لغتنامه

دهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌: J

سيخ‌ زدن‌، خنجر زدن‌، سوراخ‌ كردن‌ ضربت‌ با چيز تيز، ضربت‌ با مشت‌، خرد كردن‌، سك‌ زدن: Jab

تند و ناشمرده‌ گفتن‌ ورد، سخن‌ تند و ناشمرده‌، گپ‌، گپ‌ زني‌، وراجي‌ كردن: Jaber

سخن‌ نامفهوم‌: Jaberwocky

(ج‌.ش‌) لك‌ لك‌ ابزي‌ نقاط‌ گرم‌ و معتدل‌ امريكا: Jabiru

(گ‌.ش‌) درخت‌ جابوراندي‌ برزيلي‌: Jaborandi

دستمال‌ سينه‌ چين‌ دار مردان‌ قرن‌ هجدهم‌: Jabot

(گ‌.ش‌) عودالبرق‌: Jaboticaba

كلبه‌ سقف‌ پوشالي‌ مكزيكي‌، چپر: Jacal

(ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از , حشرات‌ تغذيه‌ مي‌ كنند: Jacamar

(ج‌.ش‌) پرنده‌ پا دراز و پنجه‌ بزرگ‌ مكزيكي‌ كه‌ در اب‌ , راه‌ ميرود: Jacana

(گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز، پيچ‌ اناري‌: Jacaranda

(مع.) سنگ‌ يماني‌، ياقوت‌ زعفراني‌، (م‌.م‌-گ‌.ش‌.) سنبل‌: Jacinth

رنگ‌ پرتغالي‌ روشن‌، نارنجي‌ روشن‌: Jacinthe

خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌، (در ورق‌ بازي‌) , سرباز، جك‌ زدن‌: Jack

جعبه‌اي‌ كه‌ چون‌ در انرا ميگشايند ادمكي‌ از ان‌ خارج‌ , شود، نوعي‌ اتش‌ بازي‌، علي‌ ورجه‌: Jack In The Box

(ج‌.ش‌) ماهي‌ ازاد كاليفرنيا: Jack Mackerel

نور كاذب‌، دروغ‌ نور: Jack O' Lantern

همه‌ كاره‌، همه‌ فن‌ حريف‌: Jack Of All Trades

(ج‌.ش‌) اردك‌ ماهي‌ چشم‌ سفيد امريكا: Jack Salmon

(د.ن‌.) ملوان‌، ملاح‌: Jack Tar

(ج‌.ش‌) شغال‌، توره‌، جان‌ كني‌ مفت‌: Jackal

(ك‌.) ميمون‌، بوزينه‌، جلف‌، ادم‌ خودساز: Jackanapes

الاغ‌ نر، خر نر، (مج.) ادم‌ كله‌ خر: Jackass

چكمه‌ ساقه‌ بلند: Jackboot

(ج‌.ش‌.) زاغچه‌، زاغي‌، كلاغ‌ پيشه‌: Jackdaw

درپوشه‌ گذاردن‌ ژاكت‌، نيمتنه‌، پوشه‌، جلد، كتاب‌، جلد كردن‌، پوشاندن: Jacket

مته‌ دستي‌ مخصوص‌ سوراخ‌ كردن‌ سنگ‌: Jackhammer

تا شو، بازو بسته‌ شونده‌، شيرجه‌ رفتن‌ چاقوي‌ بزرگ‌ جيبي‌، قلمتراش‌، با چاقو بريدن‌، بدنبال: Jackknife

خام‌ دست‌، تازه‌ كار، ناشي‌، نادرست‌، موقتي‌، دم‌ دست‌: Jackleg

نورافكن‌ مخصوص‌ ماهيگيري‌: Jacklight

برنده‌ تمام‌ پولها، جوايز رويهم‌ انباشته‌: Jackpot

(ج‌.ش‌) نژاد خرگوشهاي‌ بزرگ‌ شمال‌ امريكا كه‌ گوشهاي‌ , دراز و اويخته‌ دارند: Jackrabbit

(مك‌.) جك‌ پيچي‌: Jackscrew

دنده‌ عقب‌، دنده‌ دو در اتومبيل‌: Jackshaft

بادبان‌ بند، بند تير: Jackstay

ادم‌ پوشالي‌ يا كاهي‌، ادم‌ بي‌ عرضه‌: Jackstraw

يعقوب‌ نبي‌ قوم‌ يهود: Jacob

(نج.) كهكشان‌، جاده‌ شيري‌: Jacob's Ladder

مربوط‌ بدوره‌ سلط‌نت‌ جيمز اول‌ و دوم‌ در انگليس‌: Jacobean

راهب‌ فرقه‌ دومي‌ نيكن‌ (nacinimoD)، عضو فرقه‌ مذهبي‌ , مخالف‌ دولت‌: Jacobin

ايين‌ جاكوبين‌ها: Jacobinism

عراق‌، ط‌رفدار سلط‌نت‌ جيمز اول‌ پادشاه‌ مخلوع‌ انگليس‌ عضو فرقه‌ راهبان‌ دومي‌ نيكن‌، عضو كليساي‌ قدم‌ سوريه‌ و ,: Jacobite

پارچه‌ نخي‌ نازك‌ هندي‌ شبيه‌ موسلين‌، ململ‌: Jaconet

نقوش‌ و تصاوير بر روي‌ پارچه‌ (بوسيله‌ بافت‌): Jacquard

شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌، ط‌بقه‌ روستايي‌، دهاتيان‌: Jacquerie

(noitatitcaj) لاف‌، لاف‌ زني‌، (حق.) دعوي‌ دروغ‌، ادعاي‌ , پوچ‌: Jactation

(noitatcaj) لاف‌، لاف‌ زني‌، (حق.) دعوي‌ دروغ‌، ادعاي‌ پوچ‌,: Jactitation

پرتاب‌ كردن‌، انداختن‌، پرت‌ كردن‌: Jaculate

پرتاب‌: Jaculation

(ك‌.) مرد بي‌معني‌، دختر لاسي‌، پشم‌ سبز، خسته‌ كردن‌، از , ژاد، اسب‌ پير، يابو يا اسب‌ خسته‌، زن‌ هرزه‌، زنكه كار انداختن‌ (در اثر زياده‌ روي‌): Jade

رنگ‌ سبز يشمي‌، رنك‌ سبز مايل‌ به‌ ابي‌: Jade Green

(hsidaj) خسته‌، بي‌ اشتها: Jaded

يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود، يشم‌ سبز: Jadeite

(dedaj) خسته‌، بي‌ اشتها: Jadish

شكارچي‌، علاقمند به‌ شكار، مرد شكارچي‌: Jaeger

دندانه‌، كنگره‌، نوك‌، برامدگي‌ تيز، بريدگي‌، خار زدن‌، ناهموار بريدن‌ سيخونك‌، سيخـك‌، دندانه‌دار كردن‌، كنگره‌دار كردن‌، چاك‌ ,: Jag

دندانه‌دار، ناهموار: Jagged

شكر گور، شكر زرد: Jaggery

(ج‌.ش‌) پلنگ‌ خالدار امريكايي‌(ecno sileF): Jaguar

يهو خداي‌ يهود: Jahweh

حبس‌، زندان‌، محبس‌، حبس‌ كردن‌: Jail

محبوس‌، جنايتكار، زنداني‌: Jailbird

فرار از زندان‌، گريختن‌ از محبس‌ (بازور): Jailbreak

(roliaj) زندانيان‌: Jailer

(reliaj) زندانيان‌: Jailor

(ط‌ب‌.) فلجي‌ كه‌ به‌ علت‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلي‌ ايجاد , ميشود: Jake Leg

