لغتنامه

حرف‌ ' ر' هيجدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌: R

خداي‌ افتاب‌ مصريان‌ قديم‌: Ra

پيوستن‌، جفت‌ كردن‌ نر و مادگي‌ ياكام‌ و زبانه‌ لبه‌ , تخته‌ و امثال‌ ان‌ كنش‌ كاو، داراي‌ كنش‌ كاو كردن‌، با كنش‌ كاو بهم‌ ,: Rabbet

بست‌ يا مفصل‌ كنش‌ كاوي‌: Rabbet Joint

خاخام‌، عالم‌ يهودي‌: Rabbi

خرگوش‌، شكار خرگوش‌ كردن‌: Rabbit

شكارچي‌ خرگوش‌، (مج.) مبهوت‌: Rabbiter

محل‌ پرورش‌ خرگوش‌ اهلي‌، پرورش‌ خرگوش‌: Rabbitry

خرگوش‌ دار: Rabbity

اراذل‌ و اوباش‌ حمله‌ كردن‌ به‌ دسته‌، توده‌ ط‌بقات‌ پست‌، ازدحام‌، اراذل‌ و اوباش‌، با ,: Rabble

تحريك‌ كننده‌ توده‌ مردم‌، عوام‌ انگيز: Rabble Rouser

ازدحام‌، توده‌ مردم‌ پست‌: Rabblement

بد اخلاق‌، متعصب‌، خشمگين‌، هار، وابسته‌ به‌ هاري‌: Rabid

هاري‌: Rabidity

گزيدگي‌ سگ‌ هار، بيماري‌ هاري‌: Rabies

(ج‌.ش‌.) راكون‌: Raccoon

دادن‌، بسرعت‌ رفتن‌، نژاد، نسل‌، تبار، ط‌ايفه‌، قوم‌، ط‌بق, مسابقه‌، گردش‌، دور، دوران‌، مسير، دويدن‌، مسابقه‌ , ه‌: Race

اسب‌ مسابقه‌: Race Horse

اسپريس‌، دور مسابقه‌: Racecourse

(گ‌.ش‌.) خوشه‌، گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌: Raceme

راسميك: Racemic

خوشه‌ مانند: Racemiform

راسميك شدن: Racemization

(ش‌.) بصورت‌ بلورهاي‌ خوشه‌اي‌ در اوردن‌، با اسيد , راسميك‌ تركيب‌ كردن‌: Racemize

خوشه‌اي‌، بشكل‌ خوشه‌: Racemose

مسابقه‌ گذار، مسابقه‌ دهنده‌، سريع‌ السير، تندرو: Racer

خط‌ سير مسابقه‌، مسير مسابقه‌: Racetrack

جوي‌ اب‌، نهر، محل‌ عبور سيم‌ برق‌ در ساختمان‌: Raceway

تيره‌ پشت‌، ساقه‌، محور، اندام‌ ساقه‌اي‌ يا محوري مهره‌هاي‌ پشت‌، ستون‌ فقرات‌، ديرك‌ مشترك‌: Rachis

(sitihcahr) (ط‌ب‌ - م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌: Rachitis

نژادي‌: Racial

خصوصيات‌ نژادي‌، نژاد پرستي‌، تبعيضات‌ نژادي‌: Racialism

(مج.) مسابقه‌، رقابت‌، مربوط‌ بمسابقه‌، مسابقه‌ دهنده‌: Racing

نژاد پرستي‌، تبعيض‌ نژادي‌: Racism

نژاد پرست‌: Racist

ط‌اقچه‌، قفسه‌: Rack

چنگك‌ جا لباسي‌، بار بند، جا كلاهي‌، نوعي‌ الت‌ شكنجه‌ , دار كردن‌، روي‌ چنگك‌ گذاردن‌ لباس‌ و غيره‌ دنده‌دار، عذاب‌ دادن‌، رنج‌ بردن‌، بشدت‌ كشيدن‌، دندانه‌ , مركب‌ از چند سيخ‌ يا ميله‌ نوك‌ تيز، شكنجه‌، چرخ‌ ,: Rack

راه‌ اهن‌ چنگك‌ دار مخصوص‌ عبور از سراشيب‌: Rack Railway

اجازه‌ تمام‌ سال‌، اجازه‌ گزاف‌ بستن‌ بر: Rack Rent

بازي‌ كردن‌ - حساب‌ كردن‌: Rack Up

(teuqcar) راكت‌، راكت‌ تنيس‌، جارو جنجال‌، سر وصدا، صداي‌ غير , متجانس‌، عياشي‌ و خوشگذراني‌، مهماني‌ پر هياهو ,: Racket

اخاذ (zaahka)، قلدر باجگير، قاچاقچي‌، از راه‌ قاچاق‌ , يا شيادي‌ پول‌ بدست‌ اوردن‌: Racketeer

پر هياهو، پرسرو صدا، عياش‌، خوشگذران‌: Rackety

كله‌ شق‌، تق‌ تق‌، صداي‌ در زدن‌، تق‌ تق‌ كردن‌: Rackle

داستانسرا، قصه‌ گوي‌ زبردست‌: Raconteur

(ج‌.ش‌.) راكون‌: Racoon

) راكت‌، راكت‌ تنيس‌، جارو جنجال‌، سر وصدا، صداي‌ غير , متجانس‌، عياشي‌ و خوشگذراني‌، مهماني‌ پر هياهو (tekcar,: Racquet

داراي‌ ط‌عم‌ اصلي‌، داراي‌ صفات‌ اصلي‌ و نژادي‌، تند، با , مزه‌، با روح‌، با نشاط‌، مهيج‌، جلف‌: Racy

رادار: Radar

متصدي‌ رادار: Radarman

گل‌ اخري‌، گل‌ قرمز، درهم‌ بافتن‌: Raddle

شكسته‌ شده‌، پوشيده‌ شده‌، اشتباه‌ شده‌: Raddled

شعاعي‌: Radial

پرتوي‌، شعاعي‌، محوري‌، مربوط‌ به‌ راديو، تابشي‌: Radial

(ر.) واحد اندازه‌ گيري‌ سط‌ح‌ زاويه‌ دار، راديان زاويه‌ مركزي‌ قوس‌ دايره‌: Radian

(ycnaidar) شيد، تابندگي‌، تشعشع‌، درخشندگي‌، پرتو: Radiance

(ecnaidar) شيد، تابندگي‌، تشعشع‌، درخشندگي‌، پرتو: Radiancy

تابناك‌، متشعشع‌، پر جلا، درخشنده‌، شعاعي‌، ساط‌ع‌: Radiant

نيروي‌ موجي‌: Radiant Energy

درجه‌ نشر و تراوش‌ نيروي‌ موجي‌: Radiant Flux

(See Annealing) - A box which is heated, inside, by means of tubes on which gas is burned; the hot tubes radiate their heat to the covered pile of metal, standing on the base of the box. Usually a protective atmosphere is maintained in the box to protect: RADIANT TUBE ANNEALING BOX

تابيدن‌، پرتو افكندن‌، شعاع‌ افكندن‌، متشعشع‌ شدن‌: Radiate

(lanoitaidar) تابش‌، پرتو افشاني‌، تشعشع‌، برق‌، جلا: Radiation

(noitaidar) تابش‌، پرتو افشاني‌، تشعشع‌، برق‌، جلا: Radiational

متشعشع‌، تابشي‌: Radiative

تشعشع‌ كننده‌، رادياتور: Radiator

دما تاب‌، رادياتور، گرما تاب‌، خنك‌ كن‌ بخاري‌: Radiator

اصلاحات‌ اساسي‌، بنيان‌، بن‌ رست‌، ريشگي‌، (ر.) علامت‌ , راديكال‌ ريشه‌، قسمت‌ اصلي‌، اصل‌، سياست‌ مدار افراط‌ي‌، ط‌رفدار ,: Radical

راديكال: Radical

علامت‌ جذر: Radical Sign

گرايش‌ به‌ سياست‌ افراط‌ي‌، تندروي‌ و افراط‌: Radicalism

عدد زير راديكال‌: Radicand

ريشه‌ دار كردن‌، ريشه‌ گرفتن‌، ريشه‌ دار شدن‌: Radicate

(تش‌.) سرريشه‌، مانند رگ‌، بنيان‌ (گ‌.ش‌.) ريشه‌ چه‌، ريشه‌ كوچك‌، اصل‌ ريشه‌، فرعي‌، نازك: Radicle

راديو، راديويي‌، با راديو مخابره‌ كردن‌، پيام‌ , راديويي‌ فرستادن‌: Radio

بسامد راديويي‌: Radio Ferquency

پيوند راديويي‌: Radio Link

راديوي‌ نجومي‌: Radio Telescope

امواج‌ الكترو مغناط‌يسي‌ راديو، موج‌ راديو: Radio Wave

راديو اكتيو، پرتو افشان‌، تابش‌ دار: Radioactive

راديو اكتيويته‌، تابش‌، پرتو افشاني‌: Radioactivity

مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ مربوط‌ به‌ تشعشعات‌ راديو اكتيو: Radiobiology

پخش‌ و سخن‌ پراكني‌ بوسيله‌ راديو: Radiobroadcast

توسط‌ راديو گستردن‌: Radiocast

سرو كار دارد يك‌ شاخه‌ از شيمي‌ كه‌ با اثرات‌ شيميايي‌ راديواكتيو ,: Radiochemistry

ايجاد شده‌ در اثرتشعشع‌: Radiogenic

پيام‌ راديويي‌، پرتونگاره‌ عكسبرداري‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌، پيام‌ راديو تلگرافي: Radiogram

(cihpargoidar)پوتونگار، عكس‌ راديويي‌، پيام‌ , راديوتلگرافي‌ فرستادن‌، مخابرات‌ راديويي‌: Radiograph

(hpargoidar)پوتونگار، عكس‌ راديويي‌، پيام‌ , راديوتلگرافي‌ فرستادن‌، مخابرات‌ راديويي‌: Radiographic

A nondestructive method of internal examination in which metal objects are exposed to a beam of X-ray or gamma radiation. Differences in thickness, density or absorption, caused by internal defects or inclusions, are apparent in the shadow image either on: RADIOGRAPHY

عكسبرداري‌ راديو، مخبر راديويي‌، پرتونگاري‌: Radiography

ايزوتوپ‌، راديو اكتيو، ايزوتوپ‌ پرتو افشان‌: Radioisotope

پرتوشناس‌: Radiologist

پرتوشناسي‌، راديولوژي‌: Radiology

درجه‌ نفوذ اشعه‌ مجهول‌، نفوذ پذيري‌ اشعه‌ مجهول‌: Radiolucency

راديو متر، شعاع‌ سنج‌، تشعشع‌ سنج‌: Radiometer

عكس‌ راديويي‌، انتقال‌ عكس‌ بوسيله‌ راديو: Radiophotograph

تشعشع‌ سنجي‌: Radioscopy

(مع.) استرونتيوم‌ راديو اكتيو، استرونيتوم‌ 09: Radiostrontium

داراي‌ اضلاع‌ يا شعاع‌ هاي‌ متقارن‌: Radiosymmetrical

(cihpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌، تلگراف‌ بي‌ , سيم‌: Radiotelegraph

(hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌، تلگراف‌ بي‌ , سيم‌: Radiotelegraphic

تلفن‌ بي‌ سيم‌: Radiotelephone

پرتو درماني‌، راديو تراپي‌، درمان‌ بوسيله‌ نيروي‌ , تشعشعي‌: Radiotherapy

(گ‌.ش‌.) تربچه‌، برگ‌ يا علف‌ تربچه‌: Radish

راديوم‌: Radium

شعاع‌: Radius

شعاع‌، شعاع‌ دايره‌، زند زبرين‌، نصف‌ قط‌ر، برش‌ دادن‌: Radius

شعاع‌ انحناء: Radius Of Curvatupe

(ر.) بردار شعاعي‌: Radius Vector

مبنا: Radix

منشا، سرچشمه‌اوليه‌، پايه‌، منبع‌ اصلي‌: Radix

متمم‌ مبنايي‌: Radix Complement

نشان‌ گذاري‌ مبنايي‌: Radix Notation

مميز، نقط‌ه‌ مبنا: Radix Point

پوشش‌ پلاستيكي‌ انتن‌ رادار در هواپيما: Radome

(ش‌.) رادون‌، ماده‌ راديو اكتيو: Radon

خيلي‌ زياد، اشغال‌، تفاله‌، انگل‌: Raff

تصفيه شده: raffinate

بي‌ ارزش‌، بد نام‌: Raffish

نوعي‌ بازي‌ قديمي‌، لاتار، بخت‌ ازمايي‌ كردن‌: Raffle

دسته‌ الوار شناور بر اب‌، دگل‌، قايق‌ مسط‌ح‌ الواري‌، با , قايق‌ الواري‌ رفتن‌ يافرستادن‌: Raft

تير عرضي‌ ط‌اق‌، پالار، گله‌ مرغ‌، الوار دار كردن‌: Rafter

جاشو، مردي‌ كه‌ الوار را بهم‌ مي‌ چسباند: Raftsman

كهنه‌، لته‌، ژنده‌، لباس‌ مندرس‌، كهنه‌ شدن‌، بي‌ مصرف‌ شدن‌,: Rag

عروسك‌ پارچه‌يي‌: Rag Doll

ژوليده‌، ادم‌ كثيف‌ و بي‌ سر و پا، ژنده‌ پوش‌: Ragamuffin

كيف‌ لباس‌ هاي‌ كهنه‌ و بي‌ مصرف‌: Ragbag

ديوانگي‌، خشم‌، غضب‌، خروشيدن‌، ميل‌ مفرط‌، خشمناك‌ شدن غضب‌ كردن‌، شدت‌ داشتن‌: Rage

زبر، خشن‌، ناصاف‌، ناهموار، ژنده‌، كهنه‌: Ragged

Edges of sheet or strip which are torn, split, cracked, ragged or burred or otherwise disfigured.: RAGGED EDGES

ژنده‌: Raggedy

ريزه‌، پاره‌ سنگ‌ را شيار دار كردن‌، يكي‌ از شيارهاي‌ سنگتراشي: Raggle

پالتو استين‌ گشاد سبك‌ و فراخ‌: Raglan

امضاهاي‌ زياد كهنه‌ خر، كهنه‌ فروش‌، سند داراي‌ اسامي‌ و مهر و ,: Ragman

راگو، راگو پختن‌، پرادويه‌ كردن‌، تند و با مزه‌: Ragout

كهنه‌ و ژنده‌ جمع‌ كن‌: Ragpicker

(elbbar=) توده‌ مردم‌ پست‌: Ragtag And Bobtail

موسيقي‌ ضربي‌، ضرب‌ و رنگ‌ (gner) در موسيقي‌: Ragtime

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ ابروسيا: Ragweed

(harruh) هورا، براوو، هورا كشيدن‌: Rah

داراي‌ روحيه‌ دانشجويي‌، شعار دهنده‌ براي‌ دانشكده هورا هورا گفتن‌: Rah Rah

يورش‌ اوردن‌، هجوم‌ اوردن‌ تاخت‌ و تاز، يورش‌، حمله‌ ناگهاني‌، ورود ناگهاني‌ پليس: Raid

مهاجم‌، يورش‌ برنده‌: Raider

سرزنش‌، توبيخ‌، سركوفت‌، ط‌عنه‌، ريل‌ خط‌ اهن‌، خط‌ اهن نرده‌، نرده‌ كشيدن‌، توبيخ‌ كردن‌: Rail

راه آهن: Rail Way

سرزنش‌ كننده‌، ط‌عنه‌ زن‌: Railer

نرده‌، ريل‌، سرزنش‌: Railing

شوخي‌، استهزا، سرزنش‌، انتقاد، توبيخ‌: Raillery

راه‌ اهن‌، با راه‌اهن‌ فرستادن‌ يا سفر كردن‌، سرهم‌ بندي‌ , كردن‌، پاپوش‌ درست‌ كردن‌: Railroad

كارگر راه‌اهن‌: Railroader

خط‌ اهن‌، راه‌ اهن‌، وابسته‌ به‌ راه‌ اهن‌: Railway

جامه‌، پوشاك‌، ملبوس‌ پوشاندن‌: Raiment

باران‌، بارش‌، بارندگي‌، باريدن‌: Rain

جنگل‌ انبوه‌ مناط‌ق‌ گرم‌ و پر باران‌: Rain Forest

باران‌ سنج‌، وسيله‌ سنجش‌ ميزان‌ بارندگي‌: Rain Gage

رنگين‌ كمان‌، قوس‌ و قزح‌، بصورت‌ رنگين‌ كمان‌ در امدن‌: Rainbow

بارندگي‌، بارش‌: Rainfall

ايجاد باران‌: Rainmaking

عايق‌ باران‌، ضدباران‌ كردن‌: Rainproof

ناودان‌: Rainspout

(mrotsniar) باد و باران‌، باران‌ شديد، باران‌ توام‌ , با توفان‌: Rainsquall

(llauqsniar) باد و باران‌، باران‌ شديد، باران‌ بوام‌ , با توفان‌: Rainstorm

شستشوي‌ چيزي‌ بوسيله‌ باران‌، شسته‌ شده‌ بوسيله‌ باران‌: Rainwash

لباس‌ باراني‌: Rainwear

باراني‌، پر باران‌، خيس‌، تر، رگبار گرفته‌: Rainy

بالا بردن‌، بالا كشيدن‌، بار اوردن‌، رفيع‌ كردن‌، بر پا , حقوق‌ زياد كردن‌، از بين‌ بردن‌، دفع‌ كردن‌، ترفيع‌، اضافه‌ , كردن‌، برافراشتن‌، بيدار كردن‌، توليد كردن‌، پروراندن: Raise

بالابردن‌، ترقي‌ دادن‌، اضافه‌ حقوق‌: Raise

وام گرفتن: Raise a Loan

كشمش‌، رنگ‌ كشمشي‌، رنگ‌ قرمز مايل‌ به‌ابي‌: Raisin

علت‌ وجودي‌، علت‌ بقا: Raison D'etre

(هندوستان‌) سلط‌نت‌، حكومت‌: Raj

(هندوستان‌) راجا، امير يا پادشاه‌، فرمانروا: Raja

اخلاق‌، فاسد، رگه‌، سفر، با سرعت‌ جلو رفتن‌، با چنگك‌ , جاده‌ باريك‌، شكاف‌، خميدگي‌، شيب‌، هرزه‌، فاجر، بد , جمع‌ كردن‌، جمع‌ اوري‌ كردن‌ شيار، اثر، شن‌ كش‌، چنگك‌، چنگال‌، خط‌ سير، جاي‌ پا: Rake

(ز.ع‌.-امر.) رشوه‌ يا پول‌ غير مشروع‌: Rake Off

لخت‌ كردن‌، گود كردن‌: Rake Up

(yllehekar) هرزه‌، پست‌، فاجره‌، فاحشه‌، بدكار، اهل‌ , فسق‌: Rakehell

(llehekar) هرزه‌، پست‌، فاجره‌، فاحشه‌، بدكار، اهل‌ فسق‌,: Rakehelly

پست‌، هرزه‌، بدكار، فاجر، جلف‌ و زننده‌: Rakish

(ط‌ب‌) خس‌ خس‌، صداي‌ خس‌ خس‌: Rale

(ج‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ ابچليك‌، شبيه‌ ابچليك‌: Ralliform

انداختن‌، نيروي‌ تازه‌ دادن‌به‌، گرد امدن‌، سرو صورت‌ , تازه‌ گرفتن‌، پشتيباني‌ كردن‌، تقويت‌ كردن‌، بالا بردن‌ قي, صف‌ ارايي‌ كردن‌، دوباره‌ جمع‌ اوري‌ كردن‌، دوباره‌ بكار , مت‌: Rally

سنبه‌ زدن‌، باذژكوب‌ خراب‌ كردن‌، برج‌ حمل‌ قوچ‌، گوسفند نر، دژكوب‌، پيستون‌ منگنه‌ ابي‌، تلمبه كلوخ‌ كوب‌، كوبيدن‌، فرو بردن‌، بنقط‌ه‌ مقصود رسانيدن: Ram

شاخ‌ قوچ‌، قسمتي‌ از استحكامات‌ خندق‌، تور ماهيگيري قلاب‌ جرثقيل‌: Ram's Horn

(nazamar=) ماه‌ رمضان‌ (عربي‌)، ماه‌ صيام‌: Ramadan

(nadamar =) ماه‌ رمضان‌ (عربي‌)، ماه‌ صيام‌: Ramazan

زدن‌ ولگردي‌، سر گرداني‌، پريشاني‌، بي‌ هدفي‌، كردن‌، پرسه‌ ,: Ramble

ولگرد، سر گردان‌: Rambler

وحشي‌، غير قابل‌ كنترل‌، بي‌ قانون‌ و قاعده‌: Rambunctious

(niuqemar) خوراك‌ مركب‌ از خرده‌نان‌ و پنير و تخم‌مرغ‌: Ramekin

تراشه‌، قسمت‌ يا جزء بسيار ريز: Ramentum

(nikemar) خوراك‌ مركب‌ از خرده‌نان‌ و پنير و تخم‌مرغ‌: Ramequin

(گ‌.ش‌.) رامي‌، الياف‌ گياه‌: Ramie

انشعاب‌، شاخه‌ شاخگي‌: Ramification

شاخه‌ مانند، منشعب‌: Ramiform

شاخه‌شاخه‌ شدن‌، منشعب‌ شدن‌، شاخه‌دادن‌، شاخه‌بستن‌: Ramify

(suomar) پرشاخه‌: Ramose

(esomar) پرشاخه‌: Ramous

دست‌ انداز، پلكان‌، سط‌ح‌ شيب‌ دار پايين‌اوردن‌، سكوب‌ سراشيب‌، سرازير، پله‌ء سراشيب‌، پيچ سرازيرشدن‌، خزيدن‌، صعود كردن‌، بالا بردن‌ يا ,: Ramp

ديوانگي‌ كردن‌، وحشيگري‌ كردن‌، داد و بيداد: Rampage

پرهياهو، خودسر و خروشان‌: Rampageous

شيوع‌، فراواني‌: Rampancy

شايع‌، منتشرشده‌، فراوان‌، حكمفرما: Rampant

بارو، استحكامات‌، داراي‌ استحكامات‌ كردن‌، برج‌ و بارو , ساختن‌: Rampart

درخت‌ خشك‌ و صاف‌: Rampike

(گ‌.ش‌.) گلپر، گلپرايراني‌، گل‌ استكاني‌: Rampion

سنبه‌، ميل‌، سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌، سيخ‌، خم‌شدني‌: Ramrod

متزلزل‌، ناپايدار، شل‌، لكنتي‌، بدخلق‌: Ramshackle

(suolumar) شاخه‌ شاخه‌: Ramulose

(suolumar) شاخه‌ شاخه‌: Ramulous

شاخ‌، شاخك‌، قسمت‌ بر امده‌ و اط‌اله‌ يافته‌: Ramus

(.n) كلاف‌، حلقه‌، حلقه‌ كلاف‌.(nur fo.p) زمان‌ ماضي‌ فعل‌ , nur: Ran

احشام‌ كردن‌ مزرعه‌ يا مرتع‌ احشام‌، دامداري‌ كردن‌، در مرتع‌ پرورش‌ ,: Ranch

خانه‌ يك‌ اشكوبه‌: Ranch House

(orehcnar) (جنوب‌ امر.) دام‌ دار، گله‌ دار، چوپان‌: Rancher

(rehcnar) (جنوب‌ امر.) دام‌ دار، گله‌دار، چوپان‌: Ranchero

(namhcnar) گله‌ دار، دام‌ دار: Ranchero

(orehcnar) گله‌ دار، دام‌ دار: Ranchman

ترشيده‌، بو گرفته‌، باد خورده‌، فاسد، نامط‌بوع‌، متعفن‌: Rancid

ترشيدگي‌، تعفن‌، باد خوردگي‌: Rancidity

(ruocnar) بدخواهي‌، خصومت‌ ديرين‌، عداوت‌، كينه‌: Rancor

معاند، داراي‌ عداوت‌ و دشمني‌ ديرين‌: Rancorous

(rocnar) بدخواهي‌، خصومت‌ ديرين‌، عداوت‌، كينه‌: Rancour

تسمه‌ دراوردن‌ مرز، كنار، حاشيه‌، لبه‌، برامدگي‌ لبه‌ ط‌بقات‌ سنگ نوار، تسمه‌ء اهني‌، تكه‌ دراز گوشت‌، بصورت‌ نوار يا ,: Rand

تصادفي- بي‌قاعده: Random

تصادفي‌، مسير ناگهاني‌، خط‌ سير اتقافي‌، فكر تصادفي غيرعمدي‌: Random

تصادفي‌، بختانه‌: Random

دستيابي‌ تصادفي‌: Random Access

حافظه دسترسي تصادفي: random access memory

حافظه رايانه كه در آن مي‌توان به هر مكاني دسترسي پيدا كرد يا آن‌ها را به ترتيب دلخواه نوشت (در مقابل حافظه ترتيبي).

حافظه دسترسي تصادفي: Random Access Memory

حافظه رايانه كه در آن مي‌توان به هر مكاني دسترسي پيدا كرد يا آن‌ها را به ترتيب دلخواه نوشت (در مقابل حافظه ترتيبي).

علت تصادفي: random cause

دليل پيش‌آمدن رويداد كه به عنوان اتفاقي خاص آشكار مي‌شود و قابل كنترل نيست.

علت تصادفي: Random Cause

دليل پيش‌آمدن رويداد كه به عنوان اتفاقي خاص آشكار مي‌شود و قابل كنترل نيست.

خط‌اي‌ تصادفي‌: Random Error

خرابي تصادفي: random failure

بي‌نظمي‌اي كه يك بار اتفاق مي‌افتد و دليل آن اتفاقي مستقل، بدون الگو يا تكرار است.

خرابي تصادفي: Random Failure

بي‌نظمي‌اي كه يك بار اتفاق مي‌افتد و دليل آن اتفاقي مستقل، بدون الگو يا تكرار است.

عدد تصادفي‌: Random Number

مولد عدد تصادفي‌: Random Number Generator

كاوش‌ تصادفي‌: Random Number Seed

پردازش‌ تصادفي‌: Random Probing

با دست‌يابي‌ تصادفي‌: Random Processing

نمونه تصادفي: random sample

نمونه‌اي كه از انباشته‌اي انتخاب شده كه تمام قطعات مورد نمونه برداري در آن، شانس يكساني براي انتخاب شدن دارند.

نمونه تصادفي: Random Sample

نمونه‌اي که از انباشته‌اي انتخاب شده كه تمام قطعات مورد نمونه برداري در آن، شانس يکساني براي انتخاب شدن دارند.

نمونه‌گيري تصادفي: random sampling

بررسي سريع كيفيت كه در آن براي تمام واحدهاي مورد بررسي شانس مساوي براي آزمايش‌شدن وجود دارد.

نمونه‌گيري تصادفي: Random Sampling

بررسي سريع كيفيت كه در آن براي تمام واحدهاي مورد بررسي شانس مساوي براي آزمايش‌شدن وجود دارد.

تصادفي‌ كردن‌: Randomize

بصورت‌ اتفاقي‌ يا تصادفي‌ در اوردن‌، بصورت‌ امار , تصادفي‌ نشان‌ دادن‌: Randomize

خشن‌، بي‌ تربيت‌، افسار گيسخته‌، سركش‌، زبان‌ دراز گداي‌ سمج‌ و بي‌ادب‌، شهواني‌: Randy

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ gnir: Rang

برد، محدوده‌، حوزه‌، تغيير كردن‌: Range

رسايي‌، چشم‌رس‌، تيررس‌، برد، دسترسي‌، حدود، خط‌ مبنا كردن‌، عبور كردن‌، مسط‌ح‌ كردن‌، سير و حركت‌ كردن‌ منحني‌ مبنا، درصف‌ اوردن‌، اراستن‌، مرتب‌ كردن‌، ميزان‌ ,: Range

برآورد قلمرو، برآورد دامنه: range estimating

فرآيند تعيين حداقل و حداكثر ارزش براي هر عنصر هزينه و زمان‌بندي

برآورد قلمرو، برآورد دامنه: Range Estimating

فرآيند تعيين حداقل و حداكثر ارزش براي هر عنصر هزينه و زمان‌بندي.

جنگل‌ بان‌، تفنگ‌ دار سواره‌، هنگ‌ سوار، ولگرد خانه‌بدوش‌,: Ranger

(ygnar) كوهستاني‌، ولگرد، پا دراز و لاغر: Rangey

(yegnar) كوهستاني‌، ولگرد، پا دراز و لاغر: Rangy

زبان‌ وابسته‌ به‌ وزغ‌، قورباغه‌اي‌، وابسته‌ به‌ ناحيه‌ زير نوك‌ ,: Ranine

رتبه‌، رتبه‌ بندي‌ كردن‌: Rank

(درمورد جانور) ط‌لب‌ شده‌، ترتيب‌، نظ‌م‌، شكل‌، سلسله ترشيده‌، جلف‌ مقام‌، صف‌، رديف‌، قط‌ار، رشته‌، شان‌، رتبه‌، اراستن منظ‌م‌ كردن‌، درجه‌ دادن‌، دسته‌بندي‌ كردن‌، انبوه: Rank

شئون‌ مختلف‌ نظ‌امي‌، نفرات‌: Rank And File

(نظ‌.) سرباز، افسر سربازي‌ كرده‌، افسر ترفيع‌يافته افسرصفي‌: Ranker

رتبه‌ بندي‌، عالي‌ رتبه‌: Ranking

داراي‌ مقام‌ بزرگ‌ و عالي‌: Ranking

عذاب‌ دادن‌ چرك‌ نشستن‌، چرك‌ جمع‌ كردن‌، جان‌ گدازبودن‌، جانسوزبودن: Rankle

لخت‌ كردن‌، چپاول‌ جستجو كردن‌، زياد كاوش‌ كردن‌، غارت‌ كردن‌، چپاول‌ كردن: Ransack

را خريدن‌، فديه‌دادن‌ فديه‌، خونبها، غرامت‌ جنگي‌، جزيه‌، ازادي‌ كسي‌ ياچيزي‌ ,: Ransom

فديه‌ دهنده‌: Ransomer

(netnar=) لفاظ‌ي‌ كردن‌، ياوه‌سرايي‌ كردن‌، بيهوده‌گفتن سرزنش‌ كردن‌، ياوه‌سرايي‌، بيهوده‌ گويي‌: Rant

(tnar) لفاظ‌ي‌ كردن‌، ياوه‌سرايي‌ كردن‌، بيهوده‌گفتن سرزنش‌ كردن‌، ياوه‌سرايي‌، بيهوده‌ گويي‌: Ranten

ياوه‌گو: Ranter

زدن‌، تقصير صداي‌ دق‌الباب‌، سرزنش‌ سخت‌، زخم‌زبان‌، ضربت‌ تند و سريع‌ ,: Rap

درنده‌خو، ژيان‌: Rapacious

از، غارتگري‌، يغماگري‌، درنده‌خويي‌: Rapacity

گرفتن‌ هتك‌ ناموس‌ كردن‌، تجاوز بناموس‌ كردن‌، بزوربردن‌ يا ,: Rape

رافائل‌: Raphael

(گ‌.ش‌.) رافه‌، دانه‌دم‌، درز جنين‌: Raphe

تند، سريع‌، تندرو، سريع‌العمل‌، چابك‌: Rapid

با دستيابي‌ سريع‌: Rapid Access

توسعه سريع نرم‌افزار، توسعه كاربردي وسيع: rapid application development

توليد نرم‌افزار با اتصال واحد‌هاي كاركردي با قابليت اطمينان شناخته‌شده. اين فرآيند شامل توسعه نمودار جريان كاركردي و پس از آن جايگزين‌كردن واحدهاي نرم‌افزار در مكان مخصوص به خودشان است. ابزار توسعه سريع نرم‌افزار براي تسهيل فرآيند به وجود آمده است. مشاركت

توسعه سريع نرم‌افزار، توسعه كاربردي وسيع: Rapid Application Development

توليد نرم‌افزار با اتصال واحد‌هاي كاركردي با قابليت اطمينان شناخته‌شده. اين فرآيند شامل توسعه نمودار جريان كاركردي و پس از آن جايگزين‌كردن واحدهاي نرم‌افزار در مكان مخصوص به خودشان است. ابزار توسعه سريع نرم‌افزار براي تسهيل فرآيند به وجود آمده است. مشاركت كاربر، اين توسعه تكاملي را تسهيل مي‌كند.

نمونه سريع: rapid prototype

ساخت سريع يك مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري يا شبيه‌سازي جهت توضيح يا اثبات يك حدس يا نظريه كه معمولاً شامل درك الزامات، فن‌آوري بحراني يا مفاهيم عملياتي است. اين مدل براي نرم‌افزار معمولاً به شكل يك نمونه سريع توسعه مي‌يابد كه مجهز به ابزار و زبان‌هاي سطح ب

نمونه سريع: Rapid Prototype

ساخت سريع يك مدل سخت‌افزاري يا نرم‌افزاري يا شبيه‌سازي جهت توضيح يا اثبات يك حدس يا نظريه كه معمولاً شامل درك الزامات، فن‌آوري بحراني يا مفاهيم عملياتي است. اين مدل براي نرم‌افزار معمولاً به شكل يك نمونه سريع توسعه مي‌يابد كه مجهز به ابزار و زبان‌هاي سطح بالا است كه براي توسعه مناسب هستند و براي سخت‌افزار معمولاً در آزمايشگاهي توسعه مي‌يابد كه انواع مختلفي از مهارت‌ها و قابليت‌ها، امكان استفاده از آميزه‌اي از مواد، اجزاء و فرآيندها را مي‌دهند.

حمل‌ و نقل‌ سريع‌ (مسافربري‌): Rapid Transit

سرعت‌، تندي‌: Rapidity

شمشير دودم‌، سخمه‌، سخمه‌زني‌: Rapier

غارت‌، دستبرد، ربايش‌، غصب‌، غارت‌ كردن‌: Rapine

مرتكب‌ زناي‌ بعنف‌: Rapist

سرباز اجير و سيار ايرلندي‌، (مج.) ولگرد: Rapparee

دق‌الباب‌ كننده‌، صداي‌ تق‌تق‌ كننده‌: Rapper

(گ‌.ش‌.) تربچه‌: Rappini

نسبت‌، ربط‌، توافق‌، مناسبت‌، سازگاري‌: Rapport

ايجاد روابط‌ حسنه‌، نزديكي‌، تمايل‌ بدوستي‌: Rapprochement

ادم‌ بي‌ شرف‌، ادم‌ رذل‌، پست‌، بي‌شرف‌، رذل‌: Rapscallion

مسحور، ربوده‌شده‌، برده‌ شده‌، مجذوب‌: Rapt

(yrotatpar) شكاري‌، لازم‌ براي‌ شكار: Raptatorial

(lairotatpar) شكاري‌، لازم‌ براي‌ شكار: Raptatory

دزد، بچه‌دزد، رباينده‌، جانور شكاري‌: Raptor

از خود بيخود كردن‌، خلسه‌ از خود بيخودي‌، شعف‌ وخلسه‌ روحاني‌، حالت‌ جذب‌ و , انجذاب‌، وجد روحاني‌، ربايش‌، جذبه‌، شور، بوجد اوردن: Rapture

داراي‌ شور و شعف‌، هيجان‌ انگيز: Rapturous

كيميا، مرغ‌ سعادت‌، چيز يا فرد نادر: Rara Avis

نادر، كمياب‌، كم‌، رقيق‌، لط‌يف‌، نيم‌ پخته‌: Rare

(lanoitcaferar) ترقيق‌: Rarefaction

(noitcaferar) ترقيق‌: Rarefactional

رقيق‌ شونده‌: Rarefactive

(yfirar) رقيق‌ كردن‌، منبسط‌ كردن‌، تصفيه‌ كردن‌: Rarefy

انگور زود رس‌، ميوه‌ يا گياه‌ زود رس‌: Rareripe

(yferar) رقيق‌ كردن‌، منبسط‌ كردن‌، تصفيه‌ كردن‌: Rarify

پر از اشتياق‌، مشتاق‌: Raring

كميابي‌، كمي‌، چيز كمياب‌، نادره‌، تحفه‌: Rarity

ادم‌ رذل‌، شخص‌ پست‌، ادم‌ حقه‌ باز، پست‌ فط‌رت‌: Rascal

نابكاري‌، سفلگي‌، رذالت‌: Rascality

بريدن‌، خراش‌ دادن‌، خراشيدن‌، تراشيدن‌، مسط‌ح‌ كردن‌، با , خاك‌ يكسان‌ كردن‌، له‌ كردن‌: Rase

تند، عجول‌، بي‌ پروا، بي‌ احتياط‌، محل‌ خارش‌ يا تحريك‌ , روي‌ پوست‌، جوش‌، دانه‌: Rash

ورقه‌ نازك‌ گوشت‌ سرخ‌ كردني‌، قسمت‌: Rasher

ماكياني‌، دانه‌ خوار: Rasorial

سوهان‌ زدن‌، تراش‌ دادن‌، با صداي‌ سوهان‌ گوش‌ را ازردن سوهان‌، صداي‌ سوهان‌: Rasp

(گ‌.ش‌.) تمشك‌: Raspberry

سوهان‌ زن‌، ساينده‌: Rasper

داراي‌ صداي‌ گوش‌ خراش‌: Raspy

محل‌ تصوير: Raster

(ك‌.) تراش‌، خراش‌، زدودگي‌، خراشيدگي‌: Rasure

(ج‌.ش‌.) موش‌ صحرايي‌، ادم‌ موش‌ صفت‌، موش‌ گرفتن‌، كشتن دسته‌ خود را ترك‌ كردن‌، خيانت‌: Rat

(tat tat a tar) صداي‌ ناشي‌ از ضربات‌ تند و متوالي ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌: Rat A Tat

(tat a tar) صداي‌ ناشي‌ از ضربات‌ تند و متوالي ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌: Rat A Tat Tat

(ط‌ب‌) تب‌ موش‌ گزيدگي‌: Rat Bite Fever

عمليات‌ رقابت‌ اميز عنيف‌ و شتاب‌ اميز: Rat Race

(ج‌.ش‌.) مار موش‌ خوار: Rat Snake

(elbaetar) مشمول‌ ماليات‌، قابل‌ تقويم‌، نرخ‌ بردار: Ratable

(aifatar) مشروب‌ الكلي‌ مخلوط‌ با بادام‌ تلخ‌، نان‌ , شيريني‌ بادامي‌: Ratafee

(eefatar) مشروب‌ الكلي‌ مخلوط‌ با بادام‌ تلخ‌، نان‌ , شيريني‌ بادامي‌: Ratafia

صداي‌ ط‌بل‌، صداي‌ سم‌ اسب‌، ط‌بل‌ زدن‌: Rataplan

كنار يا لبه‌ كشتي‌، سگ‌ شكاري‌، علامت‌ سفيد، كشيدن‌: Ratch

ضامن‌ چرخ‌ دنده‌، گيره‌ عايق‌، چرخ‌ ضامن‌ دار، ضامن‌ دار , كردن‌: Ratchet

چرخ‌ ضامن‌، چرخ‌ دندانه‌ دار متحرك‌ بوسيله‌ موتور: Ratchet Wheel

نرخ: Rate

نرخ‌، ميزان‌، سرعت‌، ارزيابي‌ كردن‌: Rate

بها گذاشتن‌ بر، بر اورد كردن‌، شمردن‌ درچند، نرخ‌، سرعت‌، روش‌، ط‌رز، منوال‌، نرخ‌ بستن‌ بر: Rate

نرخ ارز: Rate of Exchange

نرخ بهره: Rate of Interest

نرخ فروش: Rate of Sale

(elbatar) مشمول‌ ماليات‌، قابل‌ تقويم‌، نرخ‌ بردار: Rateable

ارزيابي‌ شده‌، مجاز: Rated

سرزنش‌ كننده‌، نرخ‌ بند، تخمين‌ زن‌، ارزياب‌: Rater

(ehtar) پيش‌ رس‌، زود رس‌، سريع‌، تند، چابك‌، مايل‌: Rath

(htar) پيش‌ رس‌، زود رس‌، سريع‌، تند، چابك‌، مايل‌: Rathe

بيشتري‌، ترجيحا سريع‌ تر، بلكه‌، بيشتر، تا يك‌ اندازه‌، نسبتا، با ميل‌ ,: Rather

مرگ‌ موش‌، موش‌ كش‌: Raticide

تصديق‌، تصويب‌، (حق.) قبول‌، قبولي‌، انعقاد: Ratification

بتصويب‌ رساندن‌، تصويب‌ كردن‌: Ratify

سرزنش‌، دسته‌ بندي‌، درجه‌، رتبه‌، نرخ‌: Rating

نسبت: Ratio

نسبت‌، نسبيت‌، نسبت‌ معين‌ و ثابت‌، قسمت‌، سهم‌: Ratio

نسبت‌: Ratio

استدلال‌ كردن‌، دليل‌ اوردن‌: Ratiocinate

استدلال‌: Ratiocination

استدلالي‌: Ratiocinative

استدلال‌ كننده‌: Ratiocinator

(نظ‌.) جيره‌، مقدار جيره‌ روزانه‌، سهم‌، خارج‌ قسمت سهميه‌، سهم‌ دادن‌، جيره‌ بندي‌ كردن‌: Ration

گويا، عقلي‌، عقلايي‌: Rational

مستدل‌، مدلل‌، معقول‌، عقلاني‌، منط‌قي‌: Rational

كسر گويا: Rational Fraction

عدد گويا: Rational Number

(ر.) عدد صحيح‌ و يا خارج‌ قسمت‌ دو عدد صحيح‌: Rational Number

توضيح‌ اصول‌ عقايد، اس‌ اساس‌، بنياد و پايه‌: Rationale

فلسفه‌ عقلاني‌، عقل‌ گرايي‌: Rationalism

(tsilanoitar) معتقد به‌ فلسفه‌ عقلاني‌: Rationalist

(tsilanoitar) معتقد به‌ فلسفه‌ عقلاني‌: Rationalist

عقلانيت‌: Rationality

انط‌باق‌ با اصول‌ عقلاني‌، عقلاني‌ كردن‌، توجيه‌: Rationalization

توجيه‌ عقلي‌: Rationalization

عقلا توجيه‌ كردن‌: Rationalize

بااستدلال‌ عقلي‌ توجيه‌ يا تفسير كردن‌، منط‌قي‌ كردن‌: Rationalize

موش‌ وار: Ratlike

(د.ن‌.) نردبان‌ ط‌نابي‌ كشتي‌: Ratline

جوانه‌ گياه‌، نهال‌ موز و غيره‌، جوانه‌ زدن‌: Ratoon

مرگ‌ موش‌، (گ‌.ش‌.) گياهان‌ سمي‌ قاتل‌ موش‌: Ratsbane

دم‌ موشي‌، دم‌ موش‌، هر چيزي‌ شبيه‌ دم‌ موش‌: Rattail

درخت‌ خون‌ سياوشان‌، خيزران‌، باعصاي‌ خيزران‌ تنبيه‌ , كردن‌، چوبدستي‌: Rattan

موش‌ گير، كار شكن‌، خرابكار، خائن‌: Ratter

تغ‌ تغ‌ كردن‌، تلق‌ تلق‌ كردن‌، وراجي‌ كردن‌، خر خر كردن خر خر، تق‌ تق‌، جغجغه‌: Rattle

جغجغه‌، چيزي‌ كه‌ تغ‌ تغ‌ كند، مار زنگي‌: Rattler

(ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌، مار زنگوله‌ دار، مارزنگي‌: Rattlesnake

قراضه‌، داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌، لغزنده‌، سست‌، پر حرف‌: Rattletrap

جانانه‌، بشاش‌، تند، خيلي‌ تند، خيلي‌ خوب‌: Rattling

داراي‌ صداي‌ تق‌ تق‌: Rattly

(ج‌.ش‌.- ز.ع‌.) موش‌، موش‌ صحرايي‌: Ratton

تله‌ موش‌، دام‌ بلا: Rattrap

موشي‌، موش‌ وار، موش‌ مانند: Ratty

(esraoh=) خشن‌، زمخت‌، ناهنجار، خيلي‌ نامرتب‌: Raucous

قانون رائول: Rault,s Law

پست‌ تر از استاندارد يا ميزان‌ متداول‌، نامرغوب‌: Raunchy

غارت‌، يغما، تاخت‌ و تاز، ويراني‌، ستمگري‌، ويران‌ , كردن‌، غارت‌ كردن‌، تاخت‌ و تاز كردن‌، بلا زده‌ كردن‌: Ravage

يغماگر، ويران‌ گر: Ravager

حرف‌ زدن‌، ديوانگي‌، غوغا ديوانه‌ شدن‌، جار و جنجال‌ راه‌ انداختن‌، با بيحوصلگي‌ ,: Rave

نخ‌ گوريده‌، گوريدگي‌، از هم‌ جدا كردن‌ الياف‌ (دربافندگي‌) شانه‌ مخصوص‌ جداكردن‌ تارهاي‌ نخ‌، پيچ‌ , انداختن‌ در، گره‌دار كردن‌، دام‌ بلا، چيز در هم‌ پيچيده: Ravel

گوريدگي‌: Ravelment

(nivar) كلاغ‌ سياه‌، غراب‌، كلاغ‌ زنگي‌، مشكي‌، حرص‌ زدن شكاري‌، چپاول‌ غارت‌ كردن‌، قاپيدن‌، با ولع‌ بعليدن‌، صيد، شكار، ط‌عمه‌ ,: Raven

بسيار گرسنه‌، پر ولع‌، پر اشتياق‌: Ravenous

(nevar) صيد، شكار، ط‌عمه‌ شكاري‌، چپاول‌: Ravin

ابكند، دره‌ تنگ‌ و عميق‌، داراي‌ دره‌ تنگ‌ كردن‌: Ravine

(suonevar=) حريص‌ در صيد، ط‌ماع‌، كلاغ‌ مانند، پر ولع‌: Ravined

نوعي‌ غذاي‌ ايتاليايي‌ از گوشت‌ و نشاسته‌: Ravioli

قاپيدن‌، ربودن‌، مسحور كردن‌، از خود بيخود شدن‌، بعفت‌ , و ناموس‌ تجاوز كردن‌: Ravish

ربايش‌، هتك‌ ناموس‌، معراج‌، از خود بيخودي‌: Ravishment

جريحه‌ دار كردن‌ نارس‌، كال‌، خام‌، نپخته‌، بي‌ تجربه‌، جريحه‌ دار، سرد: Raw

داده‌ هاي‌ خام‌: Raw Data

ماده خام: Raw Material

تازيانه‌ زدن‌ خامسوز، پوست‌ خام‌، پوست‌ دباغي‌ نشده‌، تازيانه: Rawhide

جهت‌ ياب‌ راديويي‌: Rawinsonde

كشيدن‌ بدن‌ (هنگام‌بيدارشدن‌)، كشيدن‌: Rax

درخشيدن‌، تشعشع‌ داشتن‌، (ج‌.ش‌.) ماهي‌ چهار گوش‌ عمق‌ زي‌ , شعاع‌، پرتو، روشنايي‌، تشعشع‌، اشعه‌ تابشي‌، برق‌ زدن كه‌ از حلزون‌ تغذيه‌ ميكند(yar gnits): Ray

شعاع‌، اشعه‌: Ray

بي‌ شعاع‌، بي‌ پرتو: Rayless

پرتو، ابريشم‌ مصنوعي‌، ريون‌: Rayon

ويران‌ كردن‌، محو كردن‌، تراشيدن‌: Raze

تيغ‌ صورت‌ تراشي‌، با تيغ‌ تراشيدن‌: Razor

(kcabrozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز: Razor Backed

(dekcab rozar) داراي‌ پشت‌ نوك‌ تيز: Razorback

(ج‌.ش‌.) خوك‌ نيمه‌ وحشي‌ دو رگه‌ جنوب‌ شرقي‌ اتازوني‌: Razorback

پنگوئن‌ منقار تيغي‌: Razorbill

(گ‌.ش‌.) تمشك‌، (ز.ع‌.-امر.) شوخي‌ كردن‌: Razz

تحير، گيجي‌، زرق‌ و برق‌: Razzle Dazzle

ecnerefer) برگشت‌ دادن‌، درباره‌، عط‌ف‌ به‌، با توجه‌ به‌ (مخفف‌ ,: Re

مبناگذاري مجدد: re baseline

تكوين برنامه اجراي تجديدنظر‌شده با زمان‌بندي جديد براي رويداد اصلي. مبناگذاري مجدد براي پاسخ به الزامات تغيير يافته پيمان و تغييرات در تأمين مالي يا تشخيص برنامه عملي، مورد نياز است.

مبناگذاري مجدد: Re Baseline

تكوين برنامه اجراي تجديدنظر‌شده با زمان‌بندي جديد براي واقعه اصلي. مبناگذاري مجدد براي پاسخ به الزامات تغيير يافته پيمان و تغييرات در تأمين مالي يا تشخيص برنامه عملي، مورد نياز است.

مجددا ادعا كردن‌، تقاضاي‌ مجدد: Re Claim

برنامه‌ريزي منابع توليد: Re Planning

(daerter)روكش‌ كردن‌ لاستيك‌، تاير روكش‌ شده‌: Re Tread

ارزيابي مجدد - ارزش گذاري مجدد: Re- evaluation

صادر كردن كالاي وارداتي: Re- Export

صدور مجدد: Re- Exportation

باز در اشاميدن‌، دوباره‌ مكيدن‌ و جذب‌ كردن‌: Reabsorb

جذب‌ ثانوي‌: Reabsorption

رسيدن‌ به‌، نائل‌ شدن‌ به‌، كشش‌، حصول‌، رسايي‌، برد: Reach

دست‌ درازي‌ كننده‌، (نساجي‌) كارگر نخ‌ تاب‌: Reacher

تحت‌ تاثير واقع‌ شدن‌ واكنش‌ نشان‌ دادن‌، واكنش‌ كردن‌، عكس‌ العمل‌ نشان‌ دادن: React

مقاومت‌ واكنشي‌، مقاومت‌ القايي‌ يا خازني‌: Reactance

واكنش‌ برق‌، واكنش‌: Reactance

واكنش‌ كننده‌: Reactant

واكنش دهنده: reactant

واكنش: Reaction

(lanoitcaer) واكنش‌، عكس‌ العمل‌، انعكاس‌، واكنشي‌: Reaction

واكنش‌، انفعال‌: Reaction

(noitcaer) واكنش‌، عكس‌ العمل‌، انعكاس‌، واكنشي‌: Reactional

ارتجاعي‌، استبدادي‌، مرتجع‌، ادم‌ مرتجع‌، واكشني‌: Reactionary

دوباره‌ فعال‌ كردن‌: Reactivate

فعاليت‌ مجدد: Reactivation

واكنشي‌، انفعالي‌: Reactive

واكنش‌ دار: Reactive

مديريت واكنشي: reactive management

عكس‌العمل نشان‌دادن در مقابل نشانه‌هاي مشكل براي جلوگيري از نتايج قريب‌الوقوع. اضافه‌كاري يا استفاده از كمك كارشناس، ‌نمونه‌هايي از اين مورد هستند.

مديريت واكنشي: Reactive Management

عكس‌العمل نشان‌دادن در مقابل نشانه‌هاي مشكل براي جلوگيري از نتايج قريب‌الوقوع. اضافه‌كاري يا استفاده از كمك كارشناس، ‌نمونه‌هايي از اين مورد هستند.

راكتور: Reactor

عامل‌ واكنش‌، عامل‌ عكس‌ العمل‌، راكتور: Reactor

خواندن‌، باز خواندن‌: Read

قرائت‌ كردن‌، خواندن‌، تعبير كردن‌: Read

نوك‌ خواندن‌، نوك‌خواننده‌: Read Head

حافظه فقط خواندني، حافظه تنها خواندني: read only memory

حافظه‌اي كه مي‌تواند به تعدد خوانده شود، بدون اينكه بتوان روي آن چيزي نوشت.

حافظ‌ه‌ فقط‌ خواندني‌: Read Only Memory

حافظه فقط خواندني، حافظه تنها خواندني: Read Only Memory

حافظه‌اي كه مي‌تواند به تعدد خوانده شود، بدون اينكه بتوان روي آن چيزي نوشت.

انباره‌ فقط‌ خواندني‌: Read Only Storage

بازخواني‌: Read Out

تپش‌ خواندن‌: Read Pulse

اعلام وصول رایانامه : Read Receipt

     فرايندي که از فرد درخواست ميکند تا مشاهدهي رايانامه‌اي که پيش از اين ارسال شده است را تأييد نمايد.

چرخه‌ خواندن‌ و ترميم‌: Read Restore Cycle

بارقه‌ خواندن‌: Read Strobe

چرخه‌ خواندن‌ و نوشتن‌: Read Write Cycle

نوك‌ خواندن‌ و نوشتن‌: Read Write Head

خوانايي‌، قابليت‌ خواندن‌: Readability

خواندني‌: Readable

خواندني‌، خوانا، قابل‌ خواندن‌: Readable

خواننده‌: Reader

خواننده‌، غلط‌ گير، كتاب‌ قرائتي‌، قاري‌: Reader

خوانندگي‌، قرائت‌: Readership

امادگي‌: Readiness

خواندن‌، قرائت‌، مط‌العه‌: Reading

ايستگاه‌ خواندن‌: Reading Station

دوباره‌ تعديل‌: Readjust

اماده‌ كردن‌، مهيا كردن‌، حاضر كردن‌، اماده‌: Ready

(ش‌.) معرف‌، موضوع‌ ازمايش‌ رواني‌: Reagent

واكنشگر: Reagent

اصل‌، بي‌ خدشه‌، صميمي‌ راستين‌، حقيقي‌، واقعي‌، موجود، غير مصنوعي‌، ط‌بيعي: Real

حقيقي‌، واقعي‌: Real

هزينه‌هاي واقعي: Real Costs

عدد حقيقي‌: Real Number

هوشيار و بهنگام: Real Time

بلا درنگ‌: Real Time

زمان‌ سنج‌ بلادرنگ‌: Real Time Clock

ورودي‌ بلا درنگ‌: Real Time Input

خروجي‌ بلا درنگ‌: Real Time Output

سيستم‌ بلا درنگ‌: Real Time System

(مع.) رلگا، زرنيخ‌ سرخ‌: Realgar

وسايل‌ تعليم‌ و اثبات‌ دروس‌ كلاسي‌: Realia

تحقق‌ گرايي‌ راستين‌ گرايي‌، واقع‌ بيني‌، واقع‌ گرايي‌، رئاليسم: Realism

(citsilaer) واقع‌ بين‌، تحقق‌ گراي‌، راستين‌ گراي‌: Realist

(tsilaer) واقع‌ بين‌، تحقق‌ گراي‌، راستين‌ گراي‌: Realistic

حقيقت‌، واقعيت‌، هستي‌، اصليت‌، اصالت‌ وجود: Reality

قابل‌ درك‌، قابل‌ تحقق‌، نقد شدني‌: Realizable

تحقق‌ پذير: Realizable

تحقق‌، فهم‌: Realization

ادراك‌، درك‌، تحقق‌، تفهيم‌: Realization

نقد كردن‌ واقعي‌ كردن‌، درك‌ كردن‌، فهميدن‌، دريافتن‌، تحقق‌ يافتن: Realize

تحقق‌ بخشيدن‌، پي‌ بردن‌: Realize

ادراك‌ كننده‌: Realizer

واقعا، راستي‌: Really

قلمرو سلط‌ان‌، متصرفات‌، مملكت‌، ناحيه‌: Realm

زور سياست‌ تجربي‌، سياست‌ عملي‌ (نه‌ فرضي‌ و اخلاقي‌)، سياست‌ ,: Realpolitik

(امر.) دلال‌ معاملات‌ ملكي‌: Realtor

مستقل‌، دارايي‌ غير منقول‌، ملك‌: Realty

(سوراخ‌ چيزيرا) گشاد كردن‌ يك‌ بند كاغذ 084 برگي‌ يا 615 برگي‌، 005 ورق‌ كاغذ: Ream

برقو، قلاويز، برقوزن‌، مته‌زدن‌: Reamer

درو كردن‌، جمع‌ اوري‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌: Reap

درو گر، ماشين‌ درو: Reaper

چنگك‌ درو: Reaping Hook

ارزيابي‌ تازه‌: Reappraisal

پروردن‌، تربيت‌ كردن‌، بلند كردن‌، افراشتن‌، نمودار , شدن‌، عقب‌، پشت‌، دنبال‌: Rear

عقب‌ صف‌: Rear Of Queue

تجديد تسليحات‌ كردن‌، دوباره‌ مسلح‌ شدن‌ يا كردن‌: Rearm

تجديد تسليحات‌: Rearmament

بازاراستن‌، بازچيدن‌: Rearrange

نوآرايي: Rearrangement

باز ارايش‌، باز چيني‌: Rearrangment

عقب‌ دار، پس‌ قراول‌، بط‌رف‌ عقب‌، عقبي‌: Rearward

دليل- برهان: Reason

دليل‌ استدلال‌ كردن‌: Reason

دليل‌، سبب‌، علت‌، عقل‌، خرد، شعور، استدلال‌ كردن‌، دليل‌ , و برهان‌ اوردن‌: Reason

معقوليت‌: Reasonability

معقول‌، مستدل‌: Reasonable

معقول‌: Reasonable

بررسي‌ معقول‌ بودن‌: Reasonableness Check

استدلال‌ كننده‌: Reasoner

استدلال‌: Reasoning

استدلال‌، دليل‌ و برهان‌: Reasoning

بي‌ دليل‌: Reasonless

باز همگذاردن‌، دوباره‌ سوار كردن‌: Reassemble

دوباره‌ متحد كردن‌، دوباره‌ معاشرت‌ كردن‌: Reassociate

اط‌مينان‌ مجدد، بيمه‌ اتكايي‌، بيمه‌ ثانوي‌: Reassurance

دوباره‌ اط‌مينان‌ دادن‌، دوباره‌ قوت‌ قلب‌ دادن‌: Reassure

ربودن‌، بزور بردن‌، غارت‌ كردن‌، تركيدن‌: Reave

تحريك‌ كننده‌: Rebarbative

كاستن‌، كم‌ كردن‌، كند كردن‌، بي‌ ذوق‌ كردن‌، تخفيف‌، كاهش‌,: Rebate

(kceber) (مو.) كمانچه‌ سه‌ سيمه‌ قديمي‌: Rebec

(hakeber) ربكا، اسم‌ خاص‌ مونث‌، ربكا زوجه‌ اسحق‌: Rebecca

(ceber) (مو.) كمانچه‌ سه‌ سيمه‌ قديمي‌: Rebeck

(acceber) ربكا، اسم‌ خاص‌ مونث‌، ربكا زوجه‌ اسحق‌: Rebekah

كردن‌، تمرد كردن‌، شوريدن‌، شورشي‌، ط‌غيان‌ گر ياغي‌، سركش‌، ادم‌ افسار گسيخته‌، متمرد، ياغي‌ گري‌ ,: Rebel

ط‌غيان‌، سركشي‌، شورش‌، تمرد: Rebellion

سركش‌، متمرد: Rebellious

دوباره‌ صحافي‌ كردن‌، دوباره‌ ملزم‌ ساختن‌: Rebind

باز زاد، تولد تازه‌، تولد روحاني‌، تجديد حيات‌: Rebirth

داراي‌ واكنش‌، عود كننده‌، پرط‌نين‌: Reboant

تولد تازه‌ يافته‌، تغيير حالت‌ روحاني‌ يافته‌: Reborn

دوباره‌ بجاي‌ اول‌ برگشتن‌، حركت‌ ارتجاعي‌ داشتن‌، منعكس‌ , شدن‌، پس‌ زدن‌، برگشتن‌، جهش‌ كردن‌، داراي‌ قوه‌ ارتجاعي واكنش‌، اعاده‌: Rebound

برنامه‌ مكرر، برنامه‌ تكراري‌ پخش‌ كردن‌ (راديو و , تلويزيون‌): Rebroadcast

جلوگيري‌ كردن‌، رد كردن‌، منع‌، رد، دفع‌: Rebuff

بازساختن‌، دوباره‌ ساختمان‌ كردن‌، چيز دوباره‌ ساخته‌ , شده‌: Rebuild

گوشمالي‌، توبيخ‌ كردن‌، ملامت‌ كردن‌، ملامت‌، زخم‌ زبان‌: Rebuke

ملامت‌ كننده‌: Rebuker

معماي‌ مصور، نشاندادن‌ واژه‌ها بصورت‌ مصور: Rebus

رد كردن‌، بر گرداندن‌، جواب‌ متقابل‌ دادن‌، پس‌ زدن‌: Rebut

رد، تكذيب‌، دفع‌، عمل‌ متقابل‌، پس‌ زني‌: Rebuttal

پاسخ‌ رد، رد كننده‌: Rebutter

(ycnarticlacer) سرسختي‌، كله‌ شقي‌، جواب‌ رد، تمرد سركشي‌: Recalcitrance

(ecnarticlacer) سرسختي‌، كله‌ شقي‌، جواب‌ رد، تمرد سركشي‌: Recalcitrancy

متمرد، سرسخت‌، سركش‌: Recalcitrant

دوباره‌ حساب‌ كردن‌: Recalculate

تجديد محاسبه‌: Recalculation

(فيزيك‌) پس‌ دادن‌ حرارت‌ فلز در اثر سرد شدن‌: Recalescence

بياد اوردن‌، فراخواندن‌، معزول‌ كردن‌: Recall

بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌ حرف‌ خود را رسما پس‌ گرفتن‌، گفته‌ خود را تكذيب‌ كردن: Recant

روكش‌ زدن‌، روكش‌ كردن‌ لاستيك‌، تاير روكش‌ شده‌: Recap

تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌، سرمايه‌ گذاري‌ , مجدد كردن‌: Recapitalize

رئوس‌ مط‌الب‌ را تكرار كردن‌، (زيست‌ شناسي‌) صفات‌ ارثي‌ , را در ط‌ي‌ چند نسل‌ تكراري‌ كردن‌: Recapitulate

تكرار رئوس‌ مط‌الب‌، تكرار دوره‌ سير تكامل‌، تكرار رشد , و نمو، تكرار: Recapitulation

پس‌ گرفتن‌، دوباره‌ تسخير كردن‌، پس‌ گيري‌: Recapture

ازنو ريختن‌، از نو قالب‌ كردن‌، از نو ط‌رح‌ كردن‌: Recast

بعقب‌ سرازيرشدن‌، پس‌ رفتن‌ كنار كشيدن‌، عقب‌ كشيدن‌، خودداري‌ كردن‌ از، دور شدن: Recede

رسيد: Receipt

رسيد، اعلام‌ وصول‌، دريافت‌، رسيد دادن‌، اعلام‌ وصول‌ , نمودن‌، وصول‌ كردن‌، (م‌.م‌.) بزهكاران‌ را تحويل‌ گرفتن‌: Receipt

جمع‌) بروات‌ وصولي‌ دريافت‌ كردني‌، قابل‌ وصول‌، پذيرفتني‌، قابل‌ قبول‌، (در ,: Receivable

دريافتني ها: Receivables

دادن‌، وصول‌ كردن‌ دريافت‌ كردن‌، رسيدن‌، پذيرفتن‌، پذيرايي‌ كردن‌ از، جا ,: Receive

دريافت‌ كردن‌، گرفتن‌: Receive

فقط‌ گرفتني‌: Receive Only

دريافت شده: Received

دريافت كننده: Receiver

دريافت‌ كننده‌، گيرنده‌، دستگاه‌ گيرنده‌، گوشي‌، متصدي‌ , دريافت‌: Receiver

گيرنده‌، دريافت‌ كننده‌: Receiver

(حق.) مقام‌ امانت‌، امانت‌ دادگاه‌: Receivership

دريافت / تحويل گرفتن: Receiving

دستگاه‌ گيرنده‌، راديو: Receiving Set

تاخر، تازگي‌: Recency

تجديد چاپ‌، چاپ‌ تازه‌، چاپ‌ اصلاح‌ شده‌: Recension

تازه‌، جديد، اخير، متاخر، جديدالتاسيس‌: Recent

نهنج‌، ظ‌رف‌، جا، حاوي‌، حفره‌ درون‌ سلولي‌ گياه‌: Receptacle

دريافت‌، پذيرش‌: Reception

پذيرايي‌، مهماني‌، پذيرش‌، قبول‌، برخورد: Reception

پذيرگر: Receptionist

پذيرنده‌، پذيرا، شنوا، حاضر بقبول‌: Receptive

قدرت‌ پذيرش‌: Receptivity

پذيرايي‌ كننده‌، پذيرنده‌ غريبان‌ و فراريها، دستگاه‌ , گيرنده‌، وان‌ حمام‌، ستاره‌ مساعد، گيرنده‌: Receptor

تورفتگي‌، موقتا تعط‌يل‌ كردن‌، ط‌اقچه‌ ساختن‌، مرخصي‌ , دوره‌ فترت‌، تعط‌يل‌ موقتي‌، تنفس‌، گوشه‌، كنار، پستي عقب‌ نشيني‌، پس‌ زني‌، پس‌ رفت‌ كردن‌، بازگشت‌، فترت گرفتن‌، تنفس‌ كردن‌: Recess

پس‌ رفت‌، بازگشت‌، اعاده‌، كسادي‌، بحران‌ اقتصادي‌: Recession

تنفسي‌، تعط‌يلي‌، وابسته‌بموقع‌ تنفس‌، فترتي‌: Recessional

مايل‌ ببازگشت‌، ارتجاعي‌، بازگشتي‌، پس‌ رفتي‌: Recessive

عود، باز گشت‌، بازگشت‌ به‌، تكرار جنايات‌: Recidivation

عود، باز گشت‌، بازگشت‌ به‌، تكرار جنايات‌: Recidivism

عامل‌ تكرار جرم‌، تكرار كننده‌ جرم‌: Recidivist

دستورالعمل‌، دستور خوراك‌ پزي‌، خوراك‌ دستور: Recipe

گيرنده‌، دريافت‌ كننده‌، وصول‌ كننده‌: Recipient

متقابل‌، عمل‌ متقابل‌، دوجانبه‌، دو ط‌رفه‌: Reciprocal

معكوس‌، دوجانبه‌: Reciprocal

كمپرسور هواي [نوع] رفت و برگشتي: Reciprocal Air Compressors

(For a crystal) - A group of points arranged about a center in such a way that the line joining each point to the center is perpendicular to a family of planes in the crystal, and the length of this line is inversely proportional to their interplanar dist: RECIPROCAL LATTICE

بمثل‌ كردن‌، جبران‌ كردن‌ دادن‌ و گرفتن‌، تلافي‌ كردن‌، عمل‌ متقابل‌ كردن‌، معامله‌ ,: Reciprocate

عمل‌ متقابل‌: Reciprocation

متقابل‌: Reciprocative

معامله‌ بمثل‌، عمل‌ متقابل‌: Reciprocity

برش‌، قط‌ع‌، سرشاخه‌ زني‌، هرس‌، فسخ‌: Recision

از بر خواني‌، تك‌ نوازي‌، رسيتال‌: Recital

تك‌ نواز، تك‌ خوان‌: Recitalist

از بر خواني‌، از حفظ‌ خواني‌، بازگو نمودن‌ درس‌ حفظ‌ي شرح‌، ذكر، بيان‌، تعريف‌ موضوع‌: Recitation

بياني‌، از بر خواني‌، از بر خواندن‌، درس‌ راپس‌ دادن يكايك‌ شمردن‌، جواب‌ دادن‌، به‌ تنهايي‌ نواختن‌: Recitative

از برخواندن‌، با صدايي‌ موزون‌ خواندن‌: Recite

خواننده‌، تك‌ نواز: Reciter

پروا داشتن‌، بيم‌ داشتن‌، باك‌ داشتن‌: Reck

بي‌ پروا، بي‌ بياك‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ اعتنا: Reckless

داشتن‌، گمان‌ كردن‌ شمردن‌، حساب‌ پس‌ دادن‌، روي‌ چيزي‌ حساب‌ كردن‌، محسوب‌ ,: Reckon

اصلاح‌ شدن‌، مرمت‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، نجات‌ دادن‌، زمين‌ , باير را داير كردن‌: Reclaim

قابل‌ استرداد، ادعا پذير: Reclaimable

استرداد، اباد سازي‌، احيا اراضي‌، احيا: Reclamation

خميده‌، دولا: Reclinate

برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌، سرازير كردن‌، خم‌شدن‌، تكيه‌ , كردن‌، لميدن‌: Recline

دور افتاده‌، تنها، منزوي‌، گوشه‌ نشين‌: Recluse

خلوت‌، دنج‌: Reclusive

شناخت‌، شناسايي‌، به‌ رسميت‌ شناختن‌، تشخيص‌: Recognition

بازشناخت‌، بازشناسي‌: Recognition

شناسايي‌: Recognizability

باز شناختني‌، شناخت‌ پذير: Recognizable

شناختني‌، قابل‌ تشخيص‌، شناخت‌ پذير: Recognizable

التزام‌، تعهد نامه‌، سپرده‌ التزامي‌، وجه‌ الضمانه‌: Recognizance

تشخيص‌ دادن‌، شناختن‌، برسميت‌ شناختن‌، تصديق‌ كردن‌: Recognize

بازشناختن‌، تصديق‌ كردن‌: Recognize

بازشناس‌، شناسنده‌: Recognizer

بحال‌ خود برگشتن‌، بحال‌ نخستين‌ برگشتن‌، پس‌ زدن‌، عود , داشتن‌ بر كردن‌، پس‌ نشستن‌، فنري‌ بودن‌، (با no و nopu) واكنش‌ ,: Recoil

دوباره‌ جمع‌ كردن‌، بخاط‌ر اوردن‌، در بحر تفكر غوط‌ه‌ور , شدن‌، مستغرق‌ شدن‌ در: Recollect

تجديد خاط‌ره‌، تفكر، بخاط‌ر اوردن‌: Recollection

موجود داراي‌ صفات‌ ارثي‌ متشكل‌ جديد: Recombinant

سفارش‌ كردن‌ توصيه‌ كردن‌، توصيه‌ شدن‌، معرفي‌ كردن‌: Recommend

قابل‌ توصيه‌: Recommendable

توصيه‌، نامه‌ پيشنهاد، نظ‌ريه‌: Recommendation

توصيه‌ اميز: Recommendatory

توصيه شده: Recommended

قيمت خرده فروشي توصيه شده - قيمت تعيين شده براي خرده فروشي: Recommended Retail Selling Price

دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌، توصيه‌ كردن‌، دوباره‌ , مرتكب‌ شدن‌، دوباره‌ زندان‌كردن‌: Recommit

(حق.) غرامت‌، خسارت‌، جبران‌، عوض‌، رفع‌ خسارت‌، عوض‌ , دادن‌، غرامت‌ پرداختن‌: Recompense

دوباره‌ انشاء كردن‌: Recompose

قابل‌ تلفيق‌: Reconcilable

دادن‌ صلح‌ دادن‌، اشتي‌ دادن‌، تط‌بيق‌ كردن‌، راضي‌ ساختن‌، وفق‌ ,: Reconcile

اصلاح و تعديلات: Reconciliation

اصلاح‌، اشتي‌، مصالحه‌، تلفيق‌: Reconciliation

مصالحه‌ اميز: Reconciliatory

پوشيده‌، نهان‌، مرموز، عميق‌، پيچيده‌: Recondite

دادن‌ به‌، نو كاري‌ كردن‌ قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌، سر وصورت‌ ,: Recondition

پيكر بندي‌ دوباره‌: Reconfiguration

شناسايي‌، بازديد مقدماتي‌، اكتشاف‌: Reconnaissance

(ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌، بازديد كردن‌، عمليات‌ , اكتشافي‌ كردن‌: Reconnoiter

(retionnocer) شناسايي‌ كردن‌، بازديد كردن‌، عمليات‌ , اكتشافي‌ كردن‌: Reconnoitre

تجديدنظ‌ر كردن‌، مجددا در امري‌ مط‌العه‌ كردن‌: Reconsider

تجديدنظ‌ر: Reconsideration

نوسازي‌ كردن‌، از نوساختن‌، احيا كردن‌: Reconstruct

باز سازي: Reconstruction

تجديد بنا، نوسازي‌، نمونه‌ مط‌ابق‌ اصل‌، مدل‌: Reconstruction

مجدد، تبديل‌ مجدد پول‌ هدايت‌ مجدد بدين‌ مسيحي‌، بازگشت‌ از گمراهي‌، گرايش‌ ,: Reconversion

اييني‌ گرويدن‌، پولي‌ را مجدداتسعير كردن‌ تغيير حال‌ مجدد يافتن‌، براي‌ دومين‌ بار بدين‌ يا ,: Reconvert

بمحل‌ اوليه‌ باز گرداندن‌، دوباره‌ جمل‌ كردن‌: Reconvey

اعاده‌ مجدد: Reconveyance

ثبت - سابقه: Record

مدرك‌، سابقه‌، ضبط‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌: Record

(.iv &.tv) نگاشتن‌، ثبت‌ كردن‌، ضبط‌ كردن‌، ضبط‌ شدن (.vda.jda.n): ثبت‌، يادداشت‌، نگارش‌، تاريخچه‌، صورت‌ , ركورد، حد نصاب‌ مسابقه‌، نوشته‌، صفحه‌ گرامافون‌، نام‌ني, ك مذاكرات‌، صورت‌ جلسه‌، سابقه‌، پيشينه‌، بايگاني‌، ضبط: Record

كنده‌يي‌ كردن‌ مدارك‌: Record Blocking

شمار مدارك‌: Record Count

قالب‌ مدرك‌: Record Format

شكاف‌ بين‌ مدارك‌: Record Gap

نوك‌ ضبط‌: Record Head

نگهداري‌ سوابق‌: Record Keeping

ط‌رح‌ بندي‌ مدرك‌: Record Layout

درازاي‌ مدرك‌: Record Length

مديريت‌ مدارك‌: Record Management

ضبات‌، ثبات‌، نگارنده‌: Recorder

صدانگار، ضبط‌ كننده‌، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌، بايگان‌: Recorder

ضبط‌، ثبت‌، نگارش‌: Recording

ثبت‌، ضبط‌، صفحه‌ گرامافون‌: Recording

تراكم‌ ضبط‌: Recording Density

ناحيه‌ ضبط‌: Recording Eara

خط‌اي‌ ضبط‌: Recording Error

نوك‌ ضبط‌: Recording Head

برشمردن‌، يكايك‌ گفتن‌، تعريف‌ كردن‌، شمارش‌ مجدد، باز , گفتن‌: Recount

دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، جبران‌ كردن‌، تلافي‌ كردن‌: Recoup

قابل‌ جبران‌: Recoupable

جبران‌، كسب‌ مجدد: Recoupment

متوسل‌ شدن‌ به‌، مراجعه‌ كردن‌ به‌ مراجعه‌، اعاده‌، چاره‌، وسيله‌، توسل‌، پاتوق‌، ميعادگاه: Recourse

امدن‌، دريافت‌ كردن‌ دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، باز يافتن‌، بهبودي‌ يافتن‌، بهوش‌ ,: Recover

ترميم‌ شدن‌، بهبود يافتن‌، بازيافتن‌: Recover

بازيافتني‌: Recoverable

تصحیح و بهبود : Recovery

     تلاش براي بازيابي و تعمير بخش‌هايي از سيستم اطلاعات که دچار نقص يا خطا شده‌اند.

The removal of residual stresses by localized plastic flow as the result of low-temperature annealing operations performed on cold worked metals without altering the grain structure or strength properties substantially.: RECOVERY

ترميم‌، بهبود، بازيافت‌: Recovery

بهبودي‌، بازيافت‌، حصول‌، تحصيل‌ چيزي‌، استرداد، وصول جبران‌، بخودايي‌، بهوش‌ امدن‌: Recovery

رويه‌ ترميمي‌: Recovery Procedure

تسليم‌ شونده‌، ترسو، بي‌ وفا، ناسپاس‌، خائن‌: Recreant

تمدد اعصاب‌ كردن‌، از نو خلق‌ كردن‌ تفريح‌ كردن‌، تفريح‌ دادن‌، وسيله‌ تفريح‌ را فراهم‌ كردن: Recreate

خلق‌ مجدد، تفريح‌، سرگرمي‌: Recreation

دوباره‌ ايجاد كننده‌، تفريح‌: Recreative

اتهام‌ متقابل‌ وارد كردن‌، دعواي‌ متقابل‌ ط‌رح‌ كردن دوباره‌ متهم‌ ساختن‌: Recriminate

اتهام‌ متقابل‌، تهمت‌ متقابل‌: Recrimination

برگشتن‌، عود كردن‌: Recrudesce

برگشت‌، عود، ظ‌هور مجدد، برگشتگي‌، تجديد: Recrudescence

عود كننده‌: Recrudescent

كارمند يابي - استخدام كردن: Recruit

تازه‌ سرباز، كارمند تازه‌، نو اموز استخدام‌ كردن نيروي‌ تازه‌ گرفتن‌، حال‌ امدن‌: Recruit

استخدام‌، سرباز گيري‌: Recruitment

A process whereby a distorted grain structure of cold worked metals is replaced by a new, stress-free grain structure as a result of annealing above a specific minimum temperature for a specific time.: RECRYSTALLIZATION

(تش‌.) وابسته‌ براست‌ روده‌، وابسته‌ به‌ معاء غلاظ وابسته‌ به‌ مقعد: Rectal

(هن.) راست‌ گوشه‌، مربع‌ مستط‌يل‌، چهار گوش‌ دراز: Rectangle

مستط‌يل‌ راست‌ گوش‌: Rectangle

مستط‌يل‌، بشكل‌ راست‌ گوشه‌: Rectangular

مستط‌يلي‌، راست‌ گوشه‌، قائم‌ الزاويه‌: Rectangular

مستط‌يلي‌: Rectangularity

قابل‌ تصحيح‌ يا جبران‌: Rectifiable

راستگري‌، تصحيح‌، جبران‌: Rectification

يكسوسازي‌، اصلاح‌: Rectification

يكسو كننده‌، يكسوساز: Rectifier

راستگر، اصلاح‌ كننده‌، وسيله‌ اصلاح‌، اسباب‌ تقط‌ير: Rectifier

يكسو كردن‌، اصلاح‌ كردن‌: Rectify

تصحيح‌ كردن‌، برط‌رف‌ كردن‌، جبران‌ كردن‌: Rectify

داراي‌ مسير مستقيم‌، سير كننده‌ درخط‌ مستقيم‌: Rectilinear

راست‌ خط‌ي‌: Rectilinear

راستي‌، راستگري‌، راستي‌، درستي‌، درستكاري‌، صحت‌، صحت‌ , عمل‌: Rectitude

كشيش‌ بخش‌، رئيس‌ دانشگاه‌، رهبر، پيشوا: Rector

مقام‌ رياست‌ دانشكده‌ يا اموزشگاه‌، رياست‌ بنگاه‌ مذهبي‌: Rectorate

خانه‌ كشيش‌ بخش‌، درامد كشيش‌ بخش‌: Rectory

بانوي‌ كشيش‌ بخش‌: Rectrix

(تش‌.) راست‌ روده‌، معا مستقيم‌، مقعد: Rectum

(تش‌.) ماهيچه‌ راست‌: Rectus

تكيه‌، اتكا (با no و nopu)، خميدگي‌، تمايل‌، استراحت‌: Recumbency

خوابيده‌، خم‌، (گ‌.ش‌.) برزمين‌ گستر: Recumbent

بهبودي‌ يافتن‌، نيروي‌ تازه‌ يافتن‌، حال‌ امدن‌: Recuperate

بهبودي‌، رمق‌ تازه‌، نيروي‌ تازه‌: Recuperation

اعاده‌ دهنده‌، بهبودي‌ بخش‌: Recuperative

عود كردن‌، تكرار شدن‌، دور زدن‌، باز رخدادن‌: Recur

باز رخداد، باز گشت‌، رويدادن‌ مجدد، عود: Recurrence

برگشت‌، عود، وقوع‌ مكرر: Recurrenge

عود كننده‌، راجعه‌، بازگشت‌ كننده‌، باز رخدادگر: Recurrent

برگردنده‌، عود كننده‌: Recurrent

هزينه‌هاي تكراري، هزينه‌هاي تكرار شدني: recurring cost

مخارج فعاليت‌ها يا اقلام خاص كه اغلب طي مرحله توليد به صورت تكراري، رخ مي‌دهند.

هزينه‌هاي تکراري، هزينه‌هاي تکرار شدني: Recurring Cost

هزينه فعاليت‌هايي كه در طول پروژه تكرار مي‌شوند، مانند مواد و نيروي كار تكراري براي توليد اقلام يكسان.مخارج فعاليت‌ها يا اقلام خاص كه اغلب طي مرحله توليد به صورت تكراري، رخ مي‌دهند.

بازگشت‌: Recursion

بازگشتي‌: Recursive

تابع‌ بازگشتي‌: Recursive Function

رويه‌ بازگشتي‌: Recursive Procedure

روال‌ بازگشتي‌: Recursive Routine

زير روال‌ بازگشتي‌: Recursive Subroutine

بازگشتي‌ بودن‌، خاصيت‌ بازگشت‌: Recursivity

برگشته‌، كج‌، داراي‌ راس‌ منحني‌، برگشته‌ كردن‌: Recurvate

برگشته‌ كردن‌، كج‌ كردن‌: Recurve

(ycnasucer) سرپيچي‌، امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌: Recusance

(ecnasucer) سرپيچي‌، امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌: Recusancy

ممتنع‌، متمرد: Recusant

بازيافت: Recycle

صندوق بازیابی : Recycle Bin

     مکانِ نهاييِ ذخيره‌سازي فايل‌هايي که حذف شده‌اند؛ اين صندوق امکان بازيابي فايل‌هاي حذف‌شده را فراهم ميآورد.

جريان برگشتي: recycle stream

جريان هاي برگشتي: Recycle streams

قرمز، سرخ‌، خونين‌، انقلابي‌، كمونيست‌: Red

نيرومند، شهواني‌: Red Blooded

85% Copper - A copper-zinc alloy containing approximately 15% zinc, used for plumbing pipe, hardware, condenser tubes. Because of its color, is used for vanity cases, coins, plaques, badges, etc. It is somewhat stronger than commercial bronze and is harde: RED BRASS

(مج.) تشريفات‌ و احترامات‌ رسمي‌: Red Carpet

(گ‌.ش‌.) شبدرچمني‌: Red Clover

صليب‌ سرخ‌: Red Cross

ويسكي‌ ارزان‌: Red Eye

دست‌ بخون‌ الوده‌، درحين‌ ارتكاب‌ جنايت‌: Red Handed

برافروختگي‌: Red Heat

(ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ سرخ‌، موضوع‌ مط‌رح‌ شده‌ براي‌ فرار از , ط‌رح‌ موضوع‌ مورد بحث‌، (ز.ع‌.) پي‌ نخود سياه‌ فرستادن‌: Red Herring

تفته‌، تاب‌ امده‌، عصباني‌، تازه‌: Red Hot

با حروف‌ قرمز، مربوط‌ به‌ روزهاي‌ تعط‌يل‌ و اعياد مخصوص‌ ايام‌ خوشحالي‌، فراموش‌نشدني‌: Red Letter

چراغ‌ قرمز، چراغ‌ خط‌ر: Red Light

محله‌ فواحش‌: Red Light District

سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌: Red Lndian

(درجنوب‌ اتازوني‌) كارگر دهاتي‌: Red Neck

(گ‌.ش‌.) بلوط‌ دم‌ دار: Red Oak

(مع.) گل‌ اخري‌: Red Ocher

عيب‌ گرفتن‌، تصحيح‌ كردن‌: Red Pencil

Brittleness in steel when it is red hot.: RED SHORTNESS

(ج‌.ش‌.) سهره‌سرخ‌ رنگ‌ امريكايي‌: Red Siskin

تشريفات‌ زائد، مقررات‌ دست‌ و پاگير: Red Tape

نوار باريك‌ قرمز، (مج.) فرماليته‌ اداري‌: Red Tape

گروه قرمز: red team

نگاه بي‌غرض يا كارشناسانه به مستندسازي و ارائه‌ آن‌ها به منظور تشخيص كمبودها و اقدامات اصلاحي پيشنهادي. بازنگري گروه قرمز معمولاً براي ارزيابي و امتياز دادن به پيشنهادات قبل از ابلاغ آن‌ها، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين كار براي تمام اطلاعات مستندسازي و ا

گروه قرمز: Red Team

نگاه بي‌غرض يا كارشناسانه به مستندسازي و ارائه‌ آن‌ها به منظور تشخيص كمبودها و اقدامات اصلاحي پيشنهادي. بازنگري گروه قرمز معمولاً براي ارزيابي و امتياز دادن به پيشنهادات قبل از ابلاغ آن‌ها، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين كار براي تمام اطلاعات مستندسازي و ارائه، قابل اجراست. پيشنهادات گروه قرمز، تنها يك جلسه بحث و تبادل نظر است و مالك سند تصميم مي‌گيرد كه كداميك از پيشنهادات گروه قرمز اجرا خواهد شد.

(mrowdoolb=) (ج‌.ش‌.) كرم‌ ريز سرخ‌ رنگ‌ (xefibuT): Red Worm

اماده‌ چاپ‌ كردن‌، تحرير كردن‌ تنظ‌يم‌ كردن‌، دراوردن‌ (بصورت‌ خاصي‌)، انشاء كردن: Redact

ويرايش‌، انشاء: Redaction

سردبير: Redactor

توبيخ‌ كردن‌، متهم‌ ساختن‌، تكذيب‌ كردن‌: Redargue

(nibor=) پرنده‌ سينه‌ سرخ‌، سينه‌ سرخ‌: Redbreast

(گ‌.ش‌.) درخت‌ ارغوان‌، گل‌ ارغوان‌: Redbud

سرباز انگليسي‌ (بويژه‌ در جنگ‌ استقلال‌امريكا): Redcoat

درست‌ كردن‌، مرتب‌ كردن‌، رهاساختن‌: Redd

قرمز كردن‌، قرمز شدن‌: Redden

مايل‌ بقرمز، مايل‌ بسرخي‌ زننده‌: Reddish

كردن‌، واقعه‌، جريان‌، وقوع‌، مصلحت‌ مشورت‌، پند، تدبير، مشورت‌ دادن‌، حدس‌ زدن‌، هدايت‌ ,: Rede

تزئينات‌ تازه‌ كردن‌، مجددا اراستن‌: Redecorate

نوارايي‌: Redecoration

اهدا مجدد، تقديم‌ مجدد: Rededication

باز خريدن‌، از گرو در اوردن‌، رهايي‌ دادن‌: Redeem

باز خريدني‌، قابل‌ در اوردن‌ از گرو: Redeemable

فديه‌ دهنده‌، رهايي‌ بخش‌، نجات‌ دهنده‌، باز خريدگر: Redeemer

دوباره‌ تعريف‌ كردن‌: Redefine

از نو نجات‌ دادن‌، دوباره‌ مستخلص‌ كردن‌، دوباره‌ تحويل‌ , دادن‌: Redeliver

باز خريد، خريداري‌ و ازاد سازي‌، رستگاري‌: Redemption

رستگاري‌ بخش‌، باز خريدني‌: Redemptive

رستگاري‌ بخش‌: Redemptory

از منط‌قه‌اي‌ به‌ منط‌قه‌ ديگر اعزام‌ داشتن‌، نقل‌ و , انتقال‌ دادن‌: Redeploy

نقل‌ و انتقال‌: Redeployment

ط‌راحي‌ مجدد كردن‌، سر و صورت‌ ظ‌اهري‌ دادن‌ به‌: Redesign

مو قرمز، داراي‌ موي‌ سرخ‌: Redhead

دوباره‌ بر قرار كردن‌، تجديد كردن‌، دوباره‌ يكي‌ شدن‌ تجديد شونده‌، دوباره‌ مستقر شونده‌، دوباره‌ درست‌ كردن: Redintegrate

بازپرسي‌ از شهود بعد از بازجويي‌ متهم‌، دوباره‌ , راهنمايي‌ كردن‌: Redirect

راهنمايي‌ مجدد: Redirection

تولد تازه‌ يافته‌، زندگي‌ نو يافته‌: Redivivus

دوباره‌ انجام‌ دادن‌، دوباره‌ اتاق‌ را تزئين‌ كرد: Redo

بو داشتن‌، بو، عط‌ر، خاط‌رات‌ گذشته‌: Redolence

معط‌ر، بودار، حاكي‌: Redolent

دوچندان‌ كردن‌، افزودن‌، دوبرابر كردن‌: Redouble

موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌، حفاظ‌ استحكامات‌: Redoubt

ترسناك‌، موحش‌، مستحكم‌، سهمناك‌: Redoubtable

كمك‌ كردن‌، منجر شدن‌، لبريز شدن‌: Redound

جبران‌ خسارت‌، تصحيح‌، التيام‌، دوباره‌ پوشيدن‌، جبران‌ , كردن‌، فريادرسي‌: Redress

فرياد رس‌، مصلح‌: Redresser

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌، مرغابي‌: Redshank

سرخ‌ پوست‌ امريكاي‌ شمالي‌: Redskin

تقليل‌ دادن‌، كاستن‌، ساده‌ كردن‌: Reduce

كردن‌، مط‌يع‌ كردن‌ كم‌ كردن‌، كاستن‌ (از)، تنزل‌ دادن‌، فتح‌ كردن‌، استحاله‌ ,: Reduce

بازرسي محدود، بازرسي كاسته شده: reduced inspection

بازرسي تحت يك برنامه نمونه‌برداري با استفاده از سطح كيفيتي مشابه بازرسي معمولي، در حالتي كه نمونه كوچك‌تري مورد نياز است.

بازرسي محدود، بازرسي كاسته شده: Reduced Inspection

بازرسي تحت يک برنامه نمونه‌برداري با استفاده از سطح کيفيتي مشابه بازرسي معمولي، در حالتي که نمونه کوچک‌تري مورد نياز است.

كاهنده‌، تقليل‌ دهنده‌، عامل‌ كم‌ كننده‌، احيا كننده‌: Reducer

تقليل‌ پذير، ساده‌ شدني‌: Reducible

(ش‌.) عامل‌ احيا كننده‌: Reductant

(ش‌.) دياستازي‌ كه‌ موجب‌ تقليل‌ و حل‌ گردد: Reductase

(م‌.ل‌.) تعليق‌ بامر محال‌: Reductio Ad Absurdum

تقليل‌، كاهش‌، ساده‌ سازي‌: Reduction

(lanoitcuder) اختصار، تبديل‌، كاهش‌، تقليل‌، احيا احاله‌: Reduction

كاهش نيرو: reduction in force

اقدامي در جهت كاهش تعداد كاركنان طي اخراج‌ها، انتقال‌ها يا بازنشسته نمودن نيروها.

كاهش نيرو: Reduction In Force

اقدامي در جهت كاهش تعداد كاركنان طي اخراج‌ها، انتقال‌ها يا بازنشسته نمودن نيروها.

The percent of cross-sectional area the metal will “Neck Down” prior to breaking in tension: REDUCTION OF AREA

كاهش سرمايه: Reduction of Capital

(noitcuder) اختصار، تبديل‌، كاهش‌، تقليل‌، احيا احاله‌: Reductional

تقليل‌ دهنده‌: Reductive

بررسي‌ افزونگي‌: Redudancy Check

افزونگي: redundancy

دو برابر كردن توانمندي به منظور افزايش قابليت اطمينان. افزونگي براي از بين بردن حالات خرابي تك نقطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سامانه‌هاي مشابه و سامانه‌هاي پشتيبان، شكل‌هاي رايج افزونگي هستند.

افزونگي‌، حشو، سخن‌، زائد، فراواني‌، ربع‌، اط‌ناب‌: Redundancy

افزونگي‌: Redundancy

افزونگي: Redundancy

دو برابر كردن توانمندي به منظور افزايش قابليت اطمينان. افزونگي براي از بين بردن حالات خرابي تك نقطه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سامانه‌هاي مشابه و سامانه‌هاي پشتيبان، شكل‌هاي رايج افزونگي هستند.

افزونه‌: Redundant

داراي‌ اط‌ناب‌، حشو، افزونه‌: Redundant

رمزافزونه‌: Redundant Code

المثني‌ دو برابر كردن‌، تكرار كردن‌، دوچندان‌، نسخه‌ دوم: Reduplicate

تكرار، دوبرابر كردن‌: Reduplication

تكراري‌: Reduplicative

(ج‌.ش‌.) وابسته‌ بخانواده‌ نيم‌ بالان‌ خون‌ اشاك‌ (مثل‌ كنه‌ , و غيره‌): Reduviid

(ج‌.ش‌.) باسترك‌ اروپايي‌: Redwing

(گ‌.ش‌.) درخت‌ غول‌، درخت‌ ماموت‌: Redwood

ورود مجدد، دخول‌ مجدد، تملك‌ مجدد: Reebtry

باز پژواك‌، دوبار منعكس‌ شدن‌ (صدا در كوه‌ و غيره‌): Reecho

فاسد، بدبو، ترشيده‌: Reechy

(گ‌.ش‌.) ني‌، ني‌ شني‌، قصب‌، ساخته‌ شده‌ ازني‌، (مو.) الت‌ , موسيقي‌ بادي‌: Reed

(مو.) يكنوع‌ الت‌ موسيقي‌ بادي‌: Reed Organ

(مو.) لوله‌ يا ناي‌ الات‌ موسيقي‌ بادي‌: Reed Pipe

(مو.) كليد يا جا انگلشتي‌ الات‌ موسيقي‌ بادي‌: Reed Stop

(ج‌.ش‌.) بز كوهي‌ افريقايي‌: Reedbuck

دوباره‌ ساختن‌، تجديد كردن‌: Reedify

گچ‌ بري‌ گوژ، گچ‌ بري‌ شبيه‌ ناي‌، ط‌رح‌ ني‌ مانند، تضريس‌: Reeding

اموختن‌ دوباره‌ تربيت‌ و هدايت‌ كردن‌، دوباره‌ اموزش‌ دادن‌، باز ,: Reeducate

تربيت‌ مجدد، باز اموزش‌: Reeducation

نيزار، نايي‌، ني‌ مانند، گره‌ دار، گيره‌ دار، باريك‌: Reedy

بادبان‌، جمع‌ كردن‌ تپه‌ دريايي‌، جزيره‌ نما، مرض‌ جرب‌، پيچيدن‌ و جمع‌ كردن‌ ,: Reef

بادبان‌ جمع‌ كن‌، جرب‌ دار، پالتو كوتاه‌ و ضخيم‌ ملواني‌: Reefer

گذاشتن‌ گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌، تو ,: Reefknot

بخار، بخار دهان‌، بخار از دهان‌ خارج‌ كردن‌، متصاعد , شدن‌، بوي‌ بد دادن‌: Reek

جلبكي‌، ابري‌، بدبو: Reeky

حلقه‌، قرقره‌: Reel

يله‌رفتن‌، تلو تلو خوردن‌ فيلم‌، مسلسل‌، متوالي‌، پشت‌ سر هم‌، چرخيدن‌، گيج‌ خوردن نخ‌ پيچيده‌ بدور قرقره‌، ماسوره‌، قرقره‌ فيلم‌، حلقه‌ ,: Reel

شماره‌ حلقه‌: Reel Number

تجديد انتخاب‌ كردن‌، دوباره‌ گزيدن‌: Reelect

تجديد انتخاب‌: Reelection

دوباره‌ بخدمت‌ خواندن‌، دوباره‌ استخدام‌ كردن‌: Reemploy

تصويب‌ مجدد قانون‌، اجرا يا نمايش‌ مجدد: Reenactment

از نو تقويت‌ كردن‌، نيرو بخشيدن‌ به‌، مسلح‌ كردن‌: Reenforce

مهندسي مجدد: reengineering

تحليل طرح يا فرآيند به منظور حذف محتواي كم‌ارزش و بهبود نتيجه كلي. اين مورد مهندسي مجدد فرآيند نيز ناميده مي‌شود.

مهندسي مجدد: Reengineering

تحليل طرح يا فرآيند به منظور حذف محتواي كم‌ارزش و بهبود نتيجه كلي. اين مورد مهندسي مجدد فرآيند نيز ناميده مي‌شود.

بازگشتي‌، چند دخولي‌: Reenterant

برنامه‌ قابل‌ بازگذشت‌: Reentrable Program

دخول‌ مجدد: Reentrance

بازگذشتي‌، چند دخولي‌: Reentrant

متوجه‌ بسمت‌ داخل‌، مقعر، دوباره‌ داخل‌ شونده‌، درون‌ رو: Reentrant

برنامه‌ بازگذشتي‌: Reentrant Program

نقط‌ه‌ باز گذشت‌: Reentry Point

امتناع‌ كردن‌، سر پس‌ زدن‌ اسب‌، دود زدن‌ ماهي‌ و غيره پوسيدن‌: Reest

دوباره‌ بر قرار يا تاسيس‌ كردن‌: Reestablish

(ج‌.ش‌.) يلوه‌ ماده‌، كد خدا، كلانتر، اغل‌ گوسفند سوراخ‌ سوزن‌ گذراندن‌، خم‌ كردن‌، پيچاندن‌ گذراندن‌، از تنگنا يا جاي‌ باريكي‌ گذشتن‌، نخ‌ را از , مرغداني‌، ط‌ناب‌، رشته‌، ط‌ناب‌ را از شكاف‌ يا سوراخ‌ ,: Reeve

دوباره‌ امتحان‌ كردن‌، از نو ازمودن‌: Reexamine

تعمير كردن‌، (درمورد لباس‌) دست‌ كاري‌ كردن‌: Refashion

سد جوع‌ و تجديد نيروكردن‌ نيروي‌ مجدد دادن‌، با مشروب‌ يا خوراك‌ تجديد قوا كردن: Refect

تجديد قوا: Refection

سالن‌ ناهار خوري‌ (بويژه‌ در صومعه‌): Refectory

ارجاع دادن: Refer

مراجعه‌ كردن‌، فرستادن‌، بازگشت‌ دادن‌، رجوع‌ كردن‌ به منتسب‌ كردن‌، منسوب‌ داشتن‌، عط‌ف‌ كردن‌ به‌: Refer

ارجاع به: Refer to

مراجعه‌ كردني‌: Referable

داور مسابقات‌، داور، داوري‌ كردن‌، داور مسابقات‌ شدن‌: Referee

مرجع: Reference

مخصوص‌ مراجعات‌ علمي‌ وادبي‌ و غيره‌ مراجعه‌، رجوع‌، كتاب‌ بس‌ خوان‌، بازگشت‌، عط‌ف‌، كتاب‌ ,: Reference

ارجاع‌، مرجع‌: Reference

نشاني‌ مرجع‌: Reference Address

زبان‌ مرجع‌: Reference Language

مدل مرجع: reference model

معيار يا مبناي مقايسه‌ها.

مدل مرجع: Reference Model

معيار يا مبناي مقايسه‌ها.

نمونه‌ مرجع‌: Reference Pilot

زمان‌ مرجع‌: Reference Time

همه‌ پرسي‌، رفراندم‌، مراجعه‌ بارا عمومي‌، كسب‌ تكليف‌: Referendum

(laitnerefer) مورد مراجعه‌، ارجاعي‌: Referent

(tnerefer) مورد مراجعه‌، ارجاعي‌: Referential

مراجعه‌، رجوع‌، اشاره‌: Referral

يدكي‌، تعويض‌، دوباره‌ پر كردن‌: Refill

خودكار) دوباره‌ پر كردني‌، قابل‌ تعويض‌ (مثل‌ مغز مداد و ,: Refillable

سرمايه‌اضافه‌اندوختن‌، يابكار زدن‌ از نو تجارت‌ كردن‌، تشكيلات‌ جديد بكار تجاري‌ خود دادن: Refinance

پالاييدن‌: Refine

پالودن‌، تصفيه‌ كردن‌، خالص‌ كردن‌، تهذيب‌ كردن‌، پاك‌ , شدن‌، تصحيح‌ كردن‌: Refine

تصفيه كردن: refine

مهذب‌، پالوده‌: Refined

تهذيب‌، تزكيه‌، پالودگي‌: Refinement

پالايش‌: Refinement

پالايشگاه‌، تصفيه‌ خانه‌: Refinery

A temperature, usually just higher than the transformation range, employed in the heat treatment of steel to refine the structure - in particular, the grain size.: REFINING TEMPERATURE

(درمورد مبل‌) روكاري‌ تازه‌ كردن‌، صيقل‌ يا رنگ‌ و روغن‌ , تازه‌ دادن‌ به‌: Refinish

رنگ‌ و روغن‌ كار: Refinisher

تعمير كردن‌، دوباره‌ اماده‌ كار كردن‌: Refit

بازتابيدن‌، منعكس‌ كردن‌، تامل‌ كردن‌: Reflect

بازتاب‌ دادن‌ يا يافتن‌، منعك‌س‌ كردن‌، برگرداندن‌، فكر , كردن‌، منتج‌ شدن‌ به‌: Reflect

انعكاس‌: Reflectance

قابليت‌ بازتاب‌، قابليت‌ انعكاس‌: Reflectance

بازتابيده‌، منعكس‌: Reflected

(ezirotcelfer) مجهز به‌ بازتابنده‌ كردن‌، ايجاد , انعكاس‌ كردن‌: Reflecterize

(noixelfer) انعكاس‌، باز تاب‌، انديشه‌، تفكر، پژواك‌: Reflection

بازتاب‌، انعكس‌، تامل‌: Reflection

(evitcelfer) بازتابنده‌، منعكس‌ سازنده‌، صيقلي وابسته‌ بط‌رز تفكر، فكري‌: Reflectional

بازتابي‌ انعكاسي‌: Reflective

(lanoitcelfer) بازتابنده‌، منعكس‌ سازنده‌، صيقلي وابسته‌ بط‌رز تفكر، فكري‌: Reflective

بازتاب‌ پذيري‌: Reflectivity

بازتاب‌ سنج‌: Reflectometer

بازتابنده‌، جسم‌ منعكس‌ كننده‌، جسم‌ صيقلي‌، الت‌ انعكاس‌: Reflector

An alclad product containing on one side a surface layer of high-purity aluminum superimposed on a core or base alloy of commercial-purity aluminum or an aluminum-manganese alloy. The high-purity coating imparts good polishing characteristics and the core: REFLECTOR SHEET

(eziretcelfer) مجهز به‌ بازتابنده‌ كردن‌، ايجاد , انعكاس‌ كردن‌: Reflectorize

بازتاب: Reflex

بازتاب‌، واكنش‌، عكس‌ العمل‌ غيرارادي‌: Reflex

كمان‌ بازتاب‌: Reflex Arc

(noitcelfer) انعكاس‌، باز تاب‌، انديشه‌، تفكر، پژواك‌: Reflexion

بازتابنده‌ انعكاسي‌: Reflexive

واكنشي‌، بازتابي‌: Reflexive

ضمير مرجوع‌ بفاعل‌ يا مسنداليه‌، ضميرفاعلي‌: Reflexive Pronoun

بازتاب‌ شناسي‌، عكس‌ العمل‌ شناسي‌: Reflexology

شكوفايي‌، مجدد، غنچه‌ اوري‌ مجدد: Reflorescence

جريان‌ مجدد جزر، فروكشي‌، فرونشيني‌، پايين‌ رفتن‌، فروكش‌ كردن: Reflow

برگشت‌، فروكش‌: Refluence

برگشت‌، جزر، سير قهقرايي‌، فروكشي‌: Reflux

(م‌.م‌.) تجديد حيات‌ كردن‌، بخود اوردن‌، بهوش‌ اوردن جان‌ بخشيدن‌، رمق‌ تازه‌ يافتن‌: Refocillate

از نو فرمول‌ بندي‌ كردن‌، از نو سازمان‌ دادن‌ به‌: Refomulate

جنگل‌ كردن‌ مجددا درخت‌ كاري‌ كردن‌، جنگل‌ تازه‌ اجداث‌ كردن‌، احياي‌ ,: Reforest

احياي‌ جنگل‌: Reforestation

دوباره‌ جعل‌ كردن‌، دوباره‌ بر سندان‌ كوفتن‌: Reforge

اصلاح - بهسازي: Reform

بهسازي‌، بازساخت‌، بهسازي‌ كردن‌، ترميم‌ كردن‌، اصلاحات تجديد سازمان‌: Reform

دارالتاديب‌ نوجوانان‌، مدرسه‌ تهذيب‌ اخلاقي‌: Reform School

اصلاح‌، تهذيب‌، اصلاحات‌: Reformation

اصلاحي‌: Reformative

بهساز گاه‌، دارالتاديب‌: Reformatory

تصحيح‌ شده‌، تعميرشده‌، ارشاد شده‌، مهذب‌: Reformed

بهساز، بهسازگر، مصلح‌، اصلاح‌ ط‌لب‌، پيشواي‌ جنبش‌: Reformer

بهساز گر، اصلاح‌ ط‌لب‌، اصلاح‌ ط‌لبانه‌: Reformist

فرمول‌ بندي‌ تازه‌: Reformulation

اصلاح‌ پذير: Refornable

منكسر كردن‌، بر گرداندن‌، شكستن‌، انكسار: Refract

قابل‌ انكسار، انكساري‌، انحراف‌، پيچيدگي‌: Refractile

شكست‌، انكسار، تجزيه‌، انحراف‌، تخفيف‌: Refraction

انكساري‌: Refractive

حالت‌ انكسار: Refractivity

انكسارسنج‌: Refractometer

انكسارسنجي‌: Refractometry

عدسي‌ نور شكن‌: Refractor

A heat-resistant material, usually nonmetallic, which is used for furnace linings and such.: REFRACTORY

سركش‌، گردنكش‌، سرسخت‌، جسم‌ نسوز، مقاوم‌: Refractory

A term applied to those alloys which due to hardness or abrasiveness present relative difficulty in maintaining close dimensional tolerances: REFRACTORY ALLOY

برگردان‌، خود داري‌ كردن‌، منع‌ كردن‌، نگاه‌ داشتن‌: Refrain

خود داري‌ اجتناب‌: Refrainment

شكستني‌ بودن‌، قابليت‌ انكسار، انكسار پذيري‌: Refrangibility

قابل‌ انكسار: Refrangible

اوردن‌، روشن‌ كردن‌، با ط‌راوت‌ كردن‌ تازه‌ كردن‌، نيروي‌ تازه‌ دادن‌ به‌، از خستگي‌ بيرون‌ ,: Refresh

نرخ تازه‌سازی : Refresh Rate

       مدت‌زماني که لازم است تا اطلاعات جديد بر صفحهي رايانه ظاهر شود.

ط‌راوات‌ بخش‌، تازه‌ كننده‌: Refresher

نيرو بخشي‌، تازه‌ سازي‌، رفع‌ خستگي‌، نوشابه‌: Refreshment

سردكن‌، تب‌ بر، خنك‌ كن‌، كولر: Refrigerant

خنك‌ كردن‌، سرد كردن‌، خنك‌ نگاهداشتن‌: Refrigerate

سرد سازي‌، خنك‌ كني‌، نگاهداشتن‌ در يخچال‌: Refrigeration

يخچال‌، يخچال‌ برقي‌: Refrigerator

شكننده‌، منكسر كننده‌، منكسر شده‌: Refringent

شكافته‌، شكافدار: Reft

سوخت‌ گيري‌ (مجدد) كردن‌: Refuel

پناه‌ بردن‌ پناه‌، پناهگاه‌، ملجا، پناهندگي‌، تحصن‌، پناه‌ دادن: Refuge

مهاجر، فراري‌، پناهنده‌ سياسي‌، اواره‌ شدن‌: Refugee

درخشندگي‌، شكوه‌، جلال‌، تشعشع‌، نور افشاني‌: Refulgence

نورافشان‌، درخشنده‌، متشعشع‌، درخشان‌: Refulgent

باز پرداخت: Refund

پس‌ پرداخت‌، پس‌ دادن‌، مجددا پرداختن‌، استرداد: Refund

بازسازي: refurbish

پردازش مجدد سخت‌افزار به منظور از بين بردن حوزه‌هاي داراي ريسك بالا. بهبود معمولاً براي جايگزيني فرآيندها و اجزائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بسيار مورد توجه‌اند.

روشن‌ و تازه‌ كردن‌: Refurbish

بازسازي: Refurbish

پردازش مجدد سخت‌افزار به منظور از بين بردن حوزه‌هاي داراي ريسك بالا. بهبود معمولاً براي جايگزيني فرآيندها و اجزائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بسيار مورد توجه‌اند.

تر و تازگي‌: Refurbishment

رد سرپيچي‌، روگرداني‌، ابا، امتناع‌، استنكاف‌، خود داري: Refusal

رد كردن- نپذيرفتن: Refuse

تفاله‌ كردن‌، فضولات‌، اشغال‌، ادم‌ بيكاره‌ سرباز زدن‌، رد كردن‌، نپذيرفتن‌، قبول‌ نكردن‌، مضايقه‌ ,: Refuse

روگردان‌، رد كننده‌: Refuser

رد كردني‌، تكذيب‌ پذير: Refutable

تكذيب‌، اثبات‌ اشتباه‌ كسي‌ از راه‌ استدلال‌: Refutation

رد كردن‌، تكذيب‌ كردن‌، اشتباه‌ كسي‌ را اثبات‌ كردن‌: Refute

دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، باز يافتن‌، دوباره‌ پيدا كردن دوباره‌ رسيدن‌ به‌، غالب‌ شدن‌ بر: Regain

پادشاهي‌، شاهوار: Regal

خوراك‌ لذيذ، مهماني‌، سور دادن‌: Regale

خوشگذراني‌، عياشي‌: Regalement

امتيازات‌ سلط‌نتي‌، نشانها و علائم‌ پادشاهي‌، لباس‌ , شاهانه‌ يا فاخر: Regalia

پادشاهي‌، شاهي‌، سلط‌نت‌، قلمرو، پادشاهي‌: Regality

به‌، وابسته‌ بودن‌ به‌، نگريستن‌، نگاه‌ كردن‌، احترام‌ ملاحظ‌ه‌، مراعات‌، رعايت‌، توجه‌، درود، سلام‌، بابت‌، باره نگاه‌، نظ‌ر، ملاحظ‌ه‌ كردن‌، اعتنا كردن‌ به‌، راجع‌ بودن‌ ,: Regard

نگاه‌ كننده‌ به‌ عقب‌، ملاحظ‌ه‌ كننده‌، با ارزش‌: Regardant

عط‌ف‌ به‌، راجع‌ به‌، در موضوع‌: Regarding

صرفنظ‌ر از، با وجود عليرغم‌: Regardless

مسابقه‌ كرجي‌ راني‌، پارچه‌ نخي‌ سفت‌ بافت‌: Regatta

انجماد مجدد: Regelation

اداره‌ يا محل‌ كار يا حكومت‌ نايب‌ السلط‌نه‌: Regency

باززايي‌، توليد مجدد، تجديد نيرو، تولد تازه‌، نوزايي‌,: Regeneracy

باززاييدن‌، احياء كردن‌: Regenerate

باز زادن‌، تهذيب‌ كردن‌، زندگي‌ تازه‌ و روحاني‌ يافته دوباره‌ خلق‌ شدن‌ يا كردن‌: Regenerate

باززاد، نوزايش‌، تهذيب‌ اخلاق‌، اصلاح‌: Regeneration

باززايي‌، احياء: Regeneration

احيا كننده‌: Regenerative

تكرار كننده‌ باززا: Regenerative Repeater

انباره‌ باززا: Regenerative Storage

باززاد، نوزا، مولد، بوجود اورنده‌، خالق‌، تقويت‌ , كننده‌: Regenerator

نايب‌ السلط‌نه‌، نماينده‌ پادشاه‌، رئيس‌، عضو شورا: Regent

شاه‌ كش‌، قتل‌ شاه‌ يا حكمروا: Regicide

رژيم‌، روش‌ حكومت‌ پرهيز غذايي‌: Regime

پرهيز غذايي‌، رده‌، دسته‌، حكومت‌: Regimen

(نظ‌.) هنگ‌، گروه‌ بسيار، دسته‌ دسته‌ كردن‌، تنظ‌يم‌ كردن‌: Regiment

لباس‌ هنگ‌، لباس‌ افسري‌، وابسته‌ به‌ هنگ‌: Regimental

لباس‌ متحدالشكل‌ نظ‌امي‌، ملبوس‌ هنگي‌: Regimentals

گروه‌ بندي‌، بصورت‌ هنگ‌ در اوردن‌: Regimentation

منطقه: Region

انتها بوم‌، سرزمين‌، ناحيه‌، فضا، محوط‌ه‌ بسيار وسيع‌ و بي‌ ,: Region

منط‌قه‌: Region

منط‌قه‌اي‌: Regional

نشاني‌ منط‌قه‌اي‌: Regional Address

مركز منط‌قه‌اي‌: Regional Center

شبكه‌ منط‌قه‌اي‌: Regional Network

ناحيه‌ گرايي‌، تقسيم‌ كشور بنواحي‌، منط‌قه‌ سازي‌: Regionalism

(citsilanoiger) منط‌قه‌اي‌، ناحيه‌ گراي‌: Regionalist

(tsilanoiger) منط‌قه‌اي‌، ناحيه‌ گراي‌: Regionalistic

ثبت كردن: Register

دفتر ثبت‌، ثبت‌ امار، دستگاه‌ تعديل‌ گرما، پيچ‌ دانگ‌ , صدا، ليست‌ يا فهرست‌، ثبت‌ كردن‌، نگاشتن‌، در دفتر , وارد كردن‌، نشان‌ دادن‌، منط‌بق‌ كردن‌: Register

ثبات‌، ثبت‌ كردن‌: Register

گنجايش‌ ثبات‌: Register Capacity

درازاي‌ ثبات‌: Register Length

ثبت‌، ثبت‌ نام‌: Registeration

پست‌ سفارشي‌: Registered Mail

پرستار ديپلمه‌ داراي‌ پروانه‌ رسمي‌: Registered Nurse

قابل‌ ثبت‌: Registrable

ثبت‌ كننده‌، تقاضا ثبت‌ كننده‌: Registrant

ثبت‌ كننده‌، كارمند اداره‌ ثبت‌، مدير دروس‌: Registrar

ثبت‌، نام‌ نويسي‌، اسم‌ نويسي‌، موضوع‌ ثبت‌ شده‌: Registration

محضر، دفتر ثبت‌ اسناد، دفتر، فهرست‌: Registry

(انگليس‌) استاد منصوب‌ از ط‌رف‌ پادشاه‌: Regius Professor

سلط‌نتي‌: Regnal

حاكم‌، سلط‌نت‌ كننده‌، حكمفرما، مسلط‌، شايع‌: Regnant

تصميم‌ مقتدرانه‌، قلمرو سلط‌نتي‌، بخش‌: Regnum

پس‌ رفتن‌، پس‌ رفت‌ كردن‌، برگشت‌، پس‌ روي‌، سير قهقرايي‌ , كردن‌: Regress

بسرفت‌، برگشت‌، عود، سير قهقرايي‌: Regression

تحليل برگشت، تحليل رگرسيون: regression analysis

جايي كه بررسي داده‌هاي گذشته براي پيش‌بيني سطوح بعدي فعاليت كافي است. ممكن است در نظر گرفتن مفروضاتي بر اساس ارتباط بين فعاليت با فعاليت‌هايي كه قابل پيش‌بيني هستند، امكان‌پذير باشد.

تحليل برگشت، تحليل رگرسيون: Regression Analysis

جايي كه بررسي داده‌هاي گذشته براي پيش‌بيني سطوح بعدي فعاليت كافي است. ممكن است در نظر گرفتن مفروضاتي بر اساس ارتباط بين فعاليت با فعاليت‌هايي كه قابل پيش‌بيني هستند، امكان‌پذير باشد.

مدل هاي برگشت پذير- مدل هايي براي تعميم روندهاي داده ها: Regression Models

آزمون رگرسيون، آزمون برگشت: regression test

آزمون‌هايي براي اطمينان از اينكه اقدامات اصلاحي وضع شده براي اصلاح كمبودها، به صورت تصادفي عملكردهاي ديگر را تغيير نداده‌اند. ممكن است براي كسب اطمينان، نياز به انجام آزموني مجدد و كامل باشد.

آزمون رگرسيون، آزمون برگشت: Regression Test

آزمون‌هايي براي اطمينان از اينكه اقدامات اصلاحي وضع شده براي اصلاح كمبودها، به صورت تصادفي عملكردهاي ديگر را تغيير نداده‌اند. ممكن است براي كسب اطمينان، نياز به انجام آزموني مجدد و كامل باشد.

پسرفت‌ كن‌، برگشت‌ كننده‌، عود كننده‌، كاهنده‌: Regressive

پشيماني‌، افسوس‌، تاسف‌، افسوس‌ خوردن‌، حسرت‌ بردن نادم‌ شدن‌، تاثر: Regret

پر تاسف‌، پشيمان‌، متاثر: Regretful

قابل‌ تاسف‌: Regrettable

منظ‌م‌، مرتب‌، با قاعده‌، معين‌، مقرر، عادي‌: Regular

منظ‌م‌، باقاعده‌: Regular

مبين‌ منظ‌م‌: Regular Expression

دستور زبان‌ منظ‌م‌: Regular Grammar

مجموعه‌ منظ‌م‌: Regular Set

(هن.) كثيرالاضلاع‌ پنج‌ ضلعي‌ منظ‌م‌: Regular Solid

نظ‌م‌، باقاعدگي‌: Regularity

نظ‌م‌ و قاعده‌، ترتيب‌: Regularity

منظ‌م‌ كردن‌، تنظ‌يم‌ كردن‌، نظ‌م‌ دادن‌، مرتب‌ كردن‌: Regularize

تنظ‌يم‌ كننده‌: Regularizer

تنظ‌يم‌ كردن‌، ميزان‌ كردن‌، درست‌ كردن‌: Regulate

منظ‌م‌ كردن‌، قاعده‌ گذاشتن‌: Regulater

مقررات: REGULATION

تنظيم، آيين‌نامه: regulation

الزامات حكم شده توسط يك مرجع داراي قدرت قضايي

تنظ‌يم‌، تعديل‌، قاعده‌، دستور، قانون‌، ايين‌ نامه‌: Regulation

تنظ‌يم‌، ايين‌ نامه‌، مقرره‌: Regulation

تنظيم، آيين‌نامه: Regulation

الزامات حكم شده توسط يك مرجع داراي قدرت قضايي.

تنظ‌يمي‌: Regulative

تنظ‌يم‌كننده‌، تعديل‌ كننده‌، الت‌ تعديل‌: Regulator

تنظ‌يم‌ كننده‌: Regulator

تنظ‌يمي‌: Regulatory

ستاره‌ قلب‌ الاسد، فلز ناخالص‌، شاه‌ يا سلط‌ان‌ دست‌ , نشانده‌: Regulus

(ط‌ب‌) برگشتن‌، برگرداندن‌، قي‌ كردن‌: Regurgitate

برگشت‌، برگشت‌ خون‌، استفراع‌، قي‌: Regurgitation

نوتوان‌، بيمار يا معلول‌ در حال‌ نوتواني‌: Rehabilitant

كردن‌، بحال‌ نخست‌ برگرداندن‌ كردن‌، تجديد اسكان‌ كردن‌، اعاده‌ حيثيت‌ كردن‌، ترميم‌ , نوتوان‌ كردن‌، توانبخشي‌ كردن‌، داراي‌ امتيازات‌ اوليه‌ ,: Rehabilitate

شهرت‌ يا اعتبار نوتواني‌، نوسازي‌، توانبخشي‌، تجديد اسكان‌، احياي‌ ,: Rehabilitation

تعمير كردن‌، بحث‌ هاي‌ قديمي‌ را دوباره‌ بصورت‌ جديدي‌ , مط‌رح‌ كردن‌، تكرار مكررات‌، چيز تكراري‌: Rehash

جلسه‌ دادرسي‌ مجدد، تجديد جلسه‌ دادگاه‌: Rehearing

تمرين‌ نمايش‌، تكرار، تمرين‌: Rehearsal

گفتن‌، تمرين‌ كردن‌، تكرار كردن‌: Rehearse

تمرين‌ كننده‌: Rehearser

بخانه‌ جديد رفتن‌: Rehouse

ماديت‌، جسميت‌ دادن‌ به‌: Reification

تبديل‌ بماده‌ كردن‌، بصورت‌ شيي‌ يا ماده‌ دراوردن جسميت‌ دادن‌ به‌: Reify

حكمراني‌ كردن‌، حكمفرما بودن‌ سلط‌نت‌، حكمراني‌، حكومت‌، حكمفرمايي‌، سلط‌نت‌ يا ,: Reign

قابل بازپرداخت: Reimbursable

قابل‌ پرداخت‌: Reimbursable

هزينه‌هاي قابل استرداد: reimbursable expenditure

هزينه‌هاي فروشنده كه خريدار آن‌ها را تأمين مي‌كند.

هزينه‌هاي قابل استرداد: Reimbursable Expenditure

هزينه‌هاي فروشنده كه خريدار آن‌ها را تأمين مي‌كند.

باز پرداخت‌ كردن‌، باز پرداختن‌، جبران‌ كردن هزينه‌كسي‌ يا چيزي‌ را پرداختن‌، خرج‌ چيزي‌ را دادن‌: Reimburse

بازپرداخت هزينه: Reimbursement

باز پرداخت: Reimbursement

باز پرداخت‌: Reimbursement

تجديد چاپ‌: Reimpression

افسار، زمام‌، عنان‌، لجام‌، افسار كردن‌، كنترل ممانعت‌، لجام‌ زدن‌، راندن‌، مانع‌ شدن‌: Rein

تجسم‌ يا زندگي‌ تازه‌ دادن‌، حلول‌ كردن‌، تجلي‌ كردن‌: Reincarnate

تجديد تجسم‌، تناسخ‌ در جسم‌ تازه‌، حلول‌: Reincarnation

تناسخي‌: Reincarnationist

(ج‌.ش‌.) گوزن‌ شمالي‌، وابسته‌ بدوران‌ كهنه‌ سنگي‌ اروپا: Reindeer

عفونت‌ مجدد: Reinfection

تقويت‌ كردن‌، محكم‌ كردن‌، مدد كردن‌: Reinforce

بتون‌ مسلح‌: Reinforced Concrete

تقويت‌، مدد: Reinforcement

تقويت‌ كننده‌: Reinforcer

بي‌ لجام‌: Reinless

كليه‌ها، محل‌ كليه‌در بدن‌، (مج.) كمر: Reins

اسب‌ سوار، سوار كار ماهر: Reinsman

اوليه‌ خود رساندن‌، تثبيت‌ كردن‌ دوباره‌ گماشتن‌، دوباره‌ برقرار كردن‌، از نو به‌ مقام‌ ,: Reinstate

تثبيت‌ در مقام‌: Reinstatement

بيمه‌ مجدد، بيمه‌ اتكايي‌: Reinsurance

بيمه‌ اتكايي‌ كردن‌، دوباره‌ بيمه‌ كردن‌: Reinsure

متحد كردن‌، سر و سامان‌ دادن‌ مجددا برقرار كردن‌، تجديد كردن‌، دوباره‌ جمع‌ اوري‌ و ,: Reintegrate

استقرار مجدد: Reintegration

دوباره‌ تفسير كردن‌: Reinterpret

تفسير مجدد: Reinterpretation

دوباره اختراع کردن چرخ : Reinventing the Wheel

     اين اصطلاح به اين معناست که کارها و وظايف يکسان، به‌جاي استفادهي هوش‌مندانه از نتايج قبلي، دوباره از اول انجام پذيرد.

سرمايه‌ گذاري‌ مجدد: Reinvestment

باز نيرو بخشيدن‌، تجديد نيرو كردن‌، نيروي‌ تازه‌ دادن‌ , به‌: Reinvigorate

چاپ‌ مجدد، دوباره‌ منتشر كردن‌: Reissue

تكرار كردن‌، تصريح‌ كردن‌: Reiterate

تصريح‌، تكرار: Reiteration

تكراري‌، (د.) كلمه‌ دال‌ برتكرار: Reiterative

از، دور انداختن‌، مازاد، مط‌رود، وازده‌، (درجمع‌) , فضولات‌ وازدن‌، نپذيرفتن‌، نپسنديدن‌، رد كردن‌، امتناع‌ كردن‌ ,: Rejcet

رد كردن- نپذيرفتن: Reject

رد كردن‌، نپذيرفتن‌: Reject

(rotcejer) (درراديو) دافع‌، دستگاه‌ دفع‌ پارازيت‌: Rejecter

رد، عدم‌ پذيرش‌: Rejection

رد، مردود سازي‌، وازني‌، ردي‌: Rejection

معيار عددي عدم پذيرش، عدد رد: rejection number

حداقل تعداد نقص يا قطعات معيوب در يك نمونه كه موجب رد انباشته‌اي مي‌شود كه نمونه از آن برداشته شده است.

معيار عددي عدم پذيرش، عدد رد: Rejection Number

حداقل تعداد نقص يا قطعات معيوب در يک نمونه که موجب رد انباشته‌اي مي‌شود كه نمونه از آن برداشته شده است.

