معرفی کتاب

مدیریت بازاریابی: دانش و مهارت‌ها

هدف مؤلفان در کتاب حاضر عبارت است از ارتقاء دانش دانشجویان در رابطه با مدیریت بازاریابی و... ادامه درباره مدیریت بازاریابی: دانش و مهارت‌ها »