پایگاه مقالات

تغییر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران با استفاده از امواج صوتی تراکمی و برشی