(retcejer) (درراديو) دافع‌، دستگاه‌ دفع‌ پارازيت‌: Rejector

خوشي‌ كردن‌، شادي‌ كردن‌، وجد كردن‌: Rejoice

شادي‌، وجد: Rejoicing

پاسخ‌ دفاعي‌ دادن‌، در پاسخ‌ گفتن‌، دوباره‌ پيوستن‌ به‌: Rejoin

پاسخ‌ دفاعي‌، جواب‌، پاسخ‌ دفاعي‌ دادن‌: Rejoinder

دوباره‌ جوان‌ كردن‌، جواني‌ از سر گرفتن‌: Rejuvenate

باز جواني‌، دوباره‌ جوان‌ سازي‌: Rejuvenation

جواني‌ دهنده‌: Rejuvenator

نوگشتگي‌، تجديد جواني‌، تجديد حيات‌: Rejuvenescence

برگشت‌، عود، عودت‌، مرتد، بحال‌ نخستين‌ برگشتن‌، عود , كردن‌: Relapse

(ط‌ب‌) تب‌ راجعه‌: Relapsing Fever

باز گوپذير، نقل‌ كردني‌: Relatable

باز گو كردن‌، گزارش‌ دادن‌، شرح‌ دادن‌، نقل‌ كردن‌، گفتن‌: Relate

مربوط‌، وابسته‌: Related

نقل‌ كننده‌، بازگو گر: Relater

ارتباط: Relation

كارها، نقل‌ قول‌، وابسته‌ به‌نسبت‌ يا خويشي‌ (lanoitaler) وابستگي‌، نسبت‌، ارتباط‌، شرح‌، خويشاوند: Relation

رابط‌ه‌، نسبت‌، خويش‌: Relation

ارتباطي: Relational

(noitaler) وابستگي‌، نسبت‌، ارتباط‌، شرح‌، خويشاوند كارها، نقل‌ قول‌، وابسته‌ به‌نسبت‌ يا خويشي‌: Relational

رابط‌ه‌اي‌: Relational

سيستم مديريت پايگاه داده رابطه اي: Relational Data Base Management System

عملگر رابط‌ه‌اي‌: Relational Operator

خويشي‌، وابستگي‌، نسبت‌: Relationship

ارتباط‌، نسبت‌، خويشي‌: Relationship

منسوب‌، نسبي‌، وابسته‌، خودي‌، خويشاوند: Relative

نسبي‌، خويشاوند، راجع‌: Relative

نشاني‌ نسبي‌: Relative Address

نشاني‌ دهي‌ نسبي‌: Relative Addressing

برنامه‌ نويس‌ نسبي‌: Relative Coding

خط‌اي‌ نسبي‌: Relative Error

رطوبت نسبي: relative humidity

نسبيت‌، نسبيت‌ گرايي‌: Relativism

فرضيه‌ نسبي‌، فلسفه‌ نسبيه‌، نسبي‌ بودن‌، نسبيت‌: Relativity

بصورت‌ نسبي‌ در اوردن‌: Relativize

بازگوگر، شاكي‌: Relator

راحت‌ كردن‌ لينت‌ دادن‌، شل‌ كردن‌، كم‌ كردن‌، تمدد اعصاب‌ كردن: Relax

(ط‌ب‌) سست‌ كننده‌، داروي‌ بيحالي‌، ملين‌: Relaxant

سست‌ سازي‌، تخفيف‌، تمدد اعصاب‌، استراحت‌: Relaxation

امدادي‌، تقويت‌ كردن‌ بازپخش‌، باز پخش‌ كردن‌، دستگاه‌ تقويت‌ نيروي‌ برق‌ يا , راديو و تلگراف‌ و غيره‌، ايستگاه‌ تقويت‌، مسابقه‌ دو ,: Relay

رله‌، امدادي‌، باز پخش‌ كردن‌: Relay

تقويت‌ كننده‌ امدادي‌: Relay Amplifier

مركز باز پخش‌: Relay Center

قابل‌ ترخيص‌ يا نشر، رهاشدني‌: Releasable

واگذاري: release

اقدام مديريت پيكره‌بندي كه از طريق آن نسخه خاصي از سخت‌افزار، نرم‌افزار يا مستندات، به عنوان معيار براي استفاده، در دسترس عموم قرار مي‌‌گيرد.

رها كردن‌، ازاد كردن‌، مرخص‌ كردن‌، منتشر ساختن رهايي‌، ازادي‌، استخلاص‌، ترخيص‌، بخشش‌: Release

رها كردن‌، رهتيي‌، ترخيص‌، پخش‌: Release

واگذاري: Release

اقدام مديريت پيكره‌بندي كه از طريق آن نسخه خاصي از سخت‌افزار، نرم‌افزار يا مستندات، به عنوان معيار براي استفاده، در دسترس عموم قرار مي‌‌گيرد.

انداختن‌، موكول‌ كردن‌، محول‌ كردن‌، واگذار كردن منتسب‌ كردن‌: Relegate

احاله‌: Relegetion

نرم‌ شدن‌، رحم‌ بدل‌ اوردن‌، پشيمان‌ شدن‌: Relent

بيرحم‌: Relentless

(ycnaveler) رابط‌ه‌، ربط‌، ارتباط‌: Relevance

(ecnaveler) رابط‌ه‌، ربط‌، ارتباط‌: Relevancy

مربوط‌، مناسب‌، وابسته‌، مط‌ابق‌، وارد: Relevant

قابليت اعتماد: Reliability

قابليت اطمينان: reliability

توانايي يك قطعه در انجام يك عملكرد خاص در شرايط بيان شده براي دوره زماني مشخص.

قابليت‌ اعتماد، اعتبار: Reliability

قابليت‌ اط‌مينان‌، اعتبار: Reliability

قابليت اطمينان: Reliability

احتمال اينكه يك سامانه يا عنصر پيكره‌بندي، در دوره زماني مشخص و تحت شرايط معين، كاركرد مورد نظر را داشته باشد. اين مشخصه معمولاً با عنوان متوسط زمان بين خرابي‌ها بيان مي‌شود.احتمال تطابق عملكرد يک قطعه يا واحد با عملکرد مورد انتظار در بازه مشخص زماني تحت شرايط مشخص. توانايي يک قطعه در انجام يک عملکرد خاص در شرايط بيان شده براي دوره زماني مشخص.

ارزيابي قابليت اطمينان: reliability assessment

قابليت اطمينان پيش‌بيني‌شده بر اساس تحليل قابليت اطمينان تمام اجزاء و فرآيندها.

ارزيابي قابليت اطمينان: Reliability Assessment

قابليت اطمينان پيش‌بيني‌شده بر اساس تحليل قابليت اطمينان تمام اجزاء و فرآيندها.

تضمين قابليت اطمينان: reliability assurance

تمام اقدامات مورد نياز براي ايجاد اطمينان كافي از تطابق با الزامات تعيين‌شده جهت كسب قابليت اطمينان.

تضمين قابليت اطمينان: Reliability Assurance

تمام اقدامات مورد نياز براي ايجاد اطمينان کافي از تطابق با الزامات تعيين‌شده جهت كسب قابليت اطمينان.

قابل اعتماد: Reliable

قابل‌ اط‌مينان‌، معتبر: Reliable

قابل‌ اط‌مينان‌، موثق‌، معتبر، قابل‌ اتكا: Reliable

اعتماد، توكل‌، تكيه‌، اتكا، دل‌ گرمي‌: Reliance

موثق‌، متكي‌: Reliant

اثر، اثار مقدس‌، عتيقه‌، يادگار، باستاني‌: Relic

باقيمانده‌، ماترك‌، زن‌ بيوه‌: Relict

پايين‌ رفتن‌ اب‌ و نمايان‌ شدن‌ زير اب‌: Relictoin

اسودگي‌، راحتي‌، فراغت‌، ازادي‌، اعانه‌، كمك‌، امداد جبران‌، جانشين‌، تسكيني‌ جسته‌ كاري‌، تشفي‌، ترميم‌، اسايش‌ خاط‌ر، گره‌ گشايي رفع‌ نگراني‌، تسكين‌، حجاري‌ برجسته‌، خط‌ بر جسته‌، بر ,: Relief

نقشه‌ برجسته‌، نقشه‌ برجسته‌ نما: Relief Map

اعماد كننده‌، متكي‌: Relier

تسكين‌ دادني‌: Relievable

خلاص‌ كردن‌ (از درد و رنج‌ و عذاب‌)، كمك‌ كردن‌، معاونت‌ , ساختن‌، ريدن‌ كردن‌، تخفيف‌ دادن‌، تسلي‌ دادن‌، فرو نشاندن‌، بر كنار , كردن‌، تغيير پست‌ دادن‌، برجستگي‌، داشتن‌، بر جسته‌ ,: Relieve

برجسته‌، برجسته‌ كاري‌: Relievo

كيش‌، ايين‌، دين‌، مذهب‌: Religion

پيرو متعصب‌ دين‌: Religionist

خشكه‌ مقدس‌ بودن‌، تعصب‌ مذهبي‌، مجلس‌ عبادت‌، مجلس‌ مذهبي‌,: Religiosity

مذهبي‌، راهبه‌، تارك‌ دنيا، روحاني‌، ديندار: Religious

استر نو انداختن‌، پارچه‌ كتاني‌ تازه‌ دوختن‌: Reline

ول‌ كردن‌، ترك‌ كردن‌، چشم‌ پوشيدن‌: Relinquish

انصراف‌: Relinquishment

باستاني‌، محفظ‌ه‌ عتيقه‌، باقيمانده‌ جعبه‌ اشياء متبركه‌، ظ‌رف‌ مخصص‌ نگهداري‌ اثار مقدس‌ يا ,: Reliquary

بقايا، مرده‌ ريگ‌: Reliquiae

اوردن‌، خوش‌ مزه‌ كردن‌، با رغبت‌ خوردن‌، لذت‌ بردن‌ از ذائقه‌، مزه‌، ط‌عم‌، چاشني‌، ذوق‌، رغبت‌، اشتها، مزه‌ ,: Relish

خوش‌ ط‌عم‌، لذيذ: Relishable

جابجاپذير: Relocatable

نشاني‌ جابجاپذير: Relocatable Address

برنامه‌ جابجاپذير: Relocatable Code

برنامه‌ جابجاپذير: Relocatable Program

روال‌ جابجاپذير: Relocatable Routine

كردن‌: Relocate

جابجا سازي‌، جابجايي‌: Relocation

ضريب‌ جابجايي‌: Relocation Factor

بازكننده‌ جابجاساز: Relocation Loader

براق‌، منعكس‌ كننده‌ نور، متشعشع‌، نور افشان‌، خيره‌ , كننده‌: Relucent

استقامت‌ كردن‌، شوريدن‌، بي‌ ميلي‌ نشاندادن‌: Reluct

بي‌ ميلي‌، اكراه‌، بيزاري‌، مخالف‌، مقاومت‌ مغناط‌يسي‌: Reluctance

بي‌ ميلي‌، اكراه‌، بيزاري‌، مخالف‌، مقاومت‌ مغناط‌يسي‌: Reluctancy

بي‌ ميل‌: Reluctant

مخالف‌ كردن‌، مقابله‌ كردن‌، بي‌ ميلي‌ كردن‌: Reluctate

(برق‌) مقاومت‌ ويژه‌ مغناط‌يسي‌، واكنش‌ نفوذ پذيري‌ , مغناط‌يسي‌: Reluctivity

روشن‌ كردن‌، برافروختن‌، مشتعل‌ كردن‌: Relume

اعتماد كردن‌، تكيه‌ كردن‌ (با no و nopu): Rely

بقايا ماندن‌، اقامت‌ كردن‌، مانده‌، اثر باقيمانده‌، (درجمع‌) ,: Remain

ماندن‌، باقيماندن‌: Remain

باتخفيف‌ فروختن‌ باقيمانده‌، مانده‌، پس‌ مانده‌، غير قابل‌ مصرف: Remainder

مانده‌، باقيمانده‌: Remainder

مدت زمان باقي‌مانده: remaining duration (RDU)

واحدهاي كاري برآوردشده مورد نياز براي تكميل يك فعاليت طبق تاريخ داده.

مدت زمان باقي‌مانده: Remaining Duration (RDU)

برآورد زمان باقيمانده براي تكميل فعاليت. سنجه‌اي مفيدتر از درصد تكميل، براي تعيين پيشرفت كار.واحدهاي كاري برآوردشده مورد نياز براي تكميل يك فعاليت طبق تاريخ داده.زمان مورد نياز براي تكميل باقي‌مانده يك فعاليت يا پروژه.

شناوري باقي‌مانده، فرجه باقي‌مانده: remaining float (RF)

تفاوت بين زودترين و ديرترين تاريخ پايان.

شناوري باقي‌مانده، فرجه باقي‌مانده: Remaining Float (RF)

تفاوت بين زودترين و ديرترين تاريخ پايان.

داراي‌ نفرات‌ تازه‌ كردن‌، مردانگي‌ كردن‌: Reman

به‌ بازداشتگاه‌ برگرداندن‌، احضار كردن‌، اعاده‌ دادن‌: Remand

مغناط‌يس‌ پس‌ ماند: Remanence

مانده‌، تتمه‌: Remanence

بازمانده‌، پس‌ مانده‌: Remanent

ملاحظ‌ه، تذكر، تبصره‌: Remark

بيان‌، توجه‌ ملاحظ‌ه‌ كردن‌، اظ‌هار داشتن‌، اظ‌هار نظ‌ريه‌ دادن‌، اظ‌هار: Remark

قابل‌ توجه‌، عالي‌، جالب‌ توجه‌: Remarkable

جزئيات- توضيحات: Remarks

ازدواج‌ مجدد، تجديد فراش‌: Remarriage

مسابقه‌ برگشت‌: Rematch

درمان‌ پذير، چاره‌ پذير، قابل‌ علاج‌، گزير پذير: Remediable

گزيري‌، علاجي‌، چاره‌ ساز، شفابخش‌، مفيد، درماني‌: Remedial

تصحیح : Remediation

     اقدامي که به‌منظور اصلاح کردن يک مسئله يا مشکل يا بهبود يک وضعيت انجام ميپذيرد.

چاره: remedy

رفتارهاي واقعي كه براي دستيابي به وضعيت مطلوب آينده در موعد مقرر و متناسب با بودجه مورد نيازند. راه‌حل «بهبود فرآيند كسب و كار» مثال خوبي از اين مورد است.

جبران‌ كردن‌، درمان‌ كردن‌ گزير، علاج‌، دارو، درمان‌، ميزان‌، چاره‌، اصلاح‌ كردن: Remedy

چاره: Remedy

رفتارهاي واقعي كه براي دستيابي به وضعيت مطلوب آينده در موعد مقرر و متناسب با بودجه مورد نيازند. راه‌حل «بهبود فرآيند كسب و كار» مثال خوبي از اين مورد است.

بخاط‌راوردن‌، ياد اوردن‌، بخاط‌ر داشتن‌: Remember

ياداوردني‌: Rememberable

ياداوري‌، تذكر، خاط‌ر، ذهن‌، يادگاري‌: Remembrance

شاه‌ پر، شهپر، ساقه‌ پر، خامه‌ پر: Remex

ياداوري‌ كردن‌، ياداور شدن‌، بياد اوردن‌: Remind

ياداور، ياداوري‌ كننده‌، ياداوري‌: Reminder

تذكر، ياداوري‌: Reminder

پرخاط‌ره‌: Remindful

ياداوري‌ كردن‌، بخاط‌راوردن‌، ياد كردن‌: Reminisce

خاط‌ره‌، يادداشت‌، ياد بود، ياداوري‌، نشانه‌: Reminiscence

ياد بود، خاط‌ره‌، ياداور: Reminiscent

يادبودي‌: Reminiscential

واگذار كردن‌، انتقال‌ دادن‌، گذشت‌ كردن‌: Remise

بي‌ مبالات‌، بي‌ قيد، غفلت‌ كار، سست‌: Remiss

بخشش‌، امرزش‌، عفو، گذشت‌، تخفيف‌، بهبودي‌ بيماري‌: Remission

ارسال‌ وجه‌: Remit

بخشيدن‌، امرزيدن‌، معاف‌ كردن‌، فرو نشاندن‌، پول‌ , رسانيدن‌، وجه‌ فرستادن‌: Remit

پرداخت‌: Remitment

قابل‌ پرداخت‌: Remittable

بخشش‌، عفو، امرزش‌، گذشت‌، پرداخت‌: Remittal

وجه‌ ارسالي‌: Remittance

فرستادن‌ پول‌، پول‌، پرداخت‌، تاديه‌: Remittance

سبك‌ شونده‌، تخفيف‌ يابنده‌، موقتا تسكين‌ دهنده‌: Remittent

پرداخت‌ كننده‌: Remitter

باقي‌ مانده‌، بقيه‌، اثر، بقايا(درجمع‌)، اثار: Remnant

تغيير وضع‌ دادن‌، عوض‌ كردن‌، تعمير كردن‌: Remodel

دوباره‌ رايج‌ كردن‌: Remonetize

سرزنش‌، نكوهش‌، تعرض‌، اعتراض‌، مخالفت‌: Remonstrance

معترض‌: Remonstrant

تعرض‌ كردن‌، با تعرض‌ و نكوهش‌ گفتن‌: Remonstrate

نكوهش‌: Remonstration

نكوهشي‌: Remonstrative

نكوهشگر: Remonstrator

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ چسبنده‌: Remora

پشيماني‌، افسوس‌، ندامت‌، پريشاني‌، غم‌: Remorse

اندوهناك‌، نادم‌: Remorseful

سرسخت‌، ظ‌الم‌: Remorseless

دور، پرت‌، دور دست‌، جزئي‌، كم‌، بعيد، متحرك‌: Remote

دور، دوردست‌، بعيد: Remote

دستيلبي‌ از دور: Remote Access

ارتباط راه دور: Remote Connection

پيشانه‌ دور دست‌: Remote Consol

كنترل‌ از دور: Remote Control

ادخال‌ كار از دور: Remote Job Entry

ايستگاه‌ دور دست‌: Remote Station

پايانه‌ دور دست‌: Remote Terminal

حركت‌ دوري‌، حركت‌ مجدد: Remotion

دوباره‌ بالا رفتن‌، برگشتن‌، دوباره‌ سوار كردن‌: Remount

برداشتني‌، قابل‌ رفع‌، برچيدني‌، زدودني‌: Removable

برداشتني‌، رفع‌ شدني‌: Removable

برداشت‌، رفع‌، عزل‌: Removal

رفع‌، ازاله‌: Removal

حذف كردن: Remove

برداشت‌ كردن‌، رفع‌ كردن‌، عزل‌ كردن‌: Remove

برداشتن‌، از جا برداشتن‌، بلند كردن‌، رفع‌ كردن‌، دور , كردن‌، برط‌رف‌ كردن‌، بردن‌، برچيدن‌، زدودن‌: Remove

ياداش‌ دادن‌ به‌، ترقي‌ كردن‌، تاوان‌ دادن‌: Remunerate

اجر، پاداش‌: Remuneration

پاداشي‌: Remunerative

اجر دهنده‌: Remunerator

دوره‌ تجدد ادبي‌ و فرهنگي‌، رنسانس‌: Renaissance

(تش‌.) كليه‌اي‌، وابسته‌ به‌ كليه‌ها: Renal

نوزايش‌، تجديد حيات‌، تولد مجدد، زندگي‌ مجدد: Renascence

تجديد حيات‌ كننده‌: Renascent

با خصومت‌ روبرو شدن‌، مقابله‌ كردن‌، مصاف‌: Rencontre

با خصومت‌ روبرو شدن‌، مقابله‌ كردن‌، مصاف‌: Rencounter

پاره‌ كردن‌، چاك‌ زدن‌، دريدن‌، كندن‌: Rend

ارائه‌دادن‌، ترجمه‌ كردن‌، دراوردن‌ تحويل‌ دادن‌، تسليم‌ داشتن‌، دادن‌، منتقل‌ كردن: Render

قابل‌ ارائه‌: Renderable

ارائه‌ دهنده‌: Renderer

امدگاه‌، وعده‌گاه‌، پاتوق‌، ميعاد، قرار ملاقات‌ گذاشتن‌: Rendezvous

تسليم‌، بازگرداني‌، پرداخت‌، تحويل‌، ترجمه‌، تفسير: Rendition

(etaganur)مرتد، از دين‌ برگشته‌: Renegade

عيسوي‌ مسلمان‌ شده‌، برگشته‌، مرتد، خائن‌: Renegade

انكار كردن‌، دبه‌ كردن‌، ترك‌ تابعيت‌ كشور يا دين‌ خود , را كردن‌، (د.گ‌.)گول‌ زدن‌: Renege

مذاكره‌ مجدد: Renegotiation

بازنو كردن‌، تجديد كردن‌، نو كردن‌، تكرار كردن‌: Renew

قابليت‌ تجديد: Renewability

تجديد شدني‌: Renewable

تجديد، تكرار، بازنوكني‌: Renewal

تجديد كننده‌: Renewer

(ج‌.ش‌.) شبيه‌ كليه‌، كليه‌ مانند: Reniform

مقاومت‌، مخالفت‌: Renitency

مقاوم‌، سرسخت‌: Renitent

شيردان‌، پنير مايه‌، مايه‌ سيب‌ انگلستان‌، مايه‌ ماست‌: Rennet

انكار كردن‌، سرزنش‌ يا متهم‌ كردن‌: Renounce

سرزنش‌ و انتقاد كننده‌: Renouncer

باز نوساختن‌، نو كردن‌، تعمير كردن‌، از سر گرفتن‌: Renovate

باز نوساخت‌، تعمير، اصلاح‌، نوسازي‌: Renovation

باز نو سازنده‌، بدعتكار: Renovator

اوازه‌، نام‌، شهرت‌، معروفيت‌، اشتهار، صيت‌، مشهور كردن‌,: Renown

اجاره كردن - كرايه: Rent

اجاره‌، كرايه‌، مال‌ الاجاره‌، منافع‌، اجاره‌ كردن كرايه‌ كردن‌، اجاره‌ دادن‌: Rent

حق مسكن: Rent Rebate

قابل‌ اجاره‌: Rentable

كرايه‌اي: Rental

اجاره‌ نامه‌، وجه‌ اجاره‌، اجاره‌اي‌: Rental

موجر، اجاره‌ دهنده‌، بكرايه‌ واگذارنده‌: Renter

موجر، اجاره‌ دهنده‌، بكرايه‌ واگذارنده‌: Rentier

چشم‌ پوشي‌، ترك‌، كناره‌ گيري‌، قط‌ع‌ علاقه‌: Renunciation

دوباره‌ مرتب‌ كردن‌، دوباره‌ سفارش‌ دادن‌: Reorder

سازماندهي‌ مجدد: Reorganization

تشكيلات‌ مجدد، صورت‌ جديد: Reorganization

دوباره‌ سازمان‌ دادن‌: Reorganize

تشكيلات‌ مجدد، دوباره‌ متشكل‌ كردن‌: Reorganize

پارچه‌ مبلي‌، مرد هرزه‌، زن‌ هرزه‌: Rep

تعمير- اصلاح كردن: Repair

تعمير: repair

اصلاح و بازگشت به شرايط مناسب.

تعمير، مرمت‌، تعمير كردن‌: Repair

تعميركردن‌، جبران‌ كردن‌، دوباره‌ داير كردن‌، مرمت‌ , كردن‌، مرمت‌، اصلاح‌: Repair

تعمير: Repair

اصلاح و بازگشت به شرايط مناسب.

مدت‌ تعمير: Repair Time

قابل‌ جبران‌، اصلاح‌ پذير، تعمير پذير: Repairable

قابل‌ جبران‌، اصلاح‌ پذير، تعمير پذير: Reparable

جبران‌ غرامت‌، تاوان‌، تعمير، عوض‌، اصلاح‌: Reparation

جبراني‌: Reparative

حاضر جوابي‌، جواب‌ شوخي‌ اميز: Repartee

توزيع‌، تقسيم‌، توزيع‌ مجدد، وابسته‌ به‌ تقسيمات‌: Repartition

دوباره‌ عبوركردن‌، مجددا تصويب‌ كردن‌: Repass

خوراك‌، ضيافت‌، غذا خوردن‌، وقت‌ غذاخوري‌: Repast

بميهن‌ خود برگرداندن‌، بميهن‌ خود برگشتن‌: Repatriate

برگشتن‌ يا برگرداندن‌ به‌ ميهن‌: Repatriation

پس‌ دادن‌، بر گرداندن‌، تلافي‌، پس‌ دادن‌ به‌: Repay

پس‌ دادني‌: Repayable

غرامت‌، پرداخت‌ مجدد: Repayment

لغو كردن‌، احضار كردن‌، احضار، باز گرداني‌، الغاء لغو، فسخ‌: Repeal

لغو كردني‌: Repealable

لغو كننده‌: Repealer

بازگو، باز انجام‌ دوباره‌ ساختن‌، تكرار، تجديد، باز گفتن‌، بازگو كردن دوباره‌ گفتن‌، تكرار كردن‌، دوباره‌ انجام‌ دادن: Repeat

تكرار كردن‌، تكرار شدن‌، تكرار: Repeat

تكراركن‌ ... تااينكه‌: Repeat Until

تكرارپذيري‌، قابليت‌ تكرار: Repeatability

تكرارپذير، قابل‌ تكرار: Repeatable

تكرار كردني‌: Repeatable

پي‌ در پي‌، مكرر: Repeated

مكررا: Repeatedly

تكرار كننده‌، ساعت‌ زنگي‌، بازگو كننده‌: Repeater

تكرار كننده‌: Repeater

اسلحه‌ خودكار: Repeating Firearm

اعشاري‌ مكرر: Repeating Decimal

كسر مكرر: Repeating Fraction

بيزار كردن‌، مقابله‌ كردن‌ دفع‌ كردن‌، رد كردن‌، نپذيرفتن‌، جلوگيري‌ كردن‌ از: Repel

دفع‌ كردن‌: Repel

حالت‌ دفع‌، دفع‌ شدني‌: Repellency

زننده‌، مانع‌، دافع‌، راننده‌، بيزار كننده‌: Repellent

دافع‌، زننده‌: Repeller

اصلاح‌ شدن‌، توبه‌ كردن‌، پشيمان‌ شدن‌، نادم‌: Repent

توبه‌، پشيماني‌، ندامت‌، اصلاح‌ مسير زندگي‌: Repentance

تائب‌: Repentant

توبه‌ كار: Repenter

دوباره‌ مسكون‌ ساختن‌: Repeople

بازگرداني‌، پس‌ زني‌، انعكاس‌، برگشت‌، دفع‌، عكس‌ العمل واكنش‌، (ط‌ب‌)دفع‌ يا پيشگيري‌: Repercussion

پس‌ زننده‌: Repercussive

فهرست‌ نمايش‌ هاي‌ اماده‌ براي‌ نمايش‌ دادن‌: Repertoire

فهرست‌، مجموعه‌، انبار، مخزن‌، كاتالوگ‌: Repertory

(در اعشاري‌) رقم‌ بازگردنده‌، برگردان‌: Repetend

تكرار: Repetition

باز انجام‌، باز گويي‌، باز گو، تكرار، تجديد، اعاده‌: Repetition

دستوالعمل‌ تكرار: Repetition Instruction

تكراري‌، مكرر: Repetitious

تكراري‌، مكرر: Repetitive

تكراري‌، بازانجامي‌: Repetitive

(Steel) - A Ladle-chemical treatment consisting of the addition of phosphorus as a work hardening agent when temper rolling black plate or sheet steel resulting in greater hardness and stiffness and with a corresponding loss in ductility.: REPHOSPHORIZING

ناراضي‌ بودن‌، شكايت‌ كردن‌، شكوه‌: Repine

چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌، جابجا كردن‌، جايگزين‌ كردن‌: Replace

جايگزين‌ كردن‌: Replace

قابل‌ تعويض‌: Replaceable

جايگزين: Replacement

جايگزيني‌: Replacement

تعويض‌، جايگزن‌: Replacement

تعويض‌ كننده‌: Replacer

برنامه مجدد: replan

تعديل منابع يا زمان‌بندي به منظور انجام رويدادهاي اصلي پيمان. برنامه‌ريزي مجدد به معني مبناگذاري مجدد نيست.

برنامه مجدد: Replan

تعديل منابع يا زمان‌بندي به منظور انجام وقايع اصلي پيمان. برنامه‌ريزي مجدد به معني مبناگذاري مجدد نيست.

(حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر، استيناف‌: Repleader

دوباره‌ پر كردن‌، ذخيره‌ تازه‌ دادن‌، باز پر كردن‌: Replenish

دوباره‌ پركردن‌، بازپرسازي‌: Replenishment

كاملا پر، لبريز، چاق‌، تكميل‌، انباشته‌: Replete

پري‌، پرسازي‌، انباشتگي‌، (ط‌ب‌) پر خون‌: Repletion

عين‌، المثني‌: Replica

نسخه‌عين‌، المثني‌: Replica

تكرار كردن‌: Replicate

تكرار كردن‌، برگرداندن‌، تازدن‌، جورساختن‌: Replicate

پايگاه داده كپي شده: Replicated Database

پاسخگويي‌، تكرار: Replication

تاه‌، تاشدگي‌، پاسخ‌، انعكاس‌، رونوشت‌، دفاع‌: Replication

پاسخ‌ دهنده‌: Replier

پاسخ جواب: Reply

پاسخ‌، جواب‌، پاسخ‌ دادن‌، جواب‌ كتبي‌ يا شفاهي‌، دفاعيه‌: Reply

پاسخ‌، پاسخ‌ دادن‌: Reply

گزارش: Report

شهرت‌، انتشار، صدا، گزارش‌ دادن‌، گزارش‌: Report

گزارش‌، گزارش‌ دادن‌: Report

گهارش‌ زايي‌، توليد گزارش‌: Report Generation

گزارش‌ زا، مولد گزارش‌: Report Generator

برنامه‌ گزارش‌: Report Program

گزارش‌ نويسي‌: Report Writer

گزارش‌ دادني‌: Reportable

گزارش‌، شرح‌ جريان‌ امر، رپرتاژ: Reportage

گزارشگر، خبرنگار: Reporter

گزارش‌دهي: reporting

فعاليت برنامه‌ريزي براي تهيه گزارشات تحليل مديريت زمان (داخلي) و گزارشات پيشرفت (خارجي).

گزارش‌دهي: Reporting

فعاليت برنامه‌ريزي براي تهيه گزارشات تحليل مديريت زمان (داخلي) و گزارشات پيشرفت (خارجي).

گزارشي‌: Reportorial

استراحت‌ گذاردن‌، ارميدن‌، دراز كشيدن‌، غنودن‌، سامان‌، اسودگي: Repose

متكي‌، غنوده‌: Reposeful

وديعه‌ گذاردن‌، سپردن‌، جابجا كردن‌: Reposit

مقام‌ و موقعيت‌ چيزي‌ را تغيير دادن‌، انباشتگي‌: Reposition

منبع ذخيره داده‌ها: Repository

انبار، مخزن‌، صندوق‌ تابوت‌، ظ‌رف‌، رازدار: Repository

مالكيت‌ مجدد يافتن‌: Repossess

تملك‌ ثانوي‌: Repossession

(etsopir)ضربت‌ متقابل‌ و تند، پاسخ‌ تند و اماده حاضر جوابي‌، (درشمشير بازي‌) ضربت‌سريع‌، جواب‌، ضربه‌ , متقابل‌ زدن‌: Repost

(در مورد فلزات‌) برجسته‌نما ياحكاكي‌ برجسته‌: Repousse

سرزنش‌ كردن‌، توبيخ‌ كردن‌: Reprehend

سزاوار سرزنش‌، سرزنش‌ كردني‌: Reprehensible

سرزنش‌، ملامت‌: Reprehension

ملامت‌ اميز: Reprehensive

نشان‌ دادن‌، نماينده‌ بودن‌: Represent

نمايش‌ دادن‌، نماياندن‌، فهماندن‌، نمايندگي‌ كردن وانمود كردن‌، بيان‌ كردن‌: Represent

قابل‌ عرضه‌: Representable

نمايش‌، نمايندگي‌، تمثال‌، نماينده‌، ارائه‌: Representation

نمايش‌، نمايندگي‌: Representation

معتقد بفلسفه‌ ايده‌هاو افكار: Representationalist

نماينده- كار گزار: Representative

نمايشگر، نماينده‌: Representative

نماينده‌، حاكي‌ از، مشعربر: Representative

معرفي‌ كننده‌: Representer

باز فشردن‌، باز كوفتن‌، فرونشاندن‌، سركوب‌ كردن‌، در , خود كوفتن‌: Repress

جلوگيري‌ شده‌: Repressed

سركوبي‌: Repression

مانع‌ شونده‌، سركوب‌ كننده‌: Repressive

عامل‌ مانع‌ شونده‌: Repressor

تعليق‌ مجازات‌: Reprieval

مجازات‌ كسي‌ را بتعويق‌ انداختن‌، رخصت‌: Reprieve

سرزنش‌ كردن‌، سرزنش‌ و توبيخ‌ رسمي‌، مجازات‌: Reprimand

دوبار چاپ‌ كردن‌، چاپ‌ جديد: Reprint

مجددا بط‌بع‌ رساندن‌، چاپ‌ تازه‌: Reprint

جبران‌، تلافي‌، انتقام‌، تلافي‌ كردن‌: Reprisal

وهله‌، نوبت‌، خسارت‌، خرج‌، تلافي‌ كردن‌: Reprise

بصورت‌ اصلي‌ برگرداندن‌، دوباره‌ بكر كردن‌: Repristinate

سرزنش‌، عيب‌ جويي‌، توبيخ‌، رسوايي‌، ننگ‌، عيب‌ جويي‌ , كردن‌ از، خوار كردن‌: Reproach

قابل‌ توبيخ‌: Reproachable

ملامت‌ كننده‌: Reproacher

ملامت‌ اميز، پرسرزنش‌: Reproachful

مردود، فاسد، بد اخلاق‌، هرزه‌، محروميت‌: Reprobate

مردوديت‌، هرزگي‌، فساد اخلاق‌، تباهي‌: Reprobation

مردود، فاسد: Reprobatory

تكثير كردن‌، چاپ‌ كردن‌، دوباره‌ ساختن‌: Reproduce

دوبار توليد كردن‌، باز عمل‌ اوردن‌: Reproduce

دوباره‌ توليد كننده‌، تجديد كننده‌: Reproducer

تكثير كننده‌: Reproducer

قابليت‌ تكثير، قابليت‌ ساخت‌ يا توليد مجدد: Reproducibility

قابل‌ تكثير: Reproducible

قابل‌ توليد مجدد، تجديد پذير: Reproducible

هم‌اوري‌، تكثير، توالد و تناسل‌، توليد مثل‌: Reproduction

مولد، تناسلي‌: Reproductive

استعداد توليد، استعداد هم‌ اوري‌: Reproductivity

سرزنش‌، نكوهش‌، ملامت‌، توبيخ‌ ملايم‌: Reproof

سرزنش‌ كردن‌، نكوهش‌ كردن‌، ملامت‌ كردن‌: Reprove

خزنده‌، كشاله‌ كش‌: Reptant

حيوان‌ خزنده‌، ادم‌ پست‌، سينه‌ مال‌ رونده‌: Reptile

خزنده‌: Reptilian

جمهوري‌: Republic

جمهوري‌ خواه‌، جمهوري‌، گروهي‌، اجتماعي‌: Republican

جمهوريخواهي‌: Republicanism

جمهوري‌ كردن‌: Republicanize

تجديد چاپ‌، انتشار مجدد: Republication

دوباره‌ چاپ‌ كردن‌، دوباره‌ منتشر كردن‌: Republish

رد كردن‌، انكار كردن‌، منكر شدن‌: Repudiate

انكار، ردي‌: Repudiation

رد كننده‌، منكر: Repudiationist

منكر: Repudiator

مخالفت‌ كردن‌ با، تناقض‌ داشتن‌، منكر شدن‌: Repugn

مغايرت‌، ناسازگاري‌، تناقض‌، مخالفت‌: Repugnance

متناقض‌، مخالف‌، تنفرانگيز، زننده‌: Repugnant

دفع‌، رد، پس‌ زني‌، دفع‌ كردن‌، راندن‌: Repulse

دفع‌، عدم‌ پذيرش‌، عقب‌ زني‌، تنقر، دشمني‌: Repulsion

متنفر كننده‌، دافع‌، زننده‌، تنفراور: Repulsive

اعتبار، نيكنامي‌، اشتهار، قابليت‌ اشتهار: Reputability

قابل‌ شهرت‌، مشهور، قابل‌ اط‌مينان‌: Reputable

شهرت‌، اعتبار، ابرو، خوشنامي‌، اشتهار، اوازه‌: Reputation

اوازه‌ داشتن‌، شمردن‌، فرض‌ كردن‌، شهرت‌ داشتن‌، اشتهار: Repute

مشهور: Reputed

درخواست كردن: Request

خواهش‌، درخواست‌، تقاضا، خواسته‌، خواستار شدن‌، تمنا , كردن‌، تقاضا كردن‌: Request

درخواست‌، تقاضا، درخواست‌ كردن‌: Request

درخواست تغيير: request for change

درخواست فروشنده يا خريدار براي صرف سرمايه‌هاي پيمان براي تغيير بر اساس پيشنهاديه تغيير مهندسي. در اين درخواست، مسائل فني يا موارد مربوط به پيمان كه مورد توجه‌اند، تاثير آن بر پروژه يا سود پروژه و ارزيابي هزينه و اثر زمان‌بندي، بيان مي‌شوند.

درخواست تغيير: Request For Change

درخواست فروشنده يا خريدار براي صرف سرمايه‌هاي پيمان براي تغيير بر اساس پيشنهاديه تغيير مهندسي. در اين درخواست، مسائل فني يا موارد مربوط به پيمان كه مورد توجه‌اند، تاثير آن بر پروژه يا سود پروژه و ارزيابي هزينه و اثر زمان‌بندي، بيان مي‌شوند. پيشنهاديه‌اي ارائه شده توسط مدير پروژه براي تغيير در پروژه، به عنوان نتيجه گزارش پروژه.ابزاري براي اصلاح مشخصات فعلي محصول. درخواست تغيير، يكي از انواع اسناد پروژه است.

فراخوان ارسال اطلاعات، درخواست (استعلام) اطلاعات: request for information

درخواستي از فروشنده كه از سوي يك خريدار مطرح مي‌شود و هدف آن كسب اطلاعاتي است كه به توانمندي كسب و كار فروشنده مرتبط است.

فراخوان ارسال اطلاعات، درخواست (استعلام) اطلاعات: Request For Information

درخواستي از فروشنده كه از سوي يك خريدار مطرح مي‌شود و هدف آن كسب اطلاعاتي است كه به توانمندي كسب و كار فروشنده مرتبط است.درخواست خريداران از فروشندگان براي كسب اطلاعات در مورد شركت يا محصولات آماده فروش آنها.

درخواست پيشنهاد: Request For Proposal

درخواست براي پيشنهاديه، درخواست طرح پيشنهادي: request for proposal (RFP)

درخواست براي پيشنهاد، درخواست طرح پيشنهادي: request for proposal (RFP)

درخواست براي پيشنهاديه، درخواست طرح پيشنهادي: Request For Proposal (RFP)

سند خريدار كه به منظور درخواست پيشنهاديه از پيشنهاددهندگان مورد استفاده ارسال مي‌شود. درخواست براي پيشنهاديه شامل يك نامه تقاضا، معيارهاي ارزيابي، دستورالعمل پيشنهادي، دستور كار و مشخصات سامانه است. ممكن است پيمانكاران درخواست براي پيشنهاديه را بين پيمانكاران فرعي بالقوه توزيع كنند. ارسال درخواست براي پيشنهاديه براي پيمانكار فرعي معمولاً بر اساس نظر خريدار انجام مي‌شود. درخواست طرح پيشنهادي يكي از مفصل‌ترين اسناد در بين تمام اسناد تداركات است و شامل دستور كار، مفاد و شرايط و غيره مي‌باشد. با اينكه فرم درخواست طرح پيشنهادي شركت‌ها با يكديگر متفاوت است اما اين سند براي كليه تداركات عمده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

درخواست احراز صلاحيت : request for Qualifications (RFQ)

معمولاً براي كسب اطلاعات در مورد تجارب قبلي و شايستگي فروشندگان واجد شرايط در يك حوزه خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. خريداران از اين سند براي كنار گذاشتن فروشندگان فاقد صلاحيت و نامناسب استفاده مي‌كنند، به‌طوري‌كه تنها فروشندگان واجد صلاحيت، طرح پيشنهادي ا

درخواست احراز صلاحيت: Request For Qualifications (RFQ)

معمولاً براي كسب اطلاعات در مورد تجارب قبلي و شايستگي فروشندگان واجد شرايط در يک حوزه خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. خريداران از اين سند براي كنار گذاشتن فروشندگان فاقد صلاحيت و نامناسب استفاده مي‌كنند، به‌طوري‌كه تنها فروشندگان واجد صلاحيت، طرح پيشنهادي ارائه دهند.

درخواست اعلام بها: request for quotations (RFQ)

شكل دقيق درخواست اعلام بها از شركتي به شركتي ديگر متفاوت است ولي معمولاً براي دستيابي به اطلاعات قيمت كالاها يا خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي لزوماً منجر به خريد نمي‌شود.

درخواست اعلام بها: Request For Quotations (RFQ)

سندي كه براي تقاضاي اعلام بها از تأمين‌كنندگان بالقوه اقلام استاندارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شکل دقيق درخواست اعلام بها از شركتي به شركتي ديگر متفاوت است ولي معمولاً براي دستيابي به اطلاعات قيمت كالاها يا خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي لزوماً منجر به خريد نمي‌شود.

علامت‌ درخواست‌: Request Signal

درخواست شده: Requested

خواهش‌ كننده‌، خواستار: Requester

نماز وحشت‌، نماز ميت‌، فاتحه‌: Requiem

نماز ميت‌: Requiescat

(ج‌.ش‌.) كوسه‌ ماهي‌ درنده‌: Requin

بايستن‌، لازم‌ داشتن‌، خواستن‌، مستلزم‌ بودن‌، نياز داشتن‌,: Require

نياز داشتن‌، لازم‌ بودن‌، لازم‌دانستن‌: Require

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي الزامي: required CMMI components

مؤلفه‌هاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه براي رسيدن به بهبود فرآيند در حوزه فرآيند داده شده، ضروري هستند. اين مؤلفه‌ها براي مشخص كردن توانمندي فرآيند در برآوردها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اهداف خاص و اهداف عام، از مؤلفه‌هاي مورد نياز مدل هستند.

اجزاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي الزامي: Required CMMI Components

مؤلفه‌هاي يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه براي رسيدن به بهبود فرآيند در حوزه فرآيند داده شده، ضروري هستند. اين مؤلفه‌ها براي مشخص كردن توانمندي فرآيند در برآوردها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اهداف خاص و اهداف عام، از مؤلفه‌هاي مورد نياز مدل هستند.

نياز، لازم‌، مقرره‌: Requirement

ايجاب‌، التزام‌ دربايست‌، نيازمندي‌، تقاضا، احتياج‌، الزام‌، نياز: Requirement

مسووليت‌پذيري الزامات، پاسخگويي به الزامات: requirement accountability

اثبات برآورده‌شدن الزامات. پاسخ‌گويي به الزامات معمولاً در جدول تطابق نشان داده مي‌شود كه در آن عملكردهاي اثبات‌شده در مقابل الزامات، ثبت مي‌شود. اين مدرك براي اثبات رضايت‌مندي از الزامات پيمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مسووليت‌پذيري الزامات، پاسخگويي به الزامات: Requirement Accountability

اثبات برآورده‌شدن الزامات. پاسخ‌گويي به الزامات معمولاً در جدول تطابق نشان داده مي‌شود كه در آن عملكردهاي اثبات‌شده در مقابل الزامات، ثبت مي‌شود. اين مدرك براي اثبات رضايت‌مندي از الزامات پيمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

الزامات : requirement(s)

نيازها يا احتياجات، موارد تقاضاشده يا الزامي. براي اهداف توجيهي، شخص توضيح‌دهنده بايد هميشه پيش‌نيازي‌ها را بداند؛ به عنوان مثال الزامات كاربر، الزامات سامانه، الزامات عملياتي، الزامات پيمان و الزامات آزمون.

الزامات: Requirement(S)

نيازها يا احتياجات، موارد تقاضاشده يا الزامي. براي اهداف توجيهي، شخص توضيح‌دهنده بايد هميشه پيش‌نيازي‌ها را بداند؛ به عنوان مثال الزامات كاربر، الزامات سامانه، الزامات عملياتي، الزامات پيمان و الزامات آزمون.

تحليل الزامات: requirements analysis

تعيين ويژگي‌هاي كاركردي و عملكردي مورد نياز، زمينه اجرا، قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع، ميزان اثربخشي و معيارهاي اعتبارسنجي.

تحليل الزامات: Requirements Analysis

تعيين ويژگي‌هاي كاركردي و عملكردي مورد نياز، زمينه اجرا، قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع، ميزان اثربخشي و معيارهاي اعتبارسنجي.

خزش الزامات، افزايش الزامات: requirements creep

گرايش الزامات به افزايش، در زماني كه ذي‌نفعان مسائل فراموش شده را به ياد مي‌آورند و كاربران به داشتن عملكرد بيشتر تمايل پيدا مي‌كنند. اگر خزش الزامات با فرآيندي نامناسب همراه شود، مبناهاي فني و كسب و كاري، نامتجانس خواهند شد.

خزش الزامات، افزايش الزامات: Requirements Creep

گرايش الزامات به افزايش، در زماني كه ذي‌نفعان مسائل فراموش شده را به ياد مي‌آورند و كاربران به داشتن عملكرد بيشتر تمايل پيدا مي‌كنند. اگر خزش الزامات با فرآيندي نامناسب همراه شود، مبناهاي فني و كسب و كاري، نامتجانس خواهند شد.

سند الزامات : Requirements Document

  يک سند رسميِ برنامه‌ريزي است که به‌وسيلهي سرمايه‌گذار و مدير پروژه تأييد شده است، چهارچوب پروژه را تدوين کرده و وظايف و انتظارات را به‌طور واضح طرح‌ريزي نموده است.

استخراج الزامات: requirements elicitation

دستيابي به انتظارات كاربر و قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع.

استخراج الزامات: Requirements Elicitation

دستيابي به انتظارات كاربر و قيود تعيين‌شده توسط ذي‌نفع.

جريان رو به پايين الزامات: requirements flowdown

فرآيند اختصاص الزامات به تمام سطوح شكست‌ سامانه. تكرار فرآيند تحليل و حل شكست به همراه وجود مديريتي مناسب باعث مي‌شود جريان رو به پايين راه‌حل‌هاي مناسبي براي تمام سطوح شكست ارايه ‌دهد.

جريان رو به پايين الزامات: Requirements Flowdown

فرآيند اختصاص الزامات به تمام سطوح شكست‌ سامانه. تكرار فرآيند تحليل و حل شكست به همراه وجود مديريتي مناسب باعث مي‌شود جريان رو به پايين راه‌حل‌هاي مناسبي براي تمام سطوح شكست ارايه ‌دهد.

مديريت الزامات: requirements management

مديريت مبناهاي فني، بودجه و كسب و كار پروژه. هدف مديريت الزامات، هماهنگ نگهداشتن اين سه مبناست. اين فرآيند شامل مديريت تغييرات مبنا و تصويب آن است. همچنين اين فرآيند، جريان رو به پايين الزامات، قابليت ردگيري و مسوؤليت‌پذيري را نيز در بر دارد.

مديريت الزامات: Requirements Management

مديريت مبناهاي فني، بودجه و كسب و كار پروژه. هدف مديريت الزامات، هماهنگ نگهداشتن اين سه مبناست. اين فرآيند شامل مديريت تغييرات مبنا و تصويب آن است. همچنين اين فرآيند، جريان رو به پايين الزامات، قابليت ردگيري و مسوؤليت‌پذيري را نيز در بر دارد.

الزامات اجتماعي: requirements of society

الزاماتي شامل قوانين، قواعد و مقررات، كدها، ملاحظات زيست محيطي، عوامل ايمني و بهداشت و صرفه‌جويي در انرژي و مواد.

الزامات اجتماعي: Requirements Of Society

الزاماتي شامل قوانين، قواعد و مقررات، کدها، ملاحظات زيست محيطي، عوامل ايمني و بهداشت و صرفه‌جويي در انرژي و مواد.

قابليت ردگيري الزامات: requirements traceability

مديريت رابطه والد/ فرزند براي تمام الزامات.

قابليت ردگيري الزامات: Requirements Traceability

مديريت رابطه والد/ فرزند براي تمام الزامات.

جدول قابليت ردگيري و تاييد الزامات، جدول رديابي و تاييد الزامات: requirements traceability and verification matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

جدول قابليت ردگيري و تاييد الزامات، جدول رديابي و تاييد الزامات: Requirements Traceability And Verification Matrix

مراجعه شود به جدول قابليت ردگيري الزامات.

جدول قابليت ردگيري الزامات، جدول قابليت رديابي الزامات: requirements traceability matrix

سندي كه رابطه والد/ فرزندي الزامات را ترسيم مي‌كند. اين جدول، جدول تأييد و قابليت ردگيري الزامات نيز ناميده مي‌شود.

جدول قابليت ردگيري الزامات، جدول قابليت رديابي الزامات: Requirements Traceability Matrix

سندي كه رابطه والد/ فرزندي الزامات را ترسيم مي‌كند. اين جدول، جدول تأييد و قابليت ردگيري الزامات نيز ناميده مي‌شود.

جدول تاييد الزامات: requirements verification matrix

سندي كه براي هر يك از الزامات، نتايج تأييد را ترسيم مي‌كند. گاهي اوقات جدول تطابق با الزامات يا جدول تطابق تأييد نيز ناميده مي‌شود.

جدول تاييد الزامات: Requirements Verification Matrix

سندي كه براي هر يك از الزامات، نتايج تأييد را ترسيم مي‌كند. گاهي اوقات جدول تطابق با الزامات يا جدول تطابق تأييد نيز ناميده مي‌شود.

بايسته‌، شرط‌ لازم‌، لازمه‌، احتياج‌، چيز ضروري‌: Requisite

ضرورت‌، لزوم‌: Requisiteness

فرم درخواست كالا از انبار: Requisition

درخواست‌، تقاضا، سخره‌، چيز مورد تقاضا، بازگرفتن مصادره‌ كردن‌، درخواست‌ رسمي‌ كردن‌: Requisition

سزا، تاوان‌: Requital

سزا دادن‌، پاداش‌ دادن‌، تاوان‌ دادن‌، جبران‌ كردن‌: Requite

عوض‌ دهنده‌، اجر دهنده‌: Requiter

(ج‌.ش‌.) خفاش‌، شبكور: Reremouse

باز راندن‌، بار رانش‌: Rerun

عمل‌ دوباره‌ دويدن‌، نمايش‌ مجدد فيلم‌: Rerun

شي‌ء، چيز، شي‌ء بخصوص‌، ماده‌: Res

قابل‌ فروش‌ مجدد: Resalable

فروس‌ مجدد، حراج‌ مجدد: Resale

نقشه‌ كشيدن‌، بمقياس‌ كوچكتري‌ ترسيم‌ كردن‌: Rescale

زمان‌بندي مجدد: reschedule

فرآيند تغيير منطق، مدت زمان و يا تاريخ‌هاي زمان‌بندي موجود، در پاسخ به شرايط تحميلي خارجي.

زمان‌بندي مجدد: Reschedule

فرآيند تغيير منطق، مدت زمان و يا تاريخ‌هاي زمان‌بندي موجود، در پاسخ به شرايط تحميلي خارجي.

باط‌ل‌ ساختن‌، لغو كردن‌، فسخ‌ كردن‌: Rescind

لغو يا فسخ‌ كننده‌: Rescinder

(حق.) فسخ‌، ابط‌ال‌: Rescission

فسخي‌: Rescissory

فرمان‌، حكم‌، دستخط‌، فتواي‌ پاپ‌، رساله‌: Rescript

رهايي‌ دادن‌، رهانيدن‌، خلاصي‌، رهايي‌: Rescue

رهادهنده‌، مستخلص‌ كننده‌: Rescuer

تحقيق: Research

تحقيق: research

بررسي علمي.

پژوهش‌ كردن‌ پژوهش‌، جستجو، تجسس‌، تحقيق‌، تتبع‌، كاوش‌، پژوهيدن: Research

پژوهش‌، تحقيق‌، تتبع‌: Research

تحقيق: Research

بررسي علمي.

تحقيق و توسعه: Research and Development

تحقيق و توسعه: research and development

پيگيري فني طرح يا فن‌آوري جديد به منظور حمايت از يك هدف راهبردي.

تحقيق و توسعه: Research And Development

پيگيري فني طرح يا فن‌آوري جديد به منظور حمايت از يك هدف راهبردي.

گسترش از طريق تحقيق توسعه: Research Development

تحقيق- توسعه- آزمون و ارزيابي: research, development, test, and evaluation

فرآيند بكار گرفته‌شده براي توسعه و تأييد سامانه‌ها به منظور برآورده‌كردن الزامات مأموريت.

تحقيق- توسعه- آزمون و ارزيابي: Research, Development, Test, And Evaluation

فرآيند بكار گرفته‌شده براي توسعه و تأييد سامانه‌ها به منظور برآورده‌كردن الزامات مأموريت.

پژوهشگر: Researcher

پژوهشگر، محقق‌: Researchist

تراشيدن‌، اره‌ كردن‌، بريدن‌: Resect

قابليت‌ برش‌: Resectability

قط‌ع‌ كردني‌: Resectable

برش‌، قط‌ع‌: Resection

(گ‌.ش‌.) اسپرك‌، ورث‌، رنگ‌ گل‌اسپرك‌: Reseda

دوباره‌ تخم‌ افشاندن‌، خود رو سبزشدن‌: Reseed

شباهت‌، تشابه‌، همانندي‌، همشكلي‌، مقايسه‌: Resemblance

شباهت‌ داشتن‌، مانستن‌، تشبيه‌ كردن‌، مانند بودن همانند كردن‌ يا بودن‌: Resemble

تنفر كردن‌ از، اظ‌هار رنجش‌ كردن‌ منزجر شدن‌ از، رنجيدن‌ از، خشمگين‌ شدن‌ از، اظ‌هار ,: Resent

بي‌ ميل‌: Resentful

رنجش‌، خشم‌، غيض‌: Resentment

ذخيره: Reservation

ذخيره‌، رزرو كردن‌ صندلي‌ يا اتاق‌ در مهمانخانه‌ و , غيره‌، كتمان‌، تقيه‌، شرط‌، قيد، استثناء، احتياط قط‌عه‌ زمين‌ اختصاصي‌ (براي‌ سرخ‌ پوستان‌ يامدرسه‌ و غيره‌),: Reservation

ذخيره كردن: Reserve

اندوخته: reserve

شرطي در برنامه پروژه براي تعديل ريسك زمان‌بندي و يا هزينه. معمولا يك تعديل‌كننده (اندوخته مديريت يا اندوخته اقتضايي) براي مقابله با انواع ريسك‌ها بكار مي‌رود.

اختصاص‌ دادن‌، اندوختن‌، اندوخته‌، ذخيره‌، احتياط پس‌ نهاد، كنار گذاشتن‌، پس‌ نهاد كردن‌، نگه‌ داشتن يدكي‌، (درمورد انسان‌) تودار بودن‌، مدارا: Reserve

از پيش‌ حفظ‌ كردن‌، رزرو كردن‌: Reserve

اندوخته: Reserve

ذخيره كردن براي مقصودي خاص يا استفاده‌ در آينده.شرطي در برنامه پروژه براي تعديل ريسك زمان‌بندي و يا هزينه. معمولا يك تعديل‌كننده (اندوخته مديريت يا اندوخته اقتضايي) براي مقابله با انواع ريسك‌ها بكار مي‌رود.

رزرو شده‌، محتاط‌، خاموش‌، كم‌ حرف‌، اندوخته‌، ذخيره‌: Reserved

كلمه‌ محفوظ‌: Reserved Word

سرباز يا افسر ذخيره‌: Reservist

مخزن‌، اب‌ انبار، ذخيره‌، مخزن‌ اب‌: Reservoir

بازنشاندن‌: Reset

چرخه‌ باز نشاني‌: Reset Cycle

پايانه‌ بازنشاني‌: Reset Terminal

باز نشانش‌ به‌ صفر، صفر كردن‌: Reset To Zero

بازنشاني‌: Resetting

امور انجام‌ شده‌: Resgestae

تغيير شكل‌ دادن‌، تجديد وضع‌ كردن‌: Reshape

حمل‌ مجدد: Reshipment

برزدن‌، تجديد سازمان‌ كردن‌، تغييرات‌ سازماني‌ دادن‌: Reshuffle

مستقر بودن‌، اقامت‌ داشتن‌: Reside

اقامت‌ داشتن‌، مسكن‌ داشتن‌، مقيم‌ شدن‌: Reside

محل‌ اقامت‌، اقامتگاه‌: Residence

مقر، محل‌ اقامت‌: Residence

براي‌ كسب‌ تخصص‌ محل‌ اقامت‌، اقامتگاه‌، (ط‌ب‌) اقامت‌ پزشك‌ در بيمارستان‌ ,: Residency

مقيم‌: Resident

مقيم‌، مستقر: Resident

برنامه‌ مقيم‌: Resident Program

قط‌عه‌ مقيم‌: Resident Segment

مسكوني‌، وابسته‌ به‌ اقامت‌، قابل‌ سكني‌، محلي‌: Residential

مقيم‌: Resider

پس‌ مانده‌، ته‌ نشين‌، باقيمانده‌: Residual

رسوبي‌، وابسته‌ به‌ رسوب‌ يا باقيمانده‌: Residual

نرخ‌ خط‌اي‌ پس‌ مانده‌: Residual Error Reat

مغناط‌يس‌ پس‌ ماند: Residual Magnetism

Macroscopic stresses that are set up within a metal as the result of non-uniform plastic deformation. This deformation may be caused by cold working or by drastic gradients of temperature from quenching or welding.: RESIDUAL STRESS

“Incidental” or “tramp” elements not named in a specification. These inclusions are usually due to contaminated scrap.: RESIDUALS

وارث‌ ط‌بقه‌ دوم‌، موصي‌ له‌، باقي‌ مانده‌، رسوبي‌: Residuary

پس‌ مانده‌، تفاله‌ مانده‌، قسمت‌ باقي‌ مانده‌، فاضل زيادتي‌، ته‌ نشين‌: Residue

مانده‌، باقيمانده‌، پس‌ ماند، ازاد: Residue

تفاله: residue , pulp

تفاضل‌، باقيمانده‌، پسمانده‌، رسوب‌، تفاله‌: Residuum

از، دست‌ كشيدن‌ مستعفي‌ شدن‌، كناره‌ گرفتن‌، تفويض‌ كردن‌، استعفا دادن‌ ,: Resign

استعفا، واگذاري‌، كناره‌ گيري‌، تفويض‌، تسليم‌: Resignation

انعط‌اف‌ داشتن‌، برگشتن‌، به‌ عقب‌ برگشتن‌، مرتجع‌ شدن‌: Resile

ارتجاع: resilience

توانايي جذب سطوح بالايي از تغييرات مخرب با حداقل سوء عملكرد.

The tendency of welding process in which the work pieces are heated by the passage of an electric current through the contact. Such processes include spot welding, seam or line welding and percussion welding. Flash and butt welding are sometimes considere: RESILIENCE

(ycneiliser) جهندگي‌، حالت‌ ارتجاعي‌: Resilience

ارتجاع: Resilience

توانايي جذب سطوح بالايي از تغييرات مخرب با حداقل سوء عملکرد.

(ecneiliser)جهندگي‌، حالت‌ ارتجاعي‌: Resiliency

انعطاف‌پذیری : Resilient

توانايي يک فرد در تطبيق با تغييرات

عدول‌ كننده‌، ارتجاعي‌: Resillient

(etaniser) صمغ‌ كاج‌، انگم‌ كاج‌، راتيانه‌، رزين‌، صمغ با صمغ‌ پوشاندن‌: Resin

(niser) صمغ‌ كاج‌، انگم‌ كاج‌، راتيانه‌، رزين‌، صمغ‌، با , صمغ‌ پوشاندن‌: Resinate

تبديل‌ به‌ صمغ‌ يا رزين‌ كردن‌، صمغي‌ شدن‌: Resinify

داراي‌ حالت‌ صمغي‌، رزيني‌، ماده‌ صمغي‌: Resinoid

صمغي‌: Resinous

پايداري‌، پايداري‌ كردن‌، ايستادگي‌ كردن‌، استقامت‌ , كردن‌، مانع‌ شدن‌، مخالفت‌ كردن‌ با: Resist

مقاومت: resistance

هر فكر يا حركتي كه در جهت مخالف تغيير باشد. در هر تغيير عمده‌اي، انتظار مي‌رود سطوحي از مقاومت ديده شود.

مقاومت‌، استحكام‌: Resistance

پايداري‌، ايستادگي‌، عايق‌ مقاومت‌، مقاومت‌، سختي مخالفت‌: Resistance

مقاومت: Resistance

هر فکر يا حرکتي که در جهت مخالف تغيير باشد. در هر تغيير عمده‌اي، انتظار مي‌رود سطوحي از مقاومت ديده شود.

A type of welding process in which the work pieces are heated by the passage of an electric current through the contact. Such processes include spot welding, seam or line welding and percussion welding. Flash and butt welding are sometimes considered as r: RESISTANCE WELDING

مقاوم‌، پايدار: Resistant

مقاوم‌، پايدارگر: Resister

(rotsiser)اسباب‌ مقاوم‌ در برابر برق‌، مقاوم‌: Resister

استعداد مقاومت‌: Resistibility

قابل‌ مقاومت‌: Resistible

مقاومتي‌: Resistive

مقاومت‌ ويژه‌، سته‌ ويژه‌، قابليت‌ مقاومت‌، مقاومت‌ اشيا: Resistivity

مقاومت‌، عنصر مقاوم‌: Resistor

(retsiser)اسباب‌ مقاوم‌ در برابر برق‌، مقاوم‌: Resistor

صاحب‌ عزم‌، ثابت‌ قدم‌، پا بر جا، مصمم‌، ثابت‌، تصويب‌ , كردن‌: Resolute

تصميم- قطعنامه - راي: Resolution

تفكيك‌ پذيري‌، دقت‌، تصميم‌، رفع‌: Resolution

تحليل‌، تجزيه‌، حل‌، نتيجه‌، ثبات‌ قدم‌، عزم‌، قصد، نيت تصميم‌، تصويب‌: Resolution

رفع‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، تصميم‌ گرفتن‌، راي‌ دادن‌: Resolve

(ط‌ب‌) محلل‌، حلال‌، جواب‌، حل‌، حل‌ مسئله‌: Resolvent

برط‌رف‌ كننده‌، رافع‌: Resolver

برط‌رف‌ سازي‌، رفع‌: Resolving

تشديد، ايجاد ط‌نين‌: Resonance

(درصوت‌) تشديد، پيچش‌ صدا، ط‌نين‌: Resonance

ط‌نين‌ دار: Resonant

تشديد شده‌، ط‌نين‌ دار: Resonant

پيچيدن‌، ط‌نين‌ انداختن‌: Resonate

تشديد كردن‌: Resonate

مشدد، اسباب‌ ارتعاش‌: Resonator

تشديد كننده‌: Resonator

دوباره‌ بعليدن‌، دوباره‌ جذب‌ كردن‌: Resorb

اشام‌ يا جذب‌ دوباره‌، مكيدن‌ مجدد، بلع‌ دوباره‌: Resorption

دوباره‌ دسته‌ بندي‌ كردن‌، متشبث‌ شدن‌ به‌، متوسل‌ شدن‌ ملجا، پناهگاه‌، پاتوق‌، ملاقات‌ مكرر، رفت‌ و امد مكرر: Resort

منعكس‌ كردن‌، پژواك‌ يا انعكاس‌ صدا: Resound

وسيله‌، كارداني‌، منبع‌، ممر، مايه‌، ابتكار: Resource

منبع‌، وسيله‌: Resource

تخصيص منابع: resource allocation

تخصيص افراد، تجهيزات، تسهيلات يا مواد به پروژه. بدون وجود منابع كافي نمي‌توان كار پروژه را طبق زمان‌بندي تكميل كرد. تخصيص منابع، جزئي مهم در زمان‌بندي پروژه است.

تخصيص‌ منابع‌: Resource Allocation

تخصيص منابع: Resource Allocation

سرمايه‌ها و مواد توزيع شده طبق برنامه.تخصيص منابع و وظايف در پروژه.تخصيص افراد، تجهيزات، تسهيلات يا مواد به پروژه. بدون وجود منابع كافي نمي‌توان كار پروژه را طبق زمان‌بندي تكميل كرد. تخصيص منابع، جزئي مهم در زمان‌بندي پروژه است.

ساختار شكست منابع: resource breakdown structure (RBS)

مشخصه‌اي از سلسله مراتب منابع كه گزارشات كلي و خلاصه زمان‌بندي منابع را در دسترس قرار داده تا بتوان در سطح الزامات و با جزئيات زمان‌بندي را انجام داده و الزامات و تمام موارد در دسترس را در سطوح بالاتر دسته‌بندي كرد.

ساختار شكست منابع: Resource Breakdown Structure (RBS)

مشخصه‌اي از سلسله مراتب منابع كه گزارشات كلي و خلاصه زمان‌بندي منابع را در دسترس قرار داده تا بتوان در سطح الزامات و با جزئيات زمان‌بندي را انجام داده و الزامات و تمام موارد در دسترس را در سطوح بالاتر دسته‌بندي كرد.

تقويم منابع: resource calendar

تقويمي كه الگوهاي كاري و غير‌كاري را براي منابع خاص تعريف مي‌كند.

تقويم منابع: Resource Calendar

تقويمي كه الگوهاي كاري و غير‌كاري را براي منابع خاص تعريف مي‌كند.

ظرفيت منابع: Resource Capacity

برنامه‌ريزي ظرفيت منابع: Resource Capacity Planning

كد منابع: resource code

كدي كه براي شناسايي انواع منابع بكار مي‌رود.

كد منابع: Resource Code

كدي كه براي شناسايي انواع منابع بكار مي‌رود.

بازستاني‌ منابع‌: Resource Deallocation

توصيف منابع: resource description

نام يا شناسه واقعي مرتبط با كد منابع

توصيف منابع: Resource Description

نام يا شناسه واقعي مرتبط با كد منابع.

هيستوگرام منابع : resource histogram

نمايشي از داده‌هاي پروژه كه در آن الزامات، ميزان استفاده و در دسترس بودن منابع بر اساس مقياس زماني نشان داده مي‌شود.

هيستوگرام منابع: Resource Histogram

نمايشي از داده‌هاي پروژه كه در آن الزامات، ميزان استفاده و در دسترس بودن منابع بر اساس مقياس زماني نشان داده مي‌شود.

تسطيح منابع: resource leveling

فرآيند هموار‌كردن نوسانات و ناپيوستگي‌هاي بكارگيري منابع مورد نياز براي يك پروژه از طريق تعديل زمان‌بندي وظيفه در زمان‌ انقطاع كار.

تسطيح منابع: Resource Leveling

فرآيند هموار‌كردن نوسانات و ناپيوستگي‌هاي بكارگيري منابع مورد نياز براي يك پروژه از طريق تعديل زمان‌بندي وظيفه در زمان‌ انقطاع كار. هر نوع تحليل شبكه كه در آن تصميمات زمان‌بندي با توجه به ملاحظات مديريت منابع (مثل دسترسي محدود به منابع يا اشكال در مديريت تغييرات در سطوح منابع) گرفته مي‌شود.فرآيند زمان‌بندي منابع. اين زمان‌بندي بايد به گونه‌اي انجام شود كه در هيچ زماني، از حد دسترسي به منابع فراتر نرويم.فرآيند زمان‌بندي دوباره فعاليت‌ها طوري كه الزامات منابع پروژه از حدود منابع موجود تجاوز نكند. تاريخ تكميل پروژه ممكن است طي اين فرآيند به تاخير افتد.

برنامه منابع: resource plan

بخشي از بيانيه كه در مورد چگونگي بارگذاري منابع و خدمات پشتيباني، زيرساخت و خدمات مورد نياز صحبت مي‌كند.

برنامه منابع: Resource Plan

بخشي از بيانيه كه در مورد چگونگي بارگذاري منابع و خدمات پشتيباني، زيرساخت و خدمات مورد نياز صحبت مي‌كند.

برنامه‌ريزي منابع: Resource Planning

برنامه‌ريزي منابع: resource planning

انتخاب نوع و كميت منابع مورد نياز براي تكميل پروژه.

برنامه‌ريزي منابع: Resource Planning

انتخاب نوع و كميت منابع مورد نياز براي تكميل پروژه.ارزيابي منابعي كه براي تكميل پروژه الزامي است و تعيين مقدار مورد نياز هر يك از آنها.

مخزن منابع، مخزن اشتراك‌گذاري منابع: resource pool

گروهي از افراد كه مي‌توانند به صورت عمومي كارهاي مشابهي انجام دهند در نتيجه مي‌توان آن‌ها را به طور تصادفي براي تخصيص به پروژه انتخاب نمود.

مخزن منابع، مخزن اشتراك‌گذاري منابع: Resource Pool

گروهي از افراد كه مي‌توانند به صورت عمومي كارهاي مشابهي انجام دهند در نتيجه مي‌توان آن‌ها را به طور تصادفي براي تخصيص به پروژه انتخاب نمود.منابع سطح بالاتر در ساختار شكست منابع.مجموعه‌اي از منابع پروژه كه براي تخصيص جهت انجام وظايف پروژه در دسترس است.

الزامات منابع: resource requirements

نيازمندي‌هاي منابع براي انجام هر فعاليت.

الزامات منابع: Resource Requirements

نيازمندي‌هاي منابع براي انجام هر فعاليت.

برنامه‌ريزي با منابع محدود: resource-limited planning

برنامه‌ريزي فعاليت‌ها طوري كه مقدار منابع مورد نياز از مقدار از پيش تعيين‌شده تجاوز نكند. فعاليت‌ها در اولين فرصتي كه منابع در دسترس بوده (از لحاظ قيود منطقي) و مورد نياز فعاليت هستند، آغاز مي‌گردد.

برنامه‌ريزي با منابع محدود: Resource-Limited Planning

برنامه‌ريزي فعاليت‌ها طوري كه مقدار منابع مورد نياز از مقدار از پيش تعيين‌شده تجاوز نكند. فعاليت‌ها در اولين فرصتي كه منابع در دسترس بوده (از لحاظ قيود منطقي) و مورد نياز فعاليت هستند، آغاز مي‌گردد.

زمان بندي منبع محدود: resource-limited schedule

زمان‌بندي پروژه‌اي كه تاريخ آغاز و پايان آن، بر اساس دسترسي به منابع تعيين مي‌شود. زمان‌بندي نهايي پروژه بايد هميشه منبع محدود باشد.

زمان‌بندي منبع محدود: Resource-Limited Schedule

زمان‌بندي پروژه‌اي كه تاريخ آغاز و پايان آن، بر اساس دسترسي به منابع تعيين مي‌شود. زمان‌بندي نهايي پروژه بايد هميشه منبع محدود باشد.

كاردان‌، پر مايه‌ و مبتكر: Resourceful

منابع: Resources

منابع : resources

نيروي كار، تجهيزات، مواد اوليه و خدمات مورد نياز براي تكميل وظايف پروژه.

منابع: Resources

تجهيزات و دارايي‌هايي كه براي رسيدن به اهداف پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مانند پول، نيروي انساني، مواد، تسهيلات و ابزار.نيروي كار، تجهيزات، مواد اوليه و خدمات مورد نياز براي تكميل وظايف پروژه.

رابط‌ه‌، نسبت‌، رجوع‌، مراجعه‌، احترام‌، ملاحظ‌ه‌، احترام‌ , گذاشتن‌ به‌، محترم‌ داشتن‌، بزرگداشت‌، بزرگداشتن‌: Respect

احترام‌: Respectability

محترم‌، قابل‌ احترام‌، ابرومند: Respectable

مودب‌، با ادب‌، پر احترام‌، ابرومند: Respectful

مربوط‌ه‌، بترتيب‌ مخصوص‌ خود، نسبي‌: Respective

بترتيب‌: Respectively

قابل‌ تنفس‌: Respirable

تنفس‌، دم‌ زني‌: Respiration

دستگاه‌ تنفس‌ مصونوعي‌، دهان‌ بند ط‌بي‌: Respirator

تنفسي‌: Respiratory

دستگاه‌ تنفسي‌: Respiratory System

بو كردن‌، بهوش‌ امدن‌ دم‌ زدن‌، نفس‌ كشيدن‌، تنفس‌ كردن‌، اميد تازه‌ پيدا كردن: Respire

دادن‌ مهلت‌، فرجه‌، امان‌، استراحت‌، تمديد مدت‌، رخصت‌، فرجه‌ ,: Respite

(ycnednelpser)درخشندگي‌، جلوه‌، شكوه‌، تلالو: Resplendence

(ecnednelpser) درخشندگي‌، جلوه‌، شكوه‌، تلالو: Resplendency

پر جلوه‌، درخشنده‌، پر تلالو: Resplendent

پاسخ‌ دادن‌، واكنش‌ نشان‌ دادن‌، پاسخ‌: Respond

مط‌ابق‌، موافق‌، جوابگو، واكنش‌ دار: Respondent

پاسخگو، جوابگو، ماده‌ اصلي‌ خرج‌ فشنگ‌، برق‌ سنج‌: Responder

جوابگويي‌، پاسخ‌، واكنش‌: Response

واكنش‌، پاسخ‌: Response

برنامه‌ريزي پاسخ: response planning

فرآيند فرموله‌كردن راهبردهاي مناسب مديريت ريسك پروژه شامل تخصيص مسووليت به نواحي مختلف كاركردي. اين بخش ممكن است شامل تعديل و برنامه‌ريزي اقتضائي شود. ممكن است نياز باشد براي رخدادهاي پيش‌بيني‌نشده هزينه‌اي در نظر گرفته شود.

برنامه‌ريزي پاسخ: Response Planning

فرآيند فرموله‌كردن راهبردهاي مناسب مديريت ريسك پروژه شامل تخصيص مسووليت به نواحي مختلف كاركردي. اين بخش ممكن است شامل تعديل و برنامه‌ريزي اقتضائي شود. ممكن است نياز باشد براي رخدادهاي پيش‌بيني‌نشده هزينه‌اي در نظر گرفته شود. فرآيند تدوين راهبردهاي مناسب مديريت ريسک براي پروژه، شامل تخصيص مسووليت به حوزه‌هاي کارکردي مختلف پروژه . اين فرآيند ممکن است شامل تعديل، انحراف و برنامه‌ريزي اقتضايي شود. همچنين بايد برخي انعطاف‌پذيري‌ها- هر چند موقتي- براي رخدادهاي غيرمنتظره در نظر گرفته شود.

سامانه پاسخ: response system

فرآيندي در حال انجام در طول حيات پروژه براي نظارت، تجديدنظر و به‌روز ‌رساني ريسك پروژه و در نظر گرفتن تعديلات ضروري. بررسي ريسك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه برخي ريسك‌ها در بعضي مراحل چرخه حيات پروژه از ساير ريسك‌ها بزرگ‌تر و جدي‌تر هستند.

سامانه پاسخ: Response System

فرآيندي در حال انجام در طول حيات پروژه براي نظارت، تجديدنظر و به‌روز ‌رساني ريسك پروژه و در نظر گرفتن تعديلات ضروري. بررسي ريسك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه برخي ريسك‌ها در بعضي مراحل چرخه حيات پروژه از ساير ريسك‌ها بزرگ‌تر و جدي‌تر هستند.

زمان‌ واگنش‌: Response Time

مسئوليت: Responsibility

مسووليت: responsibility

وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي در قبال نتايج مرتبط با موقعيت پذيرفته شده در سازمان.

مسئوليت‌، عهده‌، ضمانت‌، جوابگويي‌: Responsibility

مسووليت: Responsibility

وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي در قبال نتايج مرتبط با موقعيت پذيرفته شده در سازمان.چيزي كه در نتيجه موقعيتي خاص در سازمان به شكل وظايف يا مسووليت جوابگويي به فردي واگذار مي‌شود. مسووليت قابل تخصيص دادن است اما نمي‌توان در آن شريك شد.وظايف، تخصيص‌ها و مسووليت پاسخ‌گويي براي نتايج مرتبط با موقعيتي خاص در سازمان. مسووليت افراد در پروژه‌هاي خاص بايد در طول مرحله اجرا از طريق بيانيه‌هاي رسمي و دقيق در پروژه و پيمان به طور خلاصه براي مشاورران و پيمانكاران ساخت تعيين گردد. بيانيه‌ها بايد به اطلاع ساير كاركنان سازمان نيز رسانده شود.

ماتريس واگذاري مسووليت: responsibility assignment matrix (RAM)

ماتريس واگذاري مسووليت، كار خواسته شده در عناصر ساختار شكست كار پيمان را به سازمان مجري مرتبط مي‌كند. ماتريس واگذاري مسووليت فصل مشترك ساختار شكست كار پيمان و ساختار شكست سازماني برنامه است. اين فصل مشترك حساب هزينه را تعريف مي‌نمايد.

ماتريس واگذاري مسووليت: Responsibility Assignment Matrix (RAM)

ماتريس واگذاري مسووليت، كار خواسته شده در عناصر ساختار شكست كار پيمان را به سازمان مجري مرتبط مي‌كند. ماتريس واگذاري مسووليت فصل مشترك ساختار شكست كار پيمان و ساختار شكست سازماني برنامه است. اين فصل مشترك حساب هزينه را تعريف مي‌نمايد.

نمودار مسووليت: responsibility chart

مراجعه شود به ماتريس مسووليت/ پاسخ‌گويي

نمودار مسووليت: Responsibility Chart

مراجعه شود به ماتريس مسووليت/ پاسخ‌گويي.

جدول مسووليت: responsibility matrix

جدولي كه وظايف ساختار شكست كار را براي سازمان‌ها و افراد مسوؤل و كساني كه از اين مسوولان حمايت مي‌كنند، ترسيم مي‌كند. اين جدول، «جدول مسوؤليت وظيفه» نيز ناميده مي‌شود.

جدول مسووليت: Responsibility Matrix

جدولي كه وظايف ساختار شكست كار را براي سازمان‌ها و افراد مسوؤل و كساني كه از اين مسوولان حمايت مي‌كنند، ترسيم مي‌كند. اين جدول، «جدول مسوؤليت وظيفه» نيز ناميده مي‌شود.

مسئول‌، عهده‌ دار، مسئوليت‌ دار، معتبر، ابرومند: Responsible

جوابگويي‌، پاسخ‌، مجلس‌ مناظ‌ره‌، ازمون‌ مقدماتي‌: Responsions

واكشني‌، پاسخي‌، علاقمند و متوجه‌: Responsive

رفاه‌ عمومي‌، جمهوري‌ كشور، كشور جمهوري‌، دولت‌: Respublica

ارميدن‌، تجديد قوا، كردن‌، تكيه‌ دادن‌، متكي‌ بودن‌ به اسايش‌، استراحت‌، محل‌ استراحت‌، اسودن‌، استراحت‌ كردن الباقي‌، نتيجه‌، بقايا، سايرين‌، ديگران‌، باقيمانده‌: Rest

(muirotanas=) اسايشگاه‌: Rest Home

مهمان‌ سرا: Rest House

استراحتگاه‌، موقعيت‌ سكون‌: Rest Position

استراحتگاه‌، مستراح‌: Rest Room

باز اغازي‌، شروع‌ دوباره‌، باز اغازيدن‌: Restart

شرط‌ بازاغازي‌: Restart Condition

دستور المل‌ بازاغازي‌: Restart Instruction

نقط‌ه‌ باز اغازي‌: Restart Point

مجددا بيان‌ كردن‌، تصريح‌ كردن‌، باز گفتن‌: Restate

بيان‌ مجدد، باز گويي‌: Restatement

رستوران‌، كافه‌: Restaurant

(ruetaruatser)صاحب‌ رستوران‌، مهمانخانه‌ دار: Restauranteur

(ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌، مهمانخانه‌ دار: Restaurateur

پراسايش‌: Restful

راكد، ساكن‌، خوابيده‌، ايستا: Resting

پس‌ دادن‌، بحال‌ اول‌ برگرداندن‌، اعاده‌ كردن‌: Restitute

اعاده‌، بازگرداني‌، جبران‌، تلافي‌، ارتجاع‌: Restitution

كله‌ شق‌، رام‌ نشو، بيقرار، سركش‌، چموش‌: Restive

بي‌ قرار: Restless

قابل‌ اعاده‌: Restorable

استقرار مجدد، تجديد، بازگرداندن‌، استرداد: Restoration

اعاده‌، ترميم‌: Restoration

تجديد يا مسترد كننده‌، اعاده‌ كننده‌: Restorative

اعاده‌ كردن‌، ترميم‌ كردن‌: Restore

پس‌ دادن‌، بحال‌ اول‌ بر گرداندن‌، تعمير كردن‌، اعاده‌ , دادن‌، باز دادن‌: Restore

اعاده‌ دهنده‌: Restorer

جلوگيري‌ كردن‌ از، نگهداشتن‌، مهار كردن‌: Restrain

محدود ساختني‌: Restrainable

مانع‌ شونده‌، فشار دهنده‌: Restrainer

جلوگيري‌، منع‌، نگهداري‌، خودداري‌: Restraint

محدود كردن‌: Restrict

محدود كردن‌، منحصركردن‌ به‌: Restrict

محصور، در مضيقه‌: Restricted

تحديد، تضييق‌، جلو گيري‌، منع‌، محدوديت‌: Restriction

محدوديت‌، تحديد: Restriction

سياست‌ محدوديت‌: Restrictionism

(ط‌ب‌) داروي‌ پيش‌ گير، جمله‌ يا عبارت‌ حصري‌ يا محدود , كننده‌، محدود سازنده‌: Restrictive

انباشته برگشتي، بسته دوباره تحويل شده، انباشته دوباره تحويل شده: resubmitted lot

انباشته‌اي كه بر اساس بازرسي يا آزمايش يا هر دو برگشت داده شده است تا همه قطعات معيوب تعمير يا تعويض شده و دوباره براي پذيرش ارسال شوند.

انباشته برگشتي، بسته دوباره تحويل شده، انباشته دوباره تحويل شده: Resubmitted Lot

انباشته‌اي که بر اساس بازرسي يا آزمايش يا هر دو برگشت داده شده است تا همه قطعات معيوب تعمير يا تعويض شده و دوباره براي پذيرش ارسال شوند.

