لغتنامه

حرف‌ هفتم‌ الفباي‌ انگليسي‌: G

نماينده‌ مخصوص‌ دايره‌ بازرسي‌، بازرس‌ مخصوص‌: G Man

لباس‌ مخصوص‌ هوانوردي‌: G Suit

پرگفتن‌، گپ‌ زدن‌، (م‌.م‌.) دروغ‌ گفتن‌: Gab

پارچه‌ گاباردين‌: Gabardine

ريشخند كن‌، سخريه‌ كن‌، لاف‌ زن‌، پرحرف‌: Gabber

غات‌ غات‌ كردن‌ (مثل‌ غاز)، وراجي‌ كردن‌ سخن‌ ناشمرده‌، گپ‌، وراجي‌، صداي‌ غاز، ناشمرده‌ حرف‌ زدن: Gabble

نوعي‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهاي‌ محترقه‌ و اتشفشاني‌: Gabbro

رداي‌ بلند، جبه‌، لباس‌، پوشش‌، گاباردين‌: Gaberdine

گدا، ولگرد: Gaberlunzie

تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌، محاوره‌ ط‌ولاني‌ و , مفصل‌: Gabfest

جان‌ پناه‌ بكار ميبرند سبد استوانه‌ شكل‌ بدون‌ ته‌ كه‌ از خاك‌ پر كرده‌ و براي‌ ,: Gabion

سه‌ گوشي‌ كنار شيرواني‌، ديوار كناري‌: Gable

شيرواني‌، پشت‌ بام‌ شيرواني‌ دار: Gable Roof

داراي‌ ارايش‌ سه‌ گوش‌ (در ساختمان‌): Gabled

(noottips، rodipsuc=) تف‌ دان‌، سلف‌ دان‌، خلط‌ دان‌: Gaboon

جبرئيل‌، سروش‌: Gabriel

(notelpmis=) ساده‌ لوح‌: Gaby

سيخك‌، سيخ‌، ديلم‌، گوه‌، نيزه‌، سنان‌، ميله‌، اندازه‌ , گيري‌ ط‌ول‌، شلاق‌ سيخي‌، بخدا، ترابخدا، ميله‌زدن‌ به‌، با , ميله‌ بستن‌، با ميخ‌ محكم‌ كردن‌، هرزه‌ گردي‌ كردن‌: Gad

جاد فرزند يعقوب‌ و زلفه‌: Gad

ادم‌ ولگرد، سرگردان‌، اواره‌، دربدر: Gadabout

از سر، حلق‌ اويز، در مخاط‌ره‌: Gadarene

خر مگس‌، ادم‌ مردم‌ ازار، مزاحم‌: Gadfly

الت‌ كوچك‌، مكانيكي‌، جزء (اجزاء)، ابزار، اسباب‌، انبر,: Gadget

وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌: Gadgetry

اشكال‌ تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ بشقاب‌ و ظ‌روف‌ قديمي‌، اشكال‌ , تزئيني‌ محدب‌ حاشيه‌ يقه‌: Gadroon

(درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌، فارغ‌التحصيل‌ , تغييريافتن‌، درجه‌بندي‌ كردن‌، تغليظ‌ كردن‌ درجه‌دار(از دانشكده‌يا دانشگاه‌)، ديپلمه‌، ليسانسيه شدن‌، (امر.)دوره‌اموزشگاهي‌ را بپايان‌ رساندن‌، بتدريج‌ , فارغ‌ التحصيل‌، پيمانه‌درجه‌دار، لوله‌ مدرج‌، درجه‌دار: Gaduate

(ج‌.ش‌.) اردك‌ قهوه‌اي‌ و سيه‌ فام‌ شمال‌ اروپا و امريكا: Gadwall

اسكاتلندي‌ مردم‌ كوهستاني‌ اسكاتلند، سلت‌ هاي‌ اسكاتلندي‌، سلتي‌ و ,: Gael

زبان‌ بومي‌ اسكاتلندي‌: Gaelic

انتقاد، نفرين‌، تفريحگاه‌ارزان‌، پيرمردپرحرف خنده‌ بلند، قهقهه‌، قلاب‌ يانيزه‌ خاردار ماهي‌ گيري كردن‌، گول‌ زدن‌، قماربازي‌ كردن‌ گفتاربيهوده‌، فرياد، باصداي‌ بلندخنديدن‌، قلابدار , نيزه‌، چنگك‌، سيخك‌، شوخي‌ فريبنده‌، حيله‌، ازمايش‌ سخت: Gaff

بادبان‌ سه‌ گوش‌ يا مربع‌ شكل‌ سبك‌: Gaff Topsail

لغزش‌، اشتباه‌ در گفتار يا كردار: Gaffe

پير مرد روستايي‌، (جلو اسم‌ خاص‌) اقا: Gaffer

(ط‌ب‌) دهان‌ باز كن‌ دهان‌بند بستن‌، پوزه‌بند بستن‌، محدود كردن‌، مانع‌ , فراهم‌ كردن‌ براي‌، شيرين‌ كاري‌، قصه‌يا عمل‌ خنده‌اور: Gag

قانون‌ منع‌ مباحثه‌ و مناظ‌ره‌: Gag Rule

ديوانه‌، شيفته‌، دلفريفته‌: Gaga

(.n &.tv): گرو، وثيقه‌، رجز خواني‌، مبارزه‌ ط‌لبي درجه‌، اندازه‌، وسيله‌ اندازه‌گيري‌ گروگذاشتن‌، شرط‌ بستن‌، متعهد شدن‌، (.n): (eguag=) ,: Gage

اندازه‌، اندازه‌گير، اندازه‌ گرفتن‌: Gage

(Metal) - Mfrs. standard numbering systems indicating decimal thickness or diameters.: GAGES

فريب‌ دهنده‌، شوخي‌ كننده‌، بذله‌گو: Gagger

دسته‌ مرغابي‌، جمعيت‌: Gaggle

ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، شوخي‌ كننده‌، قصه‌گو: Gagman

ادم‌ شوخ‌، بذله‌گو، لط‌يفه‌گو: Gagster

(ش‌.) ماده‌ معدني‌ برنگ‌ سبز تيره‌ بفرمول‌ 4O 2lA nZ: Gahnite

سبك‌ روحي‌، شادي‌، شادماني‌، بشاشت‌، خوشدلي‌: Gaiety

(گ‌.ش‌.) گل‌ عنبر كشميري‌، عنبر كشميري‌: Gaillardia

شوخ‌ وشنگ‌، پر جلوه‌، پر زرق‌ و برق‌، با روح‌: Gaily

(ylyag) با خوشحالي‌ ز با سرور و نشاط‌: Gaily

زياد شدن‌ اوردن‌، سود بردن‌، فايده‌ بردن‌، پيدا كردن‌، كسب‌ كردن باز يافتن‌، نائل‌ شدن‌، پيشرفتن‌، بهبودي‌ يافتن‌، رسيدن سود، منفعت‌، نفع‌، صرفه‌، استفاده‌، افزايش‌، بدست‌ ,: Gain

سود، بهره‌ تقويت‌، حصول‌: Gain

درخت‌ارغوان‌، شيرجه‌ از پشت‌ نفع‌ بر، كسيكه‌ سود ميبرد، استفاده‌ كننده: Gainer

پر منفعت‌: Gainful

(gnivigsim=) سوءتفاهم‌، اشتباه‌، مشتبه‌ سازي‌: Gaingiving

بي‌ منفعت‌: Gainless

مخالفت‌، انكار، انكار كردن‌، رد كردن‌، نقض‌ كردن‌: Gainsay

انكار كننده‌، مخالف‌: Gainsayer

برداشتن‌، قدم‌ زدن‌، خراميدن‌ گام‌، خرامش‌، راه‌ رفتن‌، (در اسب‌) يورتمه‌ روي‌، گام‌ ,: Gait

پوشش‌ روي‌ كفش‌، پاتابه‌، گتر: Gaiter

(فيزيك‌) واحد شتاب‌ برابر يك‌ سانتي‌ متر بر مجذور , ثانيه‌، دختر: Gal

خوشي‌، شادي‌، جشن‌ و سرور، مجلل‌، با شكوه‌: Gala

بي‌ نهايت‌ بزرگ‌، كلان‌، عظ‌يم‌ الجثه‌، وابسته‌ به‌ كهكشان‌: Galactic

تشعشع‌ راديويي‌ كهكشان‌، صوت‌ پراكني‌ از جانب‌ كهكشان‌: Galactic Noise

شيرسازي‌، ترشح‌ شير: Galactopoiesis

(ش‌.) گالاكتوزيد: Galactoside

ط‌وط‌ي‌ كاكلي‌(ootakcoc) استراليايي‌، ساده‌ لوح‌: Galah

خوراك‌ سرد گوشت‌ گوساله‌ و جوجه‌ و ديگر جانوران‌ , كه‌استخوان‌ ان‌ را در اورده‌ باشند: Galantine

نمايش‌ اشكال‌ بوسيله‌ سايه‌انداختن‌: Galanty Show

(گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌، علف‌ شير: Galax

(نج.) كهكشان‌، جاده‌شيري‌: Galaxy

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ صمغ‌ زرد رنگ‌ كه‌از گياهي‌ شبيه‌ انقوزه‌ , گرفته‌ ميشود و مصرف‌ ط‌بي‌ دارد: Galbanum

تند باد، باد، (در دريا) ط‌وفان‌: Gale

خود، كلاه‌ خود، (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خودچه‌، (ط‌ب‌) سردرد صداع‌ عام‌: Galea

(ش‌.) گالن‌، سرب‌ معدني‌، سرب‌ ط‌بيعي‌: Galena

جالينوسي‌: Galenic

داروي‌ گياهي‌، دواي‌ نباتي‌، داروي‌ جالينوسي‌: Galenical

جليلي‌، وابسته‌ به‌گاليله‌: Galilean

(با حرف‌ كوچك‌) نماز خانه‌ كوچك‌ نزديك‌ كليسا، شهرستان‌ , جليل‌ در فلسط‌ين‌: Galilee

سخن‌ بي‌ سروته‌، سخن‌ نامفهوم‌، كلام‌ غير مفهوم‌: Galimatias

(گ‌.ش‌.) خولنجان‌، خولنجان‌ مصري‌: Galingale

صمع‌ كاج‌ و صنوبر، سقز: Galipot

زهره‌، زرد اب‌، صفرا، تلخي‌، گستاخي‌، زخم‌ پوست‌ رفتگي ساييدگي‌، تاول‌، ساييدن‌، پوست‌ بردن‌ از، لكه‌، عيب‌: Gall

(ج‌.ش‌.) حشره‌ پرده‌ بال‌ مازو (از خانواده‌ eadipinyc): Gall Wasp

دلاور، دلير، شجاع‌، عالي‌، خوش‌ لباس‌، جنتلمن‌، زن‌ نواز زن‌ بازي‌ كردن‌، ملازمت‌ كردن‌ متعارف‌ وخوش‌ زبان‌ درپيش‌ زنان‌، زن‌ باز، دلاوري‌ كردن: Gallant

دلاوري‌، بهادري‌، رشادت‌، شجاعت‌، زن‌ نوازي‌: Gallantry

(تش‌.) زهره‌ دان‌، كيسه‌ صفرا: Gallbladder

كشتي‌ بادباني‌ و پارويي‌ بزرگ‌ قرون‌ 71 و 81: Galleass

پانزدهم‌ كشتي‌ بادباني‌ بازرگاني‌ يا جنگي‌ اسپانيولي‌ قرن‌ ,: Galleon

راهرو دار، داراي‌ سرسرا، داراي‌ اط‌اق‌ نقاشي‌، موزه‌ دار,: Galleried

اط‌اق‌ نقاشي‌، اط‌اق‌ موزه‌ گالري‌، راهرو، سرسرا، سالن‌، لژ بالا، جاي‌ ارزان: Gallery

(گ‌.ش‌.) چمن‌ با دوام‌ جنوب‌ امريكا و مكزيكو: Galleta

رامكا، (در كشتي‌) اشپزخانه‌ كشتي‌ پارويي‌ يا بادباني‌ قرون‌ وسط‌ي‌، (در چاپخانه‌) , نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌، رانكا: Galley

(در چاپخانه‌) نمونه‌ ستوني‌ مط‌الب‌ چاپي‌ كه‌ هنوز صفحه‌ , بندي‌ نشده‌: Galley Proof

غلام‌ پاروزن‌، مزدور، زحمتكش‌، غلام‌: Galley Slave

بويراني‌، ويران‌، درهم‌ و برهم‌، رو بويراني‌: Galley West

(ج‌.ش‌.) مگس‌ مازو: Gallfly

دلير، شجاع‌، (ز.ش‌.) سنگ‌ ريگي‌ نوعي‌ اهنگ‌ و رنگ‌ رقص‌، (ك‌.) ادم‌ دل‌ زنده‌ و شاداب: Galliard

فرانسوي‌: Gallic

(ش‌.) اسيد گاليك‌، جوهر مازو، O 2H 5O 6H 7C: Gallic Acid

اهل‌ قبيله‌ گل‌، فرانسوي‌: Gallican

اصط‌لاحات‌ و لغات‌ ويژه‌ فرانسوي‌، فرانسوي‌ مابي‌: Gallicism

فرانسوي‌ ماب‌ كردن‌، فرانسوي‌ ماب‌ شدن‌: Gallicize

مازوساز، مازويي‌، موجد مازو: Gallicolous

شلوار كوتاه‌، شورت‌ نوعي‌ جوراب‌ يا پاپوش‌ قرون‌ 61 و 71، زنگار، ساق‌ پوش: Galligaskins

فضولي‌: Gallimaufry

خوار، ماكياني‌، دانه‌ خوار مربوط‌ بماكيان‌، وابسته‌ به‌ مرغان‌ و پروندگان‌ دانه‌ ,: Gallinaceous

The damaging of one or both metallic surfaces by removal of particles from localized areas due to seizure curing sliding friction.: GALLING

ازاردهنده‌، سوزان‌: Galling

حشره‌ گزنده‌ نسبتا بزرگ‌، سرخك‌، ساس‌: Gallinipper

نوعي‌ پرنده‌ ابزي‌ از خانواه‌ ابچليك‌ ها (eadillaR): Gallinule

كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌: Galliot

(ط‌ب‌) پياله‌ كوچك‌ مخصوص‌ مرهم‌ و دارو: Gallipot

(ش‌.) گاليوم‌، علامت‌ aG ميباشد: Gallium

ولگردي‌ كردن‌، عشقبازي‌ كردن‌، لاس‌ زدن‌، سفر كردن‌: Gallivant

تغذيه‌ كننده‌ از مازو، مازو خوار: Gallivorous

(ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو، نوعي‌ كرم‌ چهار پاي‌ كوچك‌: Gallmite

(گ‌.ش‌.) مازو: Gallnut

گالن‌، پيمانه‌اي‌ برابر 3587/3 ليتر: Gallon

ظ‌رفيت‌ چيزي‌ بر حسب‌ گالن‌، تعداد گالني‌ كه‌ ظ‌رفي‌ , گنجايش‌ دارد: Gallonage

يراق‌، گلابتون‌: Galloon

تاخت‌، چهار نعل‌، چهارنعل‌ رفتن‌، تازيدن‌: Gallop

(pollag) چهارنعل‌ روي‌، چهار نعل‌: Gallopade

(elihpocnarf) فرانسه‌ دوست‌، دوستدار اقوام‌ گل‌ و , فرانسوي‌: Gallophile

اسب‌ مخصوص‌ چهار نعل‌، نوعي‌ تاتوي‌ اسكاتلندي‌ از نژاد , گالووي‌: Galloway

دسته‌اي‌ سرباز مزدور، سرباز پياده‌: Gallowglass

دار، چوبه‌ دار، اعدام‌، بدار اويزي‌، مستحق‌ اعدام‌: Gallows

ادم‌ مستحق‌ اعدام‌، كسي‌ كه‌ سرش‌ بوي‌ قرمه‌ سبزي‌ ميدهد جاني‌ واجب‌ الاعدام‌: Gallows Bird

سنگ‌ زهره‌ دان‌، سنگ‌ كيسه‌ صفرا، سنگ‌ مجاري‌ صفراوي سنگ‌ صفرايي‌: Gallstone

(srednepsus) بند شلوار، بند جوراب‌: Gallus

ترساندن‌، وحشت‌ زده‌ كردن‌: Gally

ملوان‌، بند باز، ادم‌ احمق‌: Galoot

رقص‌ نشاط‌ انگيز قرن‌ 91: Galop

فراوان‌، بسيار، سرشار: Galore

(انگليس‌) گالش‌، روكفشي‌، كفش‌ لاستيكي‌: Galosh

تيز، تند شيشه‌ اي‌، شيشه‌ مانند، زجاجي‌، بيحالت‌، بي‌ نور، زننده: Galssy

جست‌ وخيز نشاط‌ انگيز كردن‌: Galumph

جريان‌ برق‌ مستقيم‌، تماس‌ برق‌ بابدن‌ جريان‌ مستقيم‌ برق‌، الكتريسيته‌ شيميايي‌، معالج‌ با ,: Galvanism

گالوانيزه‌ كردن‌: Galvanization

ابكاري‌ فلزي‌ كردن‌ با برق‌ اب‌ ط‌لا يا نقره‌ دادن‌ به‌، اب‌ فلزي‌ دادن: Galvanize

گالوانيزه‌ كننده‌: Galvanizer

Coating steel with zinc and tin (principally zinc) for rust proofing purposes. Formerly for the purpose of galvanizing, cut length steel sheets were passed singly through a bath of the molten metal. Today’s galvanizing processing method consists of uncoil: GALVANIZING

كهربا سنج‌، برق‌ سنج‌، گالوانومتر: Galvanometer

كهرباياب‌: Galvanoscope

پوست‌ بره‌ تودلي‌، قره‌ كل‌: Galyak

دندان‌، دندان‌ گراز يا دندان‌ كج‌، دهان‌، دسته‌ شدن گرد امدن‌، بازديد كردن‌: Gam

چكمه‌ ركابي‌ و ساقه‌ بلند سواري‌، زنگار يا پا پيچ‌ , سوار كاري‌، جفتك‌، رقص‌، گتر: Gambado

نوعي‌ شيرواني‌ چارترك‌: Gamberel Roof

(ribmag) (گ‌.ش‌.) روناسيان‌، درخت‌ كاد هندي‌، درخت‌ كاد , اصفر: Gambier

(reibmag) (گ‌.ش‌.) روناسيان‌، درخت‌ كاد هندي‌، درخت‌ , كاد اصفر: Gambir

برابر تحصيل‌ امتيازاتي‌، بذله‌، موضوع‌ بحث‌ شروع‌ بازي‌ شط‌رنج‌، از دست‌ دادن‌ يكي‌ دو پياده‌ در ,: Gambit

قمار كردن‌، شرط‌ بندي‌ كردن‌، قمار: Gamble

قمار باز: Gambler

(گ‌.ش‌.) نار هندي‌: Gamboge

پرش‌ كردن‌ جست‌ وخيز، ورجه‌ ورجه‌ (در رقص‌)، جست‌، جست‌ و خيز كردن: Gambol

پاي‌ پسين‌ اسب‌، قناره‌، قلاب‌ گوشت‌: Gambrel

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ قسمت‌ هاي‌ نسبتا گرمسير: Gambusia

انداختن‌، تفريح‌ كردن‌، اهل‌ حال‌، سرحال‌ بازي‌، (بصورت‌ جمع‌)مسابقه‌ هاي‌ ورزشي‌، شوخي‌، دست‌ , بازي‌، مسابقه‌، سرگرمي‌، شكار، جانور شكاري‌، يك‌ دور ,: Game

ماهي‌ مجاز براي‌ صيادي‌: Game Fish

مرغ‌ شكاري‌، خروس‌ جنگي‌: Game Fowl

برنامه‌ی بازی : Game Plan

     اين اصطلاح به رويکرد کلياي (برنامهي پروژه) که در راستاي دستيابي به هدفِ پروژه به‌کار گرفته ميشود، ارجاع دارد.

خروس‌ جنگي‌، (مج.) ادم‌ دعوايي‌: Gamecock

متصدي‌ جانوران‌ شكاري‌، قرقچي‌، شكاربان‌: Gamekeeper

ط‌اقت‌، ط‌اقت‌ تحمل‌ مصائب‌ (kculp، ecnarudne)، جان‌ سختي‌,: Gameness

مهارت‌ در بردن‌ بازي‌ بدون‌ تخلف‌ از مقررات‌ بازي‌: Gamesmanship

شاد، دلخوش‌، زنده‌ روح‌: Gamesome

قمار باز، ادم‌ شوخ‌، ورزشكار، هرزه‌ و مهمل‌: Gamester

سلول‌ جنسي‌، سلول‌ يا عضو سازنده‌ سلول‌ جنسي‌: Gametangium

سلول‌ جنسي‌ بالغ‌ قابل‌ تكثير، انگل‌ مالاريا: Gamete

سلولي‌ كه‌ تقسيم‌ شده‌ و از ان‌ سلول‌ جنسي‌ بوجود ميايد: Gametocyte

ايجاد سلول‌ جنسي‌ قابل‌ لقاح‌: Gametogenesis

سلول‌ تغيير يافته‌ و منشعب‌ جنسي‌ قابل‌ لقاح‌: Gametophore

(يعني‌ نر وماده‌) ميباشد گياه‌ يا نژادي‌ از گياه‌ كه‌ داراي‌ عضو جنسي‌ تناوبي‌ ,: Gametophyte

(ymag) پر از شكار، داراي‌ بو و مزه‌ گوشت‌ شكار كه‌ , افتضاح‌ اور، فاسد نزديك‌ فاسد شدن‌باشد، بد بو، با جرات‌، چاشني‌ زده: Gamey

جنسي‌، داراي‌ خاصيت‌ جنسي‌: Gamic

بچه‌ كوچه‌گرد، بچه‌ بدذات‌: Gamin

دختر كوچه‌، دختر ولگرد، دختر گستاخ‌ و بيشرم‌، دختر , هوس‌ باز: Gamine

بازي‌، قمار بازي‌: Gaming

گاما، حرف‌ سوم‌ الفباي‌ يوناني‌، اشعه‌ گاما: Gamma

(ط‌ب‌) گاما گلوبولين‌: Gamma Globulin

The form of iron stable between 1670°F., and characterized by a face-centered cubic crystal structure.: GAMMA IRON

(فيزيك‌) اشعه‌ گاما: Gamma Ray

پير زن‌، پير زن‌ روستايي‌: Gammer

بازي‌ تخته‌ نرد، ران‌ نمك‌ زده‌ و دود زده‌ خوك‌، ياوه مارس‌ كردن‌ (درتخته‌ نرد)، نمك‌ زدن‌و دودي‌ كردن‌، لاف‌ زدن‌,: Gammon

نژاد دور افتاده‌ يا منزوي‌ موجود زنده‌: Gamodeme

زاد و ولد جنسي‌، زاد و ولد از راه‌ جفت‌ گيري‌: Gamogenesis

پيوسته‌ گلبرگ‌، داراي‌ گلبرگ‌ پيوسته‌: Gamopetalous

پيوسته‌ برگ‌، داراي‌ برگ‌ پيوسته‌: Gamophyllous

پيوسته‌ كاسبرگ‌، داراي‌ كاسبرگ‌ پيوسته‌: Gamosepalous

(انگليس‌ - م‌.م‌) چتر بزرگ‌: Gamp

(مو.) هنگام‌، گام‌، حدود، حيط‌ه‌، وسعت‌، رسايي‌: Gamut

(yemag) پراز شكار، داراي‌ بو و مزه‌ گوشت‌ شكار , افتضاح‌ اور، فاسد كه‌نزديك‌ فاسد شدن‌باشد، بد بو، باجرات‌، چاشني‌ زده: Gamy

(ج‌.ش‌.) غاز نر، ادم‌نادان‌، مرد متاهل‌: Gander

(.n): (ز.ع‌.) نگاه‌، نظ‌ر، (.iv &.tv): گردش‌ كردن‌: Gander

كارگر راه‌اهن‌، كارگر فصلي‌، كارگر سيار: Gandey Dancer

دزد، حقه‌ باز، متقلب‌ (lacsar وfeiht): Ganef

جمعيت‌ تشكيل‌ دادن‌ دسته‌، جمعيت‌، گروه‌، دسته‌ جنايتكاران‌، خرامش‌، مشي گام‌ برداري‌، رفتن‌، سفر كردن‌، دسته‌ جمعي‌ عمل‌ كردن: Gang

دو يا سه‌ قلاب‌ ماهي‌ گيري‌ متصل‌ بهم‌: Gang Hook

منگنه‌ دسته‌ جمعي‌: Gang Punch

ملاقات‌ كردن‌، جمع‌ شدن‌، گرد هم‌امدن‌: Gang Up

سر عمله‌، مسافر پياده‌، اسب‌ تند رو: Ganger

دنياي‌ جنايتكاران‌: Gangland

(gnildnips، yknal) ط‌ولاني‌ و دراز، بلند تراز حد , معمول‌: Gangling

گره‌، (ط‌ب‌) غده‌ عصبي‌، غده‌ لنفاوي‌، برامدگي‌: Ganglion

تخته‌ پل‌، سكوب‌ قابل‌ حمل‌ و نقل‌ كشتي‌ و غيره‌: Gangplank

گاو اهني‌ كه‌ شيار هاي‌ موازي‌ ايجاد كند: Gangplow

(tnargav) ولگرد، اواره‌، خانه‌ بدوش‌: Gangrel

(ط‌ب‌) قانقاريا، فساد عضو بر اثر نرسيدن‌خون‌، فاسد , شدن‌، قانقاريا بوجود امدن‌، تباه‌ كردن‌: Gangrene

مبتلا به‌ قانقاريا: Gangrenous

اوباش‌، اراذل‌، همدست‌ تبه‌ كاران‌، گانگستر: Gangster

كلوخه‌ سنگ‌، هرزه‌ سنگ‌: Gangue

تخته‌ پل‌، پل‌ راهرو، راهرو، گذرگاه‌: Gangway

(retsinnag) نوعي‌ كوارتز پست‌، مخلوط‌ كوارتز و خاك‌ , نسوز: Ganister

غاز درياي‌ شمالي‌، نوعي‌ مرغ‌ ماهي‌ خوار: Gannet

(retsinag) نوعي‌ كوارتز پست‌، مخلوط‌ كوارتز و خاك‌ , نسوز: Gannister

داراي‌ فلس‌ هاي‌ سخت‌ وبراق‌، سگ‌ ماهي‌: Ganoid

(epoltnag، teltnuag) دستكش‌ بلند، باند براي‌ دست دعوت‌ به‌ مبارزه‌: Gantelope

(.n):(teltnuag) دستكش‌، (.tv &.n): محل‌ تلاقي‌ دو خط‌ , راه‌ اهن‌، تلاقي‌ كردن‌: Gantlet

استفاده‌ قرار ميگيرد، بندرجه‌ رجه‌ يا ط‌نابي‌ كه‌ براي‌ بار كشي‌ و اويختن‌ لباس‌ مورد ,: Gantline

(epoletnag، teltnuag) دستكش‌ بلند، باند براي‌ دست دعوت‌ به‌ مارزه‌: Gantlope

جاي‌ چليك‌، زير بشكه‌اي‌، حائل‌ جراثقال‌: Gantry

نمودار گانت: Gantt chart

رايج‌ترين نمودار نشان‌دهنده زمان‌بندي، كه وظايف برنامه‌ريزي‌شده بر اساس زمان را به صورت تصويري نمايش مي‌دهد، معمولاً نمودار ميله‌اي ناميده مي‌شود.

نمودار گانت: Gantt Chart

يک نمودار ستوني افقي که زمان‌بندي شده و نشان‌دهنده فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و پيشرفت واقعي است.رايج‌ترين نمودار نشان‌دهنده زمان‌بندي، كه وظايف برنامه‌ريزي‌شده بر اساس زمان را به صورت تصويري نمايش مي‌دهد، معمولاً نمودار ميله‌اي ناميده مي‌شود.

(liaj) زندان‌، محبس‌: Gaol

فاصله: Gap

رخنه‌، درز، دهنه‌، جاي‌ باز، وقفه‌، اختلاف‌ زياد شكافدار كردن‌: Gap

شكاف‌: Gap

تحليل شكاف ‌ها و تفاوت‌هاي فرآيندها: Gap Analysis

تحليل فاصله: gap analysis

ارزيابي اختلاف بين يافته‌هاي حقيقي و برنامه‌ريزي شده.

تحليل فاصله: Gap Analysis

ارزيابي اختلاف بين يافته‌هاي حقيقي و برنامه‌ريزي شده.

دخشه‌ شكاف‌ پر كن‌: Gap Character

رقم‌شكاف‌ پر كن‌: Gap Digit

خميازه‌، نگاه‌خيره‌ با دهان‌ باز، خلاء، خميازه‌ كشيدن دهان‌ را خيلي‌ باز كردن‌، با شگفتي‌ نگاه‌ كردن‌، خيره‌ , نگاه‌ كردن‌: Gape

مايه‌ حيرت‌ و خيرگي‌، نگاه‌ خيره‌: Gapeseed

(موسيقي‌) گاهي‌ كه‌ چند نت‌ ان‌ حذف‌ شده‌باشد: Gapped Scale

چاك‌ مانند، درز دار: Gappy

(.jretni): بخدا، سوگند ملايم‌، (.n): (ج‌.ش‌.) نوعي‌ , ماهي‌ كه‌ ارواره‌ هايي‌شبيه‌ منقار دارد، نيزه‌ماهي‌، سگ‌ , ماهي‌: Gar

گاراژ، در گاراژگذاردن‌، پهلو گرفتن‌ در ترعه‌: Garage

گاراژ دار: Garageman

نوعي‌ تفنگ‌ نيمه‌ خودكار: Garand Rifle

به‌، لباس‌ پوشانيدن‌، ط‌رز رفتار لباس‌، پوشاك‌ ويژه‌، كسوت‌، ظ‌اهر، ط‌رز، جامه‌ پوشانيدن‌ ,: Garb

روده‌، فضولات‌، اشغال‌ خاكروبه‌، زباله‌: Garbage

زباله‌، اشغال‌: Garbage

زباله‌ روبي‌: Garbage Collection

زباله‌ روب‌: Garbage Collector

ورودي اشتباه خروجي اشتباه: Garbage In Garbage Out

ورودی اشتباه، خروجی اشتباه : Garbage-in-Garbage-out

   در واقع مفهومِ پشتِ اين اصطلاح آن است که اگر داده‌هاي ورودي، اشتباه، غيردقيق يا بياهميت باشند، داده‌هاي خارجي نيز همين خاصيت‌ها را خواهد داشت.

ضايعات‌، فضولات‌، تحريف‌، تحريف‌ كردن‌، الك‌ كردن‌: Garble

اشفته‌، درهم‌: Garbled

تحريف‌ كننده‌: Garbler

اغتشاش‌، اشفتگي‌، جنجال‌: Garboil

پيشخدمت‌ مهمانخانه‌، پسر بچه‌ پادو (retiaw): Garcon

سرد خانه‌ اشپز خانه‌، اشپز متصدي‌ سرد خانه‌: Garde Manger

باغ‌، بوستان‌، باغچه‌، باغي‌، بستاني‌، درخت‌ كاري‌ كردن باغباني‌ كردن‌: Garden

(گ‌.ش‌.) ترتيزك‌، تره‌تيزك‌، شاهي‌: Garden Cress

(گ‌.ش‌.) سنبل‌الط‌يب‌، نوعي‌ سمنه‌، خلفه‌، حشفه‌: Garden Heiliotrope

گاردن‌ پارتي‌: Garden Party

باغ‌ تفرجگاه‌، باغ‌ ملي‌: Garden Variety

باغبان‌: Gardener

(گ‌.ش‌.) روناسيان‌، ياسمن‌: Gardenia

باغباني‌: Gardening

اشكاف‌ لباس‌، خوابگاه‌: Garderobe

rag =: Garfish

(nautnagrag) غول‌، غول‌ پيكر، عظ‌يم‌ الجثه‌: Gargantua

(autnagrag) غول‌، غول‌ پيكر، عظ‌يم‌ الجثه‌: Gargantuan

غرغره‌، گلو شويي‌، غرغره‌ كردن‌: Gargle

هر نوع‌ تصوير عجيب‌ انرا بصورت‌ سر و تن‌انسان‌ياجانوري‌در مي‌اورند، راه‌ اب ناوداني‌ كه‌ از ديوار پيشامدگي‌ پيدا ميكند و بيشتر ,: Gargoyle

زننده‌، داراي‌ زرق‌ و برق‌ زياد، شعله‌ ور: Garish

قرار دادن‌ گلچين‌ ادبي‌، تاج‌ گل‌، حلقه‌ گل‌، گلبند زدن‌، درحلقه‌ گل‌ ,: Garland

(گ‌.ش‌.) سير: Garlic

سير نمك‌، سير و نمك‌: Garlic Salt

جامه‌، پوشاك‌، جامه‌ رو، رخت‌: Garment

انبار غله‌، انبار، انبار كردن‌، انباشتن‌، درويدن‌: Garner

نار سنگ‌، لعل‌، حجر سيلان‌، نوعي‌ لولا يا مفصل‌: Garnet

صفحه‌ لعل‌ تراش‌، كاغذ سنباده‌ لعل‌: Garnet Paper

(مع.) لعل‌ دار، داراي‌ لعل‌، موجد لعل‌، لولا دار: Garnetiferous

(مع.) سنگ‌ نيكل‌، معدن‌ نيكل‌: Garnierite

ارايش‌ دادن‌، چاشني‌ زدن‌ (بخوراك‌)، چاشني‌ زدن‌ به ارايش‌: Garnish

(حق.) كسي‌ كه‌خواسته‌اي‌ نزد او تامين‌ يا توقيف‌ باشد تامين‌ مدعا به‌ كردن‌: Garnishee

احضار شخص‌ ثالث‌، حكم‌توقيف‌ تزئين‌، ارايش‌، تامين‌ خواسته‌، حكم‌ تامين‌ مدعابه: Garnishment

(tnemhsillebme=) تزيين‌، چاشني‌، مخلفات‌: Garniture

(etorrag) خفه‌ سازي‌ بط‌رز اسپانيولي‌، اسباب‌ , ادم‌خفه‌كني‌، راهزني‌ بوسيله‌خفه‌كردن‌ مردم‌، شريان‌ بند: Garotte

(hsif)rag=: Garpike

برج‌ ديده‌ باني‌، اط‌اق‌ زير شيرواني‌: Garret

پادگان‌، ساخلو، مقيم‌ كردن‌، مستقر كردن‌: Garrison

پادگان‌، ساخلو مستقل‌، پادگان‌ مجزا: Garrison House

ايالت‌ نظ‌امي‌: Garrison State

يكجور اسب‌ كوچك‌ اسكاتلندي‌ و ايرلندي‌: Garron

(ettorag) خفه‌ سازي‌ بط‌رز اسپانيولي‌، اسباب‌ , ادم‌خفه‌كني‌، راهزني‌ بوسيله‌خفه‌كردن‌ مردم‌، شريان‌ بند: Garrote

پر حرفي‌: Garrulity

پر حرف‌: Garrulous

انگليس‌ بنام‌ نشان‌ بندجوراب‌، بند زدن‌، كش‌ زدن‌ (بپا , بند جوراب‌، كش‌ جوراب‌، (باحرف‌ بزرگ‌) عالي‌ ترين‌ نشان‌ , يا به‌ جوراب‌): Garter

(ج‌.ش‌.) مار بي‌ زهر زنده‌زاي‌ راه‌راه‌ امريكا: Garter Snake

حياط‌، محوط‌ه‌، سد يا بند ماهي‌ گيري‌، تسمه‌: Garth

گاز: Gas

باگاز خفه‌ كردن‌، اتومبيل‌ رابنزين‌ زدن‌ گاز، بخار، (امر.) بنزين‌، گازمعده‌، گازدار كردن: Gas

اط‌اق‌ گاز، محفظ‌ه‌ اعدام‌ با گاز: Gas Chamber

ديگ بخار گازسوز: Gas Fired Package Boilers

را نصب‌ و تعمير ميكند فيتر يا مكانيكي‌ كه‌ لوله‌هاي‌ گاز و لوازم‌گاز منازل‌ ,: Gas Fitter

(در بخاري‌) گازسوز، جايي‌كه‌ گازميسوزد: Gas Log

ماسك‌ ضد گاز: Gas Mask

گازوئيل‌، نفت‌ گاز: Gas Oil

شمعدان‌ گاز سوز، لوستر گاز سوز: Gas Olier

allenixarf=: Gas Plant

(noitats gnillif) پمپ‌ بنزين‌: Gas Station

توربيني‌ كه‌ توسط‌ گاز كار و حركت‌ ميكند: Gas Trubine

لامپ‌ گازي‌: Gas Tube

گيسه‌ گاز، (در هواپيما) گاز دان‌، ياوه‌ سرا: Gasbag

قايق‌ موتوري‌: Gasboat

اجاق‌ گاز سوز: Gasburner

گاسگن‌، اهل‌ ynocsag در فرانسه‌، لاف‌ زن‌: Gascon

(odavarb gnitsaob) لافزني‌، چاخان‌، ياوه‌ سرا: Gasconade

گازي‌، بخاري‌، لط‌يف‌، گازدار، دو اتشه‌: Gaseous

زخم‌، بريدگي‌، جاي‌ زخم‌ در صورت‌، الت‌ تناسلي‌ زن لباس‌، زخم‌ زدن‌، بريدن‌، شكافداركردن‌، پرحرفي‌ كردن‌ مقاربت‌ جنسي‌، توخالي‌، لاف‌، بد منظ‌ر، زشت‌، زيرك‌، خوش‌ ,: Gash

محفظ‌ه‌نگاهداري‌ گاز، محل‌ نگهداري‌ بنزين‌: Gasholder

skrowsag =: Gashouse

تبديل‌ كردن‌ بگاز: Gasification

تبديل‌ به‌ گاز كردن‌، بخاركردن‌، تبديل‌ بگاز يا بخار , شدن‌: Gasify

واشر: Gasket

بادبان‌ بند، شراع‌ بند، واشر چرمي‌، درزبند، درز , گرفتن‌، لايي‌ گذاشتن‌: Gasket

(م‌.ك‌.) teksag ران‌ عقب‌ اسب‌، (م‌.م‌.) شلوار، زير جامه‌، جوراب: Gaskin

چراغ‌ گاز، روشنايي‌ گاز، گاز سوز، شعله‌ گاز: Gaslight

ماده‌اي‌ كه‌ براي‌ ساختن‌ اب‌ گاز دار بكار ميرود: Gasogene

گازولين‌، (امر.) بنزين‌: Gasolene

گازولين‌، (امر.) بنزين‌: Gasoline

وابسته‌ به‌ بنزين‌: Gasolinic

گاز دان‌، گازانبار، گاز سنج‌، كنتور گاز: Gasometer

كشيدن‌، نفس‌ بريده‌ نفس‌نفس‌ زدن‌، بادهان‌ باز دم‌ زدن‌، بريده‌ بريده‌ نفس‌ ,: Gasp

(cirtsag) شكمي‌: Gasrtal

گاز دار، پرسردو صدا، مضحك‌: Gasser

گاز دار، پر باد و بروت‌، پرهارت‌ و هورت‌: Gassy

(eracs) ترساندن‌، وحشت‌، جانور بدون‌اولاد: Gast

غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز، عايق‌ گاز: Gastight

(aertsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌ , از دو قشر سلول‌ تشكيل‌ يافته‌: Gastraea

(aeartsag)(alurtsag) رويان‌ كيسه‌اي‌ شكل‌ ابتدايي‌ كه‌ , از دو قشر سلول‌ تشكيل‌ يافته‌: Gastrea

(جراحي‌) عمل‌ برداشتن‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از معده‌: Gastrectomy

معدي‌، شكمي‌: Gastric

شيره‌ معده‌: Gastric Juice

(ط‌ب‌) زخم‌معده‌: Gastric Ulcer

هورموني‌ كه‌ موجب‌ ترشح‌ شيره‌ معده‌ ميگردد: Gastrin

(ط‌ب‌) اماس‌ معده‌، التهاب‌ معده‌، ورم‌ معده‌: Gastritis

متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌: Gastroenterologist

مط‌العه‌معده‌ و روزده‌ و بيماريهاي‌ ان‌: Gastroenterology

(suonegortsag) داراي‌ منشاء معدي‌، معدي‌: Gastrogenic

(cinegortsag) داراي‌ منشاء معدي‌، معدي‌: Gastrogenous

مربوط‌ به‌ معده‌ و روده‌، معدي‌ و روده‌اي‌: Gastrointestinal

(TEMRUOG، ERUCIPE) خوراك‌ شناس‌، خوش‌ خوراك‌، علاقمند , بغذاي‌ خوب‌، سليقه‌ در غذا: Gastronome

وابسته‌ به‌ غذا و پخت‌ وپز: Gastronomic

متخصص‌ غذاي‌ لذيذ، ويژه‌ گر خوراك‌: Gastronomist

علم‌ اغذيه‌ لذيذه‌، خوش‌ گذراني‌، پر خوري‌: Gastronomy

(ج‌.ش‌.) شكم‌ پاوران‌، شكم‌ پايان‌: Gastropod

اسباب‌ معاينه‌ داخلي‌ معده‌، وسيله‌ مشاهده‌ داخل‌ معده‌: Gastroscope

(ج‌.ش‌.) داراي‌ فعاليت‌ در معده‌ورگها: Gastrovascular

شكمك‌، (ج‌.ش‌.) مرحله‌ روياني‌ اوليه‌ پس‌ از بلاستولا: Gastrula

بشكل‌ گاسرتولا در امدن‌، بشكل‌ گاسترولا دراوردن‌: Gastrulate

كارخانه‌ گاز: Gasworks

دروازه‌، در بزرگ‌، مدخل‌، دريجه‌ سد، وسايل‌ ورود وروديه‌: Gate

دروازه‌: Gate

ميهمان‌ ناخوانده‌: Gate Crasher

الكترود دريچه‌اي‌: Gate Electrode

لامپ‌ دريچه‌اي‌: Gate Tube

نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌: Gatefold

دروازه‌ بان‌: Gatekeeper

تير چار چوب‌ دروازه‌، بازوي‌ در، بازوي‌ دروازه‌: Gatepost

دروازه : Gateway

  داده‌ها را مجدداً قالب‌بندي ميکند تا از اين طريق با شبکهي دريافت‌کننده، سازگار باشند. به‌عنوان مثال، دروازه‌هاي بين سيستم‌هاي رايانامه، به کاربران اجازه ميدهند تا با هم پيام‌ها را مبادله نمايند.

مدخل‌، دروازه‌: Gateway

گرد امدن‌، جمع‌ شدن‌، بزرگ‌ شدن‌، جمع‌ كردن‌، گرد كردن نتيجه‌ گرفتن‌، استباط‌ كردن‌: Gather

گرد اوري‌ كردن‌: Gather

جمع‌ كننده‌، گرد اورنده‌: Gatherer

گرد اوري‌: Gathering

خام‌ دست‌، چپ‌ دست‌، ناشي‌، كج‌، مايل‌: Gauche

خام‌ دستي‌، ناشي‌گري‌: Gaucherie

(teknirt، tnemanro) زيور الات‌، كلاه‌ برداري‌، نمايش‌ , پر سر وصدا و تو خالي‌: Gaud

خرده‌ ريزها، چيزهاي‌ كم‌ بها، پيرايه‌ هاي‌ زيادي‌: Gaudery

روزشادي‌ زرق‌ وبرق‌ دار، نمايش‌ دار، پر زرق‌ و برق‌، جلف‌، لوس: Gaudy

(reffog=) چين‌ دار يا مچاله‌ كردن‌: Gauffer

اندازه‌ گرفتن‌ درجه‌، اندازه‌، پيمانه‌، مقياس‌، معيار، ضخامت‌ ورق‌ , فلزي‌ يا قط‌ر سيم‌ و غيره‌، پيمانه‌ كردن‌، ازمايش‌ كردن: Gauge

اندازه‌، اندازه‌ گير، اندازه‌ گرفتن‌: Gauge

اهل‌ كشور باستاني‌ گل‌، فرانسوي‌: Gaul

(tlag) قشر ضخيمي‌ از خاك‌ رس‌، با خاك‌ رس‌ پوشاندن‌: Gault

raems، egdums =: Gaum

ساختن‌، ويران‌ كردن‌ لاغر، نحيف‌، بدقيافه‌، زننده‌، بي‌ثمر، لاغركردن‌، زننده‌ ,: Gaunt

دستكش‌ بلند، دستكش‌ اهني‌، دعوت‌ بمبارزه‌: Gauntlet

(erog، ruog) (ج‌.ش‌.) گاو وحشي‌ هندي‌: Gaur

گوس‌، واحد شدت‌ ميدان‌ مغناط‌يسي‌: Gauss

تنزيب‌، كريشه‌، تور، گازپانسمان‌، مه‌ خفيف‌: Gauze

باج‌، خراج‌، ربا، بهره‌ غير مجاز، چكش‌ چوبي‌حراج‌ , كنندگان‌ ياروساي‌ انجمن‌ ها، چكش‌ حراجي‌: Gavel

پسرانش‌ تقسيم‌ مال‌ كسي‌ كه‌ بي‌ وصيت‌ مرده‌ بط‌ور برابر ميان‌ ,: Gavelkind

نيزه‌، زوبين‌، اهرم‌ اهني‌، ديلم‌: Gavelock

(ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌، موسيقي‌ اين‌ رقص تندرقصيدن‌، بابك‌ فوق‌ رقصيدن‌: Gavote

(etovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌، موسيقي‌ اين‌ رقص تند رقصيدن‌، باسبك‌ فوق‌ رقصيدن‌: Gavotte

بي‌ خيال‌ نگاه‌ كردن‌، احمقانه‌ نگاه‌ كردن‌: Gawk

احمق‌، مات‌ و سربهوا: Gawkish

احمق‌، مات‌ و سربهوا: Gawky

(yswag) خوش‌ بنيه‌، چاق‌ و چله‌، با نشاط‌، خوش‌ نما: Gawsie

(eiswag) خوش‌ بنيه‌، چاق‌ و چله‌، با نشاط‌، خوش‌ نما: Gawsy

خوش‌، خوشحال‌، شوخ‌، سردماغ‌، سر كيف‌: Gay

قانون تركيب حجمي گيلوساك: Gay-Lussac,s low of combining

(yliag) با خوشحالي‌ ز با سرور و نشاط‌: Gayly

(yug، wollef) شخص‌، فرد: Gazabo

خيره‌ نگاه‌ كردن‌، چشم‌ دوختن‌، زل‌ زل‌ نگاه‌ كردن‌، بادقت‌ , نگاه‌ كردن‌، نگاه‌ خيره‌: Gaze

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌: Gazehound

(ج‌.ش‌.) بز كوهي‌، اهوي‌ كوهي‌، غزال‌: Gazelle

رسمي‌ چاپ‌ كردن‌ مجله‌، مجله‌ رسمي‌، روزنامه‌، اعلان‌ و اگهي‌، در مجله‌ ,: Gazette

فرهنگ‌ جغرافيايي‌، مجله‌ نويس‌، روزنامه‌ نويس‌: Gazetteer

مايه‌ عبرت‌، انگشت‌ نما: Gazing Stock

دنده‌، اسباب‌: Geap

دنده‌، چرخ‌ دنده‌، مجموع‌ چرخهاي‌ دنده‌دار، اسباب دنده‌دار(يادندانه‌دار) كردن‌، اماده‌كاركردن‌، پوشانيدن‌ لوازم‌، ادوات‌، افزار، الات‌، جامه‌، پوشش: Gear

چرخ‌ دندانه‌دار، چرخ‌ دنده‌: Gear Wheel

جعبه‌ دنده‌: Gearbox

دنده‌هاي‌ ماشين‌: Gearing

ميله‌ دنده‌، دنده‌ عوض‌ كن‌: Gearshift

(ج‌.ش‌.) مارمولك‌ خانگي‌: Gecko

بوالهوسي‌ صداي‌ هي‌ و هين‌ كردن‌(براي‌راندن‌ حيوان‌) هين‌ كردن‌، هوس هي‌، هين‌ (كه‌ درموقع‌ راندن‌اسب‌ و گاو گفته‌ ميشود): Gee

داراي‌ ماسك‌ منقاردار است‌ يكي‌ از بازيكنان‌ بالماسكه‌ و كارناوال‌ كه‌ غالبا ,: Geek

غازها: Geese

مواد رسوبي‌ و ته‌نشين‌ سط‌ح‌ زمين‌: Geest

ادم‌ عجيب‌ و منزوي‌: Geezer

جهنم‌، دوزخ‌، محبس‌: Gehenna

رقاصه‌ ژاپوني‌، گيشا، فاحشه‌: Geisha

ژال‌، ماده‌ ژلاتيني‌ چسبناكي‌ كه‌ در نتيجه‌ بسته‌ شدن‌ , مواد چسبنده‌ بوجود ميايد، ژلاتين‌، دلمه‌ شدن‌: Gel

ژلاتيني‌ شونده‌، دلمه‌ شونده‌: Gelable

(enitaleg) دلمه‌، ژلاتيني‌، سريشم‌: Gelatin

(nitaleg) دلمه‌، ژلاتيني‌، سريشم‌: Gelatine

ژلاتينه‌ شدن‌: Gelatinization

باژلاتين‌ پوشاندن‌ تبديل‌ به‌ دلمه‌ يا ژلاتين‌ كردن‌، ژلاتين‌ زدن‌ به: Gelatinize

انعقاد، بستگي‌، بسته‌ شدگي‌، سفت‌ شدگي‌: Gelation

اخته‌ كردن‌، بي‌ تخمدان‌كردن‌، محروم‌ كردن‌: Geld

بسيار سرد، يخ‌ كرده‌، كاملا سرد و بسته‌ شده‌: Gelid

سردي‌، بسته‌شدگي‌: Gelidity

ماده‌ژلاتيني‌ و منفجره‌اي‌ كه‌ از نيترو گليسيرين‌ , ميسازند، ژليگنيت‌: Gelignite

كردن‌ گوهر، جواهر، سنگ‌ گران‌بها، جواهر نشان‌ كردن‌، مرصع‌ ,: Gem

جفت‌، توام‌، دوتا، دولا، دوقلو، جفت‌ كردن‌، توام‌كردن‌: Geminate

جفت‌ سازي‌، دولايي‌: Gemination

(نج.) برج‌ جوزا، توام‌، دو پيكر: Gemini

(گ‌.ش‌.) جوانه‌، دكمه‌، غنچه‌، جرثومه‌، نرم‌تن‌ يا صدف‌ , گرد كوچك‌ خوراكي‌، الفكه‌: Gemma

غنچه‌ دار، جوانه‌دار: Gemmate

جوانه‌اور، دكمه‌ اور، جوانه‌ دار، غنچه‌ دار: Gemmiparous

(lacigolomeg) مربوط‌ به‌ علم‌ گوهر شناسي‌: Gemmological

(tsigolomeg) جواهر شناس‌، گوهرشناس‌: Gemmologist

(ygolomeg) جواهر شناسي‌: Gemmology

جرثومه‌ بندي‌، جوانه‌كوچك‌، ايجادموجود تازه‌ توسط‌ , جوانه‌ سلولي‌: Gemmulation

گوهر مانند، پر گوهر: Gemmy

(lacigolommeg) مربوط‌به‌ علم‌ گوهر شناسي‌: Gemological

(tsigolommeg) جواهرشناس‌، گوهر شناس‌: Gemologist

(ygolommeg) جواهر شناسي‌: Gemology

(kcub-) (xyro) (ج‌.ش‌.) بز يا اهوي‌ كوهي‌ بزرگ‌ , افريقاي‌ جنوبي‌: Gemsbok

(kob-) (xyro) (ج‌.ش‌.) بز يا اهوي‌ كوهي‌ بزرگ‌ افريقاي‌ , جنوبي‌: Gemsbuck

(مع.) سنگ‌ جواهر: Gemstone

همه‌ منظ‌وره‌، عام‌ منظ‌وره‌: Genbral Purpose

تعميم‌، كليت‌ بخشي‌: Genbraliztion

ژاندارم‌، امنيه‌، پليس‌، پاسبان‌: Gendarme

(yremradneg) ژاندارمري‌، اداره‌ امنيه‌: Gendarmerie

(eiremradneg) ژاندارمري‌، اداره‌ امنيه‌: Gendarmery

(د.) جنس‌، تذكير و تانيث‌، قسم‌، نوع‌: Gender

(زيست‌ شناسي‌) ژن‌، عامل‌ موجود در كروموزوم‌ كه‌ناقل‌ , صفات‌ ارثي‌ است‌: Gene

شجره‌ شناس‌: Genealogist

شجره‌ النسب‌، شجره‌ نامه‌، نسب‌، سلسله‌، دودمان‌: Genealogy

وابسته‌ به‌ شجره‌نامه‌: Geneatlogic

suneg fo.lp: Genera

همگاني‌، قابل‌ تعميم‌: Generable

قابل‌ توليد، زايش‌ پذير: Generable

عام‌، كلي‌: General

ژنرال‌، ارتشبد عمومي‌، جامع‌، همگاني‌، متداول‌، كلي‌، معمولي‌، همگان: General

سامانه حسابداري عمومي: general accounting system

سامانه مديريت مالي كه به منظور دسته‌بندي مسائل مالي و تخصيص سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

سامانه حسابداري عمومي: General Accounting System

سامانه مديريت مالي که به منظور دسته‌بندي مسائل مالي و تخصيص سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

هزينه‌هاي عمومي و اداري: general and administrative costs

دسته‌اي از هزينه‌هاي غير مستقيم، كه شامل هزينه‌هاي عمومي و اداري واحدهاي كاري مي‌شود. بيمه، حق‌الزحمه‌هاي قانوني، هزينه ارائه طرح و هزينه تحقيق و توسعه مستقل مثال‌هايي از هزينه‌هاي عمومي و اداري هستند.

هزينه‌هاي عمومي و اداري: General And Administrative Costs

دسته‌اي از هزينه‌هاي غير مستقيم، که شامل هزينه‌هاي عمومي و اداري واحدهاي کاري مي‌شود. بيمه، حق‌الزحمه‌هاي قانوني، هزينه ارائه طرح و هزينه تحقيق و توسعه مستقل مثال‌هايي از هزينه‌هاي عمومي و اداري هستند.دسته‌اي از مخارج غير مستقيم متحمل شده در قسمت اداري سازمان كه اغلب شامل هزينه‌هاي اجرايي شركت و هزينه‌هاي شركتي است. چنين هزينه‌هايي معمولاً بر كل هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم تمام پروژه‌هاي شركت تقسيم مي‌شود.

ملاحظات عمومي: General Considerations

پيمانکاران عمومي: General contractors

دفتر كل: General Ledger

معين‌ عام‌: General Ledger

جنون‌ و فلج‌ حاصل‌ در اثر ضايعات‌ سيفليسي‌ مغز: General Paresis

ط‌بيب‌ امراض‌ عمومي‌، پزشك‌ بيماريهاي‌ عمومي‌: General Practitioner

تأمين عمومي: general provisions

شروط الزامي (قانوني يا حقوقي) خاص هر نوع پيمان كه گاهي توضيح واضحات ناميده مي‌شود.

تأمين عمومي: General Provisions

شروط الزامي (قانوني يا حقوقي) خاص هر نوع پيمان که گاهي توضيح واضحات ناميده مي‌شود.

هر كاره‌، بدرد هر كاري‌ خورنده‌: General Purpose

ستاد ارتش‌: General Staff

بندي‌ نشده‌ فروشگاهي‌ كه‌همه‌ نوع‌جنسي‌ در ان‌ يافت‌ ميشود ولي‌ قسمت‌ ,: General Store

فرمانده‌ كل‌، سپهسالار، ژنراليسيم‌: Generalissimo

عموميت‌، اظ‌هار عمومي‌، نكته‌ كلي‌، اصل‌ كلي‌: Generality

تعمیم‌پذیری : Generalizability

  ميزاني که بنا بر آن، درس‌هاي گردآوريشده از يک پروژه، که مربوط به يک محيط يا زمينهي خاص ميباشد، ميتواند در محيط يا زمينه‌هاي ديگر به‌صورت معتبر به‌کار گرفته شود.

عموميت‌ دادن‌: Generalization

بط‌ور عام‌ گفتن‌، عموميت‌ دادن‌ (به‌)، عمومي‌ كردن تعميم‌ دادن‌: Generalize

تعميم‌ دادن‌، كليت‌ بخشيدن‌: Generalize

تعميم‌ يافته‌، كلي‌: Generalized

بط‌ور كلي‌، عموما، معمولا: Generally

اصول پذیرفته شده حسابداری: Generally Accepted AccountingPrinciples

سرلشكري‌، سرتيپي‌، علم‌ لشكركشي‌، مديريت‌، رياست‌: Generalship

زادن‌، توليد كردن‌، احداث‌ كردن‌، بوجود اوردن‌، تناسل‌ , كردن‌، حاصل‌ كردن‌، توليد نيرو كردن‌: Generate

توليد كردن‌، زاييدن‌: Generate

ايجاد شده: Generated

خط‌اي‌ توليد شده‌: Generated Error

تابع‌ مولد، تابع‌ زاينده‌: Generating Function

توليد، زايش‌، نسل‌: Generation

توليد نيرو، نسل‌: Generation

توليدي‌، نسلي‌: Generative

زاينده‌، زاياد، دينام‌، ژنراتور، مولد برق‌: Generator

مولد، زاينده‌: Generator

(هن.) نقط‌ه‌ يا خط‌ يا سط‌حي‌ كه‌سبب‌ احداث‌ خط‌ يا سط‌ح‌ يا , جسمي‌ ميشود، احداث‌ كننده‌، (هن.) مولد، زاينده‌، زايا: Generatrix

نوعي‌، جنسي‌، عمومي‌، عام‌، كلي‌، وابسته‌ به‌ تيره‌: Generic

هدف عمومي، هدف كلي: generic goal

هدف هر سطح يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي تعريف وضعيتي است كه سازمان بايد به آن سطح توانايي برسد. پنج هدف عمومي وجود دارد؛ هر كدام در يك حوزه فرآيندي ظاهر مي‌شوند. دستيابي به هدف عمومي در يك حوزه فرآيند حاكي از پيشرفت در كنترل برنامه‌ريزي و اجراي فرآيندهاي

هدف عمومي، هدف كلي: Generic Goal

هدف هر سطح يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي تعريف وضعيتي است که سازمان بايد به آن سطح توانايي برسد. پنج هدف عمومي وجود دارد؛ هر کدام در يک حوزه فرآيندي ظاهر مي‌شوند. دستيابي به هدف عمومي در يک حوزه فرآيند حاکي از پيشرفت در کنترل برنامه‌ريزي و اجراي فرآيندهاي مربوط به حوزه فرآيند مذکور است. همچنين نشان مي‌دهد فرآيندها کارا، قابل تکرار و با دوام هستند ياخير. اهداف عمومي، اجزا مورد نياز مدل هستند و به منظور تشخيص برآورده شدن حوزه فرآيند در ارزيابي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

شيوه عمومي، شيوه كلي: generic practice

شيوه‌هاي عمومي وضعيتي را به منظور اطمينان از كارايي، تكرارپذيري و دوام فرآيندهاي مربوط به حوزه فرآيند فراهم مي‌آورند. شيوه‌هاي عمومي با توجه به سطح توانايي دسته‌بندي مي‌شوند. اين دسته‌بندي‌ها، اجزا مورد انتظار در يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي هستند. در نم

شيوه عمومي، شيوه كلي: Generic Practice

شيوه‌هاي عمومي وضعيتي را به منظور اطمينان از کارايي، تکرارپذيري و دوام فرآيندهاي مربوط به حوزه فرآيند فراهم مي‌آورند. شيوه‌هاي عمومي با توجه به سطح توانايي دسته‌بندي مي‌شوند. اين دسته‌بندي‌ها، اجزا مورد انتظار در يكپارچه‌سازي مدل بلوغ توانمندي هستند. در نمايش پيوسته هر شيوه عمومي به يک هدف عمومي منتهي مي‌گردد.

بخشش‌، سخاوت‌، خير خواهي‌، گشاده‌ دستي‌: Generosity

سخي‌، بخشنده‌، زياد: Generous

(تورات‌)، پسوند بمعني‌ايجاد كننده‌ پيدايش‌، تكوين‌، توليد، ط‌رز تشكيل‌، كتاب‌ پيدايش‌ ,: Genesis

(ج‌.ش‌.) جانور پستاندار كوچك‌ گوشت‌ خواري‌ شبيه‌ گربه‌ , زباد يا گربه‌ معمولي‌: Genet

پيدايشي‌، تكويني‌، وابسته‌ به‌پيدايش‌ يا اصل‌ هر چيز مربوط‌ به‌توليد و وراثت‌: Genetic

نسل‌ شناس‌: Geneticist

انتقال‌ وراثت‌(توارث‌) واختلاف‌موجودات‌ و مكانيسم‌ انان‌ , در اثر توارث‌ بحث‌ ميكند، نسل‌ شناسي‌ علم‌ پيدايش‌، شاخه‌اي‌ از علم‌ زيست‌ شناسي‌ كه‌در باره‌ ,: Genetics

(ssorc der) صليب‌ سرخ‌: Geneva Cross

خوش‌ مشرب‌، خوش‌ معاشرت‌، خوش‌ دهن‌: Genial

خوش‌ مشربي‌، خوش‌ معاشرتي‌: Geniality

(detalucineg) داراي‌ زانويي‌، خم‌ شده‌، خميده‌: Geniculate

(etalucineg) داراي‌ زانويي‌، خم‌ شده‌، خيمده‌: Geniculated

(suineg، nnij) توليد كننده‌، تناسلي‌، مربوط‌ به‌ , اندامهاي‌ تناسلي‌: Genie

الات‌ تناسلي‌ (خارجي‌): Genitalia

(slatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌: Genitalia

مربوط‌ به‌ الت‌ تناسلي‌: Genitalic

(ailatineg) اندامهاي‌ تناسلي‌: Genitals

حالت‌ اضافه‌، حالت‌ مالكيت‌، حالت‌ مضاف‌ اليه‌، ملكي‌ , مضاف‌ اليهي‌: Genitive

وابسته‌ به‌ دستگاه‌ اداري‌ تناسلي‌، جهاز تناسلي‌ وادراري‌,: Genitourinary

(ytivitan) تولد: Geniture

نابغه‌، نبوغ‌، استعداد، دماغ‌، ژني‌: Genius

مربوط‌ به‌ قتل‌ عام‌: Genocidal

كشتار دسته‌جمعي‌، قتل‌ عام‌: Genocide

مشابه‌ ارثي‌) نوع‌ معرف‌ و نماينده‌ يك‌ جنس‌ (ازموجودات‌ داراي‌ صفات‌ ,: Genotype

نوع‌، قسم‌، جور، ط‌بقه‌، دسته‌، راسته‌، جنس‌، ط‌رز، ط‌ريقه‌: Genre

(در روم‌ و يونان‌ قديم‌) خانواده‌، تيره‌، خاندان ط‌ايفه‌، قبيله‌، دسته‌: Gens

(wollef، nam) اقا: Gent

اقا منش‌، اصيل‌، نجيب‌، تربيت‌ شده‌: Genteel

(گ‌.ش‌.) جنتياناي‌ زرد، كوشاد: Gentian

ويوله‌ دوژانسين‌: Gentian Violet

(گ‌.ش‌.) جنتيانا، كوشاد: Gentianella

غير كليمي‌، كسي‌ كه‌ نه‌ مسيحي‌ و نه‌ كليمي‌ باشد: Gentile

نزاكت‌، ادب‌، نجابت‌: Gentilesse

اقا منشي‌، بزرگي‌، شرافت‌، نجابت‌، اصالت‌: Gentility

ملايم‌ كردن‌، رام‌ كردن‌، ارام‌ كردن‌ نجيب‌، با تربيت‌، ملايم‌، ارام‌، لط‌يف‌، مهربان‌، اهسته: Gentle

جنس‌ لط‌يف‌، جنس‌ زن‌: Gentle Sex

(sklofeltneg) مردمان‌ شريف‌، نجباء: Gentlefolk

اقا، شخص‌ محترم‌، ادم‌ با تربيت‌، اصيل‌: Gentleman

بيشتر ازشاگردان‌ عادي‌ ميپردازد شاگرد ممتازدانشگاه‌اكسفورد و كمبريج‌ كه‌ شهريه‌اي‌ ,: Gentleman Commoner

(rerutnevda) نجيب‌ زاده‌ حادثه‌ جو: Gentleman Of Fortune

شايسته‌ مرد نجيب‌، اقامنشانه‌، مثل‌ مردم‌ شريف‌: Gentlemanlike

اقا منش‌، نجيبانه‌، از روي‌ بزرگ‌ منشي‌: Gentlemanly

بانو، خانم‌، زن‌ نجيب‌، زن‌ باتربيت‌: Gentlewoman

با ملايمت‌، بارامي‌، بتدريج‌: Gently

تربيت‌، نجابت‌، اصالت‌: Gentrice

مردمان‌ محترم‌ و با تربيت‌، اصالت‌، تربيت‌، ادب‌: Gentry

زانو خم‌ كردن‌، ركوع‌ كردن‌، سجود كردن‌: Genuflect

(noixelfuneg) سجود، خم‌ كردن‌ زانو: Genuflection

(noitcelfuneg) سجود، خم‌ كردن‌ زانو: Genuflexion

خالص‌، اصل‌، اصلي‌، واقعي‌، حقيقي‌، درست‌: Genuine

چرم اصيل: genuine leather

جنس‌، نوع‌، دسته‌، ط‌بقه‌، قسم‌، جور، سرده‌: Genus

داراي‌ مركزي‌ در زمين‌، زميني‌، معتقد باينكه‌ خداوند , زمين‌ رامركز عالم‌ وجودقرارداده‌: Geocentric

زمين‌بحث‌ ميكند، شيمي‌ خاك‌، زمين‌ شيمي‌ علمي‌ كه‌ درباره‌ تركيب‌ و تغييرات‌ شيميايي‌ پوسته‌ ,: Geochemistry

باستان‌ شناسي‌ زمين‌، شرح‌ وقايع‌ تاريخي‌ گذشته‌ بر , مبناي‌ اط‌لاعات‌ زمين‌ شناسي‌: Geochronology

اندازه‌گيري‌ زمان‌ گذشته‌توسط‌ روش‌ هاي‌ باستانشناسي‌ , وديرينه‌ شناسي‌ زمين‌: Geochronometry

پوشيده‌ باشد سنگ‌ پوكي‌ كه‌ درون‌ان‌ ازمواد بلورين‌ يا مواد معدني‌ ,: Geode

(citedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌ بين‌ دو نقط‌ه‌در , روي‌ سط‌ح‌: Geodesic

(معماري‌ جديد) گنبد متشكل‌ از سط‌وح‌ هندسي‌: Geodesic Dome

متخصص‌ علم‌مساحي‌: Geodesist

علم‌ مساحي‌، زمين‌ سنجي‌: Geodesy

(cisedoeg) كوتاه‌ ترين‌ خط‌ ترسيم‌ شده‌بين‌دو نقط‌ه‌ در , روي‌ سط‌ح‌: Geodetic

خط‌ اقصر وابسته‌به‌علم‌ زمين‌پيمايي‌ در سط‌ح‌ كره‌، مربوط‌ به‌مساحي: Geodetic

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ جانور نرم‌ تن‌ ياصدف‌ خوراكي‌: Geoduck

زمين‌شناسي‌ از لحاظ‌ ساختمان‌ و تركيب‌ زمين‌: Geognosy

جغرافي‌ دان‌: Geographer

(elim lacituan) ميل‌ جغرافيايي‌، ميل‌ دريايي‌: Geographical Mile

جغرافيا، جغرافي‌، علم‌ جغرافيا، شرح‌: Geography

(ز.ش‌.) جسم‌ هندسي‌ شبيه‌ به‌شبه‌كره‌، زمين‌ وار: Geoid

(lacigoloeg) وابسته‌ به‌ زمين‌ شناسي‌: Geologic

(cigoloeg) وابسته‌ به‌ زمين‌ شناسي‌: Geological

زمين‌شناس‌: Geologist

در زمين‌ شناسي‌ كاركردن‌، از نظ‌ر زمين‌ شناسي‌ بازرسي‌ , كردن‌، مط‌العه‌علم‌ زمين‌ شناسي‌ كردن‌: Geologize

زمين‌ شناسي‌، دانش‌ زمين‌ شناسي‌: Geology

وابسته‌به‌جاذبه‌زمين‌: Geomagnetic

نيروي‌ اهن‌ربايي‌ زمين‌، نيروي‌ جاذبه‌زمين‌: Geomagnetism

رمل‌ و اسط‌رلاب‌، غيب‌ گويي‌ از روي‌ خاك‌: Geomancy

هندسه‌ دان‌، (ج‌.ش‌.)نوعي‌ كرم‌ درخت‌، كرم‌ زمين‌ پيما: Geometer

هندسي‌: Geometric

ايزومري هندسي: geometric isomerism

(ر.) فاصله‌ بين‌ اولين‌ و اخرين‌ جمله‌ يك‌ تصاعد هندسي ريشه‌ nام‌، ميانگين‌ هندسي‌: Geometric Mean

تصاعد هندسي‌: Geometric Progression

هندسه‌ دان‌: Geometrician

(ج‌.ش‌.) خانواده‌ پروانه‌ يا بندهاي‌ باريك‌ بدن پروانه‌هاي‌ هندسي‌: Geometrid

از روي‌ قواعد هندسي‌ كار كردن‌، با قواعد هندسي‌ درست‌ , كردن‌: Geometrize

علم‌ هندسه‌: Geometry

مانند كره‌زمين‌، شبيه‌ بزمين‌، زميني‌: Geomorphic

انها بحث‌ ميكند علمي‌ كه‌ درباره‌ برجستگي‌ هاي‌ سط‌ح‌ زمين‌ وعلل‌ پيدايش‌ ,: Geomorphology

خاك‌ خوري‌، گل‌ خوري‌، زمين‌خواري‌: Geophagy

مربوط‌ به‌ ژئو فيزيك‌: Geophysical

متخصص‌ ژئوفيزيك‌: Geophysicist

زمين‌ فيزيك‌، ژئوفيزيك‌، علم‌ اوضاع‌ بيروني‌ و ط‌بيعي‌ , زمين‌: Geophysics

(گ‌.ش‌.) گياه‌خاكي‌: Geophyte

وابسته‌به‌جغرافياي‌ سياسي‌: Geopolitical

مط‌العه‌ نفوذ عوامل‌ فيزيكي‌(چون‌ جغرافيا و علم‌ اقتصاد , و امار) درمشي‌ سياسي‌ و سياست‌خارجي‌ كشور: Geopolitics

ژرژت‌، جرجت‌ (نوعي‌پارچه‌ حرير و ابريشمي‌): Georgette

faelgnol=: Georgia Pine

گرجي‌، گرجستاني‌، اهل‌ جرجيا: Georgian

وابسته‌ به‌كشاورزي‌، روستايي‌، ترانه‌ روستايي‌: Georgic

علوم‌ مربوط‌ به‌زمين‌ شناسي‌: Geoscience

شاخه‌اي‌ از فيزيك‌ سياسي‌ كه‌ در باره‌ علم‌ لشكر كشي‌ بحس‌ , ميكند، زمين‌شناسي‌، لشكر كشي‌: Geostrategy

(هواشناسي‌)وابسته‌به‌نيروي‌ انحناءوپيچيدگي‌ يا , انقباضي‌كه‌ دراثرگردش‌ زمين‌ايجادميشود: Geostrophic

زمين‌گرايي‌ گرايشي‌ كه‌ نيروي‌ جاذبه‌زمين‌انراهدايت‌ ميكند: Geotaxis

مربوط‌ به‌ مبحث‌ ساختمان‌ و تشكيلات‌ صخره‌هاي‌ پوسته‌ زمين‌: Geotectonic

(cimrehtoeg) وابسته‌ به‌حرارت‌ مركزي‌ زمين‌: Geothermal

(lamrehtoeg) وابسته‌ به‌حرارت‌ مركزي‌ زمين‌: Geothermic

الكتروتروپيسم‌، (گ‌.ش‌.) رشد و نمو گياه‌ تحت‌ تاثير , قوه‌ جاذبه‌زمين‌، زمين‌ گرايي‌: Geotropism

ن‌ان‌ا ,: Ger

(ش‌.) گرانيول‌، الكل‌ اشباع‌ شده‌ مايع‌ و معط‌ر: Geraniol

(گ‌.ش‌.) شمعداني‌ عط‌ري‌، گل‌ شمعداني‌: Geranium

(گ‌.ش‌.) جنس‌ علف‌ بواسير يا خنازير: Gerardia

(گ‌.ش‌.) گياهان‌ سر بره‌ و كلب‌ جهنم‌: Gerbera

(ellibreg) (ج‌.ش‌.) موش‌ صحرايي‌، موش‌ بياباني‌، يربوع‌: Gerbil

(elibreg) (ج‌.ش‌.) موش‌ صحرايي‌، موش‌ بياباني‌، يربوع‌: Gerbille

مدير، حاكم‌، اداره‌كننده‌، حامل‌: Gerent

noclafryg=: Gerfalcon

مربوط‌ به‌ پيري‌: Geriatric

(tsirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌: Geriatrician

پيرپزشكي‌، رشته‌اي‌ از علم‌ ط‌ب‌ كه‌درباره‌ امراض‌ دوران‌ , پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند، مبحث‌امراض‌ پيري‌: Geriatrics

(naicirtaireg) متخصص‌ (ويژه‌گر) امراض‌ دوران‌ پيري‌: Geriatrist

ميكرب‌، جنين‌، اصل‌، ريشه‌، منشاء: Germ

سلول‌ نط‌فه‌، سلول‌ تخم‌: Germ Cell

گاسترولا يكي‌ از ط‌بقات‌ سلول‌ ابتدايي‌ جنين‌ پس‌ از تكميل‌ مرحله‌ ,: Germ Layer

قسمت‌ قابل‌ توارث‌ نط‌فه‌: Germ Plasm

(namreg) اولاد عمه‌وعمو، عمو زاده‌، وابسته‌ نزديك (namreG، niamreG): الماني‌: Germain

(niamreg) اولاد عمه‌وعمو، عمو زاده‌، وابسته‌ نزديك (niamreG، namreG): الماني‌: German

سرخجه‌، سرخجه‌ الماني‌: German Measles

(ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌، سگ‌ راهنما، سگ‌ گرگ‌: German Shepherd

(گ‌.ش‌.) كماذريوس‌، سيزاب‌: Germander

وابسته‌، مربوط‌، منتسب‌، خويش‌ و قوم‌: Germane

الماني‌، ژرمني‌، توتونيك‌، وابسته‌به‌المان‌: Germanic

زبان‌الماني‌ ط‌رفداري‌ از المان‌، المان‌ گرايي‌، اصط‌لاحات‌ ويژه‌ ,: Germanism

دانشمند فرهنگ‌ و زبان‌الماني‌: Germanist

(ش‌.) ژرمانيوم‌، نوعي‌ عنصر شبه‌ فلز: Germanium

الماني‌ شدن‌: Germanization

الماني‌ كردن‌، الماني‌ ماب‌ كردن‌: Germanize

المان‌: Germany

وابسته‌به‌ميكرب‌ كشي‌: Germicidal

نط‌فه‌كش‌، ميكرب‌ كش‌، ضد باكتري‌: Germicide

نط‌فه‌اي‌، تخمي‌، جرثومه‌اي‌، بدوي‌، اصلي‌، جنيني‌: Germinal

قسمتي‌ از پلاستودرم‌ كه‌جنين‌ اصلي‌ مهره‌داران‌ را تشكيل‌ , ميدهد: Germinal Area

رويان‌، جوانه‌ زننده‌، سبز شونده‌: Germinant

جوانه‌زدن‌، شروع‌ به‌ رشد كردن‌، سبز شدن‌: Germinate

رويش‌، جوانه‌ زني‌، سبز شدن‌: Germination

وابسته‌ به‌ رويش‌ تخم‌: Germinative

حكومت‌ سالخوردگان‌: Gerontocracy

وابسته‌بامراض‌ پيري‌: Gerontological

متخصص‌ امراض‌ پيري‌: Gerontologist

به‌سالخوردگان‌بحث‌ ميكند، علم‌ پيري‌ شناسي‌ رشته‌اي‌ از علوم‌كه‌درباره‌پيري‌ و مسايل‌ مربوط‌ ,: Gerontology

پير نژادي‌، پير شدگي‌ نژاد: Gerontomorphosis

بط‌ور غير عادلانه‌ تقسيم‌ كردن‌ تقسيم‌ حوزه‌هاي‌ انتخاباتي‌ و غيره‌ بط‌ور غير عادلانه: Gerrymander

اسم‌ مصدر، اسم‌ فعل‌ (د.)اسمي‌ كه‌از اضافه‌ كردن‌ (gni) باخرفعل‌ بدست‌ ميايد: Gerund

بتونه‌، زاموسقه‌، سط‌ح‌ پوشيده‌ از بتونه‌: Gesso

(etseg) حركت‌، كار نمايان‌، هم‌ صحبت‌، رفتار، قيافه اشاره‌: Gest

تشكيل‌ و تركيب‌ چندعامل‌ يا پديده‌ فيزيكي‌ وحياتي‌ و , روانشناسي‌ براي‌ انجام‌ كار واحدو دست‌ داده‌ جزئي‌ از , كل‌ شوند، معين‌ بط‌وريكه‌ اجزاء ان‌ خواص‌ , مختصه‌خودراازط‌رح‌ و يا شكلي‌ كه‌از اين‌ تركيب‌ بدست‌ ايد: Gestalt

(روانشانسي‌) مط‌العه‌ قوه‌ ادراك‌ و رفتار از نقط‌ه‌ نظ‌ر , واكنش‌ شخصي‌ در برابر اموركلي‌: Gestalt Psychology

(درالمان‌ نازي‌) گشتاپو، سازمان‌ پليس‌ مخفي‌: Gestapo

در شكم‌ داشتن‌، ابستن‌بودن‌، حمل‌ كردن‌: Gestate

ابستني‌، بارداري‌، حاملگي‌، وابسته‌ بدوران‌ رشد تخم‌ يا , نط‌فه‌: Gestation

(tseg) حركت‌، كار نمايان‌، هم‌ صحبت‌، رفتار، قيافه اشاره‌: Geste

با سر و دست‌ اشاره‌ كردن‌، ضمن‌ صحبت‌ اشارات‌ سر و دست‌ , بكار بردن‌، باژست‌ فهماندن‌: Gesticulate

اشاره‌ با سر و دست‌: Gesticulation

وابسته‌ به‌ اشاره‌ با سرو دست‌: Gesticulative

اشاره‌ كننده‌ با سر و دست‌: Gesticulator

رفتار، ژست‌، قيافه‌، ادا اشاره‌، حركت‌، اشارات‌ و حركات‌ در موقع‌ سخن‌ گفتن‌، وضع: Gesture

(درمورد جانوران‌) زايش‌، تولد تحصيل‌ شده‌، كسب‌ كرده‌، بدست‌ امده‌، فرزند، بدست‌اوردن فراهم‌ كردن‌، حاصل‌ كردن‌، تحصيل‌ كردن‌، تهيه‌ كردن فهميدن‌، رسيدن‌، عادت‌ كردن‌، ربودن‌، فائق‌ امدن‌، زدن: Get

(yawateg) اغاز، گريز، فرار، برو، دور شو، گمشو: Get Away

پيش‌ رفتن‌، مخفيانه‌ پيشروي‌ كردن‌ نگه‌ داري‌ كردن‌، ازشكست‌ و يا حادثه‌ جلوگيري‌ كردن: Get By

سوار شدن‌ (بر)، پيش‌ رفتن‌، كار كردن‌، گذران‌ كردن گذراندن‌: Get On

درست‌ شدن‌، برخاستن‌، بلند شدن‌، برخاست‌: Get Up

(elbissecca) قابل‌ دسترس‌، توفيق‌ يافتني‌: Getatable

(yawa teg) اغاز، گريز، فرار، برو، دورشو، گمشو: Getaway

دريافت‌ كننده‌، گيرنده‌، يابنده‌: Getter

(sneva) (گ‌.ش‌.) بيخ‌ شب‌ بو: Geum

بازيچه‌، چيز قشنگ‌ بي‌ مصرف‌، چيز جزئي‌، چيز ناقابل‌: Gewgaw

ابفشان‌، چشمه‌ ابگرم‌، چشمه‌ جوشان‌ اب‌ گرم‌ و معدني اتشفشان‌، فوران‌ تند وناگهاني‌ داشتن‌يا كردن‌، فوران‌ , كردن‌: Geyser

نوعي‌ سنگ‌ سيليسي‌ رسوبي‌، ابفشانسنگ‌: Geyserite

باباراس‌ ,: Gf

گاري‌، درشكه‌: Gharry

(lufthgirf) هولناك‌: Ghastful

ترسناك‌، هولناك‌، مخوف‌، شوم‌، رنگ‌ پريده‌: Ghastly

(tuahg) گردنه‌، رشته‌، سلسله‌، سلسله‌ كوه‌، پلكان‌: Ghat

(tahg) گردنه‌، رشته‌، سلسله‌، سلسله‌ كوه‌، پلكان‌: Ghaut

(ihg) روغن‌، كره‌اب‌ كرده‌: Ghee

(گ‌.ش‌.) خيار ريز، خيار ترشي‌ (airugna simucuc): Gherkin

شهر كه‌ محل‌ سكونت‌اقليت‌ هااست‌ محله‌ كليمي‌ ها (مخصوصا در ايتاليا)، محل‌ كوچكي‌ از ,: Ghetto

تبديل‌ بمحله‌ اقليت‌ ها يا فقرا كردن‌: Ghettoization

تبديل‌ كردن‌ به‌ محله‌اقليت‌ ها و فقرا: Ghettoize

(eehg) روغن‌، كره‌ اب‌ كرده‌: Ghi

(درنواحي‌ كوهستاني‌ اسكاتلند) نوكريكي‌از روساي‌ , كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (yllig، eillig),: Ghillie

خانه‌ ها و غيره‌ سرزدن‌ شبح‌، روح‌، روان‌، جان‌، خيال‌، تجسم‌ روح‌، چون‌ روح‌ بر ,: Ghost

رقص‌ ارواح‌: Ghost Dance

شهر متروك‌: Ghost Town

لغت‌ غير مستعمل‌، كلمه‌ غير مصط‌لح‌: Ghost Word

كسيكه‌بجاي‌ ديگران‌ چيز مينويسد: Ghost Writer

(ytsohg)شبح‌ مانند، روح‌ مانند: Ghostlike

بنام‌ شخص‌ ديگري‌ نوشتن‌: Ghostwrite

(ekiltsohg)شبح‌مانند، روح‌ مانند: Ghosty

غول‌ (فارسي‌ است‌): Ghoul

ادم‌ غول‌ پيكر، نره‌غول‌، غول‌، قوي‌ هيكل‌: Giant

(نج.) ستاره‌بزرگ‌ و درخشان‌: Giant Star

بند و ميخ‌ يا گوه‌ محكم‌ كردن‌، با قلاب‌ محكم‌ كردن قلاب‌، پشت‌ بند، ميخ‌، گوه‌، گربه‌ نر، پير زن‌، باپشت‌ , گربه‌صفت‌ بودن‌: Gib

تند و ناشمرده‌ سخن‌گفتن‌، دست‌ و پا شكسته‌ حرف‌ زدن‌، ور , زدن‌، سخن‌ تند و ناشمرده‌: Gibber

حرف‌ شكسته‌ونا مفهوم‌: Gibberish

نامفهوم‌، قلمبه‌ سولمبه‌: Gibberish

صلابه‌، چوبه‌ دار، بدار اويختن‌، رسوا كردن‌: Gibbet

(ج‌.ش‌.) ميمون‌ دراز دست‌: Gibbon

(gnillews، ecnarebutorp) قوز، پيش‌ امدگي‌، بر امدگي‌: Gibbosity

بر امده‌، محدب‌، گرده‌ماهي‌، گوژپشت‌: Gibbous

استهزاء كردن‌ سخن‌ ط‌عنه‌ اميز گفتن‌، ط‌نز گفتن‌، دست‌ انداختن‌، باط‌عنه‌ ,: Gibe

ط‌عنه‌زن‌، ط‌نز گو: Giber

(بصورت‌ جمع‌) خرده‌ ريز، جزئي‌ احشاء خوراكي‌ مرغ‌ خانگي‌ و غيره‌ (ازقبيل‌ دل‌ و جگر): Giblet

جبل‌ الط‌ارق‌: Gibraltar

سرگيجه‌ گوسفند و امثال‌ ان‌، گيج‌، احمق‌: Gid

(در فرمان‌ دادن‌ به‌اسب‌) جلو برو، تند تر برو: Giddap

گيج‌، بي‌ فكر، دوار، مبتلا به‌ دوار سر، متزلزل‌: Giddy

هشدار جي.آي.دي.اي.پي : GIDEP alert

برنامه تبادل اطلاعات صنتعتي دولت آمريكا كه هنگام وجود مشكل بالقوه‌اي در بخش‌ها به كاربران هشدار مي‌دهد.

هشدار جي.آي.دي.اي.پي: GIDEP Alert

برنامه تبادل اطلاعات صنتعتي دولت آمريكا که هنگام وجود مشکل بالقوه‌اي در بخش‌ها به کاربران هشدار مي‌دهد.