ترشح‌ مدفوع‌، كثافت‌، اشغال‌، درهم‌ ريخته‌: Jakes

جلب‌، ژالاپ‌، داروي‌ مسهل‌: Jalap

اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌: Jalopy

دادن‌ شد زياد)، بستن‌، مسدود كردن‌، وضع‌ بغرنج‌، پارازيت‌ , فشار)، متراكم‌ كردن‌، شلوغ‌ كردن‌، شلوغ‌ كردن‌(با امد و , مربا، فشردگي‌، چپاندن‌، فرو كردن‌، گنجاندن‌(با زور و ,: Jam

(مو.) اجراي‌ اهنگ‌ هاي‌ ط‌رب‌ انگيز بوسيله‌ اركسترهاي‌ , بزرگ‌ و نوازندگان‌ فراوان‌: Jam Session

تير عمودي‌ چارچوپ‌، (ك‌.) چهار چوپ‌ درب‌ و هر چيز , ديگري‌، ستون‌، لغاز، تير بيرون‌ امده‌: Jamb

اش‌ شله‌ قلمكار: Jambalaya

ساق‌ پوش‌، زره‌ ساق‌ پا (جمع‌ xuaebmaj): Jambeau

جمبوري‌، مجمع‌ پيشاهنگان‌، خوشي‌: Jamboree

جنجال‌، قيل‌ و قال‌، داد و بيداد، غوغا، جنجال‌ كردن داد و بيداد كردن‌، غوغا كردن‌: Jangle

(yrazinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌، سرباز پياده‌ نظ‌ام‌: Janissary

دربان‌، سرايدار، فراش‌ مدرسه‌، راهنماي‌ مدرسه راهنماي‌ مدرسه‌: Janitor

مربوط‌ به‌ فراشي‌: Janitorial

فراش‌ زن‌: Janitress

(yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌، سرباز پياده‌ نظ‌ام‌: Janizary

ژانويه‌، اولين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌: January

دورو، حيله‌ گر، ادم‌ دورو، دغلباز: Janus Faced

دورو، جانوس‌ مانند: Januslike

ژاپن‌، جلا، جلا دادن‌: Japan

(گ‌.ش‌.) گل‌ يخ‌: Japan Allspice

(گ‌.ش‌.) شبدر ژاپني‌: Japan Clover

ژاپني‌، ژاپوني‌: Japanese

(گ‌.ش‌.) بوته‌ هميشه‌ سبز اسيايي‌: Japanese Andromeda

(گ‌.ش‌.) زنبق‌ ژاپوني‌: Japanese Iris

ژاپني‌ شدن‌: Japanization

بسبك‌ ژاپني‌ در اوردن‌، بسبك‌ ژاپوني‌ تزئين‌ نمودن‌: Japanize

جماع‌ كردن‌ فريب‌ دادن‌، لط‌يفه‌ زدن‌، مسخره‌ كردن‌، گمراه‌ كردن فريب‌، لط‌يفه‌، گول‌، شوخي‌، دست‌ انداختن‌ شخص‌، ط‌عنه: Jape

فريبكار، لط‌يفه‌ گو: Japer

فريبكاري‌، لط‌يفه‌ گوي‌: Japery

يافث‌ فرزند نوح‌ پيامبر: Japheth

(گ‌.ش‌.) به‌ ژاپوني‌، گلابي‌ ژاپوني‌، گل‌ چاي‌ ژاپوني كامليا: Japonica

بلوني‌، كوزه‌ دهن‌ گشاد، سبو، خم‌، شيشه‌ دهن‌ گشاد بودن‌، نزاع‌ كردن‌، تكان‌ دادن‌، لرزاندن‌ تكان‌، جنبش‌، لرزه‌، ضربت‌، لرزيدن‌ صداي‌ ناهنجار، دعوا , مرتعش‌ شدن‌، خوردن‌، تصادف‌ كردن‌، ناجور بودن‌، مغاير , و نزاع‌، ط‌نين‌ انداختن‌، اثر نامط‌لوب‌ باقي‌ گذاردن: Jar

ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند، گلدان‌ جعبه‌ گلدان‌، جعبه‌اي‌ كه‌ گل‌ در ان‌ سبز كرده‌ و براي‌ ,: Jardiniere

زبان عاميانه: jargon

زبان اختصاصي يك كسب و كار.

سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌، سخن‌ بي‌ معني‌، اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ يك‌ , صنف‌، لهجه‌ خاص‌: Jargon

زبان عاميانه: Jargon

زبان اختصاصي يک كسب و كار.

بزبان‌ غير مصط‌لح‌ يا اميخته‌ در اوردن‌ يا ترجمه‌ كردن بقالب‌ اصط‌لاحات‌ خاص‌ علمي‌ يافني‌ مخصوص‌ در اوردن‌: Jargonize

دانماركي‌ يا نروژي‌ فرمانروا يا امير(در ممالك‌ اسكانديناوي‌)، امير ,: Jarl

(انگليس‌ - د.گ‌.) كلاه‌ گيس‌، كلاه‌ گيس‌ تهيه‌ شده‌ از پشم‌ , تابيده‌: Jasey

(گ‌.ش‌.) ياسمن‌، گل‌ ياس‌: Jasmine

(افسانه‌ يونان‌) جيسون‌: Jason

(مع.) يشم‌، يشب‌: Jasper

يشمي‌: Jaspery

(ج‌.ش‌.) زنجيره‌ كوچك‌، افت‌ گياهي‌: Jassid

(اسكاتلند) بيهوده‌ وقت‌ گذراندن‌، ور رفتن‌: Jauk

(ecnarp =) خراميدن‌: Jaunce

(ط‌ب‌) زردي‌، يرقان‌، دچار يرقان‌ كردن‌، برشك‌ و حسد در , افتادن‌: Jaundice

گردش‌، تفريح‌، مسافرت‌ كوچك‌، تفرخ‌ كردن‌، سفر كوچك‌ كردن‌,: Jaunt

خود نما، خود ساز، جلف‌، مغرور، گستاخ‌، لاقيد، زرنگ‌: Jaunty

جاوه‌: Java

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ مرغ‌ جولا كه‌ در جاوه‌ زيست‌ ميكند: Java Sparrow

نيزه‌ دستي‌ سبك‌، زوبين‌، پرتاب‌ نيزه‌: Javelin

اب‌ ژاول‌، محلول‌ هيپوكلريت‌ سديم‌: Javelle Water

آب ژاول: javelle water

درايي‌ كردن‌، پرچانگي‌ كردن‌ فك‌، ارواره‌، گيره‌، دم‌ گيره‌، وراجي‌، تنگنا، هرزه‌ ,: Jaw

استخوان‌ ارواره‌، استخوان‌ فك‌: Jawbone

(ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود، (مج.) شخص‌ پر حرف‌ و احمق‌: Jay

(ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود: Jaybird

عضو اط‌اق‌ بازرگاني‌ جوانان‌: Jaycee

ناوبان‌ يكم‌ نيروي‌ دريايي‌ (edarg roinuj tnanetueil): Jaygee

لقب‌ اهالي‌ استان‌ كانزاس‌ در اتازوني‌: Jayhawker

عضو تازه‌ كار تيم‌ ورزشي‌ دانشگاه‌: Jayvee

با بي‌ توجهي‌ از وسط‌ خيابان‌ راه‌ رفتن‌: Jaywalk

پياده‌ايكه‌ از وسط‌ مناط‌ق‌ ممنوعه‌ خيابان‌ عبور ميكند: Jaywalker

موسيقي‌ جاز، سر و صدا، فريب‌، نشاط‌، جاز نواختن‌: Jazz

(namzzaj) جاز زن‌: Jazzist

(tsizzaj) جاز زن‌: Jazzman

جاز مانند: Jazzy

حسود، رشك‌ مند، رشك‌ ورز، غيور، بارشك‌، رشك‌ بر: Jealous

رشك‌، حسادت‌: Jealousy

فاستوني‌ نخي‌، شلوار فاستوني‌ نخي‌ مخصوص‌ كار: Jean

جيپ‌، اتومبيل‌ نيرومند و جنگي‌ امريكا: Jeep

ط‌عنه‌، ط‌نز، مسخره‌، ريشخند، استهزاء، ط‌عنه‌ زدن‌، سخن‌ , مسخره‌ اميز گفتن‌، هو كردن‌: Jeer

جهاد (dahij): Jehad

يهو خداي‌ بني‌ اسرائيل‌: Jehovah

دسته‌اي‌ از مسيحيان‌ كه‌ بحكومت‌ خداوند و به‌ بازگشت‌ , عيسي‌ پس‌ از هزار سال‌ ديگراعتقاددارند: Jehovah's Witnesses

وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌: Jejunal

بيهوده‌، نارس‌، تهي‌، خشك‌، بي‌ مزه‌، بي‌ لط‌افت‌: Jejune

(تش‌.) تهي‌ روده‌، معاء صائم‌، ژژونوم‌: Jejunum

لرزانك‌، منجمد كردن‌، دلمه‌ شدن‌، سفت‌ كردن‌، بستن ماسيدن‌: Jell

بشكل‌ لرزانك‌ در اوردن‌، ژله‌ مانند كردن‌، نرم‌ كردن شل‌ كردن‌، مثل‌ ژله‌ شدن‌: Jellify

(نام‌ تجارتي‌) ژله‌، لرزانك‌، مسقط‌ي‌: Jello

دلمه‌، لرزانك‌، ماده‌ لزج‌، جسم‌ ژلاتيني‌: Jelly

عنصر نوعي‌ اب‌ نبات‌ پاستيل‌، ادم‌ حساس‌ و بي‌ اراده‌ و سست‌ ,: Jelly Bean

رولت‌، نان‌ شيريني‌ ژله‌ دار و لوله‌ كرده‌: Jelly Roll

(ج‌.ش‌.) كاواكان‌ يا توتياء البحر اقيانوس‌ كه‌ بيشتر , درسواحل‌ نيو انگلند زندگي‌ ميكند.ستاره‌ دريايي‌: Jellyfish

(گ‌.ش‌.) ماده‌ رزيني‌ درخت‌ شاهدانه‌ ك‌ه‌ بجاي‌ صمغ‌ ادامس‌ , بكار ميرود: Jelutong

(در ارتش‌ هند) ستوان‌، افسر: Jemadar

ديلم‌ مخصوص‌ دزدان‌: Jemmy

اسب‌ اسپانيولي‌ كوچك‌، خر ماده‌، ماچه‌خر: Jennet

جراثقال‌ لوكوموتيو، جراثقال‌ دوار: Jenny

بمخاط‌ره‌ انداختن‌، در خط‌ر صدمه‌ يا مرگ‌ قرار دادن‌: Jeopard

(ezidrapoej) بخط‌ر انداختن‌: Jeopard

(drapoej) بخط‌ر انداختن‌: Jeopardize

خط‌رناك‌: Jeopardous

خطر : Jeopardy

  وضعيتي که يک نگرانيِ عمدهي بالقوه را در يک پروژه، نشان ميدهد. اين وضعيت ممکن است تيم پروژه را مجبور کند تا به‌منظور تعديل ريسک، راه‌حل‌هاي جايگزين را توسعه دهد.

مخاط‌ره‌، خط‌ر، (م‌.م‌.) مسئله‌ بغرنج‌، گرفتاري‌ حقوقي‌: Jeopardy

دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌: Jequirity

(ج‌.ش‌.) موش‌ دو پا، يربوع‌: Jerboa

سوگواري‌، نوحه‌ سرايي‌، سوگنامه‌، مرثيه‌: Jeremiad

ارمياي‌ نبي‌: Jeremiah

تكان‌، تكان‌ تند، حركت‌ تند و سريع‌، كشش‌، انقباض‌ , ماهيچه‌، تشنج‌، تكان‌ سريع‌ دادن‌، زود كشيدن‌، ادم‌ احمق‌ , و نادان‌: Jerk

كت‌ چرمي‌ مردانه‌ كه‌ به‌ تن‌ چسبيده‌ باشد، نيمتنه‌ چرمي‌: Jerkin

نامنظ‌م‌ رونده‌، تشنجي‌، متناوب‌، خشكانده‌ شده‌ در افتاب‌: Jerky

قدح‌ بزرگ‌، جام‌ شراب‌ بزرگ‌: Jeroboam

الماني‌ اسم‌ خاص‌ مخفف‌ (dlarej) (ز.ع‌.- انگليس‌) سرباز الماني: Jerry

بنا سازي‌ كردن‌، سرهم‌ بندي‌ كردن‌، با مصالح‌ ارزان‌ , ساختمان‌ كردن‌: Jerry Build

سر هم‌ بندي‌ شده‌، ارزان‌ بنا شده‌، با بي‌ دقتي‌ روي‌ هم‌ , سوار شده‌: Jerry Built

پارچه‌ كشباف‌، زير پيراهن‌ كشباف‌: Jersey

(ج‌.ش‌.) نژاد ماكيان‌ خانگي‌ بزرگ‌: Jersey Giant

اورشليم‌، بيت‌ المقدس‌: Jerusalem

پابند قوش‌، پابند: Jess

يسي‌ (نام‌ پدر حضرت‌ داود): Jesse

استهزاء كردن‌، ببازي‌ گرفتن‌، شوخي‌ كردن‌، مزاح‌ گفتن‌ گوشه‌، كنايه‌، عمل‌، كردار، ط‌عنه‌ زدن‌، تمسخر كردن لط‌يفه‌، بذله‌، شوخي‌، بذله‌ گويي‌، خوش‌ ط‌بعي‌، ط‌عنه: Jest

دلقك‌، شوخ‌: Jester

لايولا تاسيس‌ شد يسوعيون‌، عضو فرقه‌ مذهبي‌ بنام‌ انجمن‌ عيسي‌ كه‌ بوسيله‌ ,: Jesuit

وابسته‌ به‌ يسوعيون‌: Jesuitic

يسوعيت‌: Jesuitry

عيسي‌: Jesus

عيسي‌ مسيح‌: Jesus Christ

پرتاب‌، پراندن‌، فواره‌ زدن‌، دهانه‌ جت‌، كهرباي‌ سياه‌، سنگ‌ موسي‌، مهر سياه‌، مرمري‌، فوران فواره‌، پرش‌ اب‌، جريان‌ سريع‌، دهنه‌، مانند فواره‌ جاري‌ , كردن‌، بخارج‌ پرتاب‌ كردن‌، بيرون‌ ريختن‌ (با فشار): Jet

هواپيماي‌ جت‌: Jet Airplane

موتور جت‌، موتور پرتابي‌: Jet Engine

مجهز به‌ موتور جت‌، داراي‌ سرعت‌ سير هواپيماي‌ جت‌: Jet Propelled

جهش‌ و كشش‌ جسمي‌ بط‌رف‌ جلو در اثر خروج‌ مايع‌ جهنده‌اي‌ , در جهت‌ عقب‌: Jet Propulsion

تند باد: Jet Stream

(در بالت‌) حركت‌ سريع‌ پا بط‌رف‌ خارج‌: Jete

اب‌ اورد كالايي‌ كه‌ براي‌ سبك‌ كردن‌ كشتي‌ بدريا مي‌ ريزند، كالاي‌ ,: Jetsam

بدريا ريزي‌ كالاي‌ كشتي‌، (مج.) از شر چيزي‌ راحت‌ شدن بيرون‌ افكندن‌: Jettison

دور انداختني‌: Jettisonable

(.jda):سياه‌ رنگ‌، سياه‌، (iv &.n):بارانداز، اسكله‌ , بندر: Jetty

جهود، يهودي‌، كليمي‌: Jew

(مو.) چنگ‌ دهن‌ گير، سازي‌ كه‌ با دندان‌ نگاه‌ ميدارند , و با انگشت‌ ميزنند، زنبورك‌: Jew's Harp

گوهر، جواهر، سنگ‌ گرانبها، زيور، با گوهر اراستن مرصع‌ كردن‌: Jewel

جواهر ساز، جواهر فروش‌، جواهري‌، گوهر فروش‌: Jeweler

جواهر ساز، جواهر فروش‌: Jeweller

جواهر فروشي‌: Jewelry

(گ‌.ش‌.) گل‌ حنا (arolfib sneitapmI): Jewelweed

زن‌ يهودي‌: Jewess

يهودي‌: Jewish

يهوديت‌: Jewry

سليط‌ه‌، زن‌ شرير و بدكار، ايزابل‌: Jezebel

يهوه‌ خداي‌ قوم‌ يهود: Jhvh

ارواره‌، نوسان‌ كردن‌، واخوردن‌، پس‌ زني‌، وقفه‌ بادبان‌ سه‌ گوش‌ جلو كشتي‌، لب‌ زيرين‌، دهان‌، حرف: Jib

(د.ن‌.) تير دگل‌ كشتي‌: Jibboom

(د.ن‌.) ناگهان‌ باين‌ سو و ان‌ سو حركت‌ كردن‌ (بادبان‌) موافقت‌ كردن‌، تط‌بيق‌ كردن‌: Jibe

(yffij) يك‌ ان‌، يك‌ لحظ‌ه‌، يك‌ دم‌: Jiff

(ffij) يك‌ ان‌، يك‌ لحظ‌ه‌، يك‌ دم‌: Jiffy

استهزاء كردن‌ كاري‌، با اهنگ‌ تند رقص‌ كردن‌، جست‌ و خيز كردن نوعي‌ رقص‌ تند، اهنگ‌ رقص‌ تند، جست‌ و خيز سريع‌، شيرين‌ ,: Jig

Hardened, tempered and bright polished with round edges. Carbon content .85%. Range of sizes .039 to .393” in width and .016 to .039” in thickness.: JIG SAW STEEL

رامشگر، ماشين‌ نم‌ مالي‌، جرثقيل‌ ابي‌، درشكه‌ يك‌ اسبه ط‌ناب‌ قرقره‌، بادبان‌ كوچك‌، يكجور كرجي‌ كوچك‌، رقاص گاري‌ تك‌ اسبه‌، خمره‌ رنگ‌رزي‌، غربال‌، بادبان‌ كوچك‌: Jigger

تكان‌ اهسته‌، جنبش‌، اهسته‌ تكان‌ دادن‌: Jiggle

لق‌، جنبنده‌، تكان‌ خورده‌: Jiggly

اره‌ منبت‌ كاري‌ اره‌ مويي‌: Jigsaw

با ان‌ بسازند مختلف‌ يك‌ شكل‌ يا نقشه‌ را با هم‌جفت‌ كرده‌ و شكل‌ مخصوص‌ , نوعي‌ بازي‌ معمايي‌ كه‌ بازيكنان‌ بايد قط‌عات‌ متلاشي‌ و ,: Jigsaw Puzzle

مقدار زياد (بيش‌ از ميليون‌): Jillion

زني‌ يا مردي‌ كه‌ معشوق‌ خود را يكباره‌ رها كند ناگهان‌ معشوق‌ را رها كردن‌، فريفتن‌، بيوفا: Jilt

سياه‌ پوست‌ امريكايي‌، مط‌رب‌ دوره‌ گرد: Jim Crow

(ز.ع‌.- امر.) ادم‌ خيلي‌ شيك‌، چيز خيلي‌ شيك‌، چيز عالي‌: Jim Dandy

جنون‌ خمري‌، هذيان‌ الكلي‌: Jimjams

چالاك‌، چابك‌ دست‌، ماهر، ديلم‌، با ديلم‌ باز كردن‌: Jimmy

(گ‌.ش‌.) تاتوره‌ استرامونيه‌ (muinomarts arutaD): Jimsonweed

زنگ‌ ايجاد كردن‌، جرنگيدن‌ صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌، ط‌نين‌ زنگ‌، جرنگ‌ جرنگ‌ كردن‌، ط‌نين‌ ,: Jingle

داراي‌ صداي‌ جرنگ‌ جرنگ‌: Jingly

اجي‌ مجي‌ كلمه‌ كه‌ شعبده‌ بازان‌ در موقع‌ شعبده‌بازي‌ بكار ميبرند: Jingo

وط‌ن‌ پرستي‌ با تعصب‌: Jingoism

ط‌فره‌، گريز، شوخي‌، لط‌فه‌، شوخي‌، سرحال‌، بسرعت‌ حركت‌ , كردن‌، بسرعت‌ چرخ‌ زدن‌، ط‌فره‌ رفتن‌: Jink

(innij) جن‌، جني‌: Jinn

(nnij) جن‌، جني‌: Jinni

ريكشا (ahsikirnij) درشكه‌ ژاپني‌ كه‌ توسط‌ حمال‌ كشيده‌ ميشود: Jinriki

(ikirnij) درشكه‌ ژاپني‌ كه‌ توسط‌ حمال‌ كشيده‌ ميشود ريكشا: Jinrikisha

ادم‌ بد شانس‌، ادم‌ كه‌ بدشانسي‌ مياورد، شانس‌ نياوردن‌: Jinx

(گ‌.ش‌.) درخت‌ كلاه‌ پاناما، گردوي‌ هندي‌: Jipijapa

اتومبيل‌ كرايه‌اي‌، ارزان‌: Jitney

(ز.ع‌.- امر.) عصباني‌ شدن‌، عصباني‌ بودن‌، با عصبانيت‌ , رفتار كردن‌، با عصبانيت‌ سخن‌ گفتن‌: Jitter

نوعي‌ رقص‌ دو نفره‌: Jitterbug

عصبانيت‌ فوق‌العاده‌، از كوره‌ در رفته‌، وحشت‌: Jitters

وحشت‌ زده‌ و عصبي‌: Jittery

براو، جودو 0 , مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌ ,: Jiujitsu

براو، جودو 0 , مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌ ,: Jiujutsu

رقص‌ سوينگ‌، كلمات‌ بيهوده‌ و احمقانه‌، چرند: Jive

(اسكاتلند) يار، همدم‌: Jo

كار، امر، سمت‌، شغل‌، ايوب‌، مقاط‌عه‌ كاري‌ كردن‌، دلالي‌ , كردن‌: Job

شرح شغل : Job Description

  مستند‌سازي عنوانِ شغل يک فرد و نقش‌ها، مسؤوليت‌ها، سطح اختيار و وظايف مرتبط با شغل وي. اين سند، آموزش مطلوب، تجربهي کاري و شايستگيهاي مورد نياز را به‌طور خلاصه بيان ميکند. علاوه بر اين، شرح شغل ممکن است مسير شغلي ، ساختار گزارش‌دهي و اطلاعات مربوطه را دربر گيرد.

شرح شغل: job description

خلاصه‌اي از مسووليت‌هاي فراگير يك فرد.

شرح شغل: Job Description

خلاصه‌اي از مسووليت‌هاي فراگير يك فرد.

هزينه‌هاي متفرقه شغل: Job Miscellaneous Expenses

روش سفارش كار در حسابداري صنعتي: Job Order Costing

كارگاه: job shop

سازماني كه افراد ماهر مانند مهندسان يا برنامه‌نويس‌ها را براي پشتيباني موقت، معمولاً با هدف ايجاد سهولت براي خريدار فراهم مي‌كند.

كارگاه: Job Shop

قابليت توليد ميزان کمي از اقلام خاص يا ضروري، با کم‌ترين مستندسازي. سازماني که افراد ماهر مانند مهندسان يا برنامه‌نويس‌ها را براي پشتيباني موقت، معمولاً با هدف ايجاد سهولت براي خريدار فراهم مي‌کند.

(گ‌.ش‌.) دمع‌ ايوب‌، شجره‌ التسبيح‌: Job's Tears

كار چاق‌ كن‌، سودجو: Jobber

سودجويي‌، سوء استفاده‌، مقاط‌عه‌، كار چاق‌ كني‌: Jobbery

كارمند، عضو ثابت‌ موسسه‌: Jobholder

ژوك‌ (مخفف‌ اسم‌ nhoJ)، سرباز اسكاتلندي‌: Jock

اسب‌ دواني‌ شدن‌ اسب‌ سوار حرفه‌اي‌، چابك‌ سوار، گول‌ زدن‌، با حيله‌ , فراهم‌ كردن‌، نيرنگ‌ زدن‌، اسب‌ دواني‌ كردن‌، سواركار ,: Jockey

باشگاه‌ سوار كاران‌: Jockey Club

فتق‌ بند، بيضه‌ بند: Jockstrap

شوخ‌، شنگ‌، شوخي‌ اميز، فكاهي‌، بذله‌ گويي‌: Jocose

شوخي‌، خوشحالي‌: Jocosity

شوخ‌، شوخي‌ اميز، فكاهي‌: Jocular

شوخ‌، خوش‌ مزگي‌، ط‌رب‌: Jocularity

خوش‌، فرحناك‌، سر چنگ‌، بشاش‌: Jocund

شوخ‌ ط‌بعي‌: Jocundity

شلوار چسبان‌ سواري‌: Jodhpur

(م‌.ل‌.) خداوند، يوئيل‌ پيغمبر بني‌اسرائيل‌: Joel

(گ‌.ش‌.) اذان‌ الحمار، علف‌ تب‌ بر: Joepye Weed

اهسته‌ دويدن‌، جلو امدگي‌ يا عقب‌ رفتگي‌، باريكه بيقاعدگي‌، هل‌ دادن‌، تنه‌ زدن‌ به‌: Jog

يورتمه‌ كوتاه‌، (مج.) كار يكنواخت‌ و اهسته‌: Jog Trot

كسيكه‌ اهسته‌ مي‌ دود، هل‌ دهنده‌: Jogger

بند، بريدگي‌ اجر و امثال‌ ان‌ براي‌ جلوگيري‌ از لغزش بهم‌ جفت‌ كردن‌ دو چيز، تكان‌ تكان‌ خوردن‌، متصل‌ كردن‌ تيزي‌ يا شكاف‌ اجر و چوب‌ و غيره‌، بند زدن‌، ميخ‌ زدن: Joggle

يوحناي‌ حواري‌، يوحنا، جوهانس‌: Johannes

يوحنا، يحيي‌، مستراح‌: John

مشروب‌ الكلي‌ خانگي‌: John Barleycorn

لقب‌ ملت‌ انگليس‌: John Bull

(حق.ـ انگليس‌) اسم‌ فرضي‌ (مثل‌ عمرو و زيد): John Done

امضاء خود سخص‌، امضاء اصيل‌: John Hancock

امضاء خود سخص‌، امضاء اصيل‌: John Henry

قايق‌ دراز و باريك‌: Johnboat

انگليسي‌، مرد انگليسي‌، جوان‌ ژيگولو و خوشگذران پاسبان‌، جانور نر، جنس‌ نر: Johnny

(گ‌.ش‌.) گل‌ بنفشه‌ امريكايي‌: Johnny Jump Up

(د.گ‌.- امر.) حاضر و اماده‌: Johnny On The Sopt

(امر.) نوعي‌ كيك‌ يا نان‌ شيرمال‌: Johnnycake

گراييدن‌، متحد كردن‌، در مجاورت‌ بودن‌ متصل‌ كردن‌، پيوستن‌، پيوند زدن‌، ازدواج‌ كردن: Join

پيوستگي‌، الحاق‌، اتفاق‌: Joinder

وصال‌: Joiner

نازك‌ كاري‌، تجاري‌: Joinery

درزه‌، بند گاه‌، بند، مفصل‌، پيوندگاه‌، زانويي‌، جاي‌ , شركتي‌، مشاع‌، شريك‌، متصل‌، كردن‌، خرد كردن‌، بند بند , كردن‌، مساعي‌ مشترك‌ كشيدن‌ ترياك‌ با استعمال‌ نوشابه‌، لولا، مشترك‌، توام: Joint

کمیته‌ی مشترک استانداردها : Joint Committee on Standards

   اين کميته به‌منظور پشتيباني از توسعهي استانداردهايِ ارزيابيِ کارکنان، طرح‌ها و دانش‌آموزان در سال 1975 تأسيس شد. انجمن تحقيقات آموزشي آمريکا، انجمن روانشناسي آمريکا و شوراي ملّي اندازه‌گيري در آموزش مؤسسان اين کميته را تشکيل ميدادند. در حال حاضر سازمان‌هاي متعدد ديگري به عضويت اين کميته درآمده‌اند. انجمن ارزيابي آمريکا، يکي از اين سازمان‌هاست که در کميتهي مشترک استانداردها نماينده دارد.

درگاه كنترل مشترك: joint control gate

رويداد از پيش برنامه‌ريزي‌شده‌اي است كه به منظور نمايش اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مشتركاً توسط خريدار و فروشنده به منظور پذيرش و ايجاد مبنايي براي يافته‌ها و رويكرد پيش‌برد فعاليت‌ها، اجرا مي‌گردد.

درگاه كنترل مشترك: Joint Control Gate

رويداد از پيش برنامه‌ريزي‌شده‌اي است که به منظور نمايش اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مشترکاً توسط خريدار و فروشنده به منظور پذيرش و ايجاد مبنايي براي يافته‌ها و رويكرد پيش‌برد فعاليت‌ها، اجرا مي‌گردد.

(گ‌.ش‌.) غاليون‌ اصل‌، علف‌ پنير، علف‌ ماست‌: Joint Grass

تصميم‌ مشترك: Joint Resolution

سهامي‌، شركت‌ سهامي‌: Joint Stock

سرمايه‌گذاري مشترك، كنسرسيوم: joint venture

توافقي بين دو يا چند سازمان به منظور درگير شدن در يك همكاري تجاري، براي مقصودي مشخص و در زماني محدود

سرمايه‌گذاري مشترک، کنسرسيوم: Joint Venture

توافقي بين دو يا چند سازمان به منظور درگير شدن در يک همکاري تجاري، براي مقصودي مشخص و در زماني محدود.نهادي حقوقي است كه اغلب به دلخواه شركا با زمان و هدفي محدود براي كسب سود و منفعت دو طرفه به صورت يك موسسه يا شركت (يا هر نهاد قانوني) تشكيل مي‌شود. سرمايه‌گذاري مشترك اغلب به منظور گرفتن پروژه جديد و انجام آن صورت مي‌پذيرد.

صاحب‌ شيره‌ كش‌ خانه‌، صاحب‌ مشروب‌ فروشي‌: Jointer

مشترك‌ و مشاعي‌ مهريه‌ ملكي‌، دارايي‌ مشترك‌ زن‌ و شوهر، اجاره‌داري‌ ,: Jointure

كرم‌ كدو، كرمهاي‌ بند بند، كرم‌ گندم‌: Jointworm

تير اهن‌، تير اهن‌ گذاري‌، نصب‌ تير: Joist

شوخي‌، لط‌يفه‌، بذله‌، شوخي‌ كردن‌: Joke

شوخ‌، بذله‌ گو، ژوكر: Joker

خوشي‌، ط‌رب‌، ط‌ربناك‌ كردن‌: Jollification

خوشي‌، عيشي‌، كيف‌، عياشي‌، زيور: Jollity

سر كيف‌، خوشحال‌، بذله‌گو، خيلي‌: Jolly

قايق‌ بار كشي‌ از كشتي‌ به‌ ساحل‌ و بعكس‌: Jolly Boat

پرچم‌ دزدان‌ دريايي‌: Jolly Roger

تكان‌ دادن‌، دست‌ انداز داشتن‌، تكان‌ خوردن‌، تكان‌، تلق‌ , تلق‌، ضربت‌، يكه‌: Jolt

تكان‌ دهنده‌، دست‌ اندازدار: Jolter

گاري‌ يا ارابه‌ پرتكان‌: Joltwagon

يونس‌ پيغمبر: Jonah

(ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ بزرگ‌ امريكاي‌ غربي‌: Jonah Crab

يوناتان‌ فرزند شائول‌ و دوست‌ داود پيغمبر: Jonathan

(گ‌.ش‌.) گل‌ نسترن‌، گل‌ عنبري‌: Jonquil

كوزه‌ ابخوري‌، محتويات‌ قدح‌، مقدار زياد: Jorum

كت‌ چند رنگ‌، كت‌ رنگارنگ‌: Joseph's Coat

كسي‌ را دست‌ انداختن‌، شوخي‌ كردن‌، متلك‌: Josh

يوشع‌ بن‌ نون‌ پيغمبر اسرائيل‌: Joshua

(گ‌.ش‌.) درخت‌ خنجري‌ يا ابره‌ ادم‌ جنوب‌ شرقي‌ امريكا: Joshua Tree

بت‌ چيني‌، سر عمله‌، سر كارگر: Joss

تنه‌، هل‌، تكان‌، تنه‌ زدن‌: Jostle

خرده‌، ذره‌، نقط‌ه‌، با شتاب‌ نوشتن‌ (معمولا با nwod): Jot

چيزيكه‌ با عجله‌ نوشته‌ شده‌: Jotting

بشدت‌ بالا و پايين‌ پريدن‌، تكان‌ دادن‌، تكان‌ خوردن دست‌ انداز داشتن‌(جاده‌): Jounce

رویدادنگار : Journal

  سند دست‌نويس يا تايپ‌شده‌اي است که به‌صورت دوره‌اي تکميل ميشود و تجربيات، مشاهدات، فعاليت‌ها يا رويدادها را مستندسازي ميکند.

دفتر روزنامه: Journal

دفتر روزنامه، نشريه: Journal

روزنامه‌، دفتر روزنامه‌، دفتر وقايع‌ روزانه‌: Journal

ثبت روزنامه: Journal entry

سند مالي روزنامه: Journal Voucher

بزرگ‌ جلوه‌ دادن‌ مط‌الب‌ در روزنامه‌نگاري‌: Journalese

روزنامه‌نگاري‌: Journalism

روزنامه‌نگار: Journalist

در دفتر روزنامه‌ وارد كردن‌، در دفتر ثبت‌ كردن‌، دفتر , روزانه‌ نگاه‌ داشتن‌: Journalize

سفر، مسافرت‌، سياحت‌، سفر كردن‌: Journey

كارگر مزدور، كارگر ماهر: Journeyman

مزدوري‌، شاگردي‌، كارمزد، كارپست‌، كاربيقاعده‌: Journeywork

نيزه‌ بازي‌ سواره‌، مبارزه‌ كردن‌: Joust

(افسانه‌ يونان‌) ژوپيتر، ستاره‌ مشتري‌: Jove

ط‌رب‌انگيز، خوش‌ گذران‌، عياش‌، سعيد: Jovial

خوشي‌، ط‌رب‌، شوخ‌ بودن‌: Joviality

ضربت‌، صداي‌ زنگ‌، ضربت‌ زدن‌: Jow

فك‌، ارواره‌ زيرين‌ پرنده‌، گونه‌، كله‌ ماهي‌: Jowl

خوشي‌، سرور، مسرت‌، لذت‌، حظ‌، شادي‌ كردن‌، خوشحالي‌ , كردن‌، لذت‌ بردن‌ از: Joy

شادي‌، مسرت‌، خوشي‌: Joyance

شاد: Joyful

سرقت‌ اتومبيل‌ براي‌ خوشگذراني‌ و تفريح‌: Joyride

شادمان‌ هلهله‌ كننده‌، فرخنده‌، فيروز: Jubilant

فرياد شادي‌: Jubilate

هلهله‌، شادي‌، جشن‌، شادماني‌: Jubilation

جشن‌، روز شادي‌، روز ازادي‌، سال‌ ويژه‌، سالگرد: Jubilee

يهودا فرزند يعقوب‌: Judah

يهوديت‌: Judaism

يهودي‌ شدن‌، اداب‌ و رسوم‌ يهودي‌ را پذيرفتن‌: Judaize

يهودا اسخر يوط‌ي‌: Judas

(گ‌.ش‌.) درخت‌ ارغوان‌: Judas Tree

مسيحيان‌ است‌ يهودا نويسنده‌ رساله‌ يهودا كه‌ از رسالات‌ عهد جديد ,: Jude

يهوديه‌ كه‌ قسمتي‌ از جنوب‌ فلسط‌ين‌ بوده‌: Judea

تشخيص‌ دادن‌، قاضي‌، دادرس‌، كارشناس‌ قضاوت‌ كردن‌، داوري‌ كردن‌، فتوي‌ دادن‌، حكم‌ دادن: Judge

قاضي‌ عسكر: Judge Advocate

(tnemgduj) داوري‌، دادرسي‌، فتوي‌، راي‌: Judgement

منصب‌ قضا، قضاوت‌: Judgeship

قضاوت: Judgment

(tnemegduj) داوري‌، دادرسي‌، فتوي‌، راي‌: Judgment

قابل‌ قضاوت‌: Judicable

قضاوتي‌: Judicative

قوه‌ قضائيه‌، هيئت‌ دادرسان‌، هيئت‌ قضاوت‌: Judicature

(yraiciduj) قضايي‌، شرعي‌، وابسته‌ بدادگاه‌: Judicial

(laiciduj) قضايي‌، شرعي‌، وابسته‌ بدادگاه‌: Judiciary

داراي‌ قوه‌ قضاوت‌ سليم‌: Judicious

فن‌ دفاع‌ بدون‌ اسلحه‌ ژاپوني‌، كشتي‌ جودو: Judo

كوزه‌، بستو، دركوزه‌ ريختن‌: Jug

افتاده‌، روي‌ هم‌ قرار گرفته‌، جفت‌ داراي‌ برگچه‌هاي‌ زوجي‌ (در مسكوكات‌ و غيره‌) روي‌ هم‌ ,: Jugate

بك‌ كوزه‌ پر: Jugful

نيروي‌ عظ‌يم‌ منهدم‌ كننده‌، نيروي‌ تخريبي‌ مهيب‌: Juggernaut

اجرای ماهرانه‌ی همزمان : Juggle

     اجراي چند اولويت متعارض يا وظايف متفاوتِ پروژه به‌صورت همزمان.

شعبده‌، تردستي‌، حقه‌بازي‌، شيادي‌، چشم‌بندي‌: Juggle

تردست‌، شعبده‌باز: Juggler

تردستي‌، شعبده‌بازي‌: Jugglery

زير گلويي‌، وابسته‌ بوريد وداجي‌: Jugular

زير گلو، ترقوه‌: Jugulum

برگچه‌ زوج‌، يكزوج‌ برگچه‌: Jugum

اب‌ ميوه‌، شيره‌، عصاره‌، شربت‌، جوهر: Juice

نيرو و جان‌ به‌، رونق‌ دادن‌ به‌: Juice Up

متخصص‌ نور در تلويزيون‌ و تاتر، عصاره‌گير: Juicer

ابدار، شيره‌دار، شاداب‌، پر اب‌، باراني‌: Juicy

براو، جودو 0 , مبارزه‌ ژاپني‌ با استفاده‌ از نيروي‌ حريف‌ براي‌ پيروزي‌ ,: Jujitsu

بت‌، ط‌لسم‌، افسون‌، نظ‌ر قرباني‌: Juju

(گ‌.ش‌.) درخت‌ عناب‌، سيلان‌، سيلانك‌، عنابيان‌: Jujube

رستوران‌ كوچكي‌ كه‌ خوراك‌ ارزان‌ داشته‌ و نيز صفحات‌ , گرامافون‌ را با انداختن‌ پول‌ دراسباب‌ خودكار ميزند: Juke Joint

جعبه‌ گرامافون‌ خودكار داراي‌ سوراخي‌ براي‌ ريختن‌ پول‌ , و دكمه‌ مخصوص‌ انتخاب‌ صفحه‌: Jukebox

شربت‌ ط‌بي‌، مشروبي‌ معط‌ر مركب‌ از جين‌ و رم‌ و اب‌ پرتغال‌,: Julep

تقومي‌ كه‌ در سال‌ 64 ميلادي‌ زمان‌ ژوليوس‌ سزار در روم‌ , تنظ‌يم‌ شده‌: Julian Calendar

ابگوشت‌ سبزيجات‌ بريده‌ شده‌: Julienne

كفش‌ راحتي‌ زنانه‌، ژولت‌: Juliet

ماه‌ ژوئيه‌: July

تكان‌ خوردن‌، سواري‌ كردن‌ كيك‌ كوچك‌ شبيه‌ حلقه‌، درهم‌ اميختگي‌، شلوغي‌، تكان‌ ,: Jumble

درشت‌، بزرگ‌، ادم‌ تنومند و بدقواره‌، جانور غول‌اسا: Jumbo

پراندن‌، جهاندن‌، پرش‌، جهش‌، افزايش‌ ناگهاني‌، ترقي‌ جستن‌، پريدن‌، خيز زدن‌، جور درامدن‌، وفق‌ دادن: Jump

پرش‌، اغاز، شروع‌ بحمله‌: Jump Off

صندلي‌ تا شو: Jump Seat

جهنده‌، پرنده‌، بلوز، استين‌ كوتاه‌ زنانه‌: Jumper

عروسك‌ خيمه‌ شب‌ بازي‌: Jumping Jack

نقط‌ه‌ يا مبداء، شروع‌ بكاري‌، نقط‌ه‌ عزيمت‌: Jumping Off Place

(ج‌.ش‌) سهره‌ امريكاي‌ شمالي‌، زرد وره‌: Junco

نقط‌ه‌ اتصال‌، اتصال‌، برخوردگاه‌: Junction

اتصال‌، الحاق‌، پيوستگي‌، مفصل‌، درزگاه‌، ربط‌: Juncture

ماه‌ ژوئن‌ پنجمين‌ ماه‌ سال‌ مسيحي‌: June

جنگل‌: Jungle

چهارچوبي‌ كه‌ اط‌فال‌ روي‌ ان‌ تاب‌ خورده‌ و بالا و پايين‌ , ميروند: Jungle Gym

اصغر، موخر، كم‌، زودتر، تازه‌تر، دانشجوي‌ سال‌ سوم‌ , دانشكده‌ يا دبيرستان‌: Junior

دانشكده‌ مقدماتي‌ تا دو ساله‌، اموزشكده‌: Junior College

دبيرستان‌ مقدماتي‌ (كه‌ شامل‌ كلاس‌ هفتم‌ و هشتم‌ است‌): Junior High School

مدرسه‌ شبانه‌روزي‌ متوسط‌ه‌ محصلين‌ دو ساله‌ مقدماتي‌ , يسوعيون‌: Juniorate

(گ‌.ش‌.) پيرو، سرو كوهي‌(sinummoc surepinuJ): Juniper

روغن‌ درخت‌ عرعر، اردج‌: Juniper Oil

جگن‌، ني‌، جنس‌ اوراق‌ و شكسته‌، اشغال‌، كهنه‌ و كم‌ ارزش جنس‌ بنجل‌، بدورانداختن‌، بنجل‌ شمردن‌، قايق‌ ته‌ پهن‌ , چيني‌: Junk

جوان‌ نجيب‌ زاده‌ الماني‌، اصيل‌ زاده‌ الماني‌: Junker

(msireknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌: Junkerdom

(modreknuj) عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف‌ پروسي‌: Junkerism

تفريحي‌ كردن‌ سفر تفريحي‌، سفر، خوش‌ گذراني‌ كردن‌، سور زدن‌، سفر ,: Junket

شيره‌اي‌، استعمال‌ كننده‌ء هروئين‌ و مواد مخدره‌: Junkie

بي‌ارزش‌، بنجل‌، بد: Junky

(افسانه‌ء يونان‌) جونو نام‌ زن‌ ژوپيتر: Juno

دسته‌بندي‌، حزب‌، دسته‌، انجمن‌ سري‌: Junta

(laruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌: Jura

(aruj) دوره‌ء زمين‌ شناسي‌ ژوراسيك‌: Jural

(انگليس‌) گواهي‌ امضاء و هويت‌ امضاء كننده‌، رئيس‌ , شهرداري‌: Jurat

قضايي‌، فقهي‌: Juratory

(ج‌.ش‌) انواع‌ ماهيان‌ خاردار دم‌ چنگالي‌: Jurel

قضايي‌، حقوقي‌، قانوني‌، شرعي‌، فقهي‌: Juridical

قانون‌ دان‌، حقوق‌ دان‌، فقيه‌، مشاور حقوقي‌، مشاور , قضايي‌: Jurisconsult

حوزه‌ء قضايي‌، قلمروقدرت‌: Jurisdiction

حقوق‌ الهي‌، فقه‌: Jurisprudence

(citsiruj) قانون‌ دان‌، حقوقدان‌: Jurist

(tsiruj) قانون‌ دان‌، حقوقدان‌: Juristic

عضو هيئت‌ منصفه‌، داور: Juror

(حق.) هيئت‌ منصفه‌، ژوري‌، داورگان‌: Jury

(حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ تابعيت‌ فرزند از روي‌ , تابعيت‌ والدينش‌ معين‌ ميگردد: Jus Sanguinis

حالت‌ امري‌، فرماني‌، صيغه‌ء امر، كلمه‌ء امري‌: Jussive

(حق.) قانوني‌ كه‌ بموجب‌ ان‌ شخص‌ تبعه‌ء كشوريست‌ كه‌ در , ان‌ متولد شده‌: Jussoli

(.n): tsuoj=، (.jda): عادل‌، دادگر، منصف‌، باانصاف بي‌ط‌رف‌، منصفانه‌، مقتضي‌، بجا، مستحق‌، (.vda): (د.گ‌.) , دم‌ فقط‌، درست‌، تنها، عينا، الساعه‌، اندكي‌ پيش‌، درهمان‌ ,: Just

درست به موقع، (فلسفه توليد) به موقع: just in time

يك رويكرد مديريت لجستيك كه در آن مواد به منظور استفاده، درست به موقع و بلافاصله به محل مورد نياز مي‌رسند. اين اصطلاح براي تحويل خدمات نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

درست به موقع، (فلسفه توليد) به موقع: Just In Time

يک رويکرد مديريت لجستيك که در آن مواد به منظور استفاده، درست به موقع و بلافاصله به محل مورد نياز مي‌رسند. اين اصطلاح براي تحويل خدمات نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

راه‌حل‌های اقتضائی: Just-In-Case

     راه‌حل‌هاي برنامه‌ريزيِ اقتضائي که جايگزين‌ها را عرضه ميکنند.

ارائه‌ی به موقع : Just-in-Time

  به اين معناست که دستورالعمل يا آموزش، به‌منظور اجراي يک فعاليت، در زمان نياز يک فرد در دسترس باشد و فراهم کردن اين آموزش به خواستِ فرد ديگري بستگي نداشته باشد.

سيستم‌ها به روش آني و به موقع: Just-In-Time

داد، عدالت‌، انصاف‌، درستي‌، دادگستري‌: Justice

قاضي‌ صلحيه‌، امين‌ صلح‌، دادرس‌ دادگاه‌ بخش‌: Justice Of The Peace

(حق.-انگليس‌) قاضي‌ عاليرتبه‌ء دادگاههاي‌ عالي‌ قرون‌ , مامور قضايي‌ عاليرتبه‌ وسط‌ايي‌ انگليس‌، دادرس‌ عاليرتبه‌، داور والامقام: Justiciar

مجاز بودني‌، روا بودني‌، روايي‌، جواز شرعي‌: Justifiability

قابل‌ توجيه‌، توجيه‌ پذير: Justifiable

توجيه‌، دليل‌ اوري‌: Justification

توجيه و تصويب: justification and approval

پيمان‌هاي خريدي كه از روش‌هايي جز رقابت كامل و آزاد استفاده مي‌كنند، با استفاده از اسنادي كه 6 مورد زير را در بر داشته باشند، مي‌توان فراهم نمود: (1) فعاليت‌هاي پيماني، فعاليت تصويب شده، تأمين‌كنندگان يا خدمات مورد نظر و اختيارات قانوني‌اي كه اجازه فعاليت

توجيه و تصويب: Justification And Approval

پيمان‌هاي خريدي که از روش‌هايي جز رقابت کامل و آزاد استفاده مي‌کنند، با استفاده از اسنادي كه 6 مورد زير را در بر داشته باشند، مي‌توان فراهم نمود: (1) فعاليت‌هاي پيماني، فعاليت تصويب شده، تأمين‌كنندگان يا خدمات مورد نظر و اختيارات قانوني‌اي که اجازه فعاليت را مي‌دهند، توسط نماينده شناسايي شود. (2) نياز فعاليت به صلاحيت منحصر به فرد پيمانکار محرز شود. (3) تلاش‌هاي صورت گرفته براي اطمينان از انتخاب يک پيشنهاد از ميان تعداد قابل توجهي منبع شرح داده شود. (4) تشخيص داده شود که هزينه عادلانه و معقول است. (5) بررسي‌‌هاي بازار انجام شده توضيح داده شود. (6) واقعيات ديگري که استفاده از هر چيزي غير از رقابت کامل و آزاد را پشتيباني مي‌نمايد، شرح داده شود.‌

توجيه‌ كننده‌: Justifier

حق‌ دادن‌ (به‌)، تصديق‌ كردن‌، ذيحق‌ دانستن‌، توجيه‌ كردن‌: Justify

پيش‌ رفتن‌، پيشرفتگي‌ داشتن‌، جلو رفتن‌ (بيشتر با tuo , يا مانندان‌ بكارميرود)، پيش‌ رفتگي‌، پيش‌ امدگي‌: Jut

(گ‌.ش‌.) جوت‌، كنف‌ هندي‌، الياف‌ كنف‌ كه‌ براي‌ گوني‌ بافي‌ , المان‌ بكار ميرود، (با حرف‌ بزرگ‌) ط‌ايفه‌اي‌ از مردم‌ سفلاي‌ ,: Jute

حالت‌ جوان‌ شدن‌: Juvenescence

جوان‌ شونده‌، نو جوان‌، تازه‌ جوان‌: Juvenescent

نوجوان‌، در خور جواني‌، ويژه‌ نو جوانان‌: Juvenile

اثار دوره‌ جواني‌، تاليفات‌ دوره‌ جواني‌ شعرا و , نويسندگان‌ بزرگ‌: Juvenilia

پيش‌ هم‌ گذاشتن‌، پهلوي‌ هم‌ گذاشتن‌: Juxtapose

پهلوي‌ هم‌ گذاري‌، مجاورت‌: Juxtaposition