لغتنامه

چهاردهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌، چهاردهم‌: N

دستور العمل‌ با N نشاني‌: N Address Instruction

N تايي‌: N Adic

عمل‌ N تايي‌: N Adic Operation

N تايي‌: N Ary

عمل‌ N تايي‌: N Ary Operation

عملگر N تايي‌: N Ary Operator

مكعب‌ N بعدي‌: N Cube

منط‌ق‌ N سط‌حي‌: N Level Logic

N جايي‌: N Tuple

ماده‌ نوع‌ 'ان‌': N Type Material

نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N: N Type Semiconductor

گزينه‌ N راهي‌: N Way Switch

قاپيدن‌، دستگير كردن‌، توقيف‌: Nab

توقيف‌ كننده‌، قاپنده‌: Nabber

(eadiban =) (ج‌.ش‌.)خانواده‌ كك‌ و ساس‌ و حشرات‌، خون‌ , اشام‌: Nabid

(diban =) (ج‌.ش‌.)خانواده‌ كك‌ و ساس‌ و حشرات‌، خون‌ اشام‌,: Nabidae

نواب‌، نايب‌ السلط‌نه‌، پولدار: Nabob

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ درخت‌ فرفيون‌: Naboom

(ج‌.ش‌.) صدف‌ مرواريد، مرواريد: Nacre

نظ‌يرالسمت‌، حضيض‌، ذلت‌، سمت‌ القدم‌: Nadir

حضيضي‌: Nadiral

(suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌، خال‌ گوشتي‌: Naevus

عيبجو، نق‌ نقو اسب‌ كوچك‌ سواري‌، اسب‌ پير و وامانده‌، يابو، فاحشه عيبجويي‌ كردن‌، نق‌ زدن‌، ازار دادن‌، مرتبا گوشزد كردن: Nag

شخص‌ نق‌ زن‌: Nagger

(niggon=) سط‌ل‌ چوبي‌، ليوان‌ چوبي‌، سر، سرانسان‌: Naggin

(افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌، (گ‌.ش‌.) , نيلوفرابي‌، مهروي‌ شناگر: Naiad

(evian) ساده‌ و بي‌ تكلف‌، بي‌ريا، ساده‌، بي‌ تجربه‌، خام‌,: Naif

قاپيدن‌، زدن‌، كوبيدن‌، گرفتن‌ ميخ‌ كوبيدن‌، با ميخ‌ الصاق‌ كردن‌، بدام‌ انداختن ناخن‌، سم‌، چنگال‌، چنگ‌، ميخ‌، ميخ‌ سرپهن‌، گل‌ ميخ‌، با ,: Nail

پارچه‌ نخي‌ و سبك‌ وزن‌ ساده‌ لباسي‌ و پرده‌اي‌: Nainsook

خام : Naive

ناآگاه و بيتجربه بودن به‌خاطر فقدان اطلاعات يا علاقه.

(fian) ساده‌ و بي‌ تكلف‌، بي‌ريا، ساده‌، بي‌ تجربه‌، خام‌: Naive

(ytevian) سادگي‌، بي‌ ريايي‌، خام‌ دستي‌: Naivete

(etevian) سادگي‌، بي‌ ريايي‌، خام‌ دستي‌: Naivety

برهنه‌، عريان‌، عادي‌، لخت‌: Naked

(ybmap =) بي‌ مزه‌، بي‌ روح‌، ساختگي‌ و بي‌ مغز: Namby

صداكردن‌، نام‌ دادن‌، مشهور، نامدار نام‌، اسم‌، نام‌ و شهرت‌، ابرو، علامت‌، ناميدن‌، بنام‌ ,: Name

نام‌: Name

شايسته‌ نام‌ بردن‌، نامبردني‌: Nameable

بي‌ نام‌: Nameless

يعني‌، بنام‌، با ذكر نام‌، براي‌ مثال‌: Namely

پلاك‌ اسم‌: Nameplate

همنام‌، هم‌ اسم‌، كسي‌ كه‌ بنام‌ ديگري‌ نام‌ گذاري‌ شود: Namesake

نقيض‌ و: Nand

عنصر نقيض‌ و: Nand Element

دريچه‌ نقيض‌ و: Nand Gate

عمل‌ نقيض‌ و: Nand Operation

عملگر نقيض‌ و: Nand Operator

پرستار بچه‌: Nanny

بز ماده‌: Nanny Goat

ميليارديم‌ ثانيه‌، نانوثانيه‌: Nanoseconde

(allec =) ضريع‌ يا محل‌ استقراربت‌ در معابد يونان‌: Naos

پرز چرت‌، خواب‌ نيمروز، چرت‌ زدن‌، (درپارچه‌ و فرش‌) خواب: Nap

شعله‌، بمب‌ اتشزا ماده‌ مخصوص‌ تغليظ‌ بنزين‌ وتهيه‌ بمب‌ اتش‌ زا و پرتاب‌ ,: Napalm

پشت‌ گردن‌، پس‌ گردن‌، قفا، هيره‌: Nape

لگاريتم‌ نپري‌: Naperian Logarithm

سفره‌ و ملافه‌هاي‌ خانه‌، دستمال‌ سفره‌ و سفره‌ و غيره‌: Napery

نفتا، بنزين‌ سنگين‌: Naphtha

(ش‌.) هيدروكربن‌ بفرمول‌ 8H 01C، نفتالين‌: Naphthalene

(ش‌.) نفتل‌، يكي‌ از مشتقات‌ نفتالين‌: Naphthol

شلغمي‌ شكل‌، شلجمي‌: Napiform

دستمال‌ سفره‌، دستمال‌، سينه‌ بند، پيش‌ انداز: Napkin

ناپلئون‌، چكمه‌ پاشنه‌ بلند، ناپلئوني‌: Napoleon

چرت‌ زننده‌، چرت‌ زن‌: Napper

(درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار، خواب‌ دار، قدري‌ مست‌، لول چموش‌، ابجوي‌ قوي‌: Nappy

عشق‌ بخود، خود پرستي‌: Narcissism

عاشق‌ خود: Narcissist

(گ‌.ش‌) نرگس‌، (افسانه‌ يونان‌) جوان‌ رعنايي‌ كه‌عاشق‌ , تصويرخودشد: Narcissus

(ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌، حمله‌ خواب‌: Narcolepsy

حالت‌ بي‌ حسي‌ وخواب‌ الودگي‌، بي‌حالي‌: Narcosis

مخدر، مسكن‌، مربوط‌ به‌مواد مخدره‌: Narcotic

داروي‌ مسكن‌ دادن‌، تخدير كردن‌: Narcotize

منخرين‌، سوراخ‌ بيني‌مهره‌داران‌: Naris

(انگليس‌) مامور خفيه‌ پليس‌، جاسوسي‌ كردن‌، ازردن‌: Nark

داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌، داستان‌ سرايي‌ كردن‌، نقالي‌ , كردن‌، شرح‌ دادن‌: Narrate

گويندگي‌، داستان‌، داستانسرايي‌، توصيف‌: Narration

روایت : Narrative

     يک قالبِ ايجادِ درس‌ها که در آن اطلاعات به‌صورت توصيفي و در قالب جملات ارائه ميشود.

روايت‌، شرح‌: Narrative

قصه‌، شرح‌، داستان‌، داستانسرايي‌، حكايت‌، روايت‌: Narrative

يافته‌هاي روايتي: narrative findings

يافته‌هايي به شكل روايت در ارزيابي پيشنهاد كه مبنايي براي درجه‌بندي عددي را فراهم مي‌كند.

يافته‌هاي روايتي: Narrative Findings

يافته‌هايي به شکل روايت در ارزيابي پيشنهاد که مبنايي براي درجه‌بندي عددي را فراهم مي‌کند.

گوينده‌، راوي‌، گوينده‌ داستان‌: Narrator

باريك‌ كردن‌، محدود كردن‌، كوته‌ فكر تنگ‌، كم‌ پهنا، باريك‌، دراز و باريك‌، كم‌ پهنا، محدود: Narrow

كوتاه‌ نظ‌ر، كوته‌ فكر، بدون‌ سعه‌ نظ‌ر، دهاتي‌: Narrow Minded

ايوان‌ غربي‌ كليسا، هشتي‌: Narthex

(elahwran، lahwran=)(ج‌.ش‌.)نهنگ‌ دريايي‌ قط‌ب‌ شمال‌: Narwal

(elahwran، lawran=) (ج‌.ش‌.) نهنگ‌ دريايي‌ قط‌ب‌ شمال‌: Narwhal

(lahwran، lawran=)(ج‌.ش‌.)نهنگ‌ دريايي‌ قط‌ب‌ شمال‌: Narwhale

وابسته‌ به‌بيني‌، وابسته‌ به‌ منخرين‌، خيشومي‌: Nasal

وابستگي‌ به‌ بيني‌: Nasality

تودماغي‌ كردن‌: Nasalization

ازبيني‌ ادا كردن‌ (حروف‌)، تو دماغي‌ حرف‌ زدن‌: Nasalize

(ycnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌، نوظ‌هوري‌ و اغازي‌، تولد: Nascence

(ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌، نوظ‌هوري‌ و اغازي‌، تولد: Nascency

پيدايش‌ يافته‌، درحال‌ تولد: Nascent

(گ‌.ش‌.) گل‌ لادن‌ (sujam muloeaporT): Nasturtium

كثيف‌، نامط‌بوع‌، زننده‌، تند و زننده‌، كريه‌: Nasty

زايشي‌، مولودي‌: Natal

ميزان‌ زاد و ولد، تعداد زايش‌ ومواليد جديد: Natality

(در مورد جانوران‌) شناور يا متحرك‌ دراب‌: Natant

دفتر اسناد رسمي‌ را اداره‌ كردن‌، محضر داري‌ كردن گواهي‌ رسمي‌ كردن‌: Natarize

فن‌شنا، شناوري‌، شناگري‌: Natation

(yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا: Natatorial

استخر شنا، شناگاه‌: Natatorium

(lairotatan =) وابسته‌ به‌ شنا: Natatory

كپل‌ ها، كفل‌ ها، هرچيزي‌ شبيه‌ كفل‌: Nates

ملت‌، قوم‌، امت‌، خانواده‌، ط‌ايفه‌، كشور: Nation

حكومت‌ متشكل‌ از يك‌قوم‌ يا يك‌ ملت‌: Nation State

ملي‌، قومي‌، وابسته‌ به‌ قوم‌ ياملتي‌، تبعه‌، شهروند: National

انجمن ملی حسابداران: National Association of Accountants

گارد ملي‌: National Guard

درآمد ملي: National Income

درامد ملي‌: National Income

باغ‌ ملي‌: National Park

ملت‌ پرستي‌، ملت‌ گرايي‌، مليت‌، ناسيوناليزم‌: Nationalism

ملت‌ گراي‌، ملت‌ دوست‌، ط‌رفدار ملت‌، ناسيوناليست‌: Nationalist

مليت‌، تابعيت‌: Nationality

ملي‌ سازي‌: Nationalization

ملي‌ كردن‌، ملي‌ شدن‌: Nationalize

در سرتاسر كشور: Nationwide

بومي‌، اهلي‌، محلي‌: Native

قالب اصلی : Native Format

       قالب اوليه‌اي که داده (سند) با آن ايجاد شده است، قالب اصلي ناميده ميشود.

زبان‌ بومي‌: Native Language

مساعدت‌ با بوميان‌، بومي‌ پرستي‌: Nativism

(باeht) تولد عيسي‌، پيدايش‌، ولادت‌: Nativity

اراسته‌، قشنگتر، پاكيزه‌، ماهر، چالاك‌: Natty

ط‌بيعي‌، عادي‌: Natural

ط‌بيعي‌، سرشتي‌، نهادي‌، ذاتي‌، فط‌ري‌، جبلي‌، بديهي مسلم‌، استعداد ذاتي‌، احمق‌، ديوانه‌: Natural

Spontaneous aging of a supersaturated solid solution at room temperature.: NATURAL AGING

محدوده‌هاي طبيعي: natural bounds

فرآيند اصلي كه با سنجش عملكرد فرآيند نشان داده شده و گاهي «صداي فرآيند» نيز ناميده مي‌شود. فنوني مانند نمودارهاي كنترل، فاصله اطمينان و فرجه‌هاي پيش‌بيني براي تشخيص اينكه تغييرات به دلايلي معمول (فرآيندهاي قابل پيش‌بيني يا ثابت) يا دلايلي خاص (كه بايد تشخي

محدوده‌هاي طبيعي: Natural Bounds

فرآيند اصلي که با سنجش عملكرد فرآيند نشان داده شده و گاهي «صداي فرآيند» نيز ناميده مي‌شود. فنوني مانند نمودارهاي کنترل، فاصله اطمينان و فرجه‌هاي پيش‌بيني براي تشخيص اينکه تغييرات به دلايلي معمول (فرآيندهاي قابل پيش‌بيني يا ثابت) يا دلايلي خاص (که بايد تشخيص داده شده و از بين روند) رخ داده‌اند يا خير، بكار مي‌روند.

تاريخ‌ ط‌بيعي‌: Natural History

زبان‌ ط‌بيعي‌: Natural Language

چرم طبيعي: natural leather

لگاريتم‌ ط‌بيعي‌: Natural Logarithm

عددط‌بيعي‌: Natural Number

منابع‌ ط‌بيعي‌: Natural Resources

فلسفه‌ انتخاب‌ اصلح‌ در ط‌بيعت‌: Natural Selection

ط‌بيعت‌ گرايي‌، فلسفه‌ ط‌بيعي‌، مذهب‌ ط‌بيعي‌، سبك‌ , ناتوراليسم‌: Naturalism

معتقد به‌ فلسفه‌ ط‌بيعي‌: Naturalist

قبول‌ تابعيت‌، خوگيري‌: Naturalization

بتابعيت‌ كشوري‌ در امدن‌، پذيرفته‌ شدن‌ (دركشور)، جزو , زباني‌ وارد شدن‌ (كلمات‌)، بومي‌ شدن‌ (گياه‌ و جانور) ط‌بيعي‌ شدن‌: Naturalize

خاصيت‌، سرشت‌، خميره‌ ط‌بيعت‌، ذات‌، گوهر، ماهيت‌، خوي‌، افرينش‌، گونه‌، نوع: Nature

(thguon=) هيچ‌، عدم‌، نيستي‌، صفر، نابودي‌، بي‌ ارزش‌: Naught

شيط‌ان‌، بدذات‌، شرير، نا فرمان‌، سركش‌: Naughty

دل‌اشوب‌، حالت‌ تهوع‌، حالت‌ استفراغ‌، انزجار: Nausea

بالااوردن‌، حالت‌ تهوع‌ دست‌ دادن‌، متنفر ساختن‌، از , رغبت‌ انداختن‌، منزجركردن‌: Nauseate

تهوع‌ اور: Nauseating

تهوع‌ اور: Nauseous

دريايي‌، مربوط‌ به‌ دريانوردي‌، ملواني‌: Nautical

امريكامعادل‌02/0806 فوت‌ ميل‌ دريايي‌ انگليس‌ معادل‌ 0806 فوت‌، ميل‌ دريايي‌ ,: Nautical Mile

(ج‌.ش‌.) حلزونهاي‌ گرمسيري‌ مارپيچي‌ جنوب‌ اقيانوس‌ ساكن‌ , و اقيانوس‌ هند: Nautilus

وابسته‌به‌ كشتي‌، وابسته‌ به‌ نيروي‌ دريايي‌: Naval

سالن‌ كليسا يا ساير سالنهاي‌ بزرگ‌: Nave

(تش‌.) ناف‌، سره‌ (مج.) ميان‌، وسط‌: Navel

زورقي‌ شكل‌، زورقي‌، استخوان‌ ناوي‌: Navicular

قابليت‌ كشتيراني‌: Navigability

قابل‌ كشتيراني‌: Navigable

ذات‌، گوهر، ماهيت‌، خوي‌، افرينش‌، گونه‌، نوع‌، خاصيت‌ كشتيراني‌ كردن‌، هدايت‌ كردن‌ (هواپيماو غيره‌)، ط‌بيعت: Navigate

راهبري- هدايت: Navigation

كشتيران‌، دريانورد، هدايت‌ گر: Navigator

كارگر غير ماهر، كارگرحفار، ماشين‌ حفاري‌: Navvy

نيروي‌ دريايي‌، بحريه‌، ناوگان‌، كشتي‌ جنگي‌: Navy

(گ‌.ش‌.) لوبياي‌ چشم‌ بلبلي‌ سفيد: Navy Bean

محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌: Navy Yard

نه‌، خير، راي‌ منفي‌: Nay

اهل‌ ناصره‌ جليل‌ در يهوديه‌ نصراني‌: Nazarene

عضو حزب‌ نازي‌ المان‌ هيتلري‌: Nazi

(msizan) اصول‌ نازي‌: Naziism

(msiizan) اصول‌ نازي‌: Nazism

حداعلاي‌ ترقي‌، بالاترين‌ درجه‌، ذروه‌: Ne Plus Ultra

ادم‌ بيكاره‌، ادمي‌ كه‌ اميد بهبودي‌ برايش‌ نيست‌: Ne'er Do Well

اوليه‌، خيلي‌ كهنه‌ وابسته‌ به‌ انسان‌ غارنشين‌، وابسته‌ به‌ انسان‌ وحشي‌ و ,: Neanderthal

خفيف‌ ترين‌ جزر و مد، كهكشند: Neap

وابسته‌ به‌ شهر ناپل‌: Neapolitan

نزديك‌، تقريبا، قريب‌، صميمي‌، نزديك‌ شدن‌: Near

فعاليت شبه بحراني: near critical activity

فعاليتي روي مسير غيربحراني با مقدار كمي شناوري.

فعاليت شبه بحراني: Near Critical Activity

فعاليتي روي مسير غيربحراني با مقدار كمي شناوري.

دستيابي‌ تقريباتصادفي‌: Near Random

تقريبا، فريبا: Nearly

نزديك‌ بين‌: Nearsighted

پاكيزه‌، تميز، شسته‌ و رفته‌، مرتب‌، گاو: Neat

گله‌ بان‌، چوپان‌، گاو دار: Neatherd

پوزه‌، دهان‌ نوك‌ (مخصوصا نوك‌ لاك‌ پشت‌ و پرنده‌)، منقار، بيني: Neb

(نج.) سحاب‌، توده‌ هاي‌ عظ‌يم‌ گازو گرد مابين‌ فواصل‌ , ستارگان‌ جاده‌ شيري‌، لكه‌، ميغ‌، ابر: Nebula

سحابي‌، ميغي‌، مبهم‌: Nebular

حالت‌ گازي‌، حالت‌ ابري‌، حالت‌ غباري‌: Nebulosity

تار، محو، شبيه‌ سحاب‌، بشكل‌ ابر، تيره‌: Nebulous

لزوما: Necessarily

لازم‌، واجب‌، ضروري‌، بايسته‌، بايا: Necessary

مجبوركردن‌ ناگزير ساختن‌، بايسته‌كردن‌، بايستن‌، واجب‌ كردن: Necessitate

ايجاب‌ كردن‌، مستلزم‌ بودن‌: Necessitate

بايسته‌، لازم‌، واجب‌: Necessitous

بايستگي‌، ضرورت‌، نياز، نيازمندي‌، لزوم‌، احتياج‌: Necessity

گردن‌، گردنه‌، تنگه‌، ماچ‌ و نوازش‌ كردن‌: Neck

دستمال‌ گردن‌، كاشكل‌: Neckerchief

گردن‌ بند: Necklace

كراوات‌: Necktie

امار متوفيات‌، ثبت‌ اموات‌، اگهي‌ فوت‌: Necrology

غيبگو، ساحر: Necromancer

غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌): Necromancy

مردار خواري‌، علاقه‌ به‌ اجساد: Necrophagia

گورستان‌، شهر اموات‌: Necropolis

مردن‌ نسوج‌ زنده‌، فساد، بافت‌ مردگي‌، مردگي‌: Necrosis

شراب‌ لذيذ خدايان‌ يونان‌، شهد، شربت‌، نوش‌: Nectar

(گ‌.ش‌.) هلوي‌ شيرين‌ و ابدار، شليل‌: Nectarine

تولد يافته‌، زاده‌، موسوم‌ به‌، ناميده‌ شده‌، يعني‌: Nee

نيازمندي، نياز: need

كمبود ظرفيت شناسايي‌شده يا مشخصه‌هاي اضافي براي دستيابي به قابليتي خاص يا كاهش هزينه.

نياز، لزوم‌، احتياج‌، نيازمندي‌، در احتياج‌ داشتن نيازمند بودن‌، نيازداشتن‌: Need

نيازمندي، نياز: Need

کمبود ظرفيت شناسايي‌شده يا مشخصه‌هاي اضافي براي دستيابي به قابليتي خاص يا کاهش هزينه.

لازم‌، ضروري‌، نيازمند، ناگزير، مايحتاج‌: Needful

با سوزن‌ تزريق‌ كردن‌، ط‌عنه‌ زدن‌، اذيت‌ كردن‌ سوزن‌، سوزن‌ سرنگ‌ و گرامافون‌ و غيره‌، سوزن‌ دوزي‌ كردن: Needle

سوزن‌، عقربه‌: Needle

Usually supplied quarter hard rolled, extra precision rolled with sheared edges. Carbon content 1.25% - Chromium .15%. Usually supplied in a 2” width from .002 to .035”. Used for cutting the eye of needle and milling the latch in a latch needle.: NEEDLE CUTTER STEEL

بي‌ نياز: Needless

كار سوزن‌ دوزي‌، گلدوزي‌: Needlework

(ton deen=) لازم‌ نيست‌: Needn't

لزوما، بر حسب‌ لزوم‌، ناگزير، نيازها: Needs

نيازمند: Needy

(reven =) هرگز: Neer

شرير، زشت‌، نابكار، بدكار، شنيع‌، ناهنجار: Nefarious

منفي‌ كردن‌، خنثي‌ كردن‌، بلا اثر كردن‌: Negate

نفي‌ كردن‌، خنثي‌ كردن‌: Negate

(evitagen=) منفي‌، خنثي‌ كردن‌، منفي‌ كردن‌: Negation

نفي‌، خنثي‌ سازي‌: Negation

(noitagen=) منفي‌، خنثي‌ كردن‌، منفي‌ كردن‌: Negative

منفي‌: Negative

تحليل منفي: negative analysis

عمل نظارت بر يك فعاليت و تعريف مواردي كه ممكن است باعث شكست فعاليت شود.

تحليل منفي: Negative Analysis

عمل نظارت بر يک فعاليت و تعريف مواردي كه ممكن است باعث شكست فعاليت شود.

جريان نقدي منفي: negative cash flow

بيشتر بودن نقدينگي خروجي نسبت به نقدينگي ورودي

جريان نقدي منفي: Negative Cash Flow

بيشتر بودن نقدينگي خروجي نسبت به نقدينگي ورودي.

بازخوردمنفي‌: Negative Feedback

فيلم‌ منفي‌: Negative Film

جريان منفي، فرجه منفي، شناوري منفي: negative float

هنگامي كه نزديك‌ترين تاريخ تحويل پروژه ديرتر از زمان تحويل مورد نياز باشد

جريان منفي، فرجه منفي، شناوري منفي: Negative Float

هنگامي که نزديک‌ترين تاريخ تحويل پروژه ديرتر از زمان تحويل مورد نياز باشد.

منط‌ق‌ منفي‌: Negative Logic

منفي‌ گرايي‌، منفي‌ بافي‌: Negativism

حالت‌ منفي‌ بودن‌: Negativity

نافي‌، خنثي‌ كننده‌: Negator

فروگذاري‌، فروگذار كردن‌، غفلت‌، اهمال‌، مسامحه‌، غفلت‌ , كردن‌: Neglect

سر بهوا، مسامحه‌ كار: Neglectful

(eegilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌: Neglige

(egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌: Negligee

قصور، اهمال‌، فراموشكاري‌، غفلت‌، فرو گذاشت‌: Negligence

مسامحه‌ كار، بي‌ دقت‌، فرو گذار، برناس‌: Negligent

ناچيزي‌: Negligibility

ناچيز، جزئي‌، بي‌ اهميت‌، قابل‌ فراموشي‌: Negligible

قابل‌ مذاكره‌، قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقد: Negotiable

(rotaitogen) مذاكره‌ كننده‌: Negotiant

(چك‌ و برات‌)، ط‌ي‌ كردن‌ گفتگو كردن‌، مذاكره‌ كردن‌، به‌ پول‌ نقد تبديل‌ كردن‌ ,: Negotiate

هزينه‌هاي توافقي پيمان: negotiated contract costs

هزينه‌هاي تخميني توافقي در پيمان‌هاي هزينه به‌علاوه حق‌الزحمه‌‌ مقطوع، يا هزينه‌هاي هدف توافقي پيمان در پيمان‌هاي هزينه به‌علاوه حق‌الزحمه تشويقي يا پيمان‌هاي حق‌الزحمه تشويقي با قيمت مقطوع.

هزينه‌هاي توافقي پيمان: Negotiated Contract Costs

هزينه‌هاي تخميني توافقي در پيمان‌هاي هزينه به‌علاوه حق‌الزحمه‌‌ مقطوع، يا هزينه‌هاي هدف توافقي پيمان در پيمان‌هاي هزينه به‌علاوه حق‌الزحمه تشويقي يا پيمان‌هاي حق‌الزحمه تشويقي با قيمت مقطوع.

مذاكره: negotiation

هنر كسب آنچه از يك تبادل مي‌خواهيد، رها كردن همه بخش‌هاي ديگر موجود

مذاكره‌: Negotiation

مذاكره: Negotiation

فرآيند چانه‌زني بين دو يا تعداد بيشتري دسته که با هدف دستيابي به توافقات مورد قبول همه طرفين انجام مي‌گيرد.فرآيندي كه بر اساس آن دو يا چند فرد ناسازگار سعي مي‌كنند با اصلاح موقعيت اوليه خود يا با توسعه پيشنهادهاي جديد، به توافق برسند.هنر كسب آنچه از يك تبادل مي‌خواهيد، رها كردن همه بخش‌هاي ديگر موجود. بحثي كه بين خريدار و فروشنده در ارتباط با موضوع مورد اختلاف انجام مي‌شود، به اين اميد که منجر به توافقي دو طرفه و حل اختلاف شود.

(tnaitogen) مذاكره‌ كننده‌: Negotiator

زن‌ سياه‌ پوست‌: Negress

زنگي‌، سياه‌، كاكا، سياه‌ پوست‌: Negro

ط‌رفدار سياه‌ پوست‌: Negrophile

بيمناك‌ از نژاد سياه‌: Negrophobe

شيهه‌ كشيدن‌ (مثل‌ اسب‌)، شيهه‌ اسب‌: Neigh

(ruobhgien) همسايه‌، نزديك‌، مجاور، همسايه‌ شدن‌ با: Neighbor

(doohruobhgien) همسايگي‌، مجاورت‌، اهل‌ محل‌: Neighborhood

(robhgien) همسايه‌، نزديك‌، مجاور، همسايه‌ شدن‌ با: Neighbour

(doohrobhgien) همسايگي‌، مجاورت‌، اهل‌ محل‌: Neighbourhood

نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌، هيچيك‌، هيچيك‌ از اين‌ دو: Neither

(ج‌.ش‌.) كرم‌ شناسي‌: Nematology

الهه‌ انتقام‌، كينه‌ جويي‌، انتقام‌، قصاص‌: Nemesis

پيشوند بمعني‌ جديد: Neo

نو انساني‌، وابسته‌ به‌ انسان‌ جديد، شبيه‌ انسان‌ جديد: Neoanthropic

(ز.ش‌.) قسمت‌ اخير عهد سوم‌ زمين‌ شناسي‌: Neocene

سبك‌ نئوكلاسيك‌، احيا كننده‌ سبك‌ هاي‌ قديمي‌: Neoclassic

توليد جديد، تجديد، نوزايش‌: Neogenesis

الت‌ سنگي‌ مربوط‌ به‌ عصر حجر جديد، نو سنگ‌: Neolith

وابسته‌ به‌ عصر حجر جديد، نوسنگي‌: Neolithic

واژه‌ جديد، لغت‌ اختراعي‌، نوواژه‌: Neologism

نوپردازي‌، استعمال‌ واژه‌ يا اصط‌لاح‌ جديد: Neology

گاز نئون‌، چراغ‌ نئون‌، شبيه‌ روشنايي‌ نئون‌: Neon

لامپ‌ نئون‌: Neon Lamp

جديد الايمان‌، كاراموز، مبتدي‌، نوچه‌: Neophyte

وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد: Neoplatonic

مكتب‌ افلاط‌ونيون‌ جديد: Neoplatonism

نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌: Neoscholasticism

نوزاده‌، تازه‌ بدنيا امده‌، جديد، تازه‌، نويسنده‌ تازه‌: Neoteric

(ز.ش‌.) وابسته‌ بعهد زمين‌ شناسي‌ كه‌ از پايان‌ دوره‌ , مسوزوئيك‌ تا امروزه‌ است‌: Neozoic

نپالي‌، اهل‌ نپال‌: Nepali

داروي‌ غمزدا، چيزي‌ كه‌ غم‌ و غصه‌ را بزدايد: Nepenthe

ابرسنج‌: Nephelometer

پسر برادر، پسر خواهر، پسر برادر زن‌ و خواهر شوهر و , غيره‌: Nephew

ابربين‌، ابر سنج‌: Nephoscope

كليوي‌، ايجادشده‌ در كليه‌، منشعب‌ از كليه‌: Nephrogenic

(ط‌ب‌) بيماري‌ كليه‌ كه‌ بيشتر لوله‌ هاي‌ كليوي‌ را مبتلا , ميكند: Nephrosis

خويش‌ و قوم‌ پرستي‌، انتصاب‌ برادر زاده‌ يا خواهر زاده‌ , و اقوام‌ نزديك‌ به‌ مشاغل‌ مهم‌اداري‌: Nepotism

الهه‌ اقيانوس‌، نپتون‌، (نج.) ستاره‌ نپتون‌: Neptune

(افسانه‌ يونان‌) هريك‌ از پنجاه‌ حوري‌ دريايي‌ كه‌ , دختران‌ نروس‌ بوده‌اند: Nereid

وابسته‌ به‌ منط‌قه‌ يا كمربند ساحلي‌: Neritic

(ز.ع‌.) مزخرف‌، مهمل‌: Nerts

رگبرگ‌ اذين‌، رگ‌ و پي‌، اعصاب‌، ساختمان‌ عصبي‌، شبكه‌ , عصبي‌: Nervation

نيرو بخشيدن‌ عصب‌، پي‌، رشته‌ عصبي‌، وتر، ط‌اقت‌، قدرت‌، قوت‌ قلب‌ دادن: Nerve

مركز عصبي‌، (مج.) مركز فرماندهي‌: Nerve Center

(kcarw evren =) خسته‌ كننده‌ اعصاب‌، دشوار: Nerve Racking

(gnikcar evren =) خسته‌ كننده‌ اعصاب‌، دشوار: Nerve Wrack

بي‌ عصب‌، بي‌ غيرت‌: Nerveless

عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌، عصباني‌، متشنج‌، دستپاچه‌: Nervous

ادم‌ ترسو و بي‌ اثر، ادم‌ محافظ‌ه‌ كار و بي‌ خاصيت‌: Nervous Nellie

(تش‌.) سلسله‌ عصب‌، دستگاه‌ پي‌: Nervous System

رگبرگ‌، رگ‌بال‌، رگه‌ اصلي‌، شاهرگ‌، رگه‌ بندي‌ جانور: Nervure

پر عصب‌، پر رگ‌ و پي‌، نيرومند، عصباني‌، پر رو: Nervy

بوسيله‌ قياس‌ عقلاني‌ فكر درك‌ نمود ناداني‌، اعتقاد باينكه‌ حقايق‌ غايي‌ را نميتوان‌ ,: Nescience

دماغه‌، برجستگي‌: Ness

اشيانه‌، لانه‌، اسايشگاه‌، پاتوق‌، لانه‌ ساختن‌، اشيان‌ , كردن‌، اشيان‌ گرفتن‌، درمحل‌ محفوظ‌ي‌ جاي‌ گرفتن‌، پيچيدن‌: Nest

اشيانه‌، لانه‌، اشيانه‌اي‌ كردن‌: Nest

اندوخته‌ تخمي‌ كه‌ درلانه‌ مرغ‌ ميگذارند تا مرغ‌ تخم‌ كند، مايه: Nest Egg

تودرتو، اشيانه‌اي‌: Nested

تودرتويي‌، اشيانه‌اي‌بودن‌: Nesting

انباره‌تودرتو، انباره‌پشته‌اي‌: Nesting Storage

اشيان‌ گرفتن‌، لانه‌ كردن‌، اسودن‌، در اغوش‌ كسي‌ خوابيدن‌: Nestle

جوجه‌ اشيانه‌، بچه‌ پرندگان‌، اشيان‌ گيري‌: Nestling

(افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا، پير , دانا و مشاور، پيرمرد: Nestor

كليساي‌ نسط‌وري‌ قديم‌ ايران‌: Nestorian

خالص: Net

شبكه‌، تور، خالص‌: Net

امثال‌ ان‌، خالص‌، ويژه‌، خرج‌ دررفته‌، اساسي‌، اصلي بدام‌ افكندن‌، با تورگرفتن‌، شبكه‌ داركردن‌، بتورانداخت, تور، توري‌، دام‌، شبكه‌، تارعنكبوت‌، تور ماهي‌ گيري‌ و , ن‌: Net

مبلغ خالصي: Net Amount

دارايي‌هاي خالص: Net Assets

ارزش دفتري خالص: net book value

ميزان پول نشان داده شده در سامانه حسابداري براي دارايي‌ها، بدهي‌ها يا حقوق صاحبان سهام. هنگام مقايسه سازمان‌ها ارزش دفتري خالص برابر است با تفاوت كل دارايي نسبت به كل بدهي.

ارزش دفتري خالص: Net Book Value

ميزان پول نشان داده شده در سامانه حسابداري براي دارايي‌ها، بدهي‌ها يا حقوق صاحبان سهام. هنگام مقايسه سازمان‌ها ارزش دفتري خالص برابر است با تفاوت کل دارايي نسبت به کل بدهي.

درآمد خالص: Net Income

سود خالص: Net income

زیان خالص: Net loss

ارزش فعلي خالص: net present value (NPV)

مقياسي براي سنجش ارزش كنوني پول نسبت به ارزش مورد انتظار آينده. هنگامي كه اين مقدار براي ارزيابي فرصت‌هاي پروژه و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جريان نقدي آتي يك محصول با توجه به عوامل مالي آينده پروژه مانند تورم يا بهره

ارزش فعلي خالص: Net Present Value (NPV)

مقياسي براي سنجش ارزش کنوني پول نسبت به ارزش مورد انتظار آينده. هنگامي كه اين مقدار براي ارزيابي فرصت‌هاي پروژه و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جريان نقدي آتي يك محصول با توجه به عوامل مالي آينده پروژه مانند تورم يا بهره ارزش کنوني نقدينگي ورودي منهاي جريان نقدينگي خروجي فعلي، كم مي‌شود. همچنين مراجعه شود به نرخ بازگشت داخلي.

قيمت خالص: Net Price

سود خالص: Net Profit

وزن خالص: Net Weight

داراي‌ بال‌ مشبك‌: Net Winged

واقع‌ در پايين‌، در زير، زير، پايين‌، واقع‌ در زير: Nether

هلند: Netherlands

پست‌ ترين‌، اسفل‌، پايين‌ ترين‌، زير ترين‌: Nethermost

عالم‌ اموات‌، عالم‌ اسفل‌: Netherworld

شبكه‌ بندي‌، شبكه‌، توري‌ دوزي‌، تور سازي‌: Netting

(گ‌.ش‌.) گزنه‌، انواع‌ گزنه‌ تيغي‌ گزنده‌، بوسيله‌ گزنه‌ , برانگيختن‌، رنجه‌ داشتن‌ گزيده‌ شدن‌، (مج.) ايجاد بي‌ صبري‌ و عصبانيت‌ كردن: Nettle

(gnitatirri=) ازاردهنده‌، رنج‌ اور: Nettlesome

شبكه ائي: Network

شبكه: network

ترتيب منطقي وظايف كه توالي كار پروژه را تعريف مي‌كند. شبكه‌ها معمولا از چپ به راست رسم مي‌شوند؛ با خط‌هايي بين آن‌ها كه پيش‌نيازي وظايف را نشان مي‌دهد. سر بردار براي نشان دادن جهت جريان در طول زمان بكار مي‌رود

شبكه‌، شبكه‌ توري‌، شبكه‌ ارتباط‌ي‌، وابسته‌ به‌ شبكه‌: Network

شبكه‌: Network

شبکه: Network

ارائه گرافيكي فعاليت‌ها يا گره‌ها و وابستگي‌هاي بين آن‌ها.ترتيب منطقي وظايف كه توالي كار پروژه را تعريف مي‌كند. شبكه‌ها معمولا از چپ به راست رسم مي‌شوند؛ با خط‌هايي بين آن‌ها كه پيش‌نيازي وظايف را نشان مي‌دهد. سر بردار براي نشان دادن جهت جريان در طول زمان بكار مي‌رود.نمودار جريان شبكه شامل فعاليت‌ها و رويدادهايي كه بايد براي رسيدن به اهداف پروژه انجام شود. اين نمودار توالي زمان‌بندي، ارتباطات داخلي و قيود را نشان مي‌دهند.

شبكه‌كاو، تحليل‌ كننده‌شبكه‌: Network Analyser

تحليل شبكه: network analysis

فرآيند شناسايي زودترين و ديرترين تاريخ‌هاي شروع و پايان فعاليت‌هاي پروژه. اين كار با حركتي پيشرو يا پسرو در شبكه انجام مي‌شود. بسياري از ابزارهاي نرم‌افزاري مديريت پروژه حلقه‌هاي موجود در شبكه و پيغام‌هاي خطا‌ي يافته‌شده را جستجو مي‌كنند. پيغام‌هاي خطا، حل

تحليل شبکه: Network Analysis

فرآيند شناسايي زودترين و ديرترين تاريخ‌هاي شروع و پايان فعاليت‌هاي پروژه. اين كار با حركتي پيشرو يا پسرو در شبكه انجام مي‌شود. بسياري از ابزارهاي نرم‌افزاري مديريت پروژه حلقه‌هاي موجود در شبكه و پيغام‌هاي خطا‌ي يافته‌شده را جستجو مي‌كنند. پيغام‌هاي خطا، حلقه‌ها و تمام فعاليت‌هاي درون آن را شناسايي مي‌كند.فرآيند شناسايي زودترين و ديرترين تاريخ شروع و پايان براي بخش‌هاي انجام‌نشده فعاليت‌هاي پروژه. همچنين مراجعه شود به روش مسير بحراني، فن ارزيابي و تجديدنظر برنامه و فن ارزيابي و تجديدنظر گرافيكي.

نمودار/ دياگرام شبكه: network chart/diagram

نمودار توالي فعاليت‌هاي پروژه كه شامل فعاليت‌هاي پيش‌نيازي و پس‌نيازي بوده و فعاليت‌ها با گره يا بر روي پيكان نمايش داده مي‌شوند. وقتي مدت هر فعاليت مشخص شد مسير بحراني قابل تشخيص است. همچنين مراجعه شود به نمودار پيش‌نيازي.

نمودار/ دياگرام شبكه: Network Chart/Diagram

نمودار توالي فعاليت‌هاي پروژه که شامل فعاليت‌هاي پيش‌نيازي و پس‌نيازي بوده و فعاليت‌ها با گره يا بر روي پيکان نمايش داده مي‌شوند. وقتي مدت هر فعاليت مشخص شد مسير بحراني قابل تشخيص است. همچنين مراجعه شود به نمودار پيش‌نيازي.

مسير شبكه: network path

هر مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط پيوسته در يك نمودار شبكه پروژه

مسير شبکه: Network Path

دنباله‌‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط در يک نمودار شبکه.هر مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط پيوسته در يك نمودار شبكه پروژه.

A structure in which the crystals of one constituent are surrounded by envelopes of another constituent which gives a network.: NETWORK STRUCTURE

عصبي‌، وابسته‌ بعصب‌، وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌: Neural

(ط‌ب‌) درد اعصاب‌، درد عصبي‌، مرض‌ عصبي‌، پي‌ درد: Neuralgia

(ط‌ب‌) سر درد و حساسيت‌ بي‌ مورد، ضعف‌ اعصاب‌: Neurasthenia

پي‌ اماس‌، التهاب‌ يا اماس‌ و زخم‌ عصبي‌ كه‌ دردناك‌ است‌ , و سبب‌ ناراحتي‌ عصبي‌ و گاهي‌فلج‌ ميگردد: Neuritis

پي‌ زاد، ايجاد كننده‌ بافت‌ عصبي‌، داراي‌ ريشه‌ عصبي‌: Neurogenic

وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌: Neurologic

ويژه‌ گر اعصاب‌: Neurologist

عصب‌ شناسي‌، بحث‌ علمي‌ عصب‌ شناسي‌، پي‌ شناسي‌: Neurology

وابسته‌ باعصاب‌ و عضلات‌، عصبي‌ و عضلاني‌: Neuromuscular

رشته‌ مغزي‌ و ستون‌ فقراتي‌، ياخته‌ عصبي‌: Neuron

دچار اختلالات‌ عصبي‌: Neuropath

(ط‌ب‌) اختلال‌ اعصاب‌، اختلال‌ رواني‌، نژندي‌: Neurosis

ادم‌ عصباني‌، دچار اختلال‌ عصبي‌، عصبي‌، نژند: Neurotic

مخدر اعصاب‌: Neurotoxic

است‌، خواجه‌ بي‌ ط‌رف‌، بي‌ غرض‌، اسم‌ يا صفتي‌ كه‌ نه‌ مذكر و نه‌ مونث‌ , خنثي‌ كردن‌، اخته‌ كردن‌، وابسته‌ به‌ جنس‌ خنثي‌، خنثي: Neuter

خنثي‌، بي‌ ط‌رف‌: Neutral

بيط‌رف‌، بدون‌ جانبداري‌، خنثي‌، بيرنگ‌، نادر گير: Neutral

نمك خنثي: neutral salt

الكل‌ سفيد: Neutral Spirits

مخابره‌ خنثي‌: Neutral Transmission

منط‌قه‌خنثي‌، منط‌قه‌ بي‌ ط‌رف‌: Neutral Zone

سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌: Neutralism

بيط‌رفي‌، نادرگيري‌: Neutrality

خنثي‌ سازي‌، بيط‌رف‌ كردن‌: Neutralization

خنثي كردن (شدن): neutralization

خنثي‌ كردن‌، بط‌ور شيميايي‌ خنثي‌ كردن‌: Neutralize

نيوترون‌، ذره‌ بدون‌ بارالكتريكي‌: Neutron

با اينحال‌، با اين‌ وجود، عليرغم‌، هنوز، باز: Never  Eless

هرگز، هيچگاه‌، هيچ‌ وقت‌، هيچ‌، ابدا، حاشا: Never

هرگز ديگر، ديگر ابدا: Nevermore

(suvean =)(ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌، خال‌ گوشتي‌: Nevus

تازه‌، جديد، نو، اخيرا، نوين‌، جديدا: New

دخشه‌ تعويض‌ سط‌ر: New Line Character

كتب‌ عهد جديد مسيحيان‌: New Testament

نيمكره‌ غربي‌ يا دنياي‌ جديد، امريكا: New World

سال‌ نو، سال‌ جديد: New Year

روز اول‌ ژانويه‌ كه‌ اغاز سال‌ نو مسيحيان‌ است‌: New Year's Day

نوزاد، تازه‌ زاييده‌ شده‌، تازه‌ تولد شده‌: Newborn

تازه‌ وارد، نوايند: Newcomer

تيرميان‌ پلكان‌ مارپيچ‌، پايه‌ نرده‌: Newel

نوظ‌هور، من‌ در اوردي‌، متجدد، مد تازه‌: Newfangled

امروزي‌، مط‌ابق‌ مد روز، تازه‌: Newfashioned

بديع‌ جديد الاكتشاف‌، جديد الاختراع‌، تازه‌ پيداشده‌، نوظ‌هور: Newfound

(جغ.) جزيره‌ نيوفاوندلند: Newfoundland

بتازگي‌، اخيرا: Newly

تازه‌ ازدواج‌ كرده‌، تازه‌ داماد، تازه‌ عروس‌: Newlywed

هلال‌ ماه‌ نو، اول‌ ماه‌: Newmoon

خبر، اخبار، اوازه‌: News

مصاحبه‌ و كنفرانس‌ مط‌بوعاتي‌: News Conference

جلسه توزيع اخبار: news flash meeting

جلسه‌اي مختصر كه معمولاً توسط مدير پروژه (معمولاً در ابتداي روز يا ابتداي نوبت كاري) برنامه‌ريزي مي‌شود و به منظور درك و حل مسائل مهم پروژه در زمان واقعي صورت مي‌گيرد.

جلسه توزيع اخبار: News Flash Meeting

جلسه‌اي مختصر که معمولاً توسط مدير پروژه (معمولاً در ابتداي روز يا ابتداي نوبت کاري) برنامه‌ريزي مي‌شود و به منظور درک و حل مسائل مهم پروژه در زمان واقعي صورت مي‌گيرد.

روزنامه‌ فروش‌: News Vendor

پسر روزنامه‌ فروش‌: Newsboy

اخبارراديويي‌ يا تلويزيوني‌، خبر پراكندن‌: Newscast

خبرنامه‌: Newsletter

روزنامه‌ فروش‌، خبرنگار، گوينده‌اخبار: Newsman

(ypissog=) خبركش‌، خبرچين‌: Newsmonger

روزنامه‌، روزنامه‌ نگاري‌ كردن‌: Newspaper

روزنامه‌ نگار، صاحب‌ و گرداننده‌ روزنامه‌: Newspaperman

ماشين‌ چاپ‌ روزنامه‌، ط‌بع‌ روزنامه‌: Newsprint

فيلم‌ اخبار جاري‌ روز: Newsreel

روزنامه‌ فروشي‌، دكه‌ روزنامه‌ فروشي‌: Newsstand

جالب‌ و بموقع‌ قابل‌ توجه‌ عامه‌ براي‌ درج‌ در روزنامه‌، قابل‌ انتشار: Newsworthy

پرخبر، داراي‌ اخبار زياد: Newsy

(ج‌.ش‌.) سوسمار ابي‌، سمندر ابي‌: Newt

نيوتن‌، واحد نيرو در دستگاه‌.S.K.M: Newton

وابسته‌ به‌ سر اسحق‌ نيوتن‌ و كشفيات‌ او: Newtonian

پس‌ ازان‌، سپس‌، بعد، جنب‌، كنار بعد، ديگر، اينده‌، پهلويي‌، جنبي‌، مجاور، نزديك‌ ترين: Next

نزديك‌ ترين‌ خويشاوندان‌، منسوب‌ بلافصل‌، وارث‌ بلافصل‌: Next Of Kin

تابع‌ حالت‌ بعدي‌: Next State Function

اتصال‌، رابط‌ه‌، رابط‌ه‌ داخلي‌، گروه‌ متحد: Nexus

سلسله‌، پيوند: Nexus

(ش‌.) نياسين‌، اسيد نيكوتينيك‌: Niacin

رودخانه‌ و ابشار نياگارا: Niagara

نوك‌ قلم‌، نوك‌، دسته‌، قلم‌ تراشيدن‌: Nib

بز جويدن‌ لقمه‌ يا تكه‌ كوچك‌، گاز زدن‌، اندك‌ اندك‌ خوردن‌، مثل‌ ,: Nibble

نازنين‌، دلپسند، خوب‌، دلپذير، مط‌لوب‌، مودب‌، نجيب‌: Nice

وابسته‌ باعتقاد نامه‌ نيسن‌: Nicene

اعتقاد نامه‌ نيسن‌: Nicene Creed

ظ‌رافت‌، خوبي‌، دلپذيري‌، مط‌لوبي‌، احتياط‌، دقت‌: Nicety

تو رفتگي‌ در ديوار، ط‌اقچه‌، توي‌ ديوار گذاشتن‌: Niche

دندانه‌ دندانه‌ كردن‌، شكستن‌ شكستگي‌، شكاف‌، دندانه‌، موقع‌ بحراني‌، سربزنگاه: Nick

(Chemical symbol Ni) - Element No. 28 of the periodic system; atomic weight 58.69. Silvery white, slightly magnetic metal, of medium hardness and high degree of ductility and malleability and resistance to chemical and atmospheric corrosion; melting point: NICKEL

نيكل‌، ورشو، سكه‌پنج‌ سنتي‌، اب‌ نيكل‌ دادن‌: Nickel

خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌: Nickel Celay Line

Copper base alloys that contain 10-45% Zn. and 5-30% Ni.: NICKEL SILVER

الياژي‌ مركب‌ از مس‌ و روي‌ و نيكل‌، ورشو: Nickel Silver

Steel containing nickel as an alloying element. Varying amounts are added to increase the strength in the normalized condition to enable hardening to be performed in oil or air instead of water.: NICKEL STEEL

شيهه‌، شيهه‌ كشيدن‌، خنده‌ كردن‌: Nicker

(emankcin، kcankkcink=) كنيه‌، نام‌ خودماني‌، كنيه‌ , دادن‌، ملقب‌ كردن‌: Nicknack

(kcankcin، kcankkcink=) كنيه‌، نام‌ خودماني‌، كنيه‌ , دادن‌، ملقب‌ كردن‌: Nickname

(گ‌.ش‌.) توتون‌، گياه‌ توتون‌: Nicotiana

(ش‌.) نيكوتين‌: Nicotine

وابسته‌ به‌ نيكوتين‌: Nicotinic

چشمك‌ زدن‌، برهم‌ زدن‌ پلك‌ چشم‌: Nictitate

احمق‌، گيج‌، كودن‌: Nidget

در اشيانه‌ قرار گرفته‌، هم‌ اشيانه‌: Nidicolous

اشيانه‌ سازي‌: Nidification

خويش‌ و قوم‌ مونث‌، دختر برادر يا خواهر و غيره‌: Niece

سياه‌ قلم‌، ميناي‌ سياه‌، سياه‌ قلم‌ زدن‌: Niello

خيلي‌ خوب‌، جذاب‌، زيرك‌، چالاك‌، نكته‌ دان‌: Nifty

ادم‌ خسيس‌، ادم‌ تنگ‌ چشم‌، لئيم‌: Niggard

خسيس‌، چشم‌ تنگ‌، خسيسانه‌: Niggardly

كاكاسياه‌(بتحقير)، سياه‌ پوست‌: Nigger

ور رفتن‌، وقت‌ گذراندن‌، خرده‌ گرفتن‌: Niggle

اندك‌، ايراد گير: Niggling

نزديك‌، قريب‌، مجاور، تقريبا، نزديك‌ شدن‌: Nigh

شب‌، غروب‌، شب‌ هنگام‌، برنامه‌ شبانه‌، تاريكي‌: Night

شبكور: Night Blind

ادم‌ شب‌ زنده‌ دار: Night Owl

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ حق‌، مرغ‌ شب‌ خوان‌: Night Raven

(nwogthgin) لباس‌ خواب‌: Night Robe

شيفت شب: Night Shift

شب‌ كلاه‌، مشروب‌ قبل‌ از خواب‌: Nightcap

(sserdthgin) لباس‌ خواب‌: Nightclothes

كاباره‌، كاباره‌ رفتن‌: Nightclub

(sehtolcthgin=) لباس‌ خواب‌: Nightdress

شب‌ هنگام‌، شبانگاه‌: Nightfall

لباس‌ شب‌، پيژامه‌: Nightgown

(ج‌.ش‌.) هزاردستان‌، بلبل‌: Nightingale

(ج‌.ش‌.) بوف‌ اروپايي‌: Nightjar

تمامي‌ شب‌، در سرتاسرشب‌، از سرشب‌ تا بامداد: Nightlong

شبانه‌، هر شب‌: Nightly

خفتك‌، كابوس‌، بختك‌، خواب‌ ناراحت‌ كننده‌ و غم‌ افزا: Nightmare

كابوس‌ مانند، ترسناك‌: Nightmarish

چوب‌ قانون‌، باتوم‌ پاسبان‌: Nightstick

شب‌ هنگام‌، جزر و مد شبانه‌: Nighttide

شب‌، شبانگاه‌ (يعني‌ ازمغرب‌ تاسپيده‌دم‌): Nighttime

كسيكه‌ شب‌ در خواب‌ راه‌ ميرود، فاحشه‌، جانور شب‌ پر: Nightwalker

سياهي‌، سياه‌ شدگي‌، تيرگي‌، سياه‌ چردگي‌: Nigrescence

سياهپوست‌، سياه‌ شونده‌: Nigrescent

سياهي‌، تاريكي‌: Nigritude

پوچ‌ گرايي‌، اعتقاد به‌ تباهي‌ و فساد دستگاههاي‌ اداري‌ , نهيليستي‌ و لزوم‌ از بين‌ رفتن‌ انها، انكار همه‌ چيز، عقايد ,: Nihilism

منكر همه‌ چيز، پوچ‌ گرا: Nihilist

پوچي‌، هيچي‌، عدم‌: Nihility

(افسانه‌ يونان‌) الهه‌ پيروزي‌: Nike

پوچ‌، هيچ‌: Nil

صفر، هيچ‌، معدوم‌: Nil

رود نيل‌: Nile

بي‌ ميل‌ بودن‌، نخواستن‌، انكار كردن‌: Nill

وابسته‌ به‌ رود نيل‌: Nilotic

دزديدن‌، كش‌ رفتن‌: Nim

چست‌، جلد، فرز، چابك‌، چالاك‌، زرنگ‌، تردست‌: Nimble

چابكي: nimbleness

توانايي يك سازمان براي موفقيت دائم در محيط‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني و اعتراض برانگيز، با استفاده از اجراي تغييرات مهم، به‌طوري كه در مقايسه با رقيبان كارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و در نتيجه بازدهي مطلوب تغيير حفظ شود.

چابكي: Nimbleness

توانايي يك سازمان براي موفقيت دائم در محيط‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني و اعتراض برانگيز، با استفاده از اجراي تغييرات مهم، به‌طوري كه در مقايسه با رقيبان كارآمدتر و اثربخش‌تر باشد و در نتيجه بازدهي مطلوب تغيير حفظ شود.

هاله‌، اوهام‌، ابر باراني‌: Nimbus

زيادي‌، حشو و زوايد، بي‌اعتدالي‌، اط‌ناب‌: Nimiety

نازك‌ نارنجي‌ و ژستي‌، فاقد نيرو، كم‌ اثر، بي‌ روح‌: Niminy Piminy

نمرود، ستمگر: Nimrod

ساده‌ لوح‌، احمق‌: Nincompoop

عدد نه‌، نه‌ عدد، نه‌ تا، نه‌ نفر، نه‌ چيز، نه‌تايي‌: Nine

نه‌ برابر، نه‌ بخشي‌: Ninefold

بازي‌ بولينگ‌ با 9 ميله‌ چوبي‌: Ninepin

متمم‌ نسبت‌ به‌ 9: Nines Complement

عدد نوزده‌، نوزدهمين‌ مرتبه‌، نوزده‌ تايي‌: Nineteen

نوزدهمين‌: Nineteenth

نودمين‌، نودمين‌ درجه‌ يا مرتبه‌: Ninetieth

نود، عدد نود، نود نفر، نودچيز: Ninety

احمق‌، كودن‌: Ninny

پارچه‌ نرم‌ و مواج‌ ابريشمي‌: Ninon

نهمين‌، نهمين‌ مرتبه‌، يك‌ نهم‌، درنهمين‌ درجه‌: Ninth

دزدي‌، منگنه‌، گيره‌، ذره‌، خرده‌ چيز، چيزي‌، جزئي‌، نيش‌، زخم‌زبان رشدونموشدن‌، ببادانتقادگرفتن‌، دراثرسرما بيحس‌ شدن سرمازدگي‌(گياه‌وجوانه‌ها)، ط‌عم‌تندوتيز(مثل‌فلفل‌)، سوزش صدمه‌زدن‌، دردناك‌ بودن‌، جفت‌ جفت‌ زدن‌، پريدن‌، جيم‌شدن ن‌، گازگرفتن‌، كش‌ رفتن‌، جوانه‌زدن‌، شكفتن‌، مانع‌ ,: Nip

پهلو به‌ پهلو، تقريبا برابر: Nip And Tuck

منگنه‌، فندق‌ شكن‌، قند شكن‌ گاز انبري‌: Nipper

سرد، گزنده‌، تند: Nipping

پستان‌ خوردن‌ نوك‌ پستان‌، نوك‌ غده‌، پستانك‌ مخصوص‌ شيربچه‌، ازنوك‌ ,: Nipple

ژاپني‌: Nipponese

زننده‌، ط‌عنه‌ اميز، سوزش‌ دار، تند و تيز، چالاك‌: Nippy

تقلا، اراده‌، تمايل‌، ميل‌: Nisus

(ertin) (ش‌.) nortan، شوره‌ اشنان‌، نيترات‌ سديم‌: Niter

روشن‌، براق‌، شفاف‌: Nitid

(ش‌.) نيترات‌، نمك‌ معدني‌ يا نمك‌ الي‌ جوهر شوره نيترات‌ سديم‌ يا پتاسيم‌، شوره‌، به‌ نيترات‌ تبديل‌ كردن‌: Nitrate

(retin) (ش‌.) nortan، شوره‌ اشنان‌، نيترات‌ سديم‌: Nitre

داراي‌ نيتروژن‌ با ظ‌رفيت‌ بالا: Nitric

Process of surface hardening certain types of steel by heating in ammonia gas at about 935-1000°F. The increase in hardness being the result of surface nitride formation. Certain alloying constituents, principal among them being aluminum, greatly facilita: NITRIDING

Steel which is particularly suited for the nitriding process, that is, it will form a very hard and adherent surface upon proper nitriding (heating in a partially dissociated atmosphere of ammonia gas). Composition usually .20-.40% carbon, .90-1.50% chrom: NITRIDING STEEL

ازت‌، نيتروژن‌: Nitrogen

با نيتروژن‌ تركيب‌ كردن‌، تبديل‌ به‌ ازت‌ كردن‌، داراي‌ , نيتروژن‌ كردن‌: Nitrogenize

(ش‌.) تركيب‌روغني‌ سنگين‌ بفرمول‌ 3(2ON O) 5H 3C: Nitroglycerin

داراي‌ شوره‌، شوره‌ دار، داراي‌ نيتروژن‌ با ط‌رفيت‌ پايين‌,: Nitrous

ادم‌ پريشان‌ حواس‌، ادم‌ كله‌ خشك‌ و احمق‌: Nitwit

منع‌ كردن‌، اصلا، بهيچ‌ وجه‌، نه‌ خير حوري‌ دريايي‌، هيچ‌، هيچكس‌، راي‌ مخالف‌ دادن‌، وتو كردن: Nix

(.n):(.oN) rebmun=، (.jda &.vda): پاسخ‌ نه‌، منفي مخالف‌، خير، ابدا: No

حل و فصل بدون هزينه: no cost settlement

خاتمه پيمان بدون اعطا پولي به خريدار يا پيمانكار.

حل و فصل بدون هزينه: No Cost Settlement

خاتمه پيمان بدون اعطا پولي به خريدار يا پيمانکار.

نه بعد از، نه ديرتر از: no later than

آخرين تاريخ قابل قبول، كه در تركيب برنامه‌ زمان‌بندي و تحليل مسير بحراني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

نه بعد از، نه ديرتر از: No Later Than

آخرين تاريخ قابل قبول، که در ترکيب برنامه‌ زمان‌بندي و تحليل مسير بحراني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌ زمين‌ بلاصاحب‌ و غير مسكون‌، باريكه‌ زمين‌ حد فاصل‌ ,: No Man's Land

(ydobon) هيچكس‌: No One

دستورالعمل‌ بي‌ اثر: No Op Instruction

(eulav rap on) بدون‌ ارزش‌ واقعي‌، بي‌ ارزش‌: No Par

(rap on) بدون‌ ارزش‌ واقعي‌، بي‌ ارزش‌: No Par Value

حاضر نميشود مسافري‌ كه‌ جا براي‌ خود محفوظ‌ كرده‌ ولي‌ براي‌ سفر ,: No Show

نوح‌ پيغمبر: Noah

بالاباشد دستيگره‌، قلنبه‌، سر، ضربت‌ بر سر، كسيكه‌ از ط‌بقات‌ ,: Nob

بط‌رف‌ خود اوردن‌، ط‌رفدار خود كردن‌، سرقت‌ كردن سواستفاده‌كردن‌، جرزدن‌، تقلب‌ كردن‌: Nobble

قلنبه‌، درجه‌ يك‌، اعلي‌، ظ‌ريف‌، خيلي‌ شيك‌، عالي‌: Nobby

جايزه‌ نوبل‌: Nobel Prize

نجابت‌، اصالت‌ خانوادگي‌، ط‌بقه‌ نجبا: Nobility

ازاده‌، اصيل‌، شريف‌، نجيب‌، باشكوه‌: Noble

نجيب‌ زاده‌: Nobleman

نجبا، اشراف‌، اشرافيت‌: Noblesse

بزرگواري‌ و سخاوتمندي‌، نشانه‌نجيب‌ زادگي‌: Noblesse Oblige

هيچ‌ كس‌، هيچ‌ فرد، ادم‌ بي‌اهميت‌، ادم‌گمنام‌: Nobody

زيان‌رسان‌، مضر، مقصر: Nocent

زه‌گذاشتن‌، زه‌ كردن‌ سوفار، جاي‌ زه‌كمان‌، شكاف‌ ميان‌ كفل‌ ها، پيكان‌بر ,: Nock

(msilubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌، خواب‌ (مخصوصا خواب‌ , هيپنويتزم‌)، شبگردي‌: Noctambulation

(noitalubmatcon) راه‌ رفتن‌در خواب‌، خواب‌ (مخصوصا , خواب‌ هيپنويتزم‌)، شبگردي‌: Noctambulism

فسفر، شب‌ تاب‌، تاژكداران‌ شب‌ تاب‌ دريايي‌: Noctiluca

عبادت‌ نيمه‌ شب‌، سحر خواني‌، شبانه‌: Nocturn

شبانه‌، عشايي‌، واقع‌ شونده‌ در شب‌، نمايش‌ شبانه‌: Nocturnal

(مو.) قط‌عه‌ موسيقي‌ دل‌ انگيز و رويايي‌، نقاشي‌ از , منظ‌ره‌ شب‌: Nocturne

زيان‌ اور، مضر: Nocuous

باسراشاره‌كردن‌، تكان‌ سر تكاندادن‌ سر بعلامت‌ توافق‌، سرتكان‌ دادن: Nod

گره‌اي‌: Nodal

گرهي‌، واقع‌ درنزديك‌ گره‌، عقده‌اي‌: Nodal

وابستگي‌ به‌ گره‌، نزديكي‌ به‌ گره‌: Nodality

پشت‌ سر، پشت‌ گردن‌، سر، كله‌: Noddle

گره : Node

   يک نقطه که بر روي شبکه قرار داشته باشد. رايانهي شخصي، رايانه خدمات، پردازندهي مرکزي و غيره، به‌عنوان گره درنظر گرفته ميشوند.

شبكه توزيع- گره: Node

گره: node

در شبكه روش مسير بحراني نقطه‌اي كه همه فعاليت‌ها تا آن رويداد تكميل شده و از اين پس همه فعاليت‌هاي بعد از آن رويداد شروع مي‌شوند. گره‌ها نقطه تقاطع در شبكه هستند.

گره‌: Node

گره‌، اشكال‌، دشواري‌، برامدگي‌، ورم‌، غده‌، منحني‌: Node

گره: Node

تقاطع بين دو يا تعداد بيشتري خط در يک نمودار شبکه.شروع و پايان فعاليت‌ها در شبكه فعاليت بر بردار يا جعبه فعاليت در شبكه پيش‌نيازي.يكي از نقاط تعريف يك شبكه، نقطه تقاطع برخي يا همه خطوط وابستگي.آغاز و پايان يك فعاليت در شبكه فعاليت بر بردار يا خود فعاليت در شبكه فعاليت بر گره.در شبكه روش مسير بحراني نقطه‌اي كه همه فعاليت‌ها تا آن رويداد تكميل شده و از اين پس همه فعاليت‌هاي بعد از آن رويداد شروع مي‌شوند. گره‌ها نقطه تقاطع در شبكه هستند.

(suodon) داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ مشخص‌، گره‌دار، قنبلي‌: Nodose

(esodon) داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ مشخص‌، گره‌دار، قنبلي‌: Nodous

گره‌ دار، ورم‌ كرده‌، قلنبه‌ شده‌، گره‌ گره‌: Nodular

قلنبه‌ كوچك‌، كلوخه‌، برامدگي‌، عقده‌: Nodule

(suoludon) قلنبه‌ دار، داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ ريز: Nodulose

(esoludon) قلنبه‌ دار، داراي‌ برامدگي‌ هاي‌ ريز: Nodulous

گره‌، اشكال‌، گرفتاري‌: Nodus

عيد نوئل‌، سرود ميلاد مسيح‌، جشن‌ ميلاد مسيح‌: Noel

شخص‌ دانا و فكور، ادراكي‌، معرفتي‌، هوشي‌، ذهني‌، قياس‌ , منط‌قي‌: Noetic

(ggon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، زرده‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌بامشروب‌ , مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge): Nog

(gon) ميخ‌ بزرگ‌ چوبي‌، زرده‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌بامشروب‌ مخلوط‌ , شده‌ باشد(gongge): Nogg

(niggan=) سط‌ل‌ چوبي‌، ليوان‌ چوبي‌، سر، سرانسان‌: Noggin

بهيچوجه‌، ابدا، بهر حال‌، ناجور: Nohow

انداختن‌، پا رازيت‌، شايعه‌ و تهمت‌ صدا، شلوغ‌، سر وصدا، قيل‌ و قال‌، ط‌نين‌، صدا راه‌ ,: Noise

خش‌، اختلال‌، پارازيت‌، سروصدا: Noise

خش‌ زا: Noise Generator

ميزان‌ خش‌: Noise Level

تفاوت‌ خش‌: Noise Margin

بي‌ صدا: Noiseless

مضر، زيان‌بخش‌، بدبو، كريه‌، نامط‌لوب‌: Noisome

پر سر وصدا: Noisy

پرخش‌، پرسروصدا، شلوغ‌: Noisy

باب‌ پرخش‌: Noisy Mode

اسم‌ مستعار نويسندگان‌، كنيه‌: Nom De Plume

صحرانشين‌ كوچ‌ گر، بدوي‌، چادر نشين‌، ايلياتي‌، خانه‌ بدوش: Nomad

چادر نشين‌، وابسته‌ به‌ كوچ‌ گري‌: Nomadic

صحرانشيني‌، كوچ‌ گري‌: Nomadism

اسم‌، نام‌: Nomen

فهرست‌ لغات‌ و اسامي‌، كنيه‌ دهنده‌، لقب‌ دهنده‌: Nomenclator

فهرست‌ واژه‌ها و اصط‌لاحات‌ يك‌ علم‌ يا يك‌ فن‌، مجموعه‌ , لغات‌، نام‌، فهرست‌ علائم‌ و اختصارات‌: Nomenclature

نام‌ گذاري‌، فهرست‌ اصط‌لاحات‌: Nomenclauture

اسمي‌: Nominal

اسمي‌، صوري‌، جزئي‌، كم‌ قيمت‌: Nominal

پهناي‌ بانداسمي‌: Nominal Bandwidth

شده‌ قيمت‌ اسمي‌، سهمي‌، قيمت‌ واقعي‌ سهم‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوشته‌ ,: Nominal Value

ارزش‌ اسمي‌: Nominal Value

فلسفه‌ صوري‌: Nominalism

كانديد كردن‌، ناميدن‌، معرفي‌ كردن‌، نامزد كردن‌: Nominate

نام‌ گذاري‌، كانديد، تعيين‌، نامزدي‌ (در انتخابات‌): Nomination

(حالت‌) كنايي‌، حالت‌ فاعلي‌، فاعلي‌، كانديد شده تعيين‌ شده‌: Nominative

نامزد، كانديد شده‌، منصوب‌، تعيين‌ شده‌، ذينفع‌: Nominee

وابسته‌ به‌ قانون‌، شبيه‌ قانون‌، منط‌بق‌ با قانون‌: Nomological

پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ <منفي‌> يا <خير> و غير: Non

نامبهم‌، غيرمبهم‌: Non Ambiguous

جفت الكترون ناپيوندي: non bonding pair of electron

داراي‌ فكر معلول‌، فاقدقوه‌ تعقل‌ و ادراك‌: Non Compos Mentis

ناهمجوار، غيرهمجوار: Non Contiguous

غيرقط‌عي‌: Non Deterministic

رمزناموجود: Non Existent Code

غيرعددي‌: Non Numeric

راي‌ منفي‌: Non Placet

بدون‌ بازگشت‌ به‌ صفر: Non Return To Zero

زمان‌ بندي‌ نشده‌: Non Scheduled

غيريكسان‌، غيريكنواخت‌: Non Uniform

ارزش ينفزا: Non Value Adding

فعاليت‌هاي ارزش نيفزا: Non Value Adding Activities

غير Bom: Non-Bom

گزارش مغايرت‌ها: non-conformance report

اسناد كيفيت سازماني كه موارد و درخواست‌هاي اقدامات اصلاحي از طرف مهندسان، برنامه‌نويس‌ها يا بخش ساخت را مشخص مي‌كند.

گزارش مغايرت‌ها: Non-Conformance Report

اسناد کيفيت سازماني که موارد و درخواست‌هاي اقدامات اصلاحي از طرف مهندسان، برنامه‌نويس‌ها يا بخش ساخت را مشخص مي‌کند.

غير مصرفي: Non-Consumable

قلم غير‌توسعه‌اي: non-development item

سخت‌افزار و نرم‌افزاري كه با تلاشي كم يا بدون تلاش در دسترس بوده و معمولاً با هدف كاهش هزينه يا ريسك بكار گرفته مي‌شود. قلم غير‌توسعه‌اي با اقلام با توليد كلان تجاري متفاوت است زيرا قلم غير‌توسعه‌اي به صورت تجاري در دسترس نيست.

قلم غير‌توسعه‌اي: Non-Development Item

سخت‌افزار و نرم‌افزاري كه با تلاشي كم يا بدون تلاش در دسترس بوده و معمولاً با هدف کاهش هزينه يا ريسک بكار گرفته مي‌شود. قلم غير‌توسعه‌اي با اقلام با توليد کلان تجاري متفاوت است زيرا قلم غير‌توسعه‌اي به صورت تجاري در دسترس نيست.

غير انحصاري: Non-Exclusive

Metals or alloys that are free of iron or comparatively so.: NON-FERROUS METALS

Impurities (commonly oxides), sulphides, silicates or similar substances held in metals mechanically during solidification or formed by reactions in the solid state: NON-METALLIC INCLUSIONS

A term opposed to refractory alloy. A non-refractory alloy has malleability, that is, ease of flattening when subjected to rolling or hammering.: NON-REFRACTORY ALLOY

Strip steel ordered or sold on the basis of absence of unevenness, or ears, on the edges of the steel, when subjected to deep drawing.: NON-SCALLOPING QUALITY STRIP STEEL

غير انباري: Non-Stock

فاقد اهليت‌ قانوني‌، صغير، خردي‌، عدم‌ بلوغ‌، عدم‌ رشد: Nonage

ادم‌ نود ساله‌ (ياكمتر از صد سال‌)، نود ساله‌: Nonagenarian

9 ضلعي‌، 9 گوشه‌: Nonagon

غير متعهد، ناهم‌ پيمان‌: Nonaligned

نا هم‌ پيماني‌، عدم‌ تعهد: Nonalignment

حكميت غير‌‌الزام‌آور، داوري غير‌الزام‌آور: nonbinding arbitration

حكميت يا جدال طرفين، بدون تصميم‌گيري نهايي.

حكميت غير‌‌الزام‌آور، داوري غير‌الزام‌آور: Nonbinding Arbitration

حكميت يا جدال طرفين، بدون تصميم‌گيري نهايي.

فعلا، مقصود فعلي‌، عجالتا: Nonce

سهل‌ انگاري‌، لاقيدي‌، پشت‌ گوش‌ فراخي‌: Nonchalance

سهل‌ انگار، اهمال‌ كار، مسامحه‌ كار، بي‌ علاقه‌: Nonchalant

غير مبارز، افراد غير نظ‌امي‌: Noncombatant

افسر دون‌ رتبه‌، درجه‌ دار، افسر وظ‌يفه‌: Noncommissioned Officer

رد كننده‌، غير صريح‌، غير مشخص‌: Noncommittal

توجيه غير‌رقابتي: noncompetitive justification

سندي كه دلايل محدود كردن انتشار اسناد تقاضا به يك منبع را ذكر مي‌كند. توجيه منبع منحصر به فرد نيز ناميده مي‌شود

توجيه غير‌رقابتي: Noncompetitive Justification

سندي که دلايل محدود کردن انتشار اسناد تقاضا به يک منبع را ذکر مي‌کند. توجيه منبع منحصر به فرد نيز ناميده مي‌شود.

جسم‌ غير هادي‌، نارسانا: Nonconductor

مغايرت، ناسازگاري: nonconformance

عدم مطابقت با استانداردهاي مربوط

مغايرت، ناسازگاري: Nonconformance

عدم مطابقت با استانداردهاي مربوط.عدم مطابقت يک قطعه يا محصول با الزامات تعيين شده در مورد مشخصات کيفيت.

خود راي‌ ناپيرو، نامقلد، معاند، ناموافق‌، مخالف‌ كليساي‌ رسمي: Nonconformist

عدم تطابق: nonconformity

پوشش ندادن الزامات مشخص.

ناپيروي‌، عدم‌ رعايت‌، عدم‌ تشابه‌، عدم‌موافقت‌، معاندت ناهمنوايي‌: Nonconformity

عدم تطابق: Nonconformity

پوشش ندادن الزامات مشخص.

غير مسري‌: Noncontagious

عدم‌ همكاري‌: Noncooperation

غيرقابل‌ ط‌بقه‌ بندي‌، وصف‌ ناپذير، نامعين‌: Nondescript

غيرمخرب‌: Nondestructive

خواندن‌ غيرمخرب‌: Nondestructive Read

موافقت‌نامه عدم افشاء: nondisclosure agreement

يك توافق قانوني كه نشان مي‌دهد چه اطلاعاتي نبايد بدون رضايت طرف كنترل‌كننده با ديگران در ميان گذاشته شود. اين موافقت هنگامي مهم است كه توافقات گروهي و متحداني كه بايد متعلقات فني يا راهبردهاي كسب و كار را در گروهي به اشتراك بگذارند، در نظر بگيريم.

موافقت‌نامه عدم افشاء: Nondisclosure Agreement

يک توافق قانوني که نشان مي‌دهد چه اطلاعاتي نبايد بدون رضايت طرف کنترل‌کننده با ديگران در ميان گذاشته شود. اين موافقت هنگامي مهم است که توافقات گروهي و متحداني که بايد متعلقات فني يا راهبردهاي کسب و کار را در گروهي به اشتراک بگذارند، در نظر بگيريم.

نافصل‌: Nondisjunction

هيچ‌، هيچيك‌، هيچكدام‌، بهيچوجه‌، نه‌، ابدا، اصلا: None

چيز غير موجود، جيز وهمي‌ و خيالي‌، عدم‌: Nonentity

دريچه‌ نابرابري‌: Nonequality Gate

انباره‌ پاك‌ نشدني‌: Nonerasable Storage

چيز بي‌ نظ‌ير: Nonesuch

بااين‌ وجود، با اينحال‌: Nonetheless

اجراناپذير: Nonexecutable

دستورالعمل‌ اجراناپذير: Nonexecutable Statement

قصور در انجام‌ امري‌، اهمال‌: Nonfeasance

بدون‌ مواد اهني‌، غيراهني‌، فلزات‌ غير اهني‌: Nonferrous

عمل‌ ناهماني‌: Nonidentity Operation

عدد يك‌ با 45 صفر: Nonillion

غير هادي‌، غير قابل‌ القا مغناط‌يسي‌: Noninductive

سياست‌ عدم‌ مداخله‌، سياست‌ كناره‌ گيري‌، عدم‌ مداخله‌: Nonintervention

ورودي‌ غيروارونگر: Noninverting Input

غيرخط‌ي‌: Nonlinear

بهينه‌ سازي‌، غير خط‌ي‌: Nonlinear Optimization

برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌: Nonlinear Programming

قفل‌ ناشدني‌: Nonlocking

غير فلز: Nonmetal

نافلز: nonmetal

غير فلزي‌: Nonmetallic

نامنفي‌، غير منفي‌: Nonnegative

عدد نامنفي‌: Nonnegative Number

دستگاه‌ غير اهمي‌: Nonohmic Device

غير مساوي‌، بي‌ همتا، بي‌ نظ‌ير: Nonpareil

بيط‌رف‌: Nonpartisan

بودن‌، پريشان‌ كردن‌ پريشاني‌، اشفتگي‌، بي‌ تصميمي‌، بي‌ تصميم‌، بي‌ تصميم‌ ,: Nonplus

نامثبت‌، غير مثبت‌: Nonposetive

نافر اور، غير مولد، غير توليدي‌: Nonproductive

توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌: Nonprogrammed Halt

غير‌تكراري: nonrecurring

فعاليت يا خرجي كه در طول حيات پروژه تكرار نمي‌شود، مانند طراحي يا فعاليت اعتبارسنجي در مقابل فعاليت‌هاي تكراري ساخت.

غير‌تكراري: Nonrecurring

فعاليت يا خرجي که در طول حيات پروژه تكرار نمي‌شود، مانند طراحي يا فعاليت اعتبارسنجي در مقابل فعاليت‌هاي تکراري ساخت.

هزينه‌هاي تكرار‌نشدني: nonrecurring costs

مخارجي كه براي انجام فعاليتي خاص كه انتظار مي‌رود تنها يك‌بار در برنامه رخ دهند، در نظر گرفته مي‌شود. مثال‌هايي از اين هزينه‌ها عبارتند از: انجام طراحي اوليه، تعيين صلاحيت، تجهيز و برنامه‌ريزي ابتدايي و غيره. بيشتر هزينه‌هاي پروژه‌ها، تكرار نشدني هستند.

هزينه‌هاي تکرار‌نشدني: Nonrecurring Costs

هزينه‌هاي يک‌باره در پروژه‌ها مانند طراحي تجهيزات يا تحليل، در مقابل هزينه‌هاي تکراري مانند مواد مورد استفاده در طول توليد.مخارجي كه براي انجام فعاليتي خاص که انتظار مي‌رود تنها يک‌بار در برنامه رخ دهند، در نظر گرفته مي‌شود. مثال‌هايي از اين هزينه‌ها عبارتند از: انجام طراحي اوليه، تعيين صلاحيت، تجهيز و برنامه‌ريزي ابتدايي و غيره. بيشتر هزينه‌هاي پروژه‌ها، تكرار نشدني هستند.

جابجاناپذير: Nonrelocatable

غير ط‌بيعي‌، مصنوعي‌، غيرحاكي‌: Nonrepresentational

(ycnedisernon) عدم‌ اقامت‌، غير مقيم‌ (بودن‌)، غير , ساكن‌: Nonresidence

(ecnedisernon) عدم‌ اقامت‌، غير مقيم‌ (بودن‌)، غير , ساكن‌: Nonresidency

عدم‌ مقاومت‌: Nonresistance

غيرحصري‌، عام‌: Nonrestrictive

بیهوده و مهمل : Nonsense

     يک دسته از اطلاعات که به موضوعِ موردِ نظر ربطي ندارند يا اين‌که معتبر نيستند.

ياوه‌، مهمل‌، مزخرف‌، حرف‌ پوچ‌، بيمعني‌، خارج‌ از منط‌ق‌: Nonsense

مزخرف‌، چرند: Nonsensical

ياوگي‌، چرندي‌، مهملي‌، بيمعني‌ گري‌: Nonsensicalness

نامربوط‌، عدم‌ تعقيب‌، عدم‌ استنباط‌ قضايا، غير منط‌قي‌: Nonsequitur

غير مشخص‌، غير معين‌، نامعلوم‌، كم‌ اهميت‌: Nonsignificant

بدون‌ توقف‌، يكسره‌: Nonstop

(حق.) عدم‌ تعقيب‌: Nonsuit

عدم‌ پشتيباني‌، عدم‌ پرداخت‌ خرجي‌ يا نفقه‌: Nonsupport

بدون‌ هجايي‌، غير هجايي‌: Nonsyllabic

غير پاياني‌: Nonterminal

نماد غير پاياني‌: Nonterminal Symbol

بسنديكاي‌ كارگري‌ كسيكه‌ عضو اتحاديه‌ كارگري‌ نيست‌، غير وابسته‌ ,: Nonunion

عدم‌ استفاده‌، بيمصرفي‌: Nonuse

غير شفاهي‌، غيرزباني‌، بدون‌ احتياج‌ باستفاده‌ از زبان‌: Nonverbal

غير قابل‌ رشد سريع‌، كند و بد رشد كننده‌: Nonviable

(درمورد مايعات‌ و غيره‌) غيرفرار: Nonvolatile

غير صفر: Nonzero

رشته‌ فرنگي‌، ماكاروني‌، احمق‌، ابداع‌ كردن‌: Noodle

گوشه‌، قط‌عه‌ زمين‌ پيش‌ امده‌، برامدگي‌: Nook

نيمروز، ظ‌هر، وسط‌ روز: Noon

ظ‌هر، وسط‌ روز، نيم‌ روز: Noonday

استراحت‌ نيمروز، هنگام‌ ظ‌هر، ناهار: Nooning

نيمروز، ظ‌هر، اوج‌، بالاترين‌ نقط‌ه‌: Noontide

موقع‌ ظ‌هر، نيمروز: Noontime

كمند، خفت‌، دام‌، بند، تله‌، در كمند انداختن‌: Noose

(گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon): Nopal

نفي‌، جواب‌ منفي‌: Nope

ميرود) نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌، هيچ‌ يك‌ (با rehtien وton بكار ,: Nor

نقيض‌ يا: Nor

دريچه‌ نقيض‌ يا: Nor Gate

وابسته‌به‌شمال‌اروپا، شمالي‌: Nordic

معيار، حد وسط‌، معدل‌ هنجار، اصل‌ قانوني‌، قاعده‌، ماخذ قانوني‌، مقياس‌ يا ,: Norm

عادي‌، معمول‌، ط‌بيعي‌، ميانه‌، متوسط‌، به‌ هنجار: Normal

عادي‌، معمولي‌، هنجار: Normal

درروي‌ عادي‌: Normal Exit

صورت‌ عادي‌، صورت‌ هنجار: Normal Form

بازرسي عادي: normal inspection

بازرسي تحت برنامه نمونه‌گيري. اين روش هنگامي استفاده مي‌شود كه هيچ شاهدي مبني بر اينكه كيفيت محصول ارائه شده بهتر يا بدتر از سطح كيفيت مشخص است، وجود نداشته باشد.

بازرسي عادي: Normal Inspection

بازرسي تحت برنامه نمونه‌گيري. اين روش هنگامي استفاده مي‌شود که هيچ شاهدي مبني بر اينکه کيفيت محصول ارائه شده بهتر يا بدتر از سطح کيفيت مشخص است، وجود نداشته باشد.

محدوده‌ عادي‌: Normal Range

دانش‌ سرا، دارالمعلمين‌: Normal School

پايان‌ عادي‌: Normal Termination

عادي‌ بودن‌، هنجاري‌: Normality

حالت‌ عادي‌، به‌ هنجاري‌: Normality

نرماليته: normality

عادي‌ شدن‌: Normalization

هنجارسازي‌: Normalization

بصورت‌ عادي‌ و معمولي‌ در اوردن‌، ط‌بيعي‌ كردن‌، تحت‌ , قانون‌ و قاعده‌ در اوردن‌: Normalize

هنجار كردن‌: Normalize

هنجار، هنجار شده‌: Normalized

صورت‌ هنجار: Normalized Form

A heat treatment applied to steel. Involves heating above the critical range followed by cooling in still air. Is performed to refine the crystal structure and eliminate internal stress.: NORMALIZING

اتصال‌ معمولا بسته‌: Normally Closed Contact

اتصال‌ معمولا باز: Normally Open Contact

اهل‌ نرماندي‌، از نژاد نرمان‌: Norman

هنجاري‌، قاعده‌اي‌، اصولي‌، معياري‌، قانوني‌، اصلي‌: Normative

مدل اصولي: normative model

قوانين اساسي كه موردي را براي حل مجدد يك مساله شكل مي‌دهد.

مدل اصولي: Normative Model

قوانين اساسي كه موردي را براي حل مجدد يك مساله شكل مي‌دهد.

اهل‌ اسكانديناوي‌، مربوط‌ به‌ اسكانديناوي‌: Norse

(namhtron) اسكانديناوي‌ باستاني‌: Norseman

شمال‌، شمالي‌، باد شمال‌، رو به‌شمال‌، در شمال‌: North

قط‌ب‌ شمال‌: North Pole

(نج.) ستاره‌قط‌بي‌: North Star

عازم‌ شمال‌: Northbound

شمال‌ خاوري‌، شمال‌ شرقي‌، شمال‌ شرق‌: Northeast

باد شمال‌ خاوري‌، نسيم‌ شمال‌ شرقي‌: Northeaster

شمال‌ شرقي‌، مربوط‌ به‌ شمال‌ شرقي‌: Northeastern

بط‌رف‌ شمال‌ شرقي‌، شمال‌ شرقي‌: Northeastward

بيشتر بط‌رف‌ شمال‌، شمالي‌، باد سرد شمالي‌: Norther

شمالي‌: Northerly

شمالي‌، ساكن‌ شمال‌، باد شمالي‌: Northern

شفق‌ شمالي‌، نور فجر شمالي‌ (قط‌ب‌): Northern Lights

اهل‌ شمال‌: Northerner

(namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌: Northman

(sdrawhtron) بسوي‌ شمال‌، شمالا، رو بشمال‌، قسمت‌ شمالي‌,: Northward

(drawhtron) بسوي‌ شمال‌، شمالا، رو بشمال‌، قسمت‌ شمالي‌: Northwards

شمال‌ باختري‌، شمال‌ غرب‌، شمال‌ غربي‌: Northwest

باد شمال‌ غربي‌، ط‌وفان‌ شمال‌ غربي‌: Northwester

شمال‌ غربي‌: Northwestern

بط‌رف‌ شمال‌ غربي‌، روبشمال‌ غربي‌: Northwestwards

نروژ: Norway

نروژي‌: Norwegian

بيني‌، عضو بويايي‌، نوك‌ بر امده‌ هر چيزي‌، دماغه‌، بو , كشيدن‌، بيني‌ ماليدن‌ به‌، مواجه‌ شدن‌ با: Nose

دماغه‌ مخروط‌ي‌ شكل‌ نوك‌ موشك‌ و راكت‌، مخروط‌ دماغه‌: Nose Cone

شيرجه‌ ناگهاني‌ در هواپيما، تنزل‌ ناگهاني‌ قيمت ناگهان‌ شيرجه‌ رفتن‌ يا تنزل‌ كردن‌: Nose Dive

رودماغي‌، پوز بند اسب‌: Noseband

رعاف‌، خون‌ دماغ‌: Nosebleed

دسته‌ گل‌، گلدسته‌، دسته‌ گل‌ يا يك‌ دسته‌ علف‌: Nosegay

رو دماغي‌، پوزه‌ بند، پل‌ عينك‌: Nosepiece

(yson) داراي‌ شامه‌ تيز، فضول‌: Nosey

مبحث‌ شناسايي‌ و تقسيم‌ بندي‌ امراض‌: Nosology

دلتنگي‌ براي‌ ميهن‌، احساس‌ غربت‌: Nostalgia

دلتنگ‌، غريب‌: Nostalgic

سوراخ‌ بيني‌، منخر: Nostril

دارويي‌ كه‌علاج‌ هر درد باشد، علاج‌ هر چيز: Nostrum

(yeson) داراي‌ شامه‌ تيز، فضول‌: Nosy

نقيض‌، نقض‌، نفي‌: Not

نه‌ خير، حرف‌ منفي‌: Not

بدون كاربرد،‌ غير مربوط: not applicable

يك اصطلاح در پيمان كه به منظور نشان دادن عدم تطابق با يك شرط يا جمله‌ استاندارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بدون كاربرد،‌ غير مربوط: Not Applicable

يک اصطلاح در پيمان که به منظور نشان دادن عدم تطابق با يک شرط يا جمله‌ استاندارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مدار نقض‌، مدار نفي‌: Not Circuit

نه بيشتر از: not more than

اصطلاحي كه در تخمين هزينه براي تعريف بالاترين برآورد ممكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد

نه بيشتر از: Not More Than

اصطلاحي که در تخمين هزينه براي تعريف بالاترين برآورد ممکن مورد استفاده قرار مي‌گيرد

عمل‌ نقض‌، عمل‌ نفي‌: Not Operation

حد نهايي هزينه: not to exceed

مجوز مكتوبي از طرف خريدار به فروشنده كه معمولاً پس از آن كه فروشنده تخمين اوليه‌اي از هزينه‌هاي ناشي از تغيير محدوده ارائه داد، صادر مي‌شود و طبق آن به فروشنده اختيار متحمل شدن هزينه تا سقف مورد نظر داده مي‌شود.

حد نهايي هزينه: Not To Exceed

يک اصطلاح هزينه يا برنامه زمان‌بندي که بيشترين برآورد واقعي را نشان مي‌دهد.مجوز مكتوبي از طرف خريدار به فروشنده كه معمولاً پس از آن كه فروشنده تخمين اوليه‌اي از هزينه‌هاي ناشي از تغيير محدوده ارائه داد، صادر مي‌شود و طبق آن به فروشنده اختيار متحمل شدن هزينه تا سقف مورد نظر داده مي‌شود.

قابل‌ توجه‌، توجه‌ شود: Nota Bene

برجستگي‌، اهميت‌، شهرت‌: Notability

شخص‌ بر جسته‌، چيز برجسته‌، جالب‌ توجه‌: Notable

وابسته‌ به‌ دفتر اسناد رسمي‌: Notarial

گواهي‌ محضري‌ و رسمي‌: Notarization

دفتر اسناد رسمي‌، صاحب‌ محضر: Notary Public

نماد كردن‌، يادداشت‌ برداشتن‌، ياد داشت‌ كردن يادداشتي‌: Notate

حاشیه‌نویسی : Notation

اضافه کردن نظر به سند موجود.

نشان‌ گذاري‌: Notation

حاشيه‌نويسي‌ نماد سازي‌، ياد داشت‌، ثبت‌، توجه‌، بخاط‌ر سپاري: Notation

شكاف‌، بريدگي‌، شكاف‌ چوبخط‌، سوراخ‌ كردن‌، شكاف‌ ايجاد , كردن‌، چوبخط‌ زدن‌، فرورفتگي‌: Notch

يادداشت - يادداشت اداري توجه نمودن: Note

(مو.) كليد پيانو، اهنگ‌ صدا، نوت‌ موسيقي‌، خاط‌رات بخاط‌ر سپردن‌، ملاحظ‌ه‌ كردن‌، نوت‌ موسيقي‌ نوشتن‌ يادداشت‌ ها(درجمع‌)، تذكاريه‌يادداشت‌ كردن‌، ثبت‌ كردن: Note

ياداشت‌، تبصره‌، توجه‌ كردن‌، ذكر كردن‌: Note

سند پرداختنی: Note payable

سند دریافتنی: Note receivable

كتابچه‌ يادداشت‌، دفتر يادداشت‌، دفتر تكاليف‌ درسي‌: Notebook

برجسته‌، مورد ملاحظ‌ه‌: Noted

قابل‌ توجه‌، قابل‌ دقت‌، مورد توجه‌، باارزش‌: Noteworthy

نیستی : Nothing

   عدمِ وجود هر چيزي يا تهي بودن از هر چيزي که بتواند استخراج شود. در بافت و فضاي اطلاعات و داده‌ها، نيستي ممکن است نمايش‌دهندهي عدم اهميت باشد؛ گرچه در واقع ممکن است چيزهاي بياهميتي نيز وجود داشته باشد.

هيچ‌، نيستي‌، صفر، بي‌ ارزش‌، ابدا: Nothing

اگهي‌، خبر، اعلان‌، توجه‌، اط‌لاع‌، اخط‌ار، ملتفت‌ شدن ديدن‌، شناختن‌: Notice

ملاحضه‌ كردن‌، اخط‌ار، اگهي‌: Notice

مجوز انجام كار: notice to proceed

مجوز مكتوب از طرف خريدار به فروشنده كه بر اساس آن، فروشنده مجاز به انجام كار پروژه يا تداركات مورد نظر است.

مجوز انجام كار: Notice To Proceed

مجوز مكتوب از طرف خريدار به فروشنده كه بر اساس آن، فروشنده مجاز به انجام كار پروژه يا تداركات مورد نظر است.

قابل‌ توجه‌: Noticeable

قابل‌ ملاحضه‌، برجسته‌: Noticeable

اطلاعیه : Notification

  اطلاع‌دهي فرايندي است که وضعيت اقدامات يک سيستم را اطلاع‌رساني ميکند. به‌عنوان مثال، هر بار که يک سيستم براي يک گزارش، درخواستي دريافت ميدارد، اطلاع‌دهيِ خودکار ممکن است فعال شود تا مدير سيستم از اين‌که کدام گزارش درخواست شده است، آگاه شود.

اخط‌ار، اگاه‌سازي‌: Notification

اط‌لاع‌، اخط‌ار، تذكر: Notification

اخط‌ار كردن‌، اگاه‌ساختن‌: Notify

اگاهي‌ دادن‌، اعلام‌ كردن‌، اخط‌ار كردن‌: Notify

(lanoiton) تصور، انديشه‌، فكر، نظ‌ريه‌، خيال‌، ادراك فكري‌: Notion

تصور، مفهوم‌: Notion

(noiton) تصور، انديشه‌، فكر، نظ‌ريه‌، خيال‌، ادراك فكري‌: Notional

انگشت‌ نمايي‌، رسوايي‌، بدنامي‌: Notoriety

بدنام‌ رسوا: Notorious

نوترون: Notron

باوجود اينكه‌، علي‌ رغم‌، باوجود، بدون‌ توجه‌: Notwithstanding

شيريني‌ بادام‌ دار، نان‌ بادامي‌: Nougat

(thguan=) عدم‌، هيچ‌: Nought

وابسته‌ به‌ معنويات‌ و خدايان‌: Noumenal

(فلسفه‌ كانت‌) مجرد، وجود مجرد، معقولات‌، معنويات‌: Noumenon

اسم‌، نام‌، موصوف‌: Noun

قوت‌ دادن‌، غذا دادن‌، خوراك‌ دادن‌، تغذيه‌: Nourish

مغذي‌، مقوي‌: Nourishing

غذا، قوت‌، خوراك‌، تغذيه‌: Nourishment

عقل‌، خرد، قوه‌ ادراك‌: Nous

(فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌: Nouveau Riche

(نج.) ستاره‌اي‌ كه‌ نور ان‌ چند روزي‌ زياد شده‌ و , دوباره‌ كم‌ شود، فاني‌ ستاره‌، نو اختر: Nova

ساوسنگ‌: Novaculite

تبديل تعهد : novation

اصطلاحي حقوقي كه بيانگر جايگزيني پيمان، ديون يا الزامات به جاي موافقت‌نامه قبلي است. با توافق دو طرف، پيمان جديد با پيمان قبلي جايگزين مي‌شود.

ابتكار، ابداع‌، نوسازي‌: Novation

تبديل تعهد: Novation

اصطلاحي حقوقي كه بيانگر جايگزيني پيمان، ديون يا الزامات به جاي موافقت‌نامه قبلي است. با توافق دو طرف، پيمان جديد با پيمان قبلي جايگزين مي‌شود.

نو، جديد، بديع‌، رمان‌، كتاب‌ داستان‌: Novel

(ettelevon) داستان‌ كوتاه‌: Novelet

(televon) داستان‌ كوتاه‌: Novelette

رمان‌ نويس‌: Novelist

وابسته‌ به‌ داستان‌ و رمان‌: Novelistic

بشكل‌ داستان‌ در اوردن‌، بدعت‌ گذاردن‌: Novelize

داستان‌، حكايت‌، رمان‌ كوتاه‌: Novella

تازگي‌، نوظ‌هوري‌، چيز تازه‌، چيز نو: Novelty

نوامبر، نام‌ ماه‌ يازدهم‌سال‌ فرنگي‌: November

عدد يك‌ با شصت‌ صفر: Novemdecillion

تازه‌ كار، نو اموز، مبتدي‌، جديدالايمان‌، ادم‌ ناشي نوچه‌: Novice

(etaitivon) مرحله‌ تازه‌ كاري‌، كار اموزي‌، تازه‌ كار: Noviciate

(etaicivon) مرحله‌ تازه‌ كاري‌، كار اموزي‌، تازه‌ كار: Novitiate

ماده‌بي‌ حس‌ كننده‌ موضعي‌ پروكائين‌، نوكائين‌: Novocain

حالا، اكنون‌، فعلا، در اين‌ لحظ‌ه‌، هان‌، اينك‌: Now

امروزه‌، اين‌ روزها: Nowadays

به‌هيچ‌ ط‌ريق‌، بهيچوجه‌: Noway

به‌هيچ‌ ط‌ريق‌، بهيچوجه‌: Noway

(serehwon) هيچ‌ جا، هيچ‌ كجا، در هيچ‌ مكان‌: Nowhere

نسبتا دور، دور، ابدا: Nowhere Near

(erehwon) هيچ‌ جا، هيچ‌ كجا، در هيچ‌ مكان‌: Nowheres

هيچ‌ جا، هيچ‌ كجا: Nowhither

ابدا، هيچ‌، بهيچوجه‌، به‌ هيچ‌ عنوان‌: Nowise

الهه‌ شب‌، شب‌: Nox

مضر، مهلك‌: Noxious

سر لوله‌ اب‌، بيني‌، پوزه‌، دهانك‌: Nozzle

نازل ها و نگهدارنده ها: Nozzles & supports

سيستم ملي حذف تخليه ي آلاينده ها: NPDES

ترانزيستور ان‌ پي‌ ان‌: Npn Transistor

در مرحله‌ چند، در مرتبه‌ بيشمار: Nth

سيزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌: Nu

فرق‌ جزئي‌، اختلاف‌ مختصر، نكات‌ دقيق‌ وظ‌ريف‌: Nuance

برامدگي‌، قلنبه‌، تكه‌: Nub

ميوه‌ ناقص‌، ميوه‌ نارس‌: Nubbin

برامدگي‌ ياگره‌ كوچك‌، قنبلي‌: Nubble

اهل‌ كشور نوبي‌ يا حبشه‌: Nubian

قابل‌ ازدواج‌ و همسري‌: Nubile

بلوغ‌، تنه‌ شوهر بودن‌: Nubility

قفايي‌، وابسته‌ به‌پشت‌ گردن‌: Nuchal

هسته‌اي‌، مغزي‌، اتمي‌: Nuclear

داراي‌ هسته‌ بشكل‌ هسته‌ شدن‌، تشكيل‌ هسته‌ دادن‌، جمع‌ شدن‌، هسته‌ دار: Nucleate

هستك‌ گرد ميان‌ هسته‌ سلول‌: Nucleolus

(ش‌.) پروتون‌ يا نوترون‌ موجود درهسته‌ اتمي‌: Nucleon

(فيزيك‌) هسته‌ شناسي‌، بحث‌ هسته‌ اتمي‌: Nucleonics

هسته‌، مغز، اساس‌، لب‌، هسته‌ مركزي‌: Nucleus

هسته‌، مغز، اساس‌: Nucleus

انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌ , نيرو ميباشند: Nuclide

لخت‌، برهنه‌، پوچ‌، عريان‌، بي‌ اثر: Nude

باارنج‌ زدن‌، سقلمه‌، اشاره‌ كردن‌: Nudge

عريان‌ گري‌، پيروي‌ از عقايد جماعت‌ برهنگان‌، برهنگي‌: Nudism

برهنگي‌ گراي‌، ط‌رفدار برهنگي‌: Nudist

برهنگي‌، عريان‌ بودن‌: Nudity

پوچ‌، بي‌ اثر، ناچيز: Nugatory

قط‌عه‌، تكه‌ فلز: Nugget

ازار، مايه‌ تصديع‌ خاط‌ر، مايه‌ رنجش‌، اذيت‌: Nuisance

(حق.) بي‌ اثر، باط‌ل‌ و بي‌ اثر: Null And Void

(lun) دخشه‌ پوچ‌: Null Character

دستورالعمل‌ پوچ‌: Null Instruction

مجموعه‌ پوچ‌، مجموعه‌ تهي‌: Null Set

رشته‌ پوچ‌، رشته‌ تهي‌: Null String

ابط‌ال‌: Nullification

باط‌ل‌ كننده‌: Nullifier

بي‌ اثر كردن‌، لغو كردن‌: Nullify

بط‌لان‌، بي‌ اعتباري‌، نيستي‌، عدم‌، پوچي‌، صفر: Nullity

كرخ‌، بيحس‌، كرخت‌، بيحس‌ يا كرخت‌ كردن‌: Numb

شدن‌ بر عدد، رقم‌، شماره‌، نمره‌، شمردن‌، نمره‌ دادن‌ به‌، بالغ‌ ,: Number

عدد، شماره‌: Number

(See Edge): NUMBER AS PERTAINING TO EDGE

In copper base alloys industry; temper is referred to as so many numbers hard, i.e.; Yellow Brass Half Hard is termed 2 numbers hard. This term is derived from terminology used on the mill floor whereby temper or hardness is imparted by cold working and c: NUMBER AS PERTAINING TO HARDNESS

(See Temper): NUMBER AS PERTAINING TO TEMPER

شماره‌زا: Number Generator

محدوده‌ اعداد: Number Range

سيستم‌ عدد نويسي‌: Number System

كرخ‌، بيحس‌ كننده‌: Numbing

(lluksmun =) بيشعور: Numbskull

الوهيت‌، خدايي‌، وجود الهي‌، خدا، روح‌: Numen

قابل‌ شمارش‌، معدود: Numerable

شماره‌اي‌، عددي‌، هندسي‌، رقومي‌، شماره‌: Numeral

رقم‌، نمره‌: Numeral

اوردن‌ قادر شمردن‌، خواندن‌ يا شمردن‌، حساب‌ كردن‌، بشمار ,: Numerate

شمارش‌، احتساب‌: Numeration

شمارش‌: Numeration

سيستم‌ شمارشي‌: Numeration System

صورت‌ كسر، شمارنده‌: Numerator

برخه‌ شمار، شمارنده‌، شمارشگر، صورت‌ كسر: Numerator

عددي: Numeric

عددي‌، نمره‌اي‌: Numeric

عددي‌ و الفبايي‌: Numeric Alphabetic

دخشه‌ عددي‌: Numeric Character

دخشگان‌ عددي‌: Numeric Character Set

رمز عددي‌: Numeric Code

داده‌ عددي‌، داده‌هاي‌ عددي‌: Numeric Data

صفحه‌ كليد عددي‌: Numeric Keyboard

منگنه‌ عددي‌: Numeric Punch

نمايش‌ عددي‌: Numeric Representation

زيرمجموعه‌ عددي‌: Numeric Subset

كلمه‌ عددي‌: Numeric Word

عددي‌، شماره‌اي‌، شمارشي‌: Numerical

عددي‌: Numerical

اناليز عددي‌، عددكاو: Numerical Analysis

كنترل عددي: numerical control

فرآيند ساخت يا عملكرد ماشيني كه توسط يك نرم‌افزار كنترل مي‌شود نه انسان.

كنترل‌ عددي‌: Numerical Control

كنترل عددي: Numerical Control

فرآيند ساخت يا عملکرد ماشيني که توسط يک نرم‌افزار کنترل مي‌شود نه انسان.

ارقام‌، اعداد: Numerics

مبحث‌ معاني‌ رمزي‌ اعداد: Numerology

بيشمار، بسيار، زياد، بزرگ‌، پرجمعيت‌، كثير: Numerous

ماوراءالط‌بيعه‌، اسراراميز، روحي‌، مقدس‌: Numinous

مسكوك‌ شناسي‌، وابسته‌ به‌سكه‌ شناسي‌، مدال‌ شناسي‌: Numismatic

كله‌ خشك‌، بي‌ مخ‌، بيشعور: Numskull

(lluksbmun =) بيشعور: Numskull

راهبه‌، زن‌ تارك‌ دنيا: Nun

سفارت‌ پاپ‌: Nunciature

سفير پاپ‌، ايلچي‌ پاپ‌، پيك‌، رسول‌: Nuncio

زباني‌، شفاهي‌: Nuncupative

صومعه‌: Nunnery

وابلسته‌ بعروسي‌، نكاحي‌، عروسي‌، زفافي‌: Nuptial

پرستار، دايه‌، مهد، پرورشگاه‌، پروراندن‌، پرستاري‌ , كردن‌، شير خوردن‌، باصرفه‌ جويي‌ يا دقت‌ بكار بردن‌: Nurse

دايه‌، دختر پرستار: Nursemaid

خوارگاه‌، قلمستان‌، گلخانه‌، نوزادگاه‌ محل‌ نگاهداري‌ اط‌فال‌ شير خوار، پرورشگاه‌، شير ,: Nursery

اشعار مخصوص‌ كودكان‌: Nursery Rhyme

كودكستان‌، مدرسه‌ بچه‌هاي‌ كمتر از پنج‌ سال‌: Nursery School

باغبان‌، پرورنده‌ گياهان‌، زارع‌: Nurseryman

شيشه‌ شير بچه‌، بط‌ري‌ شير بچه‌: Nursing Bottle

اسايشگاه‌ پيران‌: Nursing Home

بچه‌شير خوار، بچه‌اي‌ كه‌ مورد مواظ‌بت‌ قرار ميگيرد: Nursling

اوردن‌ بچه‌، پروردن‌ پرورش‌، تربيت‌، تغذيه‌، غذا، بزرگ‌ كردن‌ (كودك‌)، بار ,: Nurture

جوز، چرخ‌ دنده‌ ساعت‌، اجيل‌، مهره‌، اجيل‌ گرد اوردن ديوانه‌، خل‌: Nut

مهره‌: Nut

رنگ‌ قهوه‌اي‌ فندقي‌، رنگ‌ شاه‌بلوط‌ي‌: Nut Brown

پايين‌ افتاده‌، سرازير اويخته‌، زيور اويخته‌: Nutant

اشاره‌ با سر، سر فرود اوردن‌، خميدگي‌، رقص‌ محوري گردش‌: Nutation

فندق‌ شكن‌: Nutcracker

فندق‌ كوچك‌، هسته‌ كوچك‌: Nutlet

درخت‌ جوز: Nutmeg

مغذي‌، ماده‌ مغذي‌، ماده‌ مقوي‌ از لحاظ‌ غذايي‌: Nutrient

تغذيه‌، كسب‌ نيرو بوسيله‌ غذا، بقوت‌، غذا، خوراك‌: Nutriment

تغذيه‌، تقويت‌، قوت‌ گيري‌، قوت‌، خوراك‌، غذا: Nutrition

ويژه‌گر تغذيه‌: Nutritionist

(evitirtun) مغذي‌: Nutritious

(suoitirtun) مغذي‌: Nutritive

اجيل‌، ديوانه‌، مفتون‌: Nuts

پوست‌ فندق‌ و بادام‌ و غيره‌، مختصرا، ملخص‌ كلام‌: Nutshell

پر گردو، پرفندق‌، معط‌ر، ديوانه‌: Nutty

با پوزه‌ كاويدن‌ يا بو كردن‌، پوزه‌ بخاك‌ ماليدن غنودن‌، عزيز داشتن‌: Nuzzle

مرض‌ شبكوري‌: Nyctalopia

شبكور: Nyctalopic

نايلون‌: Nylon

حوري‌، زن‌ بسيار زيبا: Nymph

حوريچه‌، دختر كوچك‌ و زيبا: Nymphet

جنون‌ و علاقه‌ شديد براي‌ دسترسي‌ به‌ چيزهاي‌ غير قابل‌ , حصول‌: Nympholepsy

ميل‌ شديد زن‌ بجماع‌، حشري‌ بودن‌ زن‌: Nymphomania