بخشش‌، پيشكشي‌، پيشكش‌، نعمت‌، موهبت‌، استعداد، پيشكش‌ , كردن‌ (به‌)، بخشيدن‌ (به‌)، هديه‌ دادن‌، داراي‌ استعداد , كردن‌، ره‌ اورد، هديه‌: Gift

(هديه‌ اي‌ را) بسته‌بندي‌ كردن‌، در كاغذ بسته‌ بندي‌ , روبان‌ دار پيچيدن‌: Gift Wrap

سيخ‌ زدن‌، كردن‌، خوابداركردن‌ غريب‌ وخنده‌دار، ادم‌ غريب‌، شوخي‌، خنده‌دار، نيزه‌ماهي‌ , كرجي‌ پارويي‌ يابادباني‌، نيزه‌، (م‌.م‌.)فرفره‌، چيز , گيري‌، قايق‌ پارويي‌ سريع‌السير، با زوبين‌ ماهي‌ گرفتن هر چيز چرخنده‌، درشكه‌ تك‌ اسبه‌ كه‌ دو چرخ‌ دارد، نوعي‌ ,: Gig

هزار ميليارد چرخه‌، گيگا چرخه‌: Gigacycle

گيگا هرتز: Gigaheriz

غول‌ اسا، شايان‌، غول‌ يا شخص‌ بسيار بلند: Gigantesque

غول‌ پيكر: Gigantic

غول‌ پيكري‌، رشد غير عادي‌: Gigantism

(گ‌.ش‌.) داراي‌ ساقه‌ ضخيم‌ تر، رويش‌ بلند تر، برگهاي‌ , ضخيم‌ تر و تيره‌ تر: Gigas

با خنده‌اظ‌هار داشتن‌، با نفس‌ بريده‌ , بريده‌(دراثرخنده‌)سخن‌ گفتن‌، ول‌ خنديدن‌: Giggle

جوان‌ جلف‌، ژيگولو، شيك‌: Gigolo

ران‌ گوسفند و غيره‌ كه‌ پخته‌ باشد، ژيگو: Gigot

(ج‌.ش‌.) سوسمار قوي‌ هيكل‌ و بزرگ‌: Gila Monster

زر اندود كردن‌، مط‌لا كردن‌، تذهيب‌ كردن‌: Gild

A copper-zinc alloy containing 95% copper and 5% zinc. While similar to deoxidized copper in physical properties, it is somewhat stronger and very ductile. It has thermal and electrical conductivity slightly better than half that of electrolytic copper an: GILDING METAL

(.iv.tv.n) دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌، جويبار، نهر كوچك g= اوردن‌، استط‌اله‌زيرگلوي‌ مرغ‌، (llig): traehteews، lri, دخترجوان‌، ابجو، تميزكردن‌ ماهي‌، روده‌ (ماهي‌ را) در , گوشت‌ ماهي‌، پيمانه‌اي‌ براي‌ شراب‌، نصف‌ پينت‌ tnip: Gill

شكاف‌ دستگاه‌ تنفس‌ ماهي‌، شكاف‌ برانشي‌: Gill Slit

(درنواحي‌كوهستاني‌ اسكاتلند)نوكر يكي‌ ازروساي‌ , ) كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (eillihg، yllig,: Gillie

(در نواحي‌ كوهستاني‌اسكاتلند)نوكر يكي‌ ازروساي‌ , g) كوهستاني‌، ملازم‌، خادم‌، پادويي‌ كردن‌، (eillihg، eilli,: Gilly

(گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌: Gillyflower

مط‌لا، زراندود، ط‌لايي‌، اب‌ ط‌لا كاري‌: Gilt

لب‌ ط‌لايي‌، ممتاز، مقدم‌، درجه‌اول‌، بهترين‌: Gilt Edge

اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نما و چيزهاي‌ , ديگر در دريا بكار ميرود، (slabmig): Gimbal Ring

اسبابي‌ كه‌ براي‌ تراز نگاهداشتن‌ قط‌ب‌ نماو چيزهاي‌ , ديگر در دريا بكار ميرود، (gnir labmig): Gimbals

چيز قشنگ‌ و كم‌بها، بازيچه‌، ارزان‌، قشنگ‌ و بي‌ مصرف عروسك‌، تصور واهي‌، نخودهراش‌: Gimcrack

مته‌، پر ماه‌، سوراخ‌ كننده‌، گردبر، سوراخ‌ كردن مته‌كردن‌: Gimlet

تودرتو، متشكل‌ازقط‌عات‌ مرتبط‌ نوعي‌ حلقه‌ انگشتر، مفصل‌، لولا، ساخته‌ شده‌از حلقه‌ هاي‌ ,: Gimmal

اسبابي‌ كه‌ در قمار بازي‌ وسيله‌ تقلب‌ و بردن‌ پول‌ از , ديگران‌ شود، حيله‌، تدبير: Gimmick

حمايل‌، نوعي‌ ريسمان‌ماهي‌ گيري‌: Gimp

پاك‌ كردن‌ حيله‌ و فن‌، عرق‌ جو سياه‌، جين‌، گرفتارساختن‌، پنبه‌را , ماشين‌ پنبه‌ پاك‌ كني‌، جرثقيل‌ پايه‌ دار، افزار، ماشين: Gin

نوعي‌ بازي‌ رامي‌ مخصوص‌ دو نفر: Gin Rummy

(گ‌.ش‌.) زنجبيل‌، تندي‌، حرارت‌، زنجبيل‌ زدن‌ به‌، تحريك‌ , كردن‌: Ginger

نوعي‌ نوشابه‌ غير الكلي‌ گاز دار: Ginger Ale

نوشابه‌ شيرين‌ گاز داريكه‌ زنجبيل‌ دارد: Ginger Beer

محتاط‌، با كمرويي‌: Gingerly

نوعي‌ نان‌ شيريني‌ ترد زنجبيل‌ دار: Gingersnap

زنجبيلي‌: Gingery

نوعي‌ پارچه‌ پنبه‌اي‌ يا كتاني‌: Gingham

(mug) لثه‌: Gingiva

(ط‌ب‌) اماس‌ و التهاب‌ لثه‌ دندان‌، ورم‌ لثه‌: Gingivitis

(ogknig) (گ‌.ش‌.) ژنگو، شجرالمعبد، درخت‌ چهل‌ سكه‌: Gingko

yug، nosrep=: Gink

(okgnig) (گ‌.ش‌.) ژنگو، شجرالمعبد، درخت‌ چهل‌ سكه‌: Ginkgo

(گ‌.ش‌.) درخت‌ جنسه‌ياجنسان‌: Ginseng

(yspyg) كولي‌: Gipsy

(ج‌.ش‌.) زرافه‌: Giraffe

نوعي‌ اتشبازي‌ چرخنده‌، چرخ‌ فلك‌: Girandole

(elosarig) (مع.) عين‌الشمس‌، عين‌الهر، گل‌ افتاب‌ پرست‌: Girasol

(losarig) (مع.) عين‌الشمس‌، عين‌الهر، گل‌ افتاب‌ پرست‌: Girasole

بستن‌، احاط‌ه‌ كرده‌، محاصره‌ كردن‌، نيرومندكردن‌، اماده‌ , ضربه‌ شديد، اظ‌هارنظ‌ر شديدوتند، حلقه‌، كمربند بستن كردن‌، محكم‌ كردن‌: Gird

تير اهن‌، شاه‌ تير، شاهين‌ ترازو: Girder

كمربند، كمر، كرست‌، حلقه‌، احاط‌ه‌ كردن‌، حلقه‌اي‌ بريدن‌: Girdle

بط‌ور كمربندي‌ سوراخ‌ ميكند0 , كمربند ساز، محاط‌ (ج‌.ش‌.) حشره‌اي‌ كه‌ پوست‌ درختان‌را ,: Girdler

نان‌ زنجبيلي‌، نوعي‌ نان‌ شيريني‌ كه‌زنجبيل‌ دارد: Girgerbread

دختر، دختربچه‌، دوشيزه‌، كلفت‌، معشوقه‌: Girl

دستيار زن‌، معاون‌ زن‌، زن‌ كار امد و لايق‌: Girl Friday

(انگليس‌) عضو پيشاهنگي‌ دختران‌، دختر پيشاهنگ‌: Girl Guide

دختري‌: Girlhood

(ylrig) دختر، دختر وار، دخترانه‌، غيربالغ‌، خام‌ و , بچگانه‌: Girlie

دختروار: Girlish

(eilrig) دختر، دختر وار، دخترانه‌، غير بالغ خام‌وبچه‌گانه‌: Girly

با تنگ‌ محكم‌ كردن‌، محاصره‌ كردن‌: Girt

اهني‌ وچرمي‌، باتنگ‌ بستن‌، دور گرفتن‌ تنگ‌ اسب‌، محيط‌، قط‌ر شكم‌، ابعاد، تنگ‌ بستن‌، بست‌، بست‌ ,: Girth

نوعي‌ تبر جنگي‌، تبر زين‌: Gisarme

جان‌ كلام‌، ملخص‌، لب‌ كلام‌، نكته‌ مهم‌، مط‌لب‌ عمده‌، مراد: Gist

سه‌ تار، گيتار: Gittern

بيان‌ كردن‌، شرح‌ دادن‌، افكندن‌، گريه‌كردن‌ كردن‌، اتفاق‌ افتادن‌، فدا كردن‌، ارائه‌دادن‌، بمعرض‌ , نمايش‌ گذاشتن‌، رساندن‌، تخصيص‌ دادن‌، نسبت‌ دادن‌ به واگذار كردن‌، دادن‌ (به‌)، بخشيدن‌، دهش‌، دادن‌، پرداخت‌ ,: Give

پس‌ دادن‌، مسترد كردن‌: Give Back

تسليم‌ شدن‌: Give In

بيرون‌ دادن‌: Give Off

بيرون‌ دادن‌، پخش‌ كردن‌، توزيع‌ كردن‌، كسر امدن‌، تمام‌ , شدن‌، اعلان‌ كردن‌: Give Out

دست‌ كشيدن‌ از، ترك‌ كردن‌، واگذار كردن‌، واگذاردن‌: Give Over

برداشتن‌ از منصرف‌ شدن‌، ول‌ كردن‌، ترك‌ كردن‌، تسليم‌ كردن‌، دست‌ ,: Give Up

دست‌ بدست‌ دادن‌ عروس‌ و داماد، بخشيدن‌، فاش‌ كردن‌، بذل‌: Giveaway

معين‌، داده‌، معلوم‌، مفروض‌، مسلم‌، مبتلا، معتاد mutad: Given

eman naitsirhc =: Given Name

دهنده‌: Giver

tegdag = omsig،: Gizmo

ارتش‌، سرباز مخفف‌ eussi lareneg (امر.)ملزومات‌ ارتش‌، تداركات‌ ,: Gl

برامدگي‌ پيشاني‌ ميان‌ دو ابرو: Glabella

(گ‌.ش‌.) گياهي‌ كه‌ در جواني‌ كركدار ودربلوغ‌ بدون‌ كرك‌ , وصاف‌ ميشود، صاف‌ و بيمو، ط‌اس‌: Glabrescent

بيمو، صاف‌، بدون‌ كرك‌، ط‌اس‌: Glabrous

براق‌، دسر سردو يخ‌ بسته‌، شربت‌ سرد، بستني‌ صاف‌، براق‌، نرم‌، پوشيده‌ ازشكر، لعابدار، ماده‌ صاف‌ و ,: Glace

يخبندان‌: Glacial

يخ‌ بستن‌، منجمد شدن‌، منجمد كردن‌، يخ‌ زدن‌، با برف‌ يا , يخ‌ پوشاندن‌: Glaciate

يخ‌ بستن‌، انجماد: Glaciation

ط‌بيعي‌ يخ‌ رود، برف‌ رود، توده‌ يخ‌ غلتان‌، رودخانه‌ يخ‌، يخچال‌ ,: Glacier

علمي‌ كه‌ در باره‌ تجمع‌ برف‌ و يخ‌ و انجماد در دوره‌هاي‌ , يخبندان‌ بحث‌ ميكند، برف‌ رود شناسي‌، يخبندان‌ شناسي‌: Glaciology

سرازيري‌ ملايم‌، شيب‌، حصار يا مانع‌ محافظ‌: Glacis

خرسند، خوشحال‌، شاد، خوشرو، مسرور، خوشنود: Glad

خوشامد گويي‌ صميمانه‌، خوشامد گرم‌، درود گرم‌: Glad Hand

خوشنود كردن‌، خرسند كردن‌، خوشحال‌ كردن‌، شاد شدن‌: Gladden

جنگل‌، درختستان‌، بيشه‌ سبزه‌ ميان‌ جنگل‌، فضاي‌ ميان‌ جنگل‌، خيابان‌ يا كوچه‌ ,: Glade

گلادياتور، پهلوان‌ از جان‌ گذشته‌: Gladiator

(suloidalg)(گ‌.ش‌.) زنبقي‌ ها، سوسن‌، زنبق‌، گلايول‌: Gladiola

خوشي‌ اور، مسرور، شادمان‌: Gladsome

نوعي‌ كيف‌ سبك‌ سفري‌، نوعي‌ شراب‌ ارزان‌: Gladstone

yddig، hsiloof: Glaikit

(erialg) سفيده‌ تخم‌ مرغ‌، سفيده‌، لعاب‌، (لعاب‌ و , غيره‌) ماليدن‌ به‌: Glair

(rialg) سفيده‌ تم‌ مرغ‌، سفيده‌، لعاب‌، (لعاب‌ و غيره‌) , ماليدن‌ به‌: Glaire

drowsdaorb، drows: Glaive

(ruomalg) ط‌لسم‌، جادو، فريبندگي‌، دليري‌، افسون‌، زرق‌ , و برق‌: Glamor

پر زرق‌ و برق‌ و فريبا نمودن‌: Glamorization

(eziruomalg) فريبا نمودن‌، ط‌لسم‌ كردن‌، پر زرق‌ و برق‌ , كردن‌: Glamorize

فريبنده‌، ط‌لسم‌ اميز، مسحور كننده‌: Glamorous

(romalg) ط‌لسم‌، جادو، فريبندگي‌، دليري‌، افسون‌، زرق‌ , و برق‌: Glamour

اشاره‌ كردن‌ ورد شدن‌ برق‌ زدن‌، خراشيدن‌، به‌ يك‌ نظ‌ر ديد, برانداز، برانداز كردن‌، نگاه‌، نگاه‌ مختصر ن‌ نظ‌راجمالي‌، مرور، نگاه‌ مختصركردن‌، نظ‌ر اجمالي‌ كردن: Glance

مديريت گذرا: glance management

توانايي خبرگان در داشتن نگاهي گذرا به موقعيت‌ها در حيطه تخصصشان و تشخيص فوري فرآيندها، شيوه‌ها و نتايج نامناسب.

مديريت گذرا: Glance Management

فن مديريتي براي حفظ هوشياري در فعاليت‌ها، مسائل و موقعيت‌هاي مربوط به پروژه. مديريت بر اساس قدم زدن يکي از انواع مديريت گذرا است. توانايي خبرگان در داشتن نگاهي گذرا به موقعيت‌ها در حيطه تخصصشان و تشخيص فوري فرآيندها، شيوه‌ها و نتايج نامناسب.

اجمالي‌، زود گذر: Glancing

بظ‌ر زن‌ غده‌، هر عضو ترشح‌ كننده‌، دشبل‌، غده‌ عرقي‌، حشفه‌ مرد: Gland

مشمشه‌، بيماري‌ مسري‌ اسب‌ و انسان‌، سراجه‌، كتو: Glanders

غده‌ وار، غده‌اي‌، وابسته‌ به‌ غده‌، دشبل‌ وار: Glandular

(گ‌.ش‌.) بلوط‌، شكل‌ بلوط‌ي‌، ميوه‌ گياه‌: Glans

تشعشع‌، خيره‌ نگاه‌ كردن‌ درخشندگي‌ زياد، روشنايي‌ زننده‌، تابش‌ خيره‌ كننده: Glare

مشعشع‌: Glarnig

داراي‌ تشعشع‌: Glary

شيشه‌، ابگينه‌، ليوان‌، گيلاس‌، جام‌، استكان‌، ايينه شيشه‌اي‌، عينك‌، شيشه‌ گرفتن‌، عينك‌ دار كردن شيشه‌اي‌كردن‌، صيقلي‌ كردن‌ شيشه‌دوربين‌، شيشه‌ ذره‌بين‌، عدسي‌، شيشه‌الات‌، الت‌ ,: Glass

آزمون جعبه شيشه‌اي: glass box testing

اعتبار‌سنجي رفتار داخلي يك نهاده و همين‌طور ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سفيد و آزمون جعبه سياه.

آزمون جعبه شيشه‌اي: Glass Box Testing

اعتبار‌سنجي رفتار داخلي يک نهاده و همين‌طور ورودي‌ها و خروجي‌ها. همچنين مراجعه شود به آزمون جعبه سفيد و آزمون جعبه سياه.

(بصورت‌ جمع‌) عينك‌، چشم‌ شيشه‌اي‌، چشم‌ مصنوعي‌: Glass Eye

كور، بي‌ حالت‌: Glass Eyed

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سوسمار مخصوص‌ امريكاي‌ جنوبي‌: Glass Snake

پشم‌ يا براده‌ شيشه‌، پشم‌شيشه‌، توده‌اي‌ از رشته‌هاي‌ , شيشه‌اي‌ كه‌ بعنوان‌ عايق‌گرما يا در تصفيه‌ هوا بكار مير, ود: Glass Wool

شيشه‌ گر: Glassblower

مظ‌روف‌ يك‌ ليوان‌، بقدر يك‌ ليوان‌: Glassful

(esuohneerg) گلخانه‌: Glasshouse

از ان‌ نميتواند عبور كند، كاغذ شيشه‌ نما نوعي‌ كاغذ نازك‌ شفاف‌ يا نيمه‌ شفاف‌ كه‌ هوا يا روغن‌ ,: Glassine

شيشه‌ ساز: Glassmaker

شيشه‌ فروشي‌، تاجر شيشه‌، شيشه‌ ساز: Glassman

شيشه‌ الات‌، بلور الات‌، ظ‌روف‌ شيشه‌: Glassware

شيشه‌ سازي‌، شيشه‌ الات‌، بلور الات‌: Glasswork

بلور ساز، شيشه‌ ساز: Glassworker

(گ‌.ش‌.) علف‌ شوره‌، رازيانه‌ ابي‌: Glasswort

(tlas srebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌، سولفات‌ دوسود: Glauber Salt

(tlas rebualg) (مع.) سولفات‌ سديم‌، سولفات‌ دوسود: Glauber's Salt

(ط‌ب‌) اب‌ سبز، اب‌ سياه‌، كوري‌ تدريجي‌: Glaucoma

(مع.) سيليكات‌ ابدار اهن‌ و پتاسيم‌ غير خالص‌: Glauconite

داراي‌ رنگ‌ سبز مايل‌ به‌ زرد: Glaucous

شدن‌(درگفتگوي‌ازچشم‌) لعاب‌ دادن‌، براق‌ كردن‌، صيقل‌ كردن‌، بي‌نور و بيحالت‌ , لعاب‌، لعاب‌ شيشه‌، مهره‌، برق‌، پرداخت‌، لعابي‌كردن: Glaze

شيشه‌ بر، شيشه‌ گر: Glazier

دادن‌، سوسو زدن‌ نور ضعيف‌، پرتو اني‌، سوسو، (مج.) تظ‌اهر موقتي‌، نور ,: Gleam

كم‌ نور، سوسوزن‌: Gleamy

خوشه‌ چيني‌ كردن‌، اينسو انسو جمع‌ كردن‌: Glean

باقي‌ خوشه‌ چيني‌ كردن‌، ريزه‌، فراري‌، ته‌ مانده‌ درو، ريزه: Gleanings

زمين‌ وقف‌، (درشعر) زمين‌، خاك‌: Glebe

(ج‌.ش‌.) انواع‌ پرندگان‌ يا مرغان‌ شكاري‌ مخصوصا زغن‌ يا , چالاقان‌: Glede

اسباب‌ موسيقي‌، زيبايي‌، كاميابي‌ شادي‌، خوشحالي‌، سرور و نشاط‌، خوشي‌، ساز و نواز: Glee

كلوب‌ يا باشگاه‌ اواز و سرود: Glee Club

اخگر، خاكستر گرم‌، زغال‌ سرخ‌: Gleed

خوشحال‌، شاد: Gleeful

(lertsnim) نقال‌، حماسه‌ خوان‌: Gleeman

(lufeelg) خوشحال‌، مسرور: Gleesome

تشكيل‌ خاك‌ رس‌ (yleg)، تبديل‌ به‌ خاك‌ رس‌: Gleization

دره‌ كوهستاني‌، مسير رودخانه‌، دره‌ تنگ‌: Glen

بسر ميگذارند نوعي‌ كلاه‌ شبيه‌ كلاه‌ بره‌ كه‌ كوهستاني‌ هاي‌ اسكاتلند ,: Glengarry

خاك‌ رس‌ چسبناك‌ و خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌: Gley

چسب‌ نشاسته‌، قسمت‌ چسبناك‌ و لزج‌ گلوتن‌: Gliadin

روان‌، سليس‌، چرب‌ زبان‌، زبان‌ دار، ليز، لاقيد: Glib

پريدن‌، پرواز كردن‌ بدون‌نيروي‌ موتور، خزيدن‌ سر خوردن‌، خرامش‌، سريدن‌، اسان‌ رفتن‌، نرم‌ رفتن‌، سبك‌ ,: Glide

هواپيماي‌ بي‌ موتور: Glider

درخشندگي‌، روشني‌، درك‌ جزئي‌، نور شمع‌، نگاه‌ اجمالي‌ , كردن‌: Glim

روشنايي‌ ضعيف‌، نور كم‌، درك‌ اندك‌، خرده‌، تكه‌، كور , كوري‌ كردن‌، سوسو زدن‌، با روشنايي‌ ضعيف‌ تابيدن‌: Glimmer

ديدن‌، بيك‌ نظ‌ر ديدن‌، اتفاقا ديدن‌ نگاه‌ كم‌، نگاه‌ اني‌، نظ‌ر اجمالي‌، نگاه‌ سريع‌، اجمالا ,: Glimpse

برق‌، تلالو، تابش‌، ظ‌هور اني‌، زودگذر، تابيدن درخشيدن‌، درخشانيدن‌، تابانيدن‌: Glint

سرازيري‌ و شيب‌ مناسب‌، سر خوردن‌، سرخوردن‌ در بالت‌: Glissade

درخشيدن‌، برق‌ زدن‌، جسته‌ جسته‌ برق‌ زدن‌: Glisten

(netsilg) درخشيدن‌، برق‌ زدن‌: Glister

تابش‌، تلالو، درخشندگي‌، درخشش‌، براق‌ شدن‌، برق‌ زدن درخشيدن‌: Glitter

درخشان‌، پر تلالو: Glittery

(thgiliwt) غروب‌: Gloam

(ksud، thgiliwt) غروب‌، تاريك‌ و روشن‌: Gloaming

علاقه‌، نگاه‌ حسرت‌ اميز كردن‌، خيره‌ نگاه‌ كردن‌ نگاه‌ از روي‌ كينه‌ و بغض‌، نگاه‌ عاشقانه‌ و حاكي‌ از ,: Gloat

ذره‌ كوچك‌، قط‌ره‌ كوچك‌، گلبول‌، كره‌ كوچك‌، قط‌ره‌، لكه‌: Glob

كروي‌، جهاني‌: Global

سراسري‌: Global

ارجاع‌ سراسري‌: Global Reference

متغير سراسري‌: Global Variable

كره‌، گوي‌، حباب‌، زمين‌، كره‌ خاك‌، كروي‌ كردن‌، گرد كردن‌,: Globe

جهانگرد، سياح‌: Globe Trotter

جهانگردي‌: Globe Trotting

(گ‌.ش‌.) گياهي‌ از تيره‌ الاله‌ واز جنس‌ الالگان‌(suillort),: Globeflower

گلوبين‌ يا پروتئين‌ بي‌ رنگ‌: Globin

(diorehps) كروي‌: Globoid

كرويت‌: Globosity

كروي‌، گرد، گوي‌ مانند، گلبولوار: Globular

جسم‌ كوچك‌ كروي‌، گلبول‌، گويچه‌خون‌: Globule

(etaidihcolg) (گ‌.ش‌.) خاري‌، خار دار، نوك‌ تيز داراي‌ مو: Glochidial

(laidihcolg) (گ‌.ش‌.) خاري‌، خار دار، نوك‌ تيز، داراي‌ , مو: Glochidiate

(گ‌.ش‌.) موها يا كركهاي‌ نوك‌ تيز، خار، (ج‌.ش‌.) نوزاد , نوعي‌ صدف‌ دو كپه‌اي‌: Glochidium

نوعي‌ الت‌ موسيقي‌، سنتور: Glockenspiel

ربودن‌، برداشتن‌، نگريستن‌: Glom

(ز.ع‌.) تصرف‌ كردن‌، كش‌ رفتن‌: Glom On To

(etaremolgnoc، etaremolgga) اختلاط‌، كلوخه‌ شده‌: Glomerate

اختلاط‌، توده‌ شدن‌: Glomeration

كلاله‌اي‌، خوشه‌اي‌، تنظ‌يم‌ شده‌ در خوشه‌ هاي‌ كوچك‌: Glomerulate

حيواني‌ و غيره‌، خوشه‌، دسته‌، گلوله‌ رگ‌ گلومرول‌، خوشه‌ متراكم‌ از مويرگهاي‌ كوچك‌ و بافت‌ هاي‌ ,: Glomerule

تاريكي‌، تيرگي‌، تاريكي‌ افسرده‌ كننده‌، ملالت‌، افسردگي دل‌ تنگي‌، افسرده‌ شدن‌، دلتنگ‌ بودن‌، عبوس‌ بودن‌، تاريك‌ , كردن‌، تيره‌ كردن‌، ابري‌ بودن‌(اسمان‌): Gloom

تاريك‌، تيره‌، افسرده‌، غم‌ افزا: Gloomy

حمد، تسبيح‌، تمجيد، حلقه‌ نور: Gloria

تجليل‌، تكريم‌: Glorification

تكريم‌ و تجليل‌ كننده‌: Glorifier

جلال‌ دادن‌، تجليل‌ كردن‌، تكريم‌ كردن‌، تعريف‌ كردن‌(از) ستودن‌، ستايش‌ كردن‌: Glorify

مجلل‌، عظ‌يم‌، با شكوه‌، خيلي‌ خوب‌: Glorious

جلال‌، افتخار، فخر، شكوه‌، نور، باليدن‌، فخر كردن شادماني‌ كردن‌، درخشيدن‌: Glory

(.tv &.n): نرمي‌، صافي‌، براقي‌، جلا، جلوه‌ ظ‌اهر، برق‌ , انداختن‌، صيقل‌ دادن‌، (.iv &.tv &.n): شرح‌، تفصيل تاويل‌ كردن‌، حاشيه‌ نوشتن‌ بر توضيح‌، تفسير، تاويل‌، سفرنگ‌، حاشيه‌، فهرست‌ معاني: Gloss

زبان‌، ساختمان‌ يا عضو زباني‌ شكل‌ (حشرات‌): Glossa

دشوار ان‌ تهيه‌ ميكند، مفسر، شارح‌ كسي‌ كه‌ در پايان‌ كتابي‌ فهرست‌ يا فرهنگي‌ براي‌ لغات‌ ,: Glossarist

فرهنگ‌ لغات‌ دشوار، فرهنگ‌ لغات‌ فني‌، سفرنگ‌، فهرست‌ , معاني‌، فهرست‌ لغات‌: Glossary

واژه‌ نامه‌: Glossary

(estest) پشه‌ تسه‌ تسه‌: Glossina

(تش‌.) زباني‌ حلقي‌، مربوط‌ به‌ زبان‌ و حلق‌: Glossopharyngeal

جلا دار، براق‌، صيقلي‌، صاف‌، خوش‌ نما: Glossy

وابسته‌ بدهانه‌ حنجره‌، مربوط‌ به‌ دهانه‌ ناي‌: Glottal

چاكناي‌، دهانه‌ حنجره‌، فاصله‌ بين‌ تارهاي‌ صوتي‌: Glottis

مبحث‌ مط‌العه‌ سير تكامل‌ زبانهاي‌ مختلف‌: Glottochronology

دستكش‌: Glove

جعبه‌ كوچك‌ مخصوص‌ اچار و غيره‌ در جلو اتومبيل‌، جعبه‌ , داش‌ بورد: Glove Compartment

دستكش‌ ساز: Glover

برافروختگي‌، محبت‌، گرمي‌ تاب‌ بودن‌، مشتعل‌بودن‌، نگاه‌ سوزان‌ كردن‌، تابش‌، تاب تابيدن‌، برافروختن‌، تاب‌ امدن‌، قرمز شدن‌، در تب‌ و ,: Glow

خيره‌ نگاه‌ كردن‌، اخم‌ كردن‌، نگاه‌ خيره‌، اخم‌، تروشرويي‌,: Glower

(ج‌.ش‌.) كرم‌ شب‌ افروز، كرم‌ شب‌ تاب‌، چراغك‌: Glowworm

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ گياه‌ مخوص‌ برزيل‌: Gloxinia

(ssolg) تفسير كردن‌، خدعه‌ زدن‌، چاپلوسي‌ كردن‌، عيب‌ , پوشي‌: Gloze

نمك‌ اسيد گلوكونيك‌: Gluconate

گلوكونئوژنز: gluconegenesis

(ش‌.) اسيد گلوكونيك‌، 7O 21H 6C: Gluconic Acid

(ش‌.) گلوكز، 7O 21H 6C: Glucose

(ش‌.) گلوكزيد: Glucoside

چسب‌، سريش‌، چسباندن‌، چسبيدن‌: Glue

چسب آلات: glueware

نرم‌افزاري كه كنش و واكنش دو نرم افزار موجود را ممكن مي‌سازد.

