پایگاه مقالات

به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور

ارائه یک چهارچوب مفهومی مطابق استاندارد مدیریت پروژه PMBOK و در مراحل چرخه عمر پروژه )مطالعه... ادامه درباره به اشتراک گذاری دانش در سازمان های پروژه محور »

جزیره گنج؛ منابع دانش خارجی

ایجاد مشارکت های استراتژیک دانشی، راهی میانبر جهت افزایش رقابت پذیری سازمان ... ادامه درباره جزیره گنج؛ منابع دانش خارجی »

حاکمیت دانش در سازمان های پروژه محور

حاکمیت دانش، الزامی برای یکپارچه سازی و کارامدی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور ... ادامه درباره حاکمیت دانش در سازمان های پروژه محور »

امتیاز شما چیست؟

هنگامی که اقدام به اندازه گیری و گزارش دهی پیشرفت پروژه های چابک می نما یید ، روش های سنتی... ادامه درباره امتیاز شما چیست؟ »

مدیریت دانش پروژه در سازمان پروژه محور

مدیریت دانش، منبع اصلی برای ارزش آفرینی در پروژه ها و یک عامل کلیدی موفقیت ... ادامه درباره مدیریت دانش پروژه در سازمان پروژه محور »

آشنائی با سیستم جامع مدیریت پروژه EPM 2010

نگاهی به قابلیت ها، اجزاء و مزیت های سیستم جامع مدیریت پروژه. ... ادامه درباره آشنائی با سیستم جامع مدیریت پروژه EPM 2010 »

مدیریت دانش و ارتقای بهره وری در سازمان

مدیریت دانش، فرآیندی که روز به روز جایگاهی راهبردی تر و درونی تر می یابد. ... ادامه درباره مدیریت دانش و ارتقای بهره وری در سازمان »

محیط های پروژه ای دانش محور

شناخت ویژگی های دانشی محیط پروژه، گامی حیاتی جهت انتخاب رویکرد مدیریت دانش ... ادامه درباره محیط های پروژه ای دانش محور »

مدیریت دانش پروژه؛ باید ها و نبایدها

سه سوال اصلی مدیریت دانش؛ چه دانشی؟ تا چه اندازه و با چه ابزاری؟ با چه مشوق هایی؟ ... ادامه درباره مدیریت دانش پروژه؛ باید ها و نبایدها »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11