لغتنامه

شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌: P

پيوندگاه‌ 'پي‌ ان‌': P N Junction

نيمه‌ هادي‌ نوع‌ 'پي‌': P Type Semiconductor

نمودارهاي لوله كشي و ابزاردقيق: P&ID

نقشه لوله كشي و ابزار دقيق: P&ID

(ز.ع‌.) بابا، پاپا: Pa

(نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌، قدم‌ رو كردن‌ گام‌، قدم‌، خرامش‌، شيوه‌، تندي‌، سرعت‌، گام‌زدن‌، با , گامهاي‌ اهسته‌ و موزون‌ حركت كردن‌قدم‌ زدن‌، پيمودن: Pace

پيشقدم‌ دستگاه‌ تنظ‌يم‌ كننده‌ ضربان‌ قلب‌، سرمشق‌، راهنما: Pacemaker

رهبري‌، پيشقدمي‌: Pacemaking

گام‌ زننده‌، يورقه‌: Pacer

(ج‌.ش‌.) جانور پوست‌ كلفت‌(مثل‌ كرگدن‌): Pachyderm

پوست‌ كلفت‌، (مج.) ادم‌ پوست‌ كلفت‌ و بيرگ‌: Pachydrmatous

تسكين‌ پذير: Pacifiable

ارام‌، صلح‌ جو، (باحرف‌ بزرگ‌)اقيانوس‌ ساكن‌: Pacific

تسكين‌ دادن‌، ارامش‌: Pacification

تسكين‌ دهنده‌: Pacificator

(msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌، صلحجويي‌، ايين‌ احتراز از جنگ‌,: Pacificism

(tsificap) صلح‌ جو، ارامش‌ ط‌لب‌: Pacificist

صلح‌ جو، تسكين‌ دهنده‌، پستانك‌: Pacifier

(msicificap) ارامش‌ ط‌لبي‌، صلحجويي‌، ايين‌ احتراز از , جنگ‌: Pacifism

(tsicificap) صلح‌ جو، ارامش‌ ط‌لب‌: Pacifist

ارام‌ كردن‌، فرونشاندن‌، تسكين‌ دادن‌: Pacify

بسته‌، بقچه‌، بسته‌ كردن‌: Pack

دادن‌، توده‌ كردن‌، بزور چپاندن‌، باركردن‌، بردن‌، فرستا, دن‌ سيگاروغيره‌)، يكدست‌ ورق‌ بازي‌، بسته‌ بندي‌ كردن‌، قرار , كوله‌ پشتي‌، بقچه‌، دسته‌، گروه‌، يك‌ بسته‌(مثل‌ بسته‌ ,: Pack

چهارپا، حيوان‌ باربر: Pack Animal

Rolling two or more pieces of thin sheet at the same time, a method usually practiced in rolling sheet into thin foil.: PACK ROLLING

بسته - بسته بندي: Package

بسته‌، عدل‌ بندي‌، قوط‌ي‌، بسته‌بندي‌ كردن‌: Package

بسته‌: Package

مقاط‌عه‌ در بست‌ و خريد يكجا: Package Deal

تجهيزات يكپارچه / مونتاژشده: Packaged equipment

بسته‌اي‌، بسته‌ بندي‌ شده‌: Packed

برج آکنده: Packed tower

عدل‌ بند، بسته‌بند، حلب‌ پركن‌: Packer

بسته‌ كوچك‌: Packet

بسته‌، بسته‌ كوچك‌، قوط‌ي‌ (سيگار و غيره‌)، بسته‌ بندي‌ , كردن‌: Packet

بسته بندي: Packing

بسته‌ بندي‌: Packing

بار بندي‌، عدل‌ بندي‌، بسته‌ بندي‌، هر ماده‌ مورد , كاربرد دربسته‌ بندي‌: Packing

تراكم‌ بسته‌ بندي‌: Packing Density

(tnalpgnikcap) محل‌ بسته‌ بندي‌ اجناس‌، كارخانه‌ كنسرو , سازي‌: Packinghouse

(esuohgnikcap) محل‌ بسته‌ بندي‌ اجناس‌، كارخانه‌ كنسرو , سازي‌: Packingplant

كوله‌ پشتي‌، خورجين‌: Packsack

پالان‌: Packsaddle

نخ‌ قند و قاتمه‌: Packthread

عهد، ميثاق‌، پيمان‌، معاهده‌، پيمان‌ بستن‌: Pact

بالشتك‌ پوشاندن‌ بندي‌، بااب‌ و تاب‌ گفتن‌، لفاف‌ كردن‌، با لايه‌ نرم‌ يا , جاده‌، معبر، دزد پياده‌، اسب راهوار، پياده‌ سفر كردن قدم‌ زدن، زير پالگد كردن‌، صداي‌ پا، تشك‌، هرچيز نرم لايه‌، پشتي‌، اب‌ خشك‌ كن‌، مركب‌ خشك‌ كن‌، بالسشتك‌ زخم‌ ,: Pad

دفترچه‌ يادداشت‌، لايي‌، لايي‌ گذاشتن‌: Pad

لايه‌ گذاري‌: Padding

گذاري‌ لايه‌، بالشتك‌، لفاف‌، له‌ سازي‌، لگد مالي‌، پيمايش‌، لايه‌ ,: Padding

بيلچه‌، پاروي‌ پهن‌ قايقراني‌، پارو زدن‌، با باله‌ شنا , حركت‌ كردن‌، دست‌ و پا زدن‌، با دست‌ نوازش‌ كردن‌، ور , رفتن‌، با چوب‌ پهن‌ كتك‌ زدن‌: Paddle

چرخ‌ پره‌ دار متحرك‌ كشتي‌ بخار: Paddle Wheel

پارو زن‌: Paddler

حصار، در حصار قراردادن‌، غوك‌ چرا گاه‌، ميدان‌ تمرين‌ اسب‌ دواني‌ واتومبيل‌ هاي‌ كورسي: Paddock

برنج‌ اسياب‌ نكرده‌، مزرعه‌ شاليكاري‌، ايرلندي‌: Paddy

(nogawlortap =) اتومبيل‌ پليس‌: Paddywagon

قفل‌، انسداد، قفل‌ كردن‌، بستن‌: Padlock

پدر روحاني‌، كشيش‌، قاضي‌ عسكر: Padre

(لاتين‌) اقا، صاحب‌، مدير، ارباب‌: Padrone

پيروزي‌ نامه‌، رجز، پيروزي‌ نامه‌ نوشتن‌: Paean

(ج‌.ش‌.) توليد مثل‌ بوسيله‌ نوزاد حشرات‌ يا شفيره‌: Paedogenesis

كافر، مشرك‌، بت‌ پرست‌، غير مسيحي‌: Pagan

الحاد: Paganism

كافر كردن‌، مشرك‌ كردن‌، كافر و زنديق‌ خواندن‌: Paganize

صفحه‌: Page

برگ‌، صفحات‌ را نمره‌ گذاري‌ كردن‌ پسر بچه‌، پادو، خانه‌شاگرد، پيشخدمتي‌ كردن‌، صفحه: Page

نقص‌ صفحه‌: Page Fault

قالب‌ صفحه‌: Page Frame

چاپگر صفحه‌اي‌: Page Printer

صفحه‌ نمايش‌، نمايش‌ مجلل‌ وتاريخي‌، مراسم‌ مجلل‌، رژه‌: Pageant

نمايش‌ با شكوه‌، نمايش‌ پر جلوه‌: Pageantry

صفحه‌ دار، صفحه‌يي‌: Paginal

صفحه‌ گذاري‌ كردن‌، صفحه‌ بندي‌ كردن‌: Paginate

صفحه‌ گذاري‌: Pagination

صفحه‌ بندي‌: Paging

بتكده‌، ساختمان‌ بسبك‌ مخصوص‌ چين‌ و ژاپون‌، پاگودا: Pagoda

سط‌ل‌، دلو، بقدر يك‌ سط‌ل‌: Pail

(etteliap) زينت‌ الات‌ بدلي‌ مانند منجوق‌ وغيره‌، پولك‌: Pailett

(tteliap) زينت‌ الات‌ بدلي‌ مانند منجوق‌ وغيره‌، پولك‌: Pailette

مشكل: pain

حجم زيادي از اطلاعات ناخوشايند در مورد ماندن در وضع‌كنوني، كه عبور از وضعيت گذار و حركت به ‌سمت وضعيت مطلوب را توجيه مي‌كند.

درد، رنج‌، زحمت‌، محنت‌، درد دادن‌، درد كشيدن‌: Pain

مشكل: Pain

حجم زيادي از اطلاعات ناخوشايند در مورد ماندن در وضع‌كنوني، كه عبور از وضعيت گذار و حركت به ‌سمت وضعيت مطلوب را توجيه مي‌كند.

دردناك‌، محنت‌ زا، ناراحت‌ كننده‌، رنج‌ اور، رنجور: Painful

رنجبر، زحمت‌ كش‌، ساعي‌، رنج‌ برنده‌: Painstaking

رنگ‌ كردن‌، نگارگري‌ كردن‌، نقاشي‌ كردن‌، رنگ‌ شدن‌، رنگ‌ , نقاشي‌، رنگ‌: Paint

نگارگر، نقاش‌، پيكرنگار: Painter

نقاشي‌: Painting

جفت‌: Pair

زوج‌، جفت‌، زن‌ و شوهر، هر چيز دو جزئي‌، جفت‌ كردن‌ , وشدن‌، جور كردن‌ وشدن‌: Pair

مقايسه زوجي: pair wise comparison

فرآيند رتبه‌بندي اقلام با مقايسه آن‌ها به صورت جفت و تحليل‌هاي رياضي. همچنين مراجعه شود به فرآيند تحليلي سلسله مراتبي.

مقايسه زوجي: Pair Wise Comparison

فرآيند رتبه‌بندي اقلام با مقايسه آن‌ها به صورت جفت و تحليل‌هاي رياضي. همچنين مراجعه شود به فرآيند تحليلي سلسله مراتبي.

دوبدو، جفت‌ جفت‌: Pairwise

ساخته‌ شده‌ از پشم‌ نرم‌، كشميري‌: Paisley

پيژامه‌، لباس‌ خواب‌: Pajama

يار، شريك‌، همدست‌، رفيق‌ شدن‌: Pal

كاخ‌، كوشك‌: Palace

پهلوان‌ افسانه‌يي‌: Paladin

وابسته‌ به‌ انسانهاي‌ عصر قديم‌: Palaeoanthropic

(در يونان‌ و روم‌ قديم‌) ورزشگاه‌، استاديوم‌: Palaestra

(niuqnalap) كجاوه‌، تخت‌ روان‌، پالكي‌: Palankeen

(neeknalap) كجاوه‌، تخت‌ روان‌، پالكي‌: Palanquin

دلچسبي‌، دلپذيري‌: Palatability

مط‌بوع‌ به‌ ذائقه‌، خوش‌ ط‌عم‌، لذيذ، دلپذير: Palatable

وابسته‌ به‌ كام‌، وابسته‌ سق‌، دهاني‌، كامي‌: Palatal

(در مورد حروف‌)از سق‌ ادا كردن‌، كامي‌ كردن‌: Palatalize

سق‌، سقف‌ دهان‌، كام‌، ذائقه‌، ط‌عم‌، چشيدن‌: Palate

كاخي‌، مجلل‌: Palatial

ناحيه‌ قلمرو كنت‌، كنت‌ نشين‌، ساكن‌ كنت‌ نشين‌: Palatinate

(تش‌.)استخوان‌ كام‌، وابسته‌ بسق‌، شبيه‌ كاخ‌، مجلل اميري‌ كه‌ داراي‌ امتيازات‌ سلط‌نتي‌بوده‌، كنت‌ نشين‌: Palating

كردن‌، از راه‌ بدر بردن‌، چاخان‌ كردن‌ گفتگوي‌ مفصل‌، مكالمه‌، هرزه‌ درايي‌، وراجي‌، پر حرفي‌ ,: Palaver

قلمروحدود رنگ‌ رفتن‌، در ميان‌ نرده‌ محصور كردن‌، احاط‌ه‌ كردن كمرنگ‌، رنگ‌ پريده‌، رنگ‌ رفته‌، بي‌ نور، رنگ‌ پريده‌ شدن ميله‌دار كردن‌، نرده‌، حصار دفاعي‌، دفاع‌، ناحيه‌ محصور: Pale

مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌: Paleethnology

نژاد سفيد پوست‌، نژاداريايي‌ قفقازي‌(به‌ تحقير): Paleface

سنگواره‌ شناسي‌ گياهي‌: Paleobotany

پاليوسين‌ قسمتي‌ از دوران‌ سوم‌ زمين‌ شناسي‌، وابسته‌ به‌ دوره‌ ,: Paleocene

خط‌ شناس‌: Paleographer

كتابت‌ قديمي‌، شناسايي‌ و كشف‌ خط‌وط‌ قديمه‌: Paleography

پارينه‌ سنگ‌، الات‌ سنگي‌ نتراشيده‌ عصر حجر قديم‌: Paleolith

پارينه‌ سنگي‌، وابسته‌ به‌ دوره‌ دوم‌ عصر حجر قديم‌ يا , كهنه‌ سنگي‌: Paleolithic

ديرين‌ شناس‌، ويژه‌ گر زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌ يا كهنه‌ , سنگي‌: Paleontologist

مبحث‌ زيست‌ شناسي‌ دوران‌ قديم‌، ديرين‌ شناسي‌: Paleontology

اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌ دوران‌ اول‌، وابسته‌ به‌ عهدي‌ از زمين‌ شناسي‌ كه‌ از ,: Paleozoic

باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند ديرين‌ جانور شناسي‌، شعبه‌اي‌ از ديرين‌ شناسي‌ كه‌ ,: Paleozoology

فلسط‌ين‌: Palestine

فلسط‌يني‌: Palestinian

لوحه‌ سوراخ‌ دار بيضي‌ يا مستط‌يل‌ مخصوص‌ رنگ‌ اميزي‌ , نقاشي‌، جعبه‌ رنگ‌ نقاشي‌: Palette

(efink tellap) كاردك‌ نقاشي‌: Palette Knife

مركوب‌، اسب‌ راهوار و رام‌: Palfrey

مسكن‌: Paliative

دوباره‌ رويش‌ نوشته‌ باشند نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و ,: Palimpsest

از دو سر، يكي‌، متقارن‌: Palindrome

نرده‌ سازي‌، حصار كشي‌، نرده‌، پرچين‌: Paling

تغيير شكل‌، تجويد از راه‌ تولد، ايين‌ تعميد مسيحيان‌: Palingenesis

راانكار كند، صنعت‌ انكار قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌ ,: Palinode

احاط‌ه‌ كردن‌ صخره‌ء مشرف‌ بر رودخانه‌، محجر، پرچين‌، با پرچين‌ ,: Palisade

بيذوق‌ شدن‌، ضعيف‌ شدن‌، ضعيف‌ كردن‌ پارچه‌ ضخيم‌ روي‌ تابوت‌ يا قبر، تابوت‌ محتوي‌ مرده حائل‌، پرده‌، با پرده‌ يا روپوش‌ پوشاندن‌، بيزارشدن: Pall

چوگان‌ مخصوص‌ بازي‌ پال‌ مال‌، شلوغ‌: Pall Mall

معرفتي‌، وابسته‌ به‌ معرفت‌ و دانش‌: Palladian

لقب‌ شهر اتن‌، الهه‌ پالاس‌اتنا: Pallas

ادم‌ نعش‌ كش‌، تابوت‌ بر: Pallbearer

پالت- بسته: Pallet

ماله‌ء صافكاري‌، تخته‌ پهن‌، تشك‌ كاهي‌ ماله‌چوبي‌(معماري‌ وغيره‌)، ماله‌ مخصوص‌ كوزه‌گران: Pallet

(efink ettelap) كاردك‌ نقاشي‌: Pallet Knife

روي‌ سكوب‌ بلند قراردادن‌، بوسيله‌ سكوب‌ متحرك(كاميون‌ , و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌: Palletize

تسكين‌ دادن‌، موقتا ارام‌ كردن‌: Palliate

تسكين‌، كاهش‌ دادن‌: Palliation

تسكين‌ دهنده‌، كاهش‌ دهنده‌: Palliator

رنگ‌ رفته‌، كم‌ رنگ‌، رنگ‌ پريده‌، محو: Pallid

كمرنگي‌، زرد رنگي‌: Pallor

همدستي‌، خودماني‌، شريكي‌: Pally

پالم- كف دستي: Palm

دست‌ لمس‌ كردن‌، كش‌ رفتن‌، رشوه‌ دادن‌ كف‌ پاي‌ پستانداران‌، كف‌ هرچيزي‌، پهنه‌، وجب‌، با كف‌ , نخل‌، نخل‌ خرما، نشانه‌پيروزي‌، كاميابي‌، كف‌ دست‌ انسان: Palm

روغن‌ خرما، روغن‌ نخل‌: Palm Oil

كف‌ دستي‌: Palmar

شايسته‌ ستايش‌ و تقدير، برجسته‌، عالي‌، پيروز: Palmary

دار، داراي‌ انتهاي‌ پهن‌(مثل‌ شاخ‌ گوزن‌) شبيه‌ پنجه‌، گسترده‌، شبيه‌ برگ‌ نخل‌، داراي‌ پاي‌ پرده‌ ,: Palmate

داراي‌ شكافي‌ شبيه‌ پنجه‌ دست‌، شكافته‌ پنجه‌: Palmatifid

امكنه‌ مقدسه‌ حمل‌ ميكنند زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌ ,: Palmer

(گ‌.ش‌.) نخل‌ باد بزني‌، سبز نخلي‌: Palmetto

(در مورد مرغان‌ ابزي‌) داراي‌ پاي‌ پرده‌ دار: Palmiped

كف‌ بين‌: Palmist

كف‌ بيني‌، كف‌ شناسي‌: Palmistry

نخلي‌، داراي‌ نخل‌، برجسته‌، كامياب‌: Palmy

قابل‌ احساس‌ و لمس‌: Palpability

پرماس‌ پذير، پرماسيدني‌، حس‌ كردني‌، قابل‌ لمس‌، اشكار واضح‌: Palpable

پرماسيدن‌، لمس‌ كردن‌، امتحان‌ نمودن‌(با لمس‌)، شاخك‌ دار,: Palpate

پلكي‌، وابسته‌ به‌ پلك‌ چشم‌: Palpebral

تپنده‌: Palpitant

تپيدن‌، تپش‌ كردن‌، تند زدن‌(نبض‌)، لرزيدن‌: Palpitate

تپش‌، لرزش‌: Palpitation

(ج‌.ش‌.) شاخك‌ حساس‌، سبيل‌، زائده‌ بند بندي‌: Palpus

افليج‌، لرزان‌، متزلزل‌: Palsied

فلج‌، زمين‌ گيري‌، فلج‌ كردن‌: Palsy

دو پهلو سخن‌ گفتن‌، زبان‌ بازي‌ كردن‌، سهل‌انگاشتن‌: Palter

پستي‌، حقارت‌، ناچيزي‌: Paltriness

(yrtluap) اشغال‌، چيز اشغال‌ و نا چيز، جزئي‌: Paltry

مردابي‌، باتلاقي‌: Paludal

(ط‌ب‌)مالاريا، تب‌ نوبه‌: Paludism

پريده‌ رنگ‌: Paly

گرده‌ افشاني‌ شناسي‌، مبحث‌ گرده‌ افشاني‌: Palynology

دشت‌ علفزار امريكاي‌ جنوبي‌، دشت‌، مرتع‌: Pampas

وابسته‌ به‌ جلگه‌هاي‌ پهناور امريكاي‌ جنوبي‌: Pampean

بناز پروردن‌، نازپرورده‌، متنعم‌ كردن‌: Pamper

جزوه‌، رساله‌ چاپي‌: Pamphlet

رساله‌ نويس‌، جزوه‌ نويس‌، رساله‌ نويسي‌ كردن‌: Pamphleteer

ببادانتقاد گرفتن‌، بهم‌پيوستن‌، متصل‌ كردن‌، بهم‌ جور , كردن‌، قاب‌، پيشوندي‌ بمعني‌ همه‌ و سرتاسر گودال‌ اب‌، (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ مزرعه‌ وجنگل‌ , ماهي‌ تابه‌، روغن‌ داغ‌كن‌، تغار، كفه‌ترازو، كفه‌، جمجمه وجانوران‌ وشبانان‌، استخراج‌ كردن‌، سرخ‌ كردن: Pan

ط‌رفداري‌ از اتحاد كشورهاي‌ امريكايي‌: Pan Americanism

اكسير، نوشدارو، علاج‌ عام‌، اسقولوفندريون‌: Panacea

(adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و , غيره‌، نان‌ شير مال‌: Panada

(edanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و , غيره‌، نان‌ شير مال‌: Panade

كشور جمهوري‌ پاناما: Panama

نان‌ ساجي‌، نان‌ شيرين‌ و پهن‌ (مثل‌ كلوچه‌): Pancake

همه‌ رنگ‌، (در عكاسي‌) حساس‌ نسبت‌ بهمه‌ رنگها: Panchromatic

(تش‌.) لوزالمعده‌، خوش‌ گوشت‌: Pancreas

(تش‌.) عصير لوزالمعده‌: Pancreatic Juice

(ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌: Pancreatin

(ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا: Panda

(گ‌.ش‌.) كادي‌، كدر: Pandanus

حقوق‌ مدني‌ روم‌ قديم‌، قوانين‌: Pandect

همه‌ جا گير، ناخوشي‌ همه‌گير، جانگير: Pandemic

مركز دوزخ‌، كاخ‌ شيط‌ان‌، دوزخ‌، غوغا: Pandemonium

(rerednap) جاكش‌، واسط‌ه‌ كار بد، جاكشي‌ كردن‌: Pander

(rednap) جاكش‌، واسط‌ه‌ كار بد، جاكشي‌ كردن‌: Panderer

(mrofirudnap) (گياه‌ شناسي‌) شبيه‌ ويولون محدب‌الط‌رفين‌: Pandurate

(etarudnap) (گياه‌ شناسي‌) شبيه‌ ويولون‌، محدب‌الط‌رفين‌: Panduriform

قط‌عه‌، تكه‌، قاب‌ شيشه‌، جام‌ شيشه‌، داراي‌ جام‌ شيشه‌ كردن‌,: Pane

(lacirygenap) ستايش‌ اميز، مديحه‌، ستايش‌: Panegyric

(cirygenap) ستايش‌ اميز، مديحه‌، ستايش‌: Panegyrical

مديحه‌سرا: Panegyrist

تابلو، صفحه‌ هيئت‌: Panel

تخته‌، نقوش‌ حاشيه‌داركتاب‌، (مج.)اعضاي‌ هيئت‌ منصفه تشك‌، پالان‌، قط‌عه‌، قاب‌ سقف‌، قاب‌ عكس‌، نقاشي‌ بروي‌ , فهرست‌ هيئت‌ ياعده‌اي‌ كه‌براي‌ انجام‌ خدمتي‌ اماده‌اند هيئت‌، قط‌عه‌ مستط‌يلي‌ شكل‌، قسمت‌ جلوي‌ پيشخوان‌ اتومبيل‌ , و هواپيماوغيره‌، قاب‌ گذاردن‌، حاشيه‌ زدن‌ به‌: Panel

باركش‌ كوچك‌ موتوري‌: Panel Truck

قاب‌ چهارچوب‌، قابكاري‌، قاب‌ سازي‌: Paneling

تلويزيون‌ عضو هيئت‌ مشاوره‌ و مباحثه‌ يا عضو هيئت‌ راديو ,: Panelist

درد سخت‌، اضط‌راب‌ سخت‌ و ناگهاني‌، تير كشيدن‌، درد سوزش‌ ناگهاني‌، حمله‌ سخت‌: Pang

دسته‌ ماهي‌ تابه‌، زمين‌ باريكه‌، تكدي‌ كردن‌: Panhandle

كردن‌، در بيم‌ و هراس‌ انداختن‌ وحشت‌، اضط‌راب‌ و ترس‌ ناگهاني‌، دهشت‌، هراس‌، وحشت‌ زده‌ ,: Panic

دستپاچه‌، مضط‌رب‌، هراسناك‌: Panicky

(reinnap) سبد صندوقي‌، لول‌، ژوين‌ زير دامن‌: Panier

پنجابي‌، زبان‌ پنجابي‌: Panjabi

پارچه‌ ظ‌ريفي‌ شبيه‌ مخمل‌ براق‌: Panne

(reinap) سبد صندوقي‌، لول‌، ژوپن‌ زير دامن‌: Pannier

فنجان‌ فلزي‌، ليوان‌ كوچك‌، پيمانه‌ كوچك‌: Pannikin

زره‌ پوش‌ مجهز و اراسته‌، زره‌ پوشيده‌ از سر تا پا، سر تا پا ,: Panoplied

زره‌ كامل‌، سلاح‌ كامل‌، كاملا مجهز، تجهيزات‌ و ارايش‌ , كامل‌: Panoply

مناظ‌ر مختلفي‌ كه‌ پي‌ در پي‌ پشت‌ شهرفرنگ‌ يا دوربين‌ از , نظ‌ر بگذرد، چشم‌ انداز: Panorama

وسيع‌، چشم‌ اندازدار: Panoramic

(گ‌.ش‌.) بنفشه‌ فرنگي‌، بنفشه‌ سه‌ رنگ‌، رنگ‌ قرمز مايل‌ , به‌ ابي‌: Pansy

(قلب‌ و غيره‌)، ضربان‌، تپش‌ نفس‌ نفس‌ زدن‌، تند نفس‌ كشيدن‌، دم‌ كشيدن‌، ضربان‌ داشتن‌ ,: Pant

پير مرد عينكي‌ شلوار اويخته‌، دلقك‌، شلوار، نوعي‌ , شلوار وجوراب‌ سر هم‌ و چسبان‌: Pantaloon

ط‌بيعي‌ ميداند، همه‌ خدايي‌، وحدت‌ وجود فرضيه‌اي‌ كه‌ خدا را مركب‌ از كليه‌ نيروها و پديده‌هاي‌ ,: Pantheism

معبد تمام‌ خدايان‌ و اديان‌ مختلف‌، زيارتگاه‌: Pantheon

(ج‌.ش‌.) پلنگ‌، يوزپلنگ‌: Panther

(ytnap) تنكه‌ پوش‌، تنكه‌: Pantie

كرست‌ بند جوراب‌ دار زنانه‌: Pantie Girdle

اجر كاشي‌ ناوداني‌ مخصوص‌ بام‌(مثل‌ سفالهاي‌ ناوداني‌) سوفال‌: Pantile

كفش‌ دمپايي‌، كفش‌ راحتي‌: Pantofle

نمايش‌ صامت‌ مخصوصا با ماسك‌، تقليد در اوردن‌: Pantomime

بازيگر نمايش‌ صامت‌: Pantomimist

(ش‌.) نمك‌ الي‌ يا نمك‌ معدني‌ اسيد پانتوتنيك‌: Pantothenate

(laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌، منتشر در , نواحي‌ گرمسيري‌: Pantropic

(ciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌، منتشر در , نواحي‌ گرمسيري‌: Pantropical

ابدار خانه‌، شربت‌ خانه‌، مخصوص‌ لوازم‌ سفره‌: Pantry

شلوار، زير شلواري‌، (ز.ع‌.) تنكه‌(hekonot): Pants

(eitnap) تنكه‌ يوش‌، تنكه‌: Panty

شلوار كوتاه‌ شلوار كوتاه‌ بچگانه‌ كه‌ به‌ بالا تنه‌ لباسش‌ تكمه‌ ميشود: Pantywaist

لشگر زرهي‌ الماني‌، تانك‌: Panzer

خوراك نرم‌ و رقيق‌(مثل‌ فرني‌)، خمير نرم‌، تفاله‌ گوشت‌ , نوك‌ پستان‌، ممه‌، هر چيزي‌ شبيه‌ نوك‌ پستان‌، قله يا سيب‌: Pap

بابا، پاپا، اقاجان‌، پاپ‌، كشيش‌ ناحيه‌: Papa

مقام‌ پاپي‌، سمت‌ پاپي‌، قلمرو پاپ‌: Papacy

پاپي‌: Papal

(wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌ , جنوبي‌: Papaw

(گ‌.ش‌.) عنبه‌ هندي‌، پاپايه‌، ميوه‌ عنبه‌ هندي‌: Papaya

كاغذ، (بصورت‌ جمع‌) اوراق‌، روي‌ كاغذ نوشتن‌، يادداشت‌ , كاغذ، روزنامه‌، مقاله‌، جواز، پروانه‌، ورقه‌، ورق‌ , كردن‌، با كاغذ پوشاندن‌: Paper

كاغذ، روزنامه‌، مقاله‌: Paper

جلو رفتن‌ كاغذ: Paper Advance

(گ‌.ش‌.) توس‌ (arefirypap aluteB): Paper Birch

كارت‌ كاغذي‌: Paper Card

(yenom repap) اسكناس‌، پول‌ كاغذي‌: Paper Currency

خورش‌ كاغذي‌: Paper Feed

كارد كاغذبري‌: Paper Knife

(ycnerruc repap) اسكناس‌، پول‌ كاغذي‌: Paper Money

نوار كاغذي‌: Paper Tape

منگنه‌ كن‌ نوار كاغذي‌: Paper Tape Punch

نوار كاغذي‌ خوان‌: Paper Tape Reader

كارهاي كاغذي(تشكيل پرونده)كسب و كار اداري به حالت سنتي: Paper Work

نوشته‌، كار روي‌ كاغذ، كار نوشتني‌، تكاليف‌ درسي‌: Paper Work

كتاب‌ جلد كاغذي‌: Paperback

مقوا، كاغذ مقوايي‌: Paperboard

كسيكه‌ كاغذ ديواري‌ مي‌چسباند: Paperhanger

كاغذ چسباني‌ (بر ديوار): Paperhanging

تشريفات‌ اداري‌، كاغذ بازي‌: Paperwork

نوشته‌، نوشت‌افزار: Papeteries

خمير كاغذ، كاغذ مچاله‌: Papier Mache

(ج‌.ش‌) شبيه‌، پروانه‌وار: Papilionaceous

پاپيل‌، پستانك‌، زائده‌ بافتي‌ ريشه‌ پر و موي‌ سر و بدن‌ , پت‌، نوك‌ پستان‌، برامدگي‌ نوك‌ دار، برامدگي‌ كوچك و امثال‌ ان‌، استط‌اله‌ بافتي‌: Papilla

(ط‌ب‌) ورم‌ يا برامدگي‌هاي‌ پوستي‌: Papilloma

ط‌رفدار پاپ‌: Papist

پاپ‌ بازي‌: Papistry

حقه‌ كامل‌ گل‌، كاسه‌ گل‌، كلاله‌ اط‌راف‌ گل‌: Pappus

(akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز: Paprica

(acirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز: Paprika

(ط‌ب‌) داراي‌ زائده‌هاي‌ نوك‌ تيز، پتكي‌: Papular

پتك‌، (ط‌ب‌) جوش‌ نوك‌ تيز، سوزنك‌، كورك‌: Papule

(گ‌.ش‌.) بردي‌، پاپيروس‌، درخت‌ كاغذ: Papyrus

برابري‌، تساوي‌، تعادل‌، بهاي‌ رسمي‌ سهم‌، برابر كردن‌: Par

(زيست‌ شناسي‌) برگشت‌ و وقفه‌ فعاليت‌ حياتي‌ موجود فرونشستگي‌ احساسات‌ يا فعاليت‌: Parabiosis

مثال‌، مثل‌، تمثيل‌، قياس‌، نمونه‌، داستان‌اخلاقي‌: Parable

سهمي‌، شلجمي‌، قط‌ع‌ مكاني‌، (هن.) قط‌ع‌ مخروط‌: Parabola

سهمي‌: Parabola

سهمي‌ وار: Parabolic

سط‌حي‌ كه‌ در اثر گردش‌ جسم‌ شلجمي‌ بدور خود تشكيل‌ , ميگردد، قط‌ع‌ مخروط‌ي‌: Paraboloid

چتر نجات‌، پاراشوت‌، پاراشوت‌ بكار بردن‌: Parachute

بادبان‌ سه‌ گوش‌ قايق‌هاي‌ تفريحي‌: Parachute Spinnaker

چتر باز، فرواينده‌ با چتر نجات‌: Parachutist

فارقليط‌، روح‌القدس‌، شفيع‌، يار و كمك‌، ميانجي‌: Paraclete

اجتماع‌ مردم‌، رژه‌ رفتن‌، خود نمايي‌ كردن‌ جولان‌، ميدان‌ رژه‌، تظ‌اهرات‌، عمليات‌ دسته‌ جمعي رژه‌، سان‌، نمايش‌ با شكوه‌، جلوه‌، نمايش‌، خودنمايي: Parade

ايه‌ كتاب‌ مقدس‌ كه‌ مثالي‌ را متضمن‌ است‌، نمونه‌: Paradigm

بهشتي‌: Paradisal

بهشت‌ برين‌، فردوس‌، سعادت‌، خوشي‌: Paradise

گفته‌هاي متناقض: Paradox

قياس‌ ضد و نقيض‌، بيان‌ مغاير، اضداد، مهمل‌نما: Paradox

در ظ‌اهر مهمل‌ و در واقع‌درست‌، مهمل‌ نما: Paradoxical

(ش‌.) پارافين‌: Paraffin

بعنوان‌ نمونه‌ بكار بردن‌، برتري‌ يافتن‌ معيار، مقياس‌ رفعت‌ و خوبي‌، نمونه‌ كامل‌، رقابت‌ كردن: Paragon

پرگرد، پاراگراف‌، بند، فقره‌، ماده‌، بند بند كردن فاصله‌ گذاري‌ كردن‌، انشاء كردن‌: Paragraph

بند، پاراگراف‌: Paragraph

عبارت‌ نويس‌: Paragrapher

(teekarrap) (ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌ وسبز رنگ‌: Parakeet

(teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌: Parakeet

اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر، اختلاف‌ , منظ‌ر، انط‌باق‌: Parallax

برابر كردن‌ موازي‌، متوازي‌، (مج.) برابر، خط‌ موازي‌، موازي‌ كردن: Parallel

موازي‌ همز مان‌: Parallel

با دست‌ يابي‌ موازي‌: Parallel Access

افزايشگر موازي‌: Parallel Adder

(ورزش‌) پارالل‌ ژيمناستيك‌: Parallel Bars

كامپيوتر موازي‌: Parallel Computer

خورد موازي‌: Parallel Feed

جوشگر شكاف‌ موازي‌: Parallel Gap Welder

عمل‌ موازي‌، عملكرد موازي‌: Parallel Operation

پردازش‌ موازي‌: Parallel Processing

موازي‌ پرداز، پردازنده‌ موازي‌: Parallel Processor

انباره‌ موازي‌، انبارش‌ موازي‌: Parallel Storage

مخابره‌ موازي‌: Parallel Transmission

متوازي‌ السط‌وح‌، حجم‌ متوازي‌السط‌وح‌، منشور , متوازي‌السط‌وح‌: Parallelepiped

اشتراك‌ وجه‌، تقارن‌ موازات‌، برابري‌، همساني‌، مشابهت‌، ترادف‌ عبارات: Parallelism

متوازي‌الاضلاع‌: Parallelogram

(من.) قياس‌ نادرست‌، استدلال‌ غلط‌: Paralogism

بيحالي‌، رخوت‌، عجز فلج‌، رعشه‌، سكته‌ ناقص‌، از كار افتادگي‌، وقفه: Paralysis

افليج‌، وابسته‌ به‌ فلج‌: Paralytic

فلج‌ سازي‌: Paralyzation

فلج‌ كردن‌، از كار انداختن‌، بيحس‌ كردن‌: Paralyze

ماده پارامغناطيس: Paramagnetic substance

(attamarrap) پارچه‌ سبك‌ وزن‌ پشم‌ و ابريشم‌ لباسي‌ , زنانه‌: Paramatta

تزئينات‌ اويختني‌ كليسا (مثل‌ قنديل‌ و غيره‌): Parament

عامل، عامل مجهول: parameter

يكي از عوامل يا مشخصه‌هاي قابل اندازه‌گيري، مانند طول، درجه حرارت يا حداكثر سرعت كه يك سامانه را تعريف و رفتارهاي آن را مشخص كرده و در طول تحليل يا تجربه تغيير مي‌كند.

پارامتر، مقداري‌ از يك‌ مدار نسبت‌ ميان‌ تقاط‌ع‌ دو سط‌ح‌، مقدار معلوم‌ و مشخص: Parameter

پارامتر: Parameter

عامل، عامل مجهول: Parameter

يکي از عوامل يا مشخصه‌هاي قابل اندازه‌گيري، مانند طول، درجه حرارت يا حداکثر سرعت که يک سامانه را تعريف و رفتارهاي آن را مشخص كرده و در طول تحليل يا تجربه تغيير مي‌کند.

پارامتر نشاني‌: Parameter Setting

پارامترها: Parameters

پارامتري‌: Parametric

تحليل عاملي: parametric analysis

توسعه و درك دامنه عملكرد يك وظيفه در حالي‌كه متغير‌هاي ديگر كاركرد، به دلخواه تنظيم شده‌اند. تحليل عاملي براي كمك به تشخيص جريان رو به پايين الزامات در تجزيه سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تحليل عاملي: Parametric Analysis

توسعه و درک دامنه عملكرد يک وظيفه در حالي‌که متغير‌هاي ديگر كاركرد، به دلخواه تنظيم شده‌اند. تحليل عاملي براي کمک به تشخيص جريان رو به پايين الزامات در تجزيه سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

برآورد هزينه عاملي: parametric cost estimating

تخمين هزينه‌هاي پروژه بر مبناي اطلاعات جمع‌آوري‌شده از پروژه‌هاي مشابه. معمولاً از عواملي مانند وزن، قدرت، تعداد خط‌هاي برنامه يا ديگر مشخصات سامانه براي تخمين هزينه توسعه يا زمان‌بندي استفاده مي‌كنند. پيچيدگي سامانه و بلوغ گروهي نيز از عوامل تأثير‌گذار به

برآورد هزينه عاملي: Parametric Cost Estimating

تخمين هزينه‌هاي پروژه بر مبناي اطلاعات جمع‌آوري‌شده از پروژه‌هاي مشابه. معمولاً از عواملي مانند وزن، قدرت، تعداد خط‌هاي برنامه يا ديگر مشخصات سامانه براي تخمين هزينه توسعه يا زمان‌بندي استفاده مي‌کنند. پيچيدگي سامانه و بلوغ گروهي نيز از عوامل تأثير‌گذار به‌شمار مي‌آيند.

پارامتري‌ كردن‌: Parametrize

عنصر با عدم‌ تقارن‌ مغناط‌يسي‌: Parametron

(ط‌ب‌) اختلال‌ حافظ‌ه‌، حالت‌ فراموشي‌: Paramnesia

(suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌ , معدني‌ بماده‌ الي‌)، تغيير شكل‌: Paramorphic

خاصيت‌ دگرديسي‌: Paramorphism

(cihpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌ , معدني‌ بماده‌ الي‌)، تغيير شكل‌: Paramorphous

فائق‌، حاكم‌عاليمقام‌، برتر، بزرگتر، برترين‌: Paramount

برتري‌، تفوق‌: Paramountcy

يار، فاسق‌، رفيقه‌، عاشق‌، معشوقه‌، مول‌، موله‌: Paramour

(ط‌ب‌) جنون‌ايجاد سوء ذن‌ شديد و هذيان‌ گويي‌ و فقدان‌ , بصيرت‌، پارانويا: Paranoia

ماوراي‌ پديده‌هاي‌ علمي‌ مكشوف‌، نادر، فوق‌الط‌بيعه‌: Paranormal

داماد ساقدوش‌(داماد يا عروس‌)، دختر ملازم‌ عروس‌ به‌ خانه‌ ,: Paranymph

جان‌ پناه‌، سنگر، سپر، محجر، ديواره‌، نرده‌: Parapet

پاراف‌، امضاي‌ مختصر: Paraph

لوازم‌، متعلقات‌، ضمائم‌، لفافه‌ (حق.- مدني‌) اموال‌ شخصي‌ زن‌، اثاث‌البيت‌، اثاث‌، اسباب: Paraphernalia

ترجمه‌ و تفسير كردن‌ تفسير، تاويل‌، ربط‌، ترجمه‌ ازاد، توضيح‌، نقل‌ بيان: Paraphrase

تفسيري‌، تاويلي‌، مبني‌ بر تفسير، تفسيروار: Paraphrastic

سافل‌، پا فلجي‌ فلج‌ پايين‌ تنه‌، فلج‌ نيمه‌ بدن‌، فلج‌ پا، فلج‌ اعضاي‌ ,: Paraplegia

روشنايي‌ اط‌راف‌ هاله‌ ماه‌: Paraselene

انگل‌، ط‌فيلي‌، صداي‌ مزاحم‌، پارازيت‌: Parasite

پارازيتي‌، انگلي‌: Parasitic

عامل‌ ط‌فيلي‌ كش‌، ماده‌ انگل‌ كش‌: Parasiticide

انگلي‌، زندگي‌ ط‌فيلي‌، سور چراني‌، كاسه‌ ليسي‌، مزاحمت‌: Parasitism

انگل‌ شدن‌ بر، ط‌فيلي‌ شدن‌: Parasitize

انگل‌ شناسي‌: Parasitology

سايبان‌، چتر افتابي‌، هواپيماي‌ يك‌ باله‌: Parasol

پارازيت‌، انگل‌: Parastite

(تش‌.) عمل‌ كننده‌ مانند دستگاه‌عصبي‌ نباتي‌، وابسته‌ به‌ , دستگاه‌ عصبي‌ نباتي‌، پاراسمپاتي‌: Parasympathetic

بدون‌ ربط‌ يا عوامل‌ دستوري‌ ديگر مرتب‌ شدن‌ بدون‌ ربط‌ منط‌قي‌، توالي‌ دو عبارت‌ يا جمله‌ ,: Parataxis

(مربوط‌ به‌) غدد پاراتيروئيد، مترشحه‌ از غدد ماوراء , درقي‌: Parathyroid

دسته‌ چتربازان‌: Paratoops

مربوط‌ به‌ چتربازي‌: Paratroop

سرباز چترباز: Paratrooper

(ط‌ب‌) بيماري‌ شبه‌ حصبه‌، مربوط‌ به‌ شبه‌ حصبه‌: Paratyphoid

الت‌ مين‌ جمع‌ كن‌ كشتي‌، اژدر مخرب‌ دريايي‌: Paravane

اندكي‌ جوشاندن‌، جوشانده‌ كردن‌، نيمه‌ پختن‌: Parboil

(افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌: Parcae

بسته: Parcel

پستي‌، به‌ قط‌عات‌ تقسيم‌كردن‌، توزيع‌ كردن‌، بسته‌ بندي‌ , جزئي‌ از يك‌ كل‌، بخش‌، قسمت‌، گره‌، دسته‌، بسته‌، امانت‌ , كردن‌، دربسته‌ گذاشتن‌: Parcel

بسته‌ پستي‌: Parcel Post

شركت‌ در ارث‌، هم‌ ميراثي‌، مشاركت‌، شركت‌ مشاع‌: Parcenary

شريك‌ مشاع‌: Parcener

(باحرارت‌)، تفتيدن‌، افتاب‌سوخته‌ كردن‌ برشته‌ كردن‌، بريان‌ كردن‌، نيم‌ سوز كردن‌، خشك‌ شدن‌ ,: Parch

كاغذ پوست‌، نسخه‌ خط‌ي‌ روي‌ پوست‌ اهو: Parchment

وغيره‌) (ydrap، eidrap) سوگند ملايمي‌ (مانند ' راستي‌ ميگويم‌ ,: Pardi

وغيره‌) (idrap، ydrap) سوگند ملايمي‌ (مانند ' راستي‌ ميگويم‌ ,: Pardie

(drap =) يار، شريك‌: Pardner

پوزش‌، بخشش‌، امرزش‌، گذشت‌، مغفرت‌، حكم‌، بخشش‌، فرمان‌ , عفو، بخشيدن‌، معذرت‌خواستن‌: Pardon

قابل‌ بخشيدن‌: Pardonable

كشيش‌ امرزنده‌ گناه‌، بخشنده‌: Pardoner

وغيره‌) (idrap، eidrap) سوگند ملايمي‌ (مانند ' راستي‌ ميگويم‌ ,: Pardy

چيدن‌، كاستن‌، پوست‌ كندن‌ سرشاخه‌ چيدن‌، قسمت‌ هاي‌ زائد چيزي‌ را چيدن‌، تراشيدن: Pare

مسكن‌ درد، تخفيف‌ دهنده‌ درد، تنتور مسكن‌: Paregoric

جرم‌ اصلي‌، دژپيه‌، مغز غده‌، بافت‌ اصلي‌: Parenchyma

والد: Parent

پدر يا مادر، (درجمع‌) والدين‌، منشاء، بعنوان‌ والدين‌ , عمل‌ كردن‌: Parent

فروشنده اصلي - تامين كننده اصلي: Parent Supplier

نسب‌: Parentage

والديني‌، وابسته‌ به‌ پدر ومادر: Parental

كمانها، پرانتز ها: Parentheses

جمله‌ معترضه‌، دو هلال‌، دو ابر، پرانتز: Parenthesis

كمانك‌، پرانتز: Parenthesis

بط‌ور معترضه‌ گفتن‌، پرانتز گذاردن‌: Parenthesize

بط‌ور معترضه‌: Parenthetic

پدري‌، والديني‌، مقام‌ والدين‌، وظ‌ايف‌ والدين‌: Parenthood

(ط‌ب‌) فلج‌ ناقص‌، فلج‌ خفيف‌، ضعف‌ عضلاني‌: Paresis

اختلال‌ حس‌ لمس‌ بصورت‌ خارش‌، مورمور شدن‌: Paresthesia

نمودار پارتو: Pareto Chart

يك نمودار ستوني كه در آن هر ستون نشان‌دهنده نوعي نقص و ارتفاع ستون تعداد رويداد آن نقص است. براي مشخص‌كردن نقطه بهينه كارا بودن اقدامات اصلاحي با كاهش تعداد نقصان استفاده مي‌شود.

نمودار پارتو: Pareto Chart

نقص و ارتفاع ستون تعداد رويداد آن نقص است. براي مشخص‌کردن نقطه بهينه کارا بودن اقدامات اصلاحي با کاهش تعداد نقصان استفاده مي‌شود.نموداري که به طور خاص در پروژه‌هاي غير فني از محبوبيت برخوردار است و از آن براي شناسايي نواحي تغيير اصلي (غالباً 20? کل) که موجب وقوع بيشتر انحرافات کيفيت (غالباً 80? کل) هستند، استفاده مي‌شود.

قانون پارتو: Pareto's Law

قانون پارتو: Pareto's Law

اين نتيجه‌گيري که از نظر کيفيت، دلايل کمي اکثريت نقصان‌ها را به‌وجود مي‌آورند و بهبودها بايد بر دلايلي كه تأثيرات زيادي دارند، متمرکز گردد.

(evrap) بدون‌ گوشت‌ وشير: Pareve

دسريخ‌ زده‌ مركب‌ از سرشير وتخم‌ مرغ‌ پخته‌ وشربت‌ ومواد , ديگري‌: Parfait

انجام‌ دادن‌: Parform

اندودن‌، گچ‌ كاري‌، تزئيني‌ كردن‌: Parget

هاله‌ روشن‌ بالاي‌ افق‌: Parhelic Circle

خورشيد كاذب‌، عكس‌ خورشيد: Parhelion

شرط‌ بندي‌ در اسب‌ دواني‌: Pari Mutuel

منفور، از ط‌بقه‌ پست‌ در هندوستان‌: Pariah

استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌)، قسمت‌ مثلثي‌ شكل‌ , بند بدن‌ كشتي‌ چسب‌: Paries

جداري‌، ديواري‌، (تش‌.) استخوان‌ اهيانه‌: Parietal

تراشه‌، ناخن‌ بريده‌ شده‌: Paring

(لاتين‌) برابر، مساوي‌، همدرجه‌، هم‌ مقام‌: Paripassu

شهر پاريس‌، (افسانه‌ يونان‌) فرزند ' پريام‌ ': Paris

بخش‌ يا ناحيه‌ قلمرو كشيش‌ كليسا، بخش‌، شهر، محله شهرستان‌، قصبه‌، اهل‌ محله‌: Parish

اهل‌ بخش‌: Parishioner

پاريسي‌: Parisian

توازن‌، زوجيت‌: Parity

برابري‌، تساوي‌، زوج‌ بودن‌، تعادل‌، جفتي‌: Parity

ذره‌ توازن‌: Parity Bit

مقابله‌ كردن‌ توازن‌، بررسي‌ توازن‌: Parity Check

مقابله‌ توازن‌، توازن‌ سنج‌: Parity Checking

پارك‌، باغ‌ ملي‌، گردشگاه‌، پرديز، شكارگاه‌ محصور كردن‌، قرار دادن‌ مرتع‌، درماندگاه‌ اتومبيل‌نگاهداشتن‌، اتومبيل‌ را پارك‌ ,: Park

نيم‌تنه‌ پوست‌ حيوانات‌، باشلق‌: Parka

(tol gnikrap) ماندگاه‌، توقفگاه‌ بي‌ سقف‌ (براي‌ توقف‌ , وسائط‌ نقليه‌): Parking

(gnikrap) ماندگاه‌، توقفگاه‌ بي‌ سقف‌ (براي‌ توقف‌ , وسائط‌ نقليه‌): Parking Lot

(ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌، فلج‌ مرتعش‌: Parkinson's Disease

(ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌ , مشخص‌ ميشود: Parkinsonism

بزرگراه‌، باغراه‌: Parkway

مكالمه‌، مناظ‌ره‌، گفتگو، ط‌رز سخن‌ گفتن‌: Parlance

گفتگو، صحبت‌، مكالمه‌، گفتگو كردن‌: Parle

كردن‌، مذاكره‌ كردن‌ گفتگوي‌ دو نفري‌، مذاكره‌ درباره‌ صلح‌ موقت‌، مكالمه‌ ,: Parley

مجلس‌، مجلس‌ شورا، پارلمان‌: Parliament

نماينده‌ مبرز، ط‌رفدار حكومت‌ پارلماني‌: Parliamentarian

هواخواه‌مجلس‌، مجلسي‌، پارلماني‌: Parliamentary

(ruolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌، اط‌اق‌ پذيرايي‌: Parlor

سالن‌ استراحت‌ قط‌ار: Parlor Car

كلفت‌ ياپيشخدمت‌ سالن‌ پذيرايي‌: Parlormaid

(rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌، اط‌اق‌ پذيرايي‌: Parlour

خط‌رناك‌، زيرك‌، موذي‌، خيلي‌ مهيب‌، بسيار: Parlous

بلوكي‌، بخشي‌، ناحيه‌ اي‌، محدود، كوته‌ نظ‌ر: Parochial

مدرسه‌ وابسته‌ به‌ كليساي‌ بخش‌: Parochial School

محدوديت‌ در افكار وعقايد محلي‌، امور مربوط‌ بناحيه‌ , يابخش‌ كليسايي‌، (مج.) كوته‌ نظ‌ري‌: Parochialism

استقبال‌ شعري‌، نوشته‌ يا شعري‌ كه‌ تقليد از سبك‌ ديگري‌ , باشد، تقليد مسخره‌ اميزكردن‌: Parody

كلمه‌، قول‌، گفته‌: Parol

(درمورد زنداني‌ واسير)، عفو مشروط‌ قول‌ شرف‌، بقيد قول‌ شرف‌ ازادساختن‌، قول‌ شرف‌ داده‌ , قول‌ شرف‌، قول‌ مردانه‌، ازادي‌ زندانيان‌ واسرا بقيد ,: Parole

(بديع‌) جناس‌، تجنيس‌، جناس‌ لفظ‌ي‌: Paronomasia

واژه‌ هم‌ ريشه‌، مشتق‌: Paronym

هم‌ ريشه‌، داراي‌ وجه‌ اشتقاق‌ مشترك‌، مشتق‌: Paronymous

(تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌، غده‌ بناگوشي‌: Parotid

(ط‌ب‌) اريون‌، التهاب‌ غدد بناگوشي‌، گوشك‌: Parotitis

(ط‌ب‌) گهگيري‌، حمله‌ ناگهاني‌ مرض‌، تشنج‌: Paroxysm

اجر موزاييك‌، اجرچوبي‌ كف‌ اط‌اق‌، محل‌ اركسترنمايش پايين‌ صحنه‌، باچوب‌ فرش‌ كردن‌: Parquet

مختلف‌ موزاييك‌ كاري‌، منبت‌ كاري‌، فرش‌ كف‌ اط‌اق‌ با چوب‌ هاي‌ ,: Parquetry

(teekarap) (ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌ وسبز رنگ‌: Parrakeet

(teekarap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌: Parrakeet

(attamarap) پارچه‌ سبك‌ وزن‌ پشم‌ و ابريشم‌ لباسي‌ زنانه‌,: Parramatta

قاتل‌ والدين‌، خائن‌ به‌ ميهن‌، پدر كش‌: Parricide

(ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ي‌، هدف‌، ط‌وط‌ي‌ وار گفتن‌: Parrot

دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌، دور كردن‌، دفع‌ حمله‌، دورسازي ط‌فره‌ رفتن‌: Parry

تجزيه‌كردن: parse

جدا كردن يا تكه تكه كردن چيزي به اجزاء كوچك‌تر مانند مولفه‌ها.

تجزيه‌ كردن‌: Parse

اجزاء وتركيبات‌ جمله‌ را معين‌ كردن‌، جمله‌ راتجزيه‌ , كردن‌، تجزيه‌ شدن‌: Parse

تجزيه‌كردن: Parse

جدا کردن يا تکه تکه کردن چيزي به اجزاء کوچک‌تر مانند مولفه‌ها.

درخت‌ تجزيه‌: Parse Tree

(israp) پارسي‌، زرتشتي‌، زبان‌ پارسي‌ دوره‌ ساسانيان‌: Parsee

تجزيه‌ كننده‌: Parser

(eesrap) پارسي‌، زرتشتي‌، زبان‌ پارسي‌ دوره‌ ساسانيان‌: Parsi

صرفه‌ جو: Parsimonious

خست‌، امساك‌، صرفه‌ جويي‌، كم‌ خرجي‌: Parsimony

تجزيه‌: Parsing

(گ‌.ش‌.) جعفري‌: Parsley

(گ‌.ش‌.) هويج‌ وحشي‌، زردك‌ وحشي‌: Parsnip

كشيش‌ بخش‌: Parson

قلمرو كشيش‌ بخش‌، مفر كشيش‌ بخش‌: Parsonage

جزء: part

يك قطعه تك كه بدون خراب‌كردن، قابل تجزيه نيست، مانند، مقاومت و تراشه‌ در يك مدار الكتريكي يكپارچه يا چرخ‌دنده‌ها. پايين‌ترين سطح در مراتب تجزيه سامانه.

اصلي‌، عضو، نقط‌ه‌، مكان‌، اسباب‌ يدكي‌ اتومبيل‌، مقسوم پاره‌، بخش‌، خرد، جزء مركب‌ چيزي‌، جزء مساوي‌، عنصر , تفكيك‌ كردن‌، تفكيك‌ شدن‌، جدا شدن‌، جدا كردن نقش‌بازگير، برخه‌: Part

جزء، قط‌عه‌، پاره‌، جدا كردن‌، جداشدن‌: Part

جزء: Part

يک قطعه تک که بدون خراب‌کردن، قابل تجزيه نيست، مانند، مقاومت و تراشه‌ در يك مدار الكتريكي يكپارچه يا چرخ‌دنده‌ها. پايين‌ترين سطح در مراتب تجزيه سامانه.

خارج از سطح كردن اجزاء، خارج از اولويت‌كردن اجزاء: part derating

استفاده خوب از اجزا در سطح قابليت ثابت شده آن‌ها، به منظور كاهش فشار و افزايش قابليت اطمينان.

خارج از سطح كردن اجزاء، خارج از اولويت‌كردن اجزاء: Part Derating

استفاده خوب از اجزا در سطح قابليت ثابت شده آن‌ها، به منظور کاهش فشار و افزايش قابليت اطمينان.

شماره‌ قط‌عه‌: Part Number

(د.) ادات‌ سخن‌ (مانند اسم‌، صفت‌، ضمير وغيره‌)، بخش‌ , گفتار: Part Of Speech

پرداخت مرحله‌اي: Part Payment

(مو.) اهنگ‌ ملودي‌ چهار بخشي‌ بدون‌ ساز: Part Song

پاره‌ وقت‌: Part Time

برخه‌ كار، برخه‌ كاري‌، نيمه‌ وقت‌، پاره‌ وقت‌: Part Time

سهيم‌ بودن‌ در شركت‌ كردن‌، شريك‌ شدن‌، بهره‌ داشتن‌، قسمت‌ بردن‌، خوردن: Partake

باغچه‌ گلكاري‌، بخشي‌ از تماشاخانه‌ كه‌ پشت‌ سر , نوازندگان‌ است‌، در ط‌ول‌ زمين‌: Parterre

ميوه‌ اوري‌ بدون‌ لقاح‌: Parthenocarpy

ايجاد مولود بوسيله‌ جنس‌ مونث‌ بدون‌ عمل‌ لقاح‌، تناسل‌ , بكري‌، بكر زايي‌: Parthenogenesis

پارتنون‌ معبد خداي‌ اتنا در اتن‌: Parthenon

پارتي‌، اشكاني‌، اهل‌ پارت‌: Parthian

رنگارنگ‌، ابلق‌: Parti Coloured

جانبدار، ط‌رفدار، مغرض‌، جزئي‌، ناتمام‌، بخشي‌، قسمتي متمايل‌ به‌، علاقمند به‌: Partial

جزئي‌، پاره‌اي‌، ط‌رفدارانه‌، غير منصفانه‌: Partial

رقم‌ تقلي‌ جزئي‌: Partial Carry

صحت‌ جزئي‌: Partial Correctness

پاره‌ كسر، كسر جزئي‌: Partial Fraction

پاره‌ تابع‌، تابع‌ جزئي‌: Partial Function

پاره‌ ترتيب‌، ترتيب‌ جزئي‌: Partial Order

فشار جزئي: Partial pressure

پاره‌ مجموعه‌، حاصل‌ جمع‌ جزئي‌: Partial Sum

خاتمه جزئي: partial termination

عدم تداوم كار توسط خريدار در بخشي از كار پيمان.

خاتمه جزئي: Partial Termination

عدم تداوم كار توسط خريدار در بخشي از کار پيمان.

ط‌رفداري‌، جانبداري‌، تعصب‌، غرض‌: Partiality

پاره‌ تعريف‌ شده‌: Partially Defined

پاره‌ مرتب‌: Partially Ordered

جدا كردني‌، قابل‌ افراز، بخش‌ پذير: Partible

شركت‌ كننده‌، شريك‌، انباز، سهيم‌، همراه‌: Participant

شركت‌ كردن‌، دخالت‌ كردن‌: Participate

شريك‌ شدن‌، شركت‌ كردن‌، سهيم‌ شدن‌: Participate

شركت‌ كننده‌: Participating

مشاركت‌، مداخله‌، شركت‌ كردن‌: Participation

وابسته‌ بوجه‌ وصفي‌: Participial

(د.) وجه‌ وصفي‌، وجه‌ وصفي‌ معلوم‌، وجه‌ وصفي‌ مجهول صفت‌ مفعولي‌: Participle

خرده‌، ريزه‌، ذره‌، لفظ‌، حرف‌: Particle

ويژه‌، خاص‌، سختگير: Particular

خصوصيات‌، تك‌، منحصر بفرد مخصوص‌، ويژه‌، خاص‌، بخصوص‌، مخمص‌، دقيق‌، نكته‌ بين: Particular

برگزيدگان‌ ميسر است‌ دلبستگي‌ بمرام‌ خاصي‌، اعتقاد باينكه‌ نجات‌ فقط‌ براي‌ ,: Particularism

برجسته‌، دقت‌ زياد، جزئيات‌ بستگي‌ بعقايد خاصي‌، داراي‌ خصوصيات‌ معيني‌، خصوصيات‌ ,: Particularity

شرح‌ دقيق‌: Particularization

باذكر جزئيات‌ شرح‌ دادن‌: Particularize

بصورت‌ ذره‌، داراي‌ ذرات‌ ريز: Particulate

(nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند، ط‌رفدار، حامي پيرو متعصب‌، پارتيزان‌: Partisan

جانبه‌، قسمتي‌ جدا شده‌، منقسم‌ به‌ قسمت‌ هاي‌ جدا جدا، (بصورت‌ پسوند) ,: Partite

اپارتمان‌، تقسيم‌ به‌ بخش‌ هاي‌جزء كردن‌، تفكيك‌ كردن تيغه‌، ديواره‌، وسيله‌ يا اسباب‌ تفكيك‌، حد فاصل جدا كردن‌: Partition

جزء بندي‌ كردن‌، افراز: Partition

جزء بندي‌ شده‌: Partitioned

پايگاه داده تقسيم شده: Partitioned Database

جزء بندي‌: Partitioning

وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌، وابسته‌ به‌ جزء: Partitive

(arutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌، كاملا، قط‌عه‌ كامل‌,: Partitur

(rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌، كاملا، قط‌عه‌ كامل‌: Partitura

(nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند، ط‌رفدار، حامي پيرو متعصب‌، پارتيزان‌: Partizan

چندي‌، يك‌ چند، تاحدي‌، نسبتا، دريك‌ جزء، تايك‌ اندازه‌: Partly

شریک: Partner

شريك‌ شدن‌ ياكردن‌، شريك‌، همدست‌، انباز، همسر، يار: Partner

مشاركت: partnering

پيوستن به ديگري براي يك مصلحت مشترك

مشاركت: Partnering

پيوستن به ديگري براي يک مصلحت مشترک.

pمشارکت- شرکا: Partnershi

مشاركت، شريك، شركت تضامني: partnership

مشاركتي عادي كه زماني رخ مي‌دهد كه دو يا چند نهاده يا فرد، سرمايه و يا خدمات خود را براي انجام كسب و كار و دريافت سود تركيب مي‌كنند. از نقطه نظر قانوني، مشاركت گروهي حاصل گردهمايي افراد جدا از هم است.

انبازي‌، مشاركت‌، شركاء: Partnership

مشارکت، شريک، شركت تضامني: Partnership

ارتباط حقوقي بين دو يا چند فرد يا شركت براي به اشتراك گذاردن منابع، عموماً براي شروع كاري جديد با درك اين نكته كه در ريسك‌ها و سود و زيان شريک هستند.گروه‌هايي از نهاده‌ها كه در پيمان با هم شريك بوده يا به همراه ديگران در آن شركت مي‌كنند و به طور خاص شركت‌هاي كسب و كار كه در سود و ريسك شريك مي‌شوند.مشاركتي عادي كه زماني رخ مي‌دهد كه دو يا چند نهاده يا فرد، سرمايه و يا خدمات خود را براي انجام كسب و كار و دريافت سود تركيب مي‌كنند. از نقطه نظر قانوني، مشاركت گروهي حاصل گردهمايي افراد جدا از هم است.

(ج‌.ش‌.) كبك‌: Partridge

قطعات - مواد و فرآيند‌ها: parts, materials, and processes

عوامل توليد كه به منظور دستيابي به نتايج قابل پيش‌بيني و قابل اطمينان، بايد كنترل شوند.

قطعات - مواد و فرآيند‌ها: Parts, Materials, And Processes

عوامل توليد که به منظور دستيابي به نتايج قابل پيش‌بيني و قابل اطمينان، بايد کنترل شوند.

بچه‌ اور، بچه‌ زا، كثير الاولاد، بارور، ثمر بخش‌: Parturient

زايمان‌، بچه‌ زايي‌: Parturition

جمعيت‌، مهماني‌، بزم‌، پارتي‌، متخاصم‌، ط‌رفدار، ط‌رف قسمت‌، بخش‌، دسته‌، دسته‌ همفكر، حزب‌، دسته‌ متشكل يارو، مهماني‌ دادن‌ يارفتن‌: Party

(everap) بدون‌ گوشت‌ وشير: Parve

تازه‌ بدوران‌ رسيده‌: Parvenu

حق‌ تقدم‌، امتياز، گام‌ رقص‌، رقص‌: Pas

رقص‌ تكي‌، رقص‌ تكنفري‌: Pas Seul

پاسكال: Pascal

زبان‌ پاسكال‌: Pascal Language

(مج.) عيد پاك‌، عيد فصح‌، تعط‌يلات‌ عيد پاك‌: Pasch

گردش‌، تفرج‌، تفريح‌، باغ‌ ملي‌: Paseo

سر، كله‌ ضربت‌ خردكننده‌، سقوط‌ برف‌ سنگين‌، باران‌ شديد، يورش نرمي‌، بازور پرتاب‌ كردن‌، كوبيدن‌، رگبار تند باريدن: Pash

(wahsab) پاشا: Pasha

A term indicating the process of passing metal through a rolling mill.: PASS

پروانه‌، جواز، گذرنامه‌، بليط‌ اجتناب‌ كردن‌، گذر، عبور، گذرگاه‌، راه‌، گردونه‌، گدوك پاس‌، سبقت‌ گرفتن‌ از، خط‌ور كردن‌، پاس‌ دادن‌، رايج‌ شدن قبول‌ شدن‌، رخ‌ دادن‌، قبول‌ كردن‌، تمام‌ شدن‌، وفات‌ كردن گذشتن‌، عبور كردن‌، رد شدن‌، سپري‌ شدن‌، تصويب‌ كردن: Pass

گذر، جواز، گذراندن‌، گذشتن‌، تصويب‌ شدن‌: Pass

مردن‌، درگذشتن‌: Pass Away

ناگهان‌ بيهوش‌ شدن‌، مردن‌: Pass Out

عيد فصح‌، عيد فط‌ر، غفلت‌ كردن‌: Pass Over

(امر.- ز.ع‌.) رد كردن‌، صرفنظ‌ر كردن‌: Pass Up

گذرپذير، قابل‌ قبول‌، قابل‌ عبور: Passable

گذرگاه‌، راهرو، تصويب‌: Passage

انقضاء، سفردريا، راهرو، گذرگاه‌، تصويب‌، قط‌عه‌، نقل‌ , قول‌، عبارت‌ منتخبه‌ از يك‌ كتاب‌، رويداد، كاركردن‌ مزاج‌, گذر، عبور، حق‌ عبور، پاساژ، اجازه‌ عبور، سپري‌ شدن: Passage

راهرو، غلام‌ گردش‌، محل‌ عبور، گذرگاه‌: Passageway

تصويرجانوريكه‌ دست‌ خود رابلند كرده‌، جلوافتاده گذرنده‌، سبقت‌ گير، عابر، ناقل‌: Passant

دفتر حساب‌ جاري‌، دفترچه‌ حساب‌ پس‌ انداز: Passbook

دسته‌، جماعت‌، گروه‌ كثير: Passel

تزئينات‌، زينت‌ الات‌، گلابتون‌ دوزي‌: Passementerie

گذرگر، مسافر، رونده‌، عابر، مسافرتي‌: Passenger

(ج‌.ش‌.) كبوتر وحشي‌ امريكاي‌ شمالي‌: Passenger Pigeon

گذرنده‌، عابر، پاس‌ دهنده‌: Passer

رهرو، عابر، رهگذر(مخصوصا بط‌ور اتفاقي‌): Passerby

(ج‌.ش‌.) گنجشكي‌، شاخه‌ نشين‌، وابسته‌ به‌ گنجشك‌: Passerine

دردكش‌، حساس‌، فساد پذير: Passible

(لاتين‌) اينجا وانجا، همه‌ جا: Passim

گذرنده‌، زود گذر، فاني‌، بالغ‌ بر، در گذشت‌: Passing

اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد، احساسات‌ تند وشديد، تعصب‌ شديد اغراض‌ نفساني‌، هواي‌ نفس‌: Passion

كتاب‌ شرح‌ مصائب‌ شهداي‌ راه‌ دين‌، احساساتي‌: Passional

اتشي‌ مزاج‌، سودايي‌، احساساتي‌، شهواني‌: Passionate

(گ‌.ش‌.) گل‌ ساعت‌: Passionflower

منفعل‌: Passive

انفعالي‌، مفعول‌، تاثر پذير، تابع‌، بيحال‌، دستخوش‌ , عامل‌ خارجي‌، غير فعال‌، مط‌يع‌ وتسليم‌، كنش‌ پذير: Passive

دستگاه‌ منفعل‌: Passive Device

حافظ‌ه‌ منفعل‌: Passive Memory

پذير گرايي‌ فلسفه‌صبر وعدم‌ جنبش‌، رفتار از روي‌ بي‌ حالي‌، كنس‌ ,: Passivism

كنش‌ پذيري‌، انفعال‌، بي‌ ارادگي‌: Passivity

انفعال‌: Passivity

كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند، مفتاح‌، كليد خصوصي‌: Passkey

گذرنامه‌، تذكره‌، وسيله‌ دخول‌، كليد: Passport

كلمه‌ رمز، اسم‌ رمز: Password

نشاني‌، اسم‌ شب‌، اسم‌ عبور: Password

از، پيش‌ از پيش‌، ماقبل‌، ماضي‌، گذشته‌از، ماوراي‌، درماوراي‌، دور , گذشته‌، پايان‌ يافته‌، پيشينه‌، وابسته‌ بزمان‌ گذشته: Past

(د.) اسم‌ مفعول‌: Past Participle

(د.) ماضي‌ بعيد: Past Perfect

(د.) زمان‌ گذشته‌: Past Tense

چسب‌ زدن‌ به‌، خمير زدن‌ خمير، چسب‌، سريش‌، گل‌ يا خمير، نوعي‌ شيريني‌، چسباندن: Paste

كاغذ مقوايي‌، كارت‌ ويزيت‌، ورق‌ بازي‌، قلابي‌: Pasteboard

(گ‌.ش‌.) وسمه‌، نيل‌ گياه‌، ايساتيس‌ رنگرزان‌، خمير مواد , رنگي‌، نقاشي‌ بامداد رنگي‌: Pastel

(ج‌.ش‌.) بخولق‌، بخولق‌ چهارپايان‌، قسمت‌ سفلاي‌ پاي‌ اسب‌: Pastern

پاستوريزه‌ كردن‌: Pasteurization

سترون‌ ساختن‌ ميكروب‌ ط‌بق‌ روش‌ پاستور: Pasteurize

تقليد ادبي‌ يا صنعتي‌ از اثار استادان‌ فن‌: Pastiche

(elitsap، ellitsap) خميري‌ كه‌ براي‌ بخور دادن‌ , بكاررود، بخور، قرص‌ دارويي‌ كه‌ روي‌ان‌ شيريني‌ باشد مداد رنگي‌: Pastil

(ellitsap، litsap) خميري‌ كه‌ براي‌ بخور دادن‌ , بكاررود، بخور، قرص‌ دارويي‌ كه‌ روي‌ان‌ شيريني‌ باشد مداد رنگي‌: Pastile

(elitsap، litsap) خميري‌ كه‌ براي‌ بخور دادن‌ بكاررود بخور، قرص‌ دارويي‌ كه‌ روي‌ان‌ شيريني‌ باشد، مداد رنگي‌: Pastille

مشغوليات‌، سرگرمي‌، تفريح‌، كاروقت‌ گذران‌، ورزش‌: Pastime

چسبندگي‌، حالت‌ خميري‌: Pastiness

پيشواي‌ روحاني‌، شبان‌، چوپان‌، شباني‌، شعر روستايي‌: Pastor

شعروياموسيقي‌ روستايي‌، داستان‌ شباني‌: Pastorale

روش‌ نامه‌ نويسي‌ اسقفي‌، چوپاني‌، سبك‌ شعر روستايي‌: Pastoralism

مقام‌ شباني‌ كليسا، پيشوايي‌ روحاني‌، روحانيون‌: Pastorate

(جنوب‌ - امر.) مقر شبان‌ كليسا: Pastorium

گوشت‌ ادويه‌ زده‌ ودودي‌ شده‌ شانه‌ گاو: Pastrami

كماج‌ وكلوچه‌ ومانند انها، شيريني‌ پزي‌، شيريني‌: Pastry

(erutsap) چراگاه‌، مرتع‌، گياه‌ وعلق‌ قصيل‌، چرانيدن چريدن‌ در، تغذيه‌ كردن‌: Pasturage

چريدن‌ در، تغذيه‌ كردن‌ (egarutsap) چراگاه‌، مرتع‌، گياه‌ وعلق‌ قصيل‌، چرانيدن: Pasture

چسب‌ مانند، خمير مانند، كلوچه‌ قيمه‌ دار، شيريني‌ , ميوه‌ دار، خميري‌: Pasty

برسركسي‌ كشيدن‌، اهسته‌دست‌ زدن‌ به‌، بهنگام‌، بموقع‌، بي‌ , حركت‌، ثابت‌، بط‌ور مناسب‌ نوازش‌، دست‌ زدن‌ اهسته‌، قالب‌، نوازش‌ كردن‌، دست‌ نوازش‌ ,: Pat

پوسته‌، پرده‌، شامه‌، پرده‌ پاي‌ پرندگان‌: Patagium

پاتاگونيا، ناحيه‌اي‌ درجنوب‌ ارژانتين‌ وشيلي‌: Patagonia

تعمير كردن‌، بهم‌ جور كردن‌ تكه‌، وصله‌، مشمع‌ روي‌ زخم‌، قط‌عه‌ زمين‌، جاليز، مدت زمان‌ معين‌، وصله‌ ناجور، وصله‌ كردن‌، وصله‌ دوزي‌ كردن: Patch

وصله‌، وصله‌ كردن‌، سرهم‌ كردن‌: Patch

سيم‌ سرهم‌ بندي‌، سيم‌ رابط‌: Patch Cord

تابلوي‌ سرهم‌ بندي‌: Patch Panel

تخته‌ سرهم‌ بندي‌، تخته‌ سيم‌ بندي‌: Patchboard

وصله‌، سرهم‌ بندي‌: Patching

(yluohctap) (گ‌.ش‌.) نعناع‌ هندي‌، پچولي‌: Patchouli

(iluohctap) (گ‌.ش‌.) نعناع‌ هندي‌، پچولي‌: Patchouly

جسته‌ گريخته‌، اش‌ شله‌قلمكار وصله‌ دوزي‌، مرصع‌، چهل‌ تكه‌، قلابدوزي‌، كارسرهم‌ بندي: Patchwork

تكه‌ تكه‌، وصله‌ وصله‌، جور بجور، وصله‌ دار: Patchy

كله‌، سر، سر يا قسمتي‌ از سر انسان‌، مغز: Pate

خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌: Pate De Foie Gras

(تش‌.) استخوان‌ كشكك‌، كاسه‌ زانو، ط‌شت‌ كوچك‌: Patella

(mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو، بشكل‌ قاب‌ يا دوري‌ , يا ط‌شت‌: Patellate

(etalletap) مانند كاسه‌ زانو، بشكل‌ قاب‌ يا دوري‌ يا , ط‌شت‌: Patelliform

دوري‌، سيني‌، بشقاب‌ نان‌ عشاي‌ رباني‌: Paten

اشكار، داراي‌ حق‌ امتياز، امتيازي‌، بوسيله‌ حق‌ امتياز , انحصاري‌ بكسي‌ دادن‌، اعط‌ا كردن‌ (امتياز) محسوس‌، حق‌ ثبت‌ اختراع‌، امتياز نامه‌، امتياز ياحق‌ , محفوظ‌ مانده‌، داراي‌ حق‌ انحصاري‌، گشاده‌، مفتوح‌، ازاد: Patent

(See Stretcher Leveling): PATENT LEVELING

داروي‌ اسپسياليته‌، داروي‌ اختصاصي‌: Patent Medicine

صاحب‌ اختراع‌ ثبت‌ شده‌، ذينفع‌ اختراع‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌: Patentee

Treatment of steel, usually in wire form, in which the metal is gradually heated to about 1830°F, with subsequent cooling, usually in air, in a bath of molten lead, or in a fused salt mixture held between 800°F and 1050°F.: PATENTING

پدر، پدر روحاني‌ (عنوان‌ كشيشان‌ است‌): Pater

بزرگ‌ خانواده‌، پير قوم‌: Paterfamilias

پدري‌، پدرانه‌، داراي‌ محبت‌ پدري‌، از پدر: Paternal

پدرگرايي‌، پدر سروري‌: Paternalism

صفات‌ پدري‌، رفتار پدرانه‌، اصليت‌، اصل‌، منشاء: Paternity

دعاي‌ رباني‌ يا دعايي‌ كه‌ عيسي‌ تعليم‌ داده‌: Paternoster

مسير: path

مجموعه‌اي متوالي از فعاليت‌هاي مرتبط در نمودار شبكه پروژه.

باريك‌ راه‌، جاده‌، راه‌، مسير، ط‌ريقت‌، جاده‌ مال‌ رو: Path

ميسر: Path

مسير: Path

دنباله‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط در شبکه زمان‌بندي پروژه با يک شروع و خاتمه.مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط.توالي‌اي از خطوط و گره‌ها در شبكه پروژه.مجموعه‌اي متوالي از فعاليت‌هاي مرتبط در نمودار شبكه پروژه.

همگرايي مسير: path convergence

گرايش مسيرهاي موازي تقريبا با مدت زمان برابر در به تاخير انداختن رويداد اصلي محل تقاطع آن دو.

همگرايي مسير: Path Convergence

گرايش مسيرهاي موازي تقريبا با مدت زمان برابر در به تاخير انداختن رويداد اصلي محل تقاطع آن دو.

شناوري مسير، فرجه مسير: path float

مراجعه شود به شناوري.

شناوري مسير، فرجه مسير: Path Float

مراجعه شود به شناوري.

جنگجويان‌ افغاني‌، قوم‌ پاتان‌: Pathan

احساساتي‌، حزن‌ اور، سوزناك‌ داراي‌ احساسات‌ شديد، رقت‌ انگيز، تاثراور، موثر: Pathetic

راه‌ ياب‌، بلد راه‌، پيشرو، كاشف‌: Pathfinder

بي‌ راه‌، بدون‌ جاده‌، ناشناخته‌: Pathless

(enegohtap) (ط‌ب‌) بيماريزا: Pathogen

(negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا: Pathogene

(ط‌ب‌) بيماريزايي‌، مبحث‌ پيدايش‌ ناخوشي‌: Pathogenesis

وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌، شاخص‌ مرض‌: Pathognomonic

وابسته‌ به‌ اسيب‌ شناسي‌: Pathologic

پزشك‌ ويژه‌ گير اسيب‌ شناسي‌، اسيب‌ شناس‌: Pathologist

(ط‌ب‌) اسيب‌ شناسي‌، پاتولوژي‌: Pathology

دروغ‌ سنج‌: Pathometer

عامل‌ وموجد ترحم‌ وتاثر، ترحم‌، گيرندگي‌: Pathos

معبر، جاده‌، گذرگاه‌، خط‌ سير، جاده‌ پياده‌ رو: Pathway

بردباري‌، شكيبايي‌، شكيب‌، صبر، ط‌اقت‌، تاب‌: Patience

مريض‌ شكيبا، بردبار، صبور، از روي‌ بردباري‌، پذيرش‌، بيمار: Patient

(enitap) زنگ‌ مفرغ‌، جرم‌ سبز، زنگار، قاب‌: Patina

(anitap) زنگ‌ مفرغ‌، جرم‌ سبز، زنگار، قاب‌: Patine

حياط‌، ايوان‌، ط‌ارمي‌، پاسيو: Patio

ميهن‌ پرست‌، هم‌ ميهن‌، ميهن‌ دوست‌، وابسته‌ به‌ وط‌ن‌ پرستي‌,: Patiot

لهجه‌ ولايتي‌ وشهرستاني‌، لهجه‌ محلي‌، لهجه‌ عوام‌: Patois

بزرگ‌ خاندان‌، پدرسالار پدرشاه‌، رئيس‌ خانواده‌، ريش‌ سفيد قوم‌، ايلخاني‌، شيخ: Patriarch

وابسته‌ به‌ پدر سالاري‌ يا پدرشاهي‌: Patriarchal

پدرشاهي‌، پدر سالاري‌: Patriarchy

نجيب‌ زاده‌، اعيان‌ زاده‌، شريف‌، اشرافي‌: Patrician

وابسته‌ به‌ پدر كشي‌: Patricidal

پدركشي‌، خائن‌ به‌ ميهن‌، پدركش‌: Patricide

نسب‌ پدري‌، وابسته‌ به‌ دودمان‌ پدري‌: Patrilineal

وابسته‌ ميراث‌، ارثي‌: Patrimonial

ارث‌ پدري‌، ثروت‌ موروثي‌، ميراث‌: Patrimony

ميهن‌ پرستي‌: Patriotism

وابسته‌ به‌ اولياء وبزرگان‌ مذهب‌: Patristic

(نظ‌.) گشت‌، گشتي‌، پاسداري‌، گشت‌ زدن‌، پاسباني‌ كردن پاسداري‌ كردن‌: Patrol

ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌، اتومبيل‌ پليس‌: Patrol Wagon

پليس‌ گشتي‌، گشتي‌: Patrolman

حافظ‌، حامي‌، نگهدار، پشتيبان‌، ولينعمت‌، مشتري‌: Patron

امام‌ يا شخص‌ مقدس‌ حامي‌ شخص‌: Patron Saint

حمايت‌، پشتيباني‌، سرپرستي‌، قيمومت‌: Patronage

حامي‌ مونث‌: Patroness

رئيس‌ وار رفتار كردن‌، تشويق‌ كردن‌، نگهداري‌ كردن مشتري‌ شدن‌: Patronize

مشتق‌ از نام‌ پدر، پدري‌، نام‌ خانوادگي‌، پدر نامي‌: Patronymic

فريب‌ خورده‌، شخص‌ گول‌ خورده‌، نازك‌ نارنجي‌: Patsy

كفش‌ چوبي‌: Patten

ذكر كردن‌، بط‌ور سريع‌ وردخواندن‌، تند تند حرف‌ زدن لهجه‌ محلي‌: Patter

الگو: Pattern

الگو، نقش‌: Pattern

انگاره‌، ط‌رح‌، الگو، صفات‌ وخصوصيات‌ فردي‌، خصوصيات بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌، نظ‌يربودن‌، همتا , بكاربردن‌ بودن‌، تقليد كردن‌، نقشه‌ يا ط‌رح‌ ساختن‌، بعنوان‌ الگو ,: Pattern

الگو شناسي‌: Pattern Recognition

A sheet product on which a raised or indented pattern has been impressed on either one or both surfaces by the use of rolls.: PATTERNED OR EMBOSSED SHEET

(yttap) نان‌ شيريني‌ ميوه‌ دار ياگوشت‌ دار: Pattie

(eittap) نان‌ شيريني‌ ميوه‌ دار ياگوشت‌ دار: Patty

باز، گشاده‌، گشوده‌، منبسط‌، پهن‌: Patulous

عدد كم‌، معدود، اندك‌، قلت‌، كمي‌، كميابي‌، ندرت‌: Paucity

تعداد كم‌، اندك‌، اسم‌ خاص‌ مذكر: Paul

ادم‌ غول‌ پيكر، ادم‌ غول‌ اسا: Paul Bunyan

(گ‌.ش‌.) جنسي‌ از درختان‌ كوچك‌ چين‌ از خانواده‌ گل‌ خوك گل‌ كله‌ بره‌، زمرموزه‌: Paulownia

(yrtlap) اشغال‌، چيز اشغال‌ و نا چيز، جزئي‌: Paultry

شكم‌، محتويات‌ شكم‌، امعاء، درشكم‌ ريختن‌: Paunch

شكم‌گنده‌: Paunchy

گدا، بي‌ نوا، (حق.) معسر يا عاجز از پرداخت‌: Pauper

گدا كردن‌، فقير كردن‌: Pauperize

مكث‌، توقف‌، وقفه‌، درنگ‌، مكث‌ كردن‌: Pause

اسفالت‌ كردن‌، سنگفرش‌ كردن‌، صاف‌ كردن‌، فرش‌ كردن‌: Pave

صاف‌ شده‌، سنفرش‌ شده‌: Paved

سنگفرش‌، پياده‌ رو، كف‌ خيابان‌: Pavement

(م‌.م‌.) ترسو، بزدل‌، ترسناك‌: Pavid

دركلاه‌ خيمه‌ زدن‌، دركلاه‌ فرنگي‌جا دادن‌ غرفه‌ نمايشگاه‌، عمارت‌ كلاه‌ فرنگي‌، چادر صحرايي: Pavilion

سنگفرش‌، اجر فرش‌، مصالح‌ سنگفرش‌: Paving

پنجه‌، پا، چنگال‌، دست‌، پنجه‌ زدن‌: Paw

محيل‌، اب‌ زير كاه‌، مكار، چالاك‌، زرنگ‌: Pawky

گيره‌، عايق‌، شيط‌انك‌، باگيره‌ يا عايق‌ نگاه‌ داشتن ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر: Pawl

پياده‌ شط‌رنج‌، گرو، گروگان‌، وثيقه‌، رهن‌ دادن گروگذاشتن‌: Pawn

بنگاه‌ رهني‌، گروگير، وام‌ ده‌، مرتهن‌: Pawnbroker

گروگير، گروستان‌: Pawnee

(ronwap) گروگذار: Pawner

(renwap) گروگدار: Pawnor

بنگاه‌ رهني‌، موسسه‌ رهني‌: Pawnshop

(wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌، شرير، فاسدالاخلاق‌: Pawpaw

(wapap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌ , جنوبي‌: Pawpaw

صلح‌، بوسه‌ اشتي‌، لوحه‌ تمثال‌ عيسي‌ ومريم‌: Pax

اجرت‌، وابسته‌ به‌ پرداخت‌ پرداختن‌، دادن‌، كار سازي‌ داشتن‌، بجااوردن‌، انجام‌ , دادن‌، تلافي‌ كردن‌، پول‌ دادن‌، پرداخت‌، حقوق‌ ماهيانه: Pay

خاك‌ زرگري‌ يا خاك‌ معدن‌ قابل‌ استفاده‌، تحقيقات‌ , واكتشافات‌ با ارزش‌ ومفيد، منفعت‌: Pay Dirt

ظ‌رفيت‌ ترابري‌، اجناس‌ مقرون‌ بصرفه‌ براي‌ حمل‌ ونقل‌: Pay Load

پرداخت‌ كردن‌ (تمام‌ ديون‌)، تاديه‌ كردن‌، تسويه‌ كردن پرداخت‌، منفعت‌، جزاي‌كيفر، نتيجه‌ نهايي‌: Pay Off

برگ پرداخت (مانند فيش حقوق): Pay Slips

تمام‌ وكمال‌ پرداختن‌، حساب‌ هاي‌ معوقه‌ را تسويه‌ كردن‌: Pay Up

چك حقوقي: Pay-cheque

پرداختني - قابل پرداخت: Payable

پرداختني‌، قابل‌ پرداخت‌: Payable

حساب‌هاي پرداختني: Payables

دوره بازپرداخت: payback period

دوره‌اي كه در آن جريان نقدي دريافتي از يك پروژه برابر سرمايه‌گذاري اوليه بدون تنزيل مي‌شود.

دوره بازپرداخت: Payback Period

دوره‌اي كه در آن جريان نقدي دريافتي از يك پروژه برابر سرمايه‌گذاري اوليه بدون تنزيل مي‌شود.

گيرنده‌، دريافت‌ كننده‌ وجه‌: Payee

(royap) پرداخت‌ كننده‌: Payer

مامور پرداخت‌، سررشته‌ دار: Paymaster

پرداخت: Payment

پرداخت: payment

بازگشت پولي خدمات ارائه شده يا دارايي‌هاي تحويل داده‌شده. پرداخت قرض‌ها.

پرداخت‌، وجه‌: Payment

كارسازي‌، پرداخت‌، تاديه‌، پول‌، وجه‌، قسط‌: Payment

پرداخت: Payment

بازگشت پولي خدمات ارائه شده يا دارايي‌هاي تحويل داده‌شده. پرداخت قرض‌ها.

مجوز پرداخت: payment authorization

فرآيند مبادله سرمايه تخصيص داده‌شده بابت كالاها يا خدمات تحويل داده‌شده تامين‌كننده و بر اساس شرايط پرداخت پيمان.

مجوز پرداخت: Payment Authorization

فرآيند مبادله سرمايه تخصيص داده‌شده بابت كالاها يا خدمات تحويل داده‌شده تامين‌كننده و بر اساس شرايط پرداخت پيمان.

تضمين پرداخت: payment bond

ارائه تضميني طبق قانون به همه افراد عرضه‌كننده كار يا مواد در ازاي انجام كار مورد نياز جهت اجراي پيمان براي اطمينان از پرداخت‌ها.

تضمين پرداخت: Payment Bond

ارائه تضميني طبق قانون به همه افراد عرضه‌كننده كار يا مواد در ازاي انجام كار مورد نياز جهت اجراي پيمان براي اطمينان از پرداخت‌ها.

كارمند پرداخت حقوقي: Payment Clerk

شرايط پرداخت: Payment Terms

كافر، بي‌ دين‌: Paynim

ميشود، رشوه‌ وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌ ,: Payola

(reyap) پرداخت‌ كننده‌: Payor

حقوق و دستمزد: Payroll

سياهه‌ پرداخت‌، ليست‌ حقوق‌: Payroll

ليست‌ حقوق‌، صورت‌ پرداخت‌: Payroll

ليست مواجب بگيران: Payroll List

برنامه‌ پرداخت‌ حقوق‌: Payroll Program

سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌: Payroll System

(گ‌.ش‌.) نخودفرنگي‌ (muvitas musiP): Pea

زرد مايل‌ بسبز، سبز نخودي‌: Pea Green

ژاكت‌ ضخيم‌ ملوانان‌، كپنگ‌ (gnapak): Pea Jacket

صلح‌ وصفا، سلامتي‌، اشتي‌، صلح‌، ارامش‌: Peace

پيشنهاد صلح‌: Peace Offering

امين‌ صلح‌، ضابط‌ صلحيه‌: Peace Officer

(temulac=) پيپ‌ يا چپق‌ صلح‌ (درميان‌ سرخ‌ پوستان‌): Peace Pipe

اشتي‌ پذير، صلح‌ دوست‌، ارام‌: Peaceable

مسالمت‌ اميز، ارام‌، صلح‌ اميز: Peaceful

مصلح‌: Peacemaker

(گ‌.ش‌.) هلو، شفتالو، هرچيز شبيه‌ هلو، چيز لذيذ، زن‌ , يا دختر زيبا، فاش‌ كردن‌: Peach

هلويي‌: Peachy

ط‌اووس‌، مزين‌ به‌ پر ط‌اووس‌، خراميدن‌: Peacock

رنگ‌ ابي‌ مايل‌ بسبز، رنگ‌ ابي‌ ط‌اووسي‌: Peacock Blue

(ج.ش‌.) قوقاول‌ بزرگ‌ صحرايي‌ جنوب‌ اسيا: Peafowl

(ج‌.ش‌.) ط‌اووس‌ ماده‌، ط‌بيب‌، ط‌ب‌: Peahen

تيز درامدن‌، به‌ نقط‌ه‌ اوج‌ رسيدن‌، نحيف‌ شدن‌ حداكثر، كاكل‌، فرق‌ سر، دزديدن‌، تيز شدن‌، بصورت‌ نوك‌ , نوك‌، قله‌، راس‌، كلاه‌ نوك‌ تيز، (مج.) منتها درجه: Peak

قله‌، به‌ قله‌ رسيدن‌: Peak

اوج [نياز به] نيروي انساني ساخت: Peak Construction Staff

ساعات پيك (اوج): Peak Hours

بار قله‌اي‌، بحبوحه‌ مصرف‌: Peak Load

اوج تامين نيروي انساني: Peak Staffing

نوك‌ تيز، قله‌ دار، رنگ‌ پريده‌، نزار: Peaked

(ykcep) سكندري‌ خورنده‌ (مثل‌ اسب‌)، متلاط‌م‌، ط‌وفاني‌: Peaky

صداي‌ پيوسته‌، صداي‌ مسلسل‌، غوغا، ط‌نين‌ متناوب‌، ناقوس‌ , وغوغا كردن‌، صداي‌ گوشخراش‌ دادن‌ يا زنگ‌، صداي‌ ناقوس‌، غريدن‌، ترق‌ وتروق‌ كردن‌، هياهو ,: Peal

پيانو، نوعي‌ پيانو، اهنگ‌ ملايم‌: Peanoforte

(گ‌.ش‌.) بادام‌ زميني‌، پسته‌ زميني‌، رنگ‌ كتاني‌، رنگ‌ كنف‌,: Peanut

خمير بادام‌ زميني‌: Peanut Butter

(گ‌.ش‌.) گلابي‌، امرود: Pear

گلابي‌ شكل‌: Pear Shaped

بامرواريد اراستن‌، صدف‌ واركردن‌، مرواريدي‌ مرواريد، در، لولو، اب‌ مرواريد، مردمك‌ چشم‌، صدف: Pearl

مرواريد گير: Pearler

Lamellar structure resembling mother of pearl. A compound of iron and carbon occurring in steel as a result of the transformation of austenite into aggregations of ferrite and iron carbide.: PEARLITE

(ش‌.) الياژ اهن‌ وكربن‌: Pearlite

صدف‌ نما، مرواريد نما: Pearlized

مرواريد وار، دروار: Pearly

(trep) گستاخ‌، جسور، سالم‌ وبا روح‌: Peart

روستايي‌، دهاتي‌، دهقاني‌، كشاورز، رعيت‌: Peasant

رعايا، جماعت‌ دهقانان‌، بي‌ تربيتي‌: Peasantry

(docesaep) غلاف‌ نخود، جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار: Peascod

(انگليس‌) نخود، جمع‌ كلمه‌ aep: Pease

(docsaep) غلاف‌ نخود، جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار: Peasecod

تورب‌، ذغال‌ سنگ‌ نارس‌، كود گياهي‌، معشوقه‌، عزيز , دردانه‌، زن‌ فاسد: Peat

دادن‌ به‌ ريگ‌، سنگريزه‌، شيشه‌ عينك‌، نوعي‌ عقيق‌، باسنگريزه‌ فرش‌ , كردن‌، باريگ‌ حمله‌ كردن‌، (چرمسازي‌) نقش‌ ونگار ريگي‌ ,: Pebble

(گ‌.ش‌.) درخت‌ گردوي‌ امريكاي‌ مركزي‌: Pecan

جايزالخط‌ا، دستخوش‌ خط‌ا: Peccable

لغزش‌، اشتباه‌ كوچك‌: Peccadillo

جايز الخط‌ايي‌: Peccancy

فاسد گناهكار، اشتباه‌ كار، غلط‌، ناصحيح‌، خط‌ا، (ط‌ب‌) ناخوش: Peccant

(ج‌.ش‌.) گراز امريكايي‌: Peccary

اعتراف‌ بگناه‌، اقرار بگناه‌: Peccavi

مدادكار: Peciller

سوراخ‌ كردن‌، دندان‌ زدن‌ يك‌ چهارم‌ بوشل‌، نوك‌ زدگي‌، سوراخ‌، نوك‌ زدن‌، بانوك‌ ,: Peck

خورنده‌، بيني‌، دماغ‌ نوك‌ زن‌، سوراخ‌ كن‌، نوعي‌ كلنگ‌ (ج‌.ش‌.) داركوب‌، منقار: Pecker

(ykaep) سكندري‌ خورنده‌ (مثل‌ اسب‌)، متلاط‌م‌، ط‌وفاني‌: Pecky

(ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌: Pectate

(ش‌.) دلمه‌ گياهي‌، ژلاتين‌ گياهي‌، پكتين‌: Pectin

(detanitcep) شانه‌ اي‌، شانه‌ دار، دندانه‌ دار: Pectinate

(etanitcep) شانه‌ اي‌، شانه‌ دار، دندانه‌ دار: Pectinated

(تش‌.) سينه‌ اي‌، صدري‌، دروني‌، باط‌ني‌: Pectoral

(حق.) اختلاس‌، حيف‌ وميل‌، دزدي‌: Peculate

مختلس‌، دزد: Peculator

عجيب‌ وغريب‌، داراي‌ اخلاق‌ غريب‌، ويژه‌: Peculiar

صفت‌ عجيب‌ وغريب‌، حالت‌ ويژگي‌، غرابت‌: Peculiarity

پولي‌، نقدي‌، مالي‌، جريمه‌ دار: Pecuniary

سبد، زنبيل‌، پا: Ped

(eugogadep) اموزگار، معلم‌، اموزگار علم‌ فروش‌: Pedagog

وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌: Pedagogic

ygogadep=: Pedagogics

(gogadep) اموزگار، معلم‌، اموزگار علم‌ فروش‌: Pedagogue

فن‌ اموزش‌ وپرورش‌ كودك‌، للگي‌، تربيت‌: Pedagogy

(در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌، جاپايي‌، پدال پايي‌، وابسته‌ به‌ ركاب‌، پازدن‌، ركاب‌ زدن‌: Pedal

شلوار كوتاه‌ زنانه‌: Pedal Pushers

فضل‌ فروش‌، عالم‌ نما، كرم‌ كتاب‌: Pedant

وابسته‌ به‌عالم‌ نمايي‌ وفضل‌ فروشي‌: Pedantic

فضل‌ فروشي‌: Pedantry

(ج‌.ش‌.) پادار، پنجه‌ دار، شبيه‌ پا: Pedate

دوره‌ گردي‌ كردن‌، ط‌وافي‌ كردن‌: Peddle

دستفروش‌: Peddler

ناچيز، جزئي‌، نامشخص‌، بنجل‌: Peddling

بچه‌ باز، لواط‌ گر: Pederast

بچه‌ بازي‌، لواط‌: Pederasty

پايه‌ ستون‌، پايه‌ مجسمه‌، شالوده‌، محور، روي‌ پايه‌ , قرار دادن‌، بلند كردن‌، ترفيع‌دادن‌: Pedestal

پياده‌، وابسته‌ به‌پياده‌ روي‌، مبتذل‌، بيروح‌: Pedestrian

پياده‌ روي‌، ابتذال‌: Pedestrianism

مربوط‌ به‌ امراض‌ كودكان‌: Pediatric

پزشك‌ متخصص‌ اط‌فال‌، ويژه‌ گر بيماريهاي‌ كودكان‌: Pediatrician

(ط‌ب‌) امراض‌ كودكان‌، ط‌ب‌ اط‌فال‌، پزشكي‌ كودك‌: Pediatrics

سه‌ چرخه‌ پايي‌: Pedicab

(elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌، ساقه‌ گل‌، (ج‌.ش‌.) ساق‌: Pedicel

ساقه‌ كوچك‌، ساقه‌ گل‌، پاي‌ كوچك‌، پايك‌: Pedicel

ساقه‌، ساقه‌ اصلي‌، پايك‌: Pedicle

شپشو، شپش‌ وار: Pedicular

ساقه‌ دا ر، پايك‌ دار، وابسته‌ به‌ خفاش‌: Pediculate

(sisairihthp) الودگي‌ به‌ شپش‌ يا شپشك‌، شپشك‌ داشتن‌: Pediculosis

(ط‌ب‌) الودگي‌ به‌ شپش‌: Pediculosis

مانيكور پا، معالجه‌ امراض‌ دست‌ وپا: Pedicure

اصل، سرمنشاء: pedigree

خط سير مواد و مصالح، تجهيزات و قطعات در طول فرآيندهاي پروژه كه از مبدا تا محل مصرف كامل مي‌شود.

شجره‌ نامه‌، نسب‌ نامه‌، دودمان‌، تبار، اشتقاق‌، ريشه نژاد: Pedigree

اصل، سرمنشاء: Pedigree

خط سير مواد و مصالح، تجهيزات و قطعات در طول فرآيندهاي پروژه که از مبدا تا محل مصرف كامل مي‌شود.

(معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌، پايه‌، سنگفرش‌: Pediment

(retemodep) رشد سنج‌ كودك‌، گام‌ شمار: Pedimeter

(مع.) خاك‌ داراي‌ لايه‌ هاي‌ سخت‌ ومتراكم‌ ذغال‌: Pedocal

مبحث‌ پيدايش‌ جلگه‌، جلگه‌ سازي‌، دشت‌، جلگه‌: Pedogenesis

كودك‌ شناسي‌، مبحث‌ بهداشت‌ كودكان‌، خاك‌ شناسي‌: Pedology

(retemidep) رشد سنج‌ كودك‌، گام‌ شمار: Pedometer

پدرام‌، پسر نيك‌ دانشكده‌ ,: Pedram

(در بازي‌ ورق‌) پنج‌ ورق‌ اتو: Pedro

(lecidep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌، ساقه‌ گل‌، (ج‌.ش‌.) ساق‌: Peduncle

زيرچشمي‌ نگاه‌ كردن‌، نگاه‌ دزدانه‌: Peek

پوست‌ انداختن‌، پوست‌ كندن‌، كندن‌، پوست‌، خلال نرده‌چوبي‌، محجر: Peel

پوست‌ كننده‌، اسباب‌ پوست‌ كن‌، پليس‌: Peeler

پوست‌، قشر، پارچه‌ لباسي‌ نازك‌، پوست‌ انداختن‌: Peeling

باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌، از سوراخ‌ نگاه‌ كردن‌، ط‌لوع‌ , روزنه‌، روشنايي‌ كم‌، جيك‌ جيك‌، جيرجيركردن‌، جيك‌ زدن كردن‌، جوانه‌ زدن‌، اشكار شدن‌، كمي‌ نگاه‌ زير چشمي‌، نگاه‌ دزدكي‌، ط‌لوع‌، ظ‌هور، نيش‌ افتاب: Peep

شهر فرنگ‌: Peep Show

(در تفنگ‌) درجه‌ نشانه‌ روي‌، ديدگاه‌: Peep Sight

نگاه‌ كننده‌، ايينه‌ عينك‌، پنجره‌: Peeper

روزنه‌، ديدگاه‌، درز: Peephole

اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌، برابر بودن‌ با اشرافي‌، رفيق‌، برابر كردن‌، هم‌ درجه‌ كردن‌، بدرجه‌ , بدقت‌نگريستن‌، باريك‌ شدن‌، نمايان‌ شدن‌، بنظ‌ررسيدن‌، هما, ل‌ همتا، جفت‌، قرين‌، همشان‌، عضو مجلس‌ اعيان‌، صاحب‌ لقب‌ ,: Peer

بازنگري همسان: peer review

انتقاد عيني از هر چيز با توجه به موارد مشابه آن با معلومات واقعي. يك فن موثر براي به اشتراك گذاشتن ايده‌ها و بهبود كيفيت خروجي. بعضي مواقع به دليل غرور شخصي در برابر آن مقاومت‌هايي موجود است. گزارش تعدادي از شكست‌هاي بزرگ پروژه، كمبود بازنگري همسان در طول

بازنگري همسان: Peer Review

انتقاد عيني از هر چيز با توجه به موارد مشابه آن با معلومات واقعي. يک فن موثر براي به اشتراک گذاشتن ايده‌ها و بهبود کيفيت خروجي. بعضي مواقع به دليل غرور شخصي در برابر آن مقاومت‌هايي موجود است. گزارش تعدادي از شکست‌هاي بزرگ پروژه، کمبود بازنگري همسان در طول توسعه را به عنوان يکي از دلايل عدم موفقيت شناسايي کرده است.

مقام‌ سناتوري‌، مقام‌ اشرافي‌، اعياني‌: Peerage

كج‌ خلق‌، زوجه‌ سناتور، بانوي‌ اشرافي‌: Peeress

بي‌ همتا: Peerless

كج‌ خلق‌ كردن‌، ازردن‌، كينه‌، غرض‌: Peeve

كج‌ خلق‌، زودرنج‌، تند مزاج‌، ناراضي‌، عبوس‌، پست‌: Peevish

(eewep) چيز كوچك‌ وجزئي‌، بچه‌، ط‌فل‌: Peewee

(.n&.tv.iv): ميخ‌، ميخ‌ چوبي‌، چنگك‌، عذر، بهانه‌، ميخ‌ , پايين‌ نازك‌(شبيه‌ ميخ‌) درجه‌، دندانه‌، پا، (.jda): (deggep) دربالا پهن‌ ودر , زدن‌، ميخكوب‌ كردن‌ محكم‌ كردن‌، زحمت‌ كشيدن‌، كوشش‌ كردن: Peg

(افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار، ذوالجناح‌: Pegasus

سنگ‌ خاراي‌ زبر: Pegmatite

(م‌.ل‌.) قط‌يفه‌ لباسي‌ زنانه‌، لباس‌ خانگي‌ زنانه‌: Peignoir

تنزل‌ دهنده‌، تحقير اميز، واژه‌ تحقيري‌: Pejorative

حرير چيني‌، شهر پكن‌ پايتخت‌ كشور چين‌: Pekin

(esegnikep) ساكن‌ شهر پكن‌، زبان‌ ولهجه‌ مردم‌ پكن‌، سگ‌ , كوچك‌ ودست‌ اموز چيني‌، پكني‌: Pekinese

(esenikep) ساكن‌ شهر پكن‌، زبان‌ ولهجه‌ مردم‌ پكن‌، سگ‌ , كوچك‌ ودست‌ اموز چيني‌، پكني‌: Pekingese

چاي‌ زرين‌، چاي‌ معط‌ر: Pekoe

(cigalep) دريايي‌، دريانشين‌، ساكن‌ دريا، جانور , دريايي‌: Pelagian

(naigalep) دريايي‌، دريانشين‌، ساكن‌ دريا، جانور , دريايي‌: Pelagic

(گ‌.ش‌.) شمعداني‌ عط‌ر، گل‌ عط‌ري‌، برگ‌ عط‌ر: Pelargonium

خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌: Pelerine

مال‌ دنيا، جيفه‌ دنيا، پول‌، مال‌ حرام‌: Pelf

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا، مرغ‌ ماهيخوار: Pelican

خرقه‌ زنانه‌، پوستين‌، بالاپوش‌ بچگانه‌: Pelisse

بابي‌ نظ‌مي‌، سراسيمه‌، پراشوب‌، شلوغ‌ پلوغ‌: Pell Mell

به‌ كسي‌ پرت‌ كردن‌، حب‌ ساختن‌ حب‌، گلوله‌، قرص‌، ساچمه‌ يا خرج‌ تفنگ‌، بشكل‌گلوله‌ , دراوردن‌، بشكل‌ سرگنجشكي‌ دراوردن‌گلوله‌ (يا شبيه‌ ان‌) ,: Pellet

پوسته‌ نازك‌، شامه‌، غشاء نازك‌: Pellicle

داراي‌ پوسته‌، پوسته‌ پوسته‌، شامه‌ دار، غشاء دار: Pelliculate

(گ‌.ش‌.) بابونه‌ زرد، عاقرقرحا: Pellitory

شفاف‌، حائل‌ ماوراء، بلورين‌، روشن‌، سليس‌: Pellucid

بازي‌ تنيس‌ اسپانيولي‌: Pelota

پرتاب‌ كردن‌، شتاب‌ كردن‌، ضربه‌، شتاب‌، پوست‌ پشم‌ دار پي‌ در پي‌ ضربت‌ خوردن‌ خامسوز، پوست‌ خام‌، پوست‌ كندن‌، پوستك‌، پي‌ درپي‌ زدن: Pelt

سپرمانند، سپردار، سپروار، لادني‌ برگ‌: Peltate

ناچيز، عصباني‌، پوستي‌: Pelting

پوست‌ خام‌ فروشي‌، پشم‌ كني‌ از پوست‌ خام‌، پوست‌: Peltry

لگني‌، واقع‌ درنزديك‌ لگن‌ خاصره‌، وابسته‌ به‌ لگن‌ خاصره‌: Pelvic

(ج‌.ش‌.- تش‌.) لگن‌ خاصره‌، حفره‌ لگن‌ خاصره‌، لگنچه‌ كليوي‌,: Pelvis

(nacimmep) (در ميان‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكا) گوشت‌ , خشكانده‌، اط‌لاعات‌ خلاصه‌: Pemican

(nacimep) (در ميان‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكا) گوشت‌ , خشكانده‌، اط‌لاعات‌ خلاصه‌: Pemmican

اغل‌، خانه‌ ييلاقي‌، نوشتن‌، نگاشتن‌، بستن‌، درحبس‌ انداخت, قلم‌، كلك‌، شيوه‌نگارش‌، خامه‌، نوشتن‌، اغل‌، حيوانات‌ , ن‌: Pen

قلم‌: Pen

نام‌ مستعار نويسنده‌، نام‌ نويسندگي‌: Pen Name

وابسته‌ به‌ جزا وكيفر، مجازاتي‌، كيفري‌: Penal

(حق.) حقوق‌ جزا، مجموعه‌ حقوق‌ كيفري‌: Penal Code

جريمه‌ كردن‌، تاوان‌ دادن‌، تنبيه‌ كردن‌: Penalize

جزا، كيفر، مجازات‌، تاوان‌، جريمه‌: Penalty

توبه‌ وط‌لب‌ بخشايش‌، پشيماني‌، رياضت‌، وادار به‌ توبه‌ , كردن‌: Penance

صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ynnep: Pence

ميل‌ شديد، علاقه‌، ذوق‌، ميل‌ وافر، امادگي‌: Penchant

شبيه‌ مداد، مدادي‌، بامدادكشيدن‌ مداد، مداد رنگي‌، نقاشي‌ مدادي‌، مداد ابرو، هر چيزي‌ ,: Pencil

مدادكاري‌: Penciling

ضميمه‌ شده‌، اويز شده‌، اويزه‌ معلق‌، اويخته‌، لنگه‌، قرين‌، شيب‌، نامعلوم‌، بي‌ تكليف: Pendant

تعليق‌، اويختگي‌: Pendency

معلق- تحت بررسي: Pending

معلق به: Pending

درط‌ي‌، درمدت‌، تازماني‌ كه‌، امر معلق‌، متكي‌: Pending

فرمانده‌ كل‌ قوا، پيشوا، ديكتاتور: Pendragon

اونگي‌: Pendular

نوساني‌: Pendulous

اونگ‌، جسم‌ اويخته‌، پاندول‌، نوسان‌، تمايل‌: Pendulum

(افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo): Penelope

(enalpenep) (ز.ش‌.) دشت‌ گون‌، فرسوده‌ كردن‌ زمين‌: Peneplain

(nialpenep) (ز.ش‌.) دشت‌ گون‌، فرسوده‌ كردن‌ زمين‌: Peneplane

سوراخ‌ شدني‌، كاويدني‌، نفوذ پذير، رخنه‌ پذير: Penetrable

اندرون‌، حرم‌، رازها، خلوتگاه‌: Penetralia

الت‌ مخصوص‌ سنجش‌ درجه‌ نفوذ اشعه‌ مجهول‌: Penetrameter

نفوذ پذيري‌، نافذ، قابليت‌ نفوذ، انفاذ: Penetrance

نافذ، رسوخ‌ كننده‌: Penetrant

نفوذ كردن‌ در، بداخل‌ سرايت‌ كردن‌، رخنه‌ كردن‌: Penetrate

نافذ، رسوخ‌ كننده‌: Penetrating

نفوذ، حلول‌، كاوش‌، زيركي‌، كياست‌، فراست‌: Penetration

نفوذ كاوش‌: Penetration

نافذ، وابسته‌ به‌نفوذ كردن‌: Penetrative

(ج‌.ش‌.) پنگوين‌، بط‌ريق‌: Penguin

جاقلمي‌ ودسته‌ قلم‌: Penholder

رشته‌ اي‌، داراي‌ شبكه‌ توري‌ ظ‌ريف‌: Penicillate

پني‌ سيلين‌: Penicillin

(گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز: Penicillium

التي‌، شبيه‌ الت‌ رجوليت‌: Penile

(جغ.) شبه‌ جزيره‌، پيشرفتگي‌ خاك‌ در اب‌: Peninsula

شبه‌ جزيره‌ اي‌، وابسته‌ به‌ شبه‌ جزيره‌: Peninsular

الت‌ مردي‌، الت‌ رجوليت‌، ذكر، كير: Penis

ط‌لب‌ مغفرت‌، پشيماني‌، ندامت‌، توبه‌: Penitence

توبه‌ كار، پشيمان‌، تائب‌، اندوهناك‌، نادم‌: Penitent

وابسته‌ به‌ ط‌لب‌ مغفرت‌ وندامت‌: Penitential

زندان‌ مجرمين‌ ندامتگاه‌، ندامتي‌، دار التاديب‌، بازداشتگاه‌ يا ,: Penitentiary

قلمتراش‌، چاقوي‌ كوچك‌ جيبي‌: Penknife

اهل‌ قلم‌، نويسنده‌، مصنف‌، اديب‌، (م‌.م‌.) منشي‌: Penman

خط‌، خوش‌ خط‌ي‌، ط‌رز نوشتن‌: Penmanship

(nonep) پرچم‌ سه‌گوش‌، قلاب‌، پرچم‌ دم‌ چلچله‌اي‌: Pennant

(م‌.م‌.) قلمدان‌، جاي‌ قلم‌: Penner

بي‌ پول‌: Penniless

پرچم‌ مثلثي‌ شكل‌ قرون‌ وسط‌ي‌: Pennon

(lecnonep) پرچم‌ كوچك‌ بالاي‌ زره‌ يا كلاه‌ خود: Pennoncel

وابسته‌ به‌ ايالت‌ پنسيلوانيا، پنسيلوانيا: Pennsylvanian

كوچكترين‌ واحد پول‌ انگليس‌ وامريكا، شاهي‌: Penny

ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌، بالئامت‌ خرج‌ كردن‌: Penny Pinch

صرفه‌ جو، يك‌ قازي‌: Penny Wise

(گ‌.ش‌.) پونه‌: Pennyroyal

(گ‌.ش‌.) قدح‌ مريم‌: Pennywort

بارزش‌ يك‌ پني‌: Pennyworth

وابسته‌ به‌ كيفرشناسي‌: Penological

ويژه‌ گر كيفرشناسي‌: Penologist

كيفرشناسي‌، اداره‌ زندان‌: Penology

(tnannep) پرچم‌ سه‌گوش‌، قلاب‌، پرچم‌ دم‌ چلچله‌اي‌: Penon

(lecnonnep) پرچم‌ كوچك‌ بالاي‌ زره‌ يا كلاه‌ خود: Penoncel

اونگ‌، پاندول‌: Penoulum

اويخته‌، اويزان‌، معلق‌: Pensile

مستمري- حقوق بازنشستگي: Pension

حقوق‌ بازشنستگي‌، مقرري‌، پانسيون‌، مزد، حقوق‌، مستمري‌ , گرفتن‌، پانسيون‌ شدن‌: Pension

بازنشسته‌، حقوق‌ بگير، مزدور، پولكي‌: Pensionary

بازنشسته‌، وظ‌يفه‌ خوار، مستمري‌ بگير: Pensioner

انديشناك‌، متفكر، افسرده‌، پكر، گرفتار غم‌، محزون‌: Pensive

نويسنده‌ بويژه‌ نويسنده‌ مزدور: Penster

ابگير، دريچه‌ مخصوص‌ تنظ‌يم‌ جريان‌ اب‌: Penstock

محصور، بسته‌ (غالبا با pu وni)، مقيد: Pent

ط‌لسمي‌ بشكل‌ ستاره‌ پنج‌ راس‌: Pentacle

دسته‌ پنج‌ تايي‌، دوره‌ پنجساله‌، مدت‌ پنج‌ روزه‌: Pentad

(etalytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌، داراي‌ پنج‌ پنجه داراي‌ پنج‌ زائده‌ شبيه‌ پنجه‌: Pentadactyl

(lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌، داراي‌ پنج‌ پنجه‌، داراي‌ , پنج‌ زائده‌ شبيه‌ پنجه‌: Pentadactylate

امريكا پنج‌ بر، پنج‌ پهلو، پنج‌ گوشه‌، پنج‌ ضلعي‌، (مج.) ارتش‌ ,: Pentagon

پنج‌ وجهي‌، جسم‌ پنج‌ وجهي‌: Pentagonal

ستاره‌ پنج‌ راس‌، (هن.) شكل‌ پنج‌ ضلعي‌، شكل‌ پنج‌ تايي‌: Pentagram

جسم‌ جامد پنج‌ وجهي‌، شكل‌ پنج‌ وجهي‌: Pentahedron

(ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌، پنج‌ تايي‌: Pentamerous

شعر پنج‌ بحري‌، شعر پنج‌ وتدي‌: Pentameter

پنج‌ گوشه‌، پنج‌ زاويه‌: Pentangle

اسفارپنجگانه‌، كتب‌ پنجگانه‌ عهد عتيق‌: Pentateuch

(يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌: Pentathlon

(ش‌.) پنج‌ ظ‌رفيتي‌، داراي‌ پنج‌ ظ‌رفيت‌ يا بنيان‌: Pentavalent

عيد گلريزان‌، عيد پنجاهه‌: Pentecost

ساباط‌، چارط‌اقي‌، كبوتر خانه‌، اط‌اقك‌ بالاي‌ بام‌: Penthouse

(etamitlunep) يكي‌ به‌اخر مانده‌، ماقبل‌ اخر: Penult

(tlunep) يكي‌ به‌اخر مانده‌، ماقبل‌ اخر: Penultimate

شبه‌ ظ‌ل‌، نيم‌ سايه‌، سايه‌ روشن‌: Penumbra

(م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌، خسيس‌، بي‌ قوت‌، فقير: Penurious

احتياج‌، فقر، تنگدستي‌، نيازمندي‌ زياد، خست‌: Penury

فراش‌، غلام‌، ، پادو، پيك‌، قاصد، پاسبان‌: Peon

استفاده‌ از سربازهاي‌ پياده‌ در خدمت‌، استفاده‌ از غلام‌ , براي‌ كارهاي‌ بندگي‌، اعمال‌ شاقه‌: Peonage

(گ‌.ش‌.) گل‌ صد توماني‌: Peony

پرجمعيت‌ كردن‌، ساكن‌ شدن‌ مردم‌، خلق‌، مردمان‌، جمعيت‌، قوم‌، ملت‌، اباد كردن: People

حال‌، نيرو، بشاشت‌، چالاكي‌، نيرو دادن‌: Pep

نوعي‌ ردا يانيم‌ تنه‌ زنانه‌ (م‌.م‌.) دامن‌ كوتاه‌: Peplum

پاشيدن‌، فلفل‌ زدن‌ به‌، تيرباران‌ كردن‌ فلفل‌، فلفل‌ كوبيده‌، فلفلي‌، باضربات‌ پياپي‌ زدن‌، فلفل‌ ,: Pepper

فلفل‌ نمكي‌، پارچه‌ فلفل‌ نمكي‌، رنگ‌ فلفل‌ نمكي‌: Pepper And Salt

دانه‌ فلفل‌، فلفل‌ دانه‌، چيز كم‌ بها، جزئي‌، ناچيز: Peppercorn

(گ‌.ش‌.) نعناع‌ بياباني‌، قرص‌ نعناع‌: Peppermint

فلفل‌ دار، تند، تند وتيز، گرم‌، باروح‌: Peppery

پرنيرو، سرحال‌، چالاك‌: Peppy

(enispep) (تش‌.) پپسين‌، انزيم‌ گوارنده‌ پروتئين‌ در , شيره‌ معده‌: Pepsin

(nispep) (تش‌.) پپسين‌، انزيم‌ گوارنده‌ پروتئين‌ در , شيره‌ معده‌: Pepsine

پپتيد: peptide

تبديل‌ به‌ پپتن‌ كردن‌، گواريدن‌، هضم‌كردن‌ ,: Peptonize

برط‌بق‌ با، توسط‌، بوسيله‌، در هر، براي‌ هر، از ميان‌، از وسط: Per

بقرار هر سال‌، هر سالي‌، ساليانه‌: Per Annum

سرانه: Per Capita

در هر هزار، در هزار: Per Mill

(لاتين‌) درنفس‌ خود، بخودي‌ خود، في‌ نفسه‌، مستقيما: Per Se

(در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌: Per Second Per Second

اتفاقا، تصادفا، شايد: Peradventure

پيمودن‌، گردش‌ كردن‌ در، دور زدن‌: Perambulate

درشكه‌ بچگانه‌، كالسكه‌ بچه‌: Perambulator

نوعي‌ چيت‌ محكم‌ (مثل‌ چلوار ومتقال‌)، پرگال‌ چلواري‌: Percale

دبيت‌ نخي‌، استري‌: Percaline

نفري‌، سرانه‌، بقرار هر نفري‌، هر راس‌، بط‌ور سرانه هر نفري‌: Percapita

درك‌ كردن‌، دريافتن‌، مشاهده‌ كردن‌، ديدن‌، ملاحظ‌ه‌ كردن‌: Perceive

درصد: Percent

بقرار در صد، از قرار صدي‌، درصد: Percent

درصد تكميل: percent complete (PC)

ميزان تكميل فعاليت كه با محاسبه نسبت كار تمام شده به كل كار اندازه‌گيري مي‌شود.

درصد تکميل: Percent Complete (PC)

ميزان تكميل فعاليت که با محاسبه نسبت کار تمام شده به کل کار اندازه‌گيري مي‌شود.سنجه تكميل كه براي تعيين مدت زمان باقي‌مانده فعاليتي كه بخشي از آن تكميل شده بكار مي‌رود.تخميني كه به شكل درصد بيان شده و بيانگر ميزان كار يك فعاليت يا گروهي فعاليت است كه تكميل شده‌اند.نسبتي كه وضعيت تكميل را با برنامه‌ريزي فعلي كل كار مقايسه مي‌كند.

درصد خرابي، درصد ناقص: percent defective

درصد خرابي هر تعداد محصول عبارت است از صد برابر محصولات خراب تقسيم بر كل تعداد محصولات، مثال: درصد خرابي= تعداد محصولات خراب × 100 تقسيم بر تعداد قطعات بررسي شده.

درصد خرابي، درصد ناقص: Percent Defective

درصد خرابي هر تعداد محصول عبارت است از صد برابر محصولات خراب تقسيم بر کل تعداد محصولات، مثال: درصد خرابي= تعداد محصولات خراب × 100 تقسيم بر تعداد قطعات بررسي شده.

بهره درصدي: percent yield

درصد- تعيين درصد: Percentage

برحسب‌ درصد، صدي‌ چند، قسمت‌، مقدار: Percentage

در صد: Percentage

محاسبه‌ شده‌ بقرار هر صدي‌، برحسب‌ درصد: Percentile

چيز درك‌ شده‌، چيز مفهوم‌، ادراكات‌، درك‌: Percept

قابل‌ درك‌، ادراك‌ شدني‌: Perceptible

ادراك‌، احساس‌: Perception

درك‌، ادراك‌، مشاهده‌ قوه‌ ادراك‌، اگاهي‌، دريافت‌: Perception

حساس‌ و باهوش‌: Perceptive

ادراكي‌، دريافتي‌: Perceptual

بلند، جاي‌ امن‌، نشستن‌، قرار گرفتن‌، فرود امدن درجاي‌ بلند قرار دادن‌ نشيمن‌ گاه‌ پرنده‌، چوب‌ زير پايي‌، تير، ميل‌، جايگاه‌ ,: Perch

شايد، ممكن‌ است‌، توان‌ بود، اتفاقا: Perchance

دريافت‌، درك‌، فراست‌، بينش‌ وادراك‌، احساس‌، حس‌ تشخيص‌: Percipience

فريس‌، مدرك‌، وابسته‌ به‌ ادراك‌ وبينش‌: Percipient

تراوش‌ كردن‌، نفوذ كردن‌، رد شدن‌، صاف‌ كردن‌: Percolate

قهوه‌ جوش‌: Percolator

بازدن‌ انگشت‌ يا الت‌ ديگري‌ چيزي‌ را ازمودن‌، (ط‌ب‌) دق‌ , كردن‌، اهسته‌ زدن‌ به‌: Percuss

ضربت‌، دق‌، (مو.) اسباب‌ هاي‌ ضربي‌ مثل‌ ط‌بل‌ ودنبك‌: Percussion

(مو.) الات‌ موسيقي‌ ضربي‌ (مثل‌ ط‌بل‌ ودايره‌): Percussion Instrument

ماشه‌ تفنگ‌: Percussion Lock

نوازنده‌ اسبابهاي‌ ضربي‌: Percussionist

زدني‌، تصادمي‌: Percussive

(ط‌ب‌) زير پوستي‌، از راه‌ پوست‌، موثر در زير پوست‌: Percutaneous

(لاتين‌) بقرار روزي‌، هر روزي‌، روزانه‌: Perdiem

تباهي‌، فنا، نيستي‌، مرگ‌ روحاني‌: Perdition

(eudrep) پنهان‌، مخفي‌، سرباز جان‌ فشان‌، درحال‌ كمين بي‌ پروا، ماموريت‌ مخاط‌ره‌ اميز: Perdu

(udrep) پنهان‌، مخفي‌، سرباز جان‌ فشان‌، درحال‌ كمين بي‌ پروا، ماموريت‌ مخاط‌ره‌ اميز: Perdue

ماندگاري‌، دوام‌: Perdurability

ماندگار، پايدار، هميشگي‌، ابدي‌، بادوام‌: Perdurable

اقامت‌ كردن‌، بزيارت‌ رفتن‌ سفركردن‌، سرگردان‌ بودن‌، اواره‌ بودن‌ در كشور خارجي‌ ,: Peregrinate

بيگانه‌، ازخارجه‌ امده‌، مسافر، (ج‌.ش‌.) قوش‌ تيز پر: Peregrine

قط‌عي‌، بي‌ چون‌ وچرا، امرانه‌، خود راي‌، شتاب‌ اميز: Peremptory

(گ‌.ش‌.) بادوام‌ بودن‌، دوام‌ اوردن‌، دوام‌ يافتن‌: Perennate

هميشگي‌، دائمي‌، ابدي‌، جاوداني‌، پايا، همه‌ ساله‌: Perennial

تكميل‌ كردن‌، عالي‌ ساختن‌ كامل‌، مام‌، درست‌، بي‌ عيب‌، تمام‌ عيار، كاملا رسيده: Perfect

عدد بي‌ كاست‌: Perfect Number

كمال‌ پذيري‌: Perfectibility

كمال‌ پذير: Perfectible

كمال‌: Perfection

بسيار باحرارت‌، بسيار غيور، سوزان‌، تابان‌، گرم مشتاق‌، حريص‌: Perfervid

پيمان‌ شكن‌، خائن‌: Perfidious

پيمان‌ شكني‌، خيانت‌، نقض‌ عهد، بي‌ ديني‌: Perfidy

سوراخ‌ كردن‌: Perforate

سوراخ‌ كردن‌، سفتن‌، منگنه‌ كردن‌، رسوخ‌ كردن‌: Perforate

سوراخ‌ دار، سوراخ‌ شده‌: Perforated

نوار كاغذي‌ سوراخ‌ دار: Perforated Paper Tape

نوار سوراخ‌ دار: Perforated Tape

ايجاد سوراخ‌، لبه‌ كنگره‌يي‌ مثل‌ تمبرپست‌: Perforation

سوراخ‌، عمل‌ سوراخ‌ كردن‌: Perforation

سوراخ‌ كن‌: Perforator

بناچار، ناگزير، بزو، اجبارا: Perforce

نمايش‌ دادن‌، ايفاكردن‌ انجام‌ دادن‌، كردن‌، بجا اوردن‌، اجرا كردن‌، بازي‌ كردن: Perform

عملكرد- انجام تعهد: Performance

عملكرد: performance

كارايي‌، انجام‌: Performance

اجرا، نمايش‌، ايفا، كاربرجسته‌، شاهكار: Performance

عملکرد: Performance

دستاوردهايي مانند دستاورد فني، دستاورد برنامه زمان‌بندي و دستاورد هزينه.سرعت تبديل ورودي به محصول.محاسبه دستاوردهاي مورد استفاده براي سنجش پروژه و مديريت كيفيت آن.

تحليل عملكرد: performance analysis

بررسي روند عملكرد در طول شرايط مشخص شده.

تحليل عملكرد: Performance Analysis

بررسي روند عملکرد در طول شرايط مشخص شده.

پيمانكاري مبتني برعملكرد: performance based contracting

شيوه‌اي براي كسب كه در آن تمام جنبه‌هاي كسب حول هدف كاري ساختاربندي شده‌اند. پيمانكاري بر پايه عملكرد بر اهداف، الزامات عملكردي قابل اندازه‌گيري و استانداردهاي كيفي تاكيد مي‌كند. اين موارد بايد در بيانيه كاري، پيمانكارهاي انتخاب نوع پيمان و مشوق‌ها و مديري

پيمانكاري مبتني برعملكرد: Performance Based Contracting

شيوه‌اي براي کسب که در آن تمام جنبه‌هاي کسب حول هدف کاري ساختاربندي شده‌اند. پيمانکاري بر پايه عملکرد بر اهداف، الزامات عملکردي قابل اندازه‌گيري و استانداردهاي کيفي تاکيد مي‌کند. اين موارد بايد در بيانيه کاري، پيمانکارهاي انتخاب نوع پيمان و مشوق‌ها و مديريت اجرايي پيمان ديده شوند.

پرداخت‌هاي مبتني بر عملكرد: performance based payments

مفهومي ‌به معناي پرداخت به فروشنده بر اساس انجام كار فيزيكي، كه قبلاً خريدار آن را تعيين كرده و روي آن توافق شده است. كار فيزيكي معمولا با استفاده از رويدادهاي اصلي و تعيين ارزش وزني هر يك مشخص مي‌شود. مجموع اين ارزش‌ها به ارزش تداركات افزوده مي‌گردد. پردا

پرداخت‌هاي مبتني بر عملكرد: Performance Based Payments

مفهومي ‌به معناي پرداخت به فروشنده بر اساس انجام كار فيزيكي، كه قبلاً خريدار آن را تعيين كرده و روي آن توافق شده است. كار فيزيكي معمولا با استفاده از وقايع اصلي و تعيين ارزش وزني هر يك مشخص مي‌شود. مجموع اين ارزش‌ها به ارزش تداركات افزوده مي‌گردد. پرداخت‌هاي مبتني بر عملكرد نوع ساده‌اي از مديريت ارزش كسب شده است.

تضمين عملكرد: performance bond

تضمين عملكرد: Performance Bond

تضمين عملكرد مطمئن و برآوردن الزامات تحت پيمان پيمانكار. نوعي تضمين پيمان براي جلوگيري از ضرر حاصل از ناتواني يا پشيماني پيمانكار در انجام پيمان. چنين تضميني معمولا در پروژه‌هاي ساخت و ساز عمومي مورد نياز است.

ارز يابي‌ كارايي‌: Performance Evaluation

برنامه بهبود عملكرد: performance improvement plan

رويكردي براي بهبود نقص عملكرد.

برنامه بهبود عملكرد: Performance Improvement Plan

رويکردي براي بهبود نقص عملکرد.

مديريت عملكرد: performance management

رويكردي براي بهبود عملكرد با تعيين اهداف و سنجش عملكرد در مقابل معيارها و دستاوردهاي تشويقي.

مديريت عملكرد: Performance Management

رويکردي براي بهبود عملکرد با تعيين اهداف و سنجش عملکرد در مقابل معيارها و دستاوردهاي تشويقي.

مبناي اندازه‌گيري عملكرد: performance measurement baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي بر اساس مراحل زماني در پروژه، در مقايسه با عملكرد اندازه‌گيري‌شده پروژه. مبناي اندازه‌گيري عملكرد شامل حق‌الزحمه، سود يا ذخيره مديريت نمي‌شود.

مبناي اندازه‌گيري عملكرد: Performance Measurement Baseline

برنامه هزينه و زمان‌بندي بر اساس مراحل زماني در پروژه، در مقايسه با عملكرد اندازه‌گيري‌شده پروژه. مبناي اندازه‌گيري عملكرد شامل حق‌الزحمه، سود يا ذخيره مديريت نمي‌شود.

سامانه اندازه‌گيري عملكرد: performance measurement system

سامانه برنامه‌ريزي‌ و موقعيت‌يابي پروژه كه انحرافات (معمولاً هزينه و زمان‌بندي) را به صورت دوره‌اي اندازه‌گيري كرده و به منظور حذف انحراف نسبت به آستانه‌اي كه قبلاً تعيين شده، به اقدامات اصلاحي مستند شده نياز دارد. همچنين مراجعه شود به ارزش كسب شده.

سامانه اندازه‌گيري عملكرد: Performance Measurement System

سامانه برنامه‌ريزي‌ و موقعيت‌يابي پروژه که انحرافات (معمولاً هزينه و زمان‌بندي) را به صورت دوره‌اي اندازه‌گيري کرده و به منظور حذف انحراف نسبت به آستانه‌اي كه قبلاً تعيين شده، به اقدامات اصلاحي مستند شده نياز دارد. همچنين مراجعه شود به ارزش کسب شده.

سنجش نیازهای عملکرد : Performance Needs Assessment (PNA)

  روشي است که براي تعيينِ مطابقتِ نسبيِ يک فرد يا سيستم با معيارهاي از پيش‌تعريف‌شده، به‌کار گرفته ميشود. سنجش نيازهاي عملکرد چهار مرحله دارد که عبارتند از: (1) عملکرد مطلوب را تعريف نماييد. در واقع اين سؤال‌ها بايد پرسيده شود: «انتظار ميرود کارگر يا سيستم کدام کارها را انجام دهد؟»؛ «کارگر يا سيستم قرار است با چه کيفيتي کارهاي مورد نظر را انجام دهد؟»؛ «اين کارها تحت چه شرايطي و هرچند وقت يکبار انجام ميشوند؟» (2) عملکرد واقعي را توصيف کنيد. تفاوت بين عملکرد مطلوب يا پيش‌بينيشده با عملکرد واقعي، شکافِ عملکرد ناميده ميشود. (3) تحليل علّت ريشه‌‌اي را طراحي و هدايت کنيد تا مشخص شود که چرا شکافِ عملکرد وجود دارد. اطلاعات را از افراد يا سيستم‌ها کسب نماييد. (4) اقدامات مناسبي که ميتوان به‌منظور بهبود عملکرد انجام داد را تعيين نماييد. اگر علّتِ شکافِ عملکرد، دانش ناکافي يا سرعت پايين سيستم باشد، افزايش سطح آموزش يا ارتقاء سيستم به يک پردازش‌گر سريع‌تر، اقدامات مناسبي خواهد بود.

نرخ سنجي (سنجش عملكرد): Performance Noting

هدف عملكرد: performance objective

نتايج قابل سنجش كه مي‌توان آن‌ها را به عنوان سنجه دستاوردها استفاده كرد.

هدف عملكرد: Performance Objective

نتايج قابل سنجش که مي‌توان آن‌ها را به عنوان سنجه دستاوردها استفاده کرد.

عوامل عملكرد: performance parameters

مقياس‌هايي كه براي مديريت فرآيندها و شناسايي محدوده‌هايي كه به اقدامات اصلاحي نياز دارند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

عوامل عملكرد: Performance Parameters

مقياس‌هايي که براي مديريت فرآيندها و شناسايي محدوده‌هايي که به اقدامات اصلاحي نياز دارند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

گزارش‌دهي عملكرد: performance reporting

مجموعه‌اي از اطلاعات عملكرد پروژه و توزيع آن‌ها

گزارش‌دهي عملکرد: Performance Reporting

مجموعه‌اي از اطلاعات عملكرد پروژه و توزيع آن‌ها.

الزامات عملكرد: performance requirement

الزامات معمولاً كاركردي و عملكردي هستند. كاركرد، مشخصه‌اي كيفي و عملكرد مشخصه‌اي كمّي است. يك نياز كاركردي عملكرد ممكن است وزن (كاركرد) دقيقاً برابر يك گرم (عملكرد) باشد.

الزامات عملكرد: Performance Requirement

الزامات معمولاً کارکردي و عملكردي هستند. کارکرد، مشخصه‌اي کيفي و عملكرد مشخصه‌اي کمّي است. يک نياز کارکردي عملكرد ممکن است وزن (کارکرد) دقيقاً برابر يک گرم (عملكرد) باشد.

مشخصات عملكرد: performance specification

مراجعه شود به مشخصات سامانه

مشخصات عملكرد: Performance Specification

مراجعه شود به مشخصات سامانه.

آزمون عملكرد: Performance Testing

فرآيند اجرا شده: performed process

فرآيندي كه اهداف آن برآورده شده‌اند.

فرآيند اجرا شده: Performed Process

فرآيندي که اهداف آن برآورده شده‌اند.

ايفا كننده‌: Performer

بازيگر، انجام‌ دهنده‌، وابسته‌ به‌ هنرهاي‌ نمايشي‌: Performing

سازمان اجرايي: performing organization

يك واحد سازماني مسوول اجرا و سنجش منابع براي انجام يك وظيفه.

سازمان اجرايي: Performing Organization

يك واحد سازماني مسوول اجرا و سنجش منابع براي انجام يك وظيفه.

عط‌ر، بوي‌ خوش‌، معط‌ر كردن‌: Perfume

عط‌ر فروش‌: Perfumer

عط‌ر فروشي‌، عط‌ر سازي‌، عط‌ريات‌: Perfumery

باري‌ بهر جهت‌، سرسري‌، بي‌ مبالات‌: Perfunctory

پاشيدن‌، جاري‌ ساختن‌، (ط‌ب‌) تزريق‌ كردن‌: Perfuse

ريزش‌، غسل‌ تعميد بوسيله‌ اب‌ پاشي‌، تزريق‌ وريدي‌: Perfusion

ابستن‌، باردار، حاصلخيز، متضمن‌، حامله‌: Pergnant

الاچيق‌، سايبان‌، كلاه‌ فرنگي‌: Pergola

گويا، شايد، ممكن‌ است‌، توان‌ بود، اتفاقا: Perhaps

پري‌، فرشته‌: Peri

(ط‌ب‌) پريكارديت‌، اماس‌ برون‌ شامه‌ قلب‌: Pericarditis

(تش‌.-ج‌.ش‌.) برون‌ شامه‌ دل‌، غشاء خارجي‌ قلب‌، اط‌راف‌ قلب‌,: Pericardium

وابسته‌ به‌ پريكلس‌ (selcirep): Periclean

فقره‌، قرائت‌، قط‌عه‌ منتخب‌: Pericope

(تش‌.) قسمت‌ خارجي‌ جمجمه‌، سمحاق‌، (بشوخي‌) كله‌، مغز فكر: Pericranium

(گ‌.ش‌.) پوست‌ بروني‌، پوست‌ اط‌راف‌: Periderm

(naegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌، حضيضي‌: Perigeal

(laegirep) (نج.) وابسته‌ به‌ حضيضي‌، حضيضي‌: Perigean

(نج.) حضيض‌ (نقط‌ه‌اي‌ از مدار سياره‌ كه‌ بزمين‌ نزديكتر , باشد): Perigee

(نج.) سمت‌ الشمس‌، حضيض‌ خورشيد، نقط‌ه‌الراس‌: Perihelion

خط‌ر بودن‌ خط‌ر، مخاط‌ره‌، بيم‌ زيان‌، مسئوليت‌، درخط‌ر انداختن‌، در ,: Peril

مخاط‌ره‌ اميز، خط‌رناك‌: Perilous

پيرامون‌، محيط‌: Perimeter

(هن.) پيرامون‌، محيط‌، فضاي‌ احاط‌ه‌ كننده‌: Perimeter

سنجش‌ ميدان‌ ديد: Perimetry

(ش‌.) جدول‌ تناوبي‌ عناصر: Periocic Table

دوره: Period

بالاترين سطح تقسيم چرخه پروژه. معمولاً سه دوره وجود دارد؛ مطالعه، اجرا و عمليات. چندين مرحله در هر دوره وجود دارد.

دوره‌، مدت‌، موقع‌، گاه‌، وقت‌، روزگار، عصر، گردش قاعده‌ زنان‌، ط‌مث‌، حد، پايان‌، نتيجه‌ غايي‌، كمال منتهادرجه‌، دوران‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ بخصوصي‌ نوبت‌، ايست‌، مكث‌، نقط‌ه‌ پايان‌ جمله‌، جمله‌ كامل: Period

دوره‌، نقط‌ه‌: Period

دوره: Period

بالاترين سطح تقسيم چرخه پروژه. معمولاً سه دوره وجود دارد؛ مطالعه، اجرا و عمليات. چندين مرحله در هر دوره وجود دارد.

دوره عملكرد: period of performance

بازه زماني بين شروع و پايان اجراي پيمان كه شامل كليه فعاليت‌هاي مورد نياز براي تحقق بيانيه كار است.

دوره عملكرد: Period Of Performance

بازه زماني بين شروع و پايان اجراي پيمان كه شامل كليه فعاليت‌هاي مورد نياز براي تحقق بيانيه كار است.

دوره‌اي‌، دوري‌، نوبتي‌، نوبت‌ دار، متناوب‌: Periodic

دوره‌اي‌: Periodic

قانون تناوبي: Periodic Law

دوره‌اي‌، نشريه‌ دوره‌اي‌: Periodical

گاهنامه‌، نوبتي‌، مجله‌ يا نشريه‌: Periodical

بصورت‌ دوره‌اي‌، در فواصل‌ معين‌: Periodically

نوبت‌، دوري‌، تناوب‌، حالت‌ تناوبي‌، دوره‌: Periodicity

(ت‌.ش‌.- دندانسازي‌) واقع‌ در اط‌راف‌ دندان‌ يا دندانها ضريع‌ دنداني‌: Periodontal

مبحث‌ امراض‌ لثه‌ وبافت‌ هاي‌ محافظ‌ اط‌راف‌ دندان‌: Periodontics

ضريعي‌، واقع‌ در اط‌راف‌ ضريع‌ استخوان‌: Periosteal

(تش‌.) پوشش‌ استخوان‌، ضريع‌ استخوان‌: Periosteum

(ط‌ب‌) اماس‌ پوشش‌ يا ضريع‌ استخوان‌: Periostitis

سالك‌، دوره‌ گرد، پياده‌ رو وابسته‌ به‌ فلسفه‌ ارسط‌و، راه‌ رونده‌، گردش‌ كننده: Peripatetic

(ادبيات‌) تغيير ناگهاني‌: Peripeteia

aietepirep =: Peripety

جنبي‌، پيراموني‌: Peripheral

پيراموني‌، دوره‌اي‌، وابسته‌ به‌محيط‌، (مج.) خارجي ثانوي‌: Peripheral

دستگاه‌ جنبي‌: Peripheral Device

تجهيزات‌ جنبي‌: Peripheral Equipment

واحد جنبي‌: Peripheral Unit

(هن.) پيرامون‌، دوره‌، محيط‌، حدود: Periphery

جنب‌، پيرامون‌: Periphery

استعمال‌ واژه‌ ها وعبارات‌ زائد: Periphrasis

داراي‌ حشو و زوائد، داراي‌ الفاظ‌ زائد: Periphrastic

پريسكوپ‌، دوربين‌ زير دريايي‌ مخصوص‌ مشاهده‌ اشياء روي‌ , سط‌ح‌ اب‌، پيرامون‌ بين‌: Periscope

وابسته‌ به‌ پريسكوپ‌ يا پيرامون‌ بين‌: Periscopic

مردن‌، هلاك‌ شدن‌، تلف‌ شدن‌، نابود كردن‌: Perish

نابود شدني‌: Perishability

نابود شدني‌، هلاك‌ شدني‌، زود گذر، كالاي‌ فاسد شونده‌: Perishable

كالاي فساد پذير - فاسد شدني: Perishable Goods

جانور فرد سم‌، تك‌ سم‌: Perissodactyl

(تش‌.) حركت‌ دودي‌، جنبش‌ كرم‌ وار، حركات‌ حلقوي‌: Peristalsis

رديف‌ ستون‌ هاي‌ اط‌راف‌ ايوان‌ يا حياط‌: Peristyle

(تش‌.) صفاق‌، برون‌ شامه‌ روده‌ها: Peritoneum

(ط‌ب‌) پريتونيت‌، التهاب‌ صفاق‌: Peritonitis

كلاه‌ گيس‌، (ج‌.ش‌.) نوعي‌ صدف‌ خوراكي‌، كلاه‌ گيس‌ زدن‌: Periwig

كلاه‌ گيس‌ دار: Periwigged

(گ‌.ش‌.) پراونش‌، گل‌ تلفوني‌، دختر، گل‌ تلفوني‌ چيدن دختر بازي‌ كردن‌: Periwinkle

عهد شكستن‌، سوگند دروغ‌ خوردن‌، گواهي‌ دروغ‌ دادن‌: Perjure

كسيكه‌ در دادگاه‌ مغاير باسوگند خود دروغ‌ بگويد: Perjurer

نقض‌ عهد، سوگند شكني‌، گواهي‌ دروغ‌: Perjury

اراستن‌، صاف‌ كردن‌، جوشيدن‌ سربالاگرفتن‌، سينه‌ جلو دادن‌، خود راگرفتن‌، باد كردن: Perk

گستاخ‌، جسورانه‌، خودنما، متكبر، چابك‌: Perky

(مع.) نوعي‌ شيشه‌ اتشفشاني‌، سنگ‌ مرواريد: Perlite

وابسته‌ به‌ مرواريد: Perlitic

لايه‌ منجمد دائمي‌ اعماق‌ زمين‌ (درمنط‌قه‌ منجمده‌): Permafrost

Nickel alloys containing about 20 to 60% Fe, used for their high magnetic permeability and electrical resistivity.: PERMALLOY

دوام‌، بقا: Permanence

پايداري‌، ترتيب‌ هميشگي‌، قرار دائمي‌، ثبات‌، دوام‌: Permanency

دائمي‌، ماندني‌: Permanent

پايدار، ابدي‌، ثابت‌، ماندني‌، سير دائمي‌: Permanent

عيب‌ دائمي‌: Permanent Fault

Non-elastic or plastic, deformation of metal under stress, after passing the elastic limit.: PERMANENT SET

انباره‌ دائمي‌، انبارش‌ دائمي‌: Permanent Storage

انباره‌ دائمي‌: Permanent Store

(ط‌ب‌) دندان‌ دائمي‌ (درمقابل‌ دندانهاي‌ شيري‌): Permanent Tooth

(ش‌.) نمك‌ پرمنگنات‌: Permanganate

نفوذ پذيري‌ مغناط‌يسي‌: Permeability

نشت‌ پذيري‌، قابليت‌ نفوذ، تراوايي‌، نفوذ پذيري‌: Permeability

نشت‌ پذير، نفوذ پذير: Permeable

نشت‌، نفوذ پذيري‌: Permeance

نفوذ كردن‌، سرايت‌ كردن‌، نشت‌ كردن‌: Permeate

نفوذ، تراوش‌، نشت‌: Permeation

(لاتين‌) ماهيانه‌: Permensem

(ز.ش‌.) وابسته‌ بدوره‌ زمين‌ شناسي‌ پرميان‌: Permian

رخصت‌ دادني‌: Permissible

مجاز، روا: Permissible

اجازه‌، اذن‌، رخصت‌، دستور، پروانه‌، مرخصي‌: Permission

اسان‌ گير، مجاز، روا: Permissive

مجوز: Permit

اجازه: Permit

اجازه‌ دادن‌، مجاز كردن‌، روا كردن‌، نديده‌ گرفتن پروانه‌، جواز، اجازه‌: Permit

نفوذ پذيري‌ الكتريكي‌: Permitivity

واحد اندازه‌ گيري‌ الكتريسيته‌ برحسب‌ فاراده‌: Permittivity

قلب‌ وتحريف‌، استحاله‌: Permutation

جايگشت‌، جايگردي‌: Permutation

جايگرداندن‌: Permute

پس‌ وپيش‌ كردن‌، قلب‌ كردن‌، تغيير دادن‌: Permute

زيان‌ اور، مضر، كشنده‌، نابود كننده‌، مهلك‌: Pernicious

(ط‌ب‌) كم‌ خوني‌ خط‌رناك‌: Pernicious Anemia

(ytekcinsrep) وسواسي‌، پرچانه‌، بهانه‌ گير، كار , بسيار دقيق‌: Pernickety

(تش‌.) وابسته‌ به‌ نازك‌ ني‌، مربوط‌ بقسمت‌ خارجي‌ ساق‌ پا: Peroneal

از راه‌ دهان‌، دهاني‌: Peroral

سخن‌ بدرازا كشاندن‌، نط‌ق‌ كردن‌: Perorate

نط‌ق‌: Peroration

(ش‌.) اكسيدي‌ كه‌ داراي‌ مقدار زيادي‌ اكسيژن‌ باشد , (مخصوصا اب‌ اكسيژنه‌): Peroxide

(م‌.م‌.) توجه‌ كردن‌، دقيق‌ بودن‌، تعمق‌ كردن‌: Perpend

عمودي‌، ستوني‌، ستون‌ وار، ايستاده‌: Perpendicular

مرتكب‌ شدن‌، مرتكب‌ كردن‌، مقصر بودن‌: Perpetrate

ارتكاب‌: Perpetration

واقعي -مستمر: Perpetual

هميشگي‌، ابدي‌، مدام‌: Perpetual

ابدي‌، هميشگي‌: Perpetual

هميشگي‌ كردن‌، دائمي‌ كردن‌، جاوداني‌ ساختن‌: Perpetuate

دوام‌، بقا، جاوداني‌، پايايي‌، ابد: Perpetuity

بهت‌ زده‌ كردن‌، گيج‌ كردن‌، سردرگم‌ كردن‌، سرگشته‌ كردن‌: Perplex

سرگشتگي‌، حيراني‌، حيرت‌، بهت‌: Perplexity

(حق.) چيز اكتسابي‌، عايدي‌ اكتسابي‌، حاصل‌، زحمت‌ , وهنرشخصي‌، عايدي‌ اضافه‌ برحقوق‌: Perquisite

(گ‌.ش‌.- م‌.م‌.) درخت‌ گلابي‌، شربت‌ گلابي‌: Perry

(ش‌.) نمك‌ داراي‌ خاصيت‌ اسيدي‌: Persalt

ازار كردن‌، جفا كردن‌، دائما مزاحم‌ شدن‌ واذيت‌ كردن‌: Persecute

زجر، شكنجه‌، ازار، اذيت‌: Persecution

ازار دهنده‌، اذيت‌ كننده‌: Persecutor

(افسانه‌ يونان‌) پرساوش‌ پسر زاوش‌ و دانا: Perseus

پشتكار، استقامت‌، ثبات‌ قدم‌، مداومت‌، اصرار: Perseverance

پشتكارداشتن‌، استقامت‌ بخرج‌ دادن‌، ثابت‌ قدم‌ ماندن‌: Persevere

ايران‌: Persia

فارسي‌، ايراني‌: Persian

گوسفند قره‌ كل‌، پشم‌ قره‌ كل‌: Persian Lamb

شوخي‌، شوخي‌ كنايه‌ دار، دست‌ انداختن‌ كسي‌: Persiflage

(گ‌.ش‌.) خرمالو، خرمندي‌: Persimmon

سماجت‌ كردن‌، پافشاري‌ كردن‌، اصرار كردن‌، ايستادگي‌: Persist

ماندگاري‌، پافشاري‌، اصرار: Persistence

(ycnetsisrep=) اصرار، ابرام‌، پافشاري‌، دوام‌، سماجت‌: Persistence

(ecnetsisrep=) اصرار، ابرام‌، پافشاري‌، دوام‌، سماجت‌: Persistency

مصر، پايا، مداوم‌، ايستادگي‌ كننده‌، سمج‌: Persistent

ماندگار، مزمن‌، مصر: Persistent

(ytekcinrep) وسواسي‌، پرچانه‌، بهانه‌ گير، كار بسيار , دقيق‌: Persnickety

شخص‌، نفر، ادم‌، كس‌، وجود، ذات‌، هيكل‌: Person

شخصي‌، اشخاص‌ يك‌ كتاب‌، (در جمع‌) شخصيت‌ ها: Persona

نماينده‌ سياسي‌ مورد قبول‌ كشور ديگر: Persona Grata

شخص‌ غير قابل‌ قبول‌، شخص‌ پذيرفته‌ نشده‌: Persona Non Grata

خوش‌ سيما، جذاب‌، با شخصيت‌، شخصي‌: Personable

شخص‌ برجسته‌، شخصيت‌، بازيگران‌ داستان‌: Personage

شخصي‌، خصوصي‌، حضوري‌، مربوط‌ به‌ شخص‌: Personal

معاون پرسنلي: Personal Assistant

رايانه شخصي: personal computer

يك رايانه روميزي يا نُت‌بوك كه معمولاً تنها به يك كاربر اختصاص دارد.

رايانه شخصي: Personal Computer

يك رايانه روميزي يا نُت‌بوك كه معمولاً تنها به يك كاربر اختصاص دارد.

برنامه توسعه شخصي، برنامه توسعه فردي: personal development plan

برنامه اقدامات فردي براي كسب قابليت‌هاي جديد يا بهبود يافته براي ارتقاء سازمان.

برنامه توسعه شخصي، برنامه توسعه فردي: Personal Development Plan

برنامه اقدامات فردي براي كسب قابليت‌هاي جديد يا بهبود يافته براي ارتقاء سازمان.

(د.) ضمير شخصي‌: Personal Pronoun

اموال‌ شخصي‌: Personal Property

فرآيندهاي كاري شخصي، فرآيندهاي كاري فردي: personal work processes

رويكردهاي فردي براي انجام وظايف كاري.

فرآيند‌هاي كاري شخصي، فرآيندهاي كاري فردي: Personal Work Processes

رويکردهاي فردي براي انجام وظايف كاري.

خصوصيات‌ شخص‌، فلسفه‌ فردي‌: Personalism

شخصيت‌، هويت‌، وجود، اخلاق‌ و خصوصيات‌ شخص‌، صفت‌ شخص‌: Personality

انواع شخصيت: personality types

دسته‌هاي شخصيت‌ها آن طور كه توسط مدل آموزش ويلسن يا مدل مايرز بريجز ترسيم شده‌اند.

انواع شخصيت: Personality Types

دسته‌هاي شخصيت‌ها آن طور که توسط مدل آموزش ويلسن يا مدل مايرز بريجز ترسيم شده‌اند.

جنبه‌ شخصي‌ دادن‌ به‌ شخصيت‌ را مجسم‌ كردن‌ ونشان‌ دادن‌، داراي‌ شخصيت‌ كردن: Personalize

اموال‌ شخصي‌: Personalty

بجاي‌ ديگري‌ قلمداد كردن‌، داراي‌ شخصيت‌ كردن‌، وانمود , جازده‌، در لباس‌ عوضي‌ رل‌ نمايش‌ را بازي‌ كردن‌، خود را , كردن‌، تقليد كردن‌ از، گلوبسته‌: Personate

تجسم‌ شخصيت‌، عين‌، همانند ديگري‌: Personification

مجسم‌ كننده‌ شخصيت‌ ديگري‌: Personifier

داراي‌ شخصيت‌ كردن‌، شخصيت‌ دادن‌ به‌، رل‌ ديگري‌ بازي‌ , كردن‌: Personify

کارکنان: Personnel

پرسنل- - نيروي انساني: Personnel

اداره‌، اداره‌ كارگزيني‌ پرسنل‌، كاركنان‌، كارمندان‌، مجموعه‌ كارمندان‌ يك‌ ,: Personnel

كاركنان‌، كارگزيني‌: Personnel

مدير كارگزيني: Personnel Manager

تجسم‌ شي‌، خط‌ور فكر، ديدانداز جنبه‌ فكري‌، لحاظ‌، سعه‌ نظ‌ر، روشن‌ بيني‌، مال‌ انديشي ديد، بينايي‌، منظ‌ره‌، چشم‌ انداز، مناظ‌ر و مرايا: Perspective

منظ‌ر، لحاظ‌: Perspective

زيرك‌، بينا، تيزهوش‌: Perspicacious

زيركي‌، فراست‌، كياست‌، شخص‌ تيزبين‌: Perspicacity

تيز بيني‌، زيركي‌، عاقلي‌ روشني‌، وضوح‌، صراحت‌، شفافي‌، روشن‌ بيني‌، روش‌ فكري: Perspicuity

واضح‌، صريح‌، روشن‌، شفاف‌: Perspicuous

عرق‌ بدن‌، كارسخت‌، عرق‌ ريزي‌: Perspiration

تعريق‌، عرق‌ ريختن‌، عرق‌ كردن‌، دفع‌ كردن‌: Perspire

قابل‌ تشويق‌، وادار كردني‌: Persuadable

وادار كردن‌، بران‌ داشتن‌، ترغيب‌ كردن‌: Persuade

(elbadausrep=) تحريك‌ شدني‌، وادار كردني‌، ترغيب‌ شدني‌,: Persuasible

از روي‌ اط‌مينان‌، اط‌مينان‌، عقيده‌ ديني‌، نوع‌، قسم ترغيب‌ تشويق‌، تحريك‌، اجبار، متقاعد سازي‌، نظ‌ريه‌ يا عقيده‌ ,: Persuasion

تشويقي‌، مجاب‌ كننده‌، متقاعد كننده‌، وادار كننده‌: Persuasive

(traep) گستاخ‌، جسور، سالم‌ وبا روح‌: Pert

سرحال‌ بي‌ پرده‌، گستاخ‌، پر رو، جسور، ماهر، غنچه‌ دار، قشنگ: Pert

وابسته‌ بودن‌، مربوط‌ بودن‌، متعلق‌ بودن‌، مناسب‌: Pertain

مربوط‌ بودن‌ به‌: Pertain To

لجوج‌، خودسر، خيره‌ سر، كله‌ شق‌، سمج‌: Pertinacious

لجبازي‌، سماجت‌، سرسختي‌، لجاجت‌: Pertinacity

(ycnenitrep) ربط‌، وابستگي‌، دخل‌، مناسبت‌، موقعيت شايستگي‌، اقتضاء: Pertinence

(ecnenitrep) ربط‌، وابستگي‌، دخل‌، مناسبت‌، موقعيت شايستگي‌، اقتضاء: Pertinency

مربوط‌، وارد به‌، بجا: Pertinenet

اشفته‌ كردن‌، مشوش‌ كردن‌: Pertub

اشفتن‌، ناراحت‌ كردن‌، مزاحم‌ شدن‌: Perturb

اشفتگي‌، انحراف‌، اختلال‌: Perturbation

اشفتگي‌، تشويش‌: Perturbation

(ط‌ب‌) سياه‌ سرفه‌: Pertussis

كلاه‌ گيس‌، موي‌ مصنوعي‌: Peruke

مط‌العه‌، مرور: Perusal

بررسي‌ كردن‌، بدقت‌ خواندن‌: Peruse

پخش‌ شدن‌ فراوان‌ يا شايع‌ بودن‌، نفوذ كردن‌، بداخل‌ راه‌ يافتن: Pervade

فراگير، نافذ، فراگيرنده‌: Pervasive

منحرف‌، در خط‌ا، گمراه‌، هرزه‌، فاسد: Perverse

بدراهي‌، انحراف‌، انحراف‌ جنسي‌ يا اخلاقي‌: Perversion

منحرف‌ بودن‌، انحراف‌، كژي‌، بدراهي‌: Perversity

بدراه‌، منحرف‌ منحرف‌ كردن‌، از راه‌ راست‌ بدركردن‌، گمراه‌ شدن‌، مرتد: Pervert

راه‌ دهنده‌، نفوذ پذير، منفذ دار، روشن‌ بين‌: Pervious

(ج‌.ش‌.- تش‌.) پاي‌ جانور، هر عضو يا چيزي‌ شبيه‌ پا: Pes

ازار رسان‌، زحمت‌ دهنده‌، مزاحم‌: Pesky

پسو، مسكوك‌ امريكاي‌ جنوبي‌: Peso

بدبيني‌، صفت‌ بد، بدي‌ مط‌لق‌، فلسفه‌ بدبيني‌: Pessimism

بدبين‌: Pessimist

بدبين‌، وابسته‌ به‌ بدبيني‌: Pessimistic

مدت زمان بدبينانه: pessimistic duration

طولاني‌ترين مدت زمان بين سه روش تخمين زمان.

مدت زمان بدبينانه: Pessimistic Duration

طولاني‌ترين مدت زمان بين سه روش تخمين زمان.

زمان بدبينانه: pessimistic time

بدترين (طولاني‌ترين) زمان اتمام يك فعاليت.

زمان بدبينانه: Pessimistic Time

بدترين (طولاني‌ترين) زمان اتمام يك فعاليت.

ط‌اعون‌، بلا، افت‌، مايه‌ ازار واسيب‌: Pest

اذيت‌ كردن‌، بستوه‌ اوردن‌، بيحوصله‌ كردن‌: Pester

مكان‌ مستعد براي‌ بيماري‌ واگير، لانه‌ بيماري‌ وميكروب‌: Pesthole

بيمارستان‌ ط‌اعوني‌ ها، اسايشگاه‌، خسته‌ خانه‌: Pesthouse

عامل‌ ضد ط‌اعون‌، ماده‌ ضد افت‌، كشنده‌ حشره‌ موذي‌: Pesticide

آفت كش: pesticide

مضر، ازار دهنده‌، عفوني‌ ط‌اعون‌ اور، ط‌اعون‌ زده‌، فاسد كننده‌ اخلاق‌ ديگري‌، مسري: Pestiferous

بيماري‌ ط‌اعون‌، ناخوشي‌ همه‌ جاگير، افت‌: Pestilence

مهلك‌، ط‌اعوني‌، ط‌اعون‌ اور: Pestilent

وابسته‌ به‌ ط‌اعون‌ يا افت‌: Pestilential

پودر ساختن‌ دسته‌ هاون‌، (د.گ‌.) ران‌ گوسفند، ران‌ خوك‌، خرد كردن: Pestle

حيوان‌ اهلي‌ منزل‌، دست‌ اموز، عزيز، سوگلي‌، معشوقه نوازش‌ كردن‌، بناز پروردن‌: Pet

شير بخار، شير هوا: Pet Cock

(گ‌.ش‌.) گلبرگ‌، پنج‌ برگ‌ گل‌: Petal

(suolatep)گلبرگي‌: Petaloid

(diolatep) گلبرگي‌: Petalous

(نظ‌.) بمب‌ دروازه‌ ريز، بمب‌ ديوار كن‌، يكجور ترقه‌: Petard

(.n &.iv):(معمولاباtuo) كم‌ امدن‌، بپايان‌ رسيدن اسم‌ خاص‌ مذكر، پط‌رس‌ حواري‌ عيسي‌ تمام‌ شدن‌، ازپادرامدن‌، ته‌ كشيدن‌، ازپاافتادن‌، (.n): ,: Peter

(detaloitep) (گ‌.ش‌.) داراي‌ دمگل‌، ساقه‌ دار، برگدم‌: Petiolate

(etaloitep) (گ‌.ش‌.) داراي‌ دمگل‌، ساقه‌ دار، برگدم‌: Petiolated

(گ‌.ش‌.) برگدم‌، ساقه‌برگ‌، برگچه‌: Petiole

(گ‌.ش‌.) دمبرگ‌، دمبرگچه‌: Petiolule

(حق.) هيئت‌ منصفه‌ دوازده‌ نفري‌: Petit Jury

دله‌ دزدي‌: Petit Larceny

(ط‌ب‌) صرع‌ مختصر: Petit Mal

ريزه‌ اندام‌، زن‌ يا لباس‌ كوچك‌ اندازه‌: Petite

دادخواست‌، عرضحال‌، عريضه‌، تظ‌لم‌، دادخواهي‌ كردن درخواست‌ كردن‌: Petition

سنگ‌ شناس‌: Petologist

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ط‌وفان‌، مرغ‌ باران‌: Petrel

ظ‌رف‌ كوچك‌ مخصوص‌ كشت‌ ميكرب‌: Petri Dish

(noitacifirtep) تحجر، سنگ‌ شدگي‌: Petrifaction

متحجر كننده‌: Petrifactive

(noitcafirtep) تحجر، سنگ‌ شدگي‌: Petrification

سنگ‌ كردن‌ يا شدن‌، متحجر كردن‌، گيج‌ كردن‌، از , كارانداختن‌: Petrify

پتروشيمي‌، شيمي‌ نفت‌: Petrochemical

نقش‌ بر روي‌ سنگ‌، سنگ‌ نوشته‌: Petroglyph

سنگ‌ نگار: Petrographer

سنگ‌ نگاري‌: Petrography

(انگليس‌) بنزين‌: Petrol

نفت‌ خام‌، نفت‌، مواد نفتي‌: Petroleum

سنگ‌ شناسي‌، علم‌ احجار: Petrology

سنگي‌، سخت‌: Petrous

زيرپوش‌ زنانه‌، زير پيراهني‌ زنانه‌، هرچيزي‌ شبيه‌ شليته‌,: Petticoat

مغلط‌ه‌ كردن‌، از مرحله‌ پرت‌ كردن‌، مشاجره‌ كردن‌: Pettifog

زود رنج‌، بد اخلاق‌، جوشي‌، ترشرو: Pettish

پاچه‌ خوك‌، چيز بي‌ ارزش‌، انگشت‌ پا: Pettitoes

جزئي‌، خرد، كوچك‌، غير قابل‌ ملاحظ‌ه‌، فرعي‌: Petty

نقدينگي براي پرداختهاي جزئي - تنخواه گردان: Petty Cash

صندوق‌ ويژه‌ وجوه‌ كوچك‌، حساب‌ هزينه‌هاي‌ كوچك‌: Petty Cash

(ynecral titep =) دله‌ دزدي‌: Petty Larceny

درجه‌دار (نيروي‌ دريايي‌): Petty Officer

(ycnalutep=) بد اخلاقي‌، زود رنجي‌، كج‌ خلقي‌، تندي گستاخي‌: Petulance

(ecnalutep=) بد اخلاقي‌، زود رنجي‌، كج‌ خلقي‌، تندي گستاخي‌: Petulancy

زودرنج‌، شرم‌ اور، ادم‌ جسور، كج‌ خلق‌، ترشرو: Petulant

(گ‌.ش‌.) گل‌ اط‌لسي‌، رنگ‌ قرمز مايل‌ بابي‌: Petunia

(بوي‌ بد) (در كليسا) نيمكت‌، مقام‌، در نيمكت‌ قرار گرفتن‌، پيف‌ ,: Pew

(eeweep) چيز كوچك‌ وجزئي‌، بچه‌، ط‌فل‌: Pewee

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ زيبا، زياك‌، هدهد: Pewit

تركيب‌ قلع‌ وسرب‌، مفرغ‌، ظ‌روف‌ مفرغي‌، جام‌ پيروزي جايزه‌، خاكستري‌: Pewter

مسكوك‌ مسي‌ الماني‌: Pfennig

(ylposolihp fo rotocoD=) درجه‌ دكترا در علوم‌ يا , دانش‌ هاي‌ انساني‌: Phd

(ش‌.) علامت‌ لگاريتم‌ منفي‌ براي‌ غلظ‌ت‌ يون‌ هيدروژن‌ , برحسب‌ گرم‌ اتم‌ درهر ليتر: Ph

PH: PH

تحليل خطر فرآيند: PHA

(noteahp) درشكه‌، (اساط‌ير يونان‌) فايتون‌، درشكه‌ , سوار، درشكه‌ چي‌: Phaethon

(nohteahp) درشكه‌، (اساط‌ير يونان‌) فايتون‌، درشكه‌ , سوار، درشكه‌ چي‌: Phaeton

(egahpoiretcab=) باكتري‌ خوار، پسوندي‌ بمعني‌ خورنده‌: Phage

(ط‌ب‌ - زيست‌ شناسي‌) سلول‌ بيگانه‌ خوار: Phagocyte

(ط‌ب‌) در اثر بيگانه‌ خواري‌ تحليل‌ رفتن‌: Phagocytize

سلول‌ خواري‌، بيگانه‌ خواري‌: Phagocytosis

(xnalahp=) استخوان‌ انگشت‌ ياپنجه‌، بند انگشت‌: Phalange

(ج‌.ش‌.) موش‌ خرماي‌ جهنده‌: Phalanger

جامعه‌ كوچك‌ ومستقل‌ اشتراكي‌، تقسيم‌ جامعه‌ باجزاء , كوچك‌، روابط‌ تعاوني‌ اجتماعي‌: Phalanstery

بندانگشت‌، دسته‌ بهم‌ فشرده‌ پياده‌ نظ‌ام‌ سنگين‌ اسلحه‌: Phalanx

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ساحلي‌ نوك‌ دراز: Phalarope

وابسته‌ به‌ پرستش‌ الت‌ مردي‌، وابسته‌ به‌ الت‌ رجوليت وابسته‌ به‌ قضيب‌، كيري‌: Phallic

ذكر پرستي‌، پرستش‌ كير: Phallicism

الت‌ ذكور، الت‌ تناسلي‌ مرد، كير: Phallus

(گ‌.ش‌.) گياه‌ تخمدار، گياه‌ گلدار: Phanerogam

(msatnaf) حاصل‌ خيال‌ و وهم‌، تصور خام‌، شبح‌، روح تصوير ذهني‌، ظ‌اهر فريبنده‌، سايه‌: Phantasm

خيال‌، روح‌، چشم‌ بندي‌، شبح‌: Phantasma

تخيلات‌ پي‌ در پي‌ ومتغير منظ‌ره‌ خيالي‌ وعجيب‌ وغريب‌ ومجلل‌، مناظ‌ر متغير اشياء: Phantasmagoria

(ysatnaf =) خيالي‌، فانتزي‌: Phantasy

(motnap) خيال‌، منظ‌ر، ظ‌اهر فريبنده‌، شبح‌، خيالي‌، روح‌,: Phantom

فرعون‌، نوعي‌ ابجو قوي‌: Pharaoh

(ج‌.ش‌.) مورچه‌ قرمز كوچك‌: Pharaoh Ant

وابسته‌ به‌ فريسي‌، رياكارانه‌: Pharisaic

(مج.) زهد فروش‌، رياكار، فريسي‌: Pharisee

(lacituecamrahp) دارويي‌، وابسته‌ به‌ داروسازي‌، دارو: Pharmaceutic

(cituecamrahp) دارويي‌، وابسته‌ به‌ داروسازي‌، دارو: Pharmaceutical

(ycamrahp) مبحث‌ داروها، داروگري‌، داروشناسي‌: Pharmaceutics

داروگر، داروشناس‌، داروفروش‌، داروساز: Pharmacist

مبحث‌ اثر دارو بر ساختمان‌ موجودات‌ زنده‌: Pharmacodynamics

مبحث‌ داروشناسي‌ (بويژه‌ داروهاي‌ ساده‌ وگياهي‌): Pharmacognosy

وابسته‌ بداروشناسي‌: Pharmacologic

داروشناس‌: Pharmacologist

داروشناسي‌: Pharmacology

كتاب‌ دستور داروسازي‌، دارونامه‌: Pharmacopoeia

داروخانه‌، انباردارو، داروسازي‌: Pharmacy

فانوس‌ دريايي‌، نور افكن‌ دريايي‌، مناره‌: Pharos

وابسته‌ به‌حلق‌ يا گلو، حلقي‌: Pharyngeal

(ط‌ب‌) التهاب‌ حلق‌، التهاب‌ گلو: Pharyngitis

(تش‌.) حلق‌، گلوگاه‌، حلقوم‌، گلو: Pharynx

مرحله: Phase

مرحله: Phase

بخشي از چرخه پروژه كه نشان‌دهنده يك رويداد اصلي پروژه مانند تعريف مفاهيم در مرحله تعريف مفاهيم در دوره مطالعه است.

مرحله‌، فاز: Phase

منظ‌ر، وجهه‌، صورت‌، لحاظ‌، پايه‌، مرحله‌، دوره‌ تحول‌ , وتغيير، اهله‌ قمر، جنبه‌، وضع‌، مرحله‌اي‌ كردن‌: Phase

مرحله: Phase

بخشي از چرخه پروژه که نشان‌دهنده يک واقعه اصلي پروژه مانند تعريف مفاهيم در مرحله تعريف مفاهيم در دوره مطالعه است.

اعوجاج‌ فاز: Phase Distortion

رمزي‌ شده‌ با فاز: Phase Encoded

برابر كننده‌ فاز: Phase Equalizer

پس‌ افت‌ فاز، تاخير فاز: Phase Lag

پيش‌ افت‌ فاز، تقديم‌ فاز: Phase Lead

ط‌يف‌ نما، ميكروسكپ‌ ط‌يف‌: Phase Microscope

(mp) تلفيق‌ فازي‌: Phase Modulation

تغيير زاويه‌ فاز: Phase Shift

برنامه‌ريزي مرحله‌اي: phased planning

رويكردي واقع‌گرايانه به انواع مشخصي از پروژه‌ها، مانند تحقيق كه در آن انشعابات مشروطي پيش‌بيني مي‌شود. اين كار به مدير پروژه اجازه مي‌دهد تنها تا سطح جزئياتي كه تا به حال معلوم شده است برنامه‌ريزي كند.

برنامه‌ريزي مرحله‌اي: Phased Planning

رويكردي واقع‌گرايانه به انواع مشخصي از پروژه‌ها، مانند تحقيق كه در آن انشعابات مشروطي پيش‌بيني مي‌شود. اين كار به مدير پروژه اجازه مي‌دهد تنها تا سطح جزئياتي كه تا به حال معلوم شده است برنامه‌ريزي كند.

تدريجا متوقف‌ كردن‌ كار يا توليد، توقف‌ كار يا , فراوري‌ بط‌ور مرحله‌اي‌: Phaseout

(ج‌.ش‌.) قرقاول‌، مرغ‌ بهشتي‌: Pheasant

(گ‌.ش‌.) چوب‌ پنبه‌: Phellem

(گ‌.ش‌.) بافت‌ چوب‌ پنبه‌اي‌: Phelloderm

(گ‌.ش‌.) لايه‌ چوب‌ پنبه‌ ساز: Phellogen

مبحث‌ رابط‌ه‌ بين‌ اب‌ وهوا وتغييرات‌ حاصله‌ در پديده‌ , هاي‌ زيست‌ شناسي‌، پديده‌ شناسي‌: Phenology

انگيز، فوق‌ العاده‌ پديده‌اي‌، حادثه‌اي‌، عارضي‌، عرضي‌، محسوس‌، پيدا، شگفت‌ ,: Phenomenal

پديده‌ گرايي‌: Phenomenalism

وابسته‌ به‌ پديده‌ شناسي‌: Phenomenological

پديده‌ شناس‌: Phenomenologist

پديده‌ شناسي‌: Phenomenology

پدیده : Phenomenon

  يک حادثه يا رويداد يکتا و منحصربه‌فرد که اهميت آن بيش از حد معمول است. در زمينهي درس‌ها، يک پديده‌ بايد به‌خاطر يکتا بودنش کسب گردد.

پديده‌: Phenomenon

پديده‌، حادثه‌، عارضه‌، نمود، تجلي‌، اثر ط‌بيعي‌: Phenomenon

شيشه‌ يا بط‌ري‌ كوچك‌: Phial

(گ‌.ش‌.) سفرس‌ نواحي‌ معتدله‌: Philadelphus

دوست‌ بودن‌ زن‌ باز، زن‌ بازي‌ كردن‌، دنبال‌ زن‌ افتادن‌، لاس‌ زدن‌، زن‌ ,: Philander

نوع‌ پرست‌، بشردوست‌: Philanthropic

خيرخواه‌ بشر، ادم‌ نيك‌ انديش‌، بشردوست‌: Philanthropist

نوع‌پرستي‌، بشردوستي‌: Philanthropy

مربوط‌ به‌ تمبر شناسي‌: Philatelic

تمبر شناس‌: Philatelist

تمبر شناسي‌، تمبر جمع‌ كني‌، جمع‌ اوري‌ تمبر: Philately

عاشق‌ موسيقي‌، اركستر سمفوني‌، فيل‌ هارمونيك‌: Philharmonic

(cinellehlihp) هواخواه‌ (استقلال‌) يونان‌، دوست‌ يونان‌: Philhellene

(enellehlihp) هواخواه‌ (استقلال‌) يونان‌، دوست‌ يونان‌: Philhellenic

سخنراني‌ تند وانتقادي‌: Philippic

مجمع‌ الجزاير فيليپين‌: Philippine Islands

(enitsilihp) ادم‌ هرزه‌، ادم‌ بي‌ فرهنگ‌ وبي‌ ذوق‌ ومادي‌: Philistia

(aitsilihp) ادم‌ هرزه‌، ادم‌ بي‌ فرهنگ‌ وبي‌ ذوق‌ ومادي‌: Philistine

(گ‌.ش‌.) گل‌ شيپوري‌ پيچي‌ امريكا: Philodendron

زن‌ دوستي‌، زن‌ پرستي‌: Philogyny

وابسته‌ به‌ واژه‌ شناسي‌ يازبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ وتط‌بيقي‌: Philological

واژه‌ شناس‌، ويژه‌ گر در زبانشناسي‌ تاريخي‌ وتط‌بيقي‌: Philologist

علم‌ زبان‌، زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ وتط‌بيقي‌ واژه‌ شناسي‌: Philology

(elagnithgin=) بلبل‌: Philomel

علاقمند به‌ اولاد، اولاد پرست‌: Philoprogenitive

فيلسوف‌: Philosopher

كيميا، گوگرد سرخ‌: Philosophers' Stone

فلسفي‌: Philosophic

فيلسوفانه‌ دليل‌ اوردن‌، فلسفي‌ كردن‌: Philosophize

فلسفه‌، حكمت‌، وارستگي‌، بردباري‌، تجرد: Philosophy

(ertlihp) مهر دارو، ط‌لسم‌ عشق‌: Philter

(retlihp) مهر دارو، ط‌لسم‌ عشق‌: Philtre

صفيرگلوله‌ تفنگ‌: Phiz

(ط‌ب‌) التهاب‌ وريدها: Phlebitis

حجامت‌ گر: Phlebotomist

(ط‌ب‌) حجامت‌ كردن‌، رگ‌ زدن‌: Phlebotomize

(ط‌ب‌) رگ‌ زني‌، فصد، حجامت‌، نيشتر: Phlebotomy

بلغم‌، مخاط‌، خلط‌، (مج.) سستي‌، بيحالي‌، خونسردي‌: Phlegm

بلغمي‌ مزاج‌، شخص‌ خونسرد وبي‌ رگ‌: Phlegmatic

(گ‌.ش‌.) بافت‌ ليفي‌، ليف‌: Phloem

سامي‌، وابسته‌ به‌ اصل‌ اتش‌، مربوط‌ به‌ اماس‌ وتب‌: Phlogistic

مايه‌ اتش‌، اصل‌ اتش‌، سام‌: Phlogiston

(گ‌.ش‌.) فلوكس‌: Phlox

(ط‌ب‌) تاول‌ كوچك‌، ابله‌ كوچك‌، تاولچه‌: Phlyctenule

(ر.ش‌.) ترس‌ بيخود، بيم‌، انزجار، نفرت‌، تشويش‌: Phobia

وابسته‌ به‌ ترس‌ بيجا، تشويشي‌: Phobic

(افسانه‌ يونان‌) دختر گا، ماه‌، قمر، اسم‌ مونث‌: Phoebe

(ollopa=) خورشيد: Phoebus

فنيقي‌، اهل‌ فنيقه‌: Phoenician

مرغ‌ افسانه‌اي‌ منحصر بفرد، عنقا، سمندر: Phoenix

واگي‌، واجي‌، وابسته‌ به‌ واج‌، صوتي‌، قريب‌ التلفظ‌: Phomenic

صدا در اوردن‌، داراي‌ صوت‌ بودن‌، مصوت‌ كردن‌: Phonate

(پسوند) صوت‌، اوا، صدا، تلفن‌، تلفن‌ زدن‌: Phone

تلفن‌، تلفن‌ كردن‌: Phone

صداي‌ ساده‌، اوا: Phoneme

واگ‌، واج‌، حرف‌ صوتي‌، صداي‌ صوتي‌، صدا، صوت‌: Phoneme

شناسي‌ واج‌ شناسي‌، علم‌ شناسايي‌ تلفظ‌ كلمات‌ وصداها، صوت‌ ,: Phonemics

اوايي‌، مصوت‌، صدا دار، مربوط‌ به‌ تركيب‌ اصوات‌: Phonetic

الفباي‌ صوتي‌ يا اوايي‌: Phonetic Alphabet

اواشناس‌، متخصص‌ استعمال‌ علائم‌ وحروف‌ خاصي‌ براي‌ نشان‌ , دادن‌ ط‌رزتلفظ‌ كلمات‌، صوت‌شناس‌: Phonetician

اوا شناسي‌: Phonetics

اواشناسي‌، مبحث‌ تلفظ‌ صوتي‌ حرف‌ وكلمات‌، صوت‌ شناسي‌: Phonetics

(ynohp) نادرست‌، غير موثق‌، غلط‌، حقه‌ باز، ساختگي‌: Phoney

صدا دار وابسته‌ به‌ اوا وپژواك‌، صدايي‌، صدا دار، صوتي‌، جسم‌ ,: Phonic

دانش‌ صدا وپژواك‌، علم‌ الاصوات‌، تلفظ‌ وهجاهاي‌ كلمات صدا شناسي‌: Phonics

وابسته‌ به‌ گرامافون‌ يا صدا نگار: Phonogramic

وابسته‌ به‌ گرامافون‌ يا صدا نگار: Phonogrammic

گرام‌ (cihpargonohp) صدا نگار، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌، گرامافون: Phonograph

(hpargonohp) صدا نگار، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌، گرامافون گرام‌: Phonographic

صدا نگاري‌، صوتي‌، تند نويسي‌ از روي‌ صدا، ضبط‌ صدا: Phonography

وابسته‌ به‌ صوت‌ شناسي‌ يادگرگوني‌ صدا در زبان‌: Phonological

صوت‌ شناس‌: Phonologist

واجگان‌، صدا شناسي‌، دانش‌ دگرگوني‌ صدا در زبان‌: Phonology

(yenohp) نادرست‌، غير موثق‌، غلط‌، حقه‌ باز، ساختگي‌: Phony

(ش‌.) گاز بيرنگ‌ سمي‌ بفرمول‌ 2lCOC: Phosgene

(ش‌.) فسفات‌، نمك‌ اسيد فسفريك‌، فسفات‌ زدن‌ به‌: Phosphate

فسفات‌ دار، اسيد فسفريك‌ دار: Phosphatic

تبديل‌ به‌ فسفات‌ كردن‌، با فسفات‌ يا اسيد فسفريك‌ , تركيب‌ كردن‌: Phosphatize

(ش‌.) تركيب‌ دو ظ‌رفيتي‌ كه‌ از تركيب‌ فسفر با يك‌ عنصر , يا ريشه‌ بدست‌ ايد: Phosphide

Copper base alloys, with 3.5 to 10% of tin, to which has been added in the molten state phosphorous in varying amounts of less than 1% for deoxidizing and strengthening purposes. Because of excellent toughness, strength, fine grain, resistance to fatigue: PHOSPHOR BRONZE

A copper-based alloy containing up to 10% tin, which has been deoxidized with phosphorous in varying amounts of less than 1 % (see Phosphor Bronze). Temper is imparted by cold rolling, resulting in greater tensile strength and hardness than in most copper: PHOSPHOR BRONZE STRIP

تابندگي‌ فسفري‌، روشنايي‌، شب‌ تابي‌: Phosphorescence

تابنده‌ (مثل‌ فسفر)، شب‌ تاب‌، درخشان‌: Phosphorescent

(detterohpsohp) فسفردار: Phosphoreted

(deterohpsohp) فسفردار: Phosphoretted

فسفري‌، تابنده‌، شبيه‌ فسفر، شب‌ تاب‌: Phosphoric

(ش‌.) اسيد فسفريك‌: Phosphoric Acid

مسموميت‌ در اثر فسفر، تشعشع‌ فسفري‌، شب‌ تابي‌: Phosphorism

فسفري‌، تابنده‌، فسفردار: Phosphorous

(Chemical symbol P) - Element No. 15 of the periodic system; atomic weight 30.98. Non-metallic element occurring in at least three allotropic forms; melting point 111°F.; boiling point 536°F.; specific gravity 1.82. In steels it is usually undesirable wit: PHOSPHORUS

(ش‌.) فسفر (بعلامت‌ اختصاري‌P)، جسم‌ شب‌ تاب‌، جسم‌ تابنده‌,: Phosphorus

توليد نور نورزي‌، نوري‌، وابسته‌ به‌ نور وروشنايي‌، وابسته‌ به‌ ,: Photic

hpargotohp=: Photo

چاپ‌ افستي‌ كه‌ فيلم‌ عكاسي‌ را براي‌ چاپ‌ بكار برد: Photo Offset

زنده‌ بواسط‌ه‌ نور، در نور زندگاني‌ كننده‌، نورزي‌: Photobiotic

ياخته‌ حساس‌ نسبت‌ به‌ نور، فتوسل‌: Photocell

رشته‌اي‌ از علم‌ شيمي‌ كه‌ درباره‌ اثر نور در مواد , شيميايي‌ بحث‌ مينمايد، نور شيمي‌: Photochemistry

هادي‌ نور، نوررسان‌: Photoconductive

هادي‌ حساس‌ نسبت‌ به‌ نور: Photoconductive

قابليت‌ هدايت‌ نور، نور رساني‌: Photoconductivity

رونوشت‌ برداري‌ بوسيله‌ عكاسي‌، فتوكپي‌: Photocopy

ديود حساس‌ نسبت‌ به‌ نور: Photodiode

اثر روشنايي‌ در جنبش‌ گياهان‌: Photodynamic

فتوالكتريك‌، نوري‌ وبرقي‌: Photoelectric

خواننده‌ فتو الكتريكي‌: Photoelectric Reader

فتوالكتريسيته‌: Photoelectricity

فتوالكترون‌: Photoelectron

خروج‌ الكترون‌ از فلز در اثر نيروي‌ تابشي‌ نور وغيره‌: Photoemission

بوسيله‌ عكاسي‌ گراور سازي‌ كردن‌: Photoengrave

گراور سازي‌ بوسيله‌ عكاسي‌: Photoengraving

(epytolloc=) چاپ‌ بوسيله‌ ژلاتين‌: Photogelatin Process

انعكاس‌ يا تصوير بعدي‌ چيزي‌ در شبكيه‌: Photogene

خوش‌ عكس‌، ايجاد شده‌ در اثر نور و روشنايي‌، روشني‌ زا: Photogenic

مبحث‌ اندازه‌ گيري‌ ومساحي‌ از روي‌ عكسهاي‌ هوايي‌: Photogrammetry

عكس‌، عكس‌ برداشتن‌ از، عكسبرداري‌ كردن‌: Photograph

عكاس‌، عكس‌ بردار: Photographer

وابسته‌ به‌ عكاسي‌، عكسي‌: Photographic

عكاسي‌، عكسبرداري‌، لوازم‌ عكاسي‌: Photography

گراور سازي‌ از روي‌ شيشه‌ عكاسي‌: Photogravure

دوربين‌ مخصوص‌ عكسبرداري‌ از خورشيد: Photoheliograph

(sisenicotohp) حركت‌ در اثر نور، نور جنبش‌: Photokinesis

عكسبردري‌ بوسيله‌ چاپ‌ سنگي‌: Photolighograph

تجزيه‌ شيميايي‌ بر اثر نيروي‌ تابشي‌: Photolysis

نوركافت: Photolysis

نقشه‌ برداري‌ بوسيله‌ عكاسي‌: Photomap

روشنايي‌ سنج‌، نور سنج‌: Photometer

نورسنجي‌: Photometry

A photographic reproduction of any object magnified more than ten diameters. The term micrograph may be used.: PHOTOMICROGRAPH

واحد شدت‌ نور وارده‌ بشبكيه‌ چشم‌، فوتون‌: Photon

فوتون: photon

نورگريز، فرار كننده‌ ودو شونده‌ از نور: Photonegative

(suolihpotohp) (گ‌.ش‌.) نور گراي‌، رشد كننده‌ در نور , زياد: Photophilic

(cilihpotohp) (گ‌.ش‌.) نور گراي‌، رشد كننده‌ در نور , زياد: Photophilous

(cibohpotohp) بيمناك‌ از نور، رشد كننده‌ در نور كم نور گريز: Photophobe

فوتوفوبي‌، نور ترسي‌، نور گريزي‌: Photophobia

(ebohpotohp) بيمناك‌ از نور، رشد كننده‌ در نور كم نور گريز: Photophobic

(تش‌.- ر.ش‌) بينايي‌ در نورزياد: Photopia

(نظ‌.) عكسبرداري‌ اكتشافي‌: Photoreconnaissance

داراي‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌ نور: Photosensitive

حساسيت‌ دادن‌ نسبت‌ بنور حساسيت‌ پيدا كردن‌، بوسيله‌ نور به‌ چيزي‌ ,: Photosensitize

نوركره‌، كره‌ نور، فلك‌، افتاب‌: Photosphere

ايستا نوري‌، فتو استاتيك‌: Photostatic

روشنايي‌، (تش‌.- ش‌.) تركيب‌مواد بكمك‌ نور نورخاست‌، ايجاد وتشكيل‌ مواد الي‌ در گياهان‌ بكمك‌ ,: Photosynthesis

نورگرايي‌، نورواكنش‌: Phototaxis

مخابره‌ تلگرافي‌ عكس‌، عكسبرداري‌ راديويي‌: Phototelegraphyt

(citatsototohp)رونوشت‌ برداري‌ بوسيله‌عكاسي‌، دستگاه‌ , عكسبرداري‌ازاسناد، رونوشت‌تهيه‌كردن‌: Phototostat

(زيست‌ شناسي‌) گرايش‌ بط‌رف‌ نور، نور گرايي‌: Phototropism

چاپ‌ بوسيله‌ عكسبرداري‌: Phototypography

قدرت‌ زاي‌ نوري‌، فتو ولتائيك‌: Photovoltaic

عبارتي‌، مربوط‌ به‌ كلمه‌ بندي‌: Phrasal

تعبير كردن‌، كلمه‌ بندي‌ كردن‌ سخن‌ موجز، پند وامثال‌بعبارت‌ دراوردن‌، تعبير دراوردن عبارت‌، تعبير، اصط‌لاح‌، فراز، عبارت‌ سازي‌، كلمه‌ بندي: Phrase

عبارت‌: Phrase

با ساخت‌ عبارتي‌: Phrase Structure

خط‌ يا خط‌وط‌ نماينده‌ عبارات‌ (درتند نويسي‌): Phraseogram

عبارت‌ پرداز، جمله‌ ساز، نويسنده‌ ناصادق‌: Phraseologist

عبارت‌ پردازي‌، كلمه‌ بندي‌، انشاء، فهرست‌، سبك‌: Phraseology

(citenerf=) ديوانه‌، شوريده‌، اشفته‌: Phrenetic

وابسته‌ به‌ جمجمه‌ خواني‌: Phrenological

جمجمه‌ شناس‌، جمجمه‌ خوان‌: Phrenologist

علم‌ براهين‌ جمجمه‌، جمجمه‌ خواني‌: Phrenology

(yznerf=) ديوانگي‌، شور: Phrensy

(sisolucidep) الودگي‌ به‌ شپش‌ يا شپشك‌، شپشك‌ داشتن‌: Phthiriasis

(ط‌ب‌) سل‌ ريوي‌، فساد بافتها: Phthisis

پيشاني‌ بند وباز وبند، تعويذ، ط‌لسم‌: Phylactery

وابسته‌ به‌ راسته‌ ودسته‌، وابسته‌ به‌ قبيله‌ ونژاد: Phylar

(يونان‌ باستان‌) قبيله‌، عشيره‌، ط‌ايفه‌: Phyle

(زيست‌ شناسي‌) مرحله‌ سير تكامل‌ وپيدايش‌ نژادهاي‌ , مختلف‌ جانور وگياه‌: Phylesis

برگي‌، برگ‌ مانند: Phyline

برگ‌ وار، شبيه‌ برگ‌: Phylloid

برگ‌ خوار: Phyllophagous

جانور برگ‌ پاي‌ (مثل‌ بعضي‌ از خرچنگ‌ ها): Phyllopod

(yxatollyhp) (گ‌.ش‌.) وضع‌ برگ‌، ارايش‌ برگي‌: Phyllotaxis

(sixatollyhp) (گ‌.ش‌.) وضع‌ برگ‌، ارايش‌ برگي‌: Phyllotaxy

(ج‌.ش‌.) شته‌ مو، شته‌، كرم‌: Phylloxera

تكامل‌ نژادي‌، تاريخ‌ نژادي‌ جانور يا گياه‌: Phylogeny

(mulyhp) نژاد، قبيله‌، اجداد، سلسله‌، دودمان‌، راسته‌: Phylon

(nolyhp) نژاد، قبيله‌، اجداد، سلسله‌، دودمان‌، راسته‌: Phylum

(ط‌ب‌) درمان‌ امراض‌ با وسايل‌ ط‌بيعي‌: Physiatrics

مسهل‌ دادن‌، دوا دادن‌، شفا دادن‌، مسهل‌، ط‌ب‌، فيزيك‌: Physic

فيزيكي: Physical

مادي‌، فيزيكي‌: Physical

فيزيكي‌، ط‌بيعي‌، مادي‌، جسماني‌، بدني‌: Physical

معماري فيزيكي: physical architecture

تجزيه ساختاري نهاده‌هاي يك سامانه.

معماري فيزيكي: Physical Architecture

تجزيه ساختاري نهاده‌هاي يک سامانه.

مشخصات فيزيكي: physical characteristics

تعريف مشخصه‌ها و خصوصيات هر موردي كه شامل ابعاد، رنگ‌ها، نوشته و غيره مي‌شود.

مشخصات فيزيكي: Physical Characteristics

تعريف مشخصه‌ها و خصوصيات هر موردي كه شامل ابعاد، رنگ‌ها، نوشته و غيره مي‌شود.

بازنگري فيزيكي پيكره‌بندي: physical configuration audit

بازرسي مهندسي و كيفي يك عنصر پيكره‌بندي (از سطح اجزا تا سامانه) به منظور تأييد اينكه عنصر ساخته‌شده با اسناد هماهنگي دارد. نتايج بازنگري فيزيكي پيكره‌بندي، بخشي از بازنگري پذيرش در هر سطح است.

بازنگري فيزيكي پيكره‌بندي: Physical Configuration Audit

بازرسي مهندسي و کيفي يک عنصر پيکره‌بندي (از سطح اجزا تا سامانه) به منظور تأييد اينکه عنصر ساخته‌شده با اسناد هماهنگي دارد. نتايج بازنگري فيزيكي پيكره‌بندي، بخشي از بازنگري پذيرش در هر سطح است.

بعد مادي‌: Physical Dimension

كارخانه پيدا: Physical Factory

مدل فيزيكي: physical model

ارائه‌اي سه بعدي كه مانند آن‌چه در مدل نمايش رايانه‌اي نشان داده مي‌شود، است.

مدل فيزيكي: Physical Model

ارائه‌اي سه بعدي كه مانند آن‌چه در مدل نمايش رايانه‌اي نشان داده مي‌شود، است.

Those properties familiarly discussed in physics, exclusive of those described under mechanical properties; for example, density, electrical conductivity, co-efficient of thermal expansion. This term often has been used to describe mechanical properties,: PHYSICAL PROPERTIES

مدرك‌ مادي‌: Physical Record

(ط‌ب‌) تن‌ درماني‌، ورزش‌ درماني‌: Physical Therapy

رويت فيزيكي: Physical View

پزشك‌: Physician

فيزيك‌ دان‌: Physicist

وابسته‌ به‌خواص‌ فيزيكي‌ وشيميايي‌ اجسام‌: Physicochemical

فيزيك‌: Physics

فيزيك‌: Physics

وابسته‌ به‌ قيافه‌ شناسي‌، سيما شناس‌، سيمايي‌: Physiognomic

سيما شناسي‌، قيافه‌ شناسي‌، سيما، چهره‌، صورت‌: Physiognomy

ويژه‌گر جغرافياي‌ ط‌بيعي‌: Physiographer

جغرافياي‌ ط‌بيعي‌، مبحث‌ اثار و پديده‌ هاي‌ ط‌بيعي‌: Physiography

(lacigoloisyhp) وابسته‌ به‌ علم‌ وظ‌ايف‌ اعضاء ساختماني‌، وابسته‌به‌ علم‌ فيزيولوژي‌، تنكردي‌: Physiologic

وابسته‌به‌ علم‌ فيزيولوژي‌، تنكردي‌ (cigoloisyhp) وابسته‌ به‌ علم‌ وظ‌ايف‌ اعضاء، ساختماني: Physiological

ويژه‌ گر فيزيولوژي‌، تن‌ كردشناس‌: Physiologist

تن‌ كردشناسي‌، علم‌ وظ‌ايف‌ الاعضاء، فيزيولوژي‌، علم‌ , ط‌بيعي‌: Physiology

(yparehtlacisyhp=) تن‌ درماني‌: Physiotherapy

هيكل‌، سازمان‌ بدن‌، تركيب‌، هيئت‌، ساختمان‌ بدن‌: Physique

داراي‌ منشاء گياهي‌، گياه‌ زاد: Phytogenic

جغرافياي‌ گياهي‌: Phytogeography

ط‌بقه‌بندي‌ گياهان‌ روي‌ زمين‌، گياه‌ شناسي‌ توضيحي‌ , وتشريحي‌: Phytography

(ynatob) گياه‌شناسي‌، علم‌ گياهان‌: Phytology

(گ‌.ش‌.) واحد گياهي‌، پيوند گياه‌: Phyton

وابسته‌ به‌ اسيب‌ شناسي‌ گياهان‌: Phytopathologic

گياه‌ خوار: Phytophagous

گياهخواري‌: Phytophagy

زندگي‌ گياهان‌ شناور بر سط‌ح‌ دريا: Phytoplankton

پيرامون‌ به‌ شعاع‌ دايره‌ حرف‌ شانزدهم‌ الفباي‌ يوناني‌، عدد هشتاد، (هن.) نسبت‌ ,: Pi

درهم‌ وبرهم‌، بي‌ ترتيب‌: Pial

(تش‌.) نرم‌ شامه‌، ام‌ الرقيق‌، ام‌ الدماغ‌: Piamater

(مو.) خيلي‌ نرم‌، خيلي‌ ارام‌ بنوازيد: Pianissmo

نوازنده‌ پيانو، پيانو نواز: Pianist

(مو.) پيانو، ارام‌ بنوازيد، قط‌عه‌ موسيقي‌ اهسته‌ وارام‌,: Piano

(مو.) اكوردئون‌ جا انگشتي‌ دار شبيه‌ پيانو: Piano Accordion

الياف‌ نخل‌ پياساوا: Piassava

ميدان‌ (مخصوصا در شهرهاي‌ ايتاليا) وبازار: Piazza

حروف‌ پيكا: Pica

(ynninakcip) ني‌ ني‌، بچه‌ كوچك‌، بچه‌ سياه‌ پوست‌: Picaninny

شخص‌ اوباش‌، داستاينكه‌ قهرمان‌ ان‌ رذل‌ است‌: Picaresque

(pnooracip، noorakcip) دزد، دزددريايي‌، دزديدن اوباش‌: Picaro

(oracip، noorakcip) دزد، دزد دريايي‌، دزديدن‌، اوباش‌,: Picaroonp

(enuyacip) جزئي‌، بي‌ ارزش‌، پست‌، ناچيز: Picayubnish

(hsinbuyacip) جزئي‌، بي‌ ارزش‌، پست‌، ناچيز: Picayune

ترشي‌ ادويه‌ وسبزيجات‌: Piccalilli

(مو.) فلوت‌ داراي‌ صداي‌ زير: Piccolo

قيروار، قيردار، زفت‌ دار، قابل‌ اشتعال‌، اتشگير: Piceous

(kciprae)، هرنوع‌ الت‌ نوك‌ تيز (مو.) زخمه‌، مضراب‌، خلال‌ دندان‌ (kciphtoot) خلال‌ گوش‌ , چيدن‌، كندن‌، كلنگ‌ زدن‌ و(به‌)، باخلال‌ پاك‌ كردن‌، خلال‌ , دزدي‌)، ناخنك‌ زدن‌، عيبجويي‌ كردن‌، دزديدن‌، كلنگ دندان‌ بكاربردن‌، نوك‌زدن‌ به‌، برگزيدن‌، بازكردن‌(بقصد ,: Pick

جدا كردن‌، انتخاب‌ كردن‌: Pick Out

چيدن‌، برگزيدن‌: Pick Over

بي‌ تكلف‌، روشن‌ بين‌ شبيه‌ پيكويك‌ قهرمان‌ داستان‌ نگارش‌ چارلز ديكنز، ساده: Pick Wickian

(kcabyggip=) برپشت‌ خود سوار كردن‌، كول‌ كردن‌، كول‌: Pickaback

(ynninacip) ني‌ ني‌، بچه‌ كوچك‌، بچه‌ سياه‌ پوست‌: Pickaninny

(oracip، pnooracip) دزد، دزددريايي‌، دزديدن‌، اوباش‌: Pickaroon

(exakcip) كلنگ‌ دوسر، كلنگ‌ روسي‌، با كلنگ‌ زدن‌: Pickax

(xakcip) كلنگ‌ دوسر، كلنگ‌ روسي‌، با كلنگ‌ زدن‌: Pickaxe

انتخاب‌ شده‌، لخت‌، پوست‌ كنده‌، كلنگ‌ خورده‌ نوك‌ تيز، نوك‌ دار، خاردار، برگزيده‌، پاك‌ كرده: Picked

زد وخورد كردن‌، لاس‌ زدن‌، جاسوسي‌ كردن‌: Pickeer

(ج‌.ش‌.) اردك‌ ماهي‌ كوچك‌، گوشت‌ اردك‌ ماهي‌: Pickerel

(گ‌.ش‌.) كوشاب‌ (notegomatop): Pickerelweed

بمحل‌ كار، نرده‌ كشيدن‌، مراقبت‌ كردن‌، بستن‌، افسار , دستك‌، ميخ‌ چوبي‌، ميخچه‌، چوب‌ نوك‌ تيز، چوب‌ پرچين كردن‌(اسب‌)، جلوكسي‌ راه‌ رفتن‌ يا ايستادن‌ كشيك‌، اعتصاب‌ كردن‌، اعتصاب‌ وجلوگيري‌ از ورود سايرين‌ ,: Picket

صف‌ كارگران‌ اعتصابي‌: Picket Line

جيب‌ بري‌، دله‌ دزدي‌، ناخنك‌ زني‌، پس‌ مانده‌: Picking

ترشي‌، سركه‌، خيارترشي‌، وضعيت‌ دشوار، ترشي‌ انداختن‌: Pickle

The process of chemically removing oxides and scale from the surface of a metal by the action of water solutions of inorganic acids: PICKLING

A defect in tin plate, galvanized or terne plated steel due to faulty pickling, leaving areas from which the oxide has not been completely removed: PICKLING PATCH

قفل‌ گشا، دزد، قفل‌ شكن‌، قفل‌ بازكن‌: Picklock

جيب‌ بر: Pickpocket

بادنجان‌ دور قاب‌ چين‌، متملق‌: Pickthank

اشنايي‌ تصادفي‌، (دختر) بلند كردن‌، برداشتن پيكاپ‌، دستگاه‌ برقي‌ ناقل‌ صداي‌ گرامافون‌، انتخاب رشد، ترقي‌، تجديد فعاليت‌، چيدن‌، هرچيز انتخاب‌ شده سواركردن‌، گرفتن‌، بهبودي‌ يافتن‌: Pickup

ضربه‌ زننده‌، بانوك‌ بردارنده‌، ناخنك‌ زن‌: Picky

جمعي‌ خوردن‌ گردش‌ دسته‌ جمعي‌، پيك‌ نيك‌، به‌ پيك‌ نيك‌ رفتن‌، دسته‌ ,: Picnic

(cesp) تريليونيم‌ ثانيه‌، پيكو ثانيه‌: Picosecond

قلاب‌ دوزي‌، حلقه‌ زينتي‌ توري‌ بافي‌: Picot

(گ‌.ش‌.) ميخك‌ گلبرگ‌ سفيد يا زرد: Picotee

(ش‌.) نمك‌ الي‌ يا معدني‌ اسيد پيكريك‌: Picrate

مردمان‌ غير سلتي‌ انگليس‌: Pict

پيشوندي‌ بمعني‌ عكس‌ و تصوير: Picto

خط‌ تصويري‌، نشان‌ يا علائم‌ تصويري‌، صورت‌ نگاره‌: Pictograph

صورت‌ نگاري‌، تصوير نگاري‌، رمز نگاري‌: Pictography

تصويري‌، مصور، تصوير نما، مجسم‌ سازنده‌: Pictorial

عكس‌، تصوير، مجسم‌ كردن‌: Picture

تصوير، عكس‌، منظ‌ره‌، سينما، با عكس‌ نشان‌ دادن‌، روشن‌ , ساختن‌، نقاشي‌ كردن‌، تصور، وصف‌: Picture

كلاه‌زنانه‌ لبه‌ پهن‌: Picture Hat

پنجره‌ دل‌ باز وخوش‌ منظ‌ره‌، پنجره‌ بزرگ‌: Picture Window

تصوير نگاري‌، خط‌ تصويري‌: Picture Writing

شايان‌ تصوير، زيبا، بديع‌، خوش‌ منظ‌ره‌: Picturesque

خوراك‌ بازي‌ كردن‌، (زبان‌بچه‌) جيش‌ كردن‌ كار بيهوده‌ كردن‌، وقت‌ گذراندن‌، بنازچيز خوردن‌، با ,: Piddle

جزئي‌، ناچيز، بي‌ اهميت‌: Piddling

انگليسي‌ دست‌ وپا شكسته‌ ومخلوط‌ با اصط‌لاحات‌ چيني‌: Pidgin

درهم‌ ريختن‌ كلاغ‌ زنگي‌، كلاغ‌ جاره‌، ادم‌ ناقلا، جانورابلق‌، كلوچه‌ , گوشت‌ پيچ‌، كلوچه‌ ميوه‌ دارپاي‌، چيز اشفته‌ ونامرتب: Pie

پيسه‌، ابلق‌، دورنگ‌، رنگارنگ‌، ناجور، خلنگ‌: Piebald

تكه‌، دانه‌، مهره‌، وصله‌ كردن‌: Piece

ادبي‌ يا موسيقي‌، نمايشنامه‌ قسمت‌، بخش‌، يك‌تكه‌ كردن تكه‌، قط‌عه‌، پارچه‌، فقره‌، عدد، سكه‌، نمونه‌، قط‌عه‌ , م‌ وصله‌ كردن‌، تركيب‌ كردن‌، جور شدن‌، قدري‌، كمي‌، اسلحه‌گر,: Piece

بط‌وريكپارچه‌ رنگ‌ كردن‌: Piece Dye

امر مهم‌، فقره‌ برجسته‌، كار پر اهميت‌، خوراك‌ اصلي‌: Piece De Resistance

جزء قطعه: piece part

جزئي كه بدون تخريب قابل تجزيه‌شدن نيست.

جزء قطعه: Piece Part

جزئي که بدون تخريب قابل تجزيه‌شدن نيست.

به‌ اجزاء ريز تقسيم‌ كردن‌، خردخرد، تكه‌ تكه‌، بتدريج تدريجي‌: Piecemeal

تكه‌اي‌: Piecewise

كار از روي‌ مقاط‌عه‌: Piecework

ابلق‌، رنگارنگ‌، گوناگون‌، پرنده‌ رنگارنگ‌: Pied

شده‌ در كوهپايه‌ ناحيه‌اي‌ در شمال‌ غربي‌ ايتاليا، كوه‌ پايه‌اي‌، تشكيل‌ ,: Piedmont

(گ‌.ش‌.) روبارب‌ زينتي‌: Pieplant

ستون‌، جرز، اسكله‌، موج‌ شكن‌، پايه‌ پل‌، لنگرگاه‌: Pier

ايينه‌ قدي‌ (ويژه‌ بين‌ دو درگاه‌): Pier Glass

ميز زير ايينه‌ قدي‌: Pier Table

خليدن‌، سپوختن‌، سوراخ‌ كردن‌ (بانيزه‌ وچيز نوك‌ تيزي‌) سفتن‌، فروكردن‌ (نوك‌خنجر وغيره‌)، شكافتن‌، رسوخ‌ كردن‌: Pierce

وابسته‌ به‌ ناحيه‌ پيريا (aireip) در مقدونيه‌ قديم‌: Pierian

الهام‌ بخش‌ شعر وسخنوري‌، چشمه‌ مقدس‌ شاعري‌: Pierian Spring

(م‌.م‌.)دلقك‌ صامت‌ ايتاليايي‌، دلقك‌: Pierrot

(در اثار هنري‌) نقاشي‌ يا مجسمه‌ مريم‌ مادر عيسي‌: Pieta

پرهيزگاري‌، پارسايي‌، تقوا: Pietism

وابسته‌ به‌ پرهيز گاري‌، پارسا: Pietist

پارسايي‌، پرهيز گاري‌، خداترسي‌، تقوا: Piety

فيزوالكتريك‌: Piezoelectric

فشارسنج‌، غلظ‌ت‌ سنج‌، دستگاه‌ سنجش‌ شدت‌ انفجار: Piezometer

چرند، ناچيز، من‌ من‌ كردن‌، حرف‌ بيهوده‌ زدن‌، مهمل‌ گويي‌,: Piffle

حريص‌ وكثيف‌، قالب‌ ريخته‌گري‌ خوك‌، گراز، مثل‌ خوك‌ رفتار كردن‌، خوك‌ زاييدن‌، ادم‌ ,: Pig

شن‌ويژه‌ ريخته‌ گري‌ اهن‌: Pig Bed

Iron produced by reduction of iron ore in a blast furnace. Pig iron contains approximately 92% iron and about 3.5% carbon. The balance is largely silicone and manganese with a small percentage of phosphorus, sulphur, and other impurities.: PIG IRON

اهن‌ خام‌، اهن‌ كوره‌ قالگري‌، لخته‌ اهن‌، اهن‌ توده‌: Pig Iron

لخته‌سرب‌، توده‌ سرب‌: Pig Lead

(ز.ع‌.) زير دريايي‌: Pigboat

خانه‌ خانه‌ كردن‌ لانه‌ كبوتر، سوراخ‌، كاغذ دان‌، جعبه‌ مخصوص‌ نامه‌ ها: Pigenhole

(ج‌.ش‌.) كبوتر، محبوبه‌، دختر جوان‌، ترسو، ساده‌ وگول‌ , خور: Pigeon

(ط‌ب‌) سينه‌ كفتري‌، برامدگي‌ جناغ‌ سينه‌: Pigeon Breast

(ج‌.ش‌.) شاهين‌ كوچك‌ امريكايي‌: Pigeon Hawk

(گ‌.ش‌.) لوبياي‌ سوداني‌ (najac sunajaC): Pigeon Pea

داراي‌ پنجه‌ برگشته‌، داراي‌ پنجه‌ خميده‌ بداخل‌: Pigeon Toed

ترسو: Pigeonhearted

خانه‌ قفسه‌، ط‌بقه‌، ط‌بقه‌ بندي‌ كردن‌: Pigeonhole

خوك‌ دان‌، لانه‌ خوك‌، جاي‌ كثيف‌: Piggery

(د.گ‌.انگليس‌) تغار چوبي‌ دسته‌ دار: Piggin

خوك‌ مانند: Piggish

قللك‌: Piggy Bank

(ويژه‌ حمل‌ اتومبيل‌ وغيره‌) پرپشت‌ ياشانه‌ سوار شدن‌، كول‌ كردن‌، كول‌، واگن‌ مسط‌ح‌ ,: Piggyback

كله‌ خر، كله‌ شق‌، سرسخت‌: Pigheaded

بچه‌ خوك‌: Piglet

رنگي‌ رنگ‌ كردن‌ رنگيزه‌، رنگ‌ دانه‌، ماده‌ رنگي‌، ماده‌ ملونه‌، باماده‌ ,: Pigment

رنگدانه: pigment

رنگ‌، رنگي‌ شدن‌، تجمع‌ رنگدانه‌ ها در بافتها: Pigmentation

(ytsgip) خوك‌ داني‌، اغل‌ خوك‌، جاي‌ كثيف‌: Pigpen

پوست‌ گراز، توپ‌ فوتبال‌: Pigskin

(nepgip) خوك‌ داني‌، اغل‌ خوك‌، جاي‌ كثيف‌: Pigsty

(مثل‌ دختران‌ چيني‌)، گوي‌ توتون‌ دم‌ خوك‌، گيس‌ بافته‌، گيسوي‌ بافته‌ وپشت‌ سر انداخته‌ ,: Pigtail

تيزسوراخ‌ كردن‌ كردن‌، سريعا رفتن‌، رحلت‌ كردن‌، نيزه‌ زدن‌، باچيز نوك‌ , كلنگ‌ دوسر، نيزه‌ دسته‌ چوبي‌، ميخ‌ نوك‌ تيز، نوك‌ نيزه هرچيز نوك‌ تيز، قله‌ كوه‌ نوك‌ تيز، اردك‌ ماهي‌، عزيمت‌ ,: Pike

دزد، سرباز نيزه‌ دار، قمار باز كم‌ جرات‌: Piker

ستون‌ چهار گوش‌ يا مستط‌يل‌، پايه‌ مبل‌ وصندلي‌، هرچيزي‌ , شبيه‌ ستون‌ يا استوانه‌، ديواريا جرز ستون‌ نما: Pilaster

كپه‌، توده‌: Pile

پارچه‌، پارچه‌ خزنما، ستون‌، ستون‌ لنگرگاه‌، ستون‌ پل توده‌، كپه‌، كومه‌، مقدار زياد، كرك‌، يك‌ تارموي‌، خواب‌ , سد، موج‌ شكن‌، توده‌ كردن‌، كومه‌كردن‌، اندوختن‌، پرز , قالي‌ وغيره‌: Pile

تيركوب‌، ماشين‌ يا دستگاه‌بلند كردن‌ الوار: Pile Driver

داراي‌ كلاهك‌، كاكل‌ دار: Pileate

(ج‌.ش‌.) كاكل‌ چتري‌ پرنده‌، كاكل‌، چتر: Pileum

(گ‌.ش‌.) علف‌ بواسير، انجيرك‌ (enidnalec ressel): Pilewort

دله‌ دزدي‌ كردن‌، كش‌ رفتن‌: Pilfer

(cilragleep)ادم‌ سرط‌اس‌، كل‌، ادم‌ فلك‌ زده‌: Pilgarlic

زائر، زوار، مسافر، مهاجر: Pilgrim

زيارت‌، زيارت‌ اعتاب‌ مقدسه‌، سفر، زيارت‌ رفتن‌: Pilgrimage

ستون‌بندي‌، الوار يا تير مخصوص‌ ستون‌ سازي‌: Piling

حب‌، حب‌ دارو، دانه‌، حب‌ ساختن‌: Pill

غارت‌، تاراج‌، يغما، غارت‌ كردن‌: Pillage

ستون‌، پايه‌، جرز، ركن‌، اركان‌، ستون‌ ساختن‌: Pillar

(انگليس‌) صندوق‌ پستي‌ ستوني‌ شكل‌: Pillar Box

قوط‌ي‌ حب‌ دارو وغيره‌، لانه‌ توپ‌ ومسلسل‌: Pillbox

زين‌ زنانه‌، ترك‌، ترك‌ سوار شدن‌: Pillion

سوراخ‌ كوچك‌ تخته‌ سنگي‌ گذارنده‌وفشار ميدادند قاپوق‌، نوعي‌ الت‌ شكنجه‌ قديمي‌ كه‌ سر ودست‌ مجرم‌ را از ,: Pillory

بالش‌، بالين‌، متكا، پشتي‌، مخده‌، بالش‌ وار قرار , گرفتن‌، بربالش‌ گذاردن‌: Pillow

(esacwollip=) روبالش‌، جلد بالش‌.: Pillow Slip

روبالش‌، جلد بالش‌: Pillowcase

(elulip) حب‌ كوچك‌: Pillule

پوشيده‌ از موي‌ ريز يا كرك‌، مودار، مويين‌: Pilose

راهنما - نمونه: Pilot

آزمايشي: pilot

مدلي امتحاني براي توسعه‌‌ يا به‌كارگيري در آينده.

تنظ‌يم‌ وميزان‌ كردن‌ چيزي‌، پيلوت‌، چراغ‌راهنما، رهبري‌ , رهبر، ليدر، خلبان‌ هواپيما، راننده‌ كشتي‌، اسباب‌ , كردن‌، خلباني‌ كردن‌، راندن‌، ازمايشي‌: Pilot

آزمايشي: Pilot

مدلي امتحاني براي توسعه‌‌ يا به‌کارگيري در آينده.

(در هوا شناسي‌) بالون‌ اكتشافي‌: Pilot Ballon

چراغ‌ كوچك‌ اجاق‌ گاز وامثال‌ ان‌، پيلوت‌: Pilot Burner

نمونه‌ ازمايشي‌: Pilot Model

توليد آزمايشي: pilot production

توليد اوليه با تعداد محدود كه به منظور تأييد آمادگي براي توليد، با حداكثر تعداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

توليد آزمايشي: Pilot Production

توليد اوليه با تعداد محدود که به منظور تأييد آمادگي براي توليد، با حداکثر تعداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

راهنمايي‌ كشتي‌، خلباني‌: Pilotage

اط‌اق‌ ديدباني‌ كشتي‌: Pilothouse

(elullip) حب‌ كوچك‌: Pilule

(گ‌.ش‌.) فلفل‌ فرنگي‌ شيرين‌، فلفل‌ گينه‌: Pimento

(گ‌.ش‌.) فلفل‌ شيرين‌: Pimiento

دلال‌ محبت‌، جاكش‌، جاكشي‌ كردن‌: Pimp

(گ‌.ش‌.) رازيانه‌، باديان‌ رومي‌: Pimpernel

خرد، پست‌، عليل‌: Pimping

جوش‌، كورك‌، عرق‌ گز، جوش‌ دراوردن‌: Pimple

جوش‌ دار، كورك‌ دار: Pimply

سنجاق‌، پايه‌ سنجاقي‌: Pin

بگردد، دستگيره‌ در، گيره‌، دستگيره‌در، گيره‌، گيره‌سر به‌، باسنجاق‌ محكم‌كردن‌، متصل‌ كردن‌ به‌، گيرافتادن‌ سنجاق‌، ميخ‌ كوچك‌ ساعت‌، محور كوچكي‌ كه‌چيزي‌ دوران‌ , گيره‌كاغذ، گيره‌لباس‌، (در بولينگ‌)ميله‌چوبي‌، سنجاق‌زدن‌ ,: Pin

اتصال‌ سنجاقي‌: Pin Contact

پيچ‌ گيسو با بيگودي‌: Pin Curl

خورد سنجاقي‌: Pin Feed

پول‌ جيبي‌ شوهر به‌ همسرش‌، مبلغ‌ ناچيز: Pin Money

اچار سرسنجاقي‌: Pin Wrench

نوآرايي پنياكولي: pinacolic rearrangement

پيش‌ بند: Pinafore

(گ‌.ش‌.) كاج‌ بياباني‌: Pinaster

عينك‌ دماغي‌: Pince Nez

جانوران‌(مثل‌ خرچنگ‌) گاز انبر، ماشه‌، گيره‌، (ج‌.ش‌.) عضو گازانبري‌ ,: Pincer

سربزنگاه‌، نيشگون‌، اندك‌، جانشين‌ نيشگون‌ گرفتن‌، قاپيدن‌، مضيقه‌، تنگنا، موقعيت‌ باريك: Pinch

(See Soft Skin Rolled Temper and/or Temper Rolling): PINCH PASS TEMPER

نيشگون‌گير، گازگير، (در جمع‌) گازانبر: Pincher

Long fern like creases usually diagonal to the direction of rolling.: PINCHERS

جا سنجاقي‌، بالشتك‌، سنجاق‌گير: Pincushion

پيرو سبك‌ مغلق‌ نويسي‌ شاعر يوناني‌ موسوم‌ به‌(پندار) شعر بزمي‌، مغلق‌ نويسي‌: Pindaric

ظ‌ريف‌، نحيف‌، لاغر، اخمو، ترشرو: Pindling

عذاب‌ دادن‌، غصه‌ خوردن‌، (گ‌.ش‌.) كاج‌، چوب‌ كاج‌، صنوبر غم‌ و اندوه‌، از غم‌ و حسرت‌ نحيف‌ شدن‌، نگراني‌، رنج‌ و ,: Pine

شبيه‌ ميوه‌ كاج‌، صنوبري‌: Pineal

(گ‌.ش‌.) اناناس‌: Pineapple

صداي‌ غژايجاد كردن‌ صداي‌ تيزي‌ شبيه‌ صداي‌ اصابت‌ گلوله‌ به‌ ديوار، صداي‌ غژ: Ping

پينگ‌ پنگ‌ (بازي‌ كردن‌): Ping Pong

سر سنجاق‌، چيز كوچك‌ و ناچيز: Pinhead

Microscopic imperfections of the coatings, that is, microscopic bare spots, also microscopic holes penetrating through a layer or thickness of light gage metal.: PINHOLES

قسمت‌ دوراز مركز بال‌ پرنده‌، بال‌، چرخ‌دنده‌ جناحي‌، پر , و بال‌ پرنده‌ را كندن‌، دست‌ كسي‌ رابستن‌، كفتربند كردن‌: Pinion

رنگ‌ صورتي‌، سوراخ‌ سوراخ‌ كردن‌ يا بريدن‌: Pink

(yknip) انگشت‌ كوچك‌: Pinkie

مايل‌ به‌ رنگ‌ صورتي‌: Pinkish

(eiknip) انگشت‌ كوچك‌: Pinky

برگچه‌، برگ‌ اوليه‌ شبيه‌ پر، بال‌، جناح‌: Pinna

كشتي‌ كوچك‌ پارويي‌، زن‌، زن‌جاكش‌: Pinnace

اوج‌، منتهي‌ درجه‌، قله‌ نوك‌ تيز، راس‌، برج‌: Pinnacle

شكل‌ پر، داراي‌ برگ‌ در دو سوي‌ برگدم‌: Pinnate

سنجاق‌ زن‌، سنجاق‌ كار: Pinner

(detalunnip) شبيه‌ برگچه‌، شبيه‌ بالچه‌، شانك‌ وار: Pinnulate

(etalunnip) شبيه‌ برگچه‌، شبيه‌ بالچه‌، شانك‌ وار: Pinnulated

(elunip) (ج‌.ش‌.) بالچه‌، باله‌ فرعي‌ ماهي‌، پره‌ء شناي‌ , ماهي‌، برگچه‌: Pinnule

(noynip) (گ‌.ش‌.) كاج‌، صنوبر، تخم‌ خوراكي‌ كاج‌: Pinon

چيز كوچك‌، با دقت‌ اشاره‌ كردن‌ به‌: Pinpoint

خليدن‌ با نوك‌ سنجاق‌، رنجانيدن‌: Pinprick

احساس‌ مورمور در اثر خواب‌ رفتگي‌، عصباني‌: Pins And Needles

راه‌راه‌هاي‌ باريك‌ روي‌ پارچه‌: Pinstripe

پيمانه‌ وزن‌ مايع‌ معادل‌ نيم‌ كوارت‌: Pint

(dezis tnip) پست‌، خرد، ناچيز، كوچك‌، باندازه‌ سر , سنجاق‌: Pint Size

(ezis tnip) پست‌، خرد، ناچيز، كوچك‌، باندازه‌ سر , سنجاق‌: Pint Sized

(ز.ع‌.-امر.) الت‌ مردي‌، ذكر، ميله‌: Pintle

رنگ‌ برنگ‌، نقط‌ه‌نقط‌ه‌، خال‌خال‌: Pinto

(elunnip) (ج‌.ش‌.) بالچه‌، باله‌ فرعي‌ ماهي‌، پره‌ء شناي‌ , ماهي‌، برگچه‌: Pinule

تصوير دختر زيبا، ويژه‌ نصب‌ به‌ ديوار: Pinup

دختر زيبايي‌ كه‌ عكسهايش‌ به‌ ديوار اويخته‌ شود: Pinup Girl

(در مورد نخ‌) ساخته‌ شده‌ از الياف‌ باريك‌: Pinwale

(گ‌.ش‌.) بوته‌ لادن‌: Pinweed

چرخ‌ دنده‌، فرفره‌: Pinwheel

فرفره‌، فرفره‌اي‌، چرخ‌ سنجاقي‌: Pinwheel

كوك‌ برجسته‌ء حاشيه‌ دوزي‌ و برودري‌ دوزي‌: Pinwork

(ج‌.ش‌.) كرمك‌، كرم‌ ريز سنجاقي‌ انگل‌ روده‌ انسان‌ از , دسته‌ نماته‌ها: Pinworm

(گ‌.ش‌.) گل‌ صدتوماني‌ مشرق‌ امريكا: Pinxter Flower

(nonip) (گ‌.ش‌.) كاج‌، صنوبر، تخم‌ خوراكي‌ كاج‌: Pinyon

كلنگ‌ دوسر ويژه‌ كوهنوردي‌: Piolet

پيشگام‌، پيشقدم‌، پيشقدم‌ شدن‌: Pioneer

ديندار، پرهيزگار، زاهد، متقي‌، پارسا، وارسته‌: Pious

(درمورد جوجه‌)سراز تخم‌ دراوردن‌، (درمورد تخم‌)شكستن انواع‌ امراض‌ مختلفي‌ كه‌ سابقاانهارا كوفت‌، سوءهاضمه‌ , شكستن‌ وبازشدن‌، دانه‌ يا تخم‌ ميوه‌ هايي‌ مثل‌ سيب‌ و سرفه‌ و امثال‌ ان‌ دانسته‌اند، اختلال‌ مزاج‌، خال‌، لكه: Pip

خداحافظ‌: Pip Pip

(egaepip)ترابري‌ بوسيله‌ لوله‌، لوله‌كشي‌، عوارض‌ ياحق‌ , حمل‌ بوسيله‌ لوله‌: Pipage

(گ‌.ش‌.) درخت‌انجيرمقدس‌ هندي‌ (asoigiler sucif): Pipal

(Defect) - Contraction cavity, essentially cone-like in shape, which occurs in the approximate center, at the top and reaching down into a casting; caused by the shrinkage of cast metal.: PIPE

پيپ‌، چپق‌، (مو.) ني‌، ناي‌، فلوت‌، ني‌ زني‌، لوله‌حمل‌ , صداي‌ تيز و زير حرف‌ زدن‌، صفير زدن‌، لوله‌ كشي‌ كردن‌، ل, موادنفتي‌، ساقه‌توخالي‌ گياه‌، ني‌زدن‌، فلوت‌ زدن‌، با , وله‌: Pipe

باگل‌ سفيد پاك‌ كردن‌ گل‌ سفيد ويژه‌ سفيدكاري‌ و ساختن‌ سرچپق‌ و چاپ‌ چلوار: Pipe Clay

لوله‌پاك‌ كن‌، سيم‌ لوله‌ چپق‌ پاك‌ كن‌: Pipe Cleaner

اسباب‌ ويژه‌ قط‌ع‌ لوله‌ هاي‌ فلزي‌، لوله‌ قط‌ع‌ كن‌: Pipe Cutter

بوسيله‌ شيپور يا ناي‌ (به‌ ملوانان‌) راحت‌ باش‌ دادن ساكت‌ شدن‌، حرف‌ نزدن‌: Pipe Down

نقشه‌ خيالي‌ و موهوم‌، اميد واهي‌: Pipe Dream

لوله‌ نصب‌ كن‌، لوله‌كش‌: Pipe Fitter

لوله‌كشي‌: Pipe Fitting

نگه دارنده ي / پايه ي لوله: Pipe Rack

شروع‌ به‌ ني‌ زدن‌ كردن‌، به‌ سخن‌ پرداختن‌: Pipe Up

اچار لوله‌ بازكن‌: Pipe Wrench

(egapip)ترابري‌ بوسيله‌ لوله‌، لوله‌كشي‌، عوارض‌ ياحق‌ , حمل‌ بوسيله‌ لوله‌: Pipeage

باندازه‌ يك‌ پيپ‌ پر: Pipeful

بدون‌ لوله‌ يا ني‌ يا پيپ‌: Pipeless

پيپ‌ مانند، لوله‌ مانند، ني‌مانند: Pipelike

خط‌ لوله‌، لوله‌ كشي‌: Pipeline

فلوت‌ زن‌، جوجه‌ كبوتر، لوله‌كش‌: Piper

دانه‌، بذر، تخم‌، سيب‌ تخم‌دار، دانه‌دار: Pipin

لوله كشي: Piping

ني‌زني‌، فلوت‌، لوله‌كشي‌: Piping

خيلي‌داغ‌، خيلي‌تازه‌، ازتنوردرامده‌: Piping Hot

(گ‌.ش‌.) صنوبرالامير، خضره‌الشتاء: Pipsissewa

تندوتيزي‌، زنندگي‌، گوشه‌داري‌، ط‌عنه‌اميزي‌: Piquancy

تندوبامزه‌، گوشه‌دار، گزنده‌، هشياركننده‌: Piquant

پارچه‌ء راه‌راه‌نخي‌، پيكه‌، منبت‌ كاري‌ مشاجره‌، رنجش‌، انزجار، تحريك‌ كردن‌، زخم‌ زبان‌ زدن: Pique

دزدي‌ دريايي‌، دزدي‌ هنري‌ ياادبي‌: Piracy

(د.ن‌.) قايق‌ ته‌پهن‌، ساخته‌ شده‌ازتنه‌ درخت‌: Piragua

اجازه‌ناشر يا صاحب‌ حق‌ ط‌بع‌چاپ‌ كردن‌، دزدي‌ ادبي‌ كردن‌ دزد دريايي‌، دزد ادبي‌، دزدي‌ دريايي‌ كردن‌، بدون‌ ,: Pirate

(در رقص‌) چرخ‌ سريع‌، چرخ‌ روي‌ پاشنه‌، چرخ‌ زدن‌: Pirouette

اخرين‌ چاره‌، اخرين‌ پناه‌، چاره‌: Pis Aller

حق‌ ماهيگيري‌، محل‌ ماهيگيري‌، شيلات‌: Piscary

(yrotacsip)وابسته‌ به‌ ماهيگيري‌، وابسته‌ به‌ صيدماهي‌: Piscatorial

(lairotacsip)وابسته‌ به‌ ماهيگيري‌، وابسته‌ به‌ صيدماهي‌,: Piscatory

(نج.) برج‌ حوت‌: Pisces

پرورش‌ ماهي‌: Pisciculture

حوض‌ ماهي‌، حوض‌ شنا، سنگاب‌ كليسا: Piscina

شبيه‌ ماهي‌، ماهي‌وار: Piscine

ماهي‌ خوار: Piscivorous

پيف‌ كردن‌ پيف‌، اه‌(علامت‌ بي‌ميلي‌ ونفرت‌) اظ‌هار نفرت‌ كردن‌، اه‌ و ,: Pish

شبيه‌ نخود، (تش‌.) استخوان‌ نخودي‌ مچ‌ دست‌: Pisiform

مورچه‌، (مج.) ادم‌ حقير و بي‌ اهميت‌: Pismire

شاش‌، شاشيدن‌: Piss

شاشگاه‌ همگاني‌، مستراح‌ عمومي‌، ابريزگاه‌ همگاني‌: Pissoir

درخت‌ پسته‌، پسته‌: Pistachio

(گ‌.ش‌.) گرزن‌، مادگي‌، الت‌ مادگي‌ گل‌: Pistil

مادگي‌ دار، توليد كننده‌ مادگي‌: Pistillate

تپانچه‌، هفت‌ تير، تپانچه‌ دركردن‌: Pistol

با تپانچه‌ بر بدن‌ كسي‌ زدن‌: Pistol Whip

سرباز تپانچه‌دار: Pistoleer

سنبه‌، ميله‌ متحرك‌، پيستون‌: Piston

(Defect) - A sharp depression in the surface of the metal.: PIT

چال‌، چال‌ دار كردن‌، گودال‌، حفره‌، چاله‌، سياه‌چال ميوه‌ را دراوردن‌، در گود مبارزه‌ قرار دادن‌ هسته‌ البالو و گيلاس‌ و غيره‌، به‌رقابت‌ واداشتن‌، هسته‌ ,: Pit

زننده‌، بال‌ بال‌ زننده‌، تپيدن‌ با ضربات‌ تند و متوالي‌، درحال‌ ضربان‌، درحال‌ بال‌ بال: Pit A Pat

اره‌ دو سر و دو دسته‌: Pit Saw

(دربيسبال‌)توپ‌ رابه‌ط‌رف‌ چوگان‌ زن‌ پرتاب‌ كردن‌، توپ‌ را , اوج‌، سرازيري‌، جاي‌ شيب‌، پلكان‌، دانگ‌ صدا، زيروبمي‌ , زدن‌ صدا، استواركردن‌، خيمه‌زدن‌، برپاكردن‌، نصب‌ كردن قير، پرتاب‌، ضربت‌ باچوگان‌، نصب‌، استقرار، اوج‌پرواز: Pitch

گام‌، درجه‌، پرتاب‌ كردن‌: Pitch

نوعي‌ بازي‌ شير ياخط‌، بازي‌ بيخ‌ ديواري‌: Pitch And Toss

قيرگون‌، خيلي‌ سياه‌: Pitch Black

با سعي‌ و جديت‌ شروع‌ بكار كردن‌، شروع‌ به‌ خوردن‌ غذا , كردن‌: Pitch In

(مع.)نوعي‌اورانيت‌ (etininaru): Pitchblende

جنگ‌ صف‌ ارايي‌ شده‌، جنگ‌ سخت‌ تن‌ به‌ تن‌: Pitched Battle

افتابه‌، كوزه‌، پارچ‌، پرتاب‌ كننده‌ء توپ‌: Pitcher

دوشاخه‌، چنگال‌، شانه‌، پنجه‌: Pitchfork

زفت‌ اندود، قيراندود، قيرگون‌، سياه‌ و تاريك‌: Pitchy

رقت‌ بار، دلسوز، رقت‌ انگيز، جانگداز: Piteous

دام‌، تله‌، گودال‌ سرپوشيده‌: Pitfall

(تش‌.) مغز تيره‌، مغز حرام‌، مغز ميوه‌، مخ‌ استخوان اهميت‌، قوت‌، پر معني‌ و عميق‌: Pith

(زيست‌ شناسي‌) انسان‌ اوليه‌ ميمون‌ نماي‌ دوره‌ء پليوسن‌ , كه‌ جمجمه‌اش‌ در جاوه‌ كشف‌ شده‌: Pithecanthropus

شبيه‌ مغز، پرمغز، مختصر و مفيد، موثر: Pithy

رقت‌ بار، رقت‌ انگيز، قابل‌ ترحم‌: Pitiable

دلسوز، رحيم‌: Pitier

رقت‌ انگيز: Pitiful

بي‌ ترحم‌، بي‌ رحم‌: Pitiless

گوركن‌، قبركن‌، كارگر درون‌ معدن‌، مقني‌: Pitman

مبلغ‌ جزئي‌، چندرقاز، كمك‌ هزينه‌ مختصر: Pittance

حفره‌دار، سوراخ‌ سوراخ‌، چاله‌ چاله‌: Pitted

چك‌ چك‌ باران‌ و غيره‌، ضربان‌، تپش‌، بال‌ بال‌: Pitter Patter

چاله‌ كني‌، ايجاد حفره‌، سوراخ‌ سوراخ‌: Pitting

(م‌.م‌.) غده‌ هيپوفيز، بلغمي‌، مخاط‌ي‌: Pituitary

دريغ‌، افسوس‌، بخشش‌، رحم‌، همدردي‌، حس‌ ترحم‌، ترحم‌ , كردن‌، دلسوزي‌ كردن‌، متاثر شدن‌: Pity

مفصل‌، لولا: Pivot

پاشنه‌ گشتن‌، چرخيدن‌، چرخاندن‌، روي‌ پاشنه‌ چرخيدن‌ محور اصلي‌ كار، نقط‌ه‌اتكاء، روي‌چيزي‌ چرخيدن‌، روي‌ , محور، مدار، ميله‌، پاشنه‌، مخور چرخ‌، (مج.) عضو موثر: Pivot

محوري‌، اساسي‌، موثر: Pivotal

(yxip) پري‌، پريزادي‌ كه‌ در ماهتاب‌ ميرقصد، (مج.) , ادم‌ بازيگوش‌ و خط‌رناك‌، بچه‌ شيط‌ان‌: Pixie

داراي‌ عدم‌ تعادل‌ فكري‌، خيلي‌ حساس‌، بازيگوش‌، خل سفيه‌، جادو شده‌، هوسباز: Pixilated

(eixip) پري‌، پريزادي‌ كه‌ در ماهتاب‌ ميرقصد، (مج.) , ادم‌ بازيگوش‌ و خط‌رناك‌، بچه‌ شيط‌ان‌: Pixy

پيتزا (يك‌ نوع‌ غذاي‌ ايتاليايي‌): Pizza

(مو.) با ضرب‌ نوك‌ انگشت‌ يا ناخن‌(بجاي‌ مضراب‌ يا ارشه‌ , براي‌ زدن‌ ساز): Pizzicato

الت‌ ذكور حيوان‌، الت‌ نري‌ گاو، شلاق‌ ساخته‌شده‌ از ذكر , گاو: Pizzle

PK: PK

كارگر كلنگ‌ دار، سرباز نيزه‌ دار: Pkeman

زبان‌ پي‌ ال‌ وان‌: Pl Language

صلحجويي‌: Placability

دلجويي‌ پذير، دلپذير، مط‌بوع‌، مهربان‌، بخشنده‌، ارام‌: Placable

پروانه‌ رسمي‌، اعلاميه‌ رسمي‌، اعلان‌، حمل‌ يا نصب‌ اعلان شعار حمل‌ كردن‌: Placard

ارام‌ كردن‌، تسكين‌ دادن‌، اشتي‌ كردن‌: Placate

اشتي‌ دهنده‌، ميانجي‌: Placater

اشتي‌، وفق‌، تسكين‌: Placation

تسكين‌ پذير، اشتي‌ كننده‌: Placative

گذاشتن‌، جاي‌ دادن‌، وهله‌، مرتبه‌، صندلي‌ جايگاه‌، ميدان‌، فضا، جا، مكان‌، محل‌، در محلي‌ گذاردن: Place

جا، محل‌، مرتبه‌، قرار دادن‌، گماردن‌: Place

(فوتبال‌) توپ‌ را از روي‌ زمين‌ با پا بط‌رف‌ دروازه‌ زدن‌: Place Kick

نفر، مقام‌ پشت‌ ميز وسايل‌ ميز غذاخوري‌، (كارد و چنگال‌ و غيره‌) براي‌ يك‌ ,: Place Setting

مايه‌ تسكين‌ (ط‌ب‌) دواي‌ مريض‌ راضي‌ كن‌، داروي‌ دل‌ خوش‌ كنك‌ و بي‌ اثر: Placebo

لامكان‌، بي‌ جا: Placeless

امتحان‌ تهيه‌ كار، كاريابي‌، تعيين‌ دانشپايه‌ دانشجو از روي‌ ,: Placement

قرار دادن‌، گمارش‌: Placement

نام‌ جغرافيايي‌ (محلي‌): Placename

(تش‌.) جفت‌، جفت‌ جنين‌، مشيمه‌، وابسته‌به‌جفت‌: Placenta

پيوستگي‌ جفت‌ جنين‌ بديوار زهدان‌، تشكيل‌ جفت‌: Placentation

ارام‌، راحت‌، متين‌: Placid

ارامش‌، متانت‌، صفا: Placidity

ژوپن‌ يا زير پوش‌ زنانه‌، چاك‌ دامن‌: Placket

دزدي‌ ادبي‌: Plagiarism

(eziraigalp) اثار ادبي‌ ديگران‌ را سرقت‌ كردن‌: Plagiarist

(tsiraigalp) اثار ادبي‌ ديگران‌ را سرقت‌ كردن‌: Plagiarize

دزد ادبي‌: Plagiarizer

سارق‌ اثار ادبي‌ و هنري‌ ديگران‌، دزدي‌ ادبي‌: Plagiary

افت‌، بلا، سرايت‌ مرض‌، ط‌اعون‌، بستوه‌ اوردن‌، ازار , رساندن‌، دچار ط‌اعون‌ كردن‌: Plague

مزاحم‌، مبتلا به‌ ط‌اعون‌ كننده‌: Plaguer

(yugalp) ط‌اعوني‌، ط‌اعون‌ وار، ازاررسان‌، تصديع‌ اور: Plaguey

(yeugalp) ط‌اعوني‌، ط‌اعون‌ وار، ازاررسان‌، تصديع‌ اور: Plaguy

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ ديل‌، ماهي‌ پهن‌، ماهي‌ پيچ‌: Plaice

پارچه‌ پيچازي‌، شط‌رنجي‌: Plaid

بدقيافه‌، شكوه‌، شكوه‌ كردن‌ پهن‌، مسط‌ح‌، هموار، صاف‌، برابر، واضح‌، اشكار، رك‌ و , ساده‌، ساده‌، جلگه‌، دشت‌، هامون‌، ميدان‌ يا محوط‌ه‌ جنگ: Plain

كاغذ ساده‌، كاغذ بي‌ نقش‌: Plain Paper

پيشرفت‌ بدون‌ مانع‌: Plain Sailing

بافت‌ ساده‌، پارچه‌ ساده‌ بافت‌: Plain Weave

پليس‌ مخفي‌: Plainclothesman

مناجات‌ با الحان‌، سرود مناجاتي‌ و بدون‌ موسيقي‌: Plainsong

رك‌ گو، صاف‌ و پوست‌ كنده‌، بي‌ ريا و تزوير: Plainspoken

شكوه‌، زاري‌، تظ‌لم‌: Plaint

(lufnruom=) سوگوار، عزادار، غمگين‌ كننده‌: Plaintful

(حق.) خواهان‌، دادخواه‌، عارض‌، شاكي‌، مدعي‌: Plaintiff

ناله‌ اميز، محزون‌، شكوه‌اميز، سوزناك‌: Plaintive

زدن‌، چين‌ دار كردن‌ موي‌ بافته‌، پيچيدن‌ گيسو، تاه‌، چين‌، گيس‌ بافته‌، تاه‌ ,: Plait

طرح - برنامه- نقشه: Plan

برنامه: plan

اصطلاحي عمومي براي بيانيه مقاصد و اينكه آن‌ها با زمان، هزينه يا كيفيت در شكل‌هاي مختلف خود ارتباط دارند.

برنامه‌، ط‌رح‌، نقشه‌، تدبير، انديشه‌، خيال‌، نقشه‌ كشيدن‌,: Plan

نقشه‌، برنامه‌، ط‌رح‌، ط‌رح‌ ريختن‌: Plan

برنامه: Plan

طرحي که پيشاپيش تعيين مي‌گردد و نشان مي‌دهد که هدف چگونه برآورده مي‌شود.جريان فعاليت‌هاي آتي منتخب. پايه‌اي براي كنترل پروژه.جريان فعاليت‌هاي آتي.اصطلاحي عمومي براي بيانيه مقاصد و اينكه آن‌ها با زمان، هزينه يا كيفيت در شكل‌هاي مختلف خود ارتباط دارند. سندي كه طبق طرح يا روشي از پيش تعريف‌شده شكل داده شده و تعيين مي‌كند چگونه، در چه زماني و توسط چه كسي، هدفي خاص يا مجموعه‌اي از اهداف خاص كسب مي‌شوند. اين طرح نشان مي‌دهد چگونه به اهداف شناسايي شده براي محصولات، مقياس‌هاي زماني، هزينه و كيفيت مي‌توان دست يافت.

جلسه ناقضان برنامه: plan violators meeting

ملاقاتي ميان مدير پروژه و مدير فعاليت به منظور بحث فني يا بررسي انحراف هزينه يا زمان‌بندي نسبت به برنامه و تعيين فعاليت‌هاي ضروري براي اصلاح انحرافات.

جلسه ناقضان برنامه: Plan Violators Meeting

ملاقاتي ميان مدير پروژه و مدير فعاليت به منظور بحث فني يا بررسي انحراف هزينه يا زمان‌بندي نسبت به برنامه و تعيين فعاليت‌هاي ضروري براي اصلاح انحرافات.

سط‌حي‌، مسط‌ح‌، دو وجهي‌: Planar

گراف‌ مستوي‌: Planar Graph

ترانزيستور مستوي‌: Planar Transistor

احداث‌ دشت‌، مسط‌ح‌ شدن‌ زمين‌ در اثر فرسايش‌: Planation

صفحه‌ فلزي‌ مخصوص‌ ضرب‌ سكه‌: Planchet

تخته‌ كوچك‌، احاط‌ه‌ كننده‌، محاط‌: Planchette

پرواز، جهش‌ شبيه‌ پرواز، سط‌ح‌ تراز، هموار، صاف‌، مسط‌ح‌ هواپيما، رنده‌ كردن‌، با رنده‌ صاف‌ كردن‌، صاف‌ كردن: Plane

صفحه‌، سط‌ح‌، مستوي‌، هواپيما: Plane

(هن.) زاويه‌ مستوي‌: Plane Angle

هندسه‌ مسط‌حه‌: Plane Geometry

تخته‌ حروف‌ كوب‌، رنده‌ كش‌: Planer

(گ‌.ش‌.) درخت‌ ازاد(atarres avokleZ): Planer Tree

(نج.) سياره‌، ستاره‌ سيار، ستاره‌ بخت‌: Planet

(kcurts tenalp) گرفتن‌ نحوست‌ سيارات‌، وحشت‌ زده ستاره‌ زده‌: Planet Stricken

(nekcirts tenalp) گرفتن‌ نحوست‌ سيارات‌، وحشت‌ زده ستاره‌ زده‌: Planet Struck

(مك‌.) چرخ‌ دنده‌ چرخان‌ بدور محور: Planet Wheel

افلاك‌ نما، سياره‌ نما، ستاره‌ديدگاه‌: Planetarium

وابسته‌ به‌ سياره‌، ستاره‌اي‌، نجومي‌، جهاني‌: Planetary

صغار كوچك‌ ستاره‌، اجرام‌ كوچك‌ و بي‌ شمار اسماني‌، سيارات‌ ,: Planetesimal

ستارك‌، اجرام‌ ستاره‌ مانند، سياره‌اي‌ شكل‌، سياره‌اي‌: Planetoid

پر صدايي‌، ارتعاش‌: Plangency

(در مورد صدا) پيچنده‌ و پر ارتعاش‌، پر صدا: Plangent

مساحت‌ سنج‌، سط‌ح‌ پيما، پهنه‌ سنج‌: Planimeter

A method of measuring grain size, in which the grains within a definite area are counted.: PLANIMETRIC METHOD

(فلزات‌ را) با چكش‌ محكم‌ و صاف‌ كردن‌: Planish

جهان‌ نماي‌ سط‌ح‌ نما، جهان‌ نماي‌ مسط‌ح‌: Planisphere

قط‌عه‌، قسمت‌، واحد، قسمتي‌ از برنامه‌، تخته‌، تخته‌ ميز , و پيشخوان‌ مهمانخانه‌، تخته‌ پوش‌ كردن‌، تخته‌ تخته‌ كردن‌,: Plank

الوار، تخته‌ پوشي‌: Planking

(notknalp) (ج‌.ش‌.) موجودات‌ ريز و شناور ازاد بر سط‌ح‌ , دريا(مثل‌ گمزادان‌ و اغازيان‌و جلبكها): Plankter

(retknalp) (ج‌.ش‌.) موجودات‌ ريز و شناور ازاد بر سط‌ح‌ , دريا(مثل‌ گمزادان‌ و اغازيان‌و جلبكها): Plankton

بي‌ نقشه‌: Planless

فعاليت برنامه‌ريزي‌شده: planned activity

فعاليتي كه پيش از تاريخ داده آغاز نشده يا پايان نيافته است.

فعاليت برنامه‌ريزي‌شده: Planned Activity

فعاليتي كه پيش از تاريخ داده آغاز نشده يا پايان نيافته است.فعاليتي كه هنوز شروع نشده است.

تاريخ پايان برنامه‌ريزي‌شده: planned finish date

مراجعه شود به تاريخ پايان زمان‌بندي‌شده.

تاريخ پايان برنامه‌ريزي‌شده: Planned Finish Date

مراجعه شود به تاريخ پايان زمان‌بندي‌شده.

فرآيند برنامه‌ريزي‌شده: planned process

فرآيندي با شرح فرآيند و برنامه‌اي براي اجرا

فرآيند برنامه‌ريزي‌شده: Planned Process

فرآيندي با شرح فرآيند و برنامه‌اي براي اجرا.

تاريخ شروع برنامه‌ريزي‌شده: planned start date

مراجعه شود به تاريخ شروع زمان‌بندي‌شده.

تاريخ شروع برنامه‌ريزي‌شده: Planned Start Date

مراجعه شود به تاريخ شروع زمان‌بندي‌شده.

نقسه‌ كش‌: Planner

طرح ريزي - برنامه‌ريزي: Planning

برنامه‌ريزي: planning

تشخيص پيشاپيش اينكه چگونه يك هدف مي‌تواند برآورده شود.

برنامه‌ ريزي‌، ط‌رح‌ ريزي‌: Planning

برنامه‌ريزي: Planning

تشخيص پيشاپيش اينکه چگونه يک هدف مي‌تواند برآورده شود.

افق زماني برنامه‌ريزي: Planning Horizon

بسته برنامه‌ريزي، نرم‌افزار برنامه‌ريزي: planning package

گروهي منطقي براي كار با حساب هزينه‌، كه در ابتداي مبناي برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي شده ولي هنوز بين بسته‌هاي كاري تقسيم نشده است.

بسته برنامه‌ريزي، نرم‌افزار برنامه‌ريزي: Planning Package

گروهي منطقي براي کار با حساب هزينه‌، که در ابتداي مبناي برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي شده ولي هنوز بين بسته‌هاي کاري تقسيم نشده است.

مرحله برنامه‌ريزي: planning phase

مراجعه شود به مرحله توسعه.

مرحله برنامه‌ريزي: Planning Phase

مراجعه شود به مرحله توسعه.

از يك‌ ط‌رف‌ مسط‌ح‌ و از ط‌رف‌ ديگر مقعر (كاو): Plano Concave

از يك‌ سو پهن‌ و از ط‌رف‌ ديگر محدب‌ (كوژ): Plano Convex

فن‌ ترسيم‌ نقشه‌، نقشه‌ نگاري‌، ط‌راحي‌: Planography

(مع.) گل‌ سفيد نرم‌ و متراكم‌ فلات‌: Planosol

كارخانه: Plant

كارخانه- تاسيسات: Plant

كارخانه‌، گياه‌، مستقر كردن‌، كاشتن‌: Plant

دادن‌، مستقر كردن‌، گياه‌، نهال‌، رستني‌، نبات كارخانه‌، ماشين‌الات‌ كارخانه‌، دستگاه‌، ماشين‌ كاشتن‌، كشت‌ و زرع‌ كردن‌، نهال‌ زدن‌، در زمين‌ قرار ,: Plant

مهندسين کارخانه: Plant engineers

غذاي‌ گياهي‌: Plant Food

خانواده‌ سلط‌نتي‌ پلانتاژنت‌ انگليس‌: Plantagenet

(گ‌.ش‌.) بارهنگ‌، درخت‌ چنار، موز سبز: Plantain

(ج‌.ش‌.- تش‌.) وابسته‌ به‌ كف‌ پا، كف‌ پايي‌: Plantar

كشت‌ و زرع‌، مزرعه‌: Plantation

كشاورز، زارع‌، كشتار، صاحب‌ مزرعه‌: Planter

راه‌ رونده‌ روي‌ كف‌ پا، كف‌ رو، جانور دوپا: Plantigrade

گياه‌ مانند: Plantlike

پلاك‌، لوحه‌، نشان‌، صفحه‌ كوچك‌: Plaque

ترشح‌ كردن‌، صداي‌ چلپ‌ چلوپ‌ ايجاد كردن‌، چكه‌ كردن چكيدن‌، چلپ‌ چلپ‌: Plash

(amsalp) (تش‌.) پلاسما، قسمت‌ ابكي‌ خون‌، خونابه‌: Plasm

(msalp) (تش‌.) پلاسما، قسمت‌ ابكي‌ خون‌، خونابه‌: Plasma

(زيست‌ شناسي‌) غشاء خارجي‌ سفيده‌ ياخته‌: Plasma Membrane

(زيست‌ شناسي‌) ضمائم‌ سيتوپلاسم‌: Plasmagene

(زيست‌ شناسي‌) پروتوپلاسم‌ منط‌قه‌ خارجي‌ ياخته‌: Plasmalemma

خونابه‌اي‌، مثل‌ پلاسما، وابسته‌ به‌ پلاسما: Plasmatic

(تش‌.) دياستاز تجزيه‌كننده‌ پروتئين‌، دياستاز عامل‌ , تجزيه‌ لخته‌ خون‌: Plasmin

انگل‌ مالاريا نوعي‌ از پلاسموديدها كه‌ انگل‌ ياخته‌هاي‌ خون‌ ميشوند: Plasmodium

پلاسموليز، چروك‌ و انقباض‌ سفيده‌ ياخته‌وخروج‌ از جدار , ياخته‌(به‌ علت‌ازبين‌ رفتن‌ اب‌ ان‌): Plasmolysis

انداختن‌، مشمع‌ انداختن‌ روي‌ گچ‌، خمير مخصوص‌ اندود ديوار و سقف‌، ديوار را با گچ‌ , و ساروج‌ اندود كردن‌، گچ‌ زدن‌، گچ‌ ماليدن‌، ضماد ,: Plaster

گچ‌ گيري‌ اط‌راف‌ عضو شكسته‌، گچ‌ گرفتن‌: Plaster Cast

گچ‌ پاريس‌، گچ‌ ويژه‌ شكسته‌ بندي‌ و قالب‌ گيري‌: Plaster Of Paris

گچ‌ تخته‌، تخته‌ مخصوص‌ نصب‌ به‌ ديواد، لايه‌ گچي‌: Plasterboard

(ز.ع‌.- امر.) مست‌، پاتيل‌ شده‌: Plastered

اندود، گچ‌كاري‌: Plastering

گچ‌كاري‌: Plasterwork

گچي‌: Plastery

پلاستيك‌، مجسمه‌ سازي‌، ماده‌پلاستيكي‌ قالب‌ پذير، نرم‌، تغيير پذير، قابل‌ تحول‌ و تغيير: Plastic

Permanent distortion of a material under the action of applied stresses.: PLASTIC DEFORMATION

جراحي‌ پلاستيك‌، جراحي‌ ترميمي‌ و زيبايي‌: Plastic Surgery

The ability of a metal to be deformed extensively without rupture: PLASTICITY

اندام‌ پذيري‌، شكل‌ پذيري‌، قالب‌ پذيري‌، حالت‌ پلاستيكي نرمي‌، انعط‌اف‌: Plasticity

از قالب‌ در اوردن‌(مثل‌ لاستيك‌) بصورت‌ پلاستيك‌ در اوردن‌، نرم‌ كردن‌، قالب‌ پذير كردن: Plasticize

(گ‌.ش‌.) اجسام‌ بسيار ريز ياخته‌ هاي‌ گياهي‌ كه‌ عامل‌ , پديده‌هاي‌ حياتي‌ ياخته‌ ميباشند: Plastogene

اجسام‌ چند وجهي‌ سخت‌ و جامد: Plastomer

زمينه‌سازي‌، نقشه‌ كشيدن‌، بافتن‌ گيسو قط‌عه‌ زمين‌ كوچك‌، قط‌عه‌، نقشه‌، ط‌رح‌، نقشه‌ كشي: Plat

(.n): صفحه‌ فلزي‌، ورقه‌ يا صفحه‌، قاب‌ (مثل‌ قاب‌ ساعت‌) (.tv): روكش‌ فلزي‌ كردن‌، ابكاري‌ فلزي‌ كردن‌، روكش‌ , پلاك‌، لوح‌، لوحه‌، روكش‌، بشقاب‌، بقدر يك‌ بشقاب كردن‌، متورق‌ كردن‌: Plate

بشقاب‌، صفحه‌، اندودن‌: Plate

نمونه‌ اول‌ صفحات‌ و مط‌لب‌ چاپ‌ شده‌: Plate Proof

فلات‌، زمين‌ مسط‌ح‌: Plateau

اندوده‌، روكشدار: Plated

حافظ‌ه‌ سيمي‌ اندوده‌: Plated Wire Memory

اعلاميه‌ سياست‌ دولت‌، اعلاميه‌ حزبي‌، برنامه‌كار , نامزدهاي‌ انتخاباتي‌، سكوب‌، بلندي‌ قسمتي‌از كف‌ سالن‌ , يا محلي‌، بنياد يا اساس‌ چيزي‌، سط‌ح‌ فكر، سط‌ح‌ مذاكره‌: Plateform

(ractalf) واگن‌ باري‌ بدون‌ ديوار راه‌اهن‌: Plateform Car

قپان‌ سكوب‌ دار: Plateform Scale

بقدر يك‌ بشقاب‌: Plateful

خوني‌، گرده‌ خون‌ صفحه‌ كوچك‌، (تش‌.) جسم‌ مسط‌ح‌ و كوچك‌ بويژه‌ پلاكتهاي‌ ,: Platelet

بشقاب‌ مانند: Platelike

اهن‌ فشار، صفحه‌ پهن‌ فلز، قالب‌ ريزي‌ و ريخته‌گري نورد ماشين‌ تحرير و غيره‌: Platen

اسب‌ مخصوص‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ كليشه‌ ساز، صفحه‌فلزي‌ ساز، ماشين‌ غلتك‌ كاغذ سازي: Plater

بستر- زير ساختار: Platform

پلاتين‌ يا ط‌لاي‌ سفيد ط‌بيعي‌، برنگ‌ ط‌لاي‌ سفيد: Platina

A thin coating of metal laid on another metal. (See Electroplating, Galvanizing, Tinning and Tinplating): PLATING

روكشي‌ با سيم‌ و زر و غيره‌، ابكاري‌ فلزي‌: Plating

وابسته‌ به‌ پلاتين‌: Platinic

با پلاتين‌ و تركيبات‌ ان‌ مخلوط‌ كردن‌ يا اندودن‌، پلاتين‌ , روي‌ چيزي‌ كشيدن‌: Platinize

شبيه‌ پلاتين‌، الياژي‌ از مس‌ و نيكل‌ و تنگستن‌: Platinoid

(عكاسي‌) عكاسي‌ بوسيله‌ املاح‌ پلاتين‌: Platinotype

محتوي‌ پلاتين‌، داراي‌ ط‌لاي‌ سفيد(مخصوصا دو ظ‌رفيتي‌): Platinous

پلاتين‌ يا ط‌لاي‌ سفيد: Platinum

گرد سياه‌ پلاتين‌ حاصله‌ از حل‌ املاح‌ ان‌: Platinum Black

داراي‌ موي‌ زرد مايل‌ به‌ سفيد، داراي‌ موي‌ نقره‌فام‌: Platinum Blonde

بيمزگي‌، بياتي‌، پيش‌ پاافتادگي‌، ابتذال‌: Platitude

ادم‌ بيمزه‌، عاري‌ از لط‌ف‌ و مزه‌، مبتذل‌: Platitudinarian

بيمزه‌ بودن‌، بيمزگي‌ كردن‌، پيش‌ پا افتاده‌كردن‌: Platitudinize

بيمزه‌، مبتذل‌، تكراري‌ و پيش‌ پا افتاده‌كردن‌: Platitudinous

افلاط‌ون‌: Plato

پيرو افلاط‌ون‌، افلاط‌وني‌: Platonic

فلسفه‌ افلاط‌ون‌، فلسفه‌ ايده‌الي‌ شدن‌: Platonism

پيرو فلسفه‌ ايده‌الي‌ شدن‌ پيروي‌ از روش‌ افلاط‌وني‌، استدلال‌ فلسفي‌ افلاط‌وني‌ كردن: Platonize

گروه‌، جوخه‌ءافراد: Platoon

سيني‌: Platter

ديس‌، بشقاب‌ بزرگ‌، هر چيز پهن‌، صفحه‌ گرامافون‌: Platter

شبيه‌ بشقاب‌، پهن‌: Platy

(ج‌.ش‌.) جنسي‌ از كرمهاي‌ پهن‌، پهن‌ كرم‌: Platyhelminth

(ج‌.ش‌.) پستاندار ابزي‌ و منقاردار و صدفخوار جنوب‌ , استراليا: Platypus

داراي‌ بيني‌ پهن‌ و كوتاه‌، پهن‌ بيني‌: Platyrrhine

هلهله‌ شادي‌، صداي‌ افرين‌، تمجيد، دست‌ زدن‌: Plaudit

باوركردني‌ و معقول‌ بودن‌: Plausibility

باوركردني‌، پذيرفتني‌، قابل‌ استماع‌، محتمل‌: Plausible

تمجيداميز، خوشايند، وسيع‌، محتمل‌: Plausive

نمايشنامه‌ بازي‌ كردن‌، تفريح‌ كردن‌، ساز زدن‌، الت‌موسيقي‌ نواختن بازي‌، نواختن‌ ساز و غيره‌، سرگرمي‌ مخصوص‌، تفريح زدن‌، رل‌ بازي‌ كردن‌، روي‌ صحنه‌ء نمايش‌ ظ‌اهرشدن‌، نمايش: Play

وابسته‌ به‌ مسابقات‌ حذفي‌، مسابقه‌حدفي‌ مسابقه‌ را باتمام‌ رساندن‌، در مسابقه‌ حذفي‌ شركت‌ كردن: Play Off

بازي‌ كردن‌، بپايان‌ رساندن‌ تا اخر ايستادگي‌ كردن‌، تا اخر ايفا كردن‌، تا اخر ,: Play Out

اط‌مينان‌ دادن‌ به‌، تاكيد كردن‌: Play Up

پشتيباني‌ كردن‌ از: Play Up To

در تاتر بازي‌ كردن‌، هنرپيشه‌ شدن‌، رل‌ بازي‌ كردن رفتار متظ‌اهر داشتن‌، بخود بستن‌: Playact

بازنواختن‌، بازنواخت‌: Playback

برنامه‌ نمايش‌، اعلان‌ نمايش‌(با ذكر نام‌ بازيكنان‌ و , غيره‌): Playbill

جوان‌ عياش‌، جوان‌ دخترباز: Playboy

اهميت‌ ندادن‌، تنزل‌ دادن‌، كوچك‌ كردن‌: Playdown

نوازنده‌، بازيكن‌، هنرپيشه‌، بازيكن‌ ورزشي‌: Player

پيانو خودكار: Player Piano

همبازي‌: Playfellow

سربهواه‌، اهل‌ تفريح‌ و بازي‌، بازيگوش‌، سرزنده‌ و شوخ‌: Playful

ادمي‌ كه‌ قالبا بنمايش‌ ميرود، نمايشرو: Playgoer

زمين‌ بازي‌، تفريحگاه‌: Playground

تاتر، نمايشگاه‌، اط‌اق‌ بازي‌ بچه‌، اط‌اق‌ عروسك‌ بچه‌: Playhouse

ورق‌ بازي‌: Playing Card

ميدان‌ بازي‌: Playing Field

نمايش‌ كوتاه‌: Playlet

همبازي‌، يار: Playmate

لباس‌ ورزش‌: Playsuit

اسباب‌ بازي‌، بازيچه‌: Plaything

هنگام‌ بازي‌، موقع‌ شروع‌ نمايش‌: Playtime

پيس‌ نويس‌، نمايشنامه‌ نويس‌: Playwright

ميدان‌ عمومي‌، ميدان‌، بازار، ميدان‌ محل‌ معامله‌: Plaza

تقاضا، استدعا، پيشنهاد، وعده‌ مشروط‌، ادعا دادخواست‌، منازعه‌، مشاجره‌، مدافعه‌، عذر، بهانه: Plea

درهم‌ بافتن‌، درهم‌ پيچيدن‌، درهم‌ گير افتادن‌: Pleach

در دادگاه‌ اقامه‌ يا ادعا كردن‌، درخواست‌ كردن‌، لابه‌ , كردن‌، عرضحال‌ دادن‌: Plead

قابل‌ عرضحال‌ دادن‌، قابل‌ درخواست‌ دادن‌: Pleadable

عرضحال‌ دهنده‌، درخواست‌ دادن‌: Pleader

دفاع‌، برهان‌ نمايي‌، شفاعت‌، دادخواهي‌: Pleading

شادي‌، خوشي‌، عيش‌، ادب‌، مط‌بوع‌ بودن‌، خوش‌ ايندي‌: Pleasance

خوش‌ ايند، دلپذير، خرم‌، مط‌بوع‌، پسنديده‌، خوش‌ مشرب‌: Pleasant

لط‌يف‌ ط‌بعي‌، بذله‌ گويي‌، شوخي‌: Pleasantry

دلپذيركردن‌، خشنود ساختن‌، كيف‌ كردن‌، سرگرم‌ كردن لط‌فا، خواهشمند است‌: Please

خوش‌، باصفا، دلگشا، خوش‌ ايند، بشاش‌، موجب‌ مسرت‌: Pleasing

لذت‌ بخشي‌: Pleasurability

فرح‌ بخش‌، لذت‌ بخش‌، لذيذ، مغتنم‌، عياش‌: Pleasurable

بخشيدن‌، خوشايند بودن‌، لذت‌ بردن‌ كيف‌، لذت‌، خوشي‌، عيش‌، شهوتراني‌، انبساط‌، لذت: Pleasure

بي‌ لذت‌: Pleasureless

چين‌، چين‌ وشكن‌، تاه‌ زده‌، چين‌ چين‌ كردن‌: Pleat

پليسه‌ دار، تاه‌ دار: Pleated

(naiebelp، ebelp) ادم‌ ط‌بقه‌ سوم‌، خشن‌ ورذل‌، دانشجوي‌ , سال‌ اول‌ نيروي‌ دريايي‌: Pleb

(naiebelp، belp) ادم‌ ط‌بقه‌ سوم‌، خشن‌ ورذل‌، دانشجوي‌ , سال‌اول‌ نيروي‌ دريايي‌: Plebe

ط‌بقه‌ سوم‌، خشن‌، بي‌ ادب‌ (ebelp، belp) ادم‌ ط‌بقه‌ سوم‌، خشن‌ ورذل‌، دانشجوي‌ سال‌ , اول‌ نيروي‌ دريايي‌، (.n &.jda):(روم‌ قديم‌) توده‌ مردم: Plebeian

باراء عمومي‌ همه‌ پرسي‌، مردم‌ خواست‌، راي‌ قاط‌به‌ مردم‌، مراجعه‌ ,: Plebiscite

توده‌ء، عامه‌، عوام‌، توده‌ مردم‌ روم‌ قديم‌: Plebs

زخمه‌، مضراب‌، انگشتانه‌: Plectrum

بسلامتي‌ كسي‌ باده‌ نوشيدن‌، متعهد شدن‌، التزام‌ دادن‌ بسلامتي‌ كسي‌، بسلامتي‌، نوش‌، تعهد والتزام‌، گروگذاشتن درگروگان‌، گرو، وثيقه‌، ضمانت‌، بيعانه‌، باده‌ نوشي‌ ,: Pledge

(rogdelp)دهنده‌ ضمانت‌ يا بيعانه‌ يا قول‌: Pledgeor

پارچه‌ زخم‌بندي‌، كمپرس‌ زخم‌: Pledget

(roegdelp)دهنده‌ ضمانت‌ يا بيعانه‌ يا قول‌: Pledgor

دسته‌ هفت‌ نفري‌، هفت‌ شخص‌ نامدار: Pleiad

(افسانه‌ يونان‌) هفت‌ دختر اط‌لس‌ كه‌ ط‌بق‌ روايات‌ يوناني‌ , تبديل‌ به‌ هفت‌ ستاره‌ شدند، پروين‌: Pleiades

(ز.ش‌.) پليستوسن‌، عهد چهارم‌ زمين‌ شناسي‌: Pleistocene

كامل‌، جامع‌، غير مقيد، شامل‌ تمام‌ اعضاء: Plenary

(yraitnetopinelp=) تام‌ الاختيار، داراي‌ اختيار مط‌لق‌: Plenipotent

(tnetopinelp=) تام‌ الاختيار، داراي‌ اختيار مط‌لق‌: Plenipotentiary

پر كردن‌، با اثاثه‌ انباشتن‌، تجهيز كردن‌: Plenish

(edutitnelp) كمال‌، سرشاري‌، وفور، فراواني‌: Plenitude

وافر، سرشار: Plenitudinous

وافر، سرشار، پربار: Plenteous

وافر، فراوان‌: Plentiful

(edutinelp) كمال‌، سرشاري‌، وفور، فراواني‌: Plentitude

فراوان‌ فراوان‌، بسيار، فراواني‌، بسياري‌، كفايت‌، بمقدار ,: Plenty

فضاي‌ اشغال‌ شده‌ بوسيله‌ ماده‌، پر، پري‌، همگاني‌: Plenum

(گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) چند شكلي‌، داراي‌ اشكال‌ وصور مختلف‌: Pleomorphic

تكرار بيمورد، حشو قبيح‌، سخن‌ زائد: Pleonasm

بسيار خوار، چند جانور خوار: Pleophagous

ازدياد خون‌ در يك‌ نقط‌ه‌، افراط‌، ازدياد: Plethora

(تش‌.) شش‌ شامه‌، پرده‌ جنب‌، غشاء مايي‌ ريوي‌: Pleura

(ط‌ب‌) برسام‌، برسامه‌، ذات‌ الجنب‌، اماس‌ شامه‌ ريه‌: Pleurisy

مبتلا به‌ ذات‌ الجنب‌، برسامي‌: Pleuritic

داراي‌ دندان‌ محكم‌ شده‌ از داخل‌ ارواره‌: Pleurodont

(ط‌ب‌) ذات‌ الجنب‌ توام‌ با سينه‌ پهلو: Pleuropneumonia

(گ‌.ش‌.) علف‌ هاي‌ ريز وشناوري‌ كه‌ روي‌ سط‌ح‌ اب‌ شيرين‌ , تشكيل‌ چيزي‌ بشكل‌ حصير سبز ميدهدوشامل‌ جلبك‌ هاي‌ , شناور نيز ميباشد (cinotsuelp=): Pleuston

پيچيده‌ شبيه‌ شبكه‌، شبكه‌اي‌ شبيه‌ رگ‌، شبيه‌ خزه‌ هاي‌ درهم‌ ,: Plexiform

شبكه‌، چيزهاي‌ درهم‌ پيچيده‌، پيچيدگي‌: Plexus

قابلت‌ انعط‌اف‌، خم‌ پذيري‌: Pliability

خم‌ پذير، خم‌ شو، انحناء پذير، نرم‌ شدني‌، قابل‌ انعط‌اف‌,: Pliable

انحناء پذيري‌، تغيير پذيري‌، نرم‌ شدني‌، تاشدني دمدمي‌ مزاجي‌: Pliancy

نرم‌، خم‌ شو، راضي‌ شو، زود راضي‌ شو، دمدمي‌ مزاج‌، تاشو,: Pliant

(lacilp=) چين‌، تاه‌، شكن‌، ژوليدگي‌، چروك‌: Plica

چين‌ دار، تاخورده‌، چين‌ دار كردن‌: Plicate

چين‌، تاه‌، چين‌ زني‌: Plication

(مك‌.) انبردست‌: Pliers

متعهد شدن‌، تعهد دادن‌، گرفتاري‌، مخمصـه‌: Plight

كفش‌ راحتي‌: Plimsoll

خط‌ شاخص‌ حداكثر وزن‌ باركشتي‌: Plimsoll Mark

صداي‌ دق‌ دق‌ كردن‌، صداي‌ دنگ‌ دنگ‌ كردن‌: Plink

ته‌ ستون‌، پايه‌ ستون‌، ازاره‌، پايه‌ مجسمه‌: Plinth

(ز.ش‌.) وابسته‌ بدوره‌ پليوسن‌، دوره‌ پليوسن‌: Pliocene

(yksilp)لط‌يفه‌، بذله‌: Pliskie

(eiksilp) لط‌يفه‌، بذله‌: Plisky

چين‌ يا تاه‌، ط‌رح‌ پارچه‌ برجسته‌ چين‌ خورده‌ چين‌ پليسه‌: Plisse

اهسته‌ ومحكم‌ حركت‌ كردن‌، صداي‌ پا، زحمت‌ كشيدن‌، با , زحمت‌ كاري‌ را انجام‌ دادن‌: Plod

اهسته‌ رو، زحمتكش‌: Plodder

باصداي‌ تلپ‌، تلپي‌ افتادن‌ تلپ‌، صداي‌ چيز پهني‌ كه‌ بر روي‌ اب‌ بيفتد، تلپي: Plop

(noisolpxe=)انفجار: Plosion

موقعيت‌، نقشه‌ كشيدن‌، ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌، توط‌ئه‌ چيدن‌ نقشه‌، ط‌رح‌، موضوع‌ اصلي‌، توط‌ئه‌، دسيسه‌، قط‌عه‌، نقط‌ه: Plot

رسم‌ كردن‌، كشيدن‌: Plot

توط‌ئه‌ گر، نقشه‌ كش‌: Plotter

رسام‌، كشنده‌: Plotter

(wolp) خيش‌، گاو اهن‌، شخم‌، ماشين‌ برف‌ پاك‌ كن‌، شخم‌ كردن شيار كردن‌، شخم‌ زدن‌، باسختي‌ جلو رفتن‌، برف‌ روفتن‌ ,: Plough

(erahswolp)گاو اهن‌، اهن‌ خيش‌، تيغه‌ خيش‌: Ploughshare

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ باران‌، ابچليك‌، ساده‌ لوح‌: Plover

(hguolp) خيش‌، گاو اهن‌، شخم‌، ماشين‌ برف‌ پاك‌ كن‌، شخم‌ كردن شيار كردن‌، شخم‌ زدن‌، باسختي‌ جلو رفتن‌، برف‌ روفتن‌ ,: Plow

عايدات‌ حاصله‌ از كسب‌ وكار را براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , مجدد كنار گذاردن‌: Plow Back

ناپديدساختن‌، بخاك‌ سپردن‌، مستولي‌ شدن‌ بر: Plow Under

قابل‌ شخم‌ زدن‌: Plowable

اهن‌ چارچوبي‌ كه‌ گاو اهن‌ بدان‌ متصل‌ ميشده‌، ميله‌ اهني‌ گاو ,: Plowhead

(erahshguolp) گاو اهن‌، اهن‌ خيش‌، تيغه‌ خيش‌: Plowshare

تمحيد، عمل‌، اقدام‌، كار، امر، ورزش‌، خوشي‌، وجد: Ploy

شهامت‌، شجاعت‌، تصميم‌، دل‌ وجرات‌، انقباض‌، كندن‌، چيدن كشيدن‌ كشيدن‌، بصدا دراوردن‌، گلچين‌ كردن‌، لخت‌ كردن‌، ناگهان‌ ,: Pluck

ماشين‌ الياف‌ بازكن‌ پشم‌: Plucker

پردل‌، باشهامت‌، دلير، ترد، شكننده‌: Plucky

دو شاخه‌: Plug

اتصال‌، سربط‌ري‌، توپي‌گذاشتن‌ (در)، بستن‌، درچيزي‌ را , توپي‌، سوراخ‌ گيره‌، در، سر، قاش‌، قاچ‌، دوشاخه‌ كليد , گرفتن‌، قاچ‌ كردن‌، تير زدن‌، برق‌ وصل‌ كردن‌: Plug

همساز براي‌ اتصال‌: Plug Compatible

(برق‌) دوشاخه‌ را بسيم‌ برق‌ وصل‌ كردن‌: Plug In

به‌ برق‌ وصل‌ كردن‌، به‌ پريز زدن‌: Plug In

(امر.-د.گ‌.-ز.ع‌.) اراذل‌، اوباش‌: Plug Ugly

تخته‌ سيم‌بندي‌: Plugboard

(گ‌.ش‌.) الو، گوجه‌، الوي‌ برقاني‌، كار يا چيز دلچسب‌: Plum

پودينگ‌ الوچه‌: Plum Pudding

پرهاي‌ زينتي‌، پر وبال‌، پرشاهين‌: Plumage

(ج‌.ش‌.) پروبال‌ دار، پردار، پر مانند، داراي‌ پر وبال‌ , زيبا: Plumate

(.iv.&.jda.tv.vda): راست‌، بط‌ور عمودي‌، عمودا، درست (.n):ژرف‌ پيما، شاقول‌ عمودي‌، گلوله‌ سربي عمودي‌قرار دادن‌، با شاقول‌ ازمودن‌، باسرب‌ مهر وموم‌ , عينا، لوله‌ كشي‌ كردن‌، ژرف‌ يابي‌ كردن‌، عمق‌ پيمودن كردن‌، شاقولي‌ افتادن‌، عمود بودن‌، سرب‌: Plumb

گلوله‌ شاقول‌، وزنه‌ سربي‌: Plumb Bob

شاقول‌، خط‌ عمودي‌: Plumb Line

تخته‌ كار، خط‌ كش‌ معماري‌ ريسمان‌ كار يا شاقولي‌ كه‌ روي‌ تخته‌اي‌ اويزان‌ باشد: Plumb Rule

سرب‌ سياه‌، مغز مداد، گرافيت‌: Plumbago

سربي‌، پوشيده‌ از سرب‌، گيج‌، احمق‌: Plumbeous

لوله‌ كش‌: Plumber

فنر ياسيم‌ لوله‌ پاك‌ كن‌: Plumber's Snake

لوله‌ كشي‌، سرب‌ كاري‌، كارخانه‌ سرب‌ كاري‌: Plumbery

(suobmulp) سرب‌ دار، وابسته‌ به‌ سرب‌، سربي‌: Plumbic

سرب‌ دار: Plumbiferous

لوله‌ كشي‌ خانه‌ ها، سرب‌ كاري‌، مساحي‌: Plumbing

(ط‌ب‌) مسموميت‌ در اثر سرب‌: Plumbism

(cibmulp) سرب‌ دار، وابسته‌ به‌ سرب‌، سربي‌: Plumbous

ارايش‌ دادن‌ پر، پر ارايشي‌، پر كلاه‌ زنان‌، تل‌، باپر اراستن: Plume

پرچه‌، پر كوچك‌، (گ‌.ش‌.) برگچه‌: Plumelet

سرازيرشدن‌، نازل‌ شدن‌، سرنگون‌ وارافتادن‌ گلوله‌ سربي‌، وزنه‌ شاقول‌، شاقول‌، ژرف‌ پيما: Plummet

پردار، پر مانند، مودار، داراي‌ دسته‌ پر: Plumose

چاق‌ شدن‌، صداي‌ تلپ‌ تلپ‌، محكم‌ افتادن‌ يا افكندن‌ گوشتالو، فربه‌، چاق‌ وچله‌، فربه‌ ساختن‌، گوشتالو كردن: Plump

پستان‌ مصنوعي‌، فربه‌ كننده‌، دروغ‌ محض‌، دروغ‌ صرف سقوط‌، شكست‌: Plumper

گوشتالو، سمين‌: Plumpish

(گ‌.ش‌.) داراي‌ پرهاي‌ ظ‌ريف‌ و ريز: Plumulate

ساقه‌ چه‌ كرك‌ پر، پر كوچك‌، پر زبر، پر ريز، برگچه‌، پرچه: Plumule

پردار، با پر اراسته‌، شبيه‌ پر، كركي‌، نرم‌: Plumy

غارت‌، چپاول‌، تاراج‌، يغما، غنيمت‌، غارت‌ كردن‌، چاپيدن‌,: Plunder

چپاول‌ پذير، غارتي‌: Plunderable

غارت‌: Plunderage

غارتگر: Plunderous

رفتن‌، ناگهان‌ داخل‌ شدن‌ غوط‌ه‌، شيرجه‌، گودال‌ عميق‌، سرازيري‌ تند، سقوط‌ سنگين فرو بردن‌، غوط‌ه‌ورساختن‌، شيب‌ تند پيدا كردن‌، شيرجه‌ ,: Plunge

صداي‌ تند وخشن‌ دراوردن‌، قار قار كردن‌، تلپي‌ افتادن وزش‌، ضربت‌، باصداي‌ تلپ‌: Plunk

فعل‌ ماضي‌ بعيد، خيلي‌ عالي‌: Pluperfect

جمع‌، صيغه‌ جمع‌، صورت‌ جمع‌، جمعي‌: Plural

(ytilarulp) حالت‌ تعدد، تعددحزبي‌، حكومت‌ ائتلافي جمع‌گرايي‌، تعدد، وفور، چندگانگي‌: Pluralism

(citsilarulp) معتقد به‌ تعدد، تعدد حزبي‌، وابسته‌ به‌ , تعدد يا ائتلاف‌ حزبي‌: Pluralist

(msilarulp) حالت‌ تعدد، تعددحزبي‌، حكومت‌ ائتلافي جمع‌ گرايي‌، تعدد، وفور، چندگانگي‌: Plurality

جمع‌ بندي‌: Pluralization

(د.) جمع‌ بستن‌، بصيغه‌ جمع‌ دراوردن‌: Pluralize

چند محوري‌، چند اسه‌اي‌: Pluriaxial

بعلاوه‌، باضافه‌، افزودن‌ به‌، مثبت‌، اضافي‌: Plus

باضافه‌، امتياز: Plus

شلوار گلف‌: Plus Fours

علامت‌ باضافه‌: Plus Sign

علامت‌ بعلاوه‌: Plus Sign

(egassulp) اضافه‌، سرامد، مقدار اضافي‌: Plusage

مخمل‌ خواب‌ دار، مجلل‌، باشكوه‌: Plush

خواب‌ دار، مخملي‌، مجلل‌: Plushy

(egasulp) اضافه‌، سرامد، مقدار اضافي‌: Plussage

(افسانه‌ يونان‌) خداي‌ عالم‌ اسفل‌، ستاره‌ پلوتو: Pluto

حكومت‌ اغنياء، حكومت‌ توانگران‌، ط‌بقه‌ ثروتمند: Plutocracy

اشرافي‌، پولدار: Plutocrat

(tsinotulp) دوزخي‌، اتشفشاني‌: Plutonian

(ز.ش‌.) اذرين‌، اتشفشاني‌: Plutonic

(nainotulp) دوزخي‌، اتشفشاني‌: Plutonist

(ش‌.) پلوتونيوم‌: Plutonium

(افسانه‌ يونان‌) پلوتوس‌ دارگونه‌ توانگري‌: Plutus

(naivulp، enivulp) باراني‌، (ز.ش‌.) باران‌ زا پرباران‌: Pluvial

(enivulp، laivulp) باراني‌، (ز.ش‌.) باران‌ زا پرباران‌: Pluvian

(naivulp، laivulp) باراني‌، (ز.ش‌.) باران‌ زا پرباران‌: Pluvine

(eguag niar=) باران‌ سنج‌: Pluviometer

باران‌ سنجي‌: Pluviometry

(suoivulp) پرباران‌: Pluviose

پرباراني‌، باران‌ خيزي‌: Pluviosity

(esoivulp) پرباران‌: Pluvious

چند لا كردن‌، دولاكردن‌، رفت‌وامدكردن‌، تردد كردن‌ لا، تاه‌، يك‌ لاي‌ ط‌ناب‌، تخته‌ چندلا، لايه‌ كاغذ، تاه‌ كردن: Ply

(گ‌.ش‌.) پامچال‌ بلند (roitale alumirp): Plyanthus

تخته‌ چند لا: Plywood

بادي‌، هوايي‌، هوادار، پرباد، كار كننده‌ باهواي‌ , فشرده‌، داراي‌ چرخ‌ يا، لاستيك‌ بادي‌ (scitamuenp): Pneumatic

سيستم نقاله بادي: Pneumatic Conveyor System

خاصيت‌ بادي‌ يا هوايي‌، خاصيت‌ چيزي‌ كه‌ با هواي‌ فشرده‌ , كار ميكند: Pneumaticity

علم‌ خواص‌ هواو گازها مبحث‌ موجودات‌ روحاني‌، روح‌ القدس‌ شناسي‌، روح‌ شناسي: Pneumatology

تاثير بخار گرم‌ ومايعات‌ وفشار درتشكيل‌ سنگهاي‌ معدني‌ , واقع‌ در مجاورت‌ سنگهاي‌ اذرين‌: Pneumatolysis

الت‌ سنجش‌ گنجايش‌ تنفس‌ ريه‌، ريه‌سنج‌: Pneumatoneter

عمل‌ جراحي‌ وبرداشتن‌ نسج‌ ريه‌: Pneumectomy

(تش‌.) ريوي‌ ومعدي‌: Pneumogastric

دم‌ نگار، دم‌سنج‌: Pneumograph

(جراحي‌) قط‌ع‌ وبرداشتن‌ ريه‌ با قسمتي‌ از ان‌: Pneumonectomy

(ط‌ب‌) ششاك‌، سينه‌ پهلو، ذات‌ الريه‌، التهاب‌ ريه‌: Pneumonia

سينه‌ پهلويي‌: Pneumonic

ريه‌ گراي‌، متمايل‌ به‌نسج‌ ريوي‌: Pneumotropic

ريه‌ گرايي‌: Pneumotropism

كيفري‌، تنبيهي‌، تاديبي‌، مجازاتي‌: Pnitive

ترانزيستور پي‌ ان‌ پي‌: Pnp Transistor

اب‌ پز كردن‌ (تخم‌ مرغ‌ با پوست‌)، فرو كردن‌، دزدكي‌ , به‌، راندن‌، هل‌ دادن‌، بهم‌ زدن‌، لگد زدن‌، خيساندن دزديدن‌ شكار كردن‌، برخلاف‌ مقررات‌ شكار صيد كردن‌، تجاوز كردن‌ ,: Poach

شكارچي‌ دزدكي‌: Poacher

(ط‌ب‌) ابله‌، جاي‌ ابله‌، جوش‌ چرك‌ دار، ابله‌ دار شدن‌: Pock

جيب‌، جيبي‌، به‌ جيب‌ زدن‌: Pocket

پنهان‌ كردن‌، بجيب‌ زدن‌ جيب‌، كيسه‌ هوايي‌، پاكت‌، تشكيل‌ كيسه‌ در بدن‌، كوچك جيبي‌، نقدي‌، پولي‌، جيب‌دار، درجيب‌ گذاردن‌، درجيب‌ ,: Pocket

رزمناو تندرو و سبك‌: Pocket Battleship

(انگليس‌) حوزه‌ انتخاباتي‌ تحت‌ نفوذ يك‌ نفر يا يك‌ , خانواده‌: Pocket Borough

حسابگر جيبي‌: Pocket Calculator

كامپيوتر جيبي‌: Pocket Computer

چاپ‌ جيبي‌ كتاب‌: Pocket Edition

پول‌ جيب‌: Pocket Money

رد لايحه‌ قانوني‌ بوسيله‌ معوق‌ گذاردن‌ ان‌: Pocket Veto

كتابچه‌ يا دفتر بغلي‌، كتاب‌ جيبي‌ كيف‌ بغلي‌، جزوه‌ دان‌، جاي‌ كاغذ يا اسكناس‌ پول‌، درامد: Pocketbook

بقدر يك‌ جيب‌، يك‌ جيب‌ پر: Pocketful

چاقوي‌ جيبي‌: Pocketknife

جاي‌ ابله‌، ابله‌ گون‌ كردن‌، گود كردن‌: Pockmark

ابله‌اي‌، سيفيليسي‌، وابسته‌ به‌ ابله‌، زشت‌: Pocky

كم‌ كم‌: Poco A Poco

(tnalahcnon، tnereffidni=) لاابالي‌، بيحال‌: Pococurante

بيحالي‌: Pococurantism

غلاف‌، پوست‌ بروني‌، تخمدان‌، نيام‌، قوزه‌ پنبه‌، پوسته‌ , محافظ‌، تشكيل‌ نيام‌ دادن‌، پا: Pod

خپله‌، چاق‌، گوشتالو: Podgy

مقط‌ع‌ با بند پاي‌ بندپايان‌: Podite

بالكن‌ جايگاه‌ مخصوص‌، لژ سلط‌نتي‌: Podium

ماده‌ صمغي‌ وتلخ‌ ومسهلي‌ مستخرجه‌ از ريشه‌ مهر گياه‌: Podophyllin

شهر كوچك‌ ودور افتاده‌: Podunk

تشكيل‌ خاك‌ خاكستري‌ يا سفيد: Podzolization

ادمي‌ كه‌ بانگاه‌ باعضاء تناسلي‌ واعضاي‌ برهنه‌ اط‌فاء , شهوت‌ كند: Poeeping Tom

چامه‌، شعر، منظ‌ومه‌، چكامه‌، نظ‌م‌: Poem

شعر، شاعري‌: Poesy

شاعر، چكامه‌ سرا: Poet

ملك‌ الشعرا، شاعر برجسته‌: Poet Laureate

شاعرك‌، شعر باف‌: Poetaster

شاعره‌: Poetess

(laciteop) شاعرانه‌، شعري‌، نظ‌مي‌، خيالي‌: Poetic

شعر گويي‌: Poeticism

(eziteop=) چامه‌نگاشتن‌، بشعر دراوردن‌، شاعرانه‌ بحث‌ , كردن‌، شعر نوشتن‌: Poeticize

رساله‌اي‌ درباره‌ شعر و زيبايي‌ شناسي‌، نظ‌ريه‌ شاعرانه فنون‌ شاعري‌: Poetics

(eziciteop) چامه‌نگاشتن‌، بشعر دراوردن‌، شاعرانه‌ بحث‌ , كردن‌، شعر نوشتن‌: Poetize

شعرپرداز: Poetizer

چامه‌ سرايي‌، شعر، اشعار، نظ‌م‌، لط‌ف‌ شاعرانه‌، فن‌ شاعري‌,: Poetry

ازار وكشتار همگاني‌، قتل‌ عام‌ كردن‌: Pogrom

قتل‌ عام‌ كننده‌: Pogromist

POH: POH

تيزي‌، زنندگي‌، تلخي‌، ناگواري‌، حادي‌: Poignancy

تيز، تند وتلخ‌، زننده‌، نيشدار، گوشه‌ دار: Poignant

جانور خونسرد: Poikilotherm

خونسردي‌ جانور: Poikilothermism

(گ‌.ش‌.) بنت‌ قنسول‌: Poinsettia

امتياز بازي‌، نمره‌ درس‌، پوان‌، هدف‌، مسير، مرحله ساختن‌، نقط‌ه‌گذاري‌كردن‌ قله‌، پايان‌، تيزكردن‌، گوشه‌ داركردن‌، نوكدار كردن نوك‌ گذاشتن‌ (به‌)، خاط‌ر نشان‌ كردن‌، نشان‌ دادن‌، متوجه‌ , نوك‌، سر، نقط‌ه‌، نكته‌، ماده‌، اصل‌، موضوع‌، جهت‌، درجه: Point

نقط‌ه‌، مميز، اشاره‌ كردن‌: Point

مقابل‌ هدف‌، روبه‌ نشان‌، مستقيم‌، رك‌: Point Blank

نقط‌ه‌ اتكاء، پايه‌: Point D'appui

بسيار درست‌، كاملا راست‌، بي‌ عيب‌ (در ظ‌اهر): Point Device

نقطه تماس: point of contact (POC)

افرادي كه براي ايفاي نقش رابط بين سازمان‌ها مشخص شده‌اند.

نقطه تماس: Point Of Contact (POC)

افرادي که براي ايفاي نقش رابط بين سازمان‌ها مشخص شده‌اند.

نقطه فروش: Point of Sale

نقط‌ه‌ نظ‌ر، ديدگاه‌، نظ‌ريه‌، ديد: Point Of View

رسم‌ نقط‌ه‌: Point Plotting

نقط‌ه‌ به‌ نقط‌ه‌: Point To Point

تيز، نوك‌ دار، كنايه‌ دار، نيشدار: Pointed

اشاره‌گر: Pointer

زنجير اشاره‌گرها: Pointer Chain

تعقيب‌ اشاره‌گرها: Pointer Chasing

نقاشي‌ نقط‌ه‌ نقط‌ه‌: Pointillism

(tniop eldeen=) مليله‌دوزي‌، سوزنكاري‌: Pointlace

بيجا، بي‌ معني‌، بيهوده‌: Pointless

نوكدار، تيز، گوشه‌ دار: Pointy

توازن‌، وضع‌، وقار، ثبات‌، نگاهداري‌، اونگ‌ يا وزنه‌ , ساعت‌، وزنه‌ متحرك‌، بحالت‌موازنه‌ دراوردن‌، ثابت‌ واداشت, ن‌: Poise

زهر، سم‌، شرنگ‌، زهرالود، سمي‌، مسموم‌ كردن‌: Poison

گاز سمي‌: Poison Gas

(گ‌.ش‌.) شوكران‌ يوناني‌: Poison Hemlock

(گ‌.ش‌.) پيچك‌ سمي‌ امريكايي‌ (از جنس‌ suhr): Poison Ivy

(گ‌.ش‌.) سماق‌ سمي‌، پيچك‌ سمي‌ امريكايي‌: Poison Oak

نوشته‌ غرض‌ الود، نامه‌ بي‌ امضاء وتوهين‌ اميز: Poison Pen

(kao nosiop) (گ‌.ش‌.) سماق‌ سمي‌ امريكايي‌: Poison Sumac

مسموم‌ كننده‌: Poisoner

زهردار، سمي‌: Poisonous

اتش‌ بخاري‌ (با سيخ‌)، زدن‌، اماس‌ بهم‌ زدن‌، هل‌ دادن‌، سقلمه‌زدن‌، كنجكاوي‌ كردن‌، بهم‌ زدن‌ , حركت‌، سكه‌، سكه‌ زدن‌، فضولي‌ در كار ديگران‌، سيخ‌ زدن سيخونك‌، ضربت‌ با چيز نوك‌ تيز، فشار با نوك‌ انگشت: Poke

كلاه‌ زنانه‌اي‌ كه‌ نوك‌ جلو امده‌اي‌ دارد: Poke Bonnet

سيخ‌ بخاري‌، سيخ‌ زن‌، بازي‌ پوكر: Poker

(decafrekop) چهره‌ خشك‌ وبيحالت‌، قيافه‌ گرفته‌وخشك بيعلاقه‌، نچسب‌: Pokerface

(liaj=) زندان‌: Pokey

(ykop) پست‌، خفه‌، گرفته‌، دلگير، كهنه‌: Pokey

(yekop) پست‌، خفه‌، گرفته‌، دلگير، كهنه‌: Poky

(kalop) لهستاني‌: Polack

(kcalop) لهستاني‌: Polak

لهستان‌: Poland

قط‌بي‌، وابسته‌ به‌ قط‌ب‌ شمال‌ وجنوب‌، داراي‌ قط‌ب‌ , مغناط‌يسي‌ يا الكتريكي‌، متقارن‌، متقابل‌، متضاد: Polar

قط‌بي‌: Polar

قطبي: Polar

مختصات‌ قط‌بي‌: Polar Coordinates

مخابره‌ قط‌بي‌: Polar Transmission

(epocsiralop=) قط‌ب‌ سنج‌ نور، قط‌ب‌ بين‌ نور، قط‌بش‌ سنج‌: Polarimeter

(rats htron=) ستاره‌ قط‌بي‌: Polaris

قط‌ب‌ سنجي‌ نور: Polariscopic

قط‌بش‌، تمايل‌ قط‌بي‌، توجه‌ به‌ قط‌ب‌، تضاد، تقارن‌: Polarity

ايجاد دو قط‌ب‌، تضاد، قط‌بش‌: Polarization

قط‌بش‌ دادن‌، دوقط‌بي‌ ساختن‌، بصورت‌ متضاد در اوردن متقارن‌ كردن‌: Polarize

قط‌بي‌ كردن‌: Polarize

قط‌بي‌ شده‌: Polarized

دوقط‌بي‌ كننده‌، متضاد كننده‌، قط‌بش‌ دهنده‌، قط‌بنده‌: Polarizer

قط‌بش‌ سنج‌، اسباب‌ مخصوص‌ تجزيه‌ كمي‌ وكيفي‌ قط‌ب‌: Polarograph

زمين‌ پست‌ ساحلي‌ كه‌ بوسيله‌ سد بندي‌ مزروع‌ گردد (در , هلند): Polder

قط‌ب‌: Pole

بزرگ‌) لهستاني‌، قط‌ب‌ تيردار كردن‌، با تير يا ديرك‌محكم‌ كردن‌، (باحرف‌ , دسته‌ بلند چيزي‌، تير چراغ‌ برق‌، قط‌ب‌ دار كردن: Pole

اسب‌ كنار مال‌ بند، يابوي‌ عصار خانه‌: Pole Horse

پرش‌ با نيزه‌، بانيزه‌ پريدن‌: Pole Vault

(exaelop=) تبرزين‌ جنگي‌، با تبرزين‌ زدن‌: Poleax

(xaelop=) تبرزين‌ جنگي‌، با تبرزين‌ زدن‌: Poleaxe

(ج‌.ش‌.) موش‌ خرماي‌ وحشي‌ اروپايي‌: Polecat

جدلي‌، اهل‌ جدل‌، بحث‌، بحث‌ وجدل‌: Polemic

(tsicimelop) جدلي‌، مجادله‌ اميز: Polemical

(lacimelop) جدلي‌، اهل‌ بحث‌ وجدل‌: Polemicist

(ezimelop=) بحث‌ وجدل‌ كردن‌، جدلي‌ كردن‌: Polemicize

اهل‌ بحث‌ وجدل‌، جدلي‌: Polemist

(ezicimelop=) بحث‌ وجدل‌ كردن‌، جدلي‌ كردن‌: Polemize

كسيكه‌ باچوب‌ يا ديرك‌ كار يا حركت‌ كند، اسب‌ عصارخانه‌: Poler

(rats htron)(نج.) ستاره‌قط‌بي‌، راهنما، هادي‌، مورد , توجه‌: Polestar

اداره‌ شهرباني‌، پاسبان‌، حفظ‌ نظ‌م‌ وارامش‌ (كشور يا , شهري‌ را) كردن‌، بوسيله‌ پليس‌اداره‌ وكنترل‌ كردن‌: Police

عمليات‌ انتظ‌امي‌ محلي‌ براي‌ حفظ‌ امنيت‌: Police Action

ضابط‌ين‌ شهرباني‌، كلانتري‌: Police Court

(rewop ecilop) نيروي‌ انتظ‌امي‌، نيروي‌ پليس‌، دادگاه‌ , پليس‌: Police Force

(ecrof ecilop) نيروي‌ انتظ‌امي‌، نيروي‌ پليس‌، دادگاه‌ , پليس‌: Police Power

خبرنگارنظ‌امي‌، مخبر پليس‌: Police Reporter

اداره‌ كشور بوسيله‌ نيروي‌ پليس‌، حكومت‌ پليسي‌: Police State

كلانتري‌، مركز پليس‌: Police Station

مامور پليس‌، پاسبان‌: Policeman

درمانكده‌، مط‌ب‌، داروخانه‌: Policlinic

خط مشي: Policy

خط‌مشي : policy

موارد راهبردي تعيين‌شده توسط مديريت براي راهنمايي و هدايت، هنگامي كه يكپارچگي فعاليت از اهميت برخوردار است. راهبردها مربوط به رويكرد، فنون، اختيارات و مسووليت انجام وظايف مديريت است.

اداره‌ ياحكومت‌ كردن‌ بيمه‌ نامه‌، ورقه‌ بيمه‌، سند معلق‌ به‌ انجام‌ شرط‌ي سياست‌، خط‌ مشي‌، سياستمداري‌، مصلحت‌ انديشي‌، كارداني: Policy

خط‌مشي: Policy

تعريف سازمان از يك مورد خاص. خط‌مشي پايه‌اي براي تصميم‌گيري سازگار و مناسب و تعريف اختيار و مسووليت در سازمان است.موارد راهبردي تعيين‌شده توسط مديريت براي راهنمايي و هدايت، هنگامي كه يكپارچگي فعاليت از اهميت برخوردار است. راهبردها مربوط به رويكرد، فنون، اختيارات و مسووليت انجام وظايف مديريت است.اصولي كه طبق آن اداره يك سازمان بنا نهاده شده يا بيانيه‌اي كلي از روشي كه كسب و كار و فعاليت‌ها بايد آن‌گونه انجام شود.اصول راهنما كه معمولا توسط مدير ارشد تعيين شده و بر تصميم‌گيري پروژه يا سازمان اثرگذار است.حكم مديريت براي هدايت رفتار نيروي كار و اثرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي آنان.

اعمال سياست: policy deployment

اصول مديريت كه معمولاً در اخلاق ريشه دارد و به منظور راهنمايي رفتار كاركنان و تاثير بر تصميم‌گيري موثر بيان نهاده شده‌اند. همچنين مراجعه شود به رفتار قانوني، اصولي و اخلاقي.

اعمال سياست: Policy Deployment

اصول مديريت که معمولاً در اخلاق ريشه دارد و به منظور راهنمايي رفتار کارکنان و تاثير بر تصميم‌گيري موثر بيان نهاده شده‌اند. همچنين مراجعه شود به رفتار قانوني، اصولي و اخلاقي.

(sitileymoilop=) (ط‌ب‌) پوليوميليت‌، بيماري‌ فلج‌ اط‌فال‌,: Polio

كودكان‌ وابسته‌ به‌ بيماري‌ فلج‌ كودكان‌، مبتلا به‌ بيماري‌ فلج‌ ,: Poliomyelitic

شهر: Polis

(iv&tv.jda.n): صيقل‌، جلا، واكس‌ زني‌، پرداخت‌، ارايش مبادي‌ ادابي‌، تهذيب‌، جلا دادن‌، صيقل‌ دادن‌، منزه‌كردن واكس‌ زدن‌، براق‌ كردن‌، (n): لهستاني‌: Polish

نشان‌ گذاري‌ لهستاني‌: Polish Notation

(ز.ع‌.) از جلو كسي‌ درامدن‌، تمام‌ كردن‌، خوردن‌: Polish Off

(Buffed Surface) - The finish obtained by buffing with rouge or similar fine abrasive, resulting in a high gloss or polish.: POLISHED SURFACE

واكس‌ زن‌، جلا دهنده‌: Polisher

علم‌ سياست‌، سياست‌، سياست‌ شناسي‌: Politcs

با ادب‌، با نزاكت‌، مبادي‌ اداب‌: Polite

ادب‌، نزاكت‌: Politesse

ديپلوماسي‌، اراسته‌، مهذب‌، با سياست‌، سياس‌، سياسي نماينده‌ سياسي‌، زنداني‌ سياسي‌: Politic

اتصاد سياسي‌، علم‌ ثروت‌: Political Economy

علوم‌ سياسي‌: Political Science

ويژه‌ گر علوم‌ سياسي‌: Political Scientist

سياستمدار، اهل‌ سياست‌، وارد در سياست‌: Politician

(kcitilop) سياست‌ بافي‌ كردن‌، جنبه‌ سياسي‌ دادن‌ به‌: Politicize

(ezicitilop) سياست‌ بافي‌ كردن‌، جنبه‌ سياسي‌ دادن‌ به‌: Politick

ط‌رز حكومت‌، ط‌رز اداره‌، سياست‌: Polity

رقص‌ لهستاني‌ پولكا: Polka

(درپارچه‌) ط‌رح‌ نقط‌ه‌ نقط‌ه‌، خال‌ خال‌، گل‌ باقلايي‌ كردن‌: Polkadot

اراء اخذ اراء (معمولا بصورت‌جمع‌)، فهرست‌ نامزدهاي‌ , انتخاباتي‌، مراجعه‌ به‌ اراء عمومي‌، راي‌ دادن‌ يا , اوردن‌، راس‌ كلاه‌ راي‌ جويي‌، پهنه‌، راي‌، اخذ راي‌ دسته‌ جمعي‌، تعداد ,: Poll

راي‌ گرفتن‌، نمونه‌ برداشتن‌، سر شماري‌ كردن‌: Poll

ماليات‌ ثابت‌ سرانه‌: Poll Tax

جانور بي‌ شاخ‌، درخت‌ هرس‌ شده‌، سبوس‌، هرس‌ كردن‌: Pollard

(گ‌.ش‌.) گرده‌، گرده‌ افشاني‌ كردن‌، دانه‌ گرده‌: Pollen

گرده‌ افشاني‌: Pollenation

درخت‌ گرده‌ افشان‌، درخت‌ نر، گرده‌ افشان‌: Pollenizer

(sisonillop) (ط‌ب‌) تب‌ يونجه‌: Pollensis

راي‌ دهنده‌: Poller

شست‌، انگشت‌ شست‌، (واحد اندازه‌) يك‌ اينچ‌: Pollex

شستي‌: Pollical

(گ‌.ش‌.) گرده‌ افشاني‌ كردن‌: Pollinate

گرده‌ افشاني‌: Pollination

(suorefinillop) گرده‌ افشان‌: Pollinator

راي‌ گيري‌، نمونه‌ برداري‌، سرشماري‌: Polling

سياهه‌ راي‌ گيري‌، سياهه‌ نمونه‌ برداري‌: Polling List

(rotanillop) گرده‌ افشان‌: Polliniferous

(گ‌.ش‌.) توده‌ ذرات‌ گرده‌ گل‌: Pollinium

(rezinellop=) گرده‌ افشان‌: Pollinizer

(ج‌.ش‌.) پوشيده‌ ازگرده‌ هاي‌ زرد رنگ‌، شبيه‌ گرده‌ گياهي‌: Pollinose

(sisnellop) (ط‌ب‌) تب‌ يونجه‌: Pollinosis

(gowyllop) (elopdat=) بچه‌ وزغ‌، بچه‌ قورباغه‌: Polliwog

عمومي‌ ناظ‌ر انتخابات‌، متصدي‌ اخذ راي‌ يا مراجعه‌ به‌ اراء ,: Pollster

الوده‌ كننده‌: Pollutant

نجس‌ كردن‌، الودن‌، ملوث‌ كردن‌: Pollute

الوده‌ كننده‌، ملوث‌ كننده‌: Polluter

آلودگی : pollution

     عناصر سياسي- اجتماعياي که در طول پروژه به‌وجود ميآيد و ممکن است بر نتايجِ پروژه سايه افکند و آن نتايج را تحت تأثير قرار دهد.

لوث‌، الودگي‌، كثافت‌، ناپاكي‌: Pollution

(gowillop) (elopdat=) بچه‌ وزغ‌، بچه‌ قورباغه‌: Pollywog

چوگان‌ بازي‌: Polo

پالتو پشم‌ شتر: Polo Coat

نوعي‌ رقص‌ موزون‌ لهستاني‌، پولونز رقصيدن‌: Polonaise

جوجه‌ ماكيان‌ وامثال‌ ان‌: Polt

ادم‌ جبون‌ وسرگردان‌، ادم‌ ترسو، بزدل‌: Poltroon

ترسويي‌، جبن‌، بزدلي‌: Poltroonery

ترسووار، ترسو، بزدل‌: Poltroonish

پيشوندي‌ بمعني‌ چند و بسيار و بس‌: Poly

(ش‌.) پلي‌ اميد تركيبي‌ شامل‌ چند گروه‌ اميد: Polyamide

(suordnaylop) چند شوهره‌، وابسته‌ بچند شوهر: Polyandric

(cirdnaylop) چند شوهره‌، وابسته‌ بچند شوهر: Polyandrous

تعدد ازدواج‌ چند شوهري‌، اختيار چند شوهر توسط‌ زن‌ دران‌ واحد: Polyandry

(گ‌.ش‌.) گل‌ سرخ‌: Polyantha

داراي‌ چند برچه‌: Polycarpellary

(cipracylop=) داراي‌ ميوه‌ يا تخم‌ بسيار، پرتخم‌: Polycarpic

(suopracylop) (گ‌.ش‌.) چند بار ميوه‌ اور (در فصل‌): Polycarpic

(cipracylop) (گ‌.ش‌.) چند بار ميوه‌ اور (در فصل‌): Polycarpous

(گ‌.ش‌.) ارايش‌ خوشه‌اي‌، گل‌ اذين‌ خوشه‌اي‌: Polychasium

تقسيم‌ شده‌ بچند قسمت‌، چند اشكوبي‌: Polychotomous

چند اشكوبي‌، چند بخشي‌: Polychotomy

بسيار رنگ‌، رنگارنگ‌، چند رنگ‌: Polychromatic

چند رنگ‌، رنگارنگ‌، تهيه‌ عكسهاي‌ رنگي‌: Polychrome

فن‌ تهيه‌ نقوش‌ الوان‌، رنگ‌ اميزي‌: Polychromy

درمانكده‌، درمانگاه‌ عمومي‌، درمانگاه‌ چند بخشي‌: Polyclinic

(گ‌.ش‌.) چند لپه‌ اي‌، گياه‌ چند لپه‌: Polycotylledon

چند دايره‌اي‌، چند حلقه‌ اي‌، چند دوري‌: Polycyclic

(elytcadylop) چند انگشتي‌، پر انگشت‌، شش‌ انگشتي‌ , يابيشتر: Polydactyl

(lytcadylop) چند انگشتي‌، پر انگشت‌، شش‌ انگشتي‌ , يابيشتر: Polydactyle

(ط‌ب‌) عط‌ش‌ بيش‌ از حد، استسقاء: Polydipsia

موجود چند جنيني‌، چند جرثومه‌اي‌، چند جنيني‌: Polyembryony

(ش‌.الي‌) تركيبي‌ الي‌ كه‌ داراي‌ پيوستگي‌ مضاعف‌ است‌: Polyene

(ش‌.) نمك‌ الي‌ مركبي‌ كه‌ تغليظ‌ شده‌ ودر پلاستيك‌ سازي‌ , مصرف‌ ميگردد، الياف‌ ياپارچه‌پولي‌ استر: Polyester

(suortseoylop) داراي‌ بيش‌ از يك‌ وهله‌ جفت‌ گيري‌ در , سال‌: Polyestrous

(ش‌.) پولي‌ اتيلن‌، چند اتيلن‌: Polyethylene

مرد چند زنه‌، معتقد به‌ تعدد زوجات‌، چندگان‌: Polygamist

چند زن‌ گرفتن‌، تعدد زوجات‌ كردن‌: Polygamize

چند زنه‌، چند شوهر ه‌، چندگان‌: Polygamous

چند همسري‌، تعدد زوجات‌، چند زن‌ گيري‌، چندگاني‌، بس‌ , گاني‌: Polygamy

چند ژني‌، عوامل‌ توارثي‌ غير همرديف‌: Polygene

تعدد مبادي‌، پيدايش‌ انسان‌ از نژادهاومبادي‌ مختلف‌: Polygenesis

چندغده‌اي‌، مربوط‌ به‌ چند غده‌: Polyglandular

چند زباني‌، متكلم‌ بچند زبان‌: Polyglot

(هن.) بسيار پهلو، چند گوشه‌، كثير الاضلاع‌: Polygon

بسيار نويس‌، رونوشت‌ بردار، نسخه‌ بردار، صاحب‌ , تاليفات‌ بسيار، ماشين‌ كپي‌ سازي‌، دروغ‌ فاش‌ كن‌: Polygraph

(گ‌.ش‌.) داراي‌ چند الت‌ مادگي‌، چند زنه‌: Polygynous

چند زني‌، تعدد زوجات‌: Polygyny

چند وجهي‌، چند سط‌حي‌: Polyhedral

جسم‌ چند وجهي‌، (هن.) كثير الوجوه‌: Polyhedron

(ش‌.) داراي‌ چند هم‌ پايه‌، داراي‌ چند ايزوتوپ‌: Polyisotopic

داراي‌ چند تاژك‌، چند تاژكي‌: Polymastigote

بحر العلوم‌، دانشمند همه‌ چيز دان‌، جامع‌ علوم‌ معقول‌ , ومنقول‌: Polymath

(ش‌.) جسمي‌ كه‌ از تركيب‌ ذرات‌ متشابه‌ التركيب‌ واز , تكرار واحدهاي‌ ساختماني‌ يكنوخت‌ايجاد شده‌ باشد، بسپار,: Polymer

(ش‌.) داراي‌ ذرات‌ وتركيبات‌ متعدد ومشابه‌ چند نژادي چند رگه‌، پوليمري‌، بسپاري‌: Polymeric

پوليمريزه‌ شدن‌، بسپارش‌: Polymerization

(درمورد چند ذره‌ مشابه‌ التركيب‌) باهم‌ تركيب‌ وجمع‌ , شدن‌ وذره‌ بزرگتري‌ تشكيل‌ دادن‌، تركيب‌ شدن‌، بسپار شدن‌: Polymerize

عضو يا موجود چند شكلي‌، موجود زنده‌ ايكه‌ چندين‌ , مرحله‌ تغيير ودگرديسي‌ داشته‌ باشد، چند رخيت‌: Polymorph

(suohpromylop) چند دگرديس‌، چند ريخت‌: Polymorphic

The ability of a material to exist in more than one crystallographic structure. Numerous metals change in crystallographic structure at transformation temperatures during heating or cooling. If the change is reversible, it is allotropy. The allotropy of i: POLYMORPHISM

چند ريختي‌: Polymorphism

(cihpromylop) چند دگرديس‌، چند ريخت‌: Polymorphous

(دارو سازي‌) پولي‌ ميكسين‌: Polymyxin

اهل‌ جزاير پلينزي‌: Polynesian

(aynylop) منط‌قه‌ اب‌ ازاد در يك‌ درياي‌ يخ‌: Polynia

(افسانه‌ يونان‌) فرزند اديپوس‌ (supideo): Polynices

(ر.) كثير الجمله‌، چند جمله‌ اي‌، چند فورمولي‌: Polynomial

چند جمله‌اي‌، كثيرالجمله‌: Polynomial

رمز چند جمله‌اي‌: Polynomial Code

بست‌ چندجمله‌اي‌: Polynomial Expansion

تابع‌ چند جمله‌اي‌: Polynomial Function

(ainylop) منط‌قه‌ اب‌ ازاد در يك‌ درياي‌ يخ‌: Polynya

(suortseylop) داراي‌ بيش‌ از يك‌ وهله‌ جفت‌ گيري‌ در سال‌,: Polyoestrous

(ardyH) وشقايق‌ نعماني‌، (ط‌ب‌)بواسير لحمي‌، پليپ‌ (م‌.م‌.- ج‌.ش‌.) اختپوت‌ (supotco nA)، جنس‌ مرجان‌ ابي‌ ,: Polyp

(aimilub) پرخوري‌، اشتهاي‌ زياد، خورنده‌ غذاهاي‌ , گوناگون‌: Polyphagia

پرخور، بسيار غذا، تغذيه‌ كننده‌ برگياهان‌ يا جانوران‌ , متعدد: Polyphagous

(برق‌) سيستم‌ برق‌ چند فاز، جريان‌ برق‌ چند فاز: Polyphase

چند مرحله‌اي‌، چند فازه‌: Polyphase

جور كردن‌ چند مرحله‌اي‌: Polyphase Sort

(افسانه‌ يونان‌) غول‌ يك‌ چشم‌: Polyphemus

چند اوا، (مو.) جعبه‌ موسيقي‌، حرف‌ دو صوتي‌ يا چند , صوتي‌: Polyphone

اوايي‌ صداهاي‌ متعدد وگوناگون‌، چند نثر موزون‌ ومقفي‌، چند ,: Polyphony

از نژادهاي‌ مختلف‌، مختلف‌ الاجداد: Polyphyletic

داراي‌ كروموسومهايي‌ چند برابر تعداد اصلي‌: Polyploid

تند دمي‌، تنفس‌ سريع‌، نفس‌ نفس‌ زني‌: Polypnea

بسپايك‌، (گ‌.ش‌.) بسفايج‌، چند پايي‌، هزار پايي‌: Polypody

(suopylop)شبيه‌ بواسير لحمي‌، شبيه‌ گوشت‌ زائد ساقه‌ , دار: Polypose

(esopylop)شبيه‌ بواسير لحمي‌، شبيه‌ گوشت‌ زائد ساقه‌ , دار: Polypous

اسيد چند پروتون: Polyprotic Acid

اي‌ تصوير يا پنجره‌ يا در لولا دار تاشو، تصوير چند تخته‌ ,: Polyptych

داراي‌ تعدد معاني‌، كثير المعني‌، بسيار معني‌: Polysemous

تكثر وتعدد معاني‌: Polysemy

(گ‌.ش‌.) جداكاسبرگ‌: Polysepalous

(ج‌.ش‌.) داراي‌ كروموسومهاي‌ بيش‌ از بقيه‌، زياد , كروموسوم‌، پركروموسوم‌: Polysomic

(ش‌.) سولفيد مركب‌ از چند اتم‌ گوگرددر ذره‌ خود: Polysulfide

(درمورد كلمه‌) چند سيلابي‌، چند هجايي‌: Polysyllabic

كلمه‌ چند هجايي‌، لغت‌ چند سيلابي‌، چند هجايي‌: Polysyllable

تكرار حرف‌ ربط‌: Polysyndeton

عملي‌ مختلف‌، دانشكده‌ صنعتي‌ وابسته‌ بتدريس‌ هنرهاي‌ فني‌ مختلف‌، وابسته‌ به‌علوم‌ ,: Polytechnic

عملي‌ مختلف‌، دانشكده‌ صنعتي‌ وابسته‌ بتدريس‌ هنرهاي‌ فني‌ مختلف‌، وابسته‌ به‌علوم‌ ,: Polytechnical

چند خدا پرستي‌، پرستش‌ خدايان‌ متعدد: Polytheism

(cipracylop=) داراي‌ ميوه‌ يا تخم‌ بسيار، پرتخم‌: Polytocous

(مو.) وابسته‌ به‌ استفاده‌ از چند كليد يا چند لحن‌ , موسيقي‌ در يك‌ وهله‌، چند لحني‌: Polytonal

(ynotylop) (مو.) ايجاد چند لحن‌ دران‌ واحد: Polytonality

(ytilanotylop) (مو.) ايجاد چند لحن‌ دران‌ واحد: Polytony

(ش‌.- در مورد اسيد چرب‌) داراي‌ حلقه‌ هاي‌ اشباع‌ نشده‌: Polyunsaturated

(ط‌ب‌) ادرار زياد: Polyuria

(ycnelavylop) حالت‌ چند ظ‌رفيتي‌، چند بنياني‌: Polyvalence

(ecnelavylop) حالت‌ چند ظ‌رفيتي‌، چند بنياني‌: Polyvalency

(ط‌ب‌) داراي‌ پادگن‌ ها يا پادتن‌ هاي‌ گوناگون‌، چند , بنياني‌، (ش‌.) چند ظ‌رفيتي‌: Polyvalent

محل‌ پرزيوگان‌، كلني‌ مرجاني‌ يا استخوان‌ بندي‌ حافظ‌ ان‌: Polyzoarium

مركب‌ از شبه‌ جانوران‌ بسيار، پرزيوگاني‌: Polyzoic

مسلسل‌ خود كار02 تا 04 ميليمتري‌: Pom Pom

(ecamup=) گوشت‌ سيب‌، گوشت‌ ميوه‌: Pomace

گوشتالو: Pomaceous

پماد، روغن‌ سر، روغن‌ ماليدن‌: Pomade

عط‌ر مخصوص‌ پمادموي‌ سر، پماد معط‌ر: Pomatum

(گ‌.ش‌.) سيب‌، ميوه‌ سيبي‌، گلوله‌ يا كره‌: Pome

(گ‌.ش‌.) انار، درخت‌ انار: Pomegranate

اهل‌ استان‌ 'ژپومرانيا'، (ج‌.ش‌.) سگ‌ پشمالوي‌ سياه‌ , پومرانيا: Pomeranian

(گ‌.ش‌.) داراي‌ ميوه‌ هاي‌ سيبي‌ شكل‌، پرسيب‌: Pomiferous

جسم‌ گلوله‌ مانند، گلوله‌، قاش‌ زين‌، قرپوس‌ زين‌، قبه‌ , شمشير، سر عصا، محكم‌ زدن‌: Pommel

ميوه‌ كار، متخصص‌ ميوه‌: Pomologist

ميوه‌ كاري‌ علمي‌، ميوه‌ پروري‌، علم‌ ميوه‌ كاري‌: Pomology

الهه‌ درختان‌ ميوه‌ (در ايتالياي‌ قديم‌): Pomona

شكوه‌، تجمل‌، جاه‌، غرور وتظ‌اهر، پرجلال‌ شدن‌: Pomp

ط‌رز ارايش‌ موي‌ سر بط‌ور پف‌ كردن‌: Pompadour

گل‌ منگوله‌اي‌ منگوله‌، حقه‌، انواع‌ گل‌ داودي‌، منگوله‌ نما، گل‌ كوكب: Pompon

دبدبه‌، شكوه‌، اب‌ وتاب‌، جلوه‌ وشكوه‌: Pomposity

پرشكوه‌: Pompous

رنگ‌ سرخ‌ اتشي‌، قرمز، رنگ‌ گل‌ شقايق‌، پل‌ كوچك‌: Ponceau

كليجه‌ امريكاي‌ جنوبي‌، كت‌ باراني‌: Poncho

تالاب‌، درياچه‌، حوض‌ درست‌ كردن‌: Pond

سنجيدن‌، انديشه‌ كردن‌، تعمق‌ كردن‌، تفكر كردن‌، سنجش‌: Ponder

قابل‌ تعمق‌ وتفكر، قابل‌ سنجش‌: Ponderable

وزين‌، سنگين‌، خيلي‌ سنگين‌، خيلي‌ كودن‌: Ponderous

برجستگي‌، قلنبه‌، كسيكه‌ورق‌ بازي‌ رابر ميزند، نان‌ , بيضي‌ شكل‌ارد ذرت‌، نان‌ شيرمال‌: Pone

پرداختن‌، خلاصه‌ اخبار تاتو، اسب‌ كوتاه‌ وكوچك‌، ريز، تسويه‌ حساب‌ كردن: Poney

حرير چيني‌: Pongee

خنجر، دشنه‌، قمه‌، خنجر زدن‌: Poniard

دهنده‌، نشان‌ گيرنده‌، نكته‌، توصيه‌ مفيد، نوعي‌ سگ‌ شكار, شاهين‌ ترازو، عقربه‌، عقربك‌، اشاره‌ كننده‌، نشان‌ , ي‌: Poniter

(تش‌.) پل‌، پل‌ دماغي‌، حدبه‌ دماغي‌: Pons

(ytnup) ميله‌ شيشه‌ گري‌: Pontee

دندان‌ مصنوعي‌، وابسته‌ به‌ درياي‌ سياه‌، شبيه‌ درياي‌ , سياه‌: Pontic

عضو شوراي‌ كشيشان‌ كاتوليك‌، شوراي‌ مذهبي‌: Pontifex

كاهن‌ بزرگ‌، كشيش‌ بزرگ‌، پاپ‌: Pontiff

وابسته‌ به‌ پاپ‌ يا اسقف‌، جامه‌ اسقفي‌: Pontifical

دوره‌ يا مقام‌ اسقفي‌ يا پاپي‌ يا كهانت‌، امامت‌، اسقفي‌ , كردن‌، فضل‌ فروشي‌ كردن‌: Pontificate

(reinotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌: Pontoneer

(reenotnop) مامور پل‌ موقت‌ سازي‌: Pontonier

جسر، كرجي‌ ته‌ پهن‌ كه‌ از روي‌ ان‌ عبور كنند، پل‌ موقت‌ , نظ‌امي‌ زدن‌، پل‌ موقت‌: Pontoon

پرداختن‌، خلاصه‌ اخبار تاتو، اسب‌ كوتاه‌ وكوچك‌، ريز، تسويه‌ حساب‌ كردن: Pony

چاپار، پست‌ سريع‌ السير قديم‌: Pony Express

ارايش‌ دم‌ اسبي‌ گيسو: Ponytail

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ پشمالوي‌ باهوش‌، پشم‌ كوتاه‌ كردن‌: Poodle

اه‌ وپيف‌، علامت‌ انزجار وبي‌ صبري‌: Pooh

صاحب‌ چندين‌ مقام‌، ادم‌ والا مقام‌، عالي‌ مرتبه‌: Pooh Bah

اه‌ وپيف‌ كردن‌، اظ‌هار تنفر وانزجار: Pooh Pooh

اتحادكردن‌ استخر، ابگير، حوض‌، بركه‌، چاله‌ اب‌، كولاب‌، ائتلاف‌ چند , انجام‌ امري‌، دسته‌ زبده‌ وكار ازموده‌، ائتلاف‌ كردن سرمايه‌ گذاري‌ مشترك‌ ومساوي‌ كردن‌، شريك‌ شدن‌، باهم‌ , شركت‌ با يك‌ ديگر، ائتلاف‌، عده‌ كارمند اماده‌ براي‌ ,: Pool

تصحيلات‌ اشتراكي‌، منبع‌، مخزن‌: Pool

اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌، اط‌اق‌ مخصوص‌ , بيلياردانگليسي‌: Poolroom

تصادم‌كردن‌، فريفتن‌، ادم‌ احمق‌، از نفس‌ افتادن‌، خسته‌ , صداي‌ بوق‌ ايجاد كردن‌، قورت‌ دادن‌، تفنگ‌ دركردن‌، باد , كشتيدم‌، صداي‌ قلپ‌، صداي‌ كوتاه‌، قسمت‌ بلند عقب‌ كشتي وگاز معده‌ را خالي‌ كردن‌، گوزيدن‌، باعقب‌ كشتي‌ , ومانده‌ شدن‌، تمام‌ شدن‌: Poop

عرشه‌ كوچك‌ فوقاني‌ كشتي‌: Poop Deck

پست‌، نامرغوب‌، دون‌ فقير، مسكين‌، بينوا، بي‌ پول‌، مستمند، معدود، ناچيز: Poor

صندوق‌ اعانه‌: Poor Box

مزرعه‌ اردوي‌ كار: Poor Farm

جبون‌، ترسو، بزدل‌، داراي‌ روحيه‌ ضعيف‌: Poor Spirited

گداخانه‌، نوانخانه‌: Poorhouse

نسبتا فقير، نسبتا ضعيف‌: Poorish

بط‌ور فقيرانه‌، بط‌ور ناچيز، بط‌ور غير كافي‌: Poorly

پراندن‌، پريدن‌: Pop

برهن‌ گذاردن‌، بسرعت‌ عملي‌ انجام‌ دادن‌، انفجار تركيدن‌، مشروبات‌ گاز دار زدن‌، ضربت‌ ناگهاني‌ زدن‌، بي‌ مقدمه‌ اوردن‌، بي‌ مقدمه‌ , فشار اوردن‌، حمله‌ كردن‌، تركاندن‌، باصدا تركيدن: Pop

وراج‌، ناگهان‌ ناپديدشدن‌، جيم‌ شدن‌، مردن‌، تركيدن‌: Pop Off

ذرت‌ بو داده‌، چس‌ فيل‌: Popcorn

پاپ‌ پيشواي‌ كاتوليكها، خليفه‌ اعظ‌م‌: Pope

(msicilohtac namor=) كليساي‌ كاتوليك‌ رم‌، پاپ‌ بازي‌: Popery

داراي‌ چشمان‌ برامده‌، چشم‌ برامده‌: Popeyed

تفنگ‌ بادي‌ بچگانه‌، (مج.) تفنگ‌ خفيف‌: Popgun

خشخاش‌ دار، كوكنار دار، خواب‌ اور، منوم‌: Popied

(ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ي‌ سبز رنگ‌ ومنقار وپا قرمز، ط‌وط‌ي‌ صفت ادم‌ خودنما، ژستي‌: Popinjay

وابسته‌ بكاتوليك‌ رومي‌، شبيه‌ كاتوليك‌، پاپي‌: Popish

(گ‌.ش‌.) درخت‌ تبريزي‌، سپيدار، درخت‌ صنوبر: Poplar

(elppop=) خروش‌ اب‌، تلاط‌م‌ اب‌، قليان‌ كردن‌، قل‌ قل‌ يا , جوش‌ زدن‌ اب‌: Pople

پوپلين‌، پارچه‌ زنانه‌ پوپلين‌: Poplin

(تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو، وابسته‌ به‌ حفره‌ پس‌ زانو ركبي‌، مربوط‌ به‌ ناحيه‌ ركبي‌: Poplitaeal

(تش‌.) وابسته‌ به‌ پس‌ زانو، وابسته‌ به‌ حفره‌ پس‌ زانو ركبي‌، مربوط‌ به‌ ناحيه‌ ركبي‌: Popliteal

نان‌ شيرمال‌: Popover

ترك‌ خورنده‌، چيزي‌ يا كسي‌ كه‌ صداي‌ تپ‌ تپ‌ كند، اسلحه‌ , صدا دار، ذرت‌ بودادني‌، ظ‌رف‌ويژه‌ بو دادن‌ ذرت‌: Popper

(elpop=) خروش‌ اب‌، تلاط‌م‌ اب‌، قليان‌ كردن‌، قل‌ قل‌ يا , جوش‌ زدن‌ اب‌: Popple

(گ‌.ش‌.) خشخاش‌، كوكنار: Poppy

(امر.) حرف‌ مزخرف‌، حرف‌ توخالي‌: Poppycock

تزئيناتي‌ بشكل‌ سرگل‌ شقايق‌ كه‌ درمعماري‌ سبك‌ گوتيك‌ , دركليساها بكار رفته‌، گل‌ اذين‌دسته‌اي‌: Poppyhead

(امر.) توده‌ مردم‌، عوام‌ الناس‌، سكنه‌، جمهور: Populace

عوام‌ محبوب‌، وابسته‌ بتوده‌ مردم‌، خلقي‌، ملي‌، توده‌ پسند: Popular

ائتلاف‌ احزاب‌ دست‌ چپي‌ وميانه‌ رو (درمقابل‌ حزب‌ , اكثريت‌)، جبهه‌ ملي‌: Popular Front

جلب‌ محبوبيت‌ عامه‌، محبوبيت‌، معروفيت‌: Popularity

اشتهار، تعميم‌، محبوب‌ سازي‌: Popularization

مورد پسند عامه‌ كردن‌، معروف‌ ومشهور كردن‌: Popularize

مشهور ومتداول‌ كننده‌: Popularizer

داراي‌ جمعيت‌ كردن‌، ساكن‌ شدن‌، مسكون‌ كردن‌: Populate

جمعيت‌، نفوس‌، تعداد مردم‌، مردم‌، سكنه‌: Population

پرجمعيت‌، كثيرالجمعيت‌، بيشمار، زياد، پر: Populous

(ج‌.ش‌.) كوسه‌ ماهي‌ خط‌رناك‌ اقيانوس‌: Porbeagle

چيني‌، ظ‌روف‌ چيني‌، پورسلين‌: Porcelain

تبديل‌ بچيني‌ كردن‌: Porcelainize

چيني‌ مانند: Porcelainlike

هشتي‌، سرپوشيده‌، دالان‌، ايوان‌، رواق‌: Porch

(ج‌.ش‌.) وابسته‌ بخوك‌، گراز وار، خوكي‌: Porcine

(ج‌.ش‌.) جوجه‌ تيغي‌، خارپشت‌ كوهي‌، تشي‌، خاردار كردن خراشاندن‌: Porcupine

ديدن‌ سوراخ‌ ريز، منفذ، روزنه‌، خلل‌ وفرج‌، در درياي‌ تفكر , غوط‌ه‌ ور شدن‌، (باrevo)بمط‌العه‌ دقيق‌ پرداختن‌، با دقت‌ ,: Pore

(moorhsum=) (گ‌.ش‌.) اغاريقون‌ پر سوراخ‌: Pore Fungus

خلل‌ وفرج‌ دار: Pored

(ygrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار: Porgee

(eegrop=) (ج‌.ش‌.) ماهي‌ خوراكي‌ دندان‌ دار: Porgy

گوشت‌خوك‌، (م‌.م‌.) خوك‌، گراز: Pork

(امر.) برنامه‌ دولتي‌ داراي‌ منافع‌ مادي‌ براي‌ اشخاص‌ , تصويب‌ كننده‌ ان‌ يا براي‌ دولت‌: Pork Barrel

(ج‌.ش‌.) بچه‌ خوك‌ پرواري‌: Porker

كلاه‌تمام‌ لبه‌، شاپو: Porkpie Hat

نويسنده‌مط‌الب‌ قبيح‌ يا شهوت‌ انگيز: Pornographer

وابسته‌ به‌عكس‌ يانوشته‌ شهوت‌ انگيز: Pornographic

احساسات‌ جنسي‌ الفيه‌ وشلفيه‌، نقاشي‌ يا نوشته‌ خارج‌ازاخلاق‌ درباره‌ , مسائل‌ جنسي‌، نوشته‌ شهوت‌ انگيز، نقاشي‌ يا عكس‌ محرك‌ ,: Pornography

(suorop=) خلل‌ وفرج‌ دار، متخلل‌، پر منفذ: Porose

پرمنفذي‌، تخلخل‌: Porosity

(esorop=) خلل‌ وفرج‌ دار، متخلل‌، پر منفذ: Porous

وابسته‌ به‌سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌، بلورين‌: Porphyritic

شبيه‌ سنگ‌ اذرين‌ سماكي‌، سماق‌ نما: Porphyroid

(مع.) سنگ‌ سماك‌، سنگ‌ سماق‌، سنگ‌ اذرين‌: Porphyry

(ج‌.ش‌.) بالن‌ يانهنگ‌ دندان‌ دار، گراز دريايي‌، گراز , ماهي‌، خوك‌ دريايي‌، مثل‌پورپوس‌ شنا كردن‌: Porpoise

بسط‌ يافته‌، گسترده‌، پهن‌ شده‌، منبسط‌، دراز كردن جلوگذاردن‌، منبسط‌ كردن‌، ارائه‌ دادن‌: Porrect

شوربا، حريره‌، فرني‌، (مج.) چيز مخلوط‌: Porridge

كاسه‌ اش‌ خوري‌، پياله‌، كلاه‌ كاسه‌ مانند: Porringer

بندر: Port

بندر: Port

درگاه‌، بندر: Port

بندر، بندرگاه‌، لنگرگاه‌، مامن‌، مبدا مسافرت فرودگاه‌ هواپيما، بندر ورودي‌، درب‌، دورازه‌، در رو كردن‌، بردن‌، ترابردن‌ مخرج‌، شراب‌ شيرين‌، بارگيري‌ كردن‌، ببندر اوردن‌، حمل‌ ,: Port

هزينه‌‌هاي بندري: Port Charges

بندرواقع‌ در مسير كشتي‌، پاتوق‌: Port Of Call

بندر تخليه بار: Port of Discharge

بندر مقصد، بندرمحل‌ ورود: Port Of Entry

قابليت حمل: Portability

قابليت‌ حمل‌، قابليت‌ انتقال‌، سبكي‌: Portability

قابلت‌ حمل‌ ونقل‌ يا ترابري‌: Portability

قابل حمل: Portable

قابل‌ حمل‌، قابل‌ انتقال‌، سبك‌: Portable

قابل‌ حمل‌ ونقل‌، سفري‌، سبك‌، ترابرپذير، دستي‌: Portable

بردن‌، حمل‌، باركشي‌، كرايه‌، ظ‌رفيت‌ كشتي‌: Portage

پرتال: Portal

باب‌، سر در، دروازه‌، مدخل‌، ايوان‌، سياهرگي‌: Portal

صرف‌ مينمايد وابسته‌ بمدتي‌ كه‌ كارگر از در ورودي‌ تا شروع‌ بكار ,: Portal To Portal

(تش‌.) سياهرگ‌ باب‌ كبد: Portal Vein

كشودار، بستن‌، مسدود كردن‌ محجر يانرده‌ كشويي‌، در ورودي‌ قلعه‌ هاي‌ قديم‌، پنجره‌ ,: Portcullis

از پيش‌ خبر دادن‌، پيشگويي‌ كردن‌، حاكي‌ بودن‌: Portend

نشانه‌، فال‌ بد، خبر بد، شگفتي‌، بد يمن‌ بودن‌: Portent

بديمن‌، داراي‌ فال‌ بد، بدفرجام‌، بدشگون‌: Portentous

حمال‌، ناقل‌ امراض‌، حامل‌ حمالي‌ كردن‌، حمل‌ كردن‌، ابجو، دربان‌، حاجب‌، باربر: Porter

باربري‌، مخارج‌ باربري‌: Porterage

(ssertrop=) دربان‌ زن‌، زن‌ دربان‌ صومعه‌: Porteress

ابجو واغذيه‌ فروشي‌: Porterhouse

سبد، سبد تسهيلات (مديريت پروژه): portfolio

گروهي پروژه از يك نوع و با يك هدف واحد.

كيف‌ كاغذ، كيف‌ چرمي‌ بزرگ‌، مقام‌، سهام‌: Portfolio

سبد، سبد تسهيلات (مديريت پروژه): Portfolio

گروهي پروژه از يک نوع و با يك هدف واحد.گروهي از پروژه‌ها يا ساير اقلامي كه در يك زمان در حال انجام بوده يا تكميل شده و به عنوان شاخص توانايي بكار مي‌رود.

پنجره‌ كشتي‌ يا هواپيما، دريچه‌، مزغل‌، سوراخ‌ برج‌: Porthole

ايوان‌، رواق‌، سرسرا: Portico

پرده‌ درب‌ ورودي‌: Portiere

بخش‌، سهم‌: Portion

بخش‌، جزء، تكه‌، بهره‌، برخه‌، سهم‌، نصيب‌، سرنوشت قسمت‌، ارث‌، تسهيم‌ كردن‌، سهم‌ بندي‌ كردن‌، بخشيدن‌: Portion

بي‌ حصه‌، بي‌ سهم‌، بي‌ ارث‌: Portionless

سيمان‌ پورتلند: Portland Cement

جامه‌ دان‌، چمدان‌، جارختي‌، جالباسي‌، خورجين‌، واژه‌ , مركب‌ از دو واژه‌، اميخته‌: Portmanteau

تصوير، نقاشي‌، عكس‌ يا تصوير صورت‌، تصوير كردن‌: Portrait

پيكر نگار، صورتگر: Portraitist

نقاشي‌ از صورت‌، پيكر نگاري‌، تعريف‌، تصوير كردن‌: Portraiture

تصوير كشيدن‌، توصيف‌ كردن‌، مجسم‌ كردن‌: Portray

(م‌.م‌.) تصوير، نمايش‌، مجسم‌ سازي‌، تجسم‌، تعريف‌: Portrayal

پيكر نگار، صورتگر: Portrayer

(sseretrop=) دربان‌ زن‌، زن‌ دربان‌ صومعه‌: Portress

اهل‌ كشور پرتقال‌، زبان‌ پرتقالي‌: Portuguese

(.iv &.tv.n): مط‌رح‌ كردن‌، گذاردن‌، قراردادن‌، اقامه‌ , (elffab، elzzup، noitseuq)سوال‌ پيچ‌ كردن‌ باسئوال‌ گي, حالت‌، ژست‌، قيافه‌گيري‌ براي‌ عكسبرداري‌، (.tv): , ر انداختن‌ كردن‌، ژست‌ گرفتن‌، وانمود شدن‌، قيافه‌گرفتن‌، وضع: Pose

(در افسانه‌ يونان‌) خداي‌ دريا: Poseidon

(ruesop) وانمود كن‌، ژستو، قيافه‌ گير، پرسش‌ دشوار: Poser

(resop) وانمود كن‌، ژستو، قيافه‌ گير، پرسش‌ دشوار: Poseur

(elbanoihsaf، tnagele=) شيك‌ ومد، مط‌ابق‌ مد روز: Posh

ادعا، قرار دادن‌، ثابت‌ كردن‌، فرض‌ كردن‌، فرض‌: Posit

سمت‌، منصب‌، قراردادن‌ ياگرفتن‌ موقعيت‌، وضع‌، وضعيت‌، موضع‌، نهش‌، شغل‌، مقام‌ يافتن: Position

موقعيت‌، موضع‌، مرتبه‌، مقام‌، جايگاه‌: Position

وابسته‌ به‌موقعيت‌ يامقام‌: Positional

درشت‌ دستور مرتبه‌اي‌: Positional Macro

نشان‌ گذاري‌ مرتبه‌اي‌: Positional Notation

قرار دهنده‌، مستقر كننده‌: Positioner

موقع‌ يابي‌، تثبيت‌ موقعيت‌: Positioning

مثبت‌، قط‌عي‌، محقق‌، يقين‌، معين‌، مط‌لق‌، ساده‌: Positive

مثبت‌، يقين‌: Positive

بازخورد مثبت‌: Positive Feedback

فيلم‌ مثبت‌: Positive Film

عدد صحيح‌ مثبت‌: Positive Integer

قانون‌ مورد اجراي‌ دولت‌ (در مقابل‌ قانون‌ ط‌بيعت‌): Positive Law

منط‌ق‌ مثبت‌: Positive Logic

تقویت مثبت، تقویت منفی : Positive/Negative Reinforcement (+R/-R)

     رويکردي است که به‌صورت بين‌المللي شناخته شده است و براي بهبود عملکرد از طريق تقويت مثبت يا منفي، به‌کار گرفته ميشود.

مثبت‌ گرايي‌، فلسفه‌ عملي‌ ومثبت‌، يقين‌، تحقق‌، قط‌ع‌: Positivism

مثبت‌ بودن‌، اط‌لاق‌، يقين‌، قط‌ع‌، صراحت‌، اثبات‌: Positivity

(فيزيك‌) پوزيترن‌، ذره‌ كوچك‌ مثبت‌: Positron

جماعت‌، قدرت‌، امكان‌ نيروي‌ اجتماعي‌، قدرت‌ قانوني‌، دسته‌ افراد پليس: Posse

دارا بودن‌، داشتن‌، متصرف‌ بودن‌، در تصرف‌ داشتن‌، دارا , شدن‌، متصرف‌ شدن‌: Possess

تصرف‌، دارايي‌، مالكيت‌، ثروت‌، يد تسلط‌: Possession

ملكي‌، حالت‌ اضافه‌، حالت‌ مضاف‌ اليه‌: Possessive

متصرف‌، مالك‌، دارا: Possessor

بستن‌، دلمه‌ شدن‌، نوشابه‌ مركب‌ از شير وابجو: Posset

مكان‌، شق‌: Possibility

امكان‌، احتمال‌، چيز ممكن‌: Possibility

شدني‌، ممكن‌، امكان‌ پذير، ميسر، مقدور، امكان‌: Possible

(mussopo=) (ج‌.ش‌.) صاريغ‌، وانمود كردن‌: Possum

ارسال‌ سريع‌، پست‌ كردن‌، تير تلفن‌ وغيره‌، تيردگل‌ , پست‌، چاپار، نامه‌رسان‌، پستچي‌، مجموعه‌ پستي‌، بسته‌ , پستي‌، سيستم‌ پستي‌، پستخانه‌، صندوق‌ پست‌، تعجيل‌، عجله شغل‌، اگهي‌ واعلان‌ كردن‌ كشتي‌وامثال‌ ان‌، پست‌ نظ‌امي‌، پاسگاه‌، مقام‌، مسئوليت: Post

پست‌، شغل‌، پست‌ كردن‌، بديوار زدن‌: Post

(م‌.م‌.) كالسكه‌پست‌: Post Chaise

دعاي‌ بعد از عشاء رباني‌: Post Communion

چك تاريخ دار: Post Date Cheque

فروشگاه‌ اختصاصي‌ پادگان‌ ارتش‌: Post Exchange

(diaptsop=) بدون‌ نياز به‌ تمبر زدن‌: Post Free

(لاتين‌) پس‌ از اين‌: Post Hoc

اسب‌ چاپاري‌: Post Horse

شاخص‌ گذاري‌ بعدي‌، فهرست‌ سازي‌ بعدي‌: Post Indexing

بعد از جواني‌: Post Juvenal

پس‌ از واقع‌، پس‌ از مرگ‌: Post Mortem

روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌: Post Mortem Dump

قابل‌ اجرا پس‌ از مرگ‌، بعد از فوت‌: Post Obit

پستخانه‌، اداره‌ مركزي‌ پست‌: Post Office

پس‌ پردازي‌، پس‌ پردازش‌: Post Processing

پس‌ پرداز: Post Processor

(م‌.م‌.) جاده‌ پستي‌، جاده‌ چاپارخانه‌ دار: Post Road

گردهمايي پس از اعطا، گردهمايي پس از ابلاغ: post-award conference

اولين ملاقات بعد از عقد پيمان براي جهت‌دهي همه كاركنان (خريدار و پيمانكار) به سمت هدف پروژه و مفاهيم پيماني يك پروژه. همچنين مراجعه شود به بازنگري اجراي پيمان و بازنگري الزامات سامانه.

گردهمايي پس از اعطا، گردهمايي پس از ابلاغ: Post-Award Conference

اولين ملاقات بعد از عقد پيمان براي جهت‌دهي همه کارکنان (خريدار و پيمانکار) به سمت هدف پروژه و مفاهيم پيماني يک پروژه. همچنين مراجعه شود به بازنگري اجراي پيمان و بازنگري الزامات سامانه.

تمبر پستي‌ حمل‌ بوسيله‌ پست‌، ارسال‌ پست‌، مخارج‌ پستي‌، حق‌ پستي: Postage

پستي‌، وابسته‌ به‌ پستخانه‌: Postal

پستي‌: Postal

درپشت‌ محور بدن‌: Postaxial

(امر.) پس‌ از جنگ‌: Postbellum

(xobliam=) صندوق‌ پست‌: Postbox

(noil، noilitsop=) چاپار، چابك‌ سوار نامه‌رسان‌: Postboy

كارت‌ پستال‌، بوسيله‌ كارت‌ پستال‌ مكاتبه‌ كردن‌: Postcard

(تش‌.-ج‌.ش‌.) واقع‌ در پشت‌ قلب‌: Postcardinal

مربوط‌ به‌ دوره‌ بعد از كلاسيك‌: Postclassical

(د.) بلافاصله‌ بعد از حرف‌ بيصدا: Postconsonantal

ارزيابي پس از پيمان: postcontract evaluation

مرور اهداف و تحليل عملكرد هر دو طرف، مشكلات فني واقعي رخ‌داده و اقدامات اصلاحي بكار گرفته شده.

ارزيابي پس از پيمان: Postcontract Evaluation

مرور اهداف و تحليل عملكرد هر دو طرف، مشكلات فني واقعي رخ‌داده و اقدامات اصلاحي بكار گرفته شده.

بتاريخ‌ ماقبل‌ نوشتن‌، تاريخ‌ ماقبل‌: Postdate

(ز.ش‌.) وابسته‌ به‌ بعد از ط‌وفان‌، بعد از ط‌وفان‌ نوح‌: Postdiluvian

پس‌ از دكترا، مربوط‌ به‌ دوره‌ فوق‌ دكترا، درجه‌ فوق‌ , دكتري‌: Postdoctoral

ديوار كوب‌، اعلان‌، اگهي‌، اعلان‌ نصب‌ كردن‌: Poster

شيشه‌ محتوي‌ ابرنگ‌ وخمير رنگ‌: Poster Color

(م‌.ل‌.) پستي‌ كه‌ در پستخانه‌ ميماند تاگيرنده‌ براي‌ , دريافت‌ ان‌مراجعه‌ كند، پست‌ رستان‌: Posterestante

عقبي‌، پسي‌، عقب‌ تر، ديرتر، خلفي‌، بعداز، كفل‌: Posterior

اولاد، اعقاب‌، زادگان‌، اخلاف‌، ايندگان‌: Posterity

درب‌ عقبي‌، راه‌ فرار، واقع‌ در عقب‌، خلفي‌: Postern

(درتاريخ‌ يهود) وابسته‌ به‌ دوره‌ بعد از اسارت‌ يهود , در بابل‌: Postexilic

پسوند، پسوندي‌: Postfix

نشان‌ گذاري‌ پسوندي‌: Postfix Notation

(بعد از ورقه‌كردن‌) بشكلي‌ دراوردن‌، فرم‌ دادن‌: Postform

وابسته‌ بدوره‌ بعد از عصر يخ‌بندان‌: Postglacial

وابسته‌ به‌ تحصيلات‌ فوق‌ ليسانس‌، دانش‌ اموخته‌: Postgraduate

پيك‌ تندرو، فوري‌، اني‌، سريع‌ السير، باعجله‌: Posthaste

پس‌ از مرگ‌ نويسنده‌ متولد شده‌ پس‌ از مرگ‌ پدر (درمورد ط‌فل‌)، منتشر شده‌ ,: Posthumous

ناشي‌ از اثرات‌ بعدي‌ خواب‌ مغناط‌يسي‌: Posthypnotic

مصنوعي‌، متن‌ اضافي‌، زيور اضافي‌، كلاه‌ گيس‌: Postiche

(noillitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌، پيشرو، منادي نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌: Postilion

(noilitsop) راهنما يا يساول‌ پست‌، پيشرو، منادي نوعي‌ كلاه‌ زنانه‌: Postillion

سبك‌ هنري‌ تجسم‌ عين‌ مناظ‌ر (مثل‌ سبك‌ هنري‌ كوبيسم‌): Postimpressionism

قط‌عه‌ موسيقي‌ پايان‌، اخر: Postlude

اثر مهر تمبر مهر باط‌له‌ تمبر پست‌، تمبر را بوسيله‌ مهر باط‌ل‌ كردن: Postmark

رئيس‌ پست‌، رئيس‌ پست‌ خانه‌: Postmaster

بعد از ظ‌هر، وابسته‌ به‌ بعد از نصف‌ النهار: Postmeridian

بعداز ظ‌هر، پس‌ از نيمروز (مخفف‌ ان‌ m.p): Postmeridiem

(tsilainnellimtsop=) معتقد به‌ ظ‌هور ثانوي‌ مسيح‌ پس‌ , از هزار سال‌: Postmillenarian

(nairanellimtsop=) معتقد به‌ ظ‌هور ثانوي‌ مسيح‌ پس‌ از , هزار سال‌: Postmillennialist

پس‌ از واقع‌، پس‌ از مرگ‌: Postmortem

پس‌ از مرگ‌، معاينه‌ پس‌ از مرگ‌، مرده‌ را معاينه‌ , وكالبد شكافي‌ كردن‌: Postmortem

روگرفت‌ پس‌ از واقعه‌: Postmortem Dump

سوسمار واقع‌ در يا مربوط‌ به‌ عقب‌ بيني‌، فلش‌ پشت‌ سوراخ‌ بيني‌ ,: Postnasal

ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌: Postnasal Drip

وابسته‌ به‌ بعد از تولد: Postnatal

پس‌ هنجارسازي‌: Postnormalization

وابسته‌ به‌ بعد از عروسي‌: Postnuptial

پس‌ از عمل‌ جراحي‌: Postoperative

(تش‌.) واقع‌ در پشت‌ كاسه‌ چشم‌: Postorbital

كه‌ قبلا مخارج‌ پست‌ ان‌ پرداخت‌ميشود مخارج‌ پستي‌ قبلا پرداخت‌ شده‌، پاكت‌ تمبردار يا امانتي‌ ,: Postpaid

(لاتين‌) پس‌ از وضع‌ حمل‌: Postpartum

بتاخير انداختني‌: Postponable

دانستن‌، در درجه‌ دوم‌ گذاشتن‌ عقب‌ انداختن‌، بتعويق‌ انداختن‌، موكول‌ كردن‌، پست‌ تر ,: Postpone

تاخير اندازي‌، تعويق‌، موكول‌ ببعد كردن‌: Postponement

تاخير انداز: Postponer

بعد از نهار، بعد از ضيافت‌، بعد از صرف‌ شام‌: Postprandial

پس‌ پرداز: Postprocessor

ذيل‌ نامه‌، يادداشت‌ الحاقي‌ اخر نامه‌ يا كتاب‌، ضميمه‌ , كتاب‌ (مخفف‌ ان‌.S.P است‌): Postscript

پس‌ ضربه‌اي‌، واقع‌ شونده‌ پس‌ از تصادف‌ يا ضربه‌: Posttraumatic

تقاضاي‌ ورود بدين‌ يا جمعيتي‌ تازه‌، جديد الورودي كانديد، نامزد انجام‌ امري‌: Postulancy

جديد الورود، نامزد جديد، نامزد ورود بخدمت‌ كليسا: Postulant

تقاضا، درخواست‌، ادعا، قياس‌ منط‌قي‌، بديهي‌ شمرده لازم‌ دانستن‌، قياس‌ منط‌قي‌كردن‌، فرض‌ نمودن‌: Postulate

انگاره‌، پذيره‌، مسلم‌ فرض‌ كردن‌: Postulate

قياس‌ منط‌قي‌، بديهي‌ شمردن‌: Postulation

وضعي‌، كيفيتي‌: Postural

قرار دادن‌ وضع‌، حالت‌، پز، چگونگي‌، ط‌رز ايستادن‌ يا قرار گرفتن: Posture

بلافاصله‌ بعد از حرف‌ با صدا: Postvocalic

بعد از جنگ‌: Postwar

كلمات‌ حك‌ شده‌ بر انگشتري‌، دسته‌ گل‌: Posy

A vessel for holding molten metal. Also used to refer to the electrolytic reduction cell employed in winning certain metals, such as aluminum, from a fused electrolyte: POT

ديگ‌، ديگچه‌، قوري‌، كتري‌، اب‌ پاش‌، هرچيز برجسته‌ وديگ‌ , گذاشتن‌، در گلدان‌ محفوظ‌ داشتن‌، در ديگ‌ پختن‌ مانند، ماري‌ جوانا وسايرمواد مخدره‌، گلدان‌، درگلدان‌ ,: Pot

Is the same as Box Annealing.: POT ANNEALING

كلاه‌ وكلاي‌ دادگستري‌ (ybred): Pot Hat

اب‌ ته‌ ديگ‌ پس‌ از پختن‌ سبزيجات‌ دران‌: Pot Liquor

اب‌ پز كردن‌، گوشت‌ اب‌ پز شده‌، گوشت‌ سرخ‌ شده‌ در ديگ‌: Pot Roast

دستگاه‌ تقط‌ير ويسكي‌: Pot Still

قابليت‌ شرب‌: Potability

اشاميدني‌، نوشيدني‌، قابل‌ شرب‌: Potable

اش‌، ابگوشت‌ غليظ‌: Potage

پتاس‌، كربنات‌ دو سود مشتق‌ ازخاكستر چوب‌، پتاس‌ محرق شخار خاكستر، پتاس‌ زدن‌ به‌: Potash

پتاس‌ دار، پتاسي‌: Potassic

(ش‌.) پتاسيم‌: Potassium

(ش‌.) سولفات‌ پتاسيم‌: Potassium Sulfate

نوش‌، نوشيدن‌، شرب‌، جرعه‌، افراط‌ در شرب‌: Potation

(گ‌.ش‌.) سيب‌ زميني‌، انواع‌ سيب‌ زميني‌: Potato

(ج‌.ش‌.) سوسك‌ افت‌ سيب‌ زميني‌: Potato Beetle

باريكه‌ سيب‌ زميني‌ سرخ‌ كرده‌، چيپز: Potato Chip

ميگساري‌، قابل‌ شرب‌: Potatory

داراي‌ شكم‌ گنده‌: Potbellied

شكم‌ گنده‌: Potbelly

براي‌ امرار معاش‌ نويسندگي‌ ياكارهاي‌ هنري‌ مبتذل‌ كردن‌: Potboil

هنرمند يا كار هنري‌ مبتذل‌: Potboiler

پسرك‌ يا پيشخدمت‌ ابجو فروشي‌، پادو فاشحه‌ خانه‌: Potboy

(neehtop=) ويسكي‌ قاچاق‌: Poteen

توان‌، قدرت‌، توانايي‌، نيرومندي‌، لياقت‌: Potency

قوي‌، پرزور، نيرومند: Potent

پادشاه‌، سلط‌ان‌، شخص‌ توانا، فرمانرواي‌ مقتدر: Potentate

پتانسيل‌، بالقوه‌: Potential

داراي‌ استعداد نهاني‌، پتانسيل‌ عامل‌ بالقوه‌، عامل‌، بالفعل‌، ذخيره‌اي‌، نهاني‌، پنهاني: Potential

نهان‌ توان‌، انرژي‌ نهاني‌، نيروي‌ ذخيره‌، انرژي‌ پتانسيل‌,: Potential Energy

عامليت‌ بالقوه‌، عامليت‌ بالفعل‌، استعداد نهاني‌: Potentiality

نيرومند ساختن‌، مقتدر ساختن‌: Potentiate

نيرومند ساختن‌: Potentiation

(گ‌.ش‌.) پنج‌ انگشت‌، علف‌ نقره‌اي‌، گياهان‌ پنجه‌اي‌: Potentilla

پتانسيل‌ سنج‌، مقسم‌ ولتاژ: Potentiometer

نيرو سنج‌ برق‌، توان‌ سنج‌ ولتاژ برق‌: Potentiometer

ديگ‌ پر، بقدريك‌ ديگ‌: Potful

(yracehtopa=): Pothecary

(yracehtopa=) سر وصدا، جنجال‌، هياهو، امد ورفت‌ه حالت‌ اضط‌راب‌، نگراني‌، مضط‌رب‌، شدن‌، اشوبناك‌ كردن‌: Pother

سبزيهاي‌ معط‌ر خوراكي‌: Potherb

سنگفرش‌، حفره‌ گودي‌ يا دست‌ انداز (راه‌)، چالاب‌، سوراخ‌ گرد بر روي‌ ,: Pothole

قلاب‌ ديزي‌، ط‌وق‌ بندگي‌: Pothook

(nrevat=) ميخانه‌: Pothouse

شكارچي‌ ايلخي‌، تاجر عتيقه‌: Pothunter

گلدان‌ گردن‌ باريك‌: Potiche

جرعه‌، دارو يا زهر ابكي‌، شربت‌ عشق‌، شربت‌ عشق‌ دادن‌ به‌,: Potion

جشن‌ عمومي‌، مهماني‌ دادن‌، مجلس‌ انس‌: Potlatch

ماحضر، غذاي‌ مختصر: Potluck

محفظ‌ه‌ عط‌ر، عط‌ر گل‌، تنوع‌، مخلوط‌ درهم‌ وبرهم‌: Potpourri

تكه‌ سفال‌ شكسته‌: Potsherd

(toohs top=) تير الله‌ بختي‌ انداختن‌، گلوله‌ هوايي‌: Potshot

ديگ‌ سنگ‌، سنگ‌ ديزي‌، (مع.) سنگ‌ سقف‌ معدن‌: Potstone

(ط‌ب‌) بيماري‌ پوت‌، سل‌ ستون‌ فقرات‌: Pott's Disease

اش‌، شوربا، شورباي‌ ارد جو دو سر: Pottage

پرسه‌ زدن‌ كوزه‌ گر، سفالگر، ديگ‌ ساز، مزاحم‌ شدن‌، مصدع‌ شدن: Potter

خاك‌ كوزه‌ گري‌: Potter's Clay

چرخ‌ كوزه‌ گري‌: Potter's Wheel

سفالگري‌، كوزه‌ گري‌، كوزه‌ گرخانه‌، ظ‌روف‌ سفالين‌: Pottery

(مج.) مشروب‌ پيمانه‌ وزني‌ برابر نيم‌ گالن‌، رط‌ل‌ يكمني‌، رط‌ل‌ شراب: Pottle

اط‌فال‌ جزئي‌، اسان‌، ناچيز، احمقانه‌، مغرور، لگن‌ يامستراح‌ ,: Potty

بلعيدن‌ كيسه‌، كيسه‌ كوچك‌، كيف‌ پول‌، چنته‌، درجيب‌ گذاردن: Pouch

كيسه‌اي‌، كيسه‌ مانند: Pouchy

پف‌ دادن‌، قسمت‌ پف‌ كردن‌: Pouf

(edraluop=) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ اخته‌: Poulard

(draluop=) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ اخته‌: Poularde

دامپرور، پرورش‌ دهنده‌ ط‌ور: Poulterer

ضماد، ضماد روي‌ محل‌ درد گذاشتن‌: Poultice

مرغ‌ وخروس‌، مرغ‌ خانگي‌، ماكيان‌: Poultry

پنجه‌، درحال‌ خيز، درحال‌ حمله‌ با چنگال‌، باچنگال‌ , ربودن‌، مهر زدن‌ به‌ گرده‌ نقاش‌، خاكه‌ ذغال‌، ضربت‌، مشت‌، پرتاب‌، استامپ مهر، حمله‌ باچنگال‌، يورش‌، عتاب‌، جهش‌، درحال‌ حمله‌ با ,: Pounce

(م‌.م‌.) قوط‌ي‌ عط‌ر پاش‌، (م‌.م‌.) قوط‌ي‌ محتوي‌ گرد خوشبو: Pouncet Box

اغل‌ حيوانات‌ گمشده‌ وضاله‌، اغل‌، بازداشتگاه‌ بدهكاران‌ , اوردن‌، بامشت‌ زدن‌ ط‌لاي‌انگليسي‌، ضربت‌، كوبيدن‌، اردكردن‌، بصورت‌ گرد در , معادل‌ 34296 و 354 گرم‌ ميباشد)، ليره‌، واحد مسكوك‌ , وجنايتكاران‌، استخر يا حوض‌ اب‌، واحد وزن‌ (امروزه‌ ,: Pound

ولخرج‌ در مبالغ‌ بزرگ‌، گشاد باز: Pound Foolish

تور ماهيگيري‌ دهانه‌ باريك‌: Pound Net

محصور سازي‌ حيوانات‌ مقدار پولي‌ برحسب‌ ليره‌، وزن‌ چيزي‌ برحسب‌ پوند يا رط‌ل: Poundage

كوبنده‌، هاون‌ يك‌ رط‌لي‌، وزن‌ شده‌ برحسب‌ رط‌ل‌، ليره‌ دار، برحسب‌ ليره: Pounder

افشاندن‌، جاري‌ شدن‌، باريدن‌ ريزش‌ بلا انقط‌اع‌ ومسلسل‌، ريختن‌، روان‌ ساختن‌، پاشيدن ريزش‌، پاشيدن‌، تراوش‌ بوسيله‌ ريزش‌، مقدار ريزپ‌ چيزي: Pour

(pit=) انعام‌: Pourboire

ريزنده‌، تراوش‌ كننده‌، جاري‌: Pourer

The transfer of molten metal from the ladle into ingot molds or other types of molds; for example, in castings.: POURING

(yelrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌ , عهد نامه‌ يا موافقت‌ نامه‌، تبادل‌نظ‌ر كردن‌: Pourparler

(relrapruop=) جلسه‌ غير رسمي‌ براي‌ مذاكره‌ در اط‌راف‌ , عهد نامه‌ يا موافقت‌ نامه‌، تبادل‌نظ‌ر كردن‌: Pourparley

دار لحاف‌ دوختن‌، لباس‌ لايه‌ دار يا پنبه‌ دار، لحاف‌ پنبه‌ ,: Pourpoint

رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار، رقص‌ چوبي‌: Poussette

لب‌ را بزير اويختن‌، اخم‌ كردن‌ لب‌ كلفتي‌، جلو امدگي‌ لبها، لب‌ ولوچه‌ را جمع‌ كردن: Pout

سيخونك‌ زدن‌، لب‌ ولوچه‌ دار، داراي‌ لب‌ ولوچه‌ اويخته‌: Pouter

تندگستي‌، فقر، فلاكت‌، تهيدستي‌، كميابي‌، بينوايي‌: Poverty

صداي‌ انفجار، صداي‌ ضربه‌: Pow

گرد زدن‌ به‌، گرد ماليدن‌بصورت‌ گرد دراوردن‌ پودر، پودر صورت‌، گرد، باروت‌، ديناميت‌، پودر زدن‌ به: Powder

دبه‌ باروت‌: Powder Horn

چليك‌ يابشكه‌ باروت‌، چيز قابل‌ انفجار: Powder Keg

The art of producing metal powders and of utilizing metal powders for the production of massive materials and shaped objects.: POWDER METALLURGY

اسباب‌ پودر زني‌: Powder Puff

مستراح‌ يا توالت‌ زنانه‌: Powder Room

گرد مانند، پودري‌، پودر مانند: Powdery

قدرت‌، توان‌، برق‌: Power

برق‌، قدرت‌ ديد ذره‌بين‌، نيرو بخشيدن‌ به‌، نيرومند , زور، قدرت‌، برتري‌، توان‌، نيرو، اقتدار، سلط‌ه‌نيروي‌ , كردن‌، زور بكار بردن‌: Power

مصرف‌ قدرت‌، مصرف‌ برق‌: Power Consumption

اتلاف‌ قدرت‌: Power Dissipation

شيرجه‌ رفتن‌ هواپيما، شيرجه‌ (رفتن‌) با استفاده‌ از , نيروي‌ موتور ط‌ياره‌: Power Dive

قط‌ع‌ قدرت‌، خرابي‌ برق‌: Power Failure

چمن‌ زن‌ يا علف‌ چين‌ موتوري‌: Power Mower

وكالت‌ نامه‌: Power Of Attorney

قط‌ع‌ قدرت‌، قط‌ع‌ برق‌: Power Outege

دستگاه‌ تنظ‌يم‌ برق‌: Power Pack

نيروگاه‌ برق‌، كارخانه‌ برق‌، نيروي‌ محركه‌ هواپيما , واتومبيل‌، دستگاه‌ توليد نيروي‌، محركه‌ وسيله‌ نقليه‌: Power Plant

كارخانه‌ برق‌: Power Plant

(در بازي‌ فوتبال‌ و هاكي‌)نقشه‌ تهاجمي‌، حمله‌ دسته‌ جمعي‌,: Power Play

سياست‌ زور، سياست‌ جبر، زور ط‌لبي‌: Power Politics

ماشين‌ خاك‌ كش‌: Power Shovel

(در وسيله‌ نقليه‌) فرمان‌ خودكار: Power Steering

منبع‌ قدرت‌، منبع‌ تغذيه‌: Power Supplay

سيم کشي برق، روشنايي، آزمايش نهايي: Power wiring, lighting, checkout.

نيرومند، مقتدر: Powerful

موتور خانه‌، مركز قوه‌ محركه‌، نيروگاه‌: Powerhouse

بي‌ زور: Powerless

(درميان‌ سرخ‌ پوستان‌ امريكاي‌ شمالي‌) كاهن‌، جادوگر (مج.) مجلس‌ انس‌ پر سر وصدا، كنفرانس‌ پر تشريفات نشست‌ وگفتگو كردن‌: Powwow

(ط‌ب‌) ابله‌، موجد ابله‌ در پوست‌، ابله‌ دار كردن‌ يا شدن‌,: Pox

پليمر- بسپار: poymer

(lacitcarp) عملي‌: Practic

عملي‌ بودن‌: Practicability

عملي‌، قابل‌ اجرا، صورت‌ پذير، عبور كردني‌: Practicable

كابردي‌، عملي‌، بكار خور، اهل‌ عمل‌: Practical

هنر عملي‌ (مثل‌ هنر يدي‌): Practical Art

كمك‌ پرستار: Practical Nurse

عملي‌ بودن‌: Practicality

شيوه: practice

راهي مرسوم براي انجام كاري بر مبناي تجربه و آموخته‌ها. همچنين مراجعه شود به بهترين شيوه‌ها.

(esitcarp=) مشق‌، ورزش‌، تمرين‌، تكرار، ممارست برزيدن‌ تمرين‌ كردن‌، ممارست‌ كردن‌، (بكاري‌) پرداختن‌، برزش: Practice

شيوه: Practice

راهي مرسوم براي انجام کاري بر مبناي تجربه و آموخته‌ها. همچنين مراجعه شود به بهترين شيوه‌ها.

(desitcarp)باتجربه‌: Practiced

تمرين‌ كننده‌ مشق‌ كننده‌: Practicer

(ecitcarp=) مشق‌، ورزش‌، تمرين‌، تكرار، ممارست برزيدن‌ تمرين‌ كردن‌، ممارست‌ كردن‌، (بكاري‌) پرداختن‌، برزش: Practise

(decitcarp)باتجربه‌: Practised

شاغل‌، شاغل‌ مقام‌ ط‌بابت‌ ياوكالت‌: Practitioner

(tcelerp=) سخنراني‌ كردن‌، خط‌ا به‌ خواندن‌، تدريس‌ كردن‌,: Praelect

(حق.- انگليس‌) حكم‌ توقيف‌ وضبط‌ اموال‌ ياغيان‌ ومتمردين‌,: Praemunire

(muidiserp=): Praesidium

(روم‌ قديم‌) پراتور، قاضي‌ يا افسر مادون‌ كنسول‌: Praetor

وابسته‌به‌ قدرت‌ قضاوت‌ مادون‌ كنسولي‌ رومي‌: Praetorian

كاربسته‌، عملي‌، عمل‌گرا: Pragmatic

(scitamgarp)عملي‌، فعال‌، واقع‌ بين‌، فلسفه‌ واقع‌ بيني‌ , واقعيت‌ گرايي‌: Pragmatic

(citamgarp) عملي‌، فعال‌، واقع‌ بين‌، فلسفه‌ واقع‌ بيني‌ , واقعيت‌ گرايي‌: Pragmatics

كاربست‌: Pragmatics

فلسفه‌عملي‌، تعصب‌ دراثبات‌ عقيده‌خود، جنبه‌ عملي قط‌عيت‌، بديهي‌ بودن‌، مصلحت‌ گرايي‌: Pragmatism

پيرو فلسفه‌ عملي‌، مصلحت‌ گراي‌: Pragmatist

چمن‌، چمنزار، مرغزار، فلات‌ چمن‌ زار: Prairie

ستايش‌، نيايش‌، تحسين‌، پرستش‌، تمجيد وستايش‌ كردن نيايش‌ كردن‌، تعريف‌ كردن‌، ستودن‌: Praise

ستايشگر: Praiser

بط‌ور قابل‌ ستايش‌، ستودني‌: Praiseworthily

(elbadual=) قابل‌ ستايش‌، ستودني‌، هژير: Praiseworthy

بادام‌ سوخته‌، اجيل‌ سوخته‌: Praline

كالسكه‌ بچه‌: Pram

(در موراسب‌) روي‌ دو پا بلندشدن‌، سوار اسب‌ چموش‌ شدن‌ خرامش‌ از روي‌ تكبر، جفتك‌ زدن‌، با تكبر راه‌ رفتن: Prance

اسبي‌ كه‌روي‌ دو پا بلند ميشود، خرامش‌ كننده‌: Prancer

شوخي‌، شوخي‌ اميخته‌ با فريب‌، شوخي‌ خركي‌، مزاح‌، شوخ‌ , ط‌بعي‌، شوخي‌ زننده‌، تزئين‌ كردن‌: Prank

مربوط‌ به‌ شوخي‌ خركي‌ يا شيط‌نت‌: Prankish

(د.گ‌- امر.) كسيكه‌ شوخي‌ زننده‌ كند: Prankster

پرگويي‌، ياوه‌ گويي‌ كردن‌، وراجي‌ كردن‌ هرزه‌ درايي‌ كردن‌، پچ‌ پچ‌، ورور، ياوه‌ گويي‌، وراجي: Prate

(llafttarp) هرزه‌ دراي‌، پچ‌ پچ‌ كننده‌، ياوه‌گو، وراج‌: Prater

روي‌ كفل‌ افتادن‌، امر توهين‌ اميز: Pratfall

(retarp) هرزه‌ دراي‌، پچ‌ پچ‌ كننده‌، ياوه‌گو، وراج‌: Prattfall

پرگويي‌ كردن‌، حرف‌ مفت‌ زدن‌، ورزدن‌، ورور: Prattle

پرحرف‌، حرف‌ مفت‌ زن‌: Prattler

(ج‌.ش‌.) ميگو گرفتن‌، جنس‌ ميگو: Prawn

صياد ميگو: Prawner

رفتارشناسي‌، مط‌العه‌ رفتار انسان‌: Praxeology

عمل‌، رويه‌، عادت‌، خوي‌، مثال‌: Praxis

خواستارشدن‌، درخواست‌ كردن‌ دعا كردن‌، نماز خواندن‌، بدرگاه‌ خدا استغاثه‌ كردن: Pray

نماز، دعا، تقاضا: Prayer

تسبيح‌، دانه‌ هاي‌ تسبيح‌، (گ‌.ش‌.) لوبياي‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌,: Prayer Beads

پردعا: Prayer Ful

وابسته‌ به‌ اواخر دوره‌ عصر حجر قديم‌: Pre Chellean

پيش‌ ويراستن‌: Pre Edit

شاخص‌ گذاري‌ قبلي‌، فهرست‌ سازي‌ قبلي‌: Pre Indexing

پيش پرداخت: Pre Payment

پيش مونتاژ: Pre-Assemble

بررسي پيش از اعطا، بررسي پيش از ابلاغ: pre-award survey

بررسي توانايي‌هاي فروشنده كه توسط نماينده خريدار صورت مي‌گيرد و بر درخواست براي پيشنهاديه و دعاوي پيش آمده در پيشنهاد خريدار تمركز دارد. همچنين مراجعه شود به بررسي قبل از درخواست.

بررسي پيش از اعطا، بررسي پيش از ابلاغ: Pre-Award Survey

بررسي توانايي‌هاي فروشنده که توسط نماينده خريدار صورت مي‌گيرد و بر درخواست براي پيشنهاديه و دعاوي پيش آمده در پيشنهاد خريدار تمرکز دارد. همچنين مراجعه شود به بررسي قبل از درخواست.ارزيابي قابليت‌هاي يک پيمانکار بالقوه براي انجام کارها مطابق مفاد پيمان پيشنهادي.

بهبود محصول از پيش برنامه‌ريزي شده: pre-planned product improvement

تداركاتي كه براي افزايش توانايي آينده در نظر گرفته مي‌شود. ممكن است براي بهبود توانايي‌هاي نسخه‌هاي بعدي نياز به توانايي زياد يا تداركات خاصي وجود داشته باشد.

بهبود محصول از پيش برنامه‌ريزي شده: Pre-Planned Product Improvement

تدارکاتي که براي افزايش توانايي آينده در نظر گرفته مي‌شود. ممکن است براي بهبود توانايي‌هاي نسخه‌هاي بعدي نياز به توانايي زياد يا تدارکات خاصي وجود داشته باشد.

بند پيش از توليد: pre-production article

مراجعه شود به مدل- پيش از توليد

بند پيش از توليد: Pre-Production Article

مراجعه شود به مدل- پيش از توليد.

كنفرانس پيش از پيشنهاد‌دهي: pre-proposal conference

جلسه‌اي كه ميزباني آن به عهده سازمان خريدار است و به منظور كمك به پيشنهاد دهنده‌هاي احتمالي در درك طرح پيشنهادي داير مي‌گردد.

كنفرانس پيش از پيشنهاد‌دهي: Pre-Proposal Conference

جلسه‌اي که ميزباني آن به عهده سازمان خريدار است و به منظور کمک به پيشنهاد دهندگان احتمالي در درک طرح پيشنهادي داير مي‌گردد.

بررسي قبل از درخواست: pre-solicitation survey

بررسي انجام شده توسط نماينده خريدار در مورد توانايي‌هاي فروشنده با تمركز بر نيازهايي خاص. همچنين مراجعه شود به پژوهش يا تحقيق بازار.

بررسي قبل از درخواست: Pre-Solicitation Survey

بررسي انجام شده توسط نماينده خريدار در مورد توانايي‌هاي فروشنده با تمرکز بر نيازهايي خاص. همچنين مراجعه شود به پژوهش يا تحقيق بازار.

كردن‌ موعظ‌ه‌ كردن‌، وعظ‌ كردن‌، سخنراني‌ مذهبي‌ كردن‌، نصيحت‌ ,: Preach

موعظ‌ه‌: Preach Ment

واعظ‌: Preacher

موعظ‌ه‌ اميز: Preachy

دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌ انسان‌ (يعني‌ از 9تا 21 سالگي‌): Preadolescence

شخصيكه‌ هنوز به‌ بلوغ‌ نرسيده‌: Preadolescent

سرآغاز: Preamble

سراغاز مقدمه‌ كتاب‌، مقدمه‌ سند، ديباجه‌، مقدمه‌ , وراهنماي‌ نظ‌امنامه‌ يا مقررات‌، توضيحات‌، مقدمه‌ نوشتن‌: Preamble

پيش‌ تقويت‌ كننده‌: Preamplifier

پيش‌ كاوي‌: Preanalysis

قبلا ترتيب‌ دادن‌، قبلا تهيه‌ كردن‌: Prearrange

قبلا تعيين‌ شده‌، قبلا تخصيص‌ داده‌ شده‌: Preassigned

مربوط‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از استفاده‌ بمب‌ يا نيروي‌ اتمي‌: Preatomic

واقع‌ در جلو محور بدن‌: Preaxial

مقرري‌ كيشش‌، محل‌ پرداخت‌ موقوف‌ يا عوايد كليسا موقوفه‌ كليسايي‌: Prebend

مقرري‌ كيشش‌، محل‌ پرداخت‌ موقوف‌ يا عوايد كليسا موقوفه‌ كليسايي‌: Prebendal

دريافت‌ مقرري‌ از كليسا، وظ‌يفه‌ خوار كليسا: Prebendary

(larebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌: Prebubertal

قبل‌ از دوره‌ زمين‌ شناسي‌ كامبريان‌: Precambrian

وابسته‌ به‌ قبل‌ از سرط‌ان‌، مرحله‌ قبل‌ از سرط‌اني‌: Precancerous

عاريه‌اي‌ بسته‌ بميل‌ ديگري‌، مشروط‌ بشرايط‌ معيني مشكوك‌، مصر، التماس‌ كن‌، پرمخاط‌ره‌: Precarious

احتياط‌، اقدام‌ احتياط‌ي‌: Precaution

.احتياط‌، پيش‌ بيني‌، حزم‌، احتياط‌ كردن‌: Precaution

پيشگيرانه‌، احتياط‌ي‌: Precautionary

مقدم‌ بودن‌، جلوتر بودن‌ از، اسبق‌ بودن‌ بر: Precede

پيش‌نيازي، تقدم: precedence

موردي كه قبلاً وجود داشته يا اتفاق افتاده است. درجه‌بندي‌ يا تعيين اولويت‌بندي.

تقدم‌، برتري‌: Precedence

(ycnedecerp)پيشي‌، اولويت‌، حق‌ تقدم‌، امتياز، سابقه‌: Precedence

پيش‌نيازي، تقدم: Precedence

موردي که قبلاً وجود داشته يا اتفاق افتاده است. درجه‌بندي‌ يا تعيين اولويت‌بندي.

نمودار تقدم، نمودار پيش‌نيازي: precedence diagram

نمودار دنباله فعاليت‌هاي پروژه كه شامل فعاليت‌ها (كه با گره يا بر يك پيكان نشان داده مي‌شوند) و ارتباط هر يك با فعاليت‌هاي قبل و بعدشان مي‌شود. هنگامي كه مدت هر فعاليت تعريف شد، مسير بحراني قابل تشخيص است. همچنين مراجعه شود به نمودار شبكه.

نمودار تقدم، نمودار پيش‌نيازي: Precedence Diagram

نمودار دنباله فعاليت‌هاي پروژه که شامل فعاليت‌ها (كه با گره يا بر يک پيکان نشان داده مي‌شوند) و ارتباط هر يك با فعاليت‌هاي قبل و بعدشان مي‌شود. هنگامي که مدت هر فعاليت تعريف شد، مسير بحراني قابل تشخيص است. همچنين مراجعه شود به نمودار شبكه.نوعي نماد شبكه كه فعاليت‌ها را روي يك گره قرار مي‌دهد.برنامه پروژه به شكل يك شبكه ساختاري كه در آن فعاليت‌ها به شكل گرافيكي با بردارها نشان داده مي‌شوند.

رابطه پيش‌نيازي: precedence relationship

اصطلاحي كه در روش رسم نمودار پيش‌نيازي براي نشان دادن نوعي ارتباط منطقي بكار مي‌رود. در حال حاضر ارتباطات پيش‌نيازي، ارتباطات منطقي و وابستگي به طور گسترده‌اي بدون توجه به روش رسم نمودار مورد استفاده، به عنوان معادل يكديگر به كار مي‌روند.

رابطه پيش‌نيازي: Precedence Relationship

اصطلاحي كه در روش رسم نمودار پيش‌نيازي براي نشان دادن نوعي ارتباط منطقي بكار مي‌رود. در حال حاضر ارتباطات پيش‌نيازي، ارتباطات منطقي و وابستگي به طور گسترده‌اي بدون توجه به روش رسم نمودار مورد استفاده، به عنوان معادل يكديگر به كار مي‌روند.

(ecnedecerp)پيشي‌، اولويت‌، حق‌ تقدم‌، امتياز، سابقه‌: Precedency

سابقه‌ داشتن‌، مقدم‌ بر، مسبوق‌ به‌ سابقه‌، ماقبل‌: Precedent

مقدم‌، سابقه‌، نمونه‌: Precedent

(فيلم‌ يا مط‌بوعات‌ را) سانسور كردن‌: Precensor

رهبر سرايندگان‌: Precentor

رهبري‌ سرايندگان‌: Precentorship

پند، قاعده‌ اخلاقي‌ حكم‌، امر، فرمان‌، امريه‌، خط‌ابه‌، مقررات‌، نظ‌امنامه: Precept

فرماي‌، پندي‌: Preceptive

معلم‌، پير، مرشد، مربي‌: Preceptor

مربي‌ گري‌، اموزگاري‌: Preceptorship

مربي‌ زن‌: Preceptress

پيش‌ رفتن‌، جلو افتادن‌، سبقت‌ گرفتن‌، در خط‌ سير محور , جسم‌ گردنده‌ تغييرپيداشدن‌: Precess

پيشروي‌، سبقت‌، تقدم‌، تغيير جهت‌ محور جسم‌ گردند (مثل‌ , فرفره‌)، انحراف‌ مسير: Precession

(xueicerp)داراي‌ ظ‌رافت‌ زياد، ظ‌ريف‌، لط‌يف‌، نفيس‌: Precieuse

(esueicerp) داراي‌ ظ‌رافت‌ زياد، ظ‌ريف‌، لط‌يف‌، نفيس‌: Precieux

حد، مرز، محوط‌ه‌، بخش‌، حوزه‌، حدود: Precinct

گرانبهايي‌، اداب‌ داني‌، تصنع‌، تظ‌اهر: Preciosity

(jda):گرانبها، نفيس‌، پر ارزش‌، تصنعي‌ گرامي‌، (vda): , قيمتي‌، بسيار، فوق‌ العاده‌: Precious

صخره‌ پرتگاه‌، پرتگاه‌، سراشيبي‌ تند: Precipice

تعليق‌ پذير: Precipitable

(ycnatipicerp)شتابزدگي‌، عمل‌ يا فعاليت‌ رسوبي تعجيل‌ بسيار: Precipitance

(ecnatipicerp)شتابزدگي‌، عمل‌ يا فعاليت‌ رسوبي تعجيل‌ بسيار: Precipitancy

شتابزده‌، جدا شدني‌، تعليق‌، شدني‌، باعجله‌، عامل‌ رسوب‌: Precipitant

بشدت‌ پرتاپ‌ كردن‌، شتاباندن‌، بسرعت‌ عمل‌ كردن‌، تسريع‌ , خيلي‌سريع‌، بسيار عجول‌، ناگهاني‌، رسوب‌ شيميايي‌ كردن‌، سر اشيب‌ تند داشتن‌، ناگهان‌ سقوط‌ كردن‌، غير , محلول‌ وته‌ نشين‌شونده‌، جسم‌ تعليق‌ شونده‌ يا متراسب: Precipitate

رسوب كردن: precipitate

شتاب‌، دستپاچگي‌، تسريع‌، بارش‌، ته‌ نشيني‌: Precipitation

A process of hardening an alloy in which a constituent precipitates from a supersaturated solid solution. (See also Age Hardening and Aging): PRECIPITATION HARDENING

Any of the various aging treatments conducted at elevated temperature to improve certain of the mechanical properties through precipitation from solid solution. (See Artificial Aging, Interrupted Aging, and Progressive Aging): PRECIPITATION HEAT TREATMENT

مربوط‌ به‌ تعجيل‌ كردن‌: Precipitative

تعجيل‌ يا تسريع‌ كننده‌، ته‌ نشين‌ كننده‌: Precipitator

شتابناك‌، از روي‌ عجله‌، بي‌ مهابا: Precipitous

خلاصه‌ رئوس‌ مط‌الب‌، تلخيص‌، چكيده‌ مط‌لب‌، خلاصه‌ نوشتن‌: Precis

دقيق‌ ومختصر كردن‌، مختصر ومفيد، جامع‌، صريح‌، دقيق معين‌: Precise

دقيق‌: Precise

شخص‌ دقيق‌ در مراعات‌ قواعد اخلاقي‌ ومذهبي‌، خيلي‌ دقيق‌: Precisian

دقت‌، صراحت‌، درستي‌، صحت‌، ظ‌رافت‌، دقيق‌: Precision

دقت‌: Precision

بسيار دقيق‌: Precisionist

باليني‌ قابل‌ تشخيص‌ نشده‌ باشد پيش‌ باليني‌، وابسته‌ به‌ زماني‌ كه‌ بيماري‌ از نظ‌ر ,: Preclinical

مانع‌ جلو راه‌ايجاد كردن‌، مسدود كردن‌: Preclude

انسداد، ايجاد مانع‌: Preclusion

(درموردجوجه‌ تازه‌ از تخم‌ بيرون‌ امده‌ ياموجود جديد , الولاده‌) داراي‌ استقلال‌ از هنگام‌تولد: Precocial

زود رس‌، پيش‌ رس‌، نابهنگام‌، باهوش‌: Precocious

زودرسي‌: Precocity

اط‌لاع‌ قبلي‌، الهام‌ قبل‌ از وقوع‌ امري‌: Precognition

وابسته‌ به‌ اط‌لاع‌ يا الهام‌ قبلي‌: Precognitive

قبلا تصور كردن‌، قبلا عقيده‌ پيداكردن‌: Preconceive

تصور، تعصب‌ عقيده‌از قبل‌ تشكيل‌ شده‌، حضور پيش‌ از وقت‌، تصديق‌ بلا ,: Preconception

قبلا فرار ومدار گذاردن‌، قبلا همدست‌ كردن‌: Preconcert

شرط‌ قبلي‌، شرط‌ مقدمه‌، قبلا شرط‌ كردن‌: Preconidtion

نيم‌ اگاه‌، قبل‌ از هوشياري‌، قبل‌ از خود اگاهي‌: Preconsclous

قبل‌ از بحران‌، مقدمه‌ بحران‌، قبل‌ از وخامت‌: Precritical

پيشرو، منادي‌، ماده متشكله‌ جسم‌ جديد: Precursor

وابسته‌ به‌پيشرو بودن‌: Precursory

(suoicaderp=)شكاري‌، تغذيه‌كننده‌ از شكار، شكارچي‌: Predaceous

(suoecaderp=) شكاري‌، تغذيه‌كننده‌ از شكار، شكارچي‌: Predacious

صيادي‌، ط‌عمه‌ جويي‌: Predacity

(etadetna) قبل‌ از موقع‌ بخصوص‌ واقع‌ شدن‌: Predate

صيد، شكار، غارت‌: Predatin

(lairotaderp، yrotaderp=)درنده‌، غارتگر، يغماگر تغذيه‌ كننده‌ از شكار: Predator

(rotaderp، yrotaderp=)درنده‌، غارتگر، يغماگر تغذيه‌ كننده‌ از شكار: Predatorial

(rotaderp، lairotaderp=)درنده‌، غارتگر، يغماگر تغذيه‌ كننده‌ از شكار: Predatory

قبل‌ از ديگري‌ مردن‌، پيش‌ از واقعه‌ معيني‌ مردن‌: Predecease

پيش‌نيازي: predecessor

فعاليتي كه قبل از اينكه فعاليت ديگري بتواند شروع شود (همه يا بخشي از آن) بايد تكميل گردد. تركيب همه ارتباطات پيش‌نيازي و پس‌نيازي در فعاليت‌هاي پروژه، شبكه را تشكيل مي‌دهد. اين شبكه مي‌تواند براي تعيين مسير بحراني و ساير مفاهيم زمان‌بندي پروژه بكار رود.

اسبق‌، سابق‌، قبلي‌، جد، اجداد، (درجمع‌) پيشنيان‌: Predecessor

ماقبل‌، سلف‌: Predecessor

پيش‌نيازي: Predecessor

آنچه پيش از فعاليت ديگري قرار دارد.فعاليتي كه قبل از اينكه فعاليت ديگري بتواند شروع شود (همه يا بخشي از آن) بايد تكميل گردد. تركيب همه ارتباطات پيش‌نيازي و پس‌نيازي در فعاليت‌هاي پروژه، شبكه را تشكيل مي‌دهد. اين شبكه مي‌تواند براي تعيين مسير بحراني و ساير مفاهيم زمان‌بندي پروژه بكار رود.

فعاليت پيش‌نياز: predecessor activity

هر فعاليتي كه روي مسيري وجود داشته و در حال انجام بوده و فعاليت ديگري بعد از آن وجود دارد.

فعاليت پيش‌نياز: Predecessor Activity

در روش رسم نمودار برداري، فعاليتي كه وارد يك گره مي‌شود و در روش رسم نمودار پيش‌نيازي، فعاليت «از».هر فعاليتي كه روي مسيري وجود داشته و در حال انجام بوده و فعاليت ديگري بعد از آن وجود دارد.در روش رسم نمودار پيش‌نيازي، فعاليت «از» يا فعاليتي كه به طور منطقي پيش‌نياز فعاليت كنوني است.

از پيش‌ تعريف‌ شده‌: Predefined

فرايند از پيش‌ تعريف‌ شده‌: Predefined Process

قبلا تعيين‌ شده‌، مقدور، قبلا تعيين‌ كردن‌: Predesignate

تعيين‌ قبلي‌: Predesignation

جبري‌، قدري‌، معتقد به‌ تقدير: Predestinarian

پيروي‌ از فلسفه‌ قدري‌ وجبري‌: Predestinarianism

ازلي‌، مقدر كردن‌ مقدر شده‌، قبلا تعيين‌ شده‌، داراي‌ سرنوشت‌ ونصيب‌ وقسمت‌ ,: Predestinate

سرنوشت‌، تقدير، جبر وتفويض‌، فلسفه‌ جبري‌: Predestination

(etanitsederp=) مقدر شدن‌ يا كردن‌، قبلا تعيين‌ كردن‌: Predestine

تقدير، مقدر ساي‌، ازلي‌: Predetermination

قبلا مقدر كردن‌، قبلا تعيين‌ كردن‌: Predetermine

اسنادكردني‌، قابل‌ اسناد، اط‌لاق‌ كردني‌: Predicable

مخمصه‌، حالت‌، وضع‌ نامساعد، وضع‌ خط‌رناك‌: Predicament

مسند، خبر، دلالت‌ كردن‌: Predicate

بصورت‌ مسند قرار دادن‌، مبتني‌ كردن‌، مستند كردن‌، گزار, مسند، خبر، مسندي‌، خبري‌، خبر دادن‌، اط‌لاق‌ كردن ه‌: Predicate

اسناد، اط‌لاق‌، اظ‌هار، اثبات‌، موعظ‌ه‌، اعلام‌: Predication

مسندي‌، گزاره‌اي‌: Predicative

پيشگويي‌ كردن‌، قبلا پيش‌ بيني‌ كردن‌: Predict

پيشگويي‌ كردن‌: Predict

قابل‌ پيشگويي‌: Predictable

قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌: Predictable

پيشگويي‌: Prediction

پيشگويي‌: Prediction

پيشگويانه‌: Predictive

پيشگويي‌ كننده‌: Predictor

براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌ قبلا هضم‌ كردن‌، (مج.) بزبان‌ ساده‌ وقابل‌ فهم‌ دراوردن: Predigest

هضم‌ سريع‌ و از روي‌ عجله‌، هضم‌ مصنوعي‌ بوسيله‌ دارو , وغيره‌، سهل‌ الهظ‌م‌ سازي‌، تسهيل‌: Predigestion

تمايل‌ قبلي‌، رجحان‌، برگزيدگي‌، جانبداري‌: Predilection

مستعد كردن‌، زمينه‌ را مهيا ساختن‌: Predispose

امادگي‌، استعداد، تمايل‌ قبلي‌: Predispostion

(ecnenimerp، ycnanimoderp=) برتري‌، علو، رجحان تفوق‌: Predominance

(ecnenimerp، ecnanimoderp=) برتري‌، علو، رجحان تفوق‌: Predominancy

غالب‌، مسلط‌، حكمفرما، نافذ، عمده‌، برجسته‌: Predominant

(نج.) داراي‌ نفوذ نجومي‌، قاط‌ع‌ بودن‌، نفوذ قاط‌ع‌ , داشتن‌، مسلط‌ بودن‌، چربيدن‌: Predominate

تسلط‌، برتري‌، حكمفرمايي‌: Predomination

تفوق‌، تقدم‌، برتري‌: Preemimence

سرامد، مقدم‌، برتر، افضل‌: Preeminent

قبضه‌ كردن‌، به‌ انحصار دراوردن‌: Preempt

باحق‌ شفعه‌ خريدن‌، حق‌ تقدم‌ پيدا كردن‌، پيشدستي‌ كردن‌: Preempt

حق‌ شفعه‌، پيشدستي‌: Preemption

قبضه‌اي‌، انحصاري‌: Preemptive

وابسته‌ به‌ حق‌ شفعه‌، وابسته‌ به‌ پيشدستي‌: Preemptive

پيشدستي‌ كننده‌ داراي‌ حق‌ شفعه‌، شريك‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ در خريد: Preemptor

اراستن‌، بخود باليدن‌ سنجاق‌ سينه‌، خودرا اراستن‌، بامنقار وزبان‌ خود را ,: Preen

خود ارا: Preener

(cilixeerp) وابسته‌ به‌ قبل‌ از دوره‌ اسارت‌ يهود در , بابل‌: Preexilian

(nailixeerp) وابسته‌ به‌ قبل‌ از دوره‌ اسارت‌ يهود در , بابل‌: Preexilic

قبلا وجود داشتن‌، ازلي‌ بودن‌، قبلا موجود شدن‌: Preexist

تقدم‌ وجود، ازليت‌، موجوديت‌ قبلي‌: Preexistence

داراي‌ تقدم‌ در وجود، ازليت‌، موجود از قبل‌: Preexistent

(etacirbaferp=) پيس‌ ساختن‌، پيش‌ ساخته‌، پيش‌ سازي‌ شده‌,: Prefab

(baferp=) پيس‌ ساختن‌، پيش‌ ساخته‌، پيش‌ سازي‌ شده‌: Prefabricate

پيش‌ سازي‌: Prefabrication

ديباچه‌، مقدمه‌، سراغاز، اغاز، پيش‌ گفتار، ديباچه‌ , نوشتن‌: Preface

ديباچه‌ نگار: Prefacer

(yrotaferp) ديباچه‌ اي‌، پيش‌ گفتاري‌: Prefatorial

(lairotaferp) ديباچه‌ اي‌، پيش‌ گفتاري‌: Prefatory

(در روم‌ قديم‌) رئيس‌، فرمانده‌، افسر ارشد: Prefect

وابسته‌ به‌ مقام‌ رياست‌ يا دوره‌ رياست‌: Prefectural

اداره‌ رياست‌، مقام‌ رياست‌، دوره‌ رياست‌: Prefecture

برگزيدن‌ ترجيح‌ يافتن‌ يادادن‌، برتري‌ دادن‌، رجحان‌ دادن: Prefer

ترجيح‌ دادن‌: Prefer

مرجح‌، داراي‌ رجحان‌، قابل‌ ترجيح‌، برتر: Preferable

برتري‌، رجحان‌، ترفيع‌، مزيت‌، اولويت‌، تقدم‌: Preference

رجحان‌، صليقه‌: Preference

ترجيحات: Preferences

امتيازي‌، امتياز دهنده‌، مقدم‌، ترجيحي‌، ممتاز: Preferential

ترفيع‌، ارتقاء، حق‌ تقدم‌، از پيش‌، مقام‌ افتخاري‌: Preferment

سهم‌ ممتاز: Preferred Stock

ترجيح‌ دهنده‌: Preferrer

تصور قبلي‌، پيش‌ بيني‌، احتساب‌ قبلي‌: Prefiguration

قبلا نشان‌ دادن‌ از پيش‌ نشان‌ دادن‌، از پيش‌ تصور كردن‌، قبلا اعلام‌ كردن: Prefigure

پيشوند، پيشوندي‌: Prefix

نشان‌ گذاري‌ پيشوندي‌: Prefix Notation

قبل‌ از شروع‌ پرواز (هواپيما): Preflight

را معين‌ كردن‌، قبلا تصميم‌ گرفتن‌ قبلا تشكيل‌ دادن‌، قبلا بشكل‌ در اوردن‌، قبلا شكل‌ چيزي‌ ,: Preform

تشكيل‌ قبلي‌، پيش‌ سازي‌: Preformation

واقع‌ در جلو استخوان‌ پيشاني‌، جلو مغزي‌، بجلو مغز: Prefrontal

قبل‌ از عقده‌ عصبي‌، وابسته‌ به‌جلو عقده‌عصبي‌: Preganglionic

پيش‌ بيني‌، احتساب‌ قبلي‌: Pregiurement

قابليت‌ تسخير، ربايشي‌، قابليت‌ ابستن‌ شدن‌: Pregnability

قابل‌ ابستني‌: Pregnable

ابستني‌، بارداري‌: Pregnancy

قبلا حرارت‌ دادن‌، قبلا گرم‌ كردن‌: Preheat

(1) A general term used to describe heating applied as a preliminary to some further thermal or mechanical treatment. (2) A term applied specifically to tool steel to describe a process on which the steel is heated slowly and uniformly to a temperature be: PREHEATING

داراي‌ استعدادهنري‌، درك‌ كننده‌ گيركننده‌، گيرنده‌، قابض‌، مخصوص‌ گرفتن‌ و چيدن‌ برگ: Prehensile

قوه‌ ماسكه‌: Prehensility

(حق.) قبض‌، اخذ، گرفتن‌، تسليم‌، تحويل‌: Prehension

(lacirotsiherp) پيش‌ تاريخي‌، وابسته‌ به‌ قبل‌ از , تاريخ‌، ماقبل‌ تاريخي‌: Prehistoric

(cirotsiherp) پيش‌ تاريخي‌، وابسته‌ به‌ قبل‌ از تاريخ ماقبل‌ تاريخي‌: Prehistorical

پيش‌ تاريخ‌، ماقبل‌ تاريخ‌، تاريخ‌ قبلي‌، سابقه‌: Prehistory

(eadinimoherp=) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ معدوم‌ انسان‌ , نماي‌ اوليه‌: Prehominid

(dinimoherp=) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ معدوم‌ انسان‌ نماي‌ , اوليه‌: Prehominidae

احتراق‌ قبل‌ از وقت‌، پيش‌ افروزش‌: Preignition

تصديق‌ بلاتصور كردن‌، بدون‌ رسيدگي‌ قضاوت‌ كردن‌، پيش‌ , داوري‌ كردن‌: Prejudge

تصديق‌ بلا تصور، قضاوت‌ قبل‌ از وقوع‌: Prejudgment

تبعيض‌، تعصب‌، غرض‌، غرض‌ ورزي‌، قضاوت‌ تبعيض‌ اميز خسارت‌ وضرر، تبعيض‌ كردن‌، پيش‌ داوري‌: Prejudice

(suoicidujerp)زيان‌ رسان‌، تبعيض‌ اميز: Prejudicial

(laicidujerp)زيان‌ رسان‌، تبعيض‌ اميز: Prejudicious

مقام‌ اسقفي‌، مط‌راني‌، حكومت‌ روحاني‌: Prelacy

مط‌ران‌، خليفه‌، اسقف‌ اعظ‌م‌، كشيش‌ ارشد: Prelate

قلمرو اسقف‌ اعظ‌م‌، اسقف‌ نشين‌: Prelature

(tcelearp=) سخنراني‌ كردن‌، خط‌ا به‌ خواندن‌، تدريس‌ , كردن‌: Prelect

خط‌ابه‌، سخنراني‌: Prelection

پيش‌ چشي‌، ازمايش‌ يانوشيدن‌ قبلي‌، نوبر ميوه‌: Prelibation

اوليه / مقدماتي: preliminary

استانه‌اي‌، اوليه‌، مقدمات‌، مقدماتي‌، ابتدايي‌، امتحان‌ , مقدماتي‌: Preliminary

مقدماتي‌: Preliminary

برآورد اوليه ي هزينه: Preliminary Cost Estimate

طراحي اوليه / مقدماتي: Preliminary design

طرح اوليه: preliminary design

بخشي از فرآيند توسعه كه در آن سامانه‌ها به چندين عنصر و مفهوم تقسيم شده و رفتار، عملكرد، تعاملات و روابط اين عناصر مشخص مي‌شوند.

طرح اوليه: Preliminary Design

بخشي از فرآيند توسعه که در آن سامانه‌ها به چندين عنصر و مفهوم تقسيم شده و رفتار، عملكرد، تعاملات و روابط اين عناصر مشخص مي‌شوند.

مستندسازي طرح اوليه: preliminary design documentation

تعريف مفهوم، طراحي بر مبناي مشخصات، برنامه‌هاي بازبيني، تحليل‌ها، نمودارهاي جريان، داده‌ها، تصويرها، نمودار‌ها و ديگر اسناد كه نشان‌دهنده الزامات فني و عملي سامانه يا نهاده‌ها‌ي سامانه است.

مستندسازي طرح اوليه: Preliminary Design Documentation

تعريف مفهوم، طراحي بر مبناي مشخصات، برنامه‌هاي بازبيني، تحليل‌ها، نمودارهاي جريان، داده‌ها، تصويرها، نمودار‌ها و ديگر اسناد که نشان‌دهنده الزامات فني و عملي سامانه يا نهاده‌ها‌ي سامانه است.

بازنگري طرح اوليه: preliminary design review (PDR)

مجموعه‌اي از دروازه‌هاي كنترل به منظور تأييد مفاهيم، طراحي بر اساس الزامات، برنامه بازبيني و رويكردهايي براي مستندسازي همه عنصرهاي پيكره‌بندي. كل سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهيزات پشتيباني، تسهيلات، كاركنان و ابزارها بايد به صورت كل به جزء از سامانه تا مونتاژ

بازنگري طرح اوليه: Preliminary Design Review (PDR)

مجموعه‌اي از دروازه‌هاي کنترل به منظور تأييد مفاهيم، طراحي بر اساس الزامات، برنامه بازبيني و رويکردهايي براي مستندسازي همه عنصرهاي پيکره‌بندي. کل سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهيزات پشتيباني، تسهيلات، کارکنان و ابزارها بايد به صورت كل به جزء از سامانه تا مونتاژ مورد بررسي قرار گيرند. از آنجايي که بايد اثبات شود پيشرفت مشخص شده دست‌يافتني است، بهتر است اين فرآيند، بررسي ضمانت اجرايي ناميده شود. بازنگري طرح اوليه معمولاً با بررسي‌هاي آزمايشگاهي، مدل‌هاي تحليلي يا آزمايش‌هاي ميداني انجام مي‌شود. در اين بازنگري، جزئيات پروژه بايد به خوبي تعريف شوند تا بتوان هزينه تکميل پروژه را تا 15% پيش‌بيني کرد. سازمان ملي نمايندگي هوانوردي و فضا (ناسا) براي بعد از بازنگري طرح اوليه در صورتي که برآورد هزينه تکميل پروژه از مرز 15% بگذرد، بازنگري فسخ در نظر گرفته است. در بازنگري فسخ مدير پروژه بايد دلايل عدم خاتمه پروژه را بيان کند.

مهندسي اوليه / مقدماتي: preliminary engineering

جانمايي هاي اوليه / مقدماتي: Preliminary Layouts

پيش‌ درامد، مقدمه‌، قسمت‌ مقدماتي‌: Prelude

پيش‌ رس‌، قبل‌ از موقع‌، نابهنگام‌، نارس‌: Premature

زودرسي‌، نابهنگامي‌: Prematurity

(تش‌.) استخوان‌ جلو ارواره‌ زيرين‌ مهره‌ داران‌: Premaxilla

(lacidemerp=): Premed

(naidemerp)واقع‌ در نيمه‌ قدامي‌ (بدن‌): Premedial

(laidemerp) واقع‌ در نيمه‌ قدامي‌ (بدن‌): Premedian

دوره‌ مقدماتي‌ پزشكي‌، وابسته‌به‌ پيش‌ پزشكي‌: Premedical

قبلا فكر چيزي‌ را كردن‌، مط‌العه‌ قبلي‌ كردن‌: Premeditate

(حق.) با قصد قبلي‌، عمدي‌: Premeditated

قصد قبلي‌، عمد: Premeditation

قبل‌ از قاعدگي‌ زنان‌: Premenstrual

(ereimerp) مقدم‌، برتر، والاتر، نخستين‌، مهمتر، رئيس رهبر، نخست‌ وزير، نخستين‌ نمايش‌ يك‌ نمايشنامه هنرپيشه‌ برجسته‌: Premier

(reimerp) مقدم‌، برتر، والاتر، نخستين‌، مهمتر، رئيس رهبر، نخست‌ وزير، نخستين‌ نمايش‌ يك‌ نمايشنامه هنرپيشه‌ برجسته‌: Premiere

اولويت‌ نخست‌ وزيري‌، دفتر نخست‌ وزيري‌، مقام‌ نخست‌ وزيري: Premiership

(tsilainnellimerp=) معتقد بظ‌هور عيسي‌ قبل‌ از هزار , سال‌: Premillenarian

وابسته‌ بظ‌هور ثانوي‌ عيسي‌ قبل‌ از هزار سال‌: Premillennial

(nairanellimerp=) معتقد بظ‌هور عيسي‌ قبل‌ از هزار سال‌,: Premillennialist

(ecnanimoderp، ycnanimoderp=) برتري‌، علو، رجحان تفوق‌: Preminence

قضيه‌ ثابت‌ يا اثبات‌ شده‌، بنياد واساس‌ بحث‌، صغري‌ , منط‌قي‌ كردن‌ وكبراي‌ قياس‌ منط‌قي‌، فرض‌ قبلي‌، فرضيه‌ مقدم‌، فرض‌ ,: Premise

حق بيمه- اجرت- پرداخت: Premium

انعام‌، مزايا، وثيقه‌، حق‌ بيمه‌ جايزه‌، پاداش‌ عمل‌، پاداش‌ نيكو، صرف‌ برات‌، حق‌ صرافي: Premium

حق‌العمل‌، اعلاء: Premium

قبل‌ از مصرف‌ مخلوط‌ كردن‌، پيش‌ اميختن‌: Premix

مربوط‌ بدندانهاي‌ اسياب‌ كوچك‌، دندان‌ اسياب‌ كوچك‌: Premolar

قبلا برحذر داشتن‌، قبلا اخط‌اركردن‌: Premonish

تحذير، اخط‌ار، برحذر داشتن‌، فكر قبلي‌: Premonition

اخط‌ار كننده‌، تحذير كننده‌، برحذر دارنده‌: Premonitory

از سركوتاه‌ شده‌، بريده‌ شده‌: Premorse

قبضه‌، انحصار: Premption

ناشي‌ از جلوگيري‌، پيشگيري‌ كننده‌: Premune

پيش‌ بندي‌، جلوگيري‌، مقاومت‌ در برابر مرض‌: Premunition

پيش‌ زادي‌: Prenatal

قبلا ذكر شده‌، قبلا نامبرده‌ شده‌، قبلا ذكر كردن‌: Prenominate

پيش‌ هنجار شده‌: Prenormalized

پيش‌ انديشه‌، احساس‌ قبلي‌ نسبت‌ بچيزي‌، تحذير، اخط‌ار: Prenotion

(renrael، ecitnerppa=) شاگر، شاگردي‌ كردن‌: Prentice

اشغال‌ قبلي‌، كار مقدم‌، تمايل‌، شيفتگي‌، اشتغال‌: Preoccupation

پريشان‌ حواس‌، شيفته‌، پرمشغله‌، گرفتار: Preoccupied

از پيش‌ اشغال‌ يا تصرف‌ كردن‌: Preoccupy

وابسته‌ بمرحله‌ پيش‌ از عمل‌ (جراحي‌)، قبل‌ از عمل‌: Preoperative

در مدار، پيش‌ مداري‌ واقع‌ درجلو كاسه‌ چشم‌، وابسته‌ به‌ قبل‌ از قرار گرفتن‌ ,: Preorbital

قبلا مقرر داشتن‌، قبلا وقوع‌ امري‌ را ترتيب‌ دادن‌: Preordain

واقع‌ شونده‌ درمرحله‌ قبل‌ از تخم‌ گذاري‌: Preovulatory

دبستان‌ مدرسه‌ مقدماتي‌، مسابقه‌ ازمايشي‌، مدرسه‌ ابتدايي: Prep

پيش‌ پرداخت‌ شده‌: Prepaid

امايش‌، تدارك‌، تمهيد: Preparation

پستايش‌، امادش‌، تهيه‌، تدارك‌، تهيه‌ مقدمات‌، اقدام‌ , مقدماتي‌، اماده‌ سازي‌، امادگي‌: Preparation

پستاگرانه‌، پستايي‌، تداركي‌، مربوط‌ به‌تهيه‌ كردن‌ چيزي‌: Preparative

پستاگر، تهيه‌ كننده‌: Preparator

پستايي‌، مقدماتي‌، مربوط‌ به‌ تهيه‌ يامقدمات‌: Preparatory

امايشي‌، تداركي‌: Preparatory

اماده‌ كردن‌، تدارك‌ ديدن‌: Prepare

پستاكردن‌، مهيا ساختن‌، مجهز كردن‌، اماده‌ شدن‌، ساختن‌: Prepare

امادگي‌، پستابودن‌، روبراهي‌، سازمندي‌: Preparedness

پيش‌ دادن‌، قبلا پرداختن‌، جلو دادن‌: Prepay

پيش‌ پرداخت‌: Prepayment

پيش‌ پرداخت‌، پيش‌ قسط‌: Prepayment

عمدي‌، قصدي‌، پيش‌ انديشيده‌: Prepense

برتري‌، مزيت‌، فضيلت‌، فزوني‌، سنگين‌ تري‌: Preponderance

برتر، مسلط‌، داراي‌ مزيت‌: Preponderant

سنگين‌ تر بودن‌، چربيدن‌ بر، افزودن‌، فزوني‌: Preponderate

حرف‌ اضافه‌، حرف‌ جر، حرف‌ پيش‌ نهاده‌: Preposition

درجلو گذارده‌ شده‌، سركلمه‌اي‌، پيشوند دار: Prepositive

دادن‌، قبلا تبعيض‌ فكري‌ داشتن‌ قبلا بتصرف‌ اوردن‌، تحت‌ تاثير عقيده‌ يامسلكي‌ قرار ,: Prepossess

تصرف‌ قبلي‌، اشغال‌ قبلي‌، تمايل‌ بيجهت‌، تعصب‌: Prepossession

نامعقول‌، غير ط‌بيعي‌، مهمل‌، مضحك‌: Preposterous

قدرت‌ كامل‌، نفوذ بسيار، غلبه‌، تفوق‌ بسيار: Prepotency

پيش‌ پردازي‌، پيش‌ پردازش‌: Preprocessing

پيش‌ پرداز: Preprocessor

(latrebuberp=) وابسته‌ بدوره‌ قبل‌ از بلوغ‌: Prepuberal

دوره‌ قبل‌ از بلوغ‌: Prepuberty

پوست‌ ختنه‌گاه‌، غلفه‌: Prepuce

(erocserp=) قبلا ضبط‌ (صوت‌) كردن‌، قبلا ثبت‌ كردن‌: Prerecord

پيش‌ نياز، پيش‌ بايست‌، لازمه‌، شرط‌ لازم‌، شرط‌ قبلي لازمه‌ امري‌: Prerequisite

حق‌ ويژه‌، امتياز مخصوص‌، حق‌ ارثي‌، امتياز: Prerogative

داراي‌ حق‌ ويژه‌: Prerogatived

خبردادن‌ از، پيشگويي‌ كردن‌ نشانه‌، نشان‌، علامت‌، فال‌ نما، شگون‌، گواهي‌ دادن‌ بر: Presage

رسول‌، خبر اورنده‌، پيشگو: Presager

قبلا تقديس‌ شده‌ (در عشاء رباني‌): Presanctified

(aipoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌، شخص‌ دوربين‌: Presbyope

(epoybserp) (درچشم‌ پزشكي‌) شخص‌ پيرچشم‌، شخص‌ دوربين‌: Presbyopia

كشيش‌ سرپرست‌ كليسا، شيخ‌ كليسا، شبان‌: Presbyter

وابسته‌ به‌ كليساي‌ مشايخي‌ پروتستان‌: Presbyterian

پيروي‌ از عقايد كليساي‌ مشايخي‌ پروتستان‌: Presbyterianism

وابسته‌ بدوره‌ پيش‌ كودكستان‌، كودكستان‌، كودكستاني‌: Preschool

پيش‌ داني‌، اگاهي‌ از پيش‌، علم‌ غيب‌، الهام‌: Prescience

عالم‌ به‌ غيب‌ يا اينده‌، قبلا اگاه‌: Prescient

مربوط‌ بدوره‌ قبل‌ از علوم‌ جديد: Prescientific

جدا كردن‌، تجزيه‌ كردن‌، قط‌ع‌ نظ‌ر كردن‌: Prescind

ضبط‌ صدا يا موسيقي‌ فيلم‌ قبل‌ از فيلمبرداري‌: Prescore

تجويز كردن‌، نسخه‌ نوشتن‌، تعيين‌ كردن‌: Prescribe

مقرر شده‌، امر صادر شده‌، تجويز شده‌، امريه‌: Prescript

قابل‌ تجويز: Prescriptible

صدور فرمان‌، امريه‌، نسخه‌ نويسي‌، تجويز، نسخه‌: Prescription

وابسته‌به‌ نسخه‌ نويسي‌، تجويزي‌: Prescriptive

پيش‌ فروش‌ كردن‌: Presell

پيشگاه‌، پيش‌، درنظ‌ر مجسم‌ كننده‌، وقوع‌ وتكرار، حضور: Presence

پيشكش‌، هديه‌، ره‌ اورد، اهداء، پيشكشي‌، زمان‌ حاضر زمان‌ حال‌، اكنون‌، موجود، اماده‌، مهيا، حاضر، معرفي‌ , كردن‌، اهداء كردن‌، ارائه‌ دادن‌: Present

ارائه‌ دادن‌، عرضه‌ كردن‌: Present

(نظ‌.) پيش‌ فنگ‌، سلام‌ درحال‌ پيش‌ فنگ‌: Present Arms

(د.) وجه‌ وصفي‌ معلوم‌: Present Participle

(د.) مربوط‌ به‌ ماضي‌ نقلي‌، ماضي‌ نقلي‌: Present Perfect

وضعيت حال: present state

وضع موجود؛ الگوهايي ثابتي از انتظارات. خصوصيت اين مورد، پايداري نسبي و آشنا بودن است. اين وضع، موازنه پويايي ارائه مي‌كند كه تا زماني‌كه نيرويي آن را قطع كند، به صورت نامحدود ادامه مي‌يابد. هنگامي‌كه نرخ تغيير افزايش ‌يابد، وضعيت از حالت سكون به حالت پويا

وضعيت حال: Present State

وضع موجود؛ الگوهايي ثابتي از انتظارات. خصوصيت اين مورد، پايداري نسبي و آشنا بودن است. اين وضع، موازنه پويايي ارائه مي‌كند كه تا زماني‌كه نيرويي آن را قطع كند، به صورت نامحدود ادامه مي‌يابد. هنگامي‌كه نرخ تغيير افزايش ‌يابد، وضعيت از حالت سكون به حالت پويا در مي‌آيد.

(د.) زمان‌ حال‌: Present Tense

ارزش حاضر: present value

ارزش اكنونِ پرداختِ آتي با توجه به نرخ تنزيل مناسب براي درك اينكه اين مقدار در آينده، ارزش كمتري نسبت به همين مبلغ در زمان حال دارد.

ارزش حاضر: Present Value

محاسبه ارزش فعلي جريان معمول پرداخت يا درآمد در مدت زمان داده‌ شده با تعديل ارزش بر اساس تورم يا بهره سالانه.ارزش نسبي سود كسب شده يا هزينه خرج شده در زماني معين در آينده، هنگامي كه نرخ تنزيل كاربردي مد نظر است.ارزش اكنونِ پرداختِ آتي با توجه به نرخ تنزيل مناسب براي درك اينكه اين مقدار در آينده، ارزش كمتري نسبت به همين مبلغ در زمان حال دارد.

قابليت‌ ارائه‌: Presentability

ارائه: Presentation

معرفي‌، نمايش‌، ارائه‌، عرضه‌، تقديم‌: Presentation

ارائه‌، عرضه‌: Presentation

عرضه‌ داشتني‌، قابل‌ تقديم‌، درك‌ كردني‌: Presentative

معرفي‌ شده‌، كسيكه‌ چيزي‌ باوعرضه‌ شده‌، معروض‌ عليه‌: Presentee

(rotneserp) ارائه‌ كننده‌، معرفي‌ كننده‌: Presenter

قبلا متوجه‌، گوش‌ بزنگ‌، اماده‌، قبلا مستعد، درانتظ‌ار: Presentient

روشن‌ بيني‌ قبلي‌، دلهره‌ عقيده‌ قبلي‌ نسبت‌ بچيزي‌، احساس‌ وقوع‌ امري‌ از پيش: Presentiment

بزودي‌، عنقريب‌، لزوما، حتما، انا، فعلا: Presently

نمايش‌، ارائه‌، شرح‌، بيان‌، حضور، ط‌رز نمايش‌: Presentment

(retneserp) ارائه‌ كننده‌، معرفي‌ كننده‌: Presentor

قابل‌ حفظ‌ ونگهداري‌: Preservable

نگهداري‌، حفظ‌، محافظ‌ت‌، جلوگيري‌، حراست‌: Preservation

نگاهدارنده‌، محافظ‌، كاپوت‌: Preservative

حفظ‌ كردن‌، باقي‌ نگهداشتن‌ قرق‌ شكارگاه‌، شكارگاه‌، مربا، كنسروميوه‌، نگاهداشتن: Preserve

محافظ‌، نگهدارنده‌: Preserver

قبلا چيدن‌ و قرار دادن‌، قبلا مرتب‌ كردن‌: Preset

از پيش‌ نشاندن‌: Preset

جلسه‌را بعهده‌ داشتن‌، اداره‌ كردن‌هدايت‌ كردن‌، سرپرستي‌ , كردن‌ كرسي‌ رياست‌ را اشغال‌ كردن‌، رياست‌ كردن‌ بر، رياست‌ ,: Preside

رياست‌، نظ‌ارت‌، مقام‌ يا دوره‌ رياست‌ جمهوري‌: Presidency

رئيس‌، رئيس‌ جمهور، رئيس‌ دانشگاه‌: President

وابسته‌ به‌ رياست‌ جمهور: Presidential

حكومت‌ جمهوري‌: Presidential Government

مقام‌ رياست‌ جمهور: Presidentship

(نظ‌.) پادگاني‌، ساخلوي‌: Presidial

(نظ‌.) پادگاني‌، ساخلوي‌: Presidiary

پادگان‌، دژ، زندان‌: Presidio

(در شوروي‌) هيئت‌ عامله‌ دائمي‌ شاغل‌ در دوره‌ فترت هيئت‌ رئيسه‌: Presidium

پيشگويي‌ كردن‌، از پيش‌ مشعر بودن‌ بر: Presignify

از پيش‌ جور كردن‌: Presort

فشار دادن‌، مط‌بوعات‌، ماشين‌ فشار: Press

اتوزدن‌، دستگاه‌ پرس‌، چاپ‌ جرايد، وارداوردن‌، فشردن‌زور دادن‌، ازدحام‌ كردن فشار، ازدحام‌، جمعيت‌، ماشين‌ چاپ‌، مط‌بعه‌، مط‌بوعات: Press

(در مسابقات‌) لژ مط‌بوعاتي‌، جايگاه‌ گزارشگران‌: Press Box

مصاحبه‌ مط‌بوعاتي‌: Press Conference

(نظ‌.) دسته‌ مامور جلب‌ مشمولين‌: Press Gang

مط‌لب‌ مط‌بوعاتي‌ (جهت‌ چاپ‌ در روزنامه‌): Press Release

تخته‌ فشاري‌، تخته‌ اتو، ميز اتو: Pressboard

فشار، فشاراور، مبرم‌، مصر، عاجل‌: Pressing

ماشين‌ چي‌، متصدي‌ ماشين‌ چاپ‌، مخبر مط‌بوعاتي‌: Pressman

حروف‌ رمزي‌ مشخصه‌ كتب‌ كتابخانه‌، شماره‌ كتاب‌: Pressmark

بالابرنده‌ فشار خون‌، فشار زا: Pressor

اط‌اق‌ ماشين‌ چاپ‌: Pressroom

يك‌ دوره‌ يا يك‌ وهله‌ كار ماشين‌ چاپ‌: Pressrun

فشار، مضيقه‌: Pressure

فشار، بار سنگين‌ مصائب‌ وسختيها، مشقت‌، فشردن‌: Pressure

فشار: Pressure

هواپيماي‌ داراي‌ دستگاه‌تهويه‌ مقاوم‌ با فشار هوا: Pressure Cabin

ديگ‌ زودپز، درديگ‌ زودپز پختن‌، تحت‌ فشار پختن‌: Pressure Cook

فشار سنج‌ ابگونه‌ ومواد منفجره‌: Pressure Gauge

صافي لايه اي فشاري: Pressure Leaf Filters

لباس‌ مخصوص‌ پرواز در ارتفاعات‌ زياد: Pressure Suit

(در هواپيما وغيره‌) فشار هواي‌ داخل‌ سفينه‌ را تنظ‌يم‌ , كردن‌: Pressurize

كار مط‌بوعاتي‌، اداره‌ مط‌بعه‌، امور چاپخانه‌، كارچاپ‌: Presswork

قرض‌، وام‌، قرضه‌، پيش‌ پرداخت‌: Prest

قسمت‌ جلو قفسه‌ سينه‌ پستانداران‌: Presternum

(dnah fo thgiels=) تردستي‌: Prestidigitation

ادم‌ تردست‌: Prestidigitator

حيثيت‌، اعتبار، ابرو، نفوذ، قدر ومنزلت‌: Prestige

با اعتبار، باحيثيت‌: Prestigious

(مو.) باضربات‌ تند (بنوازيد)، تند: Prestissimo

(مو.) باضربات‌ تند (بنوازيد)، تند: Presto

باسيم‌ وميله‌ اهن‌ تقويت‌ كردن‌، تحكيم‌ كردن‌: Prestress

فرض‌ محتمل‌، قابل‌ استنباط‌، قابل‌ استفاده‌: Presumable

احتمالا: Presumably

فرض‌ كردن‌، مسلم‌ دانستن‌، احتمال‌ كلي‌ دادن‌، فضولي‌ كردن‌,: Presume

(suoutpmuserp=) از خودراضي‌، جسور، پر رو: Presuming

فرض‌، احتمال‌، استنباط‌، گستاخي‌، جسارت‌: Presumption

گستاخ‌، جسور، فرضي‌، احتمالي‌: Presumptive

گستاخ‌، جسور، مغرور، خود بين‌: Presumptuous

بودن‌ پيش‌ پنداشتن‌، از پيش‌ فرض‌ كردن‌، دربرداشتن‌، متضمن‌ ,: Presuppose

پيش‌ پندار، فرض‌ قبلي‌، پيش‌ انگاري‌: Presupposition

وانمودسازي‌، تظ‌اهر، بهانه‌، ادعا ,: Pretence

وانمود كردن‌، بخود بستن‌، دعوي‌ كردن‌: Pretend

وانمود گر، عذراورنده‌، متظ‌اهر، مدعي‌ تاج‌ وتخت‌: Pretender

وانمودسازي‌، تظ‌اهر، بهانه‌، ادعا ,: Pretense

وانمود، ادعا، دعوي‌، خودفروشي‌، تظ‌اهر، قصد: Pretension

پرمدعا، پرجلوه‌، پر ادعا ومتظ‌اهر: Pretentious

وابسته‌ بفعل‌ ماضي‌، زمان‌ ماضي‌: Preterit

واقع‌ شونده‌ قبل‌ از مرگ‌، پيش‌ انتهايي‌: Preterminal

از قلم‌ افتادگي‌، حذف‌، قصور: Pretermission

حذف‌ كردن‌، از قلم‌ انداختن‌، كنار گذاشتن‌: Pretermit

غير عادي‌، غير ط‌بيعي‌، مافوق‌ ط‌بيعي‌: Preternatural

اوردن‌ پيش‌ ازمون‌، امتحان‌ مقدماتي‌، امتحان‌ مقدماتي‌ بعمل‌ ,: Pretest

بهانه‌، عذر، دستاويز، مستمسك‌، بهانه‌ اوردن‌: Pretext

(nairotearp، rotearp=) افسر، قاضي‌: Pretor

(nairotearp، rotearp=) افسر، قاضي‌: Pretorian

قبلا معالجه‌ كردن‌، از قبل‌ بحث‌ كردن‌: Pretreat

معالجه‌ قبلي‌: Pretreatment

زيباسازي‌: Prettification

تاحدي‌، قشنگ‌، شكيل‌، خوش‌ نما، خوب‌، بط‌ور دلپذير قشنگ‌ كردن‌، اراستن‌: Prettify

تاحدي‌، قشنگ‌، شكيل‌، خوش‌ نما، خوب‌، بط‌ور دلپذير قشنگ‌ كردن‌، اراستن‌: Pretty

نسبتا زيبا: Prettyish

قبلا نشان‌ دادن‌، قبلا اعلام‌ كردن‌: Pretypify

چوب‌ شور (مزه‌ ابجو وغيره‌)، بيسكويت‌ نمكي‌: Pretzel

چربيدن‌، غالب‌ امدن‌، مستولي‌ شدن‌، شايع‌ شدن‌: Prevail

شيوع‌، پخش‌، نفوذ، تفوق‌، درجه‌ شيوع‌، رواج‌: Prevalence

رايج‌، شايع‌، متداول‌، فائق‌، مرسوم‌، برتر: Prevalent

دوپهلو حرف‌ زدن‌، زبان‌ بازي‌ كردن‌، دروغ‌ گفتن‌: Prevaricate

دروغگويي‌، حرف‌ دو پهلو: Prevarication

دروغگو، دوپهلو حرف‌ زن‌: Prevaricator

توجه‌ باحتياجات‌ ديگران‌، در انديشه‌ حوائج‌ خلق‌: Prevenance

پيش‌ روندگي‌، ازليت‌، خاصيت‌ جلوگيري‌ كننده‌، منع جلوگيري‌: Prevenience

پيش‌ رونده‌، ازلي‌: Prevenient

پيش‌ گيري‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌: Prevent

جلوگيري‌ كردن‌، پيش‌ گيري‌ كردن‌، بازداشتن‌، مانع‌ شدن ممانعت‌ كردن‌: Prevent

قابليت‌ جلوگيري‌، بازداشتني‌ بودن‌: Preventability

(elbitneverp=) قابل‌ جلوگيري‌: Preventable

(evitneverp=) پيشگير، جلوگيري‌ كننده‌: Preventative

ممانعت‌ كننده‌: Preventer

(elbatneverp=) قابل‌ جلوگيري‌: Preventible

پيشگيري‌، جلوگيري‌: Prevention

پيش‌ گيري‌، ممانعت‌: Prevention

پيش‌ گير، جلوگيري‌ كننده‌، مانع‌: Preventive

پيش‌ گير، عامل‌ ممانعت‌: Preventive

اقدام پيش‌گيرانه: preventive action

اقداماتي كه به منظور حذف احتمال و قطعيت ريسك يا بي‌نظمي‌هاي مجدد صورت مي‌گيرند.

اقدام پيش‌گيرانه: Preventive Action

اقداماتي که به منظور حذف احتمال و قطعيت ريسک يا بي‌نظمي‌هاي مجدد صورت مي‌گيرند.

نگهداري پيش‌گيرانه: preventive maintenance

خدماتي كه به منظور كاهش احتمال شكست پروژه طراحي مي‌شوند.

نگهداشت‌ پيش‌ گير: Preventive Maintenance

نگهداري پيش‌گيرانه: Preventive Maintenance

خدماتي که به منظور کاهش احتمال شکست پروژه طراحي مي‌شوند.

(euverp=) پيش‌ ديد، پيش‌ ديد كردن‌، قبلا رويت‌ كردن اط‌لاع‌ قبلي‌، پيش‌ چشي‌: Preview

پيشين‌، قبلي‌، سابقي‌، اسبقي‌، جلوتر، مقدم‌: Previous

قبلي‌: Previous

محصولات پيشتر برنامه‌ريزي شده، محصولات ايجاد شده (توسعه يافته) قبلي: previously developed products

محصولات موجود كه ممكن است به صورت اقلام موجود در انبار در دسترس باشند يا نباشند كه در اين‌صورت احتمال كاهش ريسك توسعه را در پي دارند. محصولات پيشتر برنامه‌ريزي‌شده شامل اقلام تجاري موجود در انبار، اقلام دولتي موجود در انبار و اقلام غير‌توسعه‌اي مي‌شود.

محصولات پيشتر برنامه‌ريزي شده، محصولات ايجاد شده (توسعه يافته) قبلي: Previously Developed Products

محصولات موجود که ممکن است به صورت اقلام موجود در انبار در دسترس باشند يا نباشند كه در اين‌صورت احتمال كاهش ريسك توسعه را در پي دارند. محصولات پيشتر برنامه‌ريزي‌شده شامل اقلام تجاري موجود در انبار، اقلام دولتي موجود در انبار و اقلام غير‌توسعه‌اي مي‌شود.

پيش‌ بيني‌ كردن‌، اخط‌ار كردن‌: Previse

پيش‌ بيني‌، تحذير، پيش‌ بيني‌ كردن‌: Prevision

(yranoisiverp) وابسته‌ به‌ پيش‌ بيني‌: Previsional

(lanoisiverp) وابسته‌ به‌ پيش‌ بيني‌: Previsionary

بلافاصله‌ قبل‌ از حرف‌ صدا دار، ماقبل‌ حرف‌ صدا دار: Prevocalic

(weiverp=) پيش‌ ديد، پيش‌ ديد كردن‌، قبلا رويت‌ كردن اط‌لاع‌ قبلي‌، پيش‌ چشي‌: Prevue

مربوط‌ به‌ قبل‌ از جنگ‌، پيش‌ از جنگ‌: Prewar

دستخوش‌ ساختن‌، ط‌عمه‌كردن‌ شكار، نخجير، صيد، ط‌عمه‌، قرباني‌، دستخوش‌، صيد كردن: Prey

(افسانه‌ يونان‌) پريام‌ پادشاه‌ تروا وپدر هكتور: Priam

(cillahp=) وابسته‌ به‌ الت‌ ذكور: Priapic

خداي‌ قدرت‌ تناسلي‌ جنس‌ مذكر، كير: Priapus

قيمت - بهاء: Price

قيمت: price

كميت چيزي كه در معامله پاياپاي يا فروش، مبادله يا تقاضا شده است. مقدار پولي كه براي فروش چيزي داده شده است. هزينه‌اي كه در ازاي آن، چيزي دريافت شده است.

ارزش‌، قيمت‌، بها، بها قائل‌ شدن‌، قيمت‌ گذاشتن‌: Price

قيمت: Price

هزينه به اضافه هرگونه حق‌الزحمه يا سود،‌ قابل كاربرد در هر نوع پيمان. مقدار پرداخت شده بابت خدمات يا موارد عرضه شده.كميت چيزي كه در معامله پاياپاي يا فروش، مبادله يا تقاضا شده است. مقدار پولي كه براي فروش چيزي داده شده است. هزينه‌اي كه در ازاي آن، چيزي دريافت شده است.

تحليل قيمت: price analysis

فعاليتي براي ارزيابي قيمت‌هاي ارائه شده توسط فروشنده از طريق مقايسه با بررسي تفصيلي عناصر هزينه‌اي به‌طور جداگانه. مقايسه قيمت‌ها بر اساس قيمت‌هاي فروشندگان رقيب يا بر اساس قيمت‌هاي كار انجام شده قبلي، كاتالوگ‌هاي انتشار يافته قيمت و غيره انجام مي‌پذيرد.

تحليل قيمت: Price Analysis

فعاليتي براي ارزيابي قيمت‌هاي ارائه شده توسط فروشنده از طريق مقايسه با بررسي تفصيلي عناصر هزينه‌اي به‌طور جداگانه. مقايسه قيمت‌ها بر اساس قيمت‌هاي فروشندگان رقيب يا بر اساس قيمت‌هاي كار انجام شده قبلي، كاتالوگ‌هاي انتشار يافته قيمت و غيره انجام مي‌پذيرد.

(evitaler ecirp=) شاخص‌ قيمت‌: Price Index

ليست قيمت: Price List

تثبيت‌ قيمت‌ توسط‌ دولت‌ براي‌ حمايت‌ كالا: Price Support

برچسب‌ قيمت‌ كالا: Price Tag

انحراف قيمت: price variance (PV)

تفاوت بين هزينه‌هاي بودجه شده و هزينه‌هاي اقلام خريداري شده.

انحراف قيمت: Price Variance (PV)

تفاوت بين هزينه‌هاي بودجه شده و هزينه‌هاي اقلام خريداري شده.

بسيار پر قيمت‌: Priceless

قيمت‌ گذار: Pricer

بحركت‌ واداشتن‌، تحريك‌كردن‌، ازردن‌ خراش‌ سوزن‌، نقط‌ه‌، زخم‌ بقدر سرسوزن‌، جزء كوچك‌ چيزي خليدن‌، باچيز نوك‌تيز فروكردن‌، خراش‌ دادن‌، با سيخونك‌ , سوزن‌)، خار، تيغ‌، نيش‌، سيخونك‌، الت‌ ذكور، راست‌، شق هدف‌، منظ‌ور، نقط‌ه‌ نت‌ موسيقي‌، چيزخراش‌ دهنده‌(مثل‌ نوك‌ ,: Prick

خراشنده‌، سيخ‌ زننده‌: Pricker

شمعدان‌ شاخه‌ دار، شمع‌ مخصوص‌ شمعدان‌، گوزن‌ راست‌ شاخ‌ , نر دوساله‌، مناره‌: Pricket

سك‌ زدن‌ خراش‌ كوچك‌، خار، خارتيغ‌، خارنوك‌ تيز، تيركشيدن‌، نيش: Prickle

تيغ‌ دار، زبر، خراش‌ دهنده‌: Prickly

گرمي‌ دانه‌، عرق‌ سوز: Prickly Heat

تكبر، سبب‌ مباهات‌، تفاخر كردن‌ مباهات‌، بهترين‌، سربلندي‌، برتني‌، فخر، افاده‌، غرور: Pride

مغرور، پرمباهات‌، برتن‌: Prideful

حساب‌ مسندات‌: Pridicate Calculus

(reyrp=) ادم‌ كنجكاو، فضول‌: Prier

كشيش‌، مچتهد، روحاني‌، كشيشي‌ كردن‌: Priest

كشيشي‌، مقام‌ كشيش‌، كشيش‌ بودن‌: Priesthood

عنوان‌ قبل‌ از اسم‌ شخص‌ قبلا تعيين‌ كردن‌، در جلو چيزي‌ قرار دادن‌، پيشوند: Prifix

عنوان‌ قبل‌ از اسم‌ شخص‌ قبلا تعيين‌ كردن‌، در جلو چيزي‌ قرار دادن‌، پيشوند: Prifixal

ايرادگير، كش‌ رفتن‌، دزديدن‌، التماس‌كردن‌، دله‌ دزد شخص‌ منفور، ميخ‌ كوچك‌، ادم‌ خودنما، نكته‌ گير: Prig

خودنما، ايرادي‌، سخت‌ گير: Priggish

دزد خويي‌، اندك‌ بيني‌، تعصب‌ سخت‌ مذهبي‌ (yreggirp , نيزگفته‌ ميشود): Priggism

استوانه‌اي‌ شكل‌ بصورت‌ كپسول‌ دراوردن‌، سيال‌ وجاري‌ ساختن‌، قرص‌ ,: Prill

برگ‌ نو، ياسم‌، نوار ابيض‌، رسمي‌ وخشك‌، خيلي‌ محتاط تميز، رسمي‌ وخشك‌ بودن‌، خود را گرفتن‌، اراستن‌: Prim

هنرپيشه‌ اول‌ بالت‌: Prima Ballerina

خواننده‌ برجسته‌ زن‌ اپرا يا كنسرت‌: Prima Donna

در نظ‌ر اول‌، با يك‌ نظ‌ر، بديهي‌، مشهود: Prima Facie

برتري‌، تقدم‌: Primacy

اوليه‌، بسيار قديمي‌: Primal

اوليه‌، ابتداي‌، عمده‌: Primary

ابتدايي‌، مقدماتي‌، نخستين‌، عمده‌، اصلي‌: Primary

مركز عمده‌، مركز اوليه‌: Primary Center

انباره‌ اوليه‌: Primary Storage

پيشوا، راسته‌ پستانداران‌ نخستين‌ پايه‌، كشيش‌ ارشد: Primate

مجهز ساختن‌، تحريك‌ كردن‌ اغاز، بهار جواني‌، كمال‌، بهترين‌ قسمت‌، نخستين اوليه‌، اصلي‌، برجسته‌، عمده‌، بار كردن‌، تفنگ‌ را پر , كردن‌، بتونه‌ كاري‌ كردن‌، قبلا تعليم‌ دادن‌، اماده‌ كردن: Prime

اول‌، عمده‌، نخست‌، زبده‌، درجه‌ يك‌: Prime

پيمانكار اصلي: prime contractor

سازماني كه با بالاترين سطح خريد وارد يك پيمان مي‌شود. وقتي تعدادي پيمانكار اوليه وجود داشته باشد بقيه پيمانكاران وابسته ناميده مي‌شوند. هنگامي كه اين موقعيت اتفاق افتد، معمولاً سامانه يكپارچه‌ساز به منظور مديريت رابط بين پيمانكاران وابسته مورد نياز است. مم

پيمانكار اصلي: Prime Contractor

سازماني که با بالاترين سطح خريد وارد يک پيمان مي‌شود. وقتي تعدادي پيمانکار اوليه وجود داشته باشد بقيه پيمانکاران وابسته ناميده مي‌شوند. هنگامي که اين موقعيت اتفاق افتد، معمولاً سامانه يکپارچه‌ساز به منظور مديريت رابط بين پيمانکاران وابسته مورد نياز است. ممکن است سامانه يکپارچه‌ساز، يک پيمانکار اصلي يا يک پيمانکار وابسته باشد. البته ممکن است اين عمل را يک سازمان خريدار بر عهده گيرد. همچنين مراجعه شود به پيمانکار.

قيمت‌ تمام‌ شده‌ محصول‌: Prime Cost

عمده‌ دلالت‌ كننده‌: Prime Implicant

نصف‌ النهار گرينويچ‌: Prime Meridian

نخست‌ وزير، صدر اعظ‌م‌: Prime Minister

نخست‌ وزيري‌: Prime Ministership

عامل‌ محرك‌ كل‌، خدا (با حرف‌ بزرگ‌): Prime Mover

عدد اول‌: Prime Number

بدوران‌ بشر اوليه‌، باستاني‌، ابتدايي‌ كتاب‌ الفباء، مبادي‌ اوليه‌، بتونه‌، چاشني‌، وابسته‌ ,: Primer

Metal products, such as sheet and plate, of the highest quality and free from visible surface defects.: PRIMES

پيشين‌، اوليه‌، بسيار كهن‌، باستاني‌: Primeval

بتونه‌ كاري‌، استر كاري‌، چيدن‌ برگ‌ رسيده‌ تنباكو: Priming

داراي‌ يك‌ اولاد، زني‌ كه‌ شكم‌ اولش‌ است‌: Primipara

يك‌ اولادي‌: Primiparity

داراي‌ يك‌ اولاد: Primiparous

پيشين‌، قديم‌، بدوي‌، انسان‌ اوليه‌: Primitive

بدوي‌، اوليه‌، اصلي‌: Primitive

توحش‌، بدويت‌، اتكا به‌ مبادي‌ اوليه‌: Primitivism

اولا، ابتدايي‌: Primo

اجداد، نياكان‌: Primogenitor

نخست‌ زادگي‌، ارشديت‌، حق‌ ارشدي‌: Primogeniture

اساسي‌، اصلي‌ بسيار كهن‌، خاستگاهي‌، اصل‌ نخستين‌، عنصر نخستين: Primordial

مرحله‌ نخست‌، اغاز، ابتداء، منشا: Primordium

مزين‌ ساختن‌، اراستن‌، مرتب‌ ومنظ‌م‌ ساختن‌: Primp

(گ‌.ش‌.) پامچال‌، زهر الربيع‌، پر نشاط‌، زرد كمرنگ پامچال‌ چيدن‌: Primrose

راه‌ عيش‌ وخوشي‌، راه‌ تسليم‌ ورضا: Primrose Path

(esormirp=) (گ‌.ش‌.) گل‌ پامچال‌: Primula

اسمان‌ دهم‌، محرك‌ اصلي‌: Primum Mobile

شخص‌ ياچيز درجه‌ اول‌، چراغ‌ خوراك‌ پزي‌: Primus

شاهزاده‌، وليعهد، فرمانرواي‌ مط‌لق‌، شاهزاده‌ بودن مثل‌ شاهزاده‌ رفتار كردن‌، سروري‌ كردن‌: Prince

همسر شاهزاده‌: Prince Consort

وليعهد ذكور وارث‌ تاج‌ وتخت‌ انگليس‌: Prince Of Wales

(گ‌.ش‌.) تاج‌ خروس‌، تزئين‌ برجسته‌ پشت‌ صندلي‌: Prince's Feather

شاهزادگي‌، حوزه‌ حكومت‌ شاهزاده‌: Princedom

(telecnirp) شاهزاده‌ كم‌ اهميت‌ وگمنام‌: Princekin

(nikecnirp) شاهزاده‌ كم‌ اهميت‌ وگمنام‌: Princelet

شاهزادگي‌: Princeship

(essecnirp) شاهدخت‌، شاهزاده‌ خانم‌، همسر شاهزاده مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌: Princess

(ssecnirp) شاهدخت‌، شاهزاده‌ خانم‌، همسر شاهزاده مثل‌ شاهزاده‌ خانم‌ رفتار كردن‌: Princesse

سرمايه‌ اصلي‌، مجرم‌ اصلي‌ عمده‌، اصلي‌، مهم‌، رئيس‌، مدير مدرسه‌، مط‌لب‌ مهم: Principal

اصلي‌، عمده‌، مايه‌، مدير: Principal

مسوول اصلي پيمانكاري: principal contracting officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها

مسوول اصلي پيمانكاري: Principal Contracting Officer

مراجعه شود به مسوول پيمان‌ها.

(در افعال‌ انگليسي‌) قسمتهاي‌ اصلي‌ زمانهاي‌ فعل‌ كه‌ , ساير زمانها را از ان‌ ميسازند: Principal Parts

عدد كوانتومي اصلي: principal quantum number

شاهزادگي‌، قلمرو شاهزاده‌: Principality

رياست‌: Principalship

اصل‌ عمده‌ واساسي‌، اس‌ اساس‌، اصل‌، پايه‌: Principium

اصل‌، قاعده‌ كلي‌، مرام‌: Principle

اخلاقي‌ كردن‌ قانون‌ يا اصلي‌ علمي‌ يا اخلاقي‌، اصل‌، سرچشمه‌، حقيقت مبادي‌ واصول‌، (درجمع‌)معتقد باصول‌ ومبادي‌ كردن: Principle

داراي‌ اصول‌ وعقايد، اصولي‌، پاي‌ بند اصول‌: Principled

(xocnirp=) جوان‌ ژيگولو، جوان‌ جلف‌: Princock

(kcocnirp=) جوان‌ ژيگولو، جوان‌ جلف‌: Princox

عكس‌ چاپي‌، مواد چاپي‌، چاپ‌ كردن‌، منتشر كردن‌، ماشين‌ , كردن‌: Print

چاپ‌ كردن‌، چاپ‌، ط‌بع‌: Print

زنجير چاپ‌: Print Chain

ط‌بله‌ چاپ‌: Print Drum

چكش‌ چاپ‌: Print Hammer

نوك‌ چاپ‌: Print Head

چرخ‌ چاپ‌: Print Wheel

شايستگي‌ براي‌ چاپ‌: Printability

قابل‌ چاپ‌: Printable

مدار چاپي‌: Printed Circuit

تخته‌ مدار چاپي‌: Printed Circuit Board

مط‌بوعات‌، اوراق‌ چاپي‌: Printed Matter

چاپگر: Printer

چاپ‌ كننده‌، صاحب‌ چاپخانه‌، مط‌بعه‌: Printer

(eciffo gnitnirp=) چاپخانه‌: Printery

چاپ‌، ط‌بع‌، چاپ‌ پارچه‌، باسمه‌زني‌: Printing

(yretnirp=) چاپخانه‌: Printing Office

منگنه‌ كن‌ با قابليت‌ چاپ‌: Printing Punch

نتيجه‌ چاپي‌: Printout

اولي‌، قبلي‌، از پيش‌: Prior

پيشين‌، قبلي‌، جلوي‌، مقدم‌، اسبق‌، رئيس‌ صومعه‌: Prior

سال پيشين: prior year

سال مالي يا تقويمي گذشته.

سال پيشين: Prior Year

سال مالي يا تقويمي گذشته.

مقام‌اسبق‌: Priorate

راهبه‌، رئيسه‌ صومعه‌: Prioress

اولويت‌ها: priorities

توالي تحميلي يا مطلوب با توجه به زمان‌بندي فعاليت‌ها و با توجه به قيود از پيش تحميل‌شده.

اولويت‌ها: Priorities

توالي تحميلي يا مطلوب با توجه به زمان‌بندي فعاليت‌ها و با توجه به قيود از پيش تحميل‌شده.

اولويت‌، حق‌ تقدم‌: Priority

حق‌ تقدم‌، برتري‌: Priority

نماينده‌ اولويت‌، اولويت‌ نما: Priority Indicator

اولويت‌ پردازي‌: Priority Processing

تقدم‌، حق‌ تقدم‌، اولويت‌: Priorship

دير يا خانقاه‌ كوچكتر از صومعه‌: Priory

مرحله‌ سير تكاملي‌ ايجاد نباتات‌ در زمين‌: Prisere

شوشه‌، منشور، رنگهاي‌ شوشه‌، بلور: Prism

منشوري‌: Prismatic

منشور وار: Prismoid

زندان‌، محبس‌، حبس‌، وابسته‌ به‌زندان‌، زندان‌ كردن‌: Prison

زنداني‌، اسير: Prisoner

اراسته‌، مرتب‌، تروتميز، مرديا جوان‌ زن‌ صفت‌: Prissy

پيشين‌، اولي‌، ط‌بيعي‌ ودست‌ نخورده‌، تر وتازه‌: Pristine

لط‌فا: Prithee

پوشيدگي‌، فلوت‌: Privacy

خلوت‌، تنهايي‌، پوشيدگي‌، پنهاني‌، اختفاء: Privacy

اختصاصي‌، خصوصي‌، محرمانه‌، مستور، سرباز، (جمع‌) , اعضاء تناسلي‌: Private

پوشيده‌، خصوصي‌، شخصي‌: Private

سربازيكم‌: Private First Class

حقوق‌ خصوصي‌: Private Law

خط‌ خصوصي‌: Private Line

مدرسه‌ ملي‌: Private School

بخش خصوصي: Private Sector

بخش‌ خصوصي‌: Private Sector

معامله‌ كالا يا توافق‌ فروشنده‌ وخريدار، معامله‌ خصوصي‌: Private Treaty

كار كردن‌ كشتي‌ تجارتي‌ كه‌ هنگام‌ جنگ‌ توسط‌ دولت‌ مصادره‌ ومسلح‌ , ميشود، فرمانده‌ كشتي‌ بازرسي‌، دركشتي‌ تجارتي‌ مسلح‌ ,: Privateer

محروميت‌، محروم‌ سازي‌، تعليق‌ مقام‌، سختي‌: Privation

ناشي‌ از محروميت‌، تحريمي‌، سلبي‌، سالب‌: Privative

(گ‌.ش‌.) برگنو، مندارچه‌ (eragluv murtsugiL): Privet

امتياز، حق‌ ويژه‌: Priviege

ممتاز: Privieged

عمل‌ ممتاز: Privieged Operation

برنامه‌ ممتاز: Privieged Program

امتياز، رجحان‌، مزيت‌، حق‌ ويژه‌، امتياز مخصوصي‌ اعط‌ا , كردن‌، بخشيدن‌: Privilege

امتياز دار، داراي‌ امتياز يا حق‌ ويژه‌، مصون‌: Privileged

موضوع‌ محرمانه‌، امر خصوصي‌، امر سري‌: Privity

امور محرمانه پيمان، محرميت پيمان: privity of contract

ارتباط مستقيم پيماني بين دو يا چند طرف پيمان. خريداران با فروشندگان پيمان محرميت دارند اما با فروشندگان رده‌هاي دوم و سوم محرميت پيمان ندارند.

امور محرمانه پيمان، محرميت پيمان: Privity Of Contract

روابط بين طرفين به منظور دريافت پشتيباني قانوني، به عنوان يک دسته. براي مثال يک پيمانکار اصلي با پيمانکاران جزء امور محرمانه پيمان دارد و خريدار با پيمانکار اصلي امور محرمانه پيمان دارد نه با پيمانکاران جزء.ارتباط مستقيم پيماني بين دو يا چند طرف پيمان. خريداران با فروشندگان پيمان محرميت دارند اما با فروشندگان رده‌هاي دوم و سوم محرميت پيمان ندارند.

صميمي‌، محرم‌ اسرار، اختصاصي‌، دزدكي‌، مستراح‌: Privy

اعتبارمخصوص‌ هزينه‌ هاي‌ خصوصي‌ پادشاه‌: Privy Purse

انعام‌، جايزه‌، ممتاز، غنيمت‌، ارزش‌ بسيار قائل‌ شدن مغتنم‌ شمردن‌: Prize

گود مسابقه‌، محل‌ مسابقه‌ مشت‌ زني‌: Prize Ring

مسابقه‌ مشت‌ زني‌ جايزه‌ دار: Prizefight

مشت‌ زن‌ حرفه‌يي‌: Prizefighter

مشت‌ زني‌ حرفه‌يي‌: Prizefighting

ارزياب‌، قيمت‌ گذار، برنده‌ جايزه‌: Prizer

برنده‌ جايزه‌: Prizewinner

بنفع‌، ط‌رفدار (كلمه‌ مقابل‌ nocاست‌)، جنبه‌ مثبت‌، له موافق‌، حرفه‌اي‌، براي‌، بخاط‌ر: Pro

(uarp=) قايق‌ پارويي‌ وبادباني‌ اندونزي‌: Proa

موثر: proactive

اقدام براي جلوگيري، اطمينان يا آمادگي براي موقعيت پيش‌بيني شده يا نشده.

موثر: Proactive

اقدام براي جلوگيري، اطمينان يا آمادگي براي موقعيت پيش‌بيني شده يا نشده.

مديريت موثر: proactive management

اقدام براي اطمينان از اينكه حوادث آينده همان‌طور كه برنامه‌ريزي شده‌اند رخ مي‌دهند.

مديريت موثر: Proactive Management

اقدام براي اطمينان از اينکه حوادث آينده همان‌طور که برنامه‌ريزي شده‌اند رخ مي‌دهند.

احتمال‌گرايي‌، انتخاب‌ وجه‌ احتمالي‌: Probabilism

احتمالي‌: Probabilistic

احتمال: probability

امكان يا درجه قطعيت رخ‌دادن يك اتفاق خاص در مدت زمان معين. احتمالات مستقل مربوط به رويدادهايي است كه به وضعيت رويدادي كه قبل از آن رخ داده، وابستگي ندارند. احتمالات وابسته رخ‌دادن يك اتفاق، زماني كه يك اتفاق معين قبل از آن رخ داده باشد، است.

احتمال‌: Probability

احتمال‌: Probability

احتمال: Probability

امکان رويداد.امكان رخ‌دادن. نسبت شانس اينكه يك رويداد اتفاق افتد (يا اتفاق نيافتد) به مجموع شانس رخ‌دادن و رخ‌ندادن.امكان رخ‌دادن يك ريسك.معمولا در زمينه مديريت ريسك، به عنوان سنجه امكان رخ‌دادن ريسك بكار مي‌رود.احتمال رخداد. نسبت تعداد شانس‌هاي رويدادي که ممکن است اتفاق بيافتد (يا اتفاق نيافتد) به مجموع شانس‌ اتفاق و عدم اتفاق آن.امكان يا درجه قطعيت رخ‌دادن يك اتفاق خاص در مدت زمان معين. احتمالات مستقل مربوط به رويدادهايي است كه به وضعيت رويدادي كه قبل از آن رخ داده، وابستگي ندارند. احتمالات وابسته رخ‌دادن يك اتفاق، زماني كه يك اتفاق معين قبل از آن رخ داده باشد، است.

احتمال‌ كاوي‌: Probability Analysis

احتمال پذيرش: probability of acceptance

درصدي از انباشته‌هاي تحت بررسي كه انتظار مي‌رود تحت يك برنامه نمونه‌گيري مشخص مورد پذيرش قرار گيرند.

احتمال پذيرش: Probability Of Acceptance

درصدي از انباشته‌هاي تحت بررسي که انتظار مي‌رود تحت يک برنامه نمونه‌گيري مشخص مورد پذيرش قرار گيرند.

نظ‌ريه‌ احتمالات‌: Probability Theory

احتمالي‌، محتمل‌، باور كردني‌، امر احتمالي‌: Probable

محتملا، شايد: Probably

ميله‌ گلو پاك‌ كن‌ جراحي‌: Probang

رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ وصيت‌ نامه‌، گواهي‌ حصر وراثت كردن‌، تحت‌ ازمايش‌ يا نظ‌ر قرار دادن‌ گواهي‌ نمودن‌ صحت‌ وصيت‌ نامه‌، محاكمه‌ كردن‌، استنط‌اق‌ ,: Probate

آزمايش حسن رفتار: Probation

(lanoitaborp) ازمايش‌، امتحان‌، ازمايش‌ حسن‌ رفتار , وازمايش‌ صلاحيت‌، دوره‌ ازمايش‌ وكار اموزي‌، ارائه‌ مدرك‌ , ودليل‌، ازادي‌ بقيد التزام‌: Probation

(noitaborp) ازمايش‌، امتحان‌، ازمايش‌ حسن‌ رفتار , وازمايش‌ صلاحيت‌، دوره‌ ازمايش‌و كار اموزي‌، ارائه‌ مدرك‌ , ودليل‌، ازادي‌ بقيد التزام‌: Probational

وابسته‌ به‌دوره‌ كاراموزي‌ يا ازمايشي‌، وابسته‌به‌ التزام‌,: Probationary

بقيد شرف‌، عفو مشروط‌ كارمند استاژ، كارمند تحت‌ ازمايش‌، زنداني‌ ازاد شده‌ ,: Probationer

(yrotaborp) ازمايشي‌، اكتشافي‌، دال‌ بر اثبات‌، مشروط‌: Probative

(evitaborp) ازمايشي‌، اكتشافي‌، دال‌ بر اثبات‌، مشروط‌: Probatory

جستجو، كاوش‌، تحقيق‌، نيشتر، رسيدگي‌، اكتشاف‌ جديد غور وبررسي‌ كردن‌: Probe

كاوش‌ كردن‌، تفحص‌ كردن‌، كاوشگر: Probe

محقق‌، كاوش‌ كننده‌، مكتشف‌: Prober

وابسته‌ بضرب‌ المثل‌: Proberbial

كاوش‌، تفحص‌: Probing

ميزان‌ متوسط‌ واحد قياس‌ احتمالات‌ اماري‌ بر اساس‌ حداقل‌ انحراف‌ از ,: Probit

پاكدامني‌، راستي‌، پيروي‌ دقيق‌ از اصول‌: Probity

مسئله‌، مشكل‌، چيستان‌، معما، موضوع‌: Problem

مسئله‌، مشكل‌: Problem

تعريف‌ مسئله‌: Problem Definition

تشريح‌ مسئله‌: Problem Description

پرونده‌ مسئله‌اي‌: Problem File

مسئله‌گرا: Problem Oriented

برنامه‌ مسئله‌اي‌: Problem Program