پایگاه مقالات

نظام حاکمیتی پروژه: چارچوب و مفاهیم اساسی

نظام حاکمیتی پروژه مجموعه ای از قواعد رسمی، ساختارها و فرایندها برای اجرا و مدیریت پروژه ها است؛ در این معنا مجموعه ای از ابزارهاست ولی تاکید بیشتر بر احترام به قواعد حاکمیتی که در مدیریت پروژه نقشی اساسی دارند می باشد.
  • مؤلف :  یونس جبارزاده- دکتری مدیریت تولید و عملیات،دانشگاه تهران،
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل