsetse

(لاتين‌) تونيز، توهم‌ بيا بميدان‌ (بصورت‌ دعوت‌ حريف‌ , بعمل‌ متقابل‌ گفته‌ ميشود): Tu Quoque

صدايي‌ شبيه‌ صداي‌ جغد، صداي‌ جغد: Tu Whit Tu Whoo

تغار چوبي‌، تغار رخت‌ شويي‌، ط‌شت‌، وان‌، حمام‌ فرنگي هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر، شستشوكردن‌، شسته‌ شدن‌: Tub

شيپور بزرگ‌: Tuba

لوله‌اي‌ (تش‌.) وابسته‌ به‌ لوله‌ رحمي‌ يا گذرگاه‌ تخم‌، لوله‌ رحم: Tubal

داراي‌ شكل‌ لوله‌، لوله‌ مانند: Tubate

متناسب‌ براي‌ لوله‌ يا تغار يابشكه‌: Tubbable

تغار ساز، ط‌شت‌ ساز، گازر، شستشو دهنده‌: Tubber

چاق‌، فربه‌، خمره‌ وار، بشكل‌ وان‌: Tubby

لامپ‌، لوله‌: Tube

لوله‌، تونل‌، مجرا، دودكش‌، ناي‌، ني‌، لوله‌ خميرريش‌ , وغيره‌، لوله‌ دار كردن‌، از لوله‌ رد كردن‌ وغيره‌، ناودان‌، لامپ‌، لاستيك‌تويي‌ اتومبيل‌ ودوچرخه‌ ,: Tube

صفحه نگهدارنده لوله هاي درون مبدل حرارتي نوع لوله و پوسته: Tube Sheet

برجستگي‌ (گ‌.ش‌.) قارچ‌ دنبلان‌ تكمه‌، دكمه‌، زگيل‌، سيبك‌، برامدگي‌ زگيل‌ مانند: Tuber

(گ‌.ش‌.- تش‌.) ازخ‌، برامدگي‌ گرد، دكمه‌، زگيل‌، برامدگي‌ , دندان‌ اسياب‌، برجستگي‌ روي‌استخوان‌: Tubercle

ازخي‌، ازخ‌ دار، برامدگي‌ دار، سلي‌، مسلول‌: Tubercular

تكمه‌اي‌، داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ سلي‌، مبتلا بمرض‌ سل‌: Tuberculate

ابتلاء بمرض‌ سل‌، برجستگي‌ يازگيل‌: Tuberculation

(ط‌ب‌) مرض‌ سل‌: Tuberculosis

مواد سمي‌ كه‌ از باسيل‌ كخ‌ ترشح‌ ميشود: Tuberculotoxin

داراي‌ برامدگي‌ يا دكمه‌، مسلول‌، سلي‌: Tuberculous

دكمه‌، برجستگي‌: Tuberculum

مصالح‌ لوله‌ سازي‌ ولوله‌ كشي‌، لوله‌ سازي‌، لوله‌ گذاري نصب‌ لوله‌، لوله‌ بدون‌ درز: Tubing

لوله‌اي‌: Tubular

مجوف‌، لوله‌ مانند، سيگاري‌ شكل‌، ساخته‌ شده‌ از لوله‌: Tubular

حالت‌ لوله‌اي‌، چيز مجوف‌: Tubularity

لوله‌ كوچك‌، ناسور: Tubule

(larolfilubut) داراي‌ گلهاي‌ لوله‌اي‌ وط‌بقي‌ شكل وابسته‌ به‌ استكانيان‌: Tubuliferous

(suorefilubut) داراي‌ گلهاي‌ لوله‌اي‌ وط‌بقي‌ شكل وابسته‌ به‌ استكانيان‌: Tubulifloral

(ش‌.) دريچه‌ كوچك‌ لوله‌اي‌: Tubulure

توگذاشتن‌، نيرو، زور، شدت‌ زومندي‌، درجاي‌ دنج‌ , چين‌، تاه‌، بالازدگي‌، بالازني‌، توگذاري‌، شيريني‌ مربا قرارگرفتن‌ياقرار دادن‌، شمشير نازك‌ نيرو، روحيه‌، چين‌ دادن‌ ياجمع‌ كردن‌ انتهاي‌ ط‌ناب: Tuck

بند كشي‌ كردن‌ درزهاي‌ اجر وسنگ‌ (باسيمان‌ يا اهك‌ وگچ‌): Tuck Point

مغازه‌ قنادي‌، مغازه‌ حلويات‌ (معمولا مجاور مدرسه‌): Tuck Shop

شمشير ساز، خوراك‌، تامين‌ غذا كردن‌: Tucker

خوشه‌ نرسيده‌ذرت‌ هندي‌: Tucket

خانواده‌ سلط‌نتي‌ تودور در انگليس‌: Tudor

(syadseut) سه‌شنبه‌: Tuesday

(yadseut) سه‌شنبه‌: Tuesdays

صندلي‌ يانشيمن‌ كوتاه‌، كلاله‌، خوشه‌: Tuffet

دسته‌، ط‌ره‌، منگوله‌، ريشه‌ پارچه‌، ته‌ ريش‌، ريش‌ بزي كلاله‌، ط‌ره‌ دار يا پرزداركردن‌: Tuft

كسي‌ كه‌ شكار را رم‌ ميدهد، شكارچي‌: Tufter

بزحمت‌ كشيدن‌، بازوركشيدن‌، تقلا كردن‌، كوشيدن‌، كشش كوشش‌، زحمت‌، تقلا، يدك‌ كش‌: Tug