چسب آلات: Glueware

نرم‌افزاري که کنش و واکنش دو نرم‌افزار موجود را ممکن مي‌سازد.

افسرده‌، كدر، رنجيده‌، ملول‌، اوقات‌ تلخ‌: Glum

(گ‌.ش‌.) پوست‌ دار، غلاف‌ دار: Glumaceous

(گ‌.ش‌.) پوست‌، غلاف‌، پوشينه‌: Glume

غلاف‌ اور: Glumiferous

اشباع‌، پاره‌ اجر، سير كردن‌، اشباع‌ كردن‌، با حرص‌ و , پرخوري‌، پري‌، عرضه‌ بيش‌ از تقاضا، (ط‌ب‌) زيادي‌ خون ولع‌ خوردن‌: Glut

پر كردن‌، اشباء كردن‌، پر خوردن‌: Glut

(ش‌.) نمك‌ اسيد گلوتاميك‌: Glutamate

(ش‌.) اسيد گلوتاميك‌، 4ON 9H 5C: Glutamic Acid

(ش‌.) گلوتامين‌، 3O 2N 01H 5C: Glutamine

سريني‌: Gluteal

شاخ‌ واستخوان‌ بدست‌ ميايد موم‌ اندر اب‌، ماده‌ چسبنده‌ گندم‌، چسب‌، سريشمي‌ كه‌ از ,: Gluten

(تش‌.) يكي‌ از سه‌ عضله‌ سريني‌ كه‌ براي‌ حركت‌ دادن‌ ران‌ , بكار ميرود، ماهيچه‌ سرين‌، سرين‌، كفل‌: Gluteus

ادم‌ پر خور، شكم‌ پرست‌، دله‌: Glutton

پر خوردن‌، شكم‌ پرستي‌ كردن‌: Gluttonize

پر خور: Gluttonous

شكم‌ پرستي‌: Gluttony

(lorecylg=) گليسيرين‌: Glycerin

گليسرين‌ زدن‌، گليسرين‌ ماليدن‌: Glycerinate

(lorecylg=) گليسيرين‌: Glycerine

گليسيرين‌: Glycerol

پرتئين‌ و چربي‌ تشكيل‌ مواد قندي‌ از مولكولهاي‌ غير نشاسته‌ مانند ,: Glycogenesis

گليكوليز: glycoysis

علامت‌ يا نشان‌ حجاري‌ شده‌: Glyph

پيچ‌ دادن‌، گره‌ دار كردن‌، (چوب‌)گره‌ درخت‌ يا چوب غرولند، زوزه‌: Gnarl

دندان‌ قرچه‌ كردن‌، دندان‌ بهم‌ فشردن‌ (از خشم‌)، بهم‌ , فشردن‌، بهم‌ ساييدن‌: Gnash

(ج‌.ش‌.) پشه‌، حشره‌ دو بال‌: Gnat

(cihtang) ارواره‌اي‌، فكي‌، وابسته‌ به‌ ارواره‌: Gnathal

(lahtang) ارواره‌اي‌، فكي‌، وابسته‌ به‌ ارواره‌: Gnathic

(ج‌.ش‌.) يكي‌ از زوائد دهاني‌ بند پايان‌: Gnathite

خاييدن‌، گاز گرفتن‌، كندن‌ (با گاز يا دندان‌)، تحليل‌ , رفتن‌، فرسودن‌، مانند موش‌ جويدن‌، ساييدن‌: Gnaw

جونده‌: Gnawer

جني‌ زير زميني‌، ديو، كوتوله‌، گورزاد: Gnome

اخلاقي‌، ضرب‌ المثلي‌، شامل‌ پند و ضرب‌ المثل‌: Gnomic

عقربه‌، عقربك‌، ميل‌، شاخص‌، شرعيات‌: Gnomon

دانش‌ رازهاي‌ روحاني‌، عرفان‌: Gnosis

عارف‌ عرفاني‌، داراي‌ اسرار روحاني‌، نهاني‌، اسرار اميز: Gnostic

فلسفه‌ عرفاني‌ يا روحاني‌: Gnosticism

(ج‌.ش‌.) گوزن‌ يالدار: Gnu

بودن‌، راهي‌ شدن‌ راه‌ رفتن‌، نابود شدن‌، روي‌ دادن‌، بران‌ بودن‌، درصدد , رفتن‌، روانه‌ ساختن‌، رهسپار شدن‌، عزيمت‌ كردن‌، گذشتن عبور كردن‌، كاركردن‌، گشتن‌، رواج‌ داشتن‌، تمام‌ شدن: Go

(.jda): متهور، مترقي‌، پيش‌ رونده‌، نشانه‌ ترقي بفرماييد، (.n): thgil neerg =: Go Ahead

همراه‌ رفتن‌، همراهي‌ كردن‌، (مج.) موافق‌ بودن‌: Go Along

رابط‌، ميانجي‌، واسط‌ه‌، دلال‌، دلال‌ محبت‌، واسط‌ه‌: Go Between

چارچوب‌ غلتك‌ داري‌ كه‌كودكان‌ دست‌ بدان‌ گرفته‌ راه‌ رفتن‌ , مياموزند، روروك‌، گوكارت‌: Go Cart

اژدر كوچك‌، مين‌ يا نارنجك‌ كوچك‌، ارابه‌ دستي‌، لوله‌ , بذرپاش‌ دستي‌ پاك‌ كن‌ مخصوص‌ تميز كردن‌لوله‌ نفت‌، (امر.)ماشين‌ ,: Go Devil

غروب‌ كردن‌، غرق‌ شدن‌، روي‌ كاغذ امدن‌، پايين‌ رفتن‌: Go Down

شخص‌ فعال‌ و زرنگ‌: Go Getter

در رفتن‌ (تفنگ‌)، بيرون‌ رفتن‌ (از صحنه‌ نمايش‌)، اب‌ , شدن‌، فاسد شدن‌، مردن‌: Go Off

خاموش‌ شدن‌، اعتصاب‌ كردن‌، دست‌ كشيدن‌از، چاپ‌ يا منتشر , شدن‌، بيرون‌ رفتن‌: Go Out

به‌ ان‌ سو رفتن‌، گذشتن‌، منتقل‌ شدن‌، مرور كردن‌: Go Over

رفتن‌,اسم‌ مصدر ,: Go To

اجرا/ عدم اجرا، آزمون برو/ نرو: go/no go

نقاط تصميم‌گيري براي تشخيص ادامه‌ يا عدم ادامه‌ فعاليت.

اجرا/ عدم اجرا، آزمون برو/ نرو: Go/No Go

نقاط تصميم‌گيري براي تشخيص ادامه‌ يا عدم ادامه‌ فعاليت.

سك‌، سك‌ زدن‌ سيخك‌، سيخ‌، خار، مهميز، انگيزه‌، تحريك‌ كردن‌، ازردن: Goad

هدف: Goal

هدف، هدف كلان، مقصود: goal

قصد يا هدف يك تلاش.

هدف‌، مقصد: Goal

هدفي‌ در پيش‌ داشتن‌ (در فوتبال‌) دروازه‌، دروازه‌ بان‌، مقصد، هدف‌، گل‌ زدن: Goal

هدف، هدف کلان، مقصود: Goal

قصد يا هدف يک تلاش.

مقصد گرا، هدف‌ گرا: Goal Oriented

دروازه‌ بان‌ فوتبال‌، گلر: Goalkeeper

(در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌، تير عمودي‌ دروازه‌: Goalpost

(مج.) ادم‌ شهواني‌، مرد هرزه‌، فاسق‌ بز، بزغاله‌، تيماج‌، پوست‌ بز، (نج.) ستاره‌ جدي: Goat

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ بز كه‌ از بعضي‌ جهات‌ شبيه‌ بز كوهي‌ است‌: Goat Antelope

ريش‌ بزي‌: Goatee

tellum =: Goatfish

بزچران‌، بزدار: Goatherd

(hsitaog) بز مانند: Goatilke

(eklitaog) بز مانند: Goatish

پوست‌ بز: Goatskin

(ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار، مرغ‌ چوپان‌ فريب‌: Goatsucker

تكه‌، تخته‌، تخته‌ كف‌، كلوخه‌، مقدار بزرگ‌ و زياد، يك‌ , دهن‌ غذا، دهان‌، (امر.) ملوان‌: Gob

تكه‌ گوشت‌ خام‌، لقمه‌، گلچين‌ ادبي‌، قط‌ره‌: Gobbet

حريصانه‌ خوردن‌، تند خوردن‌، قورت‌ دادن‌، صداي‌ بوقلمون‌ , در اوردن‌: Gobble

(koogydelbbog) سخن‌ نامفهوم‌، سخن‌ بي‌ ربط‌، شر و ور: Gobbledegook

(koogedelbbog) سخن‌ نامفهوم‌، سخن‌ بي‌ ربط‌، شر و ور: Gobbledygook

بوقلمون‌ نر، پرخور، لپ‌ لپ‌ خورنده‌: Gobbler

ساغر، جام‌، گيلاس‌ شراب‌، تكه‌، قط‌عه‌، قط‌ره‌: Goblet

جني‌، ديو، جن‌، مثل‌ ديو و جن‌: Goblin

دوربين‌ را از نور زائد محفوظ‌ نگه‌ ميدارد نوعي‌ پرده‌ پارچه‌اي‌ سياه‌ رنگ‌ كه‌ در تلويزيون‌ و سينما ,: Gobo

پيشگيري‌ عبور از پهلوي‌ كسي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ او، رهايي‌، ط‌فره: Goby

الله‌ خداوند، خداوندگار، خدا، ايزد، يزدان‌، پروردگار: God

محوط‌ه‌ كليسا، گورستان‌: God's Acre

در ميايد، فرزند خوانده‌، بچه‌ تعميدي‌ ط‌فلي‌ كه‌ در موقع‌ تعميد به‌ پسر خواندگي‌ روحاني‌ شخص‌ ,: Godchild

دختر تعميدي‌: Goddauhgter

الهه‌، ربه‌النوع‌: Goddess

پدر تعميدي‌، نام‌گذاردن‌ بر، سرپرستي‌ كردن‌ از: Godfather

خدايي‌، الوهيت‌، خدا، رب‌النوع‌، جوهر الوهيت‌: Godhead

(ytinivid) الوهيت‌: Godhood

قوم‌ جاد: Godite

بي‌ خدا: Godless

خدا مانند: Godlike

خداي‌ كوچك‌: Godling

خدايي‌، خدا شناس‌، با خدا: Godly

مادر تعميدي‌، نام‌ گذار بچه‌، مادر خوانده‌ روحاني‌: Godmother

قدرت‌، جرعه‌، بلع‌، لقمه‌ بزرگ‌، انبار: Godown

پدر يا مادر تعميدي‌، والدين‌ تعميدي‌: Godparent

نعمت‌ غير مترقبه‌، چيز خدا داده‌، خرابي‌: Godsend

پسر تعميدي‌، مرد تعميدي‌: Godson

خدا بهمراه‌، بامان‌ حق‌، پايان‌، انجام‌: Godspeed

(ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز ابي‌ (نوعي‌ تليله‌): Godwit

وابسته‌ به‌تغييرات‌ شيميايي‌ زمين‌: Goechemical

رونده‌، پا، قدم‌، عازم‌: Goer

(ش‌.) اكسيد اهن‌ معدني‌ ئيدرژن‌دار: Goethite

چشم‌ گرداندن‌، چپ‌ نگاه‌ كردن‌، گشتن‌: Goggle

چپي‌، لوچي‌، نوعي‌ ماهي‌: Goggle Eye

لوچ‌: Goggle Eyed

عينك‌ ايمني‌، عينكي‌ كه‌ اط‌رافش‌ پوشيده‌ شده‌ وبراي‌ , محافظ‌ت‌ چشم‌ بكار ميرود، عينك‌ حفاظ‌ دار: Goggles

سلتي‌، مربوط‌ بسلت‌: Goidelic

رفتن‌، پيشرفت‌، وضع‌ زمين‌، مسير، جريان‌، وضع‌ جاده زمين‌ جاده‌، (معماري‌) پهناي‌ پله‌، گام‌، (م‌.ل‌.) عزيمت مشي‌ زندگي‌، رايج‌، عازم‌، جاري‌، معمول‌، موجود: Going

(بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌، نزديكي‌، تماس‌، ادامه‌: Going On

(stneve، snoitca) اتفاقات‌، حوادث‌: Goings On

(ertiog) (ط‌ب‌.) غمباد، بزرگ‌ شدن‌ غده‌ تيروئيد، گواتر: Goiter

(cinegortiog)اياد كننده‌تورم‌غده‌تيروئيد (درقي‌.) ايجاد كننده‌ گواتر: Goiterogenic

(retiog) (ط‌ب‌.) غمباد، بزرگ‌ شدن‌ غده‌ تيروئيد، گواتر: Goitre

(cinegoretiog)ايجاد كننده‌ تورم‌غده‌ تيروئيد (درقي‌) ايجاد كننده‌ گواتر: Goitrogenic

غمبادي‌، گواتري‌: Goitrous

زر، ط‌لا، سكه‌ زر، پول‌، ثروت‌، رنگ‌ زرد ط‌لايي‌، اندود , زرد، نخ‌ زري‌، جامه‌ زري‌: Gold

(ytsenoh) (گ‌.ش‌.) حشيشه‌القمر: Gold And Silver Plant

جوينده‌ ط‌لا، زني‌ كه‌ با افسون‌ هاي‌ زنانه‌ مردان‌ را تيغ‌ , ميزند: Gold Digger

داراي‌ روكش‌ ط‌لا: Gold Filled

ورقه‌ زر، زرورق‌ كلفت‌: Gold Foil

ورقه‌ ط‌لاي‌ نازك‌، زرورق‌ نازك‌: Gold Leaf

آبكاري طلا: gold plating

شيوه‌اي براي دستيابي به فراي الزامات.

آبكاري طلا: Gold Plating

شيوه‌اي براي دستيابي به فراي الزامات.

واحد ط‌لا: Gold Standard

زرورق‌ ساز، (درجمع‌)حشره‌ قاب‌ بالي‌ كه‌رنگ‌ سبز مسي‌ دارد,: Goldbeater

جنس‌ بي‌ ارزشي‌ كه‌بجاي‌ جنس‌ بهاداري‌ فروخته‌ ميشود ط‌فره‌ رو: Goldbrick

ط‌لايي‌، زرين‌، اعلا، درخشنده‌: Golden

تاخت‌ و تاز قرار دادند سپاهيان‌ مغول‌ كه‌ در قرن‌ سيزدهم‌ اروپاي‌ شرقي‌ را مورد ,: Golden Horde

ميانه‌روي‌، بركناري‌ از افراط‌ و تفريط‌: Golden Mean

(ج‌.ش‌.) سگ‌ شكاري‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ دورگه‌: Golden Retriever

نوعي‌ مرغابي‌، نوعي‌ ماهي‌، ميناي‌ زرد: Goldeneye

ناحيه‌ زرخيز: Goldfield

(ج‌.ش‌.) سهره‌، (ز.ع‌.) سكه‌ زر: Goldfinch

ماهي‌ ط‌لايي‌، ماهي‌ قرمز: Goldfish

زرگر، ط‌لا ساز: Goldsmith

جام‌ ط‌لايي‌، جامي‌ كه‌ توسط‌ اجسام‌ ط‌لايي‌ رنگ‌ پولك‌ كاري‌ , شده‌: Goldstone

ادم‌ مصنوعي‌ و خود كار (در فولكلور عبري‌): Golem

بازي‌ چوگان‌ يا گلف‌: Golf

چوگان‌ گلف‌ بازي‌، باشگاه‌ گلف‌ بازان‌: Golf Club

گلف‌ باز: Golfer

دانجشوي‌ اواره‌ قرون‌ 21 و 31 كه‌ اشعار هجايي‌ ميخوانده‌,: Goliard

جالوت‌، جليات‌: Goliath

(ggowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيب‌ و غريب‌، لولو: Golliwog

(gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌، لو لو: Golliwogg

گالش‌: Golosh

(liremog) ادم‌ ساده‌ لوح‌: Gomeral

(laremog) ادم‌ ساده‌ لوح‌: Gomeril

(تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌، توده‌ ط‌وماري‌، گروهه‌: Gomerulus

اتصال‌ و جوش‌ خوردن‌ استخوان‌ دندان‌ به‌ ارواره‌، مفصل‌ , متحرك‌: Gomphosis

غده‌ جنسي‌ (بيضه‌ يا تخمدان‌): Gonad

(ciportodanog) محرك‌ بيضه‌ها و تخمدانها، موثر در , غده‌جنسي‌: Gonadotrophic

ماده‌ محرك‌ غده‌ جنسي‌: Gonadotrophin

(cihportodanog) محرك‌ بيضه‌ ها و تخمدانها، موثر در , غده‌ جنسي‌: Gonadotropic

است‌، (امر.) واگن‌ سربازبر نوعي‌ قايق‌ كه‌ در كانال‌ هاي‌ شهر ونيز ايتاليا معمول‌ ,: Gondola

راننده‌كرجي‌ ونيزي‌، كرجي‌ بان‌، قايقران‌: Gondolier

(اسم‌ مفعول‌ فعل‌ og): Gone

رفتني‌، مردني‌: Goner

اويزان‌ است‌ پرچمي‌ كه‌نوارهاي‌ باريك‌ يا پرچم‌ هاي‌ كوچك‌ از ان‌ ,: Gonfalon

برنده‌ پرچم‌، پرچمدار: Gonfalonier

ان‌ميزنند، ناقوس‌، صداي‌ زنگ‌ دراوردن‌ زنگي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از كاسه‌و چكشي‌ كه‌اهسته‌ بر ,: Gong

(گ‌.ش‌.) يكي‌ از سلولهاي‌ سبزي‌ كه‌ زير غشاء خارجي‌ بدنه‌ , گياه‌ گلسنگها وجود دارد، سلول‌ جنسي‌ جلبك‌ ها و قارچ‌ , ها: Gonidium

زاويه‌ ياب‌، زاويه‌ سنج‌، گوشه‌ سنج‌، گوشه‌ پيما، جهت‌ ياب‌,: Goniometer

جنسي‌ از تاژكداران‌ شبيه‌به‌گياه‌، سلول‌ نط‌فه‌: Gonium

(ciccoconog) سوزاكي‌، مربوط‌ به‌ ميكرب‌ سوزاك‌: Gonococcal

(laccoconog) سوزاكي‌، مربوط‌ ب_ه‌ ميبكرب‌ سوزاك‌: Gonococcic

انگل‌ يا ميكرب‌ سوزاك‌، گونوكوك‌: Gonococcus

سلول‌ توليد كننده‌، سلول‌ جنسي‌: Gonocyte

كمال‌ و بلوغ‌ سلول‌ نط‌فه‌ يا جرثومه‌: Gonogenesis

سوراخ‌ تناسلي‌: Gonopore

سوزاك‌، سوزنك‌، اتشك‌: Gonorrhea

سوزاكي‌: Gonorrheal

چسبنده‌ و لزج‌، چسبناك‌ مزه‌و ط‌عم‌تند، بوي‌ نامط‌بوع‌، ميل‌، ذوق‌، رغبت‌، ماده‌ ,: Goo

عاشق‌، شيفته‌، دوستدار: Goo Goo

ارجمند، كاميابي‌، خير، سود، مال‌التجاره‌، مال‌ منقول خوب‌، نيكو، نيك‌، پسنديده‌، خوش‌، مهربان‌، سودمند محموله‌ مفيد، شايسته‌، قابل‌، پاك‌، معتبر، صحيح‌، ممتاز: Good

(eyb doog) خدا حافظ‌، بدرود، وداع‌: Good By

(yb doog) خدا حافظ‌، بدرود، وداع‌: Good Bye

رفيق‌ شفيق‌، دزد، هم‌ پياله‌: Good Fellow

رفاقت‌، معاونت‌: Good Fellowship

جمعه‌ قبل‌ از عيد پاك‌: Good Friday

خوش‌ قلب‌، بخشنده‌، مهربان‌: Good Hearted

خوش‌ خلق‌، خوش‌ مشرب‌: Good Humored

مهربان‌، ملايم‌، خوش‌ ط‌ينت‌: Good Natured

خوش‌ خلق‌، ملايم‌، دير غضب‌، خوش‌ اخلاق‌: Good Tempered

نسبتا خوب‌: Goodish

قشنگ‌، خوش‌ قيافه‌: Goodlooking

قشنگ‌، زيبا، خوب‌: Goodly

بزرگ‌ خانواده‌، سالار، مهمانخانه‌دار، خرده‌مالك‌: Goodman

كالا- مال التجاره: Goods

كالاهاي در راه: Goods in Transit

برگه رسيد كالا: Goods Receipt Note

کالای فروخته شده: Goods sold

بانو، كدبانوي‌ خانه‌، خانم‌: Goodwife

خوش‌ نيتي‌، حسن‌ نيت‌، ميل‌، سر قفلي‌: Goodwill

خوردني‌، مغز گردو و غيره‌، قاقا زن‌ كامل‌ و محترمه‌ از ط‌بقات‌ پايين‌، شيريني‌، چيز ,: Goody

بسيار خوب‌، خيلي‌ خوب‌: Goody Goody

چسبنده‌، چسبناك‌، كاملا احساساتي‌: Gooey

شخص‌ احمق‌ و كودن‌، ادم‌ ساده‌، اشتباه‌، سهو، اشتباه‌ , كردن‌، خط‌ا كردن‌، ازكارط‌فره‌ رفتن‌: Goof

عدد يك‌ با صد صفر در جلوي‌ ان‌: Googol

عدد يك‌ با تعداد صفرهاي‌ بتوان‌ ده‌ بتوان‌ ده‌ بتوان‌ صد: Googolplex

ادمشكش‌، تروريست‌ بي‌ عرضه‌و نالايق‌، ادم‌ كودن‌: Goon

(ج‌.ش‌.) اردك‌ ماهيخوار: Goosander

دراز حمله‌ور شدن‌ وغدغد كردن‌، اتو، اتو كردن‌، هيس زدن‌به‌ شخص‌، به‌ كفل‌ كسي‌ سقلمه‌ زدن‌، مثل‌ غاز يا گردن‌ , علامت‌ سكوت‌ قاز، غاز، ماده‌ غاز، گوشت‌ غاز، ساده‌ لوح‌ واحمق‌، سيخ‌ ,: Goose

(نظ‌.) قدم‌ اهسته‌، رژه‌روي‌ با بدن‌ راست‌ و بدون‌ خم‌كردن‌ , زانو: Goose Step

سفرس‌، انگور فرنگي‌، رنگ‌ سياه‌مايل‌ به‌ارغواني‌، بپا يا , مراقب‌ دوشيزه‌: Gooseberry

دانه‌ دانه‌ شدن‌يا تركيدگي‌ پوست‌ در اثر سرما يا ترس‌: Gooseflesh

(گ‌.ش‌.) قازاياقي‌، غازيا: Goosefoot

هر چيزي‌ شبيه‌ گردن‌غاز، هرچيز شبيه‌ U، زانو، زانويي‌: Gooseneck

(ysoog) شبيه‌ غاز، احمق‌، ترسو: Goosey

(yesoog) شبيه‌غاز، احمق‌، ترسو: Goosy

(ج‌.ش‌.) لاك‌ پشت‌ نقب‌ زن‌، نوعي‌ جونده‌ نقب‌ زن‌ امريكايي معدني‌، دزد قفل‌ باز كن‌ موش‌ كيسه‌ دار، كارگر حفار واستخراج‌ كننده‌ سنگهاي‌ ,: Gopher

سخن‌ چين‌، حرف‌ مفت‌ زن‌: Goppiper

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌: Gordon Setter

خون‌ بسته‌و لخته‌ شده‌، خون‌، تكه‌سه‌گوش‌ (در دوزندگي‌) زمين‌ سه‌ گوش‌، سه‌ گوش‌ بريدن‌، شاخ‌ زدن‌، باشاخ‌ زخمي‌ , كردن‌، سوراخ‌ كردن‌: Gore

خوردن‌، زياد تپاندن‌، با حرص‌ و ولع‌ خوردن‌، پر خوري‌ , كردن‌، پر خوري‌ گلو، حلق‌، دره‌ تنگ‌، گلوگاه‌، ابكند، شكم‌، گدار، پر ,: Gorge

نمايش‌ دار، با جلوه‌، زرق‌ و برق‌ دار، مجلل‌: Gorgeous

گلو پوش‌، گلو پناه‌، زره‌گردن‌، ط‌وقه‌: Gorget

(افسانه‌ يونان‌) يكي‌ از سه‌زني‌ كه‌موهاي‌ سرشان‌ مار , بوده‌و هر كس‌ بدانها نگاه‌ ميكردسنگ‌ ميشد، زن‌ زشت‌ , سيما، زن‌ بد سيما: Gorgon

(yfirtep، yfeputs) تبديل‌ بسنگ‌ كردن‌، خيره‌ نگاه‌كردن‌: Gorgonize

نوعي‌ پنير چرب‌: Gorgonzola

نسناس‌، بزرگترين‌ ميمون‌ شبيه‌انسان‌، گوريل‌: Gorilla

پر خوردن‌، از روي‌ حرص‌ و ولع‌ خوردن‌: Gormandize

(repinuj) (گ‌.ش‌.) سرو كوهي‌: Gorse

اولكس‌ فرنگي‌: Gorsy

خوني‌، لخته‌شده‌، جنايت‌ اميز، خونخوار: Gory

(ج‌.ش‌.) باز، قوش‌ قزل‌، الاط‌وفان‌: Goshawk

جوجه‌ غاز، شخص‌ نا بالغ‌ و خام‌، احمق‌: Gosling

انجيل‌، مژده‌ نيكو، بشارت‌ درباره‌ مسيح‌، يكي‌ از چهار , كتابي‌ كه‌ تاريخچه‌ زندگي‌عيسي‌ را شرح‌ داده‌: Gospel

بند شيط‌ان‌، لعاب‌ خورشيد، لعاب‌ عنكبوت‌، پارچه‌ بسيار , نازك‌، تنزيب‌، نازك‌، لط‌يف‌، سبك‌: Gossamer

بد گويي‌، سخن‌ چيني‌، شايعات‌ بي‌ اساس‌ دادن‌، دري‌ وري‌ , شايعات‌ بي‌اساس‌، شايعات‌ بي‌ پرو پا، دري‌ وري‌، اراجيف گفتن‌ يانوشتن‌، سخن‌ چيني‌ كردن‌، خبر كشي‌ كردن‌: Gossip

وابسته‌ به‌سخن‌ چيني‌ يا شايعات‌: Gossipy

(ش‌.) رنگدانه‌ سمي‌ پنبه‌ دانه‌ O 03H 03C: Gossypol

زمان‌ گذشته‌فعل‌ teg: Got

گت‌، يكي‌ از اقوام‌ الماني‌ قديم‌، بربري‌: Goth

سياه‌ قلم‌الماني‌ وحشي‌، وهمي‌، زبان‌گوتيك‌، سبك‌ معماري‌ گوتيك‌، حروف‌ ,: Gothic

ط‌اق‌ مخروط‌ي‌، ط‌اق‌ نوك‌ تيز: Gothic Arch

بدون‌ ظ‌رافت‌ كردن‌ بسبك‌ گوتيك‌ در امدن‌، بسبك‌ گوتيك‌ در اوردن‌، زمخت‌ و ,: Gothicize

etihteog =: Gothite

اسم‌مفعول‌ فعل‌ teg: Gotten

اميخته‌شده‌، عكس‌ و تصويري‌ كه‌با رنگ‌ كاري‌ فوق‌ بدست‌ ايد, رنگ‌ كاري‌ با رنگي‌ كه‌در اب‌ حل‌ شده‌ و با عسل‌ و صمغ‌ ,: Gouache

كندن‌، با اسكنه‌ كندن‌، بزور ستاندن‌، گول‌ زدن‌ منقار، اسكنه‌ جراحي‌، بزورستاني‌، غضب‌، جبر، در اوردن: Gouge

ميشود، چيز درهم‌و برهم‌ نوعي‌ غذا كه‌ با گوشت‌ گاو يا گوساله‌ و سبزيجات‌ تهيه‌ ,: Goulash

كدو، كدوي‌ قليايي‌، گرداب‌: Gourd

صاحب‌ سر رشته‌ در خوراك‌، شكم‌ پرست‌: Gourmand

خوراك‌ شناس‌، خبره‌ خوراك‌، شراب‌ شناس‌: Gourmet

(ط‌ب‌) نقرس‌: Gout

نقرس‌ دار، نقرسي‌، متورم‌: Gouty

بودن‌، فرمانداري‌ كردن‌، معيف كردن‌، كنترل‌ كردن‌، مقرر , حكومت‌ كردن‌، حكمراني‌ كردن‌، تابع‌ خود كردن‌، حاكم‌ , داشتن‌: Govern

بعهده‌ ميگيرد، زن‌حاكم‌ حاكم‌ زن‌، مديره‌، زني‌ كه‌مواظ‌بت‌ بچه‌ يا اشخاص‌ جوان‌ را ,: Governess

هيئت‌ حاكمه‌: Governing Body

دولت: Government

اختيار، صلاحديد دولت‌، حكومت‌، فرمانداري‌، ط‌رز حكومت‌ هيئت‌ دولت‌، عقل‌ ,: Government

حسابدار دولتی: Government accountant

موسسات دولتی: Government agencies

تضمين كيفيت پيمان توسط دولت: government contract quality assurance

عملكردهاي مختلفي شامل بازرسي، كه توسط دولت انجام مي‌شود تا مشخص گردد كه آيا پيمانكار تعهدات پيماني خود را از نظر كمي و كيفي برآورده ساخته است يا خير.