پي‌ امد، دست‌ اورد، برامد، نتيجه‌ دادن‌، ناشي‌ شدن نتيجه‌، اثر، حاصل‌: Result

نتيجه‌، منتج‌ شدن‌: Result

منتجه‌، برايند: Resultant

منتجه‌، بردار، برايند، حاصل‌، منتج‌ شونده‌: Resultant

پر نتيجه‌، نتيجه‌ بخش‌: Resultful

بي‌ نتيحه‌: Resultless

از سر گرفتن‌، خلاصه‌ تجربيات‌: Resume

حاصل‌، خلاصه‌، چكيده‌ كلام‌، ادامه‌ يافتن‌، از سرگرفتن دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، باز يافتن‌: Resume

از سر گيري‌، ادامه‌، تجديد، شروع‌، باز يافت‌: Resumption

(گ‌.ش‌.) وارونه‌: Resupinate

واژگوني‌، خميدگي‌، وارونه‌ بودن‌: Resupination

برگشته‌ تاقباز، برپشت‌، بي‌ حس‌، بي‌ عاط‌فه‌، بي‌ حال‌، سست‌، بعقب‌ ,: Resupine

بازخيز، تجديد حيات‌، تجديد فعاليت‌، ط‌غيان‌ مجدد: Resurgence

ط‌غيان‌ كننده‌، بازخيزگر: Resurgent

زنده‌ كردن‌، احيا كردن‌، رستاخيز كردن‌: Resurrect

رستاخيز، قيام‌، قيام‌ عيسي‌ از مردگان‌، احيا، رستاخيز , كردن‌: Resurrection

زنده‌ كردن‌، اجحيا كردن‌، بهوش‌ اوردن‌: Resuscitate

احيا، بهوش‌ اوري‌: Resuscitation

حيات‌ بخش‌: Resuscitative

زنده‌ كننده‌، بهوش‌ اورنده‌: Resuscitator

در معرض‌ رط‌وبت‌ قرار دادن‌، خيس‌ كردن‌: Ret

خرده‌ فروشي‌، جزئي‌، خرد، جز، خرده‌ فروشي‌ كردن‌: Retail

قيمت خرده فروشي: Retail Price

خرده فروشي: Retail Trade

خرده فروش: Retailer

خرده‌ فروش‌: Retailer

ابقا كردن‌، نگهداشتن‌: Retain

نگاه‌ داشتن‌، از دست‌ ندادن‌، حفظ‌ كردن‌: Retain

حكم‌ نگاهداري‌ و ضبط‌، ملازم‌، مستخدم‌، گيره‌: Retainer

تلافي‌ كردن‌، تاوان‌ دادن‌، عين‌ چيزي‌ را بكسي‌ برگرداندن‌: Retaliate

تلافي‌، عمل‌ متقابل‌: Retaliation

قصاصي‌: Retaliatory

تاخير كردن‌، كند ساختن‌، معوق‌ كردن‌، بتعويق‌ انداختن عقب‌ افتاده‌، دير كار: Retard

عقب‌ انداز: Retardant

كند ذهن‌: Retardate

تاخير، كم‌ هوشي‌، عدم‌ رشد فكري‌، شتاب‌ منفي‌: Retardation

عقب‌ افتاده‌ (از لحاظ‌ هوش‌ و رشد بدني‌): Retarded

دير كار، تاخير كننده‌، كند ساز، معوق‌: Retarder

اوغ‌زدن‌، قي‌ كردن‌: Retch

صفحه‌ اسط‌رلاب‌، مقام‌، شبكه‌: Rete

نگهداري‌، نگاهداري‌، ابقا، ضبط‌، حافظ‌ه‌: Retention

ابقا، نگهداري‌: Retention

دوره‌ ابقا: Retention Period

نگهدارنده‌، حافظ‌، ضبط‌ كننده‌ قابض‌: Retentive

قدرت‌ نگهداري‌ (مغناط‌يس‌)، نيروي‌ حفظ‌: Retentivity

(ج‌.ش‌.) عضله‌ نگاهدارنده‌، عضله‌ ماسكه‌: Retentor

(ycneciter)خاموشي‌، سكوت‌، كم‌ گويي‌: Reticence

(ecneciter)خاموشي‌، سكوت‌، كم‌ گويي‌: Reticency

محتاط‌ در سخن‌، كم‌ گو: Reticent

شبكه‌ دوربين‌ نجومي‌: Reticle

مشبك‌، شبكه‌اي‌: Reticular

مشبك‌ كردن‌، شبكه‌ كردن‌، مشبك‌، زنبوري‌: Reticulate

شبكه‌ بندي‌: Reticulation

شبكه‌، شبكه‌ شط‌رنجي‌ و امثال‌ ان‌: Reticule

(ج‌.ش‌.) نگاري‌، شيردان‌ جانور نشخوار كننده‌، ساختمان‌ , شبكه‌اي‌، شبكه‌، (تش‌.)بافت‌ نگاهدارنده‌ اعصاب‌، بافت‌ , همبند و مشبك‌: Reticulum

شبكه‌ وار، مشبك‌، زنبوري‌: Retiform

(تش‌.- ج‌.ش‌.) شبكيه‌ چشم‌: Retina

(تش‌.) بند نگاهدارنده‌، بند زير زبان‌: Retinaculum

شبكيه‌اي‌: Retinal

معاينه‌ شبكيه‌، شبكيه‌ بيني‌: Retinoscopy

همراهان‌، خدم‌ وحشم‌، ملتزمين‌، نگهداري‌، حفظ‌: Retinue

بازنشسته‌ كردن‌ يا شدن‌، پس‌ رفتن‌ كناره‌ گيري‌ كردن‌، استراحتگاه‌، استراحت‌ كردن: Retire

بازنشسته‌: Retired

بازنشستگي: Retirement

بازنشستگي‌: Retirement

كناره‌ گير: Retiring

مجددا با ابزار تجهيز كردن‌: Retool

تلافي‌ برگرداندن‌، پس‌ دادن‌، جواب‌ متقابل‌ دادن‌، جواب‌ متقابل: Retort

دستكاري‌ كردن‌، (درعكاسي‌) رتوشه‌ كردن‌: Retouch

ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌: Retrace

منقبض‌ كردن‌، تو رفتن‌، جمع‌ شدن‌: Retract

انكار پذير، جمع‌ شدني‌، پس‌ رفتني‌: Retractable

قابليت‌ انقباض‌: Retractility

استغفار، تو كشيدن‌، انقباض‌، استرداد: Retraction

منقبض‌ كننده‌: Retractor

عقبي‌، پسين‌ خلفي‌: Retral

مخابره‌ مجدد، ارسال‌ مجدد: Retransmission

دوباره‌ مخابره‌ كردن‌، دوباره‌ فرستادن‌: Retransmit

(daert er) روكش‌ كردن‌ لاستيك‌، تاير روكش‌ شده‌: Retread

انزوا، عقب‌ نشاندن‌، پس‌ گرفتن‌، عقب‌ زدن‌ عقب‌ نشيني‌ كردن‌، عقب‌ نشيني‌، كناره‌ گيري‌، گوشه‌ عزلت: Retreat

زميني‌ كردن‌، از نو خندق‌ ساختن‌، مستحكم‌ كردن‌ قط‌ع‌ كردن‌، حذف‌ كردن‌، كم‌ كردن‌، داراي‌ سنگر موقتي‌ زير ,: Retrench

مستحكم‌ سازي‌، از نو سنگر سازي‌: Retrenchment

ازمايش‌ مجدد، محاكمه‌ مجدد: Retrial

كيفر، مجازات‌، تلافي‌، كيفري‌، مجازاتي‌، سزا: Retribution

كيفري‌، سزايي‌: Retributive

كيفري‌: Retributory

باز يافتني‌: Retrievable

بازيابي‌: Retrieval

بازيابي‌: Retrieval

رمز بازيابي‌: Retrieval Code

باز يافتن‌: Retrieve

اصلاح‌ يا تهذيب‌ كردن‌، حصول‌ مجدد بازيافتن‌، دوباره‌ بدست‌ اوردن‌، پس‌ گرفتن‌، جبران‌ كردن: Retrieve

سگ‌ مخصوص‌ يافتن‌ شكار و مجروحين‌، بازبياب‌: Retriever

موشك‌ اضافي‌ فضا پيما كه‌ انرا در جهت‌ مخالف‌ حركت‌ دهد: Retro Rocket

پس‌ كردارپس‌ كنش‌، عط‌ف‌ بگذشته‌، عط‌ف‌ بماسبق‌، عمل‌ معكوس‌: Retroaction

قابل عطف بماسبق: Retroactive

عط‌ف‌ به‌ ماسبق‌: Retroactive

معط‌وف‌ به‌ گذشته‌، پس‌ كنشي‌: Retroactive

عط‌ف‌ بماسبق‌: Retroactivity

دوباره‌ واگذار كردن‌، (ط‌ب‌) از سط‌ح‌ خارج‌ بداخل‌ نفوذ , كردن‌، (درمورد مرض‌)عمقي‌ شدن‌: Retrocede

تعمير اساسي: Retrofit

به‌روز آوري: retrofit

امروزي كردن يا بسط دادن با استفاده از اجزاء يا نرم‌افزار جديد.

به‌روز آوري: Retrofit

امروزي كردن يا بسط دادن با استفاده از اجزاء يا نرم‌افزار جديد.

(noixelforter)برگشتگي‌: Retroflection

برگشتن‌، خميدن‌، خميده‌ بعقب‌، قفا رفتن‌ زبان‌: Retroflex

(noitcelforter)برگشتگي‌: Retroflexion

انحط‌اط‌، سير قهقهرايي‌، قفاروي‌، پس‌ روي‌: Retrogradation

برگشت‌ دهنده‌، انحط‌اط‌ دهنده‌، قفايي‌، تنزل‌ كننده قهقهرايي‌، بقهقرا رفتن‌، پس‌ رفتن‌: Retrograde

بقهقرا رفتن‌، پس‌ رفتن‌، برگشت‌، ترقي‌ معكوس‌ كردن‌: Retrogress

پس‌ رفت‌، برگشت‌، پس‌ روي‌، حركت‌ قهقرايي‌، قفاروي‌: Retrogression

برگشت‌ كننده‌، قهقرايي‌، قفارو، پس‌ رو: Retrogressive

(تش‌.) واقع‌ در پشت‌ زبان‌، پس‌ زباني‌: Retrolingual

بط‌رف‌ پايين‌ و عقب‌ خم‌ شده‌: Retrorse

شامل‌ گذشته‌، عط‌ف‌ بماسبق‌ كننده‌، نگاه‌ به‌ گذشته‌، مسير , قهقرايي‌، پس‌ نگري‌، پس‌ نگرانه‌: Retrospect

پس‌ نگري‌، نگاه‌ به‌ قهقرا: Retrospection

عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌: Retrospective

بازگشت‌، مراجعت‌: Return

بازگشت‌، برگشت‌، برگرداندن‌، برگشتن‌، مراجعت‌ كردن رجعت‌، اعاده‌: Return

نشاني‌ بازگشت‌: Return Address

رمزبازگشت‌: Return Code

بدست سرمايه- بازگشت سرمايه: Return of Capital

بازدهي تغيير: return on change (ROChg)

نسبتي عيني از تحقق اهداف كه با داشتن منابع سرمايه‌گذاري شده در پروژه، محاسبه مي‌شود. بازدهي تغييرات از تقسيم بازده يك پروژه بر هزينه اجراي آن بدست مي‌آيد.

بازدهي تغيير: Return On Change (Rochg)

نسبتي عيني از تحقق اهداف که با داشتن منابع سرمايه‌گذاري شده در پروژه، محاسبه مي‌شود. بازدهي تغييرات از تقسيم بازده يک پروژه بر هزينه اجراي آن بدست مي‌آيد.

برگشت سرمايه: Return On Investment

بازگشت سرمايه‌گذاري : return on investment (ROI)

سودي كه درصد بازگشت سالانه مربوط به سرمايه‌گذاري را نشان مي‌دهد.

بازگشت سرمايه‌گذاري: Return On Investment (ROI)

سودي كه درصد بازگشت سالانه مربوط به سرمايه‌گذاري را نشان مي‌دهد.بازگشت مالي مبلغ سرمايه‌گذاري شده كه معمولا با در نظر گرفتن ارزش فعلي (ارزش امروز) پول محاسبه مي‌شود.

با بازگشت‌ به‌ صفر: Return To Zero

قابل‌ برگشت‌، بازگشتني‌: Returnable

كالاي برگشتي: Returned Goods

بازگشته‌، مراجعت‌ كننده‌، باز گشت‌ كننده‌: Returnee

باز پيوست‌، بهم‌ پيوستگي‌، تجديد ديدار، تجديد جلسه‌: Reunion

قابل‌ استفاده‌ مجدد: Reusable

برنامه‌ قابل‌ استفاده‌ مجدد: Reusable Program

استفاده مجدد: reuse

استفاده از محصولي كه قبلاً براي سامانه ديگري توسعه داده شده است.

دوباره‌ استفاده‌ كردن‌: Reuse

استفاده مجدد: Reuse

استفاده از محصولي كه قبلاً براي سامانه ديگري توسعه داده شده است.

دور موتور، گردش‌، تند گشتن‌، دور برداشتن‌: Rev

بهاگذاري‌ مجدد: Revaluation

دوباره‌ رويه‌ انداختن‌، دوباره‌ وصله‌ يا سرهم‌ بندي‌ , كردن‌، نو نما كردن‌، وصله‌پينه‌كردن‌: Revamp

اشكار كردن‌، فاش‌ كردن‌، معلوم‌ كردن‌: Reveal

قابل‌ مكاشفه‌: Revealable

اشكار كننده‌: Revealer

الهام‌، مكاشفه‌: Revealment

(نظ‌.) شيپور بيدارباش‌، ط‌بل‌ بيدار باش‌: Reveille

شادي‌ كردن‌، عياشي‌ كردن‌، لذت‌ بردن‌، كيف‌: Revel

فاش‌ سازي‌، اشكار سازي‌، افشاء، وحي‌، الهام‌: Revelation

وحي‌ دهنده‌، افشاء كننده‌: Revelator

الهامي‌، مكاشفه‌ اميز: Revelatory

(rellever) عياش‌: Reveler

(relever) عياش‌: Reveller

خوشگذران‌، عياش‌: Revelrous

عياشي‌، خوشگذراني‌: Revelry

انتقام‌ خونخواهي‌ كردن‌، كينه‌ جويي‌ كردن‌، انتقام‌ كشيدن: Revenge

كينه‌ توز: Revengeful

انتقام‌ گيرنده‌، داد گير: Revenger

در آمد عايدي: Revenue

درآمد: revenue

عايدي كلي ايجاد شده توسط منبع مورد نظر. درآمد ناخالص نتيجه بازگشت سرمايه است.

عايدي‌، منافع‌، بازده‌، درامد، سود سهام‌: Revenue

درآمد: Revenue

عايدي كلي ايجاد شده توسط منبع مورد نظر. درآمد ناخالص نتيجه بازگشت سرمايه است.

مامور مالياتي‌: Revenuer

پرانعكاس‌: Reverberant

پيچيدن‌، ط‌نين‌ انداختن‌، ولوله‌ انداختن‌: Reverberate

ط‌نين‌، ولوله‌: Reverberation

ط‌نين‌ انداز: Reverberative

حرمت‌ كردن‌، احترام‌ گذارندن‌، حرمت‌، احترام‌: Revere

حرمت‌، احترام‌، تكريم‌، احترام‌ گذاردن‌: Reverence

جناب‌ كشيش‌: Reverend

محترم‌: Reverent

احترامي‌، حرمتي‌: Reverential

(yrever) خيال‌ واهي‌، خيال‌ خام‌: Reverie

لبه‌ برگشته‌، برگردان‌: Revers

نقض‌، برگشت‌، واژگون‌ سازي‌، واژگوني‌: Reversal

برگشت‌، واژگوني‌: Reversal

شكست‌، وارونه‌ كردن‌، برگرداندن‌، پشت‌ و رو كردن‌، نقض‌ , كردن‌، واژگون‌ كردن‌ وارونه‌، معكوس‌، معكوس‌ كننده‌، پشت‌ (سكه‌)، بدبختي: Reverse

معكوس‌، پشت‌، معكوس‌ كردن‌، برگشتن‌: Reverse

پيشقدر معكوس‌: Reverse Bias

برگشت‌ پذير، دو رو: Reversible

(درمورد لباس‌) دو رو برگرداندني‌، لغو كردني‌، قابل‌ نقض‌، پشت‌ و رو كردني: Reversible

ترجمه‌ مجدد، برگشتگي‌ بعقب‌، عود، رجوع‌: Reversion

(yranoisrever)(حق.) رجعي‌، رجوعي‌: Reversional

(lanoisrever)(حق.) رجعي‌، رجوعي‌: Reversionary

(حق.) داراي‌ حق‌ رجوع‌: Reversioner

برگشتن‌، رجوع‌ كردن‌، اعاده‌ دادن‌، برگشت‌: Revert

(حق.) حكم‌اعاده‌ وضع‌: Reverter

(eirever)خيال‌ واهي‌، خيال‌ خام‌: Revery

جامه‌ روحاني‌ پوشيدن‌، روكش‌ كردن‌، دوباره‌ گماشتن‌: Revest

دوباره‌ (جامه‌) پوشاندن‌، سنگ‌ چين‌ كردن‌: Revet

سنگ‌ چيني‌، پوشش‌: Revetment

دوباره‌ غذا يا خواربار تهيه‌ كردن‌: Revictual

بازنگري: Review

بازنگري: review

بازنگري يك فعاليت براي كشف نقص‌هاي بالقوه و ارزيابي كيفيت مجموعه محصولات.

مرور، بازديد، مرور كردن‌، دوره‌ كردن‌: Review

بازبين‌، دوره‌ كردن‌ بازديد كردن‌، انتقاد كردن‌، مقالات‌ انتقادي‌ نوشتن بازديد، تجديد نظ‌ر، رژه‌، نشريه‌، مجله‌، سان‌ ديدن: Review

بازنگري: Review

بررسي رسمي يك سند يا محصول براي اظهار نظر و تصويب.انجام بررسي با هدف تعيين تناسب يا دقت.بازنگري يك فعاليت براي كشف نقص‌هاي بالقوه و ارزيابي كيفيت مجموعه محصولات.

منقد ادبي‌، بازبين‌ گر: Reviewer

ناسزا گفتن‌، فحش‌ دادن‌ ناسزا: Revile

ناسزا گويي‌: Revilement

ناسزاگو، فحاش‌: Reviler

قابل‌ تجديد نظ‌ر: Revisable

مرور، تجديد نظ‌ر: Revisal

تجديد نظ‌ر كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اصلاح‌ نمودن‌، دوباره‌ چاپ‌ , كردن‌، حك‌ و اصلاح‌ كردن‌: Revise

تجديد نظ‌ر كردن‌: Revise

بازنگري شده- اصلاح شده: Revised

تجديد نظ‌ر شده‌: Revised

تجديد‌نظر: revision

ايجاد تغيير در سند يا طرح.

چاپ‌ اصلاح‌ شده‌، رسيدگي‌ ثانوي‌ باز بيني‌، بازديد، تجديد نظ‌ر، مرور، اصلاح‌، چاپ‌ تازه: Revision

تجديد نظ‌ر: Revision

تجديد‌نظر: Revision

ايجاد تغيير در سند يا طرح.

تجديد نظ‌ري‌: Revisionary

ملاقات‌ مجدد، دوباره‌ ملاقات‌ كردن‌، بازديد كردن‌: Revisit

تصحيصي‌، اصلاحي‌: Revisory

تجديد حيات‌: Revitalization

قدرت‌ و زندگي‌ تازه‌ دادن‌ (به‌)، باز زنده‌ ساختن‌: Revitalize

احيا، تجديد، تمديد، استقرارمجدد، تقويت‌: Revival

ط‌رفدار احياي‌ مذهبي‌: Revivalist

بخشيدن‌، بهوش‌ امدن‌ زنده‌ شدن‌، دوباره‌ داير شدن‌، دوباره‌ رواج‌ پيدا كردن نيروي‌ تازه‌ دادن‌، احيا كردن‌، احيا شدن‌، باز جان‌ ,: Revive

احيا كننده‌، تجديد حيات‌ كننده‌، بهوش‌ اورنده‌: Reviver

باز جان‌ بخشي‌، تجديد حيات‌، رونق‌ تازه‌، بهوش‌ اوردن‌: Revivification

نيروي‌ تازه‌ دادن‌، بهوش‌ اوردن‌: Revivify

زنده‌ سازي‌، بهوش‌ اوري‌، نيرو بخشي‌: Reviviscence

رمق‌ تازه‌دهنده‌: Reviviscent

قابل‌ فسخ‌، ابط‌ال‌ پذير: Revocable

لغو، الغا، فسخ‌، باط‌ل‌ سازي‌، برگرداني‌: Revocation

قابل‌ فسخ‌: Revokable

لغو كردن: Revoke

لغو كردن‌، مانع‌ شدن‌، الغا، فسخ‌، ابط‌ال‌: Revoke

فسخ‌ كننده‌، باط‌ل‌ كننده‌: Revoker

بهم‌ خوردگي‌، انقلاب‌، شوريدن‌ شورش‌ يا ط‌غيان‌ كردن‌، اظ‌هار تنفر كردن‌، ط‌غيان‌، شورش: Revolt

لب‌ برگشته‌، پيچيده‌: Revolute

واگشت‌، شورش‌، اشوب‌، انقلاب‌، حركت‌ انقلابي‌، چرخش‌: Revolution

دور، دوران‌ كامل‌، انقلاب‌: Revolution

دور شمار: Revolution Conter

انقلابي‌، چرخشي‌: Revolutionary

پيشواي‌ انقلاب‌، انقلابي‌، واگشت‌ گر: Revolutionist

انقلابي‌ كردن‌، تغييرات‌ اساسي‌ دادن‌: Revolutionize

انقلاب‌ اور: Revolutionizer

تغيير كردن‌ چرخيدن‌، گرديدن‌، گردش‌ كردن‌، سير كردن‌، دور زدن: Revolve

هفت‌ تير: Revolver

راجعه‌، رجعي‌، گردنده‌، دوراني‌، چرخنده‌: Revolving

تنخواه‌ گردان‌: Revolving Fund

نمايشنامه‌ انتقادي‌، جنگ‌ نمايش‌: Revue

تنفر شديد، جابجا شدن‌ درد، ردع‌، انحراف‌ درد، جابجا , ساختن‌ درد، تغيير ناگهاني‌، عمل‌ كشيدن‌: Revulsion

جابجا شونده‌، تنفر اور: Revulsive

دوباره‌ برانگيختن‌، دوباره‌ بيدار كردن‌: Rewake

جايزه: reward

چيزي كه در ازاي عملكرد مثبت داده مي‌شود.

جايزه: Reward

چيزي كه در ازاي عملكرد مثبت داده مي‌شود.

اجر(rja) پاداش‌ دادن‌، اجر دادن‌، سزا، تلافي‌ كردن‌، پاداش‌، مزد تلافي‌، جايزه‌، انعام‌، فوق‌ العاده‌، (حق.) جبران‌ خدمت: Rewardable

پاداش‌ دادني‌: Rewardable

جايزه‌ يا پاداش‌ دهنده‌: Rewarder

بازپيچيدن‌، باز پيچي‌: Rewinde

لغات‌ متني‌ را عوض‌ كردن‌، با واژه‌ هاي‌ ديگري‌ بيان‌ كردن‌,: Reword

كار مجدد: Rework

دوباره‌كاري: rework

اقدام اصلاحي بر روي قلمي كه مغايرت دارد به منظور تبديل آن به قلمي قابل پذيرش‌ براي استفاده.

دوباره‌کاري: Rework

اقدام اصلاحي بر روي قلمي كه مغايرت دارد به منظور تبديل آن به قلمي قابل پذيرش‌ براي استفاده.

دوباره‌ نوشتن‌، از نو ط‌رح‌ ريختن‌: Rewrite

باز نوشتن‌، باز نويسي‌: Rewrite

دوباره‌ نويس‌: Rewriter

پادشاه‌: Rex

روباه‌، شغال‌: Reynard

محدوده‌ تعيين‌ كردن‌ محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌، محيط‌ را تغيير دادن‌، از نو ,: Rezone

پيش‌ گويي‌ بوسيله‌ چوب‌ يا عصا: Rhabdomancy

(sitihcar) (ط‌ب‌ - م‌.ل‌.) اماس‌ يا ورم‌ مهره‌ پشت‌: Rhachitis

وابسته‌ به‌ قضاوت‌ خيلي‌ دقيق‌ و سخت‌ گيرانه‌: Rhadamanthine

زبان‌ لاتين‌ سوئيس‌ شرقي‌ و ايتالياي‌ شمال‌ شرقي‌: Rhaeto Romanic

(گ‌.ش‌.) وابسته‌ به‌ تيره‌ عنابها: Rhamnaceous

(ش‌.) قند متبلوري‌ بفرمول‌ 5O 21H 6C: Rhamnose

(گ‌.ش‌.) عناب‌: Rhamnus

(يونان‌ باستان‌) سروده‌ شده‌ بوسيله‌ دوره‌گرد، مربوط‌ , باشعار حماسي‌، مهيج‌، پرهيجان‌: Rhapsodic

نقال‌، مصنف‌ راپسودي‌: Rhapsodist

شعر حماسي‌ سرودن‌: Rhapsodize

اشعار حماسي‌ مخصوص‌ نقالان‌ و داستان‌ گويان‌ شعر رزمي قط‌عه‌ موسيقي‌ ممزوج‌ و احساساتي‌: Rhapsody

علم‌ جريان‌ و تغيير شكل‌ ماده‌: Rheology

(برق‌) روستات‌، دستگاه‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ هاي‌ متغير برق دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌: Rheostat

(برق‌) روستات‌، دستگاه‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ هاي‌ متغير برق دستگاه‌ يا جعبه‌ تنظ‌يم‌ مقاومت‌: Rheostatic

بديع‌ يا معاني‌ بيان‌ بلاغت‌، لفاظ‌ي‌، خط‌ابت‌، قدرت‌ نط‌ق‌ و بيان‌، وابسته‌ بعلم‌ , علم‌ بديع‌، علم‌ معاني‌ بيان‌، معاني‌ بيان‌، فصاحت‌ و ,: Rhetoric

دوست‌ نداشته‌ باشد) مسئله‌ مربوط‌ بمعاني‌ بيان‌، سوالي‌ كه‌ براي‌ تسجيل‌ , موضوعي‌ بشود (مثل‌ اينكه‌ بگوييم‌ كيست‌ كه‌ وط‌نش‌ را ,: Rhetorical Question

اموزگار معاني‌ بيان‌، عالم‌ در علم‌ بديع‌: Rhetorician

اب‌ بيني‌، ريزش‌ اب‌ چشم‌ يا دهان‌، درد رماتيسم‌، سرما , خوردگي‌، نزله‌، باد مفاصل‌: Rheum

رماتيسم‌ گرفته‌، ادم‌ مبتلا بدرد مفاصل‌: Rheumatic

(ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌، جريان‌، فلو، ريزش‌: Rheumatism

(ز.ع‌.) روماتيسم‌: Rheumatiz

وابسته‌ به‌ بيني‌: Rhinal

مركز شامه‌، مركز بويايي‌ مغز: Rhinencephalon

سنگ‌ مصنوعي‌ بيرنگ‌ و براق‌: Rhinestone

(ط‌ب‌) ورم‌ غشاءمخاط‌ي‌ بيني‌: Rhinitis

پول‌، كرگدن‌، اسب‌ ابي‌، قايق‌ باربر: Rhino

(ج‌.ش‌.) كرگردن‌، رده‌ كرگدن‌ ها: Rhinoceros

بيني‌ و حنجره‌ شناسي‌: Rhinolaryngology

(ط‌ب‌) ورم‌ غشاء مخاط‌ي‌ بيني‌ و حلق‌: Rhinopharyngitis

معاينه‌ بيني‌ و حنجره‌: Rhinoscopy

(گ‌.ش‌.) گل‌ اور از ريشه‌: Rhizanthous

(گ‌.ش‌.) توليد كننده‌ ريشه‌، ريشه‌ اور، ريشه‌ زا: Rhizogenetic

(گ‌.ش‌.) توليد كننده‌ ريشه‌، ريشه‌ اور، ريشه‌ زا: Rhizogenic

(گ‌.ش‌.) ريشه‌ مانند، ريشه‌ نما: Rhizoid

(گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ هاي‌ ريشه‌ مانند زيرزميني‌: Rhizomatous

(گ‌.ش‌.) شبيه‌ ريشه‌، ساقه‌ هاي‌ زير زميني‌ ريشه‌ مانند ساقه‌ زيرين‌: Rhizome

ريشه‌ مانند: Rhizomorphous

(ج‌.ش‌.) ريشه‌ پايان‌، وابسته‌ به‌ تيره‌ ريشه‌ پايان‌: Rhizopod

ريشه‌ پاي‌: Rhizopodous

(گ‌.ش‌.) گل‌ صد توماني‌: Rhododendron

(مع.) لعل‌ ارغواني‌: Rhodolite

(edatnomodor) گزاف‌ گويي‌، فرياد، لاف‌ زني‌: Rhodomontade

دايره‌، چرخ‌ (هن.) لوزي‌، منشور شش‌ وجهي‌ داراي‌ وجوه‌ متوازي‌ الاضلاع: Rhomb

لوزي‌: Rhombic

(هن.) لوزي‌، متوازي‌ الاضلاع‌، شبيه‌ لوزي‌: Rhomboid

(هن.) متوازي‌ الاضلاع‌، لوزي‌ شكل‌: Rhombus

(ط‌ب‌) صداي‌ خس‌ خس‌ سينه‌، رال‌: Rhonchus

(گ‌.ش‌.) ريوند چيني‌، ريواس‌، رنگ‌ ليمويي‌: Rhubarb

دايره‌ افقي‌، خط‌ سير كشتي‌: Rhumb

(abmur)(دركوبا) رقص‌ سياهان‌، رقص‌ روميا: Rhumba

(remir)قافيه‌ پرداز: Rhumer

(emir) قافيه‌، پساوند، شعر، سخن‌ قافيه‌ دار، نظ‌م قافيه‌ ساختن‌، هم‌ قافيه‌ شدن‌، شعر گفتن‌، بساوند: Rhyme

ترتيب‌ وقوع‌ قوافي‌ در بند شعري‌، قافيه‌ بندي‌: Rhyme Scheme

(retsemir) قافيه‌ ساز، شاعر بي‌ استعداد وكم‌ مايه شاعرك‌: Rhymester

وزن‌، سجع‌، ميزان‌، اهنگ‌ موزون‌، نواخت‌: Rhythm

مسجع‌، داراي‌ وزن‌ يا اهنگ‌، پرنواخت‌: Rhythmic

مراعات‌ وزن‌ شعري‌، نواخت‌ داري‌، پر نواختي‌: Rhythmicity

مبحث‌ وزن‌ شعر: Rhythmics

سجع‌ و قافيه‌ سازي‌، نواخت‌ پردازي‌: Rhythmization

باهنگ‌ موزون‌ دراوردن‌: Rhythmize

(گ‌.ش‌.) بشره‌، پوست‌ درخت‌: Rhytidome

واحد پول‌ ايران‌، پادشاه‌، ملكه‌، سلط‌نتي‌، باشكوه‌: Rial

جزيره‌ ريالتو در ونيز، مركز معاملات‌: Rialto

خندان‌، متبسم‌، بشاش‌، دلگشا: Riant

دنده‌، تكه‌ گوشت‌ دنده‌دار، دنده‌ دار كردن‌، گوشت‌ دنده كندن‌، شيار دار كردن‌ هر چيز شبيه‌ دنده‌، پشت‌ بند زدن‌، مرز گذاشتن‌، نهر ,: Rib

قفسه‌ سينه‌، قفسه‌ صدري‌: Rib Cage

دون‌، هرزه‌، بددهن‌، بدزبان‌، ادم‌ هرزه‌، فاحشه‌: Ribald

پستي‌، هرزگي‌: Ribaldry

(dnabbir) لايه‌، پشت‌ بند، نوار، نوارتزئيني‌، روبان تير: Riband

(dnabir) لايه‌، پشت‌ بند، نوار، نوارتزئيني‌، روبان تير: Ribband

ساختمان‌ دنده‌ هاي‌ هر چيز، راه‌ها يا خط‌وط‌ بر جسته مجموعه‌ تيريا دگل‌ هاي‌ كشتي‌، مجموعه‌رگبرگ‌ هاي‌ برگ مسخرگي‌: Ribbing

امثال‌ ان‌، نوار فلزي‌، تسمه‌، تراشه‌ نوار، روبان‌، نوار ماشين‌ تحرير، نوار ضبط‌ صوت‌ و ,: Ribbon

نوار، روبان‌: Ribbon

A term applied to a common method of winding strip steel layer upon layer around an arbor or mandrel: RIBBON WOUND

داراي‌ دنده‌ هاي‌ بيرون‌ امده‌، شبيه‌ دنده‌: Ribby

(گ‌.ش‌.)بارهنگ‌ نيزه‌اي‌ (ataloecnal ogatnalp): Ribgrass

انتهاي‌ دنده‌ گوسفند: Riblet

(گ‌.ش‌) برنج‌، (درجمع‌) دانه‌ هاي‌ برنج‌، بصورت‌ رشته‌هاي‌ , برنج‌ مانند دراوردن‌: Rice

كاغذ برنج‌، كاغذ نازك‌: Rice Paper

(اشپزي‌) رنده‌ مخصوص‌ رشته‌ كردن‌ سيب‌ زميني‌ و خمير: Ricer

(درمورد خوراك‌) زياده‌چرب‌ يا شيرين‌ توانگر، دولتمند، گرانبها، باشكوه‌، غني‌، پر پشت: Rich

غني‌ تر كردن‌، غني‌ كردن‌: Richen

وسيله‌ ثروتمندي‌، ثروت‌، پول‌، مال‌، جواهرات‌، ثروت‌ زياد,: Riches

(گ‌.ش‌.) كرچك‌ يا فرفيون‌: Ricinus

پيچ‌ خوردگي‌، پيچ‌، كومه‌ كردن‌، كومه‌، پشته‌، توده‌: Rick

(ط‌ب‌) نرمي‌ استخوان‌، استخوان‌ نرمي‌: Rickets

(ط‌ب‌) نرم‌ استخوان‌، سست‌، ضعيف‌، لق‌، زهواردررفته‌: Rickety

(wahskcir) كالسكه‌چيني‌ كه‌ بجاي‌ اسب‌ انسان‌ انرا ميبرد,: Ricksha

(ahskcir) كالسكه‌ چيني‌ كه‌ بجاي‌ اسب‌ انسان‌ انرا ميبرد,: Rickshaw

كمانه‌، كمانه‌ كردن‌، با گلوله‌ كمانه‌ دار زدن‌: Ricochet

چاك‌ دار: Rictal

چاك‌ دهان‌، گشادي‌ دهان‌، چاك‌ دهان‌ پرندگان‌: Rictus

پاك‌ كردن‌ از، رهانيدن‌ از، خلاص‌ كردن‌: Rid

(اسب‌) رام‌ و سوار شدني‌: Ridable

رهايي‌، خلاصي‌: Riddance

بيان‌ كردن‌ سوراخ‌ سوراخ‌ كردن‌، غربال‌ كردن‌، سرند، معما، چيستان لغز، رمز، جدول‌ معما، گيج‌ و سردر گم‌ كردن‌، تفسيريا ,: Riddle

لغز گو، معماگو: Riddler

سواري‌، گردش‌ سواره‌، سوار شدن‌: Ride

سوار كار، الحاقيه‌: Rider

برامدگي‌، مرز، لبه‌، خط‌ الراس‌، خرپشته‌، نوك‌، مرز , بندي‌ كردن‌، شيار دار كردن‌: Ridge

مضرس‌، لبه‌ دار، بر امده‌: Ridgy

استهزا، ريشخند، تمسخر كردن‌، دست‌ انداختن‌: Ridicule

استهزا كننده‌: Ridiculer

مسخره‌ اميز، مضحك‌، خنده‌ دار: Ridiculous

سواري‌، گردش‌ و مسافرت‌، لنگر گاه‌، بخش‌: Riding

انگور سفيد نواحي‌ راين‌، شراب‌ سفيد: Riesling

شايع‌، پر، مملو، فراوان‌، عادي‌، زياد، عمومي‌: Rife

جاري‌ در قسمت‌ كم‌ عمق‌ رود، بر زدن‌ خميدگي‌، كمي‌ عمق‌ رودخانه‌ كه‌ موجب‌ تقسيم‌ اب‌ گردد، اب‌ ,: Riffle

Waviness at the edge of sheet or strip: RIFFLES

اشغال‌، ته‌ مانده‌، زيادي‌، توده‌، انبوه‌: Riffraff

دزديدن‌، لخت‌ كردن‌، تفنگ‌، عده‌ تفنگدار: Rifle

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ بهشت‌: Riflebird

استعمال‌ تفنگ‌، تيراندازي‌، تفنگداري‌: Riflery

خان‌ درون‌ لوله‌ تفنگ‌: Rifling

خراش‌، بريدگي‌، شكاف‌ دهنده‌، چاك‌، دريدگي‌، چاك‌ دادن شكافتن‌، بريدن‌، برش‌ دادن‌: Rift

بادگل‌ و بادبان‌ اراستن‌، مجهز كردن‌، اماده‌ شدن‌، با , حاضر، سر و وضع‌، اسباب‌، لوازم‌، لباس‌، جامه‌، تجهيزات‌ خدعه‌ و فريب‌ درست‌ كردن‌، گول‌ زدن‌، دگل‌ ارايي‌، وضع‌ ,: Rig

(noduagir) رقص‌ نشاط‌ انگيز دو نفري‌ قرون‌ 71 و 81: Rigadoon

رشته‌ فرنگي‌ لوله‌ لوله‌ و كوتاه‌: Rigatoni

(noodagir) رقص‌ نشاط‌ انگيز دو نفري‌ قرون‌ 71 و 81: Rigaudon

مجموع‌ ط‌ناب‌ و بادبانهاي‌ كشتي‌، اسباب‌: Rigging

حق و حقوق: Right

دفع‌ ستم‌ كردن‌ از، درست‌ شدن‌، قائم‌ نگاهداشتن‌ قائمه‌، درستكار، در سمت‌ راست‌، درست‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن مستقيم‌، راست‌، درست‌، صحيح‌، واقعي‌، بجا، حق‌، عمودي: Right

راست‌، درست‌، قائم‌، ذيحق‌: Right

زاويه‌ قائمه‌: Right Angle

دست‌ راست‌: Right Hand

در سمت‌ راست‌، راست‌ دست‌: Right Handed

ادم‌ راست‌ دست‌: Right Hander

هم‌تراز شده‌ از راست‌: Right Justified

هم‌تراز كردن‌ از راست‌: Right Justify

(حق‌.) حق‌ پناهندگي‌ بر ط‌بق‌ قانون‌ يا عهدنامه‌: Right Of Asylum

حق‌ بازرسي‌ كشتي‌ در درياها: Right Of Search

(حق.) حق‌ عبور از روي‌ ملك‌ ديگري‌، حق‌ تقدم‌ در عبور , وسائط‌ نقليه‌: Right Of Way

جناب‌ كشيش‌ (عنوان‌ روحانيون‌ مسيحي‌ است‌): Right Reverend

(هن.) مثلث‌ راست‌ گوشه‌: Right Triangle

جناح‌ راست‌: Right Wing

جناح‌ راستي‌: Right Winger

نيكو كار، عادل‌، درست‌ كار، صالح‌، پرهيزكار: Righteous

دادگستر، مصلح‌: Righter

ذيحق‌، محق‌، مشروع‌، حقيقي‌، داراي‌ استحقاق‌: Rightful

راست‌ گرايي‌، جناح‌ راستي‌: Rightism

جناح‌ راستي‌: Rightist

بط‌ور صحيح‌: Rightly

سمت‌ راست‌، راست‌ ترين‌: Rightmost

سخت‌، سفت‌ و محكم‌، نرم‌ نشو، جدي‌، جامد، صلب‌: Rigid

استحكام‌، سفتي‌: Rigidification

سفت‌ شدن‌، سخت‌ شدن‌، محكم‌ كردن‌: Rigidify

سختي‌، استحكام‌، سفتي‌: Rigidity

چرند، جفنگ‌، حرف‌ بي‌ ربط‌، بي‌ ربط‌، بي‌ معني‌: Rigmarole

(ruogir) سختي‌، سختگيري‌، خشونت‌، تندي‌، دقت‌ زياد: Rigor

جمود نعشي‌ كه‌ 6 تا 01 ساعت‌ پس‌ از مرگ‌ پيدا ميشود: Rigor Mortis

خشونت‌، سختي‌: Rigorism

شديد، سخت‌: Rigorous

(rogir) سختي‌، سختگيري‌، خشونت‌، تندي‌، دقت‌ زياد: Rigour

ازردن‌، متغيير كردن‌، مغشوش‌ كردن‌، هم‌ زدن‌: Rile

جويبار، جوي‌ كوچك‌، شيارهاي‌ ساحلي‌ دريا، جاري‌ شدن‌: Rill

نهر كوچك‌: Rillet

لبه‌ داريا حاشيه‌ داركردن‌ لبه‌، ديواره‌، قاب‌ عينك‌، دوره‌ دار كردن‌، زهوارگذاشتن: Rim

(emyhr) قافيه‌، پساوند، شعر، سخن‌ قافيه‌ دار، نظ‌م قافيه‌ ساختن‌، هم‌ قافيه‌ شدن‌، شعر گفتن‌، بساوند: Rime

شبنم‌ يخ‌ زده‌، سرما ريزه‌، پله‌، قافيه‌، سجع‌، پساوند شعر، يخ‌ زدگي‌، قافيه‌ دار كردن‌: Rime

(remuhr) قافيه‌ پرداز: Rimer

(retsemyhr) قافيه‌ ساز، شاعر بي‌ استعداد وكم‌ مايه شاعرك‌: Rimester

حومه‌ ناحيه‌ مركزي‌: Rimland

Low-carbon steel in which incomplete deoxidation permits the metal to remain liquid at the top of the ingot, resulting in the formation of a bottom and side rim of considerable thickness. The rim is of somewhat purer composition than the original metal po: RIMMED STEEL

(suomir) چاك‌ چاك‌، خط‌ خط‌، خراشيده‌، ترك‌ دار: Rimose

(esomir) چاك‌ چاك‌، خط‌ خط‌، خراشيده‌، ترك‌ دار: Rimous

صخره‌ پيش‌ امده‌ فلات‌ بشكل‌ جبهه‌ عمودي‌، لبه‌ بر امده‌ , صخره‌ مزبور: Rimrock

منجمد، قافيه‌ دار: Rimy

پوست‌، قشر، ظ‌اهر، پوسته‌ بيروني‌ هرچيزي‌، پوست‌ كندن‌: Rind

پوسته‌ دار: Rinded

امدن‌، احاط‌ه‌ كردن‌، زنگ‌ اخبار، صداي‌ زنگ‌ تلفن‌، ط‌نين حلقه‌، محفل‌، گروه‌، انگشتر، ميدان‌، عرصه‌، گود، جسم‌ , حلقوي‌، ط‌وقه‌، صحنه‌ ورزش‌، چرخ‌ خوردن‌، حلقه‌ زدن‌، گرد , ناقوس‌، زنگ‌ زدن‌: Ring

حلقه‌، زنگ‌ زدن‌، احاط‌ه‌ كردن‌: Ring

(ج‌.ش‌.) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ الوان‌ دردم‌: Ring Tailed

شمارنده‌ حلقه‌اي‌: Ring Counter

انگشت‌ انگشتر، انگشت‌ چهارم‌ دست‌ چپ‌: Ring Finger

تغيير مكان‌ حلقه‌اي‌: Ring Shift

سوراخ‌ حلقه‌ دار مهره‌: Ringbolt

(دامپزشكي‌) استخوان‌ زائد بخولق‌ اسب‌ كه‌ سبب‌ لنگي‌ ان‌ , است‌: Ringbone

(ج‌.ش‌.) قمري‌، فاخته‌، كبوتر جنگلي‌: Ringdove

(گ‌.ش‌.) داراي‌ دهن‌ باز، داراي‌ لبان‌ برگشته‌: Ringent

ط‌نين‌ انداز، زنگ‌ زدن‌: Ringer

سر دسته‌، سر حلقه‌، رهبرشورشيان‌: Ringleader

حلقه‌ زلف‌، ط‌ره‌، كلاله‌، انگشتري‌ كوچك‌: Ringlet

رئيس‌ سيرك‌، رئيس‌ گود، پيش‌ كسوت‌: Ringmaster

مرغ‌ ط‌وق‌ دار، كبوتر ط‌وقي‌: Ringneck

بازي‌ در كنارصحنه‌ ورزش‌، در كنار تشك‌ كشتي‌ يا رينگ‌ مشت‌ ,: Ringside

(ج‌.ش‌.) باز كبود ماده‌، تليله‌ نوك‌ دراز: Ringtail

(ط‌ب‌)عفونت‌ قارچي‌، كچلي‌، كرم‌ حلقه‌دار: Ringworm

بازي‌) يخ‌ بازي‌ كردن‌ ميدان‌ يخ‌ بازي‌، سرخوري‌ روي‌ يخ‌، سلحشور، (درميدان‌ يخ‌ ,: Rink

با اب‌ شستن‌، با اب‌ پاك‌ كردن‌، شستشو: Rinse

شستشو كننده‌: Rinser

اشوب‌، شورش‌، فتنه‌، بلوا، غوغا، داد و بيداد، عياشي‌ , كردن‌، شورش‌ كردن‌: Riot

بلواگر، اشوبگر، شورشي‌: Rioter

اشوبگرانه‌: Riotous

شكافتن‌، پاره‌ كردن‌، دريدن‌، شكاف‌، چاك‌: Rip

خيزاب‌ يا موج‌ تجاوز كننده‌ بساحل‌: Rip Current

پر سرو صدا، هيجان‌ انگير: Rip Roaring

رود كنار، رود كناري‌، وابسته‌ بكنار رودخانه‌، ساحل‌ , رودخانه‌زي‌: Riparian

رسيده‌، پخته‌، جا افتاده‌، بالغ‌، چيدني‌، پراب‌: Ripe

رسيده‌ كردن‌ ياشدن‌، عمل‌ امدن‌، كامل‌ شدن‌: Ripen

(tsoper)ضربت‌ متقابل‌ و تند، پاسخ‌ تند واماده‌، حاضر , جوابي‌، (درشمشير بازي‌) ضربت‌سريع‌، جواب‌، ضربه‌ متقابل‌ , زدن‌: Riposte

چاك‌ دهنده‌: Ripper

شكافنده‌، عالي‌: Ripping

(Defect) - A slight transverse wave or shadow mark appearing at intervals along the piece.: RIPPLE

كردن‌، مانند اب‌ مواج‌ شدن‌ موج‌ دار شدن‌، داراي‌ سط‌ح‌ ناهموار، بط‌ور موجي‌ حركت‌ ,: Ripple

شيارسط‌ح‌ چوب‌: Ripple Mark

موجدار: Rippler

سنگريزه‌، سنگچيني‌ بي‌ ترتيب‌، صداي‌ وزش‌ باد تند سنگريزي‌ كردن‌: Riprap

(نجاري‌) اره‌ مخصوص‌ برش‌ ط‌ولي‌ چوب‌، اره‌ كردن‌: Ripsaw

چيز فوق‌ العاده‌: Ripsnorter

فوق‌ العاده‌، عالي‌: Ripsnorting

جريان‌ اب‌ نا مرتب‌، جريان‌ اب‌ صدادار: Riptide

برخاستن‌، ترقي‌ كردن‌، ترقي‌ خيز: Rise

برخاستن‌، ط‌الع‌ شدن‌، بلند شدن‌، از خواب‌ برخاستن ط‌غيان‌ كردن‌، بالاامدن‌، ط‌لوع‌ كردن‌، سربالا رفتن‌، صعود , ط‌لوع‌، سربالايي‌، پيشرفت‌، ترقي‌، خيز كردن‌، ناشي‌ شدن‌ از، سر زدن‌، قيام‌، برخاست‌، صعود: Rise

زمان‌ خيز: Rise Time

برخيزنده‌، بلند شونده‌، سحر خيز، خيز پله‌: Riser

توانايي‌ خنديدن‌، خنده‌ دار بودن‌: Risibility

خنده‌ اور: Risible

ط‌الع‌، درحال‌ ترقي‌ يا صعود: Rising

خطر - احتمال زيان: Risk

ريسك: risk

احتمال انحراف در رخ‌دادن يك رويداد كه ممكن است نتايج منفي يا مثبت داشته باشد.

بخط‌ر انداختن‌ خط‌ر، مخاط‌ره‌، ريسك‌، احتمال‌ زيان‌ و ضرر، گشاد بازي: Risk

ريسک: Risk

امكان عدم دستيابي به فرصت‌هاي راهبردي پروژه يا فرصت‌هاي تاكتيكي دروني، طبق برنامه.اثر تجمعي شانس رخدادهاي داراي عدم قطعيت كه بر اهداف پروژه اثر منفي دارند. ريسك، درجه آشكار شدن رويدادهاي منفي و نتايج احتمالي آن‌هاست. ريسك پروژه با سه عامل رويداد داراي ريسك، احتمال ريسك و مقدار اندوخته احتياطي مشخص مي‌شود. در محيطي با عدم قطعيت، ريسك متضاد فرصت است.احتمال ايجاد خروجي نامطلوب.امكان اينكه چيزي اشتباه شود يا در تكميل كار مشكلي پيش آيد.تركيب احتمال و تناوب رخ دادن تهديد يا فرصتي معين و تعديل نتايج آن رويداد.ملاحظات پيش‌رو يا در حال اتفاق كه احتمال قابل توجهي براي تاثيرگذاري منفي بر موفقيت وقايع اصلي و مهم دارد.احتمال انحراف در رخ‌دادن يك رويداد كه ممكن است نتايج منفي يا مثبت داشته باشد.امكان روبرو شدن با زيان، آسيب، ضرر يا خرابي.عدم‌قطعيت خروجي‌ها، چه فرصت‌هاي مثبت و چه تهديدهاي منفي، براي رسيدن به اهداف پروژه. رويارويي با مقاديري ريسك اجتناب ناپذير است.اثر فزاينده شانس رخدادهاي غيرقطعي که به طور نامطلوبي بر اهداف پروژه تاثير دارند. ريسک، درجه قرار داشتن در معرض رويدادهاي منفي و نتايج احتمالي آن‌ است. ريسک پروژه با سه عامل ريسک مشخص مي‌شود: رويداد داراي ريسک، احتمال ريسک و مقدار شرط. ريسک متضاد فرصت است.

پذيرش ريسك: risk acceptance

تصديق ريسك بدون انجام فعاليتي خاص براي تعديل يا جلوگيري از آن

پذيرش ريسک: Risk Acceptance

تصديق ريسك بدون انجام فعاليتي خاص براي تعديل يا جلوگيري از آن.

تحليل ريسك: risk analysis

بررسي نواحي ريسك يا رويدادها براي ارزيابي نتايج احتمالي هر رويداد يا تركيبي از رويدادها در تحليل و تعيين گزينه‌هاي ممكن براي جلوگيري از ريسك.

تحليل ريسك: Risk Analysis

بررسي ريسك به منظور تعيين احتمال وقوع و شدت پيامدهاي منتج. تحليل ريسك پس از شناسايي ريسك انجام مي‌گيرد. بررسي نواحي ريسك يا رويدادها براي ارزيابي نتايج احتمالي هر رويداد يا تركيبي از رويدادها در تحليل و تعيين گزينه‌هاي ممكن براي جلوگيري از ريسك.فني طراحي شده براي كمي‌كردن اثرات عدم‌قطعيت. اين كار معمولا و نه ضرورتا، با استفاده از روش شبيه‌سازي مونت كارلو انجام مي‌شود.ارزيابي احتمال يا امكان اينكه يك پروژه يا خط‌مشي موفق خواهد شد يا خير. معمولا اين كار براي مقايسه دو يا چند سناريو،‌ برنامه اقدامات يا خط‌مشي‌ها انجام مي‌شود.فني طراحي شده براي كمي كردن اثرات عدم قطعيت.فرآيندي براي ارزيابي تهديدهاي شناسايي شده؛ مانند ريسك‌ها، براي موفقيت پروژه شامل درجه‌بندي ريسك و راهبردهايي براي تعديل.

ارزيابي ريسك: risk appraisal

مراجعه شود به تحليل ريسك.

ارزيابي ريسك: Risk Appraisal

مراجعه شود به تحليل ريسك.

حوزه‌هاي ريسك: Risk area

هر دسته‌ از فعاليت‌ها كه انجام يا عدم‌ انجام آن‌ها، احتمال اجراي موفقيت‌آميز پروژه را كاهش ‌دهد. مي‌توان مقاومت، دانش در مورد تغيير، بار اضافي پروژه و تكنيك‌ها و مهارت‌هاي اجرا را به‌ عنوان نمونه‌هايي از حوزه‌هاي ريسك نام ‌برد.

حوزه‌هاي ريسك: Risk Area

هر دسته‌ از فعاليت‌ها كه انجام يا عدم‌ انجام آن‌ها، احتمال اجراي موفقيت‌آميز پروژه را کاهش ‌دهد. مي‌توان مقاومت، دانش در مورد تغيير، بار اضافي پروژه و تکنيک‌ها و مهارت‌هاي اجرا را به‌ عنوان نمونه‌هايي از حوزه‌هاي ريسك نام ‌برد.

تشخيص ريسك : risk assessment

مرور، بررسي و تصميم‌گيري در مورد اينكه وجود ريسك‌هاي شناسايي شده در پروژه پذيرفته هستند يا نه.

تشخيص ريسك: Risk Assessment

فرآيند شناسايي ريسك‌هاي بالقوه، كمي كردن امكان رخ‌دادن ريسك‌ها و ارزيابي اثرات احتمالي آن‌ها بر پروژه.مرور، بررسي و تصميم‌گيري در مورد اينكه وجود ريسك‌هاي شناسايي شده در پروژه پذيرفته هستند يا نه.

اجتناب از ريسك: risk avoidance

برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده.

اجتناب از ريسک: Risk Avoidance

اقدام در جهت كاهش احتمال ريسك به صفر. فرآيند برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده با استفاده از روش‌هاي جايگزين.برنامه‌ريزي فعاليت‌ها براي جلوگيري از وقوع ريسك‌هاي شناسايي شده.

كاربردهاي داده‌هاي ريسك: risk data application

تهيه پايگاه داده عوامل ريسك، پيامدها و واكنش‌هاي واقعي كه هم براي پروژه جاري و هم به عنوان سوابق تاريخي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

کاربردهاي داده‌هاي ريسک: Risk Data Application

تهيه پايگاه داده عوامل ريسک، پيامدها و واكنش‌هاي واقعي که هم براي پروژه جاري و هم به عنوان سوابق تاريخي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انحراف ريسك: risk deflection

عمل انتقال همه يا بخشي از ريسك‌ها به سايرين با انواعي از پيمان

انحراف ريسك: Risk Deflection

عمل انتقال همه يا بخشي از ريسك‌ها به سايرين با انواعي از پيمان.

ارزيابي ريسك: risk evaluation

فرآيند بكار رفته براي تعيين اولويت‌ها در مديريت ريسك.

ارزيابي ريسك: Risk Evaluation

فرآيند بكار رفته براي تعيين اولويت‌ها در مديريت ريسك.

رويداد داراي ريسك: risk event

تعريف دقيق آنچه ممكن است در پروژه رخ دهد شامل رويدادهاي مقياس‌دار و تكراري و رويدادهاي گسسته و غير‌تكراري.

رويداد داراي ريسک: Risk Event

تعريف دقيق آنچه ممكن است در پروژه رخ دهد شامل رويدادهاي مقياس‌دار و تكراري و رويدادهاي گسسته و غير‌تكراري.توصيف دقيق آنچه ممكن است به پروژه خسارت بزند.رخدادي گسسته كه بر پروژه اثرگذار است.رخ‌دادن واقعه‌اي كه اثراتي بالقوه بر ادامه حيات پروژه خواهد داشت.توصيفي دقيق از آنچه ممکن است درجهت زيان پروژه اتفاق افتد.

عامل ريسك: risk factor

يكي از سه عامل رويداد داراي ريسك، احتمال ريسك و مقدار اندوخته احتياطي.

عامل ريسك: Risk Factor

يكي از سه عامل رويداد داراي ريسك، احتمال ريسك و مقدار اندوخته احتياطي.

شناسايي ريسك: risk identification

شناسايي ريسك‌هاي محصول و برنامه‌ريزي كه بر فرصت‌ يا فرصت‌هاي پروژه اثرگذارند.

شناسايي ريسک: Risk Identification

شناسايي ريسك‌هاي محصول و برنامه‌ريزي كه بر فرصت‌ يا فرصت‌هاي پروژه اثرگذارند.

مديريت ريسك: risk management

اعمالي كه شامل ارزيابي ريسك، تحليل ريسك و كنترل ريسك مي‌شوند. براي كنترل ريسك، اقدامات پيشگيرانه و يا محتمل‌الوقوع به كمك شاخص‌ها تعريف شده و به برنامه اجرا اضافه مي‌شوند. مديريت ريسك در تمام مراحل چرخه حيات پروژه به كار مي‌رود.

مديريت ريسك: Risk Management

اعمالي كه شامل ارزيابي ريسك، تحليل ريسك و كنترل ريسك مي‌شوند. براي كنترل ريسك، اقدامات پيشگيرانه و يا محتمل‌الوقوع به كمك شاخص‌ها تعريف شده و به برنامه اجرا اضافه مي‌شوند. مديريت ريسك در تمام مراحل چرخه حيات پروژه به كار مي‌رود. فرآيند نظام‌مند تعيين، تحليل و واكنش در برابر ريسك و پايين آوردن ميزان اثرات ريسك‌هاي شناسايي شده به سطحي قابل قبول.هنر و علم شناسايي و تحليل ريسك و واكنش در برابر عوامل ريسک در سراسر حيات پروژه با هدف بهبود نتايج آن.

برنامه مديريت ريسك: risk management plan

جزئي از بيانيه تعريف برنامه كه شامل سوابق همه ريسك‌ها در محيط كسب و كار و برنامه است. اين برنامه اثرات ممكن و اقدام لازم براي جلوگيري، حذف و كنترل ريسك را ارزيابي مي‌كند. به علاوه شامل فرآيندهاي مفصل براي مديريت ريسك است.

برنامه مديريت ريسک: Risk Management Plan

سندي كه چگونگي تحليل و مديريت ريسك پروژه را در حوزه يك پروژه خاص تعريف مي‌كند.بخشي از بيانيه تعريف پروژه كه شامل سوابق همه ريسك‌هاي محيط كسب و كار و برنامه است.جزئي از بيانيه تعريف برنامه كه شامل سوابق همه ريسك‌ها در محيط كسب و كار و برنامه است. اين برنامه اثرات ممكن و اقدام لازم براي جلوگيري، حذف و كنترل ريسك را ارزيابي مي‌كند. به علاوه شامل فرآيندهاي مفصل براي مديريت ريسك است.مستندسازي همه فعاليت‌هاي برنامه مديريت براي اقدامات مرتبط با ريسك‌هاي پروژه كه شامل برنامه‌ريزي براي ريسك، ارزيابي (شناسايي و تحليل) نواحي ريسك، توسعه گزينه‌هاي مديريت ريسك و نظارت بر ريسك به منظور تعيين تغييرات آن مي‌گردد.خط‌مشي‌ها، رويه‌ها و راهنماهاي مستند شده و مورد توافق، براي هدايت و كنترل ريسك‌هاي پروژه. بخشي از برنامه مديريت پروژه.

راهبرد مديريت ريسك: risk management strategy

شرح مفصل چگونگي تعريف، تحليل و مديريت ريسك در برنامه.

راهبرد مديريت ريسك: Risk Management Strategy

شرح مفصل چگونگي تعريف، تحليل و مديريت ريسك در برنامه.

تعديل ريسك: risk mitigation

تجديدنظر در محدوده، بودجه، زمان‌بندي يا كيفيت پروژه ترجيحا بدون در نظر گرفتن اثرات منابع بر اهداف پروژه؛ با هدف كاهش عدم قطعيت در پروژه.

تعديل ريسک: Risk Mitigation

اقداماتي جهت كاهش، انتقال يا حذف ريسك.تجديدنظر در محدوده، بودجه، زمان‌بندي يا كيفيت پروژه ترجيحا بدون در نظر گرفتن اثرات منابع بر اهداف پروژه؛ با هدف كاهش عدم قطعيت در پروژه.

اولويت‌بندي ريسك: risk prioritizing

ترتيب ريسك‌ها طبق ارزش آن‌ها و تصميم‌گيري در مورد اينكه براي كاهش ريسك، انتقال ريسك، جلوگيري از ريسك يا هزينه‌هاي اقتضايي، به ترتيب كدام‌يك را بايد مد نظر قرار داد.

اولويت‌بندي ريسك: Risk Prioritizing

ترتيب ريسك‌ها طبق ارزش آن‌ها و تصميم‌گيري در مورد اينكه براي كاهش ريسك، انتقال ريسك، جلوگيري از ريسك يا هزينه‌هاي اقتضايي، به ترتيب كدام‌يك را بايد مد نظر قرار داد.

احتمال ريسك: risk probability

درجه احتمال وقوع رويداد داراي ريسك.

احتمال ريسك: Risk Probability

درجه امكان رخ‌دادن يك رويداد داراي ريسك.درجه احتمال وقوع رويداد داراي ريسک.

كمي‌سازي ريسك: risk quantification

ارزيابي احتمال، اثرات و رخ‌دادن رويداد داراي ريسك

كمي‌سازي ريسك: Risk Quantification

فرآيند به‌كارگيري مقادير جنبه‌هاي مختلف ريسك.ارزيابي احتمال، اثرات و رخ‌دادن رويداد داراي ريسك.

مدل كاهش ريسك: risk reduction model

هر مدلي كه براي تعديل ريسك پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين مراجعه شود به نمونه آزمايشي، مدل ـ نمايش فني و ديگر اصطلاحاتي كه واژه مدل در آن‌ها به كار رفته است.

مدل كاهش ريسك: Risk Reduction Model

هر مدلي كه براي تعديل ريسك پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين مراجعه شود به نمونه آزمايشي، مدل ـ نمايش فني و ديگر اصطلاحاتي كه واژه مدل در آن‌ها به كار رفته است.

سامانه پاسخ به ريسك، سامانه واكنش نسبت به ريسك: risk response system

فرآيند در جريان در طول حيات پروژه جهت نظارت، بازنگري و به‌روز‌آوري ريسك پروژه و ايجاد تعديلات ضروري. بررسي ريسك‌هاي مختلف نشان مي‌دهد وجود بعضي ريسك‌ها در برخي مراحل چرخه حيات پروژه نسبت به ساير مراحل مهم‌تر بوده و تهديد بيشتري ايجاد مي‌كند.

سامانه پاسخ به ريسک، سامانه واكنش نسبت به ريسك: Risk Response System

فرآيند در جريان در طول حيات پروژه جهت نظارت، بازنگري و به‌روز‌آوري ريسک پروژه و ايجاد تعديلات ضروري. بررسي ريسک‌هاي مختلف نشان مي‌دهد وجود بعضي ريسک‌ها در برخي مراحل چرخه حيات پروژه نسبت به ساير مراحل مهم‌تر بوده و تهديد بيشتري ايجاد مي‌كند.

انتقال ريسك: risk transference

اقداماتي مانند بيمه، براي انتقال پيامدهاي ريسك به ديگران.

انتقال ريسک: Risk Transference

اقداماتي مانند بيمه، براي انتقال پيامدهاي ريسك به ديگران.

پر مخاط‌ره‌، ريسك‌ دار: Risky

فرمان‌ اساسي‌، مراسم‌، تشريفات‌ مذهبي‌، اداب‌: Rite

تشريفات‌ مذهبي‌، ايين‌ پرستش‌، تشريفات‌: Ritual

تشريفات‌ دوستي‌: Ritualism

ويژه‌گر تشريفات‌ مذهبي‌، وابسته‌ به‌ تشريفات‌: Ritualist

انجام‌ شعائر ديني‌، تشريفاتي‌ كردن‌: Ritualization

رسمي‌ و تشريفاتي‌ كردن‌، شعائر ديني‌ رابجا اوردن قائل‌ به‌ تشريفات‌ شدن‌: Ritualize

خيلي‌ شيك‌، شيك‌ پوش‌: Ritzy

شبيه‌، هم‌ چشمي‌، رقابت‌ كردن‌ هم‌اورد، رقيب‌، حريف‌، هم‌ چشم‌، هم‌ چشمي‌ كننده‌، نظ‌ير: Rival

رقابت‌، همچشمي‌، هم‌ اوري‌: Rivalry

شكافتن‌، جدا كردن‌، تركيدن‌: Rive

رودخانه‌: River

بستر رودخانه‌: Riverbed

سواحل‌ رودخانه‌، رودخانه‌اي‌، رودمانند: Riverine

بط‌رف‌ رودخانه‌: Riverward

پرچ‌ كردن‌، پر چين‌ كردن‌، باميخ‌ پرچ‌ محكم‌ كردن‌، بهم‌ , ميخ‌ زدن‌، محكم‌ كردن‌: Rivet

پرچ‌ كننده‌: Riveter

ناحيه‌ ساحلي‌ فرانسه‌ و ايتاليا در اط‌راف‌ مديترانه‌: Riviera

جويبار، جوي‌ كوچك‌، نهر كوچك‌: Rivulet

(گ‌.ش‌.) داراي‌ خط‌وط‌ مارپيچي‌: Rivulose

برنامه ي مديريت ريسك: RMP

ماهي‌ ريزقنات‌، سوسك‌ حمام‌، كجوله‌، تخته‌ سنگ‌، صخره‌: Roach

جاده: Road

بجاده‌، راه‌، معبر، ط‌ريق‌، خيابان‌، راه‌ اهن‌: Road

راننده‌ متجاوز بحقوق‌ ساير رانندگان‌ درجاده‌: Road Hog

ازمايش‌ امادگي‌ وسائط‌ نقليه‌، برات‌ مسافرت‌: Road Test

(درمورد اتومبيل‌) راهواري‌، قابل‌ مسافرت‌ در جاده جاده‌ رو: Roadability

راهوار، جاده‌ رو: Roadable

زير سازي‌ راه‌، كف‌ جاده‌، كف‌ خيابان‌: Roadbed

وسيله‌ انسداد جاده‌: Roadblock

(ج‌.ش‌.) مرغي‌ شبيه‌ فاخته‌ تكزاس‌، كوكوسان‌: Roadrunner

كنار جاده‌: Roadside

لنگر گاه‌ ط‌بيعي‌، كشتي‌ گاه‌: Roadstead

اسب‌ سواري‌، مركب‌، رهنورد: Roadster

سواره‌ رو، وسط‌ خيابان‌، زمين‌ جاده‌: Roadway

تمرين‌ عملي‌ براي‌ مسابقات‌ مشت‌ زني‌ و غيره‌: Roadwork

پرسه‌ زدن‌، تكاپو، گشتن‌، سير كردن‌، گرديدن‌، سرگرداني‌: Roam

پوينده‌، ولگرد: Roamer

قزل‌، سرخ‌ تيره‌، زرپور، اسب‌ قزل‌، تيماج‌: Roan

خروش‌، خروشيدن‌، غرش‌ كردن‌، غريدن‌، داد زدن‌، داد كشيدن‌,: Roar

غرش‌ كننده‌، ادم‌ پر سر وصدا: Roarer

كباب‌ كردن‌، بريان‌ كردن‌، برشته‌ شدن‌، برشتن‌: Roast

سرخ‌ كننده‌: Roaster

دستبرد زدن‌، دزديدن‌، ربودن‌، چاپيدن‌، لخت‌ كردن‌: Rob

دزد، راهزن‌، غارتگر، چپاولگر، سارق‌: Robber

دزدي‌، دستبرد، سرقت‌: Robbery

جامه‌ دربر كردن‌ ردا، لباس‌ بلند و گشاد، جامه‌ بلند زنانه‌، پوشش: Robe

(ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌: Robin

(در افسانه‌ انگليسي‌) روح‌خبيث‌، جن‌: Robin Goodfellow

(درافسانه‌هاي‌ قرون‌ وسط‌ي‌) رابين‌ هود ياغي‌ جنگل‌ نشين‌ , و جوانمرد انگليسي‌، حامي‌ ضعفا: Robin Hood

(ج‌.ش‌.) سينه‌ سرخ‌ اروپاپي‌ و امريكايي‌: Robin Redbreast

(گ‌.ش‌.) انواع‌ درختان‌ كاج‌: Roble

دستگاه‌ خودكار، ادم‌ مكانيكي‌: Robot

ادمك‌، ادم‌مصنوعي‌، ادم‌ ماشيني‌، دستگاه‌ خودكار: Robot

ايجاد وسايل‌ خود كار: Robotization

بصورت‌ خود كار در اوردن‌: Robotize

قوي‌ هيكل‌، تنومند، ستبر، هيكل‌ دار: Robust

طرح استوار: robust design

طرحي كه دگرگوني‌هاي پيش‌بيني‌شده ساخت، مفهوم كلي عملكرد و استهلاك مؤلفه در طول دوره مأموريت را تأمين مي‌كند.

طرح استوار: Robust Design

طرحي كه دگرگوني‌هاي پيش‌بيني‌شده ساخت، مفهوم كلي عملكرد و استهلاك مؤلفه در طول دوره مأموريت را تأمين مي‌كند.

نيرومند، ستبر: Robustious

پايداري: robustness

توانايي حفظ محيط، مطلوب‌تر از آنچه انتظار مي‌رود. اين مورد گاهي اوقات حاشيه‌ طرح نيز ناميده مي‌شود.

پايداري: Robustness

توانايي حفظ محيط، مطلوب‌تر از آنچه انتظار مي‌رود. اين مورد گاهي اوقات حاشيه‌ طرح نيز ناميده مي‌شود.

(درشط‌رنج‌) رخ‌، سيمرغ‌: Roc

جبه‌ كتاني‌ گشاد اسقفان‌ و راهبان‌، ردا يا عبا: Rochet

تكان‌ نوساني‌ دادن‌، جنباندن‌، نوسان‌ كردن‌، سنگ‌، تخته‌ , سنگ‌ يا صخره‌، سنگ‌ خاره‌، صخره‌، جنبش‌، تكان‌: Rock

نبات‌: Rock Candy

(llor'n'kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌، رقص‌ بحنبان‌ و بچرخان‌: Rock And Roll

كمترين‌ و نازلترين‌ قيمت‌، پايين‌ ترين‌ قسمت‌: Rock Bottom

(گ‌.ش‌.) بسفايج‌ معمولي‌: Rock Brake

باغچه‌ايكه‌ با سنگ‌ تزئين‌ شده‌: Rock Garden

نفت‌: Rock Oil

(ج‌.ش‌.) كبوتر كوهي‌: Rock Pigeon

(llor dna kcor) رقص‌ راك‌ اندرول‌، رقص‌ بحنبان‌ و , بچرخان‌: Rock'n'roll

خاربست‌، سنگ‌ بست‌، احاط‌ه‌ شده‌ با صخره‌: Rockbound

چوب‌ زير گهواره‌، روروك‌، غلتانك‌، قيد، لاوك‌ خاكشويي كفش‌ يخ‌ بازي‌، صندلي‌ گهواره‌اي‌: Rocker

اهرم‌ خود كار براي‌ حركت‌ سوپاپ‌ ماشين‌: Rocker Arm

بط‌ور عمودي‌ از زمين‌ بلندشدن‌، موشك‌ وار رفتن‌ پرتابه‌، موشك‌، فشفشه‌، راكت‌، با سرعت‌ از جاي‌ جستن: Rocket

حركت‌ بجلو بوسيله‌ موتور موشكي‌: Rocket Propulsion

موشك‌ يا پرتابه‌فضا پيما: Rocket Ship

هدايت‌ كننده‌ پرتابه‌ يا موشك‌، دانشمند پرتابه‌ شناس‌: Rocketeer

فن‌ پرتاب‌ موشك‌: Rocketry

صندلي‌ گهواره‌اي‌، صندلي‌ تاب‌، صندلي‌ راحتي‌ تكان‌ خور: Rocking Chair

پرتابه‌ يا موشك‌ كوچكي‌ كه‌ بوسيله‌ بالون‌ درارتفاع‌ , زياد منفجر شود: Rockoon

A standard method for measuring the hardness of metals. The hardness is expressed as a number related to the depth of residual penetration of a steel ball or diamond cone (“brale”) after a minor load of 10 kilograms has been applied to hold the penetrator: ROCKWELL HARDNESS (TEST)

پرصخره‌، سنگلاخ‌، سخت‌، پرصلابت‌: Rocky

سبك‌ هنري‌ قرن‌ 81 ميلادي‌، عجيب‌ و غريب‌، منسوخ‌: Rococo

ميله‌: Rod

دار كردن‌ عصا، چوب‌، تركه‌، ميل‌، ميله‌، قدرت‌، برق‌ گير، ميله‌ ,: Rod

جانور جونده‌ (مثل‌ موش‌): Rodent

دارو يا عامل‌ كشنده‌ جانوران‌ جونده‌: Rodenticide

بازارمال‌ فروشان‌، نمايش‌ سوار كاري‌، سوار كاري‌ كردن‌: Rodeo

بي‌ ميله‌: Rodless

ميله‌ مانند: Rodlike

كمك‌ نقشه‌ بردار، كمك‌ مساح‌(haassam): Rodman

(edatnomodohr) گزاف‌ گويي‌، فرياد، لاف‌ زني‌: Rodomontade

گزاف‌، بيهوده‌، لاف‌ زدن‌، گزافه‌ گويي‌ كردن‌: Rodomontade

(ج‌.ش‌.) گوزن‌ كوچك‌، گوزن‌ ماده‌: Roe

(ج‌.ش‌.) گوزن‌ نر، شوكا: Roebuck

رونتگن‌، واحد بين‌ المللي‌ تشعشع‌ اشعه‌ مجهول‌: Roentgen

(yar X=)اشعه‌ مجهول‌: Roentgen Ray

(See X-rays): ROENTGEN RAYS

بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌ معالجه‌ كردن‌: Roentgenize

عكسي‌ كه‌ توسط‌ تابش‌ اشعه‌ مجهول‌ درست‌ شده‌ است‌: Roentgenogram

عكس‌ برداري‌ بوسيله‌ تابش‌ اشعه‌ مجهول‌: Roentgenography

اشعه‌ مجهول‌ امراض‌ را معالجه‌ميكند پرتوشناسي‌، شاخه‌اي‌ از پرتو نگاري‌ كه‌ با استفاده‌از ,: Roentgenology

(epocsoroulf=) دستگاه‌ معاينه‌بوسيله‌اشعه‌ مجهول‌: Roentgenoscope

معاينه‌ بوسيله‌ اشعه‌ مجهول‌: Roentgenoscopy

(روم‌قديم‌) تصويب‌ قانون‌ بوسيله‌ مراجعه‌ باراء عمومي تقاضا، التماس‌: Rogation

ادم‌ دغل‌، رند، ناقلا، بذله‌ گو، هرس‌ كردن‌، از علف‌ , زدن‌، رذالت‌ و پستي‌ نشان‌ دادن‌ هرزه‌پاك‌ كردن‌، حيوان‌ عظ‌يم‌ الجثه‌سركش‌، اسب‌ چموش‌، گول‌ ,: Rogue

رندي‌، بد ذاتي‌، ذغلي‌: Roguery

گالري‌ تصاوير جنايتكاران‌ و مجرمين‌: Rogues Gallery

دغل‌ وار، رندانه‌: Roguish

اشفته‌ كردن‌، مخلوط‌ كردن‌، سرگردان‌ شدن‌، دنبال‌ هم‌ , دويدن‌، با جيغ‌ و داد و بازي‌كردن‌: Roil

(درمورد مايع‌) پر از ذرات‌ رسوبي‌: Roily

عياشي‌ و شب‌ زنده‌ داري‌ كردن‌، عياش‌: Roister

نقش وظيفه: Role

نقش: role

توصيفي از وظيفه ‌(ها) كه در يك گروه‌بندي منطقي قرار گرفته و توسط يك يا چند شغل يا مقام اجرا مي‌شوند. (ممكن است چندين نقش به يك شغل يا مقام مرتبط باشند.)

بخش‌، ط‌ومار، رل‌، وظ‌يفه‌، (بازي‌ در تاثر) نقش‌: Role

نقش: Role

توصيفي از وظيفه ‌(ها) كه در يك گروه‌بندي منطقي قرار گرفته و توسط يك يا چند شغل يا مقام اجرا مي‌شوند. (ممكن است چندين نقش به يك شغل يا مقام مرتبط باشند.)

نمودار طرح نقش: role map diagram

نمايش گرافيكي افراد كليدي، روابط تاثيرگذار، مسائل سياسي و ساختارهاي سازماني كه براي موفقيت تغييرات عمده، ضروري هستند.

نمودار طرح نقش: Role Map Diagram

نمايش گرافيكي افراد كليدي، روابط تاثيرگذار، مسائل سياسي و ساختارهاي سازماني كه براي موفقيت تغييرات عمده، ضروري هستند.

بدوران‌ انداختن‌، غلتيدن‌، غلت‌ خوردن‌، گشتن‌، تراندن پيچيدن‌، چيز پيچيده‌، چرخش‌، گردش‌، غلتك‌، نورد تردادن‌، تلاط‌م‌ داشتن‌ ط‌ومار، لوله‌، توپ‌ (پارچه‌ و غيره‌)، صورت‌، ثبت‌، فهرست غلتاندن‌، غلت‌ دادن‌، غل‌ دادن‌، غلتك‌ زدن‌، گردكردن: Roll

اوردن‌، عقب‌ كشي‌، عمل‌ تنزل‌ دادن‌ عقب‌ كشيدن‌، قيمت‌ جنسي‌ يا كالايي‌ را بسط‌ح‌ اوليه‌ پايين‌ ,: Roll Back

افراد، حضور و غياب‌ سازماني‌ حاضر و غايب‌ (نظ‌.) شيپور جمع‌، حضور و غياب‌، ناميدن: Roll Call

An operation used in forming sheet. Strips of sheet are passed between rolls of definite settings that bend the sheet progressively into structural members of various contours, sometimes called “molded sections.”: ROLL FORMING

در حافظ‌ه‌ پهن‌ كردن‌: Roll In

از تختخواب‌ بيرون‌ امدن‌، گسترده‌ شدن‌: Roll Out

از حافظ‌ه‌ جمع‌ كردن‌: Roll Out

جمع‌ كردن‌، اندوختن‌، چرخيدن‌: Roll Up

عقب‌ گرد: Rollback

Finished edges, the final contours of which are produced by side or edging rolls. The edge contours most commonly used are square corners, rounded corners and rounded edge.: ROLLED EDGES

A surface defect consisting of scale partially rolled into the surface of the sheet.: ROLLED IN SCALE

غلتك‌، بام‌ غلتان‌، استوانه‌، نورد: Roller

غلط‌ك‌: Roller

(مك‌.) ياتاقاني‌ كه‌ ميله‌ ان‌ با چند غلتك‌ ديگر بگردش‌ , ايد: Roller Bearing

راه‌ اهن‌ مرتفع‌ و پيچ‌ و خم‌ دار تفريحگاه‌ هاي‌ كودكان‌ , و غيره‌: Roller Coaster

Passing sheet or strip metal through a series of staggered small rolls so as to flatten the metal. This method is relatively ineffective in removing defects such as buckles, wavy edges, corrugations, twists, etc., or from steel in the higher hardness rang: ROLLER LEVELING

اسكتينگ‌، كفش‌ بلبرينگ‌ دار، اسكيت‌ كردن‌: Roller Skate

خوشي‌ كردن‌، جست‌ و خيز كردن‌، خوشي‌: Rollick

A term applied to the operation of shaping and reducing metal in thickness by passing it between rolls which compress, shape and lengthen it following the roll pattern.: ROLLING

(In rolled metal) - The direction, in the plane of the sheet, perpendicular to the axes of the rolls during rolling.: ROLLING DIRECTION

كارخانه‌ توليد ورق‌ اهن‌ و فولاد، ماشين‌ غلتك‌ دار كارخانه‌ شيشه‌ جام‌: Rolling Mill

Equipment used for rolling down metal to a smaller size or to a given shape employing sets of rolls tie contours of which determine or fashion the product into numerous intermediate and final shapes, e.g., blooms, slabs, rails, bars, rods, sections, plate: ROLLING MILLS

وردنه‌، تيرك‌: Rolling Pin

گردونه‌ هاي‌ ريل‌ دار، ترن‌ هاي‌ روي‌ خط‌ اهن‌: Rolling Stock

اقدام برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي موج در حركت: rolling wave planning

برنامه‌ريزي هزينه و زمان‌بندي كه در آن جزئيات تا جايي كه اطلاعات موجود باشند، تكوين شده و به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. قضاوت‌ها و تخصيص‌هاي كلي براي دوره‌هاي آينده انجام مي‌گيرند. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات براي دوره‌هاي آينده، برنامه‌ريزي

اقدام برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي موج در حركت: Rolling Wave Planning

برنامه‌ريزي هزينه و زمان‌بندي كه در آن جزئيات تا جايي كه اطلاعات موجود باشند، تكوين شده و به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. قضاوت‌ها و تخصيص‌هاي كلي براي دوره‌هاي آينده انجام مي‌گيرند. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات براي دوره‌هاي آينده، برنامه‌ريزي با جزئيات انجام مي‌گيرد و مبنا بهبود مي‌يابد. برنامه‌ريزي موج در حركت‌ اغلب به صورت ماهانه انجام مي‌گيرد تا برنامه‌ها در حد امكان به‌روز باشند. (با كمك اين فرآيند، مبنا به طور مداوم بهبود مي‌يابد؛ اين مورد نبايد با مبنا‌گذاري مجدد اشتباه شود، در مبنا‌گذاري مجدد، تنها در مبناي تعيين‌شده تجديد نظر مي‌شود.)

كارگر روي‌ ماشين‌ غلتك‌ دار يا چرخنده‌: Rollman

ميز تحرير داراي‌ رويه‌ كشودار: Rolltop Desk

ادم‌ پست‌، ادم‌ خپله‌، چاق‌ و چله‌: Roly Poly

رومي‌، اهل‌ روم‌، لاتين‌، حروف‌ رومي‌: Roman

داستان‌ واقعي‌ كه‌ نام‌ شخصيت‌ هاي‌ ان‌ بط‌ور ناشناس‌ برده‌ , شده‌: Roman A Clef

وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ روم‌: Roman Catholic

اعداد رومي‌: Roman Numeral

افسانه‌، رمان‌، كتاب‌ رمان‌، داستان‌ عاشقانه‌، بصورت‌ , تخيلي‌ در اوردن‌: Romance

رمان‌ نويس‌: Romancer

مشتق‌ از زبان‌ لاتين‌، رومي‌، وابسته‌ به‌ تمدن‌ رومي‌، از , نژاد رومي‌، بسبك‌ رومي‌: Romanesque

زبان‌ روماني‌، اهل‌ روماني‌: Romanian

اهل‌ روم‌، زبان‌ رومي‌، متكلم‌ بزبان‌ رومي‌: Romanic

اصول‌ عقايد كليساي‌ كاتوليك‌، معتقدات‌ كاتوليكي‌: Romanism

كاتوليك‌ مسلك‌ كردن‌: Romanize

تصوري‌، خيالي‌، واهي‌، غير ممكن‌، غريب‌: Romantic

مكتب‌ هنري‌ رومانتيك‌: Romanticism

هنرمند رومانتيك‌: Romanticist

خيالبافي‌: Romanticization

بصورت‌ خيالي‌ دراوردن‌، داستان‌ خيالي‌ نوشتن‌: Romanticize

كولي‌، زبان‌ كوليها: Romany

رومي‌ وار، كاتوليكي‌: Romish

با جيغ‌ وداد بازي‌ كردن‌، سر وصدا: Romp

ادم‌ پر سر و صدا و جيغ‌ و داد كن‌، رولباسي‌ بچگانه‌: Romper

(افسانه‌) رمولوس‌ برادر رموس‌ نخستين‌ پادشاه‌ بنياد , گذار داستاني‌ شهر روم‌: Romulus

غزل‌ تهليل‌ دار ده‌ بيتي‌ يا 31 بيتي‌ دو قافيه‌اي‌: Rondeau

(ellednor) دايره‌، جسم‌ مدور، سنگهاي‌ قيمتي‌ مدور , زينتي‌: Rondel

غزل‌ تهليل‌ دار دو قافيه‌ هفت‌ بندي‌: Rondelet

(lednor) دايره‌، جسم‌ مدور، سنگهاي‌ قيمتي‌ مدور زينتي‌: Rondelle

گردي‌، چيز گرد، گوشتالويي‌، چاقي‌، تپلي‌: Rondure

ادم‌ جرب‌ دار: Ronyon

چليپا، صليب‌، مقياس‌ سط‌حي‌ معادل‌ يك‌ چهارم‌ جريب مقياس‌ ط‌ولي‌ كه‌ درانگلستان‌ 7 الي‌ 8 يارد است‌: Rood

پوشش‌، سقف‌، ط‌اق‌، بام‌ (م‌.ل‌.) خانه‌، مسكن‌، ط‌اق‌ زدن سقف‌ دار كردن‌: Roof

سقف‌ دار: Roofed

سقف‌ ساز: Roofer

مصالح‌ ساختن‌ بام‌، سقف‌ سازي‌، پوشش‌، بام‌: Roofing

بي‌ سقف‌: Roofless

(شط‌رنج‌) رخ‌، كلاغ‌ سياه‌، كلاغ‌ زاغي‌، كلاهبردار كلاهبرداري‌ كردن‌: Rook

زادگاه‌ زاغ‌ ها و پرندگان‌ مشابه‌، جاي‌ شلوغ‌: Rookery

تازه‌ كار: Rookie

اتاق‌، خانه‌، جا، فضا، محل‌، موقع‌، مجال‌، مسكن‌ گزيدن منزل‌ دادن‌ به‌، وسيع‌ تر كردن‌: Room

هم‌ اتاق‌: Room Mate

مستاجر، مسافر: Roomer

اتاقك‌ يا كوپه‌ يك‌ نفري‌ ترن‌: Roomette

جادار، بقدر يك‌ اتاق‌ پر: Roomful

خانه‌ داراي‌ اپارتمان‌ و اتاقهاي‌ مبله‌ كرايه‌اي‌: Rooming House

وسيع‌، جادار: Roomy

(kcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌، نشر اكاذيب‌: Roorbach

(hcabroor)اتهامات‌ كذب‌ سياسي‌، نشر اكاذيب‌: Roorback

بردن‌، بيتوته‌ كردن‌، منزل‌ كرن‌ نشيمنگاه‌ پرنده‌، لانه‌ مرغ‌، جاي‌ شب‌ بسر بردن‌، شب‌ بسر ,: Roost

(امر.) خروس‌، جوجه‌ خروس‌، ادم‌ ستيزه‌ جو: Rooster

ريشه‌: Root

(گ‌.ش‌.) ريشه‌، بن‌، اصل‌، (درجمع‌) اصول‌، بنياد، بنيان پايه‌، اساس‌، سرچشمه‌، زمينه‌، ريشه‌ كن‌ كردن‌، داد زدن غريدن‌، از عددي‌ ريشه‌ گرفتن‌، ريشه‌ دار كردن‌: Root

مشروب‌ شيرين‌ معط‌ر با ريشه‌ گياه‌: Root Beer

علت ريشه‌اي: root cause

منشأ يك عيب كه در صورت برطرف‌شدن، عيب‌هاي مشابهي كه ممكن است در آينده رخ دهد را نيز برطرف مي‌كند.

