پایگاه مقالات

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎری رﻳﮓ ﺳﻜﻮی ﺟﻚ آپ

رﻳﮓ ﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎدارای ﻣﻴﺎدﻳﻦ... ادامه درباره ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎری رﻳﮓ ﺳﻜﻮی ﺟﻚ آپ »

اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻫﺮﮐﺸﻮر را ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰیدر زﻣﯿﻨـﮥ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽـﻮن... ادامه درباره اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران »

ارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند آسماری

ارزیابی اختصاصات مخزنی شامل مطالعه پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل، نفوذپذیری و اشباع سیالات؛... ادامه درباره ارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند آسماری »

سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

استفاده وسیع از استاندارد های مدیریت پروژه برای ارزیابی و پیشرفت صلاحیت حرفه ای، بر اساس یک دیدگاه... ادامه درباره سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه »

زنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟

در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری دردسترس وی... ادامه درباره زنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟ »

معرفی آسفالتین به عنوان یک رسوب هیدروکربنی

ه طور کلی آسفالتین به جامدات رسوب کرده حاصل از افزودن هیدروکربنهای سبک نظیر نرمال پنتان و نرمال... ادامه درباره معرفی آسفالتین به عنوان یک رسوب هیدروکربنی »

کنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی

رفع رسوبات آسفالتین در سازندهای تولید کننده نفت و سیستمهای تولیدی طی سالها یکی از مشکلات اصلی در... ادامه درباره کنترل رسوبات آسفالتین در چاههای نفتی »

وقتی نفت تمام شد، چه بسوزانیم؟

رای بیشتر ما بخشی از جاذبه نفت احتمالا در سهولت استفاده از آن بوده است. همین یک ماده به ما خوراک،... ادامه درباره وقتی نفت تمام شد، چه بسوزانیم؟ »

تثبیت میعانات گازی (Condensate Stabilization System)

گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه ای میعانات گازی است. مخصوصاً... ادامه درباره تثبیت میعانات گازی (Condensate Stabilization System) »

آینده صادرات گاز از زمین و دریا

گاز همانند نفت در برخی از مناطق مشخص جهان با کمیت بالا وجود دارد، بنابراین انتقال آن از منبع تولید... ادامه درباره آینده صادرات گاز از زمین و دریا »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11