يدك‌ كش‌، كسيكه‌ كوشش‌ وتقلا ميكند، وسيله‌ نقاله‌: Tugger

زره‌ ران‌ وپهلو: Tuille

(lanoitiut) شهريه‌، حق‌ تدريس‌، تعليم‌، تدريس‌، اموزانه‌,: Tuition

(noitiut) شهريه‌، حق‌ تدريس‌، تعليم‌، تدريس‌، اموزانه‌: Tuitional

A method for determining micro-hardness by using a Knoop diamond indenter or Vickers square-base pyramid indenter.: TUKON HARDNESS TEST

(گ‌.ش‌.) لاله‌، گل‌ لاله‌: Tulip

پارچه‌ توري‌ ابريشمي‌ نازك‌ مخصوص‌ روسري‌ ولباس‌ زنانه‌: Tulle

اشفتگي‌، بهم‌ ريختگي‌ رقصيدن‌، جست‌ وخيز كردن‌، پريدن‌، افتادن‌، لغزيدن ناگهان‌ افتادن‌، غلت‌ خوردن‌، معلق‌ خوردن‌، غلت‌، چرخش: Tumble

خراب‌، لغزان‌: Tumbledown

ليوان‌، معلق‌ زن‌، بازيگر شيرين‌ كار: Tumbler

(گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌: Tumbleweed

Cleaning articles by rotating them in a cylinder with cleaning materials.: TUMBLING

غلتك‌ مخصوص‌ صيقل‌ فلزات‌: Tumbling Barrel

(انگليس‌) شعر بي‌ قاعده‌ وبي‌ وزن‌ قديمي‌: Tumbling Verse

(lirbmut) الت‌ شكنجه‌، گيوتين‌، گاري‌، قايق‌ ته‌ صاف ادم‌ مست‌ وتلوتلو خور: Tumbrel

(lerbmut) الت‌ شكنجه‌، گيوتين‌، گاري‌، قايق‌ ته‌ صاف ادم‌ مست‌ وتلوتلو خور: Tumbril

(ecnecsemut) اماس‌، ورم‌، حالت‌ تورم‌: Tumefaction

متورم‌، اماس‌ دار: Tumefactive

(noitcafemut) اماس‌، ورم‌، حالت‌ تورم‌: Tumescence

(dimut) بادكرده‌، اماس‌ كرده‌، اماسيده‌، ورم‌ كرده متورم‌، ورقلنبيده‌، پراب‌ وتاب‌، مط‌نط‌ن‌: Tumescent

متورم‌، ورقلنبيده‌، پراب‌ وتاب‌، مط‌نط‌ن‌ (tnecsemut) بادكرده‌، اماس‌ كرده‌، اماسيده‌، ورم‌ كرده: Tumid

ورم‌، اماس‌، غرور، بادكردگي‌: Tumidity

شكم‌، معده‌: Tummy

(ruomut) دشپل‌، تومور، برامدگي‌، ورم‌، غده‌: Tumor

دشپل‌ دار، دشپلي‌، متورم‌، مغرور، گستاخ‌، غده‌اي‌: Tumorous

(romut) دشپل‌، تومور، برامدگي‌، ورم‌، غده‌: Tumour

(د.گ‌.-انگليس‌) تپه‌، توده‌ درختان‌ واقع‌ بر روي‌ تپه توده‌، انبوه‌، انباشته‌: Tump

اغتشاش‌ كردن‌، جنجال‌ راه‌انداختن‌ هنگامه‌، همهمه‌، غوغا، شلوغ‌، جنجال‌، اشوب‌، التهاب: Tumult

پراشوب‌، اشفته‌، پر سر وصدا: Tumultuary

پر همهمه‌، پر اشوب‌، شلوغ‌، بهم‌ ريخته‌، بي‌ نظ‌م‌: Tumultuous

پشته‌ خاك‌ روي‌ قبر، مقبره‌، تپه‌: Tumulus

بشكه‌ بزرگ‌، بقدر يك‌ بشكه‌، ادم‌ يا چيز بشكه‌ مانند لوله‌ بخاري‌، ليوان‌، قدح‌، دربشكه‌ ريختن‌: Tun

(hsif anut=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ توناياتون‌: Tuna

(anut=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ توناياتون‌: Tuna Fish

(ylbanut، elbaenut=) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك موزون‌، تنظ‌يم‌ پذير: Tunable

تنظ‌يم‌ پذير (elbaenut، elbanut) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك‌، موزون: Tunably

تندرا، دشت‌ هاي‌ بي‌ درخت‌ پوشيده‌ از گلسنگ‌ نواحي‌ قط‌بي‌: Tundra

ميزان‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، كوك‌ كردن‌: Tune

اهنگ‌، لحن‌، نوا، اهنگ‌ صدا، اواز، لحن‌ تلفظ‌، وفق‌ , دادن‌، كوك‌ كردن‌ ياميزان‌ كردن‌الت‌ موسيقي‌ ياراديو , وغيره‌، رنگ‌، نغمه‌: Tune

شروع‌ باواز كردن‌، (مك‌.) موتور را تنظ‌يم‌ كردن‌: Tune Up

تنظ‌يم‌ پذير (ylbanut، elbanut=) خوش‌ نوا، خوش‌ اهنگ‌، كوك‌، موزون: Tuneable

ميزان‌ شده‌، وفق‌ يافته‌، كوك‌ شده‌: Tuned

خوش‌ اهنگ‌، شيرين‌، مليح‌، خوش‌ الحان‌، بانوا: Tuneful

ديود نقبي‌، ديود تونلي‌: Tunel Diode

ناكوك‌، بي‌ اهنگ‌، نارسا، ناموزون‌: Tuneless

ميزان‌ كننده‌، ميزان‌ كننده‌ موتور، پيچ‌ ميزان‌ راديو وسيله‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ برق‌ وغيره‌، نواگر: Tuner

(Chemical symbol W) - Element No. 74 of the periodic system; atomic weight 183.92. Gray metal of high tensile strength, ductile and malleable when specially handled. It is immune to atmospheric influences and most acids, but not to strong alkalies. The me: TUNGSTEN

(مع.) تنگستن‌، تونگستن‌، فلزي‌ از جنس‌ كروم‌: Tungsten

Compound of tungsten and carbon, of composition varying between WC and W2C; imbedded in matrix of soft metal, such as cobalt, extensively used for Sintered Carbide Tools.: TUNGSTEN CARBIDE

داراي‌ تنگستن‌: Tungstic

كت‌ كوتاه‌ سربازان‌ انگليس‌، پوشش‌ مرد وزن‌ ميپوشيده‌اند، بلوزيا كت‌ كوتاه‌ كمربند دار نيام‌، (روم‌ قديم‌) پيراهن‌ بي‌ استين‌ يا با استين‌ كه‌ ,: Tunic

غشاء پوششي‌، نام‌ قبيله‌اي‌ از سرخ‌ پوستان‌ امريكا: Tunica

(detacinut) نيام‌ دار، پوشش‌ دار، پيراهن‌ پوش‌، جانور , نيام‌ دار: Tunicate

(etacinut) نيام‌ دار، پوشش‌ دار، پيراهن‌ پوش‌، جانور , نيام‌ دار: Tunicated

پوشش‌ ياپيراهن‌ كوتاه‌ وكوچك‌، لباس‌ رويي‌ كشيش‌ در عشاء , رباني‌، لباس‌ كوتاه‌: Tunicle

ميزان‌ سازي‌: Tuning

(مو.) دوشاخه‌، دياپازون‌: Tuning Fork

ناي‌ مخصوص‌ كوك‌ وميزان‌ كردن‌ بعضي‌ الات‌ موسيقي‌: Tuning Pipe

تونل‌، نقب‌، سوراخ‌ كوه‌، نقب‌ زدن‌، تونل‌ ساختن‌، نقب‌ راه‌,: Tunnel

(ج‌.ش‌.) هر نوع‌ ماهي‌ اسقومري‌ اقيانوسي‌: Tunny

شاخ‌ قوچ‌، سندان‌، چكش‌، شاخ‌ زدن‌، جفت‌ گيري‌ كردن‌: Tup

چند تايي‌: Tuple

دوپني‌: Tuppence

كلاه‌ بافته‌ پشمي‌ زمستاني‌: Tuque

توراني‌، مردمي‌ از نژاد التايي‌ اورال‌: Turanian

عمامه‌، دستار، كلاه‌ عمامه‌ مانند: Turban

گل‌ الود، تيره‌، كدر، درهم‌ وبرهم‌، مه‌ الود: Turbid

زلال‌ سنجي‌: Turbidimetry

تيرگي‌، گل‌ الودي‌، مه‌ الودي‌: Turbidity

(ج‌.ش‌.- تش‌.) پيچي‌ شكل‌، فرفره‌اي‌: Turbinal

وارونه‌ مخروط‌، فرفره‌اي‌، مانند مخروط‌ وارونه‌، مارپيچ‌: Turbinate

توربين: Turbine

توربين‌: Turbine

پيشوندي‌ بمعني‌ توربيني‌ ووابسته‌ به‌ توربين‌: Turbo

اتومبيل‌ توربين‌ دار: Turbocar

موتور شارژ كننده‌ توربين‌: Turbocharger

دستگاه‌تهويه‌ يا بادبزن‌ متحرك‌ بوسيله‌ توربين‌: Turbofan

دستگاه‌ مولد برق‌ داراي‌ توربين‌: Turbogenerator

هواپيماي‌ جت‌ توربين‌ دار، جت‌ توربيني‌: Turbojet

موتور هواپيماي‌ داراي‌ توربين‌ جت‌: Turbojet Engine

(enigne relleporp obrut=) هواپيماي‌ داراي‌ موتور , توربين‌ دار: Turboprop

موتور جت‌ مجهز به‌ موتور توربين‌: Turboprop Jet Engine

(ج‌.ش‌.) سپر ماهي‌، ماهي‌ پهن‌ خوراكي‌: Turbot

اسباب‌ مخصوص‌ بهم‌ زدن‌ مايعات‌: Turbulator

(ycnelubrut) اشفتگي‌، اغتشاش‌، اشوب‌، گردنكشي‌، تلاط‌م‌: Turbulence

(ecnelubrut) اشفتگي‌، اغتشاش‌، اشوب‌، گردنكشي‌، تلاط‌م‌: Turbulency

سركش‌، گردنكش‌، ياغي‌، متلاط‌م‌، اشفته‌: Turbulent

(namokrut) تركمن‌، تركمني‌: Turcoman

سنده‌، گه‌، پشكل‌: Turd

ظ‌رف‌ سوپ‌ خوري‌، قدح‌ سوپ‌ خوري‌: Tureen

چمن‌، كلوخ‌ چمني‌، خاك‌ ريشه‌ دار، ط‌بقه‌ فوقاني‌ خاك مرغزار، ذغال‌ سنگ‌ نارس‌، باچمن‌ پوشاندن‌: Turf

تورم‌، برامدگي‌، اماس‌، بادكردگي‌، تكبر: Turgescence

اماس‌ كننده‌، متورم‌، باد كرده‌، پرط‌مط‌راق‌: Turgescent

بادكرده‌، اماس‌ دار، متورم‌، متسع‌، پر ط‌مط‌راق‌: Turgid

ورم‌، اماس‌، باد، بادكردگي‌، تورم‌، غرور، ط‌مط‌راق‌: Turgidity

(گ‌.ش‌.) ورم‌ سلولهاي‌ زنده‌ گياهي‌، اتساع‌ غشاء , پروتوپلاسم‌ گياهي‌: Turgor

ماشين‌ تورينگ‌: Turing Machine

ترك‌، اهل‌ كشور تركيه‌: Turk

(daehs'krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌: Turk's Capcactus

(sutcacpac s'krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌: Turk'shead

كشور تركيه‌، بوقلمون‌، شكست‌ خورده‌، واخورده‌: Turkey

(cikrut) زبانهاي‌ تركي‌ شامل‌ جغتايي‌ وعثماني‌: Turki

(ikrut) زبانهاي‌ تركي‌ شامل‌ جغتايي‌ وعثماني‌: Turkic

تركي‌، ترك‌: Turkish

است‌) گرمابه‌ بخار، حمام‌ (بنوعي‌ كه‌ در ايران‌ وتركيه‌ مرسوم‌ ,: Turkish Bath

حوله‌ مخمل‌ نما: Turkish Towel

اداب‌ وسنن‌ تركي‌، اصط‌لاحات‌ تركي‌: Turkism

(namocrut) تركمن‌، تركمني‌: Turkoman

(گ‌.ش‌.) زردچوبه‌: Turmeric

غوغا، ناراحتي‌، پريشاني‌، بهم‌ خوردگي‌، اشفتگي‌: Turmoil

تغيير دادن‌، دگرگون‌ ساختن‌ , تمايل‌، تغيير جهت‌، تاه‌ زدن‌، برگرداندن‌، پيچاندن گشتن‌، چرخيدن‌، گرداندن‌، وارونه‌ كردن‌، تبديل‌ كردن ماشين‌ تراش‌، پيچ‌ خوردگي‌، قرقره‌، استعداد، ميل نوبت‌، چرخش‌، گردش‌ (بدور محور يامركزي‌)، چرخ‌، گشت‌ ,: Turn

زمان‌ برگشت‌: Turn Around Time

خاموش‌ كردن‌ ياشدن‌، محل‌ چرخش‌، نقط‌ه‌ تحول‌، نقط‌ه‌ انحراف‌,: Turn Off

روشن‌ كردن‌ شيراب‌ يا سويچ‌ برق‌ را بازكردن‌، بجريان‌ انداختن: Turn On

اجتماع‌، ازدحام‌، توليد، ازكاردرامدن‌، بنتيجه‌ مط‌لوبي‌ , توليد كردن‌، وارونه‌ كردن‌، با كليد خاموش‌ كردن رسيدن‌، (انگليس‌) اعتصاب‌، اعتصابگر: Turn Out

برگردان‌، تعويض‌ عايدي‌ فعاليت‌، عملكرد، محصول‌، بازده‌، انتقال غلتاندن‌، وارونه‌ كردن‌، برگرداندن‌ (خاك‌)، تعمق‌ كردن مرور كردن‌، ورق‌ زدن‌، برگشتگي‌، واژگون‌ شدگي‌، سرمايه: Turn Over

مبارزه‌، توجه‌، عط‌ف‌ توجه‌، مراجعه‌، بكار پرداختن‌: Turn To

رخ‌ دادن‌، ظ‌هور، ظ‌اهر شدن‌: Turn Up

خراط‌، تراش‌ كار، چرخ‌ كار، چرخنده‌، چرخاننده‌: Turner

تراش‌، اشياء تراشيدني‌، منبت‌ كاري‌ خراط‌ي‌، تراش‌ كاري‌، دكان‌ خراط‌ي‌، كارخانه‌ تراش‌، ماشين‌ ,: Turnery

(inrut=) (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بلدرچين‌: Turnicidae

اسكنه‌ ماشين‌ تراش‌، قلم‌ ماشين‌ تراش‌: Turning Chisel

نقط‌ه‌ برگشت‌، مرحله‌ قاط‌ع‌، نقط‌ه‌ تحول‌: Turning Point

(گ‌.ش‌.) شلغم‌، منداب‌: Turnip

(eadicinrut=) (ج‌.ش‌.) خانواده‌ بلدرچين‌: Turnix

زندانبان‌، كليد دار زندان‌، دستگاه‌ انحراف‌ سنج‌ زاويه‌: Turnkey

گردش معاملات - كل فروش يك واحد اقتصادي: Turnover

تعداد استخدام در برابر استعفا و يا اخراج - بازده: Turnover

برگشت‌، حجم‌ معاملات‌، تغيير و تبديل‌: Turnover

جاده‌، شاهراه‌، باج‌ راه‌: Turnpike

(گ‌.ش‌.) گل‌ افتاب‌ گردان‌، گياه‌ تورنسل‌: Turnsole

اسبابي‌ كه‌ سيخ‌ كباب‌ را روي‌ اتش‌ ميچرخاند: Turnspit

بگذرد كوپن‌ خود را در سوراخ‌ان‌ انداخته‌ وانرا , تيري‌ كه‌ چهار بازوي‌ گردنده‌ داردوهركس‌ ميخواهد از ان‌ , چرخانده‌ وارد ميشود، گردان‌ در: Turnstile

صفحه‌ گردونه‌، سكوب‌ چرخنده‌، معلق‌، پشتك‌: Turntable

تربانتين‌، سقز، قندرون‌، تربانتين‌ زدن‌ به‌: Turpentine

(suonitneprut) سقزدار، داراي‌ تربانتين‌: Turpentinic

(cinitneprut) سقزدار، داراي‌ تربانتين‌: Turpentinous

فساد، پستي‌، دلواپسي‌، دنائت‌ ذاتي‌: Turpitude

روغن‌ يا عرق‌ تربانتين‌: Turps

(esiouqrut=) (مع.) فيروزه‌، سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌,: Turquois

(siouqrut=) (مع.) فيروزه‌، سولفات‌ قليايي‌ الومينيوم‌: Turquoise

جان‌ پناه‌ مناره‌ كوچك‌، برج‌ كوچك‌، (نظ‌.) برج‌ متحرك‌، برج‌ گردان: Turret

شكار كردن‌ هر نوع‌ لاك‌ پشت‌ ابي‌، كبوتر قمري‌، لاك‌ پشت‌، لاك‌ پشت‌ ,: Turtle

(ج‌.ش‌.) كاسه‌ پشت‌، لاك‌ پشت‌، هر چيز برجسته‌ بيضي‌ شكل عرشه‌ منحني‌ عقب‌ يا جلوكشتي‌: Turtleback

(ج‌.ش‌.) كبوتر قمري‌ (evodgnir)، يار، عزيز، محبت‌ , نشان‌ دادن‌: Turtledove

(گ‌.ش‌.) عشبه‌ خيلون‌: Turtlehead

يقه‌ اسكي‌، يقه‌ برگردان‌، ژاكت‌ يقه‌ دار: Turtleneck

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌ frut)، مرغزار، چمنها: Turves

اهل‌ توسكاني‌، وابسته‌ بتوسكاني‌ در ايتاليا: Tuscan

جوهر چاپ‌ مخصوص‌ ط‌راحي‌ و گراور سازي‌: Tusche

دندان‌ دراز وتيز، دندان‌ نيش‌ اسب‌، عاج‌، دندان‌ عاج‌ , فيل‌، دندان‌ گراز حيوانات‌، (بادندان‌) سوراخ‌ كردن‌ يا , كندن‌: Tusk

بط‌وري‌ كه‌ رويهم‌ بشكل‌ پله‌ ياتضاريس‌ پله‌اي‌ درايند زبانه‌ يا گيره‌اي‌ كه‌ داراي‌ زبانه‌ هاي‌ كوچكتري‌ باشد ,: Tusk Tenon

(ج‌.ش‌.) فيل‌ عاج‌ دار، گراز، داراي‌ دندان‌ گراز: Tusker

(hessut، erossut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌: Tussah

(hassut، erossut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌: Tusseh

سرفه‌ اور، وابسته‌ به‌ سرفه‌: Tussive

بحث‌ كردن‌، تقـلا كردن‌ تقـلا، مسابقه‌ جسماني‌، كشمكش‌، مجادله‌، نزاع‌ كردن: Tussle

دسته‌ علف‌، دسته‌ مو، دسته‌ انبوه‌، كـلاله‌: Tussock

(گ‌.ش‌.) علف‌ چمن‌ وچراگاه‌، چمن‌ باتلاقي‌: Tussock Grass

مويي‌، پشمالو، پوشيده‌ از كلاله‌ مو يا علف‌: Tussocky

(hassut، hessut) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ابريشم‌ شرقي‌: Tussore

اوه‌، عجبا: Tut

كسي‌ كه‌ تحت‌ سرپرستي‌ لله‌ باشد: Tutee

للگي‌، قيمومت‌، سرپرستي‌، تعليم‌ سرخانه‌: Tutelage

بقيمومت‌، وابسته‌ بسرپرست‌، قيمومتي‌ داراي‌ قيم‌ يا سرپرست‌، داراي‌ محافظ‌ وحامي‌، وابسته‌ ,: Tutelary

(lairotut) اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظ‌ر درس‌ , دانشجويان‌، درس‌ خصوصي‌ دادن‌ به‌: Tutor

(pihsotut) معلمي‌، اموزانه‌، سرپرستي‌، قيمومت‌، للگي‌: Tutorage

معلمه‌، قيم‌ زن‌، اموزگار زن‌: Tutoress

(rotut) اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظ‌ر درس‌ , دانشجويان‌، درس‌ خصوصي‌ دادن‌ به‌: Tutorial

(egarotut) معلمي‌، اموزانه‌، سرپرستي‌، قيمومت‌، للگي‌: Tutoship

(تو) استعمال‌ كردن‌ دوم‌ شخص‌ مفرد را در مكالمه‌ بكار بردن‌، در محاوره‌ ,: Tutoyer

(گ‌.ش‌.) درخت‌ سناي‌ زهري‌: Tuts

(مو.) براي‌ تمام‌ صداها وسازها، باهم‌، مجتمعا: Tutti

(odexut=) لباس‌ مردانه‌ مخصوص‌ چاي‌ عصر، لباس‌ رسمي‌: Tux

(xut=) لباس‌ مردانه‌ مخصوص‌ چاي‌ عصر، لباس‌ رسمي‌: Tuxedo

دهانه‌ لوله‌، دهانه‌ دم‌ اهنگري‌: Tuyere

چرند گفتن‌، سخن‌ بي‌ معني‌: Twaddle

چرند گو، مهمل‌ گو، چرند نويس‌: Twaddler

دو، دوتا، جفت‌، زوج‌، توام‌، دوقلو، چند قلو: Twain

صداي‌ زه‌، صداي‌ تودماغي‌، صداي‌دنگ‌ دنگ‌ ايجاد كردن‌ صدايي‌ كه‌ هنگام‌ كشيدن‌ سيم‌ ساز از ان‌ شنيده‌ ميشود: Twang

داراي‌ صداي‌ دنگ‌ دنگ‌، تودماغي‌: Twangy

(گ‌.ش‌.) انواع‌ ثعلب‌ داراي‌ برگ‌ زوجي‌، ليستر، جريان‌: Twayblade

(بيني‌)، نيشگون‌ تيز نيشگون‌ گرفتن‌ وكشيدن‌، پيچ‌ دادن‌، پيچيدن‌، پيچاندن‌ ,: Tweak

پارچه‌ پشم‌ ونخ‌ راه‌ راه‌ مردانه‌، نوعي‌ فاستوني‌: Tweed

(درمورد پارچه‌) پشم‌ ونخ‌ راه‌ راه‌، فاستوني‌: Tweedey

دو فرد يا دو گروه‌ خيلي‌ مشابه‌: Tweedledum And Tweedledee

(ezeewt) كندن‌ مو، (ط‌ب‌) انبرك‌: Tweese

صداي‌ جير جير، جير جير كردن‌ (پرندگان‌ كوچك‌): Tweet

بلندگوي‌ داراي‌ صداي‌ ناهنجاروگوشخراش‌: Tweeter

(eseewt) كندن‌ مو، (ط‌ب‌) انبرك‌: Tweeze

موچين‌، قيچي‌، انبرك‌، باموچين‌ كندن‌: Tweezer

دوازدهم‌، دوازدهمين‌، يكي‌ از دوازده‌ قسمت‌: Twelfth

دوازده‌، دوازده‌گانه‌، يك‌ دوجين‌: Twelve

سوراخ‌ سط‌ر دوازدهم‌: Twelve Punch

ورق‌ كاغذ دوازده‌ ورقي‌، قط‌ع‌ 21 ورقي‌: Twelvmo

يك‌ بيستم‌، بيستمين‌، بيستم‌: Twentieth

عدد بيست‌: Twenty

قط‌ع‌ كاغذ ياكتاب‌ 42 ورقي‌: Twenty Fourmo

(بازي‌ ورق‌) بيست‌ ويك‌، عدد بيست‌ ويك‌: Twenty One

دوبار، دوفعه‌، دومرتبه‌، دوبرابر: Twice

دوباره‌ زاد، تجسم‌ ثانوي‌، تولد تازه‌ روحاني‌ يافته‌: Twice Born

ساخته‌ شده‌ از انتهاي‌ رشته‌هاي‌ ط‌ناب‌: Twice Laid

بارامي‌ دست‌ زدن‌، بازي‌ كردن‌، ور رفتن‌، باساعت‌ مچي‌ , وغيره‌ بازي‌ كردن‌، وررفتن‌ (باچيزي‌)، تكان‌ دادن‌: Twiddle

(.n): شاخه‌ كوچك‌، تركه‌، (.tv): فهميدن‌، ديدن‌: Twig

(yggiwt) شاخه‌ دار، تركه‌ مانند، لاغر: Twigged

(deggiwt) شاخه‌ دار، تركه‌ مانند، لاغر: Twiggy

تاريك‌ روشن‌، هواي‌ گرگ‌ وميش‌، شفق‌: Twilight

تاريك‌ وروشن‌، گرگ‌ وميش‌، نيمه‌ روشن‌: Twilit

پارچه‌ جناغي‌، پارچه‌ جناغي‌ بافتن‌: Twill

دوقلو، توام‌، همزاد: Twin

(درجمع‌) جوزا، هم‌ شكمان‌، زوج‌، جفت‌، دوتا، دوقلو توام‌ كردن‌، جفت‌ كردن‌: Twin

مقابله‌ توام‌، بررسي‌ توام‌: Twin Check

دوقلو بدنيا امده‌: Twinborn

ريسمان‌ چند لا، نخ‌ قند، پيچ‌، بهم‌ بافتن‌، دربرگرفتن‌: Twine

(ريسمان‌ ريسي‌) چندلا كننده‌، چيزي‌ كه‌ مي‌ پيچد يا , دورميزند، پيچنده‌: Twiner

(گ‌.ش‌.)پيچ‌ امين‌ الدوله‌ معط‌ر امريكايي‌: Twinflower

دور زدن‌، پيچيدن‌، درد كشيدن‌، تير كشيدن‌، نيش‌، سوزش سرزنش‌ وجدان‌، دردشديدوناگهاني‌: Twinge

تكان‌ خوردن‌، چشمك‌، بارقه‌، تلاءلو چشمك‌ زدن‌ (بويژه‌ در مورد ستارگان‌)، برق‌ زدن‌ ياتكان‌ ,: Twinkle

چشمك‌ زن‌، جرقه‌ زن‌: Twinkler

چرخش‌، گردش‌، چرخيدن‌: Twirl

پيچ‌ دهنده‌، چرخاننده‌: Twirler

A winding departure from flatness: TWIST

تابيدن‌، پيچ‌ دار كردن‌ پيچ‌، تاب‌، نخ‌ يا ريسمان‌ تابيده‌، پيچ‌ خوردگي‌، پيچيدن: Twist

پارچه‌ راه‌ راه‌ مارپيچي‌: Twist Drill

كسي‌ كه‌ ميچرخاند يا مي‌ پيچاند، كسي‌ كه‌ اغراق‌ ميگويد , يا تحريف‌ ميكند، گردباد، چرخان‌: Twister

حافظ‌ه‌ پيچشي‌: Twistor

تاب‌ دار، پيچ‌ خورده‌، پيچ‌ دار، منحرف‌، تابيده‌: Twisty

سرزنش‌ كردن‌، عيوب‌ يا اشتباهات‌ كسي‌ را ياداور شدن سرزنش‌: Twit

(ssarg hctiwt=) تكان‌ ناگهاني‌، ناگهان‌ كشيدن‌، جمع‌ , دادن‌، منقبض‌ شدن‌، كشش‌، حركت‌ يا كشش‌ ناگهاني‌ شدن‌، بهم‌ كشيدن‌، گره‌ زدن‌، فشردن‌، پيچاندن‌، سركوفت‌ ,: Twitch

(hctiwt=) تكان‌ ناگهاني‌، ناگهان‌ كشيدن‌، جمع‌ شدن بهم‌ كشيدن‌، گره‌ زدن‌، فشردن‌، پيچاندن‌، سركوفت‌ دادن منقبض‌ شدن‌، كشش‌، حركت‌ يا كشش‌ ناگهاني‌: Twitch Grass

(از شدت‌ شوق‌ ياهيجان‌)لرزيدن‌، هيجان‌ وارتعاش‌، سرزنش‌ , چهچه‌، چهچه‌ زدن‌، صداهاي‌ مسلسل‌ ومتناوب‌ ايجاد كردن كننده‌: Twitter

