پایگاه مقالات

مطالعه ی سنگشناسی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از روش های چاه پیمایی و پتروگرافی، میدان نفتی کوپال

  • مؤلف :  بهمن سلیمانی، یعقوب محمدی
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل