لغتنامه

(د.) اول‌ شخص‌ مفرد، من‌ (درحال‌ مفعولي‌ em گفته‌ , ميشود)، نهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌: I

تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori): I Beam

Iبمعني‌ من‌بايد و من‌داشتم‌ مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعني‌ من‌ ميبايستي‌ و dah ,: I'd

lliw I =: I'll

(ma I) من‌ هستم‌، منم‌: I'm

evah I=: I've

مهندس برق و ابزار دقيق: I/E Engineer

مبحث‌ دارو شناسي‌ پزشكي‌: Iamatology

(submai=) وتد مجموع‌، يك‌ هجاي‌ كوتاه‌ و يك‌ هجاي‌ بلند: Iamb

وابسته‌به‌وتد مجموع‌: Iambic

اشعار هجايي‌ بسبك‌ وتد مجموع‌ساختن‌: Iambize

مرهم‌ گذاري‌، معالجه‌ با مالش‌: Iatraliptics

وابسته‌ به‌ پزشكي‌، ط‌بي‌: Iatric

شيمي‌ پزشكي‌: Iatrochemistry

علم‌ ط‌بابت‌، علم‌ العلاج‌، رساله‌ پزشكي‌، رساله‌ ط‌بي‌: Iatrology

اهل‌ شبه‌جزيره‌ايبري‌: Iberian

بز كوهي‌، مرال‌، بشكل‌ بز كوهي‌: Ibex

ايضا، تكرار ميشود، در همانجا، (مخفف‌ ان‌ dibi است‌): Ibidem

(ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ گرمسيري‌: Ibis

وابسته‌به‌ ايكاروس‌ (suraci)، بلند پرواز: Icarian

(افسانه‌ يونان‌) ايكاروس‌ پسر دالوس‌: Icarus

سردي‌، خونسردي‌ و بي‌ اعتنايي‌ منجمد كردن‌، يخ‌بستن‌، منجمد شدن‌، شكر پوش‌ كردن‌، يخ: Ice

دوره‌ يخ‌، دوره‌يخبندان‌: Ice Age

قله‌ يخي‌، يخ‌پهنه‌، (ط‌ب‌) كيسه‌يخ‌: Ice Cap

فوق‌ العاده‌ سرد، مثل‌ يخ‌: Ice Cold

بستني‌: Ice Cream

سرزمين‌ يخي‌، يخزار، يخ‌شناور: Ice Field

يخ‌ پوزه‌، ديواره‌ يخ‌در نواحي‌شمال‌: Ice Foot

يخ‌ خرد كن‌، چكش‌ يخ‌شكن‌: Ice Pick

كارخانه‌يخ‌ساز: Ice Plant

روي‌يخ‌ اسكي‌كردن‌، اسكي‌ روي‌ يخ‌: Ice Skate

ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌، كولاك‌: Ice Storm

كيسه‌يخ‌: Icebag

توده‌ يخ‌ غلتان‌، كوه‌يخ‌ شناور، توده‌ يخ‌شناور: Iceberg

پيداميشود، پرتگاه‌ يخ‌ درسواحل‌ دريا يختاب‌، روشنايي‌ كه‌ دراثرانعكاس‌ نور يخ‌ درافق‌ ,: Icebink

قايق‌ يخ‌ شكن‌، قايق‌ مخصوص‌ مسابقه‌ روي‌ يخ‌، سورتمه‌ يخي‌: Iceboat

احاط‌ه‌شده‌از يخ‌، يخ‌ بند، يخ‌بسته‌: Icebound

يخچال‌: Icebox

قايق‌ يخ‌شكن‌، كشتي‌ يخ‌شكن‌: Icebreaker

ابشار يخي‌، توده‌ يخ‌غلتان‌: Icefall

يخچال‌، خانه‌و ساختمان‌ساخته‌شده‌از يخ‌: Icehouse

ايسلند، جزيره‌ ايسلند، زبان‌ايسلندي‌: Iceland

(گ‌.ش‌.) گلسنگ‌ ايسلندي‌ (acidnalsi airartec): Iceland Moss

(گ‌.ش‌.) انواع‌ خشخاش‌ مزروعي‌ چندساله‌: Iceland Poppy

(مع.) كلسيت‌ شفاف‌ داراي‌ خاصيت‌ انكسار مضاعف‌: Iceland Spar

يخ‌ فروش‌، يخچال‌ دار، يخي‌، بستر دوران‌ يخ‌: Iceman

شناوريافت‌ ميشود يكي‌ از ذرات‌ ظ‌ريف‌ يخ‌ كه‌ در هواي‌ سرد و شفاف‌ بط‌ور ,: Iceneedle

(etilonhci) سنگواره‌جاي‌ پا، اثر پاي‌ فسيل‌ شده‌: Ichnite

(ycnamonhci، ygolonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از روي‌ رد , پا، رد پا شناسي‌: Ichnolighology

(etinhci) سنگواره‌جاي‌ پا، اثر پاي‌ فسيل‌ شده‌: Ichnolite

(ycnamonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از , روي‌ رد پا، رد پا شناسي‌: Ichnology

(ygolonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از روي‌ , رد پا، رد پا شناسي‌: Ichnomancy

(افسانه‌يونان‌) خون‌ خدايان‌، اب‌ جراحت‌، خونابه‌: Ichor

خونابه‌اي‌: Ichorous

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ وار، شبيه‌ ماهي‌: Ichthyoid

ماهي‌ شناسي‌: Ichthyology

ماهيخوار، تغذيه‌ كننده‌ از ماهي‌: Ichthyophagous

قنديل‌ يخ‌، قله‌ يخ‌، يخ‌ پاره‌، قط‌عه‌يخ‌: Icicle

بط‌ور سرد، يخ‌مانند: Icily

حالت‌ يخي‌، سردي‌: Iciness

شكر و تخم‌مرغ‌ روي‌ شيريني‌: Icing

(اسكاتلند) خوشه‌ذرت‌، سنبله‌ ذرت‌: Icker

شمايل‌، تمثال‌، تنديس‌، پيكر، تصوير، تصوير حضرت‌ مسيح‌ , يامريم‌ ويامقدسين‌ مسيحي‌: Icon

شمايل‌ شكني‌، بت‌ شكني‌: Iconoclasm

بت‌ شكن‌: Iconoclast

پيكر نگار: Iconography

شمايل‌ پرست‌: Iconolater

شمايل‌ شناسي‌، پيكر شناسي‌: Iconology

(هن.) بيست‌ رويي‌، بيست‌ وجهي‌، بلوربيست‌ وجهي‌: Icosahedron

پيشوندي‌ بمعني‌ بيست‌ و بيست‌تايي‌: Icosi

(ط‌ب‌) زردي‌، يرقان‌: Icterus

سكته‌، ضرب‌، ضربان‌، تپش‌، حمله‌ناگهاني‌ بيهوشي‌: Ictus

يخي‌، پوشيده‌ از يخ‌، بسيارسرد، خنك‌: Icy

هويت: ID

شهواني‌ وجنسي‌ازان‌ ناشي‌ ميشود، نهاد مجموع‌ تمايلات‌انسان‌كه‌نفس‌ يا شخصيت‌انسان‌ و تمايلات‌ ,: Id

معني‌، اگاهي‌، خبر، نقشه‌ كار، ط‌رزفكر انگاره‌، تصور، انديشه‌، فكر، خيال‌، گمان‌، نيت‌، مقصود: Idea

مدل ايده‌آل : IDEAL

مدل پيشرفت سازماني كه به عنوان راهنماي آغاز، برنامه‌ريزي و بهبود اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل ايده‌آل داراي پنج مرحله است: آغاز، عارضه‌يابي، استقرار، اجرا و ياد‌گيري.

كمال‌ مط‌لوب‌، هدف‌ زندگي‌، ارمان‌، ارزو، ايده‌ال‌، دلخواه‌,: Ideal

مدل ايده‌آل: Ideal

مدل پيشرفت سازماني که به عنوان راهنماي آغاز، برنامه‌ريزي و بهبود اجرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مدل ايده‌آل داراي پنج مرحله است: آغاز، عارضه‌يابي، استقرار، اجرا و ياد‌گيري.

ثابت گازهاي ايده‌آل: Ideal gas constant

محلول ايده آل: Ideal solution

ارمان‌ گرايي‌، معنويت‌، خيال‌ انديشي‌، سبك‌ هنري‌ خيالي‌: Idealism

ايده‌ اليست‌: Idealist

ارماني‌، مط‌لوب‌، وابسته‌به‌ارمان‌ گرايي‌، ارمان‌ گرا: Idealistic

انديشه‌ گرايي‌: Ideality

(به‌)، دلخواه‌سازي‌ بصورت‌ايده‌ال‌ در اوردن‌، صورت‌ خيالي‌ و شاعرانه‌ دادن‌ ,: Idealize

(ygoloedi) مبحث‌ افكار و ارزوهاي‌ باط‌ني‌، خيال‌، ط‌رز , تفكر، ايدئولوژي‌، انگارگان‌: Idealogy

تصور كردن‌، فكر كردن‌، خيال‌ كردن‌: Ideate

خيال‌ انديشي‌: Ideation

(evitaedi) وهمي‌، خيالي‌، انديشه‌اي‌: Ideational

(lanoitaedi) وهمي‌، خيالي‌، انديشه‌اي‌: Ideative

همان‌، ايضا، همان‌نويسنده‌، در همانجا: Idem

مساوي‌، عينا، همان‌، منط‌بق‌ با، يكسان‌: Identic

قابل‌ شناسايي‌: Identifiable

شناسايي‌، تعيين‌هويت‌، تط‌بيق‌، تميز: Identification

شناساگر: identifier

يك كد حرفي- عددي كه نشان‌دهنده اسم يا اعضاي سلسله مراتب است.

معين‌ كننده‌ هويت‌: Identifier

شناساگر: Identifier

يک كد حرفي- عددي که نشان‌دهنده اسم يا اعضاي سلسله مراتب است.

شناختن‌، تشخيص‌ هويت‌ دادن‌، يكي‌ كردن‌: Identify

هويت: Identity

هويت‌، شخصيت‌، اصليت‌، شناسايي‌، عينيت‌: Identity

تجسم‌ و نمايش‌ عقايد و افكار و اجسام‌ با تصوير: Ideogram

(cimmargoedi) نمايشي‌، تجسمي‌: Ideogramic

(cimargoedi) نمايشي‌، تجسمي‌: Ideogrammic

امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌، مارك‌ تجارتي‌: Ideograph

(ygolaedi) مبحث‌ افكار و ارزوهاي‌ باط‌ني‌، خيال‌، ط‌رز , تفكر، ايدئولوژي‌، انگارگان‌: Ideology

عيد، (در گاهنامه‌ قديم‌ روم‌) روز پانزدهم‌ مارس‌ و مه‌ , و ژوئيه‌ و اكتبر و سيزدهم‌ماههاي‌ رومي‌: Ides

حماقت‌، خبط‌ دماغ‌، سبك‌ مغزي‌، ابلهي‌: Idiocy

وابسته‌ به‌مجاز، مجازي‌، مادي‌، انديشه‌ نگار: Idiographic

ط‌رزبيان‌ و لحن‌ سخن‌ شخص‌ در يك‌ مرحله‌زندگي‌: Idiolect

لهجه‌، زبان‌ ويژه‌، اصط‌لاح‌: Idiom

اصط‌لاحي‌: Idiomatic

داراي‌ شكل‌ مخصوص‌ بخود، داراي‌ شكل‌ صحيح‌ خود: Idiomorphic

صفت‌ خاص‌، علاقه‌ خاص‌، ناخوشي‌ جداگانه‌: Idiopathy

حال‌ مخصوص‌، ط‌بيعت‌ ويژه‌، ط‌رز فكر ويژه شيوه‌ويژه‌هرنويسنده‌، خصوصيات‌اخلاقي‌: Idiosyncrasy

ادم‌ سفيه‌و احمق‌، خرف‌، سبك‌ مغز، ساده‌: Idiot

ابلهانه‌: Idiotic

سفاهت‌، حماقت‌، جهالت‌، بي‌ خبري‌: Idiotism

بيكار، تنبل‌، بيهوده‌، بيخود، بي‌ اساس‌، بي‌ پروپا وقت‌ گذراندن‌، وقت‌ تلف‌ كردن‌، تنبل‌ شدن‌: Idle

زمان بيكاري: idle time

فاصله زماني كه در طول آن نيروي كار يا تجهيزات يا هر دو، كار مفيد انجام نداده‌اند.

زمان بيكاري: Idle Time

فاصله زماني كه در طول آن نيروي كار يا تجهيزات يا هر دو، كار مفيد انجام نداده‌اند.

دنده‌ چرخ‌ رابط‌ بين‌ دو چرخ‌: Idle Wheel

(esseldi) بيكاري‌ تنبلي‌، بط‌الت‌، بيهودگي‌، گيجي‌، كند , ذهني‌: Idleness

ادم‌ بيكار و تنبل‌، چرخ‌ دلاله‌، بيكاره‌: Idler

قرقره‌ زنجير: Idler Pulley

چرخ‌ يا دنده‌ چرخنده‌اي‌ كه‌حركت‌ را به‌چرخ‌ ديگري‌ انتقال‌ , ميدهد: Idler Wheel

(sseneldi) بيكاري‌ تنبلي‌، بط‌الت‌، بيهودگي‌، گيجي كند ذهني‌: Idlesse

وابسته‌به‌ خدايان‌ دروغي‌ وبت‌ ها، صنم‌، معبود بت‌، صنم‌، خداي‌ دروغي‌، مجسمه‌، لاف‌ زن‌، دغل‌ باز، سفسط‌ه: Idol

مربوط‌ به‌ بت‌ پرستي‌ و كفر: Idolatrous

بت‌ پرست‌: Idolatry

پرستش‌، بت‌ سازي‌: Idolization

بت‌ ساختن‌، صنم‌ قرار دادن‌، پرستيدن‌، بحد پرستش‌ دوست‌ , داشتن‌: Idolize

مناسب‌، جور، درخور، مختص‌، مخصوص‌، فراخور: Idoneous

(llydi) چكامه‌ كوتاه‌، قصيده‌ كوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ اي‌ از , زندگاني‌ روستايي‌، چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌: Idyl

(lydi) چكامه‌ كوتاه‌، قصيده‌ كوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ اي‌ از , زندگاني‌ روستايي‌، چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌: Idyll

اگر، چنانچه‌، ايا، خواه‌، چه‌، هرگاه‌، هر وقت‌، اي‌ كاش كاش‌، اگر، چنانچه‌، (مج.)شرط‌، حالت‌، فرض‌، تصور، بفرض‌: If

داراي‌ احتمالات‌ زياد، داراي‌ ليت‌ و لعل‌ زياد: Iffy

(ulgi) كلبه‌اسكيموها: Igloo

(oolgi) كلبه‌اسكيموها: Iglu

اذرين‌، اتشين‌، اتش‌ دار، اتش‌ فشاني‌، محترقه‌: Igneous

جرقه‌زن‌، محترقه‌، جرقه‌ دار، اتشي‌: Ignescent

پيشوندي‌ است‌ بمعني‌ اتش‌: Igni

شعله‌ كمرنگ‌ ازاحتراق‌ گازهاي‌ باتلاقي‌ بوجودميايد، چيز گمراه‌كننده روشنايي‌ شبانه‌ بر روي‌ زمين‌ هاي‌ باتلاقي‌ كه‌تصور ميرفت‌ ,: Ignisfatuus

اتش‌ زدن‌، روشن‌ كردن‌، گيراندن‌، اتش‌ گرفتن‌، مشتعل‌شدن‌: Ignite

(rotingi) گيرانه‌: Igniter

سوزش‌، احتراق‌، اتش‌ گيري‌، اشتعال‌، هيجان‌: Ignition

(retingi) گيرانه‌: Ignitor

ناكس‌، فرومايه‌، پست‌، بد گوهر، ناجنس‌، نا اصل‌: Ignoble

رسوا، مفتضح‌، موجب‌رسوايي‌، ننگ‌ اور: Ignominious

بد نامي‌، رسوايي‌، افتضاح‌، خواري‌، كار زشت‌: Ignominy

شخص‌ كاملا بي‌ سواد، جاهل‌، ادم‌نادان‌: Ignoramus

ناداني‌، جهل‌، بي‌ خبري‌، ناشناسي‌، جهالت‌: Ignorance

نادان‌: Ignorant

با بيان‌ خود، مشاغبه‌ سفسط‌ه‌ منط‌قي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از رد بيان‌يا اظ‌هار مخالف‌ ,: Ignoratio Elenchi

بي‌ اساس‌ دانستن‌، برسميت‌ نشناختن‌ تجاهل‌ كردن‌، ناديده‌پنداشتن‌، چشم‌ پوشيدن‌، رد كردن: Ignore

(ج‌.ش‌.) سوسمار درختي‌، هرنوع‌ سوسمار بزرگ‌: Iguana

(ديرين‌شناسي‌) سوسمار بزرگ‌ گياهخوار قديم‌: Iguanodont

(susel) مخفف‌ كلمه‌ يوناني‌ عيسي‌: Ihs

(laeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز: Ileac

(caeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز: Ileal

(ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌، اماس‌ روده‌دراز: Ileitis

روده‌دراز، چم‌ روده‌، معاء غلاظ‌: Ileum

(ط‌ب‌) انسداد روده‌، قولنج‌الياوسي‌: Ileus

(kao mloh) (گ‌.ش‌.) بلوط‌ سبز (xeli sucreuq): Ilex

(laili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سريني‌، حرقفي‌: Iliac

ايلياد، داستان‌حماسي‌ منسوب‌ به‌هومر: Iliad

(caili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سريني‌، حرقفي‌: Ilial

استخوان‌ حرقفي‌، حرقفه‌: Ilium

تيره‌، خانواده‌، نوع‌، جور، گونه‌، دسته‌، ط‌بقه‌: Ilk

(hcae، yreve) هر كدام‌، هر يك‌: Ilka

بدخواهي‌ و شرارت‌، غير دوستانه‌، زيان‌ بيمار، بد، زيان‌ اور، ببدي‌، بط‌ور ناقص‌، از روي‌ , ناخوش‌، رنجور، سوء، خراب‌، خط‌ر ناك‌، ناشي‌، مشكل‌، سخت: Ill

مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌، غير عاقلانه‌، بد فهمانده‌شده‌: Ill Advised

بدبختي‌، بدي‌، ناهنجاري‌: Ill Being

بي‌ تربيت‌، بي‌ ادب‌، غير متمدن‌، بد تربيت‌ شده‌: Ill Bred

بدبخت‌، بدط‌الع‌، شوم‌، بدبختي‌اور، موجب‌ بدبختي‌: Ill Fated

زننده‌، نامط‌لوب‌، نامساعد، نگون‌ بخت‌ غير جذاب‌، بد برخورد، زشت‌، داراي‌ صورت‌ ناهنجار و ,: Ill Favored

با وسايل‌ غير مشروع‌ بدست‌ امده‌، نا مشروع‌، حرام‌: Ill Gotten

بداخلاق‌، بدخو، مخالف‌، ترشرو، عبوس‌: Ill Humored

بد روش‌، بي‌ تربيت‌، بد خو، بي‌ ادب‌: Ill Mannered

بدط‌بيعت‌، بدباط‌ن‌، بداخلاق‌، عبوس‌، ترشرو، بدسرشت نامط‌بوع‌: Ill Natured

بد نهاد، ناموافق‌، ناسازگار، ناپسند، ناخوشايند نامناسب‌، ناجور: Ill Sorted

بداختر، بد ط‌الع‌، بدبخت‌: Ill Starred

بد خلق‌، بدخو: Ill Tempered

بيموقع‌، نابهنگام‌: Ill Timed

بدرفتاري‌ كردن‌، بد استقبال‌ كردن‌، سوءاستفاده‌ كردن ضايع‌ كردن‌: Ill Treat

بد رفتاري‌، سوء استفاده‌: Ill Treatment

سوءاستعمال‌: Ill Usage

بد استعمال‌كردن‌، سوء استفاده‌، بد رفتاري‌: Ill Use

سوء نيت‌، دشمني‌، خصومت‌: Ill Will

ادم‌ بد نيت‌، بد خواه‌، بد ط‌ينت‌، بد منش‌: Ill Wisher

استباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌: Illation

استنباط‌ي‌، حاكي‌، نتيجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌: Illative

ناستوده‌، نكوهيده‌: Illaudable

غير قانوني‌، نا مشروع‌، حرام‌، غيرمجاز: Illegal

نا خوانايي‌، خوانده‌ نشدني‌: Illegibility

ناخوانا: Illegible

غير مشروعي‌، حرامزادگي‌: Illegitimacy

حرامزاده‌، غير مشروع‌، ناروا: Illegitimate

بي‌ گذشت‌، كوته‌ فكر، متعصب‌، مخالف‌ اصول‌ ازادي‌: Illiberal

ممنوع‌، قاچاق‌، نا مشروع‌، مخالف‌ مقررات‌: Illicit

بي‌ پايان‌، بيحد، نامحدود، محدود نشدني‌: Illimitable

استان‌ <ايلي‌ نويز> در ايالت‌ متحده‌ امريكا: Illinois

نا معلوم‌، جامد، غير مايع‌، غير قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌: Illiquid

بيسوادي‌: Illiteracy

بي‌ سواد، عامي‌، درس‌ نخوانده‌: Illiterate

مرض‌، ناخوشي‌، بيماري‌، كسالت‌، شرارت‌، بدي‌: Illness

غير منط‌قي‌، خلاف‌ منط‌ق‌: Illogic

روشن‌ كردن‌، منور كردن‌، روشن‌فكر ساختن‌: Illume

منورشدني‌: Illuminable

روشن‌ كردن‌، درخشان‌ساختن‌، زرنما كردن‌، چراغاني‌كردن موضوعي‌ را روشن‌ كردن‌، روشن‌ (شده‌)، منور، روشن‌ فكر: Illuminate

اشراقيون‌، روشن‌ ضميران‌، روشن‌ فكران‌: Illuminati

روشن‌سازي‌، تنوير، چراغاني‌، تذهيب‌، اشراق‌: Illumination

(emulli) روشن‌ كردن‌: Illumine

اشراقي‌، پيروي‌ از فلسفه‌اشراقي‌: Illuminism

فريب‌، گول‌، حيله‌، خيال‌ باط‌ل‌، وهم‌: Illusion

مناظ‌ر وهمي‌، خيالبافي‌، حقه‌بازي‌ وهم‌ گرايي‌، نقاشي‌ از مناظ‌ر خيالي‌، نگارش‌ يا توصيف‌ ,: Illusionism

(yrosulli) گمراه‌كننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمي‌، غير , واقعي‌: Illusive

(evisulli) گمراه‌كننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمي‌، غير , واقعي‌: Illusory

توضيح‌ دادن‌، بامثال‌ روشن‌ساختن‌، شرح‌دادن‌، نشان‌دادن مصور كردن‌، اراستن‌، مزين‌ شدن‌: Illustrate

مثال‌، تصوير: Illustration

روشنگر، گويا، توضيح‌ دهنده‌: Illustrative

برجسته‌، نامي‌، درخشان‌، ممتاز، مجلل‌: Illustrious

(خاك‌) ته‌نشين‌ شدن‌ در اثر نقل‌ مكان‌از محلي‌ در محل‌ ديگري‌ رسوب‌ شدن‌ ,: Illuviate

رسوب‌، ته‌نشيني‌، ابرفت‌: Illuviation

(yldab، lli) از روي‌ بدي‌، از روي‌ بد خواهي‌: Illy

بومي‌ ايليريا(airylli): Illyrian

بت‌ پرست‌، ستايشگر، تحسين‌كننده‌: Ilolater

تصور، خيالي‌، منظ‌ر، مجسم‌ كردن‌، خوب‌ شرح‌ دادن مجسم‌ساختن‌ مجسمه‌، تمثال‌، شكل‌، پنداره‌، شمايل‌، تصوير، پندار: Image

شبيه‌سازي‌، تصورات‌ صنايع‌ بديعي‌، تشبيه‌ادبي‌، شكل‌ و مجسمه‌، مجسمه‌ سازي: Imagery

(lanigami) تصور كردني‌، قابل‌ تصور، انگاشتني‌، قابل‌ , درك‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوري‌: Imaginable

(elbanigami) تصور كردني‌، قابل‌ تصور، انگاشتني قابل‌ درك‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوري‌: Imaginal

انگاشتي‌، پنداري‌، وهمي‌، خيال‌، خيالي‌، تصوري‌: Imaginary

پندار، تصور، تخيل‌، انگاشت‌، ابتكار: Imagination

پرپندار، پر انگاشت‌، داراي‌ قوه‌ تصور زياد: Imaginative

تصور كردن‌، پنداشتن‌، فرض‌ كردن‌، انگاشتن‌، حدس‌ زدن تفكر كردن‌: Imagine

پيرو تشبيهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جديد وبكر وازادي‌ از , قيد سجع‌ وقافيه‌است‌، مكتب‌ شعر جديد، مكتب‌ تخيل‌ مكتب‌ شعر جديد كه‌ قبل‌ از جنگ‌ اول‌ جهاني‌ رايج‌ شده‌ و ,: Imagism

(ج‌.ش‌.) حشره‌كامل‌ و بالغ‌، اخرين‌مرحله‌ دگرديسي‌ , حشره‌كه‌بصورت‌ كامل‌ و بالغ‌ در ميايد: Imago

(فارسي‌) امام‌، پيشوا: Imam

عمارت‌، مسافرخانه‌: Imaret

عدم‌ تعادل‌، عدم‌ توازن‌، ناهماهنگي‌: Imbalance

سبك‌ مغز، بي‌ كله‌، كند ذهن‌، خرفت‌، ابله‌: Imbecile

كند ذهني‌، خرفتي‌: Imbecility

debme =: Imbed

فرو بردن‌، در كشيدن‌ نوشيدن‌، اشباع‌كردن‌، جذب‌ كردن‌، خيساندن‌، تحليل‌ بردن: Imbibe

جذب‌، استنشاق‌، (مج.) درك‌، اشباع‌: Imbibition

rettibme =: Imbitter

روي‌ هم‌قرار گرفته‌، فلس‌ فلس‌، پولك‌ پولك‌ مثل‌ فلس‌ ماهي‌ روي‌ هم‌چيدن‌، نيمه‌ نيمه‌ روي‌ هم‌گذاشتن: Imbricate

درهم‌ و برهم‌، قط‌عه‌موسيقي‌ درهم‌ اميخته‌ و نامرتب مسئله‌ غامض‌، سوء تفاهم‌: Imbroglio

اشباع‌ كردن‌، جذب‌ كردن‌ اغشتن‌، الوده‌ كردن‌، تر كردن‌، خيساندن‌، مرط‌وب‌ كردن: Imbrue

اشباع‌ كردن‌، ملهم‌ كردن‌ خوب‌ رنگ‌ گرفتن‌، خوب‌ نفوذ كردن‌، رسوخ‌كردن‌ در، اغشتن: Imbue

اضافه‌ كردن‌، افزودن‌، با ارزش‌ كردن‌، انبار كردن‌، در , كيسه‌ گذاردن‌، پرداختن‌: Imburse

كودكي‌، صغر، عدم‌ بلوغ‌، نخستين‌ دوره‌ رشد: Imfancy

قابل‌ تقليد: Imitable

كپيه‌كردن‌ نواي‌ كسي‌ را در اوردن‌، تقليد كردن‌، پيروي‌ كردن: Imitate

تقليد، پيروي‌، چيز تقليدي‌، بدلي‌، ساختگي‌، جعلي‌: Imitation

چرم مصنوعي: imitation leather

تقليدي‌، بدلي‌: Imitative

مقلد: Imitator

بي‌ الايشي‌، پاكي‌، عفت‌، منزهي‌، معصوميت‌: Immaculacy

معصوم‌: Immaculate

بزرگ‌، پهناور، زياد، غول‌ پيكر، شرير: Immane

(ycnenammi) حضور در همه‌ جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌: Immanence

(ecnenammi) حضور در همه‌جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌: Immanency

سرتاسرجهان‌، درهمه‌جاحاضر ماندگار، اصلي‌، (در مورد خدا) داراي‌ نفوذ كامل‌ در ,: Immanent

روح‌ و دنيا رابط‌ه‌اي‌ ذاتي‌ است‌ نظ‌ريه‌ فسلفي‌ كه‌ معتقد است‌ رابط‌ه‌ ميان‌ خدا و فكر و ,: Immanentism

غير مادي‌، مجرد، معنوي‌، جزئي‌، بي‌ اهميت‌: Immaterial

معنويت‌، عدم‌ اعتقاد به‌ ماده‌، تجرد: Immaterialism

غير مادي‌ كردن‌: Immaterialize

نا بالغ‌، نارس‌، رشد نيافته‌، نابهنگام‌، بي‌ تجربه‌: Immature

نارسي‌، نابالغي‌: Immaturity

بي‌ اندازه‌، پيمايش‌ ناپذير، بيكران‌، بي‌ قياس‌: Immeasurable

بي‌ درنگي‌، فوريت‌، بي‌ واسط‌گي‌، بي‌ فاصلگي‌، مستقيم‌ و , بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌، اگاهي‌، حضور ذهن‌، بديهي‌، قرب‌ جواز: Immediacy

بي‌ درنگ‌، فوري‌، بلافاصله‌، بلا واسط‌ه‌، پهلويي‌، اني ضروري‌: Immediate

بي‌ درمان‌، درمان‌ناپذير، بهبود ناپذير: Immedicable

ياد نياوردني‌، بسيار قديم‌، خيلي‌ پيش‌، ديرين‌: Immemorial

بي‌ اندازه‌، گزاف‌، بيكران‌، پهناور، وسيع‌، كلان‌، بسيار , خوب‌، ممتاز، عالي‌: Immense

زيادي‌، بيكراني‌: Immensity

بي‌ قياس‌، خيلي‌ قديم‌، برتر از قياس‌: Immensurable

ارتماسي‌ دادن‌، فرو رفتن‌ فرو بردن‌، غوط‌ه‌ دادن‌(در اب‌ يا مايع‌ ديگري‌)، غسل‌ ,: Immerge

فرو بردن‌، غوط‌ه‌ورسازي‌: Immergence

ارتماسي‌ دادن‌(براي‌ تعميد) فرو بردن‌، زير اب‌ كردن‌، پوشاندن‌، غوط‌ه‌دادن‌، غسل‌ ,: Immerse

غسل‌، غوط‌ه‌وري‌: Immersion

(hsemne=) در دام‌ نهادن‌، گرفتار كردن‌: Immesh

بدون‌اسلوب‌، بي‌ رويه‌، بي‌ سبك‌، بي‌ قاعده‌، بي‌ ترتيب‌: Immethodical

مهاجر، تازه‌ وارد، غريب‌، كوچ‌ نشين‌، اواره‌: Immigrant

كردن‌، اوردن‌، نشاندن‌، كوچ‌ كردن‌ مهاجرت‌ كردن‌ (بكشور ديگر)، ميهن‌ گزيدن‌، توط‌ن‌ اختيار ,: Immigrate

مهاجرت‌، كوچ‌: Immigration

(ycnenimmi) نزديكي‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر , نزديك‌: Imminence

(ecnenimmi) نزديكي‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر , نزديك‌: Imminency

قريب‌ الوقوع‌، حتمي‌: Imminent

درهم‌ اميختن‌، بهم‌ اميختن‌، مخلوط‌ كردن‌: Immingle

حالت‌ مخلوط‌ نشدني‌، غير قابليت‌ اختلاط‌: Immiscibility

مخلوط‌ نشدني‌: Immiscible

تخفيف‌ ناپذير، سبك‌ نشدني‌، تسكين‌ ندادني‌، فرو ننشستني‌,: Immitigable

در هم‌اميختن‌، اميزش‌ يافتن‌: Immix

اختلاط‌ و امتزاج‌: Immixture

بي‌ جنبش‌، بي‌ حركت‌، ثابت‌، جنبش‌ ناپذير: Immobile

عدم‌ تحرك‌، بي‌ جنبشي‌، بيحركتي‌: Immobility

عدم‌ تحرك‌: Immobilization

بي‌ بسيج‌ كردن‌، جمع‌ كردن‌، از جنبش‌ و حركت‌ باز داشتن ثابت‌ كردن‌، مدتي‌ در بستربي‌ حركت‌ ماندن‌: Immobilize

بي‌ اندازگي‌، زيادي‌، فوق‌ العادگي‌، بي‌ اعتدالي نامحدودي‌: Immoderacy

بي‌ اعتدال‌، زياد: Immoderate

زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، زيادتي‌: Immoderation

بي‌ شرم‌، پر رو، بي‌ عفت‌، گستاخ‌، جسور، نا نجيب‌: Immodest

قرباني‌ شدن‌، فدا كردن‌، كشته‌ شده‌، فدايي‌: Immolate

قرباني‌: Immolation

قرباني‌ كننده‌: Immolator

بد سيرت‌، بد اخلاق‌، زشت‌ رفتار، هرزه‌، فاسد: Immoral

بد اخلاقي‌، فساد: Immorality

ابدي‌، فنا ناپذير، جاويدان‌، جاويد: Immortal

ابديت‌: Immortality

جاويد كردن‌، شهرت‌ جاويدان‌ دادن‌ به‌: Immortalize

(گ‌.ش‌.) گل‌ دگمه‌، جاويدان‌، گل‌ پايا: Immortelle

بيحركت‌، بي‌ جنبش‌: Immotile

غير منقولي‌، بي‌ جنبشي‌، بي‌ حركتي‌، استواري‌: Immovability

غير منقول‌، استوار، ثابت‌: Immovable

داراي‌ مصونيت‌ قانوني‌ و پارلماني‌، مصون‌ كردن‌، محفوظ‌ , كردن‌ مصون‌، ازاد، مقاوم‌ دربرابر مرض‌ بر اثر تلقيح‌ واكسن: Immune

مصونيت‌، ازادي‌، بخشودگي‌، معافيت‌، جواز: Immunity

مصونيت‌ دادن‌: Immunization

مصونيت‌ دار كردن‌: Immunize

علم‌ايمني‌ شيميايي‌، مبحث‌ ايمني‌ شناسي‌ شيميايي‌: Immunochemistry

رشته‌اي‌ از اتم‌ شناسي‌ كه‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌ , زيست‌ شناسي‌، مبحث‌ مصونيت‌ نژادي‌ يا نژاد بحث‌ ميكند، مط‌العه‌ارتباط‌ داخلي‌ از لحاظ‌ ,: Immunogenetics

مربوط‌ به‌ مصونيت‌، وابسته‌به‌ ايمني‌ شناسي‌: Immunologic

مبحث‌ مصونيت‌، ايمني‌شناسي‌: Immunology

ايمن‌ درماني‌، معالجه‌ يا جلوگيري‌ از بيماري‌ بوسيله‌ , پادگن‌: Immunotherapy

در چهار ديوار نگاهداشتن‌، محصور كردن‌، زنداني‌ كردن‌: Immure

در ديوار قرار دادن‌: Immurement

ناجور، نا موزون‌، خارج‌ از قواعد موسيقي‌، بدون‌ , هماهنگي‌: Immusical

تغيير ناپذيري‌، پا بر جايي‌، ثبات‌: Immutability

تغيير ناپذير، پابرجا: Immutable

بچه‌شرير و شيط‌ان‌، جني‌، مرد جوان‌، وصله‌، پيوند زدن قلمه‌ زدن‌(گياه‌)، غرس‌ كردن‌، افزودن‌، تكه‌دادن‌، تعمير , كردن‌، مجهز كردن‌، ازار دادن‌، مسخره‌كردن‌: Imp

تاثير: impact

اثر شديد، ضربه‌ بهم‌ فشردن‌، پيچيدن‌، زير فشار قرار دادن‌، با شدت‌ ادا , كردن‌، با شدت‌اصابت‌ كردن‌، ضربت‌، فشار، تماس‌، اصابت: Impact

تاثير: Impact

ارزيابي اثر مضر رخ‌دادن ريسك. در تحليل ريسك به عنوان بخشي از ارزيابي ريسك، در كنار احتمال آن بكار مي‌رود.ارزيابي اثرات مخرب ريسك‌هاي اتفاق افتاده.در مديريت ريسك به اثرات محاسبه شده يا نتايج يك خروجي خاص كه واقعا اتفاق افتاده، گفته مي‌شود.

تحليل اثر: impact analysis

بررسي رياضياتي ماهيت ريسك‌هاي منفرد در پروژه علاوه بر نظم بالقوه ريسك‌هاي وابسته به هم. اين بررسي شامل نشان دادن مقدار حساسيت، احتمال و شدت اثر اين ريسك‌ها نسبت به تغييرات در متغيرهاي وابسته پروژه از جمله چرخه حيات پروژه مي‌باشد. براي تكميل، اين تحليل بايد

تحليل اثر: Impact Analysis

ارزيابي اثرات مثبت و منفي اجراي مجموعه‌اي از اقدامات خاص.بررسي رياضياتي ماهيت هر ريسك در پروژه مانند ساختار بالقوه ريسك‌هاي مستقل. فرآيند ارزيابي اجراي مجموعه‌اي از اقدامات، معمولا با تغييري در سامانه موجود.بررسي رياضياتي ماهيت ريسک‌هاي منفرد در پروژه علاوه بر نظم بالقوه ريسک‌هاي وابسته به هم. اين بررسي شامل نشان دادن مقدار حساسيت، احتمال و شدت اثر اين ريسک‌ها نسبت به تغييرات در متغيرهاي وابسته پروژه از جمله چرخه حيات پروژه مي‌باشد. براي تكميل، اين تحليل بايد علاوه بر ارزش ذاتي پروژه به عنوان يک مبناي مرجع، شامل بررسي وضعيت موجود خارجي پيش از اجراي پروژه نيز باشد. علاوه بر اين بايد مشخص شود که آيا همه ريسک‌هاي شناسايي‌شده در محدوده فرآيند برنامه‌ريزي پاسخ به ريسك پروژه مي‌باشد.

Test designed to determine, the resistance of metal to breakage by impact, usually by concentrating the applied stress to a notched specimen.: IMPACT TEST

بهم‌ چسبيده‌، باهم‌ جوش‌ خورده‌(مثل‌ انتهاي‌ استخوانهاي‌ , شكسته‌)، باهم‌ جمع‌شده‌، كارگذاشته‌شده‌، ميان‌ چيزي‌ گير , كرده‌، تحت‌ فشار: Impacted

فشار سخت‌، بهم‌ فشردگي‌، بسته‌بندي‌، گير افتادگي‌: Impaction

رنگ‌ زدن‌، نقاشي‌ كردن‌: Impaint

خراب‌ كردن‌، زيان‌ رساندن‌، معيوب‌ كردن‌: Impair

احاط‌ه‌كردن‌، محدود كردن‌، ميله‌ كشيدن‌ چهار ميل‌ كردن‌، بر چوب‌ اويختن‌، سوراخ‌ كردن: Impale

داراي‌ خصوصيات‌ لمس‌ نا پذيري‌، حس‌ نشدني‌: Impalpability

لمس‌ نشدني‌، غير محسوس‌: Impalpable

در صورت‌ نوشتن‌، نام‌نويسي‌ كردن‌ (در هيئت‌ منصفه‌): Impanel

به‌بهشت‌ فرستادن‌، غرق‌ در خوشحالي‌ كردن‌: Imparadise

عدم‌سنخيت‌، عدم‌ تجانس‌، نابرابري‌ غير قابل‌ تقسيم‌ بودن‌ اعداد بدو قسمت‌ مساوي‌، ط‌اقي: Imparity

جنگل‌ محصور كردن‌ در محوط‌ه‌ نگاه‌ داشتن‌، در اغل‌ نگاهداشتن‌، در پارك‌ يا ,: Impark

افاضه‌كردن‌ افشاء كردن‌، بيان‌ كردن‌، سهم‌ دادن‌، بهره‌مند ساختن سهم‌ بردن‌، بهره‌ مند شدن‌از، رساندن‌، ابلاغ‌ كردن: Impart

بيط‌رف‌، بيغرض‌، راست‌ بين‌، عادل‌، منصفانه‌: Impartial

بيط‌رفي‌: Impartiality

بخش‌ ناپذير، جدايي‌ ناپذير، غير قابل‌ تفكيك‌: Impartible

غير قابل‌ عبور، صعب‌ العبور، بي‌ گدار، نا گذرا: Impassable

قابل‌ پذيرش‌ نا گذشتني‌، امكان‌ ناپذيري‌، عدم‌ قابليت‌ عبور، غير ,: Impassablility

بغرنج‌ و دشوار، گير، تنگنا كوچه‌ بن‌ بست‌، (مج.) حالتي‌ كه‌از ان‌رهايي‌ نباشد، وضع‌ ,: Impasse

بي‌ حسي‌، عدم‌ حساسيت‌، تحمل‌ ناپذيري‌، بيدردي‌: Impassibility

بي‌ حس‌، فاقد احساس‌، بيدرد: Impassible

بر انگيختن‌، شوراندن‌، تحريك‌ كردن‌، به‌هيجان‌اوردن‌، بر , سر شهوت‌ اوردن‌: Impassion

تالم‌ ناپذير، بيحس‌، پوست‌ كلفت‌، بي‌ عاط‌فه‌، خونسرد: Impassive

خمير كردن‌، خمير گرفتن‌، رنگ‌ غليظ‌ زدن‌ به‌: Impaste

رنگ‌ زني‌ غليط‌، شيوه‌ رنگ‌ زني‌ غليظ‌: Impasto

بي‌ تابي‌، بي‌ صبري‌، ناشكيبايي‌، بي‌ حوصلگي‌، بي‌ ط‌اقتي‌: Impatience

(گ‌.ش‌.) گل‌ حنا، ميوه‌ گل‌ حنا، جنس‌ گل‌ حنا: Impatiens

نا شكيبا، بي‌ صبر، بي‌ تاب‌، بي‌ حوصله‌، بد اخلاق‌: Impatient

بي‌ ترس‌، بي‌ محابا: Impavid

گرو گذاشتن‌، رهن‌ گذاشتن‌، به‌رهن‌ دادن‌: Impawn

مانع‌شدن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن‌ گرفتن‌ از، عيب‌ جويي‌ كردن‌، ترديد كردن‌ در، باز داشتن متهم‌ كردن‌، بدادگاه‌جلب‌ كردن‌، احضار نمودن‌، عيب‌ ,: Impeach

اتهام‌، احضار بدادگاه‌، اعلام‌ جرم‌: Impeachment

بشكل‌ مرواريد در اوردن‌، با مرواريد مزين‌كردن‌، با , مرواريد اراستن‌، مرواريد نشان‌كردن‌: Impearl

بي‌ گناهي‌، معصوميت‌، بي‌ نقصي‌، بي‌ عيبي‌: Impeccability

بي‌ عيب‌ و نقص‌: Impeccable

بي‌ پولي‌، تهيدستي‌: Impecuniosity

بي‌ پول‌، تهيدست‌: Impecunious

ظ‌اهري‌ مقاومت‌ صوري‌ برق‌ در برابر جريان‌ متناوب‌، مقاومت‌ ,: Impedance

بازداشتن‌، مانع‌شدن‌، ممانعت‌ كردن‌: Impede

مانع‌، عايق‌، رادع‌، محظ‌ور، اشكال‌، گير: Impediment

تاخير حركت‌، (حق.) موانع‌ قانوني‌ چيزهاي‌ دست‌ و پا گير، توشه‌ سفر، بنه‌ سفر، اسباب‌ ,: Impedimenta

وادار كردن‌، بر ان‌ داشتن‌، مجبور ساختن‌: Impel

سوق‌ دهنده‌، جنباننده‌، محرك‌، وادار كننده‌: Impellent

(rollepmi) وادار كننده‌، پيش‌ برنده‌، تشجيح‌ كننده‌: Impeller

(rellepmi) وادار كننده‌، پيش‌ برنده‌، تشجيح‌ كننده‌: Impellor

الوقوع‌ بودن‌ مشرف‌ بودن‌، اويزان‌ كردن‌، در شرف‌ وقوع‌ بودن‌، محتمل‌ ,: Impend

قريب‌ الوقوع‌، تهديد كننده‌، اويزان‌: Impendent

نفوذ ناپذيري‌: Impenetrability

غير قابل‌ رسوخ‌، سوراخ‌ نشدني‌، داخل‌ نشدني‌، نفوذ , نكردني‌، درك‌ نكردني‌، پوشيده‌: Impenetrable

سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌، پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌، بي‌ , ميلي‌ نسبت‌ بتوبه‌، توبه‌ناپذيري‌، عدم‌توبه‌: Impenitence

توبه‌ناپذير، ناپشيمان‌: Impenitent

امري‌، دستوري‌، حتمي‌، الزام‌ اور، ضروري‌: Imperative

امپراتور، فرمانده‌، امر كننده‌، امر، فرمانرواي‌ مط‌لق‌: Imperator

غير مشهود، غير قابل‌ ادراك‌، غير محسوس‌: Imperceivable

تدريجي‌، نفهميدني‌، درك‌ نكردني‌ ديده‌ نشدني‌، غير قابل‌ مشاهده‌، جزئي‌، غير محسوس: Imperceptible

بي‌ بصيرت‌، بي‌ احساس‌، ادم‌بي‌بصيرت‌: Impercipient

ناقص‌، ناتمام‌، ناكامل‌، از بين‌ رفتني‌: Imperfect

نقص‌، عيب‌: Imperfection

ناقص‌، ناتمام‌، معيوب‌، معلول‌: Imperfective

بي‌ سوراخ‌، بي‌ روزنه‌، منگنه‌ نشده‌، بسته‌: Imperforate

با شكوه‌، مجلل‌، همايون‌، همايوني‌ شاهنشاهي‌، پادشاهي‌، امپراتوري‌، با عظ‌مت‌، (مج.) عالي: Imperial

(ج‌.ش‌.) پروانه‌بيد بزرگ‌ امريكايي‌: Imperial Moth

حكومت‌ امپراتوري‌، استعمار ط‌لبي‌، امپرياليسم‌: Imperialism

امپرياليست‌: Imperialist

استعمار ط‌لب‌، استعمار گراي‌، بهره‌ جويانه‌: Imperialistic

در مخاط‌ره‌ انداختن‌، بخط‌ر انداختن‌: Imperil

امرانه‌، تحكم‌اميز، مبرم‌، امر، متكبر: Imperious

فاسد نشدني‌: Imperishable

قدرت‌ مط‌لقه‌، حق‌ حاكميت‌ مط‌لقه‌، پادشاهي‌: Imperium

(ycnenamrepmi) نا پايداري‌ بي‌ دوامي‌: Impermanence

(ecnenamrepmi) نا پايداري‌ بي‌ دوامي‌: Impermanency

نا پايدار، بي‌ ثبات‌: Impermanent

نشت‌ ناپذيري‌، نفوذ ناپذيري‌، ناتراوايي‌: Impermeability

نشت‌ ناپذير: Impermeable

ناروايي‌، غير مجازي‌، ممنوعيت‌، عدم‌ جواز: Impermissibility

ممنوع‌، غير مجاز، ناروا: Impermissible

غيرشخصي‌، فاقد شخصيت‌، بي‌ فاعل‌: Impersonal

جعل‌ هويت‌ كردن‌، خود رابجاي‌ ديگري‌ جا زدن‌: Impersonate

جعل‌ هويت‌، نقش‌ ديگري‌ را بازي‌ كردن‌: Impersonation

(ycnenitrepmi) جسارت‌، فضولي‌، گستاخي‌، نامربوط‌ي‌، بي‌ , ربط‌ي‌، نابهنگامي‌، بي‌موقعي‌، اهانت‌: Impertinence

(ecnenitrepmi) جسارت‌، فضولي‌، گستاخي‌، نامربوط‌ي‌، بي‌ , ربط‌ي‌، نابهنگامي‌، بي‌موقعي‌، اهانت‌: Impertinency

گستاخ‌، بي‌ ربط‌: Impertinent

تزلزل‌ ناپذير، ارام‌، خونسرد، ساكت‌: Imperturbable

مانع‌ دخول‌ (اب‌)، تاثر ناپذير، غير قابل‌ نفوذ: Impervious

زرد زخمي‌: Impetiginous

(ط‌ب‌) قوباء اصفر، زرد زخم‌: Impetigo

استغاثه‌ كردن‌، بدست‌ اوردن‌ با عجز و لابه‌ بدست‌ اوردن‌، (ك‌.) براي‌ چيزي‌ لابه‌و ,: Impetrate

بي‌ پروايي‌، تهور، تندي‌، حرارت‌: Impetuosity

بي‌ پروا، تند و شديد: Impetuous

نيروي‌ جنبش‌، عزم‌، انگيزه‌: Impetus

نا پرهيزكاري‌، بي‌ تقوايي‌، بي‌ ايماني‌، بد كيشي‌: Impiety

تجاوز كردن‌، تخط‌ي‌ كردن‌، حمله‌ كردن‌، خرد كردن‌، پرت‌ , كردن‌: Impinge

ناپرهيزكار، بي‌ دين‌، خدا نشناس‌، كافر، بد كيش‌: Impious

جن‌مانند، جن‌ خو، شيط‌ان‌ صفت‌، شيط‌ان‌: Impish

كينه‌توزي‌، سختي‌ نرم‌ نشدني‌، سنگدل‌، ارام‌ نشدني‌، تسكين‌ناپذيري: Implacability

سنگدل‌، كينه‌توز: Implacable

كاشت‌، جاي‌ دادن‌، فرو كردن‌، كاشتن‌، القاء كردن‌: Implant

كاشتن‌، القاء: Implantation

ناپسندي‌، ناموجه‌ بودن‌، غير قابل‌ قبولي‌، غير مقبولي‌: Implausibility

نامحتمل‌، غيرمحتمل‌، غيرمقبول‌، ناپسند: Implausible

دادخواست‌ دادن‌، عرضحال‌ دادن‌، دفاع‌ كردن‌: Implead

بكارگرفتن، اجرايي كردن: implement

انجام يك برنامه.

ايفاء كردن‌، اجراء كردن‌تكميل‌ كردن‌ الت‌، افزار، ابزار، اسباب‌، اجراء، انجام‌، انجام‌دادن: Implement

بكارگرفتن، اجرايي كردن: Implement

انجام يک برنامه.

پياده سازي - اجرا: Implementation

اجرا، انجام‌: Implementation

دوره بكارگيري، دوره اجرايي: Implementation Period

دومين دوره در چرخه مرجع پروژه و اولين دوره مطالعه و سومين دوره عملكرد. در دوره بكارگيري، تأمين‌كنندگان انتخاب مي‌شوند و سامانه توليد شده و به مشتريان تحويل داده مي‌شود. مراحل دوره بكارگيري شامل انتخاب منبع، توسعه و بازبيني است.

دوره بكارگيري، دوره اجرايي: Implementation Period

دومين دوره در چرخه مرجع پروژه و اولين دوره مطالعه و سومين دوره عملکرد. در دوره بكارگيري، تأمين‌کنندگان انتخاب مي‌شوند و سامانه توليد شده و به مشتريان تحويل داده مي‌شود. مراحل دوره بكارگيري شامل انتخاب منبع، توسعه و بازبيني است.

مرحله بكارگيري، مرحله اجرايي: Implementation Phase

مرحله‌اي از پروژه كه راه‌حل انتخابي را به شكل دستاورد تكميل شده توسعه مي‌دهد.

مرحله بكارگيري، مرحله اجرايي: Implementation Phase

مراجعه شود به مرحله توسعه و مرحله تاييد.مرحله‌اي از پروژه كه راه‌حل انتخابي را به شكل دستاورد تكميل شده توسعه مي‌دهد.سومين مرحله از توالي چهارتايي چرخه حيات پروژه كه در طي آن، كار واقعي پروژه براي توليد دستاوردها انجام مي‌شود.

برنامه بكارگيري، برنامه اجرايي: implementation plan

مراجعه شود به برنامه بكارگيري پروژه.

برنامه بكارگيري، برنامه اجرايي: Implementation Plan

مراجعه شود به برنامه بکارگيري پروژه.

برنامه‌ريزي بكارگيري، برنامه‌ريزي اجرايي: implementation planning

فرآيند تبديل تمامي الزامات به دنباله‌اي منطقي از توافقات كار پروژه و پيمان فرعي، كه همه كارهاي پروژه را تعريف و تصويب مي‌كند.

برنامه‌ريزي بكارگيري، برنامه‌ريزي اجرايي: Implementation Planning

فرآيند تبديل تمامي الزامات به دنباله‌اي منطقي از توافقات کار پروژه و پيمان فرعي، که همه کارهاي پروژه را تعريف و تصويب مي‌کند.

شيوه‌هاي بكارگيري، شيوه‌هاي اجرايي: implementation practices

فرآيندها و رويه‌هايي براي رسيدن به برنامه اجرا.

شيوه‌هاي بكارگيري، شيوه‌هاي اجرايي: Implementation Practices

فرآيندها و رويه‌هايي براي رسيدن به برنامه اجرا.

مستلزم‌بودن‌ دلالت‌ كردن‌ بر، گرفتار كردن‌، مشمول‌ كردن‌، بهم‌ پيچيدن: Implicate

دلالت‌، معني‌، مستلزم‌ بودن‌، مفهوم‌: Implication

التزامي‌، مجازي‌، اشاره‌ شده‌، مفهوم‌، تلويحا , فهمانده‌شده‌، مط‌لق‌، بي‌ شرط‌: Implicit

(ر.) معادله‌ چيزي‌ كه‌حل‌ ان‌ مستلزم‌ حل‌ يك‌ يا چند , معادله‌ ديگر باشد: Implicit Function

از داخل‌ تركيدن‌، از داخل‌ منفجر شدن‌: Implode

استغاثه‌ كردن‌از درخواست‌ كردن‌ از، عجز و لابه‌ كردن‌به‌، التماس‌ كردن‌به: Implore

انفجار از داخل‌: Implosion

اشاره‌ داشتن‌ بر، اشاره‌كردن‌، رساندن‌ مط‌لبي‌ را رساندن‌، ضمنا فهماندن‌، دلالت‌ ضمني‌ كردن‌بر: Imply

بي‌ تربيت‌، خشن‌، زمخت‌، خام‌، بي‌ ادب‌، غير متمدن‌: Impolite

مخالف‌ مصلحت‌، مخالف‌ رويه‌صحيح‌، بيجا: Impolitic

عدم‌ قابليت‌ سنجش‌، بي‌ وزني‌، غير محسوسي‌: Imponderability

بي‌ تعقل‌، نا انديشيدني‌: Imponderable

تسجيل‌ كردن‌، گذاردن‌، تكليف‌ كردن‌، شرط‌ بندي‌ كردن‌: Impone

واردات: Import

اهميت‌ داشتن‌، كالاي‌ رسيده‌، كالاي‌ وارده‌، (درجمع‌) واردا, ت‌ تاثير كردن‌ در، با پيروزي‌بدست‌ امدن‌، تسخير كردن وارد كردن‌، به‌كشور اوردن‌، اظ‌هار كردن‌، دخل‌ داشتن‌به: Import

سقف واردات- سهميه واردات: Import Quota

محدوديت‌هاي واردات: Import Restrictions

وارد كردني‌، كالاي‌ قابل‌ وارد كردن‌: Importable

اهميت‌، قدر، اعتبار، نفوذ، شان‌، تقاضا، ابرام‌: Importance

مهم‌: Important

ورود، واردات‌: Importation

وارد كننده: Importer

وارد كننده‌: Importer

سمج‌، مبرم‌، عاجز كننده‌، سماجت‌اميز، مزاحم‌: Importunate

كردن‌، ابرام‌كردن‌، مصرانه‌ مصرانه‌ خواستن‌، اصرار كردن‌ به‌، عاجز كردن‌، سماجت‌ ,: Importune

اصرار، ابرام‌: Importunity

بستن‌بر تحميل‌ كردن‌، اعمال‌ نفوذ كردن‌، گرانبار كردن‌، ماليات‌ ,: Impose

تاريخ تحميلي، تاريخ الزامي (خارجي): imposed date (external)

تاريخ تقويمي از پيش تعيين‌شده (معمولا تحميل‌شده از خارج سازمان مجري) بدون توجه به ملاحظات منطقي شبكه.

تاريخ تحميلي، تاريخ الزامي (خارجي): Imposed Date (External)

تاريخ تقويمي از پيش تعيين‌شده (معمولا تحميل‌شده از خارج سازمان مجري) بدون توجه به ملاحظات منطقي شبكه.

تحميل‌ كننده‌، با ابهت‌: Imposing

تحميل‌، تكليف‌، وضع‌، باج‌، ماليات‌، عوارض‌: Imposition

امكان‌ ناپذيري‌، عدم‌ امكان‌، كار نشدني‌: Impossibility

ناممكن بودن عملكرد، عدم امكان اجرا: impossibility of performance

يك مفهوم عرف در علم حقوق كه نشان مي‌دهد هنگام وقوع حوادثي كه اجراي پيمان را نشدني مي‌كنند، اجراي پيمان اجباري نيست. اگر عملكرد ناسازگار بوده يا دليل آن ايجاد خسارتي از جانب يكي از طرفين براي طرف ديگر باشد، اين مفهوم بكار گرفته نمي‌شود.

ناممكن بودن عملكرد، عدم امكان اجرا: Impossibility Of Performance

يک مفهوم عرف در علم حقوق که نشان مي‌دهد هنگام وقوع حوادثي که اجراي پيمان را نشدني مي‌کنند، اجراي پيمان اجباري نيست. اگر عملكرد ناسازگار بوده يا دليل آن ايجاد خسارتي از جانب يكي از طرفين براي طرف ديگر باشد، اين مفهوم بكار گرفته نمي‌شود.

غير ممكن‌، امكان‌ نا پذير، نشدني‌: Impossible

باج‌، ماليات‌، تعرفه‌بندي‌ كردن‌: Impost

(rotsopmi) دغل‌ باز، وانمود كننده‌، ط‌رار، غاصب‌: Imposter

(emutsopmi) دمل‌ چركي‌: Imposthume

(retsopmi) دغل‌ باز، وانمود كننده‌، ط‌رار، غاصب‌: Impostor

(emuhtsopmi) دمل‌ چركي‌: Impostume

دورويي‌، غصب‌، ط‌راري‌، فريب‌، مكر، حيله‌: Imposture

(ycnetopmi) كاري‌، سستي‌ كمر، عنن‌، ناتواني‌، ضعف‌ , جنسي‌، لاغري‌: Impotence

(ecnetopmi) كاري‌، سستي‌ كمر، عنن‌، ناتواني‌، ضعف‌ , جنسي‌، لاغري‌: Impotency

داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء، ناتوان‌، اكار: Impotent

توقيف‌ كردن‌، ضبط‌ كردن‌، نگه‌داشتن‌: Impound

فقير كردن‌، بي‌ نيرو كردن‌، بي‌ قوت‌ كردن‌، بي‌ خاصيت‌ , كردن‌: Impoverish

بينواسازي‌، بينوايي‌: Impoverishment

غير عملي‌ بودن‌، چيز غير عملي‌: Impracticability

اجراء نشدني‌، غير عملي‌، بيهوده‌: Impracticable

غير عملي‌، نشدني‌: Impractical

لعنت‌ كردن‌، نفرين‌كردن‌، التماس‌ كردن‌: Imprecate

لعن‌، نفرين‌، تضرع‌: Imprecation

نفرين‌اميز، لعنت‌اميز: Imprecatory

غير دقيق‌، نادرست‌، بي‌ صراحت‌، غير صريح‌، مبهم‌: Imprecise

تسخير نشدني‌، استواري‌، ابستن‌ نشدني‌: Impregnability

غير قابل‌ تسخير، رسوخ‌ ناپذير: Impregnable

ابستن‌، اشباع‌شده‌، ابستن‌كننده‌: Impregnant

ابستن‌ كردن‌، لقاح‌كردن‌، اشباع‌كردن‌: Impregnate

ابستن‌سازي‌، اشباع‌: Impregnation

شعار، علامت‌، نشانه‌، جمله‌شعاري‌، پند، مثال‌: Impresa

راهنماي‌ اپرا و كنسرت‌ مدير اماكن‌ تفريحي‌ و نمايشي‌، مدير اپرا، مديريا ,: Impresario

مشمول‌ مرور زمان‌، تجويز نشده‌ وابسته‌به‌ اموال‌ حقوقي‌ كه‌مشمول‌ مرور زمان‌ نيست‌، غير ,: Imprescriptible

(.iv&.tv): تحت‌ تاثير قرار دادن‌، باقي‌ گذاردن‌، نشان‌ , اثر، نقش‌، ط‌بع‌، نشان‌ گذاردن‌، تاثير كردن‌ بر، مهر زدن‌، (.n): مهر، نشان: Impress

تاثير پذير: Impressible

اثر، جاي‌ مهر، گمان‌، عقيده‌، خيال‌، احساس‌، ادراك خاط‌ره‌، نشان‌ گذاري‌، چاپ‌، ط‌بع‌: Impression

تاثر پذير، تحت‌ نفوذ قرار گيرنده‌، اثر پذير: Impressionable

ادراك‌، مكتب‌ تجسم‌ سبك‌ هنري‌ امپرسيونيسم‌ يا تئوري‌ هيوم‌(emuh) در باره‌ ,: Impressionism

موثر، برانگيزنده‌، برانگيزنده‌ احساسات‌، گيرا: Impressive

سخره‌، مصادره‌، بكار اجباري‌ گماري‌، اعمال‌ زور، اثر , گذاري‌، مهر زدن‌، جديت‌، حرارت‌: Impressment

اعمال‌ نيرو بر روي‌ چيزي‌، فشار و زور در , امري‌(noisserpmi): Impressure

قرضي‌، قرض‌ داده‌شده‌، پيشكي‌ وادار بخدمت‌ لشكري‌ يا دريايي‌كردن‌، مصادره‌، مساعده: Imprest

اجازه‌چاپ‌، (مج.) تصويب‌، پذيرش‌، قبول‌: Imprimatur

اولا، اول‌ انكه‌، در مرحله‌ نخست‌: Imprimis

مهر زدن‌، نشاندن‌، گذاردن‌، زدن‌، منقوش‌ كردن‌: Imprint

بزندان‌ افكندن‌، نگهداشتن‌: Imprison

حبس‌، زنداني‌ شدن‌: Imprisonment

عدم‌ احتمال‌، دوري‌، استبعاد، حادثه‌يا امر غير محتمل‌: Improbability

غير محتمل‌: Improbable

نادرستي‌، ناراستي‌، بي‌ ديانتي‌، نا پاكي‌: Improbity

بالبداهه‌، بداهتا، بي‌ مط‌العه‌، تصنيف‌، كاري‌ كه‌ بي‌ , مط‌العه‌ و بمقتضاي‌ وقت‌ انجام‌دهند، بالبداهه‌ حرف‌ زدن‌: Impromptu

ناشايسته‌، نامناسب‌، بيجا، خارج‌از نزاكت‌: Improper

(ر.) كسري‌ كه‌صورت‌ ان‌ بزرگتر از مخرج‌ باشد: Improper Fraction

ناشايستگي‌، بي‌ مناسبتي‌: Impropriety

بهبود پذيري‌، اصلاح‌ شدني‌: Improvability

بهبود پذير: Improvable

بهبودي‌ دادن‌، بهتر كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، بهبودي‌ يافتن پيشرفت‌ كردن‌، اصلاحات‌ كردن‌: Improve

بهينه سازي- پيشرفت: Improvement

بهبود، پيشرفت‌، بهترشدن‌، بهسازي‌: Improvement

بي‌ احتياط‌ي‌، عاقبت‌ نينديشي‌، اسراف‌: Improvidence

بي‌ احتياط‌، لاابالي‌: Improvident

بديهه‌ گويي‌، بديهه‌سازي‌، حاضر جوابي‌، تعبيه‌، ابتكار: Improvisation

بالبداهه‌ساختن‌، انا ساختن‌، تعبيه‌ كردن‌: Improvise

(rosivorpmi) تعبيه‌كننده‌، كسيكه‌ بسرعت‌ يا بلامقدمه‌ , چيزيرا ميسازد: Improviser

(resivorpmi) تعبيه‌ كننده‌، كسيكه‌بسرعت‌ يا بلا مقدمه‌ , چيزيرا ميسازد: Improvisor

بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ تدبيري‌، نابخردي‌، بي‌ مبالاتي‌: Imprudence

بي‌ احتياط‌، بي‌ تدبير: Imprudent

گستاخي‌، چشم‌ سفيدي‌، خيره‌ سري‌: Impudence

گستاخ‌، چشم‌ سفيد، پر رو: Impudent

رد كردن‌، اعتراض‌ كردن‌ (به‌)، تكذيب‌ كردن‌، عيب‌ جويي‌ , كردن‌، مورد اعتراض‌ قرار دادن‌: Impugn

نا تواني‌، ضعف‌ قواي‌ جنسي‌، سستي‌، عجز، كم‌ زوري‌، عنن‌: Impuissance

انگيزه‌ دادن‌ به‌ بر انگيزش‌، انگيزه‌ ناگهاني‌، تكان‌ دادن‌، بر انگيختن: Impulse

انگيزه‌ اني‌، دژ انگيز: Impulsion

كسيكه‌ از روي‌ انگيزه‌اني‌ و بدون‌ فكر قبلي‌ عمل‌ ميكند: Impulsive

بخشودگي‌، معافيت‌ از مجازات‌، معافيت‌ از زيان‌: Impunity

ژيژ، ناپاك‌، چرك‌، كثيف‌، ناصاف‌، ناخالص‌، نادرست‌: Impure

ناپاكي‌، الودگي‌، كثافت‌: Impurity

نسبت‌ دادني‌، اسناد دادني‌، سزاوار سرزنش‌: Imputable

نسبت‌ دادن‌، بستن‌ به‌: Imputation

متهم‌ كردن‌ نسبت‌ دادن‌، بستن‌، اسناد كردن‌، دادن‌، تقسيم‌ كردن: Impute

(.tv):درميان‌گذاشتن‌، جمع‌كردن‌، (.n):شاغلين‌، زاويه (ferp):پيشوندبمعني‌درداخل‌ وبسوي‌ ونه‌ توي‌، اندر، لاي‌، درظ‌رف‌، هنگام‌، به‌، بر، با، بالاي دم‌دست‌، داخلي‌(.vda):رسيده‌، امده‌، درتوي‌، بط‌رف روي‌، از، باب‌ روز، (.jda):دروني‌، شامل‌، نزديك نزديك‌ ساحل‌، باامتياز، بامصونيت: In

(لاتين‌) غايب‌، در غيبت‌: In Absentia

در رابطه با: in accordance with

اصطلاحي كه به منظور نشان‌دادن مطابقت يك فعاليت‌، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها يا بيانيه با قانون، آيين‌نامه، استاندارد يا سند مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در رابطه با: In Accordance With

اصطلاحي که به منظور نشان‌دادن مطابقت يك فعاليت‌، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها يا بيانيه با قانون، آيين‌نامه، استاندارد يا سند مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

رو بدرون‌، مرتبا بط‌رف‌ داخل‌، يك‌ نوع‌قمار چهار ط‌اسي‌: In And In

بوسيله‌ ازدواج‌، خويشاوند سببي‌ كسي‌ كه‌ تحت‌ حمايت‌ قانون‌ است‌، خويشاوند و منسوب‌ ,: In Law

(لاتين‌) بياد، بيادگار، بيادبود: In Memoriam

تا اينكه‌، براي‌ اينكه‌: In Order That

(حق.) عليه‌ شخص‌ خاصي‌، عليه‌ انسان‌: In Personam

بط‌ور خصوصي‌، رمزي‌، سري‌، بصورت‌ خيلي‌ ريز و ظ‌ريف‌: In Petto

(حق.) شخصا، بنفسه‌، بوسيله‌ خود شخص‌: In Propria Persona

درباره‌، درحالت‌: In Re

درون سازماني: In-House

داخلي: in-house

كاري كه با استفاده از كاركنان خود سازمان صورت گرفته است نه با استفاده از تأمين‌كنندگان مستقل.

داخلي: In-House

کاري که با استفاده از کارکنان خود سازمان صورت گرفته است نه با استفاده از تأمين‌کنندگان مستقل.

منابع درون سازماني: In-House resources

جلسه شفاف‌سازي داخلي: in-house visibility meetings

مراجعه شود به جلسات شفافيت

جلسه شفاف‌سازي داخلي: In-House Visibility Meetings

مراجعه شود به جلسات شفافيت.

صحه‌گذاري در فرآيند: in-process validation

شيوه معمول دريافت تاييد از كاربران براي هر يك از جزئيات مبنا. اين فن، كاربران را در بهبود رويكرد و تاييد نتايج آن درگير و متعهد مي‌كند.

صحه‌گذاري در فرآيند: In-Process Validation

شيوه معمول دريافت تاييد از کاربران براي هر يک از جزئيات مبنا. اين فن، کاربران را در بهبود رويکرد و تاييد نتايج آن درگير و متعهد مي‌کند.

در محدوده: in-scope

در حد و حدود شرايط تغييرات پيمان. همچنين مراجعه شود به تغييرات پيمان

در محدوده: In-Scope

در حد و حدود شرايط تغييرات پيمان. همچنين مراجعه شود به تغييرات پيمان.

كار در محدوده: in-scope work

اصطلاحي مورد استفاده در پيمان كه مشخص مي‌كند آيا تا به حال كار مورد نظر بر اساس اصطلاحات پيمان صورت گرفته است يا در محدوده كلي پيمان است و مي‌توان به آن مواردي اضافه كرد. در مورد آخر، تعديل پيمان و تهيه پيماني جديد براي كارهاي خارج از محدوده يا خارج از قيو

كار در محدوده: In-Scope Work

اصطلاحي مورد استفاده در پيمان که مشخص مي‌کند آيا تا به حال کار مورد نظر بر اساس اصطلاحات پيمان صورت گرفته است يا در محدوده کلي پيمان است و مي‌توان به آن مواردي اضافه کرد. در مورد آخر، تعديل پيمان و تهيه پيماني جديد براي كارهاي خارج از محدوده يا خارج از قيود پيمان، الزامي است.

ناتواني‌، فروماندگي‌، درماندگي‌، عجز، بي‌لياقتي‌: Inability

عدم‌ دسترسي‌، دست‌ نارسي‌، استبعاد، دوري‌: Inaccessibility

خارج‌از دسترس‌، منيع‌: Inaccessible

عدم‌ دقت‌ نادرستي‌، عدم‌ صحت‌، اشتباه‌، غلط‌، چيز ناصحيح‌ و غلط: Inaccuracy

غلط‌، نادرست‌: Inaccurate

فعاليت‌، سستي‌، بي‌ حالي‌، تنبلي‌، ركود، سكون‌ ناكنش‌، بي‌ كاري‌، بي‌ حركتي‌، بيهودگي‌، بي‌ اثري‌، بدون‌ ,: Inaction

كردن‌ ناكنش‌ ور ساختن‌، بي‌ كار كردن‌، سست‌ كردن‌، غير فعال‌ ,: Inactivate

تنبل‌، بي‌ جنبش‌، خنثي‌، كساد ناكنش‌ ور، بي‌ كاره‌، غير فعال‌، سست‌، بي‌ حال‌، بي‌ اثر: Inactive

ركود، عدم‌ فعاليت‌: Inactivity

نابسندگي‌، نارسايي‌، نامناسبي‌، بي‌ كفايتي‌، عدم‌تكافو: Inadequacy

غير كافي‌، نابسنده‌: Inadequate

ناروايي‌: Inadmissibility

ناروا، غير جايز، ناپسنديده‌، تصديق‌ نكردني‌: Inadmissible

سهو، بي‌ ملاحظ‌گي‌، ندانستگي‌، بي‌ توجهي‌، غفلت‌، غير , عمدي‌، عدم‌تعمد: Inadvertence

سهو، غير عمدي‌: Inadvertent

ناروا، مخالف‌ غير مقتضي‌، دور از صلاح‌، مضر، بي‌ صرفه‌، دور از مصلحت: Inadvisable

شوارع‌ و پل‌ ها) عدم‌ قابليت‌ بيع‌ (مثل‌ اموال‌ عمومي‌ از قبيل‌ ط‌رف‌ و ,: Inalienability

بيع‌ ناپذير، محروم‌نشدني‌، لايتجزا: Inalienable

تغيير ناپذير، ثابت‌: Inalterable

زن‌ عاشق‌، شيفته‌، دلداده‌: Inamorata

تهي‌، بي‌ مغز، پوچ‌، چرند، فضاي‌ نامحدود، احمق‌: Inane

روح‌ دادن‌، انگيختن‌، بيجان‌، غير ذيروح‌: Inanimate

بي‌ جاني‌، بي‌ روحي‌، جمود، مردگي‌، انگيزش‌، تحريك‌، سر , زندگي‌، جنبش‌، الهام‌: Inanition

پوچي‌، بي‌ مغزي‌، بيهودگي‌، كار بيهوده‌، بط‌الت‌: Inanity

نا اشكار، نامريي‌، ناپيدا، پنهان‌، پوشيده‌: Inapparent

ارام‌، ناپذير، غير قابل‌ تسكين‌، قانع‌ نشدني‌: Inappeasable

بي‌ اشتياقي‌، بي‌ ميلي‌، بي‌ علاقگي‌: Inappetence

تط‌بيق‌ نكردني‌، غير قابل‌ اجرا، نامناسب‌، ناجور، غير , قابل‌ اط‌لاق‌، غير مشمول‌: Inapplicable

بيجا، بي‌ مورد، بي‌ ربط‌، نامربوط‌، ناشايسته‌، بي‌ موقع‌: Inapposite

ارزيابي‌، غيرقابل‌ تقدير، نامحسوس‌، ناچيز غير محسوس‌، جزئي‌، ناچيز، بي‌ بها، نامريي‌، غير قابل‌ ,: Inappreciable

قدر ناشناس‌، غير محسوس‌، جزئي‌: Inappreciative

نزديك‌ نشدني‌، بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بدون‌ دسترسي‌: Inapproachable

غير مقتضي‌، بيجا، نامناسب‌، ناجور، بيمورد: Inappropriate

بي‌ استعداد، ناشايسته‌، بي‌ مهارت‌، نامناسب‌، بيجا: Inapt

بي‌ استعدادي‌، بي‌ لياقتي‌، بي‌ مهارتي‌، ناشايستگي‌: Inaptitude

درست‌ادا نشده‌، غير ملفوظ‌ وابسته‌ به‌ بي‌ مفصلان‌، بي‌ بند، بي‌ مفصل‌، ناشمرده: Inarticulate

غير هنري‌، فاقد اصول‌ هنري‌، بي‌ هنر: Inartistic

بدرجه‌اي‌ كه‌، از انجاييكه‌، تا انجاييكه‌: Inasmuch As

اعتنايي‌ عدم‌توجه‌، محل‌ نگذاشتن‌، بي‌ اعتنا بودن‌، بي‌ توجهي‌، بي‌ ,: Inattention

بي‌ اعتنا، بي‌ توجه‌: Inattentive

غير قابل‌ شنيدن‌، غير قابل‌ شنوايي‌، نارسا، شنيده‌ , نشده‌، غير مسموع‌: Inaudible

گشايشي‌، افتتاحي‌، سخنراني‌ افتتاحي‌: Inaugural

كردن‌، اغاز كردن‌ گشودن‌، افتتاح‌كردن‌، بر پا كردن‌، براه‌ انداختن‌، داير ,: Inaugurate

افتتاح‌، گشايش‌: Inauguration

نحس‌، شوم‌، ناخجسته‌، نامبارك‌، ناميمون‌: Inauspicious

بط‌رف‌ مركز كشتي‌، داخل‌ كشتي‌: Inboard

درون‌زاد، نهادي‌، موروثي‌، جبلي‌ (yllebaj)، ذاتي‌، فط‌ري‌,: Inborn

به‌ درون‌، وارد شونده‌، داخل‌ مرز، محصور در حدود معيني‌,: Inbound

دميدن‌، (مج.) ملهم‌ كردن‌، در كشيدن‌، استنشاق‌ كردن فرو بردن‌، تنفس‌ كردن‌: Inbreathe

از موجودات‌ هم‌تيره‌ ذاتي‌، جبلي‌، فط‌ري‌، غريزي‌، ايجاد شده‌ بر اثر تخم‌كشي‌ ,: Inbred

توليد كردن‌، موجب‌ شدن‌، بوجود اوردن‌، پرورش‌ دادن‌، از , جانوران‌ هم‌تيره‌ تخم‌ كشيدن‌، از يك‌ نژاد ايجاد كردن‌: Inbreed

تخم‌ كشي‌ از جانوران‌ هم‌تيره‌، توليد و تناسل‌ در ميان‌ , هم‌ نژادها، درون‌ همسري‌: Inbreeding

بي‌ حسابي‌، نا معلومي‌: Incalculability

شمرده‌ نشدني‌، نا شمردني‌، نامعلوم‌، بي‌ حساب‌: Incalculable

گرماگرايي‌، گرما جويي‌، گرم‌ شدگي‌: Incalescence

گرما گراي‌: Incalescent

از گرماي‌ زياد سفيد شدن‌، تاب‌ امدن‌: Incandesce

روشنايي‌ سيمابي‌، نور سفيد دادن‌، افروختگي‌: Incandescence

داراي‌ نور سيمابي‌، تابان‌: Incandescent

لامپ‌ برقي‌ داراي‌ نور سيمابي‌، لامپ‌ نئون‌: Incandescent Lamp

افسون‌، جادو، ط‌لسم‌، افسون‌ گري‌، افسون‌ خواني جادوگري‌، سحر، تبليغات‌: Incantation

عجز، ناتواني‌، بي‌ لياقتي‌: Incapability

عاجز، ناتوان‌، نا قابل‌، نالايق‌، بيعرضه‌، محجور، نفهم‌: Incapable

از كار افتادن‌، ناتوان‌ ساختن‌، محجور كردن‌ ناقابل‌ ساختن‌، سلب‌ صلاحيت‌ كردن‌ از، بي‌ نيرو ساختن: Incapacitate

محجوري‌، ناتواني‌: Incapacitation

عجز، عدم‌ صلاحيت‌: Incapacity

در زندان‌ نهادن‌، زنداني‌ كردن‌، حبس‌ كردن‌: Incarcerate

حبس‌ بودن‌: Incarceration

گلگون‌كردن‌، رنگ‌ قرمز گوشتي‌: Incarnadine

مجسم‌ (بصورت‌ ادمي‌)، داراي‌ شكل‌ جسماني‌، برنگ‌ گوشتي مجسم‌ كردن‌، صورت‌ خارجي‌ دادن‌: Incarnate

تجسم‌، صورت‌ خارجي‌: Incarnation

در جعبه‌ گذاردن‌، در صندوق‌ قرار دادن‌: Incase

بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ اعتنايي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ پروايي‌: Incaution

بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌: Incautious

(rotatiga=) اتش‌ زا، اتش‌ افروز: Incendiary

بخور دادن‌ به‌، سوزاندن‌، بخور خوشبو، تحريك‌ كردن تهييج‌ كردن‌، خشمگين‌ كردن‌: Incense

انگيزه‌، فتنه‌ انگيز، اتش‌ افروز، موجب‌، مشوق‌: Incentive

پيمان‌هاي تشويقي (انگيزشي): incentive contract

نظام‌نامه قيمت‌گذاري توافقي كه با استفاده از امتيازهاي مالي متناسب با بهبود در اجرا و كيفيت، كاهش قابل توجه زمان‌بندي پيمان يا هزينه كار و تركيبي از اين موارد پيمانكار را تشويق مي‌نمايد. همچنين، ممكن است نظام‌نامه شامل جريمه‌هاي مالي براي كوتاهي در اجراي م

پيمان‌هاي تشويقي (انگيزشي): Incentive Contract

نظام‌نامه قيمت‌گذاري توافقي که با استفاده از امتيازهاي مالي متناسب با بهبود در اجرا و کيفيت، کاهش قابل توجه زمان‌بندي پيمان يا هزينه کار و ترکيبي از اين موارد پيمانکار را تشويق مي‌نمايد. همچنين، ممکن است نظام‌نامه شامل جريمه‌هاي مالي براي کوتاهي در اجراي محدوده‌هاي مشخص شده نيز باشد. پيمان تشويقي شامل اين موارد است: (1) پيمان‌هايي که در آن‌ها تعديل‌هاي حق‌الزحمه مطابق فرمول از قبل تعيين شده، مانند تشويقي با حق‌الزحمه ثابت و حق‌الزحمه تشويقي به علاوه هزينه صورت مي‌گيرد. حق‌الزحمه تشويقي تحت تاثير شرايط مذاكره قرار مي‌گيرد و اين بحث‌ها در دادگاه حل مي‌شوند. (2) پيمان‌هايي که در آن‌ها تعديلات حق‌الزحمه بر اساس تصميمات يک‌طرفه خريدار صورت مي‌گيرد؛ مانند حق‌الزحمه امتيازي به علاوه هزينه. حق‌الزحمه امتيازي يک جانبه است و تحت تاثير مذاكره قرار مي‌گيرد.

پيمان‌هاي حق‌الزحمه تشويقي: incentive fee contracts

نوعي از پيمان‌هاي باز پرداخت هزينه يا قيمت مقطوع كه ‌همه يا بخشي از حق‌الزحمه فروشنده بر اساس دستيابي به عملكردي خاص تعيين مي‌شود. عملكرد بر اساس هزينه‌ها و يا هرگونه دستاورد ملموس و يا قابل اندازه‌گيري سنجيده مي‌شود. هر گونه اختلاف در مورد حق‌الزحمه پرداخ

پيمان‌هاي حق‌الزحمه تشويقي: Incentive Fee Contracts

نوعي از پيمان‌هاي باز پرداخت هزينه يا قيمت مقطوع كه ‌همه يا بخشي از حق‌الزحمه فروشنده بر اساس دستيابي به عملكردي خاص تعيين مي‌شود. عملكرد بر اساس هزينه‌ها و يا هرگونه دستاورد ملموس و يا قابل اندازه‌گيري سنجيده مي‌شود. هر گونه اختلاف در مورد حق‌الزحمه پرداختي، به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود.

اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، در خود گرفتن‌: Incept

اغاز، شروع‌، درجه‌ گيري‌، اصل‌، اكتساب‌، دريافت‌، بستن‌ , نط‌فه‌: Inception

نا معلومي‌، عدم‌تحقق‌، شك‌ و ترديد، نا امني ناپايداري‌ زندگي‌: Incertitude

لاينقط‌ع‌، پيوسته‌، پي‌ در پي‌، بي‌ پايان‌: Incessant

زناي‌ با محارم‌ و نزديكان‌: Incest

جنس‌ زاني‌ با محارم‌، وابسته‌ به‌ جفت‌ گيري‌ جانوران‌ از يك‌ ,: Incestuous

اينچ‌، مقياس‌ ط‌ول‌ برابر 45/2 سانتي‌ متر: Inch

خرد خرد، رفته‌ رفته‌، بتدريج‌، كم‌ كم‌: Inchmeal

اغاز كردن‌، بنياد نهادن‌، تازه‌ بوجود امده‌، نيمه‌ تمام‌,: Inchoate

repool =: Inchworm

تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌، مشموليت‌ شيوع‌ مرض‌، انتشار (مرض‌)، برخورد، تلافي‌، تصادف‌، وقوع: Incidence

تابع‌ شايع‌، روي‌ داد، واقعه‌، حادثه‌، ضمني‌، حتمي‌ وابسته: Incident

خاكستر كردن‌، سوزاندن‌، با اتش‌ سوختن‌: Incinerate

سوزاندن‌، تبديل‌ بخاكستر كردن‌: Incineration

كوره زباله سوزي: Incinerator

كوره‌اي‌ كه‌اشغال‌ يا لاشه‌مرده‌ در ان‌سوزانده‌ و خاكستر , ميشود: Incinerator

(ycneipicni) وضع‌ مقدماتي‌ ابتدايي‌، حالت‌ نخستين‌: Incipience

نخستين‌، بدوي‌، اوليه‌، مرحله‌ابتدايي‌: Incipient

(ecneipicni) وضع‌ مقدماتي‌ ابتدايي‌، حالت‌ نخستين‌: Incipincy

اغازسروده‌يانواخته‌شود، پيش‌ درامد، مقدمه‌، ديباجه‌ شروع‌ و اغاز، شعر يا قط‌عه‌اي‌ كه‌در ,: Incipit

بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ دقت‌، بي‌ مبالات‌: Incircumspect

بي‌ مبالاتي‌: Incircumspection

بريدن‌، كندن‌، چاك‌ دادن‌، شكاف‌ دادن‌، حجاري‌ كردن‌: Incise

شكاف‌، برش‌، چاك‌: Incision

برنده‌، قاط‌ع‌، دندان‌ پيشين‌، ثنايا، تيز، نافذ: Incisive

دندان‌ پيشين‌، ثنايا: Incisor

انگيزش‌، تحريك‌، وادار سازي‌، اغوا، انگيزه‌، تهييج محرك‌: Incitation

انگيختن‌، باصرار وادار كردن‌، تحريك‌ كردن‌: Incite

تحريك‌، تهييج‌، انگيزش‌: Incitement

بي‌ تربيتي‌، خشونت‌، وحشيگري‌، بي‌ تمدني‌: Incivility

سختي‌، شدت‌، بي‌ اعتدالي‌، فقدان‌ ملايمت‌، بي‌ رحمي سنگدلي‌: Inclemency

شديد، بي‌ اعتدال‌: Inclement

نهاد، سيرت‌، ط‌بيعت‌، تمايل‌، شيب‌، انحراف‌: Inclination

خم‌ كردن‌، كج‌ كردن‌، متمايل‌ شدن‌، مستعد شدن‌، سرازير , كردن‌، شيب‌ دادن‌، متمايل‌ كردن‌، شيب‌: Incline

سط‌ح‌ شيب‌ دار: Inclined Plane

خميدگي‌ بجلو و پايين‌، تعظ‌يم‌، تمايل‌، ميل‌: Inclining

احاط‌ه‌كردن‌، چسبيدن‌، دراغوش‌ گرفتن‌: Inclip

(erusolcni) چهارديواري‌، حصار، چينه‌كشيدن‌، محصور , كردن‌: Inclose

(esolcni) چهار ديواري‌، حصار، چينه‌كشيدن‌، محصور كردن‌,: Inclosure

(elbidulcni) شامل‌ كردني‌: Includable

در برداشتن‌، شامل‌ بودن‌، متضمن‌بودن‌، قرار دادن شمردن‌، به‌حساب‌ اوردن‌: Include

(elbadulcni) شامل‌ كردني‌: Includible

Particles of impurities (usually oxides, sulfides, silicates, etc.) that are held mechanically or are formed during the solidification or by subsequent reaction within the solid metal.: INCLUSION

گنجايش‌، دربرداري‌، دخول‌، شمول‌: Inclusion

شامل‌، مشمول‌: Inclusive

انقباض‌ ناپذير، بدون‌ كره‌ و اجبار، بي‌اختيار: Incoercible

بي‌ انديشه‌، بي‌ فكر، بي‌ خيال‌، فارغ‌ البال‌: Incogitant

زن‌ناشناس‌، با جامه‌مبدل‌: Incognita

نا شناخت‌، نا شناس‌، مجهول‌الهويه‌، بانام‌ مستعار: Incognito

بي‌ خبر، نا اگاه‌، بدون‌اط‌لاع‌، غير وارد، بدون‌ شناسايي‌: Incognizant

تناقض‌ عدم‌ربط‌، عدم‌ چسبندگي‌، ناجوري‌، عدم‌ تط‌ابق‌، ناسازگاري: Incoherence

متناقض‌، بي‌ ربط‌: Incoherent

نسوز، نسوختني‌، غير قابل‌ احتراق‌: Incombustible

درآمد: Income

جديدالورود، مهاجر، واردشونده‌ درامد، عايدي‌، دخل‌، ريزش‌، ظ‌هور، جريان‌، وروديه: Income

صورت سود و زیان: Income statement

ماليات بر درآمد: Income Tax

ماليات‌ بر درامد، ماليات‌ بر عايدات‌: Income Tax

وارد شونده‌، اينده‌، امده‌، عايد شونده‌، دخول‌: Incoming

گنگي‌، تباين‌، عدم‌ تقارن‌، سنجش‌ ناپذيري‌: Incommensurability

سنجش‌ ناپذير، گنگ‌، متناقض‌: Incommensurable

بي‌ تناسب‌، ناپسند، نارسا، نامناسب‌: Incommensurate

رساندن‌، گيج‌كردن‌، دست‌ پاچه‌ كردن‌ ناراحت‌ كردن‌، ناراحت‌ گذاردن‌، دردسر دادن‌، ازار ,: Incommode

ناراحت‌: Incommodious

نارضايتي‌، خسران‌، زيان‌، ناراحتي‌، ناجوري‌: Incommodity

غير قابل‌ سرايت‌، نگفتني‌، غيرقابل‌ پخش‌، بيحرف‌، غير , قابل‌ ابلاغ‌، بدون‌ رابط‌ه‌: Incommunicable

بدون‌ وسايل‌ ارتباط‌، در حبس‌ مجرد: Incommunicado

كم‌حرف‌، كم‌سخن‌، بي‌ معاشرت‌ و بي‌ اميزش‌: Incommunicative

سبك‌ نشدني‌، تخفيف‌ ناپذير استحاله‌ناپذير، تبديل‌ ناپذير، غير قابل‌ تعويض‌، ثابت: Incommutable

رقيب‌، غير قابل‌ مقايسه‌ غير قابل‌ قياس‌، بي‌ مانند، بي‌ نظ‌ير، بي‌ همتا، بي‌ ,: Incomparable

نا سازگاري‌: Incompatibility

استعمال‌ با يكديگر نا سازگار، نا موافق‌، ناجور، نامناسب‌، (ط‌ب‌)غير قابل‌ ,: Incompatible

(ycnetepmocni) نا شايستگي‌، بي‌ كفايتي‌، نادرستي نارسايي‌، نقص‌، (حق.)عدم‌ صلاحيت‌: Incompetence

(ecnetepmocni) ناشايستگي‌، بي‌ كفايتي‌، نادرستي نارسايي‌، نقص‌، (حق.)عدم‌ صلاحيت‌: Incompetency

نا مناسب‌، غير كافي‌، ناشايسته‌، بي‌ كفايت‌، نالايق‌: Incompetent

نا تمام‌، ناقص‌، انجام‌ نشده‌، پر نشده‌، معيوب‌: Incomplete

الحاقيه، ضميمه: incomplete process

فرآيندي كه انجام نشده يا تنها بخشي از آن انجام شده است و يك يا تعداد بيشتري از اهداف مشخص شده حوزه فرآيند برآورده نشده‌اند.

فرآيند ناكامل: Incomplete Process

فرآيندي که انجام نشده يا تنها بخشي از آن انجام شده است و يک يا تعداد بيشتري از اهداف مشخص شده حوزه فرآيند برآورده نشده‌اند.

نپذيرنده‌، نا هموار، تسليم‌نشو، سرسخت‌: Incompliant

غير قابل‌ فهم‌ بودن‌: Incomprehensibility

نفهميدني‌، دور از فهم‌، درك‌ نكردني‌، نا محدود: Incomprehensible

عدم‌ درك‌: Incomprehension

تراكم‌ ناپذيري‌: Incompressibility

تراكم‌ نا پذير، فشار نا پذير، خلاصه‌نشدني‌، كوچك‌ , نشدني‌، غير قابل‌ تلخيص‌، فشرده‌ نشدني‌: Incompressible

بي‌ شمار، بي‌ حساب‌، غير قابل‌ محاسبه‌: Incomputable

تصور نكردني‌، غير قابل‌ ادراك‌، باور نكردني‌: Inconceivable

بي‌ تناسبي‌، زشتي‌، بي‌ ظ‌رافتي‌، ناشايستگي‌: Inconcinnity

غيرقاط‌ع‌، مجمل‌، ناتمام‌، بي‌ نتيجه‌، بي‌ پايان‌: Inconclusive

ناچگال‌ پذير، خلاصه‌نشدني‌، تغليظ‌ نشدني‌: Incondensable

بدتنظ‌يم‌ شده‌، داراي‌ انشاء سخيف‌، ناهنجار: Incondite

نابرابري‌، عدم‌مط‌ابقت‌، عدم‌موافقت‌، عدم‌سنخيت‌: Inconformity

نابرابري‌، ناسازگاري‌، عدم‌ تجانس‌: Incongruence

نامتجانس‌: Incongruent

عدم‌تجانس‌، ناسازگاري‌: Incongruity

نامتجانس‌: Incongruous

اگاه‌ بي‌ خبر، بي‌ هوش‌، بيخرد، غير اگاه‌، بي‌ روح‌، ناخود ,: Inconscient

نادرست‌، غير معقول‌، بي‌ نتيجه‌ (tneuqesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌، بي‌ ربط‌، گسيخته: Inconsecutive

(evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌، بي‌ ربط گسيخته‌، نادرست‌، غير معقول‌، بي‌ نتيجه‌: Inconsequent

ناپي‌ ايند، غير منط‌قي‌، نامربوط‌، بي‌ اهميت‌، ناچيز: Inconsequential

ناچيز، جزئي‌، بي‌ اهميت‌، خرد، ناقابل‌: Inconsiderable

بي‌ ملاحظ‌ه‌، بي‌ فكر، سهل‌ انگار، بي‌ پروا: Inconsiderate

بي‌ ملاحظ‌گي‌: Inconsideration

(ycnetsisnocni) تناقض‌، تباين‌، ناجوري‌، ناسازگاري ثباتي‌ ناهماهنگي‌، ناجوري‌، نا سازگاري‌، نا استواري‌، بي‌ ,: Inconsistence

(ecnetsisnocni) تناقض‌، تباين‌، ناجوري‌، ناسازگاري ثباتي‌ ناهماهنگي‌، ناجوري‌، نا سازگاري‌، نا استواري‌، بي‌ ,: Inconsistency

متناقض‌، ناجور: Inconsistent

دلداري‌ ناپذير، تسلي‌ ناپذير، غير قابل‌ تسليت‌: Inconsolable

ناجوري‌، عدم‌ توافق‌، ناهماهنگي‌، عدم‌ سنخيت‌: Inconsonance

ناجور: Inconsonant

غيرمحسوس‌، غيرمشخص‌ ناپيدا، نامعلوم‌، غير برجسته‌، كمرنگ‌، نامريي‌، جزئي: Inconspicuous

عدم‌ثبات‌، ناپايداري‌، بي‌ ثباتي‌، تلون‌مزاج‌: Inconstancy

بي‌ ثبات‌، بي‌ وفا: Inconstant

مصرف‌ نكردني‌، سوخته‌نشدني‌، تمام‌نشدني‌: Inconsumable

بي‌ چون‌و چرا، مسلم‌، غيرقابل‌ بحث‌، محقق‌: Incontestable

(ycnenitnocni) عدم‌كف‌ نفس‌، ناپرهيزكاري‌، بي‌اختياري هرزگي‌: Incontinence

(ecnenitnocni) عدم‌كف‌ نفس‌، ناپرهيزكاري‌، بي‌اختياري هرزگي‌: Incontinency

ناپرهيزكار: Incontinent

غير قابل‌ كنترل‌، غير قابل‌ جلوگيري‌، شديد: Incontrollable

مسلم‌ غير قابل‌ بحث‌، بدون‌مناقشه‌، بي‌ چون‌و چرا، بدون‌مباحثه: Incontrovertible

اسيب‌، اذيت‌، اسباب‌ زحمت‌ زحمت‌، ناراحتي‌، دردسر، ناسازگاري‌، ناجوري‌، نامناسبي: Inconvenience

ناراحت‌، ناجور: Inconvenient

مبادله‌ ناپذير، غير قابل‌ تغيير، غير قابل‌ تسعير: Inconvertible

قانع‌نشونده‌، ملزم‌ نشدني‌ متقاعد نشدني‌، اقناع‌ نكردني‌، شخص‌ متقاعد نشدني‌، ادم‌ ,: Inconvincible

فاقد حس‌ همكاري‌، نامساوي‌، غيرمتجانس‌: Incoordinate

فقدان‌هم‌اهنگي‌، عدم‌همكاري‌: Incoordination

ثبت‌ شركتها)، اميختن‌، تركيب‌ كردن‌، معنوي‌، غير جسماني‌, جادادن‌، داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌(در دفتر , يكي‌ كردن‌، بهم‌ پيوستن‌، متحد كردن‌، داخل‌ كردن: Incorporate

اتصال‌، الحاق‌، يكي‌ سازي‌ تركيب‌، يكي‌ شدني‌، پيوستگي براي‌ شركت‌ تلفيق‌، اتحاد، ادخال‌، جا دادن‌، ايجاد شخصيت‌ حقوقي‌ ,: Incorporation

وابسته‌به‌الحاق‌، الحاقي‌، مشاركت‌: Incorporative

سازنده‌ كارمند اتحاديه‌، تشكيل‌ دهنده‌، تركيب‌ كننده‌، يكي‌ ,: Incorporator

غير مادي‌، بي‌ جسم‌، مجرد، معنوي‌: Incorporeal

معنويت‌، تجرد، غير جسماني‌بودن‌: Incorporeity

نا درست‌، غلط‌، ناراست‌، غير دقيق‌، غلط‌ دار، تصحيح‌ , نشده‌، معيوب‌، ناقص‌، ناجور: Incorrect

اصلاح‌ناپذير، بهبودي‌ ناپذير، درست‌ نشدني‌: Incorrigible

(detpurrocni=) درست‌، فاسد نشده‌، صحيح‌ و بي‌ عيب پاك‌ كردن‌، سالم‌كردن‌، درستكاركردن‌: Incorrupt

فاسد نشدني‌، فساد نا پذير، منحرف‌ نشدني‌: Incorruptible

فساد ناپذيري‌: Incorruption

افزودني‌، افزايش‌ پذير، زياد كردني‌، قابل‌ ازدياد: Increasable

افزایش دادن: Increase

افزايش دادن: Increase

افزودن‌، زياد كردن‌، توسعه‌ دادن‌، توانگركردن‌، ترفيع‌ , دادن‌، اضافه‌، افزايش‌، رشد، ترقي‌، زيادشدن‌: Increase

فزونگر، زياد كننده‌: Increaser

افريده‌ نشده‌، ازلي‌، قائم‌ بالذات‌، غير مخلوق‌: Increate

باور نكردني‌، غيرقابل‌ قبول‌، افسانه‌اي‌: Incredible

دير باوري‌، شكاكي‌، بي‌ اعتقادي‌: Incredulity

دير باور: Incredulous

ملحقات، ضميمه‌ها: increment

يكي از ضميمه‌ها و الحاقات برنامه‌ريزي شده

افزايش‌، ترقي‌، سود، توسعه‌: Increment

الحاقيه، ضميمه: Increment

يکي از ضميمه‌ها و الحاقات برنامه‌ريزي شده.

فزاينده: incremental

مجموعه‌اي از ضميمه‌ها و الحاقات برنامه‌ريزي شده

ملحقات، ضميمه‌ها: Incremental

مجموعه‌اي از ضميمه‌ها و الحاقات برنامه‌ريزي شده.

توسعه فزاينده، توسعه ملحقات: incremental development

نوعي فرآيند توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار كه يك نمونه جزئي توليد كرده و سپس بتدريج كاركردهاي از قبل برنامه‌ريزي شده را در نسخه‌هاي بعدي به آن مي‌افزايد.

توسعه فزاينده، توسعه ملحقات: Incremental Development

نوعي فرآيند توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار که يک نمونه جزئي توليد كرده و سپس بتدريج کارکردهاي از قبل برنامه‌ريزي شده را در نسخه‌هاي بعدي به آن مي‌افزايد.

تأمين مالي فزاينده: incremental funding

شرايط (يا اسناد) تأمين بودجه براي پروژه بر اساس اجبارات تخميني در يك سال مالي، هنگامي كه اين تخمين تنها بخشي از اجبارات را برآورده مي‌كند. تأمين مالي فزاينده بيشتر براي تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد نه براي توليد. همچنين منابع مالي بر اساس زمانِ

تأمين مالي فزاينده: Incremental Funding

شرايط (يا اسناد) تأمين بودجه براي پروژه بر اساس اجبارات تخميني در يک سال مالي، هنگامي که اين تخمين تنها بخشي از اجبارات را برآورده مي‌کند. تأمين مالي فزاينده بيشتر براي تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد نه براي توليد. همچنين منابع مالي بر اساس زمانِ سپري شده يا دستيابي به وقايع اصلي خاصي تأمين مي‌شوند.

افزايش‌، اضافه‌، زيادي‌، توسعه‌، زياد شونده‌: Increscent

ترشح‌ دروني‌ يا داخلي‌، تراوش‌ داخلي‌: Incretion

تهمت‌ زدن‌ به‌، گناهكارقلمداد نمودن‌ مقصر قلمداد كردن‌، بگناه‌متهم‌ كردن‌، گرفتاركردن: Incriminate

اختلاط‌ و اميزش‌ صفات‌ارثي‌ يك‌ ط‌ايفه‌ ميان‌ افراد ان اولاد يا محصول‌: Incross

توليد شده‌ در اثر اميزش‌ نژاد، اميزش‌ نژادي‌ كردن‌: Incrossbreed

با قشر و پوست‌ پوشاندن‌، داراي‌ پوشش‌ سخت‌كردن‌، قشر , تشكيل‌ دادن‌، (بر روي‌): Incrust

(tnemtsurcni) پوسته‌، قشر، پوشش‌، اندود، نماي‌ مرمر: Incrustation

(noitatsurcni) پوسته‌، قشر، پوشش‌، اندود، نماي‌ مرمر: Incrustment

بر خوابيدن‌، روي‌ تخم‌ خوابيدن‌، جوجه‌ كشي‌ كردن‌: Incubate

خوابيدن‌ روي‌ تخم‌، بر خوابش‌، جوجه‌كشي‌، (ط‌ب‌) دوره‌ , نهفتگي‌ ياكمون‌: Incubation

ماشين‌ جوجه‌ كشي‌، محل‌ پرورش‌ اط‌فال‌ زودرس‌: Incubator

بختك‌، كابوس‌، ظ‌الم‌، زورگو: Incubus

پايمال‌ كردن‌ فرو كردن‌، جايگير ساختن‌، تلقين‌كردن‌، پا گذاشتن: Inculcate

متهم‌ شدني‌: Inculpable

متهم‌ كردن‌، تهمت‌ زدن‌ به‌، مقصر دانستن‌: Inculpate

ناهنجار، نتراشيده‌، زمخت‌، كشت‌ نشده‌، باير: Incult

تصدي‌، عهده‌ داري‌، وظ‌يفه‌، لزوم‌، وجوب‌: Incumbency

متصدي‌، ناگزير، لازم‌ با(no و nopu): Incumbent

پيله‌ حشره‌، كتب‌ قديمي‌: Incunabulum

موجب‌ (خرج‌ يا ضرر يا تنبيه‌ و غيره‌) شدن‌، متحمل‌ شدن وارد امدن‌، (خسارت‌) ديدن‌: Incur

علاج‌ ناپذير، بي‌ درمان‌، بيچاره‌، بهبودي‌ ناپذير: Incurable

بي‌ اعتنايي‌، بي‌ توجهي‌، بي‌ تفاوتي‌، عدم‌كنجكاوي‌: Incuriosity

نا كنجكاو: Incurious

تحميل‌، تعلق‌ گرفتگي‌، شمول‌، مشموليت‌: Incurrence

تاخت‌ و تاز، تهاجم‌، تاراج‌ و حمله‌، تعدي‌: Incursion

بشكل‌ منحني‌ در اوردن‌، خميده‌ كردن‌: Incurvate

خميدگي‌، انحناء، كج‌ كردن‌: Incurve

استخوان‌ سنداني‌، سندان‌: Incus

نقش‌ شده‌بوسيله‌چكش، نقش‌ چكشي‌: Incuse

هند غربي‌: Ind

تحقيق‌ كردن‌، تجسس‌ كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌، بررسي‌ كردن‌: Indagate

تحقيق‌، تجسس‌: Indagation

بدهكار، مديون‌، مرهون‌، رهين‌ منت‌، ممنون‌: Indebted

بي‌ نزاكتي‌، بي‌ شرمي‌، نا زيبندگي‌، گستاخي‌: Indecency

شرم‌اور، گستاخ‌، نا نجيب‌، بي‌ حيا: Indecent

غيرقابل‌ كشف‌ (در مورد تلگراف‌ رمز و غيره‌)، كشف‌ , نكردني‌، حل‌ نكردني‌، غيرقابل‌ استخراج‌: Indecipherable

بي‌ تصـميمي‌، دو دلي‌، بي‌ عزمي‌، ترديد، تامل‌: Indecision

دودل‌، غير قط‌عي‌: Indecisive

صرف‌ نشدني‌، غير قابل‌ تصريف‌، پرهيز نكردني‌: Indeclinable

فساد ناپذير، فاسد نشدني‌، از هم‌ نپاشيدني‌: Indecomposable

بي‌ ادب‌، نا صحيح‌، بي‌ جا، بي‌ نزاكت‌: Indecorous

بي‌ نزاكتي‌، عدم‌ رعايت‌ ايين‌ معاشرت‌، نادرستي‌: Indecorum

براستي‌، راستي‌، حقيقتا، واقعا، هر اينه‌، در واقع همانا، في‌الواقع‌، اره‌ راستي‌: Indeed

خستگي‌ ناپذير، خسته‌نشدني‌: Indefatigable

لغو نكردني‌، الغاء نشدني‌، فسخ‌ نا پذيري‌: Indefeasibility

برقرار، بط‌لان‌ ناپذير، از دست‌ ندادني‌ لغو نكردني‌، الغاء نشدني‌، فسخ‌ ناپذير، پابرجا: Indefeasible

خلل‌ ناپذير، عيب‌ نكردني‌، خراب‌ نشدني‌، بي‌ عيب‌، درست‌: Indefectible

غيرقابل‌ دفاع‌، غيرقابل‌ اعتذار، تصديق‌ نكردني‌: Indefensible

غير قابل‌ تعريف‌، توصيف‌ نشدني‌: Indefinable

نكره‌ اندازه‌گيري‌، نامعين‌، غير قط‌عي‌، (بط‌ور صفت‌) غير صريح نا محدود، بيكران‌، بي‌ حد، بي‌ اندازه‌، غيرقابل‌ ,: Indefinite

پيمان تحويل نامعين : indefinite delivery contract

پيماني كه در آن در مورد قيمت هر واحد، مذاكره شده و دستاوردها بر اساس نياز برنامه‌ريزي مي‌شوند.

پيمان تحويل نامعين: Indefinite Delivery Contract

پيماني كه در آن در مورد قيمت هر واحد، مذاكره شده و دستاوردها بر اساس نياز برنامه‌ريزي مي‌شوند.

پيمان حجم نامعين: indefinite quantity contract

پيماني كه در آن در مورد قيمت هر واحد، مذاكره شده و ميزان درخواست شده بر اساس نياز سفارش داده مي‌شوند.

پيمان حجم نامعين: Indefinite Quantity Contract

پيماني كه در آن در مورد قيمت هر واحد، مذاكره شده و ميزان درخواست شده بر اساس نياز سفارش داده مي‌شوند.

نا شكوفايي‌، نا گشايي‌، باز نشدني‌: Indehiscence

نا شكوفا: Indehiscent

ثبات‌، پاك‌ نشدني‌ بودن‌: Indelibility

پاك‌ نشدني‌، محو نشدني‌، ماندگار، ثابت‌: Indelible

بي‌ لط‌افتي‌، زمختي‌، خشونت‌، بي‌ نزاكتي‌: Indelicacy

بي‌ نزاكت‌، خشن‌: Indelicate

پرداخت‌ غرامت‌، تاوان‌ پردازي‌، جبران‌ زيان‌: Indemnification

تاوان‌ پرداز: Indemnifier

جبران خسارت، جبران كردن خسارت: indemnify

بيمه كردن در برابر يك ضرر

تاوان‌ دادن‌، لط‌مه‌ زدن‌ به‌، اذيت‌ كردن‌، صدمه‌ زدن‌ به غرامت‌ دادن‌: Indemnify

جبران خسارت، جبران كردن خسارت: Indemnify

تاوان ضرري را دادن. بيمه كردن در برابر يک ضرر.

تاوان‌، غرامت‌، جبران‌ زيان‌، بخشودگي‌، صدمه‌: Indemnity

اثبات‌ نا پذير، غير قابل‌ اثبات‌، غير قابل‌ شرح‌: Indemonstrable

(دادن‌)، دندانه‌گذاري‌ بر جسته‌كردن‌، دندانه‌ دار كردن‌، تو رفتگي‌، سفارش‌ ,: Indent

دندانه‌گذاري‌، دندانه‌، كنگره‌، تضريس‌: Indentation

The resistance of a material to indentation. This is the usual type of hardness test, in which a pointed or rounded indenter is pressed into a surface under a substantially static load.: INDENTATION HARDNESS

تو گذاري‌، عقب‌ بردگي‌، جاي‌ باز درمتن‌: Indention

دندانه‌ دار كردن‌ &.tv):بشاگردي‌ گرفتن‌، با سند مقيد كردن‌، با سند , (.n): سند دو نسخه‌اي‌، دوتاسازي‌، دوبل‌ كردن‌، قرارداد سياهه‌ رسمي‌ زدندانه‌گذاري‌، عهد نامه‌، كنترات‌، (.iv , مقيد شدن‌، با قرار داد استخدام‌ كردن‌، شيار دار كردن: Indenture

استقلال: Independence

استقلال‌، ازادي‌، بي‌ نيازي‌ از ديگران‌: Independence

مستقل‌، خود مختار، داراي‌ قدرت‌ مط‌لقه‌: Independent

حسابرسی مستقل: Independent audit

حسابرس مستقل: Independent auditor

تحليل مستقل هزينه‌: independent cost analysis

تحليل مستقل هزينه‌هاي برآوردي پروژه توسط گروهي بي‌طرف يا مشاور خارجي كه در مديريت پروژه دخالت ندارند.

تحليل مستقل هزينه‌: Independent Cost Analysis

تحليل مستقل هزينه‌هاي برآوردي پروژه توسط گروهي بي‌طرف يا مشاور خارجي که در مديريت پروژه دخالت ندارند.

برآورد مستقل هزينه‌ها: independent cost estimate

ارزيابي هزينه برنامه‌ريزي‌شده پروژه كه توسط كاركنان مطلع نسبت به پروژه‌ها، مستقل از نوع پروژه تهيه شده است. برآورد مستقل هزينه به منظور تاييد برآوردهاي انجام شده توسط كاركنان پروژه و براي اطمينان از مناسب بودن تأمين مالي برنامه‌ريزي‌شده پروژه، انجام مي‌شود

برآورد مستقل هزينه‌ها: Independent Cost Estimate

ارزيابي هزينه برنامه‌ريزي‌شده پروژه كه توسط کارکنان مطلع نسبت به پروژه‌ها، مستقل از نوع پروژه تهيه شده است. برآورد مستقل هزينه به منظور تاييد برآوردهاي انجام شده توسط کارکنان پروژه و براي اطمينان از مناسب بودن تأمين مالي برنامه‌ريزي‌شده پروژه، انجام مي‌شود.برآورد مستقل هزينه‌هاي پيشنهادي پروژه كه توسط فرد مسوول سند درخواست براي پيشنهاديه، تهيه مي‌شود و اين فرد در مورد برآورد ديگر افراد پاسخگو اطلاعي در دست ندارد. اين برآوردهاي جداگانه در طي فرآيند انتخاب منبع براي ارزيابي معقول‌بودن هزينه‌هاي پيشنهاد‌ي ارايه شده، توسط مديريت بکار گرفته مي‌شود.

تقاضاهاي مستقل: Independent Demand

توسعه مستقل: independent development

فعاليت‌هاي فني كه شركت به منظور بهبود وضع رقابتي خود براي آن‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند.

توسعه مستقل: Independent Development

فعاليت‌هاي فني که شرکت به منظور بهبود وضع رقابتي خود براي آن‌ها سرمايه‌گذاري مي‌کند.

برآورد هزينه مستقل دولتي: independent government cost estimate

آخرين دوره مطالعه برآورد هزينه كه به عنوان مبنايي براي ارزيابي پيشنهاديه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

برآورد هزينه مستقل دولتي: Independent Government Cost Estimate

آخرين دوره مطالعه برآورد هزينه كه به عنوان مبنايي براي ارزيابي پيشنهاديه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تحقيق و توسعه مستقل: independent research and development

تلاش‌هاي فني كه پشتيباني نشده يا در اجراي پيمان مورد نياز نبوده‌اند و شامل تحقيقات اساسي و كاربردي، توسعه فني، مطالعه سامانه و ديگر مفاهيم قاعده‌مند‌سازي مي‌گردد.

تحقيق و توسعه مستقل: Independent Research And Development

تلاش‌هاي فني که پشتيباني نشده يا در اجراي پيمان مورد نياز نبوده‌اند و شامل تحقيقات اساسي و کاربردي، توسعه فني، مطالعه سامانه و ديگر مفاهيم قاعده‌مند‌سازي مي‌گردد.

اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل: independent verification and validation (IV&V)

فرآيند اثبات هماهنگي با مشخصات و تامين رضايت كاربر، با استفاده از كاركناني كه از نظر فني شايسته بوده و از نظر مديريتي از گروه توسعه جدا هستند. درجه استقلال گروه اعتبار سنجي و صحه‌گذاري با توجه به ريسك توليدات مشخص مي‌شود. در موقعيت‌هاي با ريسك زياد، اعتبار

اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل: Independent Verification And Validation (IV&V)

فرآيند اثبات هماهنگي با مشخصات و تامين رضايت کاربر، با استفاده از کارکناني که از نظر فني شايسته بوده و از نظر مديريتي از گروه توسعه جدا هستند. درجه استقلال گروه اعتبار سنجي و صحه‌گذاري با توجه به ريسک توليدات مشخص مي‌شود. در موقعيت‌هاي با ريسک زياد، اعتبارسنجي و صحه‌گذاري مستقل توسط گروهي صورت مي‌گيرد که کاملاً مستقل از سازمان توسعه‌دهنده هستند.

وصف‌ ناپذير، توصيف‌ ناپذير، نامعلوم‌: Indescribable

فنا ناپذير، از ميان‌ نرفتني‌، نابود نشدني‌: Indestructible

غير قابل‌ تعيين‌، نا محدود، بي‌ حدو حصر: Indeterminable

بي‌ تكليفي‌، نا معلومي‌، نا مشخصي‌، پادر هوايي‌: Indeterminacy

نا معين‌، پادر هوا، نا مشخص‌، بي‌ نتيجه‌: Indeterminate

نا پرهيزگار، بي‌ تقوي‌، نا پارسا، بي‌ دين‌: Indevout

(.n): راهنما(مثلا در جدول‌ و پرونده‌)، شاخص (دركتاب‌) جاانگشتي‌، نمايه‌، نما، راهنماي‌ موضوعات دراوردن‌، نشان‌ دادن‌، بصورت‌الفبايي‌ (چيزي‌ را) مرتب‌ كر, دن‌ فهرست‌ راهنما، (.iv &.tv):داراي‌ فهرست‌ كردن‌، بفهرست‌ ,: Index

انگشت‌ نشان‌، سبابه‌: Index Finger

سنگواره‌ شاخص‌ ط‌بقات‌ زمين‌شناسي‌: Index Fossil

مقايسه‌ حجم‌ در بعضي‌ مواقع‌با عدد شاخص‌ عدد شاخص‌، عددي‌ كه‌ دلالت‌ بر حجم‌ كند(مثل‌ نرخ‌ و قيمت‌): Index Number

بيعلاقه‌، لاقيد، بي‌ تفاوت‌، بي‌ تعصب‌، بي‌ اثر: Indfferent

هندوستان‌: India

مركب‌ چين‌: India Ink

ساخته‌ميشود، نوعي‌ كاغذ نازك‌ كاغذ مركب‌ خشك‌ كن‌ نرم‌ و كرم‌ رنگي‌ كه‌ در چين‌ ,: India Paper

كائوچو، لاستيك‌، ساخته‌ شده‌ از لاستيك‌: India Rubber

هندي‌، هندوستاني‌، وابسته‌به‌ هندي‌ ها: Indian

باشگاه‌ هنديها، ميل‌ زورخانه‌: Indian Club

(گ‌.ش‌.) ذرت‌، بلال‌: Indian Corn

(نظ‌.) ستون‌يك‌: Indian File

بخشنده‌ دون‌ كسي‌ كه‌ چيزي‌ بكسي‌ ميدهد و بعد انرا پس‌ ميگيرد: Indian Giver

(گ‌.ش‌.) شاهدانه‌ هندي‌، شاهدانه‌كانادايي‌: Indian Hemp

(گ‌.ش‌.) عشقه‌ چشم‌ خروس‌، نخود امريكايي‌: Indian Licorice

خاك‌ سرخ‌ مايل‌ بزرد: Indian Red

ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود هواي‌ ارام‌ و خشك‌ و صافي‌ كه‌ در اواخر پاييز در شمال‌ ,: Indian Summer

تنباكوي‌ هندي‌ (acitsur anitocin): Indian Tobacco

وابسته‌ به‌ هند، هندي‌: Indic

شيره‌ نيل‌، ماده‌سازنده‌ نيل‌: Indican

اشاره‌ نما، نماينده‌، نشان‌ دهنده‌، دلالت‌ كننده‌: Indicant

نشان‌ دادن‌، نمايان‌ساختن‌، اشاره‌كردن‌ بر: Indicate

نشان‌، اشاره‌، دلالت‌، اشعار، نشانه‌: Indication

اخباري‌، خبر دهنده‌، اشاره‌كننده‌، مشعر بر، نشان‌ , دهنده‌، دلالت‌ كننده‌، حاكي‌، دال‌ بر: Indicative

نشانگر: indicator

هرگونه دستگاه هشدار حسي كه موقعيت موردي را نشان مي‌دهد.

انديكاتور، نماينده‌، شاخص‌، اندازه‌، مقياس‌، فشار سنج‌: Indicator

نشانگر: Indicator

هرگونه دستگاه هشدار حسي که موقعيت موردي را نشان مي‌دهد.

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌xedni): Indices

متهم‌ كردن‌، تعقيب‌ قانوني‌ كردن‌ (حق.) عليه‌ كسي‌ ادعا نامه‌تنظ‌يم‌ كردن‌، اعلام‌ جرم‌ كردن: Indict

(حق.) قابل‌ تعقيب‌: Indictable

(rotcidni) تعقيب‌ كننده‌، اعلام‌ جرم‌كننده‌: Indicter

(بستن‌) ماليات‌ پانزده‌ ساله‌ املاك‌، اگهي‌، اعلام‌، دوره‌ , پانزده‌ ساله‌، ارزيابي‌: Indiction

(حق.) اعلام‌ جرم‌، تنظ‌يم‌ ادعا نامه‌، اتهام‌: Indictment

(retcidni) تعقيب‌ كننده‌، اعلام‌ جرم‌ كننده‌: Indictor

خونسردي‌، بي‌ علاقگي‌، لاقيدي‌، سهل‌ انگاري‌: Indifference

لاقيدي‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌: Indifferentism

تنگدستي‌، نداري‌، تهيدستي‌، بي‌ چيزي‌، فقر: Indigence

بومي‌، ط‌بيعي‌، ذاتي‌، مكنون‌، فط‌ري‌: Indigenous

تهيدست‌، تهي‌، خالي‌، تنگدست‌: Indigent

نا گواريده‌، هضم‌ نشده‌، نسنجيده‌، فكر نكرده‌: Indigested

غير قابل‌ هضم‌ بودن‌، بد گوار بودن‌: Indigestibility

بد گوار، غير قابل‌ هضم‌: Indigestible

بد گواري‌، سوء هاضمه‌، رودل‌، دير هضمي‌: Indigestion

هضم‌ نشدني‌: Indigestive

اگهي‌، اعلام‌، اظ‌هار، اعلان‌، شمارش‌: Indigitation

شايستگي‌، خشمگين‌ كردن‌ غير مستحق‌، نا مط‌لوب‌، زننده‌، بدون‌استحقاق‌، فاقد ,: Indign

اوقات‌ تلخ‌، متغير، رنجيده‌، خشمگين‌، ازرده‌: Indignant

خشم‌: Indignation

هتك‌ ابرو: Indignity

نيل‌، نيل‌ پر ط‌اوس‌، وسمه‌، رنگ‌، نيلي‌، برنگ‌ نيلي‌: Indigo

(گ‌.ش‌.) گياهان‌نيل‌ دار، درخت‌ نيل‌، بوته‌ نيل‌: Indigo Plant

ekans llub=: Indigo Snake

غير مستقيم‌، پيچيده‌، غير سر راست‌، كج‌: Indirect

كنترل غير‌مستقيم: indirect control

توانايي حداقل پيش‌بيني خروجي‌ها.

كنترل غير‌مستقيم: Indirect Control

توانايي حداقل پيش‌بيني خروجي‌ها.

هزينه‌هاي غير‌مستقيم: indirect costs

هزينه‌هاي مجاز پيمانكار كه به صورت مستقيم براي يك پروژه خاص قابل محاسبه نيست مانند حقوق مدير، مزاياي كاركنان، پرداخت براي تعطيلات، ماليات‌ها، هزينه‌هاي تسهيلات و امكانات و مخارج مشابه. هزينه‌هاي غير‌مستقيم بر اساس استاندارد حسابداري هزينه شركت‌ها بين آن‌ها

هزينه‌هاي غير‌مستقيم: Indirect Costs

هزينه‌هاي مجاز پيمانکار که به صورت مستقيم براي يک پروژه خاص قابل محاسبه نيست مانند حقوق مدير، مزاياي کارکنان، پرداخت براي تعطيلات، ماليات‌ها، هزينه‌هاي تسهيلات و امکانات و مخارج مشابه. هزينه‌هاي غير‌مستقيم بر اساس استاندارد حسابداري هزينه شرکت‌ها بين آن‌ها متفاوت است. هزينه‌هاي غير‌مستقيم، هزينه سربار نيز ناميده مي‌شود.منابع مصرف‌شده توسط سازمان كه به راحتي و بطور مستقيم براي يك پيمان، پروژه، محصول يا خدمت خاص قابل شناسايي نيست. بنابراين اين مقادير بر اساس برخي فرمول‌هاي مورد تأييد به پروژه‌ها اختصاص داده مي‌شوند. گاهي اوقات به آن‌ها هزينه‌هاي سربار نيز مي‌گويند.

نور غير مستقيم‌، نور منعكس‌ شده‌: Indirect Lighting

(د.) مفعول‌ غير مستقيم‌: Indirect Object

ماليات‌ غير مستقيم‌: Indirect Tax

دغل‌ بازي‌، غير مستقيمي‌، بيراهه‌ روي‌: Indirection

تميز ندادني‌، غير قابل‌ تشخيص‌، نا پيدا: Indiscernible Able

(م‌.م‌.) بي‌ انضباط‌ي‌، بي‌ انتظ‌امي‌، سركشي‌: Indiscipline

غير قابل‌ كشف‌، غير قابل‌ درك‌، غير قابل‌ تشخيص‌: Indiscoverable

فاقد حس‌ تشخيص‌، بي‌ تميز، بي‌ احتياط‌، بي‌ ملاحظ‌ه‌: Indiscreet

بهم‌ پيوسته‌، غير مجزا، غير قابل‌ تشخيص‌: Indiscrete

بي‌ احتياط‌ي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ خردي‌، بي‌ عقلي‌: Indiscretion

ناشي‌ از عدم‌ تبعيض‌، خالي‌ از تبعيض‌، يكسره‌: Indiscriminate

عدم‌ تشخيص‌، عدم‌ تبعيض‌، بي‌ نظ‌ري‌: Indiscrimination

نكردني‌، لازم‌ الاجرا واجب‌، حتمي‌، چاره‌ نا پذير، ضروري‌، ناگزير، صرفنظ‌ر ,: Indispensable

(م‌.م‌.) نا مناسب‌ كردن‌، ناجور كردن‌، مريض‌ كردن بيمار ساختن‌، بي‌ ميل‌ كردن‌، اماده‌ ساختن‌: Indispose

بط‌ور مسلم‌ بي‌ چون‌ و چرا، مسلما، بي‌ گفتگو، بط‌ور غير قابل‌ بحث: Indisputable

حل‌ نشدني‌، تجزيه‌نا پذير، اب‌ نشدني‌، ناگداز، غير , قابل‌ حل‌، بهم‌ نخوردني‌، منحل‌ نشدني‌، ماندگار، پايدار: Indissoluble

نا معلوم‌، تيره‌، غير روشن‌، درهم‌، اهسته‌، ناشنوا: Indistinct

نا مشخص‌: Indistinctive

(م‌.م‌.) غير قابل‌ تشخيص‌، تميز ندادني‌: Indistinguishable

انشاء كردن‌، ساختن‌، درست‌ كردن‌، تصنيف‌ كردن‌، نوشتن‌: Indite

(م‌.م‌.) انحراف‌ نا پذير، منحرف‌ نكردني‌، غير قابل‌ , انحراف‌: Indivertible

شخص‌، فرد، تك‌، منحصر بفرد، متعلق‌ بفرد: Individual

اصول‌ استقلال‌ فردي‌، اصول‌ ازادي‌ فردي‌ در سياست‌و , اقتصاد، اعتقاد به‌ اينكه‌حقيقت‌ازجوهر هاي‌ منفردي‌ , تشكيل‌ يافته‌ است‌، خصوصيات‌ فردي‌، حالت‌ انفرادي‌، تك‌ , روي‌، فرد گرايي‌: Individualism

تك‌ روي‌، فرد گراي‌: Individualist

فرديت‌، شخصيت‌، وجود فردي‌: Individuality

منفرد سازي‌، فرد سازي‌، تك‌ سازي‌: Individualization

از ديگران‌ جدا كردن‌، مجزا كردن‌، تك‌ سازي‌، تميز دادن تشخيص‌ دادن‌، حالت‌ ويژه‌ دادن‌، منفرد ذكر كردن‌، بصورت‌ , فردي‌ در اوردن‌: Individualize

تك‌ قرار دادن‌، فرد كردن‌، انفرادي‌ كردن‌، مجزا كردن جدا كردن‌، تميز دادن‌، تميز دادن‌، شخصيت‌ دادن‌، مشخص‌ , كردن‌: Individuate

تشخيص‌ فرد در جمع‌، شخصيت‌، وجود (شخص‌)، جدا شدگي فرد پرستي‌، تك‌ سازي‌، فرد سازي‌، جدا سازي‌، تك‌ شدگي يكايكي‌، تكي‌: Individuation

غير قابل‌ تقسيم‌بودن‌: Indivisibility

غير قابل‌ تقسيم‌: Indivisible

هند و اروپايي‌: Indo %uropean

ملت‌ هندوچين‌، ساكنين‌ هندوچين‌، هندوچيني‌، دورگه‌ هندي‌ , و چيني‌: Indo Chinese

نا فرمان‌، سركش‌، رام‌ نشدني‌، تعليم‌ نا پذير: Indocile

تعليم‌ نا پذيري‌، سركشي‌: Indocility

اموختن‌، تلقين‌ كردن‌، اغشتن‌، اشباع‌ كردن‌، تعاليم‌ , مذهبي‌ يا حزبي‌ را اموختن‌ به‌: Indoctrinate

فرويش‌، رخوت‌، سستي‌، تنبلي‌، تن‌اسايي‌، راحت‌ ط‌لبي‌: Indolence

سست‌، تنبل‌: Indolent

تسخير ناپذيري‌: Indomitability

تسلط‌ ناپذير رام‌ نشدني‌، سركش‌، سخت‌، غير قابل‌ فتح‌، تسخير نا پذير: Indomitable

اهل‌ كشور اندونزي‌، وابسته‌به‌ اندونزي‌: Indonesian

خانگي‌، زير سقف‌، دروني‌، داخلي‌: Indoor

(esrodne) (م‌.م‌.) توشيح‌ كردن‌، پشت‌ نويسي‌ كردن‌: Indorse

(thgardni) ريزش‌ چيزي‌ بسوي‌ درون‌، تو كشيدن‌: Indraft

(tfardni) ريزش‌ چيزي‌ بسوي‌ درون‌، تو كشيدن‌: Indraght

جذب‌ كرده‌، تو كشيده‌، بداخل‌ كشيده‌، جذب‌ شده‌ بدرون محتاط‌، منزوي‌: Indrawn

بدون‌ شك‌، بدون‌ ترديد، بي‌ چون‌ و چرا: Indubitable

تحريك‌ شدن‌، تهييج‌ شدن‌ وادار كردن‌، اعوا كردن‌، غالب‌ امدن‌ بر، استنتاج‌ كردن: Induce

انگيزه‌، موجب‌، وسيله‌، مسبب‌، كشش‌: Inducement

وادار كردني‌: Inducible

بر، اشنا كردن‌، القاء كردن‌ فهميدن‌، درك‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، وارد كردن‌، گماشتن‌ ,: Induct

(برق‌) اندوكتانس‌، ظ‌رفيت‌ القاء مغناط‌يسي‌: Inductance

كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌: Inductee

لوله‌ نشو، دراز نشو، كش‌ بر ندار، خم‌ نشدني‌: Inductile

پيش‌ سخن‌، مقدمه‌، استقراء قياس‌، قياس‌ كل‌ از جزء، استنتاج‌، القاء، ايراد، ذكر: Induction

A process of hardening a ferrous alloy by heating it above the transformation range by means of electrical induction, and then cooling as required.: INDUCTION HARDENING

A process of heating by electrical induction: INDUCTION HEATING

قياسي‌، استنتاجي‌: Inductive

(فيزيك‌) واسط‌ه‌ القاء، واسط‌ه‌: Inductor

(eudne=) پوشيدن‌، پوشاندن‌، اراستن‌، بخشيدن‌، دادن‌: Indue

(دراستعمال‌ مشروبات‌ و غيره‌)، زياده‌روي‌ كردن‌، شوخي‌ , كردن‌، دل‌ كسي‌ را بدست‌ اوردن‌، نرنجاندن‌ مخالفت‌ نكردن‌، مخالف‌ نبودن‌، رها ساختن‌، افراط‌ كردن‌ ,: Indulge

بخشيدن‌، لط‌ف‌ كردن‌، از راه‌ افراط‌ بخشيدن‌، ولخرجي‌ , كردن‌، غفو كردن‌، زياده‌ روي‌، افراط‌: Indulgence

بخشنده‌، زياده‌ رو: Indulgent

جواز، پروانه‌، اجازه‌ نامه‌، امتياز، فتوا: Indult

(مج.) پوست‌ كلفت‌ كردن‌ سخت‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌، پينه‌ خورده‌ كردن‌، بي‌ حس‌ كردن: Indurate

پرده‌ يا پوشش‌ روي‌ ميوه‌، غلاف‌ ميوه‌: Indusium

صنعتي‌، داراي‌ صنايع‌ بزرگ‌، اهل‌ صنعت‌: Industrial

مديريت صنعتي: Industrial Management

اموزشگاه‌ حرفه‌اي‌، مدرسه‌صنعتي‌: Industrial School

اتحاديه‌ صنعتي‌: Industrial Union

سيستم‌ صنعتي‌، صنعت‌ گرايي‌: Industrialism

كارخانه‌ دار: Industrialist

صنعتي‌ سازي‌: Industrialization

صنعتي‌ كردن‌، بنگاههاي‌ صنعتي‌ تاسيس‌ كردن‌: Industrialize

ماهر، زبر دست‌، ساعي‌، كوشا: Industrious

صنعت‌، صناعت‌، پيشه‌ و هنر، ابتكار، مجاهدت‌: Industry

اشغال‌ كردن‌، مسكن‌ گزيدن‌ جا گرفتن‌ (در)، جايگير شدن‌ (در)، ساكن‌ شدن‌(در): Indwell

مست‌ كننده‌، مستي‌ اور، مسكر: Inebriant

مست‌ كردن‌، سرخوش‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌: Inebriate

مستي‌: Inebriety

(م‌.م‌.) نخوردني‌، ناخوردني‌، غير قابل‌ خوردن‌: Inedible

(م‌.م‌.) منتشر نشده‌، نشر نشده‌، چاپ‌ نشده‌: Inedited

غير قابل‌ تحصيل‌، غير قابل‌ تربيت‌: Ineducable

غيرقابل‌ توصيفي‌، توصف‌ نيامدني‌: Ineffability

شخص‌ غير قابل‌ توصيف‌، نگفتني‌: Ineffable

پاك‌ نشدني‌، محو نشدني‌، ماندگار: Ineffaceable

بي‌ اثر، بيهوده‌، غير موثر، بي‌ نتيجه‌، بيفايده‌: Ineffective

بيهوده‌، بي‌ نتيجه‌، بي‌ اثر، غير موثر، بيفايده‌: Ineffectual

بي‌ خاصيت‌، نا سودمند، بي‌ فايده‌، بي‌ اثر: Inefficacious

(ycaciffeni) بي‌ كفايتي‌، بيهودگي‌، پوچي‌، بي‌ اثري‌: Inefficacity

(yticaciffeni) بي‌ كفايتي‌، بيهودگي‌، پوچي‌، بي‌ اثري‌: Inefficacy

عدم كارايي: Inefficiency

بي‌ كفايتي‌، بي‌ عرضگي‌، عدم‌ كارداني‌، بي‌ ظ‌رفيتي‌: Inefficiency

بي‌ كفايت‌: Inefficient

بدون‌ قوه‌ ارتجاعي‌، بدون‌ كشش‌، ناجهنده‌، شق‌، سركش غير قابل‌ انعط‌اف‌، تغيير نا پذير، سفت‌: Inelastic

نا زيبايي‌، بي‌ ظ‌رافتي‌، زشتي‌، ناهنجاري‌: Inelegance

نا زيبا، ناهنجار: Inelegant

(م‌.م‌.) غير مشمول‌، شامل‌ نشدني‌، نا شايسته‌ براي‌ , انتخاب‌، فاقد شرايط‌ لازم‌، غير قابل‌ قبول‌: Ineligible

بي‌ فصاحت‌: Ineloquent

نا چاري‌، نا گزيري‌: Ineluctability

نا گريز، چاره‌ ناپذير، غير قابل‌ مقاومت‌، ناچار: Ineluctable

ط‌فره‌ نزدني‌، گريز ناپذير، نا گزير: Ineludible

غير قابل‌ حكايت‌، غير قابل‌ بيان‌، غير قابل‌ رويت‌: Inenarrable

بي‌ عرضه‌، نا شايسته‌، ناجور، بي‌ معني‌، بي‌ منط‌ق‌، نادان‌,: Inept

بي‌ عرضگي‌، ناداني‌: Ineptitude

نا برابري‌، عدم‌ تساوي‌، اختلاف‌، فرق‌، ناهمواري‌: Inequality

خلاف‌ موازين‌ انصاف‌، غير منصفانه‌: Inequitable

بيعدالتي‌، بي‌ انصافي‌، نا درستي‌، خلاف‌ موازين‌ انصاف‌: Inequity

ريشه‌ كن‌ نشدني‌، قلع‌ و قمع‌ نا پذير، قلع‌ نشدني‌: Ineradicable

بي‌ خط‌ايي‌، بي‌ غلط‌ي‌، فاقد غلط‌ و اشتباه‌، بي‌ لغزشي‌: Inerrancy

بي‌ خط‌ا، بي‌ اشتباه‌: Inerrant

نا كار، فاقد نيروي‌ جنبش‌، بيروح‌، بيجان‌، ساكن‌، راكد: Inert

(فيزيك‌) جبر، قوه‌ جبري‌، ناكاري‌، سكون‌: Inertia

گريز نا پذير، چاره‌نا پذير، غير قابل‌ اجتناب‌: Inescapable

غير ضروري‌، غير واجب‌، بي‌ ذات‌، غير اصلي‌: Inessential

فوق‌ العاده‌، گرانبها، تخمين‌ نا پذير، بي‌ بها: Inestimable

غير قابل‌ امتناع‌، حتما، حتمي‌ الوقوع‌، بديهي‌ نا چار، نا گزير، اجتناب‌ نا پذير، چاره‌ نا پذير: Inevitable

نادرست‌، درست‌ نشده‌، از روي‌ عدم‌ دقت‌: Inexact

عدم‌ دقت‌: Inexactitude

عذر نا پذير، بدون‌ بهانه‌، نبخشيدني‌، غير معذور: Inexcusable

پايان‌ نا پذيري‌، تهي‌ نشدني‌: Inexhaustibility

خستگي‌ نا پذير، پايان‌ نا پذير، تهي‌ نشدني‌، پايدار: Inexhaustible

نيستي‌، نابودي‌، عدم‌، معدومي‌، اتكاء ذاتي‌: Inexistence

نيستي‌، نا بودي‌، عدم‌، معدومي‌، اتكاء ذاتي‌: Inexistency

معدوم‌، غير موجود: Inexistent

سختي‌، سنگدلي‌: Inexorability

نرم‌ نشدني‌، سخت‌، سنگدل‌، بي‌ شفقت‌، تسليم‌ نشدني‌: Inexorable

(ycneidepxeni) (م‌.م‌.) عدم‌ اقتضا، بي‌ مصلحتي‌، عدم‌ , صلاحيت‌: Inexpedience

(ecneidepxeni) (م‌.م‌.) عدم‌ اقتضا، بي‌ مصلحتي‌، عدم‌ , صلاحيت‌: Inexpediency

غير مقتضي‌: Inexpedient

ارزان‌، كم‌ خرج‌، معقول‌، صرفه‌ جو، ساده‌: Inexpensive

نا ازمودگي‌، بي‌ تجربگي‌، خامي‌، خام‌ دستي‌: Inexperience

بي‌ تجربه‌، بي‌ تخصص‌، بي‌ مهارت‌، فاقد خبرگي‌: Inexpert

بي‌ كفاره‌، مرمت‌ ناپذير، جبران‌ نكردني‌: Inexpiable

غير قابل‌ توضيح‌، روشن‌ نكردني‌، دشوار: Inexplicable

غير صريح‌، بط‌ور ضمني‌، بدون‌ توضيح‌، دشوار: Inexplicit

غير قابل‌ اظ‌هار، نا گفتني‌، غيرقابل‌ بيان‌: Inexpressible

غير گويا، نارسا، نرساننده‌ مقصود، گنگ‌، بيحالت‌: Inexpressive

شكست‌ نا پذير، حمله‌ نا پذير، منقرض‌ نكردني‌: Inexpugnable

تمديد نا پذير، بسط‌ نا پذير، منقرض‌ نكردني‌: Inextensible

كاملا بلند، بط‌ول‌ كافي‌، داراي‌ درازاي‌ مناسب‌: Inextenso

خاموش‌ نشدني‌، فرو ننشاندني‌، مستهلك‌ نكردني‌: Inextinguishable

در اخرين‌ مرحله‌، نزديك‌ بمرگ‌: Inextremis

نگشودني‌، حل‌ نشدني‌، حل‌ نكردني‌: Inextricable

لغزش‌ ناپذير، مصون‌ از خط‌ا، منزه‌ از گناه‌: Infallible

لغزش‌ ناپذيري‌: Infallibly

اور، ننگين‌، بدنام‌ رسوا، بد نام‌، مفتضح‌، پست‌، نفرت‌ انگيز شنيع‌، رسوايي‌ ,: Infamous

رسوايي‌، بدنامي‌، افتضاح‌، سابقه‌بد، ننگ‌: Infamy

كودك‌، بچه‌، ط‌فل‌، بچه‌ كمتر از هفت‌ سال‌: Infant

دختر پادشاه‌ و ملكه‌ اسپانيا يا پرتقال‌: Infanta

جوانترين‌ پسر پادشاه‌ و ملكه‌ اسپانيا و پرتقال‌: Infante

كودك‌ كشي‌، بچه‌ كش‌، قاتل‌ بچه‌ جديد الولاده‌: Infanticide

بچگانه‌، ابتدايي‌، بچگي‌، مربوط‌ بدوران‌ كودكي‌: Infantile

فلج‌ اط‌فال‌: Infantile Paralysis

خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌)، كندي‌ رشد جسماني‌ و , عقلاني‌: Infantilism

كودكانه‌: Infantine

(نظ‌.) پياده‌ نظ‌ام‌، سرباز پياده‌: Infantry

(ط‌ب‌) ناحيه‌اي‌ كه‌ در اثر وقفه‌ گردش‌ خون‌ دررگ‌ بافتهاي‌ , ان‌ مرده‌ باشد، دچارانفاركتوس‌: Infarct

انفاركتوس‌: Infarction

دخول‌، ورود، وارد، مهماني‌ بمناسبت‌ ورود: Infare

شدن‌، از خود بيخود كردن‌ واله‌ و شيفته‌، از خود بيخود، احمقانه‌، شيفته‌و شيدا ,: Infatuate

شيفتگي‌، شيدايي‌: Infatuation

(م‌.م‌.) نشدني‌، غير عملي‌، اجراء نشدني‌: Infeasible

الوده‌ كردن‌، ملوث‌ كردن‌، گند زده‌ كردن‌، مبتلا و دچار , كردن‌، عفوني‌ كردن‌، سرايت‌ كردن‌: Infect

عفونت‌، سرايت‌ مرض‌، گند: Infection

واگير، عفوني‌، مسري‌، فاسد كننده‌: Infectious

عفونت‌ زا، گند زا: Infective

نا مناسب‌، غير مقتضي‌، نالايق‌، شوم‌، نحس‌، بدبخت‌: Infelicitous

نا مناسبي‌، شومي‌: Infelicity

استنتاج‌ كردن‌، استنباط‌ كردن‌، پي‌ بردن‌ به‌، (ز.ع‌.) , حدس‌ زدن‌، اشاره‌ كردن‌ بر: Infer

(elbirrefni) قابل‌ استنتاج‌، استنتاج‌ پذير: Inferable

استنتاج‌: Inference

وابسته‌ به‌ استنتاج‌: Inferential

پست‌، نا مرغوب‌، پايين‌ رتبه‌، فرعي‌، درجه‌ دوم‌: Inferior

پستي‌، مادوني‌: Inferiority

عقده‌ حقارت‌، خود كم‌ بيني‌: Inferiority Complex

دوزخي‌، ديو صفت‌، شيط‌ان‌ صفت‌، شرير: Infernal

دوزخ‌، جهنم‌، جاي‌ دوزح‌ مانند و وحشتناك‌: Inferno

(elbarefni) قابل‌ استنتاج‌، استنتاج‌ پذير: Inferrible

بي‌ حاصل‌، بي‌ بار، غير حاصلخيز: Infertile

بي‌ باري‌، بي‌ حاصلي‌: Infertility

هجوم‌ كردن‌ در، فراوان‌ بودن‌ در، ول‌ نكردن‌: Infest

هجوم‌ كننده‌، مهاجم‌: Infestant

هجوم‌: Infestation

كافر، بيدين‌، بي‌ ايمان‌، شخص‌ غير مومن‌: Infidel

كفر، (در زناشويي‌) خيانت‌: Infidelity

كشتزار پيوسته‌ بخانه‌، زمين‌زير كشت‌: Infield

بازي‌ كن‌ بيس‌ بال‌ (llabesab) كه‌ در وسط‌ ميدان‌ بازي‌ , ميكند: Infielder

جنگ‌ دست‌ به‌ يقه‌، اصط‌كاك‌ و مبارزات‌ داخلي‌: Infighting

تراوش‌ كردن‌، نفوذ كردن‌، نشر كردن‌، گذاشتن‌، در خط‌وط‌ , دشمن‌ نفوذ كردن‌: Infiltrate

نفوذ، تصفيه‌: Infiltration

بيكران‌، لايتناهي‌، نا محدود، بي‌ اندازه‌، سرمد: Infinite

برنامه‌ريزي نامحدود: Infinite Scheduling

بي‌ اندازه‌ خرد، بينهايت‌ كوچك‌: Infinitesimal

(د.) مصدري‌: Infinitival

(د.) مصدر: Infinitive

(ytinifni) ابديت‌: Infinitude

(edutinifni) ابديت‌: Infinity

ناتوان‌، ضعيف‌، عليل‌، رنجور، نااستوار: Infirm

درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ كوچك‌، درمانگاه‌: Infirmary

ضعف‌، نا تواني‌: Infirmity

فرو كردن‌، نشاندن‌، فرو نشاندن‌، جادادن‌: Infix

بر افروختن‌، به‌هيجان‌ اوردن‌، (ط‌ب‌) داراي‌ اماس‌ كردن متراكم‌ كردن‌ ملتهب‌ كردن‌، اتش‌ گرفتن‌، عصباني‌ و ناراحت‌ كردن: Inflame

اتشگيري‌، تندي‌، قابليت‌ اشتعال‌: Inflammability

اتشگير، شعله‌ ور، التهاب‌ پذير، تند: Inflammable

(ط‌ب‌) اماس‌، التهاب‌، شعله‌ ور سازي‌، احتراق‌: Inflammation

اشتعالي‌، فتنه‌ انگيز، فساد اميز، اتش‌ افروز، فتنه‌جو: Inflammatory

قابل‌ تورم‌ يا باد كردن‌: Inflatable

باد كردن‌، پر از باد كردن‌، پر از گاز كردن‌ زياد بالا , بردن‌، مغروركردن‌، متورم‌شدن‌: Inflate

(rotalfni) متورم‌ كننده‌: Inflater

تورم: inflation

افزايش مداوم قيمت مصرف‌كننده يا كاهش در قدرت خريد پول كه در نتيجه افزايش در دسترس بودن پول يا اعتبار، بيش از ميزان كالاها و خدمات در دسترس رخ مي‌دهد.

تورم‌: Inflation

تورم: Inflation

افزايش مداوم قيمت مصرف‌کننده يا کاهش در قدرت خريد پول که در نتيجه افزايش در دسترس بودن پول يا اعتبار، بيش از ميزان کالاها و خدمات در دسترس رخ مي‌دهد.

پيروي‌ از روش‌ تورم‌ اقتصادي‌، تورم‌گرايي‌: Inflationism

(retalfni) متورم‌ كننده‌: Inflator

صرف‌ كردن‌ كج‌ كردن‌، خم‌ كردن‌ (بسوي‌ درون‌)، منحني‌ كردن‌، گرداندن: Inflect

صرف‌ فعل‌، كجي‌: Inflection

(noixelfni) خم‌سازي‌، خميدگي‌، انعط‌اف‌، انحناء: Inflection

منحني‌ يا كج‌ شده‌ بط‌رف‌ داخل‌ يا خارج‌ و يابط‌رف‌ پايين‌ , و يابط‌رف‌ قط‌ب‌ و محور، منحرف‌ شده‌: Inflexed

كج‌ نشدگي‌، سختي‌، سفتي‌، انحناء نا پذيري‌: Inflexibility

سخت‌، انحناء ناپذير: Inflexible

(noitcelfni) خم‌ سازي‌، خميدگي‌، انعط‌اف‌، انحناء: Inflexion

ضربت‌ وارد اوردن‌، ضربت‌ زدن‌، تحميل‌ كردن‌: Inflict

(rotcilfniع) ضربت‌ اور، ضربت‌ زن‌: Inflicter

ضربت‌ زني‌، تحميل‌: Infliction

(rotcilfni) ضربت‌ اور، ضربت‌ زن‌: Inflictor

(گ‌.ش‌.) ارايش‌، وضع‌ گل‌، گل‌ اذين‌، شكوفايي‌: Inflorescence

داراي‌ گل‌ اذين‌: Inflorescent

ريزش‌ دروني‌، جريان‌ بداخل‌: Inflow

جریانات ورودی وجه نقد: Inflows of cash

نفوذ، تاثير، اعتبار، برتري‌، تفوق‌، توانايي‌، تجلي‌: Influence

بر، وادار كردن‌، ترغيب‌ كردن‌ نفوذ كردن‌ بر، تحت‌ نفوذ خود قرار دادن‌، تاثير كردن‌ ,: Influence

جامعه هدف تأثيرگذار: influencing targets

عضوي كه جزء مديران نيست ولي بر اساس اعتماد و احترامي كه ديگران براي او قائلند مي‌تواند ساير اعضاي گروه را به هر جهتي سوق دهد.

جامعه هدف تأثيرگذار: Influencing Targets

عضوي که جزء مديران نيست ولي بر اساس اعتماد و احترامي که ديگران براي او قائلند مي‌تواند ساير اعضاي گروه را به هر جهتي سوق دهد.

درون‌ ريز، نافذ: Influent

داراي‌ نفوذ و قدرت‌: Influential

(ط‌ب‌) انفلوانزا، زكام‌، گريپ‌، نزله‌ وبايي‌ يا همه‌ جا , گير: Influenza

نفوذ، رخنه‌، تاثير، ورود، هجوم‌، ريزش‌: Influx

پيچيدن‌، پوشاندن‌، در برداشتن‌، در بر گرفتن‌: Infold

اگاهي‌ دادن‌، مستحضر داشتن‌، اگاه‌ كردن‌، گفتن‌، اط‌لاع‌ , دادن‌، چغلي‌ كردن‌: Inform

غير‌رسمي: informal

موردي كه ثبت نمي‌شود.

غير رسمي‌، خصوصي‌، بي‌ قاعده‌، بي‌ تشرفات‌: Informal

غير‌رسمي: Informal

موردي که ثبت نمي‌شود.

بازنگري غير‌‌رسمي: informal review

موارد غير مكتوب و ثبت نشده.

بازنگري غير‌‌رسمي: Informal Review

موارد غير مكتوب و ثبت نشده.

آزمون غير‌‌رسمي: informal test

آزموني كه تنها براي جمع‌آوري اطلاعات انجام شده و براي اثبات اعتبار سامانه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

آزمون غير‌‌رسمي: Informal Test

آزموني که تنها براي جمع‌آوري اطلاعات انجام شده و براي اثبات اعتبار سامانه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

غير رسمي‌ بودن‌: Informality

اگاهي‌ دهنده‌، خبر رسان‌، مخبر، شكل‌ دهنده‌: Informant

اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رساني‌: Information

فناوري اطلاعات و ارتباطات: Information Communication Technology

توزيع اطلاعات: information distribution

دسته‌بندي اطلاعات مورد نياز يا در دسترس ذي‌نفعان پروژه بر اساس زمان. اين كار شامل اجراي برنامه مديريت ارتباطات در پاسخ به درخواست‌هاي غير منتظره براي اطلاعات مي‌شود.

توزيع اطلاعات: Information Distribution

دسته‌بندي اطلاعات مورد نياز يا در دسترس ذي‌نفعان پروژه بر اساس زمان. اين كار شامل اجراي برنامه مديريت ارتباطات در پاسخ به درخواست‌هاي غير منتظره براي اطلاعات مي‌شود.توزيع اطلاعات به موقع بين ذي‌نفعان.

مهندسي اطلاعات: information engineering

كاربرد فنون مهندسي و مديريت براي برنامه‌ريزي، تحليل، طراحي و اجراي سامانه اطلاعاتي.

مهندسي اطلاعات: Information Engineering

کاربرد فنون مهندسي و مديريت براي برنامه‌ريزي، تحليل، طراحي و اجراي سامانه اطلاعاتي.

نگاشت اطلاعات : Information Mapping

       تبديل متن با حجم وسيع به متن کوچک‌تر از طريق جداول و قالب‌بنديها.

سیستم اطلاعاتی: Information system

سامانه اطلاعاتي: information system

افراد، ماشين‌ها و رويه‌هاي داراي ساختار، ارتباط متقابل و پيچيده كه براي تامين اطلاعات بكار مي‌روند. اين اطلاعات به عنوان مبنايي براي تصميم‌گيري در فعاليت‌هاي خاص تداركات، از منابع داخلي و خارجي استفاده مي‌كنند.

سامانه اطلاعاتي: Information System

تركيبي از پرسنل، تلاش، فرم‌ها، دستورالعمل‌ها، رويه‌ها، داده‌ها، تسهيلات ارتباطي و تجهيزات سازمان‌دهي‌شده و مرتبط، براي نمايش اطلاعات در پشتيباني از كاركردهاي خاص. افراد، ماشين‌ها و رويه‌هاي داراي ساختار، ارتباط متقابل و پيچيده كه براي تامين اطلاعات بكار مي‌روند. اين اطلاعات به عنوان مبنايي براي تصميم‌گيري در فعاليت‌هاي خاص تداركات، از منابع داخلي و خارجي استفاده مي‌كنند.

سيستم‌هاي اطلاعاتي: Information Systems

فناوري اطلاعات: Information Technology

حاوي‌ اط‌لاعات‌ مفيد، اموزنده‌: Informative

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي اطلاع رسان: informative CMMI components

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي كه در فهم اجزاء مورد نياز و مورد انتظار به كاربران كمك مي‌كند. اين اجزاء ممكن است شامل مثال، توضيح مفصل يا ساير اطلاعات مفيد شود. فعاليت‌هاي فرعي، يادداشت‌ها، مراجع، عناوين اهداف، عناوين شيوه‌ها، منابع، توليدات كار، تقو

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي اطلاع رسان: Informative CMMI Components

اجزاء يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي که در فهم اجزاء مورد نياز و مورد انتظار به کاربران کمک مي‌کند. اين اجزاء ممکن است شامل مثال، توضيح مفصل يا ساير اطلاعات مفيد شود. فعاليت‌هاي فرعي، يادداشت‌ها، مراجع، عناوين اهداف، عناوين شيوه‌ها، منابع، توليدات کار، تقويت قوانين و جزئيات شيوه‌هاي عمومي، اجزاء مدل اطلاع‌رساني هستند.

رضایت آگاهانه : Informed Consent

  در رضايت آگاهانه، اطلاعات کافي در اختيار کارفرماهاي مشارکت‌کننده قرار ميگيرد و آن‌ها اعلام ميکنند که ريسک‌ها و منافعِ موضوع را درک ميکنند.

تصمیم آگاهانه: Informed decision

قضاوت آگاهانه: Informed judgement

اگاهگر، مخبر، خبر رسان‌، كاراگاه‌، جاسوس‌، سخن‌چين‌: Informer

پيشوندي‌ بمعني‌ زير و پايين‌ و پست‌: Infra

كسر شان‌، دون‌ مقام‌، دون‌ شان‌: Infra Dig

شكستن‌، خرد كردن‌، نقض‌ كردن‌، تخلف‌ كردن‌: Infract

نقش‌، تخلف‌، شكستن‌: Infraction

مادون‌ انسان‌: Infrahuman

غيرقابل‌ نقض‌ بودن‌: Infrangibility

خرد نشدني‌، تجزيه‌ ناپذير، غير قابل‌ نقض‌: Infrangible

(فيزيك‌) وابسته‌به‌اشعه‌ مادون‌ قرمز، فرو سرخ‌: Infrared

داراي‌ تواتر و نوساني‌ پايين‌ تر از شنوايي‌ بشر: Infrasonic

پيدايش‌، شالوده‌، سازمان‌، زير سازي‌، زيربنا: Infrastructure

كمي‌، كميابي‌، ندرت‌ وقوع‌، عدم‌ تكرر، نا بسامدي‌: Infrequency

كم‌، نادر، كمياب‌: Infrequent

تخلف‌ كردن‌ از، تجاوز كردن‌ از، تعدي‌: Infringe

تخلف‌، تجاوز: Infringement

(etalubidnufni) قيفي‌ شكل‌، داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌: Infundibular

(ralubidnufni) قيفي‌ شكل‌، داراي‌ ساختمان‌ قيفي‌: Infundibulate

اتشي‌ كردن‌، بسيار خشمگين‌ كردن‌: Infuriate

خشمگين‌ سازي‌، عصبانيت‌: Infuriation

ريختن‌، دم‌ كردن‌، القاء كردن‌، بر انگيختن‌: Infuse

گداز نا پذيري‌: Infusibility

غيرقابل‌ نفوذ يا حلول‌ گداخته‌ نشدني‌، گداز نا پذير، اب‌ نشو، غير قابل‌ ذوب: Infusible

دم‌ كرده‌، ريزش‌، ريختن‌، پاشيدن‌، القاء، تزريق‌، الهام‌: Infusion

برداشتن‌، جمع‌ كردن‌، انباشتن‌، خرمن‌ برداشتن‌: Ingather

تكرار و تاكيد كردن‌، بازگو كردن‌، تكرار كردن‌، مكرر , كردن‌: Ingeminate

تكرار، بازگو: Ingemination

ناشي‌ از زيركي‌، مخترع‌ داراي‌ قوه‌ابتكار، مبتكر، داراي‌ هوش‌ ابتكاري‌، با هوش: Ingenious

دختر ساده‌: Ingenue

اختراع‌، مهارت‌، استعداد، صفا قوه‌ ابتكار، نبوغ‌، هوش‌ (اختراعي‌)، امادگي‌ براي‌ ,: Ingenuity

صاف‌ و ساده‌، بي‌ تزوير، رك‌ گو، (م‌.ل‌.) اصيل‌: Ingenuous

به‌ شكم‌ فرو بردن‌، قورت‌ دادن‌، در هيختن‌: Ingest

فرو بردني‌ ها، بلعيدني‌ ها (تش‌.) موادي‌ كه‌ داخل‌ بدن‌ رفته‌ (مثلا از دستگاه‌گوارش‌): Ingesta

در هنج‌، در هنگ‌، قورت‌ دادن‌، داخل‌ معده‌ كردن‌، فرو بري‌,: Ingestion

اتش‌ (اجاق‌)، شعله‌، اتش‌ منقل‌ يا اجاق‌: Ingle

گوشه‌ لوله‌ بخاري‌: Inglenook

شرم‌ اور، ننگين‌، افتضاح‌ اور، گمنام‌: Inglorious

A casting for subsequent rolling or forging.: INGOT

شمش‌ در اوردن‌ قالب‌ (ريخته‌ گيري‌)، شمش‌ (ط‌لا و نقره‌ و فلزات‌)، بصورت‌ ,: Ingot

رنگ‌ زدن‌، رنگ‌ ثابت‌ زدن‌، (مج.) اسقاء كردن‌، اشباع‌ , كردن‌، در جسم‌ چيزي‌ فروكردن‌، در ذهن‌ جانشين‌ كردن‌: Ingraft

خالهاي‌ رنگارنگ‌ كاغذ ديواري‌، رنگ‌ ثابت‌ خورده نبافته‌ رنگ‌ شده‌، ديرنيه‌ نخ‌ رنگي‌، نخي‌ كه‌ قبلا الياف‌ ان‌ رنگ‌ شده‌ است‌، خط‌وط‌ و ,: Ingrain

ظ‌لم‌ كردن‌ بر، تعدي‌ كردن‌، فشار وارد اوردن‌ بر، نمك‌ , ناشناسي‌ كردن‌: Ingrate

ناسپاس‌، نمك‌ ناشناس‌، ناشكر، حق‌ ناشناس‌: Ingrate

توجه‌ قرار دادن‌، ارضاء كردن‌، داخل‌ كردن‌ خود شيريني‌ كردن‌، مورد لط‌ف‌ و عنايت‌ قرار دادن‌، ط‌رف‌ ,: Ingratiate

خود شيريني‌، مورد لط‌ف‌ و توجه‌ قرار دادن‌: Ingratiation

ناسپاسي‌، نمك‌ ناشناسي‌، ناشكري‌، نمك‌ بحرامي‌: Ingratitude

عوامل‌، عناصر جزء، جزء تركيبي‌، (در جمع‌) اجزاء، ذرات‌، داخل‌ شونده: Ingredient

دخول‌، ورود، حق‌ دخول‌، اجازه‌ورود: Ingress

ورود، درون‌ روي‌: Ingression

بط‌ور دسته‌ جمعي‌، اجماعا: Ingrow

درون‌ رويان‌، فرورونده‌ در گوشت‌، رشد كننده‌ در درون زير گوشت‌ روينده‌: Ingrowing

روينده‌ و رشد كننده‌ در درون‌ چيز ديگري‌، اصلي‌، فط‌ري‌: Ingrown

رويش‌ دروني‌، رشد ازدرون‌، چيزي‌ كه‌ درتوي‌ چيزديگري‌ , روييده‌ يا فرورفته‌ باشد(مثل‌ ناخن‌): Ingrowth

(تش‌.) مغبني‌، وابسته‌ بكشاله‌ ران‌، كشاله‌ راني‌، مجراي‌ , كشاله‌ ران‌: Inguinal

زياد پر كردن‌ (م‌.م‌.) حريصانه‌ قورت‌ دادن‌، بلعيدن‌، (مج.) فرا گرفتن: Ingurgitate

ساكن‌ شدن‌(در)، مسكن‌ گزيدن‌، سكني‌ گرفتن‌ در، بودباش‌ , گزيدن‌ در، اباد كردن‌: Inhabit

قابل‌ سكني‌: Inhabitable

سكني‌، اقامت‌، اشغال‌، تصرف‌، حق‌ سكني‌: Inhabitancy

ساكن‌، اهل‌، مقيم‌، زيست‌ كننده‌ در: Inhabitant

فروبرنده‌، بو كشنده‌، استنشاق‌ كننده‌، فروبردني‌: Inhalant

استنشاق‌، شهيق‌: Inhalation

بداخل‌ كشيدن‌، استشمام‌ كردن‌ تنفس‌ كردن‌، تو كشيدن‌، در ريه‌ فروبردن‌، استنشاق‌ كردن: Inhale

(suoinomrahni) (م‌.م‌.) ناموزون‌، بي‌ اهنگ‌: Inharmonic

(cinomrahni) (م‌.م‌.) ناموزون‌، بي‌ اهنگ‌: Inharmonious

ناموزوني‌، ناهماهنگي‌: Inharmony

(د.ن‌.) بادبان‌ كش‌، ريسمان‌، ريسمان‌ بادبان‌ كشي‌: Inhaul

ذاتي‌ بودن‌، جبلي‌ بودن‌، ماندگار بودن‌، چسبيدن‌: Inhere

(ycnerehni) چسبيدگي‌، لزوم‌ ذاتي‌، ذاتي‌ بودن‌، اصليت جبلي‌: Inherence

(ecnerehni) چسبيدگي‌، لزوم‌ ذاتي‌، ذاتي‌ بودن‌، اصليت جبلي‌: Inherency

ذاتي‌، اصلي‌، چسبنده‌: Inherent

جانشين‌ شدن‌ به‌ ميراث‌ بردن‌، وارث‌ شدن‌، از ديگري‌ گرفتن‌، مالك‌ شدن: Inherit

قابل‌ توارث‌، ميراث‌ بردني‌، قابل‌ انتقال‌، موروثي‌: Inheritable

ارث‌، ميراث‌، مرده‌ ريگ‌، وراثت‌، ميراث‌ بري‌: Inheritance

احساسات‌ جلوگيري‌ كردن‌ باز داشتن‌ و نهي‌ كردن‌، منع‌ كردن‌، مانع‌ شدن‌، از بروز ,: Inhibit

(rotibihni) بازدار، جلوگيري‌ كننده‌، مانع‌ شونده‌: Inhibiter

بازداري‌، جلوگيري‌ از بروز احساسات‌: Inhibition

وابسته‌ به‌ جلوگيري‌: Inhibitive

A substance which retards some specific chemical reaction. Pickling inhibitors retard the dissolution of metal without hindering the removal of scale from steel.: INHIBITOR

(retibihni) بازدار، جلوگيري‌ كننده‌، مانع‌ شونده‌: Inhibitor

مهمان‌ ننواز، غريب‌ ننواز، نامهربان‌: Inhospitable

فقدان‌ مهمان‌ نوازي‌: Inhospitality

بي‌ عاط‌فه‌، فاقد خوي‌ انساني‌، غير انساني‌، نامردم‌: Inhuman

(namuhni) غير انساني‌: Inhumane

نامردمي‌، بي‌ عاط‌فگي‌، غيرانساني‌ بودن‌: Inhumanity

دفن‌، بخاك‌ سپاري‌، در قبرگذاري‌: Inhumation

در خاك‌ نهادن‌، بخاك‌ سپردن‌، دفن‌ كردن‌: Inhume

دشمنانه‌، خصمانه‌، غيردوستانه‌، نامساعد، مضر: Inimical

غير قابل‌ تقليد، بي‌ مانند، بي‌ رقيب‌، بي‌ نظ‌ير: Inimitable

تبه‌ كار، شرير، نابكار، غير عادلانه‌، ناحق‌: Iniquitous

بي‌ انصافي‌، شرارت‌: Iniquity

ورود بعضويت‌، اغاز: Initation

نخستبن‌، اول‌، اولين‌، اصلي‌، اغازي‌، ابتدايي‌، بدوي واقع‌ در اغاز، اولين‌ قسمت‌، پاراف‌: Initial

در اغاز قرار دادن‌، نخستين‌ حروف‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ , را نوشتن‌، پاراف‌ كردن‌، اغاز كردن‌: Initial

تماس اوليه: Initial Contact

مشارکت اوليه: Initial Involvement

توانايي عملياتي اوليه: initial operational capability

دست‌يابي اوليه به عملكرد تعيين‌شده در محيط عملياتي. همچنين مراجعه شود به توان عملياتي كامل.

توانايي عملياتي اوليه: Initial Operational Capability

دست‌يابي اوليه به عملكرد تعيين‌شده در محيط عملياتي. همچنين مراجعه شود به توان عملياتي كامل.

برنامه ي اوليه ي اقدامات / كارها: Initial Plan of Action

بنياد نهادن‌، نخستين‌ قدم‌را برداشتن‌ ابتكار كردن‌، وارد كردن‌، تازه‌ وارد كردن‌، اغاز كردن: Initiate

آغاز، آغازين: initiation

تعهد دادن به سازمان براي شروع يك پروژه.

آغاز، آغازين: Initiation

فرآيند آماده شدن، مونتاژ منابع و آغاز كار كه ممكن است در هر سطحي از كار مانند برنامه، پروژه، مرحله، فعاليت يا وظيفه بكار رود.تعهد دادن به سازمان براي شروع يك پروژه.

پيشقدمي‌، ابتكار، قريحه‌، اغازي‌: Initiative

واقع‌ در اول‌، اولين‌، دخولي‌، وابسته‌ به‌ ايين‌ دخول‌: Initiatory

تزريق‌ كردن‌، زدن‌، اماله‌ كردن‌، سوزن‌ زدن‌: Inject

تزريق‌، اماله‌، تنقيه‌، داروي‌ تزريق‌ كردني‌: Injection

غير عاقلانه‌، بي‌ خردانه‌، بي‌ عقل‌، بي‌ احتياط‌: Injudicious

نهي‌، قدغن‌، حكم‌ بازداشت‌، دستور، اتحاد: Injunction

وابسته‌ به‌ نهي‌ و بازداشتن‌، تاكيدي‌: Injunctive

اسيب‌ زدن‌ (به‌)، ازار رساندن‌(به‌): Injure

مضر، اسيب‌ رسان‌: Injurious

اسيب‌، صدمه‌: Injury

بي‌ عدالتي‌، بي‌ انصافي‌، ستم‌، بيداد، ظ‌لم‌، خط‌ا: Injustice

مركب‌، جوهر، مركب‌ زدن‌: Ink

استامپ‌، مركب‌ زن‌: Ink Pad

(گ‌.ش‌.) درخت‌ خاص‌ شمال‌ شرق‌ امريكا: Inkberry

لكه‌ جوهر يا مركب‌: Inkblot

دوات‌ شاخي‌ قديمي‌، داراي‌ اصط‌لاحات‌ قلنبه‌: Inkhorn

نوار كتاني‌، قيط‌ان‌ كتاني‌: Inkle

اشاره‌، پي‌، اط‌لاع‌ مختصري‌ كه‌ با ان‌ به‌ چيزي‌ پي‌ برند گزارش‌، اگاهي‌، خبر، كوره‌خبر: Inkling

دوات‌، امه‌، مركبدان‌، جاي‌ قلم‌ و دوات‌: Inkstand

دوات‌، مركبدان‌: Inkwell

مركبي‌، جوهري‌: Inky

مينا كاري‌ شده‌، منبت‌ كاري‌ شده‌، جواهر نشان‌ شده‌: Inlaid

درون‌ كشور، درون‌ مرزي‌، داخله‌: Inland

(.n): چيز زرنشان‌، ط‌لاكوبي‌، خاتم‌ كاري‌ (.tv): نشاندن‌، در چيزي‌ كار گذاشتن‌، (بازر يا , گوهر)اراستن‌، خاتم‌ كاري‌ كردن‌، گوهر نشان‌ كردن: Inlay

شاخابه‌، خليج‌ كوچك‌، خور، راه‌ دخول‌: Inlet

از درون‌، از دل‌، قلبا: Inly

مقيم‌، ساكن‌، اهل‌، اهل‌ بيت‌، زنداني‌: Inmate

دروني‌، مياني‌، باط‌ني‌، (مج.) صميمانه‌: Inmost

مسافرخانه‌ جادادن‌، مسكن‌ دادن‌ مسافرخانه‌، مهمانخانه‌، كاروانسرا، منزل‌، در ,: Inn

اعضاي‌ داخلي‌ حيوان‌ يا انسان‌، قسمتهاي‌ داخلي‌: Innards

اصلي‌، داخلي‌، دروني‌، چسبنده‌، غريزي‌ درون‌ زاد، ذاتي‌، فط‌ري‌، جبلي‌، مادرزاد، ط‌بيعي‌، لاينفك: Innate

دروني‌، داخلي‌، تويي‌، روحي‌، باط‌ني‌: Inner

عنصر واسطه دروني: inner transition element

لاستيك‌ تويي‌ اتومبيل‌ و غيره‌: Inner Tube

مياني‌، دروني‌، داخلي‌ ترين‌، دراعماق‌ (چيزي‌): Innermost

داراي‌ پي‌ كردن‌، پي‌ دادن‌(به‌): Innervate

etavrenni=: Innerve

صاحب‌ مهمانخانه‌ يا مسافر خانه‌، مهمانخانه‌ دار: Innholder

زمين‌ باز يافته‌(از دريا يا مرداب‌)، تصدي‌، ورود، نوبت‌,: Inning

(redlohnni) صاحب‌ مسافرخانه‌: Innkeeper

بي‌ گناهي‌، بي‌ تقصيري‌، پاكي‌، برائت‌: Innocence

ادم‌ ساده‌، بي‌ ضرر بيگناه‌، بي‌ تقصير، مبرا، مقدس‌، معصوم‌، ادم‌ بيگناه: Innocent

بي‌ ضرر: Innocuous

اصلاحاتي‌ دادن‌ در، چيزتازه‌ اوردن‌، بدعت‌ گذاردن‌ نو اوري‌ كردن‌، ايين‌ تازه‌ اي‌ ابتكار كردن‌، تغييرات‌ و ,: Innovate

بدعت‌، ابداع‌، تغيير، چيز تازه‌، نو اوري‌: Innovation

نو اور، بدعت‌ گذار: Innovator

اشاره‌ كردن‌، اداكردن‌، كنايه‌ معني‌، مقصود، يعني‌، (مج.)تشريح‌، شرح‌، اشاره‌، تلويحا ,: Innuendo

بي‌ شمار، غيرقابل‌ شمارش‌، بيحد و حصر: Innumerable

بي‌ شمار، متعدد: Innumerous

بي‌ قوتي‌، عدم‌ تغذيه‌: Innutrition

بي‌ قوت‌، غير مغذي‌: Innutritious

بي‌ دقتي‌، بي‌ ملاحظ‌گي‌، بي‌ توجهي‌، عدم‌ رعايت‌: Inobservance

بي‌ دقت‌، بي‌ اعتناء: Inobservant

(muluconi=) ماده‌ تلقيحي‌: Inoculant

تلقيح‌ كردن‌، مايه‌ كوبي‌ كردن‌، اغشتن‌: Inoculate

تلقيح‌، مايه‌ كوبي‌: Inoculation

باكتري‌ و غيره‌) ماده‌ اي‌ كه‌ براي‌ مايه‌ كوبي‌ و تلقيح‌ بكار ميرود (مثل‌ ,: Inoculum

بي‌ ازار، بي‌ ضرر، بدون‌ زنندگي‌: Inoffensive

غير قابل‌ جراحي‌، بكار نيداختني‌: Inoperable

غير عملي‌، غير موثر، باط‌ل‌، نامعتبر، پوچ‌: Inoperative

بدون‌ دريچه‌، بدون‌ سرپوش‌، جانور بدون‌ سرپوش‌، يكي‌ از , شكم‌ پايان‌ هوازي‌: Inoperculate

نابهنگام‌، بيجا، بي‌ موقع‌، نامناسب‌، بي‌ مورد: Inopportune

بي‌ اندازه‌، بيش‌ از حد، مفرط‌، غير معتدل‌: Inordinate

غير الي‌، كاني‌، معدني‌، جامد: Inorganic

بهم‌ پيوستن‌، درهم‌ باز شدن‌، سردرهم‌ اوردن‌، بهم‌ اتصال‌ , دادن‌، اميختن‌: Inosculate

بيماري‌ كه‌ در بيمارستان‌ ميخوابد، بيمار بستري‌: Inpatient

(در برق‌)هم‌ فاز: Inphase

بدرون‌ ريختن‌، تراوش‌ كردن‌(بدرون‌): Inpour

ورودي: input

انرژي، نيرو، منابع، داده و ... وارد شده به سامانه براي برقراري ارتباط به هر شكل، معمولا به هدف بازيابي يا توليد برخي اشكال خروجي يا نتايج.

درون‌ گذاشت‌، پول‌ بميان‌ نهاده‌، خرج‌، نيروي‌ مصرف‌ شده‌: Input

ورودي: Input

انرژي، نيرو، منابع، داده و ... وارد شده به سامانه براي برقراري ارتباط به هر شكل، معمولا به هدف بازيابي يا توليد برخي اشكال خروجي يا نتايج.

خروجي فرآيند ورودي: input process output

نمايش يا توضيح هر دنباله فرآيند رفتاري كه مي‌تواند شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، عمليات يا هر سه باشد.

خروجي فرآيند ورودي: Input Process Output

نمايش يا توضيح هر دنباله فرآيند رفتاري كه مي‌تواند شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، عمليات يا هر سه باشد.

ورودي و خروجي: Input-Output

(حق.) استنط‌اق‌، بازجويي‌، رسيدگي‌، جستار: Inquest

(م‌.م‌.) اشفتگي‌، بي‌ ارامي‌، بي‌ قراري‌، دل‌ واپسي اضط‌راب‌، تشويش‌، ناراحتي‌، خدشه‌: Inquietude

(eriuqne) پرسش‌ كردن‌، جويا شدن‌، باز جويي‌ كردن رسيدگي‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن‌، امتحان‌ كردن‌، استنط‌اق‌ كردن‌,: Inquire

استعلام: Inquiry

استعلام‌، جستار تحقيق‌، خبر گيري‌، پرسش‌، بازجويي‌، رسيدگي‌، سئوال: Inquiry

استنط‌اق‌، تفتيش‌ عقايد مذهبي‌ از ط‌رف‌ كليسا، جستجو: Inquisition

كنجاو، فضول‌، پي‌ جو: Inquisitive

مفتش‌ عقايد: Inquisitor

تاخت‌ و تاز، تهاجم‌، تعدي‌، هجوم‌، حمله‌، تكش‌: Inroad

درون‌ يورش‌، حمله‌ بدرون‌، ازدحام‌ سوي‌ درون‌، هجوم‌ بداخل‌,: Inrush

درون‌ يورش‌، با خدو اغشتن‌، با بزاق‌ اميختن‌، اب‌ دهان‌ , زدن‌ به‌: Insalivate

ناسازگار، مضر براي‌ تندرستي‌، بد اب‌ و هوا، ناگوار: Insalubrious

ناسازگاري‌: Insalubrity

ديوانه‌، مجنون‌، بي‌ عقل‌، احمقانه‌: Insane

(م‌.م‌.) غير بهداشتي‌، غير صحي‌، ناسالم‌، مضر: Insanitary

ديوانگي‌، جنون‌: Insanity

سيري‌ نا پذيري‌، تسكين‌ نا پذيري‌، اقناع‌ نشدني‌: Insatiability

سير نشدني‌: Insatiable

سير نشدني‌: Insatiate

حكاكي‌ كردن‌، ثبت‌ كردن‌ نوشتن‌، نقش‌ كردن‌، حجاري‌ كردن‌ روي‌ سط‌وح‌ و ستونها: Inscribe

نوشته‌، كتيبه‌، ثبت‌، نقش‌، نوشته‌ خط‌ي‌: Inscription

در ط‌ومار نوشتن‌، ثبت‌ كردن‌، بصورت‌ ط‌ومار در اوردن‌: Inscroll

تفحص‌ ناپذيري‌، مرموزي‌ نفوذ نا پذيري‌: Inscrutability

نفوذ ناپذير، مرموز: Inscrutable

قلم‌ زدن‌، كندن‌، حكاكي‌ كردن‌، گراور كردن‌، مجسمه‌ سازي‌ , كردن‌، نشاندن‌، جايگير كردن‌: Insculp

درز شلوار، درز تويي‌ (دستكش‌ و غيره‌): Inseam

حشره‌، كرم‌ خوراك‌ (مثل‌ كرم‌ پنير و غيره‌)، كرم‌ ريز عنكبوت‌، كارتنه‌، جمنده‌: Insect

(yratcesni) حشره‌ خانه‌: Insectarium

(muiratcesni) حشره‌ خانه‌: Insectary

حشره‌ كش‌، دافع‌ حشره‌، مربوط‌ به‌ حشره‌ كشي‌: Insecticidal

حشره‌ كش‌، حشره‌ كشي‌، داروي‌ حشره‌ كش‌: Insecticide

دفع‌ حشرات‌، حشره‌ كشي‌: Insectifuge

حشره‌اي‌، حشره‌ مانند، داراي‌ حشره‌، در معرض‌ هجوم‌ حشرات‌,: Insectile

جمنده‌ خوار، جانور يا گياه‌ حشره‌ خوار، پستاندار , حشره‌ خوار: Insectivore

حشره‌ خوار: Insectivorous

غير قط‌عي‌، سست‌، بي‌ اعتبار، متزلزل‌ ناامن‌، غيرمحفوظ‌، بدون‌ ايمني‌، غير مط‌مئن‌، نامعين: Insecure

نا امني‌، تزلزل‌، سستي‌: Insecurity

باردار كردن‌ پاشيدن‌، كاشتن‌، افشاندن‌، تلقيح‌ كردن‌، ابستن‌ كردن: Inseminate

كاشتن‌، ابستن‌ كردن‌، تلقيح‌: Insemination

تلقيح‌ كننده‌: Inseminator

بيحس‌، بيحال‌، بي‌ عاط‌فه‌، بي‌ معني‌، بي‌ فكر: Insensate

بيهوشي‌، بيحسي‌، بي‌ عاط‌فگي‌، غير محسوسي‌: Insensibility

بيشعور، بيحس‌، غير حساس‌: Insensible

بيحس‌، بي‌ عاط‌فه‌، جامد، كساد، غير حساس‌، كرخت‌: Insensitive

بي‌ حسي‌، بيجاني‌، خونسري‌، كرختي‌: Insentience

بي‌ حس‌، بيجان‌: Insentient

تجزيه‌ ناپذيري‌، عدم‌ امادگي‌ براي‌ جدا شدن‌: Inseparability

جدا نشدني‌: Inseparable

الحاق‌ كردن‌، در جوف‌ چيزي‌ گذاردن‌، جا دادن‌، داخل‌ , كردن‌، در ميان‌ گذاشتن‌: Insert

الحاق‌، جوف‌ گذاري‌: Insertion

(ج‌.ش‌.) جوف‌ نشين‌، شاخه‌ نشين‌ (در مورد پرنده‌): Insessorial

(.n): ريزش‌، جريان‌، دهانه‌، وصله‌، الحاق‌، (.tv): , معين‌ كردن‌، معرفي‌ كردن‌، افزودن‌، اضافه‌ كردن‌ گذاشتن‌: Inset

ساحل‌، جلو ساحل‌ نزديك‌ دريا كنار، نزديك‌ كرانه‌، نزديك‌ ساحل‌، بط‌رف‌ ,: Inshore

اعضاي‌ داخلي‌ درون‌، داخل‌، باط‌ن‌، نزديك‌ بمركز، قسمت‌ داخلي‌، تو: Inside

(edisni=) داخل‌ و يا توي‌ چيزي‌، بط‌ن‌ هر چيزي‌: Inside Of

كارمند داخلي‌، خودي‌، خودماني‌، محرم‌ راز: Insider

پراز توط‌ئه‌، موذي‌، دسيسه‌ اميز، خائنانه‌: Insidious

ديد: insight

اجازه دسترسي مشتريان به موقعيت داخلي سامانه‌هاي پروژه، به منظور فراهم كردن ديدي پيوسته از پيشرفت. هدف از اين كار اين است كه بدون نياز به هرگونه سامانه يا شيوه اضافي مشتريان در رابطه با سلامت پروژه، ديد كلي داشته باشند.

بينش‌، بصيرت‌، فراست‌، چشم‌ باط‌ن‌، درون‌ بيني‌: Insight

ديد: Insight

اجازه دسترسي مشتريان به موقعيت داخلي سامانه‌هاي پروژه، به منظور فراهم كردن ديدي پيوسته از پيشرفت. هدف از اين کار اين است که بدون نياز به هرگونه سامانه يا شيوه اضافي مشتريان در رابطه با سلامت پروژه، ديد کلي داشته باشند.

(aingisni) نشان‌، نشان‌ افتخار، نشان‌ رسمي‌، علائم‌ و , نشانهاي‌ مشخص‌ كننده‌ هرچيزي‌، مدال‌ رسمي‌: Insigne

(engisni) نشان‌، نشان‌ افتخار، نشان‌ رسمي‌، علائم‌ و , نشانهاي‌ مشخص‌ كننده‌ هرچيزي‌، مدال‌ رسمي‌: Insignia

(ycnacifingisni) ناچيزي‌، ناقابلي‌، بي‌ اهميتي‌، كمي بي‌ معني‌ گري‌: Insignificance

(ecnacifingisni) ناچيزي‌، ناقابلي‌، بي‌ اهميتي‌، كمي بي‌ معني‌ گري‌: Insignificancy

ناچيز: Insignificant

دو رو، رياكار، غير صميمي‌، بي‌ صداقت‌: Insincere

عدم‌ صميميت‌: Insincerity

تلقين‌ كردن‌، داخل‌ كردن‌، اشاره‌ كردن‌، به‌ اشاره‌ , فهماندن‌، بط‌ور ضمني‌ فهماندن‌: Insinuate

زيرك‌، حيله‌ گر، موذي‌، ريشخند كننده‌: Insinuating

تاب‌، پيچ‌، موج‌، اشاره‌، رخنه‌ يابي‌، خود جاكني‌، نفوذ دخول‌ تدريجي‌، دخول‌ غير مستقيم‌: Insinuation

بي‌ مزه‌، بي‌ ط‌عم‌، (مج.) بيروح‌، خسته‌ كننده‌: Insipid

بي‌ مزگي‌: Insipidity

بيخردي‌، بي‌ عقلي‌، ناداناني‌، حماقت‌، بيهوشي‌: Insipience

بيخرد، احمق‌: Insipient

اصرار ورزيدن‌، پاپي‌ شدن‌، (م‌.م‌.) سماجت‌، تكيه‌ كردن‌ , بر، پافشاري‌ كردن‌: Insist

(ycnetsisni) اصرار، پافشاري‌: Insistence

(ecnetsisni) اصرار، پافشاري‌: Insistency

مصر، پافشار، پاپي‌: Insistent

واقع‌ در جاي‌ ط‌بيعي‌ خودش‌، در جاي‌ خود: Insitu

بي‌ مشربي‌، عدم‌ قابليت‌ معاشرت‌، بي‌ معاشرتي‌: Insociability

غيرقابل‌ اميزش‌، ناسازگار، غيرقابل‌ معاشرت‌، بد مشرب‌: Insociable

در چنان‌ درجه‌ و يا فاصله‌، تا جاييكه‌، تا حديكه‌: Insofar As

در معرض‌ افتاب‌ گذاشتن‌، در افتاب‌ خشكانيدن‌، درافتاب‌ , رسانيدن‌(ميوه‌ و غيره‌)، خورتابگرفتن‌: Insolate

كف‌، كفي‌ كفش‌: Insole

خود بيني‌، ادعاي‌ بيخود، تكبر گستاخي‌، بي‌ احترامي‌، جسارت‌، اهانت‌، توهين‌، غرور: Insolence

گستاخ‌، جسور: Insolent

غير محلولي‌، حل‌ نشدني‌، ناگذاري‌، ماندگاري‌: Insolubility

حل‌ نشدني‌، لاينحل‌، غير محلول‌، ماده‌ حل‌ نشدني‌: Insoluble

حل‌ نشدني‌، غير قابل‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقد: Insolvable

(ycnevlosni) درماندگي‌، اعسار، عجز از پرداخت‌ ديون‌: Insolvence

(ecnevlosni) درماندگي‌، اعسار، عجز از پرداخت‌ ديون‌: Insolvency

محجور، معسر: Insolvent

بيخوابي‌ (غير عادي‌)، مرض‌ بيخوابي‌: Insomnia

شخص‌ بيخواب‌: Insomniac

از انجاييكه‌، بنابراين‌، تا انجاييكه‌، ازبسكه‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌، از بس‌، چون‌، چونكه‌، نظ‌ر به‌ اينكه: Insomuch

بي‌ پروايي‌، بي‌ قيدي‌، سهل‌ انگاري‌، بي‌ اعتنايي لاابالي‌ گري‌: Insouciance

بي‌ پروا، بي‌ قيد: Insouciant

(luosne) روح‌ بخشيدن‌ به‌، روح‌ دميدن‌ در، داراي‌ روح‌ , كردن‌: Insoul

در زير يوغ‌ اوردن‌، جفت‌ كردن‌: Inspan

سركشي‌ كردن‌، بازرسي‌ كردن‌، تفتيش‌ كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌: Inspect

بازرسي: Inspection

بازرسي: Inspection

بازرسي: inspection

بررسي و آزمايش كالاها و خدمات (شامل مواد خام، اجزا، و قسمت‌هاي مونتاژ شده مياني) براي تعيين مطابقت آن‌ها با الزامات پيماني.

بازرسي‌، تفتيش‌، بازديد، معاينه‌، سركشي‌: Inspection

بازرسي: Inspection

بازبيني سازگاري با الزامات، که به آساني قابل مشاهده است مانند خصيصه‌هاي ساخت، مهارت، ابعاد، ترتيب و مشخصات فيزيکي مانند رنگ، شکل، زبان مورد استفاده در نرم‌افزار و غيره. بازرسي شامل سنجش‌هاي ساده‌اي مانند طول يا عرض نيز مي‌شود. در کل، الزاماتي که عملکرد يا كاركرد را مشخص مي‌کنند در بازرسي مورد بازبيني قرار نمي‌گيرند.بررسي و آزمايش کالاها و خدمات (شامل مواد خام، اجزا، و قسمت‌هاي مونتاژ شده مياني) براي تعيين مطابقت آن‌ها با الزامات پيماني. فعاليت‌هايي نظير اندازه‌گيري، بررسي، آزمايش، و ارزيابي يک يا چند ويژگي محصول يا خدمت و مقايسه آن‌ها با الزامات تعيين شده براي تعيين ميزان تطابق. بررسي و گاهي آزمايش محصولات و خدمات فروشنده براي تعيين انطباق آن‌ها با مشخصه‌ها و الزامات خريد.

بازرسي مبتني بر ويژگي‌ها، بازرسي خصوصيات (مشخصه‌هاي وضعي): inspection by attributes

تشخيص با استفاده از بازرسي پذيرش يا عدم پذيرش، بدون توجه به دليل.

بازرسي مبتني بر ويژگي‌ها، بازرسي خصوصيات (مشخصه‌هاي وضعي): Inspection By Attributes

تشخيص با استفاده از بازرسي پذيرش يا عدم پذيرش، بدون توجه به دليل.نوعي بازرسي که در آن واحد محصول يا ويژگي‌هاي آن به دو دسته خراب و سالم تقسيم شده يا تعداد نقص‌هاي يک واحد محصول شمارش مي‌شود.

بازرسي مبتني بر متغيرها، بازرسي متغيرها (مشخصه‌هاي كمي): inspection by variables

نوعي بازرسي‌ كه در آن ويژگي‌هاي كيفي مشخصي از نمونه با توجه به يك مقياس ارزيابي مي‌شوند و موقعيت دقيق آن‌ها نسبت به مقياس بيان مي‌شود. بازرسي متغيرها درجه تطابق يا عدم تطابق قطعه با الزامات تعيين شده در ويژگي‌هاي كيفي ارزيابي‌شده را ثبت مي‌كند.

بازرسي مبتني بر متغيرها، بازرسي متغيرها (مشخصه‌هاي كمي): Inspection By Variables

تشخيص با استفاده از بازرسي درجه سازگاري با استانداردهاي از پيش‌ تعيين‌شده.نوعي بازرسي‌ که در آن ويژگي‌هاي کيفي مشخصي از نمونه با توجه به يک مقياس ارزيابي مي‌شوند و موقعيت دقيق آن‌ها نسبت به مقياس بيان مي‌شود. بازرسي متغيرها درجه تطابق يا عدم تطابق قطعه با الزامات تعيين شده در ويژگي‌هاي کيفي ارزيابي‌شده را ثبت مي‌کند.

بازرسي دوره‌اي، بازرسي ادواري: inspection cyclical

سامانه‌اي كه مواد و تجهيزات درون انبار را به صورت دوره‌اي و موردي بازرسي مي‌كند. اين كار براي اطمينان از نگهداري مواد در شرايط آماده براي استفاده صورت مي‌گيرد.

بازرسي دوره‌اي، بازرسي ادواري: Inspection Cyclical

سامانه‌اي که مواد و تجهيزات درون انبار را به صورت دوره‌اي و موردي بازرسي مي‌كند. اين كار براي اطمينان از نگهداري مواد در شرايط آماده براي استفاده صورت مي‌گيرد.

سطح بازرسي: inspection level

شاخصي براي اندازه نسبي نمونه به ازاي مقدار مشخصي از محصول.

سطح بازرسي: Inspection Level

شاخصي براي اندازه نسبي نمونه به ازاي مقدار مشخصي از محصول.

برنامه بازرسي- سامانه و موضوع بحراني: Inspection Plan -System And CI

سندي که استفاده‌ از بازرسي را به منظور تاييد کيفيت تعريف مي‌کنند.

برنامه بازرسي- سامانه و موضوع بحراني: inspection plan—system and CI

سندي كه استفاده‌ از بازرسي را به منظور تاييد كيفيت تعريف مي‌كنند.

ثبت بازرسي، سوابق بازرسي: inspection record

داده‌هاي ثبت‌شده در مورد نتايج فعاليت بازرسي

ثبت بازرسي، سوابق بازرسي: Inspection Record

داده‌هاي ثبت‌شده در مورد نتايج فعاليت بازرسي.داده‌هاي ثبت شده در رابطه با نتايج بازرسي‌ها.

برگه بازرسي: Inspection Sheet

الزامات سامانه بازرسي: inspection system requirement

الزام به برقراري يك سامانه بازرسي مطابق با مشخصات تعيين‌شده. هنگامي كه الزامات فني پيمان به گونه‌اي هستند كه به كنترل كيفيت در حين فرآيند و بازرسي محصول نهايي نياز است، اين الزام در پيمان ذكر مي‌شود.

الزامات سامانه بازرسي: Inspection System Requirement

الزام به برقراري يک سامانه بازرسي مطابق با مشخصات تعيين‌شده. هنگامي که الزامات فني پيمان به گونه‌اي هستند که به کنترل کيفيت در حين فرآيند و بازرسي محصول نهايي نياز است، اين الزام در پيمان ذكر مي‌شود.

بازرسي سخت‌گيرانه: inspection tightened

بازرسي، تحت يك برنامه نمونه‌گيري با استفاده از سطح كيفي معمولي ولي با شرايط پذيرش سخت‌گيرانه‌تر.

بازرسي سخت‌گيرانه: Inspection Tightened

بازرسي، تحت يک برنامه نمونه‌گيري با استفاده از سطح کيفي معمولي ولي با شرايط پذيرش سخت‌گيرانه‌تر.

بازرسي اوليه: inspection, original

بازرسي ابتدايي مقدار مشخصي از محصول؛ مستقل از بازرسي محصولي كه پس از رد شدن مجدداً ارسال شده است.

بازرسي اوليه: Inspection, Original

بازرسي ابتدايي مقدار مشخصي از محصول؛ مستقل از بازرسي محصولي که پس از رد شدن مجدداً ارسال شده است.

بازرسي- مطابقت كيفيت: inspection, quality conformance

همه بررسي‌ها و آزمايش‌هاي انجام شده بر روي قطعات يا خدمات به منظور تعيين تطابق با الزامات مشخص.

بازرسي- مطابقت کيفيت: Inspection, Quality Conformance

همه بررسي‌ها و آزمايش‌هاي انجام شده بر روي قطعات يا خدمات به منظور تعيين تطابق با الزامات مشخص.

بازرسي در حين فرآيند: inspection-in-process

نوعي بازرسي كه در خلال چرخه توليد يا تعمير انجام مي‌شود تا جلوي توليد قطعات معيوب گرفته شود و نيز ويژگي‌ها و مختصاتي كه پس از پايان توليد قابل بازرسي نيستند، مورد بررسي قرار گيرند.

بازرسي در حين فرآيند: Inspection-In-Process

نوعي بازرسي که در خلال چرخه توليد يا تعمير انجام مي‌شود تا جلوي توليد قطعات معيوب گرفته شود و نيز ويژگي‌ها و مختصاتي که پس از پايان توليد قابل بازرسي نيستند، مورد بررسي قرار گيرند.

وابسته‌ به‌ تفتيش‌ و بازرسي‌: Inspective

بازرس: Inspector

بازرس‌، مفتش‌: Inspector

بازرس‌ كل‌: Inspector General

(erehpsne) فرا گرفتن‌، دور گرفتن‌، احاط‌ه‌ كردن‌: Insphere

شهيق‌، استنشاق‌، الهام‌، وحي‌، القاء: Inspiration

تزريق‌ كننده‌، انژكتور، الهام‌ دهنده‌: Inspirator

در كشيدن‌ نفس‌، استنشاق‌ كردن‌، الهام‌ بخشيدن‌، دميدن‌ , در، القاء كردن‌: Inspire

(م‌.م‌.) روح‌ دادن‌ (به‌)، جان‌ دادن‌ (به‌)، تشويق‌ كردن بر سر غيرت‌ اوردن‌، تحريك‌ كردن‌: Inspirit

كلفت‌ كردن‌، سفت‌ كردن‌: Inspissate

پاك كننده هاي ابزار دقيق: Insrument Purges

نااستواري‌، بي‌ ثباتي‌: Instability

ثابت ناپايداري: instability constant

عزم‌، متلون‌، بي‌ اط‌مينان‌ نااستوار، بي‌ استحكام‌، مست‌، متزلزل‌، بي‌ ثبات‌، بي‌ ,: Instable

(llatsni) كار گذاشتن‌، نصب‌ كردن‌، منصوب‌ نمودن‌: Instal

(latsni) كار گذاشتن‌، نصب‌ كردن‌، منصوب‌ نمودن‌: Install

نصب‌، تاسيسات‌: Installation

قسط: Installment

(tnemlatsni) قسط‌، بخش‌: Installment

خريد يا فروش‌ اقساط‌ي‌، پرداخت‌ اقساط‌ي‌: Installment Plan

(tnemllatsni) قسط‌، بخش‌: Instalment

پیشامد : Instance

  وقوع يا اتفاق افتادن يک رويداد. هرچه تعداد پيشامدهاي گزارش‌شده بيشتر باشد، با قطعيت بيشتري ميتوان يک الگو براي پيشامدها، پيش‌بيني کرد.

بعنوان‌ مثال‌ ذكر كردن‌، لحظ‌ه‌، مورد، نمونه‌، مثل مثال‌، شاهد، وهله‌: Instance

دم‌، ان‌، لحظ‌ه‌، ماه‌ كنوني‌، مثال‌، فورا: Instant

اني‌: Instantaneous

فوري‌: Instanter

معرفي‌ كردن‌ بوسيله‌ كنسرت‌: Instantiate

(ج‌.ش‌.) حشره‌ پروانه‌ يا بندپايي‌ در مراحل‌ مختلف‌ رشد , خود، مرحله‌، دوره‌: Instar

گماشتن‌، برقرار كردن‌، منصوب‌ نمودن‌، گذاردن‌: Instate

تجديد، نوسازي‌، تعمير، احياء، تجديد بنا: Instauration

در عوض‌: Instead

بعوض‌، بجاي‌: Instead Of

پشت‌ پا، پاشنه‌ جوراب‌ يا كفش‌، رويه‌، اغاز: Instep

برانگيختن‌، تحريك‌ كردن‌، وادار كردن‌: Instigate

تحريك‌، اغوا: Instigation

اهسته‌ القاء كردن‌، كم‌ كم‌ فهماندن‌ (llitsni) چكاندن‌، چكه‌ چكه‌ ريختن‌، كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن: Instil

(litsni) چكاندن‌، چكه‌ چكه‌ ريختن‌، كم‌ كم‌ تزريق‌ كردن اهسته‌ القاء كردن‌، كم‌ كم‌ فهماندن‌: Instill

غريزه‌، شعور حيواني‌، هوش‌ ط‌بيعي‌ جانوران‌: Instinct

بنداد، بنگاه‌، بنياد، انجمن‌، هيئت‌ شورا، فرمان‌، اصل‌ , بنياد نهادن‌، برقرار كردن‌، تاسيس‌ كردن‌، موسسه قانوني‌، مقررات‌: Institute

انجمن مهندسان برق و الكترونيك: Institute of Electrical and Electronics Engineers

سازمان تخصصي كه مختص قوانين مهندسي برق و الكترونيك بوده و شامل مهندسي نرم‌افزار نيز مي‌شود. اعضاي اين انجمن اطلاعات فني و استانداردها را با هم تبادل مي‌كنند تا به اين صورت دانش خود در رابطه با قوانين را افزايش دهند.

انجمن مهندسان برق و الكترونيك: Institute Of Electrical And Electronics Engineers

سازمان تخصصي که مختص قوانين مهندسي برق و الکترونيک بوده و شامل مهندسي نرم‌افزار نيز مي‌شود. اعضاي اين انجمن اطلاعات فني و استانداردها را با هم تبادل مي‌کنند تا به اين صورت دانش خود در رابطه با قوانين را افزايش دهند.

تاسيس‌ قضايي‌، اصل‌ حقوقي‌، بنگاه‌، موسسه‌، رسم‌ معمول عرف‌، نهاد: Institution

اخلاقي‌ و تاديبي‌(نه‌ از راه‌ مجازات‌)، سياست‌ خيريه‌ و , اخلاقي‌، بنياد گرايي‌ سياست‌ ترويج‌ امور خيريه‌ و اصلاح‌ بزهكاران‌ از ط‌رق‌ ,: Institutionalism

نهادينه كردن، بومي كردن: institutionalization

ايجاد و بكار‌گيري يك رفتار سازماني به منظور ايجاد فرهنگ به جاي الزامي كردن يك رفتار از طرف مديريت.

نهادينه كردن، بومي كردن: Institutionalization

ايجاد و بكار‌گيري يک رفتار سازماني به منظور ايجاد فرهنگ به جاي الزامي كردن يك رفتار از طرف مديريت.

در موسسه‌ يا بنگاه‌ قرار دادن‌، در بيمارستان‌ بستري‌ , كردن‌، تبديل‌ به‌ موسسه‌ كردن‌، رسمي‌ كردن‌: Institutionalize

اموزاندن‌، اموختن‌ به‌، راهنمايي‌ كردن‌، تعليم‌ , دادن‌(به‌)، ياد دادن‌ (به‌): Instruct

اموزش‌، راهنمايي‌: Instruction

اموزنده‌، ياد دهنده‌: Instructive

اموزگار، اموزنده‌، ياد دهنده‌، اموزشيار: Instructor

اموزگار زن‌: Instructress

ابزار دقيق: Instrument

وسیله : Instrument

       ابزاري نظير فهرست وارسي يا پيمايش که به‌منظور تکميل کارهاي مرتبط با پروژه، مورد استفاده قرار ميگيرد.

الت‌، اسباب‌، ادوات‌، وسيله‌، سند: Instrument

حالت‌ بايي‌ سودمند، وسيله‌ ساز، مفيد، قابل‌ استفاده‌، الت‌، وسيله: Instrumental

نوازنده‌، ساز زن‌، سازنده‌: Instrumentalist

ترتيب‌ اهنگ‌، تنظ‌يم‌ اهنگ‌، استعمال‌ الت‌، ابزار: Instrumentation

نا فرمان‌، گردن‌ كش‌، سركش‌: Insubordinate

نافرماني‌، سر پيچي‌: Insubordination

غير واقعي‌، خيالي‌، بي‌ اساس‌، بيموضوع‌، بي‌ جسم‌: Insubstantial

تحمل‌ ناپذير، تن‌ در ندادني‌، غير قابل‌ تحمل‌، سخت‌: Insufferable

عدم‌ كفايت‌، ناتواني‌، عجز (ycneiciffusni) عدم‌ تكافو، كمي‌، نارسايي‌، نابسندگي: Insufficience

عدم‌ كفايت‌، ناتواني‌، عجز (ecneiciffusni) عدم‌ تكافو، كمي‌، نارسايي‌، نابسندگي: Insufficiency

نارسا، نابسنده‌: Insufficient

پي‌درپي‌ روح‌ دميدن‌ در دميدن‌، سوفله‌ كردن‌، تلقين‌ كردن‌، فوت‌ كردن‌(در): Insufflate

(برق‌) ماده‌ مقاومت‌ كننده‌، مقاوم‌: Insulant

وابسته‌ به‌ جزيره‌، جزيره‌اي‌، منزوي‌، غير ازاد، تنگ نظ‌ر,: Insular

جزيره‌ بودن‌، انزوا: Insularity

جدا كردن‌، مجزا كردن‌، روپوش‌ دار كردن‌، با عايق‌ مجزا , كردن‌، بصورت‌ جزيره‌ دراوردن‌: Insulate

عايق كاري: Insulation

عايق‌ گذاري‌، روپوش‌ كشي‌، عايق‌ كردن‌: Insulation

مقره‌، بنداور، عايق‌، جدا كننده‌، عايق‌ كننده‌: Insulator

انسولين‌: Insulin

توهين‌ كردن‌ به‌، بي‌ احترامي‌ كردن‌ به‌، خوار كردن‌، فحش‌ , دادن‌، باليدن‌، توهين‌: Insult

توهين‌: Insultation

برط‌رف‌ نكردني‌، از ميان‌ برنداشتني‌، شكست‌ ناپذير مغلوب‌ نشدني‌، فائق‌ نيامدني‌: Insuperable

تحمل‌ ناپذير، سخت‌، دشوار، غير قابل‌ مقاومت‌: Insupportable

فروننشاندني‌، نخواباندني‌، غيرقابل‌ كنترل‌: Insuppressible

بيمه‌ شدني‌، بيمه‌ كردني‌، قابل‌ بيمه‌: Insurable

ريسك قابل بيمه (كردن): insurable risk

ريسكي كه با قوانين بيمه قابل كاهش است.

ريسك قابل بيمه (كردن): Insurable Risk

ريسکي که با قوانين بيمه قابل کاهش است.

بيمه: Insurance

بيمه: insurance

پيماني كه در ازاي پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، در برابر ضرر به دليل ريسك‌هاي خاصي به فرد يا شركت غرامت پرداخت مي‌كند.

بيمه‌، حق‌ بيمه‌، پول‌ بيمه‌: Insurance

بيمه: Insurance

پيماني كه در ازاي پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، در برابر ضرر به دليل ريسك‌هاي خاصي به فرد يا شركت غرامت پرداخت مي‌كند.پيماني براي ملاحظات معين، كه طبق آن يك طرف به دليل رويدادي ناشناخته يا اقتضايي در شرايطي كه ديگري دچار ضرر، زيان يا مشكلي شود به او غرامت پرداخت خواهد نمود.

كارگزار بيمه: Insurance Agent

بيمه‌ كردن‌، بيمه‌ بدست‌ اوردن‌، ضمانت‌ كردن‌: Insure

كسي‌ كه‌ زندگي‌ و دارايي‌اش‌ بيمه‌ شده‌ باشد، بيمه‌ شونده‌: Insured

بيمه‌ گر: Insurer

(ycnegrusni) تمرد، قيام‌، شورش‌، ط‌غيان‌، ياغي‌ گري‌: Insurgence

(ecnegrusni) تمرد، قيام‌، شورش‌، ط‌غيان‌، ياغي‌ گري‌: Insurgency

متمرد، شورشي‌: Insurgent

ط‌رف‌ نشدني‌ غير قابل‌ تفوق‌، فائق‌ نيامدني‌، غير قابل‌ عبور، بر ,: Insurmountable

بر خيزش‌، ط‌غيان‌، شورش‌، فتنه‌، قيام‌: Insurrection

غير مستعد، تاييد ناپذير، غير حساس‌، غير اماده‌، غير , مجهز: Insusceptible

دست‌ نخورده‌، بي‌ عيب‌، سالم‌، كامل‌، صدمه‌ نديده‌: Intact

تصوير حكاكي‌ شده‌ روي‌ سنگ‌ يا مواد سخت‌: Intaglio

رفته‌(درماشين‌)، نيروي‌ جذب‌ شده‌، مك‌، مكيدن‌، تنفس فريب‌، حقه‌، مقدار جذب‌ چيزي‌ به‌ درون‌، فرا گرفتگي‌ لوله‌ گرفته‌ و جذب‌ ميشود، جاي‌ ابگيري‌، نيروي‌ بكار , مدخل‌ ابگيري‌ (در لوله‌)، مقدار اب‌ يا گازي‌ كه‌ با ,: Intake

لمس‌ ناپذيري‌: Intangibility

نا هويدا لمس‌ ناپذير، (مج.) بغرنج‌، درك‌ نكردني‌، مال‌ غير عيني: Intangible

منبت‌ كاري‌ و تزئين‌ گل‌ و بوته‌ و اشكال‌ بر روي‌ چوب‌: Intarsia

عدد درست‌، عدد صحيح‌، عدد تام‌، چيز درست‌: Integer

قابل‌ اخذ تابع‌ اوليه‌، قابل‌ گرفتن‌ انتگرال‌: Integrable

درست‌، صحيح‌، بي‌ كسر، كامل‌، تمام‌، انتگرال‌: Integral

(ر.) جمله‌اي‌ كه‌ بايد تابع‌ اوليه‌ ان‌ را گرفت‌، تابع‌ , زير انتگرال‌: Integrand

يك پارچه: Integrate

يكپارچه‌كردن: integrate

پيوستن به موردي ديگر

اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌، اختلاط‌ تمام‌ كردن‌، كامل‌ كردن‌، درست‌ كردن‌، يكي‌ كردن‌، تابعه‌ ,: Integrate

يكپارچه‌كردن: Integrate

پيوستن به موردي ديگر.

سيستم‌هاي اطلاعات يك پارچه: Integrated -Information Systems

گزارش‌دهي يكپارچه هزينه/ زمان‌بندي: integrated cost/schedule reporting

توسعه گزارشاتي كه هزينه‌هاي واقعي در برابر بودجه، منحني S، هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بنديشده، هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده و هزينه واقعي كار انجام‌شده را اندازه مي‌گيرد.

گزارش‌دهي يکپارچه هزينه/ زمان‌بندي: Integrated Cost/Schedule Reporting

توسعه گزارشاتي كه هزينه‌هاي واقعي در برابر بودجه، منحني S، هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي‌شده، هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده و هزينه واقعي كار انجام‌شده را اندازه مي‌گيرد.

تعريف يكپارچه مدل‌سازي كاركردي: Integrated Definition for Functional Modeling

نمونه‌اي چند صفحه‌اي از يك سامانه كه نشان‌دهنده كاركردها و اطلاعات يا جريان توليد است. مستطيل‌ها نشان‌دهنده كاركردها و پيكان‌ها نشان‌دهنده جريان اطلاعات و توليد هستند. كدهاي الفبايي - عددي براي مشخص كردن نظرات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. IDEFO- مدل كاركردي

تعريف يكپارچه مدل‌سازي كاركردي: Integrated Definition For Functional Modeling

نمونه‌اي چند صفحه‌اي از يک سامانه که نشان‌دهنده كاركردها و اطلاعات يا جريان توليد است. مستطيل‌ها نشان‌دهنده كاركردها و پيکان‌ها نشان‌دهنده جريان اطلاعات و توليد هستند. كدهاي الفبايي - عددي براي مشخص کردن نظرات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. IDEFO- مدل كاركردي سامانه، IDEF1- مدل اطلاعاتي، IDEFX- مدل داده‌هاي معنايي، IDEF2- مدل پويا، IDEF3- مدل موقعيت گذار فرآيند و هدف.

پشتيباني يكپارچه ساماندهي (لجستيك): integrated logistics support (ILS)

تركيبي از همه عوامل پشتيباني ضروري براي پشتيباني كارا و اقتصادي از چرخه حيات سامانه. پشتيباني يكپارچه سازماني شامل موارد زير مي‌شود: برنامه نگهداري، پشتيباني تأمين، داده‌هاي فني، تسهيلات، نيروي انساني و پرسنل، آموزش و پشتيباني آموزشي، تجهيزات پشتيباني، پشت

پشتيباني يكپارچه ساماندهي (لجستيك): Integrated Logistics Support (ILS)

ترکيبي از همه عوامل پشتيباني ضروري براي پشتيباني کارا و اقتصادي از چرخه حيات سامانه. پشتيباني يكپارچه سازماني شامل موارد زير مي‌شود: برنامه نگهداري، پشتيباني تأمين، داده‌هاي فني، تسهيلات، نيروي انساني و پرسنل، آموزش و پشتيباني آموزشي، تجهيزات پشتيباني، پشتيباني منابع کامپيوتري، بررسي بسته‌بندي، ذخيره‌سازي و حمل و نقل و طراحي رابط كاربر.

توسعه يكپارچه محصول و فرآيند : integrated product and process development

ملاحظه زودهنگام تمام جنبه‌هاي چرخه حيات محصول كه به منظور اطمينان از اتمام طراحي، توليد بهينه، بازبيني موثر، آساني عملكرد و آساني مصرف صورت مي‌گيرد. اين مورد شامل توسعه يكپارچه محصول و فرآيندهايي است كه به منظور توليد و عرضه محصول بكار مي‌روند.

توسعه يكپارچه محصول و فرآيند: Integrated Product And Process Development

ملاحظه زودهنگام تمام جنبه‌هاي چرخه حيات محصول كه به منظور اطمينان از اتمام طراحي، توليد بهينه، بازبيني موثر، آساني عملکرد و آساني مصرف صورت مي‌گيرد. اين مورد شامل توسعه يکپارچه محصول و فرآيندهايي است كه به منظور توليد و عرضه محصول بكار مي‌روند.

گروه يكپارچه توسعه محصول: integrated product development team (IPDT)

ايجاد محصولات جديد با بكارگيري تيم‌هاي چند وظيفه‌اي هماهنگ با يكديگر، از زمان شكل‌گيري ايده مفهومي تا تكميل محصول. اين فرآيند را گاهي «مهندسي همزمان» يا «تيم‌هاي پروژه» مي‌نامند و با گونه سنتي توسعه پي در پي محصول كاملا در تضاد است.

گروه يكپارچه توسعه محصول: Integrated Product Development Team (IPDT)

ايجاد محصولات جديد با بكارگيري تيم‌هاي چند وظيفه‌اي هماهنگ با يكديگر، از زمان شکل‌گيري ايده مفهومي تا تكميل محصول. اين فرآيند را گاهي «مهندسي همزمان» يا «تيم‌هاي پروژه» مي‌نامند و با گونه سنتي توسعه پي در پي محصول كاملا در تضاد است.

گروه‌هاي يكپارچه محصول: integrated product teams

به گروه‌هاي چند منظوره‌اي گفته مي‌شود كه مسئول تمام جنبه‌هاي توسعه، تحويل و پشتيباني از يك محصول هستند. اين گروه‌ها به منظور اجراي مهندسي همزمان و توسعه همزمان محصول و فرآيند طراحي شده‌اند.

گروه‌هاي يكپارچه محصول: Integrated Product Teams

به گروه‌هاي چند منظوره‌اي گفته مي‌شود که مسوول تمام جنبه‌هاي توسعه، تحويل و پشتيباني از يك محصول هستند. اين گروه‌ها به منظور اجراي مهندسي همزمان و توسعه همزمان محصول و فرآيند طراحي شده‌اند.

گزارش يكپارچه پيشرفت پروژه: integrated project progress report

مستنداتي كه هزينه يا زمان‌بندي واقعي را؛ با استفاده از هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده، هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي شده و هزينه واقعي كار انجام‌شده، در مقايسه با بودجه مي‌سنجد.

گزارش يكپارچه پيشرفت پروژه: Integrated Project Progress Report

مستنداتي كه هزينه يا زمان‌بندي واقعي را؛ با استفاده از هزينه بودجه‌شده كار انجام‌شده، هزينه بودجه‌شده كار زمان‌بندي شده و هزينه واقعي كار انجام‌شده، در مقايسه با بودجه مي‌سنجد.

گروه‌هاي يكپارچه پروژه: integrated project teams

گروه‌هاي چند منظوره‌اي كه مسوول تمام جنبه‌هاي توسعه، تحويل و پشتيباني از يك پروژه هستند. اين گروه‌ها به منظور اجراي مهندسي سامانه بر اساس روند در حال انجام، طراحي شده‌اند.

گروه‌هاي يكپارچه پروژه: Integrated Project Teams

گروه‌هاي چند منظوره‌اي که مسوول تمام جنبه‌هاي توسعه، تحويل و پشتيباني از يك پروژه هستند. اين گروه‌ها به منظور اجراي مهندسي سامانه بر اساس روند در حال انجام، طراحي شده‌اند.

تعهد يكپارچه به زمان‌بندي: integrated schedule commitment

توسعه برنامه زمان‌بندي كلي و مفصل پروژه و تعهد به آن توسط تيم پروژه.

تعهد يكپارچه به زمان‌بندي: Integrated Schedule Commitment

توسعه برنامه زمان‌بندي کلي و مفصل پروژه و تعهد به آن توسط تيم پروژه.

يك پارچه سازي: Integration

يكپارچه‌سازي: integration

فعاليت توسعه نرم‌افزار كه در آن اجزاي مجزاي نرم‌افزاري به شكل يك كلِ داراي قابليت اجرا تركيب مي‌شوند.

ائتلاف‌، انضمام‌، يكپارچگي‌، اتحاد عناصر مختلف‌ اجتماع‌: Integration

يكپارچه‌سازي: Integration

ادغام و آزمايش پي در پي سخت‌افزار سامانه، اجزاء نرم‌افزاري و فعاليت‌هاي ‌كاربر به منظور تثبيت عملكرد و سازگاري کل اجزاي سامانه. فرآيند گردآوري افراد، فعاليت‌ها و ساير موارد در كنار هم براي عملكرد اثربخش.روشي براي خاتمه يك پروژه با جمع‌آوري اعضاي تيم پروژه در سازمان و توزيع نتايج پروژه و خروجي‌ها بين كاركردهاي موجود.فعاليت توسعه نرم‌افزار كه در آن اجزاي مجزاي نرم‌افزاري به شكل يك كلِ داراي قابليت اجرا تركيب مي‌شوند.

يكپارچه‌سازي و آزمون: integration and test

ادغام و آزمايش پي در پي سخت‌افزار سامانه، اجزاء نرم‌افزار و فعاليت‌هاي ‌كاربر به منظور تثبيت عملكرد و سازگاري كل اجزاي سامانه. در مدل توسعه هفتي يكپارچه‌سازي و آزمون سمت راست مدل هفتي است كه نمايانگر توالي يكپارچگي و تاييد مي‌باشد.

يكپارچه‌سازي و آزمون: Integration And Test

ادغام و آزمايش پي در پي سخت‌افزار سامانه، اجزاء نرم‌افزار و فعاليت‌هاي ‌كاربر به منظور تثبيت عملكرد و سازگاري کل اجزاي سامانه. در مدل توسعه هفتي يكپارچه‌سازي و آزمون سمت راست مدل هفتي است كه نمايانگر توالي يكپارچگي و تاييد مي‌باشد.

الزامات يكپارچه‌سازي: integration requirements

قيودي كه تعيين‌كننده چگونگي بكارگيري راه‌حل در محيط اجرايي هستند.

الزامات يكپارچه‌سازي: Integration Requirements

قيودي که تعيين‌كننده چگونگي بكارگيري راه‌حل در محيط اجرايي هستند.

يكپارچه‌سازي- اعتبارسنجي و صحه‌گذاري: integration, verification & validation

ادغام موجوديت‌هاي سامانه و اثبات اين‌كه مطابق با موارد مشخص شده كار مي‌كند، تاييد اين‌كه سامانه درست ساخته شده و رضايت مشتريان و مصرف‌كننده‌ها را برآورده مي‌نمايد.

يكپارچه‌سازي- اعتبارسنجي و صحه‌گذاري: Integration, Verification & Validation

ادغام موجوديت‌هاي سامانه و اثبات اين‌كه مطابق با موارد مشخص شده كار مي‌كند، تاييد اين‌كه سامانه درست ساخته شده و رضايت مشتريان و مصرف‌كننده‌ها را برآورده مي‌نمايد.

ايجاد كننده‌ ائتلاف‌ يا انضمام‌: Integrator

درستی - امانت: Integrity

يكپارچگي، تماميت: integrity

بي‌عيب، سالم. در پروژه‌ها، به متناسب و بي‌عيب بودن كسب و كار، بودجه و مباني فني گفته مي‌شود.

درستي‌، امانت‌، راستي‌، تماميت‌، بي‌ عيبي‌، كمال‌: Integrity

يكپارچگي، تماميت: Integrity

بي‌عيب، سالم. در پروژه‌ها، به متناسب و بي‌عيب بودن کسب و کار، بودجه و مباني فني گفته مي‌شود. تبعيت از نظام‌نامه اخلاقي.

پوشش‌، پوست‌، جلد، پوشش‌ دار كردن‌: Integument

هوش‌، فهم‌، قوه‌ درك‌، عقل‌، خرد، سابقه‌: Intellect

تعقل‌، تفهم‌: Intellection

عقلاني‌، ذهني‌، فكري‌، خردمند، روشنفكر: Intellectual

مالکیت فکری : Intellectual Property

حقوق مؤلف که به‌وسيلهي قانوني کپيرايت [يا قانون مالکيت فکري] مورد حمايت قرار ميگيرد. اين قوانين، دانش توليدشده به‌وسيلهي مالک، نظير تمامي آثار منتشرشده در هر شکلي را مورد حمايت قرار ميدهند.

دارايي نا‌محسوس، دارايي ذهني، دارايي معنوي، دارايي قانوني: intellectual property

به محصولات ذهني افراد گفته مي‌شود كه يكتا و ابتكاري در نظر گرفته شده و داراي ارزش بازاري هستند لذا قانون، حمايت از اين دارايي‌ها را تضمين مي‌كند.

دارايي نا‌محسوس، دارايي ذهني، دارايي معنوي، دارايي قانوني: Intellectual Property

به محصولات ذهني افراد گفته مي‌شود که يكتا و ابتکاري در نظر گرفته شده و داراي ارزش بازاري هستند لذا قانون، حمايت از اين دارايي‌ها را تضمين مي‌كند.

عقلاني‌ كردن‌، بصورت‌ فكري‌ در اوردن‌: Intellectualize

دانشمند، فرشته‌، خبرگيري‌، جاسوسي‌ هوش‌، زيركي‌، فراست‌، فهم‌، بينش‌، اگاهي‌، روح‌ پاك‌ يا ,: Intelligence

عددي‌ كه‌ هوش‌ و زيركي‌ شخص‌ را نشان‌ ميدهد: Intelligence Quotient

ازمايش‌ هوش‌: Intelligence Test

مخبر، خبر بر، خبر رسان‌، جاسوس‌، پيغام‌ بر: Intelligencer

باهوش‌، هوشمند: Intelligent

اشخاص‌ با هوش‌ و خردمند، ط‌بقه‌ روشنفكر: Intelligentsia

قابليت‌ فهم‌: Intelligibility

فهميدني‌، مفهوم‌، روشن‌، قابل‌ فهم‌، معلوم‌: Intelligible

زياده‌ روي‌، بي‌ اعتدالي‌، افراط‌: Intemperance

زياده‌ رو، بي‌ اعتدال‌، افراط‌ كار، افراط‌ي‌: Intemperate

بودن‌، خواستن‌ قصد داشتن‌، خيال‌ داشتن‌، فهميدن‌، معني‌ دادن‌، بر ان‌ ,: Intend

مباشر، ناظ‌ر، مدير، مامورمالي‌، پيشكار دارايي‌: Intendant

نرم‌ كردن‌، لط‌يف‌ كردن‌، حساس‌ كردن‌: Intenerate

نرم‌ كردن‌: Inteneration

زياد، سخت‌، شديد، قوي‌، مشتاقانه‌: Intense

افزايش‌، تشديد، پر قوت‌ سازي‌، افزون‌ شدگي‌: Intensification

سخت‌ كردن‌، تشديد كردن‌، شديد شدن‌: Intensify

(ytisnetni) سختي‌، شدت‌، فزوني‌، نيرومندي‌، كثرت‌: Intension

(noisnetni) سختي‌، شدت‌، فزوني‌، نيرومندي‌، قوت‌، كثرت‌: Intensity

شديد، (د.) تشديدي‌، پرقوت‌، متمركز، مشتاقانه‌، تند مفرط‌: Intensive

نيت‌، قصد، مرام‌، مفاد، معني‌، منظ‌ور، مصمم‌: Intent

قصد، منظ‌ور، خيال‌، غرض‌، مفهوم‌، سگال‌: Intention

تمايل به شركت در مناقصه: intention for bid (IFB)

ارتباطات كتبي يا شفاهي توسط سازمان و يا افراد مورد نظر كه نشان‌دهنده تمايل آن‌ها به انجام كاري خاص است و مي‌تواند به شكل نامه، بيانيه شايستگي‌ها يا پاسخ به درخواست براي پيشنهاد يا اعلام بها باشد.

تمايل به شركت در مناقصه: Intention For Bid (IFB)

ارتباطات كتبي يا شفاهي توسط سازمان و يا افراد مورد نظر كه نشان‌دهنده تمايل آن‌ها به انجام كاري خاص است و مي‌تواند به شكل نامه، بيانيه شايستگي‌ها يا پاسخ به درخواست براي پيشنهاد يا اعلام بها باشد.

قصدي‌، عمدي‌: Intentional

پوشاندن‌ در خاك‌ نهادن‌، مدفون‌ ساختن‌، در قبر نهادن‌، زير خاك‌ ,: Inter

ميان‌ چيزهاي‌ ديگر، ميان‌ اشخاص‌ ديگر: Inter Alia

ميان‌ خودشان‌: Inter Se

انتقالات درون سازماني: inter-organizational transfers

اختيار انجام فعاليتي توسط سازماني متفاوت در يك شركت، در حالي‌كه سازمان متقاضي به عنوان مشتري در نظر گرفته مي‌شود. اين فعاليت را تنها در صورتي مي‌توان به عنوان پيمان فرعي در نظر گرفت كه واحد انجام‌دهنده‌ و سازمان خريدار ارتباط مالي كمي داشته باشند. در هر صو

انتقالات درون سازماني: Inter-Organizational Transfers

اختيار انجام فعاليتي توسط سازماني متفاوت در يک شرکت، در حالي‌که سازمان متقاضي به عنوان مشتري در نظر گرفته مي‌شود. اين فعاليت را تنها در صورتي مي‌توان به عنوان پيمان فرعي در نظر گرفت که واحد انجام‌دهنده‌ و سازمان خريدار ارتباط مالي كمي داشته باشند. در هر صورت سازمان انجام‌دهنده فعاليت، بايد بدون توجه به روابط قانوني به عنوان پيمانکار فرعي در نظر گرفته شود.

متقابلا اثر كردن‌، فعل‌ و انفعال‌ داخلي‌ داشتن‌: Interact

تعامل : Interaction

يک رويداد که ارتباط فيزيکي بين دو نفر ايجاد مينمايد

اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌: Interaction

نژادهاي‌ مختلف‌ را با هم‌ پيوند كردن‌، اصلاح‌ نژاد كردن‌: Interbreed

اندر جاه‌، زائد، اضافي‌، افزوده‌، كبيسه‌، مندرج‌: Intercalary

جادادن‌، درج‌ كردن‌: Intercalate

پادر مياني‌ كردن‌، ميانجي‌ گري‌ كردن‌، ميانجي‌ شدن ميانه‌ گيري‌ كردن‌، وساط‌ت‌ كردن‌، شفاعت‌ كردن‌: Intercede

واقع‌ در ميان‌ ياخته‌ ها، داخل‌ سلولي‌، بين‌ ياخته‌اي‌: Intercellular

بريدن‌، قط‌ع‌ كردن‌، جدا كردن‌، حائل‌ شدن‌، جلو كسي‌ را , گرفتن‌، جلو گيري‌ كردن‌: Intercept

بازدارنده‌، متقاط‌ع‌: Intercepter

جلوگيري‌، حائل‌ شدن‌، قط‌ع‌ كردن‌: Interception

ميانجي‌ گري‌، پايمردي‌، شفاعت‌، وساط‌ت‌، پادرمياني‌: Intercession

ميانجي‌، پادرميان‌: Intercessor

باهم‌ عوض‌ كردن‌، مبادله‌ كردن‌، تبادل‌ كردن‌، تغيير , دادن‌، متناوب‌ ساختن‌: Interchange

قابليت تعويض، تبادل‌پذيري: interchangeability

به مشخصه‌اي از يك موجوديت گفته مي‌شود كه در صورت تعويض با مشخصه‌اي ديگر، نتيجه مشابهي حاصل شود.

قابليت تعويض، تبادل‌پذيري: Interchangeability

به مشخصه‌اي از يك موجوديت گفته مي‌شود که در صورت تعويض با مشخصه‌اي ديگر، نتيجه مشابهي حاصل شود.

قابل‌ تعويض‌، با هم‌ عوض‌ كردني‌، قابل‌ معاوضه‌، قابل‌ , مبادله‌، تبادل‌ پذير: Interchangeable

مختلف‌، بين‌ دانشكده‌ ها وابسته‌ بكالج‌ ها، (در مورد مسابقات‌) بين‌ كالجهاي‌ ,: Intercollegiate

فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها: Intercolumniation

(metsys noitacinummocretni) دستگاه‌ مخابره‌ داخل‌ , ساختمان‌: Intercom

اميزش‌ كردن‌، معاشرت‌ كردن‌، داراي‌ مراوده‌ مرتبط‌ بودن‌ با، مراوده‌ داخلي‌ داشتن‌، مبادله‌ كردن: Intercommunicate

ارتباط‌، رابط‌ه‌ يا مخابره‌ بين‌ چند مركز: Intercommunication

ارتباط‌ بوسيله‌ ميكروفون‌ و بلندگو، سيستم‌ارتباط‌ بين‌ , اط‌اقهاي‌ يك‌ اداره‌ بوسيله‌ بلندگو: Intercommunication System

اميزش‌، مراوده‌، ارتباط‌ مشترك‌، اقدام‌ مشترك‌: Intercommunion

بهم‌ پيوستن‌، بهم‌ وصل‌ كردن‌: Interconnect

اتصالي‌ داخلي‌: Interconnection

بين‌ قاره‌ اي‌، درون‌ بري‌: Intercontinental

(تش‌.) واقع‌ در ميان‌ دنده‌ ها، واقع‌ در بين‌ رگبرگها: Intercostal

مقاربت‌، اميزش‌، مراوده‌، معامله‌، داد و ستد: Intercourse

از هم‌ گذشتن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌، جفت‌ گيري‌: Intercross

وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور، بين‌ فرهنگي‌: Intercultural

در ميان‌ اينده‌، مداخله‌ كننده‌، درميان‌ چيزهاي‌ ديگر , رخ‌ دهنده‌، تداخل‌ كننده‌: Intercurrent

وابسته‌ به‌ فرقه‌ هاي‌ مذهبي‌ و روابط‌ انها با يكديگر: Interdenominational

واقع‌ در ميان‌ دو دندان‌، بين‌ دنداني‌: Interdental

وابسته‌ به‌ ادارات‌ داخلي‌، بين‌ اداره‌اي‌: Interdepartmental

بيكديگر متكي‌ بودن‌، بسته‌ بهم‌ بودن‌، بهم‌ موكول‌ بودن مربوط‌ بهم‌ بودن‌، وابسته‌ بهم‌ بودن‌: Interdepend

(ycnednepedretni) اتكاء متقابل‌، وابستگي‌: Interdependence

(ecnednepedretni) اتكاء متقابل‌، وابستگي‌: Interdependency

وابسته‌ (به‌ يكديگر)، متكي‌ يا موكول‌ بيكديگر: Interdependent

بازداشت‌، حكم‌ نهي‌، حكم‌اداري‌، بازداشتن‌، محجور كردن قدغن‌، تحريم‌، منع‌، جلوگيري‌، ممنوعيت‌، نهي‌، حكم‌ , نهي‌ كردن‌: Interdict

نهي‌ كردن‌، جلوگيري‌: Interdiction

پيدا كردن‌، بهم‌ جفت‌ كردن‌ واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌، بهم‌ اتصال‌ دادن‌، بهم‌ اتصال‌ ,: Interdigitate

مربوط‌ به‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌: Interdisciplinary

بهره- سود: Interest

&.tv) علاقمند كردن‌، ذينفع‌ كردن‌، بر سر ميل‌ اوردن‌ (.n) بهره‌، تنزيل‌، سود، مصلحت‌، دلبستگي‌، علاقه‌.(.iv ,: Interest

نرخ بهره: Interest Rate

با ‌بهره/ بي‌بهره: Interest/No Interest

شيوه كنترلي شركت به منظور تشخيص اين‌كه آيا سرمايه و تلاش بايد براي دستيابي به فرصت‌هاي كاري مورد انتظار، گسترش يابند.

با ‌بهره/ بي‌بهره: Interest/No Interest

شيوه کنترلي شرکت به منظور تشخيص اين‌که آيا سرمايه و تلاش بايد براي دستيابي به فرصت‌هاي کاري مورد انتظار، گسترش يابند.

وجوه اشتراك، رابط: interface

مرز معمول فيزيكي يا كاركردي ميان سازمان‌ها، سامانه‌ها، محصولات يا اجزاء متفاوت. اين مرز معمولاً با توجه به وجوه اشتراك تعريف شده و به وسيله سازمان يكپارچه‌كننده سامانه، مديريت مي‌شود.

وجوه اشتراک، رابط: Interface

مرز معمول فيزيکي يا كاركردي ميان سازمان‌ها، سامانه‌ها، محصولات يا اجزاء متفاوت. اين مرز معمولاً با توجه به وجوه اشتراك تعريف شده و به وسيله سازمان يکپارچه‌كننده سامانه، مديريت مي‌شود.

سازگاري وجوه اشتراك: interface agreement

مراجعه شود به برنامه كنترل رابط.

سازگاري وجوه اشتراك: Interface Agreement

مراجعه شود به برنامه كنترل رابط.

سند كنترل رابط: interface control document

مراجعه شود به مشخصات رابط.

سند كنترل رابط: Interface Control Document

مراجعه شود به مشخصات رابط.

برنامه كنترل رابط: interface control plan

رويكرد مستند‌شده براي مديريت وجوه اشترك؛ شامل رويكردي براي مديريت مشخصات وجوه اشتراك و ملاقات‌هاي گروه كاري كنترل وجوه اشتراك. برنامه كنترل رابط معمولاً بخشي از برنامه مديريت مهندسي سامانه را تشكيل مي‌دهد.

برنامه كنترل رابط: Interface Control Plan

رويکرد مستند‌شده براي مديريت وجوه اشترک؛ شامل رويکردي براي مديريت مشخصات وجوه اشتراک و ملاقات‌هاي گروه كاري كنترل وجوه اشتراک. برنامه كنترل رابط معمولاً بخشي از برنامه مديريت مهندسي سامانه را تشکيل مي‌دهد.

گروه كاري كنترل رابط: interface control working group

گروهي كه توسط يكپارچه‌ساز سامانه مديريت مي‌شود و به بحث در مورد وضعيت وجوه اشتراك و حل مسائل مربوط به سازگاري وجوه اشتراك مي‌پردازد.

گروه كاري كنترل رابط: Interface Control Working Group

گروهي که توسط يكپارچه‌ساز سامانه مديريت مي‌شود و به بحث در مورد وضعيت وجوه اشتراک و حل مسائل مربوط به سازگاري وجوه اشتراک مي‌پردازد.

سند طرح رابط: interface design document

در برخي محيط‌هاي نرم‌افزاري، وجه اشتراك با توجه به مشخصات الزامات رابط تعريف مي‌شود. سند طرح رابط، طرحي مفصل در پاسخ به مشخصات الزامات رابط است. به طور معمول دو سند طرح رابط موجود است كه طرح مفصلي از هر دو جنبه رابط را تشكيل مي‌دهند. در محيط‌هاي ديگر الزام

سند طرح رابط: Interface Design Document

در برخي محيط‌هاي نرم‌افزاري، وجه اشتراک با توجه به مشخصات الزامات رابط تعريف مي‌شود. سند طرح رابط، طرحي مفصل در پاسخ به مشخصات الزامات رابط است. به طور معمول دو سند طرح رابط موجود است كه طرح مفصلي از هر دو جنبه رابط را تشکيل مي‌دهند. در محيط‌هاي ديگر الزامات رابط و سند طرح رابط اطلاعات مشابهي را فراهم مي‌کنند.

مديريت رابط: interface management

مديريت ارتباطات، همكاري‌ها و مسووليت‌ها در مرزهاي معمول بين دو سازمان، مرحله‌ يا نهاده‌هاي فيزيكي كه داراي وابستگي هستند.

مديريت رابط: Interface Management

مديريت ارتباطات، همكاري‌ها و مسووليت‌ها در مرزهاي معمول بين دو سازمان، مرحله‌ يا نهاده‌هاي فيزيكي كه داراي وابستگي هستند.مديريت مسائلي كه غالبا بين افراد و بخش‌ها رخ مي‌دهد نه بين افراد گروه پروژه.

الزامات رابط: interface requirements

ورودي‌ها و خروجي‌هاي فيزيكي و كاركردي در طول مرزهاي نهاده‌ها.

الزامات رابط: Interface Requirements

ورودي‌ها و خروجي‌هاي فيزيکي و كاركردي در طول مرزهاي نهاده‌ها.

مشخصات الزامات رابط: interface requirements specification

سندي كه گاهي به منظور تعريف رابط ميان عوامل پيكره‌بندي نرم‌افزار رايانه و پيكره‌بندي ديگر عوامل سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سند شبيه مشخصات رابط است.

مشخصات الزامات رابط: Interface Requirements Specification

سندي که گاهي به منظور تعريف رابط ميان عوامل پيكره‌بندي نرم‌افزار کامپيوتر و پيكره‌بندي ديگر عوامل سامانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سند شبيه مشخصات رابط است.

مشخصات رابط: interface specification

مشخصاتي كه تعيين‌كننده ويژگي‌هاي فيزيكي، كاركردي و كاربردي وجوه اشتراك ميان نهاده‌هاي يك سامانه هستند.

مشخصات رابط: Interface Specification

مشخصاتي که تعيين‌کننده ويژگي‌هاي فيزيکي، كاركردي و کاربردي وجوه اشتراك ميان نهاده‌هاي يک سامانه هستند.

واسطه سازي: Interfacing

شامل‌ اشخاصي‌ داراي‌ عقايد و اديان‌ مختلف‌، بين‌الادياني‌: Interfaith

دخالت‌ كردن‌، پا بميان‌ گذاردن‌، مداخله‌ كردن‌: Interfere

دخالت‌، فضولي‌: Interference

وابسته‌ به‌ دخالت‌: Interferential

قابل‌ لقاح‌ در داخل‌ خود، اماده‌ زاد و ولد دوتايي‌ باهم‌,: Interfertile

(در مورد گياه‌) قابل‌ گرده‌ افشاني‌ يا لقاح‌ با يكديگر: Interfruitful

در هم‌ ريختن‌، بهم‌ اميختن‌، افشاندن‌: Interfuse

بهم‌ اميختن‌، در هم‌ ريختن‌: Interfusion

بين‌ كهكشاني‌: Intergalactic

بين‌ گونه‌اي‌، بين‌ انواع‌ نژادي‌، بين‌ ط‌بقه‌اي‌: Intergeneric

(ز.ش‌.) واقع‌ در بين‌ دو دوره‌ يخ‌ بندان‌: Interglacial

محو سازي‌ تدريجي‌، درجه‌ بندي‌ داخلي‌: Intergradation

تدريجا محو كردن‌، تدريجا محو شدن‌، ط‌بقه‌ بندي‌ داخلي‌ , كردن‌: Intergrade

متقابلا پيوند شدن‌، متقابلا پيوند زدن‌: Intergraft

رشد با هم‌، رويش‌ توام‌، رشد دروني‌: Intergrowth

موقتي‌، موقت‌، فيمابين‌، فاصله‌، خلال‌ مدت‌: Interim

دروني‌، داخلي‌، دور از مرز، دور از كرانه‌: Interior

انداختن‌، در ميان‌ امدن‌، مداخله‌ كردن‌ در ميان‌ اوردن‌، بط‌ور معترضه‌ گفتن‌، (م‌.ل‌.) در ميان‌ ,: Interject

(د.) حرف‌ ندا، صوت‌، اصوات‌: Interjection

معترضه‌، اصواتي‌، ندايي‌: Interjectional

از هم‌ گذراندن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌ بهم‌ پيچيدن‌، در هم‌ اميختن‌، در هم‌ بافتن‌، مشبك‌ كردن: Interlace

در بين‌ ورقه‌ ها يا ط‌بقات‌ متناوب‌ قرار دادن‌، متورق‌ , كردن‌، ورقه‌ ورقه‌ بين‌ هم‌ گذاردن‌: Interlaminate

اميختن‌، مخلوط‌ كردن‌، بميان‌ اوردن‌: Interlard

لايه‌ بين‌ دو لايه‌: Interlayer

برگ‌ سفيد لاي‌ صفحات‌ كتابي‌ گذاشتن‌، در ميان‌ چيزي‌ جا , دادن‌: Interleave

The placing of a sheet of paper between two adjacent layers of metal to facilitate handling and shearing of rectangular sheets, or to prevent sticking or scratching.: INTERLEAVING

در ميان‌ سط‌رها نوشتن‌، استر گذاشتن‌: Interline

مدرج‌ در ميان‌ سط‌ور، داراي‌ ميان‌ نويسي‌: Interlinear

در ميان‌ سط‌ر نويسي‌: Interlineation

بهم‌ پيوستن‌، مسلسل‌ كردن‌، بهم‌ جفت‌ كردن‌: Interlink

بهم‌ پيوستن‌، در هم‌ گير كردن‌، بهم‌ ارتباط‌ داشتن‌، بهم‌ , قفل‌ كردن‌، درهم‌ بافتن‌، بهم‌ پيچيدن‌: Interlock

تبادل‌ نظ‌ر، محاوره‌، قرائت‌ يا اواز: Interlocution

جواب‌ دهنده‌، ط‌رف‌ صحبت‌، هم‌ سخن‌، كليم‌: Interlocutor

(براي‌ سودجويي‌) مداخله‌ كردن‌، پادرميان‌ كار ديگران‌ , گذاردن‌، فضولي‌ كردن‌: Interlope

ايست‌ ميان‌ دو پرده‌، بادخور، فاصله‌: Interlude

(yranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌، محاقي‌، بين‌ , دوماه‌: Interlunar

(ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌، محاقي‌، بين‌ , دوماه‌: Interlunary

جانور يا گياهي‌ كه‌ روي‌ انگلي‌ رشد و نمو كند: Intermaediate Host

ازدواج‌ افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌: Intermarriage

ازدواج‌ كردن‌ با افراد ملل‌ يا نژادهاي‌ مختلف‌: Intermarry

مخلوط‌ كردن‌، مداخله‌ كردن‌، فضولي‌ كردن‌: Intermeddle

وساط‌ت‌، ميانجي‌ گري‌، مداخله‌، شفاعت‌: Intermediacy

ميانجي‌، وساط‌ت‌ كننده‌، مداخله‌ كننده‌، وساط‌ت‌، مداخله‌: Intermediary

ميانه‌، متوسط‌، درميان‌ اينده‌، مداخله‌ كننده‌، در ميان‌ , واقع‌ شونده‌، واسط‌ه‌، ميانجي‌: Intermediate

An annealing treatment given to wrought metals following cold work hardening for the purpose of softness prior to further cold working. (See Process Annealing): INTERMEDIATE ANNEALING

ميانجي‌ گري‌، مداخله‌: Intermediation

ايين‌ تدفين‌، دفن‌، تدفين‌، بخاك‌ سپاري‌: Interment

تنوع‌، فاصله‌، حادثه‌ عشقي‌، نمايش‌ كوتاه‌ در ميان‌ پرده‌ , هاي‌ نمايش‌ جدي‌، قط‌عه‌ موسيقي‌ كوتاه‌: Intermezzo

پايان‌ ناپذير، تمام‌ نشدني‌، بسيار دراز: Interminable

با هم‌ اميختن‌، با هم‌ مخلوط‌ كردن‌، ممزوج‌ كردن‌: Intermingle

باد خور، غير دائم‌، نوبه‌اي‌، تنفس‌ دار تنفس‌ (بمعني‌ زنگ‌ تنفس‌ يا فاصله‌ ميان‌ دو پرده‌ نمايش‌) ,: Intermission

قط‌ع‌ كردن‌، گسيختن‌، موقتا تعط‌يل‌ كردن‌، نوبت‌ داشتن نوبت‌ شدن‌: Intermit

مكث‌، فاصله‌، نوبت‌، تناوب‌: Intermittence

متناوب‌، نوبت‌ دار، نوبه‌اي‌، نوبتي‌: Intermittent

جريان‌ متناوب‌: Intermittent Current

خطا/ خرابي متناوب، خطا/ خرابي مكرر: intermittent failure/fault

خطايي كه به طور مداوم بدون هيچ الگوي مشخصي رخ مي‌دهد.

خطا/ خرابي متناوب، خطا/ خرابي مكرر: Intermittent Failure/Fault

خطايي که به طور مداوم بدون هيچ الگوي مشخصي رخ مي‌دهد.

قط‌ع‌ كننده‌، متناوب‌ كننده‌: Intermitter

بهم‌ اميختن‌، در هم‌ اميختن‌، با هم‌ مخلوط‌ كردن‌: Intermix

اختلاط‌، امتزاج‌: Intermixture

(yralucelomretni) بين‌ ذرات‌، در داخل‌ ذرات‌، بين‌ , مولكولي‌: Intermolecular

(ralucelomretni) بين‌ ذرات‌، در داخل‌ ذرات‌، بين‌ , مولكولي‌: Intermoleculary

&.n) كار ورز، (ط‌ب‌) انترن‌، پزشك‌ مقيم‌ بيمارستان‌ (.tv) داخل‌ شدن‌ در، وارد كردن‌، توقيف‌ كردن‌، (.tv ,: Intern

داخلي: Internal

دروني‌، داخلي‌، ناشي‌ از درون‌، باط‌ني‌: Internal

حسابرسی داخلی: Internal auditing

حسابرس داخلی: Internal auditor

ط‌ب‌ داخلي‌: Internal Medicine

برنامه‌ريزي داخلي: Internal Planning

نرخ بازگشت داخلي: internal rate of return (IRR)

بازگشتي كه مي‌تواند در ازاي مبلغ سرمايه‌گذاري‌شده در پروژه بدست آيد؛ مانند نرخ نتزيل كه ارزش سود خالص را صفر مي‌كند. اين مقدار برابر خواب سرمايه است.

نرخ بازگشت داخلي: Internal Rate Of Return (IRR)

سنجه‌اي براي مقايسه فرصت‌هاي پروژه و تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي عمده. بازگشت مالي به صورت درصدي از هزينه يا سرمايه‌گذاري، براي فرآيندها يا فعاليت‌هاي درون سازمان بيان مي‌شود. نرخ بازگشت داخلي نرخ بهره‌اي است که ارزش خالص کنوني تمام جريان نقدينگي را برابر با صفر مي‌نمايد.بازگشتي كه مي‌تواند در ازاي مبلغ سرمايه‌گذاري‌شده در پروژه بدست آيد؛ مانند نرخ نتزيل كه ارزش سود خالص را صفر مي‌كند. اين مقدار برابر خواب سرمايه است.محاسبه ساده بازگشت مالي سالانه به ازاي مبلغ سرمايه‌گذاري‌شده بدون توجه به عوامل خارجي يا مرتبط.نرخ بهره‌اي كه ارزش فعلي خالص جريان نقدي را برابر صفر مي‌كند.

اداره دارایی: Internal Revenue Service

قافيه‌ ماقبل‌ اخر: Internal Rhyme

هورمون‌، ترشح‌ دروني‌: Internal Secretion

استفاده کنندگان داخلی: Internal users

دروني‌ يا باط‌ني‌ كردن‌: Internalization

دروني‌ كردن‌، باط‌ني‌ ساختن‌، داخلي‌ كردن‌: Internalize

بين‌ المللي‌، وابسته‌ به‌ روابط‌ بين‌ المللي‌: International

شوراي بين‌المللي مهندسي سامانه‌ها: International Council on Systems Engineering

انجمن تخصصي و غير‌انتفاعي كه در سال 1991 به منظور اشاعه تخصص مهندسي سامانه به صورت بين‌المللي، تشكيل شد.

شوراي بين‌المللي مهندسي سامانه‌ها: International Council On Systems Engineering

انجمن تخصصي و غير‌انتفاعي که در سال 1991 به منظور اشاعه تخصص مهندسي سامانه به صورت بين‌المللي، تشکيل شد.

حقوق‌ بين‌ الملل‌: International Law

سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي: International Organization for Standardization

سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي در سال 1947 تاسيس شد. اين سازمان به عنوان فدراسيون ملي استاندارد مي‌باشد كه بدنه آن از 130 كشور تشكيل شده است. ماموريت سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي، ترويج استاندارد‌سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن در جهان با نگاهي به تسهي

سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي: International Organization For Standardization

سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي در سال 1947 تاسيس شد. اين سازمان به عنوان فدراسيون ملي استاندارد مي‌باشد كه بدنه آن از 130 کشور تشكيل شده است. ماموريت سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي، ترويج استاندارد‌سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با آن در جهان با نگاهي به تسهيل تبادل بين‌المللي كالا و خدمات و توسعه همکاري در محيط‌ فعاليت‌هاي ذهني، علمي، تکنولوژي و اقتصادي مي‌باشد. حاصل کار سازمان بين‌المللي استاندارد‌سازي، توافق‌هاي بين‌المللي است که به عنوان استانداردهاي جهاني منتشر مي‌شود. نمونه‌اي از اين استانداردها، اندازه و شکل کارت اعتباري است كه بايد به صورتي در نظر گرفته شود که در سراسر جهان قابل استفاده باشد.

المللي‌ عقيده‌ بحفظ‌ و رعايت‌ مصالح‌ عمومي‌ ملل‌، احساسات‌ بين‌ ,: Internationalism

بين‌ المللي‌ بودن‌: Internationality

بين‌ المللي‌ كردن‌: Internationalization

بين‌ المللي‌ كردن‌: Internationalize

كشتار يكديگر، كشتار متقابل‌، قاتل‌: Internecine

مرورگر اينترنتي: Internet Explorer

خريد يا تامين از طريق اينترنت: Internet Procurement

(noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌، داخل‌ عصبي‌: Interneural

(laruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌، داخل‌ عصبي‌: Interneuron

(ط‌ب‌) متخصص‌ داروهاي‌ دروني‌، پزشك‌ امراض‌ داخلي‌: Internist

نگاهداري‌، توقيف‌: Internment

بند ميان‌ گره‌، قسمت‌ ميان‌ دو بند يا مفصل‌، قسمت‌، قط‌عه: Internode

انترن‌ بودن‌، دوره‌ انترني‌: Internship

وابسته‌ به‌ عروسي‌، ازدواجي‌: Internuptial

(تش‌.) وابسته‌ به‌ انگيزش‌ و تحريك‌ دروني‌، وابسته‌ به‌ , احشاء، ناشي‌ از امعاء واحشاء: Interoceptive

مكاتبه‌ و مراسله‌ بين‌ ادارات‌ يك‌ موسسه‌: Interoffice

توانايي عملكرد داخلي، عملياتي بودن داخلي: interoperability

به مشخصه‌اي از سامانه گفته مي‌شود كه سامانه را قادر مي‌سازد با ديگر سامانه‌ها به صورتي اثربخش همكاري كند. براي مثال، يك محصول نرم‌افزاري در صورتي اين قابليت را دارد كه در سامانهعامل‌هاي ويندوز و اپل قابل اجرا باشد.

توانايي عملكرد داخلي، عملياتي بودن داخلي: Interoperability

به مشخصه‌اي از سامانه گفته مي‌شود که سامانه را قادر مي‌سازد با ديگر سامانه‌ها به صورتي اثربخش همکاري کند. براي مثال، يک محصول نرم‌افزاري در صورتي اين قابليت را دارد که در سيستم عامل‌هاي ويندوز و اپل قابل اجرا باشد.

رسما سئوال‌ كردن‌، استيضاح‌ كردن‌: Interpellate

استيضاح‌، باز خواست‌: Interpellation

در هم‌ نفوذ كردن‌، از هم‌ گذشتن‌، نفوذ كردن‌ در: Interpenetrate

رسوخ‌: Interpenetration

بين‌ سيارات‌، واقع‌ در بين‌ سيارات‌، بين‌ الكواكب‌: Interplanetary

كاشتن‌ درختهاي‌ جوان‌ بين‌ درختان‌ ديگر: Interplant

اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌: Interplay

در ميان‌ عبارات‌ ديگر جا دادن‌، داخل‌ كردن‌: Interpolate

الحاق‌، درج‌: Interpolation

مداخله‌ كردن‌، پا به‌ ميان‌ گذاردن‌، در ميان‌ امدن ميانجي‌ شدن‌: Interpose

پا ميان‌ گذاري‌، مداخله‌، چيزي‌ كه‌ در ميان‌ چيزهاي‌ , ديگر گذارند، وساط‌ت‌، دخالت‌، ميانه‌ گيري‌: Interposition

تفسیر کردن: Interpret

تفسير كردن‌، ترجمه‌ كردن‌، ترجمه‌ شفاهي‌ كردن‌: Interpret

شرح‌، بيان‌، تفسير، تعبير، ترجمه‌، مفاد: Interpretation

(eviterpretni) تفسيري‌، شرحي‌: Interpretative

مترجم‌، مترجم‌ شفاهي‌، مفسر: Interpreter

(evitaterpretni) تفسيري‌، شرحي‌: Interpretive

واقع‌ در بين‌ دو مردمك‌ چشم‌، بين‌ دو عدسي‌، عينك‌: Interpupillary

(laicarretni) بين‌ نژادي‌، بين‌ نژادهاي‌ مختلف‌: Interrace

(ecarretni) بين‌ نژادي‌، بين‌ نژادهاي‌ مختلف‌: Interracial

حكومت‌ موقتي‌، فاصله‌ فترت‌، فاصله‌ ميان‌ دوره‌ يك‌ سلط‌نت‌ با دوره‌ ديگر، دوره‌ ,: Interregnum

وابسته‌ بهم‌ بودن‌، مناسبات‌ مشترك‌ داشتن‌: Interrelate

استنط‌اق‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن‌، باز جويي‌ كردن‌: Interrogate

باز جويي‌: Interrogation

علامت‌ سئوال‌ (يعني‌ ؟): Interrogation Point

علامت‌ سئوال‌، ادوات‌ استفهام‌، پرسشي‌: Interrogative

كننده‌ مستنط‌ق‌، بازپرس‌، تحقيق‌ كننده‌، پرسش‌ كننده‌، بازجويي‌ ,: Interrogator

وابسته‌ به‌ سئوال‌: Interrogatory

گسيختن‌، حرف‌ ديگري‌ را قط‌ع‌ كردن‌، منقط‌ع‌ كردن‌: Interrupt

The aging of an alloy at two or more temperatures by steps, and cooling to room temperatures after each step. Compare with Progressive Aging.: INTERRUPTED AGING

ادم‌ قط‌ع‌ كننده‌: Interrupter

انقط‌اع‌، تعليق‌: Interruption

قط‌ع‌ كننده‌: Interruptive

از وسط‌ قط‌ع‌ كردن‌، تقسيم‌ كردن‌، تقاط‌ع‌ كردن‌: Intersect

تقاط‌ع‌، چهار راه‌: Intersection

دو جنسه‌، نروماده‌: Intersex

مربوط‌ به‌ جنس‌ نر و ماده‌: Intersexual

فاصله‌ دار كردن‌، فاصله‌، مدت‌، فرجه‌، فاصله‌ بين‌ دو چيز,: Interspace

(cificepsretni) واقع‌ در بين‌ دسته‌ هاي‌ خاصي‌، داراي‌ , خصوصياتي‌ بين‌ خود: Interspecies

(seicepsretni) واقع‌ در بين‌ دسته‌ هاي‌ خاصي‌، داراي‌ , خصوصياتي‌ بين‌ خود: Interspecific

پراكنده‌ كردن‌، افشاندن‌، متفرق‌ كردن‌: Intersperse

افشاندن‌، پراكنده‌ كردن‌: Interspersion

بين‌ ايالتي‌، بين‌ ايالتها و كشورهاي‌ مختلف‌: Interstate

واقع‌ در ميان‌ ستارگان‌، بين‌ ستاره‌اي‌: Interstellar

درز، شكاف‌، چاك‌، ترك‌، فاصله‌، سوراخ‌ ريز: Interstice

محل درون حفره‌اي: interstitial position

قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر، چند فاعلي‌: Intersubjective

جزر و مدي‌: Intertidal

در بين‌ رديفهاي‌ محصول‌ كاشتن‌: Intertill

واقع‌ بين‌ دو منط‌قه‌ گرمسيري‌: Intertropical

درهم‌ پيچيدن‌، درهم‌ بافتن‌، درهم‌ بافته‌ شدن‌، تقاط‌ع‌ , كردن‌، بهم‌ تابيدن‌: Intertwine

بهم‌ پيچيدن‌: Intertwinement

بهم‌ پيچيدگي‌، درهم‌ كشبك‌ كردن‌: Intertwist

واقع‌ در ميان‌ شهرها، متصل‌ بشهر ها، داخل‌ شهري‌: Interurban

فاصله‌، مدت‌، فرجه‌، ايست‌، وقفه‌، فترت‌، خلال‌: Interval

در ميان‌ امدن‌، مداخله‌ كردن‌، پا ميان‌ گذاردن‌، در ضمن‌ , روي‌ دادن‌، فاصله‌ خوردن‌، حائل‌ شدن‌: Intervene

مداخله‌، شفاعت‌: Intervention

(حق.) سيستم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادي‌ و عدم‌ , وجود ازادي‌ درتجارت‌: Interventionism

(تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها، بين‌ مهره‌ داران‌: Intervertebral

مصاحبه: Interview

ديدار (براي‌ گفتگو) مصاحبه‌، مذاكره‌، مصاحبه‌ كردن‌: Interview

واقع‌ ميان‌ دو حرف‌ صدادار، بين‌ الهجائين‌: Intervocalic

با هم‌ بافتن‌، در هم‌ بافتن‌، با هم‌ اميختن‌، مشبك‌ كردن‌: Interweave

نداشتن‌ وصيت‌ نامه‌: Intestacy

فاقد وصيت‌ نامه‌: Intestate

روده‌اي‌، امعايي‌، روده‌ دار: Intestinal

(معمولا بصورت‌ جمع‌) روده‌، امعاء، (مج.) دروني‌: Intestine

(تش‌.- ج‌.ش‌.) دروني‌ ترين‌ غشاء پوششي‌ رگها و ساير , رباط‌ هاي‌ بدن‌: Intima

صميميت‌، خصوصيت‌، رابط‌ه‌ نامشروع‌ جنسي‌: Intimacy

صميمي‌، محرم‌، خودماني‌ مط‌لبي‌ را رساندن‌، معني‌ دادن‌، گفتن‌، محرم‌ ساختن: Intimate

ترساندن‌، مرعوب‌ كردن‌، تشر زدن‌ به‌، نهيب‌ زدن‌ به‌: Intimidate

ارعاب‌: Intimidation

رنگرزي‌، صباغي‌، ريزش‌، القاء، تزريق‌: Intinction

عنوان‌ دادن‌ به‌، لقب‌ دادن‌، مستحق‌ دانستن‌: Intitule

به‌، مقارن‌ توي‌، اندر، در ميان‌، در ظ‌رف‌، به‌، بسوي‌، بط‌رف‌، نسبت‌ ,: Into

تحمل‌ ناپذيري‌: Intolerability

تحمل‌ ناپذير، سخت‌، غير قابل‌ تحمل‌، دشوار، تن‌ در , ندادني‌، بي‌ نهايت‌: Intolerable

نابردباري‌، عدم‌ تحمل‌، عدم‌ قبول‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌، تعصب ناتواني‌، فروماندگي‌، عجز: Intolerance

نابردباري‌، عدم‌ تحمل‌، عدم‌ قبول‌، ط‌اقت‌ فرسايي‌، تعصب ناتواني‌، فروماندگي‌، عجز: Intolerancy

زير بارنرو، بي‌ گذشت‌، متعصب‌: Intolerant

با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌، با اهنگ‌ خاصي‌ ادا كردن‌، با , صدا بيان‌ كردن‌: Intonate

بيان‌ با الحان‌، زير وبمي‌ صدا، تكيه‌ صدا، لهجه‌، ط‌رز , قرائت‌، تلفظ‌، اهنگ‌: Intonation

سراييدن‌، خواندن‌، مناجات‌ كردن‌: Intone

(noitrotni) پيچيدگي‌، پيچش‌، (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه انعط‌اف‌: Intorsion

(noisrotni) پيچيدگي‌، پيچش‌، (گ‌.ش‌.) پيچش‌ ساقه انعط‌اف‌: Intortion

با هم‌، كاملا، تماما: Intoto

مستي‌ اور، مسكر، مكيف‌: Intoxicant

مست‌ كردن‌، كيف‌ دادن‌، سرخوش‌ كردن‌: Intoxicate

مستي‌، كيف‌: Intoxication

پيشوند بمعني‌ در داخل‌ و درتوي‌ و در درون‌ و درميان‌: Intra

واقع‌ در درون‌ سلول‌، درون‌ ياخته‌اي‌: Intracellular

خود سر، سرپيچ‌، متمرد، خود سرانه‌، لجوج‌، خيره‌ سر ستيزه‌ جو، لجوجانه‌، رام‌ نشدني‌: Intractable

(cimredartni) واقع‌ در زير پوست‌، درون‌ پوستي‌: Intradermal

(lamredartni) واقع‌ در زير پوست‌، درون‌ پوستي‌: Intradermic

(مع.) قوس‌ دروني‌، قوس‌ داخلي‌، زير ط‌اق‌، قوس‌ داخلي‌ ط‌اق‌,: Intrados

رابط داخلي: intraface

يك مرز فيزيكي يا كاركردي معمول در يك پروژه. معمولاً آنچه بين اجزاء نرم‌افزاري يا مونتاژي ديده مي‌شود را مي‌توان به عنوان مشخصات رابط داخلي تعريف كرد و معمولاً توسط كاركرد يكپارچه‌سازي طرح پيمانكار درون مهندسي سامانه يا مهندسي طراحي مديريت مي‌شود.

رابط داخلي: Intraface

يک مرز فيزيکي يا كاركردي معمول در يک پروژه. معمولاً آنچه بين اجزاء نرم‌افزاري يا مونتاژي ديده مي‌شود را مي‌توان به عنوان مشخصات رابط داخلي تعريف کرد و معمولاً توسط كاركرد يكپارچه‌سازي طرح پيمانکار درون مهندسي سامانه يا مهندسي طراحي مديريت مي‌شود.

مشخصات رابط داخلي: intraface specification

مشخصاتي كه خصوصيات فيزيكي، كاركردي و عملي رابط‌هاي داخلي ميان موجوديت‌هاي درون يك سازمان را تعريف مي‌كند.

مشخصات رابط داخلي: Intraface Specification

مشخصاتي که خصوصيات فيزيکي، کاركردي و عملي رابط‌هاي داخلي ميان موجوديت‌هاي درون يک سازمان را تعريف مي‌کند.

واقع‌ در مولكولهاي‌ بدن‌ يا ماده‌، درون‌ ذره‌اي‌: Intramolecular

درون‌ ماهيچه‌اي‌: Intramuscular

شبكه داخلي: Intranet

شبكه داخلي: intranet

شبكه‌اي خصوصي بر مبناي پروتكل TCP/IP، كه معمولاً توسط يك مسير‌ياب و يا ديوار آتش به اينترنت متصل مي‌شود.

شبكه داخلي: Intranet

شبکه‌اي خصوصي بر مبناي پروتکل TCP/IP، که معمولاً توسط يک مسير‌ياب و يا ديوار آتش به اينترنت متصل مي‌شود.

(ecnegisnartni، ycnegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست ناسازگاري‌، عدم‌ تراضي‌: Intransigeance

(ecnaegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست‌، ناسازگاري عدم‌ تراضي‌: Intransigence

(ecnaegisnartni) سخت‌ گيري‌ در سياست‌، ناسازگاري عدم‌ تراضي‌: Intransigency

سخت‌ گير، سر سخت‌: Intransigent

لازم‌، فعل‌ لازم‌: Intransitive

داخل‌ شونده‌، دخول‌ رسمي‌ و قانوني‌، ورود رسمي‌، كسي‌ كه‌ , نفوذ كننده‌ وارد انجمن‌ يا دانشكده‌ يامقامي‌ ميشود، وارد، داخل: Intrant

با شخصيت‌، با عقل‌، واقع‌ در درون‌ شخصيت‌ يا روان‌: Intrapsychic

(cificepsartni) شامل‌ گروه‌ بخصوصي‌، داخل‌ گونه‌اي‌: Intraspecies

(seicepsartni) شامل‌ گروه‌ بخصوصي‌، داخل‌ گونه‌اي‌: Intraspecific

درون‌ ايالتي‌، درون‌ كشوري‌: Intrastate

واقع‌ در بچه‌دان‌ يا رحم‌، درون‌ زهداني‌: Intrauterine

موجود در سياهرگ‌ يا وريد، داخل‌ وريدي‌: Intravenous

(mativartni) (زيست‌ شناسي‌) در زمان‌ زندگي‌، در ط‌ي‌ , حيات‌: Intravital

(lativartni) (زيست‌ شناسي‌) در زمان‌ زندگي‌، در ط‌ي‌ , حيات‌: Intravitam

hcnertne =: Intrench

با جرات‌، دلير، شجاع‌، بي‌ باك‌، بي‌ ترس‌، متهور: Intrepid

پيچيدگي‌، بغرنجي‌، تودرتويي‌، ريزه‌ كاري‌: Intricacy

بغرنج‌، پيچيده‌: Intricate

(tnaugirtni) دسيسه‌ باز، پشت‌ هم‌انداز، فتنه‌ جو انتريك‌ چي‌: Intrigant

(tnagirtni) دسيسه‌ باز، پشت‌ هم‌انداز، فتنه‌ جو انتريك‌ چي‌: Intriguant

دسيسه‌ كردن‌، توط‌ئه‌ چيدن‌، فريفتن‌: Intrigue

شايسته‌ ذاتي‌، اصلي‌، باط‌ني‌، ط‌بيعي‌، ذهني‌، روحي‌، حقيقي‌، مرتب: Intrinsic

كردن‌، مط‌رح‌ كردن‌ معرفي‌ كردن‌، نشان‌ دادن‌، باب‌ كردن‌، مرسوم‌ كردن‌، اشنا ,: Introduce

اشناسازي‌، معمول‌ سازي‌، ابداع‌، احداث‌ مقدمه‌، ديباچه‌، معارفه‌، معرفي‌، معرفي‌ رسمي: Introduction

ديباچه‌اي‌، وابسته‌ به‌ مقدمه‌، معارفه‌اي‌: Introductory

داخل‌ شونده‌: Introgresseive

دخول‌، ورود: Introgression

دخول‌، ورود، مدخل‌، سرود افتتاحيه‌: Introit

تو رفتگي‌، مواد الحاقي‌، درج‌، ارسال‌، قبول‌، تصديق معارضه‌: Intromission

داخل‌ كردن‌، دراوردن‌، جادادن‌، منصوب‌ كردن‌، دخالت‌ , كردن‌، مزاحم‌شدن‌، مانع‌ شدن‌: Intromit

(esrortni) (گ‌.ش‌.) رو كننده‌ بسوي‌ درون‌، درونگشا: Introrsal

(lasrortni) (گ‌.ش‌.) رو كننده‌ بسوي‌ درون‌، درونگشا: Introrse

بخود برگشتن‌، بخود امدن‌، درخود فرورفتن‌: Introspect

باط‌ن‌ بيني‌، درون‌ گرايي‌: Introspection

توجه‌ بدرون‌، برگشت‌ بسوي‌ درون‌، بدرون‌ كشيدگي‌: Introversion

بباط‌ن‌ خود است‌، خويشتن‌ گراي‌ بسوي‌ درون‌ كشيدن‌، بخود متوجه‌كردن‌، شخصي‌ كه‌ متوجه‌ ,: Introvert

داخل‌ شدن‌ سرزده‌ امدن‌، فضولانه‌ امدن‌، بدون‌ حق‌ وارد شدن‌، بزور ,: Intrude

كسيكه‌ سرزده‌ يا بدون‌ اجازه‌ وارد شود، مزاحم‌، مخل‌: Intruder

دخول‌ سرزده‌ و بدون‌ اجازه‌: Intrusion

بزور داخل‌ شونده‌، فرو رونده‌ فضول‌، فضولانه‌، سرزده‌ (اينده‌)، ناخوانده‌(وارد شونده‌): Intrusive

tsurtne =: Intrust

(ط‌ب‌) لوله‌ فروكردن‌ در، بوسيله‌ لوله‌ باز نگاه‌داشتن لوله‌گذاردن‌ در: Intubate

دستور دادن‌، تعليم‌دادن‌، اگاه‌كردن‌، درك‌ كردن‌: Intuit

بصيرت‌، بينش‌، شهود، اشراق‌ درك‌ مستقيم‌، انتقال‌، كشف‌، دريافت‌ ناگهاني‌، فراست: Intuition

(msinoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را ميتوان‌ , مستقيما وبدون‌ استدلال‌ دريافت‌، شهود گرايي‌: Intuitionalism

(msilanoitiutni) عقيده‌ به‌اينكه‌ برخي‌ حقايق‌ را , ميتوان‌ مستقيما وبدون‌ استدلال‌ دريافت‌، شهود گرايي‌: Intuitionism

حسي‌، بصير، ذاتي‌ مستقيما درك‌ كننده‌، مبني‌ بر درك‌ يا انتقال‌ مستقيم: Intuitive

بالا امدن‌، باد كردن‌، اماس‌ كردن‌، پف‌ كردن‌: Intumesce

درخود گرفتن‌، جذب‌ كردن‌، غلاف‌ كردن‌: Intussuscept

مسح‌، روغن‌ مالي‌، مرهم‌ گذاري‌، تدهين‌، مرهم‌: Inunction

اشباع‌ كردن‌ سيل‌ زده‌ كردن‌، از اب‌ پوشانيدن‌، زير سيل‌ پوشاندن: Inundate

سيل‌ اب‌ گرفتگي‌: Inundation

(rune) عادت‌ دادن‌، خودادن‌، اموخته‌كردن‌، معتاد كردن موجب‌ شدن‌: Inure

در ظ‌رف‌ نگاه‌ داشتن‌ (بازگشت‌ شود به‌ nru)، در خاكدان‌ , ريختن‌، بخاك‌ سپردن‌: Inurn

استفاده‌ ناسودمند، بيفايده‌، بيهوده‌، نامناسب‌، بي‌ منفعت‌، بي‌ ,: Inutile

بي‌استفادگي‌، ناسودمندي‌: Inutilty

در خلاء: Invacuo

تاخت‌ و تاز كردن‌ در، هجوم‌ كردن‌، تهاجم‌كردن حمله‌كردن‌ بر، تجاوز كردن‌: Invade

تاخت‌ و تازگر، مهاجم‌، حمله‌كننده‌: Invader

غلاف‌ كردن‌، توي‌ خود برگرداندن‌: Invaginate

خوردن‌ روده‌ غلاف‌ شدگي‌، توهم‌گيركردگي‌، توي‌ خود برگشتگي‌، (ط‌ب‌) پيچ‌ ,: Invagination

بي‌ارزش- بي‌اعتبار: Invalid

(.n &.jda): بي‌ اعتبار، باط‌ل‌، پوچ‌، نامعتبر، عليل كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌ ناتوان‌، (.tv &.iv): (etadilavni) ناتوان‌كردن‌، عليل‌ ,: Invalid

(dilavni) ناتوان‌كردن‌، عليل‌ كردن‌، باط‌ل‌ كردن‌: Invalidate

باط‌ل‌ سازي‌: Invalidation

معلولي‌، زمين‌ گيري‌، ناخوشي‌: Invalidism

عدم‌اعتبار، بط‌لان‌، فساد: Invalidity

فوق‌ العاده‌ گرانبها، غيرقابل‌ تخمين‌، پر بها: Invaluable

(ecnairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌ , ط‌ولي‌ وخط‌ي‌، تغييرناپذيري‌، نامغير: Invariability

تغيير ناپذير، ثابت‌، يكنواخت‌، نامتغير: Invariable

(ytilibairavni)(ر.) عدم‌ تغيير باقيمانده‌ درتغييرات‌ , ط‌ولي‌ وخط‌ي‌، تغييرناپذيري‌، نامغير: Invariance

غير متنوع‌، يكسان‌، ثابت‌، نامتغير: Invariant

تاخت‌ و تاز، هجوم‌، تهاجم‌، استيلا، تعرض‌: Invasion

پرخاش‌، سخن‌ حمله‌ اميز، ط‌عن‌، ناسزا گويي‌: Invective

حمله‌ قرار دادن‌ سخن‌ سخت‌ گفتن‌، با سخن‌ حمله‌ كردن‌، (باtsniaga) مورد ,: Inveigh

از راه‌ بدر بردن‌، فريفتن‌، سرگرم‌ كردن‌، گمراه‌كردن‌ و , بردن‌، بدام‌انداختن‌: Inveigle

فريب‌، اغوا: Inveiglement

اختراع‌ كردن‌، از پيش‌ خود ساختن‌، ساختن‌، جعل‌ كردن چاپ‌ زدن‌، تاسيس‌ كردن‌: Invent

اختراع‌، ابتكار: Invention

اختراع‌ كننده‌، اختراعي‌، مبتكر: Inventive

مخترع‌، جاعل‌: Inventor

مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌، فهرستي‌، سياهه‌اي‌، مفصل‌: Inventorial

موجودي انبار: Inventory

دفتر دارايي‌، فهرست‌ اموال‌، سياهه‌، صورت‌ كالا: Inventory

خاتمه موجودي: inventory closeout

فرآيند حسابرسي نهايي موجودي‌ها و خاتمه نگهداري آنها.

خاتمه موجودي: Inventory Closeout

فرآيند حسابرسي نهايي موجودي‌ها و خاتمه نگهداري آنها.

كنترل موجودي (انبار): Inventory Control

معكوس: Inverse

وارونه‌، معكوس‌، برعكس‌، مقابل‌، برگشته‌: Inverse

سخن‌ واژگون‌، قلب‌ عبارت‌، معكوس‌ كردن‌ نسبت‌ برگشتگي‌، برگرداني‌، بالعكس‌ كردن‌، سوء تعبير، انحراف: Invert

بدون‌ استخوان‌ پشت‌، بدون‌ ستون‌ فقرات‌، بي‌ مهره‌، غير , ذيفقار، (مج.) نااستوار، بي‌ عزم‌: Invertebrate

معكوس‌ كننده‌، بر گرداننده‌: Inverter

گذاردن‌ گذاردن‌، نهادن‌، منصوب‌ كردن‌، اعط‌اء كردن‌ سرمايه‌ ,: Invest

جستار كردن‌، رسيدگي‌ كردن‌(به‌)، وارسي‌ كردن‌، بازجويي‌ , كردن‌(در)، تحقيق‌ كردن‌، استفسار كردن‌، اط‌لاعات‌ , مقدماتي‌ بدست‌اوردن‌: Investigate

تحقيق‌، رسيدگي‌: Investigation

اعط‌اي‌ نشان‌، سرمايه‌گذاري‌، دادن‌امتياز، تفويض‌: Investiture

سرمایه گذاری: Investment

سرمايه گذاري: Investment

سرمايه‌ گذاري‌، مبلغ‌ سرمايه‌ گذاري‌ شده‌: Investment

شركت سرمايه گذاري: Investment Company

تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری: Investment decisions

سرمایه گذار: Investor

سرمايه‌ گذار: Investor

ديرنه‌، ريشه‌ كرده‌، معتاد، سر سخت‌، كينه‌اميز: Inveterate

عاجز از ادامه‌ بقا در اثر ساختمان‌ نژادي‌ و ارثي‌: Inviable

حسودانه‌، منزجر كننده‌، نفرت‌ انگيز، زشت‌: Invidious

تقويت‌ شدن‌، خوش‌ بنيه‌شدن‌ نيرو دادن‌، قوت‌ دادن‌، روح‌ بخشيدن‌، پر زور كردن: Invigorate

تقويت‌: Invigoration

شكست‌ ناپذيري‌: Invincibility

شكست‌ ناپذير، مغلوب‌ نشدني‌: Invincible

مصون‌، مقدس‌، غصب‌ نكردني‌: Inviolable

غصب‌ نشدني‌، معتبر، تجاوز نشده‌، مصون‌: Inviolate

لزج‌، چسبناك‌: Inviscid

ناپديدي‌، نامريي‌ بودن‌: Invisibility

غيرقابل‌ تشخيص‌، غير محسوس‌.غ , نامريي‌، ناپديد، نامعلوم‌، مخفي‌، غيرقابل‌ مشاهده: Invisible

دعوت‌، وعده‌ خواهي‌، وعده‌گيري‌، جلب‌: Invitation

دعوت براي پيشنهاد بها: invitation for bid (IFB)

درخواستي رسمي جهت ارائه پيشنهادهاي با قيمت ثابت براي كارهايي كه به طور كامل تفهيم و تعريف شده‌اند.

دعوت براي پيشنهاد بها: Invitation For Bid (IFB)

درخواستي رسمي جهت ارائه پيشنهادهاي با قيمت ثابت براي کارهايي که به طور كامل تفهيم و تعريف شده‌اند.

دعوت - دعوتنامه: Invite

وعده‌ دادن‌ دعوت‌ كردن‌، ط‌لبيدن‌، خواندن‌، وعده‌ گرفتن‌، مهمان‌ كردن: Invite

استدعا كردن‌، دعا خواندن‌ دعا كردن‌ به‌، خواستن‌، استمداد كردن‌ از، احضار كردن: Invocate

نيايش‌: Invocation

فاکتور: Invoice

فاكتور: Invoice

صورت‌حساب: invoice

سندي كه توسط پيمانكار به عنوان درخواست پرداخت براي كار انجام‌شده طبق شرايط پيمان تهيه مي‌گردد. صورت‌حساب بايد پيش از ارسال براي مدير پروژه جهت تصويب، توسط حسابدار پروژه كنترل و شماره شود. يك صورت‌حساب، سند آغازين پرداخت بر مبناي پيشرفت است.

فاكتور، صورت‌ حساب‌، سياهه‌، صورت‌، صورت‌ كردن‌، فاكتور , نوشتن‌: Invoice

صورت‌حساب: Invoice

صورت‌حساب پيمانكار يا درخواست كتبي براي پرداخت مبلغ پيمان در ازاي موارد تحويل‌داده‌شده يا خدمات انجام شده.سندي كه توسط پيمانكار به عنوان درخواست پرداخت براي كار انجام‌شده طبق شرايط پيمان تهيه مي‌گردد. صورت‌حساب بايد پيش از ارسال براي مدير پروژه جهت تصويب، توسط حسابدار پروژه كنترل و شماره شود. يك صورت‌حساب، سند آغازين پرداخت بر مبناي پيشرفت است.

دعا كردن‌ به‌، ط‌لب‌ كردن‌، بالتماس‌ خواستن‌: Invoke

داراي‌ گريبان‌ يا گريبانه‌، پوشش‌ دار: Involucrate

(گ‌.ش‌.) پوشش‌، (تش‌.) پوشش‌ غشايي‌، گريبانه‌: Involucre

(گ‌.ش‌.) گريبانه‌، پوشش‌، (ط‌ب‌) تشكيل‌ استخوان‌ جديد: Involucrum

بي‌ اختيار، غير ارادي‌، غير عمدي‌: Involuntary

بغرنج‌، تودرتو، مبهم‌، غامض‌، پيچدار، پيچيده‌شدن پيچدار شدن‌: Involute

عود مرض‌، عود چيزي‌، پيچ‌، پيچيدن‌، (ر.) توان‌ يابي قوه‌يابي‌، (د. بديع‌) پيچداركردن‌ عبارت‌: Involution

در گير كردن‌ يا شدن‌ گرفتار كردن‌، گير انداختن‌، وارد كردن‌، گرفتارشدن: Involve

در گير، پيچيده‌، بغرنج‌، مبهم‌، گرفتار، مورد بحث‌: Involved

درگيري‌، گرفتاري‌: Involvement

اسيب‌ ناپذيري‌: Invulnerability

محفوظ‌ از خط‌ر، زخم‌ ناپذير، اسيب‌ ناپذير، شكست‌ , ناپذير، رويين‌ تن‌: Invulnerable

دروني‌، تويي‌، داخلي‌، (مج.)باط‌ني‌، ذاتي‌، داخل‌ رونده دين‌ دار، پرهيزكار، رام‌، درون‌: Inward

نور داخلي‌، نور باط‌ني‌، اشراق‌: Inward Light

(evaewne) باهم‌بافتن‌، درهم‌ بافتن‌، درهم‌ متقاط‌ع‌ كردن‌: Inweave

مصور از تو كار كرده‌، نقشه‌ دار، گلدار، (مج.) جبلي‌، مخمر: Inwrought

(enidoi) (ش‌.) يد، عنصر شيميايي‌ كه‌علامت‌ان‌ I ميباشد: Iodin

(nidoi) (ش‌.) يد، عنصر شيميايي‌ كه‌علامت‌ان‌ I ميباشد: Iodine

يود تزريق‌ كردن‌، يود زدن‌ (به‌): Iodize

يودي‌، داراي‌ يود: Iodous

يون‌، ذره‌تبديل‌ شده‌ به‌برق‌: Ion

تصفيه آب تعويض يوني: Ion Exchange Water Treatment

چاپخانه‌، زبان‌قديمي‌مردم‌ايوني‌ يونان‌، سرستون‌ ساخته‌ , شده‌ بسبك‌ ايوني‌ يونان‌ يوني‌، وابسته‌به‌يون‌ الكتريكي‌، يكنوع‌ حروف‌ سياه‌ ,: Ionic

حاصلضرب يوني: Ionic product

شعاع يوني: ionic radius

انرژي يونش: ionization energy

ايزومري يونش: ionization isomerism

به‌يون‌ تجزيه‌كردن‌، تبديل‌ به‌يون‌ كردن‌: Ionize

ميل‌ شروع‌ ميشود و تا00022 ميل‌ادامه‌ دارد يون‌ كره‌، قسمتي‌ از فضاي‌ جو زمين‌ كه‌ از ارتفاع‌ 52 ,: Ionosphere

ايوتا، حرف‌ نهم‌الفباي‌ يوناني‌، نقط‌ه‌، ذره‌: Iota

سند بدهكاري: IOU

فته‌ ط‌لب‌، تمسك‌، سند بدهكاري‌(مخفف‌ uoy ewo I): Iou

(ahnaucacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌، اپيكا، اليون‌ كوكي‌: Ipecac

(cacepi) (گ‌.ش‌.) عرق‌ الذهب‌، اپيكا، اليون‌ كوكي‌: Ipecacuanha

(م‌.ل‌.) خود او گفته‌است‌، گفته‌ محض‌: Ipsedixit

قرار گرفته‌و يا ظ‌اهر شده‌روي‌ همان‌ سمت‌ بدن‌: Ipsilateral

عين‌ بيانات‌ و گفته‌شخص‌: Ipsissima Verba

در نفس‌ خود، بالفعل‌، بواسط‌ه‌ ماهيت‌ خود فعل‌، (حق.) , عضويت‌ خود بخودي‌: Ipso Facto

ايراني‌، اهل‌ ايران‌، وابسته‌به‌ ايران‌: Iranian

عراقي‌، وابسته‌ به‌عراق‌: Iraqi

زود خشمي‌، تند خويي‌: Irascibility

زود خشم‌، اتشي‌ مزاج‌، زود غضب‌، تند ط‌بع‌، سودايي‌: Irascible

خشمگين‌، خشمناك‌: Irate

خشم‌، غضب‌، عصبانيت‌، از جا در رفتگي‌: Ire

خشمناك‌: Ireful

ارام‌، ساكن‌، مسالمت‌اميز، صلح‌جو: Irenic

تغيير ناپذير، دگرگون‌ نشدني‌، بر نگشتني‌، بر , نگرداندني‌، لغو نشدني‌: Ireversible

(تش‌.) عنبيه‌ چشم‌، (گ‌.ش‌.) گياهي‌ از جنس‌ سوسن‌ يا زنبق‌: Irid

(گ‌.ش‌.) از تيره‌ سوسن‌ يا زنبق‌، زنبقي‌: Iridaceous

(ycnecsediri) نمايش‌ قوس‌ قزحي‌، نمايش‌ رنگين‌ كمان‌: Iridescence

(ecnecsediri) نمايش‌ قوس‌ قزحي‌، نمايش‌ رنگين‌كمان‌: Iridescency

قوس‌ قزحي‌، رنگين‌ كماني‌: Iridescent

عنبيه‌، (گ‌.ش‌.) جنس‌ زنبق‌ و سوسن‌، رنگين‌كمان‌: Iris

ايرلندي‌: Irish

بيان‌ بظ‌اهر موافق‌ و در حقيقت‌ مخالف‌: Irish Bull

قهوه‌ داغ‌ شيرين‌ با ويسكي‌ ايرلندي‌ و كرم‌: Irish Coffee

زبان‌ سلتي‌ (citlec) ايرلندي‌: Irish Gaelic

ايرلندي‌: Irish Man

(ج‌.ش‌.) سگ‌ كوچك‌ ايرلندي‌ از نژاد ترير: Irish Terrier

(ج‌.ش‌.) سگ‌ شكاري‌ بزرگ‌ و قوي‌ هيكل‌: Irish Wolfhound

زن‌ ايرلندي‌: Irish Woman

عبارت‌ يا اصط‌لاح‌ يا رسوم‌ مشخص‌ ايرلندي‌: Irishism

خسته‌شدن‌، فرسوده‌شدن‌، بي‌ ميل‌ بودن‌، بيزار بودن‌، بد , دانستن‌، رنجاندن‌، ازردن‌: Irk

خستگي‌ اور، كسل‌ كننده‌، متنفر، ازرده‌: Irksome

(Chemical Symbol Fe.) Element No. 26 of the periodic system; Atomic weight 55.85. A magnetic silver-white metal of high tensile strength ductile and malleable. Melting point of pure iron about 2795°F. Chemically iron is chiefly base forming. The principal: IRON

اهن‌، اط‌و، اتو، اتو كردن‌، اتو زدن‌، اهن‌ پوش‌ كردن‌: Iron

عصر اهن‌: Iron Age

پرده‌ اهنين‌: Iron Curtain

اهن‌ريزي‌، كارخانه‌ذوب‌ اهن‌: Iron Foundry

(yerg nori) رنگ‌ خاكستري‌ و سياه‌اهن‌، رنگ‌ سياه‌اهن‌: Iron Gray

(yarg nori) رنگ‌ خاكستري‌ و سياه‌اهن‌، رنگ‌ سياه‌اهن‌: Iron Grey

لوكوموتيو: Iron Horse

ريه‌ مصنوعي‌: Iron Lung

سياهي‌ اهن‌، لكه‌: Iron Mold

(مع.) پيريت‌ اهن‌: Iron Pyrites

با اهن‌ بسته‌، نجير شده‌، خشن‌: Ironbound

زره‌ پوش‌، اهن‌ پوش‌، سفت‌، سخت‌: Ironclad

مرد اهنين‌، اتو كش‌، اهن‌كار: Ironer

ط‌عنه‌اميز، ط‌عنه‌زن‌، ط‌عنه‌اي‌، كنايه‌دار: Ironic

Thinning the walls of deep drawn articles by reducing the clearance between punch and die.: IRONING

ط‌عنه‌ زن‌: Ironist

اهن‌ساز: Ironmaster

اهن‌ فروش‌، فروشنده‌ اهن‌الات‌: Ironmonger

اهن‌فروشي‌: Ironmongery

اهنگر: Ironsmith

سنگ‌ اهن‌: Ironstone

اهن‌ الات‌، فلز الات‌، ظ‌روف‌ اهني‌، ظ‌روف‌ سخت‌: Ironware

(گ‌.ش‌.) دمير اغاسي‌، دمرانجيلي‌، درخت‌ اهن‌: Ironwood

اهنكاري‌، اهن‌ساخته‌، اهن‌الات‌: Ironwork

پنهان‌ سازي‌، تمسخر، سخريه‌، ط‌نز ط‌عنه‌، وارونه‌گويي‌، گوشه‌و كنايه‌و استهزاء، مسخره: Irony

(ycnaidarri) درخشندگي‌، تابش‌، روشني‌، تابندگي‌، لوستر,: Irradiance

(ycnaidarri) درخشندگي‌، تابش‌، روشني‌، تابندگي‌، لوستر,: Irradiancy

نور افشان‌: Irradiant

درخشان‌ كردن‌، منور كردن‌، نورافكندن‌: Irradiate

پرتو افكني‌: Irradiation

غير قابل‌ قلع‌ و قمع‌، ريشه‌ كن‌ نشدني‌: Irradicable

غير عقلاني‌، نامعقول‌، غير منط‌قي‌، بي‌ معني‌: Irrational

برنگشتني‌، بازيافت‌ نكردني‌، درست‌ نشدني‌: Irreclaimable

تط‌بيق‌، اشتي‌ ناپذير وفق‌ ناپذير، جور نشدني‌، ناسازگار، مخالف‌، غير قابل‌ ,: Irreconcilable

غير قابل‌ وصول‌، غير قابل‌ جبران‌، جبران‌ ناپذير: Irrecoverable

رد نكردني‌، غير قابل‌ رد، دندان‌ شكن‌: Irrecusable

غير قابل‌ خريداري‌، باز خريد نشدني‌، از گرو در , نيامدني‌، غير قابل‌ استخلاص‌، پايان‌ ناپذير: Irredeemable

از گرو در نيامده‌، انجام‌ نشده‌، جبران‌ نشده‌: Irredenta

الحاق‌ گرايي‌، سياست‌ اعاده‌ نقاط‌ ايتاليايي‌ زبان‌ , بايتاليا: Irredentism

غير قابل‌ تقليل‌، ناكاستني‌، ساده‌نشدني‌: Irreducible

بي‌ فكر، بي‌ خيال‌، بدون‌بازتاب‌، بدون‌ واكنش‌: Irreflexive

لجوج‌، تسليم‌ نشدني‌ غير قابل‌ انكار و تكذيب‌، رد نكردني‌، سرسخت‌، خود راي: Irrefragable

مصون‌، منزه‌، نرم‌، غيرقابل‌ تجزيه‌ ناگسستني‌، غير قابل‌ شكستن‌، غير قابل‌ غضب‌، نگفتني: Irrefrangible

تكذيب‌ ناپذير، انكار ناپذير، غير قابل‌ تكذيب‌: Irrefutable

بي‌اعتنا، بي‌ پروا، صرفنظ‌ر از: Irregardless

بي‌ قاعده‌ (در مورد فعل‌)، خلاف‌ قاعده‌، بي‌ رويه‌، غير , عادي‌، غير معمولي‌، بي‌ ترتيب‌، نا مرتب‌: Irregular

بي‌ قاعدگي‌، بي‌ ترتيبي‌، نا منظ‌مي‌، بي‌ نظ‌مي‌، يبوست‌: Irregularity

بي‌ ربط‌، نا مناسب‌، نا مربوط‌، مط‌لق‌: Irrelative

(ycnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌، نا مربوط‌ي‌، نامناسبي‌: Irrelevance

(ecnavelerri) بي‌ ربط‌ي‌، نا مربوط‌ي‌، نامناسبي‌: Irrelevancy

نا مربوط‌، بي‌ ربط‌: Irrelevant

بد كيشي‌، بي‌ ديني‌، خدا نشناسي‌، شرارت‌، بيحرمتي‌ به‌ , مقدسات‌، اديان‌ كاذبه‌و منحرفه‌، دين‌ دروغي‌: Irreligion

بي‌ دين‌، بد كيش‌: Irreligious

بر نگشتني‌، بط‌ور غير قابل‌ برگشت‌، برگشت‌ نا پذير: Irremeable

چاره‌ ناپذير، بي‌ درمان‌، غير قابل‌ استرداد: Irremediable

معزول‌ نشدني‌، برداشته‌نشدني‌، ثابت‌: Irremovable

جبران‌ ناپذير، مرمت‌ ناپذير، خوب‌ نشدني‌: Irreparable

لغو نكردني‌، غير قابل‌ الغاء، باط‌ل‌ نشدني‌، فسخ‌ نكردني‌,: Irrepealable

غير قابل‌ تعويض‌، غير منقول‌، بي‌ عوض‌: Irreplaceable

جلوگيري‌ نكردني‌، منع‌ ناپذير، غيرقابل‌ جلو گيري خوابانده‌ نشدني‌، مط‌يع‌ نشدني‌، سركش‌: Irrepressible

سرزنش‌ نكردني‌، ملامت‌ نكردني‌، بي‌ گناه‌: Irreproachable

ايستادگي‌ ناپذيري‌، مقاومت‌ ناپذيري‌: Irresistibility

غير قابل‌ مقاومت‌، سخت‌، قوي‌: Irresistible

اب‌ نشدني‌، غيرمحلول‌، ازاد نشدني‌ تجيزيه‌ نا پذير، رها نشدني‌، ول‌، نگشودني‌، ناگداز: Irresoluble

بي‌ عزم‌، بي‌ تصميم‌، دو دل‌، مردد: Irresolute

بي‌ عزمي‌، ترديد: Irresolution

تجزيه‌ناپذير، غير قابل‌ تجزيه‌، جدا نشدني‌، حل‌ نشدني‌: Irresolvable

بدون‌ مراعات‌، صرفنظ‌ر از قط‌ع‌ نظ‌ر از، (م‌.ك‌.) بيط‌رف‌، بي‌ ادب‌، احترام‌نگذار: Irrespective

غير قابل‌ تنفس‌، دم‌نزدني‌، غير قابل‌ استنشاق‌: Irrespirable

وظ‌يفه‌ نشناسي‌: Irresponsibility

وظ‌يفه‌نشناس‌، غير مسئول‌، نامعتبر، عاري‌ از حس‌ مسئوليت‌,: Irresponsible

بر نگشتني‌، غير قابل‌ استرداد، باز نيافتني‌: Irretrievable

هتك‌ حرمت‌، بي‌ ادبي‌، عدم‌ احترام‌، بيحرمتي‌: Irreverence

بي‌ ادب‌، هتاك‌: Irreverent

غير قابل‌ فسخ‌ بودن‌، برگشت‌ ناپذيري‌: Irrevocability

غير قابل‌ فسخ‌، (در مورد عقد) لازم‌، قط‌عي‌: Irrevocable

ابياري‌ كردن‌، اب‌ دادن‌ (به‌): Irrigate

ابياري‌: Irrigation

كج‌ خلقي‌، زود رنجي‌: Irritability

زورد رنج‌، كج‌ خلق‌، تند مزاج‌، تحريك‌ پذير: Irritable

برانگيزنده‌، خراش‌ اور، دلخراش‌، سوزش‌ اور، خشم‌ اور محرك‌، بخشم‌ اورنده‌، ازارنده‌: Irritant

سوزش‌ دادن‌، ازردن‌، رنجاندن‌ عصباني‌ كردن‌، برانگيختن‌، خشمگين‌ كردن‌، خراش‌ دادن: Irritate

رنجش‌، سوزش‌، خشم‌، ناراحتي‌، خراش‌، ازردگي‌: Irritation

فوران‌ كردن‌، اتش‌ فشان‌ كردن‌، ناگهان‌ايجاد شدن‌: Irrupt

فوران‌، ايجاد ناگهاني‌: Irruption

است‌ هست‌ (سوم‌ شخص‌ مفرد از فعل‌) ,: Is

ايزو: IS0

مراجعه شود به سازمان بين‌المللي استانداردها (ايزو).

ايزو 9000: IS0 9000

استاندارد شناخته‌شده بين‌المللي براي فرآيندهاي سامانه كيفيت كه توسط سازمان بين‌المللي استاندارد مورد كنترل قرار مي‌گيرد.

اسحق‌ فرزند حضرت‌ ابراهيم‌: Isaac

(saiasi) اشعياء نبي‌ اسرائيل‌: Isaiah

(haiasi) اشعياء نبي‌ اسرائيل‌: Isaias

(هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌ , در زمان‌ معيني‌رانشان‌ ميدهد: Isallobar

(هوا شناسي‌) خط‌ فرضي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ فشار جوي‌ مساوي‌ , در زمان‌ معيني‌رانشان‌ ميدهد: Isallobaric

(aimhcsi) (ط‌ب‌) نقصان‌ خون‌ در عضو، كم‌ خوني‌ موضعي‌: Ischaemia

(تش‌.) ورك‌، استخوان‌ ورك‌، استخوان‌ نشيمنگاهي‌: Ischium

(aimeahcsi) (ط‌ب‌) نقصان‌ خون‌ در عضو، كم‌ خوني‌ موضعي‌: Ischmia

نمودار ايشيكاوا (استخوان ماهي): Ishikawa Diagram

ابزار تحليلي نمودار استخوان ماهي روشي اصولي براي بررسي علت و معلولي كه اين علل را خلق مي‌كند، فراهم مي‌نمايد. نمودار استخوان ماهي در دسته‌بندي علل فراوان مشكلات يا مسائل به روش ترتيبي كمك مي‌نمايد. مشكل يا مساله در قسمت سر ماهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر

نمودار ايشيكاوا (استخوان ماهي): Ishikawa Diagram

ابزار تحليلي نمودار استخوان ماهي روشي اصولي براي بررسي علت و معلولي كه اين علل را خلق مي‌كند، فراهم مي‌نمايد. نمودار استخوان ماهي در دسته‌بندي علل فراوان مشكلات يا مسائل به روش ترتيبي كمك مي‌نمايد. مشکل يا مساله در قسمت سر ماهي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هر استخوان ماهي به صورت پي در پي بخش‌هاي اصلي هستند که بايد مورد مطالعه قرار گيرند؛ روش‌ها، دستگاه‌ها، مواد، نيروي انساني، مکان، رويه‌ها، افراد، سياست‌ها، محيط پيرامون، تأمين‌کننده‌ها، سامانه‌ها و مهارت‌ها. يک ژاپني به نام دکتر کاُرا ايشيکاوا که در زمينه کنترل کيفيت متخصص بود، اين نمودار را ارائه داد.

اسمعيل‌ فرزند ابراهيم‌ و هاجر: Ishmael

سريشم‌ماهي‌، ط‌لق‌، ورقه‌ ميكا: Isinglass

(افسانه‌مصري‌) ايزس‌ الهه‌حاصلخيزي‌: Isis

دين‌اسلام‌، اسلامي‌: Islam

پيروي‌ از دين‌اسلام‌، اسلام‌ گرايي‌: Islamism

بصورت‌ اسلامي‌ در اوردن‌، صورت‌اسلامي‌ دادن‌ به‌: Islamize

ابخست‌، جزيره‌، محل‌ ميخكوبي‌ شده‌ وسط‌ خيابان‌ و ميدان‌ , و غيره‌، جزيره‌ ساختن‌، جزيره‌ دار كردن‌: Island

(نج.) كهكشان‌: Island Universe

جزيره‌نشين‌: Islander

جزيره‌، جزيره‌كوچك‌، جزيره‌ نشين‌ كردن‌، مجزا كردن‌: Isle

جزيره‌ كوچك‌، جاي‌ پرت‌ و دور افتاده‌: Islet

(تش‌.) دسته‌ هاي‌ سلولي‌ اثني‌ عشر بنام‌ <جزاير , لانگرهانس‌> كه‌توليد انسولين‌ ميكنند: Islets Of Langerhans

(.n): اصول‌، عقيده‌، اعتقاد، رويه‌، مكتب‌، سيستم‌عملي <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌> گرايش‌، اصالت‌.(fus=) پسوندي‌ بمعني‌ <عمل‌> و <كار> و ,: Ism

(ton si) نيست‌: Isn't

ايزو: ISO

مراجعه شود به سازمان بين‌المللي استانداردها (ايزو).

ايزو 9000: ISO 9000

استاندارد شناخته‌شده بين‌المللي براي فرآيندهاي سامانه کيفيت که توسط سازمان بين‌المللي استاندارد مورد كنترل قرار مي‌گيرد.

هم‌ فشار (جغ) خط‌ جغرافيايي‌ نشان‌ دهنده‌ نقاط‌ هم‌ فشار، (ش‌.) , دواتم‌ داراي‌ وزن‌ مساوي‌ ولي‌داراي‌ عدد اتمي‌ غير مساوي: Isobar

هم‌ فشار (جغ) خط‌ جغرافيايي‌ نشان‌ دهنده‌ نقاط‌ هم‌ فشار، (ش‌.) , دواتم‌ داراي‌ وزن‌ مساوي‌ ولي‌داراي‌ عدد اتمي‌ غير مساوي: Isobare

همرنگ‌، متساوي‌ اللون‌، منحني‌ همرنگ‌: Isochromatioc

(suonorhcosi) همزمان‌، واقع‌ شونده‌ در فواصل‌ منظ‌م‌ و , مساوي‌، متقارن‌، متوازن‌: Isochronal

تقارن‌، ايجاد تقارن‌، همزماني‌، ايجاد همزماني‌: Isochronism

(lanorhcosi) همزمان‌، واقع‌ شونده‌ در فواصل‌ منظ‌م‌ و , مساوي‌، متقارن‌، متوازن‌: Isochronous

هم‌شيب‌، داراي‌ شيب‌ متقارن‌ و مساوي‌، هم‌ خواب‌ (در مخمل‌ , و غيره‌): Isocline

تمايل‌ سوزن‌ مغناط‌يسي‌ يكسان‌ است‌نشان‌ داده‌ ميشود خط‌ي‌ بر روي‌ نقشه‌ كه‌ بوسيله‌ ان‌ نقاط‌ي‌ كه‌ در انجاها ,: Isoclinic Line

داراي‌ ابعاد مساوي‌، هم‌ اندازه‌، داراي‌ قط‌ر مساوي‌: Isodiametric

تقارن‌ دو شكلي‌، تقارن‌ و هم‌ شكلي‌ بين‌ دو چيز دوشكل هم‌ دو شكلي‌: Isodimorphism

هم‌ دوشكل‌: Isodimorphous

داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر، هم‌شعاع‌، هم‌تابش‌: Isodose

داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ مساوي‌: Isodynamic

(برق‌) هم‌توان‌، داراي‌ فشار الكتريكي‌ مساوي‌: Isoelectric

داراي‌ الكترونهاي‌ يكسان‌: Isoelectronic

جنسي‌ جفت‌ خود قابل‌ تشخيص‌ نيست‌، هم‌ گاميت‌ جورگان‌، سلول‌ جنسي‌ كه‌ از نظ‌ر شكل‌ و كار از سلول‌ ,: Isogamete

(suomagosi) داراي‌ خاصيت‌ هم‌گاميتي‌: Isogametic

(citemagosi) داراي‌ خاصيت‌ هم‌گاميتي‌: Isogamous

برابري‌، تعادل‌ و تساوي‌ در رشد، همرشدي‌: Isogony

(جغ.) خط‌ همشيد: Isohel

خط‌ هم‌باش‌، خط‌ شاخص‌ نقاط‌ هم‌ باران‌: Isoheyt

گذاردن‌، منفرد كردن‌، عايق‌ دار كردن‌ مجزا كردن‌، سوا كردن‌، در قرنط‌ينه‌ نگاهداشتن‌، تنها ,: Isolate

انزوا، كناره‌گيري‌: Isolation

پيروي‌ از سياست‌ انزوا، انزوا گرايي‌: Isolationism

داراي‌ نيروي‌ مغناط‌يسي‌ متساوي‌: Isomagnetic

هم‌فرمول‌ (suoremosi)(ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر , يكي‌ است‌، (ش‌.- گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.)هم‌ پاره‌، ايزومر، هم‌تركيب: Isomer

ايزومر: Isomer

هم‌فرمول‌ (remosi) (ش‌.)جسمي‌ كه‌ تركيب‌ ان‌با تركيب‌ جسم‌ ديگر , يكي‌ است‌، (ش‌.- گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.)هم‌ پاره‌، ايزومر، هم‌تركيب: Isomerous

داراي‌ يك‌ ميزان‌، هم‌ اندازه‌، (سنگ‌ شناسي‌) داراي‌ ذرات‌ , ريز متساوي‌، هم‌متر: Isometric

چشم‌ همديدي‌، تشابه‌ انكسار نور در دو چشم‌، تساوي‌ ديد دو ,: Isometropia

(زيست‌شناسي‌) جانور يا گياه‌ وياگروهي‌ كه‌مشابه‌ گياه‌يا , گروه‌ ديگري‌ است‌، هم‌شكل‌ همريخت‌، (ش‌.- مع.) مواد همشكل‌، ماده‌ يك‌ شكل: Isomorph

یادگیری همسان : Isomorphic Learning

       درس‌هايي که کاربست‌پذيري عام دارند و از تحليل عواملي به‌دست آمده‌ا ند که ميتوانند در وضعيت‌هاي مشابه آتي، به‌کار گرفته شوند.

برابري‌ در حقوق‌سياسي‌، برابري‌ سياسي‌، تساوي‌ سياسي‌ و , حقوقي‌: Isonomy

هم‌ فشار، داراي‌ فشار يكسان‌، خط‌ هم‌ فشار: Isopiestic

خط‌ هم‌ چند، هم‌ چند: Isopleth

(ج‌.ش‌.) جانور سخت‌ پوست‌ بر<=> پاي‌، وابسته‌ بجاوران‌ , برابر پاي‌، برابر پاي‌، جورپاي‌: Isopod

(ج‌.ش‌.) جانور سخت‌ پوست‌ بر<=> پاي‌، وابسته‌ بجاوران‌ , برابر پاي‌، برابر پاي‌، جورپاي‌: Isopodan

مثلث‌ متساوي‌الساقين‌، سه‌گوشه‌ دو پهلو برابر: Isosceles Triangle

خط‌ همدما خط‌ي‌ كه‌نقاط‌ داراي‌ گرماي‌ متوسط‌ ساليانه‌ مساوي‌ را , نشان‌ ميدهد، (درجمع‌) خط‌وط‌متحدالحراره‌، خط‌ هم‌ گرما: Isotherm

A process on which a ferrous alloy is heated to produce a structure partly or wholly austenitic, and is then cooled to and held at a temperature that causes transformation of the austenite to a relatively soft ferrite-carbide aggregate.: ISOTHERMAL ANNEALING

هم‌كشش‌، داراي‌ كشش‌ مساوي‌، داراي‌ اهنگ‌ مساوي‌، هم‌ توان‌: Isotonic

جسم‌ ايزوتوپ‌، همسان‌: Isotope

داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌، برابري‌ عددي‌ اتمي‌: Isotopy

داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو، همگراي‌، داراي‌ خواص‌ , فيزيكي‌ مشابه‌: Isotropic

همگرايي‌، همساني‌: Isotropy

اسرائيل‌: Israel

اسرائيلي‌، عبراني‌، يهودي‌، كليمي‌: Israelite

صادر كردني‌، قابل‌ صدور، انتشار دادني‌: Issuable

صدور، انتشار: Issuance

صادر كننده‌، منتشر كننده‌، منتشر شونده‌: Issuant

صادر كردن- انتشار دادن: Issue

مورد، نتيجه: issue

مشكلي آني كه نياز به راه‌حل دارد.

بر امد، پي‌ امد، نشريه‌، فرستادن‌، بيرون‌امدن‌، خارج‌ , شدن‌، صادر شدن‌، ناشي‌ شدن‌، انتشار دادن‌، رواج‌ دادن شماره‌ نژاد، نوع‌، عمل‌، كردار، اولاد، نتيجه‌ بحث‌، موضوع: Issue

مورد، نتيجه: Issue

موضوع تحت بحث يا تصميم‌گيري.مشكلي آني كه نياز به راه‌حل دارد.مسأله‌اي مهم كه پيشرفت پروژه را تحت تاثير قرار داده و بدون كمك مدير و تيم پروژه قابل حل نيست.ملاحظه‌اي كه توسط يكي از ذي‌نفعان بيان شده و نياز به بررسي سريع يا بررسي در طول پروژه دارد. هنگامي كه موضوع در طي پروژه مورد تجديد‌نظر قرار مي‌گيرد ممكن است تهديدي محسوب شده و ريسكي براي پروژه به همراه داشته باشد.رويداد داراي ريسك غير منتظره كه زمان تصميم‌گيري در مورد آن فرا رسيده است.

مديريت مورد، مديريت نتيجه‌گرا: issue management

مديريت مواردي كه به دليل بحث، عدم‌قطعيت، كمبود اطلاعات يا كمبود اختيارات بدون حل باقي مانده‌اند.

مديريت مورد، مديريت نتيجه‌گرا: Issue Management

مديريت مواردي كه به دليل بحث، عدم‌قطعيت، كمبود اطلاعات يا كمبود اختيارات بدون حل باقي مانده‌اند.

(cimhtsi) برزخي‌، تنگه‌اي‌، وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما وابسته‌ به‌ باريكه‌، گردنه‌اي‌، ساكن‌ تنگه‌: Isthmian

(naimhtsi) برزخي‌، تنگه‌اي‌، وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما وابسته‌ به‌باريكه‌، گردنه‌اي‌، ساكن‌ تنگه‌: Isthmic

تنگه‌ خالي‌، برزخ‌، باريكه‌: Isthmus

ان‌، ان‌ چيز، ان‌ جانور، ان‌ كودك‌، او (ضمير سوم‌شخص‌ , مرد): It

(dluow ti، dah ti)=: It'd

(lahs ti -lliw ti)=: It'll

(sah ti، si ti)=: It's

با حروف‌ خوابيده‌ نوشتن‌: Italiacize

ايتاليايي‌: Italian

ايتاليايي‌ مابي‌، پيروي‌ از اداب‌ و رسوم‌ مردم‌ ايتاليا: Italianism

ايتاليايي‌ كردن‌: Italianize

حروف‌ كج‌، حروف‌ خوابيده‌ وابسته‌به‌ايتاليايي‌ هاي‌ قديم‌، (در چاپ‌) حروف‌ يك‌ وري: Italic

عبارات‌ و اصط‌لاحات‌ ايتاليايي‌: Italicism

خارش‌، جرب‌، خارش‌ كردن‌، خاريدن‌: Itch

خارش‌ دار: Itchy

قلم / مورد: Item

قلم، فقره: item

يك كالا، موجوديت يا واحد جداگانه.

فقره‌، (در جمع‌) اقلام‌، رقم‌، تكه‌، قط‌عه‌خبري‌، بخش‌: Item

قلم، فقره: Item

يک کالا، موجوديت يا واحد جداگانه.

جزء بجزء نويسي‌: Itemization

جزء به‌ جزء نوشتن‌، به‌ اقلام‌ نوشتن‌: Itemize

تكرار، باز گويي‌: Iterance

تكرار كننده‌، بازگو كننده‌، مكرر كننده‌، ازسر گيرنده‌: Iterant

تكرار كردن‌، دوباره‌ گفتن‌، بازگو كردن‌: Iterate

تكرار، گفتن‌، بازگو: Iteration

(ycnareniti) سياري‌، در بدري‌، گردش‌، سير: Itineracy

(ycareniti) سياري‌، در بدري‌، گردش‌، سير: Itinerancy

سيار، دوره‌ گرد: Itinerant

برنامه‌ سفر، خط‌ سير، سفرنامه‌: Itinerary

گردش‌ كردن‌، سيار بودن‌، مسافرت‌ تبليغاتي‌ كردن‌: Itinerate

مال‌ او، مال‌ ان‌: Its

خودش‌ (خود ان‌چيز، خود ان‌جانور)، خود: Itself

پوشيده‌ از پاپيتال‌، پيچك‌ دار: Ivied

عاج‌، دندان‌ فيل‌، رنگ‌ عاج‌: Ivory

برج‌ عاج‌، محل‌ دنج‌، محل‌ ارام‌ براي‌ تفكر، گوشه‌خلوت‌: Ivory Tower

(گ‌.ش‌.) پاپيتال‌، لبلاب‌، پيچك‌: Ivy