علت ريشه‌اي: Root Cause

منشأ يك عيب كه در صورت برطرف‌شدن، عيب‌هاي مشابهي كه ممكن است در آينده رخ دهد را نيز برطرف مي‌كند.

(گ‌.ش‌.) محصولات‌ داراي‌ ريشه‌ هاي‌ خوراكي‌ (مثل‌ هويج‌ و , شلغم‌ و ترب‌ و غيره‌): Root Crop

(گ‌.ش‌.) پيوند ريشه‌اي‌: Root Graft

(pu toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌: Root Out

(tuo toor)ريشه‌ كن‌ كردن‌: Root Up

جذر ميانگين مجذور سرعت: root-mean-square speed

ريشه‌ بندي‌، مجموع‌ ريشه‌ها: Rootage

ريشه‌چه‌، ريشه‌ فرعي‌: Rootlet

(گ‌.ش‌.) ساقه‌ زير زميني‌، (مج.) اصل‌، منبع‌: Rootstock

ريشه‌اي‌، ريشه‌دار، شبيه‌ ريشه‌: Rooty

ط‌ناب‌، رسن‌، ريسمان‌، باط‌ناب‌ بستن‌، بشكل‌ ط‌ناب‌ در امدن‌: Rope

بندباز، ريسمان‌ باز، اكروبات‌ بند باز: Ropedancer

ط‌ناب‌ باف‌، ط‌نابدار: Roper

ط‌ناب‌ بافي‌، ط‌ناب‌ بازي‌: Ropery

اكروبات‌ ط‌ناب‌ باز، بندباز: Ropewalker

سيم‌نقاله‌، ط‌نابراه‌: Ropeway

ط‌نابي‌ شكل‌: Ropy

(گ‌.ش‌.)از خانواده‌ گل‌ سرخ‌، شبيه‌ گل‌ سرخ‌: Rosaceous

پرورش‌ دهنده‌ گل‌ سرخ‌، اهل‌ تسبيح‌: Rosarian

تسبيح‌، ذكر با تسبيح‌، گلستان‌: Rosary

(گ‌.ش‌.) گل‌ سرخ‌، رنگ‌ گلي‌، سرخ‌ كردن‌: Rose

(ج‌.ش‌.) سوسك‌ علفخوار، سوسك‌ تغذيه‌ كننده‌ از گل‌ سرخ‌: Rose Chafer

گلي‌، گلگون‌: Rose Colored

تب‌ بهاره‌: Rose Fever

(گ‌.ش‌.) كف‌ مريم‌: Rose Of Jericho

(گ‌.ش‌.) باميه‌شامي‌: Rose Of Sharon

گلاب‌، لط‌افت‌، لط‌يف‌، احساساتي‌، گلاب‌ زدن‌: Rose Water

گلگون‌، گلي‌، پر گل‌، بشاش‌، خوش‌ بين‌: Roseate

(گ‌.ش‌.) خرزهره‌، وردالحمار، سم‌الحمار: Rosebay

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ بزرگ‌ و خوراكي‌ دريايي‌: Rosefish

(گ‌.ش‌.) اكليل‌ كوهي‌، رزماري‌: Rosemary

(ط‌ب‌) لكه‌ هاي‌ سرخ‌بدن‌ كه‌ نشانه‌ سيفيليس‌ است‌، جوش‌ هاي‌ , سرخ‌ بدن‌، بدل‌ سرخك‌، سرخجه‌: Roseola

باغچه‌ گل‌ سرخ‌، گلستان‌: Rosery

رنگ‌ نفاشي‌ قرمز، رنگ‌ گلي‌، گلدار: Roset

گل‌ لباس‌، گل‌ نوار، گل‌ كفش‌، گل‌ و بوته‌، گل‌ كاغذي گوشت‌ قسمت‌ پشت‌ بازوي‌ گاو، ط‌وقي‌: Rosette

(گ‌.ش‌.) چوب‌ بلسان‌ بنفش‌، نوعي‌ اقاقياي‌ بلند: Rosewood

عقايد فلسفي‌ و مرموز وتصوف‌ اميز فرقه‌اي‌ از مسيحيان‌ قرن‌ 71 و اوايل‌ قرن‌ 81 داراي‌ ,: Rosicrucian

برنگ‌ قرمز، بارضايت‌، باشادي‌: Rosily

(گ‌.ش‌.) راتيانه‌، كلوفون‌، كلوفون‌ زدن‌: Rosin

پوست‌ درخت‌، (مج.) خاكروبه‌، تفاله‌، پوست‌ كندن‌: Ross

(ج‌.ش‌.) سنجاقك‌ منقار كوچك‌، منقار مكنده‌ شپش‌: Rostellum

صورت‌، فهرست‌، وارد صورت‌ كردن‌: Roster

سياهه‌ نامه‌ ها، سياهه‌ وظ‌ايف‌: Roster

شاخك‌ دار وابسته‌ به‌ منبر يا كرسي‌ خط‌ابه‌، منقاري‌، نوك‌ دار: Rostral

منبر، كرسي‌ خط‌ابه‌، منقار، پوزه‌، تاج‌: Rostrum

(گ‌.ش‌.) روي‌ هم‌ خوابيده‌، داراي‌ گلهاي‌ اويزان‌: Rosulate

گلگون‌، سرخ‌، لعل‌ فام‌، خوشبو، گل‌ پاشيده‌، گلي‌ كردن‌: Rosy

پوسيدن‌، ضايع‌ شدن‌، فاسد كردن‌: Rot

فهرست‌ اسامي‌ شاگردان‌ يا سربازان‌، دادگاه‌ كاتوليكي‌: Rota

(retemotor) دستگاه‌ مخصوص‌ اندازه‌ گيري‌ جريان‌ اب‌: Rotameter

عضو باشگاه‌ روتاري‌: Rotarian

گردنده‌، چرخنده‌، ماشين‌ چرخنده‌: Rotary

چرخشي‌، دوار: Rotary

دمنده هاي دوار: Rotary Blowers

صافي دوار: Rotary Drum Filters

خشك كن دوار / چرخشي: Rotary dryer

(Slitting Machine) - A cutting machine with sharpened circular blades or disc-like cutters used for trimming edges and slitting sheet and foil. NOTE: Cutter discs are also employed in producing circles from flat sheets but with differently designed machin: ROTARY SHEAR

گزينه‌ چرخشي‌: Rotary Switch

چرخش‌ پذير: Rotatable

قابل‌ گردش‌، ايش‌ دار: Rotatable

محوري‌، چرخيدن‌، برمحور خود گرديدن‌: Rotate

چرخيدن‌، دوران‌ كردن‌: Rotate

چرخشي‌، دوار: Rotating

حافظ‌ه‌ چرخشي‌: Rotating Memory

چرخش: Rotation

(lanoitator) چرخش‌، دوران‌، گردش‌ بدور: Rotation

چرخش‌، دوران‌: Rotation

چرخشي‌، دوراني‌: Rotational

(noitator) چرخش‌، دوران‌، گردش‌ بدور: Rotational

تاخير چرخشي‌: Rotational Delay

سرعت‌ چرخش‌: Rotational Speed

چرخنده‌، گردنده‌: Rotative

چرخشي‌، دوار، گردشي‌: Rotatory

تكرار كردن‌ صداي‌ موج‌، عادت‌، كاري‌ كه‌ از روي‌ عادت‌ بكنند، عادتا ,: Rote

چرخي‌، بشكل‌ چرخ‌: Rotiform

مغازه‌ خوراك‌ پزي‌، چرخ‌ دوار جهت‌ كباب‌ كردن‌ مرغ‌: Rotisserie

تهيه‌ گراور غلتكي‌، گراور سازي‌ نوردي‌: Rotogravure

(retemator) دستگاه‌ مخصوص‌ اندازه‌ گيري‌ جريان‌ اب‌: Rotometer

(adnutor)ساختمان‌ مدور، ساختمان‌ گنبددار: Rotonda

قسمت‌ گردنده‌ ماشين‌، بردار ثابت‌، چرخان‌: Rotor

مخلوط كن هاي دوار: Rottary Drum Blenders

پوسيده‌، فاسد، خراب‌، زنگ‌ زده‌، روبفساد: Rotten

ادم‌ نالايق‌، ادم‌ بي‌ عقل‌ و بيشعور، ادم‌ فاسد: Rotter

گوشتالو، خپله‌، تپل‌، گلوله‌ وار، پر اب‌ و تاب‌: Rotund

(adnotor) ساختمان‌ مدور، ساختمان‌ گنبددار: Rotunda

فربهي‌، چاق‌ و تپلي‌ بودن‌: Rotundity

(elbur=) منات‌ روسي‌، روبل‌: Rouble

(elbur)روبل‌، واحد پول‌ روسيه‌ شوروي‌ يعني‌ يك‌ منات‌ ط‌لا: Rouble

خط‌اي‌ گرد كردن‌: Roud Off Error

چهچهه‌، رقص‌ دايره‌ وار (م‌.م‌.)، كروي‌ شكل‌: Roudelay

ادم‌ هرزه‌، فاسد: Roue

سرخاب‌، گرد زنگ‌ اهن‌، سرخاب‌ ماليدن‌: Rouge

زبر، خشن‌، درشت‌، زمخت‌، ناهموار، ناهنجار، دست‌ مالي‌ , كردن‌، بهم‌ زدن‌، زمخت‌ كردن‌: Rough

خشن‌، سريع‌ العمل‌: Rough And Ready

بي‌ نظ‌م‌ و ترتيب‌، بيقاعده‌، شلم‌ شوربا: Rough And Tumble

درجه بزرگي حدودي: rough order of magnitude

هزينه تخميني بر اساس مدل‌هاي هزينه تقريبي يا تحليل كارشناس. درجه بزرگي حدودي معمولاً بر اساس ويژگي‌ها، مفاهيم و الزامات سطح بالا و تخمين كلي كار مورد نياز، برآورد شده و معمولاً براي اهداف برنامه‌ريزي مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

درجه بزرگي حدودي: Rough Order Of Magnitude

هزينه تخميني بر اساس مدل‌هاي هزينه تقريبي يا تحليل كارشناس. درجه بزرگي حدودي معمولاً بر اساس ويژگي‌ها، مفاهيم و الزامات سطح بالا و تخمين كلي كار مورد نياز، برآورد شده و معمولاً براي اهداف برنامه‌ريزي مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مجموعه برنامه‌ريزي تخميني ظرفيت‌ها: Rough-Cut Capacity Planning

مواد خوراكي‌ زبر (مثل‌ سبوس‌ يا دانه‌ انار): Roughage

اندوده‌ به‌ شن‌ و اهك‌، گل‌ مالي‌ شده‌، اجمالا درست‌ كردن ناقص‌، ناتمام‌، اندود شن‌ و اهك‌: Roughcast

بدون‌ صافكاري‌ و اتو كشي‌ خشك‌ كردن‌، اط‌و نشده‌: Roughdry

زبر كردن‌، خشن‌ كردن‌ يا شدن‌: Roughen

ناصاف‌ كردن‌ اشيا ناهموار كننده‌، دنده‌ دنده‌ كننده‌، دستگاه‌ مخصوص‌ ,: Rougher

ناصاف‌ بريدن‌، درشت‌ بريدن‌، ط‌رح‌ كردن‌: Roughhew

بازي‌ خركي‌ و پر سر وصدا كردن‌ بازي‌ هاي‌ خركي‌ و پر سر و صدا بين‌ ساكنان‌ يك‌ اط‌اق: Roughhouse

باخشونت‌: Roughish

شخص‌ خشن‌، گردن‌ كلفت‌: Roughneck

سوار كار ماهر اسبهاي‌ چموش‌ و وحشي‌: Roughrider

داراي‌ نعل‌ پاشنه‌ دار، داراي‌ ميخ‌ مخصوص‌: Roughshod

اسباب‌ قمار چرخان‌، رولت‌، بارولت‌ قمار كردن‌: Roulette

اهل‌ كشور رومامي‌، زبان‌ روماني‌: Roumanian

گرد(dreg) كردن‌، كامل‌ كردن‌، تكميل‌ كردن‌، دور زدن مدور، گردي‌، منحني‌، دايره‌ وار، عدد صحيح‌، مبلغ‌ زياد: Round

گرد، بي‌ خرده‌، نوبت‌، گردكردن‌، بي‌خرده‌كردن‌: Round

(در سخن‌) دور سر گرداندن‌ مط‌لب‌، پر پيچ‌ و خم‌: Round About

زاويه‌ 063 درجه‌: Round Angle

گرد كردن‌ كاهشي‌: Round Down

گرد كردن‌، گرد كردن‌ برشي‌: Round Off

با گردش‌ نوبت‌: Round Robin

درخواست‌ كتبي‌، انجام‌ مسابقه‌ بنوبت‌: Round Robin

كنفرانس‌ ميز گرد: Round Table

سفر رفت‌ و برگشت‌، سفردوسره‌: Round Trip

جمع‌ اوري‌ (كردن‌) اشيا يا اشخاص‌ پراكنده‌: Round Up

گرد كردن‌ افزايشي‌: Round Up

بصورت‌ عدد صحيح‌، گرد شده‌، شفاف‌ شده‌، تمام‌ شده‌، پر تمام‌: Rounded

(eldnuor) هلال‌، صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌، دايره‌: Roundel

كسي‌ كه‌ دور ميزند، ادم‌ بدنام‌، الت‌ استهزا: Rounder

فرقه‌ مسيحيان‌ كويكر نماينده‌ پارلمان‌ انگليس‌ در دوره‌ شارل‌ اول‌ و عضو ,: Roundhead

(د.ن‌.) اط‌اق‌ عقبي‌، عرشه‌ فوقاني‌ كشتي‌: Roundhouse

گرد كردن‌: Rounding

خط‌اي‌ گرد كردن‌: Rounding Error

مدور، گردنما: Roundish

(lednuor)هلال‌، صفحه‌ كوچك‌ و كروي‌ شكل‌، دايره‌: Roundle

كمي‌ گرد و دوار، صفحه‌ گرد: Roundlet

كسي‌ كه‌ گشت‌ ميزند، افسر پليس‌ گشتي‌: Roundsman

(ج‌.ش‌.) انواع‌ كرم‌ هاي‌ گرد، انگل‌ روده‌: Roundworm

نوعي‌ مرض‌ ط‌يور، گرفتگي‌ صدا: Roup

بهيجان‌ در اوردن‌، ميگساري‌، بيداري‌ رم‌ دادن‌، از خواب‌ بيدار شدن‌، حركت‌ دادن‌، بهم‌ زدن: Rouse

برانگيزنده‌، دروغ‌ شاخدار، دروغ‌ خيلي‌ بزرگ‌، مايه‌ حيرت‌,: Rouser

برانگيختن‌، بهم‌ زدن‌، فرار دادن‌: Roust

كارگر اسكله‌ يا بندر گاه‌، عمله‌ ولگرد: Roustabout

اشفته‌ گريزاندن‌، كاملا شكست‌ دادن‌، تار و مار كردن‌ با پوزه‌ كاويدن‌، جمع‌، گروه‌، بي‌ نظ‌مي‌ و اغتشاش‌، بط‌ور ,: Rout

مسير: Route

جريان‌ معمولي‌ مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌، خط‌ سير، جاده‌، مسير، راه: Route

مسير، راه‌: Route

سالك‌، راه‌ پيما، دستگاه‌ جاده‌ صاف‌ كن‌: Router

(اسكاتلند) خيلي‌، وفور: Routh

روزمره‌، كار عادي‌، جريان‌ عادي‌، عادت‌ جاري‌: Routine

روال‌، امر عادي‌: Routine

كتابخانه‌ روال‌ ها: Routine Library

مسيرگزيني‌، مسيريابي‌: Routing

نماينده‌ء مسيرگزيني‌: Routing Indicator

روشها: Routings

عادي‌ يا روزمره‌ كردن‌، بجريان‌ عادي‌ انداختن‌: Routinize

پرسه‌ زدن‌، اواره‌ شدن‌، راهزني‌ دريايي‌ كردن‌، گردش‌ , كردن‌، ول‌ گرديدن‌، سرگرداني‌ و بي‌ هدفي‌: Rove

سيار، ولگرد خانه‌ بدوش‌، دزد دريايي‌، عيار: Rover

پارو زدن‌، راندن‌، رديف‌، رج‌، قط‌ار، راسته‌، صف‌، رديف‌ , چند خانه‌، رديف‌ كردن‌، قرار دادن‌، بخط‌ كردن‌، قيل‌ و , قال‌: Row

سط‌ر، رديف‌: Row

دودويي‌ سط‌ري‌: Row Binary

كارت‌ دودويي‌ سط‌ري‌: Row Binary Card

(newor) (گ‌.ش‌.) سمان‌ كوهي‌: Rowan

(گ‌.ش‌.) ميوه‌ سماق‌ كوهي‌: Rowanberry

قايق‌ پارويي‌: Rowboat

پر سر و صدا، خشن‌، داد و بيداد كن‌، سركش‌، سر و صدا , و اشوب‌ كردن‌: Rowdy

چموش‌، بدخلق‌: Rowdyish

چموشي‌، بدقلقي‌، ايجاد سر و صدا و اشوب‌: Rowdyism

چرخك‌، چرخك‌ مهميز، مهميز، حلقه‌ دهانه‌ اسب‌، هر چيزي‌ , شبيه‌ مهميز و سيخك‌، مهميز زدن‌: Rowel

(nawor) (گ‌.ش‌.) سمان‌ كوهي‌: Rowen

ضامن‌ پارو، اجرنما: Rowlock

سلط‌نتي‌، شاهانه‌، ملوكانه‌، همايوني‌، شاهوار، خسروانه‌: Royal

رنگ‌ ابي‌ مايل‌ بارغواني‌ روشن‌: Royal Blue

(گ‌.ش‌.) نخل‌ بلند جنوب‌ فلوريدا و كوبا: Royal Palm

(گ‌.ش‌.) درخت‌ گل‌ ط‌اووس‌(aiger xinoleD): Royal Poinciana

رنگ‌ ارغواني‌ مايل‌ بقرمز سير: Royal Purple

ط‌رفداري‌ از رژيم‌ سلط‌نتي‌: Royalism

ط‌رفدار سلط‌نت‌: Royalist

حق امتياز: Royalty

هرگونه هزينه مطابق با ماهيت حق امتياز، مبلغ تاييديه، هزينه‌هاي استهلاك تاييديه با امتياز يا موارد مشابه، جهت استفاده براي حقوق امتياز و به‌كارگيري امتياز مرتبط با انجام يك پيمان يا هر نوع پيمان فرعي.

حق‌ الامتياز، حق‌ التاليف‌، حق‌ الاختراع‌، اعضاي‌ خانواده‌ , سلط‌نتي‌، مجلل‌، از خانواده‌ سلط‌نتي‌: Royalty

حق امتياز: Royalty

هرگونه هزينه مطابق با ماهيت حق امتياز، مبلغ تاييديه، هزينه‌هاي استهلاك تاييديه با امتياز يا موارد مشابه، جهت استفاده براي حقوق امتياز و به‌كارگيري امتياز مرتبط با انجام يك پيمان يا هر نوع پيمان فرعي.

زبان‌ ار پي‌ جي‌: Rpg Language

الاكلنگ‌ ار اس‌: Rs Flip Flop

ساييده‌ شدن‌ ماليدن‌، سودن‌، ساييدن‌، پاك‌ كردن‌، اصط‌كاك‌ پيدا كردن: Rub

دور دور، دام‌ دام‌ (صداي‌ كوس‌ يا ط‌بل‌): Rub A Dub

پاك‌ كردن‌، ساييدن‌: Rub Out

دخشه‌ پاك‌ كن‌: Rub Out Character

رزين‌، لاستيك‌، كائوچو، لاستيكي‌، ابريشمي‌ يا كاپوت مالنده‌ ياساينده‌: Rubber

(گ‌.ش‌.) درخت‌ كائوچو (acitsale suciF): Rubber Plant

مهر لاستيكي‌، با مهر لاستيكي‌ مهر كردن‌، تصديق‌ كردن‌: Rubber Stamp

با لاستيك‌ پوشاندن‌: Rubberize

ادم‌ فضول‌ و خاله‌ وارس‌، جهانگرد، فضولي‌ كردن‌، سياحت‌ , كردن‌: Rubberneck

لاستيك‌ مانند، كائوچو مانند: Rubbery

بي‌ ارزش‌، اشغال‌، زباله‌، چيز پست‌ و بي‌ ارزش‌: Rubbish

سنگ‌ نتراشيده‌، قلوه‌ سنگ‌، پاره‌ اجر، خرده‌ سنگ‌، ويران‌ , كردن‌: Rubble

مشت‌ و مال‌ دادن‌، مالش‌ سريع‌ بدن‌ (مثلا بعد از حمام‌) مشت‌ و مال‌: Rubdown

(امر.- ز.ع‌.) ادم‌ دهاتي‌، ناشي‌: Rube

(ط‌ب‌) قرمز كننده‌، دواي‌ محمر: Rubefacient

قرمز سازي‌، قرمزي‌ پوست‌، حمرا: Rubefaction

(ط‌ب‌) روبلا، سرخجه‌، داروي‌ محمره‌، قرمز كننده‌ پوست‌: Rubella

(ط‌ب‌) سرخك‌، مرضي‌ شبيه‌ سرخك‌، سرخجه‌: Rubeola

رودي‌ در شمال‌ ايتاليا، مرز، خط‌ مرزي‌، حد معين‌: Rubicon

رنگ‌ مايل‌ به‌ قرمز، سرخي‌، رخ‌ رو، سرخ‌ رنگ‌: Rubicund

برنگ‌ قرمز اجري‌: Rubiginous

قرمز ياقوتي‌: Rubious

(elbuor)روبل‌، واحد پول‌ روسيه‌ شوروي‌ يعني‌ يك‌ منات‌ ط‌لا,: Ruble

(elbuor=) منات‌ روسي‌، روبل‌: Ruble

شده‌ باشد، خط‌ قرمز، روال‌ عنوان‌، سرفصل‌، عنواني‌ كه‌ با حروف‌ قرمز نوشته‌ يا چاپ‌ ,: Rubric

(ezicirbur)بخط‌ قرمز نوشتن‌ يا چاپ‌ كردن‌، قرمز نشان‌ , دادن‌، داراي‌ عنوان‌قرمز كردن‌، تذهيب‌: Rubricate

(etacirbur)بخط‌ قرمز نوشتن‌ يا چاپ‌ كردن‌، قرمز نشان‌ , دادن‌، داراي‌ عنوان‌قرمز كردن‌، تذهيب‌: Rubricize

ياقوت‌، ياقوت‌ سرخ‌، لعل‌، رنگ‌ ياقوتي‌: Ruby

(gnihcur) يقه‌ باريك‌ توري‌ و حاشيه‌ دار زنانه‌، پارچه‌ , توري‌: Ruche

(ehcur)يقه‌ باريك‌ توري‌ و حاشيه‌ دار زنانه‌، پارچه‌ , توري‌: Ruching

(د.گ‌.) توده‌، كپه‌، توده‌ خرمن‌، انبار حبوبات‌، جمعيت‌ , خط‌، شيار، چمباتمه‌ زدن‌، توده‌ كردن‌، مردم‌ عادي‌ و ازدحام‌، چين‌ و چروك‌ وتاه‌، پارچه‌ يا كاغذ باط‌له: Ruck

(ز.ع‌.- د.گ‌.) غوغا، اشوب‌، همهمه‌، هياهو: Ruckus

(د.گ‌.) همهمه‌، سر و صدا، قيل‌ و قال‌، داد: Ruction

(د.ن‌.) سكان‌، سكان‌ هواپيما، وسيله‌ هدايت‌ يا خط‌ سير: Rudder

گل‌ اخري‌، گل‌ اخري‌ زدن‌ به‌، قرمز كردن‌: Ruddle

چوپاني‌ كه‌ گوسفندان‌ خود را با گل‌ اخري‌ رنگ‌ كرده‌: Ruddleman

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ سينه‌سرخ‌ اروپايي‌، (م‌.م‌.) پول‌ ط‌لا، ليره‌ ط‌لا,: Ruddock

شنجرفي‌، قرمز رنگ‌، گلگون‌، گلچهره‌، سرخ‌ كردن‌: Ruddy

خشن‌، زمخت‌، ناهموار، خام‌، گستاخ‌، جسور: Rude

روينده‌ درميان‌ مواد پوسيده‌ و فاسد: Ruderal

ادم‌ بي‌ تربيت‌، ادم‌ پر سرو صدا: Rudesby

(درجمع‌) مقدمات‌، علوم‌ مقدماتي‌، چيز بدوي‌، اوليه ابتدايي‌: Rudiment

ناقص‌، اوليه‌، بدوي‌، ابتدايي‌: Rudimentary

پشيمان‌ شدن‌، افسوس‌ خوردن‌، دلسوزي‌ كردن‌، پشيماني ناگواري‌، غم‌، غصه‌، ندامت‌: Rue

اندوهناك‌، سوگوار: Rueful

حنايي‌ رنگ‌: Rufescent

(effur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌ , 61 و 71 ميلادي‌، غرور، تكبر، پرخاش‌، تاه‌ كردن‌، چروك‌ , كردن‌، ناهموار كردن‌: Ruff

(ffur) يقه‌ گرد و حلقوي‌ چين‌ دار مردان‌ و زنان‌ قرون‌ , 61 و 71 ميلادي‌، غرور، تكبر، پرخاش‌، تاه‌ كردن‌، چروك‌ , كردن‌، ناهموار كردن‌: Ruffe

ادم‌ بي‌ شرف‌، لوط‌ي‌، گردن‌ كلفت‌، وحشي‌: Ruffian

الواتي‌، چاقو كشي‌، وحشيگري‌: Ruffianism

موجدار كردن‌ (مثل‌ باد براب‌)، بر هم‌ زدن‌، ناصاف‌ كردن ناهموار كردن‌، ژوليده‌ كردن‌، گره‌ زدن‌، براشفتن‌، تلاط‌م‌: Ruffle

(suofur) قرمز كم‌ رنگ‌، بور، خرمايي‌ مايل‌ بقرمز: Ruffous

(suoffur) قرمز كم‌ رنگ‌، بور، خرمايي‌ مايل‌ بقرمز: Rufous

قاليچه‌، فرش‌ كردن‌: Rug

(زيست‌ شناسي‌) پيچ‌ و خم‌، چين‌ و چروك‌، تاب‌ خوردگي‌: Ruga

پيچ‌ و تابدار: Rugal

گوريده‌، پيچ‌ و تابدار: Rugate

رگبي‌ (يكنوع‌ توپ‌ بازي‌): Rugby

ناهموار، زمخت‌، نيرومند، تنومند، بي‌ تمدن‌، سخت‌، شديد,: Rugged

با دوام‌ سازي‌، تحكيم‌: Ruggedization

(درمورد ماشين‌ الات‌) محكم‌ و با دوام‌ ساختن‌: Ruggedize

(esor asogur، ybgur=) (گ‌.ش‌.) گياهان‌ گل‌ سرخ‌: Rugger

(زيست‌ شناسي‌) چين‌ دار، بر چين‌ و چروك‌، داراي‌ ركه‌: Rugose

چروك‌ خوردگي‌، چين‌ چين‌، چين‌ و چروك‌: Rugosity

داراي‌ چين‌ هاي‌ ظ‌ريف‌ و كوچك‌: Rugulose

فنا كردن‌، فاسد كردن‌ نابودي‌، خرابي‌، خرابه‌، ويرانه‌، تباهي‌، خراب‌ كردن: Ruin

ويران‌ كردن‌، خراب‌ كردن‌، منهدم‌ كردن‌، معدوم‌ كردن‌: Ruinate

ويراني‌، خرابي‌، تباهي‌: Ruination

خرابكار، ويرانگر: Ruiner

ويرانگر، ويران‌، خراب‌، خراب‌ كننده‌، خانمان‌ برانداز: Ruinous

قانون: Rule

حكومت‌ كردن‌، اداره‌ كردن‌، حكم‌ كردن‌، گونيا قاعده‌، دستور، حكم‌، بربست‌، قانون‌، فرمانروايي: Rule

قاعده‌، حكم‌، خط‌ كش‌، حكم‌ كردن‌، حكومت‌ كردن‌: Rule

A hardened and tempered medium high carbon spring steel strip sufficiently low hardness to take moderately sharp bends without fracture, intended for manufacture into rule dies for the purpose of cutting or stamping fabrics, paper, cardboard, plastics, an: RULE DIE STEEL

حساب‌ انگشت‌، حساب‌ تخميني‌ و فرضي‌: Rule Of Thumb

غير محتمل‌ شمردن‌، ممنوع‌ ساختن‌، جلوگيري‌ كردن‌: Rule Out

بي‌ قاعده‌، بي‌ بربست‌: Ruleless

فرمانروا، حكمران‌، رئيس‌، سر، خط‌ كش‌: Ruler

فرمانروايي‌: Rulership

تصميم‌، حكم‌، حكمراني‌، رايج‌، متصدي‌: Ruling

حكم‌، تصميم‌: Ruling

عجيب‌ و غريب‌، بد، عرق‌ نيشكر، رم‌: Rum

حمل‌ مشروب‌ قاچاق‌: Rum Running

(abmuhr) (دركوبا) رقص‌ سياهان‌، رقص‌ روميا: Rumba

شكايت‌، چغلي‌، غرولند صداي‌ ريز و سنگين‌ دراوردن‌، غريدن‌، چيز پرسر و صدا: Rumble

پر سر وصدا، غرش‌ كننده‌: Rumbler

شكمبه‌، سيرابي‌: Rumen

(lanimur) شكمبه‌اي‌: Rumenal

(lanemur) شكمبه‌اي‌: Ruminal

جانور پستاندار نشخوار كننده‌، (مج.) فكور: Ruminant

نشخوار كردن‌، انديشه‌ كردن‌، دوباره‌ جويدن‌: Ruminate

نشخوار، انديشناكي‌: Rumination

نشخواري‌: Ruminative

نشخوار كننده‌: Ruminator

جستجو، تحقيق‌، كاوش‌، بازرس‌ كشتي‌، اغتشاش‌، اشفتگي خاكروبه‌، كاويدن‌، زير و رو كردن‌، بهم‌ زدن‌، خوب‌ گشتن‌: Rummage

حراج‌ هداياي‌ تقديمي‌ بكليسا براي‌ امور خيريه‌: Rummage Sale

ليوان‌ مشروب‌، جام‌ باده‌: Rummer

عجيب‌، مست‌ لايعقل‌، بازي‌ ورق‌ رامي‌: Rummy

(ruomur)شايعه‌، شايعه‌ گفتن‌ و يا پخش‌ كردن‌: Rumor

هوچي‌، خبر كش‌، كسيكه‌ شايعه‌ ميسازد: Rumormonger

(romur) شايعه‌، شايعه‌ گفتن‌ و يا پخش‌ كردن‌: Rumour

سرين‌، كفل‌، صاغري‌، كفل‌ انسان‌، دنبه‌ گوسفند: Rump

مچاله‌ كردن‌، چروك‌ دادن‌، تاه‌ و چين‌ دادن‌: Rumple

غوغا، هنگامه‌: Rumpus

ادم‌ يا قايق‌ مخصوص‌ حمل‌ مشروبات‌ قاچاق‌، قاچاقچي‌: Rumrunner

چرخه عملياتي - اداره كردن- اجرا: Run

ادامه‌ دادن‌، اداره‌ كردن‌، نشان‌ دادن‌، رديف‌، سلسله ترتيب‌، محوط‌ه‌، سفر و گردش‌، ردپا، حدود، مسير، امتداد, دويدن‌، پيمودن‌، پخش‌ شدن‌، جاري‌ شدن‌، دوام‌ يافتن: Run

راندن‌، رانش‌، داير بودن‌، اداره‌ كردن‌: Run

گريزان‌، فراري‌، گريختن‌، شخص‌ فراري‌: Run Away

تااخرين‌ نفس‌ دنبال‌ كردن‌، مندرس‌، كهنه‌: Run Down

برجسته‌ نبودن‌ در جنس‌، متوسط‌، عادي‌: Run Of The Mill

بي‌ درجه‌، بي‌ رتبه‌: Run Of The Mine

زائده‌، وازده‌، اشغال‌، زهاب‌، اب‌ زه‌ كشي‌: Run Off

ادامه‌ دادن‌، بتفصيل‌ بيان‌ كردن‌، بدون‌ وقفه‌: Run On

باخر رسيدن‌، خسته‌ شدن‌، مردود شدن‌: Run Out

لبريز شدن‌، مرور كردن‌، زير گرفتن‌: Run Over

بسرعت‌ خرج‌ و تلف‌ كردن‌، خلاصه‌ كردن‌: Run Through

حين‌ رانش‌: Run Time

خط‌اي‌ حين‌ رانش‌: Run Time Error

بسرعت‌ خرج‌ و تلف‌ كردن‌، شليك‌ كردن‌، رسيدن‌: Run Up

اواره‌، سرگردان‌، اتومبيل‌ سبك‌: Runabout

(edagener)مرتد، از دين‌ برگشته‌: Runagate

(گ‌.ش‌.) مضرس‌، داراي‌ دندانه‌ هاي‌ اره‌ مانند: Runcinate

پله‌ نردبان‌، استوانه‌ گردنده‌، گوي‌، نهال‌: Rundle

(telnur) بشكه‌ كوچك‌، واحد گنجايش‌ مايعات‌ قديمي‌: Rundlet

نشان‌ مرموز، سخن‌ مرموز، ط‌لسم‌، (ك‌.) سخن‌: Rune

اسپوك‌، ميله‌ چرخ‌ فرمان‌، پله‌ نردبان‌، پله‌، مرحله‌: Rung

رمزي‌، ط‌لسمي‌: Runic

بدون‌ برد در دور مسابقه‌: Runless

(teldnur) بشكه‌ كوچك‌، واحد گنجايش‌ مايعات‌ قديمي‌: Runlet

جوي‌، اب‌ رو، نهر كوچك‌: Runnel

ريشه‌ هوايي‌، دونده‌، گردنده‌، گشتي‌، افسر پليس شغلي‌ فروشنده‌ سيار، ولگرد، متصدي‌، ماشين‌ چي‌، اداره‌ كننده‌ ,: Runner

دومين‌ نفر يا تيم‌ برنده‌ مسابقه‌: Runner Up

دونده‌، مناسب‌ براي‌ مسابقه‌ دو، جاري‌، مداوم‌: Running

تخته‌ ركاب‌ اتومبيل‌: Running Board

قسمت‌ حركت‌ كننده‌ ماشين‌ (چون‌ لوكوموتيو): Running Gear

كوك‌ كوچك‌ زير و روي‌ پارچه‌: Running Stitch

زمان‌ رانش‌: Running Time

عنوان‌ كوچك‌ هر يك‌ از صفحات‌ كتاب‌: Running Title

متمايل‌ بدويدن‌، دونده‌: Runny

(ج‌.ش‌.) كبوتر خانگي‌ درشت‌، كوتوله‌، گاو ماده‌ كوچك‌: Runt

پست‌، كوچك‌، حقير، ناچيز: Runty

باند فرودگاه‌، مجرا، راهرو، ردپا: Runway

روپيه‌، واحد پول‌ نقره‌ هندوستان‌: Rupee

واحد پول‌ اندونزي‌: Rupiah

(suolocipur)شبيه‌ خروس‌ كوهي‌، سنگ‌ زي‌، صخره‌ زي‌: Rupicoline

(enilocipur) شبيه‌ خروس‌ كوهي‌، سنگ‌ زي‌، صخره‌ زي‌: Rupicolous

تركيدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، پارگي‌، گسستن‌، گسستگي‌ گسيختگي‌، قط‌ع‌، سكستگي‌، جدايي‌، گسيختن‌، جدا كردن: Rupture

روستايي‌، رعيتي‌: Rural

روستامنشي‌، روستاگرايي‌: Ruralism

روستايي‌، روستا گراي‌: Ruralist

زندگي‌ روستايي‌: Rurality

ايجاد زندگي‌ روستايي‌: Ruralization

روستايي‌ شدن‌، ده‌ نشيني‌ كردن‌: Ruralize

وابسته‌ بناحيه‌ مسكوني‌ مزروعي‌: Rurban

حيله‌، نيرنك‌، مكر، خدعه‌: Ruse

(گ‌.ش‌.) ني‌ بوريا، بوريا، انواع‌ گياهان‌ خانواده‌ سمار كاري‌ را با عجله‌ و اشتياق‌ انجام‌ دادن‌ مردم‌، جوي‌، جويبار، هجوم‌ بردن‌، برسر چيزي‌ پريدن يك‌ پر كاه‌، جزئي‌، حمله‌، يورش‌، حركت‌ شديد، ازدحام‌ ,: Rush

دانشجوي‌ داوط‌لب‌ شركت‌ در شبانه‌ روزي‌ پسرانه‌ و دخترانه‌,: Rushee

حمله‌ كننده‌: Rusher

بوريايي‌، پرحمله‌: Rushy

نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار، نوعي‌ بيسكويت‌: Rusk

(naissur)روسي‌، اهل‌ روسيه‌: Russ

حنايي‌، خرمايي‌، روستايي‌، ضخيم‌، زبر: Russet

(gnittessur) سيب‌ قرمز زمستاني‌، روستايي‌، ضخيم‌، زبر: Russeting

(gnitessur)سيب‌ قرمز زمستاني‌، روستايي‌، ضخيم‌، زبر: Russetting

(ssur) روسي‌، اهل‌ روسيه‌: Russian

روسي‌، زبان‌ روسي‌، اهل‌ روسيه‌: Russian

(گ‌.ش‌.) درخت‌ سنجد (ailofitsugna sungaealE): Russian Olive

روسي‌ كردن‌: Russianize

روسي‌ سازي‌: Russification

روسي‌ شدن‌، داراي‌ عقايد و تمايلات‌ روسي‌ كردن‌: Russify

زنگ‌، زنگار، زنگ‌ زدن‌: Rust

پادزنگ‌، ضد زنگ‌، غير قابل‌ زنگ‌ زدن‌: Rust Proof

روستايي‌، مربوط‌ به‌ دهكده‌، دهاتي‌، مسخره‌: Rustic

ساكن‌ ده‌شدن‌، با اخراج‌ تنبيه‌ كردن‌: Rusticate

دهاتي‌ سازي‌، اخراج‌: Rustication

روستامنشي‌، سادگي‌: Rusticity

از، صداي‌ برگ‌ خشك‌ ايجادكردن‌ صداي‌ برگ‌ خشك‌، خش‌ خش‌ كردن‌، صدا كردن‌، صدا در اوردن‌ ,: Rustle

داراي‌ صداي‌ خش‌ خش‌: Rustler

زنگ‌ زده‌، فرسوده‌، عبوس‌، ترشرو: Rusty

شدن‌، شور پيدا كردن‌، فحل‌ شدن‌، رد جاده‌، اثر، خط‌ , شيار، عادت‌، روش‌، شيار دار كردن‌، خط‌ انداختن‌ مستي‌، شور، شهوت‌، فحلي‌، گشن‌ امدن‌، گرمي‌، مست‌ شهوت‌ ,: Rut

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ كلم‌: Rutabaga

رحم‌، شفقت‌، دلسوزي‌، تاسف‌، (باحرف‌ بزرگ‌)اسم‌ خاص‌ مونث‌: Ruth

اندوهگين‌، پر ترحم‌: Ruthful

بيباك‌، ظ‌الم‌: Ruthless

شهواني‌، وحشي‌، پوسيده‌: Ruttish

پر چاله‌ چوله‌، شهواني‌، هوسران‌: Rutty

(گ‌.ش‌.) چاودار، گندم‌ سياه‌، مرد كولي‌: Rye