عصباني‌، لرزان‌، تحريك‌ شده‌: Twittery

(txiwteb=) مابين‌، درميان‌: Twixt

با دو نشاني‌: Two Address

بارزش‌ 52 سنت‌، جزيي‌، بي‌ اهميت‌: Two Bit

دو رو، دو وجهه‌، ادم‌ دو رو: Two Faced

شديد، سخت‌، نيرومند، دومشتي‌: Two Fisted

داراي‌ دو دست‌، قوي‌، محكم‌، استوار: Two Handed

افزايشگر با دو ورودي‌: Two Input Adder

كاهشگر با دو ورودي‌: Two Input Subtractor

منط‌ق‌ دوسط‌حي‌: Two Level Logic

انباره‌ دو سط‌حي‌: Two Level Store

رمز دو از پنج‌: Two Out Of Five Code

دو گذري‌: Two Pass

هم‌ گذر دو گذري‌: Two Pass Assmbler

(در مورد برق‌) دو فاز، دومرحله‌اي‌، دوحالتي‌، دو , وهله‌اي‌: Two Phase

ماشين‌ دو فازه‌: Two Phase Machine

دولا، دولاتاب‌: Two Ply

دو مقياسي‌، دودويي‌: Two Scale

دوپهلو، دوط‌رفه‌: Two Sided

دونفري‌، دو نفره‌، دوگانه‌: Two Some

دوستاره‌اي‌، سرلشكر، دريا دار: Two Star

دو حالتي‌: Two State

جبر دو حالتي‌: Two State Algebra

مدار دو حالتي‌: Two State Circuit

جهش‌ دو حالتي‌: Two State Jump

متغيير دو حالتي‌: Two State Variable

دوگامي‌، رقص‌ دوگامي‌: Two Step

دو ارز، دو ارزشي‌: Two Valued

داراي‌ دو راه‌، دو راهه‌: Two Way

دو راهه‌، دو ط‌رفه‌: Two Way

ليست‌ دو ط‌رفه‌: Two Way List

مدار دو سيمه‌: Two Wire Circuit

متمم‌ نسبت‌ به‌ دو: Two's Complement

داراي‌ دو چيز، دوقسمتي‌، دو برابر، دوگانه‌: Twofold

اتومبيل‌ كرايه‌ مسافري‌: Twon Car

اهل‌ شهر، شهري‌، همشهري‌: Twonsman

مبلغ‌ دو پنس‌، مسكوك‌ دو پنسي‌: Twopence

سكه‌ دو پنسي‌، كتاب‌ اول‌ ابتدايي‌ بچه‌ ها: Twopenny

سرمايه‌ دار خيلي‌ مهم‌، ادم‌ بانفوذ وپولدار: Tycoon

(وجه‌ وصفي‌ معلوم‌ از فعل‌ eit)، متصل‌ كننده‌: Tying

(ekit) ادم‌ خام‌ دست‌، بچه‌ شيط‌ان‌ و موذي‌، كودك‌: Tyke

ادم‌ خام‌ دست‌، بچه‌ شيط‌ان‌ وموذي‌، ط‌فل‌: Tyke

(labmit) نقاره‌، دهل‌، كوس‌: Tymbal

(nonapmyt=) ط‌بل‌، جبهه‌ كليسا، پرده‌، غشاء: Tympan

بشكل‌ ط‌بل‌، مثل‌ پرده‌ صماخ‌: Tympanic

ط‌بل‌ زن‌: Tympanist

استسقاء ط‌بل‌، نفخ‌ شكم‌ در اثر گاز: Tympanites

(napmyt=) ط‌بل‌، جبهه‌ كليسا، پرده‌، غشاء: Tympanon

(تش‌.) ط‌بل‌ گوش‌، گوش‌ مياني‌، پرده‌ گوش‌، ط‌بل‌: Tympanum

ورم‌، گزافه‌ گويي‌، مبالغه‌، صداي‌ سنگين‌، ط‌بل‌: Tympany

(elbaepyt) باماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوشتني‌: Typable

شبيه‌ نمونه‌، نمونه‌اي‌، شبيه‌ حروف‌ چاپي‌: Typal

نوع- تايپ: Type

گونه‌، نوع‌، حروف‌ چاپ‌، ماشين‌ تحرير، ماشين‌ كردن‌: Type

سنخ‌، نوع‌، قسم‌، رقم‌، گونه‌، الگو، قبيل‌، حروف‌ چاپي كليشه‌، باسمه‌، ماشين‌تحرير، ط‌بقه‌ بندي‌ كردن‌، با , ماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوع‌ خون‌، نوع‌ خون‌ را معلوم‌ كردن‌: Type

خانواده‌ حروف‌: Type Font

جنس‌ ياگونه‌ (در تقسيم‌ بندي‌)، نوع‌ مشخص‌: Type Genus

ماشين‌ تحرر، حرف‌ نگار: Type Writer

(elbapyt) باماشين‌ تحرير نوشتن‌، نوشتني‌: Typeable

ط‌رح‌ حروف‌، سبك‌ حروف‌: Typeface

حروفچيني‌ كردن‌: Typeset

حروفچين‌: Typesetter

حروف‌ چيني‌: Typesetting

باماشين‌ تحرير نوشتن‌: Typewrite

ماشين‌ تحرير: Typewriter

تيفوئيدي‌، وابسته‌ به‌ تيفوئيد، حصبه‌: Typhoid

توفان‌ سخت‌ درياي‌ چين‌، گردباد: Typhoon

(suhpyt) تيفوس‌، تيفوسي‌، حصبه‌اي‌: Typhous

(suohpyt) تيفوس‌، تيفوسي‌، حصبه‌اي‌: Typhus

نوعي‌: Typical

(ssenlacipyt) نمونه‌، علامت‌، شاخصيت‌، خصوصيت‌: Typicality

(ytilacipyt) نمونه‌، علامت‌، شاخصيت‌، خصوصيت‌: Typicalness

سنخ‌ بندي‌، ط‌بقه‌ بندي‌، علامت‌ سازي‌، تعيين‌ نمونه‌: Typification

نماينده‌ نوعي‌ازگياه‌ ياجانوربودن‌ نمونه‌ دادن‌، بانمونه‌ مشخص‌ كردن‌، نمونه‌ بودن: Typify

ماشين‌ نويسي‌: Typing

ماشين‌نويس‌: Typist

ماشين‌ نويس‌: Typist

ماشين‌ حروف‌ ريزي‌ وحروف‌ چيني‌: Typograph

مامور چاپخانه‌، چاپچي‌، مط‌بعه‌ چي‌: Typographer

چاپي‌، مربوط‌ به‌ چاپ‌: Typographic

رمزي‌ فن‌ چاپ‌، فن‌ بيان‌ وتعريف‌ چيزي‌ بصورت‌ علائم‌ ونشانه‌ هاي‌ ,: Typography

سنخ‌ شناسي‌، گونه‌ شناسي‌، نوع‌ شناسي‌، نشانه‌ شناسي‌: Typology

ستمگرانه‌، وابسته‌ بفرمانرواي‌ ظ‌الم‌، ظ‌المانه‌: Tyrannical

قاتل‌ ستمگران‌، ستمگر كش‌، ستمگر كشي‌: Tyrannicide

ستم‌ كردن‌، مستبدانه‌ حكومت‌ كردن‌: Tyrannize

ستمگر، ستمگرانه‌، ظ‌المانه‌، از روي‌ ظ‌لم‌ وستمگري‌: Tyrannous

جور (rvoj)، ظ‌لم‌ وستم‌ حكومت‌ ستمگرانه‌، حكومت‌ استبدادي‌، ستمگري‌، ظ‌لم‌، ستم: Tyranny

ستمگر، حاكم‌ ستمگر يا مستبد، سلط‌ان‌ ظ‌الم‌: Tyrant

(erit=) لاستيك‌ اتومبيل‌: Tyre

(orit) (م‌.م‌.) نوچه‌، نواموز، تازه‌ كار، مبتدي كاراموز: Tyro

مبتدي‌، تازه‌ كار، نوچه‌: Tyro

سنخي‌، نوبتي‌، نوبه‌اي‌، برجسته‌، شاخص‌، معروف‌: Tyupical

(razc، rast=) تزار، امپراط‌ور روسيه‌ قديم‌: Tzar

ملكه‌ روسيه‌ تزاري‌: Tzarina