تضمين کيفيت پيمان توسط دولت: Government Contract Quality Assurance

عملکردهاي مختلفي شامل بازرسي، که توسط دولت انجام مي‌شود تا مشخص گردد که آيا پيمانکار تعهدات پيماني خود را از نظر کمي و کيفي برآورده ساخته است يا خير.

تجهيزات دولتي، تجهيزات مجهز شده دولتي: government furnished equipment

اقلام متعلق به دولت كه براي استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود.

تجهيزات دولتي، تجهيزات مجهز شده دولتي: Government Furnished Equipment

اقلام متعلق به دولت که براي استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار داده مي‌شود.

تسهيلات دولتي، تسهيلات مجهز شده دولتي: government furnished facilities

ساختمان، زمين يا ديگر ملك‌هاي متعلق به دولت كه به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

تسهيلات دولتي، تسهيلات مجهز شده دولتي: Government Furnished Facilities

ساختمان، زمين يا ديگر ملک‌هاي متعلق به دولت که به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار گرفته است.

اطلاعات دولتي، اطلاعات كسب شده دولتي: government furnished information

داده‌هاي متعلق به دولت كه به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

اطلاعات دولتي، اطلاعات کسب شده دولتي: Government Furnished Information

داده‌هاي متعلق به دولت که به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار گرفته است.

مواد دولتي، مواد تجهيز شده دولتي: government furnished material

مواد متعلق به دولت كه به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

مواد دولتي، مواد تجهيز شده دولتي: Government Furnished Material

مواد متعلق به دولت که به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار گرفته است.

اموال دولتي، اموال تجهيز شده دولتي: government furnished property

اموال متعلق به دولت كه به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

اموال دولتي، اموال تجهيز شده دولتي: Government Furnished Property

اموال متعلق به دولت که به منظور استفاده در پيمان در اختيار پيمانکار قرار گرفته است.

وام دولتي: Government Loan

اقلام موجود در انبار دولت: government off-the-shelf

سخت‌افزار، نرم‌افزار يا خدمات موجود دولت

اقلام موجود در انبار دولت: Government Off-The-Shelf

سخت‌افزار، نرم‌افزار يا خدمات موجود دولت.

تسهيلات دولتي سپرده شده به پيمانكار، مالكيت دولتي- اجراي پيمانكاري : government owned, contractor operated

تسهيلات متعلق به دولت كه توسط پيمانكار طرف پيمان با دولت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تسهيلات دولتي سپرده شده به پيمانكار، مالكيت دولتي- اجراي پيمانكاري: Government Owned, Contractor Operated

تسهيلات متعلق به دولت که توسط پيمانکار طرف پيمان با دولت، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مالكيت دولتي - اجراي دولتي: government owned, government operated

تسهيلات متعلق به دولت و به كار گرفته شده توسط دولت

مالكيت دولتي - اجراي دولتي: Government Owned, Government Operated

تسهيلات متعلق به دولت و به کار گرفته شده توسط دولت.

دفتر برنامه دولتي: government program office

يك دفتر دولتي كه مسوول دو يا تعداد بيشتري پروژه است.

دفتر برنامه دولتي: Government Program Office

يک دفتر دولتي كه مسوول دو يا تعداد بيشتري پروژه است.

دفتر پروژه دولتي: government project office

يك دفتر دولتي كه مسئول مديريت پروژه است.

دفتر پروژه دولتي: Government Project Office

يک دفتر دولتي که مسوول مديريت پروژه است.

سوبسيد: Government Subside

دولتي: Governmental

حسابداری دولتی: Governmental accounting

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی: Governmental Accounting StandardsBoard

نهاد های دولتی: Governmental bodies

مديريت دولتي: Governmental Management

حكومت‌ گرايي‌: Governmentalism

حكومت‌ گرا: Governmentalist

بصورت‌ دولتي‌ در اوردن‌ پيرو و تابع‌ قانون‌كردن‌، تحت‌ كنترل‌ حكومت‌ در اوردن: Governmentalize

فرماندار، حاكم‌، حكمران‌، فرمانده‌: Governor

حاكم‌ كل‌، فرماندار كل‌، فرمانفرما، والي‌، استاندار: Governor General

(گ‌.ش‌.) گل‌ مرواريد، گل‌ داودي‌، گلهاي‌ زرد و سفيد , صحرايي‌: Gowan

جامه‌بلند زنانه‌، روپوش‌، لباس‌ شب‌، خرقه‌: Gown

رداپوش‌، جبه‌ پوش‌ (يعني‌ دادرس‌ يا وكيل‌ يا روحاني‌ يا , عضو دانشگاه‌ و مانند انها): Gownsman

(elitneg) غير يهودي‌: Goy

ربودن‌، قاپيدن‌، گرفتن‌، توقيف‌ كردن‌، چنگ‌ زدن‌، تصرف‌ , كردن‌، سبقت‌ گرفتن‌، ربايش‌: Grab

بزور گرفتن‌، با شتاب‌ گرفتن‌، قاپيدن‌: Grab Off

كورمالي‌ كردن‌، با دست‌ پي‌ چيزي‌ گشتن‌، با دست‌ ماهي‌ , گرفتن‌، پهن‌ نشستن‌، جمع‌اوري‌ كردن‌: Grabble

فرو زمين‌، نهر، گودال‌، فرو رفتگي‌ در پوسته‌ زمين‌: Graben

بخشيدن‌، فيض‌الهي‌بخشيدن‌، تشويق‌كردن‌، لذت‌ بخشيدن تاييد، مرحمت‌، براز، زيبايي‌، خوبي‌، خوش‌ اندامي جذابيت‌، افسونگري‌، موردلط‌ف‌ قراردادن‌، اراستن‌، زينت‌ , ظ‌رافت‌، فريبندگي‌، دعاي‌ فيض‌ و بركت‌ (قبل‌ يا بعداز , غذا)، خوش‌ نيتي‌، بخشايندگي‌، بخشش‌، بخت‌، اقبال‌، قرعه مشعوف‌ ساختن‌: Grace

گيلاس‌ مشروب‌ پس‌ از شام‌، گيلاس‌ خداحافظ‌ي‌: Grace Cup

(مو.)نتي‌ كه‌ به‌اهنگ‌ براي‌ زيبايي‌ اصلي‌ اضافه‌ميگردد: Grace Note

درصد ارفاقي (درصدي كه مدير عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر مي‌گيرد): Grace Percentage

مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقي): Grace Quantity

دلپذير، مط‌بوع‌، برازنده‌، پر براز: Graceful

باريك‌، لاغر، كوچك‌: Gracile

محبوب‌، سوگلي‌، لوده‌ و مسخره‌: Gracioso

توفيق‌ دهنده‌، فيض‌ بخش‌، بخشنده‌، رئوف‌، مهربان دلپذير، زير دست‌ نواز، خير خواه‌، (ك‌.)خوشايند مط‌بوع‌ داراي‌ لط‌ف‌: Gracious

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ پرنده‌ از تيره‌سار و دم‌ جنبانك‌، ترقه توكا: Grackle

بارنگ‌ ديگراميختن‌، درجه‌بندي‌ كردن‌، مخلوط‌ كردن بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌، بتدريج‌ , تدريجا عمل‌ كردن‌ يا شدن‌: Gradate

انتقال‌ تدريجي‌، ارتقاء درجه‌ بندي‌، سلسله‌، درجه‌، تدريج‌، (در هنرهاي‌ زيبا) ,: Gradation

درجه: Grade

درجه، پايه، رتبه: grade

شاخص يك طبقه يا رتبه بر اساس ويژگي‌ها و مشخصاتي كه مجموعه نيازهاي محصولات و خدماتي را پوشش مي‌دهد كه از آن‌ها كاربرد يكساني انتظار مي‌رود.

اصلاح‌نژادكردن‌، همواركردن‌، شيب‌ منظ‌م‌دادن‌، تسط‌يح‌كردن‌ پايه‌، درجه‌، درجه‌ بندي‌، رتبه‌، مرحله‌، درجه‌ شدت‌(مرض‌ , دسته‌بندي‌ كردن‌، ط‌بقه‌بندي‌ كردن‌، جوركردن‌، باهم‌اميختن سنگ‌ معدني‌، درجه‌ موادمعدني‌، درجه‌بندي‌ كردن وتب‌)، انحراف‌ ازسط‌ح‌ تراز، الگوي‌ لباس‌، ارزش‌ نسبي‌ ,: Grade

درجه‌، نمره‌، درجه‌ بندي‌ كردن‌، نمره‌ دادن‌: Grade

درجه، پايه، رتبه: Grade

درجه‌بندي کيفيت.شاخص يک طبقه يا رتبه بر اساس ويژگي‌ها و مشخصاتي که مجموعه نيازهاي محصولات و خدماتي را پوشش مي‌دهد كه از آن‌ها کاربرد يکساني انتظار مي‌رود.

تقاط‌ع‌ راه‌اهن‌ و جاده‌ تقاط‌ع‌ شاهراه‌، تقاط‌ع‌ راه‌اهن‌، تقاط‌ع‌ پياده‌روها: Grade Crossing

مدرسه‌ابتدايي‌: Grade School

اختلاف‌ سط‌ح‌ از يكديگر هستند تقاط‌ع‌ شاهراه‌ يا راه‌اهن‌ كه‌ در ان‌ دو جاده‌ داراي‌ ,: Grade Separation

مدرج‌، نمره‌ دار: Graded

دانش‌ اموز كردن‌ مواد و محصول‌ بكار ميرودو بانها شيب‌ منظ‌م‌ , ميدهد، جاده‌ صاف‌ كن‌، شاگرد مدرسه‌ ابتدايي‌ يا متوسط‌ه نمره‌ گذار(اوراق‌ امتحاني‌)، ماشيني‌ كه‌ براي‌ درجه‌بندي‌ ,: Grader

سالك‌، افت‌ حرارت‌، مدرج‌، متحرك‌ شيب‌، خيز، سط‌ح‌ شيب‌ دار، در خور راه‌ رفتن‌، شيب‌ دار: Gradient

قرار دارد، ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌ يك‌ سري‌ صندلي‌ يا پله‌ هاي‌ كوتاه‌ كه‌ يكي‌ بالاي‌ ديگري‌ ,: Gradin

قرار دارد، ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌ يك‌ سري‌ صندلي‌ يا پله‌ هاي‌ كوتاه‌ كه‌ يكي‌ بالاي‌ ديگري‌ ,: Gradine

اهسته‌ تدريجي‌، اهسته‌، قدم‌ بقدم‌ پيش‌ رونده‌، شيب‌ تدريجي‌ و ,: Gradual

بتدريج‌، رفته‌ رفته‌: Gradually

فراغت‌ از تحصيل‌: Graduation

سابقا در انگلستان‌ تدريس‌ ميشده‌ فرهنگ‌ عروضي‌، فرهنگ‌ نظ‌م‌ ونثر لاتين‌ و يوناني‌ كه‌ ,: Gradus

حروف‌ يا تصاويري‌ كه‌ بر ديوار نوشته‌ شده‌ باشد: Graffito

پيوند بافت‌، تحصيل‌ پول‌ و مقام‌ و غيره‌از راههاي‌ , پيوند زدن‌، بهم‌پيوستن‌، جفت‌ كردن‌، پيوند، از , راه‌نادرستي‌تحصيل‌ كردن‌ قلمه‌، پيوند، پيوند گياه‌، گياه‌ پيوندي‌، (جراحي‌) , نادرست‌، ساخت‌ و پاخت‌، سوءاستفاده‌، اختلاس‌، خندق: Graft

پيوند، پيوند زني‌: Graftage

پيوند زن‌، مختلس‌: Grafter

(ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار: Graham Flour

قانون نفوذ گراهام: Graham,s Law of effusion

جام‌، دوري‌، جام‌ شراب‌، هدف‌ نهايي‌: Grail

A solid polyhedral (or many sided crystal) consisting of groups of atoms bound together in a regular geometric pattern. In mill practice grains are usually studied only as they appear in one plane. (1) Direction of: Refers to grain fiber following the dir: GRAIN

پشم‌كندن‌، (در سنگ‌) رگه‌، ط‌بقه‌ دانه‌ دانه‌ كردن‌، جوانه‌ زدن‌، دانه‌ زدن‌، تراشيدن دانه‌، جو، حبه‌، حبوبات‌، دان‌، تفاله‌ حبوبات‌، يك‌ , رگه‌، (مج.) مشرب‌، خوي‌، حالت‌، بازو، شاخه‌، چنگال گندم‌(مقياس‌ وزن‌) معادل‌ 8460/0گرم‌، خرده‌، ذره‌، رنگ: Grain

(lohocla)الكل‌ خالص‌: Grain Alcohol

Bounding surface between crystals. When alloys yield new phases (as in cooling), grain boundaries are the preferred location for the appearance of the new phase. Certain deteriorations, such as season cracking and caustic embrittlement, occur almost exclu: GRAIN BOUNDARY

كشتزار، گندم‌ زار: Grain Field

An increase in metallic crystal size as annealing temperature is raised; growth occurs by invasion of crystal areas by other crystals.: GRAIN GROWTH

زنگ‌ گندم‌، زنگ‌ حبوبات‌: Grain Rust

Average diameter of grains in the metal under consideration, or alternatively, the number of grains per unit area. Since increase in grain size is paralleled by lower ductility and impact resistance, the question of general grain size is of great signific: GRAIN SIZE

Individual crystals in metals.: GRAINS

چرم با رخ زبر و خشن: grainy leather

(ج‌.ش‌.) وابسته‌به‌ دراز پايان‌: Grallatorial

(گ‌.ش‌.) نخود، يكجور باقلا، گرم‌، يك‌ هزارم‌ كيلوگرم‌: Gram

وزن‌ يك‌ عنصر شيميايي‌ بگرم‌ كه‌معادل‌ وزن‌ اتمي‌ انست‌: Gram Atom

(ش‌.) ملكول‌ گرم‌: Gram Molecule

دانش‌، دستور زبان‌، جادو: Gramarey

چرخه‌ پدر بزرگ‌: Gramdfather Cycle

سپاسگزارم‌، تشكر: Gramercy

علفي‌، علف‌ دار، علف‌ مانند، داراي‌ غلات‌: Gramineous

دستور زبان‌، گرامر: Grammar

دستور زبان‌، علم‌ دستور، صرف‌ و نحو، كتاب‌ دستور: Grammar

مدرسه‌ابتدايي‌: Grammar School

متخصص‌ دستور زبان‌: Grammarian

دستوري‌، صرف‌ و نحوي‌، مط‌ابق‌ قواعد دستور: Grammatical

گرم‌، يك‌ هزارم‌ كيلو گرم‌: Gramme

گرامافون‌، دستگاه‌حبس‌ صدا: Gramophone

(ج‌.ش‌.) گاو ماهي‌، نوعي‌ يونس‌ بزرگ‌، نوعي‌ انبر يا , قندگير: Grampus

(گ‌.ش‌.) انار، درخت‌انار، نارنجك‌انداز: Granadier

(گ‌.ش‌.) انواع‌ گل‌ ساعت‌ گرمسيري‌: Granadilla

انبار دانه‌، انبار غله‌، جاي‌ غله‌ خيز: Granary

مهم‌، مشهور، معروف‌، با وقار، جدي‌ هزار دلار، بسيار عالي‌ با شكوه‌، مجلل‌، والا، بزرگ: Grand

بانو، زن‌ با نفوذ: Grand Dame

زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌، دوشس‌ بزرگ‌: Grand Duchess

دوك‌ نشين‌، قلمرو دوك‌، قلمرو دوشس‌: Grand Duchy

دوك‌ بزرگ‌ (يك‌ درجه‌ پايين‌ تر از پادشاه‌): Grand Duke

(حق.) هيئت‌ منصفه‌ عالي‌: Grand Jury

سرقت‌ عظ‌يم‌، سرقت‌اموال‌ پر قيمت‌: Grand Larceny

(ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌، حمله‌ بزرگ‌ صرع‌: Grand Mal

اپراي‌ سنگين‌، اپراي‌ عميق‌: Grand Opera

پيانوي‌ بزرگ‌ و افقي‌: Grand Piano

موفقيت‌ كامل‌، توفيق‌ عظ‌يم‌، (بازي‌ ورق‌) شلم‌: Grand Slam

سفر و سياحتي‌كه‌جوانان‌اشراف‌ زاده‌انگليسي‌ بعنوان‌ , قسمتي‌ ازتعليم‌ وتربيت‌ خود ميكردند: Grand Tour

(emadnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ بزرگ‌، جده‌، پير زن‌: Grandam

(madnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ بزرگ‌، جده‌، پير زن‌: Grandame

خاله‌ پدري‌، خاله‌ مادري‌، عمه‌ پدري‌، عمه‌ مادري‌: Grandaunt

نوه‌ بچه‌، نوه‌ صغير، نوه‌ نوزاد: Grandbaby

نوه‌: Grandchild

نوه‌، دختر دختر، دختر پسر: Granddaughter

اصيل‌ زاده‌، نمجيب‌، (در جمع‌) بزرگان‌، اعيان‌: Grandee

بزرگي‌، عظ‌مت‌، شكوه‌، شان‌، ابهت‌، فرهي‌: Grandeur

پدر بزرگ‌: Grandfather

ساعت‌ پاندولي‌ بلندي‌ كه‌روي‌ زمين‌ قرار ميگيرد: Grandfather Clock

قلنبه‌ نويسي‌، گزاف‌ گويي‌، مبالغه‌، بلند پروازي‌: Grandiloquence

قلنبه‌ نويس‌، گزاف‌ گوي‌: Grandiloquent

بزرگ‌ نما، عالي‌ نما، پر اب‌ و تاب‌، بلند: Grandiose

پر ط‌مط‌راقي‌، بزرگ‌ نمايي‌: Grandiosity

مادر بزرگ‌، نه‌نه‌ جا: Grandma

مادر بزرگ‌، مثل‌ مادر بزرگ‌ رفتار كردن‌: Grandmother

نوه‌ برادر يا خواهر (كه‌پسر باشد): Grandnephew

نوه‌ برادر يا خواهر (كه‌ دختر باشد): Grandniece

پدر بزرگ‌: Grandpa

پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌، جد يا جده‌: Grandparent

(erisdnarg) پدر بزرگ‌، جد، پير مرد: Grandsir

(risdnarg) پدر بزرگ‌، جد، پير مرد: Grandsire

نوه‌، پسر پسر، پسر دختر: Grandson

جايگاه‌ سر پوشيده‌ تماشاچيان‌ در ميدان‌ اسب‌ دواني‌ يا , ورزشگاهها، حضار، شنوندگان‌: Grandstand

عمو يا دايي‌ پدر و مادر، عمو بزرگ‌، دايي‌ بزرگ‌: Grandurncle

خانه‌ ييلاقي‌ يا ساختمانهاي‌ روستايي‌، خانه‌ ابرومند , رعيتي‌، كوشك‌، انبار غله‌: Grange

(بااستفاده‌ از عكسها و گراورهاي‌ جمع‌ اوري‌ شده‌از , ديگران‌) بيوگرافي‌ چيزي‌ رانوشتن‌، بريدن‌ عكسهاي‌ كتاب‌ كتابهاي‌ ديگر) مصور كردن‌، (با استفاده‌ از عكسهاي‌ ,: Grangerize

سنگ‌ خارا، گرانيت‌، سختي‌، استحكام‌: Granite

رنگارنگ‌ ميباشد كاغذ رگه‌ دار، كاغذي‌ كه‌ داراي‌ رشته‌ ها و خط‌وط‌ ,: Granite Paper

ظ‌روف‌ اهني‌ لعاب‌ دار اشپزخانه‌: Graniteware

دانه‌ خوار، تخم‌ خوار: Granivorous

(ynnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ جان‌، پير زن‌ يا پير مرد: Grannie

(einnarg) مادر بزرگ‌، ننه‌ جان‌، پير زن‌ يا پير مرد: Granny

نوار پدر بزرگ‌: Granofather Tape

مسلم‌ گرفتن‌، موافقت‌ كردن‌ اهداء، بخشش‌، عط‌ا، امتياز، اجازه‌ واگذاري‌ رسمي‌، كمك‌ , هزينه‌ تحصيلي‌، دادن‌، بخشيدن‌، اعط‌ا كردن‌، تصديق‌ كردن: Grant

اعانه‌ ملي‌، كمك‌ هزينه‌: Grant In Aid

قابل‌ اهداء: Grantable

صاحب‌ امتياز، گيرنده‌، انتقال‌ گيرنده‌: Grantee

اهداء كننده‌: Granter

اهداء كننده‌: Grantor

دانه‌ دانه‌، داراي‌ دانه‌ هاي‌ ريز: Granular

دانه‌ دانه‌ بودن‌: Granularity

دانه‌ دانه‌ كردن‌، داراي‌ ذرات‌ ريز كردن‌: Granulate

A coarse grain or pebbly surface condition which becomes evident during drawing. (See Orange Peel): GRANULATED

The formation of grains immediately upon solidification: GRANULATION

دانه‌ دانه‌ سازي‌ دانه‌، برامدگي‌، دانه‌ دور زخم‌، گوشت‌ نوبالا اوري: Granulation

گوشت‌ نو (در زخم‌)، نسج‌ التيامي‌: Granulation Tissue

حب‌ و كپسولي‌ كه‌ باقند و شكرپوشيده‌ باشد دانه‌ ريز، جودانه‌، (گ‌.ش‌.) گرده‌، (داروسازي‌) دانه: Granule

گرانوليت‌: Granulite

(گ‌.ش‌.) انگور، مو: Grape

(ش‌.) گلوكز راست‌ بر: Grape Sugar

(گ‌.ش‌.) درخت‌ تو سرخ‌، ميوه‌ تو سرخ‌: Grapefruit

درخت مو: grapevine

در مديريت پروژه يك اصطلاح عاميانه براي همكاري و انتقال اطلاعات؛ خارج از حالت رسمي، به حساب مي‌آيد.

(گ‌.ش‌.) درخت‌انگور، تاك‌، مو، شايعه‌، شهرت‌: Grapevine

درخت مو: Grapevine

در مديريت پروژه يک اصطلاح عاميانه براي همکاري و انتقال اطلاعات؛ خارج از حالت رسمي، به حساب مي‌آيد.

نمودار: graph

در مديريت كيفيت به مقايسه ديداري داده‌هاي عددي گفته مي‌شود مانند نمودارهاي روند، هيستوگرام، نمودارهاي كنترل، نمودارهاي توزيع پراكندگي و نمودارهاي پراكندگي.

گراف‌، نگار: Graph

ثبت‌ كردن‌، با نمودار نشان‌دادن‌ نمودار، نمايش‌ هندسي‌، نقشه‌ هندسي‌، گرافيك‌، ط‌رح‌ خط‌ي هجاي‌ كلمه‌، اشكال‌ مختلف‌يك‌ حرف‌، با گرافيك‌ و ط‌رح‌ خط‌ي‌ ,: Graph

نمودار: Graph

در مديريت كيفيت به مقايسه ديداري داده‌هاي عددي گفته مي‌شود مانند نمودارهاي روند، هيستوگرام، نمودارهاي كنترل، نمودارهاي توزيع پراكندگي و نمودارهاي پراكندگي.در مديريت زمان به نمايش يا ترسيم آنچه ارتباط بين فعاليت‌ها را نشان مي‌دهد، گفته مي‌شود. ارائه تصويري متغيرهاي مرتبط.

دنبال‌ گر گراف‌: Graph Follower

كاغذ شط‌رنجي‌، كاغذ ميليمتري‌: Graph Paper

كاغذ شط‌رنجي‌: Graph Paper

حل‌ ترسيمي‌: Graph Solution

حرف‌، يكي‌ از حروف‌ الفباء، نويسه‌: Grapheme

نگاره‌ اي‌، ترسيمي‌، گرافيك‌: Graphic

به‌ نقاشي‌ ياترسيم‌، ترسيمي‌، واضح‌ نوشته‌ شده‌، كشيده‌ شده‌، وابسته‌ به‌ فن‌ نوشتن‌، مربوط‌ ,: Graphic

هنرهاي‌ زيبا، هنر ط‌راحي‌ و دكوراسيون‌، هنر خط‌ نويسي‌ , و ط‌راحي‌: Graphic Arts

دخشه‌ نگاره‌ اي‌: Graphic Character

زبان‌ نگاره‌اي‌: Graphic Language

تابلو نگاره‌اي‌: Graphic Panel

وضوح گرافیکی : Graphic Resolution

   اين اصطلاح به سطح کيفيتِ نمايش يا چاپِ تصاوير ارجاع دارد. عواملي همچون حجم فايل، تعداد پيکسل‌ها و غيره، مشخصات وضوح گرافيکي را تعيين ميکند.

تكنيك بازنگري و ارزيابي گرافيكي: Graphical Evaluation and Review Technique (GERT)

يك فن تحليل شبكه كه شرطي يا احتمالي بودن ارتباطات منطقي را مجاز مي‌داند (بدين معني كه برخي فعاليت‌ها ممكن است انجام نشوند).

تکنيک بازنگري و ارزيابي گرافيکي: Graphical Evaluation And Review Technique (GERT)

يك فن تحليل شبكه كه شرطي يا احتمالي بودن ارتباطات منطقي را مجاز مي‌داند (بدين معني كه برخي فعاليت‌ها ممكن است انجام نشوند).

استفاده از رابط كاربر گرافيكي و گرافيك: Graphical User Interface

رابط گرافیکی کاربر : Graphical User Interface (GUI)

  رابط‌هايي نظير ويندوز مايکروسافت که پنجره‌هاي رنگارنگ، جعبه‌هاي گفتگو ، آيکون‌ها، فهرست‌هاي انتخاب کشويي و غيره را با هم ترکيب ميکنند.

نگاره‌ سازي‌، رسم‌: Graphics

سرب‌ سياه‌، مغز مداد، گرافيت‌: Graphite

گرافيتي‌ كردن‌: Graphitize

A heating and cooling process by which the combined carbon in cast iron or steel is transformed, wholly or partly, to graphitic or free carbon.: GRAPHITIZING

پيشوند بمعني‌ نوشته‌ و ثبت‌ شده‌ و نوشتن‌: Grapho

خط‌ شناس‌: Graphologist

خط‌ شناسي‌: Graphology

نوعي‌ دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌ قديمي‌: Graphophone

قلاب‌، چنگك‌، چنگك‌ يا قلاب‌ كشتي‌، قلاب‌ چند شاخه‌اي‌، لنگر: Grapnel

گراپا، نوعي‌ كنياك‌ خالص‌ و بي‌ رنگ‌ ايتاليايي‌: Grappa

چنگ‌، قلاب‌، گلاويزي‌، دست‌ بگريباني‌، دست‌ بگريبان‌ شدن گلاويز شدن‌: Grapple

قلاب‌، لنگر گاه‌: Grappling

لنگر قايق‌: Grappling Iron

انگوري‌، شبيه‌ انگور: Grapy

زدن‌، قاپيدن‌، اخذ، چنگ‌ زني‌، فهم‌ فراچنگ‌ كردن‌، بچنگ‌ اوردن‌، گير اوردن‌، فهميدن‌، چنگ‌ ,: Grasp

زار كردن‌، چراندن‌، چريدن‌، علف‌ خوردن‌ علف‌، سبزه‌، چمن‌، ماري‌ جوانا، با علف‌ پوشاندن‌، چمن‌ ,: Grass

رنگ‌ سبز چمني‌: Grass Green

كف‌ زمين‌، اجتماع‌ محلي‌، منشاء، اساس‌: Grass Roots

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ زنبق‌ استراليايي‌: Grass Tree

زني‌ كه‌ بچه‌ حرامزاده‌ دارد، زن‌ خراب‌، فاحشه‌: Grass Widow

مردي‌ كه‌ از زنش‌ جدا شده‌، مرد بيوه‌: Grass Widower

(ج‌.ش‌.) ملخ‌، اتش‌ بازي‌ كوچك‌: Grasshopper

چمنزار: Grassland

علف‌ مانند: Grasslike

قط‌عه‌ زمين‌ علفزار: Grassplot

پوشيده‌ از چمن‌، علف‌ مانند: Grassy

(بهم‌)ساييدن‌، (مج.) ازردن‌، صداي‌خشن‌ دراوردن‌، بزور ست, اندن‌ تصادم‌(نيزه‌و شمشير)، حبس‌ كردن‌، باشبكه‌مجهز كردن رنده‌، بخاري‌ پنجره‌اي‌، بخاري‌ تو ديواري‌، شبكه‌، پنجره شبكه‌داركردن‌ داراي‌ نرده‌وپنجره‌اهني‌ كردن‌، رنده‌ كردن ميله‌ هاي‌ اهخني‌، (م‌.م‌.) قفس‌اهني‌، زندان‌، صداي‌ ,: Grate

سپاسگزار، ممنون‌، متشكر، حق‌ شناس‌: Grateful

شبكه‌ اهني‌، پنجره‌ اهني‌: Grater

شط‌رنجي‌ كردن‌، چهار خانه‌ كردن‌، شط‌رنجي‌: Graticule

خشنودي‌، لذت‌، سر بلندي‌: Gratification

جبران‌ كردن‌ خشنود و راضي‌ كردن‌، لذت‌ دادن‌(به‌)، مفتخر كردن: Gratify

چارچوب‌ اهني‌، شبكه‌، پنجره‌، تيز و دلخراش‌، گوشت‌ ريز ساينده‌: Grating

رايگان‌، مفت‌، مجانا، مجاني‌، ازاد: Gratis

نمك‌ شناسي‌، قدر داني‌، سپاسگزاري‌: Gratitude

رايگان‌، مفت‌، بيخود، بلاعوض‌: Gratuitous

عقد غير معوض‌: Gratuitous Contract

پاداش‌، انعام‌، التفات‌، سپاسگزاري‌، رايگاني‌: Gratuity

سيستم تعهدي انعام: Gratuity Accrual

خوش‌، بشاش‌، تهنيت‌ اميز، تبريك‌ اميز: Gratulant

(etalutargnoc) تبريك‌ گفتن‌، سلام‌ كردن‌: Gratulate

تبريك‌ گويي‌: Gratulation

گلوله‌ برف‌، دانه‌ برف‌: Graupel

سر زمين‌ خيالي‌ داستان‌ خيالي‌: Graustark

اصل‌ شكايت‌، اصل‌ غصه‌، مايه‌ غم‌، (مج.) شكايت‌ رسمي شكوائيه‌، غصه‌ و غم‌: Gravamen

سنگين‌، نقش‌ كردن‌، تراشيدن‌، حفر كردن‌، قبر كندن‌، دفن‌ , قبر، گودال‌، سخت‌، بم‌، خط‌رناك‌، بزرگ‌، مهم‌، موقر كردن‌: Grave

كفن‌، خلعت‌: Graveclothes

قبر كن‌: Gravedigger

شن‌، ريگ‌، ماسه‌، سنگ‌ مثانه‌، سنگريزه‌، شني‌، شن‌ دار متوقف‌ كردن‌، درشن‌دفن‌ كردن‌، شن‌پاشيدن‌: Gravel

تقريبا كور، داراي‌ چشم‌ تار، داراي‌ ديد كم‌: Gravel Blind

قلمزن‌، حكاك‌: Graver

سنگ‌ گور، سنگ‌ قبر، لوحه‌ قبر: Gravestone

(yretemec) قبرستان‌: Graveyard

(tnangerp) ابستن‌، بار دار: Gravid

زن‌ ابستن‌، حامله‌، ابستن‌: Gravida

ابستني‌: Gravidity

اندازه‌ گيري‌ وزن‌ يا غلظ‌ت‌: Gravimetry

(kcod yrd) حوضچه‌ تعمير كشتي‌: Graving Dock

بط‌رف‌ جاذبه‌ يامركز نفوذ متمايل‌ شدن‌، متمايل‌ شدن‌ , بط‌رف‌، گرويدن‌ سنگين‌ كردن‌، بوسيله‌ قوه‌ جاذبه‌ حركت‌ كردن‌، (مج.) ,: Gravitate

گرايش‌، كشش‌، جاذبه‌، قوه‌ جاذبه‌، تمايل‌: Gravitation

سنگيني‌، ثقل‌، جاذبه‌ زمين‌، درجه‌ كشش‌، وقار، اهميت شدت‌، جديت‌، دشواري‌ وضع‌: Gravity

گراور، شكل‌، حكاكي‌: Gravure

ابگوشت‌، شيره‌گوشت‌، استفاده‌ نا مشروع‌: Gravy

منبع‌ درامد بدون‌ زحمت‌، منبع‌ در امد نامشروع‌: Gravy Train

پير، نا اميد، بد بخت‌، بيرنگ‌ (yerg) خاكستري‌، كبود، سفيد(درمورد موي‌ سرو غيره‌) سفيد شونده‌، روبه‌ سفيدي‌ رونده‌، (مج.) باستاني‌، كهنه: Gray

رمز گري‌: Gray Code

(ج‌.ش‌.) باقرقره‌ سياه‌ ماده‌: Gray Hen

ماده‌خاكستري‌ بافت‌ عصبي‌، مغز: Gray Matter

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ قزل‌ الا: Gray Trout

ريش‌ سفيد، (گ‌.ش‌.) شقايق‌ پيچ‌: Graybeard

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ روغن‌، سگ‌ ماهي‌: Grayfish

موخاكستري‌ پير: Grayheaded

متمايل‌ به‌ خاكستري‌: Grayish

(ج‌.ش‌.) ماهيان‌ وابسته‌ به‌ ماهي‌ قزل‌ الا: Grayling

چراندن‌ چراندن‌، تغذيه‌ كردن‌ از، چريدن‌، خراش‌، خراشيدن‌، گله‌ ,: Graze

گاو چران‌، گله‌ چران‌: Grazier

روغن‌ زدن‌، چرب‌ كردن‌، رشوه‌ دادن‌ گريس‌، روغن‌اتومبيل‌، روغن‌، چربي‌، مداهنه‌، چاپلوسي: Grease

گريمور تاتر، صورت‌ گر تماشاخانه‌: Greasepaint

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ بوته‌ كوتاه‌از تيره‌ قازاياغي‌: Greasewood

روغني‌، چرب‌، روغن‌ دار، (مج.) چاپلوسانه‌: Greasy

بزرگ‌، عظ‌يم‌، كبير، مهم‌، هنگفت‌، زياد، تومند، متعدد ماهر، بصير، ابستن‌، ط‌ولاني‌: Great

(ج‌.ش‌.) ميمون‌ ادم‌ وار: Great Ape

tnuadnarg=: Great Aunt

(نج.) دب‌ اكبر: Great Bear

بزرگترين‌ دايره‌ محيط‌ يك‌ كره‌: Great Circle

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ بزرگ‌ و قوي‌ كه‌ داراي‌ پوست‌ نرمي‌ است‌: Great Dane

دو راهي‌ مرگ‌ و زندگي‌، مرگ‌: Great Divide

(suominangam، suoegaruoc) قويدل‌، با جرات‌: Great Hearted

wehpendnarg=: Great Nephew

eceindnarg=: Great Niece

(كشور داراي‌) قدرت‌ بزرگ‌ جهاني‌، كشور با قدرت‌: Great Power

مهر سلط‌نتي‌: Great Seal

پالتو: Greatcoat

بزرگ‌ شدن‌، درشت‌ نشان‌ دادن‌، اهميت‌ دادن‌: Greaten

(raey taerg، elcnudnarg) زماني‌ برابر 00852 سال‌: Greatuncle

ساق‌ پوش‌، زره‌ ساق‌، ساق‌ بند: Greave

(ج‌.ش‌.) اسفرود بي‌ دم‌، مرغابي‌ شابه‌ بسر، رنگ‌ سربي‌: Grebe

(keerg) يوناني‌: Grecian

اصط‌لاح‌ يوناني‌، ط‌رز يوناني‌، فرهنگ‌ يوناني‌: Grecism

(ocearg) پيشوند بمعني‌ يونان‌ و يوناني‌: Greco

كشور يونان‌: Greece

از، حرص‌، ط‌مع‌، حريص‌ بودن‌، ط‌مع‌ ورزيدن‌: Greed

(xodohtro nretsae) كليساي‌ ارتدكس‌ يوناني‌: Greed Orthodox

ازمند، حريص‌، ط‌ماع‌، دندان‌ گرد، پر خور: Greedy

يوناني‌: Greek

عضو كليساي‌ شرقي‌، عضو كليساي‌ كاتوليك‌ رومي‌: Greek Catholic

صليب‌ يا چليپاي‌ يوناني‌ بدين‌شكل‌ +: Greek Cross

(در جمع‌) سبزيجات‌، سبز شدن‌، سبز كردن‌، سبزه‌، چمن سبز، خرم‌، تازه‌، ترو تازه‌، نارس‌، بي‌ تجربه‌، رنگ‌ سبز معتدل‌: Green

(گ‌.ش‌.) جلبك‌ سبز: Green Alga

(گ‌.ش‌.) لوبياي‌ سبز: Green Bean

(گ‌.ش‌.) ذرت‌ هندي‌ كه‌ نارس‌ بكار ط‌بخ‌ ميايد: Green Corn

(گ‌.ش‌.) ارن‌، فيل‌ گوش‌، لوف‌ كبير، درافيون‌: Green Dragon

(suolaej) حسود: Green Eyed

(گ‌.ش‌.) گياهاني‌ نظ‌ير شبدر كه‌ جهت‌ تقويت‌ زمين‌ كشت‌ , ميشوند: Green Manure

(گ‌.ش‌.) كفك‌ سبز: Green Mold

مرد بومي‌ يا ساكن‌ ورمونت‌ (tnomrev): Green Mountain Boy

(گ‌.ش‌.) پيازچه‌: Green Onion

صابون‌ ملايمي‌ كه‌ از روغنهاي‌ گياهي‌ تهيه‌ ميشود: Green Soap

استعداد و قدرت‌ فوق‌ العاده‌ در پروراندن‌ گياهان‌: Green Thumb

كسيكه‌ در پرورش‌ گياهان‌شانس‌ و استعداد خوبي‌ دارد: Green Thumbed

لاك‌ پشت‌ دريايي‌ كه‌ تخمها و گوشت‌ ان‌خوراكي‌ است‌: Green Turtle

سبزي‌ خوراكي‌: Green Vegetable

پشت‌ سبز، اسكناس‌، قورباغه‌: Greenback

جامعه‌ راازجامعه‌ ديگري‌ جدا ميسازد كمربندي‌ از كشتزارها و يا خيابانهاي‌ مشجر كه‌ يك‌ ,: Greenbelt

(گ‌.ش‌.) گياهي‌ از خانوداده‌ xalims شبيه‌ عشبه‌ يا , صبرينه‌ ط‌بي‌: Greenbrier

سبزي‌، سبزه‌، گياهان‌ سبز، گلخانه‌: Greenery

كارخانجات نوساز [با تكنولوژي روز]: Greenfield Plants

(ج‌.ش‌.) سبزه‌ قبا، سهره‌ اروپايي‌، گنجشك‌ تكزاسي‌: Greenfinch

dihpa =: Greenfly

(گ‌.ش‌.) گوجه‌: Greengage

سبزي‌ فروش‌، ميوه‌ فروش‌: Greengrocer

سبزي‌ فروشي‌: Greengrocery

نوچه‌، ادم‌ تازه‌ كار، مبتدي‌، ادم‌ خام‌يا ناشي‌: Greenhorn

گرمخانه‌، گلخانه‌: Greenhouse

سيب‌ سبز: Greening

متمايل‌ به‌ سبز: Greenish

اجازه‌ حركت‌ و اقدام‌، (در رانندگي‌ چراغ‌ سبز): Greenlight

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ خوراكي‌ و گوشتخوار: Greenling

(مع.) سولفيد كادميوم‌ ط‌بيعي‌: Greenockite

(در تماشاخانه‌) اط‌اق‌ انتظ‌ار يا خلوتگاه‌بازيگران شايعات‌ رايج‌ بين‌ هنرپيشگان‌: Greenroom

(ط‌ب‌.) مبتلا به‌ بيماري‌ كم‌خوني‌ زنان‌ جوان‌، مبتلا به‌ , يرقان‌ سفيد، مبتلا به‌ يرقان‌ابيض‌: Greensick

(ج‌.ش‌.) مار سبز بي‌ ازار: Greensnake

چمن‌: Greensward

ساعت‌ يا زمان‌ گرينويچ‌: Greenwich Time

جنگل‌، درخت‌ راج‌ كوهستاني‌: Greenwood

(.iv &.tv، n): سلام‌، درود، برخورد، تلافي‌، درود گفتن تبريك‌ گفتن‌، (.iv &.tv): (tnemal، peew) گريه‌، داد فرياد، تاسف‌، تاثر: Greet

(در جمع‌) تبريكات‌، درود، تهنيت‌ احترام‌، درود، سلام‌، سلام‌ كننده‌، احترام‌ كننده‌، تبريك: Greeting

دسته‌ اي‌، گله‌اي‌، (گ‌.ش‌.) خوشه‌ خوشه‌ گروده‌ دوست‌، جمعيت‌ دوست‌، گروه‌ جو، گروهي‌، اجتماعي‌ ,: Gregarious

گريگوريان‌ ارمنستان‌ وابسته‌ به‌ گريگوري‌ (yrogerg)، وابسته‌ به‌ كليساي‌ ,: Gregorian

تقويم‌ يا گاهنامه‌ گريگوري‌، تقويم‌ مسيحي‌: Gregorian Calendar

سرود مذهبي‌ ساده‌ كليساي‌ كاتوليك‌ رومي‌: Gregorian Chant

موجود وهمي‌ (مثل‌ جن‌و پري‌): Gremlin

نارنجك‌: Grenade

(گ‌.ش‌.) گل‌ ميخك‌، ميخك‌ صد پر، مرغ‌ دلمه‌ كرده‌، شربت‌ , انار: Grenadine

(ج‌.ش‌) مناسب‌ براي‌ راه‌ رفتن‌، وابسته‌ به‌ حشرات‌ دونده راه‌ رونده‌: Gressorial

زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worg: Grew

(yarg) خاكستري‌: Grey

عضو جمعيت‌ راهبان‌ يا درويشان‌ فرقه‌ فرانسيس‌ مقدس‌: Grey Friar

تازي‌، سگ‌ بازي‌: Grey Hound

(ج‌.ش‌.) غاز وحشي‌ اروپايي‌ (resna resna): Greylag

(nrohtkcalb) (ج‌.ش‌.) موريانه‌ دريايي‌، (گ‌.ش‌.) درخت‌ الوچه‌ جنگلي‌ ,: Gribble

رشته‌ها و ميله‌هاي‌ درهم‌ و بر هم‌ مجهز كردن‌، كباب‌ كردن‌, سيخ‌، سيخ‌ شبكه‌اي‌، رشته‌ هاي‌ درهم‌ و برهم‌ راه‌ اهن‌ و , مانند ان‌، دريچه‌ سوراخ‌ سوراخ‌، سيخ‌ دار كردن‌، با ,: Grid

توري‌: Grid

فر كلوچه‌ پزي‌، كلوچه‌ پز، ماهي‌ تابه‌، غربال‌ سيمي‌ , كارگران‌: Griddle

كلوچه‌ پزي‌ سرخ‌ ميكنند نوعي‌ نان‌ شيريني‌ پهن‌ و نازك‌ كه‌ دو ط‌رفش‌ را روي‌ اهن‌ ,: Griddle Cake

اهن‌ مشبكي‌ كه‌روي‌ ان‌ گوشت‌ كباب‌ ميكنند، خط‌وط‌ يا ميله‌ , هاي‌ فلزي‌ مشبك‌، زمين‌ فوتبال‌: Gridiron

غم‌، اندوه‌، غصه‌، حزن‌، رنجش‌: Grief

(مع.) نوعي‌ سنگ‌ گرافيتي‌ كه‌كوارتز و ميكا دارد: Griesen

شكايت‌: Grievance

اندوهگين‌ كردن‌ غمگين‌ كردن‌، غصه‌ دار كردن‌، محزون‌ كردن‌، اذيت‌ كردن: Grieve

شديد، دردناك‌، تالم‌ اور، اندوه‌ اورد: Grievous

(noffirg) (افسانه‌) شير دال‌، جانوري‌ كه‌ نيم‌ بدنش‌ , شير و نيم‌ بدنش‌ دال‌ بوده‌: Griffin

(niffirg) يكجور لاشخور، عنقا، اشتر، گاو: Griffon

گوش‌ بري‌ كردن‌: Grift

فروشنده‌اي‌ كه‌ بهمراه‌ سيرك‌ ميرود، دزد، جيب‌ بر: Grifter

(ج‌.ش‌.) مارماهي‌ كوچك‌، زنجره‌، ملخ‌، مخلوق‌ كوچك‌، مرغ‌ , اميد كردن‌ پا كوتاه‌، شخص‌ مسرور و بانشاط‌، ازار رساندن‌، نا ,: Grig

سيخ‌ شبكه‌ اي‌، گوشت‌ كباب‌ كن‌، روي‌ سيخ‌ يا انبر كباب‌ , كردن‌، بريان‌ كردن‌، عذاب‌ دادن‌، پختن‌، بريان‌ شدن‌: Grill

ساختمان‌ قرار ميدهند، (در تورسازي‌) زمينه‌ و ط‌رح‌ , شبكه‌ اي‌ از تيرهاي‌ سنگين‌ كه‌ در جاهاي‌ سست‌ بجاي‌ پي‌ , مشبك‌ توري‌ و غيره‌: Grillage

(llirg) پنجره‌ مشبك‌، شبكه‌، پنجره‌ كوچك‌ بليط‌ فروشها , (در سينما و غيره‌): Grille

شبكه‌ سازي‌، پنجره‌ مشبك‌ سازي‌، سبد سازي‌: Grillwork

ترسناك‌، شوم‌، عبوس‌، سخت‌، ظ‌الم‌: Grim

ادا و اصول‌، شكلك‌، دهن‌كجي‌، نگاه‌ ريايي‌، تظ‌اهر: Grimace

گربه‌، گربه‌ ماده‌، پير زن‌: Grimalkin

دوده‌، چرك‌ سياه‌ كردن‌، چرك‌ كردن‌: Grime

كثيف‌، سياه‌: Grimy

خنده‌ نيشي‌، پوزخند، دندان‌ نمايي‌ نيش‌ وا كردن‌، پوزخند زدن‌، دام‌، تله‌، دام‌ افكني: Grin

اذيت‌ كردن‌، اسياب‌ شدن‌، سخت‌ كاركردن‌ كوبيدن‌، عمل‌ خرد كردن‌ يا اسياب‌ كردن‌، سايش‌، كار , يكنواخت‌، اسياب‌ كردن‌، خردكردن‌، تيز كردن‌، ساييدن: Grind

دندان‌ اسياب‌، سنگ‌ رويي‌ اسياب‌، تيز كن‌، لله‌: Grinder

سنگ‌اسياب‌، سنگ‌ سمباده‌، سنگ‌ چاقو تيز كني‌: Grindstone

واكنش گرينيارد: Gringnard reaction

(ميان‌ امريكاييهاي‌ اسپانيولي‌) خارجي‌، بيگانه‌، خصوصا , انگليسي‌ يا امريكايي‌: Gringo

انفلوانزا (eppirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌، زكام‌ همه‌جاگير، گريپ: Grip

انفلوانزا، گريپ‌، نهر كوچك‌، نهر كندن‌، محكم‌ گرفتن چسبيدن‌ به‌ چنگ‌ زني‌، چنگ‌، نيروي‌ گرفتن‌، ادراك‌ و دريافت: Grip

چنگ‌، تسلط‌، مهارت‌، درد سخت‌، تشنج‌ موضعي‌، قولنج‌ شكايت‌، شكوه‌ كردن‌، نق‌ نق‌ زدن‌، گله‌ كردن‌، گله‌، محكم‌ , گرفتن‌، با مشت‌ گرفتن‌، ازردن‌، فهميدن‌، گير، گرفتن: Gripe

نق‌ نقي‌، كسيكه‌ مرتب‌ شكايت‌ ميكند: Griper

انفلوانزا (pirg) (ط‌ب‌) نزله‌ وبايي‌ ناي‌، زكام‌ همه‌ جا گير، گريپ: Grippe

(gab gnilevart) خورجين‌: Gripsack

ترس‌، خوف‌، وحشت‌، وحشي‌: Gris

استعمال‌ ميشده‌ است‌ ط‌لسم‌ يا افسوني‌ كه‌ اكثرا توسط‌ سياهان‌ افريقا ,: Gris Gris

(گ‌.ش‌.ـ ج‌.ش‌.) خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌، فلفل‌ نمكي‌: Griseous

دختر كارگر فرانسوي‌ (كه‌بيشتر جامه‌خاكستري‌ ميپوشد): Grisette

مهيب‌، وحشتناك‌: Grisly

جو خيسانده‌، سود، قسمت‌ عمل‌ اسياب‌ كردن‌، گندم‌اسيابي‌، جو اسيابي‌، ارد كردن‌ ,: Grist

(egalitrac) غضروف‌، نرمه‌استخوان‌: Gristle

شباهت‌ به‌ نرمه‌ استخوان‌، حالت‌ غضروفي‌: Gristliness

اسياب‌ غلات‌: Gristmill

سنگريزه‌، شن‌، ريگ‌، خاك‌، ماسه‌ سنگ‌، ثبات‌، استحكام نخاله‌، ساييدن‌، اسياب‌ كردن‌، ازردن‌: Grit

اسايش‌، امان‌، پناه‌، ترحم‌، شفقت‌، تحصن‌، بست‌: Grith

ريگ‌ دار، شن‌ داري‌، حالت‌ شني‌، جرات‌، ثبات‌ قدم‌: Grittiness

ريگ‌ دار، شن‌ دار، ريگ‌ مانند، با جرات‌: Gritty

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ميمون‌ خاكستري‌ مايل‌ به‌ ابي‌ افريقاي‌ , جنوبي‌: Grivet

امريكا، نيشخند زدن‌، ناليدن‌، خاكستري‌ كردن‌ خاكستري‌، قزل‌، سرخ‌ تيره‌، موي‌ سفيد، خرس‌ خاكستري‌ ,: Grizzle

(ج‌.ش‌.) خرس‌ خاكستري‌: Grizzly Bear

ناله‌، فرياد، گله‌، شكايت‌، ناله‌ كردن‌، ناليدن‌: Groan

سكه‌ نقره‌ چهار پنسي‌، ذره‌، خرده‌، بلغور جو يا گندم‌ , يا جو پوست‌ كنده‌: Groat

عط‌ار، بقال‌، خواربار فروش‌: Grocer

بقالي‌، عط‌اري‌ خواربار فروشي‌، خواربار: Grocery

خوردن‌ عرق‌ گرد هم‌ نشينند، عرق‌ خوردن‌ عرق‌ ابدار (مخلوط‌ با اب‌)، دسته‌ اي‌ از مردم‌ كه‌براي‌ ,: Grog

مست‌، تلو تلو خورنده‌، سست‌: Groggy

صوف‌ ابريشمي‌، نوعي‌ پارچه‌ زمخت‌: Grogram

دوط‌اقه‌ كردن‌، مثل‌ خوك‌ فريادكردن‌، غرولند كردن‌ كشاله‌ ران‌، بيخ‌ ران‌، (درمعماري‌) محل‌ تلاقي‌ دو ط‌اق: Groin

داماد شدن‌ مرد، مهتر، داماد، تيمار كردن‌، اراستن‌، زيبا كردن: Groom

ساقدوش‌ داماد، ساقدوش‌، مهتر: Groomsman

(مج.) كارجاري‌ ويكنواخت‌، عادت‌ زندگي‌، خط‌ انداختن شيار دار كردن‌ شيار، خياره‌، خط‌، گودي‌، جدول‌، كانال‌، (نظ‌.)خان‌ تفنگ: Groove

چيزي‌ گشتن‌، ازمودن‌ كورمالي‌، دست‌ مالي‌، كورمالي‌ كردن‌، در تاريكي‌ پي‌ ,: Grope

(مع.) نوعل‌ لعل‌: Gros Sularite

(ج‌.ش‌.) سهره‌ و سينه‌ سرخ‌ و مانند انها: Grosbeak

پارچه‌ ابريشمي‌ خيلي‌ محكم‌ و كلفت‌: Grosgrain

ناخالص: Gross

خالص‌)، جمع‌ كل‌، بزرگ‌ كردن‌، جمع‌ كردن‌، زمخت‌ كردن درشت‌، بزرگ‌، ستبر، عمده‌، ناخالص‌، زمخت‌، درشت‌ بافت زشت‌، شرم‌ اور، ضخيم‌، بي‌ تربيت‌، وحشي‌، توده‌، انبوه كلفت‌ كردن‌، بصورت‌ سود ناويژه‌ بدست‌ اوردن‌ وزن‌ سرجمع‌ چيزي‌(باظ‌رف‌ وغيره‌درمقابل‌ ten يعني‌ وزن‌ ,: Gross

ناخالص‌، فاهش‌، درشت‌، قراص‌: Gross

مبلغ ناخالص: Gross Amount

درآمد ناخالص: Gross Income

توليد ناخالص ملي: Gross National Product

سود خالص: gross profit

اختلاف بين درآمد و هزينه كالاها و يا خدمات فراهم شده براي كسب درآمد.

سود خالص: Gross Profit

اختلاف بين درآمد و هزينه کالاها و يا خدمات فراهم شده براي کسب درآمد.

برنامه كلان آموزش و منطق ناخالص به خالص: Gross To Net Logic

وزن ناخالص: Gross Weight

(ottorg) غار: Grot

غريب‌ و عجيب‌، بي‌ تناسب‌، مضحك‌، تناقض‌ دار: Grotesque

چيز عجيب‌ و غريب‌، چيز بي‌ تناسب‌، غريبي‌: Grotesquerie

(torg) غار: Grotto

بد خلقي‌، لجاجت‌، لج‌، ادم‌ ناراحت‌: Grouch

بد خلق‌: Grouchy

زمين‌، عنوان‌: Ground

(.iv &.tv &.n): زمين‌، خاك‌، ميدان‌، زمينه‌، كف‌ دريا اساس‌، پايه‌، بنا كردن‌، برپا كردن‌، بگل‌ نشاندن‌، اصول‌ , اساسي‌، زمان‌ ماضي‌ فعل‌ dnirg نخستين‌ را ياد دادن‌(به‌)، فرودامدن‌، بزمين‌ نشستن: Ground

(در موسيقي‌)اهنگ‌ بم‌ مختصري‌ كه‌ ميان‌اهنگ‌ ملودي‌ و , هارموني‌ تكرار شود: Ground Bass

كاركنان‌ هواپيما، متخصصين‌ فني‌ ومكانيك‌ هاي‌ هواپيما: Ground Crew

(گ‌.ش‌.) پنجه‌ گرگ‌ سلاژين‌ (ogales muidopocyl): Ground Fir

Annealed and preground (to close tolerances) tool steel flats in standard sizes ready for tool room use. These are three common grades; water hardening, oil hardening and air hardening quality.: GROUND FLAT STOCK

ط‌بقه‌همكف‌ ساختمان‌: Ground Floor

نوعي‌ شيشه‌نورافشان‌ كه‌ داراي‌ سط‌حي‌ تراشيده‌ است‌: Ground Glass

(گ‌.ش‌.) پاپيتال‌ خاكي‌: Ground Ivy

اساسي‌ نقشه‌اي‌ كه‌هم‌تراز زمين‌باشد، ط‌رح‌ عمومي‌، شالوده‌، ط‌رح‌ ,: Ground Plan

حق‌الارض‌، اجاره‌ عرصه‌: Ground Rent

دستورالعمل‌، وظ‌يفه‌اساسي‌، قاعده‌ و ط‌رز عمل‌: Ground Rule

كمترين‌ نيرو، نيروي‌ اساسي‌، حالت‌ اساسي‌: Ground State

حالت پايه: ground state

تجهيزات پشتيباني زميني: ground support equipment

تجهيزات استفاده شده براي خدمات يا تأمين سامانه‌هاي هوايي يا فضايي. براي مثال فشار هوا، وسايل تهويه هوا و ..

تجهيزات پشتيباني زميني: Ground Support Equipment

تجهيزات استفاده شده براي خدمات يا تأمين سامانه‌هاي هوايي يا فضايي. براي مثال فشار هوا، وسايل تهويه هوا و ..

ط‌غيان‌ شديد و وسيع‌ اب‌ اقيانوس‌، امواج‌: Ground Swell

بزمين‌ مي‌اندازد كار گذار، پايه‌گذار، موسس‌، ضربتي‌ كه‌ كسي‌ يا چيزي‌ را ,: Grounder

kcuhcdoow =: Groundhog

باشد نشانه‌ اوايل‌ بهار است‌ روز دوم‌ فوريه‌ كه‌بعقيده‌ عوام‌اگرافتابي‌ باشد , نشانه‌انستكه‌اززمستان‌شش‌ هفته‌ مانده‌است‌و اگر ابري‌ ,: Groundhog Day

بي‌ اساس‌: Groundless

ذوق‌، عامي‌، شخص‌ فرومايه‌ و پست‌ گياه‌ زميني‌، ماهي‌ ته‌ دريا، خواننده‌ ياتماشاچي‌ بي‌ ,: Groundling

نوعي‌ سنگ‌ سماك‌ دانه‌دار: Groundmass

(گ‌.ش‌.) بادام‌ زميني‌: Groundnut

(گ‌.ش‌.) صنوبر الارض‌، صنوبر زميني‌(sytipeamahc aguja): Groundpine

اساس‌، پايه‌، (گ‌.ش‌.) شيخ‌الربيع‌، تير پايه‌: Groundsel

فرش‌ مشمع‌، فرش‌ رط‌وبت‌ ناپذير: Groundsheet

ابهاي‌ زير زميني‌: Groundwater

موجهاي‌ راديويي‌ زميني‌: Groundwave

(sisab، noitadnuof) زمينه‌، اساس‌، پايه‌: Groundwork

گروه: Group

دسته‌ كردن‌، جمع‌ شدن‌ دسته‌، گروه‌، انجمن‌، جمعيت‌، گروه‌بندي‌ كردن‌، دسته‌ ,: Group

گروه‌، گروه‌ بندي‌ كردن‌: Group

مط‌العه‌ عوامل‌ و نيروهاي‌ موثر در يك‌ گروه‌بشري‌: Group Dynamics

نشان‌ گروه‌: Group Mark

جداساز گروه‌: Group Separator

نظ‌ريه‌ گروهها: Group Theory

گروه‌ بندي‌ شده‌: Grouped

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ درياهاي‌ گرمسير: Grouper

گروه‌ بندي‌: Grouping

دسته‌ بند، دسته‌، گروه‌سازي‌: Grouping

گروه‌افزار: groupware

كاربردهاي نرم‌افزاري كه تعاملات همكارانه بين گروه‌ها را ممكن مي‌سازد.

گروه‌افزار: Groupware

كاربردهاي نرم‌افزاري که تعاملات همكارانه بين گروه‌ها را ممکن مي‌سازد.

&.n): (elbmur، nialpmoc =) (.n): (ج‌.ش‌.) با قرقره‌، نوعي‌ رنگ‌ قهوه‌اي‌، (.tv ,: Grouse

ارد خشن‌، ملاط‌ رقيق‌، دوغاب‌، تفاله‌، (درجمع‌) بلغور قط‌عات‌ كوچك‌ و نامنظ‌م‌سنگ‌، دوغاب‌ (بين‌اجرها) ريختن‌: Grout

درختستان‌، بيشه‌: Grove

خزيدن‌ دمر خوابيدن‌، سينه‌ مال‌ رفتن‌، پست‌ شدن‌، پست‌ بودن: Grovel

(rellevorg) خزنده‌، پست‌: Groveler

(relevorg) خزنده‌، پست‌: Groveller

رستن‌، روييدن‌، رشد كردن‌، سبز شدن‌، بزرگ‌ شدن‌، زياد , شدن‌، ترقي‌ كردن‌، شدن‌، گشتن‌، رويانيدن‌، كاشتن‌: Grow

الام‌ رشدي‌، مشكلات‌، فشار: Growing Pains

(گ‌.ش‌.) نقط‌ه‌ رويش‌ (در جوانه‌): Growing Point

بر ميايد غرغر كردن‌، خرناس‌ كشيدن‌، صدايي‌ كه‌از ناي‌ سگ‌ خشمگين‌ ,: Growl

غرغر كننده‌: Growler

روييده‌، رشد كرده‌، رسيده‌، جوانه‌ زده‌، سبز شده‌: Grown

(tluda) بالغ‌ و رشيد: Grown Up

رشد: Growth

رشد: growth

افزايش هزينه‌ يا زمان اجرا، به علت اضافه شدن حوزه‌ها. اين مقدار نبايد با مازاد اشتباه گرفته شود

تومور، چيز زائد، نتيجه‌، اثر، حاصل‌ رشد، نمود، روش‌، افزايش‌، ترقي‌، پيشرفت‌، گوشت‌ زيادي: Growth

رشد: Growth

افزايش هزينه‌ يا زمان اجرا، به علت اضافه شدن حوزه‌ها. اين مقدار نبايد با مازاد اشتباه گرفته شود.

عامل / نرخ رشد: Growth Factor

عامل‌ رشد (مانند ويتامين‌): Growth Factor

زبان‌ جي‌ پي‌ اس‌ اس‌: Grss Language

جستجو كردن‌، جان‌كندن‌، ازريشه‌ كندن‌يا دراوردن‌، قلع‌ , خواربار، كوتوله‌، مزدور، نويسنده‌ مزدور، زمين‌كندن كردن‌، (مج.)از كتاب‌ استخراج‌ كردن‌، خوردن‌، غذا دادن‌ كرم‌ حشره‌، نوزاد، بچه‌ مگس‌، زحمتكش‌، (ز.ع‌)خوراك: Grub

كرم‌ خورده‌، كرمو، كثيف‌، شلخته‌: Grubby

بي‌ ميلي‌، اكراه‌، بيزاري‌، لج‌، كينه‌، غرض‌، غبط‌ه‌، بخل‌ , غرغر كردن‌ ورزيدن‌، لجاجت‌ كردن‌، غبط‌ه‌ خوردن‌ بر، رشك‌ ورزيدن‌ به: Grudge

اماج‌، فرني‌، حريره‌، تنبيه‌، فرسوده‌ كردن‌، عاجز كردن ناتوان‌ كردن‌: Gruel

(gnilleurg) خسته‌ كننده‌، فرساينده‌، تنبيه‌ كننده‌: Grueling

(gnileurg) خسته‌كننده‌، فرساينده‌، تنبيه‌كننده‌: Gruelling

مخوف‌، مهيب‌، وحشت‌ اور، نفرت‌ انگيز: Gruesome

بدخلق‌، ترشرو، گرفته‌ خشن‌، داراي‌ ساختمان‌ خشن‌ و زمخت‌، درشت‌، ناهنجار: Gruff

(mulg، esorom)غمگين‌، اخمو: Grum

ژكيدن‌، لندلند، غرغر كردن‌، گله‌ كردن‌، ناله‌، گله‌: Grumble

شاگرد خانه‌، نوكر، حلقه‌: Grummet

قهر، رنجيدگي‌، ترشرويي‌ كردن‌: Grump

بد خلق‌، ترشرو: Grumpy

صداي‌ خرخر خوك‌، خرخر كردن‌، ناليدن‌: Grunt

پنير سوراخ‌ سوراخ‌ سوئيسي‌: Gruyere Cheese

(niffirg =): Gryphon

(گ‌.ش‌.) جواياك‌، عودالانبياء، درخت‌ مقدس‌، خشب‌الانبياء: Guaiacum

(ج‌.ش‌.) جنسي‌ از پرندگان‌ بزرگ‌ از , راسته‌ماكيان‌(eanillag): Guan

(ج‌.ش‌.) شتر بي‌ كوهان‌امريكاي‌ جنوبي‌: Guanaco

چلغوز، كود چلغوزي‌: Guano

ضمانت : Guarantee

   تضمين لازم الاجراي فروشنده در مورد قابليت‌هاي محصولِ فراهم‌شده که تحت شرايط خاصي تحقق مييابد. بر اساس نوع ضمانت، توليدکننده محصول را جايگزين خواهد کرد يا اين‌که تمام يا بخشي از هزينه‌هاي [تعمير] آن ‌را پرداخت خواهد نمود. به همين دليل «ضمانتِ رضايتِ سيروزه» به مشتري اجازه ميدهد تا در صورت راضي نبودن از محصول، آن‌را برگشت دهد. به هر حال، اين امر نميتواند جايگزين نياز به ضمانت شود.

گارانتي- تضمين: Guarantee

ضمانت‌، تعهد، ضامن‌، وثيقه‌، سپرده‌، ضمانت‌ كردن‌، تعهد , كردن‌، عهده‌ دار شدن‌: Guarantee

حداکثر قيمت تضمين شده: Guaranteed maximum price (GMP)

ضامن: guarantor

كسي كه عهده‌دار تعهدي است ولي نسبت به نفر اصلي در جايگاه دوم قرار دارد. ضامن به راحتي قابل مقايسه با كفيل است با اين تفاوت كه كفيل از نظرمسووليت جايگاه اول را نسبت به نفر اصلي دارد.

ضامن‌، ضمانت‌ كننده‌، كفيل‌، متعهد: Guarantor

ضامن: Guarantor

كسي كه عهده‌دار تعهدي است ولي نسبت به نفر اصلي در جايگاه دوم قرار دارد. ضامن به راحتي قابل مقايسه با كفيل است با اين تفاوت كه كفيل از نظرمسووليت جايگاه اول را نسبت به نفر اصلي دارد.

ضمانت‌، تضمين‌، وثيقه‌: Guaranty

حالت‌اماده‌ باش‌ در شمشير بازي‌ ومشت‌ زني‌ وامثال‌ ان نرده‌روي‌ عرشه‌كشتي‌، نرده‌ حفاظ‌تي‌، پناه‌، حائل نگاه‌داشتن‌، محافظ‌ت‌ كردن‌، نگهباني‌ كردن‌، پاييدن‌ نگهبان‌، پاسدار، پاسبان‌، مستحفظ‌، گارد، احتياط: Guard

نگهبان‌، پاسدار، پاسداري‌ كردن‌: Guard

باند نگهبان‌: Guard Band

(تنفسي‌) گياهي‌ را تشكيل‌ ميدهند (گ‌.ش‌.) يكي‌ از دو سلول‌ لوبيايي‌ شكلي‌ كه‌منافذ ,: Guard Cell

علامت‌ نگهبان‌: Guard Signal

(naidraug =): Guardant

پاسدارخانه‌: Guardhouse

نگهبان‌، ولي‌(اولياء)، (حق.)قيم‌: Guardian

نگهداري‌، قيموميت‌: Guardianship

اط‌اق‌ كشيك‌: Guardroom

پاسدار، نگهبان‌، سرباز هنگ‌ نگهبان‌: Guardsman

(گ‌.ش‌.) گياهان‌ و بته‌هاي‌ جنس‌ muidisp: Guava

مربوط‌ به‌حكمران‌، وابسته‌به‌فرماندار: Gubernatorial

كثافت‌، چرك‌: Guck

موشك‌ هدايت‌ شوند: Guded Missile

(ك‌.) سرمحور، قط‌ب‌، اسه‌، ميله‌اهرمي‌، (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ريز , قنات‌، (مج.) ادم‌ زودباور، وسيله‌ تط‌ميع‌، اغوا: Gudgeon

(گ‌.ش‌.) بداغ‌: Guelder Rose

(ج‌.ش‌.) ميمون‌ دم‌دراز افريقايي‌: Guenon

(esnepmocer، drawer) جايزه‌، پاداش‌: Guerdon

(allirreug) پارتيزان‌، جنگجوي‌ غير نظ‌امي‌: Guerilla

لباس‌ بافته‌ پشمي‌، بلوز پشمي‌ كشباف‌: Guernsey

(allireug) پارتيزان‌، جنگجوي‌ غير نظ‌امي‌: Guerrilla

حدس‌، گمان‌، ظ‌ن‌، تخمين‌، فرض‌، حدس‌ زدن‌، تخمين‌ زدن‌: Guess

حدس‌ زدن‌، (بدون‌ داشتن‌ اط‌لاعات‌ كافي‌) تخمين‌ زدن‌: Guesstimate

كار حدسي‌: Guesswork

مهمان‌، (ج‌.ش‌.) انگل‌، خارجي‌، مهمان‌ كردن‌، مسكن‌ گزيدن‌: Guest

وزش‌، نسيم‌، حرف‌ مفت‌، چيز قلابي‌: Guff

قاه‌ قاه‌، قاه‌ قاه‌ خنديدن‌: Guffaw

(ز.ع‌.) فيليپيني‌: Gugu

قابل‌ راهنمايي‌، مستعد: Guidable

راهنمايي‌، هدايت‌، راهنما، رهبري‌، رهنمود: Guidance

Device for holding the metal in the proper position, during rolling, or slitting.: GUIDE

راهنما، هادي‌، راهنمايي‌ كردن‌: Guide

تعليم‌ دادن‌ راهنما، رهبر، هادي‌، كتاب‌ راهنما، راهنمايي‌كردن: Guide

لبه‌ راهنما: Guide Edge

(Defect) - Scratches or marks appearing parallel to edges of cold rolled strip caused by scale or other articles which have become imbedded in or have adhered to the rolling mill guide. Also applies to similar scratches appearing as a result of slitting.: GUIDE SCRATCH

كتاب‌ راهنماي‌ مسافران‌، كتاب‌ راهنما: Guidebook

راهنما: Guideline

رهنمون: guideline

شيوه‌هاي پيشنهاد شده كه به منظور دستيابي به يك خروجي مورد استفاده قرار مي‌گيرند

راهبرد، راهنما، رهنمون‌، شاقول‌: Guideline

رهنمون: Guideline

شيوه‌هاي پيشنهاد شده که به منظور دستيابي به يک خروجي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

راهنماي خريد: Guideline for Purchasing

رهنمود: Guideling

پرچم‌ كوچك‌، پرچم‌دار: Guidon

(gnireehc، laidroc) پر سرور و نشاط‌، نشاط‌انگيز: Guidwille

رسته‌، صنف‌، انجمن‌، اتحاديه‌، محل‌ اجتماع‌ اصناف‌: Guild

اعتقاد به‌ انحصار صنايع‌ از ط‌رف‌ دولت‌: Guild Socialism

عمارت‌ شهرداري‌، محل‌ اجتماع‌اصناف‌: Guildhall

دورويي‌ حيله‌، مكر، دستان‌ و تزوير، تلبيس‌، روباه‌صفتي‌، خيانت: Guile

حيله‌گر، مزور: Guileful

بي‌ تزوير: Guileless

نشان‌ نقل‌ قول‌ باين‌ شكل‌ ' '، گيومه‌: Guillemot

كردن‌ گيوتين‌، ماشين‌ گردن‌ زني‌، كاغذ بر، با گيوتين‌ اعدام‌ ,: Guillotine

تقصير، بزه‌، گناه‌، جرم‌: Guilt

بي‌ گناه‌: Guiltless

گناهكار، مقصر، بزهكار، مجرم‌، محكوم‌: Guilty

كشور گينه‌در افريقا، (انگليس‌)12 شيلينگ‌: Guinea

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ شاخدار (sirgaelem adimun): Guinea Fowl

بوقلمون‌ماده‌، مرغ‌ شاخدار (نر.): Guinea Hen

(گ‌.ش‌.) فلفل‌ قرمز هندي‌، فلفل‌ فرهنگي‌: Guinea Pepper

(ج‌.ش‌.) خوكچه‌ هندي‌، انسان‌يا حيواني‌ كه‌روي‌ ان‌ ازمايش‌ , بعمل‌ ميايد، الت‌ دست‌: Guinea Pig

(ج‌.ش‌.) پيوك‌، كرم‌ رشته‌(sisnenidem sulucnucard): Guinea Worm

(در افسانه‌ارتور) زن‌ارتور پادشاه‌و بانوي‌ , لنسلت‌(tolecnal): Guinevere

گيپور، تور گيپوري‌، پارچه‌ توري‌ گلدار: Guipure

ظ‌اهر، ماسك‌، تغيير قيافه‌، لباس‌ مبدل‌: Guise

(مو.) عود شش‌ سيمه‌، گيتار، گيتار زدن‌: Guitar

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ گيتار، نوعي‌ ماهي‌ پهن‌: Guitarfish

زبان‌ گجراتي‌، گجراتي‌: Gujarati

گلويي‌، وابسته‌به‌ مري‌، نايي‌: Gular

دره‌ گود و باريك‌، ابگذر: Gulch

سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند): Gulden

قرمز، سرخ‌، خط‌وط‌ موازي‌ عمودي‌: Gules

خليج‌، گرداب‌، هر چيز بلعنده‌ و فرو برنده‌، جدايي فاصله‌ ز دوري‌، مفارقت‌: Gulf

(گ‌.ش‌.) نوعي‌ جلبك‌ يا علف‌ دريايي‌: Gulfweed

(ج‌.ش‌.) ياعو، مرغ‌ نوروزي‌، نوعي‌ رنگ‌ خاكستري‌ كمرنگ (سابقا) حريصانه‌ خوردن‌، بلعيدن‌، حفر كردن‌، ادم‌ , ساده‌لوح‌ و زود باور، گول‌، گول‌ زدن‌، مغبون‌ كردن‌، گود , كردن‌: Gull

(elbillug) گول‌ خور: Gullable

ناي‌، گلو، مري‌، ابگذر، مجرا، كانال‌: Gullet

ساده‌ لوحي‌، گول‌ خوري‌، فريب‌ خوري‌، زود باوري‌: Gullibility

(elballug) گول‌ خور: Gullible

ابكند، ابگذر، كاريز، مجرا، راه‌ اب‌، زهكش‌، دره‌كوچك كارد، كندن‌، درست‌ كردن‌: Gully

(ssenideerg) از، حرص‌: Gulosity

صداي‌ حاصله‌از عمل‌بلع‌ قورت‌، جرعه‌، لقمه‌بزرگ‌، بلع‌، قورت‌ دادن‌، فرو بردن: Gulp

صمغي‌ شدن‌ كردن‌، با لثه‌ جويدن‌، چسب‌ زدن‌، چسباندن‌، گول‌ زدن لثه‌ دندان‌، انگم‌، صمغ‌، چسب‌، قي‌ چشم‌، درخت‌ صمغ‌، وسيع‌ ,: Gum

چسب: gum , glue , adhesive

cainomma =: Gum Ammoniac

سمغ‌ غربي‌: Gum Arabic

سفت‌ ميشود، صمغ‌ رزيني‌ صمغ‌ و رزيني‌ كه‌ در نتيجه‌تيغ‌ زدن‌ بگياه‌ از ان‌ خارج‌ و ,: Gum Resin

ابگوشت‌ باميه‌، (گ‌.ش‌.) باميه‌، نوعي‌ خاك‌ گلي‌: Gumbo

پيله‌ دندان‌: Gumboil

اب‌ نبات‌: Gumdrop

(ط‌ب‌) ضايعات‌ دوره‌سوم‌ سفليس‌، گوم‌: Gumma

(suommug) صمغ‌ دار، صمغ‌ مانند: Gummiferous

(مع.) ئيدرات‌اورانيم‌ برنگ‌ زرد مايل‌ بقرمز: Gummite

(suorefimmug) صمغ‌ دار، صمغ‌ مانند: Gummous

چسبنده‌، صمغي‌: Gummy

ابتكار، عقل‌ سليم‌: Gumption

(evitceted =) كاراگاه‌: Gumshoe

تفنگ‌، توپ‌: Gun

امپول‌ زني‌ و امثال‌ ان‌، تير اندازي‌ كردن‌ تفنگ‌، توپ‌، (ز.ع‌- امر.) ششلول‌، تلمبه‌ دستي‌، سرنگ‌ ,: Gun

معشوقه‌ دزد مسلح‌: Gun Moll

ناو كوچك‌ توپدار: Gunboat

باروت‌ پنبه‌: Guncotton

سگ‌ شكاري‌، سگي‌ كه‌ به‌ شكارچيان‌ كمك‌ ميكند: Gundog

جنگ‌ با تفنگ‌ يا تپانچه‌: Gunfight

كسيكه‌با اسلحه‌گرم‌ميجنگد: Gunfighter

تير اندازي‌: Gunfire

سنگ‌ چخماق‌ تفنگ‌: Gunflint

ماده‌ كثيف‌ و چسبناك‌، ماده‌چرب‌: Gunk

وسيله‌ اتش‌ رساني‌، (در تفنگ‌) چخماق‌: Gunlock

تفنگدار، توپچي‌، تفنگساز، دزد مسلح‌: Gunman

مفرغ‌، فلز مركب‌ از مس‌ و قلغ‌ و روي‌: Gunmetal

(elawnug) لبه‌ بالايي‌ ديوار كشتي‌: Gunnel

(ج‌.ش‌.) مارماهي‌ ريز: Gunnel

توپچي‌، شكارچي‌، تفنگساز: Gunner

توپخانه‌، تيراندازي‌، علم‌ توپخانه‌: Gunnery

گروهبان‌ دو (در نيروي‌ دريايي‌): Gunnery Sergeant

(فارسي‌ است‌) گوني‌، كيسه‌ گوني‌: Gunny

كيسه‌گوني‌: Gunnysack

باروت‌: Gunpowder

مخزن‌ مهمات‌ كشتي‌، سفره‌خانه‌افسران‌ كشتي‌: Gunroom

قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌: Gunrunner

تير اندازي‌، گلوله‌، تير، زخم‌ گلوله‌، تير رس‌: Gunshot

ترسنده‌ از صداي‌ تفنگ‌، ترسو، بي‌ تجربه‌: Gunshy

namnug =: Gunslinger

(lennug) لبه‌ بالايي‌ ديوار كشتي‌: Gunwale

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ گول‌ بچه‌زا، ماهي‌ ابنوس‌: Guppy

ydde، egrus =: Gurge

غرغره‌، شرشر، غرغره‌ كردن‌، جوشيدن‌، شرشر كردن‌: Gurgle

سرباز اهل‌ نپال‌ (lapen): Gurkha

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ داراي‌ باله‌هاي‌خاردار: Gurnard

(ك‌.- م‌.م‌.) اسهال‌، دژ يا قلعه‌ كوچك‌: Gurry

(هندي‌) معلم‌، معلم‌مذهبي‌: Guru

فواره‌ زدن‌ ريزش‌، جريان‌، فوران‌، جوش‌، تراوش‌، روان‌شدن‌، جاري‌ شدن: Gush

احساساتي‌: Gushy

مرغك‌، خشتك‌، بغل‌ دم‌، پشت‌ بند، عقربك‌: Gusset

تمايل‌، مزمزه‌، چشيدن‌ تند باد، باد ناگهاني‌، انفجار، فوت‌، خوشي‌، تفريح: Gust

چشيدني‌: Gustable

چشيدن‌: Gustation

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustative

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustatorial

چششي‌، خوشمزه‌، ذائقه‌اي‌: Gustatory

ذوق‌، درك‌، احساس‌، مزه‌، ط‌عم‌، لذت‌: Gusto

پر باد، توفاني‌: Gusty

احشاء، پر خوري‌، شكم‌گندگي‌، ط‌اقت‌، جرات‌، بنيه‌، نيرو روده‌، زه‌، تنگه‌، شكم‌، شكنبه‌، (در جمع‌) دل‌ و روده روده‌در اوردن‌ از، غارت‌ كردن‌، حريصانه‌خوردن‌: Gut

چكه‌، قط‌ره‌، (معماري‌) تزئينات‌ مخروط‌ي‌ شكل‌ سر ديوار , ساختمانهاي‌ قديم‌: Gutta

هيدرو كربن‌ صمغ‌ گياهي‌ درختان‌مختلف‌، كائوچو: Gutta Percha

(گ‌.ش‌.-ج‌.ش‌.) خالدار، خال‌ خال‌: Guttate

اب‌ رو، فاضل‌ اب‌، جوي‌، شيار داركردن‌، اب‌ رودار كردن قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌: Gutter

(ج‌.ش‌.) نوك‌ دراز يا پاشله‌ معمولي‌، بچه‌ ولگرد بچه‌كوچه‌: Guttersnipe

حريصانه‌ چيزي‌ خوردن‌، با حرص‌ و ولع‌ خوردن‌: Guttle

گلويي‌، ناشي‌ از گلو، حرف‌ گلويي‌: Guttural

اداي‌ اصوات‌ بصورت‌ گلويي‌: Gutturalize

(در بازي‌ گلف‌) توپ‌ كائوچويي‌، نقط‌ه‌ دار، قط‌ره‌ قط‌ره شكمو: Gutty

تمثال‌ نمايش‌ دادن‌، استهزاء كردن‌، جيم‌ شدن‌ شخص‌، مرد، يارو، فرار، گريز، با ط‌ناب‌ نگه‌ داشتن‌، با ,: Guy

(در انگليس‌) روز 5 نوامبر: Guy Fawkes Day

بلعيدن‌، حريصانه‌ خوردن‌، سركشيدن‌: Guzzle

ب‌اب‌ا ,: Gw

muisanmyg =: Gym

(در هندوستان‌)ورزشگاه‌، باشگاه‌ ورزشي‌: Gymkhana

ورزشگاه‌، زورخانه‌، دبيرستان‌: Gymnasium

معلم‌ زورخانه‌، قهرمان‌ ژيمناستيك‌، ورزشكار: Gymnast

ژيمناستيك‌: Gymnastic

فيلسوف‌ برهنه‌ (در هند): Gymnosophist

(گ‌.ش‌.) گياه‌ بازدانه‌: Gymnosperm

(گ‌.ش‌.) هاگ‌ برهنه‌، اسپر لخت‌: Gymnospore

(ج‌.ش‌.) جانور نر و ماده‌، هم‌ نر و هم‌ماده‌: Gynandromorph

(گ‌.ش‌.) مزدوج‌، نر و ماده‌، دو جنسي‌: Gynandrous

حكومت‌ زنان‌، حكومت‌ نسوان‌: Gynecocracy

حاكم‌ زن‌: Gynecocrat

متخصص‌ علم‌ ناخوشي‌ هاي‌ زنانه‌، متخصص‌ بيماريهاي‌ زنان‌: Gynecologist

دانش‌ امراض‌ زنانه‌: Gynecology

مجموعه‌ الت‌ مادگي‌ گل‌، مجموعه‌ مادگي‌: Gynoecium

(گ‌.ش‌.) ساقه‌تمدان‌، ماده‌ بر، برچه‌ بر: Gynophore

حيله‌ باز، متقلب‌، گول‌ زدن‌: Gyp

گچي‌، گچ‌ دار: Gypseous

گچ‌ مانند: Gypsiferous

(گ‌.ش‌.) رقيقه‌: Gypsophila

سنگ‌ گچ‌: Gypsum

كولي‌، شبيه‌ كولي‌: Gypsy

(ج‌.ش‌.) كرم‌ابريشم‌ ناجور (rapsid airtehtrop): Gypsy Moth

دايره‌اي‌، حلقه‌اي‌، چرخ‌ زدن‌، دوران‌ داشتن‌: Gyrate

چرخش‌، گردش‌، چرخشي‌: Gyration

چرخنده‌: Gyrator

گردش‌ دايره‌، حلقه‌، دور، چرخ‌ زدن‌: Gyre

eniram =: Gyrene

(ج‌.ش‌.) سنقر، سنقار، شاهين‌ كوچك‌: Gyrfalcon

نوعي‌ قط‌ب‌ نما كه‌ همواره‌ شمال‌ حقيقي‌ را نشان‌ميدهد: Gyrocompass

وابسته‌به‌ خواص‌ مغناط‌يسي‌ جسم‌ الكتريكي‌ چرخنده‌: Gyromagnetic

معمولي‌ است‌ نوعي‌ هواپيما كه‌حد فاصل‌ ميان‌ هليكوپتر و ط‌ياره‌هاي‌ ,: Gyroplane

گردش‌ بين‌، گردش‌ نما، ژيروسكوپ‌: Gyroscope

التي‌ كه‌جنبش‌ حركت‌ وضعي‌ زمين‌را نشان‌ميدهد، چرخ‌: Gyrostabilizer

(تش‌.مغز) لبه‌ بهم‌ چسبيده‌ بين‌ شيارهاي‌ مغز، برامدگي‌ , چين‌ خورده‌ مغز، چين‌ سينوسي‌ مغز: Gyrus

(rettef) غل‌ و زنجير پا، پا بند: Gyve